KUVATAITEEN PERUSOPINNOT AIKUISILLE/ Espoon kuvataidekoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUVATAITEEN PERUSOPINNOT AIKUISILLE/ Espoon kuvataidekoulu"

Transkriptio

1 1 KUVATAITEEN PERUSOPINNOT AIKUISILLE/ Espoon kuvataidekoulu Perusopinnot 1. Kuvan rakentamisen perusteet 3x 7 = 21 h Piirustustekniikat ja välineet 3x7 = 21 h Akryylimaalaus 3x7= 21 h Temperamaalaus 3x7= 21 h Guassi ja peitevärimaalaus 3x7= 21 h Öljyvärimaalaus 3x7= 21 h Kollaasi 3x7= 21 h Sekatekniikat 3x7= 21 h Savityöskentely 3x7= 21 h Rakentelu 3x7 = 21 h Länsimainen taidehistoria 5x7= 35 h h lähiopetus 245 h itsenäinen op. 490 h lähi + itsen.op. Syventävät opinnot/ valinnaiset opinnot/ 1. valinnainen aine 12.. Grafiikka 5x 7= 35 h + 35h its. = 70h Valokuvaus 5x7= 35 h+ 35h its. = 70h Animaatio 5x7= 35 h+ 35h its. = 70h 270 Opinnot yhteensä Perusopinnot 490 h 1. syventävä valinnainen 70 h Lopputyö+ portfolio 115 h 675 h =25 op

2 2 Kuhunkin tekniikkakokonaisuuteen sisältyy kontaktiopetuksen lisäksi myös itsenäisesti tehtäviä tehtäviä sekä prosessipäiväkirjan työstämistä. Opiskelussa käytetään prosessinomaista työskentelyä, opiskelija pitää prosessipäiväkirjaa koko prosessin ajan ja reflektoi omaa työskentelyään sekä kerää kaikenlaista kiinnostavaa lisämateriaalia. Lopuksi opiskelija työstää kaikesta oppimastaan portfolion eli lopputyön. SISÄLTÖKUVAUKSET PERUSOPINNOT 1. Kuvan rakentamisen perusteet Opintojakso toimii johdatuksena kuvan peruskäsitteisiin. Opiskelijat tutustuvat muodon ja tilan erilaisiin ulottuvuuksiin sekä oppivat määrittelemään keskeisiä kuvan rakentamisen, muodon ja tilan käsitteitä, tarkastelemaan niiden avulla teoksia ja tiloja sekä hyödyntämään niitä omassa taiteellisessa työskentelyssään. Jaksoon kuuluu mittasuhteiden, volyymin, massan, valon ja varjon kuvaamisen hallinta piirtämisen keinoin sekä kuvasommittelun perusteiden hallinta. Opinnot koostuvat eri menetelmin toteutettavasta kaksiulotteisesta ilmaisusta. Työskentely on käytäntöön painottuvaa tekemällä oppimista, unohtamatta teoreettisia kytköksiä. Opintoihin kuuluu perspektiiviopin perusteita, piirtämistä, väri- ja havainto-oppia, maalausta ja sekatekniikalla työskentelyä. Opiskelija tulee tietoiseksi näköhavainnon toiminnasta ja eri tavoista kuvata ympäröivää maailmaa ja suhdettamme siihen. Jaksolla tutkitaan muun muassa kuvan rakenteita, kuvallisen luennan ja ilmaisun asemaa nyky-yhteiskunnassa analysoimalla kuvia. 2. Piirustustekniikat ja välineet Opintojaksolla tutustutaan eri piirtimiin ja paperilaatuihin sekä harjoitellaan piirtämisen perustekniikoita. Tavoitteena on oppia käyttämään keskeisiä välineitä ja materiaaleja, hyödyntämään piirtämisen perustekniikoita omassa taideilmaisussa, kuvaamaan tilaa kaksiulotteisella pinnalla valöörien ja värien avulla sekä soveltamaan kuvan rakentamisen peruskäsitteitä kuten sommittelua, valöörejä ja perspektiiviä omassa taideilmaisussa. Jaksolla harjoitetaan käden ja silmän yhteistyötä piirtämällä hiilellä, lyijykynillä, tusseilla ja pastelliliiduilla havainnosta luontoa, elävää mallia, liikettä ja esineitä. Tehtävinä on croquispiirtämistä ja akateemista piirtämistä tavoitteena oppia näkemään ja piirtämällä ilmaisemaan havaintoa ja ymmärtämään kolmiulotteinen muoto tilassa. Piirtäminen on havainnointia, tutkimista ja ajattelemista. Jaksolla käydään läpi viiva- ja valööripiirustusta sekä tutkitaan havaintoa ja opitaan ymmärtämään muotoa ja sen ilmenemistä suhteessa valoon ja tilaan.

3 3 Tilaa, muotoa ja valaistusta jäsennetään valöörikäsitteen avulla. Havaintopohjaista työskentelyä kehitetään sekä nopeassa että tutkivassa piirustuksessa. Päämääränä on havaintolähtöisen ilmaisun perusteiden hallinta ja havaintoon perustuvan ilmaisun syventäminen ja kyky hahmottaa piirtämällä käsialaansa ja omaa sisimpäänsä. 3. Akryylimaalaus Opintojaksolla tutustutaan akryylimaalauksen perusteisiin, välineisiin ja tekniikkaan. Kurssilla tutkitaan kuvanrakentamisen perusasioita kuten sommittelua, mittasuhteita, tila- ja syvyysvaikutelman luomista sekä väriä, valoa ja varjoa akryylimaalauksen keinoin. Jakson tavoitteena on havaintoon, abstraktioon ja mielikuvitukseen perustuvan ilmaisun kehittäminen. Nopeasti kuivuvat ja erilaisille pinnoille sopivat akryylivärit ovat monen nykymaalarin ensisijainen ilmaisunväline. Jaksolla tutkitaan akryylimaalausta ilmaisumuotona sekä sisällöllisistä että teknisistä näkökulmista. 4. Temperamaalaus Opintojaksolla tutustutaan temperamaalauksen perusteisiin, välineisiin, tekniikkaan ja niihin ominaispiirteisiin, jotka tekevät temperamaalauksesta ainutlaatuisen. Jakson alussa opitaan munatemperaemulsion valmistaminen ja pigmenttien sekoittaminen. Käytännön harjoituksissa tutkitaan kuvanrakentamisen perusasioita kuten sommittelua, mittasuhteita, tila- ja syvyysvaikutelman luomista sekä väriä, valoa ja varjoa temperamaalauksen keinoin. Materiaalioppiosuudessa perehdytään temperamaalauksen ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin. Jakson aikana opiskelija saa tietoa mm. temperamaalaukseen soveltuvien maalauspohjien materiaaliopista ja maalaustekniikasta. 5. Guassi- ja peitevärimaalaus Opintojaksolla tutustutaan guassi- ja peitevärimaalauksen perusteisiin, välineisiin ja tekniikkaan. Kurssilla tutkitaan kuvanrakentamisen perusasioita kuten sommittelua, mittasuhteita, tila- ja syvyysvaikutelman luomista sekä väriä, valoa ja varjoa. Jakson tavoitteisiin kuuluu kyky ymmärtää värien keskinäisiä suhteita ja lainalaisuuksia sekä kyky käyttää väriä kuvan, esineen tai tilan harkittuna elementtinä. Jakson aikana opiskellaan värin havaitsemista ja peruskäsitteistöä sekä tutkitaan värikontrasteja ja -rinnastuksia. Lähtökohtana mm. Ittenin, Albersin ja Goethen väriteoriat.

4 4 Jakson aikana käydään läpi erilaisia väriin liitettyjä käsitteitä kuten mm. kylmä ja lämmin väri, murrettu ja taitettu väri sekä näiden kautta tutkitaan värin suhteellisuutta. Pohditaan myös minkälaisia mielikuvia ja tunteita yksittäiset värit ja väriyhdistelmät herättävät meissä. 6. Öljyvärimaalaus Opintojaksolla tutustutaan öljyvärimaalauksen perusteisiin, välineisiin ja tekniikkaan. Kurssilla tutkitaan kuvanrakentamisen perusasioita kuten sommittelua, mittasuhteita, tila- ja syvyysvaikutelman luomista sekä väriä, valoa ja varjoa öljymaalauksen keinoin. Maalaustehtävissä sovelletaan vanhoja maalauskeinoja, jotka soveltuvat hyvin öljymaalauksen luonteeseen ja maalataan mm. elävästä mallista, perehdytään muotokuvan tekoon sekä toteutetaan taidekuvajäljennös. Opintojaksolla tutkitaan vanhojen mestareiden teoksia teknisestä näkökulmasta. Öljymaalauksen materiaalioppiosuudessa perehdytään väriaineiden ja maalinesteiden erilaisiin ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin. Jakson aikana opitaan myös kankaan pingottaminen kiilakehyksiin, maalauksen pohjustus, maalaustekniikkaa, maalinesteiden sekoittaminen ja käyttö sekä öljyvärimaalien ominaispiirteet. 7. Kollaasi Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin kollaasityyppeihin ja -materiaaleihin sekä kollaasin tekotapoihin. Tavoitteena on oppia hyödyntämään eri materiaaleja yhdistävää kollaasitekniikkaa oman taideilmaisun välineenä. Jaksolla työskennellään myös nykytaiteen näkökulmista käsin ja pyritään saamaan lisää ajatusta ja ideaa kuvantekoon. Tavoitteena on käsitelähtöisen kuvailmaisun perusteiden hallinta. Kurssi on kokeileva sekä omaa ilmaisua ja luovuutta painottava. 8. Sekatekniikat Opintojaksolla tutustutaan eri materiaaleihin sekä niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin oman ilmaisun välineenä. Jakson aikana tehdään materiaali -ja tekniikkakokeiluja, mutta pyritään lähestymään eri materiaaleja innovatiivisella tavalla keskittyen myös taiteen sisältöön. Sen lisäksi opintojaksolla saa tietoa kunkin ilmaisumuodon lähihistoriasta sekä tämänhetkisistä ilmiöistä ja käytännöistä. Jaksoa on jaoteltu ilmaisuvälinetarjonnan mukaan. Tehtävien temaattiset sisällöt määrittelee opettaja, mutta pääpaino on opiskelijoiden itse löytämissä aiheissa ja kiinnostuksen kohteissa.

5 5 Tavoitteena on tehdä teoksia, jotka eivät ole vain harjoitelmia, vaan muistuttavat esimerkiksi museo- ja nykytaidetta. Jaksolla tarkastellaan myös ideoiden ja käsitteiden roolia taiteessa. 9. Keramiikka Opintojaksolla opiskellaan savityöskentelyn ja keramiikan perusteita: Tutustutaan erilaisiin savimassoihin ja opetellaan käsinrakennustekniikoita, kuten muovailua sekä nipistely-, levy- ja makkaratekniikkaa. Tekniikoiden hallitseminen mahdollistaa saven monipuolisen käytön taiteellisessa ilmaisussa. Jaksolla perehdytään myös keramiikan koristeluun, maalaukseen, polttamiseen ja lasitukseen. Keskeisenä tavoitteena on materiaalikäsitteiden ja materiaalien kemiallisten ominaisuuksien ymmärtäminen. Jaksolla opiskellaan muotojen, massojen, mittasuhteiden ja tilan hahmottamista. Jaksolla harjoitetaan kolmiulotteisen muodon ja tilan hahmottamiskykyä havainnon kautta eli harjoitetaan katsetta suhteessa kolmiulotteiseen. Harjoitustöissä painottuu hankitun materiaalitietouden liittäminen luovaan toimintaan, yksilölliseen näkemykseen ja ilmaisuun. 10. Rakentelu Opintojaksolla tehdään kolmiulotteisia teoksia sekä pohditaan tekemisen sisältöä ja aihetta: millä materiaaleilla, tekotavalla tai muodolla voi ilmaista ajatuksensa kuvallisesti. Opiskelija muodostaa käsityksen kolmiulotteisesta nykytaiteesta ja klassisesta kuvanveistosta sekä erilaisista rakentelumateriaaleista- ja tekniikoista. Jakson tavoitteena on kolmiulotteisen muodon ja tilan hahmottamiskyky havainnon kautta sekä plastisen sommittelun perusteiden hallinta. Opinnot sisältävät muovailuun, kipsivaluun, veistämiseen, ja materiaalikoosteisiin perustuvia harjoituksia. Jakson alussa pääpaino on havaintolähtöisessä muodon, volyymin, massan ja mittasuhteiden hahmottamisessa. Myös liikkeen, tilan, ajan, äänen ja paikan keskinäisiä suhteita sekä niihin liittyviä käsitteitä pohditaan. Jaksoa on jaoteltu ilmaisuvälinetarjonnan mukaan. Loppua kohden pääpaino on opiskelijoiden itse löytämissään aiheissa ja kiinnostuksen kohteissa. Jaksolla tarkastellaan ideoiden ja käsitteiden roolia taiteessa ja pyritään kehittämään opiskelijan käsitteellistä ajattelua ja tutkivaa lähestymistapaa. Tavoitteena on tehdä teoksia, jotka muistuttavat esimerkiksi museo- ja nykytaidetta.

6 6 11. Länsimaisen taidehistorian perusteet Opintojakso toimii johdatuksena länsimaisen taiteen historiaan ja kehitykseen antiikista nykypäivään. Luentomuotoisella opintojaksolla perehdytään kuvaesimerkein Eurooppalaisen ja suomalaisen taiteen keskeisiin teoksiin ja tyylihistoriallisiin jaksoihin. Taiteenhistoriajakso antaa yleiskuvan taiteen ja taidekäsitysten historiasta sekä esittelee taiteen suhdetta yhteiskunnallisiin muutoksiin ja kulttuurihistoriaan. Jakson lopussa on kuvatentti ja opiskelijan tulee tunnistaa länsimaisen ja suomalaisen taiteen keskeiset teokset, historiallisten periodien valtatyylit ja tärkeimmät taiteilijat ja erottaa eri aikakausien taiteen erityispiirteet. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee länsimaisen taiteen kehityksen ja hänelle muodostuu jäsennelty kuva taiteen historiasta. SYVENTÄVÄT OPINNOT/VALINNAISET OPINNOT 12. Grafiikka Opintojakson tavoitteena on antaa valmiuksia taidegrafiikan tekemiseen ja ymmärtämiseen taidemuotona sekä oman ilmaisun välineenä. Kurssilla tutustutaan grafiikan eri menetelmiin. Kurssi sisältää teoriaopetusta, demonstraatioita, materiaalioppia, vedostusta sekä henkilökohtaista ohjausta. Taidegrafiikka perustuu käsityönä eri tavoilla työstettyihin painolaattoihin (kupari- ja puulevy, kalkkikivi tai seulakangas) ja niiltä painettuihin vedossarjoihin. Vedokset ovat originaaleja taideteoksia. Opintojakso tarjoaa perustiedot metalligrafiikan, puupiirroksen, litografian ja serigrafian painomentelmien ja niiden välineistön hallintaan. Lisäksi tutustutaan taidegrafiikan aineelliseen perustaan: erityismateriaalit, värit, liuottimet, paperit ja filmit. Jakson tavoitteena on antaa taidegrafiikan perustuntemusta taiteenlajina, opintojaksolla läpikäytävien tekniikoiden hallintaa sekä yleistietoutta nykygrafiikan ammattikentästä. Pääpaino kurssilla on omassa tekemisessä. 13. Valokuvaus Opintojakson aikana tutustutaan valokuvauksen perusteisiin sekä valokuvan mahdollisuuksiin taidemuotona ja oman ilmaisun välineenä. Opintojen tavoitteena on valokuvausvälineiden ja materiaalien hallinta sekä opiskelijan valokuvailmaisun kehittäminen. Opinnot perehdyttävät digitaalisen valokuvauksen ja tietokoneavusteisen kuvankäsittelyn perusteisiin sekä mustavalkofilmikuvauksen ja studiotyöskentelyn perusteisiin. Opetukseen kuuluu välineen teknistä hallintaa: kamerat, valaisu, kuvankäsittely, skannaus, tulostus ja vedostus.

7 7 Jaksolla painotetaan käsisäätöä kuvatessa. Tavoitteena on oppia käyttämään järjestelmäkameran manuaalisäätöjä valokuvauksen perusasioita käytäntöön soveltaen: aukko/aika, valotus, terävyysalue, valkotasapaino, salama ja objektiivit. Mustavalkofilmikuvauksen perusteisiin kuuluu filmijärjestelmäkameralla kuvaaminen ja pimiötekniikkaa kuten filminkehitys, pinnakkaiset ja vedostus. Studiotyöskentelyn perusteissa tutustutaan studiovalaisimiin, valon ominaisuuksiin ja valaisuun sekä harjoitellaan kuvausta studiossa ja käydään läpi tavallisimmat henkilökuvauksen valaisutyylit demoin ja harjoituksin. 14. Animaatio Opintojaksolla tutustutaan eri animaatiotekniikoihin, toteutetaan harjoituksia animaation keinoin sekä harjoitellaan animaation käyttöä oman ilmaisun välineenä. Jaksolla käydään läpi animaation ideointi, hahmon ja tilan rakentaminen, sekä kuvaus ja editointi. Lisäksi tutkitaan miten eri tavoin kuvat ja hahmot saadaan liikkumaan ja tarina syntymään. Opetus koostuu liikkuvan kuvan teknisten ja ilmaisullisten metodien opetuksesta sekä perehtymisestä liikkuvan kuvan sisällölliseen ajatteluun. Tunneilla arvioidaan käsikirjoituksen toimivuutta ja toimivuutta ja löydetään kuvatusta materiaalista animaatiolle sen lopullinen muoto sekä pohditaan, millä keinoin katsojassa saadaan aikaan tarkoitettu emotionaalinen vaikutus. Opiskelija tutustuu animaation eri tekniikoihin esimerkkien, luentojen, elokuvien ja harjoitusten sekä projektityön kautta. Jakson aikana harjoitellaan hahmosuunnittelua, animaation äänituotantoa sekä liikkeen tyylittelyä animaation muotokielessä.

5.18 KUVATAIDE OPETUKSEN TAVOITTEET

5.18 KUVATAIDE OPETUKSEN TAVOITTEET 5.18 KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Media ja kuvaviestintä

Media ja kuvaviestintä 7.16 KUVATAIDE Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Musiikinopetuksen tavoitteisiin kuuluu erilaisten soitto- ja lauluesitysten valmistaminen koulun yhteisiin päivänavauksiin ja juhliin.

Musiikinopetuksen tavoitteisiin kuuluu erilaisten soitto- ja lauluesitysten valmistaminen koulun yhteisiin päivänavauksiin ja juhliin. hallintaa harjoitellaan esim. kitara-, basso- tai rumpukerhoissa. Kuorokerhossa harjoitellaan monipuolista laulutaitoa ja tervettä äänenkäyttöä. Soitto- ja laulutaidoissa pitemmälle edistyneet voivat harjoitella

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat OPINTO-OPAS 2004 Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2004 Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat

Lisätiedot

2.2.24 Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi

2.2.24 Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi 2.2.24 Musiikki Opetuksen tehtävä Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa

Lisätiedot

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Johtokunnan hyväksymä 28.9.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 2.5.2011

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot 1 Koulutustavoitteet Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijaa kasvamaan taiteilijana,

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot

KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA

KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA KOKKOLA KARLEBY KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA Kuvataideopetus HYVÄPAHAKUVA Kuvataiteen aiheet käsittelevät oppilaan elämysmaailmassa olevia asioita. Identiteettijuliste Mäntykankaan koulu

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1.

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1. 1. Graafinen suunnittelu......................................................................................... 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP.............................................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Muotoilun koulutusohjelma 240 op Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto Ajoneuvomuotoilu MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Hyväksytty Kotkan kaupungin koulutuslautakunnassa 13.06.2006 1 Sisältö 1. Kotkan opiston

Lisätiedot

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Lasten ja nuorten opetussuunnitelma Päivitetty 2.6.2014 Koulutuksen järjestämislupa: Pvm 19.10.2000 Tämän opetussuunnitelman pohjana on ollut Opetushallituksen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Muotoiluteollisuus: teollinen muotoilu Opinto-opas 2006-2007 MUOTOILUN JA VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMAT

Lisätiedot

MUOTOILUN OSASTO. Muotoilun osasto

MUOTOILUN OSASTO. Muotoilun osasto MUOTOILUN OSASTO Muotoilun osasto 37 Muotoilun osasto MUOTOILUN OSASTO School of Design Fakulteten för design Hämeentie 135 C 00560 Helsinki Puh. (09) 75631 Fax. (09) 7563 0223 s-postit: etunimi.sukunimi@uiah.fi

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

TORNION KANSALAISOPISTO

TORNION KANSALAISOPISTO TORNION KANSALAISOPISTO Visuaalisten taiteiden perusopetuksen opetussuunnitelma aikuisille 2 Saatteeksi Tornion kansalaisopistolla alkoi syksyllä 1990 kolme vuotta kestänyt taiteen perusopetuskokeilu.

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Muotoilun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Aikuiskoulutussovellukset - Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN OSASTO

VISUAALISEN KULTTUURIN OSASTO VISUAALISEN KULTTUURIN OSASTO 155 VISUAALISEN KULTTUURIN OSASTO Fakulteten för visuell kultur School of Visual Culture Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki Telefax/graafinen suunnittelu, p. 7563 0339 Telefax/taideopetus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30 Sisällysluettelo Hakuajat 3 Hakijalle 4 Kuvataideakatemia 5 Tutkinnot 7 Kuvataiteen kandidaatti 7 Kuvataiteen maisteri 8 Kuvataiteen tohtori 9 Opettajat 10 Koulutusohjelmat 11 Kuvanveisto 12 Maalaustaide

Lisätiedot

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN TAO-portaalin etusivulla on painike >>Aineistoa paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Aineistossa on mukana TAO:n ja TOL:n keväällä 2014 laatima

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot