IFRS 3. Uusi kansainvälinen tilinpäätösstandardi koskien yritysten yhteenliittymiä. pwc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IFRS 3. Uusi kansainvälinen tilinpäätösstandardi koskien yritysten yhteenliittymiä. pwc"

Transkriptio

1 IFRS 3 Uusi kansainvälinen tilinpäätösstandardi koskien yritysten yhteenliittymiä pwc

2 Sisältö Yleiset lyhenteet... 3 Hankintamenomenetelmän soveltaminen kaikkiin yritysten yhteenliittymiin... 4 Liikearvon käsittely... 4 Hankintamenon allokaatio... 5 IFRS 3 sisältää esimerkkejä yksilöitävyyskriteerin täyttävistä aineettomista hyödykkeistä:... 6 Arvonmääritysmenetelmien analysointi... 8 Markkinaperusteinen lähestymistapa... 8 Tuottoperusteinen lähestymistapa... 8 Kustannusperusteinen lähestymistapa... 8 Uusi käsite: aineeton hyödyke, jolla on määräämätön käyttöikä... 8 Liikearvon ja määräämättömän käyttöiän omaavien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestaus... 9 Liitetietovaatimukset Kommunikaatio sijoittajille ja tunnusluvut Vertailu muutoksista Yhteenveto Tämän julkaisun tarkoituksena ei ole ohjeistaa tai antaa neuvoja kirjanpidon järjestämisestä PricewaterhouseCoopers. PwC Corporate Finance toimii maailmanlaajuisesti. Palveluksessamme on yhteensä noin asiantuntijaa, joista Euroopan, Lähi-idän ja Aasian alueilla. Nimi PricewaterhouseCoopers viittaa maailmanlaajuisen organisaation jäsenyrityksiin, joista jokainen on itsenäinen juridinen yhtiönsä. 2

3 IASB julkaisi maaliskuun 31, 2004 IFRS 3:n, uudeksi yritysten yhteenliittymistä koskevaksi standardiksi. Samaan aikaan julkaistiin muutokset standardeihin IAS 36 Impairment of Assets (omaisuuserien arvonalentuminen) sekä IAS 38 Intangible Assets (aineettomat hyödykkeet). Muutokset ovat merkittäviä ja niillä tulee olemaan huomattavia vaikutuksia yrityskauppojen kirjauskäsittelyyn. Uuden standardin säännökset koskevat niitä yritysten yhteenliittymiä, jotka saadaan päätökseen IFRS-standardin voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Uusi IFRS 3 -standardi astui voimaan 31. maaliskuuta 2004 ja sisältää muutamia siirtymäsäännöksiä. On kuitenkin huomioitava, että ne yritykset, jotka julkaisevat ensimmäisen IFRS-tilinpäätöksen tai , soveltavat IFRS 3-standardia jo siirtymäpäivästä tai lukien, eivätkä sovella IFRS 3:n siirtymäsäännöksiä. Täten IFRS 3 voimaantulo- ja siirtymäsäännökset koskevat ainoastaan niitä yrityksiä, jotka ovat jo olleet IFRS tilinpäätöksen laatijoita. Yleiset lyhenteet IAS International Accounting Standards IASB International Accounting Standards Board IFRS International Financial Reporting Standards IFRS on IASB:n uusi termi taloudellista tilinpäätösinformaatiota säätelevistä standardeista, joista aikaisemmin käytettiin termiä IAS. IFRS ja IAS lyhenteitä tullaan jatkossa käyttämään rinnan. 3

4 Hankintamenomenetelmän soveltaminen kaikkiin yritysten yhteenliittymiin Nykyiset Suomen kirjanpitosäännökset sekä poisjäävä IAS 22 ( Business Combinations ) -standardi sallivat sekä hankintamenomenetelmän että tietyin edellytyksin pooling- eli yhdistelmämenetelmän käyttämisen konsolidointimenetelminä. Samantyyppisten yrityskauppojen erilainen kirjauskäsittely on vaikeuttanut yritysten välisen tilinpäätösinformaation vertailua. IFRS 3:n mukaan ainoastaan hankintamenomenetelmä on sallittu, mikä edellyttää ostajaosapuolen identifioimista. Ostajaosapuolella tarkoitetaan ensisijaisesti sitä yrityskaupan osapuolta, joka saavuttaa yrityskaupan myötä kontrollin toisesta yrityskaupan osapuolesta ja liiketoiminnasta, mutta myös muut tekijät voivat indikoida, kumpi osapuolista on ostaja. Standardissa oletetaan, että ostajaosapuolen identifiointi on mahdollista myös sellaisissa tilanteissa, joissa aikaisemmin voitiin soveltaa yhdistelmämenetelmää. Liikearvon käsittely Liikearvo (goodwill) on aikaisemman kirjanpitokäytännön mukaan poistettu taloudellisena vaikutusaikanaan. Sen sijaan uuden käytännön mukaan standardin voimaantulopäivänä tai sen jälkeen tehtyihin yrityskauppoihin liittyvää liikearvoa ei saada poistaa lainkaan. Myös aikaisemmista yrityskaupoista kertyneen liikearvon poistaminen loppuu uuden standardin voimaantuloa seuraavana tilikautena. On kuitenkin huomioitava, että yritykset, jotka siirtyvät IFRS:n käyttäjiksi joko vuonna 2004 tai 2005, ylläolevat asiat ovat voimassa jo siirtymäpäivästä lukien. Poiston sijaan liikearvon arvonalentuminen on testattava vähintään kerran vuodessa. Mikäli arvonalentuminen todetaan, on tehtävä tulosvaikutteinen alaskirjaus. Muutoksella tulee olemaan välitön, yritysten tuloksia parantava vaikutus. Toisaalta tehtyihin yrityskauppoihin liittyvän liikearvon alaskirjauksen mahdollisuus lisää yritysten riskiä. 4

5 Hankintamenon allokaatio Perinteisesti useimpien yrityskauppojen yhteydessä hankintamenon ja nettovarallisuuden kirja-arvon välinen erotus on joko kokonaisuudessaan allokoitu osaksi liikearvoa, tai osa ylimenevästä osasta on allokoitu aineellisen käyttöomaisuuden oikaisemiseksi käypään arvoon. Muiden hankittujen hyödykkeiden ja siirtyneiden velkojen käypiä arvoja ei yleensä ole määritetty. Yritysten argumentteja tähän ovat olleet aineettomien hyödykkeiden kontrolloitavuuden puuttuminen sekä arvon mittaamisen vaikeus. IFRS 3 edellyttää hankintamenon kohdistamista kaikille yrityskaupan myötä hankituille, identifioitavissa oleville, omaisuus- ja velkaerille sekä ehdollisille vastuille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ostajaosapuolen on aktivoitava liikearvosta erillisinä taseeseen ne yrityskaupan myötä hankitut aineettomat hyödykkeet, jotka täyttävät aktivointikriteerit. Ilman fyysistä substanssia olevan ei-monetaarisen hyödykkeen on täytettävä seuraava aineettoman hyödykkeen määritelmä: a) Aineettoman hyödykkeen on oltava yksilöitävissä ( identifiable ), jotta se voidaan selkeästi erottaa liikearvosta. b) Yrityksen on voitava kontrolloida aineetonta hyödykettä. Kontrolloitavuuden katsotaan täyttyvän, mikäli yritys voi saada hyväkseen hyödykkeeseen liittyvät tulevat taloudelliset hyödyt. c) Aineettomaan hyödykkeeseen liittyvien taloudellisten hyötyjen (esim. kustannussäästöjen, palvelun tai tavaran myyntiin liittyvien myyntitulojen yms.) kertyminen on todennäköistä ja luotettavasti mitattavissa. Yksilöitävyys-käsitteen ( identifiability ) määrittely on eräs tärkeimmistä standardia IAS 38 ( Intangible Assets ) koskevista muutoksista. Aineettoman hyödykkeen katsotaan olevan yksilöitävissä, mikäli: se on liiketoiminnasta erotettavissa oleva eli se voitaisiin myydä, siirtää, lisensoida, vuokrata, vaihtaa tai muulla vastaavalla tavalla erottaa liiketoiminnasta joko erikseen tai yhdessä siihen liittyvän sopimuksen, hyödykkeen tai velan kanssa tai se pohjautuu lailliseen tai sopimukseen perustuvaan oikeuteen riippumatta siitä ovatko kyseiset oikeudet siirrettävissä tai erotettavissa liiketoiminnasta tai muista oikeuksista ja vastuista. 5

6 IFRS 3 sisältää esimerkkejä yksilöitävyyskriteerin täyttävistä aineettomista hyödykkeistä: Markkinointiin liittyviä aineettomia hyödykkeitä Tavaramerkit, tuotemerkit, liikemerkit, palvelumerkit, sertifikaatit Verkkotunnukset Myyntiasut / palveluasut (yksilölliset värit, muodot tai pakkauksen ulkoasut) Lehden sivupää Kilpailukieltosopimukset Teknologiaan perustuvia aineettomia hyödykkeitä Patentoitu ja patentoimaton teknologia Tietokoneohjelmistot Tietokannat Liikesalaisuudet (salaiset kaavat, prosessit ja reseptit) Asiakkaisiin liittyviä aineettomia hyödykkeitä Asiakaslistat Tilauskanta Asiakassopimukset ja niihin liittyvät asiakassuhteet Sopimuksiin perustumattomat asiakassuhteet Taiteeseen liittyviä aineettomia hyödykkeitä Näytelmät, oopperat ja baletit Kirjat, aikakauslehdet, sanomalehdet ja muut kirjalliset tuotokset Musiikilliset työt, kuten sävellykset, sanoitukset ja mainossävelet Kuvat ja valokuvat Videofilmit ja muut audiovisuaaliset materiaalit, kuten filmit, musiikkivideot ja televisio-ohjelmat Sopimusperusteisia aineettomia hyödykkeitä Lisensointi- ja rojaltisopimukset Mainos-, rakentamis-, hallinnointi-, palvelu- ja tavarantoimitussopimukset Vuokrasopimukset Rakennusluvat Franchising-sopimukset Toiminta- ja lähetysoikeudet Käyttöoikeudet, kuten poraus-, vedenkäyttö-, ilmankäyttö-, kaivos-, puunhakkuu- ja tienkäyttöoikeudet Rahoitusvarojen hoitosopimukset Työsopimukset, joihin liittyy työnantajan kannalta markkinaehtoja edullisempia sopimusehtoja Olivatpa yksilöitävyyskriteerit sitten kuinka yksityiskohtaisia tahansa, aineettomien hyödykkeiden identifiointi edellyttää aina huolellista, ostetun liiketoiminnan menestystekijöiden ( value drivers ) analysointia ja niihin liittyvien erityisten aineettomien hyödykkeiden tunnistamista, mitkä monissa tapauksissa ovat ongelmallisia tehtäviä. Lisäksi esimerkiksi asiakassuhteiden ja tuotemerkin myötävaikutusta yrityksen kassavirtoihin voi olla vaikeaa kvantifioida ja erottaa kokonaiskassavirroista varmuudella. Yksiselitteistä ei myöskään usein ole hyödykkeen taloudellisen käyttöiän määrittäminen. Esimerkiksi sopimusaika ei välttämättä vastaa hyödykkeen taloudellista käyttöikää, sillä tietyissä tapauksissa sopimuksen uusiminen voidaan ottaa käyttöiän määrityksessä huomioon. Aineettomien hyödykkeiden tunnistamista helpottaa arvonmäärityksiin erikoistuneen asiantuntijan kokemus ja näkemys. Mahdollisuus käyttää toimialaasiantuntemusta liiketoiminnan kannalta olennaisten tekijöiden tunnistamiseksi on erityisen tärkeää aineettomien hyödykkeiden identifioimisessa. Oikeiden aineettomien hyödykkeiden tunnistaminen on edellytys yrityksen kassavirtojen oikeaan kohdistamiseen hyödykkeille. Jokainen hankittu omaisuuserä sekä velkaerä, mukaan lukien ehdolliset vastuut, on kirjattava käypään arvoonsa. Käypien arvojen määrittämiseksi on olemassa useita arvonmääritysmenetelmiä. Kullekin aineettomalle hyödykkeelle soveltuvan menetelmän valinta edellyttää tapauskohtaista harkintaa ja eri arvonmääritysmenetelmien huolellista analysointia. 6

7 7

8 Arvonmääritysmenetelmien analysointi Markkinaperusteinen lähestymistapa Kaikkein luotettavin arvio aineettoman hyödykkeen arvosta perustuu aktiivisilla markkinoilla vastaavista hyödykkeistä maksettuihin hintoihin. Tämä tehdään usein arvokertoimien ( multiples ) avulla. Lähtökohtana on, että vastaavien hyödykkeiden ajankohtaiset markkinahinnat tai aikaisemmissa liiketapahtumissa maksetut hinnat indikoivat arvostettavan aineettoman hyödykkeen käypää arvoa. Markkinaperusteisen lähestymistavan soveltaminen käytännössä on kuitenkin vain rajoitetusti mahdollista, koska aineettomat hyödykkeet ovat usein niin ainutlaatuisia, ettei niillä ole aktiivisia julkisia markkinoita (poikkeuksena ehkä lähitulevaisuudessa tulevat päästöoikeudet). Lisäksi vertailukelpoisia liiketapahtumia on monesti vaikea löytää tai niistä on niukasti julkista informaatiota saatavilla. Tuottoperusteinen lähestymistapa Tuottoperusteista lähestymistapaa sovelletaan yleisimmin aineettomien hyödykkeiden arvonmäärityksiin. Aineettoman hyödykkeen käypä arvo määritetään investointiteoriaan perustuen laskemalla odotettujen, hyödykkeen avulla saavutettavien, tulevien taloudellisten hyötyjen nykyarvo. Arvostettavan aineettoman hyödykkeen luonteesta ja saatavilla olevasta informaatiosta riippuen käypä arvo voidaan määrittää useiden eri menetelmien avulla. Esimerkkejä tällaisista tuottoperusteisista menetelmistä ovat: Relief from Royalty menetelmä Multi-Period Excess Earnings menetelmä Incremental Cash Flow menetelmä Suurimmat haasteet tuottoperusteisen lähestymistavan soveltamiselle liittyvät seuraaviin näkökohtiin: Hyödykkeeseen liittyvien tulevien kassavirtojen ennustaminen ja eriyttäminen Soveltuvan diskonttaustekijän määrittäminen Hyödykkeen jäljellä olevan taloudellisen käyttöiän arviointi Nämä osatehtävät edellyttävät aineettoman hyödykkeen laillisen ja/tai sopimuksellisen sekä taloudellisen luonteen, toimialan ja pääomamarkkinoiden syvällistä tuntemusta. Kustannusperusteinen lähestymistapa Kustannusperusteinen lähestymistapa perustuu oletukseen, ettei ostaja ole valmis maksamaan hyödykkeestä enempää kuin samanarvoisen hyödyn tuottavan hyödykkeen hankkimisesta tai valmistamisesta aiheutuvat kustannukset. Arvonmäärittäjän on huomioitava kaikki kustannukset, jotka liittyvät hyödykkeen uudelleen valmistamiseen tai hankkimiseen, kuten materiaali-, työ-, ja vaihtoehtoiskustannukset sekä poistot ja muut kustannukset. Käyvän arvon määrittämiseksi uudelleenvalmistuskustannuksia on lisäksi oikaistava kulumisesta ja epäkuranttiudesta aiheutuneella arvonalentumisella. Uusi käsite: aineeton hyödyke, jolla on määräämätön käyttöikä Ennen uudistusta IAS 38 ( Intangible Assets ) -standardin mukaan aineettoman hyödykkeen käyttöikä ei ole voinut olla määräämätön. Standardiin tehtyjen muutosten mukaan aineettomalla hyödykkeellä voi olla määräämätön käyttöikä, jos hyödykkeen odotetaan kerryttävän positiivisia nettokassavirtoja ennalta määrittelemättömältä ajanjaksolta. Esitetyssä muutoksessa tar- kennetaan lisäksi, että määräämätön ( indefinite ) ei kuitenkaan tarkoita loputonta ( infinite ) käyttöikää. Määräämättömän käyttöiän määrittäminen saattaa vaikuttaa yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin. Tämä johtuu siitä, että määräämättömän käyttöiän omaavista aineettomista hyödykkeistä ei tehdä poistoja, vaan niihin sovelletaan vuosittaista tai sitä useampaa arvonalentumistestausta, jolloin tällaisiin aineettomiin hyödykkeisiin liittyy riski alaskirjauksesta. Näin ollen tilanteen ja olosuhteiden huolellinen analysointi on tärkeää aineettoman hyödykkeen taloudellisen käyttöiän määrityksessä joko rajalliseksi tai määräämättömäksi. 8

9 Liikearvon ja määräämättömän käyttöiän omaavien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestaus Liikearvoa ja määräämättömän käyttöiän omaavia aineettomia hyödykkeitä ei voida enää kirjata poistoina kuluksi. Vuosittaiset poistot korvataan arvonalentumistestillä, joka suoritetaan vuosittain tai sitä useammin, jos tapahtumat tai olosuhteiden muutokset viittaavat liikearvon tai määräämättömän käyttöiän omaavan aineettoman hyödykkeen arvon alentumiseen. Arvonalentumistestaus suoritetaan vertaamalla kerrytettävissä olevaa rahamäärää aineettoman hyödykkeen tai liikearvon kirjanpitoarvoon. Mikäli arvonalentuminen todetaan, on se kirjattava välittömästi tulosvaikutteisesti. Uusien säännösten vaikutuksena tulee todennäköisesti olemaan, että alaskirjaukset tullaan identifioimaan ja kirjaamaan aikaisemmin ja ne tulevat olemaan määrällisesti suurempia. Yrityksen johdon tulee ottaa tämä huomioon välttääkseen epämiellyttäviä yllätyksiä tilinpäätöksessä. Uudistetun IAS 36 mukaan liikearvon testaus on suoritettava siihen liittyvän kassavirtoja tuottavan yksikön ( Cash Generating Unit, CGU ) testaamisen yhteydessä. Tämä on niin sanottu bottom-up / top-down -lähestymistapa, jonka mukaan liikearvon testaamiseksi sen kirja-arvo allokoidaan kassavirtoja tuottaviin yksiköihin. Jos CGU:n kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon, sekä GCU:n että siihen allokoidun liikearvon arvon ei katsota alentuneen eli alaskirjausta ei tarvita. Jos kuitenkin CGU:n kirjanpitoarvo ylittää sen kerrytettävissä olevan rahamäärän, uudistettu IAS 36 edellyttää, että ylimenevä osa vähennetään tuloslaskelmassa liikearvon arvonalentumistappiona. Mikäli CGU:n kirjanpitoarvon ja kerrytettävissä olevan rahamäärän välinen erotus ylittää CGU:lle allokoidun liikearvon kirjanpitoarvon, vähennetään ylimenevä osa CGU:n muiden hyödykkeiden kirjanpitoarvoista pro rata -periaatteella eli tasasuhteisesti. Tämä arvonalentumistestausprosessi ei ole suoraviivainen ja sen vuoksi yrityksille erittäin aikaa vievä tehtävä. Prosessi käsittää jokaisen CGU:n arvonmäärityksen vuosittain. Kyseessä on haastava tehtävä, joka saattaa edellyttää lisäresursseja asiantuntijatahoilta. 9

10 Liitetietovaatimukset Uudet standardit sisältävät aikaisempien liitetietovaatimusten lisäksi huomattavan määrän uusia vaatimuksia. Vaatimusten tavoitteena on parantaa tilinpäätösinformaation käyttäjien mahdollisuuksia arvioida yhteenliittymien erityispiirteitä ja taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tilinpäätösinformaati- on käyttäjille informaatiota, joka mahdollistaa liikearvon muutoksien analysoinnin. Osa standardeihin IAS 36 ja IAS 38 tehdyistä muutoksista koskevat myös liitetietovaatimuksia. Niiden mukaan liitetiedoissa on ilmoitettava kassavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevan rahamäärän laskemisessa käytetyt tärkeimmät oletukset sekä niihin mahdollisesti liittyvä alaskirjaus. Tämän katsotaan edesauttavan tilinpäätösinformaation käyttäjien mahdollisuuksia arvioida laskelmien järkevyyttä sekä niiden vaikutuksia tilinpäätöseriin. Kommunikaatio sijoittajille ja tunnusluvut Uudistetuilla standardeilla tulee olemaan merkittävä vaikutus yrityksiin, joilla on ollut paljon yritysostoja menneinä vuosina ja joilla jatkossakin on aikomus kasvaa erityisesti yrityskauppojen kautta. Tällaisten yritysten tulos tulee olemaan yhä enemmän altis heilahteluille ja tämän volatiliteetin taso tulee todennäköisesti olemaan vaikeasti ennustettavissa. Yrityskauppoja valmistellessaan johdon tulisi arvioida, mitä erillisiä aineettomia hyödykkeitä yrityskaupan yhteydessä mahdollisesti siirtyy ja mitä vaikutuksia niillä on sekä määrittää, kumpi kaupan osapuolista tulee olemaan ostaja. Vaikka alaskirjaukset eivät olekaan kassavirtavaikutteisia, on niillä vaikutusta yrityksen omaan pääomaan ja siitä johdettuihin tunnuslukuihin, esim. omavaraisuusasteeseen. Näin ollen oman pääoman alentuminen voi johtaa luottokelpoisuuden ja oman pääoman kustannuksen muuttumiseen. Kattavammat liitetietovaatimukset tulevat tuottamaan analyytikoille ja osakkeenomistajille huomattavasti enemmän informaatiota ja sitä kautta mahdollisuuden esittää yrityksen johdolle niihin liittyviä, yhä yksityiskohtaisempia kysymyksiä. Sen vuoksi on tärkeää, että yrityksen johto on perusteellisesti perehtynyt asiaan ja pystyy kommunikoimaan niihin liittyvistä yksityiskohdista sijoittajille ja markkinoille. Suunniteltujen yritysostojen tilinpäätösvaikutusten analysointiin sijoitettu aika maksaa itsensä myöhemmin monin verroin takaisin yhtiökokouksissa ja analyytikkotilaisuuksissa säästetyn ajan ja ylläpidetyn maineen muodossa. Esitetyt uudistukset vähentävät P/E-luvun käyttökelpoisuutta tulosmittarina. Sama koskee muita usein käytettyjä tuloksen mittareita, kuten tunnuslukuja ROCE, ROA ja ROI. Alaskirjaukset eivät ainoastaan lisää tuloksen volatiliteettia vaan vaikuttavat myös omaisuuserien tasearvoihin, tehden vertailun eri yritysten ja aikajaksojen välillä vähemmän tarkoituksenmukaiseksi. Alaskirjaukset ja liikearvon poistot edustavat tyypillisesti analyytikkojen rutiininomaisesti oikaisemia tai poisjättämiä eriä, koska niillä ei ole vaikutusta kassavirtoihin. Kyseisten erien yleistyminen tulee vaikuttamaan oikaisujen merkityksen korostumiseen. Tämä vaikuttaa siihen, että verojen jälkeiseen tulokseen perustuvien tunnuslukujen relevanttius tullaan kyseenalaistamaan. 10

11 Vertailu muutoksista Muutoksen kohde Suomen kirjanpitosäännös Vanha IAS Uusi IFRS Liikearvon poisto Poistetaan taloudellisen käyttöiän mukaan (max 20 vuotta) Poistetaan systemaattisesti taloudellisen käyttöiän mukaan (max 20 vuotta) Poistot eivät sallittuja Liikearvon testaus Ei suoriteta Testaus laukaisevan tekijän ( triggering event ) vaikutuksesta Vuosittainen testaus pitoajan ylittäessä 20 vuotta Testaus CGU- tasolla Testaus vuosittain sekä laukaisevan tekijän ( triggering event ) vaikutuksesta Konsolidointimenetelmä Hankintameno tai yhdistelmä-menetelmä tietyin edellytyksin Hankintameno tai yhdistelmä- menetelmä tietyin edellytyksin Vain hankintameno-menetelmä hyväksytään Aineettomien hyödykkeiden kirjaaminen erilleen liikearvosta - Kirjataan liikearvosta erilleen, jos: identifioitavissa, ostajan kontrolloima, taloudellista hyötyä on odotettavissa ja hyödyke on luotettavasti mitattavissa Kirjataan liikearvosta erilleen, jos pohjautuu lailliseen tai sopimukseen perustuvaan oikeuteen, erotettavissa, ostajan kontrolloitavissa ja tulevaa taloudellista hyötyä on odotettavissa Määräämättömän käyttöiän omaavat aineettomat hyödykkeet Liitetietovaatimukset Ei sallittu Ei erityisiä säännöksiä Kirjataan erikseen liikearvosta Ei poistoja Rajoitetut Rajoitetut Laajennetut Yhteenveto Uudistukset merkitsevät perusteellista muutosta yritysten yhteenliittymiä koskevaan tilinpäätöskäsittelyyn erityisesti liikearvon käsittelyn kannalta. Hankintamenon allokointi kaikille omaisuus- ja velkaerille paljastaa entistä nopeammin, ovatko yritykset maksaneet ostokohteistaan liikaa. Entiseen käytäntöön verrattuna vaativampi arvonalentumistestaus korostaa tehtyjen yrityskauppojen onnistumista tai epäonnistumista, sillä arvonalentuminen kirjataan välittömästi tilinpäätökseen. Arvonalentumisilla on taipumus esiintyä jo muutenkin huonoina tulosvuosina, jolloin yritysten markkina-arvot ovat painuneet, siten entisestään alentaen tulosta. Lisääntyneet liitetietovaatimukset tuottavat tilinpäätösinformaation käyttäjille parempaa informaatiota ja sitä kautta antavat yrityksen johdolle entistä enemmän haastetta. Uusien säännösten toteuttaminen yrityskauppojen sekä liikearvon arvonalentumistestausten yhteydessä tulee olemaan useille yrityksille erittäin aikaa vievää. Uusien säännösten soveltaminen ensimmäistä kertaa määrittää yrityksen tilinpäätösstrategian pitkälle tulevaisuuteen. Sen vuoksi menneiden ja suunniteltujen yritysostojen tilinpäätösvaikutusten syvällinen analysointi on ensisijaisen tärkeää kaikille uusien standardien soveltajille. 11

12 pwc

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

Tilinpäätösinformaatioon vaikuttavia tapahtumia ja tulevia IFRS-muutoksia. Listayhtiötilaisuudet 2008 Virpi Haaramo, Riitta Pelkonen, Tiina Visakorpi

Tilinpäätösinformaatioon vaikuttavia tapahtumia ja tulevia IFRS-muutoksia. Listayhtiötilaisuudet 2008 Virpi Haaramo, Riitta Pelkonen, Tiina Visakorpi Tilinpäätösinformaatioon vaikuttavia tapahtumia ja tulevia IFRS-muutoksia Listayhtiötilaisuudet 2008 Virpi Haaramo, Riitta Pelkonen, Tiina Visakorpi RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Taloudellisten ja yritysjohtoon liittyvien tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä

Taloudellisten ja yritysjohtoon liittyvien tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Taloudellisten ja yritysjohtoon liittyvien tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Negatiivisen liikearvon syntyminen ja käsittely IFRS-tilinpäätöksessä - Case Rapala VMC Oyj

Negatiivisen liikearvon syntyminen ja käsittely IFRS-tilinpäätöksessä - Case Rapala VMC Oyj Negatiivisen liikearvon syntyminen ja käsittely IFRS-tilinpäätöksessä - Case Rapala VMC Oyj Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Jaana Saarenheimo 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassa

Lisätiedot

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä Brändin arvonmääritys ISO 10668 Sisältö ja hyödyt käytännössä ISO 10668 taustaa Standardin nimi: Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen Vahvistettu 20.9.2010 SFS:n

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Rahoitustarkastus Markkinavalvonta SELVITYS LISTAYHTIÖIDEN VUODEN 2005 IFRS-TILINPÄÄTÖKSISTÄ 11.9.2006

Rahoitustarkastus Markkinavalvonta SELVITYS LISTAYHTIÖIDEN VUODEN 2005 IFRS-TILINPÄÄTÖKSISTÄ 11.9.2006 SELVITYS LISTAYHTIÖIDEN VUODEN 2005 IFRS-TILINPÄÄTÖKSISTÄ 11.9.2006 2 Sisällysluettelo 1 Yhteenveto... 3 2 Selvityksen tavoitteet, selvitysmenetelmät ja rakenne... 5 3 Tietojen esittäminen tilinpäätöksessä...

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi Sisältö Yhteenveto 4 Kysymyksiä ja vastauksia 6 IFRS:n ja US GAAPin erot 16 Vaikutukset liiketoimintaan

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Kansainvälinen tilinpäätösstandardi International Financial Reporting Standard IFRS 2

Kansainvälinen tilinpäätösstandardi International Financial Reporting Standard IFRS 2 Kansainvälinen tilinpäätösstandardi International Financial Reporting Standard IFRS 2 Osakeperusteiset maksut TAVOITE 1 Tämän IFRS-standardin tarkoituksena on määrätä yhteisön taloudellisesta raportoinnista

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Arvonmääritysopas. Copyright 2015 3J Consulting Oy

Arvonmääritysopas. Copyright 2015 3J Consulting Oy Arvonmääritysopas Copyright 2015 3J Consulting Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisua ei saa ladata tai julkaista ilman julkaisijan lupaa. Luvan saamiseksi kysy kirjallisesti julkaisijalta: info@3j.fi

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 5100151 2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = harmaassa taulukossa

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Liikearvon arvonalentumistestauksen IAS 36:n mukaisten raportointisäännösten noudattaminen Helsingin pörssissä listatuissa yhtiöissä vuosina 2007-2011

Liikearvon arvonalentumistestauksen IAS 36:n mukaisten raportointisäännösten noudattaminen Helsingin pörssissä listatuissa yhtiöissä vuosina 2007-2011 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Liikearvon arvonalentumistestauksen IAS 36:n mukaisten raportointisäännösten noudattaminen Helsingin pörssissä listatuissa yhtiöissä vuosina 2007-2011 Laskentatoimi Maisterin

Lisätiedot

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero Liite 2 Esimerkki jälleenhankintavarauksen tekemisestä ja sen käyttämisestä hankintamenon kattamiseen Kirjanpitovelvollisen tuotantokone tuhoutuu. Koneen tuhoutumisesta saadulla vakuutuskorvauksella katetaan

Lisätiedot

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA LIIKEARVON ARVONMÄÄRITYS YRITYSKAUPPATILANTEESSA

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA LIIKEARVON ARVONMÄÄRITYS YRITYSKAUPPATILANTEESSA Taloustieteiden laitos Yrityksen taloustiede, laskentatoimi AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA LIIKEARVON ARVONMÄÄRITYS YRITYSKAUPPATILANTEESSA ammattilaisten käsityksiä arvonmäärityksestä Yrityksen taloustiede,

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuus yhdysvaltalaisissa pankeissa

Liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuus yhdysvaltalaisissa pankeissa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuus yhdysvaltalaisissa pankeissa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Hilla Castrén 2014 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

24.8.2006. Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta

24.8.2006. Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta 24.8.2006 Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta Juha Ilvespalo 2 Tutkimuskysymykset Mitä käsite pääoma tarkoittaa, minkälaisia ulottuvuuksia pääomalla on? Miten pääomakanta eli tase muodostuu, mitkä tekijät

Lisätiedot

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 IFRS-tilinpäätösselvitys 2011 Selvityksessä tarkasteltiin: Onko yhteisyritysten käsittelytavassa vaihtelevuutta? Mitkä ovat uuden IFRS 11

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004 Pörssitiedote 8. huhtikuuta 2004 KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003 KONE ottaa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta 2004 alkaen. Ennen IFRS-standardien

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

IFRS-SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN KCI KONECRANES -KONSERNISSA

IFRS-SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN KCI KONECRANES -KONSERNISSA LEHDISTÖTIEDOTE 1 (11) IFRS-SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN KCI KONECRANES -KONSERNISSA KCI Konecranes -konserni siirtyy raportoimaan IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti 1.1.2005

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Maailma on jatkuvassa liikkeessä, siksi meidänkin täytyy olla. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen hyvällä omalla tunnolla. Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Sisällys

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO 19.1.2015 Qnware Oy KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO Prosessikuvaus Qnware Oy 19.1.2015 Qnware Oy SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 1. Käyttöomaisuushankinta... 4 2.1 Käytöstä poistaminen, myynti... 6 2.2 Käytöstä

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita

Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita Yrityksen arvonmääritys - mikä on yrityksesi arvo? Sähköurakoitsijapäivät 19.4.2012 / Hyvinkää KTL, KLT Risto Walden risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita Yritysosto

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (8) Valtiovarainministeriö Vero-osasto PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriön vero-osasto on 29.10.2003

Lisätiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET YRITYKSEN PERUSTIEDOT Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja terveydenhuoltosektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Laatimisperusta Konsernitilinpäätös vuodelta 2012 on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS

Lisätiedot

Liikearvon arvonalentumistestaus case-yrityksissä

Liikearvon arvonalentumistestaus case-yrityksissä Liikearvon arvonalentumistestaus case-yrityksissä Sammalinen, Anna 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Liikearvon arvonalentumistestaus case-yrityksissä Sammalinen, Anna Liiketalouden

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Markkinavalvonta SELVITYS LISTAYHTIÖIDEN VUODEN 2006 IFRS-TILINPÄÄTÖKSISTÄ

Markkinavalvonta SELVITYS LISTAYHTIÖIDEN VUODEN 2006 IFRS-TILINPÄÄTÖKSISTÄ SELVITYS LISTAYHTIÖIDEN VUODEN 2006 IFRS-TILINPÄÄTÖKSISTÄ 19.10.2007 2 (32) Sisällysluettelo 1 Yhteenveto... 3 2 Selvityksen tavoitteet ja valvonnan menetelmät... 6 3 Listayhtiöiden tilinpäätösinformaatio

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kuntien puunmyyntitulojen verotuksen, tieja ojapoistojen sekä metsävähennyksen huomioonottaminen tai ottamatta jättäminen yhteismetsäosuuden arvossa

Kuntien puunmyyntitulojen verotuksen, tieja ojapoistojen sekä metsävähennyksen huomioonottaminen tai ottamatta jättäminen yhteismetsäosuuden arvossa Kuntien puunmyyntitulojen verotuksen, tieja ojapoistojen sekä metsävähennyksen huomioonottaminen tai ottamatta jättäminen yhteismetsäosuuden arvossa Haukiputaan ulkometsän tilusjärjestelyntoimituksen toimituskokous

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 1111(5 1(5) LAUSUNTO SUORITEPERUSTEEN TUNNUSMERKEISTÄ JA INVESTOINTIMENON KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSSA 1. Lausuntopyyntö

Lisätiedot