Videoneuvottelujärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Videoneuvottelujärjestelmä"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEET Videoneuvottelujärjestelmä Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten. MALLI V5000 V (V1.2)

2 2 Turvallisuusohjeet 1 1 Tietoa turvallisuudesta Turvallisuusohjeet VAROITUS SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN RAJOITTAMISEKSI ÄLÄ POISTA KANSIA (TAI TAKAOSAA) SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA ANNA HUOLTOTYÖT AINA VALTUUTETUN HUOLTOTEKNIKON TEHTÄVÄKSI. Tämä symboli salamalla nuolella kolmiossa osoittaa käyttäjälle eristämättömän vaarallisen jännitteen tuotteen kotelon sisällä. Jännite voi olla tarpeeksi voimakas aiheuttaakseen sähköshokin ihmisille. Tämä huutomerkki kolmiossa osoittaa käyttäjälle laitteen mukana tulevan kirjallisuuden sisältävän tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita. Varoitus: Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahylly tai vastaava. Varoitus: Johdotuksen on oltava National Electric Code, ANSI/NFPA 70 mukainen. Varoitus: Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä kotitalouksissa, jolloin käyttäjän on suoritettava vaadittavat toimenpiteet. Varoitus: Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Huomio: Asennuksen tulisi suorittaa valtuutettu huoltomies ja sen tulee noudattaa kaikkia paikallisia sääntöjä. Huomio: Välttääksesi sähköiskun, älä avaa laitteen koteloa. Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huomio: Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle. Irrota virtajohto vetämällä pistokkeesta. Asenna laite siten, että pistokkeeseen päästään helposti käsiksi. FCC VAROITUS: Tämä laitteisto muodostaa tai käyttää radiotaajuista energiaa. Se saattaa valmistajan käyttöohjeissa mainitusta tavasta poiketen asennettuna aiheuttaa häiriöitä Luvattomat muutokset tai muokkaukset saattavat mitätöidä käyttäjän tämän laitteiston käyttöä koskevan valtuutuksen. SÄÄNTÖTIEDOT: FCC Osa 15 Tämä laitteisto on testattu ja sen on todettu noudattavan Luokan A digitaalilaitteiden rajoituksia, jotka noudattavat FCC-sääntöjen osaa 15. Kyseisten rajojen tarkoitus on varmistaa kohtuullinen suojaustaso haitallisia häiriöitä vastaan asennettaessa laitteisto kaupalliseen ympäristöön. Tämä laitteisto muodostaa, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuista energiaa ja saattaa valmistajan käyttöohjeissa mainitusta tavasta poiketen asennettuna häiritä radio- ja televisiolähetysten vastaanottoa. Yksittäisen asennuksen tapauksessa ei häiriöttömyyttä voida kuitenkaan taata. Jos tämä laitteisto aiheuttaa haitallisia häiriöitä, on käyttäjän poistettava häiriöt itse. Tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä kotitalouksissa, jolloin käyttäjän on suoritettava vaadittavat toimenpiteet. Laite on varustettava sopivilla johtojen läpivienneillä ja suojilla. Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda ainoastaan valmistajan suosittamaan samaan tai vastaavaan tyyppiin. Hävitä paristot valmistajan ohjeiden mukaan. Reikien metallissa, joiden läpi johdot viedään, on oltava pyöristettyjä tai ne on varustettava suojaholkilla. LG Electronics julistaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC, ja 2009/125/EC olennaisia vaatimuksia ja muita ohjeita. European Standards Centre: Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands.

3 Turvallisuusohjeet Vanhan laitteen hävittäminen 1. Kun tämä yliruksattu jäteastia on kiinnitetty tuotteeseen tarkoittaa se, että se noudattaa Euroopan direktiiviä 2002/96/EC. 2. Kaikki sähkö- ja elektroniikkajäte on erotettava kotitalousjätteestä ja vietävä viranomaisten määrittämään kierrätyskeskukseen.. Loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. 4. Saat lisätietoja loppuun käytetyn laitteen hävittämisestä ottamalla yhteyttä asuinkuntasi jätehuoltoviranomaiseen, jätehuoltoyritykseen tai laitteen myyneeseen liikkeeseen. Pariston tai akun turvallinen poisto laitteesta: Irrota paristo tai akku päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai tulelle. Paristojen/akkujen hävittäminen 1. Kun tämä yliruksattu jäteastian merkki on kiinnitetty paristoihin/akkuihin tuotteessasi tarkoittaa se, että se on Euroopan direktiivin 2006/66/EC alainen. 2. Tämä symboli voidaan yhdistää kemiallisilla symboleilla elohopealle (Hg), kadmiumille (Cd) tai lyijylle (Pb) jos paristo sisältää enemmän kuin % elohopeaa, 0.002% kadmiumia tai 0.004% lyijyä.. Kaikki paristot/akut on erotettava kotitalousjätteestä ja vietävä viranomaisten määrittämään kierrätyskeskukseen. 4. Oikea hävitystapa vanhojen paristojen/ akkujen osalta auttaa poistamaan mahdolliset haittavaikutukset ympäristölle ja terveydelle. 5. Lisätietoja vanhojen paristojen/ akkujen hävittämisestä saat kunnaltasi, jätteenhuoltolaitokselta tai jälleenmyyjältä jolta ostit laitteen. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet.. Noudata kaikkia varoituksia. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista vain kuivalla kankaalla. 7. Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. 8. Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle. 9. Älä poista polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvamekanismeja. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kosketinta, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kosketinta sekä kolmas maadoituskosketin. Leveämpi kosketin ja maadoituskosketin ovat sinun suojaksesi. Jos mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähkömieheen, jotta vanhentunut pistorasia voidaan vaihtaa. 10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä ja puristumiselta eritoten pistokkeiden, liittimien ja johtojen erkanemispisteiden kohdalla. 11. Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/lisälaitteita. 12. Käytä vain sen kärryn, jalustan, tukijalan, kehikon tai pöydän kanssa, jonka valmistaja on määrittänyt tai joka oli myyty laitteen kanssa. Kun käytät kärryä, noudata huolellisuutta, jotta voit välttää kaatumisen aiheuttaman loukkaantumisen. 1. Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. 14. Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, mikäli laite on vahingoittunut millään tavalla, kuten esimerkiksi vahingoittunut verkkovirtajohto, laitteessa on nestettä tai laitteeseen on pudonnut vierasesineitä, laite on ollut sateessa tai kosteudessa, se ei toimi oikein tai on pudonnut. 1 Turvallisuusohjeet

4 4 Turvallisuusohjeet Turvallisuusvaroitukset ja huomautukset 1 Turvallisuusohjeet Seuraavat ovat varoituksia ja huomautuksia käyttäjän turvallisuudelle ja omaisuusvahinkojen välttämiselle. Ole hyvä ja lue seuraavat huolellisesti. Turvaohjeet ovat jaettu osiin VAROITUS ja HUOMIO ja alla olevassa löydätte määritelmät. VAROITUS: Toimiessasi vastoin ohjeita, seuraamuksena on mitä todennäköisimmin vakava vamma tai hengenvaara. HUOMIO: Toimiessasi vastoin ohjeita, voi syntyä vähäisempi vamma tai vahinko. VAROITUS Sammuta järjestelmä ennen asennusta. Älä kytke useaa sähkölaitetta samaan pistorasiaan. Muussa tapauksessa ylikuumenemisen tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Älä aseta nestettä sisältäviä esineitä järjestelmän päälle, kuten vettä, kahvia tai muita juomia. Jos nestettä pääsee laitteen sisälle, voi se aiheuttaa järjestelmävian tai tulipalon. Estä virtajohtoa taittumasta ja älä aseta mitään raskasta esinettä sen päälle. Se voi aiheuttaa tulipalon. Poista pöly järjestelmän ympäriltä säännöllisesti. Puhdista järjestelmä vain kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä märkää pyyhettä tai muita orgaanisia liuottimia. Tämä voi vaurioittaa järjestelmän pintaa ja aiheuttaa järjestelmävikoja tai sähköiskun. Älä sijoita järjestelmää kosteaan, märkään tai pölyiseen paikkaan. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Irrota sähköjohto vetämällä varovasti pistokkeesta. Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä ja vältä pistokkeen käyttöä, jos pistorasia on viallinen. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Älä yritä itse korjata laitetta, purkaa sitä osiin tai muunnella järjestelmää pyytämättä apua LG Electronicsilta. Tämä on erittäin vaarallista johtuen laitteen sisällä olevasta korkeasta jännitteestä. Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai tapaturma. Tarkasta madolliset vaaralliset tilanteet, kuten märkä lattia, löysä tai viallinen sähköjohto tai epävakaat alustat. Jos kohtaat ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Asenna järjestelmä paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto. Jätä vähintään 15 cm tila järjestelmän ja seinän väliin järjestelmän kaapeleille, muutoin ne voivat taittua, vaurioitua tai katketa. Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai tapaturma. Asenna järjestelmä viileään paikkaan, pois suorasta auringonpaisteesta ja ylläpidä huoneen lämpötila. Vältä kynttilöitä ja lämpölähteitä. Älä asenna järjestelmää kohtaan, jossa kuljetaan. Se voi aiheuttaa tulipalon. Suositeltu käyttölämpötila on yli 0 C (2 F). Asenna järjestelmä tasaiselle alustalle jossa on riittävä ilmanvaihto. Älä sijoita sitä korkeisiin paikkoihin. Tämä voi vaurioittaa järjestelmää tai aiheuttaa vakavan tapaturman. Virtajohto on asetettava lattialle ja jännitealueen oltava 10 % sisällä nimellisjännitteestä. Älä käytä samaa pistorasiaa hiustenkuivaajan, silitysraudan, jääkaapin tai muun lämmityslaitteen kanssa. Muussa tapauksessa ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Älä koske virtajohtoihin ja signaalijohtoihin ukkosen ja salamoinnin aikana. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. Älä irrota virtajohtoa käytön aikana. Seurauksena voi olla sähköisku laitteelle. Älä käännä laitteen virtaa päälle tai pois päältä virtapistoketta käyttämällä. (Älä käytä virtapistoketta kytkimenä. Seurauksena voi olla sähköisku tai vikatila) Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, irrota sen virtajohto. Pölyn kertyminen voi johtaa vuotoihin, sähköiskuun tai tulipaloon kuumuudesta johtuen, tulipaloon ja eristeiden haurastumiseen vuodoista, sähköiskusta tai tulesta johtuen. Tuotetta kuljetettaessa, varmista että kytket pois päältä ja irrotat kaikki neuloihin kiinnitetyt kaapelit ja suoritat kuljetuksen. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai järjestelmän hajoamisen.

5 Turvallisuusohjeet 5 Pääasiallinen virtalähteestä irroittamisen väline on virtajohto, tämä irroitettava johto tulee olla paikassa jossa sitä on helppo käsitellä. Laite on yhdistetty AC-virtalähteeseen, virtakytkin on kytketty pois päältä AC-virran ollessa saatavilla. Virtalähteen irrottamisen tulee tuottaa 0 -tason virrankulutus. Jos tuote on pudonnut tai sen kotelo rikkoutunut, kytke pois virta ja irrota virtajohto. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Ota yhteys Huoltokeskukseen. Mikäli tuotteessa ei näy videota eikä kuulu ääntä, ole hyvä ja lakkaa käyttämästä. Irrota virtajohto pistorasiasta välittömästi ja ota yhteys huoltokeskukseen. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. HUOMIO 1 Turvallisuusohjeet Huomioi seuraavat ohjeet ennen VCS:n asentamista. Sammuta järjestelmä ennen asennusta. Älä altista laitetta kipinöille tai magneettisille vaikutteille. Vältä äärimmäisiä lämpötiloja. Suositeltu käyttölämpötila on välillä 0 C - 40 C. Varmista riittävä tila kaapeliliitännöille. Asenna järjestelmä tasaiselle alustalle jossa on riittävä ilmanvaihto. Vältä täriseviä alustoja. Järjestelmän asettaminen sähkölaitteiden lähelle, kuten radio, voi aiheuttaa häiriöitä. Estä nesteiden pääsy järjestelmän sisään. Tämä voi vahingoittaa järjestelmää. Älä asenna järjestelmää kohtaan, jossa on magneettisuutta, sähköaaltoja tai langattomia laitteita, kuten radio. Älä asenna järjestelmää kohtaan, jossa on magneettisuutta, sähköaaltoja tai tärinää. Älä aseta mitään raskaita esineitä järjestelmän päälle. Tämä voi vahingoittaa järjestelmää. Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle. Järjestelmä ei ehkä toimi kunnolla. Asenna järjestelmän paikkaan, jonka kosteus- ja lämpötilatasot ovat oikeat. Vältä järjestelmän asentamista paikkaan, jossa on korkea (yli 40 C) tai alhainen (alle 0 C) lämpötila. järjestelmä voi vaurioitua kovista iskuista tai tärinästä. Älä heittele esineitä järjestelmän läheisyydessä. Älä aseta sitä suoraan auringonpaisteeseen tai lämmityslaitteiden lähelle. Varmista käyttöhuoneen ilmanvaihto ja kiristä järjestelmän kansi kunnolla. Järjestelmän voi vaurioitua käyttämisestä väärässä ympäristössä. Suosittelemme AVR-järjestelmän (Automaattinen jännitteensäädin) käyttämistä tasaisen virransyötön varmistamiseksi. Suosittelemme järjestelmän eristämistä sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Virtajohto on asetettava lattialle. Jos outoa ääntä tai hajua esiintyy, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä palvelukeskukseen. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa. Järjestelmän oikean toiminnon takaamiseksi, pyydä palvelukeskusta tarkastamaan se säännöllisesti. LG Electronics ei ole vastuussa väärinkäytöstä johtuvista järjestelmävaurioista. Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen. Hävitä paristot ohjeiden mukaan. Älä käännä laitetta sen ylösalaisin ollessa käytössä. Älä käytä tai aseta syttyvien materiaalien läheisyyteen. Tämä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Jos käytät vain tiettyä ruutua pitkään, se voi tulla pahoin vahingoittuneeksi. Käytä näytönsäästön tilaa. Laite toimii EMC-Välineistönä (A-luokka), myyjän tai käyttäjän tulee käyttää laitetta tilassa jossa sen käyttö on tarkoituksenmukaista.

6 6 Sisällys Sisällysluettelo 1 Tietoa turvallisuudesta TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 4 Turvallisuusvaroitukset ja huomautukset 2 Valmistelu 8 Esittely 8 Mikä on VCS? 8 Ominaisuudet 9 Pakkauksen purku 10 Koodekkiyksikön yleiskuva 11 HD-kameran yleiskuva 11 Kaukosäädin 11 Ennen kaukosäätimen käyttämistä 12 Etäohjaustoiminnot. Asennus 1 Liitännät 1 Varoitukset 1 Liitäntöjen yleiskuva 14 HDMI-liitäntä 15 HD-kameran liitäntä 16 Tietokoneen liitäntä 17 Liittäminen verkkoon 18 Audio-laitteen yhdistäminen 18 Mikrofonin liitäntä 19 Virran liittäminen 19 Järjestelmä liitäntöjen tarkastus 20 KOODEKKI-YKSIKÖN JALANkäyttö 22 Alkuasetukset 25 Päänäytön yleiskuva 26 Järjestelmän asetusvalikko 27 Käyttäjän asetukset 27 General (Yleistä) 28 Audio (Ääni) 29 Camera (Kamera) 0 Date Time 1 Järjestelmähoitajan asetukset 1 Puheluasetukset 5 Verkkoasetukset 41 Järjestelmä-asetukset 42 Järjestelmätiedot 42 System Status (Järjestelmän tila) 42 Video

7 Sisällys 7 4 Audio (Ääni) 4 Network Utility (Verkkoapuohjelmat) 44 Server Status (Palvelimen tila) 4 Käyttö 45 Ennen järjestelmän käyttöä 45 Soittaminen 45 Soittaminen manuaalisesti 46 Monikohteinen soitto 46 Soittaminen Puheluhistoriasta 46 Soittaminen hakemistosta 46 Soittaminen Pikavalinnalla 47 Puheluun vastaus tai sen hylkääminen 47 Puhelun hallinta 47 Puhelun lopettaminen 47 Käyttäjän liittymän osien näyttäminen tai piilottaminen 47 Äänenhallinta 48 Videon ulkoasun hallinta 48 Videon sisällön hallinta 50 Puhelutietojen näyttäminen 50 Ota pysäytyskuva 51 Hakemiston hallinta 51 Syötteen lisääminen Hakemistoon 52 Syötteen muokkaaminen tai poistaminen hakemistossa 52 Syötteen kopiointi Puheluhistoriasta 52 Syötteen kopiointi Yritysyhteyksistä 5 Syötteen poistaminen puheluhistoriasta 5 järjestäminen ja haku 5 Puhelun soittaminen kun laite on rekisteröity Gatekeeper-palvelimeen 5 Puhelun soittaminen kun laite on rekisteröity SIP-palvelimeen 54 Kameran ohjauksen käyttö 54 Esiasetustoiminnon käyttö 55 Pysäytyskuvan käyttö 55 Osalta virran pois-kytkentään liittyen 55 Verkkopalveluiden käyttö 55 Kirjaudu sisään verkkopalveluihin 56 Verkon tarkkailu-toiminnon käyttäminen 57 Verkon nauhoitus-toiminnon käyttäminen 58 Järjestelmäohjelmiston päivitys 58 Sertifikaattitiedoston lataaminen 59 Osoitekirjan vienti ja tuonti Liite 60 Vianmääritys 62 Avaa lähdeohjelman tiedot 6 Tekniset tiedot

8 8 Valmistelu 2 Valmistelu 2 Valmistelu Esittely Mikä on VCS? LG VCS (videoneuvottelunäyttö) on suunniteltu käytettäväksi videoneuvotteluissa, joissa ihmiset eri paikoissa voivat pitää neuvottelun näkemällä, kuulemalla ja keskustelemalla toistensa kanssa näytöllä. Tämän laitteen avulla voivat johtajat pitää kokouksen ja neuvotella asiakkaiden, alihankkijoiden ja työntekijöiden kanssa reaaliajassa ja päätöstenteko ja tiedonvaihto tapahtuu välittömästi ja säästää aikaa ja rahaa. Verkko VCS VCS Ominaisuudet Kätevä ja helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymän H.2 / SIP-verkon kansainvälinen Standardi-koodekki HD videolaatu X 720 (0 fps) Valittava näytön ulkoasu Graafinen esitys käyttäen Sisällön Jaon-toimintoa Hallinnoijan salasana turvallisuuden varmistamiseksi Pikatoiminto puhelun yhdistämiseen. Graafinen hakemisto käyttäen pikakuvausta ja erityistä ryhmän hallintaa Helppo osoitekirjan hakutoiminto 720p teräväpiirtokamera Luonnollinen keskusteluääni täydessä duplex-tilassa.5 mm Micpod mykistyksellä Kameran Pan/Tilt/Zoom-ohjaus

9 Valmistelu 9 Pakkauksen purku Tarkasta pakkaus seuraavien ohjeiden mukaan. Jos joitakin varusteita puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään jolta ostit laitteen. Käyttöohjeen kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta. 2 Valmistelu Koodekkiyksikkö HD-kamera Kaukosäädin ja paristot Video Conference System V5500 Quick Setup Guide DC 12 V 6 Video Conference System Quick Setup Guide 1 V CAMERA CABLE HDMI CABLE Optional D-sub CABLE 4 HDMI CABLE LAN CABLE DC 12 V 1 CAMERA CABLE Optional Optional 6 2 HDMI CABLE Optional D-sub CABLE HDMI CABLE 5 TV 4 LAN CABLE Optional Optional TV Optional 5 Optional Virtasovitin HDMI-kaapeli Video Conference System Quick Setup Guide Kameran liitäntäkaapeli V5500 DC 12 V 6 1 CAMERA CABLE 2 HDMI CABLE Optional D-sub CABLE HDMI CABLE 4 LAN CABLE Optional TV Optional 5 Optional 1 CD Käyttöohje Pikaopas asennukseen MicPod Koodekkiyksikön jalka

10 10 Valmistelu Koodekkiyksikön yleiskuva a 2 Valmistelu b c d e f g h i j k l m n o a Virtavalo: Syttyy kun laite on päällä. b Jos käytät koodekki-yksikköä seisontatyyppinä, liitä koodekki-yksikkö koodekki-yksikön jalustaan. Lisätietojen osalta, ks. sivu 20. c d e f g h i j k l m n o Virtajohdon liitin: DC 12 V virran liitäntään. Virtapainike: Kytkee laitteen päälle ja pois. Sinun tulee kytkeä yksikön virta päälle Virta-nappulalla virtajohdon yhdistämisen jälkeen. Voit käyttää tätä painiketta järjestelmän nollaamiseksi. Kameran liitäntä: HD-kameran liitäntään. HDMI sisääntulon liitäntä: Yhdistää koodekkiyksikön ja kameran HDMI-kaapelilla. RGB(PC) IN portti: Tietokoneen liittämiseen D-sub kaapelilla esityksiin. Jäähdytystuuletin. HDMI OUT 1 portti: Yhdistää koodekkiyksikön ja näyttölaitteen HDMI-kaapelilla pääasialliseen ulostuloon. HDMI OUT 2 portti: Yhdistää koodekkiyksikön ja näyttölaitteen HDMI-kaapelilla sisällön ulostuloon. LAN portti: Verkkoliitäntään väylän kautta RJ-45 liittimellä. AUDIO IN/OUT: Yhdistyy ulkoiseen audio-laitteeseen. Mikrofonin liitäntä 1: Mikrofonin liitäntään. Mikrofonin liitäntä 2: Mikrofonin liitäntään. LUKKO: Liittää Kensington security-järjestelmän kaapelin kameran ja suuren kohteen kuten pöydän välillä.

11 Valmistelu 11 HD-kameran yleiskuva 2 Valmistelu a b c d e f a b c d e f Kaukosäätimen tunnistin: Osoita kaukosäädin tätä kohti. Kameran aktivoinnin ilmaisin: Syttyy kun kamera on liitetty koodekkiyksikköön ja aktivoitu. LUKKO: Liittää Kensington security-järjestelmän kaapelin kameran ja suuren kohteen kuten pöydän välillä. Virtajohdon liitin: DC 12 V virran liitäntään. RJ-45 liitäntäportti: Koodekkiyksikön ja HD-kameran liitäntään mukana toimitetulla kaapelilla. Se mahdollistaa kameran virran saannin ja viestinnän koodekki-yksikön kanssa. Kameraa käytetään ilman ulkoista virtalähdettä kameran ja koodekki-yksikön ollessa yhdistettyinä kameran yhteyskaapelilla. HDMI-portti: Yhdistää koodekkiyksikön ja kameran HDMI-kaapelilla. Kaukosäädin Kaukosäätimellä voidaan ohjata videoneuvottelujärjestelmän toimintoja langattomasti, navigoida käyttöliittymää ja soittaa ja vastaanottaa puheluita ja ohjata järjestelmään liitettyä kameraa. Ennen kaukosäätimen käyttämistä Avaa paristolokeron kansi, asenna paristot (1.5 V AAA) napa 2 ja oikeinpäin ja sulje paristolokeron kansi. VAROITUS Älä sekoita uusi paristoja keskenään vanhojen paristojen kanssa. Tämä voi vaurioittaa kaukosäädintä.

12 12 Valmistelu Etäohjaustoiminnot Painike 2 Kuvaus Painike Kuvaus Valmistelu Vaihtaa yksikön lepotilaan (ON) tai valmiustilaan (OFF). Lisätietojen osalta virran poiskytkentään liittyen, ks. sivu 55. Näyttää järjestelmä- tai puhelutiedot. Käytä tätä painiketta lähentääksesi tai loitontaaksesi kameran ottamaa kuvaa. Käytä tätä painiketta puhelun äänenvoimakkuuden säätöön. Käytä tätä painiketta lähijärjestelmän mikrofonin mykistämiseen. Jos painat tätä näppäintä, kameran kuva näkyy vastakkaisille puolille kameran sijaintia ja mikrofonit lähipäätejärjestelmässä mykistetään. Käytä tätä painiketta lähi- tai etäkameran valintaan. Voit käyttää alla olevia toimintoja: Valitse tällä painikkeella videon tulolähde (kamera tai tietokone) paikalliselle kameralle. Esiasetus PTZ-ohjaus Valitsee videon lähteen. Näyttää järjestelmän asetusvalikon. Käytä tätä painiketta käyttääksesi esitystoimintoa. Nuolipainikkeet: Selaa valikkotoimintoja. Käytä tätä painiketta etäkameran panorointiin/kallistamiseen. Käytä tätä painiketta palaamiseen edelliseen tilaan. OK: Vahvistaa valikkovalinnan. Käytä tätä painiketta etäkameran asettamiseksi esiasetuksiin. Vaihda näytön ulkoasua tällä painikkeella. Käytä tätä painiketta kun haluat soittaa puhelun. Näyttää aloitusvalikon. Käytä tätä painiketta kun haluat lopettaa puhelimen. Toimintopainikkeet. Jokainen painikkeen toiminto muuttaa valikon tilaa ja näytöllä näkyy lisätietoja järjestelmän toiminnasta. Käytä näitä painikkeita tekstin tai numeroiden syöttämiseen. Käytä näitä painikkeita ohjataksesi LG TV:tä. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, VCS on yhdistetty HDMI TV:n kanssa HDMI Output 1-portin välityksellä. : Kytkee TV:n virran päälle ja pois päältä. CH. +/- : Käytä tätä painiketta vaihtaaksesi kanavaa. INPUT: Tulolähteen valinta. MUTE: Äänen mykistys. VOL +/-: Käytä tätä painiketta säätääksesi TV:n äänenvoimakkuutta: DEL.: Poistaa osoittimen edellä olevan merkin. SPACE: Lisää välilyönnin osoittimen sijaintiin. 1/a/A: Vaihda syöttötyyppiä numeroiden, isojen ja pienten kirjainten välillä.

13 Asennus 1. Asennus Liitännät Varoitukset Ennen järjestelmän asettamista varmista, että näyttö, tietokonejärjestelmä ja muut liitetyt laitteet suljettu. Liitäntöjen yleiskuva Alla olevassa kuvassa näkyy järjestelmän liitännät. Katso lisätietoja jokaisesta liitännästä seuraavilla sivuilla. Asennus Liitäntöjen yleiskuva DC 12 V CAMERA CABLE HDMI CABLE D-sub CABLE HDMI CABLE LAN CABLE Optional Optional TV 5 Optional Optional

14 14 Asennus HDMI-liitäntä Lähettää digitaalisen video- ja äänisignaalin järjestelmästä näyttöön HDMI-kaapelin kautta, kuvan osoittamalla tavalla. HDMI-kaapelin liitäntä Asennus Optional HUOMIO Suosittelemme näytön käyttöä sisäänrakennetun kaiuttimen kanssa 1280X720 tilassa parhaan kuvalaadun saamiseksi. Jos liität koodekkiyksikön näytön (TV) DVI-porttiin HDMI - DVI muuntajalla, tulee äänen kuulua kaiuttimesta tai kuulokkeista, koska DVI ei tue ääniliitäntää. Siirry kohtaan [Setup > User > Audio > Audio Out(Asetukset > Käyttäjä > Ääni > Äänilähtö)] ja muuta [Audio Out(Äänilähtö)] Line Out -tilaan. HDMI OUT 2 porttia käytetään lähettämään sisältö. Jos liität HDMI OUT 2 portin ja käytät sitä, ole hyvä ja mene [Setup > User > General > Second Display(Asetukset > Käyttäjä > Toinen näyttö)] ja aseta On-tilaan. Älä yhdistä Kameran Input HDMI-kaapelia HDMI TV:hen tai monitoriin.

15 Asennus 15 HD-kameran liitäntä Liittää HD-kameran koodekkiyksikön kameraliitäntään mukana toimitetulla kaapelilla (RJ-45[with power(virralla)] D-alikaapeliin) kuvan mukaisesti. HD-kameran liitäntä Asennus Optional DC 12 V HUOMIO Kun yhteys on muodostettu, säädä kameran kulma sopivaksi. Älä yhdistä HDMI Out-kaapelia kameran HDMI Input-porttiin. Suositellaan käyttämään kameraa 1280 x 720p60-tilassa. Älä yhdistä kameran liitäntä kaapelia (RJ-45[with power(virralla)] D-alikaapeliin) muiden laitteiden LAN-liittimeen. (esim. Notebook LANliitäntä) Yhdistettyäsi Kameran liitäntäkaapelin kunnolla, kytke Koodekki-rasiaan virta päälle. Muutoin VCS voi aiheuttaa vikatilan. Älä pakota kameraa pysymään päällä pitkään. Asenna kamera paikkaan, missä on riittävästi tilaa esteettömään kiertoon. Tämä saattaa aiheuttaa tuotteessa häiriön tai virta saattaa sammua automaattisesti.

16 16 Asennus Tietokoneen liitäntä Lähettää analogisen video- ja äänisignaalin tietokoneesta koodekkiyksikköön. Liitä tietokone ja koodekkiyksikkö valinnaisella D-sub 15-nastan signaalikaapelilla seuraavien kuvien osoittamalla tavalla. Tällä liitännällä esitys voidaan lähettää etäkäyttäjälle. Tietokoneen liitäntä Asennus HUOMIO D-alikaapeli (D-ali15-neulainen naaras D-ali 15-neulainen naaras) ja Stereon minipistoke RCA -uroskaapeliin ei ole sisällytetty (ks. sivu 9). Joten hanki kaapelit erillisesti. Tämä yksikkö tukee 640 x 480, 800 x 600, x 768, x 720, x 768, x 1 024, x ja x ja 60Hz tietokoneen ulostulon resoluutioita. Jos tietokoneen näyttöä ei voida nähdä kunnolla D-alikaapelin tultua asetettua tai irrotettua VCS:stä, tarkista tietokoneen videon ulostulon liitäntä uudelleen.

17 Asennus 17 Liittäminen verkkoon Liittää koodekkiyksikön LAN-portin vastaavaan porttiin reitittimessäsi tai verkossa käyttämällä valinnaista LAN-kaapelia RJ-45 liittimellä. Verkkoyhteys Asennus HUOMIO Kun LAN-kaapeli liitetään tai irrotetaan, pidä sitä pistokkeesta. Irrotettaessa tulee pitää kiinni pistokkeen lukosta.

18 18 Asennus Audio-laitteen yhdistäminen Liittää kuulokekaapelin koodekki-yksikön AUDIO OUT-kuulokeliitäntään kuvan osoittamalla tavalla. Kuulokeliitäntä Asennus Mikrofonin liitäntä Liittää mikrofonikaapelin koodekkiyksikön MIC-liitäntään kuvan osoittamalla tavalla. Mikrofoniliitäntä HUOMIO Suositeltu etäisyys mikrofonin ja käyttäjän välillä on 1-2 metriä. On suositeltavaa käyttää kahta mikrofonia auditoriossa. Aseta kaksi mikrofonia täyttääksesi koko konferenssitilan äänialan ja jätä yli 4:n metrin etäisyys mikrofonien välille.

19 Asennus 19 Virran liittäminen Liittää virtajohdon seuraavissa kuvissa kuvatulla tavalla. Virtaliitäntä Asennus DC 12 V VAROITUS Käytä tuettua sovintinta. jos käytät jotain muuta kuin toimitettua sovitinta, voi se johtaa toimintahäiriöön tai Järjestelmä liitäntöjen tarkastus Kun kaikki liitännät on suoritettu, noudata alla olevia ohjeita järjestelmän toiminnan tarkastamiseksi. 1. Kytke näyttöön virta. 2. Paina POWER-painiketta koodekkiyksikön takaosassa. Järjestelmää käynnistyy. Kun laite on käynnistynyt, tulee alkuasetusten valikko esiin. Jos tätä ei näy näytöllä, tarkista laitteen yhteydet ja varmista että yhteydet ovat asianmukaisesti liitettyjä. Nyt voit käyttää järjestelmää. Suorita seuraavat asetukset. HUOMIO Videolähtö järjestelmästä omaa oletuksen 720p. Jos näyttö (TV) ei tue tilaa 720p, paina sinistä painiketta 5 kertaa. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen kohdalla 480p.

20 20 Asennus KOODEKKI-YKSIKÖN JALANkäyttö Jos käytät koodekki-yksikköä jalallisena, kiinnitä koodekki-yksikkö koodekki-yksikön jalkaan kuten esitetty seuraavissa kuvissa. 1. Irrota jalkaliitännän kansi koodekki-yksiköstä. 2. Linjattuasi asennon, kiinnitä jalkaliitännän päälliosa koodekki-yksikön jalkaliitännän pohjaosaan. Löysennä kiinnitysruuveja koodekki-yksikön jalan pohjassa. Asennus. Linjattuasi asennon, kiinnitä jalkaliitännän päälliosa koodekki-yksikön jalkaliitännän pohjaosaan.

21 Asennus Löysennä kiinnitysruuveja koodekki-yksikön jalan pohjassa. Asennus

22 22 Asennus Alkuasetukset Kun avaat VCS:n ensimmäisen kerran, tulee alkuasetusnäyttö esiin. Valitse kieli ja mukauta perusasetuksia. 1. Aseta kaksi samanlaista AAA-paristoa 2 ja oikeinpäin kaukosäätimeen. 2. Kytke laite päälle. Järjestelmää käynnistyy. Logo tulee esiin, kun järjestelmä käynnistyy.. Kun laite on käynnistynyt, tulee alkuasetusten valikko esiin. 4. Valitse näytöllä näkyvä tekstikieli. Asennus 4-1. Valitse kielivalinta ja paina OK tai [ ]. Kielilista tulee esiin Valitse kieli käyttämällä [ ] tai [ ] ja paina OK. 4-. Valitse [Next] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. 5. Valitse ohjattu toiminto -vaihtoehto.

23 Asennus Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista. Start Wizard: Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää ohjattua toimintoa. Jos tämä vaihtoehto on valittu, noudata seuraavia ohjeita. HUOMIO Suosittelemme Ohjatun toiminnon käyttöä asetusten Manuaalisen Asettamisen sijaan. Manual Setting: Ohita ohjattu toiminto ja siirry pääasetusikkunaan. Voit asettaa järjestelmän manuaalisesti. HUOMIO Jos Manuaaliset asetukset ovat väärät, ei puheluita ehkä voida yhdistää Valitse [Next] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. 6. Valitse aikavyöhyke. Asennus 6-1. Käytä [ ] tai [ ] valitaksesi aikavyöhykkeen ja paina OK Käytä [ ] tai [ ] valitaksesi laitteen sijaintimaan ja painaok. 6-. Valitse [Next] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. 7. Valitse yksi verkkoasetuksista. DHCP: Valitse tämä vaihtoehto kun DHCP-palvelin on asennettu verkkoon IP-osoitteen määrittämiseksi. IP-osoite määritetään automaattisesti tällä asetuksella.

24 24 Asennus 7-1. Valitse tämä vaihtoehto ja paina -painiketta. IP-osoitetietojen ikkuna avautuu Valitse [Next] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. STATIC: Valitse tämä vaihtoehto, kun asetat verkkoasetukset manuaalisesti Valitse tämä vaihtoehto ja paina -painiketta Aseta alla olevat vaihtoehdot. IP Address: Syötä laitteen kiinteä IP-osoite. Subnet Mask: Syötä aliverkon peitteen IP-osoite. Gateway: Syötä väylän IP-osoite. DNS Server: Syötä IP-osoite DNS-palvelimien muokkaamiseksi. 7-. Valitse [Next] ja paina OK siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai paina painiketta. 8. Syötä kuvaava nimi järjestelmälle. Asennus Kaukosäätimen käyttäminen 8-1. Paina OK järjestelmänimen muokkaamiseksi Syötä järjestelmän nimi kaukosäätimen painikkeilla ja paina OK vahvistaaksesi sen. DEL.: Poistaa edellisen merkin osoittimen sijainnissa. SPACE: Lisää välilyönnin osoittimen sijaintiin. 1/a/A: Vaihtaa sisäänsyötön tyypin numeroiksi, pieniksi kirjaimiksi tai kapitaaleiksi. Numerot/[. * #]: Valitsee numerot, pienet tai suuret kirjaimet valitun syöttötyypin mukaisesti. Paina painiketta toistusvasti valitaksesi haluamasi kirjainmerkin tai symbolin. Virtuaalinäppäimistön käyttö Valitse virtuaalinäppäimistön kuvake ja paina OK. Virtuaalinäppäimistö tulee esiin Valitse kirjain nuolinäppäimillä ja vahvista valinta painamalla OK. <<: Liikuttaa osoittimen vasemmalle. >>: Liikuttaa osoittimen oikealle. Clear: Poistaa edellisen merkin osoittimen sijainnissa. Clear All: Poistaa kaikki syötetyt merkit, numerot ja symbolit. Space: Lisää välilyönnin osoittimen sijaintiin. a/a/?!: Vaihtaa virtuaalinäppäimistön asetukset pieniin ja suuriin kirjaimiin tai symboleihin. OK: Vahvistaa ja sulkee valikon. Cancel: Palauttaa edelliseen näyttöön. 9. Ohjattu toiminto valmis -viesti tulee esiin, paina OK VCS:n käynnistämiseksi. VCS-päänäyttö tulee esiin.

25 Asennus 25 Asennus HUOMIO Katso tämän lisäksi jokaisen asetuksen näyttöohjeet. Jos haluat siirtyä edelliselle asetussivulle, valitse [Prev] ja paina OK tai painiketta. Päänäytön yleiskuva a b c d e f g h i j k l m n o

26 26 Asennus a b c d e f Nykyinen päivämäärä ja aika: Näyttää nykyisen päivämäärän ja ajan. Call History: Voit soittaa puhelun valitsemalla numeron viimeksi soitetut numerot -listalta. Speed Dial: Näet listan vasta soitetuista puhelinnumeroista. Voit soittaa puhelun painamalla numeropainiketta kaukosäätimessä ja valitsemalla numeron listalta. Paikallinen videoalue: Näyttää paikallisen kameran videokuvan. Directory: Avaa hakemistovälilehti Omat yhteydet-hakemiston näkemiseksi. Tilakuvakkeet Aktivoitu Yhteys katkaistu Kuvaus Näyttää verkon tilan. Asennus Näyttää mikrofonin tilan. Näyttää kameran tilan. Näyttää kaiuttimien tilan. - Näyttää verkkopalvelimen tilan. g h i j k l m n o Järjestelmän nimi: Näyttää järjestelmän nimen. IP-osoite: Näyttää yksikön nykyisen IP-osoitteen. Tekstinsyöttökenttä: Syötä puhelinnumero tai IP-osoite manuaalisesti. Puhelu-painike: Käytä tätä painiketta kun haluat soittaa puhelun. Menu Hide: Voit piilottaa käyttäjän liittymän osat ja näyttää ne toisella kaukosäätimen näppäimellä. Camera Control: Voit valita asianmukaisen katselualueen. Call: Voit soittaa puhelun osoitteen tekstinsyöttökentästä. Setup: Voit avata asetusvalikon ja muuttaa järjestelmän tilaa. System Info: Voit näyttää järjestelmän tilan, Ääni, Video, Verkkoapuohjelmat ja palvelimen tilan. Järjestelmän asetusvalikko VCS ominaisuudet ja toiminnot asetetaan asetusvalikosta. 1. Paina päänäytöllä Setup-painiketta Järjestelmävalikon avaamiseksi. Käytä alla olevia painiketta kaukosäätimessä valikoiden selaamiseen. Nuolipainikkeet: Valitse valikkovaihtoehto tai säädä niiden arvoa näillä painikkeilla. OK: Valitse vaihtoehto tai vahvista asetus. BACK: Palaa lepotilaan. 2. Paina Asetukset Setup asetusvalikosta poistumiseksi.

27 Asennus 27 Käyttäjän asetukset General (Yleistä) Asennus System Name Syötä enintään 127 merkin pituinen järjestelmänimi. Syötetty nimi näkyy päänäytöllä. 1. Paina OK. 2. Muokkaa nimeä virtuaalinäppäimistöstä tai kaukosäätimestä.. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. HUOMIO Jos yhdistät SIP-puhelun, sinun tulee syöttää alfanumeerisia merkkejä. Jos syötät muita merkkejä kuin kirjaimia, numeroita,., - ja _, ei SIP-puhelua voida yhdistää. Call Mode: Valitse puhelutila, Audio+Video: Kun soitat ääni- ja videopuhelun. Audio Only: Valitse tämä vaihtoehto jos haluat soittaa vain äänipuhelun. Answer Type: Valitse saapuvan puhelun vastaustyyppi. Auto answer: Järjestelmä vastaa puheluihin automaattisesti. Manual: Puheluihin on vastattava manuaalisesti. Do not disturb me: Kun järjestelmän Älä häiritse -toiminto on päällä, näyttää järjestelmä päänäytön. Soittajat kuulevat varattu-äänen ja vastaamatta jääneet puhelut ilmestyvät Puheluhistoriaan. Harkitse tämän toiminnon käyttöä jos istut esimerkiksi kokouksessa etkä halua vastaanottaa puheluita. Screen Saver: Kun järjestelmäsi on lepotilassa valittuna aikana, se tulee aktivoiduksi ja LG logo näkyy näytöllä. Sisään tuleva puhelu tai minkään painikkeen painaminen kaukosäätimessä automaattisesti palauttaa järjestelmän. Language: Valitse asetusvalikon ja tietonäytön kieli. Outgoing Protocol: Valitse protokolla soitettaville puheluille. Voit valita H.2, SIP, tai Auto. Jos valitset H.2 tai SIP, voit tehdä puhelukohtaisen arvon. Jos vastapuoli ei tue samaa protokollaa, ei yhteyttä voida muodostaa. Jos valitset Auto, voit luoda kohtuullisen yhteyden. (H.2 kokeillaan ennen SIP:ä. Jos H.2 ei yhdisty SIP-puhelua kokeillaan automaattisesti.) Display Resolution: Valitse liitetyn näytön tarkkuus. Jos muutat tarkkuutta, tulee vahvistusikkuna esiin ja paina OK käynnistääksesi järjestelmän uudestaan. Voit asettaa järjestelmän tilaan 720p, 480p. Oletusasetus on 720p. Second Display: Aseta ON-tilaan käyttäessäsi toista näyttöä sisällön tarkasteluun. Jos käytät sisällön jakamisen toimintoa, sisältö tullaan näyttämään toiselta liitetyltä näyttöruudulta HDMI OUT 2 portissa.

28 28 Asennus Audio (Ääni) Säädä äänen tulo- ja lähtölaitteiden asetuksia. Asennus Echo Control: Ota kaiku käyttöön tai poista se käytöstä. On: Valitse milloin kaiku otetaan käyttöön. Off: Valitse milloin kaiku lopetetaan. Audio Out: Valitse äänenulostulopaikka puhelun aikana. HDMI: Ääni kuuluu liitetyn HDMI-laitteen kautta. Line Out Ääni kuuluu liitetyn audio-laitteen kautta. RingTone: Valitse hälytysäänen äänenvoimakkuus. Off: Hälytysääntä ei kuulu. Small: Hälytysäänen äänenvoimakkuus on pienellä. Middle: Hälytysäänen äänenvoimakkuus on keskitasolla. Loud: Hälytysäänen äänenvoimakkuus on korkealla.

29 Asennus 29 Camera (Kamera) Asennus White balance Mode: Valitse Valkotasapainon aktivointitila. Säädä valkotasapainoa kun videon värit vaikuttavat olevan epätasapainossa. Valkotasapainoon vaikuttaa valolähteen tyyppi. Auto: Valkotasapaino on otettu käyttöön. ATW: Värilämpötilan vaihtelu oikealle valkotasapainolle on n K K. Manual: Säädä valkotasapainoa Valkotasapainon valikosta. White Balance Level: Aseta valkotasapainon taso. Tämä vaihtoehto on aktivoituna kun asetat sen tilaan manuaalinen [White Balance Mode(valkotasapaino)] -asetusvalikossa. 1. Paina OK ja säädä valkotasapainoa vasemmalla tai oikealla nuolipainikkeella. 2. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Color: Valitse kameran väritaso. Voit parantaa tai vähentää kameran väritasoa maanualisesti säätämällä kameran väritoistoa. 1. Paina OK ja säädä värivoimakkuutta vasemmalla tai oikealla nuolipainikkeella. 2. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Brightness: Valitse kameran kirkkaustaso. Kameran kirkkaus viittaa kameran linssin vastaanottamaan valomäärään. Voit parantaa tummia kohtauksia säätämällä kameran kirkkautta. 1. Paina OK ja säädä kirkkautta vasemmalla tai oikealla nuolipainikkeella. 2. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Sharpness: Valitse kameran terävyystaso. 1. Paina OK ja säädä terävyyttä vasemmalla tai oikealla nuolipainikkeella. 2. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Focus Mode: Valitse kameran kohdennustila. Trigger Auto: Fokus-toiminto aktivoituu käytettäessä PTZ-toimintoa manuaalisesti. Auto: Fokus-toiminto on aktivoitu automaattisesti. Shutter: Valot jotka saavat virtansat 50 Hz virtalähteestä voivat tuottaa värähtelyjä jotka kamera kaappaa ja toimittaa järjestelmään. Jos käytät valoja jotka on virroitettu 50 Hz virtalähteellä ja havaitset valon värähtelyä järjestelmässäsäi näkyvässä videossa, valitse Anti-Flicker (60 Hz) -valinnaisuus. Oletuksena on Auto. Backlight: On: Valitse kun haluat aktivoida Taustavalo-toiminnon. Jos asetat On-tilaan, the WDR-valinnaisuus poistetaan käytöstä. Off: Ei käytössä. WDR (Wide dynamic range - Laaja dynaaminen alue): WDR-toiminto voi olla käytännöllinen vaativissa valaistusolosuhteissa. Se kykenee kaappaamaan kuvan tummat ja vaaleat osat ja yhdistämään erot kohtaukseksi, luoden realistisen kuvan. On: Valitse kun haluat aktivoida WDR-toiminnon. Jos asetettu On-tilaan, Suljin- ja Backlight-valinnaisuudet ovat poissa käytöstä. Off: Ei käytössä.

30 0 Asennus Date Time Asennus Time Server: Valitse aika-asetuksen menetelmä. Auto: Aseta palvelimen aika automaattisesti. Manual: Aseta palvelimen aika manuaalisesti. Käytettävissä olevat NTP-palvelimet on esitetty alla. NTP-palvelin time.nist.gov time-a.nist.gov time-b.nist.gov ntp.nasa.gov clock.isc.org time.bora.net IP-osoite Time Server Address: Syötä palvelimen ajan isäntänimi tai IP-osoite. Tämä vaihtoehto on käytössä kun asetat sen tilaan manuaalinen [Time Server(Palvelimen aika)] -asetusvalikossa. Date Format: Valitse näytön päivämäärämuoto. Daylight Saving: Aseta kesäaika. 1. Painas OK ja kesäajan asetusvalikko tulee esiin. 2. Merkitse kesäajan toiminto.. Aseta kesäajan alkamisaika. 4. Aseta kesäajan päättymisaika. 5. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta. Asetuksen jälkeen kesäaika on Päällä. Time Zone: Valitse järjestelmän aikavyöhyke.

31 Asennus 1 Järjestelmähoitajan asetukset Jos tämä valitaan, tulee salasanan syöttöikkuna esiin. Järjestelmähoitajan asetusten muuttamiseksi on annettava salasana. Järjestelmähoitajan oletussalasana on 124. Syötä salasana nähdäksesi järjestelmähoitajan alivalikot. Puheluasetukset General (Yleistä) Asennus Maximum Call Time: Syötä maksimipuheluaika välillä 0 minuuttia minuuttia. Syötettyjen minuuttien jälkeen, ponnahdusikkuna tulee esiin. Joten, voit lopettaa puhelun tai jatkaa sitä. Maximum Bandwidth: Aseta verkon maksimikaistaleveys videopuheluille. H.2 Yksikkö tukee H.2 protokollaa video- ja äänipuheluiden soittamisessa ja vastaanottamisessa. Tätä käytetään kun gatekeeper-toimintoa yritetään käyttää. H.2 Name: Syötä laitteen nimi jota käytetään H.2-puheluissa, kirjaimilla, numeroilla ja erikoismerkeillä.

32 2 Asennus E.164 Name: Syötä laitteen nimi jota käytetään numero-puheluissa. Nimeä käytetään kun käyttäjät rekisteröityvät gatekeeperpalvelimeen. Jos laite on rekisteröity gatekeeper-palvelimeen, voi vastapuoli soittaa tähän nimeen. Security: H bitin AES-turvallisuus H.2-puheluissa. Kun käytössä, järjestelmä salaa automaattisesti puhelut toisiin järjestelmiin, joissa AES-salaus on käytössä. AES-tilassa, puhelut yhdistetään, mutta salataan vain jos toinen osapuoli tukee AES-salausta. Jos vastapuoli ei tue AES-salausta, ei puheluita salata. Use Gatekeeper: Aseta Päälle, kun haluat käyttää gatekeeper-toimintoa. Tämä yksikkö tukee H.460 protokollaa palomuurille ja H.2- puheluiden NAT traversal -toimintoa. Käyttöympäristöön on oltava H.460-palvelin määritettynä ominaisuuden toimimiseksi kunnolla. Jos asetettu On-tilaan, H.460 NAT, Gatekeeper-osoite, Gatekeeper-portti-valinnaisuudet ovat käytössä sen asettamiseksi. H.460 NAT: Päällä, jos käytät H.460-standardia NAT- ja palomuurin traversal-toimintoa. GateKeeper Address: Syötä H.2 gatekeeperin IP-osoite. GateKeeper Port: Syötä H.2 gatekeeperin porttinumero. HUOMIO Asennus Voit tarkastaa rekisteröinnin tilan järjestelmätiedot-ikkunan Palvelimen tila -valikossa. Turvallisuus toimintoa ei ehkä tueta tietyissä maissa. Kun molemmat sekä paikalliskäyttäjä että etäkäyttäjä ovat asettaneet AES-kryptauksen ennen puhelun liitäntää aikana. näkyy ruudulla puhelun SIP Tätä osaa käytetään kun SIP-palvelinta yritetään käyttää. SIP Transport Protocol: Valitse siirtoprotokolla soitettava sip-puhelun aikana. Voit valita AUTO, UDP tai TCP. Jos valitset TCP tai UDP, voit tehdä SIP-puhelun valitulla arvolla. Jos vastapuoli ei tue samaa siirtoprotokollaa, ei yhteyttä voida muodostaa. Jos valitset Auto, voit luoda kohtuullisen yhteyden.

33 Asennus SIP Server (SIP-palvelin) Tätä osaa käytetään kun SIP-palvelinta yritetään käyttää. Asennus SIP Name: Syötä laitteen nimi jota käytetään SIP-puheluissa. SIP-nimi voi olla aakkosnumeerinen. Jos syötät muita merkkejä kuin kirjaimia, numeroita,., - ja _, ei SIP-puhelua voida yhdistää. Use SIP Server: Aseta Päälle, kun haluat käyttää SIP-palvelinta. Jos asetettu Päälle, käyttäjänimi, salasana, rekisteröi palvelimen osoite, rekisteröi palvelimen portti, välimuistin palvelimen osoite ja portti voidaan asettaa. User Name: Syötä SIP-palvelimen valtuutuksen käyttäjänimi. Password: Syötä SIP-palvelimen valtuutuksen salasana. Register Server Address: Syötä SIP-palvelimen isäntänimi tai IP-osoite. Register Server Port: Syötä SIP-palvelimen IP-portti. Proxy Server Address: Syötä SIP-välimuistin isäntänimi tai IP-osoite. Proxy server Port: Syötä SIP-välimuisti palvelimen IP-portin numero.

34 4 Asennus QoS Voit määrittää verkon palvelulaadun (QoS) asetukset. Asennus Dynamic Bandwidth: Säätää kaistaleveyden automaattisesti parhaaseen tilaan. On: Dynaaminen kaistaleveys on käytössä. Off: Ei käytössä. IP QoS Type: Valitse TCP/IP palvelun laatu (QoS) tyyppi, jota järjestelmä käyttää. None: Ei käytössä. DiffServ: Aseta tilaan DiffServ (eriytetyt palvelut) palvelutyyppi (QoS) äänelle, videolle ja datapaketeille. IntServ: Aseta tilaan DiffServ (integroidut palvelut) palvelutyyppi (QoS) äänelle, videolle ja datapaketeille (ToS) ppalveluissa. Jos tämä vaistoehto valitaan, voidaan IntServToS toiminto asettaa. IntServToS: Valitse Palveluiden IP-tyyppi Tämä auttaa reititintä valitsemaan polun kun usea reititin on käytössä.

35 Asennus 5 Verkkoasetukset IP Puhelun IP-osoite on asetettava. Asennus Assignment: Aseta verkkokokoonpanoksi STAATTINEN tai DHCP. DHCP: Valitse tämä vaihtoehto kun DHCP-palvelin on asennettu verkkoon IP-osoitteen määrittämiseksi. IP-osoite määritetään automaattisesti tällä asetuksella. Jos tämä asetetaan, ei IP-osoite, aliverkon peite, väylä, pää-dns ja ali-dns ole käytettävissä. STATIC: Valitse tämä vaihtoehto, kun asetat verkkoasetukset manuaalisesti. IP Address: Syötä laitteen kiinteä IP-osoite. Subnet Mask: Syötä aliverkon peitteen IP-osoite. Gateway: Syötä oletusväylän IP-osoite. Main DNS: Syötä Pääverkkotunnuksen palvelin, joka muuntaa isäntänimet IP-osoitteiksi. Sub DNS: Syötä ali-dns-palvelimen osoite joka tukee pää-dns:ää.

36 6 Asennus Firewall (Palomuuri) Käytetään palomuurin ohittamiseen. Asennus NAT Configuration: Disable: Ei käytetä tämän toiminnon kanssa. Enable: Valitse kun staattista NAT-palvelinta käytetään palomuurin ohittamiseen. Jos tämä valinta valitaan, on NAT-julkinen osoite ja Fixed Port-valinnaisuudet käytössä. NAT Public Address: Syötä järjestelmän isäntänimi tai IP-osoite. Fixed Port: Voit asettaa TCP- ja UDP-portin kiinteän alueen. Jos asetettu Päälle, TCP- ja UDP-portit ovat käytössä. TCP Port: Syötä alin/ylin numero TCP-porttinumeroiden alueella. (Portin minimijakauma on 1.) UDP Port: Syötä alin/ylin numero UDP-porttinumeroiden alueella. (Portin minimijakauma on ääretön.) Service (Palvelu) Web Server:: Jos asetettu Päälle, voit liittää verkkoselainta käyttävään laitteeseen. Telnet: Jos asetettu Päälle, voit liittää telnetia käyttävään laitteeseen. SSH: Jos asetettu Päälle, voit liittää SSH:ta käyttävään laitteeseen.

37 Asennus 7 SNMP Asennus SNMP: järjestelmähoitajat voivat etähallita järjestelmää SNMP:n kautta. Disable: Ei käytetä tämän toiminnon kanssa. Enable: Valitaan, kun SNMP saa käyttää laitetta. Jos tämä vaihtoehto valitaan, tulevat Trap-isäntä ja Yhteisö vaihtoehdot käyttöön. Trap Host 1 to : Määrittää tietokoneen IP-osoitteen jota käytetään verkon hallinta-asemana johon SNMP-ansat lähetetään. Community: Määrittää SNMP-hallintayhteisön jossa tämä järjestelmä otetaan käyttöön (esim. lgecommunity tai julkinen). LDAP LDAP on toiminta rekisteröityjen osoitekirjojen lukemiseen LDAP-palvelimessa. Jos yhdistät LDAP-palvelimeen, voit vahvistaa yritysyhteyksien välilehdessä hakemistossa. LDAP: Disable: Ei käytetä tämän toiminnon kanssa. Enable: Valitaan, kun LDAP-palvelin saa käyttää laitetta. Hostname: Syötä LDAP-palvelimen isäntänimi tai IP-osoite. User. Syötä LDAP-palvelimen käyttäjänimi. Password: Syötä LDAP-palvelimen salasana. Base: Syötä LDAP-palvelimen kyselyyn käytettävä yksiselitteinen nimi (DN). Filter: Syötä suodattimet, joita käytetään tietojen alisarjojen määrittämiseen LDAP-datatyypissä.

38 8 Asennus IEEE802.1x Määrittää voidaanko 802.1X verkkoa käyttää. Järjestelmä tukee seuraavia vahvistusprotokollia: EAP-MD5 EAP-PEAP EAP-TTLS Asennus IEEE802.1x: Disable: Ei käytetä tämän toiminnon kanssa. Enable: Valitse tämä vaihtoehto 802.1x käyttäjän tunnistamiseen. Jos tämä vaihtoehto valitaan, identiteetti, salasana ja EAPmenetelmä mahdollistetaan. Identity: IT-järjestelmähoitajan antama identiteetti. Määrittää järjestelmän identiteetin 802.1X tunnistamiselle. Password: IT-järjestelmähoitajan antama salasana. Määrittää järjestelmän salasanan 802.1X tunnistamiselle. EAP Method: Valitse EAP-menetelmä.

39 Asennus 9 HUOMIO Kun käytössä on EAP-MD5 Jos käytät EAP-MD5-toimintoa, ei verkkopalvelusta tarvitse ladata mitään tiedostoja. Kun käytössä on EAP-TTLS 1. Jos käytössä on EAP-TTLS, on ca.pem, client.pem, client.key vastaanotettava 802.1x verkkohallinnasta. 2. Lataa ca.pem, client.pem, client.key tiedostot verkkopalvelimeen kuvan osoittamalla tavalla. Asennus Kun käytössä on EAP-PEAP 1. Jos käytössä on EAP-PEAP, on ca.pem tiedosto vastaanotettava 802.1x verkkohallinnasta. 2. Lataa ca.pem tiedosto järjestelmäsi verkkopalvelimeen kuvan osoittamalla tavalla. Kun 802.1x on asetettu 1. Kun nämä asetukset on suoritettu, varmista, että IP-osoite näkyy päänäytöllä. 2. Suorita ping-testi kohdassa system info > Network utility > Command (järjestelmätiedot > Verkkoapulaitteet > Komento).. Voit nyt yrittää soittaa muihin VCS-yksiköihin.

40 40 Asennus Speed/Duplex Asennus Assignment: Valitse Automaattinen tai Manuaalinen tila asettaaksesi Speed/Duplex-arvot. Kun määritys on Auto-tilassa, suurin nopeus on 100 Mbps. Jos asetat Manual-tilaan, Speed ja Duplex valinnaisuuksia ei mahdollisteta. Speed: Valitse nopeus jota verkkosi käyttää. Duplex: Valitse Duplex-tila jota verkkosi käyttää.

41 Asennus 41 Järjestelmä-asetukset Management (Hallinta) Asennus Admin Password: Vaihda järjestelmähoitajan salasanaa halutessasi. Salasana on kirjainkoosta riippuvainen. System Restart: Käynnistä järjestelmä uudelleen seuraavasti. 1. Valitse Uudelleenkäynnistys ja paina OK. Varoitusikkuna tulee esiin. 2. Valitse [OK] ja paina OK. Järjestelmä käynnistetään uudelleen. Setup Initialization: Voit alustaa asetusvalikon kokoonpanon. 1. Valitse Palauta ja paina OK. Varoitusikkuna tulee esiin. 2. Valitse [OK] ja paina OK. Järjestelmä alustetaan ja käynnistetään uudelleen. Factory Reset: Voit palauttaa järjestelmän tehdasasetuksiin. 1. Valitse Palauta ja paina OK. Varoitusikkuna tulee esiin. 2. Valitse [OK] ja paina OK. Järjestelmä palautetaan tehdasasetuksiin ja käynnistetään udelen. HUOMIO Jos valitset [Factory Reset(Tehdasasetukset)], poistetaan hakemistoon tallennettu osoite ja soittohistoria..

42 42 Asennus Järjestelmätiedot Kokoonpanon asetusten jälkeen, voit nähdä järjestelmän tilan. Paina (INFO) näyttääksesi järjestelmän tiedot. System Status (Järjestelmän tila) Voit nähdä järjestelmän tilan ja kokoonpanon. Asennus Video Voit tarkastaa video-tilan.

43 Asennus 4 Audio (Ääni) Voit tarkastaa audio-tilan. Asennus Äänilähdön testaaminen 1. Valitse Äänilähdön testaus nuolipainikkeella. 2. Paina OK ja valitse äänilähtö HDMI ja Line Out välillä.. Paina OK ja valitse [Start(Käynnistä)]. 4. Paina OK uudelleen äänilähdön testaamiseksi. Kuulet äänimerkin, poistu sitten testistä. Jos ääntä ei kuulu, tarkasta äänenvoimakkuus tai liitännät. Network Utility (Verkkoapuohjelmat) Voit tarkastaa verkkoyhteyden ongelmat ping- ja traceroute-apuohjelmilla kohdassa Verkkoapuohjelmat: 1. Valitse IP-osoitteen kenttä. 2. Paina OK arvon syöttämiseksi. Käytä tarvittaessa 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi tai valitse virtuaalinäppäimistön kuvake. Kun arvo on syötetty, piilota näppäimistö (jos sitä käytettiin arvon syöttämiseksi) ja paina OK kentästä poistumiseksi.. Valitse komentovalikon vaihtoehto. Ping: Ping-komento testaa kahden laitteen välisen yhteyden. Traceroute: Traceroute-komento testaa yhteyden ja jäljittää paketin polun laitteesta toiseen. 4. Paina Käynnistä ja paina OK testaamiseksi.

44 44 Asennus Server Status (Palvelimen tila) Näet palvelimen tilan. Asennus

45 Käyttö 45 4 Käyttö Ennen järjestelmän käyttöä Ennen kuin LG VCS laitetta käytetään, tarkasta kaikki liitännät ja verkkovirran ominaisuudet. Tarkasta, että LG VCS laitteen liitännät on oikein tehty. Tarkasta, että LG VCS laite on kytketty verkkoon ja että virta on päällä. Tarkasta ennen VCS-laitteen käyttöä, että asetukset ovat oikein. Ennen soittamista, tarkasta paikallisen kuva järjestelmässä. Jos kuva värisee, värit ovat epätasapainossa tai kuva vaikuttaa tummalta, on huoneen valaistusta tai kameran kirkkautta ja valkotasapainoa säädettävä ja tarkista Kameran Valotusvalikko. 4 Soittaminen Käyttö Voit soittaa järjestelmästä toiseen VCS-yksikköön. Aloita puhelu yhdellä seuraavista tavoista: Soittaminen manuaalisesti Voit myös soittaa syöttämällä IP-osoitteen manuaalisesti 1. Valitse Tekstin syöttökenttä ja paina OK. 2. Syötä IP-osoite tai valitse soittonumero. Käytä [ ] tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi tekstin syöttökenttään.. Kun arvo on syötetty, paina OK. valitaan automaattisesti. 4. Soita puhelu painamalla OK uudelleen. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. Valintaikkunassa näkyy numero tai IP-osoite johon yritetään soittaa ja puhelun tila. HUOMIO Jos hylkäät puhelun, paina OK yhdistämisen aikana. Jos järjestelmä ei vastaa puheluun 120 sekunnin kuluessa, kytkeytyy järjestelmä pois automaattisesti. Tarkasta järjestelmän IP-osoite ennen puhelun soittamista. Jos IP-osoitetta ei ole asetettu oikein tai se on väärä, ei puhelua voida soittaa.

46 46 Käyttö Monikohteinen soitto Voit lisätä toisen käyttäjän puhelun aikana. 1. Paina puhelun aikana. 2. Noudata vaiheita 1-4 kuvattuna kohdassa Soittaminen manuaalisesti. HUOMIO Voit lisätä enintään käyttäjää. Soittaminen Puheluhistoriasta Puheluhistorialista sisältää 50 viimeksi soitettua numeroa. Vanhin numero listalla poistuu automaattisesti kun järjestelmä vastaanottaa tai soittaa puhelun kun numeroiden maksimimäärä on saavutettu. Viimeisin soitto näkyy aina ensimmäisenä listalla. 1. Paina päänäytöllä [ ] nuolipainiketta. Puheluhistorian välilehti laajenee. 4 Käyttö 2. Valitse syöte vasemmalle [ ] -painikkeella tai oikealle [ ] -painikkeella.. Soita puhelu painamalla OK. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. HUOMIO Hylkää puhelu painamalla OK yhdistämisen aikana. Jos käytät Puheluhistoria-toimintoa puhelun aikana, en voi käyttää Lisää tai Poista -toimintoja. Soittaminen hakemistosta Hakemisto sisältää nimi- ja numerolistan, josta puhelu voidaan soittaa. Soittamiseksi hakemistosta, toimi seuraavasti: 1. Paina päänäytöllä DIRECTORY kaukosäätimessä tai valitse [Directory(Hakemisto)] päänäytöltä ja paina OK hakemiston avaamiseksi. 2. Valitse numero johon haluat soittaa nuolipainikkeilla.. Soita puhelu painamalla OK. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. HUOMIO Katso lisätietoja Hakemistoasetuksista. Jos käytät Hakemisto-toimintoa puhelun aikana, en voi käyttää Lisää, Muokkaa tai Poista -toimintoja. Soittaminen Pikavalinnalla Jos asetat pikavalinnan, voidaan puhelu soittaa nopeasti ja helposti. Pidä rekisteröidyn numeron painiketta painettuna jonkin aikaa, kunnes puhelin tilan valintaikkuna avautuu.

47 Käyttö 47 Puheluun vastaus tai sen hylkääminen Voit asettaa järjestelmän vastaamaan puheluihin automaattisesti [User > General > Answer Type(Käyttäjä > Yleistä > Vastaustyyppi)] valikossa seuraavasti: Automaattinen vastaus: Jos vaihtoehto valittiin, järjestelmä vastaa automaattisesti ensimmäiseen saapuvaan puheluun. Manuaalinen: Jos tämä vaihtoehto valittiin, on puheluun vastattava manuaalisesti. Jos järjestelmä on asetettu vastaamaan puheluihin manuaalisesti, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista puheluun vastaamiseksi: Valitse [Pickup(Vastaa)] ja paina OK puhelun hyväksymiseksi. Valitse [Reject(Hylkää)] ja paina OK puhelun hylkäämiseksi. Älä häiritse: Tällä toiminnolla voidaan estää kaikki saapuvat puhelut. Do not disturb viesti näkyy päänäytön keskellä. Vastaamatta jääneet puhelut ilmestyvät Puheluhistorialistaan. Harkitse tämän toiminnon käyttöä jos istut esimerkiksi kokouksessa etkä halua vastaanottaa puheluita. HUOMIO Jos soitat toiseen järjestelmään Do not disturb -toiminnon ollessa päällä, tulee varoitusviesti esiin ja puhelu katkeaa automaattisesti. 4 Puhelun hallinta Käyttö Puhelun aikana voit nähdä puhelun tilatiedot ja yhdistetyn soittajan tiedot. Puhelun lopettaminen Lopeta puhelu painamalla painiketta kaukosäätimessä. Paina painiketta kun haluat lopettaa puhelun. Näet ponnahdusviestin ja valitse sitten yksi tai kaikki lopettaessasi monitahoisen soiton. Käyttäjän liittymän osien näyttäminen tai piilottaminen Piilota tai näytä nämä käyttäjän liittymän osat puhelun aikana painamalla -painiketta. Äänenhallinta Voit säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää aktiivisen mikrofonin. Äänenvoimakkuuden säätö Puhelun äänenvoimakkuuden säätämiseksi, käytä [VOL + / -] kaukosäätimessä. Jos äänenvoimakkuus on 0, ääni on mykistetty ja Mykistyskuvake painike näkyy päänäytöllä. HUOMIO Jos mikrofoni on liian lähellä TV:tä, tai jotain äänentoistolaitetta kaikumista voi esiintyä. Aktiivisen mikrofonin mykistys Jos painat kaukosäätimessa tai painat mikrofonissa, aktiivinen mikrofoni mykistetään puhelun aikana. Ks. alla olevaa taulukkoa mykistystilan tietojen osalta. Aktivoi Passivoi Merkki Ruudulla Mikrofonissa

48 48 Käyttö Videon ulkoasun hallinta Yhdistetyn soittajan video näkyy näytöllä puhelun aikana. Voit muuttaa näytön ulkoasua lähi- ja etävideolle. Näytön ulkoasujen ymmärtäminen Näytön ulkoasut ovat tavallisesti seuraavan näköiset: Vastaanottaja tai esitys ilmestyy vasempaan ikkunaan. Paikallinen kuva näkyy oikeassa ikkunassa. Näytön ulkoasun muuttaminen 1. Paina puhelun aikana LAYOUT-painiketta ulkoasun valintaikkunan näyttämiseksi. Yksitahoisen soiton ulkoasun ikkuna. 4 Monitahoisen soiton ulkoasun ikkuna. Käyttö 2. Valitse ulkoasu vasemmalle [ ] tai oikealle [ ] -painikkeella.. Vahvista painamalla OK. Videon sisällön hallinta Videolähteen vaihtaminen Voit vaihtaan kameran pääasiallisen näyttöruudun sisällön näyttöön puhelun tai valmiustilan aikana. 1. Liitä tietokone järjestelmään D-sub-kaapelilla (katso sivu 16). 2. Näytä video oikein tietokoneessasi (e.g. Fn(Funktio) + F7 (vain LG-sylimikro) tai kahden näytön asetus). Valitse läheltä videon loppua ja paina VIDEO SOURCE. Video Source-asetusten ikkuna avautuu. 4. Paina OK ja valitse [VGA Input(VGA-sisääntulo)]-vaihtoehto ja paina sitten OK.

49 Käyttö Valitse [OK] ja paina OK. Tietokonenäyttö näkyy paikallisessa videoikkunassa. Sisällön jakaminen Jos haluat jakaa sisältöjä ja kameran videota to far end site device by the real time during a call, the far end site have to support H.29. Sinun tulee asettaa myös H.2 kohdassa [Setup>User>General>Outgoing Protocol(Asetus>Käyttäjä>Yleistä>Lähetystapa)]. 1. Noudata vaiheita 1-2 kohdassa Videolähteen vaihtaminen. 2. Paina PRESENTATION.. Voit valita jaettavien sisältöjen tyypin käyttämällä Toisen Näytön valintaa kohdassa [Setup>User>General>Second Display(Asetus>Käyttäjä >Yleistä>Toinen Näyttö)]. Jos asetat toisen näytön valinnan OFF-tilaan, sisältö ja pääasiallinen kameran näyttö tullaan näyttämään yhdellä näytöllä (tai TVlaitteella). 4 Käyttö Jos asetat toisen näytön valinnan ON-tilaan, sisältö ja pääasiallinen kameran näyttö tullaan näyttämään kahdella näytöllä (tai TV-laitteella) jotka ovat kytkettyjä kuhunkin HDMI-porttiin erikseen. Näytöllä näkyy alla oleva taulukko "Video Source Setting" of near end camera. Videolähteen Asetus HDMI OUT 1 HDMI OUT 2 Main Camera 1 Kameran näyttöruutu Sisällön näyttöruutu VGA Input Sisällön näyttöruutu Kameran näyttöruutu HDMI OUT 1 HDMI OUT 2

50 50 Käyttö HUOMIO Tämä yksikkö tukee 640 x 480, 800 x 600, x 768, x 720, x 768, x 1 024, x ja x ja 60Hz tietokoneen ulostulon resoluutioita. Jos tietokoneen näyttöä ei voida nähdä kunnolla D-alikaapelin tultua asetettua tai irrotettua VCS:stä, tarkista tietokoneen videon ulostulon liitäntä uudelleen. 4. Paina puhelun aikana LAYOUT-painiketta ulkoasun valintaikkunan näyttämiseksi. Yksitahoinen soitto ulkoasun valintaikkunan näytöllä. Monitahoinen soitto ulkoasun valintaikkunan näytöllä. 4 Käyttö Puhelutietojen näyttäminen Voit katsella puhelutietoja. 1. Puhelun aikana, paina (INFO). Nykyisen puhelun tietojen ikkuna ilmestyy näytölle. Call Protocol (Puheluprotokolla): Näyttää puheluprotokollan. Resolution (Resoluutio): Tarkkuus näyttää vastaanotetun tai lähetetyn videokuvan tarkkuuden pikseleissa. Video Frame Rate (Ruutunopeus): Kuvanopeus näyttää videon kuvanopeuden kuvina sekunnissa. Video/Audio Codec (Video/Äänikoodekki): Koodekki näyttää videon/äänen pakkaamiseen ja purkamiseen käytetyn video/äänikoodekin. Video Packet loss/audio Packet loss (Videon/äänen pakettihävikki): Pakettihävikki näyttää datapakettien määrän jotka eivät saavuta kohdetta, Pakettihävikki voi johtua useasta eri syystä, kuten signaalin heikkenemisestä verkossa, ylikuormitetusta verkkoyhteydestä, saapuessa hylätyistä viallisista paketeista, viallisesta verkkolaitteesta, järjestelmäohjaimista tai verkkosovelluksista tai normaaleista reititysrutiineista. Video/Audio jitter (Video/Äänivärinä): Värinä näyttää vaihtelut, millisekunneissa, pakettien saapumisajan välillä, jotka aiheutuvat ruuhkasta verkosta, huojunnasta ja reitin muutoksista. Video/Audio BW (Video/Ääni BW): Kaistaleveys näyttää siirretyn videodatan määrän sekunnissa kilotavuissa. Cumulative (kumulatiivinen): Kumulatiivinen näyttää puhelun aikana kadonneista paketeista. Percentage (Prosenttia): Prosenttia näyttää pakettihävikin prosenteissa lähetystä kokonaispakettimäärästä. 2. Paina BACK poistuaksesi. HUOMIO Puhelutiedot päivittyvät sekunnin välein. Ota pysäytyskuva Voit ottaa pysäytyskuvan videokuvasta puhelun aikana. Se näkyy Puheluhistorialistassa. Valitse far end video-ruutu jonka haluat ja paina sitten ottaaksesi pysäytyskuvan.

51 Käyttö 51 Hakemiston hallinta Jos voit käyttää hakemistoa, voit lisätä, poistaa tai muokata syötteitä. 4 Käyttö Syötteen lisääminen Hakemistoon Voit luoda enintään syötettä hakemistoon. Lisää syöte hakemistoon seuraavasti: 1. Paina päänäytöllä DIRECTORY kaukosäätimessä tai valitse [Directory(Hakemisto)]-painike päänäytöltä ja paina OK hakemiston avaamiseksi. 2. Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi [Add(lisää)] ja paina OK tai paina. Lisää hakemistoon -ikkuna avautuu.. Valitse Nimikenttä nuolinäppäimillä. Paina OK arvon syöttämiseksi. Käytä tarvittaessa 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi tai valitse virtuaalinäppäimistön kuvake. Kun arvo on syötetty, piilota näppäimistö (jos sitä käytettiin arvon syöttämiseksi) ja paina OK kentästä poistumiseksi. 4. Valitse Osoitekenttä nuolinäppäimillä. Paina OK arvon syöttämiseksi. Käytä tarvittaessa 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi tai valitse virtuaalinäppäimistön kuvake. Kun arvo on syötetty, piilota näppäimistö (jos sitä käytettiin arvon syöttämiseksi) ja paina OK kentästä poistumiseksi. 5. Valitse Ryhmäkuvake nuolipainikkeilla ja paina OK. Valitse ryhmä ja paina OK. HUOMIO Jos teet uuden ryhmän, toimi seuraavasti Valitse [New(Uusi)] ja paina OK. Uuden ryhmän ikkuna avautuu Syötä uuden ryhmän nimi ja paina OK. Valitse OK ikkunassa ja paina OK vahvistamiseksi.

52 52 Käyttö 6. Voit vahvistaa Pikavalintaan tallennetun syötteen. Voit poistaa tallennetun Pikavalintanumeron valitsemalla Muokkaa hakemistoa Paina päänäytöllä DIRECTORY kaukosäätimessä tai valitse [Directory(Hakemisto)] päänäytöltä ja paina OK hakemiston avaamiseksi Valitse Omat yhteydet välilehti nuolipainikkeilla. 6-. Liiku muokattavassa listassa nuolipainikkeilla ja paina -painiketta Valitse Pikavalintakuvake nuolipainikkeilla ja paina OK. Valitse poistettava numero ja paina OK Ponnahdusikkuna tulee esiin ja paina sitten OK. 7. Valitse Puhelutyypin kuvake nuolipainikkeilla ja paina OK. Valitse puhelutyyppi ja paina OK. 8. Kun asetukset on suoritettu, paina OK ja sitten OK kaukosäätimessä. 4 Syötteen muokkaaminen tai poistaminen hakemistossa 1. Paina päänäytöllä DIRECTORY kaukosäätimessä tai valitse [Directory(Hakemisto)] päänäytöltä ja paina OK hakemiston avaamiseksi. 2. Valitse syöte jonka haluat poistaa ja paina -painiketta. Hakemiston muokkaus -ikkuna avautuu. Jos poistat syötteen, valitse syöte ja paina tai [DEL.]. Poista yhteystieto -ikkuna tulee esiin ja valitse Ok ja paina OK kaukosäätimessä. Käyttö. Muokkaa arvoja muokkaushakemiston valintaikkunassa. Syötteen kopiointi Puheluhistoriasta Voit kopioida syötteen Puheluhistorialistalta Omat yhteydet -listaan. 1. Pääruudulla, paina nuolinäppäintä ylös kaukosäätimessä päästäksesi puheluhistoriaan. 2. Valitse Puheluhistoria-välilehti.. Valitse syöte, jonka haluat kopioida Omat yhteydet -välilehteen. 4. Paina. Lisää hakemistoon -ikkuna avautuu. 5. Valitse [OK] Lisää hakemistoon -ikkunassa.. Jos haluat muokata kohdetta, muuta arvoa ennen sen tallentamista. 6. Paina OK kaukosäätimessä. Syötteen kopiointi Yritysyhteyksistä Kun LDAP on käytössä, näkyy Yritysyhteydet Hakemistossa. 1. Mene Yritysyhteydet-välilehdelle ja valitse syöte ja paina -painiketta. 2. Kopioi Omat yhteydet -ikkunaan avautuu. Valitse [OK].. Paina OK kaukosäätimessä.

53 Käyttö 5 Syötteen poistaminen puheluhistoriasta 1. Avaa Puheluhistoria. 2. Valitse syöte jonka haluat poistaa ja paina -painiketta tai [DEL.].. Poista historia -ikkuna avautuu. 4. Valitse [OK] tai paina OK kaukosäätimessä. järjestäminen ja haku Perusasetelmassa, hakemistot on järjestetty seuraavaan järjestykseen: erityiset kirjainmerkit, numerot, kirjainmerkit. 4 Käyttö Kaikki: Kaikki syötteet näytetään. Aakkoset: Valittuun aakkospainikkeeseen kuuluvan nimen ensimmäinen kirjain tulee esiin. Ryhmä: Valittuun ryhmään kuuluvat syötteet tulevat esiin. Haku: Hakukenttään kirjoitetun kirjaimen tai erikoismerkin sisältävä nimi tulee esiin. Puhelun soittaminen kun laite on rekisteröity Gatekeeper-palvelimeen Voit soittaa puhelun syöttämällä rekisteröidyn vastaanottajan nimen gatekeeper-palvelimeen. 1. Rekisteröidyn vastaanottajan nimi on vahvistettava gatekeeper-palvelimessa. 2. Valitse Tekstin syöttökenttä ja paina OK.. Syötä rekisteröidyn vastaanottajan nimi. Käytä 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi. 4. Kun arvo on syötetty, paina OK. valitaan automaattisesti. 5. Soita puhelu painamalla OK uudelleen. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. HUOMIO Jos hylkäät puhelun, paina OK yhdistämisen aikana. Jos puheluun ei vastata kahden minuutin kuluessa, peruu järjestelmä puhelun automaattisesti. Puhelun soittaminen kun laite on rekisteröity SIP-palvelimeen 1. Rekisteröidyn vastaanottajan nimi on vahvistettava SIP-palvelimessa. 2. Valitse Tekstin syöttökenttä ja paina OK.. Syötä rekisteröidyn vastaanottajan nimi. Käytä 1/a/A tekstin syöttömenetelmän vaihtamiseksi. 4. Kun arvo on syötetty, paina OK. valitaan automaattisesti. 5. Soita puhelu painamalla OK uudelleen. Puhelun tilan valintaruutu tulee esiin. HUOMIO Jos hylkäät puhelun, paina OK yhdistämisen aikana. Jos puheluun ei vastata kahden minuutin kuluessa, peruu järjestelmä puhelun automaattisesti.

54 54 Käyttö Kameran ohjauksen käyttö Jos vastaanottajan/lähettäjän kamerassa on PTZ-toiminto, voit ohjata kameraa puhelun aikana. Lähettäjän kameran valmiustila 1. Paina kaukosäätimessä. Ohjauksen kuvake näkyy ruudulla. 4 Käyttö 2. Voit ohjata lähettäjän kameraa painamalla CAM ZOOM +, CAM ZOOM - ja nuolipainikkeita.. Paina OK tallentaaksesi asetukset. Puhelun aikana 1. Valitse kohteen ikkuna nuolipainikkeilla. 2. Paina OK kaukosäätimessä.. Voit ohjata valittua kameraa painamalla CAM ZOOM +, CAM ZOOM - ja nuolipainikkeita. 4. Paina OK tallentaaksesi asetukset. Esiasetustoiminnon käyttö Jos kamerassa on PTZ-toiminto tai toinen videolähde, voit käyttää esiasetustoimintoa. Esiasetuksen rekisteröinti 1. Ohjaa kameraa kohteeseen haluamallasi tavalla CAM ZOOM +, CAM ZOOM - ja nuolipainikkeilla. Paina OK. Ennen kuin aloitat esiasetukset, sinun tulisi valita kohde jonka haluat asettaa esiasetukselle puhelun aikana. 2. Paina PRESET kaukosäätimessä. Esiasetusikkuna tulee esiin.. Valitse esiasetettu numero jonka haluat tallentaa käyttäen vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä. 4. Paina OK tallentaaksesi yhteystiedon. 5. Paina BACK esiasetusvalikosta poistumiseksi. tai 1. Paina PRESET kaukosäätimessä. Esiasetusikkuna tulee esiin. 2. Valitse [Select Site(Valitse sivusto)] -kuvake ja paina OK. Valitse kohde johon haluat asettaa esiasetuksen.. Valitse esiasetettu numero jonka haluat tallentaa käyttäen vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä. 4. Paina kaukosäätimessä. Ohjauksen kuvake näkyy ruudulla. 5. Ohjaa kameraa kohteeseen haluamallasi tavalla CAM ZOOM +, CAM ZOOM - ja nuolipainikkeilla. 6. Paina OK. Voit nyt tallentaa sijainnin tähän numeroon. 7. Paina BACK esiasetusvalikosta poistumiseksi. Esiasetuksen käyttäminen Voit ohjata kameran tallennettuun sijaintiin valitsemalla tallennetun numeron. 1. Paina PRESET kaukosäätimessä. Esiasetusikkuna tulee esiin. 2. Valitse esiasetettu numero ja paina OK. Kamera siirtyy tallennettuun kohteeseen.

55 Käyttö 55 Pysäytyskuvan käyttö Voit tallentaa syötteen hakemistoon vastaanottajan näyttökuvalla. 1. Muodosta yhteys vastaanottajaan. 2. Paina kaukosäätimessä. Snapshot of Far side is saved näkyy näytöllä. HUOMIO Voit vahvistaa pysäytyskuvan tiedot Puheluhistoriassa. Voit tallentaa syötteen pysäytyskuvalla Omat yhteydet -listalla. Osalta virran pois-kytkentään liittyen Paina -painiketta kaukosäätimessä yli :n sekunnin ajan, [Power Off ] -ikkuna tulee näkyviin. Napsauta OK kytkeäksesi ohjelmiston pois päältä. Paina -painiketta uudelleen kytkeäksei ohjelmiston päälle. Mikäli kytket ohjelmiston päälle, näyttö palaa takaisin normaalitilaan laitteen uudelleen käynnistymisen jälkeen. 4 Käyttö Verkkopalveluiden käyttö Voit suorittaa samat asetukset verkkoliittymästä kuin yksikössä käytettävissä olevat. Verkkoliittymä sisältää seuraavat lisätoiminnot, jotka eivät ole käytettävissä laitteessa. Voit myös päivittää järjestelmän, ladata sertifikaatit, tuoda ja viedä osoitekirjan verkkopalvelusta. Kirjaudu sisään verkkopalveluihin 1. Avaa verkkoselain. Suositeltu selain on Internet Explorer jossa Windows. 2. Syötä ja VCS:n IP-osoite osoiteruutuun. Voit käyttää isäntänimeä jonka syötit VCS:n DDNS-asetusvalikkoon.. Paina ENTER näppäimistössä ja LG VCS verkkopalvelun kirjautumisruutu tulee esiin. 4. Valitse ID ja syötä salasana. Oletus-salasana on "lge12" hallinnoijalle ja "lge456" käyttäjille 01-0.

56 56 Käyttö HUOMIO Jopa viisi käyttäjää voivat olla yhteydessä verkkopalveluun. Sulkiessasi verkkoselaimen, sinun tulisi napsauttaa uloskirjautumisen painiketta verkkosivun yläosassa. Jos ei, tulet löytämään tämän ponnahdusviestin pyrkiessäsi kirjautumaan. Täten, 0 sekunnin jälkeen ja painaessa OK-painiketta ponnahdusviestissä, voit kirjautua sisään. Voit vaihtaa verkkopalvelun salasanan. Näpäytä päänäytön oikeassa yläkulmassa näkyvää ID-tunnusta. [Change ID & P / W] tulee näyttöön. Anna [Current Password], [New Password] ja [Retype New Password] ja sitten näpäytä sitten OK tallentaaksesi tiedot. 4 Käyttö Verkon tarkkailu-toiminnon käyttäminen 1. Noudata vaiheita 1-4 kohdassa Kirjaudu sisään verkkopalveluihin. 2. Valitse [Call Manager(Puhelut)] -välilehti. Voit näyttää vastaanottajan kameran videota puhelun aikana. HUOMIO Jos havaitset tämän viestin Please Click here to install V5500 Active-X component to avail monitoring and refresh.", napsauta [Click here] ja asenna ActiveX-ohjelmisto tietokoneellesi. Active-X-ohjelmiston asennuksen jällkeen, sinun tulee virkistää verkkoselainta. Paina [refresh(virkistä)] ja napsauta sitten keltaista palkkia ja asenna Active-X-ohjelmisto uudelleen. Jos havaitset tämän viestin VLC might not installed, please Click here to install it to avail monitoring.", napsauta [Click here] ja asenna VLCohjelmisto tietokoneellesi. Ohjelmiston asennuksen jällkeen, sinun tulee virkistää verkkoselainta. Mikäli keltainen palkki näkyy, napsauta keltaista palkkia ja asenna plug-in ohjelma. Jos video virtaus on vääristynyt tai epäselvä, ole hyvä ja napsauta virkistä-painiketta verkkoselaimessa tai paina "F5"-näppäimistössä. (vain Internet Explorer)

57 Käyttö 57 Verkon nauhoitus-toiminnon käyttäminen 1. Noudata vaiheita 1-4 kohdassa Kirjaudu sisään verkkopalveluihin. 2. Valitse [Call Manager(Puhelut)] -välilehti.. Soittaminen Vastaanottavan kameran video toistetaaan. 4. Napsauta [CAM Record]-painiketta Puhelut-välilehdessä. Välitön tallennuskansio on C:\lgvcs\recording. Jos haluat vaihtaa kansiota, valitse [Setup(Asetukset)] > [Administrator(Valvoja)] > [Call(Soitto)] > [General(Yleistä)] ja aseta uusi kansio ennen kuin alat nauhoittamaan. (Kohdekansio on rajoitettu paikalliseen kiintolevyyn.) 4 Käyttö VAROITUS LG Electronics ei ole vastuussa tallennusvirheistä jotka johtuvat verkkonauhoituksen toiminnosta. Järjestelmässä voi olla ongelma VCS-tilasta tai verkon tilasta johtuen. Joten sinun tulisi käyttää turvallista tallennuspalvelinta tärkeille konferenssi-istunnoille. Jos hankit turvallisen tallennuspalvelimen, ole hyvä ja ota yhteyttä tahoon jolta hankit kokonaisuuden. Jos tallennuksen aikana lisätään tai katkaistaan puhelu, tallennus pysäytetään väliaikaisesti ja tullaan uudellleen aloittamaan uudella tallennustiedostolla. Videotallenteen tiedot ovat kuten alla olevassa. Nimikkeet Video Koodekki Input / Output -tyyppi MPG2 - Ffmpeg Decorder MPG2 (0 bits) / YUV2 (16 bits) Input / Output -koko 704 x 576 (1.22:1) Minimi levytila nauhoitukselle Videosoitin 4 kt Tiedot VLC mediasoitin (Voit ladata sen ilmaiseksi) Minimaalinen H/W vaatimus käyttää verkkonauhoituksen toimintoa Intel Core 2 Duo CPU P GHz 1.57GHz.00GM RAM. Verkkopalvelun eritelmien osalta suositellaan Windows XP (Internet Explorer 6.0 ja 8.0) ja Windows 7 (Internet Explorer 8.0). Ole hyvä ja käytä verkkonauhoitusta liitettyäsi kaikki käyttäjät käyttäessäsi ryhmäpuhelun toimintoa. Verkkonauhoitus voi pysähtyä tai päättyä puhelun aikana. Verkkonauhoituksen toiminto voidaan pysäyttää jos lisäät käyttäjän nauhoituksen aikana. Videon Kehys saatetaan osittain pudottaa PC suorituskyvyn mukaiseksi tehdessäsi Verkkonauhoituksen.

58 58 Käyttö Järjestelmäohjelmiston päivitys Järjestelmäohjelmiston päivittämiseksi, toimi seuraavasti: 1. Noudata vaiheita 1-4 kohdassa Kirjaudu sisään verkkopalveluihin. 2. Valitse [(Setup)Asetukset]-välilehti.. Valitse [Administrator(Valvoja)] > [System(Järjestelmä)] > [Management(Ohjaus)] -valinta. 4. Napsauta [Upgrade(Päivitä)] [System Update(Järjestelmän päivitys)]-vaihtoehdossa. 4 Käyttö 5. Napsauta [Browse(Selaa)]. 6. Etsi ja avaa laitteistotiedosto. 7. Napsauta [OK]. Järjestelmäpäivityksen tilarivi tulee esiin. 8. Kun päivitys on valmis, vahvistusikkuna näkyy näytöllä. Napsauta [OK] ja järjestelmä käynnistyy uudelleen. HUOMIO Ennen päivitystä, käynnistä VCS uudelleen. Muutoin voi olla että päivitys ei toimi kunnolla. Sertifikaattitiedoston lataaminen 1. Noudata vaiheita 1- kohdassa Järjestelmäohjelmiston päivitys. 2. Napsauta [Upload(Lataa)] [Upload Certificate File(Lataa sertifikatin tiedosto)]-vaihtoehdossa.. Napsauta [Browse(Selaa)]. 4. Etsi ja avaa sertifikaattitiedosto. 5. Napsauta [OK].

59 Käyttö 59 Osoitekirjan vienti ja tuonti 4 Käyttö Osoitekirjan vienti 1. Noudata vaiheita 1-4 kohdassa Kirjaudu sisään verkkopalveluihin. 2. Valitse [Directory(Hakemisto)]-välilehti.. Click the [Export File(Vie tiedosto)] menu. Vienti-ikkuna tulee esiin. 4. Napsauta [Save(Tallenna)]. 5. Valitse kansio ja muokkaa vientitiedoston nimeä. 6. Napsauta [Save(Tallenna)]. Osoitekirjan tuonti 1. Noudata vaiheita 1-4 kohdassa Kirjaudu sisään verkkopalveluihin. 2. Valitse [Directory(Hakemisto)]-välilehti.. Napsauta [Import File(Tuo tiedosto)]-valikkoa. CSV-tiedoston tuonti-ikkuna avautuu. 4. Etsi ja avaa osoitekirjatiedosto ja napsauta [OK]. Tuodut osoitteet lisätään ja näet ne listalla. 5. Tuonti voidaan suorittaa vain Valvojan toimesta.

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän asiakirjan sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin 5. Tekniset tiedot GSM taajuusalueet 900/1800MHz Lähetysteho 2W @ 900MHz Kanavaväli 200KHz Käyttöjännite / virrankulutus 5V @ 1500mA Käyttölämpötila-alue -10...+45 Ilman kosteus 5%...95% Ilmanpaine 86...106Kpa

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia Sisällys Johdanto Mitkä ovat LAN-yhteyden hyödyt? Onko se turvallista? Mitkä postitusjärjestelmät käyttävät LAN-yhteyttä? Mitä minun tarvitsee kertoa verkon ylläpitäjälle / IT-osastolle? Ohjeet Miten liität

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Käyttöohje Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Soneran visuaalisen kommunikaation palvelu käyttö onnistuu useilla eri tavoilla ja laitteilla.

Lisätiedot

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat.

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Osanumero: 92P1926 Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

D E F. D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä

D E F. D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä Tuotetiedot B D E F A C G H I A: Linssi B: Virtavalo (LED) C: Liitännän osoitinvalo D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä G: Kamerajalustan liitäntä (päältä) H: Kamerajalustan liitäntä

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580 Käyttöopas Suomi Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois 2. Kuulokemikrofoniliitäntä 3. Laturin

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Piilotettu verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.

Piilotettu verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD. Piilotettu verkkokamera Pikakäyttöohje-suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Tietoja säädöksistä Piilotettu verkkokamera Pikakäyttöohje

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU Kamera Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU 1 Tietoja säädöksistä Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DJ-200. Kuljetettava, omatehoinen 10" kaksitiejärjestelmä irrotettavalla mikserillä

KÄYTTÖOHJE DJ-200. Kuljetettava, omatehoinen 10 kaksitiejärjestelmä irrotettavalla mikserillä KÄYTTÖOHJE DJ-200 Kuljetettava, omatehoinen 10" kaksitiejärjestelmä irrotettavalla mikserillä Älä altista kaiuttimia ja vahvistinta/mikseriä vedelle/nesteille tai korkealle kosteudelle. Se voi vaurioittaa

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje Modeemin asennus 4 Ohjekirjasta löydät ratkaisut yleisimpiin asioihin esim. WLAN-verkon asennukseen. 1 Kytke modeemi kuvassa näkyvällä tavalla (B + C).

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Adobe Connect Pro pikaopas

Adobe Connect Pro pikaopas Adobe Connect Pro pikaopas Sisällys Kirjautuminen... 2 Perustoiminnot... 2 Audio Setup Wizard (Ääniasetukset)... 3 Adobe Flash Player Settings... 4 Attendee List (Osallistujat)... 4 Chat (Tekstikeskustelu)...

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot