KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114. Keski-Suomen kuntien talous 2005

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114. Keski-Suomen kuntien talous 2005"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114 Keski-Suomen kuntien talous 2005 Jyväskylä 2006

2 Julkaisija: Yhteydet: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, Jyväskylä Puhelin , vaihde Kotisivu: Yhteydet liittoon Yhteydet henkilökuntaan Julkaisu C 114 ISBN Sähköinen ISBN ISSN Julkaisun avainsanat: Kuntien talous Keski-Suomi Painos: 200 kpl Painopaikka: Kopijyvä Oy

3 KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS 2005 Vuoden 2005 kuntatalouden yhteenveto on laadittu samojen periaatteiden mukaan kuin aiempinakin vuosina. Taulukot ovat samat, samoin liiteaineisto on vertailtavuuden vuoksi pyritty pitämään ennallaan. Harkinnanvaraisten valtionavustusten vaikutusta kuntatalouteen pohditaan vuoden 2006 kuntatalouden yhteenvedossa. Nyt laadittu yhteenveto perustuu keväällä 2006 kunnille toimitettuun kyselyyn. Saatujen tietojen perusteella Keski-Suomen liiton projektityöntekijä Pasi Mäkelä laati totuttuun tapaan itsenäisesti ja ripeästi oheisen yhteenvedon. Työtä helpotti tilinpäätösaineistojen löytyminen kuntien nettisivustoilta. Tilinpäätösaineiston työstäminen eri vaiheissaan oli vuorovaikutteinen prosessi. Kiitän kaikkia prosessiin osallistuneita arvokkaista kommenteista. Laadittu selvitys osoittaa jälleen kerran, että Keski-Suomen kuntien taloudellinen liikkumavara ei kokonaisuutena ole tavoitteiden mukaista, vaikka kehittymistä edellisvuodesta onkin tapahtunut. Vuonna 2005 vain neljän kunnan vuosikatteet ylittivät poistot. Kiitän kuntia tilinpäätösaineistojen toimittamisesta ja lähetän yhteenvedon käyttöönne. Yhteenvedon kuviot löytyvät myös Keski-Suomen liiton kotisivuilta, Jyväskylässä Hannu Korhonen suunnittelujohtaja

4 KÄSITTEET JA TUNNUSLUVUT Seuraavassa lyhyesti julkaisussa käytetyt käsitteet ja tunnusluvut sekä niiden laskentatavat. Tunnuslukujen arvoja verrataan mahdollisuuksien mukaan edellisten vuosien vastaaviin arvoihin. Toimintakate = toimintatulot toimintamenot Toimintakatteella ilmaistaan kunnan toimintatulojen ja toimintamenojen erotusta. Toimintakate on yleensä negatiivinen luku. Käyttötulot = toimintatulot + verotulot + valtionosuudet Kun tuloslaskelman tunnuslukuja suhteutetaan käyttötuloihin, saadaan eri kuntien välillä vertailukelpoisia mittareita. Käyttökate = toimintakate + verotulot + valtionosuudet Tämä tunnusluku kuvaa, kuinka paljon rahaa jää palveluiden tuottamisen jälkeen rahoituskuluihin, poistoihin ja satunnaisiin kuluihin. Nettorahoituskulut/-tuotot =rahoitustuotot rahoituskulut Luku kuvaa kunnan tilannetta rahoitusmarkkinoilla, eli aiheutuuko rahoitusmarkkinaoperaatioista menoja vai saadaanko tuottoja. Vuosikate = käyttökate nettorahoituskulut Keskeisin tuloslaskelman tunnusluvuista. Se kertoo, kuinka paljon kunnan tuloista jää käytettäväksi investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikatetta kutsutaan kuvaavasti myös kunnan varsinaisen toiminnan tulokseksi. Nyrkkisäännöksi on suositettu, että kunnan talous on kunnossa, kun vuosikate on euroa asukasta kohti. Poistot on laskennallinen käsite, jolla pitkävaikutteisten menojen kustannukset (muut paitsi rahoituskulut) jaetaan kohteen koko käyttöiälle (todellinen tai laskennallinen). Esimerkiksi viime vuonna rakennetun päiväkodin rakennuskustannuksista näkyy viime vuoden tuloslaskelmassa poistona vain ennalta määritelty osuus, vaikkapa 5 % kokonaiskustannuksista.

5 Vuosikatteen %-osuus poistoista = 100 * vuosikate / poistot Tulorahoituksen riittävyyttä kuvataan usein vuosikatteen ja poistojen suhteena, joten kunnan talouden arvioinnissa poistoilla on nykyään keskeinen osa. Yleisesti katsotaan, että mikäli vuosikate ylittää poistot, kunnan talous on hyvällä pohjalla. Jos vuosikate on negatiivinen, kunnan katsotaan olevan kriisissä. Jos taas vuosikate on pienempi kuin poistot, mutta kuitenkin positiivinen, niin kunnan talous heikkenee. Rahoitusvarallisuus = saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset vieras pääoma + saadut ennakot Rahoitusvarallisuus kertoo, kattavatko rahoitusomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset vieraan pääoman. Etumerkiltään positiivinen rahoitusvarallisuus kertoo hyvästä rahoitustilanteesta. Rahoitusvarallisuuden yksikkö on euro. Investointien tulorahoitusprosentti = 100 * vuosikate / investointien omahankintameno Tunnusluku kertoo, paljonko investointien omahankintamenoista on katettu tulorahoituksella. Omahankintameno tarkoittaa käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoitusosuudet investointeihin. Tämä tunnusluku on suoraan vertailtavissa kuntien kesken. Lainakanta = vieras pääoma (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Tunnusluku esitetään yleensä asukaslukuun suhteutettuna. Suhteellinen velkaantuneisuus = 100 * (vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot Tämä tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Huoltosuhteena käytetään taloudellista huoltosuhdetta, joka saadaan jakamalla työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien summa työllisten määrällä.

6 KESKI-SUOMEN KUNTIEN TILANNE VUONNA 2005 Väestön keskittyminen jatkui edelleen Keski-Suomessa vuonna 2005, mutta hieman edellistä vuotta lievempänä. Vuonna 2005 yhdeksän kuntaa kolmestakymmenestä onnistui kasvattamaan asukasmääräänsä, kun edellisenä vuonna vain seitsemän kunnan väestö oli kasvanut. Jyväskylän ja sen lähialueen kuntien (Joutsa, Jyväskylän mlk, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Sumiainen ja Uurainen) asukasluvut kasvoivat, mutta muiden kuntien asukasluvut laskivat. Kehityksen vaikutus kuntien talouteen ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Asukasluvun lisäys ei välttämättä merkitse suoraan esimerkiksi verotulojen kasvua, mutta sitäkin varmemmin toimintamenojen nousua. Jotain kunnan vetovoimaisuudesta asukasluvun kehitys kuitenkin kertoo. Kokonaisuudessaan Keski-Suomen kuntien taloudellinen tilanne parani verrattuna vuoteen 2004, joka tosin oli erittäin huono vuosi. Vuonna 2005 lähes kaikki merkittävät talouden tunnusluvut paranivat. Keskimääräiset toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet kasvoivat edelleen, mikä merkitsi kuntien keskimääräisten käyttötulojen kasvua. Vuosikatteen osalta tilanne parani jonkin verran. Vuonna 2005 asukaskohtainen vuosikate oli keskimäärin 48 euroa, kun se vuonna 2004 oli vain 14 euroa. Vuoden 2003 lukemiin (170 euroa/asukas) ei kuitenkaan päästy. Negatiiviseksi vuosikate jäi kahdeksassa kunnassa, kun vuonna 2004 peräti neljätoista kuntaa painui miinukselle. Kun tarkastellaan vuosikatteen osuutta poistoista, tilanne on kaksijakoinen. Vain neljän kunnan vuosikatteet ylittivät poistot, jolloin niiden talouden voidaan katsoa olevan hyvällä pohjalla, kun vuonna 2004 viiden kunnan vuosikate ylitti poistot. Keskimääräinen vuosikatteen osuus poistoista nousi kuitenkin positiiviseksi, kun se vuotta aiemmin oli miinuksella. Vuonna 2005 kahdeksan kunnan vuosikatteen %-osuus poistoista oli negatiivinen, kun edellisenä vuonna vastaava määrä oli peräti neljätoista. Keski-Suomen kuntien rahoitusvarallisuus jatkoi heikkenemistään. Keskimäärin asukasta kohden rahoitusvarallisuus oli euroa vuonna 2005, kun edellisenä vuonna se oli -904 euroa. Vain kaksi kuntaa kolmestakymmenestä päätyi positiiviseen rahoitusvarallisuuteen. Edellisenä vuonna positiivisen lopputuloksen oli saavuttanut vielä kuusi kuntaa ja vuonna 2003 yhdeksän kuntaa. Kuntien lainakantoja verrattiin aiempien vuosien tapaan konsernitasolla. Keskimääräinen konsernivelka kasvoi jälleen ja oli 3372 euroa per asukas, kun vuonna 2004 se oli 3092 euroa per asukas. Asukaskohtaisesti suurimmat lainakannat olivat edelleen Kyyjärven, Jyväskylän ja Muuramen kunnissa. Vain neljän kunnan onnistui pienentää konsernin lainakantaa. Ylijäämäisen tilinpäätöksen onnistui tekemään seitsemän kuntaa, kun vuonna 2004 vastaavaan pääsi vain kolme kuntaa. Vuonna 2003 ylijäämäisiä kuntia oli 18, joten parantamisen varaa jäi vielä monelle. Keskimäärin tulokset olivat 76 euroa per asukas alijäämäisiä, kun edellisen vuoden alijäämä oli keskimäärin 166 euroa per asukas. Monen kunnan alijäämä pieneni huomattavasti. Myös käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat keskimäärin asukasta kohden. Vuonna 2005 investoitiin keskimäärin 491 euroa per asukas, kun edellisenä vuonna investoitiin 457 euroa per asukas. Suhteessa eniten investoivat Kannonkoski, Petäjävesi ja Joutsa. Monet taloudelliset tunnusluvut, kuten asukaskohtainen vuosikate ja vuosikate poistoista, paranivat vuodesta Myös tilikauden tulokset paranivat. Sen sijaan velkaisuus kasvoi ja rahoitusvarallisuus huononi edelleen, mutta investoinnit lisääntyivät myös.

7 Hankasalmi Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18, Toimintakate -21, ,9 alkutuotanto 16,6 Verotulot 10, ,3 jalostus 21,5 Käyttötulot 28, ,0 palvelut 57,1 Rahoitustuotot netto 0, ,6 tuntematon 4,8 Vuosikate 0, ,2 Poistot 0, ,0 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -2, , v. 15,3 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 11,7 Lainakanta 3, , v. 19,9 Kunnan tase 26, , v. 30,2 65- v. 22,8 Konsenin lainakanta 11, Konsernin tase 33, % työttömyysaste (%) 14,5 Investointien tulorahoitus 12,3 huoltosuhde 1,78 Suhteellinen velkaantuneisuus 25,4 Vuosikate poistoista 38,9 Työlliset ,9 Hankasalmen asukasmäärä laski hieman edellisestä vuodesta, mutta työllisten määrä jatkoi nousuaan. Työttömyysaste laski edelleen ja huoltosuhdekin parani hieman. Kunnan taloudellinen tilanne heikeni edelliseen vuoteen verrattuna. Asukaskohtainen vuosikate laski reilusti, mutta oli kuitenkin hieman yli maakunnan keskiarvon. Rahoitusvarallisuus kääntyi negatiiviseksi. Hankasalmen vuosikatteen %-osuus poistoista laski huomattavasti ja oli 38,9 %. Konsernin lainakanta pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli asukaskohtaisesti maakunnan pienimpiä. Hankasalmi Keski-Suomessa Hankasalmi 38,9 18. Keski-Suomessa Hankasalmi Keski-Suomessa Hankasalmi Keski-Suomessa

8 Joutsa Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18,5 18,5 18,5 19 Toimintakate -16, ,5 alkutuotanto 15,0 Verotulot 8, ,6 jalostus 23,6 Käyttötulot 20, ,0 palvelut 58,4 Rahoitustuotot netto -0, ,5 tuntematon 2,9 Vuosikate 0,01 3 0,1 Poistot 0, ,4 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -8, , v. 13,2 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 9,4 Lainakanta 8, , v. 18,4 Kunnan tase 16, , v. 33,7 65- v. 25,3 Konsenin lainakanta 14, Konsernin tase 24, % työttömyysaste (%) 12,5 Investointien tulorahoitus 0,4 huoltosuhde 1,65 Suhteellinen velkaantuneisuus 54,9 Vuosikate poistoista 2,3 Työlliset ,4 Joutsan asukasluku nousi hieman, mutta työttömyysaste pysyi samana kuin edellisenä vuonna. Huoltosuhde nousi hieman työllisten määrän vähentyessä. Kunnan talous heikkeni selvästi edellisestä vuodesta. Asukaskohtainen vuosikate romahti, mutta pysyi kuitenkin positiivisena. Tilikauden tulos kääntyi alijäämäiseksi ja rahoitusvarallisuus heikkeni edelleen. Vuosikate poistoista oli 2,3 %, joka on alle maakunnan keskiarvon. Konsernin lainakanta kasvoi ja nousi yli maakunnan keskiarvon. Joutsa Keski-Suomessa Joutsa 2,3 22. Keski-Suomessa Joutsa Keski-Suomessa Joutsa Keski-Suomessa

9 Jyväskylä Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18 18,5 18,5 18,5 18,5 Toimintakate -263, ,3 alkutuotanto 0,4 Verotulot 227, ,6 jalostus 20,8 Käyttötulot 374, ,0 palvelut 76,5 Rahoitustuotot netto 4, ,2 tuntematon 2,4 Vuosikate 15, ,1 Poistot 31, ,5 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -203, , v. 14,8 Tilikauden yli-/alijäämä 102, , v. 18,3 Lainakanta 159, , v. 28,9 Kunnan tase 638, , v. 24,6 65- v. 13,4 Konsenin lainakanta 446, Konsernin tase 886, % työttömyysaste (%) 14,8 Investointien tulorahoitus 40,9 huoltosuhde 1,41 Suhteellinen velkaantuneisuus 61,1 Vuosikate poistoista 48,1 Työlliset ,5 Jyväskylän asukasmäärän nopea kasvu jatkui vuonna Työttömyysaste laski hieman mutta pysyi silti maakunnan keskiarvoa korkeampana, vaikka työllisten määrän kasvu jatkui. Vuosikate ja tilikauden ylijäämä kasvoivat huomattavasti, mutta tämä johtui ennen kaikkea kertaluonteisista tekijöistä. Vuosikate kattoi kasvustaan huolimatta vain 48,1 % poistoista, mikä oli kuitenkin edellistä vuotta enemmän. Rahoitusvarallisuus heikkeni edelleen hieman ja oli asukaskohtaisesti maakunnan kolmanneksi heikoin. Konsernin lainakanta kasvoi yhä ja oli asukaskohtaisesti laskettuna maakunnan toiseksi suurin. Jyväskylä Keski-Suomessa Jyväskylä 48,1 15. Keski-Suomessa Jyväskylä Keski-Suomessa Jyväskylä Keski-Suomessa

10 Jyväskylän mlk Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Toimintakate -110, ,8 alkutuotanto 1,2 Verotulot 85, ,1 jalostus 27,2 Käyttötulot 130, ,0 palvelut 70,1 Rahoitustuotot netto 1, ,3 tuntematon 1,5 Vuosikate 4, ,1 Poistot 9, ,9 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -5, , v. 21,5 Tilikauden yli-/alijäämä -2, , v. 11,1 Lainakanta 30, , v. 28,4 Kunnan tase 200, , v. 27,5 65- v. 11,5 Konsenin lainakanta 129, Konsernin tase 311, % työttömyysaste (%) 12,0 Investointien tulorahoitus 24,4 huoltosuhde 1,33 Suhteellinen velkaantuneisuus 35,8 Vuosikate poistoista 45,6 Työlliset ,7 Jyväskylän maalaiskunnan asukkaiden määrä kasvoi edelleen. Työttömyysaste ja huoltosuhde paranivat myös hieman, kun työllistenkin määrä kasvoi. Tilikauden alijäämä pieneni, mutta oli edelleen huomattava. Vuosikatteen osuus poistoista kasvoi hieman, mutta oli silti vain 45,6 %. Asukaskohtainen vuosikate jatkoi kuitenkin nousuaan. Rahoitusvarallisuus kääntyi negatiiviseksi, mutta oli kuitenkin asukaskohtaisesti laskettuna maakunnan neljänneksi korkein. Konsernin lainakanta kasvoi, mutta suhteessa muuhun maakuntaan tilanne parani hieman edellisestä vuodesta. Jyväskylän mlk Keski-Suomessa Jyväskylän mlk 45,6 17. Keski-Suomessa Jyväskylän mlk Keski-Suomessa Jyväskylän mlk Keski-Suomessa

11 Jämsä Asukasluku Kunnallisveroprosentti 17,25 17,25 17,75 17,75 18,5 Toimintakate -55, ,3 alkutuotanto 4,5 Verotulot 41, ,3 jalostus 38,7 Käyttötulot 65, ,0 palvelut 54,7 Rahoitustuotot netto 0, ,0 tuntematon 2,1 Vuosikate 2, ,2 Poistot 3, ,5 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -3, , v. 16,5 Tilikauden yli-/alijäämä -1, , v. 11,1 Lainakanta 15, , v. 22,3 Kunnan tase 104, , v. 30,2 65- v. 19,9 Konsenin lainakanta 43, Konsernin tase 141, % työttömyysaste (%) 12,4 Investointien tulorahoitus 17,7 huoltosuhde 1,44 Suhteellinen velkaantuneisuus 34,5 Vuosikate poistoista 57,4 Työlliset ,5 Jämsän asukasmäärä laski edelleen hieman. Työttömyysaste ja huoltosuhde pysyivät edellisen vuoden tasolla, vaikka työllisten määrä hieman putosikin. Jämsän taloudellinen tilanne parani vuonna Tilikauden alijäämä pieneni huomattavasti ja vuosikate kääntyi positiiviseksi. Rahoitusvarallisuus muuttui negatiiviseksi, mutta oli silti edelleen maakunnan parhaita. Konsernin lainakanta kasvoi edelleen, mutta oli kuitenkin selvästi alle maakunnan keskiarvon. Jämsä Keski-Suomessa Jämsä 57,4 11. Keski-Suomessa Jämsä Keski-Suomessa Jämsä Keski-Suomessa

12 Jämsänkoski Asukasluku Kunnallisveroprosentti ,5 18,5 18,5 Toimintakate -28, ,0 alkutuotanto 2,6 Verotulot 21, ,1 jalostus 43,0 Käyttötulot 31, ,0 palvelut 52,1 Rahoitustuotot netto 0, ,3 tuntematon 2,2 Vuosikate -0, ,1 Poistot 1, ,6 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -10, , v. 17,3 Tilikauden yli-/alijäämä -2, , v. 11,5 Lainakanta 14, , v. 23,0 Kunnan tase 41, , v. 29,3 65- v. 18,9 Konsenin lainakanta 30, Konsernin tase 63, % työttömyysaste (%) 14,5 Investointien tulorahoitus -46,9 huoltosuhde 1,53 Suhteellinen velkaantuneisuus 57,0 Vuosikate poistoista -67,5 Työlliset ,2 Jämsänkosken asukasmäärä jatkoi laskuaan. Työttömyysaste laski edelleen, mutta huoltosuhde ei muuttunut. Työllisten määrä laski myös hieman. Vuosikate kääntyi negatiiviseksi ja oli asukaskohtaisesti laskettuna maakunnan heikoimpia. Myös vuosikatteen osuus poistoista kääntyi negatiiviseksi ja oli maakunnan heikoimpia. Rahoitusvarallisuuskin heikkeni mutta oli edelleen maakunnan keskitasoa. Konsernin lainakanta kasvoi edelleen hieman ja oli asukaskohtaisesti laskettuna Keski-Suomen viidenneksi suurin. Jämsänkoski Keski-Suomessa Jämsänkoski -67,5 25. Keski-Suomessa Jämsänkoski Keski-Suomessa Jämsänkoski Keski-Suomessa

13 Kannonkoski Asukasluku Kunnallisveroprosentti Toimintakate -6, ,3 alkutuotanto 21,1 Verotulot 3, ,1 jalostus 21,9 Käyttötulot 9, ,0 palvelut 53,3 Rahoitustuotot netto 0, ,7 tuntematon 3,7 Vuosikate 0, ,8 Poistot 0, ,8 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -3, , v. 15,4 Tilikauden yli-/alijäämä 0, , v. 8,1 Lainakanta 6, , v. 18,4 Kunnan tase 16, , v. 30,1 65- v. 28,0 Konsenin lainakanta 6, Konsernin tase 17, % työttömyysaste (%) 17,4 Investointien tulorahoitus 37,6 huoltosuhde 2,13 Suhteellinen velkaantuneisuus 82,0 Vuosikate poistoista 79,2 Työlliset ,3 Kannonkosken asukasluku pieneni vain vähän kuten myös työllisten määrä. Työttömyysaste nousi edelleen. Myös huoltosuhde nousi ja on edelleen maakunnan heikoimpia. Vuosikate kasvoi hieman, mutta olisi ollut negatiivinen ilman kunnan liikelaitos Piispalaa, joka käyttää voittonsa omaan toimintaansa. Rahoitusvarallisuus heikkeni entisestään ja oli Keski-Suomen heikoimpia. Konsernin lainakanta kasvoi edeleen ja oli asukaslukuun suhteutettuna maakunnan neljänneksi suurin. Kannonkoski Keski-Suomessa Kannonkoski 79,2 7. Keski-Suomessa Kannonkoski Keski-Suomessa Kannonkoski Keski-Suomessa

14 Karstula Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Toimintakate -19, ,4 alkutuotanto 14,5 Verotulot 9, ,7 jalostus 28,3 Käyttötulot 19, ,0 palvelut 53,4 Rahoitustuotot netto 0, ,6 tuntematon 3,9 Vuosikate -1, ,6 Poistot 0, ,6 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -3, , v. 15,6 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 11,1 Lainakanta 11, , v. 20,1 Kunnan tase 35, , v. 30,8 65- v. 22,3 Konsenin lainakanta 16, Konsernin tase 41, % työttömyysaste (%) 13,1 Investointien tulorahoitus -47,3 huoltosuhde 1,58 Suhteellinen velkaantuneisuus 73,7 Vuosikate poistoista -143,3 Työlliset ,3 Karstulan asukasmäärän lasku jatkui, ja kunnan työllisten määrä säilyi suunnilleen tasollaan. Työttömyysaste laski yli prosenttiyksikön ja huoltosuhde parani myös. Vuosikate painui entistä enemmän miinukselle ja oli asukaslukuun suhteutettuna maakunnan toiseksi huonoin. Myös vuosikatteen osuus poistoista oli pahasti negatiivinen. Asukaskohtainen rahoitusvarallisuus sen sijaan oli maakunnan keskiarvoa parempi. Konsernin lainakanta kasvoi edelleen, mutta jäi vieläkin alle maakunnan keskiarvon. Karstula Keski-Suomessa Karstula -143,3 28. Keski-Suomessa Karstula Keski-Suomessa Karstula Keski-Suomessa

15 Keuruu Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18, ,25 Toimintakate -41, ,4 alkutuotanto 6,7 Verotulot 26, ,3 jalostus 28,4 Käyttötulot 54, ,0 palvelut 62,4 Rahoitustuotot netto -0,02-2 0,0 tuntematon 2,6 Vuosikate 1, ,7 Poistot 2, ,4 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -19, , v. 15,4 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 10,3 Lainakanta 19, , v. 20,4 Kunnan tase 62, , v. 32,2 65- v. 21,7 Konsenin lainakanta 27, Konsernin tase 85, % työttömyysaste (%) 12,7 Investointien tulorahoitus 49,6 huoltosuhde 1,52 Suhteellinen velkaantuneisuus 46,2 Vuosikate poistoista 82,4 Työlliset ,7 Keuruun asukasmäärä oli edelleen laskussa, ja vuonna 2005 myös työllisten määrä väheni. Työttömyysaste pysyi edellisen vuoden tasolla kuten myös huoltosuhde. Vuosikate kasvoi ja olikin edelleen asukaskohtaisesti laskettuna maakunnan seitsemänneksi korkein. Myös vuosikatteen osuus poistoista kasvoi. Tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi, vaikka paranikin edellisestä vuodesta. Rahoitusvarallisuus sen sijaan laski ja oli alle maakunnan keskiarvon. Konsernin lainakanta kasvoi hieman, mutta oli kuitenkin selvästi alle Keski-Suomen keskiarvon. Keuruu Keski-Suomessa Keuruu 82,4 6. Keski-Suomessa Keuruu Keski-Suomessa Keuruu Keski-Suomessa

16 Kinnula Asukasluku Kunnallisveroprosentti ,75 18,75 18,75 Toimintakate -8, ,1 alkutuotanto 23,7 Verotulot 3, ,3 jalostus 16,9 Käyttötulot 11, ,0 palvelut 52,9 Rahoitustuotot netto 0, ,8 tuntematon 6,5 Vuosikate 0, ,9 Poistot 0, ,5 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -1, , v. 17,1 Tilikauden yli-/alijäämä 0, , v. 14,1 Lainakanta 4, , v. 18,4 Kunnan tase 18, , v. 31,3 65- v. 19,0 Konsenin lainakanta 5, Konsernin tase 19, % työttömyysaste (%) 15,6 Investointien tulorahoitus 52,4 huoltosuhde 1,97 Suhteellinen velkaantuneisuus 53,2 Vuosikate poistoista 130,8 Työlliset ,1 Kinnulan asukasmäärä jatkoi lievää laskuaan, mutta työllisten määrän kehitys oli positiivisempi. Työttömyysaste laski reilusti ja samalla huoltosuhde parani. Asukaskohtainen vuosikate nousi taas maakunnan parhaaksi edellisen vuoden notkahduksen jälkeen. Myös vuosikatteen osuus poistoista oli maakunnan kolmanneksi paras. Rahoitusvarallisuus sen sijaan laski edelleen, mutta tilikausi nousi ylijäämäiseksi. Konsernin lainakanta pieneni ja jäi asukaskohtaisesti mitattuna reilusti alle maakunnan keskiarvon. Kinnula Keski-Suomessa Kinnula 130,8 3. Keski-Suomessa Kinnula Keski-Suomessa Kinnula Keski-Suomessa

17 Kivijärvi Asukasluku Kunnallisveroprosentti Toimintakate -6, ,2 alkutuotanto 22,6 Verotulot 2, ,0 jalostus 16,3 Käyttötulot 7, ,0 palvelut 55,8 Rahoitustuotot netto 0, ,3 tuntematon 5,3 Vuosikate -0, ,3 Poistot 0, ,5 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -0, , v. 17,6 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 11,0 Lainakanta 2, , v. 16,3 Kunnan tase 11, , v. 30,5 65- v. 24,6 Konsenin lainakanta 4, Konsernin tase 13, % työttömyysaste (%) 13,1 Investointien tulorahoitus -22,4 huoltosuhde 2,03 Suhteellinen velkaantuneisuus 39,2 Vuosikate poistoista -66,2 Työlliset ,6 Kivijärven asukasluku laski edelleen vuodesta Työllisten määrä kasvoi, joten työttömyysaste laski yli kolmella prosenttiyksiköllä ja huoltosuhdekin parani, vaikka säilyikin edelleen suhteellisen korkeana. Vuosikatteen negatiivisuus paheni edellisestä vuodesta ja jäi asukaskohtaisesti reilusti alle maakunnan keskiarvon. Vuosikatteen osuus poistoista laski edelleen. Rahoitusvarallisuus laski ja kääntyi negatiiviseksi, mutta säilyi silti Keski-Suomen kolmanneksi korkeimpana. Konsernin lainakanta kasvoi mutta jäi selvästi alle maakunnan keskiarvon. Kivijärvi Keski-Suomessa Kivijärvi -66,2 24. Keski-Suomessa Kivijärvi Keski-Suomessa Kivijärvi Keski-Suomessa

18 Konnevesi Asukasluku Kunnallisveroprosentti Toimintakate -11, ,4 alkutuotanto 15,9 Verotulot 5, ,3 jalostus 27,4 Käyttötulot 14, ,0 palvelut 53,6 Rahoitustuotot netto 0, ,0 tuntematon 3,1 Vuosikate 0, ,8 Poistot 0, ,4 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -1, , v. 15,7 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 10,0 Lainakanta 2, , v. 19,8 Kunnan tase 16, , v. 30,7 65- v. 23,7 Konsenin lainakanta 6, Konsernin tase 20, % työttömyysaste (%) 13,8 Investointien tulorahoitus 18,4 huoltosuhde 1,60 Suhteellinen velkaantuneisuus 28,9 Vuosikate poistoista 51,9 Työlliset ,6 Konneveden asukasmäärä laski edelleen, mutta työllisten määrä kasvoi. Täten työttömyysaste pieneni ja huoltosuhde parani. Konneveden taloudellinen tila heikkeni edellisestä vuodesta, eivätkä tunusluvut enää yltäneet aivan maakunnan kärkeen. Vuosikatteen osuus poistoista laski reilusti mutta pysyi positiivisena. Asukaskohtainen vuosikate laski myös. Rahoitusvarallisuus oli edelleen negatiivinen mutta reilusti Keski-Suomen keskiarvon yläpuolella. Konsernin lainakanta kasvoi myös mutta oli silti maakunnan pienimpiä. Konnevesi Keski-Suomessa Konnevesi 51,9 14. Keski-Suomessa Konnevesi Keski-Suomessa Konnevesi Keski-Suomessa

19 Korpilahti Asukasluku Kunnallisveroprosentti Toimintakate -19, ,7 alkutuotanto 10,7 Verotulot 11, ,5 jalostus 25,5 Käyttötulot 22, ,0 palvelut 60,9 Rahoitustuotot netto -0, ,7 tuntematon 2,9 Vuosikate 0, ,2 Poistot 0, ,0 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -15, , v. 17,6 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 10,1 Lainakanta 14, , v. 21,6 Kunnan tase 28, , v. 29,6 65- v. 21,1 Konsenin lainakanta 19, Konsernin tase 35, % työttömyysaste (%) 11,9 Investointien tulorahoitus 2,7 huoltosuhde 1,62 Suhteellinen velkaantuneisuus 75,6 Vuosikate poistoista 8,1 Työlliset ,5 Korpilahden asukasluku ja työllisten määrä kasvoivat hieman edellisestä vuodesta. Myös työttömyysaste ja huoltosuhde paranivat. Vuosikate laski hieman mutta pysyi positiivisena. Asukaskohtainen vuosikate ja vuosikatteen osuus poistoista putosivat molemmat alle maakunnan keskiarvon. Rahoitusvarallisuus oli edelleen maakunnan heikoin. Konsernin lainakanta kasvoi edelleen ja oli jo reilusti yli maakunnan keskiarvon. Korpilahti Keski-Suomessa Korpilahti 8,1 21. Keski-Suomessa Korpilahti Keski-Suomessa Korpilahti Keski-Suomessa

20 Kuhmoinen Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18, Toimintakate -11, ,1 alkutuotanto 14,4 Verotulot 6, ,2 jalostus 24,5 Käyttötulot 13, ,0 palvelut 58,3 Rahoitustuotot netto 0, ,4 tuntematon 2,8 Vuosikate 0, ,4 Poistot 0, ,4 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -4, , v. 11,1 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 8,3 Lainakanta 7, , v. 16,0 Kunnan tase 21, , v. 33,7 65- v. 30,9 Konsenin lainakanta 11, Konsernin tase 27, % työttömyysaste (%) 16,0 Investointien tulorahoitus 41,8 huoltosuhde 1,86 Suhteellinen velkaantuneisuus 63,6 Vuosikate poistoista 69,7 Työlliset ,8 Kuhmoisten asukasluku laski edelleen, kuten myös työllisten määrä. Työttömyysaste nousi jälleen edellisen vuoden parantuneen tilanteen jälkeen. Huoltosuhde pysyi edellisen vuoden tasolla. Vuosikate putosi alle puoleen vuodesta 2004 mutta pysyi positiivisena ja asukaskohtaisesti yli maakunnan keskiarvon. Vuosikatteen osuus poistoista laski myös. Rahoitusvarallisuus parani mutta oli edelleen alle maakunnan keskitason. Tilikausi oli alijäämäinen mutta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Konsernin lainakanta kasvoi reilusti ja oli asukaskohtaisesti mitattuna maakunnan kuudenneksi suurin. Kuhmoinen Keski-Suomessa Kuhmoinen 69,7 9. Keski-Suomessa Kuhmoinen Keski-Suomessa Kuhmoinen Keski-Suomessa

21 Kyyjärvi Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Toimintakate -6, ,4 alkutuotanto 19,1 Verotulot 3, ,4 jalostus 27,8 Käyttötulot 7, ,0 palvelut 48,1 Rahoitustuotot netto -0, ,1 tuntematon 4,9 Vuosikate -0, ,7 Poistot 0, ,9 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -2, , v. 15,5 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 12,0 Lainakanta 6, , v. 19,1 Kunnan tase 14, , v. 31,0 65- v. 22,4 Konsenin lainakanta 9, Konsernin tase 18, % työttömyysaste (%) 11,7 Investointien tulorahoitus -234,8 huoltosuhde 1,49 Suhteellinen velkaantuneisuus 89,8 Vuosikate poistoista -114,9 Työlliset ,0 Kyyjärven asukasluku laski edelleen. Työllisten määrän kasvun myötä huoltosuhde ja työttömyysaste paranivat yhä. Vuosikate pysyi miinuksella edellisen vuoden tasolla ja oli asukaskohtaisesti laskettuna maakunnan kolmanneksi huonoin. Myös vuosikatteen osuus poistoista oli maakunnan heikoimpia. Tilikausi oli edellisvuoden tapaan pahasti alijäämäinen. Rahoitusvarallisuus heikkeni myös edelleen mutta pysyi maakunnan keskitason tuntumassa. Konsernin lainakanta kasvoi yhä entisestään ja oli edelleen asukaskohtaisesti mitattuna maakunnan suurin. Kyyjärvi Keski-Suomessa Kyyjärvi -114,9 26. Keski-Suomessa Kyyjärvi Keski-Suomessa Kyyjärvi Keski-Suomessa

22 Laukaa Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Toimintakate -58, ,3 alkutuotanto 4,6 Verotulot 37, ,6 jalostus 30,8 Käyttötulot 69, ,0 palvelut 62,5 Rahoitustuotot netto 0,03 2 0,0 tuntematon 2,0 Vuosikate 0, ,3 Poistot 2, ,5 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -21, , v. 21,9 Tilikauden yli-/alijäämä -2, , v. 10,7 Lainakanta 15, , v. 24,5 Kunnan tase 54, , v. 29,1 65- v. 13,9 Konsenin lainakanta 50, Konsernin tase 92, % työttömyysaste (%) 12,1 Investointien tulorahoitus 5,8 huoltosuhde 1,45 Suhteellinen velkaantuneisuus 34,9 Vuosikate poistoista 9,8 Työlliset ,0 Laukaan asukasmäärä ja työllisten määrä jatkoivat kasvuaan myös vuonna Työttömyysaste ja huoltosuhde pysyivät lähes ennallaan ja olivat maakunnan kärkipäätä. Laukaan vuosikate kääntyi jälleen positiiviseksi ja tilikauden alijäämäkin pieneni hieman. Asukaskohtainen vuosikate ja vuosikatteen osuus poistoista oli jäivät kuitenkin alle maakunnan keskiarvojen. Rahoitusvarallisuus heikkeni edelleen. Konsernin lainakanta kasvoi edelleen mutta pysyi asukaskohtaisesti laskettuna selvästi alle maakunnan keskiarvon. Laukaa Keski-Suomessa Laukaa 9,8 20. Keski-Suomessa Laukaa Keski-Suomessa Laukaa Keski-Suomessa

23 Leivonmäki Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18, Toimintakate -4, ,7 alkutuotanto 15,9 Verotulot 2, ,9 jalostus 25,3 Käyttötulot 5, ,0 palvelut 54,3 Rahoitustuotot netto -0, ,6 tuntematon 4,5 Vuosikate -0, ,9 Poistot 0, ,6 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -3, , v. 13,0 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 8,7 Lainakanta 3, , v. 18,8 Kunnan tase 4, , v. 31,9 65- v. 27,6 Konsenin lainakanta 3, Konsernin tase 5, % työttömyysaste (%) 14,3 Investointien tulorahoitus -113,5 huoltosuhde 1,85 Suhteellinen velkaantuneisuus 68,1 Vuosikate poistoista -242,5 Työlliset ,3 Leivonmäen työttömyysaste ja huoltosuhde paranivat työllisten määrän kasvun ansiosta, vaikka asukasluku laskikin taas vuoden tauon jälkeen. Vuosikate parani mutta oli edelleen miinuksella ja oli asukaskohtaisesti laskettuna maakunnan viidenneksi heikoin. Vuosikatteen osuus poistoista oli edelleen maakunnan heikoin. Tilikauden alijäämä pieneni vain hieman. Rahoitusvarallisuus heikkeni edelleen ja oli maakunnan toiseksi huonoin. Konsernin lainakanta kasvoi myös edelleen, mutta pysyi asukaskohtaisesti laskettuna maakunnan keskitason tuntumassa. Leivonmäki Keski-Suomessa Leivonmäki -242,5 30. Keski-Suomessa Leivonmäki Keski-Suomessa Leivonmäki Keski-Suomessa

24 Luhanka Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18, Toimintakate -3, ,4 alkutuotanto 28,5 Verotulot 1, ,7 jalostus 16,9 Käyttötulot 4, ,0 palvelut 52,8 Rahoitustuotot netto 0, ,4 tuntematon 1,8 Vuosikate 0, ,9 Poistot 0, ,9 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -0, , v. 10,9 Tilikauden yli-/alijäämä 0, , v. 6,8 Lainakanta 0, , v. 16,3 Kunnan tase 2, , v. 32,1 65- v. 33,8 Konsenin lainakanta 1, Konsernin tase 4, % työttömyysaste (%) 12,9 Investointien tulorahoitus 280,7 huoltosuhde 2,03 Suhteellinen velkaantuneisuus 13,0 Vuosikate poistoista 202,5 Työlliset ,7 Luhangan asukasmäärä oli edelleen hienoisessa laskussa. Työttömyysaste ja huoltosuhde pysyivät lähes edellisen vuoden tasoilla, vaikka työllisten määrä laskikin. Luhangan taloudellinen tila koheni vuonna Vuosikate kääntyi positiiviseksi ja oli asukaskohtaisesti laskettuna maakunnan toiseksi paras. Vuosikatteen osuus poistoista nousi koko Keski-Suomen parhaaksi. Tilikausi kääntyi ylijäämäiseksi. Asukaskohtainen rahoitusvarallisuus parani ja oli maakunnan kuudenneksi paras. Konsernin lainakanta pieneni ja oli maakunnan toiseksi pienin. Luhanka Keski-Suomessa Luhanka 202,5 1. Keski-Suomessa Luhanka Keski-Suomessa Luhanka Keski-Suomessa

25 Multia Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18, Toimintakate -7, ,5 alkutuotanto 18,5 Verotulot 3, ,5 jalostus 22,4 Käyttötulot 9, ,0 palvelut 56,5 Rahoitustuotot netto -0, ,0 tuntematon 2,6 Vuosikate 0, ,7 Poistot 0, ,6 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -3, , v. 15,8 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 9,1 Lainakanta 3, , v. 17,8 Kunnan tase 8, , v. 28,9 65- v. 28,5 Konsenin lainakanta 5, Konsernin tase 11, % työttömyysaste (%) 14,9 Investointien tulorahoitus 18,8 huoltosuhde 2,01 Suhteellinen velkaantuneisuus 49,9 Vuosikate poistoista 64,7 Työlliset ,3 Multian asukasluku laski edelleen hieman, kuten myös työllisten määrä. Työttömyysaste kuitenkin laski ja huoltosuhdekin pysyi edellisvuoden tasolla. Vuosikate parani hieman edellisestä vuodesta ja oli asukaskohtaisesti yli maakunnan keskiarvon. Vuosikatteen osuus poistoista kasvoi. Tilikauden alijäämäkin pieneni vähän. Rahoitusvarallisuus heikkeni edelleen ja oli asukaskohtaisesti mitattuna alle maakunnan keskiarvon. Konsernin lainakanta kasvoi mutta oli asukaskohtaisesti mitattuna selvästi alle Keski-Suomen keskiarvon. Multia Keski-Suomessa Multia 64,7 10. Keski-Suomessa Multia Keski-Suomessa Multia Keski-Suomessa

26 Muurame Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Toimintakate -27, ,3 alkutuotanto 1,7 Verotulot 22, ,3 jalostus 31,1 Käyttötulot 34, ,0 palvelut 65,6 Rahoitustuotot netto -0, ,8 tuntematon 1,6 Vuosikate 1, ,7 Poistot 1, ,3 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -13, , v. 23,8 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 11,4 Lainakanta 10, , v. 27,4 Kunnan tase 38, , v. 27,1 65- v. 10,4 Konsenin lainakanta 45, Konsernin tase 74, % työttömyysaste (%) 10,0 Investointien tulorahoitus 40,9 huoltosuhde 1,26 Suhteellinen velkaantuneisuus 43,3 Vuosikate poistoista 86,9 Työlliset ,8 Muuramen asukasluku ja työllisten määrä kasvoivat myös vuonna Työttömyysaste ja huoltosuhde paranivat edelleen, ja molemmat olivat maakunnan parhaimmasta päästä. Vuosikate nousi edelleen, kuten myös sen osus poistoista. Talouden kohentuminen näkyi myös alijäämän pienenemisenä. Rahoitusvarallisuus kuitenkin heikkeni ja oli reilusti alle maakunnan keskiarvon. Konsernin lainakanta kasvoi myös edelleen ja oli asukaskohtaisesti mitattuna maakunnan kolmanneksi suurin. Muurame Keski-Suomessa Muurame 86,9 5. Keski-Suomessa Muurame Keski-Suomessa Muurame Keski-Suomessa

27 Petäjävesi Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18,75 19,25 19,25 19,25 Toimintakate -13, ,4 alkutuotanto 11,8 Verotulot 7, ,6 jalostus 25,4 Käyttötulot 17, ,0 palvelut 60,0 Rahoitustuotot netto 0, ,2 tuntematon 2,9 Vuosikate 0, ,3 Poistot 0, ,8 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -1, , v. 18,0 Tilikauden yli-/alijäämä 0, , v. 9,3 Lainakanta 4, , v. 22,0 Kunnan tase 25, , v. 30,8 65- v. 19,8 Konsenin lainakanta 11, Konsernin tase 34, % työttömyysaste (%) 14,0 Investointien tulorahoitus 35,7 huoltosuhde 1,72 Suhteellinen velkaantuneisuus 37,4 Vuosikate poistoista 111,1 Työlliset ,9 Petäjäveden asukasluku kasvoi muutaman vuoden laskun jälkeen, mutta työllisten määrä väheni. Näin työttömyysaste ja huoltosuhde nousivat hieman. Vuosikate kohosi edellisestä vuodesta ja oli asukaskohtaisesti maakunnan viidenneksi korkein. Edellisen tilikauden pieni alijäämä vaihtui ylijäämäksi. Rahoitusvarallisuus heikkeni edelleen, mutta oli kuitenkin selvästi yli maakunnan keskiarvon. Konsernin lainakanta laski edelleen ja putosi jo alle maakunnan keskiarvon. Petäjävesi Keski-Suomessa Petäjävesi 111,1 4. Keski-Suomessa Petäjävesi Keski-Suomessa Petäjävesi Keski-Suomessa

28 Pihtipudas Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18,5 18,5 18,5 19 Toimintakate -19, ,3 alkutuotanto 20,9 Verotulot 9, ,4 jalostus 21,6 Käyttötulot 26, ,0 palvelut 53,7 Rahoitustuotot netto 0, ,4 tuntematon 3,8 Vuosikate 0, ,6 Poistot 0, ,8 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus 2, , v. 17,5 Tilikauden yli-/alijäämä 0, , v. 10,4 Lainakanta 7, , v. 20,3 Kunnan tase 34, , v. 29,6 65- v. 22,3 Konsenin lainakanta 13, Konsernin tase 41, % työttömyysaste (%) 14,4 Investointien tulorahoitus 13,9 huoltosuhde 1,74 Suhteellinen velkaantuneisuus 41,1 Vuosikate poistoista 55,9 Työlliset ,1 Pihtiputaan asukasluku ja työllisten määrä laskivat edelleen. Tämä näkyi työttömyysasteen ja huoltosuhteen heikkenemisenä. Vuosikate kasvoi vähän ja oli asukaskohtaisesti maakunnan keskitasoa. Edellisen vuoden tilikauden alijäämä kääntyi pieneksi ylijäämäksi. Rahoistusvarallisuus laski hieman mutta oli asukaskohtaisesti mitattuna edelleen maakunnan toiseksi paras. Konsernin lainakanta kasvoi mutta pysyi asukaskohtaisesti laskettuna selvästi alle maakunnan keskiarvon. Pihtipudas Keski-Suomessa Pihtipudas 55,9 12. Keski-Suomessa Pihtipudas Keski-Suomessa Pihtipudas Keski-Suomessa

29 Pylkönmäki Asukasluku Kunnallisveroprosentti ,5 18,5 18,5 Toimintakate -4, ,7 alkutuotanto 21,7 Verotulot 1, ,9 jalostus 17,6 Käyttötulot 4, ,0 palvelut 55,7 Rahoitustuotot netto 0, ,0 tuntematon 5,0 Vuosikate 0, ,0 Poistot 0, ,8 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus 1, , v. 13,9 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 11,2 Lainakanta 1, , v. 16,0 Kunnan tase 9, , v. 30,7 65- v. 28,2 Konsenin lainakanta Konsernin tase % työttömyysaste (%) 17,2 Investointien tulorahoitus 48,0 huoltosuhde 2,01 Suhteellinen velkaantuneisuus 47,8 Vuosikate poistoista 78,8 Työlliset ,3 Pylkönmäen asukasluku oli laskussa myös vuonna 2005, mutta työllisten määrä nousi. Näin edelleen korkea työttömyysaste laski reilusti edellisestä vuodesta ja samalla huoltosuhde parani. Vuosikate kääntyi jälleen positiiviseksi, mikä kertoo käyttötalouden kohentumisesta. Kokonaisuudessaan tilikausi jäi kuitenkin hieman alijäämäiseksi. Asukaskohtainen vuosikate ja vuosikatteen osuus poistoista nousivat yli maakunnan keskitason. Rahoitusvarallisuus asukasta kohden oli edelleen maakunnan korkein. Kunnan lainakanta lähes kaksinkertaistui mutta oli asukaskohtaisesti vielä alle maakunnan keskiarvon. Pylkönmäki Keski-Suomessa Pylkönmäki 78,8 8. Keski-Suomessa Kunnan lainakanta euroa/asukas Pylkönmäki 1559 Pylkönmäki Keski-Suomessa

30 Saarijärvi Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Toimintakate -36, ,5 alkutuotanto 11,2 Verotulot 20, ,4 jalostus 29,6 Käyttötulot 48, ,0 palvelut 56,1 Rahoitustuotot netto 0, ,9 tuntematon 3,2 Vuosikate 1, ,2 Poistot 2, ,8 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -19, , v. 16,2 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 11,4 Lainakanta 31, , v. 20,9 Kunnan tase 77, , v. 30,2 65- v. 21,3 Konsenin lainakanta 40, Konsernin tase 99, % työttömyysaste (%) 13,9 Investointien tulorahoitus 51,2 huoltosuhde 1,60 Suhteellinen velkaantuneisuus 76,8 Vuosikate poistoista 45,8 Työlliset ,7 Vuonna 2005 Saarijärven asukasluvun lasku puolittui. Työllisten määrän kasvu jatkui. Työttömyysaste laski hieman. Huoltosuhde pysyi kuitenkin ennallaan. Vuosikate nousi huomattavasti ja kääntyi positiiviseksi. Asukaskohtainen vuosikatekin oli jo yli maakunnan keskitason. Tilikauden alijäämä pieneni huomattavasti. Rahoitusvarallisuus sen sijaan heikkeni entisestään ja jäi reilusti alle maakunnan asukaskohtaisen keskiarvon Konsernin lainakanta kasvoi myös edelleen ja oli maakunnan seitsemänneksi suuri asukaskohtaisesti laskettuna. Saarijärvi Keski-Suomessa Saarijärvi 45,8 16. Keski-Suomessa Saarijärvi Keski-Suomessa Saarijärvi Keski-Suomessa

31 Sumiainen Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18, Toimintakate -4, ,5 alkutuotanto 13,4 Verotulot 2, ,3 jalostus 31,9 Käyttötulot 5, ,0 palvelut 49,9 Rahoitustuotot netto -0, ,6 tuntematon 4,8 Vuosikate -0, ,5 Poistot 0, ,1 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -2, , v. 15,5 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 9,9 Lainakanta 2, , v. 19,6 Kunnan tase 5, , v. 31,4 65- v. 23,7 Konsenin lainakanta Konsernin tase % työttömyysaste (%) 12,1 Investointien tulorahoitus -165,5 huoltosuhde 1,74 Suhteellinen velkaantuneisuus 64,7 Vuosikate poistoista -214,7 Työlliset ,2 Sumiaisten asukasluku kasvoi vuonna 2005 muutaman vuoden laskun jälkeen. Myös työttömyysaste laski. Huoltosuhde sen sijaan heikkeni edelleen. Vuosikatteen negatiivisuus paheni, ja oli asukaskohtainen vuosikate olikin maakunnan heikoin. Myös vuosikatteen osuus poistoista huononi edelleen ja oli Keski-Suomen toiseksi huonoin. Rahoitusvarallisuus heikkeni ja tilikauden alijäämä kasvoi. Kunnan lainakanta kasvoi reilusti ja oli asukaskohtaisesti laskettuna yli maakunnan keskiarvon. Sumiainen Keski-Suomessa Sumiainen -214,7 29. Keski-Suomessa Kunnan lainakanta euroa/asukas Sumiainen 2179 Sumiainen Keski-Suomessa

32 Suolahti Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18, Toimintakate -20, ,8 alkutuotanto 0,8 Verotulot 13, ,9 jalostus 42,4 Käyttötulot 22, ,0 palvelut 54,7 Rahoitustuotot netto -0, ,7 tuntematon 2,1 Vuosikate -1, ,8 Poistot 0, ,1 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -10, , v. 15,4 Tilikauden yli-/alijäämä -2, , v. 11,1 Lainakanta 8, , v. 22,3 Kunnan tase 25, , v. 33,0 65- v. 18,2 Konsenin lainakanta 20, Konsernin tase 38, % työttömyysaste (%) 15,3 Investointien tulorahoitus -148,2 huoltosuhde 1,44 Suhteellinen velkaantuneisuus 48,1 Vuosikate poistoista -141,8 Työlliset ,0 Suolahden asukasluku oli edelleen lievässä laskussa, mutta työllisten määrä kasvoi. Työttömyysaste ja huoltosuhde paranivat täten vuonna Vuosikate painui entistä pahemmin miinukselle ja tilikuden alijäämä kasvoi. Asukaskohtainen vuosikate ja vuosikatteen osuus poistoista olivat molemmat maakunnan kolmanneksi heikoimmat. Myös rahoitusvarallisuus heikkeni edelleen. Konsernin lainakanta kasvoi edelleen ja oli asukaskohtaisesti laskettuna jo reilusti maakunnan keskiarvon yläpuolella. Suolahti Keski-Suomessa Suolahti -141,8 27. Keski-Suomessa Suolahti Keski-Suomessa Suolahti Keski-Suomessa

33 Toivakka Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18, Toimintakate -8, ,2 alkutuotanto 8,8 Verotulot 4, ,0 jalostus 26,5 Käyttötulot 10, ,0 palvelut 63,0 Rahoitustuotot netto 0, ,3 tuntematon 1,8 Vuosikate 0, ,0 Poistot 0, ,7 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -1, , v. 16,0 Tilikauden yli-/alijäämä -0, , v. 11,2 Lainakanta 1, , v. 21,2 Kunnan tase 8, , v. 30,8 65- v. 20,7 Konsenin lainakanta 2, Konsernin tase 11, % työttömyysaste (%) 14,3 Investointien tulorahoitus 22,2 huoltosuhde 1,65 Suhteellinen velkaantuneisuus 25,1 Vuosikate poistoista 26,4 Työlliset ,8 Toivakan asukasluku oli edelleen laskussa vuonna Työttömyysaste nousi hieman, mutta huoltosuhde se sijaan parani työllisten määrän lisääntyessä. Vuosikate kääntyi lievästi positiiviseksi, vaikka jäikin vähän maakunnan keskitasosta. Vuosikate riitti kattamaan 26,4 % poistoista. Tilikauden alijäämä pieneni hieman. Rahoitusvarallisuus heikkeni edelleen mutta oli kuitenkin maakunnan keskiarvoa parempi. Konsernin lainakanta pieneni ja oli edellisen vuoden tapaan asukaskohtaisesti Keski-Suomen pienin. Toivakka Keski-Suomessa Toivakka 26,4 19. Keski-Suomessa Toivakka Keski-Suomessa Toivakka Keski-Suomessa

34 Uurainen Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18,5 18, Toimintakate -10, ,3 alkutuotanto 12,4 Verotulot 6, ,0 jalostus 28,1 Käyttötulot 13, ,0 palvelut 55,5 Rahoitustuotot netto 0, ,2 tuntematon 4,0 Vuosikate 0, ,8 Poistot 0, ,7 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -1, , v. 21,3 Tilikauden yli-/alijäämä 0, , v. 10,4 Lainakanta 5, , v. 23,6 Kunnan tase 21, , v. 27,9 65- v. 16,8 Konsenin lainakanta 12, Konsernin tase 29, % työttömyysaste (%) 14,8 Investointien tulorahoitus 47,4 huoltosuhde 1,63 Suhteellinen velkaantuneisuus 57,8 Vuosikate poistoista 185,2 Työlliset ,0 Uuraisten asukasluku nousi edelleen vuonna 2005, mutta työllisten määrä laski vähän. Työttömyysaste laski edelleen, mutta huoltosuhde heikkeni hieman. Vuosikate kääntyi reilusti positiiviseksi ja oli asukaskohtaisesti maakunnan kolmanneksi paras. Vuosikate kattoi myös poistot toiseksi parhaiten koko maakunnassa. Tilikauden tulos kääntyi ylijäämäiseksi. Rahoitusvarallisuus heikkeni, mutta oli silti maakunnan keskiarvoa parempi. Konsernin lainakanta kasvoi edelleen ja oli asukaskohtaisesti mitattuna jo reilusti maakunnan keskiarvon yläpuolella. Uurainen Keski-Suomessa Uurainen 185,2 2. Keski-Suomessa Uurainen Keski-Suomessa Uurainen Keski-Suomessa

35 Viitasaari Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18 18,5 18,5 18,5 19 Toimintakate -29, ,9 alkutuotanto 13,1 Verotulot 15, ,3 jalostus 27,3 Käyttötulot 36, ,0 palvelut 57,3 Rahoitustuotot netto 0, ,5 tuntematon 2,3 Vuosikate 1, ,8 Poistot 1, ,4 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -16, , v. 15,3 Tilikauden yli-/alijäämä -1, , v. 10,2 Lainakanta 14, , v. 18,4 Kunnan tase 53, , v. 32,0 65- v. 24,1 Konsenin lainakanta 25, Konsernin tase 77, % työttömyysaste (%) 14,2 Investointien tulorahoitus 29,9 huoltosuhde 1,73 Suhteellinen velkaantuneisuus 52,8 Vuosikate poistoista 52,0 Työlliset ,1 Viitasaaren asukasluku ja työllisten määrä alenivat edelleen. Työttömyysaste ja huoltosuhde pysyivät edellisen vuoden tasolla. Vuosikate kasvoi ja oli asukaskohtaisesti laskettuna yli maakunnan keskiarvon, kuten myös kasvanut vuosikatteen osuus poistoista. Tilikauden alijäämä pieneni, mutta oli edelleen suuri. Rahoitusvarallisuus heikkeni edelleen ja oli asukaskohtaisesti laskettuna maakunnan heikoimpia. Konsernin lainakanta kasvoi yhä ja oli asukaskohtaisesti laskettuna maakunnan keskiarvon tuntumassa. Viitasaari Keski-Suomessa Viitasaari 52,0 13. Keski-Suomessa Viitasaari Keski-Suomessa Viitasaari Keski-Suomessa

36 Äänekoski Asukasluku Kunnallisveroprosentti 18 18,5 18,5 18,5 19 Toimintakate -48, ,3 alkutuotanto 3,4 Verotulot 35, ,0 jalostus 41,8 Käyttötulot 55, ,0 palvelut 52,5 Rahoitustuotot netto 0, ,6 tuntematon 2,3 Vuosikate -1, ,0 Poistot 3, ,6 Ikärakenne 2005 % Rahoitusvarallisuus -13, , v. 18,7 Tilikauden yli-/alijäämä -5, , v. 11,7 Lainakanta 10, , v. 24,2 Kunnan tase 79, , v. 29,1 65- v. 16,3 Konsenin lainakanta 43, Konsernin tase 117, % työttömyysaste (%) 15,9 Investointien tulorahoitus -48,0 huoltosuhde 1,53 Suhteellinen velkaantuneisuus 30,3 Vuosikate poistoista -45,0 Työlliset ,1 Äänekosken asukasluku laski edelliseen vuoteen verrattuna. Työllisten määrä sen sijaan nousi, joten työttömyysaste laski lähes kahdella prosenttiyksiköllä. Myös huolltosuhde parani. Äänekosken taloudellinen tilanne heikkeni edelleen. Vuosikatteen negatiivisuus paheni ja alijäämä kasvoi. Vuosikatteen osuus poistoista pieneni myös samalla. Rahoitusvarallisuus heikkeni myös mutta oli kuitenkin hieman parempi kuin maakunnassa keskimäärin. Konsernin lainakanta kasvoi yhä ja oli asukaskohtaisesti mitattuna hieman alle maakunnan keskiarvon. Äänekoski Keski-Suomessa Äänekoski -45,0 23. Keski-Suomessa Äänekoski Keski-Suomessa Äänekoski Keski-Suomessa

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 9.4.2017 talousjohtaja Ari Luostarinen Jämsä elämäsi tarina 1 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tavoitetaso Tuloslaskelman tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös Laukaan kunta. Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja

Tilinpäätös Laukaan kunta. Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja Tilinpäätös 2017 Laukaan kunta Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja 5.4.2018 2 Laukaassa Keski-Suomen tyytyväisimmät asukkaat EPSI rating tutkimus 5.4.2018 Esimerkiksi esityksen nimi,

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla

Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla Nurmeksen kaupungille vuosi 2018 vahvan perustoiminnan ansiosta hieman odotuksia parempi. Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja

Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja Tilinpäätös 2016 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja Kasvu ja kehityspanostukset ovat vaikuttaneet myönteisesti elinkeinoelämän arvioon kunnan toiminnasta! Esimerkiksi esityksen nimi,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Hoitopalvelujen myyntitulot eli laskutus kunnilta sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut ja hoito muissa

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS kaupunginjohtaja Ilkka Salminen. Jämsä elämäsi tarina

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS kaupunginjohtaja Ilkka Salminen. Jämsä elämäsi tarina JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 19.4.2017 kaupunginjohtaja Ilkka Salminen Jämsä elämäsi tarina 1 Tilaisuuden ohjelma Avaus Yleiskatsaus kaupunginjohtaja Ilkka Salminen kaupunginjohtaja talousjohtaja

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2018

Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Tilanne 31.12.2017 #keskisuomi vakaan #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä 2017 vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto 2010= 125 120 Keski-Suomen

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 5.4.2018 Päiväys: 5.4.2018 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMAT KIRJE 1 (3) Keski-Suomen aluetoimisto KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTON JÄRJESTÄMÄT MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMAT

PUOLUSTUSVOIMAT KIRJE 1 (3) Keski-Suomen aluetoimisto KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTON JÄRJESTÄMÄT MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMAT PUOLUSTUSVOIMAT KIRJE 1 (3) Keski-Suomen aluetoimisto Jyväskylä 18.6. Arvoisa Vastaanottaja KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTON JÄRJESTÄMÄT MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMAT 2020-2025 1 Yleistä 2 Maanpuolustusjuhlat Tämän

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Nurmeksen vuoden 2017 tilinpäätös vahva muun kuntatalouden mukaisesti

Nurmeksen vuoden 2017 tilinpäätös vahva muun kuntatalouden mukaisesti 1 (5) JULKAISUVAPAA TIEDOTE Nurmeksen vuoden 2017 tilinpäätös vahva muun kuntatalouden mukaisesti Nurmeksen kaupungille vuosi 2017 oli muutoksen vuosi. Kaupungin uusi hallintosääntö astui voimaan 1.6.2017

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA

KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA LAPIN LIITTO KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA Käyttötalouden nettokustannukset Valtionosuudet Verotulot Toimintakatteen ja verorahoituksen suhde Vuosikate Lainakanta

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Karstulan liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 16 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

Nilakan talouslukuja. Talousryhmä Ohjausryhmä päivitys

Nilakan talouslukuja. Talousryhmä Ohjausryhmä päivitys Nilakan talouslukuja Talousryhmä 25.9.214 Ohjausryhmä 2.1.214 28.9.214 päivitys Vuosikate /as tp 213 35 3 25 2 15 1 5 Vuosikate /as 171 37 238 83 222 414855 79,3% poistoista 14837 138,% poistoista 397886

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Kannonkosken liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 9 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017 6.6.2018 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2017, % (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-165) -0,2 % (-5) -0,7 %

Lisätiedot

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

Asukasluku indeksoituna (2006=100) 11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA 27.1.2017 Kirsi Mukkala TILASTOJA KESKI-SUOMESTA Tietojen lähteenä: Tilastokeskus 1 VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Maakuntien väestömuutos 2016, % (palkin perässä maakunnan väestömäärä 31.12.2016, ennakko) Uusimaa

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a KUUMA-johtokunta 13.3.2019 5 / LIITE 5a TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 171 410,01 123 903,54 Saamiset 171 410,01 123

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 12a

KUUMA-johtokunta Liite 12a KUUMA-johtokunta 14.2.2018 12 Liite 12a TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 123 903,54 472 254,43 Saamiset 123 903,54 472

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous 1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 6.11.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä valmistellussa kuntatalousohjelmassa vuodelle

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

SATAKUNNAN KUNTATALOUTTA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA VUOSILTA

SATAKUNNAN KUNTATALOUTTA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1 SATAKUNNAN KUNTATALOUTTA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA VUOSILTA - -Verrattuna seutukunnittain maakunnan sisällä ja vastaavia tunnuslukuja vuosilta - verrattuna WFA:iin kuuluviin maakuntiin SATAKUNTALIITTO 2003

Lisätiedot

1.!" # $ % $ # & ' (

1.! # $ % $ # & ' ( 1.!" # $ % $ # & ' ( )!* $ $ $ +, $ ' # # SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys,

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016

Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 31.3.2017 Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 1 Alustavat tilinpäätöstiedot 2016 Perustuvat kuntiin lähetettyyn kyselyyn tiedot on koottu 13.-29.3.2017 välisenä aikana Tiedot

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.

Lisätiedot

1.!" # $ % $ # & ' (

1.! # $ % $ # & ' ( 1.!" % & ' ( )!* " +, ' ) -.*, -. * SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Lapin liitto Kuntakohtainen katsaus talousarvioihin. Henkilöstömenojen osalta huomioitava lomituspalvelujen hoito:

Lapin liitto Kuntakohtainen katsaus talousarvioihin. Henkilöstömenojen osalta huomioitava lomituspalvelujen hoito: Lapin liitto 3.3.2010 Lapin kuntien talousarviot vuodelle 2010 Vertailutiedot: kuntien antamat ennakkotiedot vuoden 2009 tilinpäätöksistä ja Tilastokeskus Henkilöstömenojen osalta huomioitava lomituspalvelujen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2018

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2018 7.6.2019 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2018 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2018, % (suluissa muutos henkilömääränä) -0,2 % (-510) -0,3 % (-51) -0,5 %

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU 14.11.2013 LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA - 30-LUVULLA SUOJELUSKUNTAVIESTIT PAIKKAKUNNALTA

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2018

Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2018 10.4.2019 Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2018 1 Alustavat tilinpäätöstiedot 2018 Perustuvat kuntiin lähetettyyn s-postikyselyyn tiedot on koottu 20.3.-8.4.2019 välisenä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Vanhuspalvelulain seurantaindikaattoreiden toteutuminen Keski-Suomessa 2013 Â ; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013 Suluissa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1992-2017, mrd. Lainakanta Rahavarat 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 18 16

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,1 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2017 Muut (17 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE (57 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot