TYÖT KATU JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA LUPAOHJEET JA -EHDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖT KATU JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA LUPAOHJEET JA -EHDOT"

Transkriptio

1 TYÖT KATU JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA LUPAOHJEET JA -EHDOT Päivitetty

2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIETOJA ILMOITUS TYÖSTÄ/KATULUPA Katulupa Katuluvan maksun peruste Maksun suuruuden määrittäminen Työhön tarvittavan alueen ilmoittaminen Työalueen määritelmän soveltaminen käytäntöön Maksuluokat Työaika Takuuaika TÖIDEN SUORITTAMINEN KATU- JA YLEISILLÄ ALUEILLA Töissä noudatettavat asiakirjat Katu ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT Milloin lupaa tarvitaan? Yhteydenottovelvollisuus Vastuu liikennejärjestelyistä Työmaan opastus KAIVUTYÖT Kaivannon täyttö Kaivannon kantavuus Vanhan päällysteen leikkaukset ( KT 02) Tilapäinen päällyste Päällystekerrokset Asfalttipäällysteet Asfalttipäällysteen erityisohjeet Sirotepintaus Kiveykset Sora Reunatuet Tasaisuus MUUT RAKENTEET JA MERKINNÄT Kansistot Kaiteet, liikennemerkit jne Ajoratamerkinnät VIHERTYÖT Nurmikko Rakennustyönaikainen suojaus Vaurioiden korjaus Nurmikon teko ja alkuhoito Pensaat Rakennustyönaikainen suojaus Pensaan/pensaiden väliaikainen poisto Pensaiden uudelleen istutus Kolhujen ja vaurioiden korjaaminen Puut Puun poisto / siirto

3 6.3.2 Rakennustyönaikainen suojaus Puiden vauriot Istutusalueet ja puut LOPPUSIIVOUS

4 4 YHTEYSTIETOJA Katulupa Katupalvelupiste, Viinikankatu 42, Tampere puh Katumestarit: Jaakko Mäkinen Harri Jylhä Marko Korpela Anne-Marita Rainio Jari Virtanen Sähköposti fax Johtotieto Oy Sonera, TDC Song, Pirkanmaan Verkko Oy, Lännen Puhelin Oy, Gasum puh www. johtotieto.fi Tampereen Sähkölaitos, tio=tampereen kaupungin tietotekniikkakeskus Karttaotepalvelu: Katupalvelupiste, Viinikankatu 42, Tampere puh Johtojen näytöt , Päivystys Vikailmoitukset Elisa OYJ Näsilinnanakatu 41, Tampere Johtojen näytöt/ karttapalvelu Vikailmoitus Puolustusvoimat Keijo Jokela puh keskus Maakaasu Gasum Oy Mikko Lahti tai Hälytysnumero Tampereen maakaasuverkko Vikailmoitukset Kaikki kaivutyöt 5 metriä ja louhintatyöt 30 m lähempänä maakaasun siirtoputkia tai anodikenttää ovat ilman Gasum Oy:n lupaa kiellettyjä. Maakaasun jakeluputkien osalta luvan antaa sähkölaitos.

5 5 Vesijohto- ja viemäriliittymät Viinikankatu 42 Kartat Liitoslausunnot Vikailmoitus Vesijohdon ja viemärin liittämisestä on sovittava Tampereen Veden kanssa. Liittymissopimus on tehtävä ennen kaivuluvan hakemista. Liikennevalot Viinikankatu 42 Yhteydenotot ennen työn aloittamista Terho Särkimäki puh päivystys / huoltoauto puh Ilmoituksen yhteydessä tulee varmistaa, että liikennevaloja koskevat johtotiedot ovat paikkansapitäviä. Katuvalot Kaupunkirakentaminen Mika Heikkilä puh Kaupungin omistaman alueen vuokraus tilapäiseen toimintaan ja tapahtumiin, Aleksis Kiven katu C Kiinteistötoimi Juhani Pentinmäki puh Hätäkeskus puh Mikäli kulkuyhteys katkeaa kokonaan, on otettava yhteys hätäkeskukseen ja poliisiin. Liikennelaitos Jokipohjantie 24 vaihde Esa Suuriniemi puh Mikäli työalueen kautta kulkee bussilinjoja, on otettava yhteys kaupungin liikennelaitokseen ja reitillä liikennöiviin yksityisiin liikennöitsijöihin.

6 6 Yötyö Erityisen häiritsevä melu yöaikaan Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on kielletty ympäristönsuojelumääräysten 15 :n mukaan asuntojen ja muiden sellaisten kohteiden läheisyydessä, joille työstä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä, yöaikaan klo Määräyksen aikarajoitus ei koske liikenneväylien eikä yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyötä tai muuta välttämätöntä tilapäistä työtä, mikäli työn suorittamista on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta perustellusta syystä pidettävä välttämättömänä. Mikäli edellisessä momentissa tarkoitettu yöaikaan tehtävä välttämätön työ tai toimenpide on etukäteen tiedossa, on siitä ilmoitettava etukäteen melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille saattaa toimenpiteestä aiheutua haittaa tai häiriötä. Häiritsevä toiminta Kaikkina vuorokauden aikoina häiritsevästä toiminnasta (mm. melu-, pöly-, savu- ja hajuhaitat) on tehtävä ilmoitus ympäristövalvontaan puh Ympäristömääräykset löytyvät osoitteesta ja ympäristö/ympäristönsuojelu/ohjeita ja määräyksiä/tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

7 1. ILMOITUS TYÖSTÄ/KATULUPA Työstä vastaavan on tehtävä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 669/1978 muutoksen 547/ a :n mukaan työstä katu- tai muilla yleisillä alueilla ilmoitus kunnalle. Työ voidaan aloittaa heti, kun kunta on antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Ilmoituksen perusteella katupalvelu tekee katulupaan tarvittavat päätökset. Työstä vastaava on kadun ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa määritelty ilmoitusvelvolliseksi. Työstä vastaavalla tarkoitetaan sitä, jonka lukuun työtä tehdään. Kyse voi olla esimerkiksi tontinomistajan, kunnan, rakennusyrityksen, teleyrittäjän, energia-alan yrittäjän tai vesi- ja viemärilaitoksen tahi muiden katu ja muilla yleisillä alueilla toimivien hankkeesta. Työstä vastaava voi antaa hakemuksen tekemisen käyttämänsä urakoitsijan tehtäväksi (valtakirja), mikä ei kuitenkaan siirrä laissa tarkoitettuja vastuita. Kadulla töitä tekevän on huolehdittava siitä, että töiden tekemiselle on asianmukainen toimeksianto Katulupa Katulupa käsittää katu tai muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin tarvittavat kaivulupatilapäiset liikennemerkki- ja alueen vuokrauspäätökset. Työllä tarkoitetaan erilaisten johtojen, kaapeleiden tai putkien sijoittamiseksi tai korjaamiseksi tehtäviä töitä ja myös esimerkiksi kiinteistön rakentamis- tai korjaamistöitä, joiden suorittamiseksi on tarpeen rajata osa viereisestä kadusta tai muusta yleisestä alueesta työalueeksi. Katulupa on anottava viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen työn aloittamista. Vuoto- yms. hätätöistä ilmoitus on tehtävä viimeistään aloitusta seuraavana työpäivänä. Jos tarkoituksena on sijoittaa pysyvästi johto tai muu laite kadulle tai muulle yleiselle alueelle, sen ylä- tai alapuolelle, sijoittamiseen on saatava sijoituslupa erikseen. Oikeus laitteiden sijoittamiseen (sijoituslupa) haetaan aikaisemmin kuin ilmoitus töiden tekemisestä on tarpeen tehdä. Sijoituslupa liitetään katulupahakemukseen Katuluvan maksun peruste Kunnalla on kunnossapito- ja puhtaanapito lain 669/1978 muutoksen 547/ b :n mukaan oikeus periä maksu katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin kunta saa periä maksun kadun ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä. Maksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys. 7 Katuluvan tarkastus- ja valvontamaksu on maksuluokittain kiinteä [ /lupa]. Alueen käyttömaksu määräytyy työn keston, alueen laajuuden ja keskeisyyden perusteella [ /vrk/maksuluokka] Maksun suuruuden määrittäminen Työhön tarvittavan alueen ilmoittaminen Luvan hakija ilmoittaa katulupahakemuksessa työhön vuorokaudessa tarvittavan alueen laajuuden.

8 Mikäli alueen laajuus poikkeaa ilmoitetusta maksuperusteena käytetään katumestarin toteamaa aluetta Työalueen määritelmän soveltaminen käytäntöön Työalue muodostuu rajatusta yhtenäisestä alueesta yhdestä tai useammasta alueen osasta yhdestä tai useammasta alueen osasta sekä näihin liittyvistä kaappi-, pylväs-, jatkos- yms. kaivanno(i)sta. Työaluetta saa käyttää ainoastaan katuluvassa myönnettyyn tarkoitukseen Maksuluokat Maksuluokka I Maksuluokkaan I kuuluvat katumaksukarttaan punaisella merkityn alueen sisällä olevat ydin keskustan kadut, jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, puistot ja muut yleiset alueet. Maksuluokka II Maksuluokkaan II kuuluvat katumaksukarttaan vihreällä tai sinisellä merkityt pää- ja kokoojakadut (kunnossapitoluokat 1, vihreä ja 2, sininen) niihin liittyvät jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät ja muut yleiset alueet. Maksuluokka III Maksuluokkaan III kuuluvat ne kadut, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät, puistot ja muut yleiset alueet, jotka eivät kuulu maksuluokkaan I tai II Työn maksuluokka määräytyy työhön kuuluvan kalliimman maksuluokan mukaan Työaika Jokaiselle työlle määritetään katuluvassa työaika, aloitus- ja lopetusajankohta. Taulukossa 1 on esitetty ohjeelliset työtavoitteet eri tyyppisille kaivutöille, niistä voidaan poiketa vain perustelluista syistä. Jos työtä ei saada ennalta arvaamattomista syistä johtuen valmiiksi katuluvassa määritetyssä työajassa, voidaan työlle myöntää hakemuksesta lisäaikaa. Lisäaikaa on haettava riittävän (3 vrk) ajoissa ennen varsinaisen työajan päättymistä. Lisäaikaa ei myönnetä jälkikäteen, vaan tuolloin työhön on haettava uusi lupa. Maksuluokkaan I ja II kuuluvilla kaduilla ja yleisillä alueilla työ tulee suorittaa hiljaisen liikenteen aikana, joka määritetään erikseen katuluvassa. Työaika päättyy, kun työalue on liikennöitävässä kunnossa, katuluvan saaja on ilmoittanut työn valmistuneen, katumestari on hyväksynyt työn ja luvassa määritelty vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu. Takuuaika alkaa, kun lopullinen päällyste on katuluvan mukainen ja sen korkeusasema oikea, kiveyksien materiaalit, värit ja ladonnat ovat alkuperäisten suunnitelmien mukaiset, reunatuet, pysyvät liikennemerkit ja muut laitteet asennettu, ajoratamerkinnät korjattu ja nurmikot ja muut viheralueet saatettu katumestarin hyväksymään kuntoon ja työmaa-alue siistitty.

9 9 Kaivuiden työajan määrittelemisessä käytetään lähtökohtana seuraavia laskentaaikoja, sitovat työajat ovat katuluvassa. Kadun pituussuuntainen kaapelikaivanto Kadunpoikkisuuntainen kaapelikaivanto Kaappi-, jatkos, pylväs, ym. jatko ilman kanavakaivantoa Vesijohto ja viemärikaivanto Lyhyt kaukolämpötyökohde, kaivannon pituus alle 20 m Pitkä kaukolämpötyökohde, kaivannon pituus yli 20 m Kaivutyöt ilman varsinaista kanavakaivantoa 50m/työpäivä 20m/työpäivä aukko/työpäivä 5 m / työpäivä 1 m / työpäivä 5 m / työpäivä aukko / työpäivä Taulukko 1 Työt sisältävät kaikki aputyöt ja varusteiden asennukset. Yllämainittuja työaikoja käytetään välisenä aikana, muuna aikana määrittelyssä käytetään 30%:a pienempiä työtavoitteita Takuuaika Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuajan päättymispäivämäärä on vuosittain TÖIDEN SUORITTAMINEN KATU- JA YLEISILLÄ ALUEILLA 2.1. Töissä noudatettavat asiakirjat Tämä ohje Asfalttiurakan asiakirjat 2005, työselostus; Suomen Kuntaliiton ohjeita, Asfalttinormit 2000; PANK ry, +lisälehti 2003 Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT 02; Suomen Kuntaliiton ohjeita. Kaapelikaivantotyöt, yleinen työselostus 1999; Suomen kuntaliiton ohjeita. Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella; SKTY:n julkaisu 19/99. Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysterakenteena; SKTY n:o 14 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 Tampereen kaupungin rakennusjärjestys, Tampereen kaupunki ympäristötoimi julkaisuja 1/2000 Vihertöiden työselitys VRT 01

10 Katu ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet Katualueella työskenteleviltä vaaditaan katuturva I ja työnjohdolta katuturva II koulutus. Ennen kaivutöiden aloittamista anojan selvitettävä on kaapeleiden ja muiden maanalaisten laitteiden ja rakenteiden sijainti johtoyhtiöistä. Työskennellessä lähellä ilmajohtoja tai tehtäessä em. johtojen muutoksia ja siirtoja on otettava yhteys ko. johtoyhtiöön. Rakentamisen yhteydessä asennetut tai siirretyt maanalaiset ja yläpuoliset johdot ja laitteet tulee kartoittaa. Johtoyhtiöt antavat kaivajille yksityiskohtaisempia kaivuohjeita. Työalueen sijoittuminen yleiselle alueelle on selvittävä suunnitelmista selkeästi (esim asemapiirros 1:500, 1:1000). Suunnitelmamuutoksista on ilmoitettava valvojalle. Työalue on eristettävä suoja-aidoilla, sulkupuomeilla ja -pylväillä ohjeiden mukaisesti. Kaivantojen suoja-aidat (verkko- tai levyaita) tulee varustaa heijastavalla materiaalilla ja niiden vähimmäiskorkeus on 110 cm. Sulkuköyttä ja muovinauhoja voidaan käyttää ainoastaan liikenteen optiseen ohjaukseen, ei kaivannon suojaukseen. Liikenteen ja kaivannon välisten suojalaitteiden on oltava nojaamisen kestäviä. Käytettävien liikenteenohjauslaitteiden on oltava Tiehallinnon hyväksymiä malleja. Työkohteissa on oltava erillinen tiedotustaulu, josta selviää edellä olevan lisäksi työn tarkoitus ja kestoaika. Pienissä kohteissa liikenteenohjauslaitteissa on oltava rakentajan tiedot. Ennen työhön ryhtymistä on pidettävä katuluvassa määritelty katselmus, jossa todetaan asfaltti- ja kivipäällysteiden laatu ja kunto sekä liikenteenohjauslaitteiden (myös ajoratamerkinnät) ja katukalusteiden sijainti ja kunto. Katselmuksessa todetaan myös puiden, pensaiden, sekä muiden istutusten laatu, kunto ja sijainti. Katselmuksesta on tehtävä pöytäkirja, josta on toimitettava kopio katupalveluun. Töiden vaikutuspiirissä oleville kiinteistöille on ilmoitettava melu- ja liikennehäiriöistä. Poikkeuksellisille työskentelyajankohdille on anottava lupa ympäristövalvonnasta. Työalue ja etenkin siihen liittyvät toiminnot on rajoitettava mahdollisimman pienelle alueelle, jotta liikenteelle aiheutettu haitta jää mahdollisimman vähäiseksi Ylimääräisten massojen varastointi työalueella on kielletty. Maamassoja voidaan varastoida työalueella vain kaivannon päivittäisessä täytössä tarvittava määrä. Keskeneräisillä kaduilla on kaivusyvyyksissä huomioitava kadun lopullinen korkeustaso. Työn aikana on noudatettava hyväksyttyä työnaikaista liikennejärjestelysuunnitelmaa. Työalueen ympäristö on pidettävä siistinä ja kaivumaiden, roskien yms materiaalin kulkeutuminen ympäristöön on estettävä. Mikäli työ estää normaalin koneellisen talvikunnossa- ja puhtaanapidon, on luvan saajan huolehdittava työalueeseen liittyvän kadun talvikunnossa- ja puhtaanapidosta, siten kun laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta säädetään.

11 Ajoneuvojen pysäköinti myös työalueen sisäpuolella ilman lupaa on kielletty. Työalueen ulkopuolelle ei saa ilman katumestarin lupaa varastoida mitään. Työkoneiden säilyttäminen työalueen ulkopuolella esim. leveällä jalkakäytävällä on kielletty. 3. TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT 3.1. Milloin lupaa tarvitaan? Lupa tilapäisen liikennejärjestelyn suorittamiseen tarvitaan aina, kun toimitaan liikennealueella tai muulla yleisellä alueella. Tällaisia toimintoja ovat mm.: rakennustyöt (uudis-, julkisivu-, katto-, ikkuna- ym. rakennustyöt) nostotyöt kaivutyöt siirtolavat pysäköintijärjestelyt elokuvien ja mainoskuvausten filmaamiset 3.2. Yhteydenottovelvollisuus Kun katualueella työskennellään tulee työlle hakea tieliikenneasetuksen mukainen lupa. Asiasta on otettava yhteys kaupungin lupaviranomaiseen vähintään 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Lupahakemukseen on liitettävä vaadittaessa tilapäisen liikennejärjestelyn suunnitelmapiirustus mittakaavassa 1:500, 1:1000 tai 1:2000. Jos työ toteutetaan useassa vaiheessa, on jokaisesta vaiheesta oltava oma suunnitelmansa. Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia julkaisun "Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella" tyyppiratkaisujen tai tyyppipiirustusten mukaisesti. Jos työhön liittyy kaivantotöitä, on suunnitelmaan liitettävä myös kaivantojen suojaussuunnitelma Vastuu liikennejärjestelyistä Työn aikana on noudatettava katuluvassa hyväksyttyä liikennejärjestelysuunnitelmaa. Vastuu tilapäisen liikennejärjestelyn toteuttamisesta ja ylläpidosta kuuluu luvan saajalle huolimatta siitä kuka liikennejärjestelyn käytännössä toteuttaa. Luvan saajan tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka tulee olla perehtynyt liikenteenohjaus- ja varoituslaitteiden käyttöön. Vastuuhenkilön tulee valvoa rakennustyön liikennejärjestelyjä ja huolehtia siitä, että järjestelyt ovat joka hetki ajan tasalla ja että ne palautetaan ennalleen työn päätyttyä. Hänen tehtävänään on myös vastata liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden kunnosta työajan ulkopuolella (esim. viikonloppuisin). Luvanhakijan toimittaman liikennejärjestelysuunnitelman tarkistaminen sisältyy luvan hintaan. Jos suunnitelmassa on huomattavia puutteita, hakijan on toimitettava korjattu suunnitelma hakemuksen liitteeksi. 11

12 Voimassa olevien liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden havaittavuutta ei saa estää eikä luvatta poistaa. Tarvittaessa em. laitteet siirretään paremmin havaittavaan paikkaan päätöksen mukaisesti. Työstä johtuvat vaurioituneet liikennemerkit uusitaan luvan saajan kustannuksella. Katumestarin liikennejärjestelyistä antamia ohjeita on noudatettava Työmaan opastus 12 Jos työmaalle ajo vaatii opastamista, on opasteiden oltava ohjeiden mukaisia ja niiden sijoittelussa on noudatettava annettuja ohjeita. 4. KAIVUTYÖT 4.1. Kaivannon täyttö Kaivu ja täyttö on tapahduttava kadun rakennekerroksia sekoittamatta. Pohjamaan ja suodatinhiekan sekoittuminen muiden rakennekerrosten kanssa tulee estää kaivuvaiheessa ja kadun rakennekerrosten tulee vastata alkuperäisiä kerroksia. Kaivannon täyttö tehdään Kunnallisteknisten töiden yleisten työselityksen KT 02 mukaisesti. Kantavassa kerroksessa ei saa käyttää kaivumaita. Asfalttikerrosten alapuoliset kerrokset tehdään katusuunnitelmien mukaisesti. Viheralueella; katso kohta vihertyöt. Katupalveluun on pyydettäessä toimitettava kiviainesten seulontatulokset. Katualueelle ei saa asentaa lämmöneristeitä Kaivannon kantavuus Päällysteen alapuolisten (sitomattomien) kerrosten on ennen lopullista päällystystä täytettävä Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02:n mukaiset kantavuusvaatimukset. Kaupungilla on oikeus suorittaa kohteessa kantavuusmittauksia. Työstä aiheutuneet kustannukset laskutetaan kaivuluvan saajalta, mikäli kantavuusarvot eivät täytä vaatimuksia. Katupalveluun on toimitettava kantavuusmittaustulokset pyydettäessä Vanhan päällysteen leikkaukset ( KT 02) Päällystystyön yhteydessä asfalttipäällysteen reunat leikataan suoriksi ajoradoilla vähintään 0,5 m ja muilla alueilla vähintään 0,2 m kaivannon kantavan reunan yli. Ajoradoilla, joilla on kaksi tai useampia sidottuja kerroksia voidaan käyttää vaihtoehtoista menetelmää, jossa vanha päällyste leikataan vähintään 0,2 m kantavan reunan yli. Kaivantoa päällystettäessä jätetään kulutuskerrosvaraksi 4 cm ja ainakin liikennettä vasten oleva sauma viistetään niin, ettei mitään äkillistä iskua synny ajettaessa sauman yli. Ennen kulutuskerroksen tekoa, jyrsitään edellä mainittu tilapäinen viiste pois ja vanhaa päällystettä vähintään 0,5 m yli alempien kerrosten sauman.

13 Mikäli kaivannon reuna on sortunut aiheuttaen niin sanottuja ryöstöjä, leikataan asfaltin reuna edellä kuvatulla tavalla suoraksi vähintään 0,5 m ryöstöä pitemmältä matkalta. Jos peräkkäisten ryöstöjen etäisyys toisistaan on alle 3 m leikataan näiden väli samalle leveydelle. Päällystesaumojen tulee olla kadun suuntaisia tai kohtisuoraan kulkusuuntaan nähden. Alle 2.0 m leveillä jalkakäytävillä, korokkeilla, kevyen liikenteen väylillä tai erotetuilla kaistoilla päällystys suoritetaan koko leveydeltä. Leveämmillä käytävillä päällystystyö on suoritettava siten, että päällysteeseen jää vain yksi pituussuuntainen sauma, jonka etäisyys on vähintään 1 m käytävän tai erotetun kaistan reunasta tai aiemmin tehdystä saumasta, jos aiemmin tehtyjä saumoja on useita, antaa katumestari lisäohjeita alkukatselmuksen yhteydessä. 13 Värilliset jalkakäytävät ja erilliset kevyen liikenteen raitit on aina korjattava koko leveydeltään samalla materiaalilla kuin ympäröivä päällyste on. Kaikkien saumojen, myös työsaumojen, tulee olla suoria. Kapein päällystettävän alueen leveys on 1 m. Paikallinen "jäämäpinta" Mikäli päällysteen reunan leikkauksen jälkeen kaivannon viereen jää alle 10 m 2 :n suuruisia erillisiä saarekkeita vanhaa päällystettä, on nämä alueet päällystettävä uudelleen kaivannon päällystyksen yhteydessä. Ajoradoilla noudatetaan edellä mainittuja periaatteita kuitenkin siten, että kadunsuuntaiset saumat eivät saa sijoittua ajourien kohdalle. Johtokaivanto Leikattu reuna on käsiteltävä koko pituudelta liimaaineella. Jyräasfaltin saumat käsitellään pää- ja kokoojakaduilla päällystämisen jälkeen päältäpäin noin 20 cm:n leveydeltä liimaaineella ja kuivalla kivituhkalla tai hiekalla. Ajoradoilla ja kevyenliikenteen väylillä päällysteen pohjatyöt on suoritettava siten, ettei leikattu teräväreunainen asfalttisauma aiheuta liikenteelle häiriötä tai vaaraa. Päällystystyöt on suoritettava välittömästi pohjatöiden jälkeen. Kulutuskerros on tehtävä pääväylillä ja kokoojakaduilla 2 työpäivän ja muilla alueilla 1 viikon kuluessa sidotun kantavan kerroksen tekemisen jälkeen. Terävät asfalttireunat on kulkusuunnassa viistettävä esim. kylmällä paikkausmassalla kaltevuuteen 1:5. Epäselvissä tapauksissa katumestari antaa lisäohjeita Tilapäinen päällyste Päällystetyillä alueilla kaivanto on täyttötyön jälkeen päällystettävä tilapäisellä sidotulla paikkausmassalla ja muilla alueilla ympäristöä vastaavalla materiaalilla. Väliaikaisen päällysteen poisjättämisestä on sovittava katumestarin kanssa tapauskohtaisesti. Päällysteellä on sama tasaisuusvaatimus kuin kaivantoa ympäröivällä kulutuskerroksella. Tilapäinen paikkausmassa ei saa olla tahraavaa.

14 Kaivannon tilapäisen ja lopullisen päällysteen tulee olla vanhan päällysteen tasossa. Katuluvan saajan on huolehdittava siitä, että tilapäinen päällyste pysyy liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja tasaisena Päällystekerrokset Lopulliset päällystekerrokset on tehtävä mahdollisimman pian kaivutyön valmistuttua. Kaivutyölle, joka tehdään jäätyneen maan aikaan, voidaan antaa pidempi työaika. Lopullinen päällyste on tehtävä maksuluokkaan I ja II kuuluvissa kohteissa mennessä ja maksuluokkaan III kuuluvissa kohteissa viikon 24 loppuun mennessä. 14 Päällystyskerrokset ovat vähintään samat kuin muuallakin kadussa. Vähimmäispäällystevahvuudet ja -laadut ovat kuitenkin seuraavat (katuluokka on annettu kaivuluvassa): KATULUOKKA RAKENNETYYPPI RAKEN- NEPAK- SUUS 1. Erittäin vilkkaasti liikennöidyt kadut ABK 32/150 + AB 22/120 + KBVA 16 (n. 90 kg/m²) + karkeutus 15 cm 2. Vilkkaasti liikennöidyt kadut 2*ABK 32/150 + KBVA 16 (n. 90 kg/m²) + karkeutus 15 cm 3. Pääliikenne- ja kokoojakadut ABK 32/120 + KBVA 11 (n. 90 kg/m²) + karkeutus 11 cm 4. Asuntokadut KBVA 11 (n. 90 kg/m²) + karkeutus tai katumestarin luvalla AB 11/100 5 cm 5. Kevyen liikenteen väylät ABK 22/100 tai BK 6 (7 cm)+ KBVA 8 (n. 50 kg/m²) tai katumestarin luvalla AB 11/100 6 cm 6. Jalkakäytävät ABK 22/100 tai BK 6 (7 cm)+ KBVA 6 (n. 50 kg/m²) tai katumestarin luvalla AB 8/90 6 cm 7. Erikoispäällysteet (mm. kiveykset) Katumestarin määräysten mukaan 8. Istutukset Ruokamulta 50 cm 9. Ruohokentät Ruokamulta 20 cm

15 Asfalttipäällysteet Asfalttipäällysteen erityisohjeet Katuluokkien 1 3 päällysteen kiviaines tulee olla I-luokkaa. Kulutuskerroksena voidaan katuluokkien 1-3 ajoradoilla käyttää kumibitumivaluasfaltin (KBVA:n) sijasta AB massaa sekä SMA-massoja (SMA-massojen levitys on tehtävä suurella asfaltinlevittimellä, jossa on sekä täryllä että tampparilla varustettu perä) ja katuluokkien 4-5 kaduilla AB massaa sekä katuluokassa 6 AB 6-11 massaa, jos siihen on saatu katumestarin lupa. Jyrämassojen levitys on tehtävä asfaltinlevittimellä. Käsinlevitys sallitaan vain katumestarin luvalla. Valuasfalttijalkakäytävän kerroksista antaa tiedot katumestari. Valuasfalttipäällysteet on aina korjattava valuasfaltilla (ei jyräasfalttipaikkoja). KBVA:n sijasta voidaan jalkakäytävällä käyttää tavallista VA:a, jos paikattavan alueen osuus muusta päällystetystä alueesta on huomattavan pieni (alle puolet) tai jos paikattavalle alueelle ei ole odotettavissa erityisrasitusta esim. katukahvilaa Sirotepintaus Sirotepinnoitetun soratien korjaus tehdään AB 11- tai RC 11-massalla Kiveykset 4.8. Sora Ennen kiveyksen korjaustyöhön ryhtymistä, on ympäröivää kiveystä purettava vähintään kohdan 2.5 "Vanhan (asfaltti)päällysteen leikkaukset" mukaisesti siten, että kaivannon korjattu pinta liittyy juohevasti vanhaan ympäröivään päällysteeseen. Betoni- ja luonnonkivipäällysteet on korjattava laadultaan (väri, muoto, materiaali ja kuvio) samoilla tuotteilla, kuin mitä aiempi päällyste oli. Puretut materiaalit on käytettävä uudelleen, mikäli ne eivät ole vaurioituneita tai kuluneita (ajoradat). Sorakatu on kunnostettava katupiirustuksen mukaiseksi Reunatuet Reunakivet ovat kaupungin omaisuutta. Kaivutyön yhteydessä liikkuneet reunatuet on palautettava maaston mukaiseen asemaan. Mikäli reunatukien asemasta on epäselvyyttä (sivusuunta tai korkeusasema), antaa katumestari korjausohjeet. Kaikissa tapauksissa on korjaustoimenpiteet suoritettava siten, että silmämääräisessä tarkastelussa linjaukset näyttävät luontevilta. Jos luonnonkivireunatuki on kaivutyön yhteydessä katkennut on luvan saajan korvattava se ehjällä kivellä kustannuksellaan.

16 Betoni- tai asfalttireunatukia käytettäessä on kaikki sisäänajot ja madallukset tehtävä 6 cm tai 8 cm korkealla materiaalilla sen mukaan mikä kohteessa on aikaisemmin ollut tai mikä kadulla on yleisesti käytössä. Upotettava: näkymä on normaalisti 12 cm. Reunatuki asennetaan maakosteaan betoniin K10 # 0/8 mm. Reunatukilinjassa sallitaan vaakasuunnassa enintään 50 mm:n ja pystysuunnassa enintään 20 mm:n poikkeama suunniteltuun asemaan verrattuna, kuitenkin siten, että poikkeamat eivät ole silmämääräisessä tarkastelussa havaittavia. Liimattava: näkymä on normaalisti tuen paksuinen. Kevyen liikenteen väylien ja tonttiliittymän kohdalla reunatuki asennetaan päällysteen tasoon. Jos reunatukea ei ennestään ole, ei uutta tukea asenneta. Ajoradan ja em. väylien välinen korkeusero tasoitetaan n. 1,0 m matkalla. Veden meno tontille on estettävä Tasaisuus 16 Tasaisuus tutkitaan kadun pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla. Asfalttikulutuskerroksen suurin sallittu epätasaisuus sidotulla alustalla saa olla enintään 4 mm ja erityisliikennealueilla enintään 8 mm ja sitomattomilla alustoilla vastaavasti 6 mm ja 12 mm. Lammikoitumista ei sallita. 5. MUUT RAKENTEET JA MERKINNÄT 5.1. Kansistot Tarkastuskaivojen sekä sulkujen kansistot tulee olla 0 5 mm ja sadevesikaivojen kansistot 5 10 mm kadun pintaa alempana. Katualueella kantavuusvaatimus 40 t Kaiteet, liikennemerkit jne. Vaurioituneet kaiteet on korjattava tai uusittava (lopputuloksessa ei saa näkyä vauriojälkiä). Voimassa olevien liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden havaittavuutta ei saa estää. Tarvittaessa em. laitteet siirretään katumestarin määrittelemään havaittavaan paikkaan. Vaurioituneet liikennemerkit on uusittava rakennuttajan kustannuksella Ajoratamerkinnät Ajoratamerkinnät on tehtävä kunnallisteknisten töiden yleisen työselityksen (KT 02 ) ja Tielaitoksen ohjeen mukaisesti. Vaurioituneet tai muutetut tiemerkinnät on korjattava mahdollisimman pian työn päätyttyä ja työ on tilattava Tampereen kaupungin liikennemerkkitoimistosta puh tai hyväksytyltä urakoitsijalta.

17 17 6. VIHERTYÖT 6.1. Nurmikko Rakennustyönaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva puuaita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille, mikäli katumestarin kanssa ei toisin sovita. Aitauksen sisäpuolella ei saa varastoida rakennustarpeita tms. eikä liikkua työkoneilla tai ajoneuvoilla Vaurioiden korjaus Rakennustöiden yhteydessä syntyneet vauriot korjataan paikkakylvöillä. Vauriokohtien maanpinta jyrsitään 15 cm:n syvyydeltä ja korjataan kylvönurmikon ohjeen mukaan Nurmikon teko ja alkuhoito Kylvönurmikko Nurmikon alusrakennekerrokset tasataan ja niiden päälle levitetään kasvualustakerros. Kasvualustan paksuus tulee olla tiivistettynä vähintään 200 mm. Kasvualustana käytetään peruslannoitettua ja kalkittua multaseosta, joka täyttää viherrakentamisessa käytettävien kasvualustojen laatuvaatimukset, KT02. Kasvualusta tasataan ja tiivistetään jyräämällä esimerkiksi verkkojyrällä, jonka paino on noin 80 kg (kuva 1). Nurmikonsiementä kylvetään 2-3 kg/aari. Kylvön jälkeen siemen mullataan haravoimalla kevyesti siemen noin sentin syvyyteen. Multauksen jälkeen kylvetty alue jyrätään vielä kertaalleen. Kylvetty alue aidataan niin, että estetään läpikulku ja tallaaminen. Aitaus poistetaan vasta kun nurmikko on kunnolla lähtenyt kasvuun. Siirtonurmikko Keskeisillä alueilla nurmikon kunnostustyö edellytetään tehtävän siirtonurmella. Siirtonurmikkoa voidaan käyttää koko kasvukauden ajan. Käytetty siirtonurmikko tulee olla siirtonurmikoksi kasvatettua nurmikkoa. Siirtonurmikko pitää asentaa viimeistään kolmen päivän kuluttua nostosta. Siirtonurmirullat pitää kastella ja suojata auringon paahteelta. Kasvualustana käytetään valmiiksi lannoitettua ja kalkittua multaa. Kasvualustan tulee olla tiivistetty ja tasattu ennen siirtonurmen asentamista. Siirtonurmikon asentamisen jälkeen nurmikko jyrätään kevyesti ja saumat tii- Kuva 1 vistetään. Siirtonurmikon kastelusta tulee huolehtia päivittäin kahden ensimmäisen viikon ajan. Nurmikkoalueiden tulee olla takuuajan jälkeen vihertyneitä, kerran leikattuja ja viherpeittävyydeltään yli 90 %.

18 Pensaat Rakennustyönaikainen suojaus Yksittäiset pensaat ja pensasryhmät Yksittäispensaat ja pensasryhmät suojataan yhtenäisellä ja tukevalla lauta- /lankkuaidalla (korkeus 1,5 m), ellei katumestarin kanssa toisin sovita. Aitaus tulee tehdä siten että pensaat sijaitsevat selkeästi aitauksen sisäpuolella (kuva 2) Pensaan/pensaiden väliaikainen poisto Kuva 2 Pensaiden siirrosta on aina erikseen sovittava katumestarin kanssa. Kasvukauden aikana pensaita siirrettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota kasteluun ja kosteuden ylläpitoon. Pensaat siirretään paakun kanssa. Ne siirretään varjoisalle paikalle ja niiden juuret peitetään kostealla turvemultaseoksella (Kuva 3). Juuret kastellaan hyvin ennen mullalla peittämistä. Pensaita pitää kastella siirreistutuksen ajan kerran Kuva 3 viikossa. Siirron jälkeen urakoitsija leikkaa pensaista kuivat ja vioittuneet oksat pois Pensaiden uudelleen istutus Pensaat istutetaan takaisin entisille etäisyyksille toisistaan ja entiseen syvyyteensä niin, että juuret peittyvät maan alle. Pensaita ei saa istuttaa liian syvään eli maanpinta tulee juuren kaulan tasolle. Kasvualusta tiivistetään pensaan ympäriltä kevyesti polkien. Istutuksen jälkeen pensaat kastellaan hyvin (n. 10 l vettä/pensas). Keskeisillä alueilla käytetään kesäkuukausina astiataimia. Istutusalueelle asennetaan 7 10 cm:n kuorikate riippumatta siitä onko alueella aiemmin ollut kuorikatetta Kolhujen ja vaurioiden korjaaminen Urakoitsija poistaa rakennustöiden yhteydessä vaurioituneet ja kuolleet versot leikkaamalla tai sahaamalla. Mikäli pensas on pahoin vaurioitunut, se uusitaan Puut Puun poisto / siirto Puun kaataminen tai siirto on ehdottomasti kielletty! Mikäli työ vaatii puun poistoa, on se mainittava lupaa haettaessa tai otettava välittömästi yhteyttä katumestariin. Huomioitava on myös luonnonpuut jotka jäävät vaarallisen lähelle kaivannon reunaan tai jos kaivetaan olemassa olevan metsän reunassa.

19 Rakennustyönaikainen suojaus Yksittäiset puut Latvus Oksia ei saa poistaa, katkoa tai sitoa kiinni. Mikäli latvuksen alla ei ole riittävästi liikkumatilaa koneille tms., on otettava yhteyttä katumestariin. Runko Rungon suojaustavasta päätetään kaivuluvan myöntämisen yhteydessä. Puun runko voidaan suojata kahdella tavalla: Tapa 1. Tapa 2. Rakennetaan tukeva lauta-aita puun ympärille latvuksen reunoihin asti (kuva 4). Suojataan puun runko yhtenäisellä laudoituksella. Laudoitus ulotetaan puun alimpiin oksiin saakka, max. 4 metrin korkeuteen (kuva 5). Laudat tulee sitoa yhteen esim. rautalangalla 4 5 kohdasta. Puun ja laudoituksen väliin asennetaan pehmuste. Kuva 4 Juuristo Kuva 5 Kaivutöitä ei saa tehdä 2,5 metriä lähempänä puunrunkoa. Jos kaivutöitä joudutaan tekemään tätä lähempänä, asiasta on sovittava katumestarin kanssa. Jos rakennustöiden yhteydessä joudutaan liikkumaan puun juuristoalueella, pitää juuristo suojata rakentamalla juuristoalueelle kantava suojakerros (juuristoalue = latvuksen leveys). Olemassa olevan maan päälle levitetään eriste- tai Kuva 6 vahvistekerros (esim. suodatinkangas). Eristekerroksen päälle tehdään kerros sorasta tai sepelistä (raekoko 15/50 mm). Kerroksen paksuuden tulee olla vähintään 250 mm (kuva 6). Suojauksen poistaminen ei saa aiheuttaa vaurioita puun juurille tai rungolle. Mikäli suuria (halkaisija > 4 cm) juuria paljastuu kaivussa, kaivannon reunat on puun kohdalla tuettava (kuva 7 ja 8) ja puun juuret suojattava peittämällä ne kostealla turpeella. Kuva 7 Kuva 8

20 Talvella paljastuneet juuret suojataan välittömästi peittämällä ne säkkikankaalla tai turpeella. Vaurioituneet juuret tulee leikata terveeseen puuhun asti ennen lopullista kaivannon täyttämistä. Puuryhmät 20 Puuryhmät suojataan tukevalla lauta- / lankkuaidalla. Aitauksen korkeuden tulee olla 1,5 metriä ja sen tulee ulottua latvuksen ulkoreunaan asti (kuva 9). Aidatulla alueella ei saa varastoida rakennustarpeita tms. Työkoneiden tai ajoneuvojen liikkuminen suojatulla alueella ei ole sallittua Puiden vauriot Kuva 9 Katuluvan saaja on velvollinen ilmoittamaan syntyneistä vaurioista välittömästi katumestarille. Kaupunki korjaa syntyneet vauriot ja uusii vaurioituneet puut kaivajan kustannuksella. Erityisesti on huomioitava puun ympäristön muutokset, joista voi johtua esim. puun kaatumisvaara Istutusalueet ja puut Tuhoutuneet tai vaurioituneet kukkaistutukset uusitaan katumestarin ohjeiden mukaisesti. Vaurioitunut puu käsitellään katumestarin ohjeiden mukaisesti. Kuorivaurion hinta on 700 / vauriokohta. Mikäli kuorivaurio on maksimihalkaisijaltaan yli puolet puun ympärysmitasta, saatetaan puu joutua uusimaan. Kuollut tai pahoin vaurioitunut puu korvataan pääasiassa samankokoisella puulla. Esim. suuren puun uusiminen maksaa noin Katumestari arvioi joudutaanko puu uusimaan. Työalue tulee saattaa ohjeiden mukaiseen kuntoon sovitun ajan kuluessa. 7. LOPPUSIIVOUS Loppusiivous tehtävä ennen väliaikaisten liikennejärjestelyjen poistamista.

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

ORIVEDEN KAUPUNKI KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT 1 (7) ORIVEDEN KAUPUNKI KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Luvan käsittely 3 1.3 Valvontamaksun peruste

Lisätiedot

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT 1 (8) KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT http:///liikenne-ja-kadut/kadut-ja-tiet/katutilavalvonta/ 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan

Lisätiedot

LUPAOHJEET JA -EHDOT KOSKIEN KA- TU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIÄ TÖITÄ KOUVOLASSA

LUPAOHJEET JA -EHDOT KOSKIEN KA- TU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIÄ TÖITÄ KOUVOLASSA LUPAOHJEET JA -EHDOT KOSKIEN KA- TU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIÄ TÖITÄ KOUVOLASSA 2 1. YLEISTÄ 1.1. Ohjeiden velvoittavuus 1.2. Ilmoitus työstä Näitä ohjeita tulee noudattaa työskenneltäessä

Lisätiedot

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

Tekninen toimi KATU- JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

Tekninen toimi KATU- JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU- JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

KATU- / SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU- / SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU- / SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

Salon kaupunki Yhdyskuntatekniset palvelut 2011 Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 116

Salon kaupunki Yhdyskuntatekniset palvelut 2011 Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 116 Liite 1 KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Salon kaupunki Yhdyskuntatekniset palvelut 2011 Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 116 YHTEYSTIEDOT: Sijoitussuunnitelman

Lisätiedot

Pirkkalan kunta 1 (9) Tekninen osasto Kunnallistekniikka 7.11.2014 KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

Pirkkalan kunta 1 (9) Tekninen osasto Kunnallistekniikka 7.11.2014 KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT Pirkkalan kunta 1 (9) KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT Pirkkalan kunta 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 KATU- JA SIJOITUSLUVAN HAKEMINEN 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Luvan käsittely 3 1.3 Lupamuodon valinta 3 1.4

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset OHJE TÖIDEN TEKIJÄLLE 10.10.2011 päivitetty 6.2.2015 Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat...

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 2. SIJOITTAMISLUPA (MAKSUTON)... 4 3. KATUTYÖLUPA (MAKSULLINEN)...

Lisätiedot

KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN SATAMAN ALUEELLA. 1.2. Kaivuluvan käsittely- ja työn valvontamaksun peruste

KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN SATAMAN ALUEELLA. 1.2. Kaivuluvan käsittely- ja työn valvontamaksun peruste 1.1.2015 KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN SATAMAN ALUEELLA 1.1. Yleistä Helsingin sataman alueilla tehtävä kaivu edellyttää hakemuksen jättämistä Sataman tekniset palvelut osastolle. Hakemusmenettelyllä satama

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

RAUMAN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2007 Voimaantulopäivä 1.11.2007 Kunnalla on kunnossa- ja puhtaanapitolain 14 b

Lisätiedot

1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA

1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan KAIVUTYÖOHJE 1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1.0 Yleistä Yleisillä alueilla tehtävä kaivutyö edellyttää hyväksyttyä lupahakemusta.

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kunnan

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET YHTEYSTIEDOT: Kaivuluvat ja aitaaminen rakennustyötä varten, Ruissalontie 23 Asiakaspalvelu: katuluvat.kila@turku.fi Vesihuoltotyöt:

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Ohje KIINTEISTÖTOIMIALA 2016 KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET YHTEYSTIEDOT: KAIVU- JA AITAAMISLUVAT Asiointi Turku-piste, puh. 02 330 000, katuluvat.kila@turku.fi

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden. työlupaohjeet ja ehdot. Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden. työlupaohjeet ja ehdot. Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja ehdot Jyväskylässä Päivitetty 10.9.2008 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 2. SIJOITTAMISLUPA (MAKSUTON)...

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset, Vihti

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset, Vihti Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset, Vihti Sisältö 1 Yhteystietoja...2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat...4 3 Ennen työn aloittamista...5 4 Tilapäiset liikennejärjestelyt...6

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT LUPAOHJEET JA -EHDOT Ohjeet töiden tekijälle PORIN KAUPUNKI KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT LUPAOHJEET JA -EHDOT TEKNINEN PALVELUKESKUS 18.05.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARVITTAVAT LUVAT / ILMOITUKSET KADUILLA

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 09.12.14. Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 09.12.14. Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet...2 1 Yhteystietoja...2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat...2 3 Ennen työn

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden. työlupaohjeet ja ehdot. Kuopiossa

Katujen ja muiden yleisten alueiden. työlupaohjeet ja ehdot. Kuopiossa KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja ehdot Kuopiossa Hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa X.X.2014

Lisätiedot

KAIVUTYÖT KERAVALLA -OHJE päivitetty 1.1.2012

KAIVUTYÖT KERAVALLA -OHJE päivitetty 1.1.2012 KAIVUTYÖILMOITUS LIITE 1 1/7 KAIVUTYÖT KERAVALLA -OHJE päivitetty 1.1.2012 1. KAIVUTYÖT YLEISILLÄ ALUEILLA Yleisillä alueilla tehtävästä työstä on tehtävä ilmoitus kaupungille (Kadun ja eräiden yleisten

Lisätiedot

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Riihimäen kaupunki OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.8.2013 Voimaantulo 1.9.2013

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset Tekninen yksikkö 12.11.2015 1 Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset 1. Kaivutyöt yleisillä alueilla 1.1 Yleistä Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön kehittäminen Versio 2.0 Katutilavalvonta TYÖT KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA KATULUVAN LUPAOHJEET JA EHDOT

Kaupunkiympäristön kehittäminen Versio 2.0 Katutilavalvonta TYÖT KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA KATULUVAN LUPAOHJEET JA EHDOT Kaupunkiympäristön kehittäminen Versio 2.0 Katutilavalvonta TYÖT KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA KATULUVAN LUPAOHJEET JA EHDOT päivitetty 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 ILMOITUS TYÖSTÄ / KATULUPA... 1

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT 1 YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT Yhdyskuntatekniikka OHJEET VUOKRAUS- JA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 5. JÄLKITYÖT...

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT LUPAOHJEET JA -EHDOT PORIN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT LUPAOHJEET JA -EHDOT PORIN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Ohje töiden tilaajille ja tekijöille KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT LUPAOHJEET JA -EHDOT PORIN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA

Lisätiedot

1 SIJOITUSLUPA, ILMOITUS TYÖSTÄ JA KAIVULUPA

1 SIJOITUSLUPA, ILMOITUS TYÖSTÄ JA KAIVULUPA Orimattilan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaivuutöiden ohjeet päiv. 1.1.2017 1 SIJOITUSLUPA, ILMOITUS TYÖSTÄ JA KAIVULUPA 1.1 Sijoituslupa Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä kaivutöitä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA RAKENTEIDEN SIJOITTAMISESTA KOSKEVISTA OHJEISTA, EHDOISTA JA MÄÄRÄYKSISTÄ

TIIVISTELMÄ YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA RAKENTEIDEN SIJOITTAMISESTA KOSKEVISTA OHJEISTA, EHDOISTA JA MÄÄRÄYKSISTÄ 1 Yleistä 2 Lomakkeet 3 Sijoituslupa 4 Katulupa Janakkalan kunta TIIVISTELMÄ YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA RAKENTEIDEN SIJOITTAMISESTA KOSKEVISTA OHJEISTA, EHDOISTA JA MÄÄRÄYKSISTÄ Kaduilla ja

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Kirkkonummen kunnan kunnallistekniikkapalvelut 23.11.2006 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä ohje Kunnallisteknisten

Lisätiedot

KATU-/JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT Tammelan kunta Tekninen osasto KATU-/JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT Tekninen lautakunta hyväksynyt 10.12.2014, 53 Määräykset tulevat voimaan 1.1.2015 Tammelan kunta Tekninen osasto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN YLEISELLÄ ALUEELLA

KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN YLEISELLÄ ALUEELLA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN YLEISELLÄ ALUEELLA OHJEET JA MÄÄRÄYKSET 28.4.2016 Mäntsälän kunta, tekniset palvelut puh. (019) 264 5000 palvelupiste@mantsala.fi Heikinkuja 4, fax

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA KUNNAN YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

KADUILLA JA MUILLA KUNNAN YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET KADUILLA JA MUILLA KUNNAN YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET YHTEYSTIEDOT: Sijoitusluvan hakeminen Kunnallistekniikan suunnittelu: liikenneinsinööri pia.korteniemi@nurmijarvi.fi,

Lisätiedot

12.11.2013. Tyo t katu- ja muilla yleisilla alueilla. Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot

12.11.2013. Tyo t katu- ja muilla yleisilla alueilla. Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot 12.11.2013 Tyo t katu- ja muilla yleisilla alueilla Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 3 1.YLEISTÄ... 3 2. SIJOITTAMISLUPA (maksuton)... 3 3. KATULUPA

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisällysluettelo OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet...2 1 Yhteystietoja...2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat...2 3 Ennen

Lisätiedot

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus 27.3.2015 klo 9 15.30 Wetterin auditorio 1 Miia Metsäalho 26.3.2015 LUPA-ASIAT LUPATYYPIT SIJOITTAMISSOPIMUS KATULUPA TAPAHTUMALUPA 3 Sijoittaminen

Lisätiedot

Ohje kadulla ja eräillä yleisillä alueilla tehtävistä töistä

Ohje kadulla ja eräillä yleisillä alueilla tehtävistä töistä Kankaanpään kaupunki Ohje kadulla ja eräillä yleisillä alueilla tehtävistä töistä 2014 Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 15.1.2014 Tekninen lautakunta 20.1.2014 11 1 1. MÄÄRITELMÄT...3 2. KADULLA JA

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJE TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI

KAIVUTYÖOHJE TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI 1 KAIVUTYÖOHJE TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI 2 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan KAIVUTYÖOHJE 1.11.2012 1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1.0 Yleistä Kadun ja eräiden yleisten

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATULUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATULUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.9.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATULUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katuluvan lupaohjeet ja ehdot 1.9.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle, Vihti

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle, Vihti Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle, Vihti Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman

Lisätiedot

KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen

KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen 2 Sisällys 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 2. SIJOITUSLUPA... 5 3. KATUTYÖLUPA JA TYÖ- / KAIVUILMOITUS

Lisätiedot

Hausjärven kunta OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET HAUSJÄRVELÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT

Hausjärven kunta OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET HAUSJÄRVELÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Hausjärven kunta OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET HAUSJÄRVELÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Tekninen lautakunta hyväksynyt x.x.2015 Voimaantulo 1.6.2015

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÖ, TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT JA KATUTYÖT

YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÖ, TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT JA KATUTYÖT YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÖ, TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT JA KATUTYÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN (PKS) OHJE 18.6.2015 PKS-kaupungit Sisällysluettelo 1 Kaivutöiden suorittaminen yleisillä alueilla 1.1 Yleistä 1.2

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 08.12.14 OHJE SIJOITUSLUVAN HAKEMISEEN JA ILMOITUKSEN TEKEMISEEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 08.12.14 OHJE SIJOITUSLUVAN HAKEMISEEN JA ILMOITUKSEN TEKEMISEEN Ohje sijoitusluvan hakemiseen sekä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle 1. TEE SIJOITUSLUPAHAKEMUS Liitteet: suunnitelmakartta,

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI Tekninen toimi. Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja ehdot 1.1.2015

VARKAUDEN KAUPUNKI Tekninen toimi. Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 VARKAUDEN KAUPUNKI Tekninen toimi Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 2. SIJOITUSLUPA...

Lisätiedot

OHJEISTOT / KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖI- DEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ

OHJEISTOT / KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖI- DEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ Riihimäen kaupunki OHJEISTOT 14.3.2013/16.5.2016 KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖI- DEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.8.2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

KAIVUTYÖT JA TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

KAIVUTYÖT JA TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT PÄÄKAUPUNKISEUDULLA KAIVUTYÖT JA TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 1.4.2014 PKS-kaupungit/Oiva Akatemia Sisällysluettelo 1 Kaivutöiden suorittaminen yleisillä alueilla 1.1 Yleistä 1.2 Kaivuluvan käsittely

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINNOIMILLA KADUILLA JA YLEISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELYYN TARVITTAVAT LUVAT

LAUKAAN KUNNAN HALLINNOIMILLA KADUILLA JA YLEISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELYYN TARVITTAVAT LUVAT LAUKAAN KUNNAN HALLINNOIMILLA KADUILLA JA YLEISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELYYN TARVITTAVAT LUVAT LAUKAAN KUNTA Tekninen osasto Hyväksytty: tela 14.6.2016 66 kh 20.6.2016 124 Voimassa 1.8.2016 alkaen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

T A K S A K O K O E L M A

T A K S A K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 T A K S A K O K O E L M A TAKSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA ALUEIDEN VUOKRISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA Kv Taksan nimi 9.12.2013

Lisätiedot

Tuusulan kunnan kaivutyöohje 2016 alkaen

Tuusulan kunnan kaivutyöohje 2016 alkaen Tuusulan kunnan kaivutyöohje 2016 alkaen 1 2 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan KAIVUTYÖOHJE 1.1.2016 1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1.0 Yleistä Kadun ja eräiden yleisten

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNNAN KAIVU-/JA SIJOITUSLUPA LUPAOHJEET JA EHDOT

JOKIOISTEN KUNNAN KAIVU-/JA SIJOITUSLUPA LUPAOHJEET JA EHDOT JOKIOISTEN KUNNAN KAIVU-/JA SIJOITUSLUPA LUPAOHJEET JA EHDOT Tekninen lautakunta hyväksynyt 2.10.2013 Voimaantulo 1.1.2014 Päivitetty 7.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA

Lisätiedot

OHJE KAIVUTYÖN SUORITTAMISESTA

OHJE KAIVUTYÖN SUORITTAMISESTA www.seinajoki.fi 1(10) OHJE KAIVUTYÖN SUORITTAMISESTA SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 4. LAITTEIDEN SIJOITTAMISESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA...

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Sisällys 1 Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla toimittaessa huomioitavat asiat... 2 2 Lupa kaapelin, johdon tms. sijoittamiseksi

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Risto Saari / RS 27.8.2008

Yhdyskuntatekniikka Risto Saari / RS 27.8.2008 Kaarinan kaupunki 1 (7) Yhdyskuntatekniikka Risto Saari / RS SOPIMUS RAKENNUSTÖIDEN SUORITTAMISEKSI KADULLA TAI MUULLA YLEISELLÄ ALUEELLA (= puistokäytävällä, puistoalueella, torilla, katuaukiolla, erillisellä

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset, Vihti

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset, Vihti Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset, Vihti Sisältö 1 Yhteystietoja...2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat...4 3 Ennen työn aloittamista...5 4 Tilapäiset liikennejärjestelyt...5

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite PatuL 1 / 27.10.2016 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) 1 Sisällys KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT... 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet... 3 2.

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

OHJE TÖIDEN TEKIJÄLLE. Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet sekä määräykset

OHJE TÖIDEN TEKIJÄLLE. Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet sekä määräykset OHJE TÖIDEN TEKIJÄLLE Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet sekä määräykset 1(14) 17.1.2017 Sisällysluettelo OSA 1: YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET... 3 1 TÖISSÄ NOUDATETTAVAT

Lisätiedot

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta KATUTYÖ KURSSI 27.3.15 Katutilavalvonta Pakolliset katselmukset on määritelty katuluvassa (alku-, vastaanotto-, päällyste- ja liikennejärjestelykatselmus) Katselmukset kutsuu aina koolle katuluvan hakija

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Kuopiossa

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Kuopiossa 1 KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Kuopiossa Hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 2

Lisätiedot

OHJEET KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA

OHJEET KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA OHJEET KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA 1. YLEISTÄ Nämä ohjeet on laadittu noudatettavaksi Oulun kaupungin yleisillä alueilla suoritettavissa kaivutöissä ja niiden tarkoituksena on pitää yleiset alueet mahdollisimman

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT, KAIVULUPAEHDOT JA -OHJEET

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT, KAIVULUPAEHDOT JA -OHJEET VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Tekninen keskus Yhdyskuntatekniikka Louhenkatu 3 37600 VALKEAKOSKI 29.5.2013 Otetaan käyttöön 29.5.2013 lähtien VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ

Lisätiedot

Kaivulupaohje Järvenpään kaupungissa

Kaivulupaohje Järvenpään kaupungissa Järvenpään kaupungin kaivulupaohje 1 (19) Kaivulupaohje Järvenpään kaupungissa Tämä ohje on otettu käyttöön 1.1.2013. Järvenpään kaupungin kaivulupaohje 2 (19) 1. Kaivutyöt yleisillä alueilla 4 1.1 Yleistä

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MAKSUT 2014 Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2014 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta

Lisätiedot

Työnaikaiset liikennejärjestelyt - opas

Työnaikaiset liikennejärjestelyt - opas Työnaikaiset liikennejärjestelyt - opas SKTY:N Syyspäivät Lahdessa 4.-5.11.2013 yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi, Kuntaliitto Ohjeen taustaa Tavoitteena yhdenmukaistaa tilapäisten liikennejärjestelyjen

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 18.11.2014 145, liite 3 MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen Puistoalueet ovat yleisiä alueita, ne on tarkoitettu oleskeluun, leikkiin, liikuntaan ja lähiluonnon tarkkailuun Vantaan

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Katujen ja puistojen käytön ohjeet ja -ehdot

Katujen ja puistojen käytön ohjeet ja -ehdot LAPPEENRANTA Tekninen toimi Kadut ja ympäristö Katujen ja puistojen käytön ohjeet ja -ehdot Vesa Verho 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1.1. SIJOITTAMISLUPA

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS 10.02.2009 MÄNTSÄLÄN KUNTA Työselostus Sivu 2 Sisältö 10000 MAARAKENTEET... 3 11113 SUOJATTAVA KASVILLISUUS... 3 20000 PÄÄLLYS-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja Punkalaitumen kunta Tekninen toimi 22.3.2017 PUNKALAITUMEN KUNTA 2(6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS...

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATULUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATULUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2017 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATULUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katuluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2017 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPIDON TUOTANTOSOPIMUS Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien liikennealueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen lautakunta Noudatettavat asiakirjat Sopimuskausi

Lisätiedot