Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinta 2012"

Transkriptio

1 Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinta 2012 ARVOSTELUPERUSTEET Huom! Kunkin vastauksen arvosteluperusteiden perässä esitetyt sivunumerot ovat vain viitteellisiä ja tarkoitettu auttamaan numeroitujen arvosteluperusteiden paikantamista kirjasta. Esitetyt sivunumerot eivät ole osa arvosteluperustetta. KYSYMYS 1 A) Hallintoneuvoston jäsen (yhteensä 5 p) A.1. Johdon osalta määräajat alkavat kulua sen tilikauden päättymisestä, (1 p) A.2. jona kanteen perusteena oleva päätös tehtiin tai kanteen perusteena olevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin. Mikäli vastuun perusteena on johdon laiminlyönti, kyseeseen tulee se tilikausi, jolloin laiminlyönti tapahtui. (Vähintään kaksi mainittu = 1 p. Vain yksi mainittu = 0,5 p) A.3. Määräaikojen alkamisajankohta perustuu tehtyihin tekoihin tai laiminlyönteihin eikä siihen, milloin vahinko on tapahtunut tai milloin vahinko havaitaan. (1 p) A.4. Vahingon aiheuttaneen toimenpiteen, päätöksen tai laiminlyönnin tekohetki on yleensä se ajankohta, jolloin vahingonaiheuttava teko on tullut lopulliseksi. (1 p) A.5. Lisäksi on erikseen huomattava, että johdon vastuun osalta vahinkoa aiheuttanut teko voi olla myös osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisen päätöksen täytäntöönpanohetki, jos se on tapahtunut myöhemmin kuin itse päätös on tehty. Näin ollen määräaika voi alkaa kulua vasta päätöksen täytäntöönpanohetkestä. (1 p) B) Yhtiökokouksen puheenjohtaja (yhteensä 2,5 p) B.1. Osakkeenomistajan ja yhtiökokouksen puheenjohtajan määräajat alkavat kulua tilikauden päättymisen sijasta päätöksen tai toimenpiteen (Molemmat mainittu = 1 p. Vain toinen mainittu = 0,5 p) tekohetkestä. (1 p) B.2. Osakkeenomistaja ja yhtiökokouksen puheenjohtaja toimivat vahingonkorvausvastuun synnyttävällä tavalla lähinnä yhtiökokouksessa, jolloin määräaika alkaa kulua siitä yhtiökokouksesta, jossa vahinkoa aiheuttanut päätös tai laiminlyönti tehtiin. (0,5 p) C) Tilintarkastaja (yhteensä 2,5 p) C.1. Tilintarkastajan määräajan kulumisen alkuhetki on se ajankohta, jolloin [tilintarkastus]kertomus, lausunto tai todistus (Vähintään kaksi mainittu = 1 p. Vain yksi mainittu = 0,5 p) esitettiin. (1 p) C.2. Kun esimerkiksi tilintarkastuskertomus annetaan yhtiökokouksessa, alkaa määräaika tällaisen kertomuksen osalta kulua siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastuskertomus esitettiin. (0,5 p) Pääsykoekirja 2/2012, s. 4, 68, , 123 1

2 KYSYMYS 2 1a) ICC on pysyvä (0,5 p) kansainvälinen rikostuomioistuin (0,5 p) Haagissa (0,5 p). Sen perussäännön hyväksyi alun perin 120 valtiota (0,5 p). 1b) ICC:n perussääntö on voimassa, koska 60 valtiota on ratifioinut sen (1 p). Suomi on yksi näistä valtioista (0,5 p). 2c) ICC:n asiallinen toimivalta on rajattu kansanmurhaan (1 p), rikoksiin ihmisyyttä vastaan (1 p) sekä sotarikoksiin (1 p). 2d) ICC:n alueellinen toimivalta on rajattu perussäännön ratifioineisiin valtioihin (1 p). Täten se voi käsitellä rikoksia, jotka on tehty sopimusvaltion alueella (0,5 p) tai tämän kansalaisten toimesta (0,5 p). Lisäksi toimivalta on toissijaista siten, että ICC voi toimia vain, jos sopijavaltio ei itse todellisuudessa tutki rikosta (1 p). 2e) ICC: toimivaltaan kuuluvia rikoksia tutkii erityinen ICC:n alaisuudessa toimiva syyttäjä (0,5 p). Pääsykoekirja 1/2012, s

3 KYSYMYS 3 A. Sidottua omaa pääomaa ovat: (yhteensä 6 p) A.1. osakepääoma (1 p) A.2. arvonkorotusrahasto (1 p) A.3. käyvän arvon rahasto (1 p) A.4. uudelleenarvostusrahasto (1 p) A.5. vuoden 1978 OYL:n mukaiset (1 p) A.6. ylikurssi- ja vararahasto (1 p) B. Vapaan oman pääoman eriä ovat: (yhteensä 4 p) B.1. sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (1 p) B.2. yhtiöjärjestyksessä määrättävät rahastot (1 p) B.3. edellisten tilikausien voitto tai tappio (1 p) B.4. tilikauden voitto tai tappio (1 p) Pääsykoekirja 2/2012, s. 31 3

4 KYSYMYS 4 A.1.Toisinaan käsiteltäväksi tulee niin laajoja mammuttijuttuja, ettei niitä yksinkertaisesti ehditä käsitellä yhden päivän kuluessa. (1 p) A.2. Tällaisissa tapauksissa istunto saadaan keskeyttää. (1 p) B.1. Istuntoa on kuitenkin jatkettava, mikäli mahdollista, heti perättäisinä päivinä. (1 p) B.2. Jos tämä ei ole mahdollista, asiaa on käsiteltävä vähintään kahtena arkipäivänä viikossa (1 p), jollei käsittelyä lykätä. (1 p) B.3. Viikolla tarkoitetaan tässä yhteydessä aikaa jostakin viikonpäivästä seuraavan viikon vastaavaan päivään, eli määräaikalain mukaista viikkoa, ei kalenteriviikkoa. (1 p) C.1. Asianosaisten suullisten esitysten helpottamiseksi on sallittua keskeyttää pääkäsittely laajoissa ja vaikeissa asioissa kolmeksi arkipäiväksi (1 p), jotta asianosaiset saavat tilaisuuden valmistella suullista loppulausuntoaan. (1 p) D.1. Istuntopäivän aikana voidaan pitää tarpeen mukaan taukoja (1 p), joiden aikana asianosaiset voivat valmistella suullisia esityksiään. (1 p) Pääsykoekirja 1/2012, s. 72 4

5 KYSYMYS 5 A.1. Tilaajavastuulakia sovelletaan tilanteissa, joissa käytetään työvoiman vuokrausta (0,5 p) ja alihankintaa (0,5 p). A.2. Lain mukaan työn tilaajalla on velvollisuus selvittää sopimuskumppaninsa valmiudet hoitaa lainmukaiset velvoitteet (1 p). A.3. Selvitysvelvollisuus ulottuu myös ulkomaisten alihankkijoiden ja vuokratyövoimaa välittävien yritysten taustojen selvittämiseen. (0,5 p) B.1. Tilaajavastuutarkastuksilla valvotaan, onko tilaaja hankkinut ennen sopimuksen tekoa työvoiman vuokraajayrityksiä ja alihankkijoita koskevat seuraavat selvitykset: (1 p) B.2. selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin (0,5 p), työnantajarekisteriin (0,5 p) ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (0,5 p); B.3. kaupparekisteriote (0,5 p); B.4. todistus verojen maksamisesta (0,5 p), verovelkatodistus (0,5 p) tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; (0,5 p) B.5. todistus eläkevakuutuksen ottamisesta (0,5 p) ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta (0,5 p) tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; (0,5 p) B.6. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. (0,5 p) C.1. Mikäli tilaaja laiminlyö selvitysvelvollisuutensa, seurauksena on laiminlyöntimaksu. (1 p) Pääsykoekirja 3/2012, s. 115, 117, 121 5

6 KYSYMYS 6 A.1. Rakenteelliset tyosuojelun edellytykset ovat taloudellisia, toiminnan jarjestamista koskevia tai muita tyosuojelun edellytyksia. (1 p) A.2. Kyse on seikoista, joiden kautta yrityksen ylin johto ohjaa tyopaikan turvallisuustasoa. (1 p) B.1. Taloudelliset edellytykset ovat esimerkiksi henkilosuojaimiin, turvallisuuskoulutukseen ja muihin tyosuojeluun liittyviin asioihin osoitettavat maararahat. (1 p) B.2. Maararahaa tai investointia koskevan esityksen hylkaaminen tai budjetin tekeminen liian tiukaksi voi sellaisenaan olla rangaistavaa. (1 p) C.1. Tyonantajan on siis toimessaan huolehdittava siita etta tyontekija voi tehda tyotansa turvallisesti turvallisessa ja terveellisessa ymparistossa (1 p) ja turvallisilla ja tarpeellisesti suojatuilla koneilla ja laitteilla. (1 p) C.2. Tyontekija pitaa perehdyttaa tyohonsa hyvin (1 p) ja hanelle on hankittava tarvittavat suojavalineet. (1 p) D.1. Tyonantaja on velvollinen ottamaan tyoturvallisuusmaarayksista selvaa (1 p) ja toimimaan jatkuvasti siten etta epakohdat korjataan ja uusia ei synny. (1 p) Pääsykoekirja 3/2012, s. 82 6

7 KYSYMYS 7 A. Asianajajan kelpoisuusehdot on säännelty asianajajalaissa (A1: 1 p) ja Suomen Asianajajaliiton säännöissä (A2: 1 p). B. Asianajajan tulee olla 25 vuotta täyttänyt (B1: 1 p) oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon eli nykyisin oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut henkilö (B2: 1 p), joka on rehelliseksi tunnettu sekä muilta ominaisuuksiltaan ja elämäntavoiltaan sopiva harjoittamaan asianajajan tointa (B3: 0,5 p). C. Lisäksi asianomaisen tulee suorittaa asianajajaliiton järjestämä asianajajatutkinto (C1: 1 p) ja hänen on tullut toimia vähintään neljä vuotta oikeudenhoidon alalla (C2: 1 p), josta ajasta vähintään kaksi vuotta avustavana lakimiehenä tai muussa sellaisessa tehtävässä, jossa hän on hoitanut asianajotehtäviä (C3: 0,5 p). D. Asianajajien itsenäisen toiminnan turvaamiseksi (D1: 1 p) asianajajaksi ei hyväksytä virassa (D2: 0,5 p) tai toimessa olevaa (D3: 0,5 p) eikä muutakaan sellaista ansiotoimintaa harjoittavaa henkilöä, jolta puuttuu tarpeellinen toimintavapaus (D4: 1 p). Pääsykoekirja 1/2012, s

8 KYSYMYS 8 A.1. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä (0,5 p) ja asianmukaisesta selvittämisestä (0,5 p) hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset (0,5 p). A.2. Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista (0,5 p) ja muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen (0,5 p). B.1. Vastuu useiden vahingonaiheuttajien kesken ratkaistaan VahL 6:3.1:n perusteella. Korvausvelvollisten kesken korvausmäärä on jaettava sen mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi (0,5 p) ottaen huomioon kunkin korvausvelvollisen viaksi jäävä syyllisyyden määrä (0,5 p), vahinkotapahtumasta ehkä saatu etu (0,5 p) ja muut seikat (0,5 p). B.2. Vahingonaiheuttajien vastuu voi olla pääluvun mukaista eli jokainen vastuuvelvollinen vastaa yhtä suuresta osasta vahinkoa. (0,5 p) C.1. Osakeyhtiölain pakottavuutta ei ole tarkemmin säännelty, vaan lain yksityiskohtaisten säännösten pakottavuus ilmenee säännösten sanamuodosta (1 p) tai pakottavuus on tulkittava säännöksen tarkoituksen (1 p) perusteella. D.1. [Tuottamusvastuusta poiketen] sopimusvastuussa olevan oletetaan aiheuttaneen vahingon tuottamuksellisesti, mikäli hän on rikkonut sopimusta jollakin tavalla. (1 p) D.2. Sopimusta rikkoneella taholla on kuitenkin mahdollisuus osoittaa tämä lähtökohtaolettama vääräksi näyttämällä oman toimintansa huolellisuus ja siten tuottamuksen puuttuminen. (1 p) E.1. Jos vahinko on aiheutettu tahallisella rikollisella teolla, viivästyskorkoa on maksettava vahingonkorvaukselle vahingon tapahtumisesta lähtien. (1 p) Pääsykoekirja 2/2012, s. 15, 43-44, 64, 126 ja

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Johdanto Harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia voidaan torjua monin keinoin. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Työelämän säännöt www.mol.fi Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä 1 of 19 19.6.2008 14:12 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2007» 13.4.2007/459 13.4.2007/459 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Khkj 11.11.2013 77, liite nro 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Sisällysluettelo 1 Määritelmiä ja soveltamisala... 1 1.1 Harmaan talouden määritelmä...

Lisätiedot

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö TEM raportteja 31/2011 Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö Työelämä- ja markkinaosasto Raportti 19.12.2011 . T Y Ö- J A E L I N K E I N O M I N I S T E R I Ö L L

Lisätiedot

SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU

SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VASTUU MUISTIO 20.10.2009 SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Sisällysluettelo Säätiön hallituksen vastuu 1

Lisätiedot

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Jokinen, Tarja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt KESKUSKAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT Vahvistettu Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokouksessa 16. päivänä joulukuuta 1992. Nämä säännöt ovat

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

LAKI ASIANAJAJISTA ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ. Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1958

LAKI ASIANAJAJISTA ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ. Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1958 A 1 LAKI ASIANAJAJISTA Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1958 1 Asianajaja on se, joka on maan yleisen asianajajayhdistyksen jäsenenä merkitty asianajajaluetteloon. Edellä mainittua yhdistystä

Lisätiedot

Suomalaisen aluksen, jota käytetään kauppamerenkulkuun, tulee olla merkitty alusrekisteriin alusrekisterilain (512/93) mukaisesti.

Suomalaisen aluksen, jota käytetään kauppamerenkulkuun, tulee olla merkitty alusrekisteriin alusrekisterilain (512/93) mukaisesti. 1 of 92 27/05/2011 10:24 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1994» 15.7.1994/674 15.7.1994/674 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Merilaki 15.7.1994/674

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012 540/2012 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2012

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee vakuutusedustusta. Vakuutusedustuksella tarkoitetaan korvausta

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944 SISÄLLYS N:o Sivu 934 Henkilöstörahastolaki... 2985 935 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJE VUONNA 2006 Versio 2. päivitetty pp.10.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 4 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 5 Pakollinen

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1204. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1204. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1204 1209 SISÄLLYS N:o Sivu 1204 Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta... 3497 1205 Laki tapaturmavakuutuslain perusteella

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle Julkisten hankintojen pisteytysperiaatteet Pori 6.2.2013 Specialist Partner, AA, VT, KTM

Lisätiedot

Valvontamenettely. 1.2.1 Vireille tulo

Valvontamenettely. 1.2.1 Vireille tulo Valvontamenettely 1.2.1 Vireille tulo Yleisimmin kantelu tulee vireille asianajajan oman päämiehen tai päämiehen vastapuolen kantelusta tai kantelu liittyy asianajajan toimintaan jossakin määräyksenvaraisessa

Lisätiedot