Tutkimuskumppanuus sijaishuollon uudistajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimuskumppanuus sijaishuollon uudistajana 6.10.2011"

Transkriptio

1 Tutkimuskumppanuus sijaishuollon uudistajana Tarja Heino, VTT, erikoistutkija (THL), sosiaalityön, erityisesti lastensuojelututkimuksen dosentti (Tampereen yliopisto) Tarja Heino 1

2 Lastensuojelun kokonaisuus Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen: hyvinvoinnin seuranta ja edistäminen, palvelujen kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi, tuki koulunkäyntiin, lapsen huomioon ottaminen aikuisille suunnatuissa palveluissa Peruspalvelut: neuvola, päivähoito, koulu, terveydenhuolto, mielenterveysja päihdepalvelut, nuorisotyö, liikuntatoimi ym.) Ehkäisevä lastensuojelu Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu sijaishuolto

3 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret vuosina

4 Tutkimuskumppanuus sijaishuollon uudistajana Monet kumppanit, monia toimijoita sijaishuollon kentällä - ja myös tutkimuksessa Toimintaympäristössä muutoksia tutkimuksessa (hallinnonuudistukset yliopistoilla, sektoritutkimuslaitoksissa ja rahoituksessa) käytännössä (palvelujärjestelmä, kuntajärjestelmä, valvontajärjestelmä, ohjausjärjestelmä; RaY) elinoloissa (talous, työ, perhe-elämä, vapaa-aika, kulttuuri) > mitä tämä tuo sijaishuollon tutkimukseen ja tutkimuskumppanuuteen? (Uusi) tutkimuskumppanuus? > mitä tämä tuo sijaishuollon uudistamiseen? (Uusi) sijaishuolto?

5 Lastensuojelu ilmiönä ja tutkimusilmiönä lastensuojeluilmiöön liittyvä huono-osaisuus, marginaalisuus, syrjäytyneisyys, osattomuus, vaikeudet tulla kuulluksi, asenteet > sitä hoitavien tahojen ja ammattilaisten asema palvelujärjestelmässä > tutkimuksen, menetelmien ja tutkijoiden asema >> ajassa jotain uutta, avautuvia mahdollisuuksia päästä näkyviin valtavirrassakin (hallitusohjelman teemoissa, entä resursseissa?) isomorfisuus, esimerkki käytännöstä ja tutkimuksesta orientoituminen erilaisissa maastoissa tietopohjainen, tunnepohjainen, moraalinen

6 Intressien kirjo - monia ääniä, vahvoja ja heikkoja Esimerkki kumppanuustutkimuksesta poiminta intressien ja äänien roolista, Kuntaliiton keräämä kuntien lastensuojelun suunnitelmia (hyvinvointisuunnitelmia) koskenut kyselyaineisto Kysymys: Miten paljon painoarvoa seuraavilla tekijöillä on ollut kunnan lasten ja perheiden a) palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä ja b) päätöksenteossa?

7 painoarvoa paljon; järjestys suunnittelussa ja kehittämisessä (N = 202) % päätöksenteossa (N = 177) % 1. Yhteistyökumppaneiden näkemykset 68 Kunnan taloudellinen tilanne Tutkimus- tai muu tieto 62 Luottamushenkilöiden näkemykset Valtakunnalliset ohjeet, suositukset, ym. 49 Ylimmän ja keskijohdon näkemykset Työntekijöiden näkemykset 46 Valtakunnalliset ohjeet, suositukset, ym Kunnan taloudellinen tilanne 45 Työntekijöiden näkemykset Ylimmän ja keskijohdon näkemykset 7. Luottamushenkilöiden näkemykset 8. Asiakkaan/lapsiperheiden näkemykset 43 Yhteistyökumppaneiden näkemykset 4 27 Tutkimus- tai muu tieto 4 10 Asiakkaan/lapsiperheiden näkemykset 4

8 Esim. siirtymässä jälkihuoltoon kansainvälisiä (norjalaisia ja ruotsalaisia) tutkimustuloksia. Nuorten näkökulma Joka toinen jälkihuoltoon siirtymässä oleva nuori ajatteli tarvitsevansa apua lähitulevaisuudessa, mutta hakevansa sitä perheeltään (joko biologiselta tai hoitoperheeltään), mutta ei lastensuojelusta. Avun tarve oli usein taloudellista, mutta myös henkistä. Nuoret kokivat, että jälkihuoltoa oli vaikea saada; se oli vaativan menettelyn takana eikä sitä ollut tarjolla nuoren tarvitsemaan tahtiin, vaan nimenomaan organisaation tahdissa. (Bakketeig 2010) Aikuiskoulutukseen meneminen oli monen mutkan takana, nuoret eivät uskalla ottaa lainaa, ja stipendien hakemisen mahdollisuuksista he eivät ole edes kuulleet tai eivät ajattele sen koskevan itseään. Tutkijoiden mukaan nuorten ongelmia helposti yksilöllistetään, mikä on yhteydessä moralisoivaan asenteeseen (Höjer & Sjöblom 2010 ) Nuoret olivat kaikesta huolimatta melko optimistisia tulevaisuutensa suhteen. (Bakketeig 2010)

9 Sijaisvanhempien ja laitosjohtajien näkökulma Jäykkä systeemi jättää sijaisvanhemmatkin vaille tukea nuoren siirtyessä jälkihuoltoon. Heillä on ollut usein pitkäaikainen suhde nuoreen, mutta vastuunjako lastensuojelun kanssa on epäselvä. He toivoivat selkeää ja formuloitua roolia, joka takaisi jatkuvuuden ja vakauden siirtymävaiheessa. Sijaisvanhemmat kokivat saavansa vain vähäistä tukea lastensuojelusta. Myös laitosjohtajat näkivät selkeästi nuorten tarpeen yksilölliseen tukeen ja joustoon sekä siihen että nuoret tarvitsevat aikaa. He arvioivat organisatoriset, hallinnolliset ja taloudelliset raamit liian joustamattomiksi nuorten tilanteessa. Lastensuojelujärjestelmän näkökulmasta jälkihuollon soveltamiskäytännöt vaihtelivat kunnittain, ja kokonaisuusvastuun ottaminen oli vähäistä (Bakketeig 2010).

10 Sosiaalijohdon näkökulmasta (Höjer & Sjöblom 2010 haastattelututkimus) Sosiaalijohdon edustajilla oli vain harvoin tietoa siitä, mihin nuoret menevät jälkihuollosta. 75 % vastaajista ei ole luonut jälkihuoltoon rutiineja, ja noin joka viides ajatteli hankkivansa jälkihuollon palvelut yksityiseltä. Johdolla oli epärealistisia odotuksia sijaisvanhempien suuntaan, se odotti sijaisvanhempien pitävän yhteyttä nuoriin, muttei ollut valmis rahoittamaan sitä. Tulokset toistivat norjalaisten havaintoja siinä, että julkinen sektori on jakamassa vastuuta hämärästi ja hallinnon rutiinit eivät kohtaa nuoren tarpeita.

11 Johtopäätöksiä > Jälkihuollossa olevat nuoret ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa muihin samanikäisiin itsenäistyviin nuoriin. > Systeemi lykkää nuoret hämärään jälkihuoltoon ja toivoo parasta, mutta ei kysele perään? > Mitä siirtymäkohtaan? SELKEITÄ MENETTELYJÄ, JOUSTOA JA KUULEMISTA > tutkimuskumppanuus: sijaishuollon yksiköt ja kunnat sopivat menettelystä siirtymävaiheessa. Pyydetään esimerkiksi nuorta laatimaan oma suunnitelma, erilaisia fasilitointeja ja keinoja, järjestetään läheisneuvonpito tmv menettely > hallinto kuuntelee, vastaa, neuvottelee, tekee tarvittavat päätökset > jatkosta sovitaan. Vaiheet kirjataan, tutkijat mukana. katsotaan mitä tapahtuu, tutkitaan ja seurataan mikä muuttuu omassa työssä, yhteistyössä, nuorten suhteissa ja itsenäistymisessä, kiinnittymisessä

12 Tutkimusotteesta ja aineistoista Etäältä etäältä, ulkopuolelta määritellen virallinen tieto läheltä läheltä, suhteissa ja yhdessä etsien toinen tieto Kvantitatiivisen riskitutkimuksen kumppanit rekisterien haltijoista, tietokantojen käyttäjistä ja tilastomenetelmien käytön osaajista. Periaatteessa "helppo" tekninen prosessi, kustannustehokas, ja ennakoitavissa oleva prosessi: suunnitelma ja sen toteutus. Hankaluutena aineiston linkityksen lupaprosessit ja tilastoinnin/rekisteröinnin sisällön ja rajoitusten tarkka tuntemus. Kvalitatiivinen "sosiaalinen" prosessi, paljon väliintulevia tekijöitä toteutusprosessissa, tutkimusmatka, aikaa vievä, kalliskin. Käytännön esteitä, portinvartijoita asiakkaan osallistumiselle

13 Riskikertoimista selviytymiskertomuksiin Siinä missä monet tutkimuksen ja hallinnon edustajat ovat puhuneet syrjäytymisestä, Selviytyjät -ryhmä (2010) puhuu luovuttamisesta ja murtumisesta: "Se joka pärjää, selviytyy. Se joka murtuu, luovuttaa." Selviytyjät -ryhmä on määritellyt selviytymisen kriteerit. Nuori on selviytynyt, kun hän kykenee nauttimaan elämästään olemaan ylpeä itsestään menneisyydestään huolimatta arvostamaan itseään asettamaan omalle toiminnalleen tavoitteita ja saavuttamaan niitä pärjäämään omassa arjessaan rakastamaan kohtaamaan menneisyytensä asiat ja uskaltaa luottaa toisiin ihmisiin katsomaan tulevaisuuteen luottavaisena

14 Dialogisuus tutkimusasetelmissa; tiedonmuodostus lastensuojelun tutkimuksessa ja käytännössä Tutkimuksen ja käytännön yhteistyö ja keskinäiset vuoropuhelut on mahdollista rakentaa prosesseihin sisälle alusta alkaen, ja loppuun asti tutkimusteeman tunnustelu, kysymyksen täsmennys suunnitelma etenemisestä sopimukset, työnjako toteuttaminen, tulosten tulkinta, johtopäätökset seuranta ja arviointi sekä käytännön sisällä että tutkimuksen sisällä

15 Thomas & O Kane (2000) Molemmissa, sekä tutkimuksessa että käytännössä, on sitouduttava lasten mukaan ottamiseen. Toimintatavan tulisi määrätietoisesti perustua sellaisten kommunikointimetodien etsimiseen, jotka mahdollistavat lasten osoittaa osaamistaan ja pätevyyttään. Thomas ja O Kane tutkivat yhtäläisyyksiä sellaisten metodologisten kysymysten ja sellaisen kommunikoinnin välillä, joka tapahtuu sosiaalityöntekijän ja lasten kesken silloin kun sosiaalityöntekijä ottaa huomioon lasten toivomukset ja tunteet. Sekä tutkijat että käytännön toimijat voivat oppia näistä rinnastuksista. Lasten tapa tuottaa, prosessoida ja käyttää tietoa on erityinen. On tarpeen keskittyä lapsen kysymyksiin, jotta lasta kuuleva dialogi voi käynnistyä (vrt. Riihelä 1996).

16 Tutkimuksen rooli muutoksen aikaansaamisessa subjektiivisuus > osallisuus > usko muutokseen > tahto muutokseen > muutos jokainen voi muuttaa vain omaa toimintaansa > resonanssi > kytkeytymiset Uusi tutkimuskumppanuus: Sijaishuollon tutkimusverkosto LasTut alaverkostoksi > kiinnostuneet voivat ilmoittautua koordinoivaan ydinryhmään Elina Pekkariselle tai Tuija Eroselle > suunnitella etenemistä

Pesäpuun lehti 2/2010

Pesäpuun lehti 2/2010 Pesäpuun lehti 2/2010 NOFCA kokoontui Jyväskylässä Lastensuojelutarpeen selvityksen kouluttajaverkosto koolla Sijaissisaruus perheen biologisten lasten näkökulmasta Sijaissisarusten oma kehittäjäryhmä

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys

Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys Prosessinäkökulma ehkäisevän lapsi- ja nuorisopolitiikan sekä lastensuojelun ohjaukseen, tiedonkeruuseen ja ammattikäytäntöihin 10-2009 Sektoritutkimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti erityistäkö?

Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti erityistäkö? 217 Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti erityistäkö?»opettajan työ on enimmäkseen luokkataistelua», huokaisi matematiikan opettaja Risto Markkanen 1970-luvulla. Mitähän taistelua sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LASTENSUOJELUN SEUTUKEHITTÄJÄ-HANKE

ETELÄ-KYMENLAAKSON LASTENSUOJELUN SEUTUKEHITTÄJÄ-HANKE ETELÄ-KYMENLAAKSON LASTENSUOJELUN SEUTUKEHITTÄJÄ-HANKE 15.10.2006 Seutukehittäjä Ritva Seppälä SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Valtakunnallisia kehityslinjauksia seutuyhteistyöstä 1.2 Seutukehittäjä

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 9 / 2 0 0 8 tarja heino Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset Selvitys Lastensuojelun kehittämisohjelmalle Sosiaali-

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Hanna Heinonen ja Päivi Sinko l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Onnistuneen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

NUORTEN ASIAKASOSALLISUUDEN AREENOITA JA MENETELMIÄ TUTKIMUKSISSA JA KEHITTÄMISHANKKEISSA

NUORTEN ASIAKASOSALLISUUDEN AREENOITA JA MENETELMIÄ TUTKIMUKSISSA JA KEHITTÄMISHANKKEISSA NUORTEN ASIAKASOSALLISUUDEN AREENOITA JA MENETELMIÄ TUTKIMUKSISSA JA KEHITTÄMISHANKKEISSA Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Sosiaalityö Kandidaatin tutkielma ja tutkielmaseminaari

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ Jälkihuollon teemaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 JÄLKIHUOLLON

Lisätiedot

Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta

Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta S T A K E S I N R A P O R T T E J A 7 / 2 0 0 7 sarianna reinikainen Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut PL 220,

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Perhekoti Otto-Onni Oy Heljä Kivivuori. Lastensuojelun tukipalvelut

Perhekoti Otto-Onni Oy Heljä Kivivuori. Lastensuojelun tukipalvelut Perhekoti Otto-Onni Oy Heljä Kivivuori Lastensuojelun tukipalvelut Toimintasuunnitelma 1.Yleistä Lastensuojelun tukipalvelutoiminta käsittää seuraavanlaisia palveluja, joiden tuottamiseen ammatinharjoittaja

Lisätiedot

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall, Ida Jahnukainen, Johannes 2013 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall Ida Jahnukainen

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Raportti KiipIt- projektin Bikva- arvioinnista

Raportti KiipIt- projektin Bikva- arvioinnista Raportti KiipIt- projektin Bikva- arvioinnista syksyllä 2010 27.1.2011 Kirsi Purhonen Maarit Laakkonen (toim.) Sisältö Johdanto... 3 1 Arvioinnin toteutus... 6 2 Arkista kuntoutumista... 7 2.1 Oppiminen

Lisätiedot