JÄLJITETTÄVYYS. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät Jussi Peusa, Evira

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄLJITETTÄVYYS. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 13.5.2014. Jussi Peusa, Evira"

Transkriptio

1 JÄLJITETTÄVYYS Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät Jussi Peusa, Evira

2 jäljitettävyys kyky/mahdollisuus seurata raaka-aineen/elintarvikkeen liikkumista läpi määriteltyjen/eriteltyjen tuotanto-/prosessiketjun vaiheiden

3 Perusta Elintarvikealan toimijoilla on oltava käytössään sellaiset järjestelmät tai menetelmät, joilla ne pystyvät tunnistamaan mistä raaka-aine tai elintarvike on tullut minne elintarvike tai raaka-aine on toimitettu. = Kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet tai niihin käytettävät valmistusaineet. Jäljitettävyyttä koskevat tiedot on annettava pyynnöstä viranomaiselle. Markkinoille saatetuissa elintarvikkeissa on oltava riittävät pakkausmerkinnät tai muut tunnistetiedot niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi. EU:n yleinen elintarvikeasetus (178/2002), 18 artikla

4 Yleinen elintarvikeasetus (EY) 178/2002 Kaikkien elintarvike- ja rehualan toimijoiden tulee pystyä jäljittämään kaikissa tuotanto-, jalostus-, ja jakeluvaiheissa elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, joita käytetään tai voidaan käyttää elintarvikkeeseen ja rehuun. Keneltä on hankkinut, kenelle on toimittanut & ajankohdat. PAKOLLISTA. Tietoa hankituista ja myydyistä tavaramääristä ja eristä. SUOSITELLAAN. Ei edellytä ns. sisäistä jäljitettävyyttä. Edellyttää: tieto tarvittaessa. Ei määrittele: formaatti, jossa tieto säilytetään. Elintarvikelaki (23/2006) Elintarvikealan toimijoilla tulee olla järjestelmä, jonka avulla voidaan lain tarkoituksen mukaisella riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Riittävä tarkkuus tarkoittaa kykyä ylläpitää tarvittavaa informaatiota.

5 Elintarvikelain tarkoitus on: 1) varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu; 2) varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda harhaan; 3) suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta; 4) varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys; 5) turvata korkealaatuinen elintarvikevalvonta; ja 6) osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä.

6 Miksi? Toimijoiden vastuu Viranomaisen tiedonsaanti Tuottajat Jalostajat/Valmistajat Tukkukaupat Vähittäiskaupat Varastointi Kuljetusliikkeet Jakelijat Joukkoruokailu Välittäjät (broker) Yritykset jotka tuovat kolmansista maista Hyväntekeväisyys joka luonteeltaan liiketoiminnallista

7 Sisäinen jäljitettävyys eli prosessijäljitettävyys. Monia eri tapoja ja kehitysportaita Tiettyjen säädösten noudattaminen edellyttää askel taakse, askel eteen jäljitettävyyttä enemmän Naudanlihan vapaaehtoiset merkintäjärjestelmät Elintarvikeketjun kansalliset laatujärjestelmät (sertifioidut elintarviketurvallisuusjärjestelmät)

8 Tuotantoketjun / jakeluketjun merkitys Mitä pidempi ja monisyisempi ketju, sitä enemmän haasteita? hitaus kansainvälisyys viestintävaikeudet kieli järjestelmäerot Esim. dioksiinipoikkeuksen alainen kala

9 Säilytystapa? Tiedot/dokumentit annettava pyynnöstä viranomaiselle. Henki on, että tietojen tarkoitus avustaa päätöksenteossa takaisinvedon tarpeellisuudesta ja laajuudesta = tietojen tulisi olla riittävällä tavalla järjestyksessä ja saatavilla. Järjestelmällinen mekanismi, jonka avulla tiedot kyetään toimittamaan pyydettäessä. Omavalvontasuunnitelmassa määrittely EU:n yleinen elintarvikeasetus (178/2002), 18 artikla

10 Nopeus? Tiedot/dokumentit annettava pyynnöstä viranomaiselle. EU:n yleinen elintarvikeasetus (178/2002), 18 artikla Jäljitettävyyden osoittavat asiakirjat voivat olla muualla kuin tarkastuspaikassa, mutta ne on kyettävä esittämään tarkastajalle kohtuullisessa ajassa. Aikaa arvioitaessa voidaan käyttää kriteerinä jäljitettävyystietojen saamisen kiireellisyyttä mahdollisen takaisinvetotilanteen kohdalla. a)nimi, osoite, tuote ja sen nimi, päivämäärä (aika) b)määrä, erätiedot, muut tarkentavat tunnisteet

11 Säilytysaika? Tuotteen elinkaaren ajan MMM:n asetus naudanlihan merkitsemisestä (434/2008) Järjestelmää koskeva kirjanpito on säilytettävä vähintään kaksi vuotta lukuun ottamatta vähittäismyymälöitä, joiden osalta kirjanpidon säilytysaika on vähintään yksi vuosi. Omavalvonnan kirjanpitoa on säilytettävä elintarvikkeen käsittelystä tai siihen merkityn vähimmäissäilyvyysajan päättymisestä vähintään yksi vuosi MMM:n asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 Kaupallisia asiakirjoja säilytetään 5 vuotta verovalvontaa varten todennäköisesti täyttää 18 artiklan tavoitteen. Yleinen elintarvikeasetus (EY) 178/2002, GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION

12 EU:n yhteinen kalastuspolitiikka Yhteisön valvontajärjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, artiklat Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011, artiklat 66-68

13 Miksi? YKP:n jäljitettävyyssäännöillä pyritään siihen, että.pystytään todentamaan, että kalastustuote on peräisin EU-säädösten mukaisesti pyydetystä saaliista. Miten, mitä? Eräkohtainen jäljitettävyys Merestä pyydystetty ja meressä viljelty kala YKP:n tavoite.on varmistaa elollisten vesiluonnonvarojen hyödyntäminen. kestävät olosuhteet.

14 Kansallinen elintarvikelaki + YKP Elintarvikelain muutoksessa v sisällytettiin elintarvikelakiin myös viittaus EU:n kalastuspolitiikkalainsäädäntöön. Yhteisen kalastuspolitiikan jäljitettävyyssäännöt ja kansallinen elintarvikelaki siis käytännössä täydentävät toisiaan jäljitettävyysvaatimusten osalta. 365/2013 Laki elintarvikelain muuttamisesta 17 Elintarvikelaki 23/2006 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, artiklat Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011, artiklat 66-68

15 YKP edellyttää kaikkien EU-maissa merestä pyydettyjen ja merellä viljeltyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erien jäljitettävyyttä kaikissa niiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa; alkaen pyynnistä/keruusta ja päättyen vähittäismyyntiin jotta tiedetään mikä alus on kalastanut, missä on kalastettu ja milloin on kalastettu (pyyntipäivät tai tuotantopäivä). Saalis jaotellaan eriin ennen ensimyyntiä. Järjestelmän perusta on erä. Kaikissa vaiheissa kyseisten tuotteiden tulee olla jäljitettävissä alkuperäisiin eriin.

16 Viranomaisten roolit Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset valvovat Elintarvikelain 17 :ssä säädettyjen velvoitteiden noudattamista kalastusalusten saaliiden purkamisen yhteydessä. Kunnat valvovat velvoitteiden noudattamista saaliiden purkamisen jälkeen aina vähittäiskauppaan saakka. AVI:t ja Evira siten kuin Elintarvikelain 4 luvussa on säädetty

17 Eräkohtaisen tunnuksen liittäminen (1) alkaen jokaiseen mereltä pyydettyyn/meressä viljeltyyn kalaerään tulee viimeistään ensimyynnissä kiinnittää (viiva)koodi, elektroninen siru tai vastaava tai käyttää merkintäjärjestelmää josta ilmenee erän tunnistenumero jne jne & kalaerän pyyntipäivä/nostopäivä jne jne. Tulkinta: vaadittujen tietojen on oltava noudettavissa nimenomaan kaikista eristä suoraan eikä lisäksi erikseen esimerkiksi sähköisestä järjestelmästä taikka tietokonepohjaisesta rekisteristä. Näiden tietojen on seurattava erää koko myyntiketjussa loppukuluttajille asti. Jäljitettävyystietojen ei tarvitse olla kuluttajille luettavassa muodossa, riittää kun toimijalla on lukulaite tietojen seuraamista varten.

18 Eräkohtaisen tunnuksen liittäminen (2) Tietojen on oltava saatavilla niin, että viranomainen voi tutustua niihin milloin tahansa. Tämän vuoden loppuun asti tiedon esittämiseen riittää erän mukana seuraava kaupallinen asiakirja. Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, artikla 58 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011, artikla 67

19 Kalastustuotteita koskeva dioksiinipoikkeussäädös

20 Dioksiinipoikkeus Suomella ja Ruotsilla on pysyvä poikkeus sallia asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 vahvistettuja enimmäismääriä suurempia dioksiinipitoisuuksia koskien Suomessa ja Ruotsissa markkinoille saatettuja Itämeren alueelta peräisin olevia kalastustuotteita. Poikkeus koskee myös sisävesikalaa. Lohen osalta poikkeus koskee myös Latviaa. Poikkeus koskee: luonnonvaraista lohta yli 17 cm:n kokoista tai kokoluokittelematonta silakkaa luonnonvaraista nieriää luonnonvaraista jokinahkiaista luonnonvaraista taimenta Poikkeus koskee tuoretta ja pakastettua kalaa sekä näistä valmistettuja kalastustuotteita. Näitä kaloja tai niistä saatuja tuotteita ei saa toimittaa muihin jäsenvaltioihin kuin Suomeen ja Ruotsiin. Lohta tai siitä saatuja tuotteita saa toimittaa myös Latviaan. Komission asetus (EY) N:o 1881/2006 tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta artikla 7 kohdat 4 ja 5

21 Puutteita Vaatimukset eivät aina ole täyttyneet riittävällä tavalla. Tarkennettavaa: omavalvontasuunnitelma että toimijat käyttävät dioksiinierikoismerkintää että dioksiinipoikkeuksen alainen silakka on toimijan kirjanpidon perusteella toimitettu vain Suomen tai Ruotsin markkinoille että dioksiinipoikkeuksen alaista silakkaa ei ole asiakirjatarkastusten perusteella viety muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin että silloin kun dioksiinipoikkeuksen alaista silakkaa on toimitettu Suomen tai Ruotsin alueelle, toimittamisen rajoituksesta on maininta kaupallisissa asiakirjoissa silloin kun silakkaa on toimitettu rehukäyttöön, vastaanottava laitos on sivutuoteasetuksen mukaan rekisteröity ja hyväksytty.

22 Authority at port of landing is responsible for doing the necessary controls to ensure compliance. Baltic working group meeting - the report of the meeting of 23 April 2014 European Commission Directorate General for Health and Consumers

23 Työkaluja Eviran ohje Kalastustuotteiden valvonta Elintarvikevalvontaviranomaisille tarkoitettu kala-alan valvonnan koulutuspäivä Tulossa Eviran ohje Kalastustuotteita koskevien dioksiinisäännösten valvonta Kuntiin toteutettavissa vuosisuunnitelman mukaisissa AVI:n arviointi- ja ohjauskäynneissä yhtenä v painopistealueena dioksiinisäännösten valvonta Yhteistyön tiivistäminen, tiedonkulun parantaminen -> työtila Evira.nettiin (kunnat, AVIt, ELYt, Evira, MMM) koordinoitu valtakunnallinen valvontasuunnitelma

24 Komission action plan Poimintoja: 1.Etusijalle (priorisointi) toimet petokselliseen toimintaan tarttumiseen mm. viranomaisten koulutus & parempi yhteydenpito/verkostoituminen & tiedonkulku 2.Food Fraud Team koordinointi, tiedonkulku, ennaltaehkäisy, estäminen 3.Tehokkaampi valvonta mm. vuosittaiset ja monivuotiset valvontasuunnitelmat ja -projektit

25 Fraud petos, huijaus Deception petos Adulteration väärennös, huonontaminen Counterfeiting väärennös, jäljitelmä Smuggling salakuljetus Integrity eheys, yhtenäisyys, lahjomattomuus, rehellisyys Transparency läpinäkyvyys Traceability, product tracing jäljitettävyys

26 Operation OPSON III 2013

27 Tapauksia Lääketieteelliseen koe-eläinkäyttöön tarkoitettujen hevosten lihan päätyminen elintarvikeketjuun (Ranska, Espanja) Hevosta Romaniasta Belgiaan -> elintarvikeketjuun nautana Pakastettua siipikarjanlihaa jatketaan vedellä (Britannia, Belgia) Auringonkukkaöljyllä ei terveystodistusta (Ukraina -> Espanja) Hollantilaisella naudanlihalla puutteellinen jäljitettävyys (van Hattem) Naudanfile, joka oli värjättyä sianfilettä Mäti, joka ei ollut muikunmätiä Hunaja, joka oli fruktoosia+glukoosia+aromia MAGGI -kanaliemikuutiot etniset kaupat Ulkomaisia kasviksia myydään kotimaisina?

28 potential coordinated control plans on food fraud (1) EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL Background: Coordinated control plans (COCOPs) represent one of the different strands of action that may be implemented at EU level in order to strengthen the capability to counter potential food frauds with EU relevance. COCOPs are thus useful tools to establish the prevalence of fraudulent practices with cross-border dimension and contribute to counter them through increased exposure to control. According to the needs COCOPs could combine documentary, identity and physical checks including analytical tests. The legal basis for such COCOPs is Article 53 of Regulation (EC) No 882/2004 that empowers the Commission to recommend coordinated plans, organised annually in accordance with a programme or on an ad hoc basis, where considered necessary, in particular with a view to establishing the prevalence of hazards in feed, food or animals. In the context of this exercise food frauds should still be understood as intentional and economically motivated violations of the rules applicable to food and feed referred to in Article 1(1) of Regulation 882/2004 (ie: rules aiming in particular at preventing, elimination or reducing risks, and guaranteeing fair practices). The purpose of this questionnaire is,. to identify as precisely as possible the Member States' priorities and needs for COCOPs that could be organized in

29 Iltaluettavaa Elliott Review into the Integrity and Assurance of Food Supply Networks interim report December 2013 https://www.gov.uk/government/publications/elliottreview-into-the-integrity-and-assurance-of-foodsupply-networks-interim-report

Jäljitettävyys miksi se on tärkeää? Tuomo Tupasela 25.11.2014 Sibeliustalo Ankkurikatu 7, Lahti

Jäljitettävyys miksi se on tärkeää? Tuomo Tupasela 25.11.2014 Sibeliustalo Ankkurikatu 7, Lahti Jäljitettävyys miksi se on tärkeää? Tuomo Tupasela 25.11.2014 Sibeliustalo Ankkurikatu 7, Lahti Mitä jäljitettävyydellä tarkoitetaan? Jäljitettävyydellä tarkoitetaan mahdollisuutta jäljittää elintarvike,

Lisätiedot

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta Eviran ohje 16036/2 Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Määritelmiä... 2 3 Lainsäädäntöä... 3 4 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 5

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Eviran ohje 16024/1 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 4 NAUDANLIHAN MERKITSEMINEN

Lisätiedot

Hyväksyjä Auli Vaarala

Hyväksyjä Auli Vaarala Tuula Lundén Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 4 Alkutuotantoilmoitus... 4 5

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN ELINTARVIKKEIDEN JÄLJITTÄMISESSÄ Elintarviketeollisuuden ja ammattikeittiöiden sovellukset

TIETOJÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN ELINTARVIKKEIDEN JÄLJITTÄMISESSÄ Elintarviketeollisuuden ja ammattikeittiöiden sovellukset TIETOJÄRJESTELMIEN HYÖDYNTÄMINEN ELINTARVIKKEIDEN JÄLJITTÄMISESSÄ Elintarviketeollisuuden ja ammattikeittiöiden sovellukset Jorma Riihikoski MMM Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu jorma.riihikoski@uta.fi

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet

Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeet Lähikala laadukasta lähiruokaa SAKL 22.8.2012 Sisällysluettelo Rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 17.3.2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain

Lisätiedot

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 16030/1 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 160 /1 Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 11 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn

Lisätiedot

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 23 Ohje

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/1 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 25 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/1 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Aidon perinteisen tuotteen nimitys...2 3 Tilojen hyväksyminen...

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 304/18 Euroopan unionin virallinen lehti 22.11.2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/2 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Vastuuhenkilö Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 27 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Yrittäjän tietoisku. Pakkausmerkinnät kalatuotteissa

Yrittäjän tietoisku. Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Yrittäjän tietoisku Ajankohtaista lainsäädännöstä kala-alalla 21.11.2014 Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Evira / VALO / TUTU / RATI Tuulikki Lehto Pakkausmerkinnät Yleistä Yleisenä tavoitteena kuluttajan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. sivu 1/20 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala***......2 2 Suhde muihin säädöksiin***......2 3 Määritelmät***......2

Lisätiedot

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille

Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17068/1 Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17068/1 Eviran ohje

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta MITÄ ON OMAVALVONTA? Omavalvontasuunnitelman runko on esitetty mallissa omavalvontasuunnitelman laatimiseksi. Tämä ohje on tarkoitettu tueksi suunnitelman laadintaan,

Lisätiedot