VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010"

Transkriptio

1 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 6/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:5

2 Määräykset ja ohjeet 2010:5 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 6/011/2010

3 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2010:5 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN-L X ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) Taitto: Pirjo Hilkku Edita Prima Oy, Helsinki 2010

4

5

6 SISÄLTÖ 1 NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkintojen järjestäminen Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinnon perusteet Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Todistukset Näyttötutkintoon valmistava koulutus VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 9 Tutkinnon osat VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET A) PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Vastuuhenkilönä vanhustyössä a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Toiminta asiakaspalveluverkostossa a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat B) VALINNAISET TUTKINNON OSAT Sairaan ikääntyneen hoitaminen a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat

7 3.5 Muistioireisen ikääntyneen tukeminen eri toimitaympäristöissä a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Yrittäjänä vanhustyössä a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat LIITE Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneen työn kuvaus

8 1 NÄYTTÖTUTKINNOT 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. Näyttötutkintoja ei saa järjestää ilman voimassa olevaa, tutkintotoimikunnan kanssa solmittua järjestämissopimusta. 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 1.3 Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin, toimintaprosessien hallintaan ja kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset valmiudet. Arvioinnin kohteet ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. Arvioinnin kriteerit määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen ja määrällisen tason. Ammattitaidon osoittamistavat sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä ja toimissa. Ammattitaidon osoittamistavat voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi. 7

9 1.4 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Henkilökohtaistamisesta Opetushallitus on antanut erillisen määräyksen. 1.5 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti ja huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. n tulee selvästi saada tietoonsa arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan. lle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. lle tämän jälkeen annettava palaute arvioinnista on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioijat n ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta ja näyttötutkinnon järjestäjä sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. Arvioinnin oikaisu voi lainsäädännön mukaisen määräajan puitteissa pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan ja -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. 8

10 1.6 Todistukset Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista. Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen ja myös todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edustaja ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja. Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä näyttötutkinnon suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä hankkii ja allekirjoittaa ammattikirjan. Ammattikirja on näyttötutkinnon suorittajalle maksullinen. 1.7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutus ja tutkintotilaisuudet on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto. 2 VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon osat Vanhustyön erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ovat sen tasoisia, että tutkinnon suorittajalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen sekä työkokemusta vanhustyöstä. Vanhustyön erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta (osat 1 3), ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta (osat 4 6). Tutkinto on valmis, kun tutkinnon suorittaja on hyväksytysti suorittanut kaikki kolme pakollista tutkinnon osaa ja yhden valinnaisen tutkinnon osan. 9

11 Tutkinnon osat A. Pakolliset tutkinnon osat ovat: 1. Vastuuhenkilönä vanhustyössä 2. Toiminta asiakaspalveluverkostossa 3. Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen B. Valinnaiset tutkinnon osat ovat: 4. Sairaan ikääntyneen hoitaminen 5. Muistioireisen ikääntyneen tukeminen eri toimintaympäristöissä 6. Yrittäjänä vanhustyössä Kaikissa tutkinnon osissa läpäisevinä periaatteina ovat: ammattietiikka hoivakumppanuus laatuajattelu toimintakykyä ylläpitävä ja aktivoiva työote verkosto-osaaminen vanhuksen toimijuus ja osallisuus kestävä kehitys oman työn arviointi ja kehittäminen. 1. Vastuuhenkilönä vanhustyössä 2. Toiminta asiakaspalveluverkostossa 3. Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen 4. Sairaan ikääntyneen hoitaminen 5. Muistioireisen ikääntyneen tukeminen eri toimintaympäristöissä 6. Yrittäjänä vanhustyössä 10 Kuvio 1. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon osat.

12 3 VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET A. PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 3.1 Vastuuhenkilönä vanhustyössä a) Ammattitaitovaatimukset osaa ottaa toiminnassaan huomioon vanhustyön yhteiskunnallisuuden ja toimia vanhustyötä ohjaavien lakien ja säädösten mukaisesti. b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Yhteiskunnallinen osaaminen ottaa toiminnassaan huomioon vanhustyön kehityshistoriaa ja vanhustyön tulevaisuuden haasteita käyttää vanhustyötä ohjaavia asiakirjoja ja neuvoo asiakkaita ajantasaisen tiedon hakemisessa pitää itsensä ajan tasalla yhteiskunnan ja alan työelämän rakenteiden ja lainsäädännön muutoksista ja tilasta toimii ammatillisesti vanhustyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa toimii sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Vanhustyötä ohjaavien säädösten, ohjelmien ja suositusten mukaan toimiminen hallitsee seuraavien asiakirjojen keskeisen sisällön siltä osin kuin ne ohjaavat vanhustyötä ja noudattaa niitä omassa työssään: Suomen perustuslaki 1993/731 YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 1948 YK:n ikääntyneitä ihmisiä koskevat periaatteet (päätöslauselma n:o 46/1991) Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (Sosiaali- ja terveys- 11

13 12 ministeriö & Suomen Kuntaliitto 2008) Kansanterveyslaki 1972/66 Erikoissairaanhoitolaki 1989/ 1062 (uusi terveydenhuoltolaki) Henkilötietolaki 1999/523 Kotikuntalaki 1994/201 Kuntalaki 1995/365 Laki holhoustoimesta 1999/442 Laki omaishoidon tuesta 2005/ 937 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2005/272 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 1992/733 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380 Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta 1996/ 603 Laki yksityisestä terveydenhuollosta 1990/152 Mielenterveyslaki 1990/1116 Päihdehuoltolaki 1986/41 Sairausvakuutuslaki 2004/1224 Sosiaalihuoltolaki 1982/10 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta 2003/1194 Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1991/1015 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/ 91.

14 Työturvallisuutta ohjaavien lakien noudattaminen toimii työlainsäädännön ja työehtosopimusten velvoitteiden mukaisesti Työsopimuslaki 2001/55 Työehtosopimuslaki 436/1946 Työaikalaki 1996/605 Vuosilomalaki 2005/162 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334. osaa toimia tiimin johtajana tai ryhmän vastuuhenkilönä vanhustyössä. Tiimien ja ryhmien johtaminen toimii organisaation ja toimintayksikön strategisten tavoitteiden suuntaisesti on tutustunut lähiesimiehen toimintakenttään ja tehtäviin. Ryhmän vastuuhenkilönä toimiminen ottaa ohjaustoiminnassaan huomioon ryhmän syntymiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä sekä ryhmässä toimimisen etuja ja haasteita hallitsee ryhmänohjauksen periaatteita ja toimintamalleja aktivoi ryhmän osaamisen ja taidot työyhteisön käyttöön hyödyntää palautteen antamisen ja kannustamisen menetelmiä omassa työssään toimii mentorina ja kehittää työyhteisönsä mentorointijärjestelmää ottaa vastuun työyhteisön hyvinvoinnista ja toimii sitä edistävästi arvioi ja ottaa huomioon erilaisten työ- ja toimintakulttuurien asettamat vaatimukset omalle työlleen hyödyntää kehityskeskusteluissa sovittuja tavoitteita työyksikkönsä kehittämisessä. 13

15 Toiminnan koordinointi ja ohjaus ottaa toiminnassaan huomioon vanhustyön perustehtävän ja menestystekijät sekä organisaation vanhustyön strategiat toimii oman vastuualueensa keskeisten palveluprosessien mukaisesti ja kehittää niiden laatua ja toimivuutta hyödyntää työssään henkilöstösuunnittelun periaatteita huomioiden niiden merkityksen asiakasturvallisuudelle ja työhyvinvoinnille toimii tilanneherkästi ja joustavasti sekä tuottaa uusia vaihtoehtoisia luovia ratkaisuja omaan työhönsä neuvottelee vuorovaikutteisesti ja toisten osapuolten näkemyksiä ja oikeuksia kunnioittaen suhtautuu rakentavasti saamaansa palautteeseen ja arvioi kriittisesti omaa toimintaansa ja kehittää sitä. Moniammatillinen yhteistyö arvioi oman alueensa yhteistyösuhteita kehittämistyön näkökulmasta tekee aktiivisesti yhteistyötä vanhustyön esimiehen, asiakkaiden, omaisten, läheisten ja muiden vanhustyön toimijoiden kanssa ottaa toiminnassaan huomioon asiakkaiden, omaisten, läheisten ja eri asiantuntijoiden näkemyksiä yksilöllisissä vanhustyön palveluratkaisuissa toimii verkostoissa edistäen kokonaisvaltaista vanhustyötä välittää omalla toiminnallaan myönteistä kuvaa vanhustyöstä. 14

16 osaa arvioida vanhustyössä tarvittavaa ammattitaitoa. osaa toimia vanhustyöhön perehdyttäjänä ja ohjata opiskelijoita. osaa kehittää vanhustyön laatua. Vanhustyön ammattitaidon arvioiminen tuntee Suomen koulutus- ja tutkintorakenteen ja vanhustyön erikoisammattitutkinnon aseman siinä sekä näyttötutkintojärjestelmän ja näyttötutkinnon suorittamiselle asetetut vaatimukset toimii vanhustyön erikoisammattitutkinnon ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja vanhustyön koulutusohjelman/osaamisalan ammattitaidon arvioijana kehittää ammattitaidon arviointia omassa työyhteisössään tekee yhteistyötä ammattitaidon arvioinnissa. Työntekijöiden perehdyttäminen ja opiskelijoiden ohjaaminen perehdyttää työntekijöitä ja opiskelijoita vanhustyöhön ja ohjaa vanhustyössä tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa arvioi työntekijöiden osaamista ja suunnittelee työyhteisön osaamisen kehittämistä yhdessä työntekijöiden kanssa antaa rakentavaa palautetta toimii vastuullisesti ammattitaidon ohjaamisessa. Ikääntyneiden palveluiden laadun kehittäminen hyödyntää laatuajattelua ja tavallisimpia laadun kehittämisen menetelmiä omassa työssään ottaa huomioon strategiatyön toiminnan laadun ja kehittämisen varmistajana osallistuu vanhustyön toiminnan ja strategioiden kehittämiseen oman 15

17 vastuualueensa mukaisesti käyttää vanhustyön laadunarvioinnin mittareita arvioi ja tunnistaa vanhustyön laadun kehittämistarpeita toimii vastuuhenkilönä erilaisissa vanhustyön yhteistyöverkostoissa ja kehittämishankkeissa hyödyntää erilaisia palautejärjestelmiä (asiakaspalautteet, vertaisarvioinnit, itsearviointi) etsii ja hyödyntää tutkimustietoa ja ajankohtaista tietoa oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen arvioi kriittisesti hankkimaansa tietoa. Toiminta suunnitelmallisen ja tavoitteellisen vanhustyön kehittämiseksi ottaa toiminnassaan huomioon valtakunnalliset ja alueelliset vanhustyön kehittämislinjaukset toimii työssään valittujen vanhustyön strategioiden mukaisesti tukee toiminnallaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista vanhuksen yksilöllisyyden huomioivaa ja toimintakykyä ylläpitävää työotetta hyödyntää moniammatillisen työryhmän osaamista ikääntyneen hyvinvoinnin turvaamiseksi. osaa toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Taloudellinen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta ottaa vanhustyötä arvioidessaan huomioon taloudellisen ja tehokkaan toiminnan vaatimukset ja työn merkityksen toiminnalliseen ja taloudelliseen tulokseen ohjaa ja seuraa vastuualueensa vanhustyön toteutumisen taloudel- 16

18 lisuutta ja tuloksellisuutta arvioi ja tekee johtopäätöksiä toiminnasta erilaisten toimintaa kuvaavien tunnuslukujen perusteella osallistuu tuloslaskelmien ja muiden taloudellisten tunnuslukujen analysointiin yhteistyössä esimiehensä kanssa toimii eettisesti kestävän yrittäjyyden periaatteiden mukaisesti. osaa edistää työhyvinvointia vanhustyössä. osaa arvioida ja kehittää toimintaansa vanhustyön vastuuhenkilönä. Oman ja työyhteisön toimintakyvyn edistäminen huolehtii omasta terveydestä ja hyvinvoinnista tasapainottaa työtään suhteessa vapaa-aikaan ja sosiaaliseen elämään edistää toiminnallaan työyhteisön terveyttä ja hyvinvointia hakee tukea omaan ja työyhteisönsä hyvinvointiin (verkostot, työnohjaus). Oman toiminnan kehittäminen arvioi omaa toimintaansa ja laatii oman työn kehittämissuunnitelman toimii kehityskeskustelussa sovittujen oman työn kehittämiseen liittyvien tavoitteiden suuntaisesti ottaa toiminnassaan huomioon persoonallisen, ammatillisen ja kollektiivisen identiteetin merkityksen vanhustyön kehittämisessä (itsetuntemus, omat voimavarat, itsehallinta, tunteiden hallinta, impulssikontrolli, empatia, sosiaaliset kyvyt) osoittaa toiminnassaan sisäistä yrittäjyyttä. 17

19 c) Ammattitaidon osoittamistavat Vastuuhenkilönä vanhustyössä -tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen tutkinnon suorittamissuunnitelman mukaisesti näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa tarkoin esitetyin ja tutkintotoimikunnan hyväksymin tavoin. Ammattitaito osoitetaan todellisissa työelämän tilanteissa. Ammattitaidon osoittamisessa voidaan lisäksi käyttää kirjallisia tuotoksia, projektitöitä, suullisia perusteluja sekä niiden erilaisia yhdistelmiä. Arviointi toteutetaan kolmikantaisesti työelämän sekä opetusalan edustajien yhteistyönä. n itsearviointi on olennainen osa tutkintosuorituksen arviointia. Arvioidut suoritukset tulee kirjata ja palaute antaa tutkinnon suorittajalle arvioinnin jälkeen. 3.2 Toiminta asiakaspalveluverkostossa a) Ammattitaitovaatimukset osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti. b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Eettisten periaatteiden mukainen toiminta toimii vanhustyötä ohjaavien ammattieettisten periaatteiden mukaisesti edistää ikääntyneiden hyvää palvelua ja kohtelua asiakaspalvelutilanteissa edistää ikääntyneen itsemääräämisoikeutta asiakaspalvelutilanteissa suojelee ikääntyneen koskemattomuutta ja välttää tarpeetonta rajoittamista toimii kirjattujen sopimusten ja periaatteiden mukaisesti asiakkaan rajoittamista edellyttävissä tilanteissa edistää ikääntyneiden tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtaamista ja kohtelua asiakaspalvelutilanteissa. Eettisesti hyvän asiakaspalvelun kehittäminen kehittää eettisesti hyvää asiakaspalvelutoimintaa 18

20 keskustelee työyhteisössään asiakaspalveluun liittyvistä eettisistä näkökohdista ohjaa opiskelijoita, uusia työntekijöitä ja muita työyhteisön jäseniä eettisissä kysymyksissä puuttuu tarvittaessa epäeettiseen asiakaspalvelutoimintaan ja havaitsemaansa vanhuksen kaltoinkohteluun. osaa toimia ammatillisesti vanhustyön asiakaspalvelutilanteissa. Ammatillinen vuorovaikutus asiakaspalvelutilanteissa ottaa asiakaspalvelutilanteissa huomioon ikääntymisen ja ikääntymisestä johtuvien kognitiivisten muutosten sekä erilaisten tunteiden ja temperamenttien vaikutuksen vuorovaikutukseen etsii ja hyödyntää uutta tietoa vuorovaikutuksesta sekä viestinnän vaikutuksista kohtaamisessa ottaa asiakaspalvelutilanteissa huomioon elämänhallintaan vaikuttavat tekijät, kuten selviytymiskeinot, puolustusmekanismit, elämästä luopumisen ennakoi ja huolehtii ikääntyneiden turvallisuudesta asiakaspalvelutilanteissa ottaa huomioon asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja vuorovaikutustaidot kohtaamisessa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen läheistensä sekä omat tunnetekijät kohtaamisessa kuuntelee aktiivisesti, tukee ja osoittaa myötäelämisen kykyä ikääntyneen tunne-elämään liittyvissä kysymyksissä hyväksyy ikääntyneen erilaiset tunteet ja tukee hänen tunneilmaisuaan 19

21 huomioi ikääntyneen sanattomasti ilmaistut tunneviestit käyttää selkokieltä tulkitsee ja käyttää sanatonta viestintää (kehonkieli, ilmeet, eleet, ääntely, tilannesignaalit) käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikoinnin menetelmiä asiakaspalvelutilanteissa käyttää tarvittaessa tulkkipalveluja huolehtii asiakkaan kommunikoinnin apuvälineiden toimivuudesta. Ammatillinen vuorovaikutus haasteellisissa tilanteissa kohtaa häiritsevästi käyttäytyvän asiakkaan halliten omat tunteensa kohtaa ammatillisesti ikääntyneen päihteiden käyttäjän ja mielenterveysasiakkaan tunnistaa erilaisia riippuvuuksia ja toimii vuorovaikutustilanteissa ikääntyneen hyvinvointia tukevalla tavalla toimii ammatillisesti ja vastuullisesti hoitoonohjaustilanteessa tunnistaa syrjäytymisvaarassa olevan ja toimii ennalta ehkäisevästi toimii vastuullisesti ja toimivaltansa rajoissa asiakkaan ja hänen läheistensä kohtaamisessa varmistaa muiden turvallisuuden haasteellisissa tilanteissa toimii järkevästi uhkaavissa tilanteissa, tarvittaessa vetäytyy tai puolustautuu. osaa toimia ammatillisesti vanhustyön verkostoissa. Ammatillisissa verkostoissa toimiminen toimii ammatillisissa verkostoissa aktiivisesti ja vastavuoroisesti verkostotyön periaatteita noudattaen 20

22 toimii vastuullisesti ammatillisten verkostojen kehittämisessä hyödyntää työssään verkostotyön kehittyviä menetelmiä ja neuvontaverkostoja tukee omaishoitajien, läheisten ja lähiyhteisöjen osallistumista verkostotyöhön. Vanhustyön verkoston kehittäminen hyödyntää verkostoajattelua vanhustyössä ja käyttää tavallisimpia verkoston kehittämisen menetelmiä omassa työssään tarkastelee kriittisesti alueensa asiakkaiden tarpeita ja asiakkuuksien asettamia vaatimuksia verkostotyölle arvioi vanhustyön verkoston kehittämistarpeita ja -keinoja tekee esityksiä vanhustyön verkoston ja siinä toimivien ammatilliseksi kehittämiseksi. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen toiminta vanhustyön verkostossa tukee toiminnallaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista vanhuksen yksilöllisyyden huomioivaa verkostotyötä edistää toiminnallaan verkoston avulla tehtävää toimintakykyä ylläpitävää vanhustyötä hyödyntää moniammatillisen työryhmän verkosto-osaamista ikääntyneiden hyvinvoinnin turvaamiseksi ottaa työssään huomioon valtakunnalliset ja alueelliset vanhustyön verkostoitumisen kehittämislinjaukset toimii työssään valittujen vanhustyön verkostostrategioiden mukaisesti. 21

23 osaa toimia monikulttuurisessa työ- ja toimintaympäristössä. Monikulttuurinen toiminta ottaa työssään huomioon identiteetin merkityksen ihmisen elämässä tiedostaa omat arvonsa, asenteensa ja elämänkatsomuksensa toimii työssään erilaisia arvoja ja asenteita kunnioittaen ja kohtaa ihmisen yksilönä toimii työssään tasa-arvoisesti ja puolueettomasti hyödyntää työssään tietoa Suomessa tunnustettujen uskontojen perusteista sekä muista elämänkatsomuksellisista suuntauksista käyttää työssään tietoa eri uskontojen sekä erilaisten kulttuurien pääpiirteiden ja tapojen ilmenemisestä arkielämässä ottaa työssään huomioon perheen merkityksen eri kulttuureissa huomioi kulttuuriset tekijät ohjaustilanteissa. Monikulttuurisessa työyhteisössä toimiminen toimii eettisesti monikulttuurisessa ympäristössä hyödyntäen tietoa eri kulttuurien viestintätavoista kommunikoi monikulttuurisissa tilanteissa suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä lisää osaltaan työyhteisön monikulttuurista tietotaitoa tukee ja ohjaa eri kulttuuritaustoista tulleiden ihmisten sopeutumista työelämään. 22 Monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja sosiaalisissa verkostoissa toimiminen toimii Suomea koskevien kansain-

24 välisten maahanmuuttajasopimusten mukaisesti ottaa työssään huomioon kotouttamislain velvoitteet, maahanmuuttajien sosiaaliturvan sekä turvapaikkaprosessin toimii työpaikkansa kotikunnan maahanmuuttopolitiikan mukaisesti puuttuu tarvittaessa kulttuurien kohtaamiseen mahdollisesti liittyviin konflikteihin ottaa työssään huomioon kulttuurishokin eri vaiheet ottaa kulttuuritaustan huomioon tukitoimia ja verkostoja valittaessa edistää työssään maahanmuuttajien kotoutumista tukee maahanmuuttajaa uusien tavoitteiden ja elämänsisältöjen löytämisessä. osaa kehittää omaa toimintaansa asiakaspalveluverkostoissa. Oman toiminnan kehittäminen arvioi ja kehittää omia taitojaan ikääntyneen asiakkaan ja hänen omaistensa ja läheistensä kohtaamisessa asettaa kehittämistavoitteita verkosto-osaamiselleen sekä monikulttuurisen työn tekemiselle osoittaa sisäistä yrittäjyyttä toiminnassaan. c) Ammattitaidon osoittamistavat Toiminta asiakaspalveluverkostossa -tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen tutkinnon suorittamissuunnitelman mukaisesti, näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa tarkoin esitetyin ja tutkintotoimikunnan hyväksymin tavoin. Ammattitaito osoitetaan todellisissa työelämän tilanteissa. Ammattitaidon osoittamisessa voidaan lisäksi käyttää kirjallisia tuotoksia, projektitöitä, suullisia perusteluja sekä niiden erilaisia yhdistelmiä. Arviointi toteutetaan kolmikantaisesti työelämän sekä opetusalan edustajien yhteistyönä. n itsearviointi on olennainen osa tutkintosuorituksen arviointia. Arvioidut suoritukset tulee kirjata ja palaute antaa tutkinnon suorittajalle arvioinnin jälkeen. 23

25 3.3 Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen a) Ammattitaitovaatimukset osaa ottaa työssään huomioon ikääntyneen terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Terveyteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen ottaa työssään huomioon terveyden edistämisen taustalla vaikuttavat arvot sekä ikääntyneiden terveyden edistämisen terveyspoliittiset tavoitteet vahvistaa toiminnallaan tervettä ikääntymistä edistäviä tekijöitä sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat ikääntyneen kokemukseen omasta terveydestään ottaa työssään huomioon fyysisten, psyykkisten, kognitiivisten ja sosiaalisten ikääntymismuutosten vaikutukset terveyteen ennaltaehkäisee ikääntyneen terveyteen vaikuttavia riskitekijöitä edistää toiminnallaan terveyttä yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä, ympäristön, yksilön ja palveluiden tasolla. Toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen ottaa työssään huomioon fyysisten, psyykkisten, kognitiivisten ja sosiaalisten ikääntymismuutosten vaikutukset toimintakykyyn ottaa työssään huomioon ikääntyneen toimintakykyyn vaikuttavat riskitekijät. osaa toimia ikääntyneiden palveluja ohjaavien voimassaolevien säädösten mukaisesti. Ikääntyneiden palveluja koskevien ohjeiden mukainen toiminta toimii työssään palveluja ohjaavien arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti 24

26 edistää aktiivisesti myönteisiä ikääntyneitä arvostavia asenteita yhteiskunnassa ja työyhteisössään ottaa työssään huomioon ikääntymispolitiikan ajankohtaiset kansalliset linjaukset ja niiden vaikutukset ikääntyneiden palvelujärjestelmään ottaa työssään huomioon oman kuntansa ikääntymispoliittisen strategian etsii tietoa ja tiedottaa ikääntyneille heidän oikeuksistaan osallistuu ikääntyneiden voimavaralähtöisten palveluiden kehittämiseen ja hyödyntää siinä asiakaspalautetta toimii yhteistyössä kolmannen sektorin, seurakunnan, yksityisten palvelun tuottajien ja muiden kuntalaisten kanssa. osaa arvioida ikääntyneen asiakkaan palvelujen tarpeen. Ikääntyneen asiakkaan palvelujen tarpeen arvioiminen selvittää ikääntyvän palvelutarpeen ja arvioi ikääntyvän toimintakykyä hyödyntäen erilaisia toimintakyvyn mittareita yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa tunnistaa ikääntyvien erityisryhmien tarpeet (aistivammaiset, aivohalvauspotilaat, kehitysvammaiset, mielenterveysoireiset, muistisairaat, puhevammaiset ja päihteitä käyttävät) hyödyntää työssään geroteknologian mahdollisuuksia arvioi apuvälineiden ja geroteknologian mahdollisen hyödyn asiakkaalle ja opastaa asiakkaita ja omaisia apuvälineiden ja geroteknologian hyödyntämisessä hyödyntää alueellisia ja valtakunnallisia apuvälineiden tietokantoja 25

27 hyödyntää tavanomaista tietotekniikkaa niin asiakkaan apuna kuin osana omaa työtään. osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen arvioi kokonaisvaltaisesti ikääntyneen asiakkaan terveyspalvelujen ja kuntoutuksen tarpeita ja mahdollisuuksia laatii yksilöllisen hoito- palvelu- ja kuntoutussuunnitelman yhdessä ikääntyneen, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa toimii ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä koskevissa valinnoissa asiakaslähtöisesti hyödyntää vanhustyön asiantuntijoiden antamaa palautetta toiminnassaan. Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman toteuttaminen ottaa huomioon ikääntyneen itsemääräämisoikeuden toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa ikääntyneen ihmisen sekä hänen omaistensa ja läheistensä kanssa hoitaa yksilöllisesti ikääntyneen terveyttä ja tukee hänen toimintakykyään hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti antaa asianmukaista terveyteen ja toimintakykyyn liittyvää tietoa ikääntyneen ymmärtämällä tavalla varmistaa ikääntyneelle yksilölliset ja asianmukaiset palvelut tukee ikääntyneen kuntoutumista yhteistyössä kuntoutuksen ammattilaisten kanssa tukee ja ylläpitää ikääntyneen 26

28 toimintakykyä hoito- ja palveluketjun eri vaiheissa. Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman arviointi arvioi ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä suhteessa hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman tavoitteisiin ottaa huomioon ikääntyneen ja läheisten näkemykset muutostarpeista ja palvelujen laadusta arvioi hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa ikääntyvän muuttuvien tarpeiden mukaisesti dokumentoi ja pitää ajan tasalla käytössä olevat suunnitelmat ja asiakirjat. osaa tukea ikääntyneen fyysistä terveyttä ja toimintakykyä ja ohjata apuvälineiden käytössä. Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä tukee ja ohjaa ikääntyneen itsenäistä selviytymistä asuinympäristössään rohkaisee ikääntynyttä aktiiviseen toimintaan omassa lähiympäristössään huolehtii ikääntyneen ympäristön turvallisuudesta ja esteettömyydestä ehkäisee ikääntyneiden koti- ja vapaa-ajan tapaturmia (erityisesti kaatumistapaturmat) kartoittaa asiakkaan apuväline- ja asunnon muutostyötarpeita sekä asumisen tukemisen välineiden tarpeita yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa ohjaa ikääntynyttä apuvälineiden käytössä sekä niiden huollossa ohjaa ikääntyneiden tarpeisiin kehitetyn teknologian käytössä (esim. asumisympäristön turvallisuutta lisäävät hallintalaitteet). 27

29 Terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävään liikkumiseen ja liikuntaan tukeminen tukee ikääntynyttä säännölliseen päivittäiseen liikkumiseen ja erityisesti lihasvoiman ja tasapainon harjoittamiseen ja ylläpitämiseen motivoi ja rohkaisee ikääntynyttä pitämään huolta omasta fyysisestä terveydestään ja hyvinvoinnistaan toimii toimintakykyä ylläpitävän ja aktivoivan työotteen periaatteiden mukaisesti ennakoi ikääntyneen fyysisen terveydentilan ja toimintakyvyn muutoksia turvallisuuden kannalta kartoittaa ikääntyneen liikkumisen apuvälinetarpeita hankkii asiantuntija-apua arvioimaan ja valitsemaan asiakkaan apuvälineitä sekä osallistuu niiden valintaan ja kokeiluun asiakkaan kanssa opastaa asiakkaita ja omaisia apuvälineiden käytössä. osaa ohjata ikääntynyttä terveellisessä ravitsemuksessa. Terveellisessä ravitsemuksessa ohjaaminen ottaa työssään huomioon uudet ravitsemussuositukset sekä ikääntymismuutoksien vaikutukset ravitsemukseen ehkäisee toiminnallaan ravitsemuksesta aiheutuvia muutoksia ikääntyneen terveydessä (esim. suun terveyden hoito) ohjaa ikääntynyttä terveelliseen ravitsemukseen arvioi ikääntyneen ravitsemuksen tilaa ja tekee tarvittaessa ravintoanalyysin ohjaa ikääntynyttä nestetasapainoon liittyvissä asioissa 28

30 ohjaa ikääntynyttä erityisruokavalioissa hyödyntää ravitsemuksen asiantuntijoita arvioidessaan ikääntyneen ravitsemuksen tilaa kehittää työryhmän jäsenenä kotona ja laitoksessa asuvien ikääntyneiden ravitsemukseen liittyviä käytänteitä. osaa tukea ja ohjata ikääntynyttä sosiaalisessa hyvinvoinnissa. Ikääntyneen toimijuuden tukeminen ohjaa ikääntynyttä löytämään omat voimavaransa ohjaa harrastuksiin hakeutumisessa tukee ikääntyneen kulttuurista ainutlaatuisuutta ohjaa erilaisten kulttuurielämysten piiriin tukee ja kannustaa ikääntynyttä esteettisiin elämyksiin ja kokemuksiin ottaa huomioon ikääntyneen esteettisyyden tarpeet pukeutumisessa ja muissa ulkonäköön vaikuttavissa seikoissa. Ikääntyneen yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen tukee ikääntynyttä lujittamaan ihmissuhteitaan, rohkaisee ja tukee yhteydenpidossa tukee ikääntyneen yhteisöön kuulumisen tunnetta ja samaistumista omiin yhteisöihinsä tukee ikääntynyttä ylläpitämään suhteitaan eri sukupolviin tukee ikääntyneen aktiivista kansalaisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia ohjaa ja tukee ikääntynyttä erilaisten tietoteknologisten laitteiden käytössä neuvoo ja ohjaa ikääntynyttä omaehtoiseen tiedonhakuun. 29

31 Sosiaalisissa kysymyksissä tukeminen ehkäisee ikääntyneen yksinäisyyttä ja syrjäytymistä tukee ikääntyneen päihteetöntä elämäntapaa ottaa puheeksi ikääntyneen mahdolliset riippuvuudet puuttuu tarvittaessa ikääntyneen kaltoinkohteluun (esim. perhe- ja lähisuhdeväkivalta). osaa tukea ikääntyneen omaishoitajaa ja lähiyhteisöä. osaa tukea ikääntyneen elämänhallintaa ja mielenterveyttä. Omaishoitajan, läheisten ja lähiyhteisöjen tukeminen toimii omaishoitajan kanssa aktiivisessa yhteistyössä ikääntyneen hyvinvoinnin turvaamisessa (hoivakumppanuus) tukee omaishoitajan ja lähiyhteisön hyvinvointia ja jaksamista antaa tietoa omaishoitajille suunnatuista palveluista, tukimuodoista ja vertaisryhmätoiminnasta ohjaa omaishoitajaa etuisuuksien hakemisessa. Ikääntyneen elämänhallinnan tukeminen käyttää elämänhallinnan tukemisen menetelmiä tukiessaan ikääntyneen elämänhallintaa kuuntelee ikääntynyttä ihmistä ja eläytyy hänen ajatusmaailmaansa tukee ikääntynyttä läpikäymään menneisyyttään ja löytämään kokemuksilleen myönteisiä merkityssisältöjä tukee ikääntyneen lähiverkostoa. 30 Ikääntyneen mielenterveyden tukeminen tukee toiminnallaan mielenterveyden tasapainoa

32 vahvistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat ikääntyneen mielenterveyteen edistävästi tukee toiminnallaan ikääntyneen selviytymis- ja elämänhallintakeinoja käyttää muistelua edistämään ikääntyneen mielenterveyttä tukee ikääntyneen itsetuntoa, itsearvostusta ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta kuuntelee ja on läsnä luo ikääntyneelle elämänuskoa ja toivoa tulevaisuuteen huolehtii mielihyvää tuottavien asioiden jatkumisesta ikääntyneen elämässä ja auttaa löytämään uusia mielenkiinnon kohteita tukee ikääntynyttä ylläpitämään vuorovaikutustaitojaan ja sosiaalisia suhteita tukee ikääntynyttä luovuuteen ja itsensä toteuttamiseen tukee ikääntynyttä selviytymään hänen elämäänsä liittyvissä kriiseissä ehkäisee ikääntyneiden mielenterveyden riskejä ja ohjaa tarvittaessa mielenterveyspalveluiden piiriin. Kriisissä olevan ikääntyneen ja hänen läheistensä tukeminen ottaa työssään huomioon kriisin vaiheet ja kriisireaktiot arvioi välittömän avuntarpeen valitsee kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisia kriisityön toimintatapoja ja interventiomuotoja kohtaa ikääntyvän ja hänen läheisensä sekä työyhteisön ammatillisesti kriisitilanteissa ymmärtää ihmisen käyttäytymisen muutoksia surussa tai kriisin eri vaiheissa antaa käytännön neuvoja ja tukea sekä hyödyntää tarvittaessa tukihenkilötoimintaa 31

33 ohjaa ikääntyvän ja hänen läheisensä tarvittaessa kriisipalveluihin kehittää osaltaan kriisitilanteiden hallintaa ja vastuukysymyksiä vanhustyössä. osaa tukea ikääntynyttä kognitiivisten toimintojen ylläpitämisessä. osaa tukea ikääntyneen henkistä ja hengellistä toimintakykyä. osaa tukea ikääntyneen seksuaalisuutta. Kognitiivisissa toiminnoissa tukeminen edistää toiminnallaan ikääntyneen muisti- ja älyllisiä toimintoja tukee ikääntynyttä ongelmanratkaisutaitojen ylläpitämisessä tukee ikääntynyttä oppimaan uusia asioita ja seuraamaan aikaansa ohjaa ikääntynyttä tietoliikenne- ja kommunikaatiovälineiden käytössä ohjaa ikääntyneelle virikkeellistä, aivotoimintaa aktivoivaa toimintaa ohjaa ikääntyneiden virikkeellisiä ja toiminnallisia ryhmiä. Henkisen ja hengellisen toimintakyvyn tukeminen ottaa huomioon ikääntyneen elämänkatsomuksen ja siihen liittyvät valinnat sekä erilaiset kulttuuritaustat keskustelee tarvittaessa ikääntyneen kanssa hänen esille tuomistaan hengellisistä kysymyksistä mahdollistaa ikääntyneelle hengellisiä palveluja. Ikääntyneen seksuaalisuuden tukeminen tukee naiseuteen ja miehisyyteen liittyvissä asioissa mahdollistaa ikääntyneelle esteettisiä elämyksiä ottaa huomioon ikääntyneen läheisyyden ja kosketuksen tarpeita sekä seksuaalisuuteen liittyviä tarpeita 32

34 tukee ja edistää sukupuoliidentiteettiä ja seksuaalista hyvinvointia hyväksyy sukupuolisuuden ja sukupuolisen yksilöllisyyden keskustelee ikääntyneen kanssa hänen esille tuomista seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä tarjoaa asiallista tietoa ja ohjaa ikääntyneen tarvittaessa asiantuntijapalvelujen piiriin. osaa arvioida ja kehittää omaa ammattitaitoaan ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn tukemisessa. Oman ammattitaidon arviointi arvioi rehellisesti ja realistisesti omaa toimintaansa vanhustyössä edistää omalla toiminnallaan palvelujen laadukkuutta ja vaikuttavuutta vahvistaa vanhustyön asiantuntemustaan kiinnittää huomiota omaan työhyvinvointiin ja tunnistaa jaksamisensa rajat. c) Ammattitaidon osoittamistavat Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen -tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen tutkinnon suorittamissuunnitelman mukaisesti ja näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa tarkoin esitetyin ja tutkintotoimikunnan hyväksymin tavoin. Ammattitaito osoitetaan todellisissa työelämän tilanteissa. Ammattitaidon osoittamisessa voidaan lisäksi käyttää kirjallisia tuotoksia, projektitöitä, suullisia perusteluja sekä niiden erilaisia yhdistelmiä. Arviointi toteutetaan kolmikantaisesti työelämän sekä opetusalan edustajien yhteistyönä. n itsearviointi on olennainen osa tutkintosuorituksen arviointia. Arvioidut suoritukset tulee kirjata ja palaute antaa tutkinnon suorittajalle arvioinnin jälkeen. 33

35 B. VALINNAISET TUTKINNON OSAT 3.4 Sairaan ikääntyneen hoitaminen a) Ammattitaitovaatimukset osaa tukea ikääntynyttä selviytymään sairauden muuttamassa elämäntilanteessa. osaa toteuttaa ikääntyneen potilaan tai asiakkaan hoitotyötä. b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Sairastuneen ikääntyneen selviytymisen tukeminen auttaa sairastunutta ikääntynyttä säilyttämään minäkuvansa ja itsekunnioituksensa ottaa hoidon ja kuntoutumisen tukemisen suunnittelussa huomioon ikääntyneen selviytymistä edistäviä tekijöitä luo turvallisen ja luottamuksellisen hoitosuhteen ja turvallisen hoitoympäristön tukee ikääntyneen omaa päätöksentekoa ja osallisuutta omaan hoitoonsa antaa tarvittaessa tietoa sairaudesta, sen hoidosta, itsehoidosta ja sairauden ennaltaehkäisystä toimivaltansa rajoissa ottaa työssään huomioon ikääntyneiden erilaisuuden ja yksilölliset tavat huolehtia itsestään ja ottaa vastuuta hoidostaan. Ikääntyneen suunnitelmallinen hoitotyö ottaa huomioon hoidon suunnittelussa ikääntyneen elämänkulun ja yksilölliset hoidon tarpeet sekä mielipiteet ja voimavarat asettaa hoidon tavoitteet yhdessä ikääntyneen ja omaisten tai läheisten kanssa määrittelee hoitotyön auttamismenetelmät asiakaslähtöisesti. 34

36 Ikääntyneen hoidon toteutus toimii ikääntyneen omahoitajana toteuttaa ikääntyneen lääketieteellistä hoitosuunnitelmaa osana hoitotyönsuunnitelmaa oman toimivaltansa rajoissa toteuttaa ikääntyneen hoitoa moniammatillisen työryhmän jäsenenä tekee yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa toteuttaessaan ikääntyneen hoitoa käyttää eri hoitotyön auttamismenetelmiä toteuttaessaan ikääntyneen sairaanhoitoa toimii yhteistyössä ikääntyneen, omaisten ja hoitoketjun eri toimijoiden kanssa hoitoprosessin eri vaiheissa tekee yksilöllisen kotiuttamissuunnitelman ja on yhteydessä ikääntyneen jatkohoitopaikkaan huolehtii tiedonkulusta ja jatkohoitotiedotteista. Ikääntyneen hoidon arviointi arvioi ja muuttaa hoitotyön suunnitelmaa ikääntyneen tilassa tapahtuvien muutosten mukaisesti tiedottaa suullisesti ja dokumentoi ikääntyneen tilassa tapahtuvista muutoksista arvioi ikääntyneen hoitoa tavoitteiden mukaisesti. osaa ottaa hoitotyössä huomioon ikääntymismuutosten vaikutukset. Ikääntyneen ravitsemuksesta ja nestetasapainosta sekä suun terveydenhoidosta huolehtiminen arvioi ikääntyneen ravitsemuksen tilaa ja tekee tarvittaessa ravintoanalyysin hyödyntää asiantuntija-apua hoitaa ja ohjaa ikääntynyttä neste- 35

37 tasapainon ylläpitämisessä huolehtii sairaan ikääntyneen riittävästä ravinnonsaannista hoitaa ja ohjaa ikääntynyttä ravitsemuksen erityistilanteissa hoitaa ja ohjaa ikääntynyttä suunhoitoon liittyvissä kysymyksissä ottaa huomioon ikääntymisen, sairauksien ja lääkehoidon vaikutukset suun terveydentilaan. Ikääntyneen ihon hoito arvioi ihon kuntoa hoitaa ja ohjaa ikääntynyttä ihonhoidossa ehkäisten ihomuutoksia ja ihon infektioita sekä muita ihosairauksia ohjaa henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvissä kysymyksissä. Ikääntyneen riittävästä levosta huolehtiminen hoitaa ja ohjaa ikääntynyttä uni- ja valverytmin ylläpidossa ja tunnistaa ja arvioi sen häiriöitä. Ikääntyneen eritystoiminnasta huolehtiminen seuraa ikääntyneen eritystoimintaa ja havainnoi mahdollisia eritystoiminnan häiriöitä hoitaa ja ohjaa ikääntynyttä erittämiseen liittyvissä kysymyksissä (infektiot, ummetus, avanteet, suoliston tulehdussairaudet). osaa edistää omalla toiminnallaan ikääntyneen turvallisen lääkehoidon toteutumista. Lääkehoidon toteuttaminen ottaa toiminnassaan huomioon lääkehoidon perustana olevat säädökset ja ohjeet toimii turvallisen lääkehoidon 36

38 periaatteiden mukaisesti etsii täsmällistä tietoa ikääntyneiden käyttämistä lääkkeistä ja niiden vaikutuksista sekä lääkkeiden turvallisesta yhteiskäytöstä hyödyntää lääkehoidon toteuttamisessa tietoa ikääntyneillä käytettävien lääkeaineiden tavallisimmista haittavaikutuksista, yhteisvaikutuksista sekä ikääntymiseen liittyvistä lääkevaikutusten muutoksista toteuttaa ikääntyneen lääkehoitoa oman vastuualueensa rajoissa hoitaa työryhmän jäsenenä ikääntyneen erilaisia kiputiloja. Lääkehoidon vaikutusten seuraaminen tarkkailee ikääntyneen lääkehoidon vaikutuksia ja tiedottaa havainnoistaan ohjaa ikääntynyttä, omaisia ja läheisiä lääkehoidon toteuttamisessa kehittää lääkehoidon toteuttamista työryhmän jäsenenä. osaa hoitaa ikääntyneen sairauksia. Sairastuneen ikääntyneen hoitaminen käyttää hoitotyössään tietoa ikääntyneiden tyypillisimpien sairauksien etiologiasta, riskitekijöistä ja oireista sekä sairauksien tutkimus- ja hoitomenetelmistä hoitaa hoitosuunnitelman mukaisesti: eri kansansairauksia sairastavaa, tyypillisimpiä sisätauteja sairastavaa, leikkauspotilaana olevaa, syöpää sairastavaa, muistisairautta sairastavaa ikääntynyttä. 37

39 Ikääntyneiden sairauksien ennaltaehkäiseminen ehkäisee toiminnallaan sairauden ja vuodelevon aiheuttamia lisäsairauksia: sairauden uusiutumista tai pahenemista keuhkokuumetta verisuonitukoksia painehaavaumia liikunta- ja toimintakyvyn alenemista diabeteksen lisäsairauksia deliriumia. osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneen saattohoitoa. Ikääntyneen saattohoidon suunnittelu ottaa huomioon kuolevan potilaan hoitoa ohjaavan arvoperustan suunnitellessaan ikääntyneen saattohoitoa suunnittelee ja toteuttaa saattohoitoa työryhmän jäsenenä ottaa huomioon saattohoitosopimuksen. Ikääntyneen saattohoidon toteutus toteuttaa ikääntyneen saattohoitoa ottaen huomioon hyvän perushoidon ja kivun hoidon tukee ikääntyneen turvallisuuden tunnetta hoitaa ikääntynyttä tämän vakaumuksen mukaisesti tukee ja ohjaa ikääntynyttä, omaisia ja läheisiä heidän surutyössään hoitaa vainajan sekä ohjaa ja tukee omaisia asioiden järjestämisessä tukee työyhteisöä ja hyödyntää työyhteisön tukea. 38

40 Saattohoidon kehittäminen kehittää osaltaan ikääntyneen saattohoitoa työyhteisössään. osaa auttaa ja tukea mielenterveysoireista kärsivää ikääntynyttä Mielenterveysoireisen ikääntyneen tukeminen soveltaa työssään tietoa ikääntyneiden tavallisimmista mielenterveyshäiriöistä ja psyykkisistä sairauksista sekä niiden tutkimuksista, hoidosta ja yleisimmin käytössä olevista psyykenlääkkeistä ohjaa ikääntynyttä ja hänen läheisiään ikääntyneiden mielenterveyspalveluiden käytössä ottaa toiminnassaan huomioon ikääntyneen mielenterveyttä kuormittavia tekijöitä ja mielenterveysoireita luo turvallisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen tukee ikääntynyttä, hänen omaisiaan ja läheisiään kriisitilanteessa vahvistaa ikääntyneen tukiverkostoa toteuttaa osaamisensa rajoissa lääkehoitoa ja tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia tukee ikääntyneen mielenterveysongelmaisen kuntoutumista moniammatillisen työryhmän jäsenenä käyttää terapeuttisia menetelmiä, kuten muistelua, vertaisryhmiä, ryhmätoimintaa, liikuntaa sekä luovan toiminnan eri muotoja kuntoutumisen tukemisessa edistää ikääntyneen mielenterveyttä virikkeellisellä toiminnalla ohjaa ikääntynyttä osallistumaan alan paikallisjärjestöjen toimintaan oman tahdon ja toiveiden mukaisesti 39

41 toimii moniammatillisessa yhteistyössä ja kehittää ikääntyneen mielenterveyttä edistäviä sosiaalisia ja ympäristöllisiä tekijöitä yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. osaa auttaa ja tukea päihdeongelmaista ikääntynyttä. osaa kehittää ja edistää toiminnallaan sairaan ikääntyneen hoitoa. osaa arvioida ja kehittää ammattitaitoaan sairaan ikääntyneen hoitotyössä. Päihteitä käyttävän ikääntyneen tukeminen havainnoi ikääntyneiden päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia ja päihderiippuvuutta ja puuttuu niihin ammatillisesti ottaa työssään huomioon alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden sekakäyttöön liittyvät terveysriskit ottaa tarvittaessa päihdekäytön puheeksi ja ohjaa ikääntyviä ja heidän omaisiaan päihdepalveluihin ja ammatillisen tuen piiriin toteuttaa omassa työssään moniammatillista kuntouttavaa yhteistyötä. Ikääntyneen hoidon kehittäminen kehittää ja edistää työyhteisössään sairaan ikääntyneen laadukasta hoitoa hyödyntää asiakaspalautetta arvioidessaan hoitotyön laatua. Oman ammattitaidon arviointi ja kehittäminen arvioi omaa toimintaansa sairaan ikääntyneen hoitotyössä ja laatii oman työn kehittämissuunnitelman hakee uusinta tietoa hyvistä hoitokäytännöistä mitoittaa työnsä niin, että työ, vapaa-aika ja sosiaalinen elämä ovat tasapainossa. 40

42 c) Ammattitaidon osoittamistavat Sairaan ikääntyneen hoitaminen -tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaisen tutkinnon suorittamissuunnitelman mukaisesti näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa tarkoin esitetyin ja tutkintotoimikunnan hyväksymin tavoin. Ammattitaito osoitetaan todellisissa työelämän tilanteissa. Ammattitaidon osoittamisessa voidaan lisäksi käyttää kirjallisia tuotoksia, projektitöitä, suullisia perusteluja sekä niiden erilaisia yhdistelmiä. Arviointi toteutetaan kolmikantaisesti työelämän sekä opetusalan edustajien yhteistyönä. n itsearviointi on olennainen osa tutkintosuorituksen arviointia. Arvioidut suoritukset tulee kirjata ja palaute antaa tutkinnon suorittajalle arvioinnin jälkeen. 3.5 Muistioireisen ikääntyneen tukeminen eri toimintaympäristöissä a) Ammattitaitovaatimukset osaa toimia muistioireisia ikääntyviä koskevien valtakunnallisten ja alueellisten suositusten ja toimintalinjausten mukaisesti. b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit Yhteiskunnallinen osaaminen ottaa työssään huomioon muistisairauksista aiheutuvia tulevaisuuden haasteita, jotka vaikuttavat palvelurakenteen ja palveluiden kehittämiseen käyttää toiminnassaan muistisairaan asemaa, oikeuksia ja edunvalvontaa ja eettisiä periaatteita ohjaavia asiakirjoja ja neuvoo tiedon hakemisessa käyttää yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja muistisairaiden ja omaisten tukemiseksi. Muistisairauksien tutkimusta ja hoitoa ohjaavien säädösten, ohjelmien ja suositusten mukaan toimiminen ottaa työssään huomioon ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen sisällön siltä osin kuin se koskee dementiaoireisia ikääntyneitä sekä Alzheimerin taudin Käypähoitosuosituksen 41

43 toimii työpaikkakuntansa ikääntymispoliittisen strategian mukaisesti seuraa muistisairauksien valtakunnallisten ja alueellisten suositusten ja toimintalinjausten kehittymistä. osaa toimia muistiasiantuntijana omassa työyhteisössään. Muistioireita ja muistisairauksia koskevan tiedon hyödyntäminen hyödyntää työssään tietoa muistioireita aiheuttavista sairauksista sekä yleisimmistä dementoivista sairauksista etsii ja hyödyntää tutkimustietoa ja ajankohtaista tietoa muistisairauksista oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen arvioi kriittisesti hankkimaansa tietoa. Toiminnan koordinointi ja ohjaus turvaa muistisairaalle ja hänen omaisilleen ja läheisilleen oikeuden ensitietoon ja tukeen, palvelutarpeen arviointiin, palveluohjaukseen ja palveluihin sairausprosessin kaikissa vaiheissa ohjaa kotona asumista tukeviin palveluihin sekä alueellisiin ja seudullisiin muistisairaan lähipalveluihin edistää toiminnallaan muistisairaan toimintakykyä ja kuntoutumista ottaa huomioon palveluiden kattavuuden määrälliset tavoitteet ja niiden seurantajärjestelmät. Moniammatillinen yhteistyö ylläpitää luotuja asiakkuuksia ja vaikuttaa myönteisesti muistisairauden hoitolinjauksiin rakentaa ja ylläpitää yhdessä 42

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 11/2010 2 SISÄLLYS 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkintojen suorittaminen... 3 1.3 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia vanhustyötä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan, osaa toimia tiimien ja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia vanhustyötä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan, osaa toimia tiimien ja

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Lausuntopyyntö 39/421/2012 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2012 SISÄLTÖ VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO... 1 SISÄLTÖ... 1 1 NÄYTTÖTUTKINNOT...

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 23/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3416 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3417 7 (pdf) 1 Dno 23/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia vanhustyötä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan, osaa toimia tiimien ja

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010

YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 46/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:11 Määräykset ja ohjeet 2010:11 Näyttötutkinnon perusteet YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta vanhustyön erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta vanhustyön erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta vanhustyön erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2012 Sisältö KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012... 1 Sisältö... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT...

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI 3.3 Asiakaspalvelu- ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa TUTKINNON SUORITTAJA: Nimi Syntymäaika SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Ammatillisen näyttötutkinnon peruste : Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Perusteen nimi Määräyksen diaarinumero Korvattavat määräykset Koulutuskoodit Tutkintonimikkeet Voimaantulo Voimassaolon päättyminen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 38/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:34 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:34 ISBN 978-952-13-6122-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 19/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:28 Määräykset ja ohjeet 2011:28 Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011

MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 14/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:23 Määräykset ja ohjeet 2011:23 Näyttötutkinnon perusteet MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Vanhustyön erikoisammattitutkinto. Voimassa 1.8.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Vanhustyön erikoisammattitutkinto. Voimassa 1.8. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Vanhustyön erikoisammattitutkinto Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 20/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:26 Määräykset ja ohjeet 2011:26 Näyttötutkinnon perusteet PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS...

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala YRITTÄJÄ 3 1. YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 1.1

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 17/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:30 Määräykset ja ohjeet 2011:30 Näyttötutkinnon perusteet TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnossa osoitetaan laaja-alaisia taitoja työskennellä kaupan esimiestehtävissä sekä ylläpitää

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 22/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3414 6 (nid.) ISBN 978 952 13 3415 3 (pdf) 1 Dno 22/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010. Määräykset ja ohjeet 2010:9

Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010. Määräykset ja ohjeet 2010:9 Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:9 Määräykset ja ohjeet 2010:9 Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys xx/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:xx 2 Sisällys 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa johtaa ja organisoida IV-asentajaryhmän töitä osaa hoitaa käytännön järjestelyt ja materiaalivirrat

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot