RAAHEN SATAMAN LAPALUODON SATA- MANOSAN KAAVA-ALUEEN RAKENNETTA- VUUSSELVITYS, Raahe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN SATAMAN LAPALUODON SATA- MANOSAN KAAVA-ALUEEN RAKENNETTA- VUUSSELVITYS, Raahe"

Transkriptio

1 Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus Ruskatie Pattijoki RAAHEN SATAMAN LAPALUODON SATA- MANOSAN KAAVA-ALUEEN RAKENNETTA- VUUSSELVITYS, Raahe

2 SaL, EiN SISÄLLYS 1. JOHDANTO Toimeksianto 1 2. TEHDYT TUTKIMUKSET Maastotutkimukset Laboratoriotutkimukset 2 3. MAASTO - JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET TUTKIMUSALUEELLA Pinnanmuodostus ja nykyiset rakennukset Putkijohdot, kaapelit ja ilmajohdot Yleiskuivanapito 3 4. POHJASUHTEET TUTKIMUSALUEELLA 4 5. RAKENNETTAVUUS Yleiskuvaus tutkimusalueesta Yleisohjeet perustamisesta Alue I Alue II Alue III Routasuojaus ja salaojitus Piha - ja liikennealueet Kunnallistekniikka Kuivatus POHJARAKENNUSTYÖN SUORITUSOHJEET Maarakennustyöt Paalutustyöt YHTEENVETO JA JATKOTOIMET 13

3 SaL, EiN SATAMAN RAKENNETTAVUUSSELVITYS, Raahe 1. JOHDANTO 1.1. Toimeksianto Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on tehnyt Raahen sataman Lapaluodon satamanosan kaava-alueen maaperätutkimukset ja rakennettavuusselvityksen. Maastotutkimukset tehtiin helmikuussa Tutkimuspaikka sijaitsee Raahen kaupungissa, Lapaluodossa, rautatien, Lapaluodontien sekä Aittalahden väliin jäävällä alueella. Tutkimusalueelle suunnitellaan kaava-aluetta, johon rakennetaan teollisuusrakennuksia ja varastorakennuksia. Pohjatutkimukset tehtiin kaavaluonnoksen perusteella koko alueelle. Tutkimuspisteväli on noin 100 m. Rakennettavuusselvityksen tavoitteena oli tutkia yleispiirteisesti tutkimusalueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleisohjeet perustamisesta.

4 SaL, EiN TEHDYT TUTKIMUKSET 2.1. Maastotutkimukset Maastotutkimuksina tutkimuskohteessa on tehty - tutkimuspisteiden paikalleen mittaus ja vaaitus, - painokairauksia yhteensä 29 tutkimuspisteessä, - häiriintyneiden maanäytteiden otto yhteensä 5 tutkimuspisteestä, - pohjavesihavainnointi 3 tutkimuspisteessä. Tutkimuspisteet on sidottu koordinaattijärjestelmään KKJ24. Korkeusjärjestelmä on N60. Tutkimusalue ja tutkimuspisteiden sijainti on esitetty pohjatutkimuskartassa /1. Pohjatutkimustulokset on esitetty pohjatutkimusleikkauksissa / Laboratoriotutkimukset Häiriintyneitä maanäytteitä on otettu 5 tutkimuspisteestä yhteensä 26 kpl. Häiriintyneille maanäytteille on määritetty vesipitoisuus ja näytteet on tulkittu silmämääräisesti. Suunnittelijan valitsemille kolmelletoista (13) näytteelle on tehty rakeisuusmääritys maalajien ja maakerrosjaon selvittämiseksi. Laboratoriotutkimusten tulokset on esitetty pohjatutkimusleikkauksissa /2 9.

5 SaL, EiN MAASTO - JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET TUTKIMUSALUEELLA 3.1. Pinnanmuodostus ja nykyiset rakennukset Tutkimusalue rajautuu luoteessa Raahen sataman rautatiehen, koillisessa Lapaluodontiehen ja kaakossa Aittalahteen. Tutkimusalueen eteläpuolella on öljysatama ja Raahe Steelin masuunikuonan käsittelyalue (läjitysalue). Tutkimusalueen länsi- ja etelälaidalla kasvaa havupuustoa. Tutkimusalueen pohjoisosassa on läjitysaluetta, itäosastaan tutkimusalue on vesijättömaata. Tutkimusalueen eteläosassa on Finnsementti Oy:n toimi- ja tuotantotiloja. Ristikarinkatu on Finnsementin tulotie Öljysatamatieltä. Maanpinta sijaitsee rautatien vierellä tasossa +1,90 3,50 ja laskee länteen Aittalahteen päin tasovälille +0,3 +0,9. Tutkimusalueen eteläosassa, nykyisen Finnsementti Oy:n rakennuksen lähistöllä maanpinta sijaitsee tasovälillä +4,0 5,3. Tutkimusalueen keskiosassa on suurehko itä-länsisuuntainen avo-oja. Radan kohdalla ojassa on rumpu. Öljysatamankadun kohdalla on silta Putkijohdot, kaapelit ja ilmajohdot Tutkimusten yhteydessä ei ole määritetty kaapeleiden eikä putkijohtojen tarkkaa sijaintia. Putkijohtojen ja kaapeleiden sijainti selvitetään ja tarvittavat siirrot sekä uudet linjaukset suunnitellaan kunnallisteknisen suunnittelun yhteydessä kaavoituksen edetessä Yleiskuivanapito Tutkimusalueen pintavesien kuivatus tapahtuu pintavesivaluntana avo-ojiin ja Aittalahteen päin sekä osittain myös imeytymällä vajovedeksi pohjamaahan. Pohjavesivirtaus tutkimusalueella tapahtuu tutkimusalueen keskivaiheilla sijaitsevan suurehkon ojan suuntaan. Oja laskee edelleen Someronlahteen. Tutkimusaikana pohjavedenpinnan taso oli tutkimusalueen pohjoisosassa +0,34 ja eteläosassa +0,47 eli noin 2,5 m maanpinnasta. Tontin keskivaiheilla pohjavedenpinta oli tasossa +0,16 eli 0,6 m maanpinnasta. Merivesipinta vaihtelee noin tasovälillä N60-1,58 (alivesi NW) N60 +1,33 (ylivesi HW). Meriveden keskivesi MW on noin tasossa N60-0,29.

6 SaL, EiN POHJASUHTEET TUTKIMUSALUEELLA Maanpinta sijaitsee länsiosassa rautatien vierellä tasossa +1,90 +3,50 ja laskee itään Aittalahteen päin tasoon +0,3 +0,9. Tutkimusalueen eteläosassa, nykyisen Finnsementti Oy:n alueella maanpinta kohoaa tasoon +4,0 +5,3. Tutkimusalueen lounais- ja länsipuolella sijaitsee moreeniharjanne. Moreeniharjanteen länsipuolella on veteen kerrostuneita pehmeitä sulfidisilttikerrostumia ja löyhää hiekkaa. Maakerrosjako on tutkimusalueella yleispiirteissään seuraava: - Läjitysalueella täyttömaita 0 3,0 m - pintamaakerrokset; humus ja tutkimusaikana routaantunut pintamaa ~0,5 m paksuna kerroksena. - löyhä silttinen hiekka ja hiekkainen siltti; kerrospaksuus kasvaa Aittolahteen päin 1,5 5,0 metriin ja tutkimusalueen keskivaiheilla paksuimmillaan noin 10 metriin. - löyhien maakerrosten alla esiintyy paikoitellen löyhä-keskitiivis silttinen hiekka ja hiekkainen siltti, - tiivis silttinen hiekkamoreeni ja hiekkainen silttimoreeni (pohjamuodostuma). Tutkimusalueella maanäytetutkimusten perusteella maakerrokset ovat routivia tai erittäin routivia. Pohjoisosaan läjitetyt maakerrokset ovat routivia moreeneja ja osittain routivaa hiekkaista silttiä. Pohjavesivirtaus tutkimusalueella tapahtuu tutkimusalueen keskivaiheilla sijaitsevan suurehkon ojan suuntaan. Oja laskee edelleen Someronlahteen. Tutkimusaikana pohjavedenpinnan taso oli tutkimusalueen pohjoisosassa +0,34 ja eteläosassa +0,47 eli noin 2,5 m maanpinnasta. Tontin keskivaiheilla pohjavedenpinta oli tasossa +0,16 eli 0,6 m maanpinnasta. Pohjatutkimustulokset ja niiden perusteella tulkitut maakerrosrajat on esitetty pohjatutkimusleikkauksissa /2...9.

7 SaL, EiN RAKENNETTAVUUS 5.1. Yleiskuvaus tutkimusalueesta Tutkimusalueen lounais- ja länsipuolella sijaitsee moreeniharjanne, jossa sijaitsee mm. Raahen sataman rautatie. Moreeniharjanteen länsipuolella on alavahkoa vesijättömaata ja veteen kerrostuneita pehmeitä sulfidisilttikerrostumia ja löyhää hiekkaa. Tutkimusalue on alavahkoa merenrannan läheisyydessä olevaa aluetta. Jos tulvarajana pidetään tasoa HW+1 m (=N60+2,33), sijaitsee suuri osa tutkimusalueesta tulva-alueella. Lisäksi alueella on tehty maanläjitystä, joka on rakentamisen kannalta riskialuetta ja edellyttää aina täyttömaakerrosten laadun tutkimista (myös likaantuneisuusselvitys) ja sen selvittämistä, onko vanhat humusmaat ym. pintamaat jätetty täytön alle. Tutkimusalueella maanäytetutkimusten perusteella maalajit ovat routivia tai erittäin routivia. Tuulen tai aallokon vaikutuksesta lajittuneita rantamuodostuman hiekkoja ei ole havaittu. Tutkimustulosten perusteella tutkimusalue voidaan jakaa rakennettavuuden kannalta kolmeen erilaiseen osa-alueeseen, jotka on esitetty tutkimuskartassa /1: Alue I tutkimusalueen lounaisosa - on rakentamiseen hyvin soveltuva alue. Pohjamaa on pääosin tiivistä moreenia. Alue II tutkimusalueen luoteisosa - on rakentamiseen kohtalaisesti soveltuva alue. Alueella on pintaosissa löyhiä maakerroksia, jotka voidaan tarvittaessa poistaa massanvaihtokaivuna. Alue III tutkimusalueen keski- ja länsiosa on rakentamiseen huonosti soveltuva alue. Alue on pääosin tulva-aluetta ja alueella esiintyy täyttömaakerroksia ja alueella on voimakkaasti kokoonpuristuvia silttisiä maakerroksia.

8 SaL, EiN Yleisohjeet perustamisesta Alue I Alue I on rakentamiseen hyvin soveltuva alue. Alue sijoittuu pääosin moreenisen harjanteen alueelle. Maanpinnan korkeus on tason HW+1 m yläpuolella. Luonnonmaakerrokset alueella ovat routivia hiekka- ja silttimoreeneja. Alueella ei esiinny löyhiä silttisiä maakerroksia. Alueella I rakennusten ja rakenteiden perustaminen voidaan tehdä maanvaraisesti anturaperustuksilla. Maanvaraisesti perustettaessa anturaperustusten sallittuna pohjapaineena voidaan alustavasti käyttää psall=200 kpa, kun perustussyvyys on vähintään 0,6 m ja psall=300 kpa, kun perustussyvyys on vähintään 1,2 m. Perustamistapa varmistetaan hankekohtaisesti tehtävien täydentävien pohjatutkimusten tulosten perusteella ja valinnan tekee aina ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija. Kaikki humuspitoiset pintamaat poistetaan rakennusten ja perustusten alueelta sekä liikennealueilta. Perustusten alle tehdään 0,3 0,5 m paksu pohjaveden kapillaarisen nousun katkaiseva alustäyttö. Lattiatason alueella I tulee sijaita vähintään noin 0,5 m nykyisen maanpinnan yläpuolella. Minimilattiataso on vähintään HW +1,5 m eli noin taso +3,0. Pohjasuhteiden ja pohjavesiolosuhteiden perusteella rakennuksiin voidaan tehdä maanalaisia tiloja, mutta maanalaisten tilojen rakentaminen vaatii pysyvän pohjaveden alennuksen salaojituksella. Tulvimisvaaran vuoksi maanalaisten tilojen rakentaminen ei ole välttämättä taloudellista, jos lattiataso joudutaan sijoittamaan tason +1,5 alapuolelle. Lisäpohjatutkimukset Alueella on tehtävä aina hankekohtaiset täydentävät pohjatutkimukset ja perustustavan päättää ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija.

9 SaL, EiN Alue II Alue II on rakentamiseen kohtalaisesti soveltuva alue. Alue sijoittuu pääosin moreenisen harjanteen alueelle, jossa moreenin päällä esiintyy löyhiä ja keskitiiviitä silttisiä maakerroksia ja osittain täyttömaakerroksia. Luonnonmaakerrokset sekä alueen pohjoisosaan läjitetyt massat ovat routivia. Alueella II rakennusten ja rakenteiden perustaminen voidaan tehdä seuraavilla vaihtoehtoisilla perustustavoilla: - perustaminen maanvaraisesti anturaperustuksilla massanvaihdon varaan. - perustaminen anturaperustuksilla maanvaraisesti esikuormitusta käyttäen. Maanvaraisesti perustettaessa massanvaihtoa käyttäen anturaperustusten sallittuna pohjapaineena voidaan alustavasti käyttää psall=200 kpa, kun perustussyvyys on vähintään 0,6 m ja psall=300 kpa, kun perustussyvyys on vähintään 1,2 m. Raskaiden rakenteiden sekä painumille arkojen rakenteiden yhteydessä on selvitettävä, onko tarvetta perustaa paaluille. Perustamistapa valitaan hankekohtaisesti tehtävien täydentävien pohjatutkimusten tulosten perusteella ja valinnan tekee aina ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija. Kaikki humuspitoiset pintamaat sekä täyttömaat poistetaan rakennusten ja perustusten alueelta sekä liikennealueilta. Perustusten alueelta poistetaan löyhät silttimaat ja perustusten alle tehdään vähintään 0,5 m paksu pohjaveden kapillaarisen nousun katkaiseva alustäyttö kalliomurskeesta tms.. Lattiatason alueella II tulee sijaita vähintään noin 0,5 m nykyisen maanpinnan yläpuolella. Minimilattiataso on vähintään HW +1,5 m eli noin taso +3,0. Pohjasuhteiden ja pohjavesiolosuhteiden perusteella rakennuksiin voidaan tehdä maanalaisia tiloja, mutta maanalaisten tilojen rakentaminen vaatii pysyvän pohjaveden alennuksen salaojituksella. Tulvimisvaaran vuoksi maanalaisten tilojen rakentaminen ei ole välttämättä taloudellista, jos lattiataso joudutaan sijoittamaan tason +1,50 alapuolelle. Lisäpohjatutkimukset Alueella on tehtävä aina hankekohtaiset täydentävät pohjatutkimukset ja perustustavan päättää ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija.

10 SaL, EiN Alue III Alue III on rakentamiseen huonosti soveltuva alue. Alue on pääosin tulvaaluetta (maanpinnan korkeus <HW+1 m), alueella esiintyy täyttömaakerroksia ja alueella on voimakkaasti kokoonpuristuvia silttisiä maakerroksia. Täyttömaakerrokset ja luonnonmaakerrokset alueella ovat routivia. Alueella III rakentaminen sekä rakennusten ja rakenteiden perustaminen voidaan tehdä seuraavilla vaihtoehtoisilla perustustavoilla: - rakennus- ja piha-alueilla tehdään esirakentaminen siten, että täyttömaat ja humusmaat sekä osalla aluetta löyhät silttimaat massanvaihtokaivuna poistetaan ja korvataan kerroksittain tiivistetyllä kitkamaalla. - varataan painuma-aikaa vähintään noin 0,5-1 vuosi ennen rakentamista - perustaminen maanvaraisesti anturaperustuksilla esikuormitusta ja/tai massanvaihtoa käyttäen - raskaat ja/tai painumille arat rakenteet perustetaan pääsääntöisesti lyöntipaaluilla. Maanvaraisesti perustettaessa esikuormitusta ja osalla aluetta massanvaihtoa käytettäessä anturaperustusten sallittuna pohjapaineena voidaan alustavasti käyttää psall= kpa. Perustussyvyys tulee olla keveissä rakenteissa ja pientalotyyppisissä rakennuksissa vähintään 0,6 m ja raskaammissa rakenteissa vähintään 1 m. Paaluperustukset suunnitella Lyöntipaalutusohjeiden RIL ( LPO- 2005) paalutusluokan II mukaan. Paalupituus on alustavasti L=6 15 m. Perustamistapa valitaan hankekohtaisesti tehtävien täydentävien pohjatutkimusten tulosten perusteella ja valinnan tekee aina ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija. Kaikki humuspitoiset pintamaat ja täyttömaat poistetaan rakennusten ja perustusten alueelta sekä liikennealueilta. Perustusten alle tehdään vähintään 0,5 m paksu pohjaveden kapillaarisen nousun katkaiseva alustäyttö kalliomurskeesta tms.. Lattiatason alueella III tulee sijaita vähintään tasossa HW +1,5 m eli noin tasossa +3,0. Pohjasuhteiden ja pohjavesiolosuhteiden perusteella rakennuksiin ei ole taloudellista tehdä maanalaisia tiloja, jos lattiataso joudutaan sijoittamaan tason +1,5 alapuolelle. Lisäpohjatutkimukset Alueella on tehtävä aina hankekohtaiset täydentävät pohjatutkimukset ja perustustavan päättää ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija.

11 SaL, EiN Routasuojaus ja salaojitus Routasuojaus Tutkimusalueella maakerrokset ovat routivia. Routimisolosuhteet tutkimusalueella ovat pääsääntöisesti keskivaikeat. Rakennukset ja rakenteet sekä rakennusten sisäänkäyntien portaat yms. suositetaan routaeristettäväksi, ellei niitä perusteta roudattomaan syvyyteen. Routasuojaus mitoitetaan VTT:n geotekniikan laboratorion julkaisun "Talonrakennuksen routasuojausohjeet" mukaan. Mitoittavana pakkasmääränä käytetään kerran 50 vuodessa toistuvaa pakkasmäärää, joka on alueella F50 = Kh. Mitoittavaa pakkasmäärää vastaava routimaton perustussyvyys on lämpimille rakennuksille seinälinjoilla 1,6 m ja nurkka-alueilla 2,1 m, ryömintätilojen yhteydessä seinälinjalla 1,9 m ja nurkissa 2,3 m. Kylmien rakennuksien routimaton perustussyvyys on 2,3 m. Välittömästi sisäänkäynteihin liittyvät portaat yms. routaeristetään. Routaeristys ulotetaan 1,5 m...2 m eristettävän rakenteen ulkopuolelle. Routaeristeenä käytetään eristettä, jonka puristuslujuus on vähintään 100 kn/m 2, ja jonka vedenimeytyminen on 2-tilavuus- %. Mikäli routaeristys sijoittuu liikennealueelle, tulee eristeen puristuslujuuden olla suurempi (vähintään 300 kn/m 2 ). Routaeristys mitoitetaan VTT:n julkaisun Talonrakennuksen routaeristysohjeet mukaisesti. Kylmissä, matalaan perustettavissa rakennuksissa ja rakenteissa routaeristys sijoitetaan yhtenäisenä koko rakennuksen alle. Siirtymäkiilasyvyys on 1,9 m ja siirtymäkiilakaltevuus 1:10. Liikennealueiden yhteyteen tehtävien kevytrakenteisten autokatosten routasuojausta voidaan keventää siten, että autokatoksen ja ympäröivän asfalttialueen routanousuero pienenee. Mikäli autokatoksille hyväksytään routanousuja, on perustuksiin tehtävä liikuntasaumoja rakenteellisten vaurioiden ehkäisemiseksi. Eristeiden alle tehdään vähintään 0,3 m paksu pohjaveden kapillaarisen nousun katkaiseva täyttö hiekasta tms., jonka kapillaarinen nousukorkeus on < 0,3 m. Salaojitus Rakennukset ja rakenteet suositetaan salaojitettavan, mikäli pohjavedenpinnan etäisyys lattiatasosta on < 2 m. Kaikki maanalaiset tilat salaojitetaan ja maan-paineseinien ulkopintaan asennetaan pato/salaojalevyt.

12 SaL, EiN Mikäli perustukset ovat pohjavedenpinnan alapuolella, on kosteuden kapillaarinen nousu ja imeytyminen rakenteisiin estettävä kosteuskatkaisulla tms. Salaojitustason tulee sijaita vähintään 1 m lattiatason alapuolella, maanalaisissa tiloissa vähintään 0,5 m lattiatason alapuolella ja matalaan perustettaessa vähintään 0,1 m perustustason alapuolella. Salaojien ympärille asennetaan salaojitusmateriaalia vähintään 0,2 m. Kattovedet kerätään kattovesijärjestelmällä sadevesiviemäreihin. Pintavedet ohjataan maastokallistuksin pois rakennusten vierustoilta. Pintavesikuivatus järjestetään pintavesiviemäreillä ja kallistuksin kuivatusojiin Piha - ja liikennealueet Pihan ja liikennealueiden rakennekerrosten paksuus määrätään jatkosuunnittelun aikana katu- ja tiesuunnitteluohjeiden mukaisesti, toisaalta kantavuusvaatimusten mukaan ja toisaalta liiallisen routimisen estämiseksi. Tutkimusalueen pintamaa on pääosin routivaa silttistä hiekkaa ja erittäin routivaa hiekkaista silttiä. Ohjeen Tierakenteen suunnittelu (TIEH ) mukaan silttisen hiekan kelpoisuusluokka on H4. Tällöin hiekan routaturpoama t = 12 % (märät olosuhteet) ja E-moduuli 20 MPa. Alusrakenneluokka on uh. Pyrittäessä kantavuusvaatimukseen MN/m2 kantavan kerroksen päältä (katuluokat 4 ja 5) tarvittava kokonaiskerrospaksuus on noin 1,35 m, kun sallittuna routanousun suuruutena käytetään 50 mm. Erittäin routivan hiekkaisen siltin kelpoisuusluokka on U1. Tällöin kuivan siltin routaturpoamakerroin t = 16 % ja E-moduuli 20 MPa. Alusrakenneluokka on ui. Pyrittäessä kantavuusvaatimukseen MN/m2 kantavan kerroksen päältä (katuluokat 4 ja 5) ja tarvittava kokonaiskerrospaksuus on noin 1,60 m, kun sallittuna routanousun suuruutena käytetään 50 mm. Masuunihiekan käyttö tukikerroksessa on suotavaa, koska masuunihiekka parantaa rakenteen kantavuutta ja on hyvä routaeriste. Masuunihiekan käyttö on taloudellista erityisesti Raahen seudulla.

13 SaL, EiN Kunnallistekniikka 5.6. Kuivatus Jätevesiviemärit ja muut putkijohdot perustetaan roudattomaan syvyyteen. Kaivupohja tasataan ja poistetaan tarvittaessa kivet. Mikäli kaivu ulottuu yli 1 m pohjavesipinnan alapuolella, on varottava pohjamaan häiriintymistä ja varauduttava pohjaveden pumppaukseen. Mikäli pohjamaa häiriintyy, on putkijohtojen pohjalle tehtävä tasauskerros hiekasta tai alustäyttö murskeesta, joka erotetaan pohjamaasta suodatinkankaalla. Tarvittaessa on järjestettävä myös pohjaveden alennus. Rummut perustetaan vähintään 0,5 m paksun murskearinan avulla pohjamaan varaan. Murskearinan alle ja sivuille asennetaan suodatinkangas. Rummun viereen tehdään 1:5 siirtymäkiilat arinan alapinnasta tai siirtymäkiilasyvyydestä lähtien routanousujen tasaamiseksi. Silttisiä kaivumaita voidaan käyttää putkijohtokaivantojen täytössä ainoastaan viheralueilla. Talvityönä täyttöjä tehtäessä on varauduttava jälkipainumien korjaamiseen seuraavan kesäkauden jälkeen. Päällystettävien alueiden pintavesikuivatus järjestetään sadevesiviemäröinnillä ja kallistuksin avo-ojiin. Valumavesien poisjohtamiseksi piha-alueella maanpinta kallistetaan rakennuksista poispäin viettäväksi rakennuksen vieressä vähintään 3 m matkalla kaltevuudella 1:20 ja kauempana kaltevuudella 1:50 1:100.

14 SaL, EiN POHJARAKENNUSTYÖN SUORITUSOHJEET 6.1. Maarakennustyöt Humusmaat, pintamaat ja täyttömaat poistetaan rakennus - ja täyttöalueilta. kaivun yhteydessä on varmistuttava, että vanhojen täyttömaiden alla olevat humusmaat poistetaan rakennus- ja liikennealueilta. Rakentamiseen liittyvät kaivut tehdään pohjavesipinnan yläpuolella kaltevuudella 1:1 ja pohjavesipinnan alapuolella kaltevuudella 1:1,5. Kaivantojen kuivanapito tehdään pumppauskuopista pumppaamalla. Kaivun ulottuessa yli 2 m pohjaveden alapuolelle on varauduttava pohjaveden alennukseen. Erityisesti meren rantojen läheisyydessä pohjaveden alapuolista kaivua tulisi välttää. Massanvaihtotäytöt ja rakenteiden alustäytöt tehdään ohjeessa RIL Talonrakennuksen maarakenteet ja ohjeessa InfraRYL 2010 osa 1 Väylät ja alueet esitetyistä materiaaleista ja rakennusvalvontaviraston ohjeita ja määräyksiä noudattaen Paalutustyöt Tutkimusalueella paaluina voidaan käyttää teräsbetonisia lyöntipaaluja. Rakennettavuusselvityksen perusteella paaluja ei tarvitse jatkaa. Paalutustyössä noudatetaan Lyöntipaalutusohjeiden RIL (LPO- 2005) paalutusluokan II vaatimuksia. Paaluille perustaminen, paalujen tavoitetaso ja paalutustyöohjeet selvitetään kussakin hankkeessa pohjarakennussuunnittelijan toimesta.

15 SaL, EiN YHTEENVETO JA JATKOTOIMET Tutkimusalueella on routivia silttisiä täyttömaita, jotka on poistettava rakennus- ja liikennealueilta. Täyttömaiden laatu on selvitettävä tarvittaessa likaantuneisuusmäärityksin. Mikäli tulvarajana pidetään tasoa HW+1 m, on suuri osa tutkimusalueesta tulvarajan alapuolella. Rakentaminen näille alueille edellyttää laajojen täyttöjen tekemistä tonttikohtaisesti. Lopullisen rakentamisen korkeustason määrää rakennusvalvonta. Tutkimusalueella maanäytetutkimusten perusteella luonnonmaakerrokset ovat routivia tai erittäin routivia eikä tuulen tai aallokon vaikutuksesta lajittuneita hiekkoja ole havaittu. Alueella esiintyy voimakkaasti kokoonpuristuvia pehmeitä sulfidisilttikerrostumia. Tutkimuksen perusteena oleva tutkimuspisteväli 100 m on harva. Rakennettavuusselvityksessä annetut ohjeet perustamisesta ja pohjarakennustoimenpiteistä on tarkistettava hankekohtaisesti, kuten raportissa on edellytetty. Viimeistään rakennussuunnitteluvaiheessa on tehtävä täydentävät pohjatutkimukset hankekohtaisesti. Kussakin rakennushankkeessa tulee olla mukana pohjarakennussuunnittelijan. Oulussa 22.pnä maaliskuuta Sakari Lotvonen TkL, suunnittelupäällikkö geo- ja aluetekniikka Eija Nygård Ins. (AMK), suunnittelija geo- ja aluetekniikka Pöyry Finland Oy, Water and Environment Tutkijantie 2 A OULU Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus Tel Fax

16

17 2

18 3

19 4

20 5

21 6

22 7

23 8

24 9

NIEMENRANTA IV KAAVA-ALUE, Oulunsalo

NIEMENRANTA IV KAAVA-ALUE, Oulunsalo 25.11.2010 Tekniset palvelut Kauppiaantie 5 Pl 4, 90461 Oulunsalo NIEMENRANTA IV KAAVA-ALUE, Oulunsalo Rakennetavuusselvitys SaL, EiN 25.11.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Toimeksianto 1 2. TEHDYT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

MAAPERÄTUTKIMUKSET JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS MAAPERÄTUTKIMUKSET JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 16WWE1934 29.2.2012 RAAHEN KAUPUNKI PYHTILÄNKANGAS MAAPERÄTUTKIMUKSET JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS i Sisältö sivu 1 YLEISTÄ 1 2 TEHDYT TUTKIMUKSET 1 2.1 Maastotutkimukset

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS Insinööritoimisto Geotesti Oy TYÖNRO 060292 RAKENNETTAVUUSSELVITYS AHLMANIN ALUE TAMPERE MPERE Insinööritoimisto Geotesti Oy DI Katri Saarelainen RAKENNETTAVUUSSELVITYS 05.12.2006 1(4) TYÖNRO 060292 Ahlmanin

Lisätiedot

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus 23.3.2012 Ruskatie 1 92140 PATTIJOKI Raahen kaupunki Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahe Raahen kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA Koulukatu 28 Puh. (08) 5354 700 Sähköposti: gb@geobotnia.fi 90100 Oulu Fax (08) 5354 710 Internet: www.geobotnia.fi Forsström Rakennus Oy Työ n:o 10539 PL 560 19.8.2008 67701 Kokkola RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 27.04.2012 Työnro 120007 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Cargotec Valmetinkatu Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Repokallion kaava-alue

Repokallion kaava-alue S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Repokallion kaava-alue Rakennettavuusselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19997 Rakennettavuusselvitys Saljola Suvi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 7330 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 4.11.2013 PARIKKALA 4.11.2013 7330 mh/pkm/po 2 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 1 YLEISTÄ Parikkalan kunnan toimeksiannosta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI Vastaanottaja Loviisan kaupunki, vesiliikelaitos Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 31.5.2010 Viite 82130218 LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOVIISAN

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com 20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.2.2011 Viite 82125243 09 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS RIIHIMÄKI,

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto

Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI/TILAKESKUS Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto 1 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 POHJASUHTEET... 3 2.1 Maaperä... 3 2.2 Pohjavesi... 3 3 POHJARAKENNUSRATKAISUT...

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck Lääkäriliitto Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus Söderkulla, Kallbäck Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys 13.08.2014 Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki etunimi.sukunimi@sipti.fi

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ 0 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ KYTÖLÄN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS 24.5.2011 1 TYÖ NRO: 408058 TILAAJA: LAHDEN KAUPUNKI KOHDE: KYTÖLÄN KAAVA-ALUE LAHTI TEHTÄVÄ: RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON KAUPUNKI Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus Perustamistapaohjeistus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23323 Perustamistapaohjeistus

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde... 3 1.2 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Heinolan kaupunki Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 10.6.2014 Viite 1510011290 HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA Päivämäärä 10.6.2014,

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Savon koulutuskuntayhtymä Omakotitalot Havukkalahdenkatu 1 ja 2 70840 Kuopio

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Savon koulutuskuntayhtymä Omakotitalot Havukkalahdenkatu 1 ja 2 70840 Kuopio POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Savon koulutuskuntayhtymä Omakotitalot Havukkalahdenkatu 1 ja 2 70840 Kuopio Sivu 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde...

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601 Vastaanottaja Janakkalan kunta Leena Turkka Junttilantie 1 14200 Turenki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.3.2010 Viite 82127816 JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Luonnos 5.11.2014 Viite 1510013691 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1 Päivämäärä Luonnos

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna RAKENNETTAVUUSSELVITYS LUONNOS 8.9.2011 1. YLEISTÄ Päivämäärä 08.09.2011 Proj. nro 82138231 Selvityksen kohde on Katisen kaupunginosassa,

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 10073 SKOL jäsen GUNNARLAN ALUETUTKIMUS Kaivurinkatu 08200 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 01.06.2010 Liitteenä 7 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

G271_7012 1 H.Palmu 23.03.2011 SIUNTION KUNTA PALONUMMEN ALUE KORTTELIT 171, 172, 173, 174 JA 175 02580 SIUNTIO YLEISPIIRTEINEN POHJATUTKIMUS Sisältö: Jakelu: 4s G:Geo2011\G271_7012\Tekniset_raportit\Tutkimusraportti.doc

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

SUUNNITTELU LAUKKA OY

SUUNNITTELU LAUKKA OY 1 SUUNNITTELU LAUKKA OY POHJATUTKIMUS puh 08 55 2.8.2011 Toripiha 1 85500 Nivala NIVALAN KAUPUNKI KEVYEN LIIKENTEEN SILLAT MALISJOKI KESKUSTASSA NIVALA 1. TEHTÄVÄ 2 2. TUTKIMUKSET. TUTKIMUSTULOKSET. PERUSTAMINEN

Lisätiedot

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: Kiinteistö Oy Federleynkatu 37 Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 5711 4.12.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 B 13110 HÄMEENLINNA Kiinteistö

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue H. Haverinen 2.12.2011 1 (7) JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Reservikomppanian alue 04460 NUMMENKYLÄ, JÄRVENPÄÄ RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS H. Haverinen 2.12.2011 2 (7) RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA RA- KENNETTAVUUSSELVITYS

HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA RA- KENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Miikka Kilpinen Asiakirjatyyppi Alustava rakennettavuusselvitys Päivämäärä 12.3.2015 Viite 1510017708 HÄMEENLINNAN ASEMANSEU- TU KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS JA ALUSTAVA

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Uimahallirakennus Oulaisten kaupunki

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Uimahallirakennus Oulaisten kaupunki POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Uimahallirakennus Oulaisten kaupunki Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde... 3 1.2 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

POHJARAKENNESUUNNITELMA

POHJARAKENNESUUNNITELMA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 14063 SKOL jäsen SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 SUOMUSSALMI 30.06.2014 - liitteenä 5 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pintavaaitus ja pohjatutkimusasemapiirros 1:200-002

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI VANHAN VETURITALLIN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

PIEKSÄMÄKI VANHAN VETURITALLIN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen Päivämäärä 4.7.2012 PIEKSÄMÄKI VANHAN VETURITALLIN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Timo Raitanen, Hannu Lauhakari Hannu Lauhakari Viite

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 10108 SKOL jäsen ROUTIONKAAREN ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 08.06.2010 Liitteenä 2 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA

Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-368

Lisätiedot

SÄYNÄNIEMEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS, ORIVESI

SÄYNÄNIEMEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS, ORIVESI SÄYNÄNIEMEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS, 17.9.2010 Työnro 415737 2 SÄYNÄNIEMEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 MITTAUKSET JA POHJATUTKIMUKSET... 4 3 MAAPERÄ JA LUONTO... 4 4 POHJAVESI...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue JUNATÄRINÄSELVITYS 16WWE1552 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.8.2011 Päivitetty JUNATÄRINÄSELVITYS Villelän alue ja entinen sahan alue Mittalinja 1 (sahan alue yllä) ja mittalinja 2 (Villelän alue alla). i Kaikki oikeudet

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä 12.4.2011 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä

Lisätiedot

Pohjatutkimusraportti Hankesuunnitteluvaihe

Pohjatutkimusraportti Hankesuunnitteluvaihe Pohjatutkimusraportti Hankesuunnitteluvaihe SKANSKA Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Puhelin 020 755 611 Fax 020 755 6206 www.ramboll.fi SKANSKA, PERHELÄ, JÄRVENPÄÄ. POHJATUTKIMUS

Lisätiedot

UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY

UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 095 www.uudenmaanpohjatutkimus.fi Ristipellontie 7, 00390 HELSINKI POHJATUTKIMUS - 579-2 Arinakuja 4 KERAVA . YLEISTÄ Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (GEO

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI Alangon alueellinen pohjatutkimus

LAPUAN KAUPUNKI Alangon alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSSEOSTUS 3636 26.10.2012 APUAN KAUPUNKI Alangon alueellinen pohjatutkimus 3636/POHJATUTKIMUSSEOSTUS SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 2 2 TUTKIMUSTUOKSET... 2 2.1 Tutkimuspaikka

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

YIT / KANKAAN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

YIT / KANKAAN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Seija Takanen Päivämäärä 31.5.2012 YIT / KANKAAN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Laatija Jouni Mali Tarkastanut Timo Raitanen Viite projekti 82142235 1. YLEISTÄ Ramboll Finland Oy (jäljempänä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE, RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE, RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Päivämäärä 25.9.201 Viite 1507767 ALTIAN ALUE, RAKENNET- TAVUUSSELVITYS ALTIAN ALUE, RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 25.9.201 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN ALUEEN KAAVAVAIHEEN ALUS- TAVA RAKENNETTA- VUUSSELVITYS

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN ALUEEN KAAVAVAIHEEN ALUS- TAVA RAKENNETTA- VUUSSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Alustava rakennettavuusselvitys Päivämäärä 12.3.2014 Viite 1510008597 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN ALUEEN KAAVAVAIHEEN ALUS- TAVA RAKENNETTA- VUUSSELVITYS NASTOLAN

Lisätiedot

OKTO ERISTE PERUSTUSTEN JA PIHOJEN ROUTAERISTEENÄ

OKTO ERISTE PERUSTUSTEN JA PIHOJEN ROUTAERISTEENÄ OKTO ERISTE PERUSTUSTEN JA PIHOJEN ROUTAERISTEENÄ 1 2 1. Johdanto OKTO eriste on sulasta ferrokromikuonasta vesijäähdytyksellä valmistettu CE merkinnän mukainen kiviainesmateriaali. Rakeisuudeltaan se

Lisätiedot

H.Palmu 01.02.2007 Muutos A: 16.02.2007 KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANGAS 3 KAAVA-ALUE STRÖMSBY RAKENNETTAVUUSSELVITYS

H.Palmu 01.02.2007 Muutos A: 16.02.2007 KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANGAS 3 KAAVA-ALUE STRÖMSBY RAKENNETTAVUUSSELVITYS TYÖ 153-7011 Muutos A: 16.02.2007 KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANGAS 3 KAAVA-ALUE STRÖMSBY RAKENNETTAVUUSSELVITYS Sisältö: Jakelu: 10s+liitteet g:\geo2006\g153_7011\pohjatutkimusasiakirjat\g153_7011_lausunto_a.doc

Lisätiedot

1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet

1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet LIITE 1 1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet 1.1 Suunnittelussa ja mitoituksessa huomioitavaa Kevennyksen suunnittelu edellyttää kohteen kokonaisuuden arviointia. Ennen mitoitusta kartoitetaan

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 TONTINLUOVUTUSKILPAILU RAKENNETTAVUUSSELVITYS Viite 82119395 Versio 2 Pvm Hyväksynyt M. Fors / Porvoon kaupunki Tarkistanut

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

KANKAAN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

KANKAAN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Kari Seuranen Päivämäärä 11.4.2011 KANKAAN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Laatija Timo Raitanen Hyväksyjä Hannu Kaleva Viite projekti 82133178 1. YLEISTÄ Ramboll Finland Oy (jäljempänä Ramboll)

Lisätiedot

Keskus 1, kortteli 40, tontti 1. Kartoitus ja yleispiirteinen pohjatutkimus

Keskus 1, kortteli 40, tontti 1. Kartoitus ja yleispiirteinen pohjatutkimus Projekti G272 Kankaanpään kaupunki Keskus 1, kortteli 40, tontti 1 Kartoitus ja yleispiirteinen pohjatutkimus Pohjatutkimusselostus 23.6.2008 Ruokojärvenkatu 7, 38700 Kankaanpää, Puh.(02) 573 690, (050)

Lisätiedot

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas Perustukset ja pohjarakenteet Lauri Salokangas 1. Pohja- ja maarakentamisen peruskäsitteitä Maamekaniikka maan mekaanisen käyttäytymisen mallintaminen laskennallisin keinoin; sisältää maaparametrien määrittämisen

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUE KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUSTA- MISTAPALAUSUNTO

POIKKITIEN YRITYSALUE KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUSTA- MISTAPALAUSUNTO Vastaanottaja Järvenpään kaupunki, kaupunkiympäristö, kaavoitus Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510007839 POIKKITIEN YRITYSALUE KAAVAVAIHEEN MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA-

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TYÖ 394-7001 1 (7) V. Hatara 08.03.2012 ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Versio A Korvaa version 28.02.2012

TYÖ 394-7001 1 (7) V. Hatara 08.03.2012 ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Versio A Korvaa version 28.02.2012 TYÖ 394-7001 1 (7) ETELÄRANTA HÄMEENLINNA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Versio A Korvaa version 28.02.2012 Sisältö: Jakelu: 7s+liitteet TYÖ 394-7001 2 (7) 1. YLEISTÄ Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n toimeksi annosta

Lisätiedot

26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara

26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara 26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara Teräspaalujen käytön edut paalulaatoissa Teräspaalun edut paalutyypin valinnassa Paalutustyön ympäristövaikutukset maan syrjäytyminen tiivistyminen tärinä Asennuskaluston

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS HÄRISKIVI

TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS HÄRISKIVI Päivämäärä 28.2.2013 TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS HÄRISKIVI TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS HÄRISKIVI Päivämäärä 28.2.2013 Laatijat FM Oscar Lindfors, Ins. Jarno Oinonen Hyväksyjä Viite

Lisätiedot

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net Projektinumero 2014-44 HULEVESISELVITYS S-Market Epilä Tampere HRK Suunnittelu / HRK Konsultointi Oy Y-tunnus 2281508-3 Kotipaikka Tampere Osoite: Tasanteenkatu 67 B 33610 Tampere Puh. 0400 237 518 Email:

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSSELOSTUS. Seinäjoen kaupunki ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS NURMOSSA 13.3.2015

POHJATUTKIMUSSELOSTUS. Seinäjoen kaupunki ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS NURMOSSA 13.3.2015 POHJATUTKIMUSSEOSTUS 7108 Seinäjoen kaupunki AUEEINEN POHJATUTKIMUS NURMOSSA 13.3.2015 2 7108 SISÄYSUETTEO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 3 2. TUTKIMUSTUOKSET... 3 2.1. Rakennuspaikka yleisesti...

Lisätiedot

(1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus

(1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus 04.03.2001 (1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus Kattovesien ohjaus seinänvierustalle Puutteellinen ulkonurkan routasuojaus Riittämätön pinnankallistus Toimimaton salaojitus Virheellinen

Lisätiedot

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta VAPAALA Kortteli Tontti Lähiosoite Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta VAPAALA 13005 30 Ilpolantie 12 AO 621 180 0 117 000 13005 31 Ilpolantie 14 AO

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PIENTALON PERUSTUKSET

PIENTALON PERUSTUKSET PIENTALON PERUSTUKSET RAKENNUSPOHJAN LAADUN SELVITYS Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan rakennuspohjan laatu on selvitettävä ennakolta yleensä jokaisen rakennushankkeen yhteydessä. Maaperän laatua

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II

TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II Päivämäärä 25.4.2013 TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II Päivämäärä 25.4.2013 Laatijat FM Oscar Lindfors Hyväksyjä RI Markku Lehikoinen

Lisätiedot

Leca-routasuojaus Suunnitteluohje

Leca-routasuojaus Suunnitteluohje Leca-routasuojaus Suunnitteluohje 3-20 1.1.2005 Korvaa esitteen 5-22 / 30.9.2003 www.maxit.fi Leca-sora routasuojausohje 1. Leca-sora routahaittojen estäjänä... 3 2. Leca-soran ja Leca-betonin ominaisuudet

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 SUUNNITELMASELOSTUS Projekti 1510004515 Päivämäärä 14.11.2014 8.1.2015; lisätty kappale 2.3 Tilaaja Rauman kaupunki RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 Kuva: Rauman kaupunki,

Lisätiedot

SEINÄJOKI, ROVES ALUEELLINEN RAKENNETTAVUUS JA PERUSTAMISTAPASELVITYS

SEINÄJOKI, ROVES ALUEELLINEN RAKENNETTAVUUS JA PERUSTAMISTAPASELVITYS SEINÄJOKI, ROVES ALUEELLINEN RAKENNETTAVUUS JA PERUSTAMISTAPASELVITYS Viite 82135416 Versio 1 Pvm 22.6.2011 Tarkistanut Kirjoittanut Juha Forsman Taavi Dettenborn Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Aluekuvaus

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportti. Salaojat. As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki

Kuntotutkimusraportti. Salaojat. As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki Kuntotutkimusraportti Salaojat As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki Kuntotutkimusraportti salaojat 2 (8) AJANKOHTA 23.7.2014 KOHDE Tilaaja Matti Virtanen, Isännöitsijä Yhtiö As. Oy

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

2232 Rakennuksen täytöt

2232 Rakennuksen täytöt 1 22321 Rakennuksen ulkopuoliset täytöt Rakennuksen ulkopuolinen täyttö sisältää rakennuskaivannon täytöt rakennuksen sokkeli- /anturalinjan ulkopuolella. 22321.1 Rakennuksen ulkopuolisten täyttöjen materiaalit

Lisätiedot