VANTAAN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 VANTAAN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä Vapaa-ajan lautakunta

2 2 Sisällysluettelo: sivu Oppilaitoksen toiminta-ajatus 1 Opetusjärjestelyt ja hallinto 1 Toiminnan arvot 1 Oppimiskäsitys ja työtavat 2 Oppimisympäristö 2 Oppilaaksi ottaminen ja opiskeluaika. 2 Opetuksen rakenne ja laajuus 3 Oppilasarviointi. 3 Todistukset 4 Hyväksi lukeminen. 4 Yksilöllinen opetussuunnitelma. 4 Yhteydet koteihin.. 4 Oppilaitoksen itsearviointi.5 Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet. 5 Työpajatarjonta. 7 Tämä opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamaan määräykseen nro 39/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

3 1 OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Vantaan kuvataidekoulun toiminnan perustana on laki taiteen perusopetuksesta. (L 633/1998) Vantaan kuvataidekoulun antaman taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalleen mahdollisuus monipuoliseen ja tavoitteelliseen taidekasvatukseen ja kuvataiteen harrastamiseen. Toiminta tukee lapsen ja nuoren terveen itsetunnon kehittymistä onnistumisen elämyksien ja luovan toiminnan tuottaman ilon kautta. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää taiteen ja esteettisten elämysten arvon elämää rikastuttavana asiana. Oppilasta ohjataan aktiivisesti seuraamaan ja arvioimaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa ympäristössään, mediassa ja yleisesti yhteiskunnassa. Taiteen perusopetus luo edellytykset elinikäiselle taiteen ja kulttuurin harrastamiselle. Opetus antaa valmiuksia hakeutua kuvataidealan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. OPETUSJÄRJESTELYT JA HALLINTO Vantaan kuvataidekoulun toiminta on suunnattu vantaalaisille vuotiaille lapsille ja nuorille. Kuvataidekoulun ylläpitäjä on Vantaan kaupunki. Koulun johtokuntana toimii vapaa-ajan lautakunta. Opetus on maksullista. Lukukausimaksujen ja maksuhuojennusten perusteista päättää vapaa-ajan lautakunta. Toiminta on järjestetty alueellisesti palvelevana toimintana. Koulun lukuvuosi jakautuu 34 opintoviikkoon. Kuvataidekoulussa noudatetaan Vantaan peruskoulujen loma-aikoja. VANTAAN KUVATAIDEKOULUN TOIMINNAN ARVOT Vantaan kuvataidekoulun arvot perustuvat kaupungin sivistystoimen arvoihin, jotka ovat: Luovuus Oikeudenmukaisuus Avoimuus Tuloksellisuus Toimintaa ohjaa käsitys ihmisestä, joka eettisenä, luovana ja valintakykyisenä yksilönä voi aktiivisuudellaan vaikuttaa oman elämänsä laatuun. Oppilaita kohdellaan tasavertaisina, kasvavina ja kehittyvinä yksilöinä. Oppilas ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuuden mukanaan tuomaa rikkautta. Oppilasta kannustetaan asettamaan itselleen kehitystavoitteita. Toimintaa pyritään järjestämään usealla palvelualueella, jotta matkat eivät muodostuisi lapselle esteeksi harrastukseen hakeutumiselle. Opetus on maksullista, mutta vähävaraiset perheet voivat hakea maksuhuojennuksia. Oppilasvalinta tapahtuu avoimin perustein. Koulun toiminta on julkista. Pitkäjänteisen ja omaehtoisen taideopiskelun positiivinen vaikutus yksilön elämässä näkyy usein pitkällä aikavälillä. Onnistumisen elämyksiä antava ja luovaa ajattelua kehittävä taidekasvatus vahvistaa nuoren itsearvostusta. Omien, luovien voimavarojen löytäminen ja toteuttaminen rikastuttaa elämää. Mahdollisuuksiinsa luottava nuori kasvaa aktiiviseksi ja oma-aloitteiseksi aikuiseksi.

4 2 OPPIMISKÄSITYS JA TYÖTAVAT Tämä opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapsi on aktiivinen tiedon vastaanottaja ja havaintojen tekijä. Harjoittamalla tutkivaa ongelmanratkaisua taiteellisessa työskentelyssä oppilas yhdistää uutta tietoa luovasti ja omaperäisesti. Taiteellisessa oppimisprosessissa tietoa hankitaan ja sitä käsitellään aistimillisesti. Aistitiedon herättämät ajatukset, muistot ja tunteet ovat olennaisia tekijöitä taiteellisessa työssä ja taiteen vastaanottamisessa. Opiskelu kuvataidekoulussa on toiminnallista ja tutkivaa. Tavoitteena on, että oppilas itse asettaa työskentelylleen tavoitteita sekä käsittelee tietoa, pohtii ja muokkaa aihetta omakohtaisia ratkaisuja tehden. Oppilaan opiskelumotivaatio ja itselleen tietoisesti asettamat tavoitteet ovat oppimisen eteenpäin vievä voima. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ryhmän muiden jäsenten kanssa. Opettaja on oppimisen ohjaaja, kanssaoppija sekä taiteen tekemisen asiantuntija. Taiteelliseen oppimisprosessiin kuuluu myös eettinen ja esteettinen pohdinta. Taidetta tarkastellaan aina ajallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. Nykytaiteessa eri taiteenalueet nähdään muuttuvina ja toisiinsa vaikuttavina alueina. Perinteisiä taiteen alueita yhdistellään kokeilevasti. Yhteistyötä myös muiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa kehitetään taiteidenväliseltä perustalta. Oppilaat ohjataan itse arvioimaan ja dokumentoimaan opiskeluaan. Välineitä itsearviointiin tarjoavat mm. työskentelypäiväkirja, keskustelut opintoryhmän, opettajan tai yleisön kanssa. OPPIMISYMPÄRISTÖ Oppimisympäristö muodostuu fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä, opetussuunnitelmasta ja opetusmenetelmistä. Oppimisympäristö ei rajoitu pelkästään kuvataiteen opetustilaan ja oppitunteihin. Oppilasta rohkaistaan tekemään taideopintojaan hyödyntäviä havaintoja myös luonnossa, kaupunkiympäristössä, koulussa, kotona, mediaympäristössä eli myös varsinaisten oppituntien ulkopuolella. Taidenäyttelyissä käynti sekä omien näyttelyiden pito ovat olennainen osa toimintaa. Opiskeluympäristössä tulee vallita myönteinen, avoin, turvallinen ja jokaisen persoonaa kunnioittava ilmapiiri, joka tukee valmiuksiltaan erilaisten oppilaiden kasvua. OPPILAAKSI OTTAMINEN JA OPISKELUAIKA Vantaan kuvataidekoulun hakuaika uusille oppilaille on vuosittain huhtikuussa. Uusiin, aloittaviin ryhmiin oppilaat valitaan arpomalla. Ryhmiä voidaan täydentää myös lukukausien aikana. Oppilas ilmoittautuu kirjallisesti seuraavalle lukukaudelle. Oppilas voi anoa yhtä vapaavuotta opinnoistaan ja silti säilyttää opiskelupaikkansa esim. vaihtooppilasvuoden tai perheen väliaikaisen muuton vuoksi. Vapaavuoden myöntää rehtori. Yli vuoden kestävän tauon jälkeen oppilas osallistuu normaaliin hakumenettelyyn.

5 3 OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS Kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnot jakautuvat perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopintoja edeltäviä, 5-6-vuotiaiden varhaisiän opintoja ei lueta mukaan laajaan oppimäärän laskennalliseen tuntimäärään, mutta ne ovat mukana Vantaan kuvataidekoulun opetusohjelmassa. Opintojen vaihe ikäkausi h / vko h / vuosi VARHAISIÄN OPINNOT 5-6 v. 1 2 yht PERUSOPINNOT 7-12 v. 2 3 yht SYVENTÄVÄT OPINNOT v. 3 4 yht Lukuvuosi jakautuu 34 opintoviikkoon. Oppitunnin pituus on 45 min. Opinnot on järjestetty niin, että oppitunnit pidetään perättäisinä tunteina, samana viikonpäivänä läpi lukuvuoden. Poikkeuksen muodostavat retket ja näyttelykäynnit sekä projektit, joissa normaaliaikatauluista poiketaan väliaikaisesti. Oppitunnit pidetään lasten ja nuorten vapaa-aikana, iltapäivisin ja iltaisin. Oppilasryhmän koko on 8 15 oppilasta riippuen oppilaiden iästä ja opiskeltavasta aineesta. Kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen yhteinen laskennallinen laajuus on 1300 oppituntia, josta perusopintovaihe käsittää 540 oppituntia ja syventävät opinnot 760 oppituntia. Syventävien opintojen loppuvaiheessa oppilas voi tehdä vapaaehtoisen päättötyön. Aloittaessaan päättötyön tekemisen oppilaan tulee olla vähintään 16 vuotta täyttänyt ja hänellä tulee olla syventäviä opintoja suoritettuna vähintään laskennalliset 306 oppituntia. Päättötyö on itsenäisesti toteutettava opinnäytetyö, jossa oppilas osoittaa taitonsa ja kypsyytensä parhaiten tuntemallaan kuvataiteen alueella. Päättötyö voi olla yksi teos tai teossarja, tutkielma, tai audiovisuaalinen tuotos. Päättötyöhön kuuluu työskentelypäiväkirja eli portfolio. Päättötyön laajuus on tuntia. Päättötyöhön käytetty aika voidaan sisällyttää opintojen kokonaistuntimäärään. Oppilas tekee päättötyölleen työsuunnitelman ja aikataulun. Päättötyötä voi tehdä sekä oppituntien aikana että omalla ajalla. Oppilaalle nimetään päättötyön ohjaaja ja kaksi arvioitsijaa. OPPILASARVIOINTI Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä opinnoissaan. Oppilas saa jatkuvaa suullista palautetta oppimisestaan ja häntä ohjataan myös itse arvioimaan omaa edistymistään mm. työpäiväkirjoja ja oppimisportfoliota tekemällä. Sekä perusopinnoissa että syventävissä opinnoissa oppilas saa opettajaltaan sanallisen arvion kerran vuodessa. Opettajan antaman arvioinnin tulee kohdistua sekä oppimisprosessiin että valmistuneisiin tuotoksiin. Suoritettuaan kuvataiteen laajan oppimäärän mukaisia opintoja laskennallisen 1300 oppitunnin verran ja tehtyään hyväksytysti päättötyön, oppilas saa päättötodistuksen. Päättötyön arvosana-asteikko on 1 5 : 1 (hyväksytty), 2 (tyydyttävä), 3 (hyvä), 4 (kiitettävä), 5 (erinomainen). Arviointi tehdään opetushallituksen antamien arviointikriteerien mukaisesti. Oppilaan tulee saada tietoonsa päättötyön arviointikriteerit ennen työnsä aloittamista. Oppilaalla on valitusoikeus päättötyöhönsä kohdistuneeseen arvosanaan. Valitus on tehtävä 2 kk kuluessa arvosanan saamisesta.

6 4 Oppilaalla on oikeus korottaa saamaansa arvosanaa lisäsuorituksin. KUVATAITEEN PERUSOPETUKSESTA ANNETTAVAT TODISTUKSET Perusopintojen päättötodistus Päätettyään kuvataiteen laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot, oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen. Todistuksen liitteeksi oppilas saa kahden arvioitsijan sanallisen arvioinnin opinnoistaan ja opintoihin liittyvästä portfoliosta. Syventävien opintojen päättötodistus Päätettyään kuvataiteen laajan oppimäärän syventävät opinnot sekä tehtyään päättötyön, oppilas saa syventävien opintojen päättötodistuksen. Todistukseen liitteeksi oppilas saa kahden ulkopuolisen arvioitsijan laatiman sanallisen arvioinnin opinnoistaan ja numeroarvosanan päättötyöstään. Osallistumistodistus Mikäli opinnot keskeytyvät tai oppilas ei tee vapaaehtoista päättötyötä syventävien opintojen päätteeksi, hän saa opinnoistaan osallistumistodistuksen, josta ilmenevät kaikki siihen asti suoritetut opinnot Kuvataidekoulussa. HYVÄKSI LUKEMINEN Muualla suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi, mikäli ne vastaavat kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tavoitteita ja sisältöjä. Hyväksi lukemisesta päättää rehtori neuvoteltuaan oppilaan opettajan kanssa. YKSILÖLLINEN OPETUSSUUNNITELMA Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai näihin verrattavissa olevien syiden vuoksi kykene lainkaan tai väliaikaisesti opiskelemaan Kuvataidekoulun normaalin opetussuunnitelman ja ryhmäopetuksen puitteissa, voidaan hänelle laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma. Siinä määritellään opintojen sisällölliset ja ajalliset tavoitteet sekä opintojen toteuttamistapa. Oppilaalta edellytetään kuitenkin kykyä ja mahdollisuuksia käyttää hyväkseen opetusta, esim. etäopetuksen muodossa. YHTEYDET KOTEIHIN Oppilaiden koteja informoidaan Kuvataidekoulun toiminta-ajoista ja työjärjestyksestä ja opetussuunnitelmasta ja vuositeemoista. Koulu järjestää vanhempainiltoja opetuspistekohtaisesti ja näyttelyiden esittelyjä vanhemmille. Oppilaan kohdatessa vaikeuksia ryhmässään tai opiskelussaan, ryhmän opettaja on ensin yhteydessä vanhempiin ongelman ratkaisemiseksi. Vaikeuksien ilmaantuessa oppilaan opintojen jatkumista pyritään kuitenkin tukemaan joustavin järjestelyin, mikäli hän on itse halukas jatkamaan opintojaan.

7 5 OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINTI Kuvataidekoulun keskeinen kehittämisen väline on sisäinen arviointi. Oppilaitoksen toimintatapoja ja visioita tulee arvioida vuosittain. Arvokeskusteluissa pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon oppilaiden ja heidän vanhempiensa, opetushenkilöstön ja eri sidosryhmien näkemykset. Kuvataidekoulun henkilökunta keskustelee vuosittain opetuksen tavoitteista sekä seuraa tavoitteiden toteutumista ja tekee ehdotuksia opetussuunnitelman kehittämiseksi. OPETUKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLTÖALUEET Tavoitteena on, että lapsi ja nuori harjaantuu muuntamaan kokemuksiaan, tunteitaan ja tarinoitaan kuvalliseen muotoon ja oppii erilaisia kuvan tekemisen tekniikoita, joita ovat mm. piirustus, maalaus, graafiset menetelmät, muotoaminen ja rakentelu. Kunkin oman persoonan kehitystä ja erilaisten ratkaisujen arvoa vaalitaan sekä onnistumisen elämyksiä tuetaan. Kunkin ikäkauden ominaispiirteet ja oppilaan yksilöllinen kehitystaso tulee ottaa huomioon opetusta suunniteltaessa. Erilaisten tekniikoiden myötä taiteen tekemiseen liittyvä sanasto tulee tutuksi. Oppilaiden keskinäistä, positiivista vuorovaikutusta ryhmässä tuetaan. Tuotettuja kuvia tarkastellaan yhdessä ja samalla opitaan kuuntelemaan muita sekä odottamaan omaa vuoroa keskusteluissa. Työskentelyssä kiinnitetään huomiota hyvien työskentelytapojen omaksumiseen ja työvälineiden asianmukaiseen huoltoon sekä vastuullisuuteen yhteisten työtilojen käytössä. KESKEISET SISÄLLÖT Taiteen tuntemus Väritajun kehittäminen Tila- ja muototajun kehittäminen Sommittelutaidon ja suhteiden tajun kehittäminen Viestintätaitojen kehittäminen Ympäristökasvatus Taiteen tuntemus - taiteellisten oppimisprosessiensa ja omakohtaisen tekemisen kautta, että taide ja esteettiset elämykset ovat tärkeä osa inhimillistä elämää - että taide heijastaa aina aikakautensa elämää, tapoja ja yhteiskuntaa - että taideteokset välittävät viestejä eri aikoina ja eri paikoissa syntyneistä kulttuureista - tunnistamaan eri aikakausien ja maanosien kuvataidetta ja arkkitehtuuria - tuntemaan merkittävimpien kotimaisten kuvataiteilijoiden elämäntyötä ja taidetta - keskustelemaan taideteoksista ja tekemään omia tulkintoja näkemästään ja kokemastaan - kuvataidetta koskevaan terminologiaa ja tavallisimpia kuvataidetekniikoita

8 6 Väritajun kehittäminen - että valo on edellytys värien näkemiselle ja että valon määrä ja suunta vaikuttavat näkemiimme väreihin ja varjoihin. - että valkoinen auringon valo sisältää kaikki tuntemamme värit ja että se voidaan kokeellisesti todeta - havaintojen ja kokeilujen pohjalta soveltamaan tietojaan väreistä - väriopin perusteet ja oppii sen perusteella sekoittamaan väriaineista erilaisia värisävyjä ja valööreita eli vaaleus- ja tummuusasteita - että rinnakkain nähtyinä värit vaikuttavat toisiinsa - havainnoimaan luonnossa esiintyvien värien rikkautta ja harmoniaa - että väreillä on luonnossa monia biologisia tehtäviä - että värit herättävät ihmisessä tunteita ja että väreillä voidaan luoda ympäristöön erilaisia tunnelmia Tila- ja muototajun kehittäminen - tietoisesti havainnoimaan ja vertailemaan erilaisia tiloja ja ympäristöjä joissa liikkuu - että tilakokemuksiin vaikuttavat myös muut aistit kuten kuulo, haju- ja tuntoaisti - oppii rakentamaan kolmiulotteisia veistoksia ja rakennelmia erilaisista materiaaleista (savi, kipsi, paperi, pahvi, puu, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit ym.) sekä oppii erilaisia liittämisen tekniikoita. Sommittelutaidon ja suhteiden tajun kehittäminen - keskittymään ja tekemään aktiivisesti havaintoja kuvia tehdessään - suunnittelemaan kuva-aihettaan hahmottelemalla ja erottamaan olennaiset piirteet epäolennaisesta - suhteuttamaan esittämänsä aiheen kuva-alan kokoon tarkoituksenmukaisesti - käyttämään rajaamista ja erilaisia kuvakulmia kuvan valmistuksessa - jäsentämään kokonaisuuksia ja osia sekä niiden yhdistymistä toisiinsa kuvaamissaan kohteissa - ilmaisemaan liikevaikutelmaa kuvissaan sommittelun keinoin - havainnoimaan ja käyttämään erilaisia keinoja (värin intensiteetin ja valon ja varjon vaihtelut, koon vaihtelut, peittävyys, läpinäkyvyys) kuvatessaan esineiden muotoja ja tilaa kaksiulotteisessa kuvassa sekä oppii hallitsemaan perusasiat perspektiivisestä kuvaamisesta. - poikkeamaan totutuista kaavoista ja luomaan omaperäisiä ratkaisuja kuvasommittelussa. Viestintätaitojen kehittäminen - käyttämään kuvallisen kerronnan keinoja monipuolisesti kertoakseen tarinoita - oppii valmistamaan sarjakuvia, animaatioelokuvia, videoelokuvia muita esityksiä - oppii käyttämään sanaa ja äänimateriaalia yhdessä kuvien kanssa esityksissään - tunnistamaan ja käyttämään erilaisia visuaalisia merkkejä ja symboleja

9 7 - käyttämään tietotekniikkaa kuvien valmistamisessa ja muokkaamisessa - keskustelemaan ja muodostamaan mielipiteitä joukkoviestimien kuvaviestinnästä Ympäristökasvatus - tekemään monipuolisia havaintoja asuin- ja kouluympäristönsä esteettisestä laadusta ja keskustelemaan ympäristön merkityksestä viihtyvyydelle ja hyvinvoinnille - käyttämään materiaaleja ja työtapoja, jotka edistävät kestävää kehitystä - vastuulliseksi ympäristönsä esteettisyyden ja terveellisyyden vaalijaksi TYÖPAJATARJONTA SYVENTÄVISSÄ OPINNOISSA Syventävät opinnot tapahtuvat työpajoissa, jonka oppilas valitsee vuodeksi kerrallaan. Työpajassa oppilas syventää perusopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja valitsemallaan kuvataiteen tai kuvallisen median alueella. Syventäviin opintoihin siirrytään tavallisimmin 13-vuotiaana. Persoonallisen ilmaisun kehittäminen ja itsenäinen asenne työskentelyyn on painopistealueena syventävissä opinnoissa. Työpajatarjotin vaihtelee jonkin verran vuosittain oppilaiden osoittaman kiinnostuksen ja oppilaiden tekemien valintojen mukaan. Yleinen kuvataide työpaja Työpaja koostuu jaksoista, joissa opiskellaan kuvailmaisua erilaisia tekniikoita ja materiaaleja käyttäen. Piirustus- ja maalaus, painotyöt sekä kolmiulotteinen työskentely ovat työpajan keskeistä aluetta. Työskentelyjaksot ovat pitkäjänteisiä ja vaativat oppilaalta itsenäistä suunnittelua ja aiheiden käsittelyä. Piirustuksen ja maalauksen työpaja Työpajassa tutustutaan akvarelli-, guassi-, tempera-, akryyli- ja öljymaalaukseen sekä erilaisiin piirustustekniikoihin. Opetuksen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilasta persoonallisen ilmaisun kehittymisessä. Työpajassa tehdään näyttelykäyntejä, tutustutaan maalaustaiteen historiaan sekä nykytaiteen ilmiöihin. Keramiikan työpaja Keramiikan työpajassa muovaillaan ja rakennetaan saviesineitä ja keraamisia veistoksia. Perusopetuksessa tutuksi tulleiden muotoilutekniikoitten käyttöä syvennetään ja tutustutaan uusiin pinnankäsittely- ja koristelumenetelmiin. Työpajassa opitaan myös saviesineen valmistamista sarjana muottiin valamalla ja dreijaamalla. Tekstiilitaiteen työpaja Työpajassa opiskellaan perustaidot painokankaan, värjäyksen ja kudonnan alueelta sekä tutustutaan erilaisten luonnonmateriaalien vaatimiin työtapoihin. Oppilaan suunnittelutaitojen kehittäminen ja aiheen ideointi ovat tärkeällä sijalla. Piirustuksen ja taidegrafiikan työpaja Työpajassa tutustutaan piirtämisen ohella taidegrafiikan perusteisiin: kohopainomenetelmistä opiskellaan linoleikkaus- ja puupiirrostekniikka, metalligrafiikasta kuivaneula-, etsaus ja akvatintamenetelmät. Työpajassa tehdään myös kokeiluja uudemmilla grafiikan menetelmillä. Työpajassa käytetään myrkyttömiä työmenetelmiä.

10 8 Arkkitehtuurin työpaja Työpajassa perehdytään arkkitehtuurin perusteisiin erilaisten rakentelu- ja pienoismallitehtävien kautta. Työpajassa tutkitaan, kuinka ihminen on kautta aikojen rakentanut asumuksensa suojautuakseen luonnonvoimia, petoeläimiä tai vihollisiaan vastaan tai kuinka ihminen on oppinut erilaisia tekniikkoja hyväksi käyttäen valmistamaan siltoja, patoja, torneja ym. rakennelmia Rakennettuun ympäristöön ja sen suunnitteluun perehdytään tutustumalla oppilaan kotipaikkakunnalle tyypilliseen rakennuskantaan. Työpajassa tutustutaan ekskursioita tekemällä pääkaupunkiseudun arkkitehtonisesti merkittäviin rakennuksiin. Sarjakuvatyöpaja Työpajassa tutustutaan nykysarjakuvan ilmaisukeinoihin ja opitaan tekemään sarjakuvan käsikirjoituksia, opitaan juonen kuljetusta ja tarinan käänteiden kuvaamista. Tavoitteena on rikastuttaa omaa kuvailmaisua ja tarinankerrontataitoja sarjakuvan alueella. Digitaalisen kuvankäsittelyn työpaja Työpajassa opitaan kuvankäsittelyn perusteet ja tutustutaan kuvankäsittelyohjelman graafisiin mahdollisuuksiin ja ilmaisukeinoihin. Työpajassa tehdään myös harjoituksia graafisen suunnittelun alueelta. Työpajassa tutustutaan kuvallisen median ja mainosten välittämiin valokuviin ja niiden käyttämään kuvakieleen. Valokuvauksen työpaja Valokuvauksen työpajassa opitaan perustaidot mustavalkoisesta valokuvailmaisusta. Työpajassa opetellaan järjestelmäkameran käyttö, mustavalkofilmin kehitys negatiiviksi ja vedostus paperikuvaksi. Näyttelykäyntien avulla tutustutaan valokuvataiteeseen ja sen historiaan. Animaatiotyöpaja Työpajassa tutustutaan tarinan kertomiseen elokuvailmaisun keinoin tekemällä pala-animaatioita tai muovailuvaha-animaatioita videolle. Oppilas tutustuu animaatioelokuvan teon eri työvaiheisiin, jotka ovat : tarinan keksiminen ja storyboardin eli kuvakäsikirjoituksen teko, piirrosten tai vaha-animaatiohahmojen valmistaminen, kuvaus eli animointi, leikkaus eli editointi, äänitehosteiden liittäminen elokuvaan ja elokuvan esittäminen yleisölle. Työpajassa katsotaan myös animaatioelokuvia ja vieraillaan mahdollisuuksien mukaan animaatiostudiolla. Naamio-ja nukketyöpaja Työpajassa tutustutaan naamioiden ja nukkien maailmaan ja valmistetaan niitä eri materiaaleista. Työpaja sopii kolmiulotteisesta työskentelystä ja teatterin maailmasta kiinnostuneille. Päivitetty **************

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS

ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS MAALAUS TYÖPAJAT 2009-2010 Lukuvuoden 2009-2010 työpajoiksi tarjoamme: ARKKITEHTUURI VIDEO DIGITAALINEN KUVA VALOKUVA KERAMIIKKA KUVANVEISTO PIIRUSTUS SARJAKUVA KUVATAIDE PIIRUSTUS-MAALAUS-GRAFIIKKA PIIRUSTUS

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Vantaan kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulu Emma Kuusela, 9 v. Vantaan kuvataidekoulu OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2015 2016 Heleanore Mandri, 16 v. Henna Nuorti, 19 v. Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Taustakuva:

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Nimi: Seinäjoen kansalaisopisto Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki Puhelin: Opisto 06-4162463,

Lisätiedot

T Y Ö P A J A T 2015-2016

T Y Ö P A J A T 2015-2016 T Y Ö P A J A T 2015-2016 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.14. Kuvataide Kuvataidetta käytetään kokonaisnäkemyksellisen opetuksen välineenä. ta ohjataan ikätasoiseen toimintaan ja tuetaan vuorovaikutuksen kehitystä kuvataiteen elämyksellisin keinoin. Kuvallisen

Lisätiedot

Vihdin Kuvataidekoulu. Päättötyöohjeet oppilaalle

Vihdin Kuvataidekoulu. Päättötyöohjeet oppilaalle Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Perustietoa Päättötyön voi suorittaa vähintään 16- vuoden iässä syventävien opintojen loppuvaiheessa. Työn

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI Puhelin 08 615 52381, email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall 0 SISÄLTÖ 1. Kauniaisten kuvataidekoulun toiminta-ajatus 3 2. Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet 3 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON?

MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON? OPPILAAN OPAS MILLAINEN KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU ON? Kuvataidekoulumme on perustettu vuonna 1982 antamaan kuvataiteen opetusta lapsille ja nuorille. Koulutuslautakunta hyväksyi 15.6.2006

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä)

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä) Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä) Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI http://www.kaukametsa.fi Puhelin 08-6155 2381 Lisätiedot

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN?

AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN? 31.8.2012 AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN? ESPOON KUVATAIDEKOULUN PÄÄTTÖTYÖOHJEET OPPILAILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO MIKÄ PÄÄTTÖTYÖ ON? 3 KOSKA PÄÄTTÖTYÖN VOI SUORITTAA 3 MITEN PÄÄTTÖTYÖ SUORITETAAN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 1.1 Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu 3 1.2 Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tarkoitus,

Lisätiedot

PÄÄTTÖTYÖ. Päättötyö arvioidaan sanallisesti sekä numeroasteikolla 1-5.

PÄÄTTÖTYÖ. Päättötyö arvioidaan sanallisesti sekä numeroasteikolla 1-5. LV 2015 2016 PÄÄTTÖTYÖ On itsenäisesti suunniteltava ja toteutettava kokonaisuus, jonka tekemiseen varataan aikaa yksi lukuvuosi. Päättötyö ilmentää tekijänsä taiteellisia vahvuuksia ja ilmaisuvoimaa sekä

Lisätiedot

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Aikuisten iltalinjan opetussuunnitelma Päivitetty 2.6.2014 Koulutuksen järjestämislupa: OPM 19.10.2000 Dnro 235/430/2000 Tämän opetussuunnitelman

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Heinolan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Heinolan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Heinolan kuvataidekoulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYS kuvataidekoulu 1. Hei nolan 1.1. Arvot 1.2. Toiminta-ajatuksemme 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys 2.2. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

Aino Puukka: Suurkaupunki 2011 TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

Aino Puukka: Suurkaupunki 2011 TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA Aino Puukka: Suurkaupunki 2011 TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TOIMINTA- AJATUS JA ARVOT 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUS KEURUUN KANSALAISOPISTOSSA KUVATAIDEKOULU JA KÄSITYÖKOULU

VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUS KEURUUN KANSALAISOPISTOSSA KUVATAIDEKOULU JA KÄSITYÖKOULU VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUS KEURUUN KANSALAISOPISTOSSA KUVATAIDEKOULU JA KÄSITYÖKOULU TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ VISUAALISET TAITEET: KUVATAIDE JA KÄSITYÖ OPETUSSUUNNITELMA 16.2.2011

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU TAITEEN PERUSOPETUS SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET KAUKAMETSÄN OPISTOSSA 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISTAVOITTEET

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT

VANHEMPIEN OPAS OPINNOT VANHEMPIEN OPAS Kauniaisten kuvataidekoulu on suomen ensimmäinen kuvataidekoulu. Se on perustettu vuonna 1978. Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 4-20 - vuotiaille lapsille ja nuorille, kerran

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN 1 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Heinäveden kunta 2 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Sisältö 1. Johdanto 3 2.Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ 15.12.2016 OPETUSHALLITUS LUONNOS 15.12.2016 TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 LAAJA OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen Leena Haapio-Lehti (pj.) apulaisrehtori, Rauman kaupungin kansalaisopisto Olli Hyppölä lehtori, Rauman

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

5.21 kuvataide, kuvataidelukio

5.21 kuvataide, kuvataidelukio 5.21 kuvataide, kuvataidelukio KUVATAIDELUKION OPPIAINEET JA KURSSIT (KUT, PI, MA, KUV, TH, TG, VAL, MT, MY, TKS) Kuvataidelukion oppiaineet: Pakolliset kurssit Soveltavat kurssit Kuvataide (KUT) 3 2 2

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2014-2015 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet

TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet Mikko Hartikainen Opetushallitus TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Esityksen rakenne

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. Opinto-opas

Lasten ja nuorten. Opinto-opas Lasten ja nuorten Opinto-opas Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 2. Taidekoulun toiminta-ajatus 3. Opintojen eteneminen ja laajuus 4. Oppilaan tiedot 5. Lukukausimaksut 6. Oppilaspaikka 7. Opetuskäytännöt

Lisätiedot

PORVOON TAIDEKOULU Opetussuunnitelma Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä, 2010

PORVOON TAIDEKOULU Opetussuunnitelma Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä, 2010 PORVOON TAIDEKOULU Opetussuunnitelma Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä, 2010 Porvoon taidekoulun opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lukuvuosi

OPINTO-OPAS Lukuvuosi OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2016 2017 Taustakuva: Minni Skyttén, 16 v (öljymaalaus, sävytetty) Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Lukuvuosi 2016 2017 Syyslukukausi 22.8.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaine: Kuvataide Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 3. lk Oppimisympäristöt Työskentely tapahtuu luokassa ja koulun lähiympäristössä. Työvälineille ja materiaaleille

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS laajan oppimäärän opetussuunnitelma KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT Toiminimi: ETELÄ-POHJANMAAN KÄSI- JA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry Käsityön taiteen perusopetus Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma Yleinen oppimäärä Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry SISÄLTÖ 1. JOHDANTO JA OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 2. TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetussuunnitelma

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetussuunnitelma Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetussuunnitelma Sisältö 1. Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatus 3 sivu 2. Oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot