Uusi näkökulma big dataan Esineiden internet Älykkäät koneet... 23

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi näkökulma big dataan... 18 Esineiden internet... 21 Älykkäät koneet... 23"

Transkriptio

1 Immo Salo

2 Sisältö JOHDANTO Maailma muuttuu vauhdilla... 6 Big data ja pilvipalvelut murroksen ytimessä... 8 Vaikutukset yhteiskuntaan... 9 Big Data siivittää teollisuuden tiikeriloikkaan TEOLLINEN INTERNET Uusi näkökulma big dataan Esineiden internet Älykkäät koneet BIG DATA ILMIÖNÄ Big datan lyhyt historia Big data ilmiö Suomessa Miten big data eroaa datasta ylipäänsä Julkishallinnon rooli big data ilmiössä Big data on kuollut, eläköön data! Avoin data Sosiaalinen media Yritysten uudet viestintävälineet Mobiili internet Big data ja tietoturva BIG DATA JA PALVELUNTARJOAJAT Konkretian kaipuu Big dataan liitettäviä tekniikoita Big data markkinat nyt Big data -markkinat tulevaisuudessa Toimittajan näkökulma big dataan HADOOP Mikä on Hadoop? Mitä Hadoop tekee?... 73

3 Hadoop ja SQL Hadoop-ekosysteemi HADOOP-jakelut Hadoopin tulevaisuus PILVIPALVELUT ILMIÖNÄ Internet on ihmiskunnan merkittävin keksintö Pilvipalveluiden määritelmä Palvelullistuminen ja pilvipalvelukategoriat Pilvipalvelumarkkinoiden toimijat Pilvipalvelut mahdollistaneet tekijät Mitä palvelutasolupaus tarkoittaa käytännössä? Pilvipalveluiden riskeihin varautuminen Pilvipalveluiden standardit Pilvipalvelumarkkinoiden käyttöönotossa huomioitavaa PILVIPALVELU MARKKINAT Pilvipalvelumarkkinat ovat kehittyneet nopeasti Tunnetuimmat palveluntarjoajat Pilvipalvelut ja avoin lähdekoodi Pilvipalvelut ja Suomi BIG DATA JA PILVIPALVELUT Hadoop pilvipalveluna Oman Hadoop-klusterin pystyttäminen pilveen Datan tallentaminen pilveen Avoin data, big data ja pilvipalvelut SMART MACHINES Älykkäiden koneiden vallankumous Mitä minä voin tehdä? Mitä yritys voi tehdä? Mitä julkinen valta voi tehdä? Datan kopernikaaninen vallankumous Olemme tienhaarassa...186

4 ORACLE OPENSTACK INTERNET OF EVERYTHING MICROSOFT AZURE ADATABIG DATA WEB SERVICES GLACIER GOOGLE SOSIAALINEN MEDIA HP PALVELUNTARJO TEOLLINEN INTERNE BIG DATA FACEBOOK INSTAGRAM SUOMI? SALESFORCE.COM AVOIN DATA HADOOP TWITTER SMART MACHINES IBM OFFICE 365 RASPBERRY PI PILVIPALVELUT 2. big DATA IlmIÖNä

5 Big datan lyhyt historia Käsite big data tuli tutuksi jo vuoden 2005 tietämillä, mutta nykyinen big data hype lähti nousuun vuonna Tarkkaa alkamisajankohtaa sille, koska big datasta alettiin puhua, ei ole mahdollista määrittää. Vuonna 2001 META Group yrityksen työntekijä Doug Laney julkaisi muutaman sivun mittaisen raportin, jossa puhutaan datamäärien ja niiden sisällön vaihtelevuuden kasvusta tulevaisuudessa. Tässä yhteydessä tuli mainituksi kolme V-kirjaimella alkanutta sanaa Volume, Variety ja Velocity, jotka kääntyvät suomeksi myös V-kirjaimilla alkaviksi: volyymi, vaihtelevuus ja vauhti. Volyymi viittaa datan suureen määrään ja virheellisesti moni suomentaakin big datan juuri näin. Iso datamäärä on kuitenkin vain osa tarinaa, siitä kertovat muut V- kirjaimet. Datan paljous on silti merkittävässä roolissa luomassa painetta, joka on big datan käsitteen synnyttänyt. Dataa on paljon, zettatavuittain, ja sitä tulee koko ajan lisää. Usein toistettu mantra on, että dataa on luotu muutamien viime vuosien aikana enemmän kuin koko ihmiskunnan historian aikana. Merkityksetöntä on, kuinka lähelle totuutta tuo osuu. Totta väittämässä on kuitenkin se, että 2000-luvulla dataa on tullut valtavasti, ja jollain laskentatavalla varmasti enemmän kuin koko tunnetun historian aikana. Digitaalisen datan määrää globaalissa mittakaavassa kuvattaessa puhutaan tällä hetkellä zettatavuista (21 nollaa). Arvio on, että maailmassa on nyt noin 5 zettatavua dataa. Vuonna 2011 sitä oli alle 2 zettatavua. Alla oleva logaritmiselle asteikolle piirretty kuvaaja havainnollistaa digitaalisen datan määrän kasvua maailmassa tämän vuosisadan alkupuoliskolla. Vuotuiseksi kasvuprosentiksi on oletettu IDC:n vuosien ja kasvunopeuksien keskiarvo. Yottatavun (tuhat zettatavua) raja saavutetaan vuoteen 2030 mennessä ja brontotavu (miljoona zettatavua) vuoteen 2050 mennessä. Huikeita lukuja! 26 BIG DATA JA PILVIPALVELUT

6 Datan määrä 1300 ZB 44 ZB Digitaalisen datan määrä maailmassa Datavirtojen analyysin tarve kasvaa Data, joka kerätään ja tallennetaan pysyvästi 4.4 ZB Aika Vaihtelevuus viittaa datan laatuun. Osa datasta on strukturoitua, ylivoimaisesti suurin osa strukturoimatonta. Rajanveto näiden kahden välille on veteen piirretty viiva ja mahtuupa väliin semistrukturoidun datankin käsite. Esimerkki strukturoidusta datasta voisi olla asiakastieto, jossa kerrotaan asiakkaan yhteystiedot ja asiakashistoria transaktioineen. Esimerkki strukturoimattomasta voisi olla valvontakameran tuottama videokuva. Välimuodosta eli semistrukturoidusta toimiva esimerkki on metatiedoilla varustettu strukturoimaton data eli videokuvan tapauksessa voitaisiin metatiedoissa kertoa, milloin on kuvattu, missä, keitä videopätkässä esiintyy ja mitä brändejä siinä näkyy. Vauhti viittaa datan virtaamisen nopeuteen ja myös siihen, että on suuri paine reagoida uuteen dataan nopeasti. Näin varsinkin liiketoiminnassa. Datan nopea käsittely nopeuttaa päätöksentekoa ja tällä voi olla ratkaiseva merkitys esimerkiksi automatisoidussa arvopaperikaupassa tai terveydenhuollossa. Vauhtia tarvitaan myös datavirtojen käsittelyssä. Jos on tarve reagoida nopeasti, on turha ensin tallentaa raakadata ja vasta sitten analysoida se. Datavirrat kannattaa käsitellä heti ja tallentaa vasta sitten joko sellaisenaan tai aggregoituna. Datamäärien kasvaessa tulee kyvykkyydestä esikäsitellä datavirrat yhä merkittävämpi osa big datan hyödyntämistä. 2. BIG DATA ILMIÖNÄ 27

7 Näitä V-kirjaimia on vuoden 2001 jälkeen käytetty usein kuvaamaan meneillään olevaa suurten, vaihtelevien ja nopeasti kasvavien datamassojen aikaansaamaa painetta. Ilmiötä on alettu yleisemmin nimittää big dataksi. Mitä paremmin data täyttää mainitut kolme ulottuvuutta, sitä selkeämmin se on big dataa. BIG DATA = paljon nopeasti lisääntyvää monipuolista dataa Volume Variety Velocity Dataa itsessään voidaan tyypitellä monella tavoin ja yksi on jakaa se kahteen tyyppiin: paikallaan pysyvään ja liikkuvaan dataan. Vertauskuvana käytetään usein luonnonilmiöitä. Data tietovarastossa on vertauskuvainnollisesti meri tai järvi, ja data, joka on jatkuvassa liikkeessä, on puolestaan joki. Big data käsittää nämä molemmat. Perinteisesti on keskitytty enemmän helpommin hallittavissa olevaan ja louhittavaan paikallaan pysyvään dataan. Tähän viittaa myös tiedonlouhinnan yhteydessä usein käytetty vertauskuva datasta nykyajan öljynä. Pienemmälle huomiolle on jäänyt liikkuva data, joka kulkee virtana kuin vesi joessa. Esimerkkinä virtaavasta datasta on sensorien tuottama data, jonka määrä nousee lähitulevaisuudessa huikeisiin lukemiin. Niin huikeisiin, ettei sitä ole nykyisellä tallennustilan kustannustasolla mahdollista pysyvästi tallentaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sitä voisi hyödyntää. Esimerkkejä on helppo keksiä. Vähittäiskauppa voisi helposti seurata, kauanko asiakas joutuu odottamaan kontaktia myyjään liikkeeseen saavuttuaan tai miten pitkä on ajassa mitattu jono palvelupisteellä. Palvelupisteen ympärille voidaan rajata alue ja käynnistää laskuri siitä hetkestä, kun asiakas astuu alueelle sisään. Laskuri pysähtyy, kun henkilöstön jäseneksi tunnistettu henkilö ottaa kontaktin asiakkaaseen eli on tietyn etäisyyden päässä ja mieluiten kasvotusten tämän kanssa. Jos kontaktia ei synny, vaan asiakas poistuu il- 28 BIG DATA JA PILVIPALVELUT

8 siäkin työpaikkoja, jotka automaation ja robotiikan yleistyminen tulee poistamaan työmarkkinoilta. Tällä hetkellä painotus big data työvälineiden kohdalla on kuitenkin datan tallentamisessa, siirtämisessä ja sen muuttamisessa informaatioksi. Tieto ja tietämys jäävät data-analyytikoiden ja muiden ihmisammattilaisten työsaraksi. Datan, informaation, tiedon ja tietämyksen keskinäistä suhdetta voisi kuvata seuraavasti: Tietämys Tieto Informaatio Data Esitystapa on kärjistys, eivätkä big data tekniikat suinkaan ole ainoita tai aina edes parhaita välineitä datan tallentamiseen tai sen jalostamiseen informaatioksi. Roolijako kuitenkin on karkeasti ottaen tuo. Työvälinepuolen valinnoilla saadaan ensinnäkin laajennetuksi tallennettavan pysyvän datan tai lennosta analysoitavan virtaavan datan määrää, jolloin informaatiotakin saadaan siitä vastaavasti jalostetuksi enemmän. Vaikka suhdeluku informaation ja tiedon välillä on kaikkea muuta kuin vakio, niin todennäköistä kuitenkin on, että suuressa osassa tapauksista informaation määrän lisääntyminen lisää myös tietoa ja tieto puolestaan kasvattaa pitkällä aikavälillä ymmärtämystä. Pyramidi osoittaa siis käsitteellisesti sen, mikä on big data projektien pitkän aikavälin tavoite: ymmärryksen lisääminen. Minkä arvoista ymmärrys sitten on? Joskus ei välttämättä minkään, mutta toisinaan oikeissa asiayhteyksissä lähes korvaamattoman arvokasta. Ymmärrys on se, joka inhimillisessä päätöksenteossa johtaa päätöksiin ja sitä kautta toimintaan. Ymmärrykseen liittyy myös intuitio, tuo mystinen ihmisyyteen liittyvä muuttuja, jolla usein perustellaan myös sitä, että koneäly ei tule koskaan korvaamaan ihmistä päätöksenteossa. On paljon pelottavia esimerkkejä siitä, miten päätelmäketju datasta päätöksentekoon sisältää virheen, jolla sitten on ikävät seuraukset. 2. BIG DATA ILMIÖNÄ 33

9 SQL ja Hadoop Projekti Omistaja / Alkuperä BigSQL IBM Drill Apache-projekti (Google Dremel innoittama) HAWQ Pivotal Hive Apache-projekti (Facebook alunperin) Impala Cloudera (Google Dremel innoittama) Oracle Big Data SQL Oracle Presto Facebook (avoin lähdekoodi) Spark SQL Apache-projekti SQL-H Teradata T-SQL Microsoft Osassa listatuista ei pääfokus ole Hadoopissa, vaan ideana on tarjota yhtä yleistä kyselykieltä, jolla hakuja voi tehdä eri datalähteisiin, joista yksi on Hadoop. Näitä ovat muun muassa Microsoftin, Oraclen ja Teradatan ratkaisut T-SQL, Oracle Big Data SLQ ja SQL-H. Impala ja Drill puolestaan ovat esimerkkejä Googlen vuonna 2010 julkistaman yrityksen sisäisessä käytössä olevan Dremelin innoittamista projekteista, joissa lähdedata on esimerkiksi Parquet- (molemmat) tai JSON-muodossa (Drill). Mainituista avoimen lähdekoodin projekteista tunnetuin ja useimmin Hadoopin yhteydessä on Hive, joka myös tuli esitellyksi jo aiemmin. 4. HADOOP 81

10 Hadoop-ekosysteemi Hadoopin käyttöönottamiseen on tunnistettavissa neljä polkua: 1. Hadoop-projektin käyttöönotto sellaisenaan 2. Hadoop-projektin käyttöönotto sisarprojekteineen 3. Hadoop-jakelun käyttöönotto 4. Hadoopin käyttöönotto osana tuotteistettua kokonaisratkaisua. Käyttöönoton helppous Hadoop-jakelu Hadoop osana kokonaisratkaisua Hadoop sellaisenaan Hadoop sisarprojekteineen Välitön käyttövalmius Epätodennäköisin ja harvinaistuva tapa ottaa Hadoop käyttöön on projektin käyttö sellaisenaan. Sisarprojektien avulla toiminnallisuuksia saa lisää, rajapinnat monipuolistuvat ja hallintamahdollisuudet paranevat. Epätodennäköistä on kuitenkin myös se, että Hadoop käyttöönotettaisiin siten, että kaikki konfigurointi tehtäisiin alusta lähtien itse. 82 BIG DATA JA PILVIPALVELUT

11 Todennäköisimmät käyttöönottopolut ovat valmiit Hadoop-jakelut sekä Hadoop osana tuotteistettua kokonaisratkaisua. Hadoop-jakeluiden yhteydessä nimi Hadoop on yleensä selvästi esillä, mutta kokonaisratkaisun osana se ei välttämättä nouse markkinointimateriaalissa erityisesti esille. Yrityksiin ja julkishallinnon sekä kolmannen sektorin organisaatioihin Hadoop päätyy todennäköisimmän tätä kautta. Yleisimmin esille tuotu Hadoopin etu on sen kyky tallentaa ja analysoida suuria määriä dataa. Etuliite big big datassa on suhteellinen käsite, ja siksi suuren datamäärän määrittely on mahdotonta. Tällä hetkellä suuret datamäärät ovat tera- tai jopa petatavujen luokkaa. Hadoopin asema big data -ilmiössä Datan rakenteisuus HADOOP 1 Gb 2 Tb 20 Tb 200 Tb Datan määrä Mitä suuremmista datamääristä puhutaan, sitä suuremmat ovat Hadoopin edustaman klusteriratkaisun hyödyt. Loputtomia datamääriä ei Hadoopkaan kykene tallentamaan tai käsittelemään, mutta esimerkkejä löytyy jo petatavuluokan datamassoista. Hadoopin ensimmäisen versiopuun ongelmana skaalautuvuuden suhteen on rajoittuneisuus yhteen nimipalvelimeen, mikä luo paitsi resurssipullonkaulan niin on samalla myös yksittäinen vikaantumispiste, joka vaarantaa klusterin toiminnan. Hadoopin toinen versio poistaa tämän riippuvuuden ja ensimmäisenkin version kohdalla tästä rajoitteesta on hankkiuduttu eroon mm. Facebookin toimesta sekä useissa saatavilla olevissa Hadoop-jakeluissa. Toisen version myötä myös Hadoopin käyttömahdollisuudet ovat laajentuneet huomattavasti. Enää käyttö ei rajoitu eräajoihin tai suuriin datamääriin, vaan myös iteratiivista ja interaktiivista analytiikkaa voidaan käyttää Hadoopin yhteydessä. Datavirtojen analysointi ja muistinvarainen analytiikka ovat samoin arkipäiväistymässä Hadoop-kontekstissa. 4. HADOOP 83

12 Hintaesimerkkejä heinäkuulta 2014 Amazon S3, Standard Storage Google Google Storage Microsoft Windows Azure Storage < 1 TB/kk 0,0300 $/GB 0,026 $/GB 0,0179 $/GB 1 50 TB/kk 0,0295 $/GB 0,026 $/GB 0,0179 $/GB TB/kk 0,0290 $/GB 0,026 $/GB 0,0172 $/GB TB/kk 0,0285 $/GB 0,026 $/GB 0,0172 $/GB TB/kk 0,0280 $/GB 0,026 $/GB 0,0164 $/GB yli 5000 TB/kk 0,0275 $/GB 0,026 $/GB Ei listahintaa Huomattavaa on, että pilvipalveluiden hinnoissa vallitsee deflaatio eli hinnat laskevat ajan suhteen. Tämä johtaa myös siihen, että hintamielikuvat vanhentuvat nopeasti, jos markkinoita ei seuraa, ja tehdyt hintavertailut muiden tallennusvaihtoehtojen kanssa vaativat samoin tiuhaa uusimista. Vielä vuoden 2013 lopulla hinnat olivat toista luokkaa. Hintaesimerkkejä joulukuulta 2013 Amazon S3, Standard Storage Google Google Storage Microsoft Windows Azure Storage* < 1 TB/kk 0,095 $/GB 0,085 $/GB 0,090 $/GB 1 50 TB/kk 0,080 $/GB 0,075 0,063 $/GB** 0,075 $/GB TB/kk 0,070 $/GB 0,063 $/GB** 0,068 $/GB 6. PILVIPALVELUMARKKINAT 121

13 TB/kk 0,065 $/GB 0,054 $/GB 0,060 $/GB TB/kk 0,060 $/GB 0,054 $/GB 0,056 $/GB yli 5000 TB/kk 0,055 $/GB ei listahintaa 0,053 $/GB * Hinnasto on voimassa helmikuussa 2014, sitä ennen hinnat olivat alennettuja Preview-hintoja **Googlen hinnastossa portaikko on erilainen ja hinnanlaskut tapahtuvat 10 TB:n ja 100 TB:n kohdalla. 50 TB:n rajapyykkiä ei ole lainkaan. Ostopäätöksen kannalta hinnasto ei sisällä riittävästi informaatiota. Ensinnäkin Amazonin ja Microsoftin hinnastot ovat Euroopan Unionin alueella sijaitseviin palvelinkeskuksiin tallennetulle datalle. Google ei tarjoa mahdollisuutta rajoittaa datan tallentamista maantieteellisesti tietylle alueelle, vaan hinta on sama kaikilla alueilla. Lisäksi esimerkkihinnat ovat vain pieni osa tarjolla olevista tallennusvaihtoehdoista eri hintoineen. Amazonin Glacier palvelussa gigatavun tallentamisen kuukausihinta Euroopan Unionin alueelle on 0,010 $/kk eli alle puolet taulukon parhaastakaan listahinnasta. Mainittujen hintaerojen lisäksi yhden palveluntarjoajan tarjoamien palvelujen tai varsinkin palveluntarjoajien välisten erojen hahmottaminen edes hinnan suhteen hankaloituu entisestään, kun mukaan otetaan tietoliikenteeseen ja transaktioihin liittyvät hinnat. Microsoftin Azuressa transaktiot maksavat 0,004 $ per transaktiota ja Amazonilla hinta on 0,40 0,50 $ per transaktiota riippuen transaktiotyypistä (GET on halvempi kuin PUT, COPY, POST ja LIST). Dataliikenne on tyypillisesti palveluntarjoajilla kalleinta ulospäin ja halvinta tai jopa ilmasta asiakkaalta palveluun tai palvelun sisällä. Dataliikenteessä saa paljousalennusta kuten datan tallentamisessakin, joten mitään yksiselitteistä listahintaa ei ole sillekään. Kun soppaan lisätään yhden palveluntarjoajan tarjoamat muut palvelut, niin valinnan tekeminen on kertaluokkaa haastavampaa. Tämä on selvästi tunnistettavissa yhdeksi ostamisen, jos ei esteeksi, niin ainakin merkittäväksi haasteeksi. Jopa yrityksissä, joissa tietotekniikan käyttö on arkipäivää, jopa keskeinen osa liiketoimintaa, ja joustavuudesta sekä erilaisista pilvipalveluista löytyvistä lisäarvopalveluista olisi merkittävää hyötyä, tuntuu vallitsevan epätietoisuus tai vanhentuneita käsityksiä siitä, mitä on tarjolla ja mitä tuo kaikki maksaa. Tämän luvun tarkoitus ei ole toimia ostajan oppaana. Sellaista ei ole mahdollista kirjoittaa kuin yhden valitun palveluntarjoajan näkökulmasta ja senkin oppaan sisäl- 122 BIG DATA JA PILVIPALVELUT

14 Simple Storage Service Vuonna 2006 avattu S3 oli AWS:n palveluista ensimmäinen, ja sen käyttö on kasvanut kohisten vuosi vuodelta. Palvelu on tarkoitettu datan tallentamiseen, ja sitä on todella tallennettu. S3-palveluun tallennetaan objekteja ja alla oleva kuva esittää objektien määrän kehityksen viime vuosina. Total Number of S3 Objects >3 Trillion Peak requests: 1,5 M/sec >1.7 Trillion 762 Billion 2.9 Billion 14 Billion 40 Billion 102 Billion 262 Billion Q Q Q Q Q Q Q Q S3 toimii samalla infrastruktuurilla kuin Amazonin omatkin palvelut, ja se tarjoaa globaalin mittakaavan säilytystilan datalle kuin datalle edullisesti ja tietoturvallisesti. Data tallennetaan objekteina koreihin. Objekti voi olla mitä tahansa yhden tavun ja viiden teratavun väliltä, ja koriin voi tallettaa loputtomasti objekteja, jotka ovat löydettävissä niille annettujen uniikkien avainten perusteella. Datan saatavuutta voi säädellä siten, että se on joko kaikille avoin ja saatavilla eli julkista dataa tai sitten vain tiettyjen S3-käyttäjien saatavilla. Lisäksi objektien ja korien kohdalla voi säätää käyttäjäkohtaisia oikeuksia eli antaa käyttäjille luvan avata sekä ladata tiedoston, nähdä siihen liittyvät oikeudet ja muokata oikeuksia. Tallennustilaa S3:ssa on kahdenlaista: Standard- ja Reduced Redundancy nimillä kulkevia. Eroa näillä kahdella on palvelutasossa. S3:een Standard-tietona tallennetulle luvataan 99,99 %:n saatavuus vuositasolla ja 99,90 %:n saatavuus kuukausitasolla. Säilyvyyslupaus (durability) on 99, % eli 0, % datasta saattaa tämän lupauksen mukaan hävitä vuositasolla. Reduced Redundancy tietona tallennetulle datalle luvataan myös 99,99 %:n saatavuus vuositasolla, mutta ainoastaan 99,99 %:n säilyvyys eli 0,01 % datasta saattaa hävitä vuoden aikana. Mitään liiketoimintakriittistä ja vain pilveen tallennettavaa ei kannata siis tallentaa Reduced Redundancy tietona. Reduced Redundancy on hinnaltaan Standard-mallia edullisempaa. 6. PILVIPALVELUMARKKINAT 125

Ivorion missio. Ivorio on Suomen johtava riippumaton big data asiantuntija. Autamme asiakkaitamme selvitymään tiedon vallankumouksesta voittajina.

Ivorion missio. Ivorio on Suomen johtava riippumaton big data asiantuntija. Autamme asiakkaitamme selvitymään tiedon vallankumouksesta voittajina. Ivorion missio Ivorio on Suomen johtava riippumaton big data asiantuntija. Autamme asiakkaitamme selvitymään tiedon vallankumouksesta voittajina. Big data? Joko olet kuullut siitä? Kuinka usein käsitettä

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Linux pohjaiset pilvipalvelut Linux järjestelmät TI 11/12 TIVE Santeri Kangaskolkka TI 12 Janne Enroos TI 12 Mikä on

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa?

Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa? Mikä on suomalaisille organisaatioille nyt IN pilvipalveluissa? Business Breakfast 6.2.2015 Market-Visio Oy:n tutkimus: Pilvet muuttavat ICT-ostamista Mikko Kairtamo, DataCenter Finland Oy DataCenter Finland

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

Sopimusten Verkkopankki

Sopimusten Verkkopankki Sopimusten Verkkopankki & pilvipalvelun edut ja haasteet Sopima Oy Hiilikatu 3, FI-00180, Helsinki, Finland info@sopima.com, www.sopima.com 1 Sisältö Sopima Oy lyhyesti Sopimusten Verkkopankki Miksi ja

Lisätiedot

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com WEBINAARI 3.11.2015 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita.

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 1 2 Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 3 4 Region vastaa palvelun fyysistä sijaintipaikkaa (AWS

Lisätiedot

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X Lisenssivaihtoehdot Sisältää Office 365 Business Essentials Office 365 Business Office 365 Business Premium Sähköposti 50 GB X X Kalenteri X X Lync (pikaviestit, videoneuvo@elu) X X OneDrive Business 1

Lisätiedot

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Sulava Ray Byman Käyttöönotto Käyttö ray.byman@sulava.com Puhelin: 040 5920960 www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy

Lisätiedot

Kuinka helpottaa suurten projektien tuskaa pilvipalveluilla?

Kuinka helpottaa suurten projektien tuskaa pilvipalveluilla? Kuinka helpottaa suurten projektien tuskaa pilvipalveluilla? Sytyke-risteily 2013 Otso Kivekäs 4.9.2013 Codento Suomalainen ohjelmistotoimittaja Hansel-sopimustoimittaja AWS Solution Provider Eucalyptus

Lisätiedot

PGP: 0809 2085 308E 0DF1 4173 EADD 8231 7135 9F31 FC66

PGP: 0809 2085 308E 0DF1 4173 EADD 8231 7135 9F31 FC66 Digitalisaatio matkalla tulevaisuuteen @petterij pjarvinen.blogspot.com bittimittari.blogspot.com @petterij www.facebook.com/petterijj profiles.google.com/petterij pinterest.com/petterij instagram.com/petterijj

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto

Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto IT goes Industry 27.11.2015 Pekka Ala Pietilä staattisesta kilpailukyvystä dynaamiseen Talouden ja yhteiskunnan evoluutio > Suomen uudistumisvauhti 26.11.2015

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua IAB Finland Big Data seminaari 6.6.2014 Fonecta Enterprise Solutions Mikko Hakala, Head of Business IT 105 asiakkuusmarkkinoinnin, analytiikan

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

ARVOA PALVELUPROSESSIEN ANALYSOINNILLA

ARVOA PALVELUPROSESSIEN ANALYSOINNILLA ARVOA PALVELUPROSESSIEN ANALYSOINNILLA Työkalupäivät 31.8.2016 Ilkka Mikkonen Infotool Oy Taustat Ilkka Mikkonen Infotool - Toimitusjohtaja Konsultointia 25v Palveluiden ja tietotekniikan yhdistäjä Analytiikka,

Lisätiedot

Tiedon suojaaminen ja hallinta. Sytyke seminaari 17.3.2016

Tiedon suojaaminen ja hallinta. Sytyke seminaari 17.3.2016 Tiedon suojaaminen ja hallinta Sytyke seminaari 17.3.2016 Pasi Parkkonen Ruuvari kourassa 80-luvulla C64, Amiga, Atari, Spectrum, MSX2+, kymmenien PC tietokoneiden kasausta Yliopisto-opintoja ja intti

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10

Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10 Mennäänkö pilveen? 26.02.2015 Klo 08-10 Liiketoimintamallit muuttuvat radikaalisti Mikä on yksinkertaistettuna yrityksen työntekijän tarve IT:n näkökulmasta? Työntekijälle on saatava pääsy Pääsy palveluihin

Lisätiedot

Suomen digitaalinen tilannekuva. 1.6.2015 Jukka Viitasaari

Suomen digitaalinen tilannekuva. 1.6.2015 Jukka Viitasaari Suomen digitaalinen tilannekuva 1.6.2015 Jukka Viitasaari Suomella ei mene hyvin Suomen talouskasvu on pysähtynyt, koska työn tuottavuus ei kasva 3 Tuottavuuden kasvu ei ole koskaan ennen pysähtynyt rauhan

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi

Internet of Things. Ideasta palveluksi Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 Internet of Things ja business-potentiaali Pekka Pykäläinen Tuote- ja ratkaisupäällikkö, Data Platform Microsoft Oy # IoTidea Hieman teorioista Mooren lain

Lisätiedot

pilvipalvelu tarkoittaa?

pilvipalvelu tarkoittaa? Virtuaalipilvet tietotekniikassa: mitä pilvipalvelu tarkoittaa? Keijo Heljanko Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto keijo.heljanko@aalto.fi 18.1-2014 1/14 Pilvipalvelut Kun

Lisätiedot

Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015

Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015 Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015 Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. - Arthur C Clarke Millaisia mahdollisuuksia uudet teknologiat tarjoavat? Internet

Lisätiedot

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma Larppa-laskutusohjelma on tarkoitettu pienen yrityksen laskujen tulostamiseen ja arkistointiin. Ohjelma tarvitsee Microsoft Excel ohjelman toimiakseen

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeammin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen 1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen Tarjontaa paljon tarvitaan henkilö, joka kokoaa oikeat palikat yhteen Ensin hahmotetaan kokonaisuus sen jälkeen tarkastellaan pienempiä osa-alueita Koulutus/tiedon

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Teollinen internet on tuo+avuuden uusi vallankumous mitä sen hyödyntäminen edelly+ää

Teollinen internet on tuo+avuuden uusi vallankumous mitä sen hyödyntäminen edelly+ää Teollinen internet on tuo+avuuden uusi vallankumous mitä sen hyödyntäminen edelly+ää Spirit Ura Tampere 24.9.2014 Kaija Pöysti Mikä Teollinen internet? Teollisen interne+n peruspilarit Lähde:GE Digitaalisuus

Lisätiedot

Pilvipalveluiden käyttö

Pilvipalveluiden käyttö Pilvipalveluiden käyttö Yleistä Monet käyttävät pilvipalveluita kuten GoogleDrive tai Microsoft OneDrive ja eri oppilaitoksissa voi olla käytössä Microsoft Office 365. Optimassa on toiminto, jolla voi

Lisätiedot

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Virtualisoi viisaasti paranna palvelua Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Älykkäämpi IT Web Servers App Servers End Users App Servers App Servers App/DB Server App/DB Servers

Lisätiedot

Avoin data ja sen hyödyntäminen tähtitieteessä. Juhani Huovelin Fysiikan laitos Helsingin yliopisto

Avoin data ja sen hyödyntäminen tähtitieteessä. Juhani Huovelin Fysiikan laitos Helsingin yliopisto Avoin data ja sen hyödyntäminen tähtitieteessä Juhani Huovelin Fysiikan laitos Helsingin yliopisto Avoin data avain uuteen, 1.11.2011 Tiedesatelliittien datat tallennettu julkisiin arkistoihin jo kymmeniä

Lisätiedot

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä Aki Antman / Sulava Oy Vapaa-ajalla kaikki palvelut käytössä Sovellukset ladataan kaikille päätelaitteille Palvelut vapaasti käytössä tarpeen

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Terminologiasta Tietojohtaminen = -edon johtamista -edon rikastamisprosessi - omaisuuden ylläpito + -edolla johtamista -edon hyödyntäminen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 Mobiili MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 AIHEITA Taustaa Keskeiset muutoksen tekijät Pilvipalvelut ja sovelluskauppa Mahdollisuudet myyntityössä Miksi myyntiaineistot ja asiakastapaamiset?

Lisätiedot

Nopeutta ja Sulavuutta Analytiikkaan

Nopeutta ja Sulavuutta Analytiikkaan Nopeutta ja Sulavuutta Analytiikkaan Jukka Ruponen Business Analytics Architect!+358-40-725-6086 jukka.ruponen@fi.ibm.com DEMO 1 Result Set Cache Expression Cache Query Data Cache Member Cache Cognos Query

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu?

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Miksi valokuitu? 1 Sisältö Mistä puolueetonta tietoa? Miksi valokuitu? Mihin maailma on menossa? Mitä hyötyä jo tänään? Mitä tarkoittaa pilvipalvelut Operaattori

Lisätiedot

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE Toukokuu, 2013 Pekka Pykäläinen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Application Platform Microsoft HYÖDYNNÄ KAIKKI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TIETO NEW WORLD OF DATA

Lisätiedot

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen Juha Ala-Mursula BusinessOulu Agenda Internetin kehityskaari Määritelmiä: Jaettu data Avoimet rajapinnat Avoin arkkitehtuuri Esimerkki sovelluskohteesta: OuluHealth

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin

Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Technopolis Business Breakfast Oulu 9.5.2014 Oulu D.C. kapasiteettipalveluita oululaiseen ekosysteemiin Jari P. Tuovinen, Oulu ICT Oy toimitusjohtaja 1 Oulu ICT Oy on tele- ja tietotekniikka-alan kehittämiseen

Lisätiedot

Testataanko huomenna?

Testataanko huomenna? Testataanko huomenna? Qentinel Group 2014 Esko Hannula 03.06.2014 Ohjelmistokriisistä testauskriisiin 1985: Ohjelmistot ovat huonolaatuisia ja aina myöhässä Jonkun pitäisi testata, ehkäpä noiden huonoimpien

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Lisämateriaalia harjoitustyöhön Syksy 2007 Sisältö Vinkkejä käyttäjätutkimuksen suorittamiseen Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Haastattelu Fokusryhmä Päiväkirja Kysely Ohjeita harjoitustyön

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

SUURTEN TIETOMASSOJEN KÄSITTELY

SUURTEN TIETOMASSOJEN KÄSITTELY Minna- Sisko Mustonen SUURTEN TIETOMASSOJEN KÄSITTELY Big Data SUURTEN TIETOMASSOJEN KÄSITTELY Big Data Minna- Sisko Mustonen Opinnäytetyö Kevät 2014 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy IDA-tallennuspalvelun esittely CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke Hankkeessa rakennetaan Tutkimuksen tietoaineistojen tallennusratkaisu IDA Yhteinen

Lisätiedot

Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta. Johanna Uusitalo

Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta. Johanna Uusitalo Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta Johanna Uusitalo xkcd.com Työnhaku Yhdysvalloissa Valtava markkina TOP 3 rekrytointikanavat (syyskuu 2010): careerbuilder.com (14 M uniikkia kävijää

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Sukupuu -ohjelma. Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641)

Sukupuu -ohjelma. Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641) Sukupuu -ohjelma Ossi Väre (013759021) Joni Virtanen (013760641) 7.11.2011 1 Johdanto Toteutimme C -kielellä sukupuuohjelman, johon käyttäjä voi lisätä ja poistaa henkilöitä ja määrittää henkilöiden välisiä

Lisätiedot

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo ADPROFIT 2015 Kansallismuseo Brief Miten saadaan lisää nuoria aikuisia Kansallismuseoon? Tausta Mielikuva Kansallismuseosta on tällä hetkellä pölyttynyt ja anonyymi. Terminä museo viittaa liikaa vain menneisyyteen.

Lisätiedot

Uusia tuulia mediaseurannassa:! PR-palveluiden integraatio ja digitalisoituva maailma. Copyright @ Koodiviidakko Oy

Uusia tuulia mediaseurannassa:! PR-palveluiden integraatio ja digitalisoituva maailma. Copyright @ Koodiviidakko Oy Uusia tuulia mediaseurannassa:! PR-palveluiden integraatio ja digitalisoituva maailma. Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Maailma muuttuu! Muste sormenpäissä on vaihtunut sormenjälkiin ipadin näytöllä.

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

IPv6 ja Esineiden Internet

IPv6 ja Esineiden Internet IPv6 ja Esineiden Internet Jari Arkko Puheenjohtaja, Internet Engineering Task Force Asiantuntija, Ericsson Research MUUTOSVAUHTI 50 billion connected things 50" 40" 5 billion connected people Billions

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Kyberturvallisuus on digitalisaation edellytys ja mahdollistaja - miksi ja miten?

Kyberturvallisuus on digitalisaation edellytys ja mahdollistaja - miksi ja miten? Kyberturvallisuus on digitalisaation edellytys ja mahdollistaja - miksi ja miten? 20.11.2015 Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri Julkisen hallinnon ICT-toiminto Kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriyksikkö

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut Pilvipalvelut Nouseva toteutustekniikka ja trendi Kuluttajat edellä, yritykset perässä Paino sanalla Palvelu Yhtenäisyyksiä vuosikymmenten taakse, sovelletaan

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

Toiminnanohjaus ja tiedolla johtaminen tänään ja tulevaisuudessa

Toiminnanohjaus ja tiedolla johtaminen tänään ja tulevaisuudessa Toiminnanohjaus ja tiedolla johtaminen tänään ja tulevaisuudessa Tietohallintojohtaja Riku Moisio Hämeenlinnan kaupunki 27.3.2015 Ennuste 2000-luvun vaihde Asiat, joita ei osattu kuvitella: * Mobiili *

Lisätiedot

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy

Asianajajaliiton tietoturvaohjeet. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy Asianajajaliiton tietoturvaohjeet Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy SISÄLTÖ Yleiskatsaus tietoturvaohjeisiin Sähköpostin käyttö Pilvipalveluiden

Lisätiedot

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa?

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa? 1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA Milloin vuokra-aika alkaa? Vuokra-aika alkaa sinä päivänä, kun saat Autodeskilta tilausvahvistuksen sähköpostilla. Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Yritykset kumppanina uusia palveluratkaisuja kehitettäessä. Espoo 1.10.2013 tj Jyrki Niinistö Evondos Oy, Salo

Yritykset kumppanina uusia palveluratkaisuja kehitettäessä. Espoo 1.10.2013 tj Jyrki Niinistö Evondos Oy, Salo Yritykset kumppanina uusia palveluratkaisuja kehitettäessä Espoo 1.10.2013 tj Jyrki Niinistö Evondos Oy, Salo Yritykset ovat erilaisia Yritys tarvitsee maksavia asiakkaita heti tai keskipitkällä aikavälillä

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

Nebula Pilvi 9.0. Nebula-palvelut. Palvelukuvaus 9.1. Aito, avoin ja luotettava.

Nebula Pilvi 9.0. Nebula-palvelut. Palvelukuvaus 9.1. Aito, avoin ja luotettava. Aito, avoin ja luotettava. Palvelukuvaus 9.1 Sivu 2/11 Sisällysluettelo 1. Palvelusisältö... 3 2.... 4 3. Hallinta ja Automaatio... 4 3.1. Hallintakäyttöliittymä... 4 3.2. Ohjelmoitava API rajapinta...

Lisätiedot

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux-järjestelmät Winai Prathumwong TI10HJ 06.11.2012 2 Iptables (Netfilter) Johdanto Iptables on Linux-kernelin sisäänrakennetun palomuurin, Netfilter:in

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

Internet of Things. Käänteentekeviä innovaatioita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pekka Pykäläinen, Product & Solutions Manager Microsoft Oy

Internet of Things. Käänteentekeviä innovaatioita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pekka Pykäläinen, Product & Solutions Manager Microsoft Oy Internet of Things Käänteentekeviä innovaatioita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pekka Pykäläinen, Product & Solutions Manager Microsoft Oy Mikä differentioi edelläkävijät? Data. Hyötyjen potentiaali

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva 010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva Pekka Jäppinen 31. lokakuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 31. lokakuuta 2007 Tietokone Koostuu raudasta ja ohjelmista

Lisätiedot

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Esityksen sisältö 1) Mitä metsien ekosysteemipalvelut ovat? 2) Mikä ekosysteemipalveluiden arvo

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu

Lisätiedot

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Yritysesittely lyhyesti Tuunix Oy:n palvelut Mikä on pilvipalvelu? Pilvipalveluiden edellytykset Tietoturva ipad ja pilvipalvelut Erilaiset pilvipalvelut lyhyesti

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Markus Hautala. Senior Adviser, Cloud Services Tieto, BIT markus.hautala@tieto.com

Markus Hautala. Senior Adviser, Cloud Services Tieto, BIT markus.hautala@tieto.com Pilvipalveluissako tulevaisuus? Markus Hautala Senior Adviser, Cloud Services Tieto, BIT markus.hautala@tieto.com Sisältö Katsaus infrastruktuurien historiaan: sähkövirtojen sota Pilvipalvelu liiketoimintaverkoston

Lisätiedot

JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto Perjantai 23.5.2014 klo 9.00-12.00 CSC, Keilaniemi 14, Espoo 0 JulkICT Lab Sisällys 1 Alku 2 Prosessi 3 Roolit ja resurssit 4 Loppu 5 Sidosryhmät 6

Lisätiedot

Logistiikkapalvelujen digitalisaatio kuljetusyrittäjän näkökulmasta

Logistiikkapalvelujen digitalisaatio kuljetusyrittäjän näkökulmasta Logistiikkapalvelujen digitalisaatio kuljetusyrittäjän näkökulmasta TransSmart-seminaari Finlandia-talo 11.11.2015 Sakari Backlund Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 1) Logistiikkapalvelujen 2) digitalisaatio

Lisätiedot