Videoneuvottelujärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Videoneuvottelujärjestelmä"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEET Videoneuvottelujärjestelmä Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten. MALLI RVF (V2.2)

2 2 Turvallisuusohjeet 1 Turvallisuusohjeet 1 Turvallisuusohjeet HUOMAUTUS SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN RAJOITTAMISEKSI ÄLÄ POISTA KANSIA (TAI TAKAOSAA) SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA ANNA HUOLTOTYÖT AINA VALTUUTETUN HUOLTOTEKNIKON TEHTÄVÄKSI. Tämä symboli salamalla nuolella kolmiossa osoittaa käyttäjälle eristämättömän vaarallisen jännitteen tuotteen kotelon sisällä. Jännite voi olla tarpeeksi voimakas aiheuttaakseen sähköshokin ihmisille. Tämä huutomerkki kolmiossa osoittaa käyttäjälle laitteen mukana tulevan kirjallisuuden sisältävän tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita. Varoitus: Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahylly tai vastaava. Varoitus: Johdotuksen on oltava National Electric Code, ANSI/NFPA 70 mukainen. Varoitus: Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä kotitalouksissa, jolloin käyttäjän on suoritettava vaadittavat toimenpiteet. Varoitus: Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Huomio: Asennuksen tulisi suorittaa valtuutettu huoltomies ja sen tulee noudattaa kaikkia paikallisia sääntöjä. Huomio: Välttääksesi sähköiskun, älä avaa laitteen koteloa. Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huomio: Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle. Irrota virtajohto vetämällä pistokkeesta. Asenna laite siten, että pistokkeeseen päästään helposti käsiksi. FCC VAROITUS: Tämä laitteisto muodostaa tai käyttää radiotaajuista energiaa. Se saattaa valmistajan käyttöohjeissa mainitusta tavasta poiketen asennettuna aiheuttaa häiriöitä Luvattomat muutokset tai muokkaukset saattavat mitätöidä käyttäjän tämän laitteiston käyttöä koskevan valtuutuksen. SÄÄNTÖTIEDOT: FCC Osa 15 Tämä laitteisto on testattu ja sen on todettu noudattavan Luokan A digitaalilaitteiden rajoituksia, jotka noudattavat FCC-sääntöjen osaa 15. Kyseisten rajojen tarkoitus on varmistaa kohtuullinen suojaustaso haitallisia häiriöitä vastaan asennettaessa laitteisto kaupalliseen ympäristöön. Tämä laitteisto muodostaa, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuista energiaa ja saattaa valmistajan käyttöohjeissa mainitusta tavasta poiketen asennettuna häiritä radio- ja televisiolähetysten vastaanottoa. Yksittäisen asennuksen tapauksessa ei häiriöttömyyttä voida kuitenkaan taata. Jos tämä laitteisto aiheuttaa haitallisia häiriöitä, on käyttäjän poistettava häiriöt itse. Tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä kotitalouksissa, jolloin käyttäjän on suoritettava vaadittavat toimenpiteet. Laite on varustettava sopivilla johtojen läpivienneillä ja suojilla. Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda ainoastaan valmistajan suosittamaan samaan tai vastaavaan tyyppiin. Hävitä paristot valmistajan ohjeiden mukaan. Reikien metallissa, joiden läpi johdot viedään, on oltava pyöristettyjä tai ne on varustettava suojaholkilla. LG Electronics julistaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC, ja 2009/125/EC olennaisia vaatimuksia ja muita ohjeita. European Standards Centre: Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands.

3 Turvallisuusohjeet Vanhan laitteen hävittäminen 1. Kun tämä yliruksattu jäteastia on kiinnitetty tuotteeseen tarkoittaa se, että se noudattaa Euroopan direktiiviä 2002/96/EC. 2. Kaikki sähkö- ja elektroniikkajäte on erotettava kotitalousjätteestä ja vietävä viranomaisten määrittämään kierrätyskeskukseen.. Oikea hävitystapa poistaa mahdolliset haittavaikutukset ympäristölle ja terveydelle. 4. Lisätietoja vanhan laitteen hävittämisestä saat kunnaltasi, jätteenhuoltolaitokselta tai jälleenmyyjältä. Pariston tai akun turvallinen poisto laitteesta: Irrota paristo tai akku päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä käytettyä paristoa tai akkua muiden jätteiden mukana. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai tulelle. Käytettyjen paristojen/akkujen hävitys 1. Rastilla peitetyn roskakorin symbolilla varustetut paristot/akut noudattavat Eurooppalaista direktiiviä 2006/66/EC. 2. Mikäli paristo tai akku sisältää yli % elohopeaa, 0.002% kadmiumia tai yli 0.004% lyijyä, voi tämä symboli sisältää näiden kemiallisten aineiden lyhenteet kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb).. Kaikki paristot/akut tulisi hävittää erikseen kotitalousjätteestä ja ne tulisi toimittaa hävitettäväksi valtion tai paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. 4. Käytettyjen paristojen/akkujen oikea hävitystapa auttaa estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle,eläin-ja ihmisterveydelle. 5. Käytettyjen paristojen/akkujen hävityksestä saat lisätietoja ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jätteenkäsittely-yhtiöön tai tuotteen hankintapaikkaan. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet.. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista vain kuivalla kankaalla. 7. Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle. 9. Älä poista polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvamekanismeja. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kosketinta, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kosketinta sekä kolmas maadoituskosketin. Leveämpi kosketin ja maadoituskosketin ovat sinun suojaksesi. Jos mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähkömieheen, jotta vanhentunut pistorasia voidaan vaihtaa. 10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä ja puristumiselta eritoten pistokkeiden, liittimien ja johtojen erkanemispisteiden kohdalla. 11. Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/lisälaitteita. 12. Käytä vain sen kärryn, jalustan, tukijalan, kehikon tai pöydän kanssa, jonka valmistaja on määrittänyt tai joka oli myyty laitteen kanssa. Kun käytät kärryä, noudata huolellisuutta, jotta voit välttää kaatumisen aiheuttaman loukkaantumisen. 1. Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. 14. Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, mikäli laite on vahingoittunut millään tavalla, kuten esimerkiksi vahingoittunut verkkovirtajohto, laitteessa on nestettä tai laitteeseen on pudonnut vierasesineitä, laite on ollut sateessa tai kosteudessa, se ei toimi oikein tai on pudonnut. 1 Turvallisuusohjeet

4 4 Turvallisuusohjeet Turvallisuusvaroitukset ja huomautukset 1 Turvallisuusohjeet Seuraavat ovat varoituksia ja huomautuksia käyttäjän turvallisuudelle ja omaisuusvahinkojen välttämiselle. Ole hyvä ja lue seuraavat huolellisesti. VAROITUS! Sammuta järjestelmä ennen asennusta. Älä kytke useaa sähkölaitetta samaan pistorasiaan. Muussa tapauksessa ylikuumenemisen tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Älä aseta nestettä sisältäviä esineitä järjestelmän päälle, kuten vettä, kahvia tai muita juomia. Jos nestettä pääsee laitteen sisälle, voi se aiheuttaa järjestelmävian tai tulipalon. Estä virtajohtoa taittumasta ja älä aseta mitään raskasta esinettä sen päälle. Se voi aiheuttaa tulipalon. Poista pöly järjestelmän ympäriltä säännöllisesti. Puhdista järjestelmä vain kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä märkää pyyhettä tai muita orgaanisia liuottimia. Tämä voi vaurioittaa järjestelmän pintaa ja aiheuttaa järjestelmävikoja tai sähköiskun. Älä sijoita järjestelmää kosteaan, märkään tai pölyiseen paikkaan. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Irrota sähköjohto vetämällä varovasti pistokkeesta. Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä ja vältä pistokkeen käyttöä, jos pistorasia on viallinen. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Älä yritä itse korjata laitetta, purkaa sitä osiin tai muunnella järjestelmää. Tämä on erittäin vaarallista johtuen laitteen sisällä olevasta korkeasta jännitteestä. Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai tapaturma. Tarkasta madolliset vaaralliset tilanteet, kuten märkä lattia, löysä tai viallinen sähköjohto tai epävakaat alustat. Jos kohtaat ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Jätä vähintään 15 cm tila järjestelmän ja seinän väliin järjestelmän kaapeleille, muutoin ne voivat taittua, vaurioitua tai katketa. Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai tapaturma. Asenna järjestelmä viileään paikkaan, pois suorasta auringonpaisteesta ja ylläpidä huoneen lämpötila. Vältä kynttilöitä ja lämpölähteitä. Älä asenna järjestelmää kohtaan, jossa kuljetaan. Se voi aiheuttaa tulipalon. Asenna järjestelmä tasaiselle alustalle jossa on riittävä ilmanvaihto. Älä sijoita sitä korkeisiin paikkoihin. Tämä voi vaurioittaa järjestelmää tai aiheuttaa vakavan tapaturman. Virtajohto on asetettava lattialle ja jännitealueen oltava 10% sisällä nimellisjännitteestä. Älä käytä samaa pistorasiaa hiustenkuivaajan, silitysraudan, jääkaapin tai muun lämmityslaitteen kanssa. Muussa tapauksessa ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa.

5 Turvallisuusohjeet 5 HUOMAUTUS Huomioi seuraavat ohjeet ennen VCS:n asentamista. Älä sijoita laitetta kohtaan, jossa se altistuu kosteudelle, pölylle tai noelle. Älä aseta sitä suoraan auringonpaisteeseen tai lämmityslaitteiden lähelle. Älä altista laitetta kipinöille tai magneettisille vaikutteille. Vältä äärilämpötiloja (suositeltu käyttölämpötila on välillä 0 C - 40 C). Älä aseta mitään johtavia materiaaleja tuuletusaukkoihin. Sammuta järjestelmä ennen asennusta. Varmista riittävä tila kaapeliliitännöille. Asenna järjestelmä tasaiselle alustalle jossa on riittävä ilmanvaihto. Vältä täriseviä alustoja. Järjestelmän asettaminen sähkölaitteiden lähelle, kuten radio, voi aiheuttaa häiriöitä. Älä pura tuotetta ilman LG Electronicsin apua. Älä aseta mitään raskaita esineitä järjestelmän päälle. Estä nesteiden pääsy järjestelmän sisään. Tämä voi vaurioittaa järjestelmää. Asenna järjestelmä paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto. Jätä vähintään 15 cm rako laitteen takaosan ja seinän väliin. Älä asenna järjestelmää kohtaan, jossa on magneettisuutta, sähköaaltoja tai langattomia laitteita, kuten radio. Älä asenna järjestelmää kohtaan, jossa on magneettisuutta, sähköaaltoja tai tärinää. Älä aseta mitään raskaita esineitä järjestelmän päälle. Tämä voi vaurioittaa järjestelmää. Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle. Järjestelmä ei ehkä toimi kunnolla. Asenna järjestelmän paikkaan, jonka kosteus- ja lämpötilatasot ovat oikeat. Vältä järjestelmän asentamista paikkaan, jossa on korkea (yli 40 C) tai alhainen (alle 0 C) lämpötila. järjestelmä voi vaurioitua kovista iskuista tai tärinästä. Älä heittele esineitä järjestelmän läheisyydessä. Älä aseta sitä suoraan auringonpaisteeseen tai lämmityslaitteiden lähelle. Suositeltu käyttölämpötila on yli 0 C (2 F). Varmista käyttöhuoneen ilmanvaihto ja kiristä järjestelmän kansi kunnolla. Järjestelmän voi vaurioitua käyttämisestä väärässä ympäristössä. Suosittelemme AVR-järjestelmän (Automaattinen jännitteensäädin) käyttämistä tasaisen virransyötön varmistamiseksi. Suosittelemme järjestelmän eristämistä sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Virtajohto on asetettava lattialle. Jos outoa ääntä tai hajua esiintyy, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä palvelukeskukseen. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Järjestelmän oikean toiminnon takaamiseksi, pyydä palvelukeskusta tarkastamaan se säännöllisesti. LG Electronics ei ole vastuussa väärinkäytöstä johtuvista järjestelmävaurioista. Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen. Hävitä paristot ohjeiden mukaan. Älä käännä laitetta sen ylösalaisin ollessa käytössä. 1 Turvallisuusohjeet

6 6 Sisältö Sisältö 1 Turvallisuusohjeet TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 4 Turvallisuusvaroitukset ja huomautukset 2 Valmistelu 8 Johdanto 8 Mikä VCS-järjestelmä on? 8 Ominaisuudet 9 Pakkauksen purku 10 Koodekkiyksikön yleiskuva 11 HD-kameran yleiskuva 11 Kaukosäädin 11 Pariston asennus 12 Etäohjaustoiminnot 1 Liitännät 1 Varoitukset 1 Liitäntöjen yleiskuva 14 HDMI-liitäntä 15 HD-kameran liitäntä 16 Tietokoneen liitäntä 17 Liittäminen verkkoon 18 Kuulokkeiden liitäntä 18 Mikrofonin liitäntä 19 Virran liittäminen 19 Järjestelmä liitäntöjen tarkastus 20 Alkuasetukset 2 Päänäytön yleiskuva 24 Järjestelmän asetusvalikko 25 Käyttäjän asetukset 25 Yleinen 26 Ääni 27 Video 28 Pvm / klo 29 Järjestelmähoitajan asetukset 29 Puheluasetukset Verkkoasetukset

7 Sisältö 7 7 Järjestelmä-asetukset 8 Järjestelmätiedot 8 Järjestelmän tila 8 Ääni/video 9 Verkkolaite 9 Palvelimen tila 4 Käyttö 40 Ennen järjestelmän käyttöä 40 Soittaminen 40 Soittaminen manuaalisesti 41 Soittaminen Puheluhistoriasta 41 Soittaminen hakemistosta 41 Soittaminen Pikavalinnalla 42 Puheluun vastaus tai sen hylkääminen 42 Puhelun hallinta 42 Puhelun lopettaminen 42 Käyttäjän liittymän osien näyttäminen tai piilottaminen 42 Äänenhallinta 4 Videon ulkoasun hallinta 4 Sisällön jakaminen 4 Puhelutietojen näyttäminen 44 Ota pysäytyskuva 44 Hakemiston hallinta 44 Syötteen lisääminen Hakemistoon 45 Syötteen muokkaaminen tai poistaminen hakemistossa 46 Syötteen kopiointi Puheluhistoriasta 46 Syötteen kopiointi Yritysyhteyksistä 46 Syötteen poistaminen Puheluhistoriasta 47 järjestäminen ja haku 47 Puhelun soittaminen kun laite on rekisteröity Gatekeeper-palvelimeen 47 Puhelun soittaminen kun laite on rekisteröity SIP-palvelimeen 47 Vastaanottajan kameran ohjaus 48 Vastaanottajan kameran esiasetus 48 Pysäytyskuvan käyttö 48 Verkkopalveluiden käyttö 48 Kirjaudu sisään verkkopalveluihin 48 Järjestelmäohjelmiston päivitys 49 Sertifikaattitiedoston lataaminen 49 Osoitekirjan vienti ja tuonti 5 Liite Vianetsintä 52 Avaa lähdeohjelman tiedot 5 Tekniset tiedot

8 8 Valmistelu 2 Valmistelu 2 Valmistelu Johdanto Mikä VCS-järjestelmä on? LG videoneuvottelunäyttö on suunniteltu käytettäväksi videoneuvotteluissa, joissa ihmiset eri paikoissa voivat pitää neuvottelun näkemällä, kuulemalla ja toisensa ja puhumalla keskenään näytön kautta. Tämän laitteen avulla voivat johtajat pitää kokouksen ja neuvotella asiakkaiden, alihankkijoiden ja työntekijöiden kanssa reaaliajassa ja päätöstenteko ja tiedonvaihto tapahtuu välittömästi ja säästää aikaa ja rahaa. VCS Verkko VCS Ominaisuudet Kätevä ja helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymän H.2 / SIP-verkon kansainvälinen Standardi-koodekki HD-videolaatu 1280 X 720 (0 fps) Mukautettava näytön ulkoasu Graafinen esitys käyttämällä Sisällön jakotekniikkaa (Jaa Asiakirjoja/Ääntä/Videoita) Järjestelmähoitajan salasana ja H25-koodekki (Advanced Encryption Standard) turvallisuuteen Pikatoiminto puhelun yhdistämiseen. Luo graafinen hakemisto pikakuvalla ja ryhmät voidaan tunnistaa Helppo osoitekirjan hakutoiminto 720p teräväpiirtokamera Luonnollinen keskusteluääni täydessä duplex-tilassa Sisäänrakennettu kaiutin Elektreettikondensaattorimikrofoni

9 Valmistelu 9 Pakkauksen purku Tarkasta pakkaus seuraavien ohjeiden mukaan. Jos joitakin varusteita puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään jolta ostit laitteen. Käyttöohjeen kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta. 2 Valmistelu Koodekkiyksikkö HD-kamera Kaukosäädin ja paristot Video Conference System V5500 Quick Setup Guide DC 12 V 6 1 CAMERA CABLE 2 HDMI CABLE Optional D-sub CABLE HDMI CABLE 4 LAN CABLE Optional TV Optional 5 Optional Virtasovitin HDMI-kaapeli HD-kameran liitäntä CD Käyttöohje MicPod (Lisävaruste) Kantolaukku

10 10 Valmistelu Koodekkiyksikön yleiskuva a b 2 Valmistelu HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER c d e f g h i j k a b c d e f g h i j k Virtavalo: Syttyy kun laite on päällä. Sisäänrakennettu kaiutin. HDMI-portti: Yhdistää VCS:n ja näyttölaitteen HDMI-kaapelilla. jäähdytystuuletin. Kameran liitäntä: Yhdistää HD kamera. RGB(PC) IN portti: Tietokoneen liittämiseen D-sub kaapelilla esityksiin. LAN portti: Verkkoliitäntään väylän kautta RJ-45 liittimellä. Virtajohdon liitintä: DC 12 V virran liitäntään. Virtapainike: Kytkee laitteen päälle ja pois. Käynnistä laite Power-painikkeella liitettyäsi johdon verkkovirtaan. Voit käyttää tätä painiketta järjestelmän palauttamiseen alkutilaan. MIC-liitin: Mikrofonin liitäntään. AUDIO-liitäntä: Kuulokkeiden liitäntään.

11 Valmistelu 11 HD-kameran yleiskuva a 2 Valmistelu b c d a b c d Sisäinen mikrofoni Kaukosäätimen tunnistin:osoita kaukosäädin tätä kohti. Kameran aktivoinnin ilmaisin:syttyy kun kamera on liitetty koodekkiyksikköön ja aktivoitu. CAMERA IN portti:koodekkiyksikön ja HD-kameran liitäntään mukana toimitetulla kaapelilla. Kaukosäädin Kaukosäätimellä voidaan ohjata videoneuvottelujärjestelmän toimintoja langattomasti, navigoida käyttöliittymää ja soittaa ja vastaanottaa puheluita ja ohjata järjestelmään liitettyä kameraa. Pariston asennus Avaa paristolokeron kansi, asenna paristot (1.5 V AAA) napa 2 ja oikeinpäin ja sulje paristolokeron kansi. HUOMAUTUS Älä sekoita uusi paristoja keskenään vanhojen paristojen kanssa. Tämä voi vaurioittaa kaukosäädintä.

12 12 Valmistelu Etäohjaustoiminnot Painike 2 Kuvaus Painike Kuvaus Valmistelu Ei käytössä. Näyttää järjestelmä- tai puhelutiedot. Käytä tätä painiketta lähentääksesi tai loitontaaksesi kameran ottamaa kuvaa. Käytä tätä painiketta puhelun äänenvoimakkuuden säätöön. Käytä tätä painiketta lähijärjestelmän mikrofonin mykistämiseen. Ei käytössä. Käytä tätä painiketta lähi- tai etäkameran valintaan. Voit käyttää alla olevia toimintoja: Ei käytössä. Esiasetus PTZ-ohjaus Valitsee videon lähteen. Näyttää järjestelmän asetusvalikon. Käytä tätä painiketta käyttääksesi esitystoimintoa. Nuolipainikkeet: Selaa valikkotoimintoja. Käytä tätä painiketta etäkameran panorointiin/kallistamiseen. Käytä tätä painiketta palaamiseen edelliseen tilaan. OK: Vahvistaa valikkovalinnan. Käytä tätä painiketta etäkameran asettamiseksi esiasetuksiin. Vaihda näytön ulkoasua tällä painikkeella. Käytä tätä painiketta kun haluat soittaa puhelun. Näyttää aloitusvalikon. Käytä tätä painiketta kun haluat lopettaa puhelimen. Toimintopainikkeet. Jokainen painikkeen toiminto muuttaa valikon tilaa ja näytöllä näkyy lisätietoja järjestelmän toiminnasta. Käytä näitä painikkeita tekstin tai numeroiden syöttämiseen. Käytä näitä painikkeita ohjataksesi LG TV:tä. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, VCS on yhdistetty HDMI TV:n kanssa HDMI Output -portin välityksellä. : Kytkee TV:n virran päälle ja pois päältä. CH. +/- : Käytä tätä painiketta vaihtaaksesi kanavaa. INPUT: Tulolähteen valinta. MUTE: Äänen mykistys. VOL +/-: Käytä tätä painiketta säätääksesi TV:n äänenvoimakkuutta: DEL.: Poistaa osoittimen edellä olevan merkin. SPACE: Lisää välilyönnin osoittimen sijaintiin. 1/a/A: Vaihda syöttötyyppiä numeroiden, isojen ja pienten kirjainten välillä.

13 HDMI OUT 1 Liitännät Varoitukset Ennen järjestelmän asettamista varmista, että näyttö, tietokonejärjestelmä ja muut liitetyt laitteet suljettu. Liitäntöjen yleiskuva Alla olevassa kuvassa näkyy järjestelmän liitännät. Katso lisätietoja jokaisesta liitännästä seuraavilla sivuilla. Liitäntöjen yleiskuva HDMI CABLE CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER CAMERA CABLE Optional 1 2 Optional 4 LAN CABLE D-sub CABLE

14 14 HDMI-liitäntä Lähettää digitaalisen video- ja äänisignaalin järjestelmästä näyttöön HDMI-kaapelin kautta, kuvan osoittamalla tavalla. HDMI-kaapelin liitäntä HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER HUOMIO Suosittelemme näytön käyttöä 1280 X 720 tilassa parhaan kuvalaadun saamiseksi. Jos liität koodekkiyksikön HDMI TV:seen ja käytät TV:n kaiuttimia, tulee kameran ja TV:n välisen etäisyyden olla yli 1 metrin. Suositeltu etäisyys kameran ja käyttäjän välillä on 1-2 metriä. Jos liität koodekkiyksikön näytön (TV) DVI-porttiin HDMI - DVI muuntajalla, tulee äänen kuulua sisäänrakennetusta kaiuttimesta tai kuulokkeista, koska DVI ei tue ääniliitäntää. Siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjä > Ääni > Äänilähtö ja muuta Äänilähdöksi Kiinteä kaiutin tai Kuulokeliitäntä. Jos käytät HDMI TV-laitetta tai näyttöä äänen tuottoon ja haluat korkeatasoisen äänen, sinun pitää tehdä HDMI-liitännän Audio Out-testi [Järjestelmätiedot > Ääni/video]-valikosta.

15 HDMI OUT RGB(PC) IN 15 HD-kameran liitäntä Liitä HD-kamera koodekkiyksikön kameraliitäntään mukana toimitetulla kaapelilla kuvan mukaisesti. HD-kameran liitäntä CAMERA LAN DC IN POWER HUOMIO Kun yhteys on muodostettu, säädä kameran kulma sopivaksi. Jos käytät koodekkiyksikön sisäänrakennettua kaiutinta, tulee kameran a koodekkiyksikön etäisyyden olla yli 1 metrin. Suositeltu etäisyys kameran ja käyttäjän välillä on 1-2 metriä.

16 16 Tietokoneen liitäntä Lähettää analogisen video- ja äänisignaalin tietokoneesta koodekkiyksikköön. Liitä tietokone ja koodekkiyksikkö valinnaisella D-sub 15-nastan signaalikaapelilla seuraavien kuvien osoittamalla tavalla. Tällä liitännällä esitys voidaan lähettää etäkäyttäjälle. Tietokoneen liitäntä HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER

17 17 Liittäminen verkkoon Liitä koodekkiyksikön LAN-portti vastaavaan porttiin reitittimessä tai verkossa käyttämällä valinnaista LAN- tai Ethernet-kaapelia RJ-45 liittimellä. Verkkoapuohjelmat HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER HUOMIO Kun LAN-kaapeli liitetään tai irrotetaan, pidä sitä pistokkeesta. Irrotettaessa tulee pitää kiinni pistokkeen lukosta.

18 18 Kuulokkeiden liitäntä Liitä kuulokekaapeli koodekkiyksikön kuulokeliitäntään kuvan osoittamalla tavalla. Kuulokeliitäntä HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER Mikrofonin liitäntä Liitä mikrofonikaapeli koodekkiyksikön MIC-liitäntään kuvan osoittamalla tavalla. Mikrofoniliitäntä HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER HUOMIO Suositeltu etäisyys mikrofonin ja käyttäjän välillä on 1-2 metriä.

19 19 Virran liittäminen Liitä virtajohto alla kuvatulla tavalla. Virtaliitäntä HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER HUOMAUTUS Käytä tuettua sovintinta. Jos käytät muuta kuin laitteen mukana toimitettua adapteria, saatat aiheuttaa virhetoiminnon, häiriön tai tulipalon. Järjestelmä liitäntöjen tarkastus Kun kaikki liitännät on suoritettu, noudata alla olevia ohjeita järjestelmän toiminnan tarkastamiseksi. 1. Kytke näyttöön virta. 2. Paina POWER-painiketta koodekkiyksikön takaosassa.järjestelmä käynnistyy. Järjestelmää käynnistyy. Kun laite on käynnistynyt, tulee alkuasetusten valikko esiin. Kun järjestelmä on käynnistynyt, tulee alkuasetusten valikko esiin.jos se ei tule esiin, tarkasta järjestelmän liitännät.nyt voit käyttää järjestelmää. Voit asettaa järjestelmän manuaalisesti. Suorita seuraavat asetukset. HUOMIO Laitteen oletus -video out on 720p. Jos näyttö (TV) ei tue tilaa 720p, paina sinistä painiketta 5 kertaa. Järjestelmä uudelleenkäynnistyy automaattisesti 480p:ssä.

20 20 Alkuasetukset Kun avaat VCS:n ensimmäisen kerran, tulee alkuasetusnäyttö esiin. Valitse kieli ja mukauta perusasetuksia. 1. Aseta kaksi AAA-paristoa 2 ja navat oikeinpäin kaukosäätimeen. 2. Kytke laite päälle. Järjestelmää käynnistyy. Logo tulee esiin, kun järjestelmä käynnistyy.. Kun laite on käynnistynyt, tulee alkuasetusten valikko esiin. 4. Valitse näytöllä näkyvä tekstikieli Paina OK tai [ ]. Kielilista tulee esiin Valitse kieli [ ] tai [ ] -painikkeella ja paina OK. 5-. Valitse [Seur.] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. 5. Valitse ohjattu toiminto -vaihtoehto.

21 Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista. Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää ohjattua toimintoa. Jos tämä vaihtoehto on valittu, noudata seuraavia ohjeita. HUOMIO Suosittelemme Ohjatun toiminnon käyttöä asetusten manuaalisen asettamisen sijaan. Ohita ohjattu toiminto ja siirry pääasetusikkunaan. Voit asettaa järjestelmän manuaalisesti. HUOMIO Jos Manuaaliset asetukset ovat väärät, ei puheluita ehkä voida yhdistää Valitse [Seur.] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. 6. Valitse aikavyöhyke Valitse aikavyöhyke [ ] tai [ ] -painikkeella ja paina OK Valitse laitteen sijaintimaa [ ] tai [ ] -painikkeella ja paina OK. 6-. Valitse [Seur.] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. 7. Valitse yksi verkkoasetuksista. DHCP: Valitse tämä vaihtoehto kun DHCP-palvelin on asennettu verkkoon IP-osoitteen määrittämiseksi. IP-osoite määritetään automaattisesti tällä asetuksella.

22 Valitse tämä vaihtoehto ja paina painiketta. IP-osoitetietojen ikkuna avautuu Valitse [Seur.] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. STATIC(Staattinen):Valitse tämä vaihtoehto, kun asetat verkkoasetukset manuaalisesti Valitse tämä vaihtoehto ja paina painiketta Aseta alla olevat vaihtoehdot. IP-osoite: Syötä laitteen kiinteä IP-osoite. Aliverkonpeite: Syötä oletusväylän IP-osoite. Yhdyskäytävä: Syötä väylän IP-osoite. DNS-palvelin: Syötä IP-osoite DNS-palvelimien muokkaamiseksi. 7-. Valitse [Seur.] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. 8. Syötä kuvaava nimi järjestelmälle. Kaukosäätimen käyttäminen 8-1. Paina OK järjestelmänimen muokkaamiseksi Syötä järjestelmän nimi kaukosäätimen painikkeilla ja paina OK vahvistaaksesi sen. DEL.: Poistaa edellisen merkin osoittimen sijainnissa. SPACE:Lisää välilyönnin osoittimen sijaintiin. 1/a/A: Vaihtaa syötetyypin numeroiksi, pieniksi kirjaimiksi tai isoiksi kirjaimiksi. Numerot/[. * #]: Valitse syötetyypiksi numerot, pienet kirjaimet tai isot kirjaimet. Paina painiketta toistuvasti valitaksesi haluamasi kirjainmerkin tai symbolin. 8-. Valitse [Seur.] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. Virtuaalinäppäimistön käyttö Valitse virtuaalinäppäimistön kuvake ja paina OK. Virtuaalinäppäimistö tulee esiin Valitse kirjain nuolinäppäimillä ja vahvista valinta painamalla OK. a: Liikuttaa osoittimen vasemmalle. d: Liikuttaa osoittimen oikealle. Tyhjennä: Poistaa edellisen merkin osoittimen sijainnissa. Tyhjennä kaikki: Poistaa kaikki syötetyt merkit, numerot ja symbolit. Välilyönti:Lisää välilyönnin osoittimen sijaintiin. a/a/?!:vaihtaa virtuaalinäppäimistön asetukset pieniin ja suuriin kirjaimiin tai symboleihin. OK:Vahvista ja sulje valikko. Peruuta:Palauttaa edelliseen näyttöön. 8-. Valitse [Seur.] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. 9. Ohjattu toiminto valmis -viesti tulee esiin, paina OK VCS:n käynnistämiseksi. VCS-päänäyttö tulee esiin.

23 2 HUOMIO Katso tämän lisäksi jokaisen asetuksen näyttöohjeet. Jos haluat siirtyä edelliselle asetussivulle, valitse Edellinen ja paina OK tai painiketta. Päänäytön yleiskuva a b c d e f g h i j k l m n

24 24 a b c d e f Nykyinen päivämäärä ja aika:näyttää nykyisen päivämäärän ja ajan. Puheluhistoria:Voit soittaa puhelun valitsemalla numeron viimeksi soitetut numerot -listalta. Pikavalinta:Näet listan vasta soitetuista puhelinnumeroista. Voit suorittaa puhelun painamalla numeronäppäintä kaukosäätimellä yli yhden sekunnin ajan ja valitsemalla numeron listalta. Paikallinen videoalue:näyttää paikallisen kameran videokuvan. Hakemisto:Avaa hakemistovälilehti Omat yhteydet ja Puheluhistorialistojen näkemiseksi. Tilakuvakkeet Aktivoitu Deaktivoitu Kuvaus Ei näytetä Näyttää turvallisuuden tilan. Tämä kuvake näkyy puhelun aikana. Ei näytetä Näyttää palvelimen tilan. Näyttää mikrofonin päällä/pois -tilan. Näyttää kameran tilan. Näyttää kaiuttimien tilan. Näyttää verkon tilan. g h i j k l m n Järjestelmän nimi:näyttää järjestelmän nimen. IP-osoite:Näyttää yksikön nykyisen IP-osoitteen. Tekstinsyöttökenttä:Syötä puhelinnumero tai IP-osoite manuaalisesti. Puhelu-painike:Käytä tätä painiketta kun haluat soittaa puhelun. Valikon piilotus:voit piilottaa käyttäjän liittymän osat ja näyttää ne toisella kaukosäätimen näppäimellä. Järjestelmätiedot:Voit näyttää järjestelmän tilan, Ääni/Video, Verkkoapuohjelmat ja palvelimen tilan. Asetukset:Voit avata asetusvalikon ja muuttaa järjestelmän tilaa. Soita:Voit soittaa puhelun osoitteen tekstinsyöttökentästä. Järjestelmän asetusvalikko VCS-järjestelmän ominaisuudet ja toiminnot asetetaan asetusvalikosta. 1. Paina päänäytöllä Setup-painiketta Järjestelmävalikon avaamiseksi. Käytä alla olevia painiketta kaukosäätimessä valikoiden selaamiseen. Nuolipainikkeet:Valitse valikkovaihtoehto tai säädä niiden arvoa näillä painikkeilla. OK:Valitse vaihtoehto tai vahvista asetus. RETURN (PALUU):Palaa edelliseen valikkoon tai tasoon. 2. Paina Setup asetusvalikosta poistumiseen.

25 25 Käyttäjän asetukset Yleinen Järjestelmän nimi:syötä enintään 127 merkin pituinen järjestelmänimi. Syötetty nimi näkyy päänäytöllä. 1. Paina OK. 2. Muokkaa nimeä virtuaalinäppäimistöstä tai kaukosäätimestä.. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Puhelutila: Valitse puhelutila, Ääni ja video:kun soitat ääni- ja videopuhelun. Vain ääni:valitse tämä vaihtoehto jos haluat soittaa vain äänipuhelun. Vastausmuoto:Valitse saapuvan puhelun vastaustyyppi. Autom. vastaus:järjestelmä vastaa puheluihin automaattisesti. Manuaalinen:Puheluihin on vastattava manuaalisesti. Älä häiritse:kun järjestelmän Älä häiritse -toiminto on päällä, näyttää järjestelmä päänäytön. Soittajat kuulevat varattu-äänen ja vastaamatta jääneet puhelut ilmestyvät Puheluhistoriaan. Harkitse tämän toiminnon käyttöä jos istut esimerkiksi kokouksessa etkä halua vastaanottaa puheluita. Automaattinen Vastaus & Ääni Pois: Järjestelmä automaattisesti vastaa tuleviin puheluihin ja aktiivinen mikrofoni mykistetään puhelussa automaattisesti. Näytönsäästäjä:Kun järjestelmää ei käytetä asetetun ajan aikana, tulee LG-logo esiin näytöllä.saapuva puhelu tai kaukosäätimen painikkeen painaminen avaa järjestelmän automaattisesti. Kieli:Valitse asetusvalikon ja tietonäytön kieli.

26 26 Ääni Säädä äänen tulo- ja lähtölaitteiden asetuksia. Mikrofoni:Valitse aktiivisen mikrofonin äänitulo. Automaattinen:Järjestelmä valitsee äänentulon automaattisesti. Kamera:Ääni voidaan aktivoida vain HD-kameran sisäisestä mikrofonista. Ulk. Ääni voidaan aktivoida vain ulkoisesta mikrofonista. Ulk. Mikrofonin vahv.:säätää ulkoisen mikrofonin äänenvoimakkuutta. 1. Paina OK ja säädä äänenvoimakkuutta vasemmalla tai oikealla nuolipainikkeella. 2. Vahvista painamalla OK. Kaiun voimakkuus:ota kaiku käyttöön tai poista se käytöstä. Käytössä: Valitse milloin kaiku otetaan käyttöön. Pois käytöstä: Valitse milloin kaiku lopetetaan. Äänilähtö:Valitse äänenulostulopaikka puhelun aikana. Automaattinen: Automaattinen:Järjestelmä valitsee äänentulon automaattisesti. Jos tämä vaihtoehto valitaan, valitsee yksikkö koodekkiyksikön sisäänrakennetun kaiuttimen. Jos liität kuulokkeiden kautta, kuuluu ääni vain kuulokkeista. Jos haluat kuunnella HDMI-liitännän kautta, on äänilähdöksi asetettava HDMI. HDMI: Ääni kuuluu liitetyn HDMI-laitteen kautta. Kiinteä kaiutin: Ääni kuuluu koodekkiyksikön sisäänrakennetun kaiuttimen kautta. Kuulokeliitäntä: Ääni kuuluu liitetyn kuulokelaitteen kautta. Soittoääni:Valitse hälytysäänen äänenvoimakkuus. Pois käytöstä: Hälytysääntä ei kuulu. Pieni: Hälytysäänen äänenvoimakkuus on pienellä. Normaali: Hälytysäänen äänenvoimakkuus on keskitasolla. Äänekäs: Hälytysäänen äänenvoimakkuus on korkealla.

27 27 Video Näytön tarkkuus: Valitse liitetyn näytön tarkkuus. Jos muutat tarkkuutta, tulee vahvistusikkuna esiin ja paina OK käynnistääksesi järjestelmän uudestaan. Voit asettaa järjestelmän tilaan 720p tai 480p. Oletusasetus on 720p. Kameran kirkkaus: Valitse kameran kirkkaustaso. Kameran kirkkaus viittaa kameran linssin vastaanottamaan valomäärään. Voit parantaa tummia kohtauksia säätämällä kameran kirkkautta. 1. Paina OK ja säädä kirkkautta vasemmalla tai oikealla nuolipainikkeella. 2. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Kameran valkotasapaino: Valitse Valkotasapainon aktivointitila. Säädä valkotasapainoa kun videon värit vaikuttavat olevan epätasapainossa. Valkotasapainoon vaikuttaa valolähteen tyyppi. Automaattinen: Valkotasapaino on otettu käyttöön. Manuaalinen:Säädä valkotasapainoa Valkotasapainon valikosta. Valkotasapainon taso: Aseta valkotasapainon taso. Tämä vaihtoehto on käytössä kun asetat sen tilaan manuaalinen [Kameran valkotasapaino] -asetusvalikossa. 1. Paina OK ja säädä valkotasapainoa vasemmalla tai oikealla nuolipainikkeella. 2. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Kamerankuvaus: Valitsee valotusvalikosta valaistusolosuhteillesi sopivan kohdan. Automaattinen: Järjestelmä valitsee Auto Exposure-valikosta valaistusolosuhteisiisi sopivan kohdan. Jos esiintyy väreilyä, kokeile toista asetusta. Kamera WDR: WDR (Laaja dynaaminen alue) toiminto voi olla käytännöllinen vaativissa valaistusolosuhteissa. Se kykenee kaappaamaan kuvan tummat ja vaaleat osat ja yhdistämään erot kohtaukseksi, luoden realistisen kuvan. Käytössä: Valitse kun haluat aktivoida WDR-toiminnon. Pois käytöstä: Ei käytössä.

28 28 Pvm / klo Aikapalvelin: Valitse aika-asetuksen menetelmä. Automaattinen: Aseta palvelimen aika automaattisesti. Manuaalinen:Aseta palvelimen aika manuaalisesti. Käytettävissä olevat NTP-palvelimet on esitetty alla. NTP-palvelin time.nist.gov 192,4.244,18 time-a.nist.gov time-b.nist.gov ntp.nasa.gov 198,12.0,12 clock.isc.org 204, ,72 time.bora.net IP-osoite Aikapalvelimen osoite: Syötä palvelimen ajan isäntänimi tai IP-osoite. Tämä vaihtoehto on käytössä kun asetat sen tilaan manuaalinen [Aikapalvelin] -asetusvalikossa. Päivämäärän muoto: Valitse näytön päivämäärämuoto. Kesäaika: Aseta kesäajan päättymisaika. 1. Painas OK ja kesäajan asetusvalikko tulee esiin. 2. Merkitse kesäajan toiminto.. Aseta kesäajan alkamisaika. 4. Aseta kesäajan päättymisaika. 5. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Asetuksen jälkeen kesäaika on Päällä. Aikavyöhyke: Valitse järjestelmän aikavyöhyke.

29 29 Järjestelmähoitajan asetukset Jos tämä valitaan, tulee salasanan syöttöikkuna esiin. Järjestelmähoitajan asetusten muuttamiseksi on annettava salasana. Järjestelmähoitajan oletussalasana on 124. Syötä salasana nähdäksesi järjestelmähoitajan alivalikot. Puheluasetukset Yleinen Puhelun enimmäiskesto: Syötä maksimipuheluaika välillä 1 minuuttia minuuttia. Kun syötetyt minuutit ovat kuluneet, puhelu päättyy automaattisesti. Suurin sallittu kaista: Aseta verkon maksimikaistaleveys videopuheluille. Lähtevä protokolla: Valitse protokolla soitettaville puheluille. Voit valita H.2, SIP, tai Auto. Jos valitset H.2 tai SIP, voit tehdä puhelukohtaisen arvon. Jos vastapuoli ei tue samaa protokollaa, ei yhteyttä voida muodostaa. Jos valitset Auto, voit luoda kohtuullisen yhteyden. (H.2 kokeillaan ennen SIP:ä. Jos H.2 ei yhdisty SIP-puhelua kokeillaan automaattisesti.) SIP-siirtoprotokolla: Valitse siirtoprotokolla soitettava sip-puhelun aikana. Voit valita TCP, UDP, tai Auto. Jos valitset TCP tai UDP, voit tehdä SIP-puhelun valitulla arvolla. Jos vastapuoli ei tue samaa siirtoprotokollaa, ei yhteyttä voida muodostaa. Jos valitset Auto, voit luoda kohtuullisen yhteyden.

30 0 H.2 Yksikkö tukee H.2 protokollaa video- ja äänipuheluiden soittamisessa ja vastaanottamisessa. Tätä käytetään kun gatekeeper-toimintoa yritetään käyttää. H.2-nimi: Syötä laitteen nimi jota käytetään H.2-puheluissa, kirjaimilla, numeroilla ja erikoismerkeillä. E.164-nimi: Syötä laitteen nimi jota käytetään E.164-puheluissa. Nimeä käytetään kun käyttäjät rekisteröityvät gatekeeper-palvelimeen. Jos laite on rekisteröity gatekeeper-palvelimeen, voi vastapuoli soittaa tähän nimeen. Suojaus: H bitin AES-turvallisuus H.2-puheluissa. Kun käytössä, järjestelmä salaa automaattisesti puhelut toisiin järjestelmiin, joissa AES-salaus on käytössä. AES-tilassa, puhelut yhdistetään, mutta salataan vain jos toinen osapuoli tukee AES-salausta. Jos vastapuoli ei tue AES-salausta, ei puheluita salata. Käytä portinvartijaa: Aseta Päälle, kun haluat käyttää gatekeeper-toimintoa. Tämä yksikkö tukee H.460 protokollaa palomuurille ja H.2- puheluiden NAT traversal -toimintoa. Käyttöympäristöön on oltava H.460-palvelin määritettynä ominaisuuden toimimiseksi kunnolla. Jos asetettu Päälle, H.460 NAT, Gatekeeper-osoite ja Gatekeeper-portti ovat käytössä sen asettamiseksi. H.460 NAT: Päällä, jos käytät H.460-standardia NAT- ja palomuurin traversal-toimintoa. Portinvartijan osoite: Syötä H.2 gatekeeperin IP-osoite. Portinvartijan portti: Syötä H.2 gatekeeperin porttinumero. HUOMIO Voit tarkastaa rekisteröinnin tilan järjestelmätiedot-ikkunan Palvelimen tila -valikossa.

31 1 SIP Tätä osaa käytetään kun SIP-palvelinta yritetään käyttää. SIP-nimi: Syötä laitteen nimi jota käytetään SIP-puheluissa. SIP-nimi voi olla aakkosnumeerinen. Jos syötät muita merkkejä kuin kirjaimia, numeroita,., - ja _, ei SIP-puhelua voida yhdistää. Käytä SIP-palvelinta: Aseta Päälle, kun haluat käyttää SIP-palvelinta. Jos asetettu Päälle, käyttäjänimi, salasana, TLS, rekisteröi palvelimen osoite, rekisteröi palvelimen portti, välimuistin palvelimen osoite ja portti voidaan asettaa. Käyttäjänimi: Syötä SIP-palvelimen valtuutuksen käyttäjänimi. Salasana: Syötä SIP-palvelimen valtuutuksen salasana. TLS: Kun käyttäjät soittavat, TLS antaa turvalliset tiedot kaikista viesteistä. Jos asetettu Päälle, asetetaan rekisteröi palvelinportti automaattisesti tilaan Rek. palvelimen osoite: Syötä SIP-palvelimen isäntänimi tai IP-osoite. Rek. palvelimen portti: Syötä SIP-palvelimen IP-portti. Välityspalvelimen osoite: Rekisteröi palvelimen osoite:syötä SIP-palvelimen isäntänimi tai IP-osoite. Välityspalvelimen portti: Rekisteröi palvelimen portti:syötä SIP-palvelimen IP-portti.

32 2 QoS Voit määrittää verkon palvelulaadun (QoS) asetukset. Dynaaminen kaista: Säätää kaistaleveyden automaattisesti parhaaseen tilaan. Käytössä:Dynaaminen kaistaleveys on käytössä. Pois käytöstä:ei käytössä. IP QoS-tyyppi:Valitse TCP/IP palvelun laatu (QoS) tyyppi, jota järjestelmä käyttää. Ei mitään:ei käytössä. DiffServ: Aseta tilaan DiffServ (eriytetyt palvelut) palvelutyyppi (QoS) äänelle, videolle ja datapaketeille. IntServ: Aseta tilaan DiffServ (integroidut palvelut) palvelutyyppi (QoS) äänelle, videolle ja datapaketeille (ToS) ppalveluissa. Jos tämä vaistoehto valitaan, voidaan IntServToS toiminto asettaa. IntServToS: Valitse Palveluiden IP-tyyppi Tämä auttaa reititintä valitsemaan polun kun usea reititin on käytössä.

33 Verkkoasetukset IP Puhelun IP-osoite on asetettava. Määritys: Aseta verkkokokoonpanoksi STAATTINEN tai DHCP. DHCP: Valitse tämä vaihtoehto kun DHCP-palvelin on asennettu verkkoon IP-osoitteen määrittämiseksi. IP-osoite määritetään automaattisesti tällä asetuksella. Jos tämä asetetaan, ei IP-osoite, aliverkon peite, väylä, pää-dns ja ali-dns ole käytettävissä. STAATTINEN: Valitse tämä vaihtoehto, kun asetat verkkoasetukset manuaalisesti. IP-osoite: Syötä laitteen kiinteä IP-osoite. Aliverkonpeite: Syötä oletusväylän IP-osoite. Yhdyskäytävä: Syötä väylän IP-osoite. Ensisijainen DNS-palv.: Syötä Pääverkkotunnuksen palvelin, joka muuntaa isäntänimet IP-osoitteiksi. DNS-alipalvelin: Syötä ali-dns-palvelimen osoite joka tukee pää-dns:ää. Palomuuri Käytetään palomuurin ohittamiseen. NAT-asetukset: Pois käytöstä: Ei käytetä tämän toiminnon kanssa.

34 4 Ota käyttöön: Valitse kun staattista NAT-palvelinta käytetään palomuurin ohittamiseen. Jos tämä valitaan, on NAT-julkinen osoite käytössä. NAT-julkinen osoite: Syötä järjestelmän isäntänimi tai IP-osoite. Kiinteä portti: Voit asettaa TCP- ja UDP-portin kiinteän alueen. Jos asetettu Päälle, TCP- ja UDP-portit ovat käytössä. TCP-portti: Syötä alin/ylin numero TCP-porttinumeroiden alueella. UDP-portti: Syötä alin/ylin numero UDP-porttinumeroiden alueella. Palvelu Web-palvellin: Jos asetettu Päälle, voit liittää verkkoselainta käyttävään laitteeseen. Telnet: Jos asetettu Päälle, voit liittää telnetia käyttävään laitteeseen. SSH: Jos asetettu Päälle, voit liittää SSH:ta käyttävään laitteeseen. SNMP SNMP: järjestelmähoitajat voivat etähallita järjestelmää SNMP:n kautta. Pois käytöstä: Pois käytöstä:ei käytetä tämän toiminnon kanssa. Käytössä: Valitaan, kun SNMP saa käyttää laitetta. Jos tämä vaihtoehto valitaan, tulevat Trap-isäntä ja Yhteisö vaihtoehdot käyttöön. Trap-isäntä 1 - : Määrittää tietokoneen IP-osoitteen jota käytetään verkon hallinta-asemana johon SNMP-ansat lähetetään.

35 5 Yhteisö: Määrittää SNMP-hallintayhteisön jossa tämä järjestelmä otetaan käyttöön (esim. lgecommunity tai julkinen). LDAP LDAP on toiminta rekisteröityjen osoitekirjojen lukemiseen LDAP-palvelimessa. Jos yhdistät LDAP-palvelimeen, voit vahvistaa yritysyhteyksienvälilehdessä hakemistossa. LDAP: Pois käytöstä: Pois käytöstä:ei käytetä tämän toiminnon kanssa. Ota käyttöön: Valitaan, kun LDAP-palvelin saa käyttää laitetta. Koneen nimi: Syötä LDAP-palvelimen isäntänimi tai IP-osoite. Käyttäjä: Syötä LDAP-palvelimen käyttäjänimi. Salasana: Syötä LDAP-palvelimen salasana. Perusta: Syötä LDAP-palvelimen kyselyyn käytettävä yksiselitteinen nimi (DN). Suodatin: Syötä suodattimet, joita käytetään tietojen alisarjojen määrittämiseen LDAP-datatyypissä. IEEE802.1x Määrittää voidaanko 802.1X verkkoa käyttää. Järjestelmä tukee seuraavia vahvistusprotokollia: EAP-MD5 EAP-PEAP EAP-TTLS

36 6 IEEE802.1x: Pois käytöstä:pois käytöstä:ei käytetä tämän toiminnon kanssa. Käytössä:Valitse tämä vaihtoehto 802.1x käyttäjän tunnistamiseen. Jos tämä vaihtoehto valitaan, identiteetti, salasana ja EAP-menetelmä asettaa. Identiteetti:IT-järjestelmähoitajan antama identiteetti. Määrittää järjestelmän identiteetin 802.1X tunnistamiselle. Salasana:IT-järjestelmähoitajan antama salasana. Määrittää järjestelmän salasanan 802.1X tunnistamiselle. EAP-menetelmä:Valitse EAP-menetelmä. HUOMIO Kun käytössä on EAP-MD5 Jos käytät EAP-MD5-toimintoa, ei verkkopalvelusta tarvitse ladata mitään tiedostoja. Kun käytössä on EAP-TTLS 1. Jos käytössä on EAP-TTLS, on ca.pem, client.pem, client.key vastaanotettava 802.1x verkkohallinnasta. 2. Lataa ca.pem, client.pem, client. key tiedostoja laitteesi verkkopalveluun alla olevan kuvan esittämällä tavalla. Kun käytössä on EAP-PEAP 1. Jos käytössä on EAP-PEAP, on ca.pem tiedosto vastaanotettava 802.1x verkkohallinnasta. 2. Lataa ca.pem-tiedosto laitteesi verkkopalveluun alla olevan kuvan esittämällä tavalla. Kun 802.1x on asetettu 1. Kun nämä asetukset on suoritettu, varmista, että IP-osoite näkyy päänäytöllä. 2. Suorita ping-testi kohdassa Järjestelmätiedot > Verkkolaite > Komento.. Nyt voit yrittää soittaa muille VCS-järjestelmille.

37 7 Järjestelmä-asetukset Hallinta Valvojan salasana: Vaihda järjestelmähoitajan salasanaa halutessasi. Salasana on kirjainkoosta riippuvainen. Uudelleenkäynnistys: Käynnistä järjestelmä uudelleen seuraavasti. 1. Valitse Uudelleenkäynnistys ja paina OK. Varoitusikkuna tulee esiin. 2. Valitse OK ja paina OK. Järjestelmä käynnistetään uudelleen. Asennuksen valmistelu:voit alustaa asetusvalikon kokoonpanon. 1. Valitse Palauta ja paina OK. Varoitusikkuna tulee esiin. 2. Valitse OK ja paina OK. Järjestelmä alustetaan ja käynnistetään uudelleen. Tehdasasetusten pal.:voit palauttaa järjestelmän tehdasasetuksiin. 1. Valitse Palauta ja paina OK. Varoitusikkuna tulee esiin. 2. Valitse OK ja paina OK. Järjestelmä palautetaan tehdasasetuksiin ja käynnistetään udelen. HUOMIO Jos valitset [Tehdasasetusten pal.], poistetaan hakemistoon tallennettu osoite.

38 8 Järjestelmätiedot Kokoonpanon asetusten jälkeen, voit nähdä järjestelmän tilan. Paina (INFO) tiedot-ikkunan näyttämiseksi. Järjestelmän tila Voit nähdä järjestelmän tilan ja kokoonpanon. Ääni/video Voit tarkastaa äänen/videon asetukset. Äänilähdön testaaminen 1. Valitse Äänilähdön testaus nuolipainikkeella. 2. Paina OK ja valitse äänilähtö HDMI, Sisäänrakennettu kaiutin tai Kuulokelähtö.. Paina OK ja valitse [Alkaa]. 4. Paina OK uudelleen äänilähdön testaamiseksi. Kuulet kolme äänimerkkiä ja poistu testistä. Jos äänimerkkejä ei kuulu, tarkasta äänenvoimakkuus tai liitännät.

39 9 HUOMIO Jos käytät HDMI TV-laitetta tai näyttöä äänen tuottoon ja haluat korkeatasoisen äänen, sinun pitää tehdä HDMI-liitännän Audio Out-testi [Järjestelmätiedot > Ääni/video]-valikosta. Verkkolaite Voit tarkastaa verkkoyhteyden ongelmat ping- ja traceroute-apuohjelmilla kohdassa Verkkoapuohjelmat: 1. Valitse IP-osoitteen kenttä. 2. Paina OK arvon syöttämiseksi. Käytä tarvittaessa 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi tai valitse virtuaalinäppäimistön kuvake. Kun arvo on syötetty, piilota näppäimistö (jos sitä käytettiin arvon syöttämiseksi) ja paina OK kentästä poistumiseksi.. Valitse komentovalikon vaihtoehto. Ping:Ping-komento testaa kahden laitteen välisen yhteyden. Traceroute:Traceroute-komento testaa yhteyden ja jäljittää paketin polun laitteesta toiseen. 4. Paina Käynnistä ja paina OK testaamiseksi. Palvelimen tila Näet palvelimen tilan.

40 40 Käyttö 4 Käyttö Ennen järjestelmän käyttöä 4 Käyttö Ennen kuin LG VCS laitetta käytetään, tarkasta kaikki liitännät ja verkkovirran ominaisuudet. Tarkasta, että LG VCS laitteen liitännät on oikein tehty. Tarkasta, että LG VCS laite on kytketty verkkoon ja että virta on päällä. Tarkasta ennen VCS-laitteen käyttöä, että asetukset ovat oikein. Ennen soittamista, tarkasta paikallisen kuva järjestelmässä. Jos kuva väreilee, värit ovat epätasapainossa tai jos kuva on liian tumma, sinun täytyy ehkä säätää huoneen valaistusta tai kameran kirkkautta ja valkotasapainoa ja tarkistaa Camera Exposure-valikko. Soittaminen Voit soittaa järjestelmästä toiseen VCS-järjestelmään. Aloita puhelu yhdellä seuraavista tavoista: Soittaminen manuaalisesti Voit myös soittaa syöttämällä IP-osoitteen manuaalisesti 1. Valitse Tekstin syöttökenttä ja paina OK. 2. Syötä oletusväylän IP-osoite. Käytä tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi.. Kun arvo on syötetty, paina OK. Painike valitaan automaattisesti. 4. Soita puhelu painamalla OK uudelleen. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. Valintaikkunassa näkyy numero tai IP-osoite johon yritetään soittaa ja puhelun tila. HUOMIO Jos hylkäät puhelun, paina OK yhdistämisen aikana. Jos järjestelmä ei vastaa puheluun 120 sekunnin kuluessa, kytkeytyy järjestelmä pois automaattisesti. Tarkasta järjestelmän IP-osoite ennen puhelun soittamista. Jos IP-osoitetta ei ole asetettu oikein tai se on väärä, ei puhelua voida soittaa.

41 Käyttö 41 Soittaminen Puheluhistoriasta Puheluhistorialista sisältää 10 viimeksi soitettua numeroa. Vanhin numero listalla poistuu automaattisesti kun järjestelmä vastaanottaa tai soittaa puhelun kun numeroiden maksimimäärä on saavutettu. Viimeisin soitto näkyy aina ensimmäisenä listalla. 1. Paina päänäytöllä nuolipainiketta. Puheluhistorian välilehti laajenee. 4 Käyttö 2. Valitse syöte vasemmalle painikkeella [ ] tai oikealle painikkeella [ ].. Soita puhelu painamalla OK. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. HUOMIO Hylkää puhelu painamalla OK yhdistämisen aikana. Soittaminen hakemistosta Hakemisto sisältää nimi- ja numerolistan, josta puhelu voidaan soittaa. Soittamiseksi hakemistosta, toimi seuraavasti: 1. Paina päänäytöllä DIRECTORY kaukosäätimessä tai valitse [Hakemisto] päänäytöltä ja paina OK hakemiston avaamiseksi. 2. Valitse numero johon haluat soittaa nuolipainikkeilla.. Soita puhelu painamalla OK. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. HUOMIO Katso lisätietoja Hakemistoasetuksista. Soittaminen Pikavalinnalla Jos asetat pikavalinnan, voidaan puhelu soittaa nopeasti ja helposti. Pidä rekisteröidyn numeron painiketta painettuna jonkin aikaa, kunnes puhelin tilan valintaikkuna avautuu.

42 42 Käyttö Puheluun vastaus tai sen hylkääminen Voit asettaa järjestelmän vastaamaan puheluihin automaattisesti [Käyttäjä > Yleinen > Vastausmuoto] valikossa seuraavasti: Automaattinen vastaus: Jos vaihtoehto valittiin, järjestelmä vastaa automaattisesti ensimmäiseen saapuvaan puheluun. Manuaalinen: Jos tämä vaihtoehto valittiin, on puheluun vastattava manuaalisesti. Jos järjestelmä on asetettu vastaamaan puheluihin manuaalisesti, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista puheluun vastaamiseksi: Valitse [Nouda] ja paina OK puhelun hyväksymiseksi. Valitse [Hylkää] ja paina OK puhelun hylkäämiseksi. Älä häiritse: Tällä toiminnolla voidaan estää kaikki saapuvat puhelut. Älä häiritse viesti näkyy päänäytön keskellä. Vastaamatta jääneet puhelut ilmestyvät Puheluhistorialistaan. Harkitse tämän toiminnon käyttöä jos istut esimerkiksi kokouksessa etkä halua vastaanottaa puheluita. Automaattinen Vastaus & Ääni Pois: Jos valitset tämän valinnan, järjestelmä automaattisesti vastaa tuleviin puheluihin ja aktiivinen mikrofoni mykistetään puhelussa automaattisesti. 4 HUOMIO Jos soitat toiseen järjestelmään Älä häiritse -toiminnon ollessa päällä, tulee varoitusviesti esiin ja puhelu katkeaa automaattisesti. Käyttö Puhelun hallinta Puhelun aikana voit nähdä puhelun tilatiedot ja yhdistetyn soittajan tiedot. Puhelun lopettaminen Lopeta puhelu painamalla painiketta kaukosäätimessä. Paina painiketta kun haluat lopettaa puhelun. Käyttäjän liittymän osien näyttäminen tai piilottaminen Piilota tai näytä nämä käyttäjän liittymän osat puhelun aikana painamalla painiketta. Äänenhallinta Voit säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää aktiivisen mikrofonin. Äänenvoimakkuuden säätö Puhelun äänenvoimakkuuden säätämiseksi, käytä [VOL + / -] kaukosäätimessä. Jos äänenvoimakkuus on 0, ääni on mykistetty ja Mykistyskuvake painike näkyy päänäytöllä. HUOMIO Jos kamera on liian lähellä TV:tä, voi kaikumista esiintyä. Jos sisäänrakennettu kaiutin ja kamera on liian lähellä koodekkiyksikköä, voi kaikumista esiintyä.

43 Käyttö 4 Aktiivisen mikrofonin mykistys Paina kaukosäätimessä. Kun aktiivinen mikrofoni on mykistetty puhelun aikana, muuttuu mikrofonikuvake painike mykistetyn mikrofonin kuvakkeeseen painikkeeseen. Videon ulkoasun hallinta Yhdistetyn soittajan video näkyy näytöllä puhelun aikana. Voit muuttaa näytön ulkoasua lähi- ja etävideolle. Näytön ulkoasujen ymmärtäminen Näytön ulkoasut ovat tavallisesti seuraavan näköiset: Vastaanottaja tai esitys ilmestyy vasempaan ikkunaan. Paikallinen kuva näkyy oikeassa ikkunassa. Näytön ulkoasun muuttaminen 1. Paina puhelun aikana LAYOUT-painiketta ulkoasun valintaikkunan näyttämiseksi. 4 Käyttö 2. Valitse ulkoasu vasemmalle [ ] tai oikealle [ ] painikkeella.. Vahvista painamalla OK. Sisällön jakaminen Voit jakaa digitaalista aineistoa puhelun aikana. 1. Liitä tietokone järjestelmään D-sub-kaapelilla (katso sivu 16). 2. Näyttää videon oikein tietokoneeltasi (esim. Fn + F7 tai kaksoisnäyttöasetus). Paina PRESENTATION. Viesti Videon lähdettä vaihdetaan näkyy näytöllä. Tietokonenäyttö näkyy paikallisessa videoikkunassa. 4. Jos painat PRESENTATION uudelleen, se palaa kameranäyttöön. HUOMIO Tämä yksikkö tukee 640x480, 800x600, 1024x768 ja 1280x768 tarkkuutta tietokoneen ulostulolle. Puhelutietojen näyttäminen Voit katsella puhelutietoja. 1. Valitse puhelutyyppi ja paina (INFO). Paina puhelun aikana INFO.Puhelun tiedot ilmestyvät näyttöön. Puheluprotokolla: Näyttää puheluprotokollan. Tarkkuus: Tarkkuus näyttää vastaanotetun tai lähetetyn videokuvan tarkkuuden pikseleissa. Videon kuvanopeus: Kuvanopeus näyttää videon kuvanopeuden kuvina sekunnissa. Videon/äänen koodaus: Koodekki näyttää videon/äänen pakkaamiseen ja purkamiseen käytetyn video/äänikoodekin. Videopaketin hävikki/äänipaketin hävikki: Pakettihävikki näyttää datapakettien määrän jotka eivät saavuta kohdetta, Pakettihävikki voi johtua useasta eri syystä, kuten signaalin heikkenemisestä verkossa, ylikuormitetusta verkkoyhteydestä, saapuessa hylätyistä viallisista paketeista, viallisesta verkkolaitteesta, järjestelmäohjaimista tai verkkosovelluksista tai normaaleista reititysrutiineista. Videon/äänen värinä:värinä näyttää vaihtelut, millisekunneissa, pakettien saapumisajan välillä, jotka aiheutuvat ruuhkasta verkosta, huojunnasta ja reitin muutoksista. Videon/äänen kaistanleveys:kaistaleveys näyttää siirretyn videodatan määrän sekunnissa kilotavuissa. Kumulatiivinen:Kumulatiivinen näyttää puhelun aikana kadonneista paketeista. Prosentuaalinen:Prosenttia näyttää pakettihävikin prosenteissa lähetystä kokonaispakettimäärästä. 2. Poistu painamalla RETURN.

44 44 Käyttö HUOMIO Puhelutiedot päivittyvät joka viides sekunti. Ota pysäytyskuva Voit ottaa pysäytyskuvan videokuvasta puhelun aikana. Se näkyy Puheluhistorialistassa. Ota pysäytyskuva painamalla painiketta. Hakemiston hallinta Jos voit käyttää hakemistoa, voit lisätä, poistaa tai muokata syötteitä. 4 Käyttö Syötteen lisääminen Hakemistoon Voit luoda enintään 1000 syötettä hakemistoon. Lisää syöte hakemistoon seuraavasti: 1. Paina päänäytöllä DIRECTORY kaukosäätimessä tai valitse [Hakemisto]-painike päänäytöltä ja paina OK hakemiston avaamiseksi. 2. Valitse Omat yhteydet välilehti nuolipainikkeilla.. Valitse Ryhmäkuvake nuolipainikkeilla ja paina OK tai oikealle paina. Lisää hakemistoon -ikkuna avautuu.

45 Käyttö Valitse Nimikenttä nuolinäppäimillä. Paina OK arvon syöttämiseksi. Käytä tarvittaessa 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi tai valitse virtuaalinäppäimistön kuvake. Kun arvo on syötetty, piilota näppäimistö (jos sitä käytettiin arvon syöttämiseksi) ja paina OK kentästä poistumiseksi. 5. Valitse Osoitekenttä nuolinäppäimillä. Paina OK arvon syöttämiseksi. Käytä tarvittaessa 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi tai valitse virtuaalinäppäimistön kuvake. Kun arvo on syötetty, piilota näppäimistö (jos sitä käytettiin arvon syöttämiseksi) ja paina OK kentästä poistumiseksi. 6. Valitse Ryhmäkuvake nuolipainikkeilla ja paina OK. Valitse ryhmä ja paina OK. 4 Käyttö HUOMIO Jos teet uuden ryhmän, toimi seuraavasti Valitse [+Uusi] ja paina OK. Uuden ryhmän ikkuna avautuu Syötä uuden ryhmän nimi ja paina OK. Valitse OK ikkunassa ja paina OK vahvistamiseksi. 7. Voit vahvistaa Pikavalintaan tallennetun syötteen. Voit poistaa tallennetun Pikavalintanumeron valitsemalla Muokkaa hakemistoa Paina päänäytöllä DIRECTORY kaukosäätimessä tai valitse [Hakemisto] päänäytöltä ja paina OK hakemiston avaamiseksi Valitse Omat yhteydet välilehti nuolipainikkeilla. 7-. Liiku muokattavassa listassa nuolipainikkeilla ja paina painiketta Valitse Pikavalintakuvake nuolipainikkeilla ja paina OK. Valitse poistettava numero ja paina OK Ponnahdusikkuna tulee esiin ja paina sitten OK. 8. Valitse Puhelutyypin kuvake nuolipainikkeilla ja paina OK. Valitse puhelutyyppi ja paina OK. 9. Kun asetukset on suoritettu, paina OK ja sitten OK kaukosäätimessä. Syötteen muokkaaminen tai poistaminen hakemistossa 1. Paina päänäytöllä DIRECTORY kaukosäätimessä tai valitse [Hakemisto] päänäytöltä ja paina OK hakemiston avaamiseksi. 2. Valitse Omat yhteydet välilehti nuolipainikkeilla.. Valitse syöte jonka haluat poistaa ja paina painiketta. Lisää hakemistoon -ikkuna avautuu. Jos syöte poistetaan, valitse se ja paina painiketta tai [DEL.]. Poista yhteystieto -ikkuna tulee esiin ja valitse Ok ja paina OK kaukosäätimessä.

46 46 Käyttö 4. Muokkaa arvoja Muokkaa hakemiston syötteitä -valintaikkunassa. 4 Käyttö Syötteen kopiointi Puheluhistoriasta Voit kopioida syötteen Puheluhistoria Omat yhteydet -listaan. 1. Paina päänäytöllä DIRECTORY kaukosäätimessä tai valitse [Hakemisto] päänäytöltä ja paina OK tai ylös-painiketta hakemiston avaamiseksi. 2. Valitse Puheluhistoria-välilehti.. Valitse syöte, jonka haluat kopioida Omat yhteydet -välilehteen. 4. Paina. Lisää hakemistoon -ikkuna avautuu. 5. Valitse OK Lisää hakemistoon -ikkunassa. Jos haluat muokata kohdetta, muuta arvoa ennen sen tallentamista. 6. Ok ja paina OK kaukosäätimessä. Syötteen kopiointi Yritysyhteyksistä Kun LDAP on käytössä, näkyy Yritysyhteydet Hakemistossa. 1. Avaa Yritysyhteydet-välilehti ja valitse syöte ja paina painiketta. 2. Kopioi Omat yhteydet -ikkunaan avautuu. Valitse OK.. Paina OK kaukosäätimessä. Syötteen poistaminen Puheluhistoriasta 1. Avaa Puheluhistoria. 2. Valitse syöte jonka haluat poistaa ja paina painiketta tai [DEL.].. Poista historia -ikkuna avautuu. 4. Valitse OK tai paina OK kaukosäätimessä.

47 Käyttö 47 järjestäminen ja haku Hakemistot on järjestetty seuraavaan järjestykseen: Kaikki: Kaikki syötteet näytetään. Aakkoset: Valittuun aakkospainikkeeseen kuuluvan nimen ensimmäinen kirjain tulee esiin. Ryhmä: Valittuun ryhmään kuuluvat syötteet tulevat esiin. Haku: Hakukenttään kirjoitetun kirjaimen tai erikoismerkin sisältävä nimi tulee esiin. Puhelun soittaminen kun laite on rekisteröity Gatekeeper-palvelimeen Voit soittaa puhelun syöttämällä rekisteröidyn vastaanottajan nimen gatekeeper-palvelimeen. 1. Rekisteröidyn vastaanottajan nimi on vahvistettava gatekeeper-palvelimessa. 2. Valitse Tekstin syöttökenttä ja paina OK.. Syötä rekisteröidyn vastaanottajan nimi. Käytä 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi. 4. Kun arvo on syötetty, paina OK. Painike valitaan automaattisesti. 5. Soita puhelu painamalla OK uudelleen. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. 4 HUOMIO Jos hylkäät puhelun, paina OK yhdistämisen aikana. Jos puheluun ei vastata kahden minuutin kuluessa, peruu järjestelmä puhelun automaattisesti. Käyttö Puhelun soittaminen kun laite on rekisteröity SIP-palvelimeen 1. Rekisteröidyn vastaanottajan nimi on vahvistettava SIP-palvelimessa. 2. Valitse Tekstin syöttökenttä ja paina OK.. Syötä rekisteröidyn vastaanottajan nimi. Käytä 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi. 4. Kun arvo on syötetty, paina OK. Painike valitaan automaattisesti. 5. Soita puhelu painamalla OK uudelleen. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. HUOMIO Jos hylkäät puhelun, paina OK yhdistämisen aikana. Jos puheluun ei vastata kahden minuutin kuluessa, peruu järjestelmä puhelun automaattisesti. Vastaanottajan kameran ohjaus Jos vastaanottajan kamerassa on PTZ-toiminto, voit ohjata kameraa puhelun aikana. 1. Muodosta yhteys vastaanottajaan. 2. Paina FAR kaukosäätimessä.. Voit ohjata vastaanottajan kameraa painamalla CAM ZOOM +, CAM ZOOM - ja nuolipainikkeita.

48 48 Käyttö Vastaanottajan kameran esiasetus Jos vastaanottajan kamerassa on PTZ-toiminto tai toinen videolähde, voit käyttää esiasetustoimintoa. 1. Muodosta yhteys vastaanottajaan. 2. Paina PRESET kaukosäätimessä.. Paina painiketta kaukosäätimessä ja valitse videolähde. 4. Siirrä osoitin numeroon, jonka haluat tallentaa. 5. Paina kaukosäätimessä. 6. Liikuta vastaanottajan kameraa haluamaasi kohtaan. 7. Paina painiketta. Voit nyt tallentaa sijainnin tähän numeroon. 8. Voit ohjata vastaanottajan kameran tallennettuun sijaintiin valitsemalla tallennetun numeron. 4 Käyttö Pysäytyskuvan käyttö Voit tallentaa syötteen hakemistoon vastaanottajan näyttökuvalla. 1. Muodosta yhteys vastaanottajaan. 2. Paina kaukosäätimessä. Sivupuolen tilanneotos tallennettu näkyy näytöllä. HUOMIO Voit vahvistaa pysäytyskuvan tiedot Puheluhistoriassa. Voit tallentaa syötteen pysäytyskuvalla Omat yhteydet -listalla. Verkkopalveluiden käyttö Voit suorittaa samat asetukset verkkoliittymästä kuin yksikössä käytettävissä olevat. Verkkoliittymä sisältää seuraavat lisätoiminnot, jotka eivät ole käytettävissä laitteessa. Voit myös päivittää järjestelmän, ladata sertifikaatit, tuoda ja viedä osoitekirjan verkkopalvelusta. Kirjaudu sisään verkkopalveluihin 1. Avaa verkkoselain. Suositeltu selain on Internet Explorer jossa Windows. 2. Syötä ja VCS:n IP-osoite osoiteruutuun. Voit käyttää isäntänimeä jonka syötit VCS:n DDNS-asetusvalikkoon.. Paina ENTER näppäimistössä ja LG VCS verkkopalvelun kirjautumisruutu tulee esiin. 4. Valitse ID ja syötä salasana. Salasana on järjestelmävalvojan salasana. Järjestelmäohjelmiston päivitys 1. Follow steps 1-4 described in Login the web service. 2. Valitse [Asetukset]-välilehti ja siirry järjestelmähoitajan asetusvalikkoon.. Valitse [Hallinta]. 4. Napsauta [Parantaa] [System Update]-vaihtoehdossa. 5. Napsauta [Selaa]. 6. Etsi ja avaa laitteistotiedosto. 7. Napsauta [OK]. Kun versiopäivitys on valmis, järjestelmä käynnistyy uudelleen.

49 Käyttö 49 Sertifikaattitiedoston lataaminen 1. Noudata vaiheita 1-2 kohdassa Kirjaudu sisään verkkopalveluihin. 2. Napsauta [Lähetä] [Lähetä varmennetiedoston]-vaihtoehdossa.. Napsauta [Selaa]. 4. Etsi ja avaa sertifikaattitiedosto. 5. Napsauta [OK]. Osoitekirjan vienti ja tuonti 4 Käyttö Osoitekirjan vienti 1. Noudata vaiheita 1-4 kohdassa Kirjaudu sisään verkkopalveluihin. 2. Valitse [Hakemisto]-välilehti.. Napsauta [Vie Tiedosto]-valikkoa. Vienti-ikkuna tulee esiin. 4. Napsauta [Tallenna]. 5. Valitse kansio ja muokkaa vientitiedoston nimeä. 6. Napsauta [Tallenna]. Osoitekirjan tuonti 1. Noudata vaiheita 1-4 kohdassa Kirjaudu sisään verkkopalveluihin. 2. Valitse [Hakemisto]-välilehti.. Napsauta [Tuo tiedosto]-valikkoa. CSV-tiedoston tuonti-ikkuna avautuu. 4. Etsi ja avaa osoitekirjatiedosto ja napsauta [OK]. Tuodut osoitteet lisätään ja näet ne listalla.

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14931/VS14933/VS14934 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle

Lisätiedot

Lifesize Icon Table of Contents

Lifesize Icon Table of Contents Table of Contents Järjestelmän käyttäminen Puhelun soittaminen Kokoukseen liittyminen Monisuuntapuhelut Järjestelmä puhelun aikana Esitetään Navigointi ja haku Kameran ohjaus Tallentaminen MCU-yksikön

Lisätiedot

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Sisältö Ominaisuudet... 3 Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Esittely... 3 Valmistelu... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Turvallisuusohjeet... 5 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli-TV jne.) virittimestä...

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. :

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13645

Lisätiedot

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektori Käyttöopas

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektori Käyttöopas PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550

Lisätiedot

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7 Sisältö TV - Toiminnot... 2 Yhteyden muodostaminen mobiililaitteeseen Wi- Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Fi -yhteyden kautta... 19 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 MIRACASTIN käyttö... 19 Ympäristötietoa...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 KUINKA PÄÄSET ALKUUN... 6

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 KUINKA PÄÄSET ALKUUN... 6 Käyttöopas 00, ACN Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ACN, ACN IRIS 5000 Videopuhelin ja ACN Digitaalipuhelinpalvelu ovat ACN Inc.:n tavara- ja/tai palvelumerkkejä ja ne voidaan rekisteröidä. Kaikki muut

Lisätiedot

LCD TV-näyttö Käyttöopas

LCD TV-näyttö Käyttöopas SyncMaster P2470HD / P2770HD LCD TV-näyttö Käyttöopas Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot

LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas

LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas TA350 TA550 LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen. Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.samsung.com/register Tämän

Lisätiedot

väri-tv färg-tv colour television 55FLSKR985LHC käyttöohje bruksanvisning owner s manual

väri-tv färg-tv colour television 55FLSKR985LHC käyttöohje bruksanvisning owner s manual väri-tv 55FLSKR985LHC färg-tv colour television käyttöohje bruksanvisning owner s manual Sisältö Turvallisuusohjeet... 1 Ympäristötietoa... 2 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 3 TV:n ohjauspainikkeet

Lisätiedot

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual FLD845H Sisältö Lisävarusteet... 2 Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virtalähde... 3 Virtajohto... 3 Kosteus ja vesi... 3 Puhdistaminen... 3 Kuumuus ja liekit... 3

Lisätiedot

Hyvä asiakas, Kiitos, kun valitsit Bea-fon SL650-puhelimen

Hyvä asiakas, Kiitos, kun valitsit Bea-fon SL650-puhelimen SL650 Käyttöopas 1 Hyvä asiakas, Kiitos, kun valitsit Bea-fon SL650-puhelimen Lue tämä käyttöopas ennen puhelimen käyttöönottoa. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tämän oppaan tulkintaan. Valmistaja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Käyttöohjeet KX-TGP600 KX-TPA60. Langaton SIP-puhelin. Langaton SIP-luuri. Langaton pöytäpuhelimella KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65.

Käyttöohjeet KX-TGP600 KX-TPA60. Langaton SIP-puhelin. Langaton SIP-luuri. Langaton pöytäpuhelimella KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65. Mallinumero Käyttöohjeet Langaton SIP-puhelin Mallinumero KX-TGP600 Langaton SIP-luuri KX-TPA60 Langaton pöytäpuhelimella Mallinumero KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Kiitos, että ostit tämän Panasonic-tuotteen.

Lisätiedot

käyttöohje Mielikuvitus rajana

käyttöohje Mielikuvitus rajana BD-ES6000 BD-ES6000E Blu-ray -levysoitin käyttöohje Mielikuvitus rajana Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit sen osoitteessa www.samsung.com/register

Lisätiedot

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22 Sisältö Ominaisuudet... 4 Lisävarusteet... 4 Esittely... 5 Valmistelu... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Virtalähde... 5 Virtajohto... 5 Kosteus ja vesi... 5 Puhdistaminen... 5 Kuumuus ja liekit... 6 Ukonilma...

Lisätiedot

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD6221 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot

Sisältö. Suomi - 36 -

Sisältö. Suomi - 36 - Sisältö Ominaisuudet... 37 Esittely... 37 Valmistelu... 37 Turvallisuusohjeet... 38 Pakkauksen sisältö... 39 Ympäristötiedot... 40 Korjaus... 40 Kauko-ohjaimen näppäimet... 41 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virta... 3 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LED TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti.

Turvallisuusohjeet Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti. Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Pakkauksen sisältö... 4 Ympäristötiedot... 5 Korjaus... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 7 Takaosan

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virta... 3 Pakkauksen sisältö... 5 Ympäristötietoa... 5 Korjaustiedot... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LED TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

LED-TELEVISIO (MFM TV) käyttöohje

LED-TELEVISIO (MFM TV) käyttöohje TB300 TB350 LED-TELEVISIO (MFM TV) käyttöohje Kiitos, että hankit tämän Samsung-tuotteen. Kattavampaa palvelua varten rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.samsung.com/register Tässä käyttöoppaassa olevat

Lisätiedot