Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta 3 08.01.2014 Kaupunginhallitus 111 28.04.2014 Perusturvalautakunta 61 03.09.2014 Kaupunginhallitus 187 22.09."

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Lähetekeskustelun käyminen hankesuunnitelmasta koskien Kokemäen terveyskeskuksen vuodeosaston muuttamista vanhusten lyhytaikaista tehostettua palveluasumista tarjoavaksi yksiköksi 18/213/2014 PTLK Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymällä on kaksi terveyskes kussairaalaosastoa; Harjavallassa 40 paikkainen ja Kokemäellä 27 paikkai nen. Niiden käyttö on viime vuosina voimakkaasti vähentynyt. Vuon na 2011 hoitopäiviä kertyi , vuonna 2012 niitä oli ja tarkis tettu arvio vuoden 2013 hoitopäiviksi on hoitopäivää (ta lousar viossa hpv). Sairaalaosastojen 100 %:n käyttö tarkoittaisi hoitopäi vää vuoden aikana, käyttö-% on ollut siis KSTHKY:n palvelu taso suunnitelman mukaan hoitopäiväsuoritteet vähenevät edel leen ja arvio vuoden 2016 hoitopäiviksi on , joka vastaa n. 44 hoito paikkaa. Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n johtavat viranhaltijat ja Kokemäen kaupungin edustajat ovat pide tyssä pala verissa neu votelleet Kokemäen vuode osaston muut tamisesta palveluasu misyksiköksi. Tä män jäl keen on laadittu selvitys pal velutaso muutok sista sekä kunta yhtymän että sosiaalipalveluiden osalta, henkilöstötarvemuutoksista ja sekä laskettu muu toksesta aihe uttu via kustan nuksia. Muutosehdotus on ollut esillä myös Kes ki-sata kunnan kehittä mis ryhmässä (kyn tayhtymän ja jäsenkun tien sosiaali huollon joh tavat viranhalti jat), Keski-Satakunnan ta lousarvion info-ti laisuu dessa ja talousarvioehdotuk sessa. Muut jäsen kunnat eivät ole muutosta vastaus ta neet, vaan päin vas toin kannattaneet sitä oikeansuuntaisena kehi tyk senä. KSTHKY korvaa vähentyviä sairaalapaikkoja ottamalla uudel leen käyttöön Harjavallan entisen vuo deosaston poti lashuoneita, jolloin hoito paikkoja olisi 50-55, sekä te hostamal la kotisairaalatoi mintaa. Kuntayhtymän suunnitel man mukaan Kokemäen ter veysaseman sairaalatoimin ta päättyisi Tämän jäl keen osasto siir tyy Ko kemäen perusturvaosaston alai suu teen ja osastolla teh dään re montti ja muutostyöt syksyn aikana. Osasto muuttuu 16 paikkaiseksi ly hytai kaista, kun touttavaa palveluasu mista tarjoa vaksi yksi kök si, joka toiminnal laan tukee asiakkaan omia voima varoja, tar joaa omais hoi tajille mahdolli suuden laki sääteisiin va paisiin, tekee toi min takykyselvi tyksiä ja kuntoutus suunnitelmia, toimii siirtymävai heen hoi to paikkana sairaa lahoi dosta kotiin tai pidempiaikai seen palvelu asumiseen. Tavoittee na on, et tä yksi kön toiminta al kaa Muutossuunnitelma perustuu voimaan astuneeseen vanhuspalvelulakiin, ikä ihmisten pal velujen laatu suositukseen (STM 2008), Kokemäen vanhuspalve lutarveselvi tykseen 2013, KSTHKY:n palvelutaso suunnitelmaan ja talous- ja suoritetoteu tumatietoihin. Talousarviossa on varattu investointimäärärahana yksikön re monttikustannuksiin (sisältäen putkiremontin) ja ensika lustukseen

2 Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi-Marja Polo tulee esittele mään perustur va lautakunnalle suunnitelman terveyskeskussairaalaosaston muuttamisesta pal veluasumisyk siköksi. Oheismateriaali ja liitteet oheismateriaalina suunnitelma Keski-Satakunnan tervey den huol lon kunta yhty män Koke mäen terveys aseman sairaala osaston toi minnan muuttamises ta asiakkaan voima varoja tu kevaksi ja/tai li sää väksi sekä koto na asum sita tu kevaksi palveluasumisyk si köksi kustannuslaskelma Lisätietoja antaa vanhuspalvelupäällikkö Kirsi-Marja Polo, p Perusturvajohtajan päätösehdotus Perusturvalautakunta päättää hyväksyä esitetyn suunnitel man Kes ki-sa takunnan terveyden huollon kunta yhty män Koke mäen terveys aseman sairaala osas ton toi minnan muuttami sesta asiak kaan voimavaroja tuke vaksi ja/tai lisää väksi se kä kotona asu mista tu kevaksi pal veluasumis yksi köksi ja oikeut taa van hus pal ve luiden kehittä mistyö ryhmän jat kamaan suunni telman eteen päin vie mistä suunnitelman mu kaisesti vuoden 2014 ai kana. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi-Marja Polo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo KH Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina suunnitelma sekä kustannuslaskelma Keski-Sata kun nan ter vey den huol lon kun ta yhtymän Kokemäen terveysaseman sairaa la osaston toi minnan muut tami sesta asiakkaan voimavaroja tukevaksi ja/tai lisääväksi sekä kotona asumista tukevaksi palveluasumisyksiköksi Kaupunginjohtajan päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Kaupunginjohtajan kokouksessa antama päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian perusturvalautakun nan valmisteltavaksi kaupunginvaltuustolle tehtäväksi esityksek si. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuk sen yksimielisesti. Lisätietoja perusturvajohtaja Eija Kuokka, puh PTLK

3 Kokemäen terveyskeskussairaalan toiminta päättyi kesäkuussa 2014 ja toimin ta keskitettiin Harjavallan terveyskeskussairaalaan. Myös henkilökunta jäi KSTHKY:n palvelukseen koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Yksi työn te ki jä omasta tahdostaan siirtyi töihin Kokemäen kaupungin palvelukseen ja Hen rikin ho viin hoitajaksi. Vuodeosastojen käyttö on vähentynyt hoitoketjujen ja palvelurakenteiden uudistuksen myötä hy väl lä jatkohoitosuunnittelulla ja yhteistyössä kotiuttamishoitajien ja vanhuspalveluiden kesken. Vuo de osas to jen hoitoajat ovat myös lyhentyneet. Viime vuonna Harjavallan vuodeosastolla kuormitus oli 85,8 % ja keskimääräinen hoitoaika 11,5 vrk ja Kokemäellä kuormitusprosentti oli 85,9 ja kes ki mää räi nen hoitoaika 12,2 vrk. Kokemäkeläisiä hoidettiin vuodeosastoilla enimmillään hoi to päi vää (v. 2008). Suuri osa näistä hoitopäivistä kertyi pitkäaikaisessa hoidossa olevista, joille ei ol lut tarjota muuta hoitopaikkaa. Hoitopäivien määrä on laskenut vuosittain niin, että v niitä ker tyi eikä vuodeosastolloilla ollut enää yhtään pitkäaikaishoidossa olevaa jonottamassa van hain ko ti- tai palvelukotipaikkaa. Ajalla vuodeosastoilla on ollut yhteensä hoi to päi vää, joista jäsenkuntien potilaiden hoidon tarve on ollut päivää ja niistä koke mä ke läis ten hoitopäiviä Kokemäkeläisiä potilaita on ollut keskimäärin 20/kk, vaihteluväli Tällä het kel lä kokemäkeläisiä on osastolla 13. Potilaille oli järjestynyt kodinomainen, hoidontarvetta vas taa va hoitopaikka. Kotisairaalatoiminta, kotihoito ja vanhusten erityyppiset asumispalvelut turvaavat hoi don jatkuvuuden. Myöskään erikoissairaanhoidosta ei ole kertynyt siirtoviivemaksuja kun ta yh ty män jäsenkunnille heinäkuun loppuun mennessä. KSTHKY:n palvelutasosuunnitelman mukaan jäsenkuntien hoitopäiväsuoritteet vä he ne vät edelleen ja arvio vuoden 2016 hoitopäiviksi on , joka vastaa n. 44 hoitopaikkaa. Sai raa las sa ollaan enää akuutin sairauden tai kuntoutuksen vuoksi. Kokemäkeläisiä kuten muitakin ter vey denhuol lon kuntayhtymän jäsenkuntien sairaalahoidon tarpeessa olevia on hoidettu molemmilla vuo de osas toil la. Kuntayhtymän toiveena ja tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on, että jä sen kun tien päättäjät, työntekijät, potilaat ja omaiset mieltävät ajatuksen, että asiakasta ei aina tarvitse siir tää terveyskeskussairaalaan. Tarvittava sairaanhoidollinen ammattitaito ja lääkärikonsultaatiot voi daan viedä kuntayhtymän kotisairaalan toimesta vanhainkoteihin, palvelukoteihin ja asiakkaan ko tiin, jos riittävä omaisverkosto on hoidon tukena. Vanhuspalveluissa toimivalta henkilöstöltä vaa di taan nykyään hoitoalan tutkinto ja asiantuntemus, joten ympärivuorokautinen hoito on turvattua sai raus ta pauk sis sa kin lisäasiantuntemuksen turvin. Vuodeosaston muutosta palveluasumisyksiköksi on valmistellut vanhuspalveluiden ke hit tä mis työ ryh mä, jonka puheenjohtajana on perusturvalautakunnan puheenjohtaja Pertti Raitoharju ja jä se ni nä perusturvajohtaja, vanhuspalvelupäällikkö, avopalvelupäällikkö, sosiaaliohjaaja ja osas ton hoi ta jan sekä kotihoidon ja Henrikinhovin henkilöstön edustajat. Yhdyskuntaosastoa on edustanut ra ken nus in si nöö ri ja tekninen johtaja. Arkkitehtuuritoimisto Jani Virtanen Oy on antanut hankesuunnitelman vuodeosaston muu tok ses ta sosiaalihuollon palveluasumisyksiköksi. Jani Virtanen on tehnyt jo aiemmin vuodeosastolle muu tos suun ni tel mat, joten tila on hänelle tuttu ja tämä suunnitelma jatkoa edelliseen. Han ke suun ni tel mas sa on huomioitu nykyiset toimitilat ja tulevan toiminnan tilatarve

4 huonetilaohjelmineen. A-In si nöö rit Laskenta Oy on antanut tavoitehinta-arvion vuodeosaston peruskorjauksesta, ko ko nais kus tan nus ja lisäksi erillishinta sprinklauksesta , josta ALV Kus tan nuk set ilman ALV:a. on Huomioitavaa on, että kustannuksista iso osa johtuu vie mä röin nin uusimisesta. Terveyskeskuksen viemäriputkistoa on jo korjailtu vuotokohdista useamman ker ran ja nyt tehdään perusteellisempi korjaus, joka olisi joka tapauksessa terveysasemalla tehtävä lä hi ai koi na. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen tekninen lautakunta kilpailuttaa rakennusurakoinnin ja va lit see urakoitsijat. tavoitteena on, että muutostyöt saadaan alkuun marraskuussa Suun ni tel tu valmistumisaika on huhtikuun 2015 loppuun mennessä. Toukokuussa 2015 palveluasumisyksikkö aloittaa toiminnan 16-paikkaisena tehostettua, ly hyt ai kais ta palveluasumista ikä-ihmisille tarjoavana yksikkönä, joka tukee Henrikinhovin, kotihoidon ja ter vey den huol lon toimintaa, turvaa omaishoitajien mahdollisuuden saada lakisääteiset lomat, toimii siir ty mä vaiheen hoitopaikkana sairaalasta kotihoitoon tai pitempiaikaiseen palveluasumiseen. Hen ki lös tö mää rä 10. Vuosikustannukset n , josta asiakasmaksuosuus Lisäksi van hus työn yhteisten kustannusten osuus (hallinto, toimistotehtävät yms.) ja muut ns. vyörytyserät. Hoi to päi vä kustan nus on n Vuodeosastokustannus v on 185,39 /hpv. Oheismateriaali ja liitteet oheismateriaalina hankesuunnitelma , Kokemäen terveyskeskus, vuodeosasto. Vuodeosaston muutos so si aa li huol lon palveluasumisyksiköksi, Arkkitehtuuritoimisto Jani Virtanen Oy oheismateriaalina tavoitehinta-arvio , Vuodeosaston peruskorjaus, A-insinöörit Laskenta Oy Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Eija Kuokka, puh Perusturvajohtajan sijaisen päätösehdotus Perusturvalautakunta päättää esittää KH.lle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hankesuunnitelman Ko ke mäen terveysaseman vuodeosaston muuttamista vanhuksille lyhytaikaishoitoa tarjoavaksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KH 187 Kaupunginvaltuusto on osana vuoden 2014 ta lous ar vio käsit te lyä päättänyt perustaa Kokemäelle vanhusten lyhytaikaisen te hos tet tua palveluasumista tarjoavan yksikön. Em. päätöksen osana olevassa talousarviossa hankkeesta todetaan s. 8 mm., että Kokemäen kaupungin tiloissa toimiva Keski-Satakunnan ter veyden huol lon kuntayhtymän hallinnoiman Kokemäen terveysaseman vuo deosas ton toiminta tullaan kuntayhtymän toimesta lakkauttamaan

5 alkaen ja vuodeosaston tiloihin peruskorjataan Kokemäen kau pun gin toimesta tehostetun asumispalvelun yksikkö. Yksikkö aloittaa toi min tan sa vuoden 2015 alusta lukien. Investointiosassa on hankkeeseen ja siihen välittömästi liittyvään vuodeosaston putkiremonttiin varattu euron määräraha. Asumispalveluyksikön ensikalustukseen on euron suuruinen määräraha. Hankkeen tavoitteena on lai tos hoi don määrän vähentäminen ja sitä kautta saatavat taloudelliset hyödyt. Lisäksi talousarvion s. 6 todetaan, että esimerkki kaupungin toiminnan tehos ta mis toi men pi teis tä on uuden hoivaosaston perustaminen kau pun gin alaisuuteen, johon liittyy Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun ta yh tymän toisen vuodeosaston loppuminen. Toimenpide vastaa samalla sii hen väistämättömään tarpeeseen, jonka vuoden 2013 alkupuolella kä si tel ty vanhuspalvelukartoitus toi esiin. Vuonna 2015 kokemäkiläisten käy tös sä on enemmän hoivapaikkoja kuin vuonna Vuodeosaston net to mää räinen hoitopäivähinta kuitenkin on esimerkiksi vuonna 2014 yli 180 euroa, kun omassa toiminnassa olevan, hieman kevyemmän mi toi tuk sen hoivaosaston nettomääräinen hinta olisi jopa alle puolet siitä. Perusturvalautakunta on päättänyt esittää kau pun gin hal li tuksel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kokemäen terveyskeskuksen vuode osas ton muuttamisesta vanhusten lyhytaikaista tehostettua pal ve lu asumis ta tarjoavaksi yksiköksi koskevan hankesuunnitelman hy väk sy mis tä. Hallintosäännön kohdan mukaan kuitenkin kaupunginhallitus päättää kaupungin rakennushankkeiden hankesuunnitelmien hy väk sy mi ses tä, joten em. palveluasumista tarjoavan yksikön han ke suun ni tel man hy väk symi nen ei kuulu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Asian aiempaan käsittelyyn liittyy kaupunginhallituksen teke mä päätös palauttaa perusturvalautakunnan palveluasumista tar joa van yksikön yleisiä suunnitelmia ja kustannuksia koskevan esitys ta kai sin lautakunnan käsiteltäväksi ajatuksella, että asiaa tulee jat ko val mis tel la ja tuoda se sen jälkeen kaupunginhallituksen ohella myös kau pun gin val tuuston käsiteltäväksi. Ottaen huomioon hallintosäännössä määritellyn, vakiintuneen toi mi elin ten välisen toimivaltajaon ja toisaalta kaupunginhallituksen käsittelyssä ilmenneen tahtotilan, on käsiteltävänä oleva ehdotus han kesuun ni tel mak si kustannusarvioineen syytä viedä kaupunginvaltuuston lä hete kes kus te luun ennen kaupunginhallituksen päätöstä varsinaisesta han kesuun ni tel mas ta. Kaupunginjohtajan päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi perusturvalautakunnan esityksen ja 2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun terveyskeskuksen vuodeosaston muut ta mi ses ta vanhusten lyhytaikaista tehostettua pal ve luasu mis ta tarjoavaksi yksiköksi koskevasta han ke suun ni telmas ta.

6 Käsittely Tämän asian käsittelyn aikana pidettiin kokoustauko klo Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 1. merkitä tiedoksi perusturvalautakunnan esityksen ja 2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun terveyskeskuksen vuodeosaston muut ta mi ses ta vanhusten lyhytaikaista tehostettua pal ve luasu mis ta tarjoavaksi yksiköksi koskevasta han ke suun ni telmas ta. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Eija Kuokka, puh

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija PÖYTÄKIRJA 6/2015 244 Perusturvalautakunta 01.09.2015 AIKA 01.09.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI

ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI Kaupunginhallitus 239 24.06.2013 Kaupunginvaltuusto 86 01.07.2013 Kaupunginhallitus 313 07.10.2013 ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot