RAAHEN SATAMAN LAPALUODON SATA- MANOSAN KAAVA-ALUEEN RAKENNETTA- VUUSSELVITYS, Raahe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN SATAMAN LAPALUODON SATA- MANOSAN KAAVA-ALUEEN RAKENNETTA- VUUSSELVITYS, Raahe"

Transkriptio

1 Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus Ruskatie Pattijoki RAAHEN SATAMAN LAPALUODON SATA- MANOSAN KAAVA-ALUEEN RAKENNETTA- VUUSSELVITYS, Raahe

2 SaL, EiN SISÄLLYS 1. JOHDANTO Toimeksianto 1 2. TEHDYT TUTKIMUKSET Maastotutkimukset Laboratoriotutkimukset 2 3. MAASTO - JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET TUTKIMUSALUEELLA Pinnanmuodostus ja nykyiset rakennukset Putkijohdot, kaapelit ja ilmajohdot Yleiskuivanapito 3 4. POHJASUHTEET TUTKIMUSALUEELLA 4 5. RAKENNETTAVUUS Yleiskuvaus tutkimusalueesta Yleisohjeet perustamisesta Alue I Alue II Alue III Routasuojaus ja salaojitus Piha - ja liikennealueet Kunnallistekniikka Kuivatus POHJARAKENNUSTYÖN SUORITUSOHJEET Maarakennustyöt Paalutustyöt YHTEENVETO JA JATKOTOIMET 13

3 SaL, EiN SATAMAN RAKENNETTAVUUSSELVITYS, Raahe 1. JOHDANTO 1.1. Toimeksianto Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on tehnyt Raahen sataman Lapaluodon satamanosan kaava-alueen maaperätutkimukset ja rakennettavuusselvityksen. Maastotutkimukset tehtiin helmikuussa Tutkimuspaikka sijaitsee Raahen kaupungissa, Lapaluodossa, rautatien, Lapaluodontien sekä Aittalahden väliin jäävällä alueella. Tutkimusalueelle suunnitellaan kaava-aluetta, johon rakennetaan teollisuusrakennuksia ja varastorakennuksia. Pohjatutkimukset tehtiin kaavaluonnoksen perusteella koko alueelle. Tutkimuspisteväli on noin 100 m. Rakennettavuusselvityksen tavoitteena oli tutkia yleispiirteisesti tutkimusalueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleisohjeet perustamisesta.

4 SaL, EiN TEHDYT TUTKIMUKSET 2.1. Maastotutkimukset Maastotutkimuksina tutkimuskohteessa on tehty - tutkimuspisteiden paikalleen mittaus ja vaaitus, - painokairauksia yhteensä 29 tutkimuspisteessä, - häiriintyneiden maanäytteiden otto yhteensä 5 tutkimuspisteestä, - pohjavesihavainnointi 3 tutkimuspisteessä. Tutkimuspisteet on sidottu koordinaattijärjestelmään KKJ24. Korkeusjärjestelmä on N60. Tutkimusalue ja tutkimuspisteiden sijainti on esitetty pohjatutkimuskartassa /1. Pohjatutkimustulokset on esitetty pohjatutkimusleikkauksissa / Laboratoriotutkimukset Häiriintyneitä maanäytteitä on otettu 5 tutkimuspisteestä yhteensä 26 kpl. Häiriintyneille maanäytteille on määritetty vesipitoisuus ja näytteet on tulkittu silmämääräisesti. Suunnittelijan valitsemille kolmelletoista (13) näytteelle on tehty rakeisuusmääritys maalajien ja maakerrosjaon selvittämiseksi. Laboratoriotutkimusten tulokset on esitetty pohjatutkimusleikkauksissa /2 9.

5 SaL, EiN MAASTO - JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET TUTKIMUSALUEELLA 3.1. Pinnanmuodostus ja nykyiset rakennukset Tutkimusalue rajautuu luoteessa Raahen sataman rautatiehen, koillisessa Lapaluodontiehen ja kaakossa Aittalahteen. Tutkimusalueen eteläpuolella on öljysatama ja Raahe Steelin masuunikuonan käsittelyalue (läjitysalue). Tutkimusalueen länsi- ja etelälaidalla kasvaa havupuustoa. Tutkimusalueen pohjoisosassa on läjitysaluetta, itäosastaan tutkimusalue on vesijättömaata. Tutkimusalueen eteläosassa on Finnsementti Oy:n toimi- ja tuotantotiloja. Ristikarinkatu on Finnsementin tulotie Öljysatamatieltä. Maanpinta sijaitsee rautatien vierellä tasossa +1,90 3,50 ja laskee länteen Aittalahteen päin tasovälille +0,3 +0,9. Tutkimusalueen eteläosassa, nykyisen Finnsementti Oy:n rakennuksen lähistöllä maanpinta sijaitsee tasovälillä +4,0 5,3. Tutkimusalueen keskiosassa on suurehko itä-länsisuuntainen avo-oja. Radan kohdalla ojassa on rumpu. Öljysatamankadun kohdalla on silta Putkijohdot, kaapelit ja ilmajohdot Tutkimusten yhteydessä ei ole määritetty kaapeleiden eikä putkijohtojen tarkkaa sijaintia. Putkijohtojen ja kaapeleiden sijainti selvitetään ja tarvittavat siirrot sekä uudet linjaukset suunnitellaan kunnallisteknisen suunnittelun yhteydessä kaavoituksen edetessä Yleiskuivanapito Tutkimusalueen pintavesien kuivatus tapahtuu pintavesivaluntana avo-ojiin ja Aittalahteen päin sekä osittain myös imeytymällä vajovedeksi pohjamaahan. Pohjavesivirtaus tutkimusalueella tapahtuu tutkimusalueen keskivaiheilla sijaitsevan suurehkon ojan suuntaan. Oja laskee edelleen Someronlahteen. Tutkimusaikana pohjavedenpinnan taso oli tutkimusalueen pohjoisosassa +0,34 ja eteläosassa +0,47 eli noin 2,5 m maanpinnasta. Tontin keskivaiheilla pohjavedenpinta oli tasossa +0,16 eli 0,6 m maanpinnasta. Merivesipinta vaihtelee noin tasovälillä N60-1,58 (alivesi NW) N60 +1,33 (ylivesi HW). Meriveden keskivesi MW on noin tasossa N60-0,29.

6 SaL, EiN POHJASUHTEET TUTKIMUSALUEELLA Maanpinta sijaitsee länsiosassa rautatien vierellä tasossa +1,90 +3,50 ja laskee itään Aittalahteen päin tasoon +0,3 +0,9. Tutkimusalueen eteläosassa, nykyisen Finnsementti Oy:n alueella maanpinta kohoaa tasoon +4,0 +5,3. Tutkimusalueen lounais- ja länsipuolella sijaitsee moreeniharjanne. Moreeniharjanteen länsipuolella on veteen kerrostuneita pehmeitä sulfidisilttikerrostumia ja löyhää hiekkaa. Maakerrosjako on tutkimusalueella yleispiirteissään seuraava: - Läjitysalueella täyttömaita 0 3,0 m - pintamaakerrokset; humus ja tutkimusaikana routaantunut pintamaa ~0,5 m paksuna kerroksena. - löyhä silttinen hiekka ja hiekkainen siltti; kerrospaksuus kasvaa Aittolahteen päin 1,5 5,0 metriin ja tutkimusalueen keskivaiheilla paksuimmillaan noin 10 metriin. - löyhien maakerrosten alla esiintyy paikoitellen löyhä-keskitiivis silttinen hiekka ja hiekkainen siltti, - tiivis silttinen hiekkamoreeni ja hiekkainen silttimoreeni (pohjamuodostuma). Tutkimusalueella maanäytetutkimusten perusteella maakerrokset ovat routivia tai erittäin routivia. Pohjoisosaan läjitetyt maakerrokset ovat routivia moreeneja ja osittain routivaa hiekkaista silttiä. Pohjavesivirtaus tutkimusalueella tapahtuu tutkimusalueen keskivaiheilla sijaitsevan suurehkon ojan suuntaan. Oja laskee edelleen Someronlahteen. Tutkimusaikana pohjavedenpinnan taso oli tutkimusalueen pohjoisosassa +0,34 ja eteläosassa +0,47 eli noin 2,5 m maanpinnasta. Tontin keskivaiheilla pohjavedenpinta oli tasossa +0,16 eli 0,6 m maanpinnasta. Pohjatutkimustulokset ja niiden perusteella tulkitut maakerrosrajat on esitetty pohjatutkimusleikkauksissa /2...9.

7 SaL, EiN RAKENNETTAVUUS 5.1. Yleiskuvaus tutkimusalueesta Tutkimusalueen lounais- ja länsipuolella sijaitsee moreeniharjanne, jossa sijaitsee mm. Raahen sataman rautatie. Moreeniharjanteen länsipuolella on alavahkoa vesijättömaata ja veteen kerrostuneita pehmeitä sulfidisilttikerrostumia ja löyhää hiekkaa. Tutkimusalue on alavahkoa merenrannan läheisyydessä olevaa aluetta. Jos tulvarajana pidetään tasoa HW+1 m (=N60+2,33), sijaitsee suuri osa tutkimusalueesta tulva-alueella. Lisäksi alueella on tehty maanläjitystä, joka on rakentamisen kannalta riskialuetta ja edellyttää aina täyttömaakerrosten laadun tutkimista (myös likaantuneisuusselvitys) ja sen selvittämistä, onko vanhat humusmaat ym. pintamaat jätetty täytön alle. Tutkimusalueella maanäytetutkimusten perusteella maalajit ovat routivia tai erittäin routivia. Tuulen tai aallokon vaikutuksesta lajittuneita rantamuodostuman hiekkoja ei ole havaittu. Tutkimustulosten perusteella tutkimusalue voidaan jakaa rakennettavuuden kannalta kolmeen erilaiseen osa-alueeseen, jotka on esitetty tutkimuskartassa /1: Alue I tutkimusalueen lounaisosa - on rakentamiseen hyvin soveltuva alue. Pohjamaa on pääosin tiivistä moreenia. Alue II tutkimusalueen luoteisosa - on rakentamiseen kohtalaisesti soveltuva alue. Alueella on pintaosissa löyhiä maakerroksia, jotka voidaan tarvittaessa poistaa massanvaihtokaivuna. Alue III tutkimusalueen keski- ja länsiosa on rakentamiseen huonosti soveltuva alue. Alue on pääosin tulva-aluetta ja alueella esiintyy täyttömaakerroksia ja alueella on voimakkaasti kokoonpuristuvia silttisiä maakerroksia.

8 SaL, EiN Yleisohjeet perustamisesta Alue I Alue I on rakentamiseen hyvin soveltuva alue. Alue sijoittuu pääosin moreenisen harjanteen alueelle. Maanpinnan korkeus on tason HW+1 m yläpuolella. Luonnonmaakerrokset alueella ovat routivia hiekka- ja silttimoreeneja. Alueella ei esiinny löyhiä silttisiä maakerroksia. Alueella I rakennusten ja rakenteiden perustaminen voidaan tehdä maanvaraisesti anturaperustuksilla. Maanvaraisesti perustettaessa anturaperustusten sallittuna pohjapaineena voidaan alustavasti käyttää psall=200 kpa, kun perustussyvyys on vähintään 0,6 m ja psall=300 kpa, kun perustussyvyys on vähintään 1,2 m. Perustamistapa varmistetaan hankekohtaisesti tehtävien täydentävien pohjatutkimusten tulosten perusteella ja valinnan tekee aina ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija. Kaikki humuspitoiset pintamaat poistetaan rakennusten ja perustusten alueelta sekä liikennealueilta. Perustusten alle tehdään 0,3 0,5 m paksu pohjaveden kapillaarisen nousun katkaiseva alustäyttö. Lattiatason alueella I tulee sijaita vähintään noin 0,5 m nykyisen maanpinnan yläpuolella. Minimilattiataso on vähintään HW +1,5 m eli noin taso +3,0. Pohjasuhteiden ja pohjavesiolosuhteiden perusteella rakennuksiin voidaan tehdä maanalaisia tiloja, mutta maanalaisten tilojen rakentaminen vaatii pysyvän pohjaveden alennuksen salaojituksella. Tulvimisvaaran vuoksi maanalaisten tilojen rakentaminen ei ole välttämättä taloudellista, jos lattiataso joudutaan sijoittamaan tason +1,5 alapuolelle. Lisäpohjatutkimukset Alueella on tehtävä aina hankekohtaiset täydentävät pohjatutkimukset ja perustustavan päättää ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija.

9 SaL, EiN Alue II Alue II on rakentamiseen kohtalaisesti soveltuva alue. Alue sijoittuu pääosin moreenisen harjanteen alueelle, jossa moreenin päällä esiintyy löyhiä ja keskitiiviitä silttisiä maakerroksia ja osittain täyttömaakerroksia. Luonnonmaakerrokset sekä alueen pohjoisosaan läjitetyt massat ovat routivia. Alueella II rakennusten ja rakenteiden perustaminen voidaan tehdä seuraavilla vaihtoehtoisilla perustustavoilla: - perustaminen maanvaraisesti anturaperustuksilla massanvaihdon varaan. - perustaminen anturaperustuksilla maanvaraisesti esikuormitusta käyttäen. Maanvaraisesti perustettaessa massanvaihtoa käyttäen anturaperustusten sallittuna pohjapaineena voidaan alustavasti käyttää psall=200 kpa, kun perustussyvyys on vähintään 0,6 m ja psall=300 kpa, kun perustussyvyys on vähintään 1,2 m. Raskaiden rakenteiden sekä painumille arkojen rakenteiden yhteydessä on selvitettävä, onko tarvetta perustaa paaluille. Perustamistapa valitaan hankekohtaisesti tehtävien täydentävien pohjatutkimusten tulosten perusteella ja valinnan tekee aina ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija. Kaikki humuspitoiset pintamaat sekä täyttömaat poistetaan rakennusten ja perustusten alueelta sekä liikennealueilta. Perustusten alueelta poistetaan löyhät silttimaat ja perustusten alle tehdään vähintään 0,5 m paksu pohjaveden kapillaarisen nousun katkaiseva alustäyttö kalliomurskeesta tms.. Lattiatason alueella II tulee sijaita vähintään noin 0,5 m nykyisen maanpinnan yläpuolella. Minimilattiataso on vähintään HW +1,5 m eli noin taso +3,0. Pohjasuhteiden ja pohjavesiolosuhteiden perusteella rakennuksiin voidaan tehdä maanalaisia tiloja, mutta maanalaisten tilojen rakentaminen vaatii pysyvän pohjaveden alennuksen salaojituksella. Tulvimisvaaran vuoksi maanalaisten tilojen rakentaminen ei ole välttämättä taloudellista, jos lattiataso joudutaan sijoittamaan tason +1,50 alapuolelle. Lisäpohjatutkimukset Alueella on tehtävä aina hankekohtaiset täydentävät pohjatutkimukset ja perustustavan päättää ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija.

10 SaL, EiN Alue III Alue III on rakentamiseen huonosti soveltuva alue. Alue on pääosin tulvaaluetta (maanpinnan korkeus <HW+1 m), alueella esiintyy täyttömaakerroksia ja alueella on voimakkaasti kokoonpuristuvia silttisiä maakerroksia. Täyttömaakerrokset ja luonnonmaakerrokset alueella ovat routivia. Alueella III rakentaminen sekä rakennusten ja rakenteiden perustaminen voidaan tehdä seuraavilla vaihtoehtoisilla perustustavoilla: - rakennus- ja piha-alueilla tehdään esirakentaminen siten, että täyttömaat ja humusmaat sekä osalla aluetta löyhät silttimaat massanvaihtokaivuna poistetaan ja korvataan kerroksittain tiivistetyllä kitkamaalla. - varataan painuma-aikaa vähintään noin 0,5-1 vuosi ennen rakentamista - perustaminen maanvaraisesti anturaperustuksilla esikuormitusta ja/tai massanvaihtoa käyttäen - raskaat ja/tai painumille arat rakenteet perustetaan pääsääntöisesti lyöntipaaluilla. Maanvaraisesti perustettaessa esikuormitusta ja osalla aluetta massanvaihtoa käytettäessä anturaperustusten sallittuna pohjapaineena voidaan alustavasti käyttää psall= kpa. Perustussyvyys tulee olla keveissä rakenteissa ja pientalotyyppisissä rakennuksissa vähintään 0,6 m ja raskaammissa rakenteissa vähintään 1 m. Paaluperustukset suunnitella Lyöntipaalutusohjeiden RIL ( LPO- 2005) paalutusluokan II mukaan. Paalupituus on alustavasti L=6 15 m. Perustamistapa valitaan hankekohtaisesti tehtävien täydentävien pohjatutkimusten tulosten perusteella ja valinnan tekee aina ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija. Kaikki humuspitoiset pintamaat ja täyttömaat poistetaan rakennusten ja perustusten alueelta sekä liikennealueilta. Perustusten alle tehdään vähintään 0,5 m paksu pohjaveden kapillaarisen nousun katkaiseva alustäyttö kalliomurskeesta tms.. Lattiatason alueella III tulee sijaita vähintään tasossa HW +1,5 m eli noin tasossa +3,0. Pohjasuhteiden ja pohjavesiolosuhteiden perusteella rakennuksiin ei ole taloudellista tehdä maanalaisia tiloja, jos lattiataso joudutaan sijoittamaan tason +1,5 alapuolelle. Lisäpohjatutkimukset Alueella on tehtävä aina hankekohtaiset täydentävät pohjatutkimukset ja perustustavan päättää ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija.

11 SaL, EiN Routasuojaus ja salaojitus Routasuojaus Tutkimusalueella maakerrokset ovat routivia. Routimisolosuhteet tutkimusalueella ovat pääsääntöisesti keskivaikeat. Rakennukset ja rakenteet sekä rakennusten sisäänkäyntien portaat yms. suositetaan routaeristettäväksi, ellei niitä perusteta roudattomaan syvyyteen. Routasuojaus mitoitetaan VTT:n geotekniikan laboratorion julkaisun "Talonrakennuksen routasuojausohjeet" mukaan. Mitoittavana pakkasmääränä käytetään kerran 50 vuodessa toistuvaa pakkasmäärää, joka on alueella F50 = Kh. Mitoittavaa pakkasmäärää vastaava routimaton perustussyvyys on lämpimille rakennuksille seinälinjoilla 1,6 m ja nurkka-alueilla 2,1 m, ryömintätilojen yhteydessä seinälinjalla 1,9 m ja nurkissa 2,3 m. Kylmien rakennuksien routimaton perustussyvyys on 2,3 m. Välittömästi sisäänkäynteihin liittyvät portaat yms. routaeristetään. Routaeristys ulotetaan 1,5 m...2 m eristettävän rakenteen ulkopuolelle. Routaeristeenä käytetään eristettä, jonka puristuslujuus on vähintään 100 kn/m 2, ja jonka vedenimeytyminen on 2-tilavuus- %. Mikäli routaeristys sijoittuu liikennealueelle, tulee eristeen puristuslujuuden olla suurempi (vähintään 300 kn/m 2 ). Routaeristys mitoitetaan VTT:n julkaisun Talonrakennuksen routaeristysohjeet mukaisesti. Kylmissä, matalaan perustettavissa rakennuksissa ja rakenteissa routaeristys sijoitetaan yhtenäisenä koko rakennuksen alle. Siirtymäkiilasyvyys on 1,9 m ja siirtymäkiilakaltevuus 1:10. Liikennealueiden yhteyteen tehtävien kevytrakenteisten autokatosten routasuojausta voidaan keventää siten, että autokatoksen ja ympäröivän asfalttialueen routanousuero pienenee. Mikäli autokatoksille hyväksytään routanousuja, on perustuksiin tehtävä liikuntasaumoja rakenteellisten vaurioiden ehkäisemiseksi. Eristeiden alle tehdään vähintään 0,3 m paksu pohjaveden kapillaarisen nousun katkaiseva täyttö hiekasta tms., jonka kapillaarinen nousukorkeus on < 0,3 m. Salaojitus Rakennukset ja rakenteet suositetaan salaojitettavan, mikäli pohjavedenpinnan etäisyys lattiatasosta on < 2 m. Kaikki maanalaiset tilat salaojitetaan ja maan-paineseinien ulkopintaan asennetaan pato/salaojalevyt.

12 SaL, EiN Mikäli perustukset ovat pohjavedenpinnan alapuolella, on kosteuden kapillaarinen nousu ja imeytyminen rakenteisiin estettävä kosteuskatkaisulla tms. Salaojitustason tulee sijaita vähintään 1 m lattiatason alapuolella, maanalaisissa tiloissa vähintään 0,5 m lattiatason alapuolella ja matalaan perustettaessa vähintään 0,1 m perustustason alapuolella. Salaojien ympärille asennetaan salaojitusmateriaalia vähintään 0,2 m. Kattovedet kerätään kattovesijärjestelmällä sadevesiviemäreihin. Pintavedet ohjataan maastokallistuksin pois rakennusten vierustoilta. Pintavesikuivatus järjestetään pintavesiviemäreillä ja kallistuksin kuivatusojiin Piha - ja liikennealueet Pihan ja liikennealueiden rakennekerrosten paksuus määrätään jatkosuunnittelun aikana katu- ja tiesuunnitteluohjeiden mukaisesti, toisaalta kantavuusvaatimusten mukaan ja toisaalta liiallisen routimisen estämiseksi. Tutkimusalueen pintamaa on pääosin routivaa silttistä hiekkaa ja erittäin routivaa hiekkaista silttiä. Ohjeen Tierakenteen suunnittelu (TIEH ) mukaan silttisen hiekan kelpoisuusluokka on H4. Tällöin hiekan routaturpoama t = 12 % (märät olosuhteet) ja E-moduuli 20 MPa. Alusrakenneluokka on uh. Pyrittäessä kantavuusvaatimukseen MN/m2 kantavan kerroksen päältä (katuluokat 4 ja 5) tarvittava kokonaiskerrospaksuus on noin 1,35 m, kun sallittuna routanousun suuruutena käytetään 50 mm. Erittäin routivan hiekkaisen siltin kelpoisuusluokka on U1. Tällöin kuivan siltin routaturpoamakerroin t = 16 % ja E-moduuli 20 MPa. Alusrakenneluokka on ui. Pyrittäessä kantavuusvaatimukseen MN/m2 kantavan kerroksen päältä (katuluokat 4 ja 5) ja tarvittava kokonaiskerrospaksuus on noin 1,60 m, kun sallittuna routanousun suuruutena käytetään 50 mm. Masuunihiekan käyttö tukikerroksessa on suotavaa, koska masuunihiekka parantaa rakenteen kantavuutta ja on hyvä routaeriste. Masuunihiekan käyttö on taloudellista erityisesti Raahen seudulla.

13 SaL, EiN Kunnallistekniikka 5.6. Kuivatus Jätevesiviemärit ja muut putkijohdot perustetaan roudattomaan syvyyteen. Kaivupohja tasataan ja poistetaan tarvittaessa kivet. Mikäli kaivu ulottuu yli 1 m pohjavesipinnan alapuolella, on varottava pohjamaan häiriintymistä ja varauduttava pohjaveden pumppaukseen. Mikäli pohjamaa häiriintyy, on putkijohtojen pohjalle tehtävä tasauskerros hiekasta tai alustäyttö murskeesta, joka erotetaan pohjamaasta suodatinkankaalla. Tarvittaessa on järjestettävä myös pohjaveden alennus. Rummut perustetaan vähintään 0,5 m paksun murskearinan avulla pohjamaan varaan. Murskearinan alle ja sivuille asennetaan suodatinkangas. Rummun viereen tehdään 1:5 siirtymäkiilat arinan alapinnasta tai siirtymäkiilasyvyydestä lähtien routanousujen tasaamiseksi. Silttisiä kaivumaita voidaan käyttää putkijohtokaivantojen täytössä ainoastaan viheralueilla. Talvityönä täyttöjä tehtäessä on varauduttava jälkipainumien korjaamiseen seuraavan kesäkauden jälkeen. Päällystettävien alueiden pintavesikuivatus järjestetään sadevesiviemäröinnillä ja kallistuksin avo-ojiin. Valumavesien poisjohtamiseksi piha-alueella maanpinta kallistetaan rakennuksista poispäin viettäväksi rakennuksen vieressä vähintään 3 m matkalla kaltevuudella 1:20 ja kauempana kaltevuudella 1:50 1:100.

14 SaL, EiN POHJARAKENNUSTYÖN SUORITUSOHJEET 6.1. Maarakennustyöt Humusmaat, pintamaat ja täyttömaat poistetaan rakennus - ja täyttöalueilta. kaivun yhteydessä on varmistuttava, että vanhojen täyttömaiden alla olevat humusmaat poistetaan rakennus- ja liikennealueilta. Rakentamiseen liittyvät kaivut tehdään pohjavesipinnan yläpuolella kaltevuudella 1:1 ja pohjavesipinnan alapuolella kaltevuudella 1:1,5. Kaivantojen kuivanapito tehdään pumppauskuopista pumppaamalla. Kaivun ulottuessa yli 2 m pohjaveden alapuolelle on varauduttava pohjaveden alennukseen. Erityisesti meren rantojen läheisyydessä pohjaveden alapuolista kaivua tulisi välttää. Massanvaihtotäytöt ja rakenteiden alustäytöt tehdään ohjeessa RIL Talonrakennuksen maarakenteet ja ohjeessa InfraRYL 2010 osa 1 Väylät ja alueet esitetyistä materiaaleista ja rakennusvalvontaviraston ohjeita ja määräyksiä noudattaen Paalutustyöt Tutkimusalueella paaluina voidaan käyttää teräsbetonisia lyöntipaaluja. Rakennettavuusselvityksen perusteella paaluja ei tarvitse jatkaa. Paalutustyössä noudatetaan Lyöntipaalutusohjeiden RIL (LPO- 2005) paalutusluokan II vaatimuksia. Paaluille perustaminen, paalujen tavoitetaso ja paalutustyöohjeet selvitetään kussakin hankkeessa pohjarakennussuunnittelijan toimesta.

15 SaL, EiN YHTEENVETO JA JATKOTOIMET Tutkimusalueella on routivia silttisiä täyttömaita, jotka on poistettava rakennus- ja liikennealueilta. Täyttömaiden laatu on selvitettävä tarvittaessa likaantuneisuusmäärityksin. Mikäli tulvarajana pidetään tasoa HW+1 m, on suuri osa tutkimusalueesta tulvarajan alapuolella. Rakentaminen näille alueille edellyttää laajojen täyttöjen tekemistä tonttikohtaisesti. Lopullisen rakentamisen korkeustason määrää rakennusvalvonta. Tutkimusalueella maanäytetutkimusten perusteella luonnonmaakerrokset ovat routivia tai erittäin routivia eikä tuulen tai aallokon vaikutuksesta lajittuneita hiekkoja ole havaittu. Alueella esiintyy voimakkaasti kokoonpuristuvia pehmeitä sulfidisilttikerrostumia. Tutkimuksen perusteena oleva tutkimuspisteväli 100 m on harva. Rakennettavuusselvityksessä annetut ohjeet perustamisesta ja pohjarakennustoimenpiteistä on tarkistettava hankekohtaisesti, kuten raportissa on edellytetty. Viimeistään rakennussuunnitteluvaiheessa on tehtävä täydentävät pohjatutkimukset hankekohtaisesti. Kussakin rakennushankkeessa tulee olla mukana pohjarakennussuunnittelijan. Oulussa 22.pnä maaliskuuta Sakari Lotvonen TkL, suunnittelupäällikkö geo- ja aluetekniikka Eija Nygård Ins. (AMK), suunnittelija geo- ja aluetekniikka Pöyry Finland Oy, Water and Environment Tutkijantie 2 A OULU Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus Tel Fax

16

17 2

18 3

19 4

20 5

21 6

22 7

23 8

24 9

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde... 3 1.2 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus 23.3.2012 Ruskatie 1 92140 PATTIJOKI Raahen kaupunki Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahe Raahen kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

POHJARAKENNESUUNNITELMA

POHJARAKENNESUUNNITELMA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 14063 SKOL jäsen SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 SUOMUSSALMI 30.06.2014 - liitteenä 5 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pintavaaitus ja pohjatutkimusasemapiirros 1:200-002

Lisätiedot

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.2.2011 Viite 82125243 09 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS RIIHIMÄKI,

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä 12.4.2011 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä

Lisätiedot

Pohjarakenteiden suunnittelu

Pohjarakenteiden suunnittelu Eero Slunga, emeritusprofessori Teknillinen korkeakoulu, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan osasto eero.slunga@hut.fi 1 Yleistä Pohjarakennusohjeiden [1] mukaan pohjarakenteet ovat pysyviä rakennusten ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue H. Haverinen 2.12.2011 1 (7) JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Reservikomppanian alue 04460 NUMMENKYLÄ, JÄRVENPÄÄ RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS H. Haverinen 2.12.2011 2 (7) RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS

Lisätiedot

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Sillansuunnittelu Helsinki 1999 TIEHALLINTO Siltayksikkö Pohjanrakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1999 ISBN 951-726-583-2

Lisätiedot

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004 1 Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

& Rakennusohje. suunnittelu-

& Rakennusohje. suunnittelu- & Rakennusohje suunnittelu- n Sisältö FOAMIT-VAAHTOLASI LABORATORIOKOKEET 1. Johdanto 3 2. Foamit -vaahtolasimurske kevennysrakenteissa 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Penger- ja siirtymärakenteet 4 2.3 Rakenteiden

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue JUNATÄRINÄSELVITYS 16WWE1552 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.8.2011 Päivitetty JUNATÄRINÄSELVITYS Villelän alue ja entinen sahan alue Mittalinja 1 (sahan alue yllä) ja mittalinja 2 (Villelän alue alla). i Kaikki oikeudet

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS Mika Waltarin koulu 06.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO: 1(9) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 RAKENNUSHANKE... 2 KOHDE... 2 URAKKA-ALUE... 2 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET...

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue

Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue Rakennettavuusselvitys 1. Tilaaja: Turun kaupunki 2. Kohde: Suunniteltu uusi kaava-alue asuinrakentamista varten 3. Lähtötiedot:

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

PIENTALON PERUSTUKSET

PIENTALON PERUSTUKSET PIENTALON PERUSTUKSET RAKENNUSPOHJAN LAADUN SELVITYS Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan rakennuspohjan laatu on selvitettävä ennakolta yleensä jokaisen rakennushankkeen yhteydessä. Maaperän laatua

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

LIITE 2. Hämeenlinna, Vanaja-Kantola. Sisältö Hämeenlinna, Vanaja-Kantola

LIITE 2. Hämeenlinna, Vanaja-Kantola. Sisältö Hämeenlinna, Vanaja-Kantola LIITE 2 Hämeenlinna, Vanaja-Kantola Sisältö Hämeenlinna, Vanaja-Kantola 1.1 Alueella tehdyt tutkimukset ja selvitykset 1.2 Suunnittelualueen ympäristö ja nykytila 1.2.1 Sijainti 1.2.2 Käyttöhistoria 1.2.3

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet EPS-eristeiden asennusohjeet Routa- ja lattiaeristeet EPS-lämmöneristeet EPS-eristeet ovat polystyreenistä valmistettuja lämmöneristeitä, joita käytetään laajalti rakentamisessa. Hyvän lämmöneristyskykynsä,

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

Kevennysrakenteiden suunnittelu

Kevennysrakenteiden suunnittelu 05 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Kevennysrakenteiden suunnittelu Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet 9.3.2011 5 Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet Liikenneviraston ohjeita 5/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot