TYÖT KATU JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA LUPAOHJEET JA -EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖT KATU JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA LUPAOHJEET JA -EHDOT"

Transkriptio

1 TYÖT KATU JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA LUPAOHJEET JA -EHDOT Päivitetty

2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIETOJA ILMOITUS TYÖSTÄ/KATULUPA Katulupa Katuluvan maksun peruste Maksun suuruuden määrittäminen Työhön tarvittavan alueen ilmoittaminen Työalueen määritelmän soveltaminen käytäntöön Maksuluokat Työaika Takuuaika TÖIDEN SUORITTAMINEN KATU- JA YLEISILLÄ ALUEILLA Töissä noudatettavat asiakirjat Katu ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT Milloin lupaa tarvitaan? Yhteydenottovelvollisuus Vastuu liikennejärjestelyistä Työmaan opastus KAIVUTYÖT Kaivannon täyttö Kaivannon kantavuus Vanhan päällysteen leikkaukset ( KT 02) Tilapäinen päällyste Päällystekerrokset Asfalttipäällysteet Asfalttipäällysteen erityisohjeet Sirotepintaus Kiveykset Sora Reunatuet Tasaisuus MUUT RAKENTEET JA MERKINNÄT Kansistot Kaiteet, liikennemerkit jne Ajoratamerkinnät VIHERTYÖT Nurmikko Rakennustyönaikainen suojaus Vaurioiden korjaus Nurmikon teko ja alkuhoito Pensaat Rakennustyönaikainen suojaus Pensaan/pensaiden väliaikainen poisto Pensaiden uudelleen istutus Kolhujen ja vaurioiden korjaaminen Puut Puun poisto / siirto

3 6.3.2 Rakennustyönaikainen suojaus Puiden vauriot Istutusalueet ja puut LOPPUSIIVOUS

4 4 YHTEYSTIETOJA Katulupa Katupalvelupiste, Viinikankatu 42, Tampere puh Katumestarit: Jaakko Mäkinen Harri Jylhä Marko Korpela Anne-Marita Rainio Jari Virtanen Sähköposti fax Johtotieto Oy Sonera, TDC Song, Pirkanmaan Verkko Oy, Lännen Puhelin Oy, Gasum puh www. johtotieto.fi Tampereen Sähkölaitos, tio=tampereen kaupungin tietotekniikkakeskus Karttaotepalvelu: Katupalvelupiste, Viinikankatu 42, Tampere puh Johtojen näytöt , Päivystys Vikailmoitukset Elisa OYJ Näsilinnanakatu 41, Tampere Johtojen näytöt/ karttapalvelu Vikailmoitus Puolustusvoimat Keijo Jokela puh keskus Maakaasu Gasum Oy Mikko Lahti tai Hälytysnumero Tampereen maakaasuverkko Vikailmoitukset Kaikki kaivutyöt 5 metriä ja louhintatyöt 30 m lähempänä maakaasun siirtoputkia tai anodikenttää ovat ilman Gasum Oy:n lupaa kiellettyjä. Maakaasun jakeluputkien osalta luvan antaa sähkölaitos.

5 5 Vesijohto- ja viemäriliittymät Viinikankatu 42 Kartat Liitoslausunnot Vikailmoitus Vesijohdon ja viemärin liittämisestä on sovittava Tampereen Veden kanssa. Liittymissopimus on tehtävä ennen kaivuluvan hakemista. Liikennevalot Viinikankatu 42 Yhteydenotot ennen työn aloittamista Terho Särkimäki puh päivystys / huoltoauto puh Ilmoituksen yhteydessä tulee varmistaa, että liikennevaloja koskevat johtotiedot ovat paikkansapitäviä. Katuvalot Kaupunkirakentaminen Mika Heikkilä puh Kaupungin omistaman alueen vuokraus tilapäiseen toimintaan ja tapahtumiin, Aleksis Kiven katu C Kiinteistötoimi Juhani Pentinmäki puh Hätäkeskus puh Mikäli kulkuyhteys katkeaa kokonaan, on otettava yhteys hätäkeskukseen ja poliisiin. Liikennelaitos Jokipohjantie 24 vaihde Esa Suuriniemi puh Mikäli työalueen kautta kulkee bussilinjoja, on otettava yhteys kaupungin liikennelaitokseen ja reitillä liikennöiviin yksityisiin liikennöitsijöihin.

6 6 Yötyö Erityisen häiritsevä melu yöaikaan Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on kielletty ympäristönsuojelumääräysten 15 :n mukaan asuntojen ja muiden sellaisten kohteiden läheisyydessä, joille työstä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä, yöaikaan klo Määräyksen aikarajoitus ei koske liikenneväylien eikä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä tai muuta välttämätöntä tilapäistä työtä, mikäli työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta perustellusta syystä pidettävä välttämättömänä. Mikäli edellisessä momentissa tarkoitettu yöaikaan tehtävä välttämätön työ tai toimenpide on etukäteen tiedossa, on siitä ilmoitettava etukäteen melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille saattaa toimenpiteestä aiheutua haittaa tai häiriötä. Häiritsevä toiminta Kaikkina vuorokauden aikoina häiritsevästä toiminnasta (mm. melu-, pöly-, savu- ja hajuhaitat) on tehtävä ilmoitus ympäristövalvontaan puh Ympäristömääräykset löytyvät osoitteesta ja ympäristö/ympäristönsuojelu/ohjeita ja määräyksiä/tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

7 1. ILMOITUS TYÖSTÄ/KATULUPA Työstä vastaavan on tehtävä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 669/1978 muutoksen 547/ a :n mukaan työstä katu- tai muilla yleisillä alueilla ilmoitus kunnalle. Työ voidaan aloittaa heti, kun kunta on antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Ilmoituksen perusteella katupalvelu tekee katulupaan tarvittavat päätökset. Työstä vastaava on kadun ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa määritelty ilmoitusvelvolliseksi. Työstä vastaavalla tarkoitetaan sitä, jonka lukuun työtä tehdään. Kyse voi olla esimerkiksi tontinomistajan, kunnan, rakennusyrityksen, teleyrittäjän, energia-alan yrittäjän tai vesi- ja viemärilaitoksen tahi muiden katu ja muilla yleisillä alueilla toimivien hankkeesta. Työstä vastaava voi antaa hakemuksen tekemisen käyttämänsä urakoitsijan tehtäväksi (valtakirja), mikä ei kuitenkaan siirrä laissa tarkoitettuja vastuita. Kadulla töitä tekevän on huolehdittava siitä, että töiden tekemiselle on asianmukainen toimeksianto Katulupa Katulupa käsittää katu tai muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin tarvittavat kaivulupatilapäiset liikennemerkki- ja alueen vuokrauspäätökset. Työllä tarkoitetaan erilaisten johtojen, kaapeleiden tai putkien sijoittamiseksi tai korjaamiseksi tehtäviä töitä ja myös esimerkiksi kiinteistön rakentamis- tai korjaamistöitä, joiden suorittamiseksi on tarpeen rajata osa viereisestä kadusta tai muusta yleisestä alueesta työalueeksi. Katulupa on anottava viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen työn aloittamista. Vuoto- yms. hätätöistä ilmoitus on tehtävä viimeistään aloitusta seuraavana työpäivänä. Jos tarkoituksena on sijoittaa pysyvästi johto tai muu laite kadulle tai muulle yleiselle alueelle, sen ylä- tai alapuolelle, sijoittamiseen on saatava sijoituslupa erikseen. Oikeus laitteiden sijoittamiseen (sijoituslupa) haetaan aikaisemmin kuin ilmoitus töiden tekemisestä on tarpeen tehdä. Sijoituslupa liitetään katulupahakemukseen Katuluvan maksun peruste Kunnalla on kunnossapito- ja puhtaanapito lain 669/1978 muutoksen 547/ b :n mukaan oikeus periä maksu katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin kunta saa periä maksun kadun ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä. Maksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys. 7 Katuluvan tarkastus- ja valvontamaksu on maksuluokittain kiinteä [ /lupa]. Alueen käyttömaksu määräytyy työn keston, alueen laajuuden ja keskeisyyden perusteella [ /vrk/maksuluokka] Maksun suuruuden määrittäminen Työhön tarvittavan alueen ilmoittaminen Luvan hakija ilmoittaa katulupahakemuksessa työhön vuorokaudessa tarvittavan alueen laajuuden.

8 Mikäli alueen laajuus poikkeaa ilmoitetusta maksuperusteena käytetään katumestarin toteamaa aluetta Työalueen määritelmän soveltaminen käytäntöön Työalue muodostuu rajatusta yhtenäisestä alueesta yhdestä tai useammasta alueen osasta yhdestä tai useammasta alueen osasta sekä näihin liittyvistä kaappi-, pylväs-, jatkos- yms. kaivanno(i)sta. Työaluetta saa käyttää ainoastaan katuluvassa myönnettyyn tarkoitukseen Maksuluokat Maksuluokka I Maksuluokkaan I kuuluvat katumaksukarttaan punaisella merkityn alueen sisällä olevat ydin keskustan kadut, jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, puistot ja muut yleiset alueet. Maksuluokka II Maksuluokkaan II kuuluvat katumaksukarttaan vihreällä tai sinisellä merkityt pää- ja kokoojakadut (kunnossapitoluokat 1, vihreä ja 2, sininen) niihin liittyvät jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät ja muut yleiset alueet. Maksuluokka III Maksuluokkaan III kuuluvat ne kadut, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät, puistot ja muut yleiset alueet, jotka eivät kuulu maksuluokkaan I tai II Työn maksuluokka määräytyy työhön kuuluvan kalliimman maksuluokan mukaan Työaika Jokaiselle työlle määritetään katuluvassa työaika, aloitus- ja lopetusajankohta. Taulukossa 1 on esitetty ohjeelliset työtavoitteet eri tyyppisille kaivutöille, niistä voidaan poiketa vain perustelluista syistä. Jos työtä ei saada ennalta arvaamattomista syistä johtuen valmiiksi katuluvassa määritetyssä työajassa, voidaan työlle myöntää hakemuksesta lisäaikaa. Lisäaikaa on haettava riittävän (3 vrk) ajoissa ennen varsinaisen työajan päättymistä. Lisäaikaa ei myönnetä jälkikäteen, vaan tuolloin työhön on haettava uusi lupa. Maksuluokkaan I ja II kuuluvilla kaduilla ja yleisillä alueilla työ tulee suorittaa hiljaisen liikenteen aikana, joka määritetään erikseen katuluvassa. Työaika päättyy, kun työalue on liikennöitävässä kunnossa, katuluvan saaja on ilmoittanut työn valmistuneen, katumestari on hyväksynyt työn ja luvassa määritelty vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu. Takuuaika alkaa, kun lopullinen päällyste on katuluvan mukainen ja sen korkeusasema oikea, kiveyksien materiaalit, värit ja ladonnat ovat alkuperäisten suunnitelmien mukaiset, reunatuet, pysyvät liikennemerkit ja muut laitteet asennettu, ajoratamerkinnät korjattu ja nurmikot ja muut viheralueet saatettu katumestarin hyväksymään kuntoon ja työmaa-alue siistitty.

9 9 Kaivuiden työajan määrittelemisessä käytetään lähtökohtana seuraavia laskentaaikoja, sitovat työajat ovat katuluvassa. Kadun pituussuuntainen kaapelikaivanto Kadunpoikkisuuntainen kaapelikaivanto Kaappi-, jatkos, pylväs, ym. jatko ilman kanavakaivantoa Vesijohto ja viemärikaivanto Lyhyt kaukolämpötyökohde, kaivannon pituus alle 20 m Pitkä kaukolämpötyökohde, kaivannon pituus yli 20 m Kaivutyöt ilman varsinaista kanavakaivantoa 50m/työpäivä 20m/työpäivä aukko/työpäivä 5 m / työpäivä 1 m / työpäivä 5 m / työpäivä aukko / työpäivä Taulukko 1 Työt sisältävät kaikki aputyöt ja varusteiden asennukset. Yllämainittuja työaikoja käytetään välisenä aikana, muuna aikana määrittelyssä käytetään 30%:a pienempiä työtavoitteita Takuuaika Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuajan päättymispäivämäärä on vuosittain TÖIDEN SUORITTAMINEN KATU- JA YLEISILLÄ ALUEILLA 2.1. Töissä noudatettavat asiakirjat Tämä ohje Asfalttiurakan asiakirjat 2005, työselostus; Suomen Kuntaliiton ohjeita, Asfalttinormit 2000; PANK ry, +lisälehti 2003 Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT 02; Suomen Kuntaliiton ohjeita. Kaapelikaivantotyöt, yleinen työselostus 1999; Suomen kuntaliiton ohjeita. Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella; SKTY:n julkaisu 19/99. Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysterakenteena; SKTY n:o 14 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 Tampereen kaupungin rakennusjärjestys, Tampereen kaupunki ympäristötoimi julkaisuja 1/2000 Vihertöiden työselitys VRT 01

10 Katu ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet Katualueella työskenteleviltä vaaditaan katuturva I ja työnjohdolta katuturva II koulutus. Ennen kaivutöiden aloittamista anojan selvitettävä on kaapeleiden ja muiden maanalaisten laitteiden ja rakenteiden sijainti johtoyhtiöistä. Työskennellessä lähellä ilmajohtoja tai tehtäessä em. johtojen muutoksia ja siirtoja on otettava yhteys ko. johtoyhtiöön. Rakentamisen yhteydessä asennetut tai siirretyt maanalaiset ja yläpuoliset johdot ja laitteet tulee kartoittaa. Johtoyhtiöt antavat kaivajille yksityiskohtaisempia kaivuohjeita. Työalueen sijoittuminen yleiselle alueelle on selvittävä suunnitelmista selkeästi (esim asemapiirros 1:500, 1:1000). Suunnitelmamuutoksista on ilmoitettava valvojalle. Työalue on eristettävä suoja-aidoilla, sulkupuomeilla ja -pylväillä ohjeiden mukaisesti. Kaivantojen suoja-aidat (verkko- tai levyaita) tulee varustaa heijastavalla materiaalilla ja niiden vähimmäiskorkeus on 110 cm. Sulkuköyttä ja muovinauhoja voidaan käyttää ainoastaan liikenteen optiseen ohjaukseen, ei kaivannon suojaukseen. Liikenteen ja kaivannon välisten suojalaitteiden on oltava nojaamisen kestäviä. Käytettävien liikenteenohjauslaitteiden on oltava Tiehallinnon hyväksymiä malleja. Työkohteissa on oltava erillinen tiedotustaulu, josta selviää edellä olevan lisäksi työn tarkoitus ja kestoaika. Pienissä kohteissa liikenteenohjauslaitteissa on oltava rakentajan tiedot. Ennen työhön ryhtymistä on pidettävä katuluvassa määritelty katselmus, jossa todetaan asfaltti- ja kivipäällysteiden laatu ja kunto sekä liikenteenohjauslaitteiden (myös ajoratamerkinnät) ja katukalusteiden sijainti ja kunto. Katselmuksessa todetaan myös puiden, pensaiden, sekä muiden istutusten laatu, kunto ja sijainti. Katselmuksesta on tehtävä pöytäkirja, josta on toimitettava kopio katupalveluun. Töiden vaikutuspiirissä oleville kiinteistöille on ilmoitettava melu- ja liikennehäiriöistä. Poikkeuksellisille työskentelyajankohdille on anottava lupa ympäristövalvonnasta. Työalue ja etenkin siihen liittyvät toiminnot on rajoitettava mahdollisimman pienelle alueelle, jotta liikenteelle aiheutettu haitta jää mahdollisimman vähäiseksi Ylimääräisten massojen varastointi työalueella on kielletty. Maamassoja voidaan varastoida työalueella vain kaivannon päivittäisessä täytössä tarvittava määrä. Keskeneräisillä kaduilla on kaivusyvyyksissä huomioitava kadun lopullinen korkeustaso. Työn aikana on noudatettava hyväksyttyä työnaikaista liikennejärjestelysuunnitelmaa. Työalueen ympäristö on pidettävä siistinä ja kaivumaiden, roskien yms materiaalin kulkeutuminen ympäristöön on estettävä. Mikäli työ estää normaalin koneellisen talvikunnossa- ja puhtaanapidon, on luvan saajan huolehdittava työalueeseen liittyvän kadun talvikunnossa- ja puhtaanapidosta, siten kun laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta säädetään.

11 Ajoneuvojen pysäköinti myös työalueen sisäpuolella ilman lupaa on kielletty. Työalueen ulkopuolelle ei saa ilman katumestarin lupaa varastoida mitään. Työkoneiden säilyttäminen työalueen ulkopuolella esim. leveällä jalkakäytävällä on kielletty. 3. TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT 3.1. Milloin lupaa tarvitaan? Lupa tilapäisen liikennejärjestelyn suorittamiseen tarvitaan aina, kun toimitaan liikennealueella tai muulla yleisellä alueella. Tällaisia toimintoja ovat mm.: rakennustyöt (uudis-, julkisivu-, katto-, ikkuna- ym. rakennustyöt) nostotyöt kaivutyöt siirtolavat pysäköintijärjestelyt elokuvien ja mainoskuvausten filmaamiset 3.2. Yhteydenottovelvollisuus Kun katualueella työskennellään tulee työlle hakea tieliikenneasetuksen mukainen lupa. Asiasta on otettava yhteys kaupungin lupaviranomaiseen vähintään 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Lupahakemukseen on liitettävä vaadittaessa tilapäisen liikennejärjestelyn suunnitelmapiirustus mittakaavassa 1:500, 1:1000 tai 1:2000. Jos työ toteutetaan useassa vaiheessa, on jokaisesta vaiheesta oltava oma suunnitelmansa. Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia julkaisun "Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella" tyyppiratkaisujen tai tyyppipiirustusten mukaisesti. Jos työhön liittyy kaivantotöitä, on suunnitelmaan liitettävä myös kaivantojen suojaussuunnitelma Vastuu liikennejärjestelyistä Työn aikana on noudatettava katuluvassa hyväksyttyä liikennejärjestelysuunnitelmaa. Vastuu tilapäisen liikennejärjestelyn toteuttamisesta ja ylläpidosta kuuluu luvan saajalle huolimatta siitä kuka liikennejärjestelyn käytännössä toteuttaa. Luvan saajan tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka tulee olla perehtynyt liikenteenohjaus- ja varoituslaitteiden käyttöön. Vastuuhenkilön tulee valvoa rakennustyön liikennejärjestelyjä ja huolehtia siitä, että järjestelyt ovat joka hetki ajan tasalla ja että ne palautetaan ennalleen työn päätyttyä. Hänen tehtävänään on myös vastata liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden kunnosta työajan ulkopuolella (esim. viikonloppuisin). Luvanhakijan toimittaman liikennejärjestelysuunnitelman tarkistaminen sisältyy luvan hintaan. Jos suunnitelmassa on huomattavia puutteita, hakijan on toimitettava korjattu suunnitelma hakemuksen liitteeksi. 11

12 Voimassa olevien liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden havaittavuutta ei saa estää eikä luvatta poistaa. Tarvittaessa em. laitteet siirretään paremmin havaittavaan paikkaan päätöksen mukaisesti. Työstä johtuvat vaurioituneet liikennemerkit uusitaan luvan saajan kustannuksella. Katumestarin liikennejärjestelyistä antamia ohjeita on noudatettava Työmaan opastus 12 Jos työmaalle ajo vaatii opastamista, on opasteiden oltava ohjeiden mukaisia ja niiden sijoittelussa on noudatettava annettuja ohjeita. 4. KAIVUTYÖT 4.1. Kaivannon täyttö Kaivu ja täyttö on tapahduttava kadun rakennekerroksia sekoittamatta. Pohjamaan ja suodatinhiekan sekoittuminen muiden rakennekerrosten kanssa tulee estää kaivuvaiheessa ja kadun rakennekerrosten tulee vastata alkuperäisiä kerroksia. Kaivannon täyttö tehdään Kunnallisteknisten töiden yleisten työselityksen KT 02 mukaisesti. Kantavassa kerroksessa ei saa käyttää kaivumaita. Asfalttikerrosten alapuoliset kerrokset tehdään katusuunnitelmien mukaisesti. Viheralueella; katso kohta vihertyöt. Katupalveluun on pyydettäessä toimitettava kiviainesten seulontatulokset. Katualueelle ei saa asentaa lämmöneristeitä Kaivannon kantavuus Päällysteen alapuolisten (sitomattomien) kerrosten on ennen lopullista päällystystä täytettävä Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02:n mukaiset kantavuusvaatimukset. Kaupungilla on oikeus suorittaa kohteessa kantavuusmittauksia. Työstä aiheutuneet kustannukset laskutetaan kaivuluvan saajalta, mikäli kantavuusarvot eivät täytä vaatimuksia. Katupalveluun on toimitettava kantavuusmittaustulokset pyydettäessä Vanhan päällysteen leikkaukset ( KT 02) Päällystystyön yhteydessä asfalttipäällysteen reunat leikataan suoriksi ajoradoilla vähintään 0,5 m ja muilla alueilla vähintään 0,2 m kaivannon kantavan reunan yli. Ajoradoilla, joilla on kaksi tai useampia sidottuja kerroksia voidaan käyttää vaihtoehtoista menetelmää, jossa vanha päällyste leikataan vähintään 0,2 m kantavan reunan yli. Kaivantoa päällystettäessä jätetään kulutuskerrosvaraksi 4 cm ja ainakin liikennettä vasten oleva sauma viistetään niin, ettei mitään äkillistä iskua synny ajettaessa sauman yli. Ennen kulutuskerroksen tekoa, jyrsitään edellä mainittu tilapäinen viiste pois ja vanhaa päällystettä vähintään 0,5 m yli alempien kerrosten sauman.

13 Mikäli kaivannon reuna on sortunut aiheuttaen niin sanottuja ryöstöjä, leikataan asfaltin reuna edellä kuvatulla tavalla suoraksi vähintään 0,5 m ryöstöä pitemmältä matkalta. Jos peräkkäisten ryöstöjen etäisyys toisistaan on alle 3 m leikataan näiden väli samalle leveydelle. Päällystesaumojen tulee olla kadun suuntaisia tai kohtisuoraan kulkusuuntaan nähden. Alle 2.0 m leveillä jalkakäytävillä, korokkeilla, kevyen liikenteen väylillä tai erotetuilla kaistoilla päällystys suoritetaan koko leveydeltä. Leveämmillä käytävillä päällystystyö on suoritettava siten, että päällysteeseen jää vain yksi pituussuuntainen sauma, jonka etäisyys on vähintään 1 m käytävän tai erotetun kaistan reunasta tai aiemmin tehdystä saumasta, jos aiemmin tehtyjä saumoja on useita, antaa katumestari lisäohjeita alkukatselmuksen yhteydessä. 13 Värilliset jalkakäytävät ja erilliset kevyen liikenteen raitit on aina korjattava koko leveydeltään samalla materiaalilla kuin ympäröivä päällyste on. Kaikkien saumojen, myös työsaumojen, tulee olla suoria. Kapein päällystettävän alueen leveys on 1 m. Paikallinen "jäämäpinta" Mikäli päällysteen reunan leikkauksen jälkeen kaivannon viereen jää alle 10 m 2 :n suuruisia erillisiä saarekkeita vanhaa päällystettä, on nämä alueet päällystettävä uudelleen kaivannon päällystyksen yhteydessä. Ajoradoilla noudatetaan edellä mainittuja periaatteita kuitenkin siten, että kadunsuuntaiset saumat eivät saa sijoittua ajourien kohdalle. Johtokaivanto Leikattu reuna on käsiteltävä koko pituudelta liimaaineella. Jyräasfaltin saumat käsitellään pää- ja kokoojakaduilla päällystämisen jälkeen päältäpäin noin 20 cm:n leveydeltä liimaaineella ja kuivalla kivituhkalla tai hiekalla. Ajoradoilla ja kevyenliikenteen väylillä päällysteen pohjatyöt on suoritettava siten, ettei leikattu teräväreunainen asfalttisauma aiheuta liikenteelle häiriötä tai vaaraa. Päällystystyöt on suoritettava välittömästi pohjatöiden jälkeen. Kulutuskerros on tehtävä pääväylillä ja kokoojakaduilla 2 työpäivän ja muilla alueilla 1 viikon kuluessa sidotun kantavan kerroksen tekemisen jälkeen. Terävät asfalttireunat on kulkusuunnassa viistettävä esim. kylmällä paikkausmassalla kaltevuuteen 1:5. Epäselvissä tapauksissa katumestari antaa lisäohjeita Tilapäinen päällyste Päällystetyillä alueilla kaivanto on täyttötyön jälkeen päällystettävä tilapäisellä sidotulla paikkausmassalla ja muilla alueilla ympäristöä vastaavalla materiaalilla. Väliaikaisen päällysteen poisjättämisestä on sovittava katumestarin kanssa tapauskohtaisesti. Päällysteellä on sama tasaisuusvaatimus kuin kaivantoa ympäröivällä kulutuskerroksella. Tilapäinen paikkausmassa ei saa olla tahraavaa.

14 Kaivannon tilapäisen ja lopullisen päällysteen tulee olla vanhan päällysteen tasossa. Katuluvan saajan on huolehdittava siitä, että tilapäinen päällyste pysyy liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja tasaisena Päällystekerrokset Lopulliset päällystekerrokset on tehtävä mahdollisimman pian kaivutyön valmistuttua. Kaivutyölle, joka tehdään jäätyneen maan aikaan, voidaan antaa pidempi työaika. Lopullinen päällyste on tehtävä maksuluokkaan I ja II kuuluvissa kohteissa mennessä ja maksuluokkaan III kuuluvissa kohteissa viikon 24 loppuun mennessä. 14 Päällystyskerrokset ovat vähintään samat kuin muuallakin kadussa. Vähimmäispäällystevahvuudet ja -laadut ovat kuitenkin seuraavat (katuluokka on annettu kaivuluvassa): KATULUOKKA RAKENNETYYPPI RAKEN- NEPAK- SUUS 1. Erittäin vilkkaasti liikennöidyt kadut ABK 32/150 + AB 22/120 + KBVA 16 (n. 90 kg/m²) + karkeutus 15 cm 2. Vilkkaasti liikennöidyt kadut 2*ABK 32/150 + KBVA 16 (n. 90 kg/m²) + karkeutus 15 cm 3. Pääliikenne- ja kokoojakadut ABK 32/120 + KBVA 11 (n. 90 kg/m²) + karkeutus 11 cm 4. Asuntokadut KBVA 11 (n. 90 kg/m²) + karkeutus tai katumestarin luvalla AB 11/100 5 cm 5. Kevyen liikenteen väylät ABK 22/100 tai BK 6 (7 cm)+ KBVA 8 (n. 50 kg/m²) tai katumestarin luvalla AB 11/100 6 cm 6. Jalkakäytävät ABK 22/100 tai BK 6 (7 cm)+ KBVA 6 (n. 50 kg/m²) tai katumestarin luvalla AB 8/90 6 cm 7. Erikoispäällysteet (mm. kiveykset) Katumestarin määräysten mukaan 8. Istutukset Ruokamulta 50 cm 9. Ruohokentät Ruokamulta 20 cm

15 Asfalttipäällysteet Asfalttipäällysteen erityisohjeet Katuluokkien 1 3 päällysteen kiviaines tulee olla I-luokkaa. Kulutuskerroksena voidaan katuluokkien 1-3 ajoradoilla käyttää kumibitumivaluasfaltin (KBVA:n) sijasta AB massaa sekä SMA-massoja (SMA-massojen levitys on tehtävä suurella asfaltinlevittimellä, jossa on sekä täryllä että tampparilla varustettu perä) ja katuluokkien 4-5 kaduilla AB massaa sekä katuluokassa 6 AB 6-11 massaa, jos siihen on saatu katumestarin lupa. Jyrämassojen levitys on tehtävä asfaltinlevittimellä. Käsinlevitys sallitaan vain katumestarin luvalla. Valuasfalttijalkakäytävän kerroksista antaa tiedot katumestari. Valuasfalttipäällysteet on aina korjattava valuasfaltilla (ei jyräasfalttipaikkoja). KBVA:n sijasta voidaan jalkakäytävällä käyttää tavallista VA:a, jos paikattavan alueen osuus muusta päällystetystä alueesta on huomattavan pieni (alle puolet) tai jos paikattavalle alueelle ei ole odotettavissa erityisrasitusta esim. katukahvilaa Sirotepintaus Sirotepinnoitetun soratien korjaus tehdään AB 11- tai RC 11-massalla Kiveykset 4.8. Sora Ennen kiveyksen korjaustyöhön ryhtymistä, on ympäröivää kiveystä purettava vähintään kohdan 2.5 "Vanhan (asfaltti)päällysteen leikkaukset" mukaisesti siten, että kaivannon korjattu pinta liittyy juohevasti vanhaan ympäröivään päällysteeseen. Betoni- ja luonnonkivipäällysteet on korjattava laadultaan (väri, muoto, materiaali ja kuvio) samoilla tuotteilla, kuin mitä aiempi päällyste oli. Puretut materiaalit on käytettävä uudelleen, mikäli ne eivät ole vaurioituneita tai kuluneita (ajoradat). Sorakatu on kunnostettava katupiirustuksen mukaiseksi Reunatuet Reunakivet ovat kaupungin omaisuutta. Kaivutyön yhteydessä liikkuneet reunatuet on palautettava maaston mukaiseen asemaan. Mikäli reunatukien asemasta on epäselvyyttä (sivusuunta tai korkeusasema), antaa katumestari korjausohjeet. Kaikissa tapauksissa on korjaustoimenpiteet suoritettava siten, että silmämääräisessä tarkastelussa linjaukset näyttävät luontevilta. Jos luonnonkivireunatuki on kaivutyön yhteydessä katkennut on luvan saajan korvattava se ehjällä kivellä kustannuksellaan.

16 Betoni- tai asfalttireunatukia käytettäessä on kaikki sisäänajot ja madallukset tehtävä 6 cm tai 8 cm korkealla materiaalilla sen mukaan mikä kohteessa on aikaisemmin ollut tai mikä kadulla on yleisesti käytössä. Upotettava: näkymä on normaalisti 12 cm. Reunatuki asennetaan maakosteaan betoniin K10 # 0/8 mm. Reunatukilinjassa sallitaan vaakasuunnassa enintään 50 mm:n ja pystysuunnassa enintään 20 mm:n poikkeama suunniteltuun asemaan verrattuna, kuitenkin siten, että poikkeamat eivät ole silmämääräisessä tarkastelussa havaittavia. Liimattava: näkymä on normaalisti tuen paksuinen. Kevyen liikenteen väylien ja tonttiliittymän kohdalla reunatuki asennetaan päällysteen tasoon. Jos reunatukea ei ennestään ole, ei uutta tukea asenneta. Ajoradan ja em. väylien välinen korkeusero tasoitetaan n. 1,0 m matkalla. Veden meno tontille on estettävä Tasaisuus 16 Tasaisuus tutkitaan kadun pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla. Asfalttikulutuskerroksen suurin sallittu epätasaisuus sidotulla alustalla saa olla enintään 4 mm ja erityisliikennealueilla enintään 8 mm ja sitomattomilla alustoilla vastaavasti 6 mm ja 12 mm. Lammikoitumista ei sallita. 5. MUUT RAKENTEET JA MERKINNÄT 5.1. Kansistot Tarkastuskaivojen sekä sulkujen kansistot tulee olla 0 5 mm ja sadevesikaivojen kansistot 5 10 mm kadun pintaa alempana. Katualueella kantavuusvaatimus 40 t Kaiteet, liikennemerkit jne. Vaurioituneet kaiteet on korjattava tai uusittava (lopputuloksessa ei saa näkyä vauriojälkiä). Voimassa olevien liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden havaittavuutta ei saa estää. Tarvittaessa em. laitteet siirretään katumestarin määrittelemään havaittavaan paikkaan. Vaurioituneet liikennemerkit on uusittava rakennuttajan kustannuksella Ajoratamerkinnät Ajoratamerkinnät on tehtävä kunnallisteknisten töiden yleisen työselityksen (KT 02 ) ja Tielaitoksen ohjeen mukaisesti. Vaurioituneet tai muutetut tiemerkinnät on korjattava mahdollisimman pian työn päätyttyä ja työ on tilattava Tampereen kaupungin liikennemerkkitoimistosta puh tai hyväksytyltä urakoitsijalta.

17 17 6. VIHERTYÖT 6.1. Nurmikko Rakennustyönaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva puuaita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille, mikäli katumestarin kanssa ei toisin sovita. Aitauksen sisäpuolella ei saa varastoida rakennustarpeita tms. eikä liikkua työkoneilla tai ajoneuvoilla Vaurioiden korjaus Rakennustöiden yhteydessä syntyneet vauriot korjataan paikkakylvöillä. Vauriokohtien maanpinta jyrsitään 15 cm:n syvyydeltä ja korjataan kylvönurmikon ohjeen mukaan Nurmikon teko ja alkuhoito Kylvönurmikko Nurmikon alusrakennekerrokset tasataan ja niiden päälle levitetään kasvualustakerros. Kasvualustan paksuus tulee olla tiivistettynä vähintään 200 mm. Kasvualustana käytetään peruslannoitettua ja kalkittua multaseosta, joka täyttää viherrakentamisessa käytettävien kasvualustojen laatuvaatimukset, KT02. Kasvualusta tasataan ja tiivistetään jyräämällä esimerkiksi verkkojyrällä, jonka paino on noin 80 kg (kuva 1). Nurmikonsiementä kylvetään 2-3 kg/aari. Kylvön jälkeen siemen mullataan haravoimalla kevyesti siemen noin sentin syvyyteen. Multauksen jälkeen kylvetty alue jyrätään vielä kertaalleen. Kylvetty alue aidataan niin, että estetään läpikulku ja tallaaminen. Aitaus poistetaan vasta kun nurmikko on kunnolla lähtenyt kasvuun. Siirtonurmikko Keskeisillä alueilla nurmikon kunnostustyö edellytetään tehtävän siirtonurmella. Siirtonurmikkoa voidaan käyttää koko kasvukauden ajan. Käytetty siirtonurmikko tulee olla siirtonurmikoksi kasvatettua nurmikkoa. Siirtonurmikko pitää asentaa viimeistään kolmen päivän kuluttua nostosta. Siirtonurmirullat pitää kastella ja suojata auringon paahteelta. Kasvualustana käytetään valmiiksi lannoitettua ja kalkittua multaa. Kasvualustan tulee olla tiivistetty ja tasattu ennen siirtonurmen asentamista. Siirtonurmikon asentamisen jälkeen nurmikko jyrätään kevyesti ja saumat tii- Kuva 1 vistetään. Siirtonurmikon kastelusta tulee huolehtia päivittäin kahden ensimmäisen viikon ajan. Nurmikkoalueiden tulee olla takuuajan jälkeen vihertyneitä, kerran leikattuja ja viherpeittävyydeltään yli 90 %.

18 Pensaat Rakennustyönaikainen suojaus Yksittäiset pensaat ja pensasryhmät Yksittäispensaat ja pensasryhmät suojataan yhtenäisellä ja tukevalla lauta- /lankkuaidalla (korkeus 1,5 m), ellei katumestarin kanssa toisin sovita. Aitaus tulee tehdä siten että pensaat sijaitsevat selkeästi aitauksen sisäpuolella (kuva 2) Pensaan/pensaiden väliaikainen poisto Kuva 2 Pensaiden siirrosta on aina erikseen sovittava katumestarin kanssa. Kasvukauden aikana pensaita siirrettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota kasteluun ja kosteuden ylläpitoon. Pensaat siirretään paakun kanssa. Ne siirretään varjoisalle paikalle ja niiden juuret peitetään kostealla turvemultaseoksella (Kuva 3). Juuret kastellaan hyvin ennen mullalla peittämistä. Pensaita pitää kastella siirreistutuksen ajan kerran Kuva 3 viikossa. Siirron jälkeen urakoitsija leikkaa pensaista kuivat ja vioittuneet oksat pois Pensaiden uudelleen istutus Pensaat istutetaan takaisin entisille etäisyyksille toisistaan ja entiseen syvyyteensä niin, että juuret peittyvät maan alle. Pensaita ei saa istuttaa liian syvään eli maanpinta tulee juuren kaulan tasolle. Kasvualusta tiivistetään pensaan ympäriltä kevyesti polkien. Istutuksen jälkeen pensaat kastellaan hyvin (n. 10 l vettä/pensas). Keskeisillä alueilla käytetään kesäkuukausina astiataimia. Istutusalueelle asennetaan 7 10 cm:n kuorikate riippumatta siitä onko alueella aiemmin ollut kuorikatetta Kolhujen ja vaurioiden korjaaminen Urakoitsija poistaa rakennustöiden yhteydessä vaurioituneet ja kuolleet versot leikkaamalla tai sahaamalla. Mikäli pensas on pahoin vaurioitunut, se uusitaan Puut Puun poisto / siirto Puun kaataminen tai siirto on ehdottomasti kielletty! Mikäli työ vaatii puun poistoa, on se mainittava lupaa haettaessa tai otettava välittömästi yhteyttä katumestariin. Huomioitava on myös luonnonpuut jotka jäävät vaarallisen lähelle kaivannon reunaan tai jos kaivetaan olemassa olevan metsän reunassa.

19 Rakennustyönaikainen suojaus Yksittäiset puut Latvus Oksia ei saa poistaa, katkoa tai sitoa kiinni. Mikäli latvuksen alla ei ole riittävästi liikkumatilaa koneille tms., on otettava yhteyttä katumestariin. Runko Rungon suojaustavasta päätetään kaivuluvan myöntämisen yhteydessä. Puun runko voidaan suojata kahdella tavalla: Tapa 1. Tapa 2. Rakennetaan tukeva lauta-aita puun ympärille latvuksen reunoihin asti (kuva 4). Suojataan puun runko yhtenäisellä laudoituksella. Laudoitus ulotetaan puun alimpiin oksiin saakka, max. 4 metrin korkeuteen (kuva 5). Laudat tulee sitoa yhteen esim. rautalangalla 4 5 kohdasta. Puun ja laudoituksen väliin asennetaan pehmuste. Kuva 4 Juuristo Kuva 5 Kaivutöitä ei saa tehdä 2,5 metriä lähempänä puunrunkoa. Jos kaivutöitä joudutaan tekemään tätä lähempänä, asiasta on sovittava katumestarin kanssa. Jos rakennustöiden yhteydessä joudutaan liikkumaan puun juuristoalueella, pitää juuristo suojata rakentamalla juuristoalueelle kantava suojakerros (juuristoalue = latvuksen leveys). Olemassa olevan maan päälle levitetään eriste- tai Kuva 6 vahvistekerros (esim. suodatinkangas). Eristekerroksen päälle tehdään kerros sorasta tai sepelistä (raekoko 15/50 mm). Kerroksen paksuuden tulee olla vähintään 250 mm (kuva 6). Suojauksen poistaminen ei saa aiheuttaa vaurioita puun juurille tai rungolle. Mikäli suuria (halkaisija > 4 cm) juuria paljastuu kaivussa, kaivannon reunat on puun kohdalla tuettava (kuva 7 ja 8) ja puun juuret suojattava peittämällä ne kostealla turpeella. Kuva 7 Kuva 8

20 Talvella paljastuneet juuret suojataan välittömästi peittämällä ne säkkikankaalla tai turpeella. Vaurioituneet juuret tulee leikata terveeseen puuhun asti ennen lopullista kaivannon täyttämistä. Puuryhmät 20 Puuryhmät suojataan tukevalla lauta- / lankkuaidalla. Aitauksen korkeuden tulee olla 1,5 metriä ja sen tulee ulottua latvuksen ulkoreunaan asti (kuva 9). Aidatulla alueella ei saa varastoida rakennustarpeita tms. Työkoneiden tai ajoneuvojen liikkuminen suojatulla alueella ei ole sallittua Puiden vauriot Kuva 9 Katuluvan saaja on velvollinen ilmoittamaan syntyneistä vaurioista välittömästi katumestarille. Kaupunki korjaa syntyneet vauriot ja uusii vaurioituneet puut kaivajan kustannuksella. Erityisesti on huomioitava puun ympäristön muutokset, joista voi johtua esim. puun kaatumisvaara Istutusalueet ja puut Tuhoutuneet tai vaurioituneet kukkaistutukset uusitaan katumestarin ohjeiden mukaisesti. Vaurioitunut puu käsitellään katumestarin ohjeiden mukaisesti. Kuorivaurion hinta on 700 / vauriokohta. Mikäli kuorivaurio on maksimihalkaisijaltaan yli puolet puun ympärysmitasta, saatetaan puu joutua uusimaan. Kuollut tai pahoin vaurioitunut puu korvataan pääasiassa samankokoisella puulla. Esim. suuren puun uusiminen maksaa noin Katumestari arvioi joudutaanko puu uusimaan. Työalue tulee saattaa ohjeiden mukaiseen kuntoon sovitun ajan kuluessa. 7. LOPPUSIIVOUS Loppusiivous tehtävä ennen väliaikaisten liikennejärjestelyjen poistamista.

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Riihimäen kaupunki OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.8.2013 Voimaantulo 1.9.2013

Lisätiedot

1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA

1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan KAIVUTYÖOHJE 1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1.0 Yleistä Yleisillä alueilla tehtävä kaivutyö edellyttää hyväksyttyä lupahakemusta.

Lisätiedot

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle, Vihti

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle, Vihti Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle, Vihti Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI

VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI A3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Valtatien 20

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Uuden työnjohtajan käsikirja linjasaneeraustyömaalle

Uuden työnjohtajan käsikirja linjasaneeraustyömaalle Martti Taskila Uuden työnjohtajan käsikirja linjasaneeraustyömaalle Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 28.11.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006

Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006 Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006 Sisällysluettelo Yleiset vaatimukset 2 0 Yhteenveto toimivuusvaatimuksista 3 1 Talvihoito 4 2 Liikenneympäristön hoito 5 2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 1 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Tiehallinto Tienpidon teettäminen Helsinki 2001 ISBN 951-726-699-5 TIEH 2122342-2001 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 1(17) Tekninen ja ympäristökeskus kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Vihdin syvästabilointiurakka 2014 27.6.2014 2(17) Sisältö 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...3

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET

KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET Kysy ennen kuin kaivat: soita 014 366 4030 Jos kuitenkin osuit kaapeliin, avojohtoon tai puu kaatui johdon päälle, ota yhteys JE-Siirto Oy:n käyttökeskukseen p. 050 542 2845 Hätätilanteissa

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 21.7.2008 Suonenjoen kaupungin rakennusjärjestys 2008 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI VII YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 22 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 8.7.2015 Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 8.7.2015 Liikenneviraston ohjeita 22/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Liikennevirasto

Lisätiedot