Porin seudun kunnat. Karhukuntasopimus Karhusopimus-luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin seudun kunnat. Karhukuntasopimus 2017 2019. Karhusopimus-luonnos 16.5.2014"

Transkriptio

1 Porin seudun kunnat Karhukuntasopimus Karhukunnan tavoitetila ja visio: Karhukunta on kasvava, houkutteleva ja hyvinvoiva kaupunki, jossa on toimivat palvelut. Karhukunnalla on terve ja kestävä kuntatalous. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat hyvät. Karhukunnan johtaminen on vaikuttavaa ja palveluorganisaatio on tehokas. A. TERVE JA KESTÄVÄ TALOUS Laaditaan yhdistymissopimuksen liitteeksi arvio Karhukunnan taloudesta aloitusvuonna. Laskelmassa huomioidaan valtionosuusmuutokset ja hallituksen rakennepoliittisen ohjelman vaikutukset. Kokonaisveroaste pidetään kilpailukykyisenä. Kunnallisveroprosentti ei saa nousta yli 0,25 prosenttiyksikköä Manner-Suomen kuntien keskiarvon yläpuolelle. Vertailu tehdään talousarvion hyväksymisvuoden kuntien painotettuun keskiarvoon. Lainamäärä ei ylitä Manner-Suomen kuntien keskiarvoa. Toimintojen tuottavuutta parannetaan karsimalla hallinnon ja palveluiden päällekkäisyyksiä, panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan, palveluverkon ja palvelurakenteen uudistamisella todellisia tarpeita vastaavaksi ja hyödyntämällä uutta teknologiaa. Palvelutuotantoa tehostamalla kaupungin vuosittainen toimintakatteen kasvu pidetään alle XX prosentissa. Karhukunnan valtuusto päättää palveluiden järjestämis- ja tuottamisperiaatteista. Rakenteellisia uudistuksia ja toimintatapojen kehittämistä tehdään pitkäjänteisesti. Laaditaan sitova henkilöstösuunnitelma, jossa määritellään Karhukunnan tavoitteellinen henkilöstömäärä ja -rakenne. Suunnitelmaan sisällytetään luonnollisen poistuman hyödyntäminen, työvoiman saannin turvaaminen työvoimapula-aloilla sekä henkilöstön monipuolista käyttöä tukevat lisä- ja täydennyskoulutustarpeet. Henkilöstön joustava käyttö Karhukunnan ja hallintokuntien sisällä sekä yli hallintokuntarajojen organisoidaan uudelleen vuoden 2015 aikana. Tulevaisuuden tervettä taloutta vahvistetaan parantamalla uusien työpaikkojen, investointien ja yritystoiminnan edellytyksiä. Laaditaan Karhukunnan kasvustrategia ja elinvoimaohjelma sen toteuttamiseksi. Tehdään suunnitelmakautta koskeva investointisuunnitelma, jonka yhteydessä arvioidaan Karhukunnan olemassa oleva kiinteistöomaisuus. Investointien rahoituksessa otetaan huomioon vaihtoehtoiset rahoitusmuodot. Yhdistymissopimukseen laaditaan Karhukunnan talouden tasapainotilanteesta tulevaissuuskenaario eri laskentatekijöillä (kohta täsmennettävä) B. ELINVOIMA Karhukunnan tavoitteena on kasvu. Elinvoiman vahvistaminen perustuu olemassa olevien vahvuuksien kehittämiseen ja uusien luomiseen. Karhukunnalle laaditaan kasvustrategia ja elinvoimaohjelma. Karhukuntaan rakennetaan yhteistyöllä myönteinen kasvua tukeva ilmapiiri ja asenneilmasto. Tavoitteena on menestyvän kaupungin mainekuva.

2 Karhukunta panostaa määrätietoiseen alueen edunvalvontaan ja aluemarkkinointiin. Kaikki tahot sitoutetaan yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin. Tavoitteena on parantaa Karhukunnan suhteellista asemaa alueiden välisessä tunnettavuudessa ja kilpailussa. Karhukunta on aktiivisesti mukana valtion ministeriöiden ja suurten kaupunkiseutujen sopimusmenettelyissä sekä valtakunnallisissa kehittämisprojekteissa. Koulutustarjonnan kehittämisessä ja edunvalvonnassa korostetaan Porin yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulutuksen toimintaedellytysten turvaamista ja nuorisotakuun toteuttamista. Karhukunta sitoutuu kaupunkikeskuksen ja kasvukäytävien VT2 ja VT8 kehittämiseen Rakennemalli 2020:n, kasvusopimuksen ja muiden sopimuksellisten järjestelyiden mukaisesti. Karhukunnan uusien aluekeskusten (nykyisten kuntakeskusten) elinvoimaa edistetään ja niiden välistä sisäistä saavutettavuutta kehitetään pitämällä huolta mm. joukkoliikenne- ja laajakaistayhteyksien toimivuudesta. Karhukunnassa kokonaisvaltainen elinvoimapolitiikka ohjaa elinkeinojen kehittämistä. Elinkeinotoimen ohjaus ja johtaminen on kaupungin omaa toimintaa. Elinkeinotoimen ostopalveluissa sovelletaan strategista omistajuutta korostavaa tilaaja-tuottajamallia. Karhukunnalle laaditaan vähintään aluekeskukset kattava oikeusvaikutteinen yleiskaava. Aluekeskuksia kehitetään siten, että niissä tarjotaan tontteja uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumiseen. Karhukuntaan laaditaan maapoliittinen ohjelma, jossa määritellään koko aluetta koskevat maanhankinnan ja luovutuksen periaatteet. Raakamaan hankintaa ohjaavat oikeusvaikutteiset yleiskaavat ja rakennemalli. Karhukunnan viestinnän ja markkinoinnin perustaksi laaditaan viestintäsuunnitelma ennen yhdistymissopimusvaihetta. Karhukunnan markkinointiin ja imagon rakentamiseen panostetaan. Viestinnässä ja markkinoinnissa hyödynnetään sähköisiä täydentäviä osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Karhukunnan tietohallinto kehittää yhteistyössä hallintokuntien kanssa ratkaisuja, jotka tähtäävät tehokkaisiin ja taloudellisiin työskentelymenetelmiin. Kuntalaisille tarjottavien sähköisten palveluiden käytettävyyttä parannetaan ja vaihtoehtoja lisätään. Työntekijöiden käyttöön otettavilla järjestelmillä automatisoidaan toimintaa. Tietohallinto hakeutuu mukaan verkostoihin, joissa voidaan jakaa uuden teknologian käyttöönotto- ja kehityskustannuksia. C. TOIMIVAT PALVELUT Karhukuntien kaikkien palveluiden osalta määritellään seudullisesti ja alueellisesti keskitettävät palvelut sekä lähipalvelut. Palvelualueille nimetään aluevastaavat vähintään yhden valtuustokauden ajaksi. Aluevastaavat ovat ovo -viranhaltijoita, jotka tuntevat erityisen hyvin vastuualueensa asiat. Sosiaali- ja terveyspalvelut: Palveluiden järjestämisen lähtökohtana on tasa-arvoisuuden toteuttaminen. Järjestäminen korostaa alueellisten lähipalvelujen merkitystä sekä asiakaslähtöisiä palveluja. Lähipalvelualueisiin jako määritellään yhdistymissopimuksessa. Aluejako toteutetaan joustavana ja sitä tarkistetaan asukastarpeiden muuttuessa. Kullakin lähipalvelualueella on lähipalvelukeskus ja toimipisteitä siinä laajuudessa kuin väestötarve edellyttää. Lähipalvelut muodostuvat palvelukeskuksessa tai toimipisteessä tuotettavista palveluista, kotiin tuotavista, liikkuvista ja sähköisistä palveluista. Jokaiselle Karhukunnan asukkaalle turvataan kunnallisten lähipalveluiden saatavuus ja saavutettavuus.

3 Lähipalvelujen sisältöä ja rakenteen kehittämistarvetta arvioidaan vuosittain laadittavassa palvelusuunnitelmassa. Keskitetysti järjestetään ne palvelut, joita ei tarvita päivittäin ja/tai joiden tuottaminen edellyttää laajempaa asiakaspohjaa tai erityistä osaamista, tiloja ja laitteita. Palveluverkon suunnittelussa sovitetaan yhteen oma toiminta ja ostopalvelut monituottajamalliksi. Palvelurakenteet muodostetaan kustannustehokkaasti. Asukkaat saavat yleistietoa yhteistoiminta-alueella annettavista sosiaali- ja terveyspalveluista ja ohjausta omaan elämäntilanteeseen sekä opastusta oikean palvelun tai viranomaisen löytämiseksi neuvontapalvelupisteistä. Palveluiden vaikuttavuutta kehitetään kannustamalla henkilöstöä palvelujen aktiiviseen kehittämiseen ja vahvistamalla kuntalaisten oma-aloitteisuutta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuosittaisessa suunnitelmaprosessissa määritellään ne palvelut, joihin erityisesti kyseisenä talousarviovuonna etsitään uusia toimintatapoja. Palveluiden vaikuttavuutta arvioidaan hyvinvointikertomuksessa. Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut: Karhukunnan tavoitteena on luoda laadukkaat kasvatus- ja oppimisympäristöt sekä opetus- ja ohjausmenetelmät. Ennen yhdistymistä laaditaan ja toteutetaan yhteinen kouluverkkosuunnitelma yhteisesti sovituin laatukriteerein, mitä koskevat päätökset kukin kunta sitoutuu tekemään ennen Karhukunnalla on vapaan sivistystyön oppilaitos. Tekniset palvelut: Karhukuntien tekniset palvelut suuntautuvat entistä enemmän palvelujen järjestämiseen tuottamisen sijasta. Kunnan koko palvelutuotanto- ja toiminta järjestetään tilatehokkaasti. Rakennuskanta pidetään käyttökunnossa. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Karhukunnassa ympäristön, asumisen ja rakennusvalvonnan lupa- ja valvonta-asiat hoidetaan yhdessä virastossa ja yhden lautakunnan alaisena. Rakennusjärjestys ja muut määräykset yhdenmukaistetaan. Taksoissa pyritään täyskatteisuuteen. Kaikki karttajärjestelmät yhtenäistetään. Kunnan suoraan omistamien asuntojen omistus keskitetään yhteen kuntaomisteiseen yhtiöön. Yhtiöitä fuusioidaan toimialoittain tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin. Vapaa-ajan palvelut: Karhukunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi kuuluvat yhden lautakunnan alaisuuteen. Vapaa-aikapalveluissa toimintaa kolmannen sektorin kanssa vahvistetaan. Karhukunnan roolia tapahtumakaupunkina vahvistetaan. Karhukuntalaisia kannustetaan oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen uusien yhteisöllisten toimintatapojen löytämiseksi. Vapaa-aikapalveluiden palveluverkkoa tarkennetaan yhdistymissopimusta laadittaessa.

4 Karhukunnan avustusjärjestelmät ja -menettelyt harmonisoidaan ja perittävät taksat, maksut sekä vuokrat yhdenmukaistetaan kaikissa palveluissa. D. VAIKUTTAVA JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO Valtuuston koosta päätetään kuntalain säännösten perusteella kuitenkin siten, että enimmäiskoko ei ylitä nykyisen kuntalain mukaista enimmäiskokoa vastaavankokoisessa kunnassa. Uudessa kunnassa on päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Karhukunnan kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan kaupunkikehitysjaosto, joka käsittelee maankäyttöön, kaavoitukseen ja elinvoimapolitiikkaan liittyvät asiat. Puheenjohtajamallin ja valiokuntamallin mahdollisesta käyttöönotosta päätetään erikseen valmistelun pohjalta yhdistymisselvitysvaiheen aikana. Organisaatiomalli on nykyisten selvitysalueen kuntien mukainen toimialalähtöinen linjaorganisaatio. Vastuu toimialoista on toimialajohtajilla. Uuden kunnan operatiivisesta johdosta vastaa kaupunginjohtaja. Nykyiset kuntajohtajat siirretään heille soveltuvin toisiin virkoihin tai työsopimussuhteisiin Karhukunnan aloittaessa toimintansa. Toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen siirretyllä kuntajohtajalla on oikeus saada siihen kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin kuntajohtajan virkaan kuuluneet edut. Karhukunnan talousarvioon varataan vuosittain kuntalaissa tarkoitettu määräraha valtuustoryhmien toimintaedellytysten turvaamiseksi. Ryhmäkohtainen määräraha sidotaan valtuutettujen määrään. Määrärahan käyttöohjeet valmistelee ja antaa kaupunginhallitus. E. OSALLISUUS JA LÄHIVAIKUTTAMINEN Karhukunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan aluemallin avulla. Toiminnan painopiste on kaupungin sisäisen elinvoiman, kilpailukyvyn ja yhteisöllisyyden edistäminen. o Pysyvät lakisääteiset vaikuttamistoimielimet perustetaan kuntalain mukaisesti. o Alueraadit nimetään lähipalvelualueittain korkeintaan valtuustokaudeksi. Alueraadin toimenkuva ja tehtävät määritellään tarkemmin yhdistymissopimuksessa. Alueraatiin valitaan edustajat kolmikanta-periaatteella: 1) julkisen sektorin, 2) asukkaiden, yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen sekä 3) yksityisestä ryhmästä. Lisäksi nimetään alueittain toiminnasta vastuulliset viranhaltijat. o Kaupunginhallitus voi tarvelähtöisesti ja temaattisesti määritellä tietyksi määräajaksi asukasja palveluraateja.

5 F. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Karhukuntasopimus on voimassa välisen ajan Karhukuntasopimuksen toteutumista ja tavoitteita arvioidaan vuosittain Patakunnassa

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Sisällys 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat... 2 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Naantalin kaupunki Maskun kunta Taivassalon kunta Kustavin kunta Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen 26.11.2014

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys

Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Espoon kaupunki Helsingin kaupunki Kauniaisten kaupunki Sipoon kunta Vantaan kaupunki 5.12.2014 Sisältö 1 Helsingin

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen luonnos 14.12.

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen luonnos 14.12. 1 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen luonnos 14.12.2007 2 1. Kuntien yhdistymisen toteuttaminen Tämä asiakirja on

Lisätiedot

21.1.2008 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen jär- jestämissopimus

21.1.2008 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen jär- jestämissopimus 21.1.2008 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus 1. Kuntien yhdistymisen toteuttaminen Tämä asiakirja on kuntajakolain 9

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari & Anni Antila 30.9.2014 Jyväskylä

Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari & Anni Antila 30.9.2014 Jyväskylä Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvityksen päätöstilaisuus Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari & Anni Antila 30.9.2014 Jyväskylä Valtiovarainministeriön määräys Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYS

HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYS HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYS Toisen vaiheen loppuraportti 19.5.2015 FCG KONSULTOINTI OY Jarkko Majava, Riitta Ekuri HAUSJÄRVEN, LOPEN JA RIIHIMÄEN KUNTARAKENNESELVITYKSEN PROJEKTIRYHMÄ

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012 1 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 1.1. Toimintamallin uudistus... 3 1.2. Edellinen hallinnonjärjestämispäätös 2004 ja muut valtuuston toimintamallia koskevat

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30. Muutettiin esityslistan asiakohtien 4. ja 5. käsittelyjärjestystä.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30. Muutettiin esityslistan asiakohtien 4. ja 5. käsittelyjärjestystä. Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai 27.5.2014 kello 17.30-19.55 Paikka: Hämeenkoski, Seurala, Asikkalantie 1 Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna. Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginvaltuusto Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi 3 Hämeenlinnan kaupunki Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Yhtymähallitus 12.12.2012 210 Yhtymävaltuusto 19.12.2012 24 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 2 SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot