VANTAAN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 VANTAAN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä Vapaa-ajan lautakunta

2 2 Sisällysluettelo: sivu Oppilaitoksen toiminta-ajatus 1 Opetusjärjestelyt ja hallinto 1 Toiminnan arvot 1 Oppimiskäsitys ja työtavat 2 Oppimisympäristö 2 Oppilaaksi ottaminen ja opiskeluaika. 2 Opetuksen rakenne ja laajuus 3 Oppilasarviointi. 3 Todistukset 4 Hyväksi lukeminen. 4 Yksilöllinen opetussuunnitelma. 4 Yhteydet koteihin.. 4 Oppilaitoksen itsearviointi.5 Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet. 5 Työpajatarjonta. 7 Tämä opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamaan määräykseen nro 39/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

3 1 OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Vantaan kuvataidekoulun toiminnan perustana on laki taiteen perusopetuksesta. (L 633/1998) Vantaan kuvataidekoulun antaman taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalleen mahdollisuus monipuoliseen ja tavoitteelliseen taidekasvatukseen ja kuvataiteen harrastamiseen. Toiminta tukee lapsen ja nuoren terveen itsetunnon kehittymistä onnistumisen elämyksien ja luovan toiminnan tuottaman ilon kautta. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää taiteen ja esteettisten elämysten arvon elämää rikastuttavana asiana. Oppilasta ohjataan aktiivisesti seuraamaan ja arvioimaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa ympäristössään, mediassa ja yleisesti yhteiskunnassa. Taiteen perusopetus luo edellytykset elinikäiselle taiteen ja kulttuurin harrastamiselle. Opetus antaa valmiuksia hakeutua kuvataidealan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. OPETUSJÄRJESTELYT JA HALLINTO Vantaan kuvataidekoulun toiminta on suunnattu vantaalaisille vuotiaille lapsille ja nuorille. Kuvataidekoulun ylläpitäjä on Vantaan kaupunki. Koulun johtokuntana toimii vapaa-ajan lautakunta. Opetus on maksullista. Lukukausimaksujen ja maksuhuojennusten perusteista päättää vapaa-ajan lautakunta. Toiminta on järjestetty alueellisesti palvelevana toimintana. Koulun lukuvuosi jakautuu 34 opintoviikkoon. Kuvataidekoulussa noudatetaan Vantaan peruskoulujen loma-aikoja. VANTAAN KUVATAIDEKOULUN TOIMINNAN ARVOT Vantaan kuvataidekoulun arvot perustuvat kaupungin sivistystoimen arvoihin, jotka ovat: Luovuus Oikeudenmukaisuus Avoimuus Tuloksellisuus Toimintaa ohjaa käsitys ihmisestä, joka eettisenä, luovana ja valintakykyisenä yksilönä voi aktiivisuudellaan vaikuttaa oman elämänsä laatuun. Oppilaita kohdellaan tasavertaisina, kasvavina ja kehittyvinä yksilöinä. Oppilas ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuuden mukanaan tuomaa rikkautta. Oppilasta kannustetaan asettamaan itselleen kehitystavoitteita. Toimintaa pyritään järjestämään usealla palvelualueella, jotta matkat eivät muodostuisi lapselle esteeksi harrastukseen hakeutumiselle. Opetus on maksullista, mutta vähävaraiset perheet voivat hakea maksuhuojennuksia. Oppilasvalinta tapahtuu avoimin perustein. Koulun toiminta on julkista. Pitkäjänteisen ja omaehtoisen taideopiskelun positiivinen vaikutus yksilön elämässä näkyy usein pitkällä aikavälillä. Onnistumisen elämyksiä antava ja luovaa ajattelua kehittävä taidekasvatus vahvistaa nuoren itsearvostusta. Omien, luovien voimavarojen löytäminen ja toteuttaminen rikastuttaa elämää. Mahdollisuuksiinsa luottava nuori kasvaa aktiiviseksi ja oma-aloitteiseksi aikuiseksi.

4 2 OPPIMISKÄSITYS JA TYÖTAVAT Tämä opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapsi on aktiivinen tiedon vastaanottaja ja havaintojen tekijä. Harjoittamalla tutkivaa ongelmanratkaisua taiteellisessa työskentelyssä oppilas yhdistää uutta tietoa luovasti ja omaperäisesti. Taiteellisessa oppimisprosessissa tietoa hankitaan ja sitä käsitellään aistimillisesti. Aistitiedon herättämät ajatukset, muistot ja tunteet ovat olennaisia tekijöitä taiteellisessa työssä ja taiteen vastaanottamisessa. Opiskelu kuvataidekoulussa on toiminnallista ja tutkivaa. Tavoitteena on, että oppilas itse asettaa työskentelylleen tavoitteita sekä käsittelee tietoa, pohtii ja muokkaa aihetta omakohtaisia ratkaisuja tehden. Oppilaan opiskelumotivaatio ja itselleen tietoisesti asettamat tavoitteet ovat oppimisen eteenpäin vievä voima. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ryhmän muiden jäsenten kanssa. Opettaja on oppimisen ohjaaja, kanssaoppija sekä taiteen tekemisen asiantuntija. Taiteelliseen oppimisprosessiin kuuluu myös eettinen ja esteettinen pohdinta. Taidetta tarkastellaan aina ajallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. Nykytaiteessa eri taiteenalueet nähdään muuttuvina ja toisiinsa vaikuttavina alueina. Perinteisiä taiteen alueita yhdistellään kokeilevasti. Yhteistyötä myös muiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa kehitetään taiteidenväliseltä perustalta. Oppilaat ohjataan itse arvioimaan ja dokumentoimaan opiskeluaan. Välineitä itsearviointiin tarjoavat mm. työskentelypäiväkirja, keskustelut opintoryhmän, opettajan tai yleisön kanssa. OPPIMISYMPÄRISTÖ Oppimisympäristö muodostuu fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä, opetussuunnitelmasta ja opetusmenetelmistä. Oppimisympäristö ei rajoitu pelkästään kuvataiteen opetustilaan ja oppitunteihin. Oppilasta rohkaistaan tekemään taideopintojaan hyödyntäviä havaintoja myös luonnossa, kaupunkiympäristössä, koulussa, kotona, mediaympäristössä eli myös varsinaisten oppituntien ulkopuolella. Taidenäyttelyissä käynti sekä omien näyttelyiden pito ovat olennainen osa toimintaa. Opiskeluympäristössä tulee vallita myönteinen, avoin, turvallinen ja jokaisen persoonaa kunnioittava ilmapiiri, joka tukee valmiuksiltaan erilaisten oppilaiden kasvua. OPPILAAKSI OTTAMINEN JA OPISKELUAIKA Vantaan kuvataidekoulun hakuaika uusille oppilaille on vuosittain huhtikuussa. Uusiin, aloittaviin ryhmiin oppilaat valitaan arpomalla. Ryhmiä voidaan täydentää myös lukukausien aikana. Oppilas ilmoittautuu kirjallisesti seuraavalle lukukaudelle. Oppilas voi anoa yhtä vapaavuotta opinnoistaan ja silti säilyttää opiskelupaikkansa esim. vaihtooppilasvuoden tai perheen väliaikaisen muuton vuoksi. Vapaavuoden myöntää rehtori. Yli vuoden kestävän tauon jälkeen oppilas osallistuu normaaliin hakumenettelyyn.

5 3 OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS Kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnot jakautuvat perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopintoja edeltäviä, 5-6-vuotiaiden varhaisiän opintoja ei lueta mukaan laajaan oppimäärän laskennalliseen tuntimäärään, mutta ne ovat mukana Vantaan kuvataidekoulun opetusohjelmassa. Opintojen vaihe ikäkausi h / vko h / vuosi VARHAISIÄN OPINNOT 5-6 v. 1 2 yht PERUSOPINNOT 7-12 v. 2 3 yht SYVENTÄVÄT OPINNOT v. 3 4 yht Lukuvuosi jakautuu 34 opintoviikkoon. Oppitunnin pituus on 45 min. Opinnot on järjestetty niin, että oppitunnit pidetään perättäisinä tunteina, samana viikonpäivänä läpi lukuvuoden. Poikkeuksen muodostavat retket ja näyttelykäynnit sekä projektit, joissa normaaliaikatauluista poiketaan väliaikaisesti. Oppitunnit pidetään lasten ja nuorten vapaa-aikana, iltapäivisin ja iltaisin. Oppilasryhmän koko on 8 15 oppilasta riippuen oppilaiden iästä ja opiskeltavasta aineesta. Kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen yhteinen laskennallinen laajuus on 1300 oppituntia, josta perusopintovaihe käsittää 540 oppituntia ja syventävät opinnot 760 oppituntia. Syventävien opintojen loppuvaiheessa oppilas voi tehdä vapaaehtoisen päättötyön. Aloittaessaan päättötyön tekemisen oppilaan tulee olla vähintään 16 vuotta täyttänyt ja hänellä tulee olla syventäviä opintoja suoritettuna vähintään laskennalliset 306 oppituntia. Päättötyö on itsenäisesti toteutettava opinnäytetyö, jossa oppilas osoittaa taitonsa ja kypsyytensä parhaiten tuntemallaan kuvataiteen alueella. Päättötyö voi olla yksi teos tai teossarja, tutkielma, tai audiovisuaalinen tuotos. Päättötyöhön kuuluu työskentelypäiväkirja eli portfolio. Päättötyön laajuus on tuntia. Päättötyöhön käytetty aika voidaan sisällyttää opintojen kokonaistuntimäärään. Oppilas tekee päättötyölleen työsuunnitelman ja aikataulun. Päättötyötä voi tehdä sekä oppituntien aikana että omalla ajalla. Oppilaalle nimetään päättötyön ohjaaja ja kaksi arvioitsijaa. OPPILASARVIOINTI Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä opinnoissaan. Oppilas saa jatkuvaa suullista palautetta oppimisestaan ja häntä ohjataan myös itse arvioimaan omaa edistymistään mm. työpäiväkirjoja ja oppimisportfoliota tekemällä. Sekä perusopinnoissa että syventävissä opinnoissa oppilas saa opettajaltaan sanallisen arvion kerran vuodessa. Opettajan antaman arvioinnin tulee kohdistua sekä oppimisprosessiin että valmistuneisiin tuotoksiin. Suoritettuaan kuvataiteen laajan oppimäärän mukaisia opintoja laskennallisen 1300 oppitunnin verran ja tehtyään hyväksytysti päättötyön, oppilas saa päättötodistuksen. Päättötyön arvosana-asteikko on 1 5 : 1 (hyväksytty), 2 (tyydyttävä), 3 (hyvä), 4 (kiitettävä), 5 (erinomainen). Arviointi tehdään opetushallituksen antamien arviointikriteerien mukaisesti. Oppilaan tulee saada tietoonsa päättötyön arviointikriteerit ennen työnsä aloittamista. Oppilaalla on valitusoikeus päättötyöhönsä kohdistuneeseen arvosanaan. Valitus on tehtävä 2 kk kuluessa arvosanan saamisesta.

6 4 Oppilaalla on oikeus korottaa saamaansa arvosanaa lisäsuorituksin. KUVATAITEEN PERUSOPETUKSESTA ANNETTAVAT TODISTUKSET Perusopintojen päättötodistus Päätettyään kuvataiteen laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot, oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen. Todistuksen liitteeksi oppilas saa kahden arvioitsijan sanallisen arvioinnin opinnoistaan ja opintoihin liittyvästä portfoliosta. Syventävien opintojen päättötodistus Päätettyään kuvataiteen laajan oppimäärän syventävät opinnot sekä tehtyään päättötyön, oppilas saa syventävien opintojen päättötodistuksen. Todistukseen liitteeksi oppilas saa kahden ulkopuolisen arvioitsijan laatiman sanallisen arvioinnin opinnoistaan ja numeroarvosanan päättötyöstään. Osallistumistodistus Mikäli opinnot keskeytyvät tai oppilas ei tee vapaaehtoista päättötyötä syventävien opintojen päätteeksi, hän saa opinnoistaan osallistumistodistuksen, josta ilmenevät kaikki siihen asti suoritetut opinnot Kuvataidekoulussa. HYVÄKSI LUKEMINEN Muualla suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi, mikäli ne vastaavat kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tavoitteita ja sisältöjä. Hyväksi lukemisesta päättää rehtori neuvoteltuaan oppilaan opettajan kanssa. YKSILÖLLINEN OPETUSSUUNNITELMA Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai näihin verrattavissa olevien syiden vuoksi kykene lainkaan tai väliaikaisesti opiskelemaan Kuvataidekoulun normaalin opetussuunnitelman ja ryhmäopetuksen puitteissa, voidaan hänelle laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma. Siinä määritellään opintojen sisällölliset ja ajalliset tavoitteet sekä opintojen toteuttamistapa. Oppilaalta edellytetään kuitenkin kykyä ja mahdollisuuksia käyttää hyväkseen opetusta, esim. etäopetuksen muodossa. YHTEYDET KOTEIHIN Oppilaiden koteja informoidaan Kuvataidekoulun toiminta-ajoista ja työjärjestyksestä ja opetussuunnitelmasta ja vuositeemoista. Koulu järjestää vanhempainiltoja opetuspistekohtaisesti ja näyttelyiden esittelyjä vanhemmille. Oppilaan kohdatessa vaikeuksia ryhmässään tai opiskelussaan, ryhmän opettaja on ensin yhteydessä vanhempiin ongelman ratkaisemiseksi. Vaikeuksien ilmaantuessa oppilaan opintojen jatkumista pyritään kuitenkin tukemaan joustavin järjestelyin, mikäli hän on itse halukas jatkamaan opintojaan.

7 5 OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINTI Kuvataidekoulun keskeinen kehittämisen väline on sisäinen arviointi. Oppilaitoksen toimintatapoja ja visioita tulee arvioida vuosittain. Arvokeskusteluissa pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon oppilaiden ja heidän vanhempiensa, opetushenkilöstön ja eri sidosryhmien näkemykset. Kuvataidekoulun henkilökunta keskustelee vuosittain opetuksen tavoitteista sekä seuraa tavoitteiden toteutumista ja tekee ehdotuksia opetussuunnitelman kehittämiseksi. OPETUKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLTÖALUEET Tavoitteena on, että lapsi ja nuori harjaantuu muuntamaan kokemuksiaan, tunteitaan ja tarinoitaan kuvalliseen muotoon ja oppii erilaisia kuvan tekemisen tekniikoita, joita ovat mm. piirustus, maalaus, graafiset menetelmät, muotoaminen ja rakentelu. Kunkin oman persoonan kehitystä ja erilaisten ratkaisujen arvoa vaalitaan sekä onnistumisen elämyksiä tuetaan. Kunkin ikäkauden ominaispiirteet ja oppilaan yksilöllinen kehitystaso tulee ottaa huomioon opetusta suunniteltaessa. Erilaisten tekniikoiden myötä taiteen tekemiseen liittyvä sanasto tulee tutuksi. Oppilaiden keskinäistä, positiivista vuorovaikutusta ryhmässä tuetaan. Tuotettuja kuvia tarkastellaan yhdessä ja samalla opitaan kuuntelemaan muita sekä odottamaan omaa vuoroa keskusteluissa. Työskentelyssä kiinnitetään huomiota hyvien työskentelytapojen omaksumiseen ja työvälineiden asianmukaiseen huoltoon sekä vastuullisuuteen yhteisten työtilojen käytössä. KESKEISET SISÄLLÖT Taiteen tuntemus Väritajun kehittäminen Tila- ja muototajun kehittäminen Sommittelutaidon ja suhteiden tajun kehittäminen Viestintätaitojen kehittäminen Ympäristökasvatus Taiteen tuntemus - taiteellisten oppimisprosessiensa ja omakohtaisen tekemisen kautta, että taide ja esteettiset elämykset ovat tärkeä osa inhimillistä elämää - että taide heijastaa aina aikakautensa elämää, tapoja ja yhteiskuntaa - että taideteokset välittävät viestejä eri aikoina ja eri paikoissa syntyneistä kulttuureista - tunnistamaan eri aikakausien ja maanosien kuvataidetta ja arkkitehtuuria - tuntemaan merkittävimpien kotimaisten kuvataiteilijoiden elämäntyötä ja taidetta - keskustelemaan taideteoksista ja tekemään omia tulkintoja näkemästään ja kokemastaan - kuvataidetta koskevaan terminologiaa ja tavallisimpia kuvataidetekniikoita

8 6 Väritajun kehittäminen - että valo on edellytys värien näkemiselle ja että valon määrä ja suunta vaikuttavat näkemiimme väreihin ja varjoihin. - että valkoinen auringon valo sisältää kaikki tuntemamme värit ja että se voidaan kokeellisesti todeta - havaintojen ja kokeilujen pohjalta soveltamaan tietojaan väreistä - väriopin perusteet ja oppii sen perusteella sekoittamaan väriaineista erilaisia värisävyjä ja valööreita eli vaaleus- ja tummuusasteita - että rinnakkain nähtyinä värit vaikuttavat toisiinsa - havainnoimaan luonnossa esiintyvien värien rikkautta ja harmoniaa - että väreillä on luonnossa monia biologisia tehtäviä - että värit herättävät ihmisessä tunteita ja että väreillä voidaan luoda ympäristöön erilaisia tunnelmia Tila- ja muototajun kehittäminen - tietoisesti havainnoimaan ja vertailemaan erilaisia tiloja ja ympäristöjä joissa liikkuu - että tilakokemuksiin vaikuttavat myös muut aistit kuten kuulo, haju- ja tuntoaisti - oppii rakentamaan kolmiulotteisia veistoksia ja rakennelmia erilaisista materiaaleista (savi, kipsi, paperi, pahvi, puu, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit ym.) sekä oppii erilaisia liittämisen tekniikoita. Sommittelutaidon ja suhteiden tajun kehittäminen - keskittymään ja tekemään aktiivisesti havaintoja kuvia tehdessään - suunnittelemaan kuva-aihettaan hahmottelemalla ja erottamaan olennaiset piirteet epäolennaisesta - suhteuttamaan esittämänsä aiheen kuva-alan kokoon tarkoituksenmukaisesti - käyttämään rajaamista ja erilaisia kuvakulmia kuvan valmistuksessa - jäsentämään kokonaisuuksia ja osia sekä niiden yhdistymistä toisiinsa kuvaamissaan kohteissa - ilmaisemaan liikevaikutelmaa kuvissaan sommittelun keinoin - havainnoimaan ja käyttämään erilaisia keinoja (värin intensiteetin ja valon ja varjon vaihtelut, koon vaihtelut, peittävyys, läpinäkyvyys) kuvatessaan esineiden muotoja ja tilaa kaksiulotteisessa kuvassa sekä oppii hallitsemaan perusasiat perspektiivisestä kuvaamisesta. - poikkeamaan totutuista kaavoista ja luomaan omaperäisiä ratkaisuja kuvasommittelussa. Viestintätaitojen kehittäminen - käyttämään kuvallisen kerronnan keinoja monipuolisesti kertoakseen tarinoita - oppii valmistamaan sarjakuvia, animaatioelokuvia, videoelokuvia muita esityksiä - oppii käyttämään sanaa ja äänimateriaalia yhdessä kuvien kanssa esityksissään - tunnistamaan ja käyttämään erilaisia visuaalisia merkkejä ja symboleja

9 7 - käyttämään tietotekniikkaa kuvien valmistamisessa ja muokkaamisessa - keskustelemaan ja muodostamaan mielipiteitä joukkoviestimien kuvaviestinnästä Ympäristökasvatus - tekemään monipuolisia havaintoja asuin- ja kouluympäristönsä esteettisestä laadusta ja keskustelemaan ympäristön merkityksestä viihtyvyydelle ja hyvinvoinnille - käyttämään materiaaleja ja työtapoja, jotka edistävät kestävää kehitystä - vastuulliseksi ympäristönsä esteettisyyden ja terveellisyyden vaalijaksi TYÖPAJATARJONTA SYVENTÄVISSÄ OPINNOISSA Syventävät opinnot tapahtuvat työpajoissa, jonka oppilas valitsee vuodeksi kerrallaan. Työpajassa oppilas syventää perusopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja valitsemallaan kuvataiteen tai kuvallisen median alueella. Syventäviin opintoihin siirrytään tavallisimmin 13-vuotiaana. Persoonallisen ilmaisun kehittäminen ja itsenäinen asenne työskentelyyn on painopistealueena syventävissä opinnoissa. Työpajatarjotin vaihtelee jonkin verran vuosittain oppilaiden osoittaman kiinnostuksen ja oppilaiden tekemien valintojen mukaan. Yleinen kuvataide työpaja Työpaja koostuu jaksoista, joissa opiskellaan kuvailmaisua erilaisia tekniikoita ja materiaaleja käyttäen. Piirustus- ja maalaus, painotyöt sekä kolmiulotteinen työskentely ovat työpajan keskeistä aluetta. Työskentelyjaksot ovat pitkäjänteisiä ja vaativat oppilaalta itsenäistä suunnittelua ja aiheiden käsittelyä. Piirustuksen ja maalauksen työpaja Työpajassa tutustutaan akvarelli-, guassi-, tempera-, akryyli- ja öljymaalaukseen sekä erilaisiin piirustustekniikoihin. Opetuksen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilasta persoonallisen ilmaisun kehittymisessä. Työpajassa tehdään näyttelykäyntejä, tutustutaan maalaustaiteen historiaan sekä nykytaiteen ilmiöihin. Keramiikan työpaja Keramiikan työpajassa muovaillaan ja rakennetaan saviesineitä ja keraamisia veistoksia. Perusopetuksessa tutuksi tulleiden muotoilutekniikoitten käyttöä syvennetään ja tutustutaan uusiin pinnankäsittely- ja koristelumenetelmiin. Työpajassa opitaan myös saviesineen valmistamista sarjana muottiin valamalla ja dreijaamalla. Tekstiilitaiteen työpaja Työpajassa opiskellaan perustaidot painokankaan, värjäyksen ja kudonnan alueelta sekä tutustutaan erilaisten luonnonmateriaalien vaatimiin työtapoihin. Oppilaan suunnittelutaitojen kehittäminen ja aiheen ideointi ovat tärkeällä sijalla. Piirustuksen ja taidegrafiikan työpaja Työpajassa tutustutaan piirtämisen ohella taidegrafiikan perusteisiin: kohopainomenetelmistä opiskellaan linoleikkaus- ja puupiirrostekniikka, metalligrafiikasta kuivaneula-, etsaus ja akvatintamenetelmät. Työpajassa tehdään myös kokeiluja uudemmilla grafiikan menetelmillä. Työpajassa käytetään myrkyttömiä työmenetelmiä.

10 8 Arkkitehtuurin työpaja Työpajassa perehdytään arkkitehtuurin perusteisiin erilaisten rakentelu- ja pienoismallitehtävien kautta. Työpajassa tutkitaan, kuinka ihminen on kautta aikojen rakentanut asumuksensa suojautuakseen luonnonvoimia, petoeläimiä tai vihollisiaan vastaan tai kuinka ihminen on oppinut erilaisia tekniikkoja hyväksi käyttäen valmistamaan siltoja, patoja, torneja ym. rakennelmia Rakennettuun ympäristöön ja sen suunnitteluun perehdytään tutustumalla oppilaan kotipaikkakunnalle tyypilliseen rakennuskantaan. Työpajassa tutustutaan ekskursioita tekemällä pääkaupunkiseudun arkkitehtonisesti merkittäviin rakennuksiin. Sarjakuvatyöpaja Työpajassa tutustutaan nykysarjakuvan ilmaisukeinoihin ja opitaan tekemään sarjakuvan käsikirjoituksia, opitaan juonen kuljetusta ja tarinan käänteiden kuvaamista. Tavoitteena on rikastuttaa omaa kuvailmaisua ja tarinankerrontataitoja sarjakuvan alueella. Digitaalisen kuvankäsittelyn työpaja Työpajassa opitaan kuvankäsittelyn perusteet ja tutustutaan kuvankäsittelyohjelman graafisiin mahdollisuuksiin ja ilmaisukeinoihin. Työpajassa tehdään myös harjoituksia graafisen suunnittelun alueelta. Työpajassa tutustutaan kuvallisen median ja mainosten välittämiin valokuviin ja niiden käyttämään kuvakieleen. Valokuvauksen työpaja Valokuvauksen työpajassa opitaan perustaidot mustavalkoisesta valokuvailmaisusta. Työpajassa opetellaan järjestelmäkameran käyttö, mustavalkofilmin kehitys negatiiviksi ja vedostus paperikuvaksi. Näyttelykäyntien avulla tutustutaan valokuvataiteeseen ja sen historiaan. Animaatiotyöpaja Työpajassa tutustutaan tarinan kertomiseen elokuvailmaisun keinoin tekemällä pala-animaatioita tai muovailuvaha-animaatioita videolle. Oppilas tutustuu animaatioelokuvan teon eri työvaiheisiin, jotka ovat : tarinan keksiminen ja storyboardin eli kuvakäsikirjoituksen teko, piirrosten tai vaha-animaatiohahmojen valmistaminen, kuvaus eli animointi, leikkaus eli editointi, äänitehosteiden liittäminen elokuvaan ja elokuvan esittäminen yleisölle. Työpajassa katsotaan myös animaatioelokuvia ja vieraillaan mahdollisuuksien mukaan animaatiostudiolla. Naamio-ja nukketyöpaja Työpajassa tutustutaan naamioiden ja nukkien maailmaan ja valmistetaan niitä eri materiaaleista. Työpaja sopii kolmiulotteisesta työskentelystä ja teatterin maailmasta kiinnostuneille. Päivitetty **************

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.14. Kuvataide Kuvataidetta käytetään kokonaisnäkemyksellisen opetuksen välineenä. ta ohjataan ikätasoiseen toimintaan ja tuetaan vuorovaikutuksen kehitystä kuvataiteen elämyksellisin keinoin. Kuvallisen

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

PÄÄTTÖTYÖ. Päättötyö arvioidaan sanallisesti sekä numeroasteikolla 1-5.

PÄÄTTÖTYÖ. Päättötyö arvioidaan sanallisesti sekä numeroasteikolla 1-5. LV 2015 2016 PÄÄTTÖTYÖ On itsenäisesti suunniteltava ja toteutettava kokonaisuus, jonka tekemiseen varataan aikaa yksi lukuvuosi. Päättötyö ilmentää tekijänsä taiteellisia vahvuuksia ja ilmaisuvoimaa sekä

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ 15.12.2016 OPETUSHALLITUS LUONNOS 15.12.2016 TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 LAAJA OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti. Vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia,

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet

TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet Mikko Hartikainen Opetushallitus TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Esityksen rakenne

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. TANSSIN PAINOTUSOPETUS 7.-9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Perusopinnot: KOHTI JULKISIA ESITYKSIÄ 564h

Perusopinnot: KOHTI JULKISIA ESITYKSIÄ 564h ESKO/TEATTERILINJA - 1298 tuntia 23.5.2016 Perusopinnot: KOHTI JULKISIA ESITYKSIÄ 564h PO1 SATUJEN MAAILMA 2h/68h 7-8v PO2 YHDESSÄ TEATTERIA 2h/68h 8-9v PO3 TARINAT LENTOON 2h/68h 9-10v PO4 KEKSITÄÄN UUTTA

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kuvataiteen lähtökohta on kuva, kuvantekeminen ja tulkitseminen, jotka vahvistavat oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurista osaamista.

Kuvataiteen lähtökohta on kuva, kuvantekeminen ja tulkitseminen, jotka vahvistavat oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurista osaamista. Kuvataide Kuvataiteen lähtökohta on kuva, kuvantekeminen ja tulkitseminen, jotka vahvistavat oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurista osaamista. Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Oppiaineen tehtävä Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lukuvuosi

OPINTO-OPAS Lukuvuosi OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2016 2017 Taustakuva: Minni Skyttén, 16 v (öljymaalaus, sävytetty) Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Lukuvuosi 2016 2017 Syyslukukausi 22.8.

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KÄSITYÖ 2. VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTA-AJATUS JA KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS

VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KÄSITYÖ 2. VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTA-AJATUS JA KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS 2 VALKEAKOSKI-OPISTO VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KÄSITYÖ SISÄLTÖ 1. VALKEAKOSKI-OPISTO 2. VALKEAKOSKI-OPISTON TOIMINTA-AJATUS JA KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS 3. KÄSITYÖN

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 7-9

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 7-9 KUVATAIDE VUOSILUOKAT 7-9 Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti. Vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia,

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOON KAUPUNKI OPETUS- JA KULTTUURITOIMI SUOMENKIELINEN KOULUTUSKESKUS PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Espoon suomenkielisen koulutuslautakunnan kokouksessa 12.5.2004

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ 15.12.2016 OPETUSHALLITUS LUONNOS 15.12.2016 TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista eperusteet-palvelussa 1. Kulttuurinen moninaisuus Yksilöt ja ryhmät ovat kulttuurisesti monimuotoisia ja muuttuvia. Kulttuuri nähdään historiallisesti ja sosiaalisesti välittyvänä merkitysten järjestelmänä, joka ilmenee erilaisten

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot