IFRS 3. Uusi kansainvälinen tilinpäätösstandardi koskien yritysten yhteenliittymiä. pwc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IFRS 3. Uusi kansainvälinen tilinpäätösstandardi koskien yritysten yhteenliittymiä. pwc"

Transkriptio

1 IFRS 3 Uusi kansainvälinen tilinpäätösstandardi koskien yritysten yhteenliittymiä pwc

2 Sisältö Yleiset lyhenteet... 3 Hankintamenomenetelmän soveltaminen kaikkiin yritysten yhteenliittymiin... 4 Liikearvon käsittely... 4 Hankintamenon allokaatio... 5 IFRS 3 sisältää esimerkkejä yksilöitävyyskriteerin täyttävistä aineettomista hyödykkeistä:... 6 Arvonmääritysmenetelmien analysointi... 8 Markkinaperusteinen lähestymistapa... 8 Tuottoperusteinen lähestymistapa... 8 Kustannusperusteinen lähestymistapa... 8 Uusi käsite: aineeton hyödyke, jolla on määräämätön käyttöikä... 8 Liikearvon ja määräämättömän käyttöiän omaavien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestaus... 9 Liitetietovaatimukset Kommunikaatio sijoittajille ja tunnusluvut Vertailu muutoksista Yhteenveto Tämän julkaisun tarkoituksena ei ole ohjeistaa tai antaa neuvoja kirjanpidon järjestämisestä PricewaterhouseCoopers. PwC Corporate Finance toimii maailmanlaajuisesti. Palveluksessamme on yhteensä noin asiantuntijaa, joista Euroopan, Lähi-idän ja Aasian alueilla. Nimi PricewaterhouseCoopers viittaa maailmanlaajuisen organisaation jäsenyrityksiin, joista jokainen on itsenäinen juridinen yhtiönsä. 2

3 IASB julkaisi maaliskuun 31, 2004 IFRS 3:n, uudeksi yritysten yhteenliittymistä koskevaksi standardiksi. Samaan aikaan julkaistiin muutokset standardeihin IAS 36 Impairment of Assets (omaisuuserien arvonalentuminen) sekä IAS 38 Intangible Assets (aineettomat hyödykkeet). Muutokset ovat merkittäviä ja niillä tulee olemaan huomattavia vaikutuksia yrityskauppojen kirjauskäsittelyyn. Uuden standardin säännökset koskevat niitä yritysten yhteenliittymiä, jotka saadaan päätökseen IFRS-standardin voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Uusi IFRS 3 -standardi astui voimaan 31. maaliskuuta 2004 ja sisältää muutamia siirtymäsäännöksiä. On kuitenkin huomioitava, että ne yritykset, jotka julkaisevat ensimmäisen IFRS-tilinpäätöksen tai , soveltavat IFRS 3-standardia jo siirtymäpäivästä tai lukien, eivätkä sovella IFRS 3:n siirtymäsäännöksiä. Täten IFRS 3 voimaantulo- ja siirtymäsäännökset koskevat ainoastaan niitä yrityksiä, jotka ovat jo olleet IFRS tilinpäätöksen laatijoita. Yleiset lyhenteet IAS International Accounting Standards IASB International Accounting Standards Board IFRS International Financial Reporting Standards IFRS on IASB:n uusi termi taloudellista tilinpäätösinformaatiota säätelevistä standardeista, joista aikaisemmin käytettiin termiä IAS. IFRS ja IAS lyhenteitä tullaan jatkossa käyttämään rinnan. 3

4 Hankintamenomenetelmän soveltaminen kaikkiin yritysten yhteenliittymiin Nykyiset Suomen kirjanpitosäännökset sekä poisjäävä IAS 22 ( Business Combinations ) -standardi sallivat sekä hankintamenomenetelmän että tietyin edellytyksin pooling- eli yhdistelmämenetelmän käyttämisen konsolidointimenetelminä. Samantyyppisten yrityskauppojen erilainen kirjauskäsittely on vaikeuttanut yritysten välisen tilinpäätösinformaation vertailua. IFRS 3:n mukaan ainoastaan hankintamenomenetelmä on sallittu, mikä edellyttää ostajaosapuolen identifioimista. Ostajaosapuolella tarkoitetaan ensisijaisesti sitä yrityskaupan osapuolta, joka saavuttaa yrityskaupan myötä kontrollin toisesta yrityskaupan osapuolesta ja liiketoiminnasta, mutta myös muut tekijät voivat indikoida, kumpi osapuolista on ostaja. Standardissa oletetaan, että ostajaosapuolen identifiointi on mahdollista myös sellaisissa tilanteissa, joissa aikaisemmin voitiin soveltaa yhdistelmämenetelmää. Liikearvon käsittely Liikearvo (goodwill) on aikaisemman kirjanpitokäytännön mukaan poistettu taloudellisena vaikutusaikanaan. Sen sijaan uuden käytännön mukaan standardin voimaantulopäivänä tai sen jälkeen tehtyihin yrityskauppoihin liittyvää liikearvoa ei saada poistaa lainkaan. Myös aikaisemmista yrityskaupoista kertyneen liikearvon poistaminen loppuu uuden standardin voimaantuloa seuraavana tilikautena. On kuitenkin huomioitava, että yritykset, jotka siirtyvät IFRS:n käyttäjiksi joko vuonna 2004 tai 2005, ylläolevat asiat ovat voimassa jo siirtymäpäivästä lukien. Poiston sijaan liikearvon arvonalentuminen on testattava vähintään kerran vuodessa. Mikäli arvonalentuminen todetaan, on tehtävä tulosvaikutteinen alaskirjaus. Muutoksella tulee olemaan välitön, yritysten tuloksia parantava vaikutus. Toisaalta tehtyihin yrityskauppoihin liittyvän liikearvon alaskirjauksen mahdollisuus lisää yritysten riskiä. 4

5 Hankintamenon allokaatio Perinteisesti useimpien yrityskauppojen yhteydessä hankintamenon ja nettovarallisuuden kirja-arvon välinen erotus on joko kokonaisuudessaan allokoitu osaksi liikearvoa, tai osa ylimenevästä osasta on allokoitu aineellisen käyttöomaisuuden oikaisemiseksi käypään arvoon. Muiden hankittujen hyödykkeiden ja siirtyneiden velkojen käypiä arvoja ei yleensä ole määritetty. Yritysten argumentteja tähän ovat olleet aineettomien hyödykkeiden kontrolloitavuuden puuttuminen sekä arvon mittaamisen vaikeus. IFRS 3 edellyttää hankintamenon kohdistamista kaikille yrityskaupan myötä hankituille, identifioitavissa oleville, omaisuus- ja velkaerille sekä ehdollisille vastuille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ostajaosapuolen on aktivoitava liikearvosta erillisinä taseeseen ne yrityskaupan myötä hankitut aineettomat hyödykkeet, jotka täyttävät aktivointikriteerit. Ilman fyysistä substanssia olevan ei-monetaarisen hyödykkeen on täytettävä seuraava aineettoman hyödykkeen määritelmä: a) Aineettoman hyödykkeen on oltava yksilöitävissä ( identifiable ), jotta se voidaan selkeästi erottaa liikearvosta. b) Yrityksen on voitava kontrolloida aineetonta hyödykettä. Kontrolloitavuuden katsotaan täyttyvän, mikäli yritys voi saada hyväkseen hyödykkeeseen liittyvät tulevat taloudelliset hyödyt. c) Aineettomaan hyödykkeeseen liittyvien taloudellisten hyötyjen (esim. kustannussäästöjen, palvelun tai tavaran myyntiin liittyvien myyntitulojen yms.) kertyminen on todennäköistä ja luotettavasti mitattavissa. Yksilöitävyys-käsitteen ( identifiability ) määrittely on eräs tärkeimmistä standardia IAS 38 ( Intangible Assets ) koskevista muutoksista. Aineettoman hyödykkeen katsotaan olevan yksilöitävissä, mikäli: se on liiketoiminnasta erotettavissa oleva eli se voitaisiin myydä, siirtää, lisensoida, vuokrata, vaihtaa tai muulla vastaavalla tavalla erottaa liiketoiminnasta joko erikseen tai yhdessä siihen liittyvän sopimuksen, hyödykkeen tai velan kanssa tai se pohjautuu lailliseen tai sopimukseen perustuvaan oikeuteen riippumatta siitä ovatko kyseiset oikeudet siirrettävissä tai erotettavissa liiketoiminnasta tai muista oikeuksista ja vastuista. 5

6 IFRS 3 sisältää esimerkkejä yksilöitävyyskriteerin täyttävistä aineettomista hyödykkeistä: Markkinointiin liittyviä aineettomia hyödykkeitä Tavaramerkit, tuotemerkit, liikemerkit, palvelumerkit, sertifikaatit Verkkotunnukset Myyntiasut / palveluasut (yksilölliset värit, muodot tai pakkauksen ulkoasut) Lehden sivupää Kilpailukieltosopimukset Teknologiaan perustuvia aineettomia hyödykkeitä Patentoitu ja patentoimaton teknologia Tietokoneohjelmistot Tietokannat Liikesalaisuudet (salaiset kaavat, prosessit ja reseptit) Asiakkaisiin liittyviä aineettomia hyödykkeitä Asiakaslistat Tilauskanta Asiakassopimukset ja niihin liittyvät asiakassuhteet Sopimuksiin perustumattomat asiakassuhteet Taiteeseen liittyviä aineettomia hyödykkeitä Näytelmät, oopperat ja baletit Kirjat, aikakauslehdet, sanomalehdet ja muut kirjalliset tuotokset Musiikilliset työt, kuten sävellykset, sanoitukset ja mainossävelet Kuvat ja valokuvat Videofilmit ja muut audiovisuaaliset materiaalit, kuten filmit, musiikkivideot ja televisio-ohjelmat Sopimusperusteisia aineettomia hyödykkeitä Lisensointi- ja rojaltisopimukset Mainos-, rakentamis-, hallinnointi-, palvelu- ja tavarantoimitussopimukset Vuokrasopimukset Rakennusluvat Franchising-sopimukset Toiminta- ja lähetysoikeudet Käyttöoikeudet, kuten poraus-, vedenkäyttö-, ilmankäyttö-, kaivos-, puunhakkuu- ja tienkäyttöoikeudet Rahoitusvarojen hoitosopimukset Työsopimukset, joihin liittyy työnantajan kannalta markkinaehtoja edullisempia sopimusehtoja Olivatpa yksilöitävyyskriteerit sitten kuinka yksityiskohtaisia tahansa, aineettomien hyödykkeiden identifiointi edellyttää aina huolellista, ostetun liiketoiminnan menestystekijöiden ( value drivers ) analysointia ja niihin liittyvien erityisten aineettomien hyödykkeiden tunnistamista, mitkä monissa tapauksissa ovat ongelmallisia tehtäviä. Lisäksi esimerkiksi asiakassuhteiden ja tuotemerkin myötävaikutusta yrityksen kassavirtoihin voi olla vaikeaa kvantifioida ja erottaa kokonaiskassavirroista varmuudella. Yksiselitteistä ei myöskään usein ole hyödykkeen taloudellisen käyttöiän määrittäminen. Esimerkiksi sopimusaika ei välttämättä vastaa hyödykkeen taloudellista käyttöikää, sillä tietyissä tapauksissa sopimuksen uusiminen voidaan ottaa käyttöiän määrityksessä huomioon. Aineettomien hyödykkeiden tunnistamista helpottaa arvonmäärityksiin erikoistuneen asiantuntijan kokemus ja näkemys. Mahdollisuus käyttää toimialaasiantuntemusta liiketoiminnan kannalta olennaisten tekijöiden tunnistamiseksi on erityisen tärkeää aineettomien hyödykkeiden identifioimisessa. Oikeiden aineettomien hyödykkeiden tunnistaminen on edellytys yrityksen kassavirtojen oikeaan kohdistamiseen hyödykkeille. Jokainen hankittu omaisuuserä sekä velkaerä, mukaan lukien ehdolliset vastuut, on kirjattava käypään arvoonsa. Käypien arvojen määrittämiseksi on olemassa useita arvonmääritysmenetelmiä. Kullekin aineettomalle hyödykkeelle soveltuvan menetelmän valinta edellyttää tapauskohtaista harkintaa ja eri arvonmääritysmenetelmien huolellista analysointia. 6

7 7

8 Arvonmääritysmenetelmien analysointi Markkinaperusteinen lähestymistapa Kaikkein luotettavin arvio aineettoman hyödykkeen arvosta perustuu aktiivisilla markkinoilla vastaavista hyödykkeistä maksettuihin hintoihin. Tämä tehdään usein arvokertoimien ( multiples ) avulla. Lähtökohtana on, että vastaavien hyödykkeiden ajankohtaiset markkinahinnat tai aikaisemmissa liiketapahtumissa maksetut hinnat indikoivat arvostettavan aineettoman hyödykkeen käypää arvoa. Markkinaperusteisen lähestymistavan soveltaminen käytännössä on kuitenkin vain rajoitetusti mahdollista, koska aineettomat hyödykkeet ovat usein niin ainutlaatuisia, ettei niillä ole aktiivisia julkisia markkinoita (poikkeuksena ehkä lähitulevaisuudessa tulevat päästöoikeudet). Lisäksi vertailukelpoisia liiketapahtumia on monesti vaikea löytää tai niistä on niukasti julkista informaatiota saatavilla. Tuottoperusteinen lähestymistapa Tuottoperusteista lähestymistapaa sovelletaan yleisimmin aineettomien hyödykkeiden arvonmäärityksiin. Aineettoman hyödykkeen käypä arvo määritetään investointiteoriaan perustuen laskemalla odotettujen, hyödykkeen avulla saavutettavien, tulevien taloudellisten hyötyjen nykyarvo. Arvostettavan aineettoman hyödykkeen luonteesta ja saatavilla olevasta informaatiosta riippuen käypä arvo voidaan määrittää useiden eri menetelmien avulla. Esimerkkejä tällaisista tuottoperusteisista menetelmistä ovat: Relief from Royalty menetelmä Multi-Period Excess Earnings menetelmä Incremental Cash Flow menetelmä Suurimmat haasteet tuottoperusteisen lähestymistavan soveltamiselle liittyvät seuraaviin näkökohtiin: Hyödykkeeseen liittyvien tulevien kassavirtojen ennustaminen ja eriyttäminen Soveltuvan diskonttaustekijän määrittäminen Hyödykkeen jäljellä olevan taloudellisen käyttöiän arviointi Nämä osatehtävät edellyttävät aineettoman hyödykkeen laillisen ja/tai sopimuksellisen sekä taloudellisen luonteen, toimialan ja pääomamarkkinoiden syvällistä tuntemusta. Kustannusperusteinen lähestymistapa Kustannusperusteinen lähestymistapa perustuu oletukseen, ettei ostaja ole valmis maksamaan hyödykkeestä enempää kuin samanarvoisen hyödyn tuottavan hyödykkeen hankkimisesta tai valmistamisesta aiheutuvat kustannukset. Arvonmäärittäjän on huomioitava kaikki kustannukset, jotka liittyvät hyödykkeen uudelleen valmistamiseen tai hankkimiseen, kuten materiaali-, työ-, ja vaihtoehtoiskustannukset sekä poistot ja muut kustannukset. Käyvän arvon määrittämiseksi uudelleenvalmistuskustannuksia on lisäksi oikaistava kulumisesta ja epäkuranttiudesta aiheutuneella arvonalentumisella. Uusi käsite: aineeton hyödyke, jolla on määräämätön käyttöikä Ennen uudistusta IAS 38 ( Intangible Assets ) -standardin mukaan aineettoman hyödykkeen käyttöikä ei ole voinut olla määräämätön. Standardiin tehtyjen muutosten mukaan aineettomalla hyödykkeellä voi olla määräämätön käyttöikä, jos hyödykkeen odotetaan kerryttävän positiivisia nettokassavirtoja ennalta määrittelemättömältä ajanjaksolta. Esitetyssä muutoksessa tar- kennetaan lisäksi, että määräämätön ( indefinite ) ei kuitenkaan tarkoita loputonta ( infinite ) käyttöikää. Määräämättömän käyttöiän määrittäminen saattaa vaikuttaa yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin. Tämä johtuu siitä, että määräämättömän käyttöiän omaavista aineettomista hyödykkeistä ei tehdä poistoja, vaan niihin sovelletaan vuosittaista tai sitä useampaa arvonalentumistestausta, jolloin tällaisiin aineettomiin hyödykkeisiin liittyy riski alaskirjauksesta. Näin ollen tilanteen ja olosuhteiden huolellinen analysointi on tärkeää aineettoman hyödykkeen taloudellisen käyttöiän määrityksessä joko rajalliseksi tai määräämättömäksi. 8

9 Liikearvon ja määräämättömän käyttöiän omaavien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestaus Liikearvoa ja määräämättömän käyttöiän omaavia aineettomia hyödykkeitä ei voida enää kirjata poistoina kuluksi. Vuosittaiset poistot korvataan arvonalentumistestillä, joka suoritetaan vuosittain tai sitä useammin, jos tapahtumat tai olosuhteiden muutokset viittaavat liikearvon tai määräämättömän käyttöiän omaavan aineettoman hyödykkeen arvon alentumiseen. Arvonalentumistestaus suoritetaan vertaamalla kerrytettävissä olevaa rahamäärää aineettoman hyödykkeen tai liikearvon kirjanpitoarvoon. Mikäli arvonalentuminen todetaan, on se kirjattava välittömästi tulosvaikutteisesti. Uusien säännösten vaikutuksena tulee todennäköisesti olemaan, että alaskirjaukset tullaan identifioimaan ja kirjaamaan aikaisemmin ja ne tulevat olemaan määrällisesti suurempia. Yrityksen johdon tulee ottaa tämä huomioon välttääkseen epämiellyttäviä yllätyksiä tilinpäätöksessä. Uudistetun IAS 36 mukaan liikearvon testaus on suoritettava siihen liittyvän kassavirtoja tuottavan yksikön ( Cash Generating Unit, CGU ) testaamisen yhteydessä. Tämä on niin sanottu bottom-up / top-down -lähestymistapa, jonka mukaan liikearvon testaamiseksi sen kirja-arvo allokoidaan kassavirtoja tuottaviin yksiköihin. Jos CGU:n kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon, sekä GCU:n että siihen allokoidun liikearvon arvon ei katsota alentuneen eli alaskirjausta ei tarvita. Jos kuitenkin CGU:n kirjanpitoarvo ylittää sen kerrytettävissä olevan rahamäärän, uudistettu IAS 36 edellyttää, että ylimenevä osa vähennetään tuloslaskelmassa liikearvon arvonalentumistappiona. Mikäli CGU:n kirjanpitoarvon ja kerrytettävissä olevan rahamäärän välinen erotus ylittää CGU:lle allokoidun liikearvon kirjanpitoarvon, vähennetään ylimenevä osa CGU:n muiden hyödykkeiden kirjanpitoarvoista pro rata -periaatteella eli tasasuhteisesti. Tämä arvonalentumistestausprosessi ei ole suoraviivainen ja sen vuoksi yrityksille erittäin aikaa vievä tehtävä. Prosessi käsittää jokaisen CGU:n arvonmäärityksen vuosittain. Kyseessä on haastava tehtävä, joka saattaa edellyttää lisäresursseja asiantuntijatahoilta. 9

10 Liitetietovaatimukset Uudet standardit sisältävät aikaisempien liitetietovaatimusten lisäksi huomattavan määrän uusia vaatimuksia. Vaatimusten tavoitteena on parantaa tilinpäätösinformaation käyttäjien mahdollisuuksia arvioida yhteenliittymien erityispiirteitä ja taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tilinpäätösinformaati- on käyttäjille informaatiota, joka mahdollistaa liikearvon muutoksien analysoinnin. Osa standardeihin IAS 36 ja IAS 38 tehdyistä muutoksista koskevat myös liitetietovaatimuksia. Niiden mukaan liitetiedoissa on ilmoitettava kassavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevan rahamäärän laskemisessa käytetyt tärkeimmät oletukset sekä niihin mahdollisesti liittyvä alaskirjaus. Tämän katsotaan edesauttavan tilinpäätösinformaation käyttäjien mahdollisuuksia arvioida laskelmien järkevyyttä sekä niiden vaikutuksia tilinpäätöseriin. Kommunikaatio sijoittajille ja tunnusluvut Uudistetuilla standardeilla tulee olemaan merkittävä vaikutus yrityksiin, joilla on ollut paljon yritysostoja menneinä vuosina ja joilla jatkossakin on aikomus kasvaa erityisesti yrityskauppojen kautta. Tällaisten yritysten tulos tulee olemaan yhä enemmän altis heilahteluille ja tämän volatiliteetin taso tulee todennäköisesti olemaan vaikeasti ennustettavissa. Yrityskauppoja valmistellessaan johdon tulisi arvioida, mitä erillisiä aineettomia hyödykkeitä yrityskaupan yhteydessä mahdollisesti siirtyy ja mitä vaikutuksia niillä on sekä määrittää, kumpi kaupan osapuolista tulee olemaan ostaja. Vaikka alaskirjaukset eivät olekaan kassavirtavaikutteisia, on niillä vaikutusta yrityksen omaan pääomaan ja siitä johdettuihin tunnuslukuihin, esim. omavaraisuusasteeseen. Näin ollen oman pääoman alentuminen voi johtaa luottokelpoisuuden ja oman pääoman kustannuksen muuttumiseen. Kattavammat liitetietovaatimukset tulevat tuottamaan analyytikoille ja osakkeenomistajille huomattavasti enemmän informaatiota ja sitä kautta mahdollisuuden esittää yrityksen johdolle niihin liittyviä, yhä yksityiskohtaisempia kysymyksiä. Sen vuoksi on tärkeää, että yrityksen johto on perusteellisesti perehtynyt asiaan ja pystyy kommunikoimaan niihin liittyvistä yksityiskohdista sijoittajille ja markkinoille. Suunniteltujen yritysostojen tilinpäätösvaikutusten analysointiin sijoitettu aika maksaa itsensä myöhemmin monin verroin takaisin yhtiökokouksissa ja analyytikkotilaisuuksissa säästetyn ajan ja ylläpidetyn maineen muodossa. Esitetyt uudistukset vähentävät P/E-luvun käyttökelpoisuutta tulosmittarina. Sama koskee muita usein käytettyjä tuloksen mittareita, kuten tunnuslukuja ROCE, ROA ja ROI. Alaskirjaukset eivät ainoastaan lisää tuloksen volatiliteettia vaan vaikuttavat myös omaisuuserien tasearvoihin, tehden vertailun eri yritysten ja aikajaksojen välillä vähemmän tarkoituksenmukaiseksi. Alaskirjaukset ja liikearvon poistot edustavat tyypillisesti analyytikkojen rutiininomaisesti oikaisemia tai poisjättämiä eriä, koska niillä ei ole vaikutusta kassavirtoihin. Kyseisten erien yleistyminen tulee vaikuttamaan oikaisujen merkityksen korostumiseen. Tämä vaikuttaa siihen, että verojen jälkeiseen tulokseen perustuvien tunnuslukujen relevanttius tullaan kyseenalaistamaan. 10

11 Vertailu muutoksista Muutoksen kohde Suomen kirjanpitosäännös Vanha IAS Uusi IFRS Liikearvon poisto Poistetaan taloudellisen käyttöiän mukaan (max 20 vuotta) Poistetaan systemaattisesti taloudellisen käyttöiän mukaan (max 20 vuotta) Poistot eivät sallittuja Liikearvon testaus Ei suoriteta Testaus laukaisevan tekijän ( triggering event ) vaikutuksesta Vuosittainen testaus pitoajan ylittäessä 20 vuotta Testaus CGU- tasolla Testaus vuosittain sekä laukaisevan tekijän ( triggering event ) vaikutuksesta Konsolidointimenetelmä Hankintameno tai yhdistelmä-menetelmä tietyin edellytyksin Hankintameno tai yhdistelmä- menetelmä tietyin edellytyksin Vain hankintameno-menetelmä hyväksytään Aineettomien hyödykkeiden kirjaaminen erilleen liikearvosta - Kirjataan liikearvosta erilleen, jos: identifioitavissa, ostajan kontrolloima, taloudellista hyötyä on odotettavissa ja hyödyke on luotettavasti mitattavissa Kirjataan liikearvosta erilleen, jos pohjautuu lailliseen tai sopimukseen perustuvaan oikeuteen, erotettavissa, ostajan kontrolloitavissa ja tulevaa taloudellista hyötyä on odotettavissa Määräämättömän käyttöiän omaavat aineettomat hyödykkeet Liitetietovaatimukset Ei sallittu Ei erityisiä säännöksiä Kirjataan erikseen liikearvosta Ei poistoja Rajoitetut Rajoitetut Laajennetut Yhteenveto Uudistukset merkitsevät perusteellista muutosta yritysten yhteenliittymiä koskevaan tilinpäätöskäsittelyyn erityisesti liikearvon käsittelyn kannalta. Hankintamenon allokointi kaikille omaisuus- ja velkaerille paljastaa entistä nopeammin, ovatko yritykset maksaneet ostokohteistaan liikaa. Entiseen käytäntöön verrattuna vaativampi arvonalentumistestaus korostaa tehtyjen yrityskauppojen onnistumista tai epäonnistumista, sillä arvonalentuminen kirjataan välittömästi tilinpäätökseen. Arvonalentumisilla on taipumus esiintyä jo muutenkin huonoina tulosvuosina, jolloin yritysten markkina-arvot ovat painuneet, siten entisestään alentaen tulosta. Lisääntyneet liitetietovaatimukset tuottavat tilinpäätösinformaation käyttäjille parempaa informaatiota ja sitä kautta antavat yrityksen johdolle entistä enemmän haastetta. Uusien säännösten toteuttaminen yrityskauppojen sekä liikearvon arvonalentumistestausten yhteydessä tulee olemaan useille yrityksille erittäin aikaa vievää. Uusien säännösten soveltaminen ensimmäistä kertaa määrittää yrityksen tilinpäätösstrategian pitkälle tulevaisuuteen. Sen vuoksi menneiden ja suunniteltujen yritysostojen tilinpäätösvaikutusten syvällinen analysointi on ensisijaisen tärkeää kaikille uusien standardien soveltajille. 11

12 pwc

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 Vuoden 2010 tilinpäätös Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12/2011 Rahoitusinstrumentit (IFRS 7 ja IAS 39) Rahoitusinstrumenttien

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Kansainvälinen tilinpäätösstandardi International Financial Reporting Standard IFRS 2

Kansainvälinen tilinpäätösstandardi International Financial Reporting Standard IFRS 2 Kansainvälinen tilinpäätösstandardi International Financial Reporting Standard IFRS 2 Osakeperusteiset maksut TAVOITE 1 Tämän IFRS-standardin tarkoituksena on määrätä yhteisön taloudellisesta raportoinnista

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Arvonmääritysopas. Copyright 2015 3J Consulting Oy

Arvonmääritysopas. Copyright 2015 3J Consulting Oy Arvonmääritysopas Copyright 2015 3J Consulting Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisua ei saa ladata tai julkaista ilman julkaisijan lupaa. Luvan saamiseksi kysy kirjallisesti julkaisijalta: info@3j.fi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Rahoitustarkastus Markkinavalvonta SELVITYS LISTAYHTIÖIDEN VUODEN 2005 IFRS-TILINPÄÄTÖKSISTÄ 11.9.2006

Rahoitustarkastus Markkinavalvonta SELVITYS LISTAYHTIÖIDEN VUODEN 2005 IFRS-TILINPÄÄTÖKSISTÄ 11.9.2006 SELVITYS LISTAYHTIÖIDEN VUODEN 2005 IFRS-TILINPÄÄTÖKSISTÄ 11.9.2006 2 Sisällysluettelo 1 Yhteenveto... 3 2 Selvityksen tavoitteet, selvitysmenetelmät ja rakenne... 5 3 Tietojen esittäminen tilinpäätöksessä...

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

IAS 36 -TILINPÄÄTÖSSTANDARDIN MUKAINEN LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS JA SEN TUOMAT HAASTEET TILINTARKASTUKSELLE

IAS 36 -TILINPÄÄTÖSSTANDARDIN MUKAINEN LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS JA SEN TUOMAT HAASTEET TILINTARKASTUKSELLE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Sini Pauliina Kemppainen IAS 36 -TILINPÄÄTÖSSTANDARDIN MUKAINEN LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS JA SEN TUOMAT HAASTEET TILINTARKASTUKSELLE

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita

Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita Yrityksen arvonmääritys - mikä on yrityksesi arvo? Sähköurakoitsijapäivät 19.4.2012 / Hyvinkää KTL, KLT Risto Walden risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita Yritysosto

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Maailma on jatkuvassa liikkeessä, siksi meidänkin täytyy olla. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen hyvällä omalla tunnolla. Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Sisällys

Lisätiedot

Aarno Heinonen johtaja, SanomaWSOY. Capital Markets Day

Aarno Heinonen johtaja, SanomaWSOY. Capital Markets Day Miten SanomaWSOYkonsernia analysoidaan? Aarno Heinonen johtaja, SanomaWSOY Capital Markets Day Kausivaihtelut Sanoma Magazines Liikevaihto M 300,0 3 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 2000 2001

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA esitys HSLH 15.6.2010 HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens

Lisätiedot

LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS CASE-YRITYKSISSÄ

LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS CASE-YRITYKSISSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS CASE-YRITYKSISSÄ Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2008 Ohjaaja: Petri Vehmanen Elina Karvola

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Talentum Pro Helsinki 2016 4., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Taitto: Sirpa Puntti

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Konsernipalvelut ja palvelumaksujärjestelmät kustannusten kattamista vai verosuunnittelua?

Konsernipalvelut ja palvelumaksujärjestelmät kustannusten kattamista vai verosuunnittelua? Konsernipalvelut ja palvelumaksujärjestelmät kustannusten kattamista vai verosuunnittelua? Henri Becker Partner Reima Linnanvirta Partner Hannu-Tapani Leppänen Partner Alder & Sound Oy Vuorikatu 6 B 23

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskeva standardi 5.1. Listayhtiötilaisuudet 2008 Minna Toiviainen

Säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskeva standardi 5.1. Listayhtiötilaisuudet 2008 Minna Toiviainen Säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskeva standardi 5.1 Listayhtiötilaisuudet 2008 Minna Toiviainen RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION 1 Esityksen sisältö Yleistä standardista

Lisätiedot

1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Laatimisperusta Konsernitilinpäätös vuodelta 2012 on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS

Lisätiedot

Liikearvon arvonalentumistestaus case-yrityksissä

Liikearvon arvonalentumistestaus case-yrityksissä Liikearvon arvonalentumistestaus case-yrityksissä Sammalinen, Anna 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Liikearvon arvonalentumistestaus case-yrityksissä Sammalinen, Anna Liiketalouden

Lisätiedot

SENTERA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 18.00

SENTERA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 18.00 SENTERA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.4.2005 KLO 18.00 IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004 Sentera Oyj siirtyi raportoimaan IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

AINEETTOMIEN OIKEUKSIEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖK- SESSÄ IFRS-STANDARDIEN JA SUOMALAISEN TILINPÄÄTÖS- NORMISTON MUKAAN

AINEETTOMIEN OIKEUKSIEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖK- SESSÄ IFRS-STANDARDIEN JA SUOMALAISEN TILINPÄÄTÖS- NORMISTON MUKAAN OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA AINEETTOMIEN OIKEUKSIEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖK- SESSÄ IFRS-STANDARDIEN JA SUOMALAISEN TILINPÄÄTÖS- NORMISTON

Lisätiedot