Rakentamisinvestoinnit, hanke- ja yritystuet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamisinvestoinnit, hanke- ja yritystuet"

Transkriptio

1 Rakentamisinvestoinnit, hanke- ja yritystuet ylitarkastaja Maaseutuvirasto GSM Sivu 1 Lahti SISÄLTÖ Hanke- ja yritystukien rakentaminen Pähkinänkuoressa ja esimerkein mitä rakentamisinvestoinneilta edellytetään Maaseuturahoituksen säädösten mukaan. Tuetun rakentamisen vaikuttavuus Tuetun rakentamisen osapuolet Yhteistyö, tiedonvälitys Säädöksien edellytykset, hanke- ja yritystuet, rakentaminen Hallinnonohjauskäynnit, keskusteluihin nousseita asioita Suunnitelmat, miksi, esimerkkejä Esimerkkejä myönnetyistä hanke- ja yritystuista Ryhmätyön pohjustus Sivu 2 Lahti

2 Kuinka tuettu rakentaminen vaikuttaa maaseutumaisemaan, millainen "jälki" tulevaisuuteen rakentamisesta jää? Millaisessa ympäristössä maaseudulla tulevaisuudessa elämme? Mitä me voimme tehdä? kuva: kuva: S. Oikarinen 2010 Sivu 3 Lahti Hyväksytyt yritystuet , uudis- ja korjausrakentaminen, laajentaminen YRITYSTUET, RAKENTAMINEN YHT ELYt YRITYSTUET, RAKETAMINEN kpl YHT KPL ELYt Sivu 4 Lahti

3 Hyväksytyt hanketuet , uudis- ja korjausrakentaminen, laajentaminen HANKETUET, RAKENTAMINEN yht: ELYt HANKETUET, RAKENTAMINEN kpl YHT kpl ELYt Sivu 5 Lahti Maa- ja metsätalousministeriö lait ja asetukset tukien erityisehdot Maaseutuvirasto toimeenpano määräykset laadukas, käyttötarkoituksenmukainen, taloudellinen, turvallinen ympäristöystävällinen rakennus = TUETTU RAKENTAMISINVESTOINTI YHTEISTYÖ JA LUOTTAMUS ASIANTUNTIJUUDEN JAKAMINEN VERKOSTOITUMINEN Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tukien myöntö, maksatus ja valvonta Toimintaryhmä TALOUSUUNNITTELU elinkeinosuunnitelma rahoitussuunnitelma HANKKEESEEN RYHTYVÄ suunnittelu rakentaminen rakennuslupa Aluehallintovirasto ympäristölupa lausunto RAKENNUSSUUNNITTELU pääsuunnittelu arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, LVISA, erikoissuunnittelu Sivu 6 Lahti

4 Yhteistyö, tiedonvälitys, tuettu rakentaminen VOIMAVARAT TULEE SUUNNATA KUSTANNUSTEHOKKAASEEN, LAADUKKAASEEN LOPPUTULOKSEEN ELY tukien myöntö, maksatus, valvonta, toimintaryhmä hakemuksen tarkistus, arviointi, lausunto Mavi toimeenpano: määräykset, ohjeet, ELYjen ohjaus/neuvonta otannat, tarkastukset, laadunvalvonta MMM säädökset, tukien erityisehdot Sivu 7 Lahti Yhteistyö, tiedonvälitys TOIMINTARYHMÄ - toiminta maaseutuohjelman tavoitteiden mukaisesti - tiedotus, hakijan avustaminen - hakemuksen tarkistus, säädöksien edellytykset! - hakemuksen arviointi, lausunto ELY -varmistus, että säädöksien edellytykset täyttyvät => (tukipäätös) hyvä käytäntö: - TR ensimmäinen yhteydenotto ELYyn riittävän ajoissa Sivu 8 Lahti

5 Yhteistyö, tiedonvälitys, tuettu rakentaminen Mavi <=> ELY => toimintaryhmät - ajantasaisesti ELYille tiedostus uusista säädöksistä ja niihin liittyvistä tukimahdollisuuksista, myöntöajoista yms. - säännöllisin väliajoin rakentamisasioiden videoneuvottelut kaikkiin tukimuotoihin liittyen : hyvät käytännöt, ELYjen toimintatavat, ajatusten vaihtoa - hallinnonohjauskäynnit kaikkiin ELYihin, tekemättä 1 hanke- ja yritys => hyvät käytännöt ja toimintatavat - toimintaryhmien tarkastuskäynnit, aluetapaamiset - henkilökohtaiset yhteydet ELYt <-> Mavi, ELYt <-> TRt => kokemukset säädöksien toimivuudesta tiedoksi MMM:lle säädösten kehittämiseen => tietoa järjestelmien kehittämiseen Sivu 9 Lahti rahoitus päivitetään pian! Sivu 10 Lahti

6 Säädöksien edellytyksiä hanke- ja yritystuet, rakentaminen MMM:n säädöksien edellytykset toiminnan perusta! - eroja vastaavien muiden rahoituksien (esim. TEM) säädöksien ehtoihin verrattuna Sivu 11 Lahti Säädöksien edellytyksiä, hanke- ja yritystuet, rakentaminen Ennen lausunnon/tukipäätöksen tekoa: L 1443/ tuen myöntämisen edellytykset ja rajoitukset - rakentamista koskevasta suunnitelmista on käytävä ilmi rakentamisinvestoinnin toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja ympäristöön sopivuus => tutkitaan/tarkistetaan hakemuksen liitteistä (piirustukset, rakennusselostus, kustannusarvio) => verrataan suunnitelmien sisältöä tavoitteisiin, käyttötarkoitukseen Sivu 12 Lahti

7 Säädöksien edellytyksiä, hanke- ja yritystuet, rakentaminen Ennen lausunnon/tukipäätöksen tekoa: VNA 455/2010 hanke, VNA 266/2010 yritys kustannusten kohtuullisuus todistetaan ja arvioidaan => katsotaan onko suunniteltu rakentaminen (laatu, toteutustapa, sijanti jne) tavoitteisiin/käyttötarkoitukseen nähden taloudellisesti suunniteltua ja toteutettavaa => verrataan kustannusarviota viitekustannuksiin (=rakentamisalalla yleisesti käytössä olevat hinnastot) Sivu 13 Lahti Säädöksien edellytyksiä, hanke- ja yritystuet, rakentaminen Ennen tukipäätöksen tekoa: L tuen myöntämisen edellytyksenä on luvan esittäminen => varmistetaan tarvitseeko hanke viranomaisluvan (ympäristö-, rakennus-, toimenpidelupa, ilmoitusmenettely, purkulupa) - hyvä menettely: pyydetään hakijaa toimittamaan rakennusvalvonnan lausunto lupamenettelyn tarpeesta Sivu 14 Lahti

8 Säädöksien edellytyksiä, hanke- ja yritystuet, rakentaminen - erityistä huomiota tulee kiinnittää muutostöihin, käyttötarkoituksen muutoksiin, tilajärjestelyjen ja kantavien rakenteiden muutoksiin, johtojen sijoitteluun, ympäristön/maaston muokkauksiin (rannat), rakennelmiin sekä suojeltaviin kohteisiin => useimmat em. tarvitsevat luvan - paikallisessa rakennusjärjestyksessä tarkennetaan lupamenettelyjä, rakennusvalvonnasta lisätietoa tarvittaessa Sivu 15 Lahti Säädöksien edellytyksiä, yritystuet, rakentaminen Rakentamisesta säädetään esim. asetuksen kohdissa: VNA 632/2007, muutos VNA 266/ Rakennussuunnitelma 21 Investointituella tuettava toiminta (puoltavat tekijät) 25 Rakentamisen ja rakennuksen hankinnan hyväksyttävät kustannukset 26 Oma puutavara ja maa-aines 34 (Hyväksyttävien kustannusten rajoitukset), Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus 37 Investointia koskevan luvan esittäminen 39 Toimenpiteen aloittaminen 42 Menon kohtuullisuus 44 Tuen maksuerät ja... Sivu 16 Lahti

9 Säädöksien edellytyksiä, hanketuet, rakentaminen Rakentamisesta säädetään esim. asetuksen kohdissa: VNA 829/2007, muutos VNA 455/ Rakennussuunnitelma 7 Kehittämishanke/Yleishyödyllinen toiminta 22 Investointihankkeena tuettava toiminta 23 Investointihankkeen tukemisen edellytykset 25 Investointihankkeen hyväksyttävät kustannukset 26 Rakentamista ja kiinteistön hankintaa koskevat rajoitukset 36 Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset 37 Kustannusten jakaminen 38 Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus 39 Investointia koskevan luvan esittäminen 41 Aloitetun hankkeen muuttaminen Sivu 17 Lahti Hallinnonohjauskäynnit => huomioitavaa MYÖNTÖ: Tukipäätös perustellaan MMM:n kustannusarviolomakepohja on poistettu netistä vanhentuneena, käytetään rakennusalalla yleisesti käytössä olevia, kuhunkin käyttökohteeseen sopivinta. Tukikelvottomista osista laitetaan maininta tukipäätöksen asiapapereihin. Aloituspalaveri eri osapuolten kanssa ennen hankkeeseen ryhtymistä => käydään läpi säädöksien edellytyksiä käytännön toteutuksen kannalta (rakentamisasiantuntijan apu tarv.). Yleishyödyllisen investoinnin tulee pääsääntöisesti olla kaikkien asukkaiden ja kylän toimijoiden käytettävissä. => osoitettava hakemuksessa Sivu 18 Lahti

10 Hallinnonohjauskäynnit => huomioitavaa MYÖNTÖ: Jos tuettava investointi toteutetaan muun kuin tuen saajan omistamalla tai hallitsemalla alueella tai rakennuksessa, tarvitaan haltijan suostumus toimenpiteeseen. Tarvitaan vuokrasopimus tai muu hallinta- tai käyttöoikeuden luovutus siten, että taataan pysyvyys vähintään säädöksien (L1443/24 ) edellyttämän 5 vuoden ajaksi. Varmistetaan, että tukea ei myönnetä huonosti toteutettavaan tai sellaiseen rakentamiseen, joka ei täytä turvallisuusvaatimuksia tai eläinten hyvinvoinnin edellytyksiä. Tarkistetaan, että MMM:n erityisehdot täyttyvät, esim. MMM 456/ palotekniset vaatimukset, MMM 764/ hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista Sivu 19 Lahti Hallinnonohjauskäynnit => huomioitavaa Ennen loppumaksua varmistettava, että tuki maksetaan siihen mihin se on myönnetty => vrt. myöntöpäätöksen asiakirjat, esim. piirustukset, kustannusarvio rakennusvalvonnan loppukatselmus on suoritettu hyväksyttävästi => hyväksytty loppukatselmuspöytäkirja toimitettu (valmiusastetodistusta ei edellytetä!) myöntöpäätöksen mukaiset toimet on loppuunsaatettu (ei välttämättä sama asia kuin rakennusvalvonnan loppukatselmus!) oleellisia muutoksia myöntöpäätökseen verrattuna ei ole tehty, jos muutoksia => muutospäätös ennen viimeisen maksuerän suorittamista (vähintään 20 % avustuksena myönnetyn tuen määrästä) myös MMM:n erityisehdot ovat toteutuneet Sivu 20 Lahti

11 Hallinnonohjauskäynnit => huomioitavaa tarkistuslistat ohjeineen todellisiksi työkaluiksi! esim. viimeaikoina puhuttanut korvausinvestointi ja päällekkäinen rahoitus (asialistalla videopalaverissa) ELY rakentamisasiantuntijan erityisosaaminen hyödyksi ja käyttöön kaikissa tukimuodoissa! Sivu 21 Lahti Suunnitelmat Piirustukset, rakennusselotus ja rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio on edellytettävä kaikissa rakentamista sisältävissä hankkeissa, vaikka lupamenettelyä ei edellytettäisikään, jotta 1. ELY/toimintaryhmä voi arvioida kohteen tukikelpoisuuden ja tukisäädöksien edellytykset, esim. ympäristöön soveltuvuuden, kustannustehokkuuden, turvallisuuden jne. 2. maksaja voi kohdentaa maksut tukikohteeseen kuva: Mavin arkisto Sivu 22 Lahti

12 Suunnitelmat Varmistetaan, että tukea ei myönnetä huonosti toteutettavaan tai sellaiseen rakentamiseen, joka ei täytä turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksia, eläinten hyvinvoinnin edellytyksiä tai rakennus- ja ympäristönsuojelun/säilyttämisen tavoitteita. Suunnitellun toimenpiteen laadun varmistus on tärkeää erityisesti niissä tapauksissa, kun lupaa ei tarvita, esim. peruskorjaus => oikeat rakenneratkaisut, ulkopuoliset muutokset/ikkunat, väri jne., suojelukohteet kuva:http://www.ouka.fi/pora/tietopankki kuva:museovirasto, Korjauskortisto Sivu 23 Lahti Suunnitelmat RakMK A2 Suomen rakentamismääräyskokoelma - rakennuslupamenettelypiirustukset - asemapiirustus, pohja, leikkaukset, julkisivut Mikäli lupaa ei tarvita, laaditaan pääpiirustuksia vastaavat suunnitelmat niin, että niistä näkyvät esim. - pinta-alat, tilavuudet, käyttötarkoitukset - materiaalit - rakenteelliset ratkaisut - turvallisuuteen liittyvät asia (poistumistiet, portaat, kaiteet) - ympäristöön soveltuvuus (asema ympäristöineen, tiet) - julkisivumuutokset (ikkunajako, väri) Sivu 24 Lahti

13 Rakennusselostus: Rakennusselostuksessa eritellään ja kuvataan rakentamisen laatu esim. jaottelusta Suunnitelmat 1) RAKENNUSPAIKKA JA YMPÄRISTÖ (=alueosat) - maarakenteet, (raivaus, kaivannot, täytöt, rak.paikan kuivatus) - tuki- ja vahvistusrakenteet, päällysteet (asf., laatoitus, istutukset) - aidat, jätekatokset ym. varusteet 2) RAKENNUS (=talo-osat) - perustukset, alapohja, runko, julkisivut, ulkotasot, vesikatot 3) TILAN OSAT - väliseinät, väliovet, tilaportaat, pintarakenteet, varusteet Sivu 25 Lahti Suunnitelmat esim. Sivu 26 Lahti

14 Suunnitelmat Rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio: - laaditaan siten, että se tarkkuudeltaan vastaa kohdetta (vrt. lintutorni/maneesi) tuen myöntämisen ja maksamisen kannalta antaa riittävät tiedot päättäjille ja muille toimijoille Tavoitteena on todellisten rakennuskustannusten mahdollisimman tarkka ennakoiminen. Sivu 27 Lahti Suunnitelmat Rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio: Kustannusarvio laaditaan hyvän rakentamistavan ja kohtuullisen hintatason mukaan. rakennusalalla yleisesti käytössä olevin menetelmin. - eritellään esim. rakennusosittain - rakennusosien/materiaalien määrät ilmoitetaan m 2,m 3, l, kpl, jm tms. selkeästi mitattavina määrinä - hintoina käytetään todellisia paikkakunnan tason mukaisia hintoja tai yleisesti käytettäviä hinnastoja. Sivu 28 Lahti

15 Suunnitelmat esim. viitekustannuksista lähde: lähde: - voidaan käyttää myös kustannusten kohtuullisuuden arviointiin (ELY, TR) Sivu 29 Lahti Suunnitelmat Erikoissuunnitelmat VNA 632/ yritys, VNA 829/ hanke Rakentamista koskevaan hakemukseen on liitettävä - rakenne-, LVI-, sähkö ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on erityistä merkitystä arvioitaessa hyväksyttäviä kustannuksia. esim. kylätaloon hankitaan kyläyhteisön käyttöön kuntosalilaitteet ja tilaan tehdään IV-remontti => IV-suunnitelmat tarvitaan, koska tuen myöntämisen kannalta se on oleellinen kustannus, hankinnat pystytään kohdentamaan sekä on varmistettava että suunnittelu ja toteutus ovat asiantuntevaa Sivu 30 Lahti

16 Esimerkkejä rakentamisinvestoinneista Muista miettiä: Vastaako toimenpide hankkeen tavoitteita ja säädöksien edellytyksiä? Mitkä asiapaperit tarvitaan liitteeksi hakemukseen? Onko lupamenettelyn alainen toimenpide? Kuinka varmistan? Mitä selvityksiä/lausuntoja tarvitaan hakemukseen? Mitä otettava huomioon tukipäätöstä tehtäessä, että maksatus sujuu? Tarvitaanko tukipäätökseen erityismaininta jostain rakentamisen asiasta? Mistä? Sivu 31 Lahti Esimerkki, hanketuki esim. kylätalo rakennukseen hankitaan uudet energiataloudelliset ikkunat väliseiniä puretaan ja uusitaan, paneloidaan alaosista lisäsiiven lattiarakenteet menevät kokonaan uusiksi kosteus- ja lahovaurioiden takia 1. krs:n WC muutetaan pesutilaksi kellarin portaikkoon rakennetaan pukuhuone betoniset ulkoportaat puretaan ja tehdään puuportaat LVIS-järjestelmät kokonaan uusiksi hankitaan uusi sähköpääkeskus Sivu 32 Lahti

17 Esimerkki, yritystuki esim. 1. Uusi mökki ja kahden vanhan mökin peruskorjaus 2. Uusi hevostalli, rahuvarasto ja lantala 3. Laavu, käymälärakennus ja työhuoneen laajennus 4. Luontotornin ja jahtikojun rakentaminen. Sivu 33 Lahti RYHMÄTYÖ, AJATUSKAHVILA rakentaminen (rakennukset, infrarakentaminen) 1. Miten ohjelman tavoitteet ovat toteutumassa, mikä on toimenpiteiden kattavuus? 2. Kuinka toimijoiden aktivointi on sujunut? Mitä voitaisiin vielä tehdä ennen ohjelmankauden päättymistä? 3. Suuntautuvatko investoinnit todellisiin tarpeisiin? 4. Millaisia vaikutuksia investoinneilla on ollut yritykselle/yhteisölle lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä? 5. Onnistuneet investoinnit? Mitä olisi voinut tehdä toisin? 6. Kuinka säädökset ovat toimineet käytännössä? - Mikä toiminut hyvin? - Mikä "mättää"? - Mitä pitäisi muuttaa, kuinka? Sivu 34 Lahti

18 Laadukkaan maaseuturakentamisen puolesta kiitos Sivu 35 Lahti

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke 1(5) HANKETUKIHAKEMUS Ylshyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Uusi hakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Muutos saatuun rahoituspäätökseen Euroopan

Lisätiedot

Viisari. Hankesuunnittelu kevät 2015. Maaseudun kehittämisen eväät Viisarin alueella (strategiasta)

Viisari. Hankesuunnittelu kevät 2015. Maaseudun kehittämisen eväät Viisarin alueella (strategiasta) Viisari Hankesuunnittelu kevät 2015 Maaseudun kehittämisen eväät Viisarin alueella (strategiasta) Alueemme maaseudun kehittäminen kiteytyy seuraavaan kolmeen osa-alueeseen: elinkeinot ja yrittäjyys monipuolista

Lisätiedot

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 1(5) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Lnro 2306D

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Maaliskuu 2015 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus PL 156 60101 SEINÄJOKI VENESKOSKI-VIITALA SEURA VIITALANTIE 242 60640 ISOKOSKI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin PÄÄTÖS hanketuesta

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA 23.11.2009. Pohjois-Savon TE- keskus Kuopio Yliarkkitehti Raija Seppänen Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

MAASEUTUOHJELMAN JA UUSIEN SÄÄDÖSTEN EDELLYTYKSET RAKENTAMISINVESTOINNEILLE

MAASEUTUOHJELMAN JA UUSIEN SÄÄDÖSTEN EDELLYTYKSET RAKENTAMISINVESTOINNEILLE Tampere 5.5.2015. Oulu 6.5.2015. Kuopio 7.5.2015. Maatalouden investointitukien alueelliset ajankohtaispäivät MAASEUTUOHJELMAN JA UUSIEN SÄÄDÖSTEN EDELLYTYKSET RAKENTAMISINVESTOINNEILLE yliarkkitehti /

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

Tyyppinavetta-hanke. Ari Roininen MTK ry 26.5.2014

Tyyppinavetta-hanke. Ari Roininen MTK ry 26.5.2014 2014 Tyyppinavetta-hanke Ari Roininen MTK ry 26.5.2014 TYYPPINAVETTA HANKE Yleistiedot: Dnro: 1393/3560-2010 Päätösnumero: 15790 Hankkeen numero: 11997 Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 28.1.2015 Jukka Mirvo

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 28.1.2015 Jukka Mirvo MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 28.1.2015 Jukka Mirvo EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAASEUDUN YRITYSTUESTA 1 Yleisperustelut Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

YRITYSTUKIHAKEMUS. Uusi hakemus. Leader-toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Y-tunnus/henkilötunnus. Hakijan verotuskunta. www-sivu

YRITYSTUKIHAKEMUS. Uusi hakemus. Leader-toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Y-tunnus/henkilötunnus. Hakijan verotuskunta. www-sivu YRITYSTUKIHAKEMUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 1(7) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualusiin Lnro 3305 Uusi hakemus Korjaus/täydennys edelliseen

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Helsinki maaliskuu 2015 Sisällys ESIPUHE... 3 1. PERUSTAMISHANKE... 3 2. RAHOITUSSUUNNITELMA... 4 3. AVUSTUKSEN HAKEMINEN...

Lisätiedot

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA 12.2.2013.Heureka Yliarkkitehti RAIJA SEPPÄNEN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ruokaosasto Maaseudun kehittämisyksikkö raija.seppanen@mmm.fi +358

Lisätiedot

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin Esko Leinonen Maaseutuvirasto Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien ja ProAgrian neuvojien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot