PÖYTÄKIRJA 1/ Opiskelijahuoltotiimi. Käsitellyt asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Opiskelijahuoltotiimi. Käsitellyt asiat"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Opiskelijahuoltotiimi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 0 Tutustuminen 4 0 Terveisiä opetushallituksesta 6 0 Nuorisolain muutos ja sen velvoite 7 0 HOJKS 9 0 Terveysasetus / kouluterveydenhuollon vaatimukset 12 0 Uudet oppaat 13 0 Muut asiat 14 0 Seuraava kokous 15

2 PÖYTÄKIRJA 1/ Opiskelijahuoltotiimi Aika klo Paikka Läsnä Sadeharju Liisa puheenjohtaja Eteläaho Anne sihteeri Ahola Marika Ingman Tarja Hilli Carita Karlsson Britt-Marie Kaustinen Päivi Kola Sari Kumpulainen Minna Mikkola Veijo Myllymäki Ulla Nikkanen Laura Oinas Tapio Perttula Rauno Savela Arja Sipilä Katriina Sundell Leena Starck Anna-Leena Suoninen Anu Vähärautio Anu Poissa Anttila Jouni Fiskaali Eevi Isoniemi Marika Hietalahti Leena Kahelin Lasse Salminen Kaisu Viitala Hilkka Käsitellyt asiat 0-0 Allekirjoitukset Liisa Sadeharju pu heenjohtaja Anne Eteläaho sihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 1/2011 3

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Tutustuminen Klo Tutustumme opiskelijahuollon hyvään käytäntöön Sosiaali- ja terveysalan opisto Tutustuimme opiskelijahuollon hyviin käytäntöihin Sosiaali- ja terveysalan opistolla Helppipaja (Tarja Lågland, Rauno Perttula) matala kynnys (opiskelija, opo, opettaja) yksilöllinen ohjaus moniammatillisuus (erityisopettaja, kuraattori, opo, sosiono mi) seuranta Opo-resurssi (200 oppilasta/opo) Erityisopettajaresurssi 4 pv/vk (Tiina Vitka) Opiskelijahyvinvointi -ryhmä (Katriina Sipilä, Sari Haglund), mukana opiskelijoiden edustaja Annika Veijalainen Välituntiaktiviteetti: Nintendo Wii, karaoke, biljardi, Motti-kahvila, kudonta Tupakasta vieroitus + vieroituksen ohjaajakurssi (Carita Hilli) Ti-to -huolto (Rauno Perttula) ryhmänohjaaja, opo, kuraattori, terveydenhoitaja Ammattistartti (Veijo Mikkola) yhteishaastattelut (ammattistartti, aikalisä, 10-luokka) voimavarakartoitus E-taitava (tet + työssäoppiminen) Tehobreikki (kansanopiston rahoitus) Opettajayhteistyö opettajakunnan hoito- ja kasvatustausta näkyy opiskelijoiden kohtaamisessa

5 PÖYTÄKIRJA 1/ nopea reagointi opiskelijan poissaoloon Kehitettävää: opettajan ja erityisopettajan yhteistyö samanaikaisopetus

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Terveisiä opetushallituksesta 1.Terveisiä Opetushallituksesta Opetusneuvos Ulla Aunola vieraili kokouk sessa. Käytiin läpi kuulumi set. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset > kohdassa muutokset, liit tyy oppimisen ja koulunkäynnin tuen uusiin luokitteluihin ja käsitteisiin (yleinen tuki, tehostettu tuki, erityinen tuki) sekä joustava perusopetus. Uusia Ammatillisen koulutuksen perusesitteitä. Ne ovat netissä linkissä: Asuntolaohjaajien päivät Ilmajoella kesäkuussa. Asuntolaväen, opiskelijoiden, ja johdon kysely tulossa K-P Ky toteuttaa Vehviläisen johdolla. Sora-työryhmä- opiskeluoikeus voidaan peruuttaa alalle sopi mattomuuden takia 2. aste, amk, yliopisto lähinnä hoito-, kasvatus- ja kuljetusalat. Opis keluoikeus voidaan myös pa lauttaa. Päätöksen tekee koulutuk sen järjestäjä (toimielin) Opiskelijahuollon arvioinnin tuloksiin liittyvää koulutusta eri puolilla Suo mea. Ammattistartti vakinaistettu. Jopo-toiminta vakinaistettu. Erityisopetuksen strategiaa tehdään. Vaikutukset Kesuun. Aamu- ja iltapäiväohjaajien ammattitutkinto uutena

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Nuorisolain muutos ja sen velvoite Nuorisolain muutos ja sen velvoite toimia yhteistyössä etsivien kanssa. Pietarsaaren etsivät vierailevat kokouksessa. Sovitaan käytänteistä 2.Nuorisolain muutos ja sen velvoite toimia yhteistyössä etsivien kanssa. Kaksi muutosta nuorisolais sa: A. Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö B. Etsivä nuorisotyö ja siihen liittyvä tietojen luovuttaminen Tietojen luovuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti nuoren ni menomaista suostumusta Salassapitosäännösten estämättä nuoren yhteystiedot tulee kuitenkin luovut taa, jos kyseessä: 1. peruskoulun päättävä nuori, joka ei ole saanut tai vastaanottanut opiske lu paikkaa tai aloittanut opintoja 2. nuori, joka alle 25-vuotiaana keskeyttää ammatillisen tai lukiokoulutuksen 3. nuori, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen Kokkolan ja Pietarsaaren etsivät vierailivat kokouksessa. Sovittiin käytänteistä. Yhteistyö sujunut hyvin tähän mennessä opot ja ku raattorit, nuorisopoliklinikan työntekijät, sosiaali työntekijät ottaneet yhteyt tä ja saattaen vaihtaneet nuoret etsiville, osa nuo rista palautunut takaisin op pilaitoksiin. Etsivät aut tavat käytännön asioiden järjestämisessä. Kokkolas sa löydettiin vuonna 2008 yh teensä 24 nuorta, vuonna 2009 yhteensä 25 nuorta ja vuonna 2010 yhteensä 28 nuor ta. Pää asiassa elämänhallinnan vai keuksia. Yhteystiedot: Anu Suoninen / nuoriso-ohjaaja Kokkolan kaupunki, , Arja Savela/nuorten valmentaja Kokkotyösäätiö, , Kokkolan et sivillä myös yhteinen sp-osoite

8 PÖYTÄKIRJA 1/ LIITE Pietarsaaressa kohdattu syksyllä 45 nuorta ja 30 ohjattu eteenpäin. Yhteistiedot: Minna Kumpu lainen/nuorten valmentaja, Kokkotyösäätiö Ret ro, Pie tarsaari, , Anna-Lena Starck/Etsivä nuorisotyönte kijä, Musikcafe After Eight, Pietarsaari, ,, Perhossa ja Kyyjärvellä on käynnistynyt etsivä nuorisotyö -toiminta, jonka rahoittajina toimivat Opetusmi nis te riö, Perhon kunta sekä Kyyjärven kunta. Toiminnan tavoitteena on an taa nuorelle tukea opiskelu- ja työelämään kiinnittymiseen. Nuorelle tarjotaan mm. tietoa eri vaih to eh doista, apua opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikan etsimiseen sekä apua palveluiden löytämiseen ja virastoissa asioimiseen. Myös Perhossa toimivat metalli- ja puu työ pajat voivat olla hyvä alku työelämäpolulle. (www.perhonpaja.com) , Käyntiosoite: Koivukos kentie 1, Perho. Katoavien osalta ollaan yh teydessä etsiviin ja saattaen vaihdetaan nuoret tai nuoren tiedot. Niiden kuntien osalta, joissa ei ole etsi viä otetaan yhteyttä kun nan nuorisotoimeen. Kokkolan alueella rakenne taan myös peruskoulun sa päättäneiden seurantajärjestelmää; Riikka Vilmi kokoaa tiedot toisen asteen koulutuksen alueel ta Kok kolassa.

9 PÖYTÄKIRJA 1/ HOJKS HOJKS Määrät Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän terveiset HOJKS -kes keyttämisvaa rassa olevien osalta HOJKS toteutuman pyytäminen HOJKS kysely opiskelijoiden osalta jatkuu helmikuun lop puun Henkilöstön ja johdon kysely tulossa HOJKS -prosessista Sovitaan toimenpiteistä. Määrät Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Laskentapäivän tilasto Koulu tusala HOJKS-OPISKELIJAT KAO KKO KPKO KSTO MSO Kan nus MSO Kaus tinen MSO Per ho MSO To holampi Humanisti nen ja kasva tusala Kulttuuriala Luonnontie tei den ala Luonnonva ra- ja ympä ristöala Matkailu-, ra vitsemis ja ta lousala Muu koulutus Yht. Sosiaali-, ter veysja lii kunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteiskunta tie teiden-, lii keta louden- ja halli non ala YHT Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen 01 hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet KAO KKO KPKO KSTO MSO Kan nus MSO Kaus tinen MSO Per ho MSO To holampi kielelliset vaikeudet vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 04 lievä kehityksen viivästyminen 06 psyykkiset pitkäaikaissairaudet 07 fyysiset pitkäaikaissairaudet 08 autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 09 liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus kuulovamma näkövamma muu syy, joka edellyttää erityisopetusta YHT Yht. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän terveiset HOJKS -keskeyttämisvaarassa olevien osalta. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän kokouksiin voi daan viedä Kokkolalaisia nuoria, joilla laajoja opintoihin ja elämänhallin taan liittyviä vaikeuksia. Nuorelta pyydetään lupa ja täytetään alkukaavake (toimitaan myöhemmin.) Kokeillaan aluksi kon sultointia ilman nuoria. Kokoukset pidetään Kokkolan terveyskeskuksen pääterveysaseman neuvottelu huoneessa, Ma riankatu 28. Kokousajankohdat ovat seuraavat: pe klo.10-12, pe klo Ensim mäiseen tilaisuuteen Rauno, Päi vi ja Britt-Marie voivat tuoda yhden nuoren asiat. Toimittakaan Annelle ni mi ja suostumus kaavake, yhteistyöryhmän sihteeri toimittaa nimet ryhmän jäsenille.

11 PÖYTÄKIRJA 1/ HOJKS toteutuman pyytäminen. Pyydetään maaliskuussa. HOJKS kysely opiskelijoiden osalta jatkuu helmikuun lop puun Henkilöstön ja johdon kysely tulossa HOJKS -prosessista maaliskuussa. Liisa ja Anne keskustelevat talousjohtajan kanssa psykologire surssista.

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Terveysasetus / kouluterveydenhuollon vaatimukset Kerrotaan terveiset tk:n palaverista ja keskustellaan. Terveiset tk:n palaverista ja keskustellaan. Liisa, Päivi, Anne, Ulla ja Sari ta pasivat terveys kes kuksen johtoa terveydenhoitajan resurssin lisäämiseksi. Ammattiopistoon tuli 2 pv viikossa lisäresurssia, kampusalueelle ote taan huomioon terveydenhoitajien tilojen tar peet. Kälviällä keskusteltu tilo jen saamisesta terveydenhoitajalle oppilai toksen tiloihin.

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Uudet oppaat Uudet oppaat: Olen valmis Reimari 2 Työpaikkaohjaajan käsikirja Oma polku liitteissä

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Muut asiat Muut asiat Käydään Jyväskylässä koulutuksessa: Näkökulmia muun syyn perusteella jär jestettävään erityisopetuk seen. Jouni Anttila varaa bussin, mukaan ilmoit tautunut jo: Jouni, Anne, Laura N, Liisa S, Britt-Marie, Päivi K, Sari K,. Ul la M, Carita, Tiina V, Ka ta, Tarja I, Leena H, kukin ilmoittautuu tilaisuu teen itse kautta 9.3 mennessä. Jos joku muu kiinnostu nut lähtemään ilmoittaudu myös Annelle niin tiedetään kuinka moni lähtee. Luovin järjestämään erityisopetuksen koulutukseen mahtuu vielä, ilmoittaudu Annelle helmikuun lop puun mennessä, tähän mennessä ilmoittautunei ta ammattiopistosta 2, kaup paopistosta 2, Kannuksesta 2. Tervetuloa ke hit tä mään erityisopetuksen käy täntöjä kanssamme! Ammatillisen erityis ope tuksen perus teet 4 op, Kes ki-pohjanmaan koulutusyhtymä/kokkola Koulutusaikataulut, kouluttajat ja sisällöt: Anna-Liisa Lämsä: Ammatillisen erityisopetuksen lähtökohdat: Ammatillisen erityisopetuk sen järjestäminen yleisissä amma tillisissa oppi laitoksissa ja sitä koskeva lain säädäntö Riina Karvonen: Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukeminen ja ohjaaminen HOJKS-pro sessissa ja moniammatillisena verkostotyönä. Syksy 2011 Oppimisen yksilölliset tavat ja opetuksen mukaut taminen, eri laiset oppimisympäristöt. Kouluttaja ja aikataulu vahvis tuvat myöhemmin Syksy 2011 Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi. Kouluttaja ja aikataulu vahvistuvat myö hemmin. Koulutukseen kuuluu oppimistehtäviä, joissa hyödynnetään osallistujien omaa kokemusta opetus-, oh jaus- ja kasvatustyöstä.

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Seuraava kokous Seuraavan kokouksen ajankohta Seuraava kokous: Keski-Pohjanmaan kulttuuriopistolla kello Akvaarioluokassa Luovin Kälviän yksikön Lasse Hannula kertoo aluksi heidän koulu tuksestaan. Sen jälkeen esitellään opiston hyviä käytäntöjä ja pidetään kokous. Kokouksen jälkeen mahdollisuus rentoutukseen Opaalissa.

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA 2010 2011 OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA 2010 2011 3 Sisältö 1. JOHDANTO...6 1.1 Opiskelijahuolto määrittelyä

Lisätiedot

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelijahuollon suunnitelma Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelijahuollon suunnitelma 2 Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelijahuollon suunnitelma 3 Sisältö 1. Johdanto...6 1.1 Opiskelijahuolto määrittelyä ja velvoitteita...6

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas

Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön eläintenhoidon koulutusohjelma sekä lukio (kennelala) Ammattitaito Ammattitaito koostuu monesta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 4 56 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2014-2017 6 57 Matkustusohjeen päivitys 7 58

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

v.2, 19.1.2015 POP & JAZZ KONSERVATORION OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNI- TELMA

v.2, 19.1.2015 POP & JAZZ KONSERVATORION OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNI- TELMA v.2, 19.1.2015 POP & JAZZ KONSERVATORION OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNI- TELMA 4 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNITELMA... 5 2.1 Ohjaus ennen opintoja... 5 2.2 Ohjaus opintojen alkaessa...

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Sisältö 1. SISÄLLYS...2 2. JOHDANTO...5 3. YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO...5 3.1. Osallisuuden vahvistaminen...5 3.2. Turvallisuuden, terveyden

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Turvallisuusalan koulutus alkoi. Eväsrepun uudet tilat. SAKUn kesäkisoissa tuli menestystä. Uusi infopiste valmistui n ammattiopiston VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Nils-Erik Nisse Andersson opetti

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 5/2015 66 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 5/2015 66 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 5/2015 66 Hallitus 12.06.2015 Aika Perjantai 12.6.2015 klo 09:30-12:33 Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Läsnä Poissa Lackman Taina Neuman Rafik

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 14.04.2015 klo 16:15-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.01.2013

Kaupunginhallitus 21.01.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 34 Kaupunginhallitus 21.01.2013 Aika 21.01.2013 klo 18:00-21:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot