OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Maiju Tuominen

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Maiju Tuominen"

Transkriptio

1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Maiju Tuominen AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN 1 Taustaa 2 Säädöspohja Hallitusohjelman mukainen ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskeva uudistus toteutetaan vaiheittain. Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa on ammattikorkeakoululain (351/2003) muuttamisesta annetulla lailla (485/2013) uudistettu muun muassa ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle myönnettävän toimiluvan myöntämisen edellytyksiä. Uudistuksen toisessa vaiheessa on säädetty kokonaan uudistettu ammattikorkeakoululaki (932/2014), joka tulee voimaan Mainitun lain perusteella nykyisestä ylläpitäjäjärjestelmästä luovutaan ja ammattikorkeakouluista muodostetaan osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä. Uuden ammattikorkeakoululain voimaan tullessa voimassa olevien toimilupien voimassaolo päättyy. Lain siirtymäsäännöksen mukaan osakeyhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun ylläpitäjän (21 kpl) toimilupa siirretään uuden lain mukaiseksi osakeyhtiön toimiluvaksi lukien. Toimiluvan siirtäminen edellyttää, että osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole sellaisia määräenemmistöpäätöksiä edellyttäviä ehtoja, jotka estävät ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämistä. Muiden kuin osakeyhtiömuotoisten ylläpitäjien (3 kpl) tulee hakea osakeyhtiölle myönnettävää toimilupaa ammattikorkeakoulutoimintaan. Uuden ammattikorkeakoululain toimilupakriteerien mukaiset uudet toimiluvat myönnetään myös lukien. Toimilupien siirtäminen Uuden ammattikorkeakoululain 68 :n 6 momentin mukaan osakeyhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun ylläpitäjän toimilupa siirretään uuden lain mukaiseksi osakeyhtiön toimiluvaksi 1 päivästä tammikuuta Jos ylläpitäjä ei ole toimittanut opetus- ja kulttuuriministeriölle uuden ammattikorkeakoululain mukaista yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta ministeriön määräämään ajankohtaan mennessä, siirrettävä toimilupa myönnetään määräaikaisena yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen saattamiseksi ammattikorkeakoululain mukaisiksi tai toistaiseksi voimassa olevassa toimiluvassa asetetaan määräaika puutteiden korjaamiseksi. Toimilupien myöntäminen Ammattikorkeakoululain 5 :n mukaan ammattikorkeakoulu on osakeyhtiömuotoinen oikeushenkilö. Lain 7 :n mukaan ammattikorkeakoulutoiminta edellyttää toimilupaa, jonka myöntää valtioneuvosto. Toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja että hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisten tehtävien asianmukaiseen järjestämiseen toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus huomioon ottaen. Edellytyksenä on lisäksi, että ammattikorkeakouluosakeyhtiön yhtiöjärjestyk-

2 2 sessä tai osakassopimuksessa ei ole sellaisia määräenemmistöpäätöksiä edellyttäviä ehtoja, jotka estävät ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämistä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään toimiluvan hakemisesta ja toimilupahakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä. Toimiluvan saajalla on oikeus harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Toimiluvassa voidaan määrätä ammattikorkeakoululle myös sen tehtäviin kohdistuvia kehittämis- ja muita velvollisuuksia. Toimiluvan myöntämisedellytyksiä koskevan säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 26/2014 vp) on todettu mm. seuraavaa: Ammattikorkeakoulun toiminnan tulisi vastata alueelliseen ja valtakunnalliseen koulutustarpeeseen, jonka arvioinnissa otettaisiin huomioon kansallisten koulutustarve-ennakointien alakohtaiset linjaukset ja korkeakoulutuksen saavutettavuus suuralueella. Toimiluvan saajalla tulisi olla pitkän tähtäimen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset tehtävien asianmukaiseen ja kansainvälisesti korkeatasoiseen järjestämiseen sekä tehtävien laadukkaaseen ja tulokselliseen toteuttamiseen. Ammattikorkeakoulun tulisi myös olla riittävän suuri koulutustarpeeseen suhteutettuna, ja koulutus tulisi järjestää opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisissa ryhmissä, jotta saadaan varmistettua riittävä resurssipohja sekä opetukseen että tutkimus- ja kehitystoimintaan. Määrällisten toimilupakriteerien asettamista ei ole pidetty perusteltuna. Toimilupien myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Toimiluvan ehtona olisi, että ammattikorkeakouluosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai yhtiön osakassopimuksessa ei saisi olla määräenemmistöpäätöksiä edellyttäviä ehtoja, jotka estäisivät ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämistä. Tällä pyrittäisiin siihen, että ammattikorkeakoulu pystyisi tarvittaessa mukauttamaan ja kehittämään toimintojaan, tekemään tarpeellisia strategisia ja rakenteellisia muutoksia esimerkiksi toimipaikkasiirroin. Ammattikorkeakoululain 8 :n mukaan ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrätään siitä, mitä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulun tulee antaa (koulutusvastuu). Toimiluvassa voidaan tarvittaessa myös täsmentää tutkintokohtaista koulutusvastuuta. Lisäksi toimiluvassa määrätään siitä, mitä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulu voi antaa. Toimiluvassa määrätään oikeudesta järjestää ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen opettajille ja opettajiksi aikoville tarpeellista opettajankoulutusta ammattikorkeakoulussa (ammatillinen opettajankoulutus). Toimiluvassa määrätään ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieleksi suomi tai ruotsi. 3 Toimilupahakemukset Kaikki osakeyhtiömuotoiset ylläpitäjät ovat toimittaneet ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden yhtiöjärjestykset ja mahdolliset osakassopimukset opetus- ja kulttuuriministeriölle niiden lainmukaisuuden tarkistamista varten.

3 3 Nykyiset kuntayhtymien ylläpitämät ammattikorkeakoulut ovat hakeneet toimilupaa uuden ammattikorkeakoululain mukaisina osakeyhtiömuotoisina ammattikorkeakouluina. 4 Hakemusten arviointia 4.1 Toimilupien siirtäminen Toimilupien siirtoa hakeneiden osakeyhtiöiden yhtiöjärjestykset ja mahdolliset osakassopimukset tai näiden asiakirjojen luonnosversiot on tarkastettu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tarkastuksella on haluttu varmistua siitä, että kyseisten asiakirjojen sisällöt eivät ole ristiriidassa uuden ammattikorkeakoululain säännösten kanssa. Toimilupavalmistelun aikana muutamille ammattikorkeakouluosakeyhtiöille on esitetty huomautuksia yhtiöjärjestyksen ja/tai osakassopimusten tietyistä kohdista. Kaikki huomautuksen saaneet ammattikorkeakoulut ovat ilmoittaneet ryhtyvänsä toimenpiteisiin asiakirjojensa muuttamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämällä tavalla. 4.2 Toimilupien myöntäminen Taloudellisten toimintaedellytysten arviointi Vuoden 2015 alusta lukien osakeyhtiömuodossa aloittavat ammattikorkeakoulut ovat ennakoineet taloudellisia toimintaedellytyksiään ottaen huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön toimittaman ammattikorkeakoulukohtaisen arvion valtion rahoituskehityksestä vuosille Laskelmissa on otettu huomioon hallitusohjelmaan ja kehyspäätöksiin perustuva noin 170 miljoonan euron menosäästö vuodesta 2012 vuoteen Tämä sisältää valtion rahoituksen ja tätä vastaavan kuntarahoitusosuuden vähennykset sekä vuosille 2013 ja 2014 tulleet valtionosuusindeksin jäädyttämiset. Edellä mainittujen säästöjen ja rahoitusmallin vaikutukset vaikuttavat yksittäisen ammattikorkeakoulun suhteelliseen rahoitusasemaan erisuuruisena. Vuodesta 2014 vuoteen 2019 yksittäisen ammattikorkeakoulun saaman yksikköhintarahoituksen muutos vaihtelee merkittävästi. Yhtiöityvät ammattikorkeakoulut ovat toimilupahakemuksissaan suunnitelleet toimintaansa edellä todetut taloudelliset reunaehdot huomioon ottaen ja päättäneet tarvittaessa sopeuttamistoimenpiteistä. Toimenpiteiden ajoittumisessa on eroja ammattikorkeakoulujen välillä. Ammattikorkeakoulut toimittivat osana toimilupahakemusta tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä niistä johdetut tunnusluvut vuosilta Laskelmien lisäksi ammattikorkeakoulut ovat arvioineet hakemuksissaan taloudellisia toimintaedellytyksiään ja niihin liittyviä riskejä, sekä kuvanneet riskienhallintajärjestelmänsä ja taloudelliset riippuvuudet osakkeenomistajatahoista ja osakaskuntien omistamista yhtiöistä erityisesti tiloja koskevien sopimusten sekä vuokrien määräytymisperusteiden osalta. Vuotta 2013 koskevat tiedot perustuvat tilipäätökseen, 2014 tiedot kuluvan vuoden ennusteeseen ja vuosien tiedot ovat luonteeltaan skenaarioennusteita, joihin sisältyy jäljempänä kuvattuja epävarmuustekijöitä. Taloudellisten toimintaedelly-

4 4 tysten arviointiin liittyvissä laskelmissa vuosien merkittävin tulorahoituserä eli perusrahoitus pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakouluille toimittamiin ennusteisiin. Perusrahoitukseen liittyy yksittäisen ammattikorkeakoulun näkökulmasta rahoitusmallista johtuvia epävarmuustekijöitä. Yksittäisen ammattikorkeakoulun oman tuloksen lisäksi rahoitukseen vaikuttaa muiden ammattikorkeakoulujen tulosten kehitys. Yksikköhintarahoitusta lukuun ottamatta vuosien osalta taloustiedot ovat hakijoiden laatimia ennusteita. Taloudellisten edellytysten arvioinnissa on tarkasteltu ammattikorkeakoulujen vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja kannattavuutta. Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota erityisesti taloudellisiin riskeihin ja niiden hallintakeinoihin. Arvioinnissa on tarkasteltu sekä tunnuslukujen arvoja, kehitystä että niiden välisiä suhteita ja niiden muodostamaa kokonaisuutta. Erityistä huomiota on kiinnitetty vakavaraisuuteen, maksuvalmiuteen ja kannattavuuteen. Ammattikorkeakoulutoiminnan luonne huomioon ottaen oman ja vieraan pääoman tuottoprosentit olivat tarkastelussa lähinnä täydentäviä tietoja. Riskien arvioinnissa on tarkasteltu ammattikorkeakoulujen raportoimia talouden sopeuttamistoimia kokonaisuudessaan ja lisäksi erityisesti henkilöstö- ja kiinteistökulujen kehitystä tarkastelukaudella. Hakemuksista saadun tietoaineiston perusteella on muodostettu kokonaiskuva ammattikorkeakoulun taloudellisista toimintaedellytyksistä. Taloudellisten toimintaedellytysten arvioinnissa keskeisimmiksi tunnusluvuiksi valittiin omavaraisuusaste (joka kertoo oman ja vieraan pääoman suhteen), nettotulos (joka kertoo kannattavuuden), kassan riittävyys (joka kertoo dynaamisen maksuvalmiuden ja sen, kuinka monen päivän menoihin kassa riittää) ja Quick Ratio (joka kertoo maksuvalmiuden tilinpäätöshetkellä). Aineiston yhtenäisen tarkastelun varmistamiseksi taloudellisten edellytysten arvioinnissa tunnusluvuille asetettiin samat viitteelliset ohjearvot kuin vuoden 2013 toimilupaprosessissa. Viitteelliset arvot olivat seuraavia: Omavaraisuusasteen tuli olla yli 20 %. Nettotulosta pidettiin tyydyttävänä, mikäli se oli vähintään 2 % liikevaihdosta. Dynaamista maksuvalmiutta kuvaavan kassanriittävyyden tyydyttävänä ohjearvona pidettiin 45 päivää ja kriittisenä 30 päivää. Staattista maksuvalmiutta tilinpäätöshetkellä kuvaavan Quick Ratio tunnusluvun ohjearvona pidettiin vähintään yhtä (1) ja kriittisenä rajana 0,5. Kaikkia ammattikorkeakouluja koskevana vertailuaineistona käytettiin vuoden 2013 tilinpäätökseen perustuvia suppean taloustiedonkeruun aineistoa. Sen mukaan voidaan todeta tunnusluvuista seuraavaa: Vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna on kaikilla ammattikorkeakouluilla hyvä (yli 20 %). Ammattikorkeakoulujen omavaraisuusasteen mediaani vuonna 2013 oli 72 %. Korkein arvo oli 94 % ja alin 39 %. Ammattikorkeakoulujen nettotulosprosentti -tunnusluvun mediaani vuonna 2013 tarkastelujaksolla oli 3,4 %. prosenttia. Tunnusluvun arvioissa oli hajontaa (korkein arvo 10 %, alin arvo 0,2 %).

5 5 Ammattikorkeakoulujen kassan riittävyys -tunnusluvun mediaani vuona 2013 oli 83 päivää. Tunnusluvun arvoissa oli hajontaa. Ammattikorkeakoulujen Quick Ratio - tunnusluvun mediaani vuonna 2013 oli 2,7. Tunnusluvun arvoissa oli hajontaa, mutta kaikkien ammattikorkeakoulujen arvo ylitti ohjearvona pidetyn 1. Maksuvalmiuden tunnuslukuihin vaikutti kokonaisuutta kuvaavassa 2013 aineistossa muun muassa se, että osa ammattikorkeakouluista oli vielä kunta- tai kuntayhtymämuotoisia, jolloin kassan käsite vaihteli. Erillisselvityksiin perustuen voidaan todeta maksuvalmiuden olevan 2013 aineistossa vähintään viitearvojen tasolla. Yhtiöityvien ammattikorkeakoulujen tunnuslukuja verrattiin viitearvioihin ja vuotta 2013 koskevan aineiston tunnuslukuihin. Ammattikorkeakoulukohtainen taloudellisten edellytysten arviointi esitetään ammattikorkeakoulukohtaisessa tarkastelussa Toiminnallisten edellytysten arviointi Ammattikorkeakoululain 4 :n mukaiset tehtävät eli korkeakouluopetus, soveltava tutkimus- ja kehitystyö sekä taiteellinen toiminta pystytään hakemusten perusteella toteuttamaan ammatti-korkeakouluissa asianmukaisesti ja tuloksellisesti. Edellytykset kansainvälisesti korkeatasoiseen toimintaan ovat pääsääntöisesti ammattikorkeakoulujen valitsemilla painoaloilla, joihin ammattikorkeakoulut myös keskittävät tutkimus- ja kehitystyötään. Alueelliseen koulutustarpeeseen suhteutettuna haettujen ammattikorkeakoulujen koko on riittävä. Koulutusta on tarkoitus järjestää ryhmissä, jotka toimivat opetuksen kannalta sekä taloudellisesti tarkoituksenmukaisesti. Näin turvataan riittävät resurssit opetukseen ja tki-toimintaan. Ammattikorkeakoulujen sopeuttamistoimilla rationalisoidaan toimintaa ja karsitaan päällekkäisyyksiä. Sopeuttamistoimet ja rakenteiden uudistaminen takaavat sen, että koulutukseen ja tki-toimintaan käytettävät resurssit ovat entistä tehokkaammassa käytössä Korkeakoulukohtainen tarkastelu Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset Ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset ammattikorkeakoululain 4 :ssä mainittujen tehtävien asianmukaiseen järjestämiseen toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus huomioon ottaen. Hämeen ammattikorkeakoulu on ainoa maakunnassa toimiva korkeakoulu ja se vastaa alueen tarpeisiin korkeakoulutetun työvoiman kouluttajana sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnallaan. Ammattikorkeakoulu vastaa toiminta-aluettaan laajempaan koulutustarpeeseen luonnonvara-alan koulutuksella ja ammatillisella opettajankoulutuksella.

6 6 Ammattikorkeakoulu vahvistaa koulutustoimintansa tehokkuutta sekä työelämä- ja opiskelijalähtöisyyttä kolmella koulutuksen toteuttamismallilla. FUAS liittouman (LAMK, HAMK, Laurea) painoaloista HAMK on päävastuullinen painoalasta teknologiaosaaminen ja yrittäjyys. HAMK:n painoaloihin kuuluvat lisäksi ammatillinen opettajankoulutus ja luonnonvara-alan koulutus. Tutkimus- ja kehittämistoiminta rakentuu ammattikorkeakoulun painoaloille ja se on kiinnittynyt alueen ja sen työ- ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Toimintaa vahvistetaan edelleen perustamalla neljä työelämää palvelevaa tutkimusyksikköä. Painoalojen osaamista vahvistetaan yhteistyöllä kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa. Aluevaikuttavuutta koulutuksessa ja tki-toiminnassa vahvistetaan Työelämän lähipalvelut-mallilla. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:llä on tytäryhtiö Hämeen ammatti-instituutti Oy, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan ja siihen sisältyvän koulutustehtävän sekä ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan lukien. Ammatti-instituutti käyttää yhteisiä tiloja, laitteita ja osin myös henkilökuntaa ammattikorkeakoulun kanssa. Rakenteella säilytetään luonnonvara-alan vahva asema ja synergia sekä vahva talous. Esitettyjen laskelmien ja ennusteen tunnuslukujen valossa ammattikorkeakoululla on taloudelliset edellytykset toimiluvan myöntämiselle, ja sen taloudellinen tilanne on hyvä. Toiminta on voitollista koko tarkastelukauden (keskimäärin 3,62 % liikevaihdosta ja 1,1% liikevaihdosta vuonna 2019). Vahva tase ja erinomainen maksuvalmius antavat taloudellista liikkumavaraa yli tarkastelukauden. Ammattikorkeakoulun opiskelija- ja tukipalvelut on järjestetty korkeakoulussa tarkoituksenmukaisella tavalla. Laatujärjestelmän kautta taataan opiskelijoille yhdenmukainen palvelutaso. Koulutusvastuu Koulutusvastuu ehdotetaan myönnettäväksi hakemuksen mukaisesti. Kehittämisvelvoite Toimilupaan ehdotetaan kirjattavaksi sisällöltään vastaavat kehittämisvelvoitteet kuin ensimmäisen vaiheen toimilupaprosessissa: Ammattikorkeakoulun tulee vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä toimittaa valtioneuvostolle selvitys ammattikorkeakoulun kampusrakenteen kehittämisestä siten, että ammattikorkeakoulu toimii nykyistä vahvemmissa osaamiskeskittymissä. Kun toimiluvassa määrättävään koulutusvastuuseen tai sen täsmennykseen ei sisälly sellaisia tutkintoon johtavia opintoja, joita ammattikorkeakoulu on aiemmin järjestänyt, ammattikorkeakoululla on velvollisuus huolehtia siitä, että ennen tämän toimiluvan voimaantuloa opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa opintonsa Hämeen ammattikorkeakoulussa ja saada tutkinto ja tutkintonimike aiemmin voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

7 Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) Toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset Ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset ammattikorkeakoululain 4 :ssä mainittujen tehtävien asianmukaiseen järjestämiseen toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus huomioon ottaen. Lahden ammattikorkeakoulu on Päijät-Hämeen tärkein korkeakoulutetun työvoiman kouluttaja. Ammattikorkeakoulun koulutus on kiinnittynyt alueen ja sen työ- ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Koulutustarjontaa on suunnattu alueen ja ammattikorkeakoulun painoaloille. LAMKin painoalat ovat muotoilu, ympäristö ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen. FUAS-liittoumassa (LAMK, HAMK, Laurea) LAMKin vetovastuulla oleva strateginen painoala on ympäristö ja energiatehokkuus. Tutkimus- ja kehittämistoiminta rakentuu ammattikorkeakoulun painoaloille ja sitä toteutetaan laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Koulutus ja tki-toiminta on integroitu. Esitettyjen laskelmien ja ennusteen tunnuslukujen valossa Lahden ammattikorkeakoululla on taloudelliset edellytykset toimiluvan myöntämiselle, joskin nettotulos on negatiivinen vuodesta 2017 lukien. Ammattikorkeakoululla ei ole vierasta pääomaa. Sen hyvä maksuvalmius antaa ammattikorkeakoululle tarkastelukaudella jonkin verran liikkumavaraa reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Koulutusvastuu Koulutusvastuu ehdotetaan myönnettäväksi hakemuksen mukaisesti. Kehittämisvelvoite Toimilupaan ehdotetaan kirjattavaksi sisällöltään vastaava kehittämisvelvoite kuin ensimmäisen vaiheen toimilupaprosessissa: Kun toimiluvassa määrättävään koulutusvastuuseen tai sen täsmennykseen ei sisälly sellaisia tutkintoon johtavia opintoja, joita ammattikorkeakoulu on aiemmin järjestänyt, ammattikorkeakoululla on velvollisuus huolehtia siitä, että ennen tämän toimiluvan voimaantuloa opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa opintonsa Lahden ammattikorkeakoulussa ja saada tutkinto ja tutkintonimike aiemmin voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti Savonia Toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset Ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset ammattikorkeakoululain 4 :ssä mainittujen tehtävien asian-

8 8 mukaiseen järjestämiseen toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus huomioon ottaen. Savonia-ammattikorkeakoulun painoaloja ovat alkutuotanto ja elintarvikkeet, energia, ympäristö ja turvallisuus, integroitu tuotekehitys, käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut ja Venäjä-osaaminen. Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa tehtävän ISATyhteistyön painoaloja ovat uusiutuvat energiaratkaisut, väljästi asutun alueen ikäosaaminen sekä Venäjä-osaaminen. Näillä on myös vahva liittymä Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteisiin painoaloihin. Venäjä-osaamisen painoalalla nykyistä selkeämpi yhteistyö ja työnjako muiden Venäjä-osaamiseen profiloituneiden ammattikorkeakoulun kanssa edistäisi korkeakoulujen profiloitumista ja ohjaisi voimavarojen tehokkaampaa ja vaikuttavampaa käyttöä. Palo- ja pelastusalan insinöörikoulutuksen koulutusvastuuseen liittyen sisäasiainministeriö on asettanut työryhmän selvittämään pelastustoimen ammattikorkeakoulututkintoon johtavan päällystökoulutuksen siirtämistä Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle. Työryhmän toimikausi on saakka. Savonia on strategiansa mukaisesti pilotoimassa uusia koulutusmalleja, joissa työelämäyhteistyö on avainasemassa. Mallin kehittämisessä tehdään yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Esitettyjen laskelmien ja tunnuslukujen valossa Savonia-ammattikorkeakoulu oy:llä on taloudelliset edellytykset toimiluvan myöntämiselle. Ammattikorkeakoulun maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat erinomaisella tasolla. Sopeutuminen perusrahoituksen huomattavaan alentumiseen on toteutettu lähinnä palkkakustannusten merkittävällä leikkauksella. Ammattikorkeakoululla on sopeuttamisohjelma, jonka läpivienti suunnitellussa laajuudessa on taloudellisten edellytysten kannalta välttämätöntä. Keskimääräinen nettotulos kaudella on 7,2 % ja 2,1 % vuonna Keskimääräisen tuloksen taso nousee korkeaksi, koska vuoteen 2015 ajoittuu merkittävä satunnainen erä tuloslaskelmassa. Opiskelijapalvelut on järjestetty niin, että ne palvelevat tasapuolisesti kaikkien kolmen kaupungin (Kuopio, Varkaus, Iisalmi) ammattikorkeakouluopiskelijoita. Koulutusvastuu Koulutusvastuu ehdotetaan myönnettäväksi hakemuksen mukaisesti. Kehittämisvelvoite Toimilupaan ehdotetaan kirjattavaksi sisällöltään vastaava kehittämisvelvoite kuin ensimmäisen vaiheen toimilupaprosessissa: Kun toimiluvassa määrättävään koulutusvastuuseen tai sen täsmennykseen ei sisälly sellaisia tutkintoon johtavia opintoja, joita ammattikorkeakoulu on aiemmin järjestänyt, ammattikorkeakoululla on velvollisuus huolehtia siitä, että ennen tämän toimiluvan voimaantuloa opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa opintonsa Savonia-ammattikorkeakoulussa ja saada tutkinto ja tutkintonimike aiemmin voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

9 9 5 Taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset Toimilupauudistuksesta ei aiheudu kokonaistaloudellisia vaikutuksia valtiolle. Toimilupien myöntämisen ja säilymisen edellytyksenä olevien taloudellisten edellytysten täyttymiseksi ammattikorkeakoulut uudistavat rakenteitaan ja toimintojaan. Toiminnan tehostumisen kautta ammattikorkeakoulutoimintaan käytettävät resurssit ovat entistä tehokkaammassa käytössä. Ammattikorkeakoulujen ja niiden tarjoaman koulutuksen kokonaisuus vastaa valtakunnallista ja alueellista koulutustarvetta. Koulutusvastuissa ei tapahdu muutoksia edelliseen toimilupakierrokseen verrattuna. 6 Organisatoriset vaikutukset Siirrettävien ja myönnettävien toimilupien perusteella muodostuva ammattikorkeakouluverkko vastaa valtioneuvoston linjausta siitä, että jokaisessa maakunnassa toimii yksi tai useampi korkeakoulu. Toimilupiin ehdotetaan kirjattavaksi sisällöltään vastaavat rakenteelliseen kehittämiseen liittyvät kehittämisvelvoitteet kuin ensimmäisen vaiheen toimilupaprosessissa: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n tulee kummankin toimia omalta osaltaan siten, että Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen toiminnot voidaan yhdistää vuoden 2017 alusta lukien. Hämeen ammattikorkeakoulun tulee vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä toimittaa valtioneuvostolle selvitys ammattikorkeakoulun kampusrakenteen kehittämisestä siten, että ammattikorkeakoulu toimii nykyistä vahvemmissa osaamiskeskittymissä. Centria-ammattikorkeakoulun tulee selvittää mahdollisuudet järjestää ammattikorkeakoulun toiminta vuoteen 2017 mennessä siten, että sen koulutustarjonta muodostaa samalle kampukselle Kokkolaan syntyviä toiminnallisia osaamiskokonaisuuksia sosiaali- ja terveysalalla, tekniikassa, humanistisella alalla sekä liiketaloudessa. Järjestelyissä tulee hyödyntää erityisesti yliopistokeskuksen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia. Centria-ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia kehittävät yhdessä Pietarsaaren alueen aikuiskoulutustarjontaa sekä tk-palveluja tavoitteena tukea alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittämistä. Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademin (Yrkeshögskolan Novia) tulee vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä toimittaa valtioneuvostolle selvitys tarvittavista rakenteellisista ratkaisuista ottaen huomioon ammattikorkeakoulun nykyisen toimintarakenteen haasteellisuus sekä vuoden 2013 toimilupahakemuksessa esille tulleet toiminnalliset riskit. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun tulee vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä toimittaa valtioneuvostolle selvitys ammattikorkeakoulujen päällekkäisen koulutustarjonnan

10 10 7 Esitys purkamisesta ja rakenteiden kehittämisestä siten, että ammattikorkeakoulujen toimintaa voidaan koota nykyistä vahvempiin osaamiskeskittymiin. Laurea-ammattikorkeakoulu turvaa toimintansa vaikuttavuuden Uudenmaan alueella tiivistämällä yhteistyötä suurmetropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa sekä turvaamalla tutkintoon johtavan koulutuksen toimintaedellytyksiä Lohjalla ja Porvoossa. Korkeakoulun tulee sopeuttaa toimintaansa ja talouttaan tämän tavoitteen mukaisesti. Tätä koskeva selvitys tulee toimittaa valtioneuvostolle maaliskuuhun 2016 mennessä. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää ammattikorkeakoulun toimiluvan 1) siirtämällä osakeyhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun ylläpitäjän toimiluvan osakeyhtiön toimiluvaksi ammattikorkeakoululain 68 :n 6 momentin mukaisesti lukien seuraaville osakeyhtiöille: Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab, Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (osakeyhtiön nimi muutettu, ylläpitäjänä toiminut Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy), Turun ammattikorkeakoulu Oy, Yrkeshögskolan Arcada Ab (osakeyhtiön nimi muutettu, ylläpitäjänä toiminut Högskolan Arcada Ab) ja Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi; ja 2) ammattikorkeakoululain 7 :n mukaisesti lukien seuraaville osakeyhtiöille: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Savoniaammattikorkeakoulu oy.

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén 1 Korkeakoulujen talouden tunnusluvut 2015-2016 Johtaja Hannu Sirén Vakavaraisuus, ammattikorkeakoulut Omavaraisuusaste Centria ammattikorkeakoulu 74 % 73 % Diakonia ammattikorkeakoulu 79 % 82 % Haaga

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylijohtaja Tapio Kosunen

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylijohtaja Tapio Kosunen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylijohtaja 2.12.2013 Tapio Kosunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TOIMILUPIEN MYÖNTÄMINEN 1 Taustaa 2 Säädöspohja 2.1 Toimiluvat Hallitusohjelman mukainen ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen. VALTIONEUVOSTO PÄÄTÖS ammattikorkeakoulun toimiluvasta 12.12.2013 Dnro OKM/5/533/2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PL 4000 00079 Metropolia Hakemus Päätös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut

Lisätiedot

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.4.2013 Toimilupien uudistamisen tavoitteista Korkeakoulujen nykyistä toimipisteverkkoa

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN II VAIHE Hallituksen esitys uudeksi ammattikorkeakoululaiksi eduskunnalle

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

ERASMUS+ -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 1 KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS+ -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 1 KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS+ -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 1 KORKEAKOULUITTAIN 230 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 288 1 632 375 360 370 300 5 060 29604 Helsingin yliopisto 472

Lisätiedot

Toimilupahakemus; talousselvitys. Seminaari

Toimilupahakemus; talousselvitys. Seminaari Toimilupahakemus; talousselvitys Seminaari 3.4.2013 Laadinnan lähtökohdat Toimiluvan saajalla tulee olla pitkän tähtäimen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisten

Lisätiedot

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 3 KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 3 KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 3 3.5.2010 200 / vaihtokk, kk YO 177925 Aalto-yliopisto 221 1 243 248 600 255 000-6 400 Helsingin kauppakorkeakoulu 94 200 Taideteollinen korkeakoulu 26 400

Lisätiedot

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN Myöntöperuste 380 / vaihtokk. Tukisumma euroa

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN Myöntöperuste 380 / vaihtokk. Tukisumma euroa ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) 380 / vaihtokk - KK YO 991256096 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 304 1458 554 040 428 400 125 640 999994535 Helsingin yliopisto 376 1934 734 920

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Johanna Moisio, HT, opetusneuvos, ryhmäpäällikkö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Lisätiedot

SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN

SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN LIITE 3 29.9.2011 SIVISTYSPOLIITTISEN MINISTERIRYHMÄN LINJAUKSET KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSTARJONNAN VÄHENTÄMISTÄ VUODESTA 2013 ALKAEN Taustaa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN Myöntöperuste 300 / vaihtokk. Tukisumma euroa

ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN Myöntöperuste 300 / vaihtokk. Tukisumma euroa ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) 300 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 288 1 428 428 400 388 700 39 700 29604 Helsingin yliopisto 420 2 314 694 200 628 160

Lisätiedot

Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013. Jakelussa mainituille. Viite. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset. Asia

Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013. Jakelussa mainituille. Viite. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset. Asia Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.3.2013 ohjeistanut ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiä ja ammattikorkeakouluja

Lisätiedot

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN 9.5.2012 245 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto-yliopisto 263 1,494 366,030 273,600 92430 29604 Helsingin yliopisto 438 2,771 678,895 554,200

Lisätiedot

päätoimipaikka luettelo paikkakunnista, joilla on tarkoitus järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

päätoimipaikka luettelo paikkakunnista, joilla on tarkoitus järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN ylläpitäjän toimintamuoto osakeyhtiö, säätiö, kunta tai kuntayhtymä 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUT SUOMESSA - osaavaa työvoimaa ja innovaatioita koko maahan

AMMATTIKORKEAKOULUT SUOMESSA - osaavaa työvoimaa ja innovaatioita koko maahan AMMATTIKORKEAKOULUT SUOMESSA - osaavaa työvoimaa ja innovaatioita koko maahan Ammattikorkeakoulut Suomessa Perustietoa suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta 25 AMMATTIKORKEAKOULUA Suomen korkeakoululaitoksen

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014 Hannu Sirén Koulutusalakohtainen dialogi 2014- OKM käynnistänyt korkeakoulujen kanssa eri aloilla dialogeja 2014. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen kytkeytyvän toimilupakierroksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Kirje Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet sopimuskauden aikana ja toimintaa koskeva raportointi

Kirje Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet sopimuskauden aikana ja toimintaa koskeva raportointi Kirje OKM/12/210/2013 04.02.2013 Ammattikorkeakoulut Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet sopimuskauden 2013 2016 aikana ja toimintaa koskeva raportointi Ammattikorkeakoulu-uudistus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012 AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012 HALLITUKSEN KORKEAKOULUPOLIITTISIA LINJAUKSIA Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta vahvistetaan Oppilaitosverkkoa

Lisätiedot

Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta.

Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta. 1 LIITE 2: TOIMILUPAHAKEMUKSEN TALOUDELLISET SELVITYKSET Taloutta koskevat tiedot pyritään esittämään sellaisessa muodossa ja sellaisella tarkkuudella, että niiden avulla voidaan arvioida/testata toimiluvan

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin. SIVISTYSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2013 vp Perjantai 31.5.2013 kello 11.00 12.30 Läsnä pj. Raija Vahasalo /kok vpj. Inkeri Kerola /kesk jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (4 osittain, 5 8 ) Ritva Elomaa /ps

Lisätiedot

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta 2014-2017 Erasmus+ lähtevän liikkuvuuden kehitys 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4239 4580 4772 1360 1322 1442 1052 1027 985 925 977 970 Opiskelijaliikkuvuus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/ / / / / / / / / 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE - Belgia 88 102 109

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti. 22.05.2012 Jukka Nivala

Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti. 22.05.2012 Jukka Nivala Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti 22.05.2012 Jukka Nivala Ammattikorkeakoulut - tulevat haasteet Mikä muuttuu Rahoituslakiuudistus 2014 Aloituspaikkapäätökset

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUSMINISTERIÖN, MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen. työpaja 20.5.2014. Hannu Sirén

Terveydenhoitajakoulutuksen. työpaja 20.5.2014. Hannu Sirén Terveydenhoitajakoulutuksen työpaja 20.5.2014 Hannu Sirén Dialogin käynnistäminen Toimilupakierroksen aikana kävi ilmi, että sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan koulutus jatkuu valtakunnallisesti jatkossakin

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

VAPAA SIVISTYSTYÖ KEHITTÄMISPÄIVÄ Maalaus: Alvar Cawen, Oittila, Vaarunhovi

VAPAA SIVISTYSTYÖ KEHITTÄMISPÄIVÄ Maalaus: Alvar Cawen, Oittila, Vaarunhovi 8/31/18 VAPAA SIVISTYSTYÖ KEHITTÄMISPÄIVÄ 31.8.2018 Maalaus: Alvar Cawen, Oittila, Vaarunhovi Hannu Ikonen Kehittämispäällikkö 040 528 3762 Hannu.Ikonen@jamk.fi 1 V E R K O S T O K U M P P A N U U S K

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 29.1.2013 RIIHIMÄKI

AJANKOHTAISTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 29.1.2013 RIIHIMÄKI AJANKOHTAISTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 29.1.2013 RIIHIMÄKI Korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen päätetyt valtion menosäästöt 2013 Valtion menosäästöt merkitsevät

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta.

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT HUMAK ja sen ylläpitäjät

Lisätiedot

Hallitusohjelman ja KESUn linjaukset

Hallitusohjelman ja KESUn linjaukset Hallitusohjelman ja KESUn linjaukset Valtiosihteeri Tapio Kosunen, OKM Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Rovaniemi 13.10.2011 Hallitusohjelman linjauksia Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos.3.2013 Maiju Tuominen

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos.3.2013 Maiju Tuominen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos.3.2013 Maiju Tuominen VALTIONEUVOSTON ASETUS AMMATTIKORKEAKOULUISTA ANNETUN VAL- TIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta ja pääasiallinen

Lisätiedot

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki Suomalaiset alle 3 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2.4. Timo Myllymäki Tutkimus on Taloustutkimuksen omaa tuotantoa. Yhteistutkimusraportti on

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012

YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012 YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012 Ylijohtaja Anita Lehikoinen Amk-uudistuksen toteuttaminen Ammattikorkeakoulujen hallintoa ja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on toteuttanut

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös , OKM/180/531/2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös , OKM/180/531/2017 Päätös 11.10.2018 Valmet Automotive Oy PL 4 23501 UUSIKAUPUNKI Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 6.10.2017, Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård. sijaiset hakijat

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖN, HAAGA-HELIA OY AB:N JA HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖN, HAAGA-HELIA OY AB:N JA HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUSMINISTERIÖN, HAAGA-HELIA OY AB:N JA HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Päätös Viite Ajoneuvoalan tutkintotoimikunnan myöntämä tutkinnon järjestämissopimus

Päätös Viite Ajoneuvoalan tutkintotoimikunnan myöntämä tutkinnon järjestämissopimus Päätös OKM/165/531/2017 16.2.2018 Toyota Auto Finland Oy Korpivaarantie 1 01450 VANTAA Viite Ajoneuvoalan tutkintotoimikunnan myöntämä tutkinnon järjestämissopimus 25.9.2017 Asia Ammatillisten tutkintojen

Lisätiedot

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/100/531/2017

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/100/531/2017 Päätös OKM/100/531/2017 6.10.2017 Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y. KUOPIONLAHDENKATU 23 C 70100 KUOPIO Viite Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus 9.6.2017, OKM/100/531/2017 Asia Ammatillisten

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja

Lisätiedot

Päätös OKM/112/531/2017. Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. KOULUTIE EURAJOKI

Päätös OKM/112/531/2017. Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. KOULUTIE EURAJOKI Päätös OKM/112/531/2017 6.10.2017 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. KOULUTIE 4 27100 EURAJOKI Viite Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus 9.6.2017, OKM/112/531/2017, ja Eurajoen kristillisen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUSMINISTERIÖN, KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNIN JA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNIN JA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUSMINISTERIÖN, PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNIN JA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUSMINISTERIÖN, SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös , OKM/179/531/2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös , OKM/179/531/2017 Päätös 12.12.2017 Meyer Turku Oy PL 666 20101 TURKU Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 6.10.2017, Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa koskevan päätöksen muuttaminen

Lisätiedot

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/141/531/2017, ja Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr:n vastine 11.8.

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/141/531/2017, ja Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr:n vastine 11.8. Päätös OKM/141/531/2017 6.10.2017 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr Arabiankatu 2 00560 HELSINKI Viite Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus 9.6.2017, OKM/141/531/2017, ja Pop & Jazz Konservatorion

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUSMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja

Lisätiedot

Myönteistä on, että ammattikorkeakoulu on vahvistanut opiskelijoiden tukemiseen tähtäävää toimintaa.

Myönteistä on, että ammattikorkeakoulu on vahvistanut opiskelijoiden tukemiseen tähtäävää toimintaa. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMK-SEKTORILLA Liiketalouden kehittämispäivät Opetusneuvos Erja Heikkinen

AJANKOHTAISTA AMK-SEKTORILLA Liiketalouden kehittämispäivät Opetusneuvos Erja Heikkinen AJANKOHTAISTA AMK-SEKTORILLA Liiketalouden kehittämispäivät 6.11.2013 Opetusneuvos Erja Heikkinen Valtion talousarvion 2014 menojen (53 920 milj. euroa) jakautuminen pääluokittain Valtion talousarvio

Lisätiedot

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/63/531/2017, ja Aitoon Emäntäkoulu Oy:n vastine

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/63/531/2017, ja Aitoon Emäntäkoulu Oy:n vastine Päätös OKM/63/531/2017 6.10.2017 Aitoon Emäntäkoulu Oy TULIKALLIONTIE 54 36720 AITOO Viite Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus 9.6.2017, OKM/63/531/2017, ja Aitoon Emäntäkoulu Oy:n vastine 1.8.2017

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia 25.2.2014 Janne Salminen Avoin strategointi malli Kuntayhtymän hallitus Ammattikorkeakoulun hallitus Hallitusten ja johdon seminaarit Johtoryhmä ja johtotiimit LUONNOS

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN JA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN JA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN JA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot

Lisätiedot

Valmistautuminen korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimusneuvotteluihin

Valmistautuminen korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimusneuvotteluihin Valmistautuminen korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimusneuvotteluihin Ylijohtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 30.3.2012 Puheenvuoron teemat Korkeakoulujen yhteiset

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. 41 237 54 510 49 220 5 290 29539 Centria ammattikorkeakoulu

Arvio lähtijöistä. 41 237 54 510 49 220 5 290 29539 Centria ammattikorkeakoulu ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) 230 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 292 1 558 358 340 375 360-17 020 29604 Helsingin yliopisto 420 2 520 579 600 670 220-90

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS 13.2.2015 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet Toimiluvat ja rahoitusmalli

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Päätös. Laki. lukiolain muuttamisesta

Päätös. Laki. lukiolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot