Nämä kolme hanketyöryhmää yhdessä seurantaryhmän kanssa muotoilivat ne tavoitteet, jotka tässä ohjelmassa on esitetty.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nämä kolme hanketyöryhmää yhdessä seurantaryhmän kanssa muotoilivat ne tavoitteet, jotka tässä ohjelmassa on esitetty."

Transkriptio

1

2 ESIPUHE Yhteinen sijoitus tulevaisuuteen Loviisan seudulla on kolmen kunnan yhteinen lapsipoliittinen hanke, jota työstettiin poikkeuksellisen tiiviillä aikataululla syyskuusta 2006 tammikuun 2007 loppuun. Hanketyöskentelyyn osallistuivat Lapinjärvi, Loviisa ja Ruotsinpyhtää. Kussakin kunnassa hanketyöryhmän muodostivat kunnan asettamien virka- ja luottamusmiesedustajien lisäksi edustajat keskeisimmistä sidosryhmistä (esim. seurakunnat ja yhdistykset). Hanketyöskentelyyn kutsuttiin nimettyjen hankeryhmien lisäksi kaikki kuntalaiset. Lasten ja nuorten asioista keskusteltiin mm. kotona, vanhempainilloissa, työpaikoilla, hiekkalaatikoilla. Kunnan nimeämä työntekijä toimi hanketyöryhmän vetäjänä sekä sihteerinä, joten hankkeen tuottama tietotaito jäi kuntien käyttöön vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Nämä kolme hanketyöryhmää yhdessä seurantaryhmän kanssa muotoilivat ne tavoitteet, jotka tässä ohjelmassa on esitetty. Monista esille nousseista tarpeista suurin painotus lähivuosina kohdistuu kuntien yhteistyölle sekä lapsiperheiden viihtyvyyden lisäämiseen: kuntien joustavalle yhteistyölle tulee luoda toimiva malli tämän mallin pohjalta tulee esim. nuorisotyö organisoida alueellisesti, toiveena on alueellisen palvelustrategian luominen yhteistyön kehittäminen palvelee käynnissä olevaa paras hanketta ja helpottaa nuorisotyön koordinointia alueella Ruotsinpyhtään ja Lapinjärven leikkipuistoille on laadittava suunnitelmat, jotka myös toteutetaan. Leikkipuistoja tulee jatkossa huoltaa niin, että ne täyttävät turvallisuudelle asetetut kriteerit. perheiden jaksamiseen tulee panostaa ja heidän kasvatustyötään tukea Loviisan seudun lapsipoliittiset ohjelman linjaukset ulotetaan kaikkeen päätöksentekoon kuntaorganisaatiossa. Muiden kuntien kokemukset ovat osoittaneet, että toimiva elinkeinopolitiikka, liikenneturvallisuus ja korkealaatuisen työvoiman saatavuus ovat lapsipolitiikassa yhtä tärkeitä päämääriä kuin lapsia ja perheitä tukeva paikallinen koulutus-, kaavoitus-, sosiaali- tai asuntopolitiikka. Väestön ikääntyessä lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista huolehtiminen on paras sijoitus tulevaisuuteen. Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä palvelujen kehittämisellä on merkittävä osa kunnan vetovoimaisuudessa. Näiden palvelujen taso ja saatavuus ovat monissa perheissä pääosassa, kun etsitään uutta asuinpaikkaa. Näin tarkasteltuna lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyöskentely liittyy seutukunnan elinkeinopolitiikkaan. 2

3 SISÄLTÖ 1 LAPSIPOLIITTISEN OHJELMAN EHDOTUKSET Seutukunnan palvelut Lapinjärven palvelut Loviisan palvelut Ruotsinpyhtään palvelut 7 2 LAPSIPOLIITTISEN OHJELMAN TEON TAUSTA Kastu Valtuustoaloitteet Palvelustrategia Lapsipoliittinen hanketyöskentely 10 3 LASTEN JA NUORTEN ELINYMPÄRISTÖ Väestörakenne Elintaso ja elinolot 13 4 LOVIISAN SEUTU LASTEN JA NUORTEN ASUINPAIKKANA Fyysinen ympäristö Alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi Katsaus lasten ja nuorten elämismaailmaan alueella 19 5 LIITTEET Alueen yhteiset palvelut Lapinjärven palvelut Loviisan palvelut Ruotsinpyhtään palvelut Sosiaalipalvelut Järjestöjen toiminta 29 6 SEURANTARYHMÄ LAUSUNTOKIERROS 33 3

4 1 LAPSIPOLIITTISEN OHJELMAN EHDOTUKSET 1.1 Seutukunnan palvelut taulukko ks. liite 5.1 Itä-Uudellamaalla palveluja on päätetty kehitellä niin sanotun mosaiikkimallin mukaan. Kunnallisia palveluita ja niiden järjestämistä tarkastellaan mataloituvien kuntarajojen yli. Myös monet lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtimisen osa-alueet tehostuisivat kuntien lisääntyvästä yhteistyöstä. Loviisan seudulla tarkoitetaan jatkossa Lapinjärveä, Liljendalia, Loviisaa, Pernajaa sekä Ruotsinpyhtäätä, vaikkeivät kaikki mainitut kunnat tämän lapsipoliittisen ohjelman valmisteluun osallistuneetkaan. Seuraavien toimenpide-ehdotusten toteuttaminen parantaa Loviisan seudun lasten ja nuorten hyvinvointia. LAPSIPOLIITTISET SEMINAARIT Lasten tärkein kasvupaikka on koti. Vanhempien ja muiden läheisten antama rakkaus, opastus ja kannustus sekä asettamat rajoitukset ovat välttämättömiä aineksia ihmisen tasapainoiseen kehitykseen. Kaikki yhteiskunnan toimet, jotka tukevat kotien suotuisaa kasvatusilmapiiriä koituvat lasten hyväksi ja monet poliittiset ja virkamiesten hallinnoimat ratkaisut heijastuvat joskus huomaamatta - lasten kasvuoloihin. Kuntatasolla keskeisten virkamiesten yhdessä valtuuston kanssa olisi ainakin kerran vaalikauden aikana pidettävä lapsipoliittinen seminaari. Siinä tarkastellaan kunnan toimia ja suunnitelmia lasten elämän ja kasvatuksen näkökulmasta. LAPSI- JA NUORISOASIAMIEHEN TOIMI Seutukunnalle perustetaan lapsi- ja nuorisoasiamiehen toimi, joka ensivaiheessa olisi määräaikainen ( ). Asiamies toimisi kasvatusyhteyshenkilönä, jonka tehtäviin kuuluisivat mm.: luoda kanavat lasten ja nuorten mielipiteiden ja tarpeiden kuulemiseksi ja niiden esille tuomiseksi, esim. lapsipoliittisiin seminaareihin tuoda lasten ja nuorten elämään liittyvää asiantuntemusta eri toimialoille luoda yhteistyörakenteita lapsille ja nuorille palveluja tai harrastuksia tuottavien toimijoiden välille laatia mittaustapoja, joilla lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän politiikan vaikutuksia voidaan arvioida Lapsi- ja nuorisoasiamies toimii laaja-alaisena edunvalvojana, joka tuo lasten ja nuorten näkökulman esille seutukunnan päätöksentekoon. NUORISOTYÖN PALVELUSTRATEGIA Loviisan seudun kunnat laativat yhteisen suunnitelman nuorisotyön järjestämiseksi ja voimavarojen kohdentamiseksi palvelujen tarpeen mukaan. 4

5 LASTEN JA NUORTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA Iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan tässä lähinnä luokkalaisten kerhotoimintaa, sillä pienempien iltapäivähoito on jo kohtuullisella tolalla. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuuksia koulupäivän jälkeen vaihtoehtona toimettomalle yksin olemiselle ja ei-toivotuille aktiviteeteille. Siirtämällä harrastetoiminnan painopiste koulun jälkeiseen iltapäivään, tuetaan perheiden yhdessäoloa ilta-aikaan. Lisäksi iltapäivän harrastetoiminnalla lisätään lasten ja nuorten osallisuutta ja annetaan mahdollisuuksia sosiaalisten taitojen kehittymiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen. YHTEINEN KOULUTUSOHJELMA VARHAISKASVATUKSEN, SOSIAALITYÖN JA PERUSOPETUKSEN HENKILÖSTÖLLE VARHAISEN VAIKUTTAMISEN EDISTÄMISEKSI Varhainen vaikuttaminen lasten piileviin tai orastaviin ongelmiin on ammatillisen henkilöstön kannalta haasteellinen ja tuo esille erityisiä koulutustarpeita. Se edellyttää taloudellista sijoitusta lasten kanssa työtä tekevän henkilöstön koulutukseen ja ohjaukseen. Myös vanhemmille suunnattuihin kasvatusiltoihin ja koulutustapahtumiin tulee panostaa (esim. FöräldraKraft, Kasvattajan Kapsäkki). NUORISOTIEDOTUS Nuorisotiedotus ja -neuvonta on yksi nuorisotyön työmuodoista, jossa nuorille annetaan nuorisotiedotuksen keinoin ammattitaitoista apua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuorisotiedotuksessa ja -neuvonnassa on kyse siitä, että nuoret voivat itse halutessaan ratkaista omia ongelmiaan erilaisten välineiden (vihkoset, oppaat, Internet) avulla. Tämä edellyttää informaation hakijalta taitoja ja valmiutta tarvittavien tietojen etsimiseen. Nuorisotiedotuksen ja neuvonnan palvelujen tarjoaminen on osittain aktiivisesti etsivää toimintaa, henkilökohtaiseen, intensiiviseen tukemiseen ja auttamiseen tähtäävää. Alueen nuorisotiedotuspalveluja tulee lisätä ja kehittää, esim. kiertävän nuorisotiedotusbussitoiminnan muodossa. PÄIHTEETTÖMYYDEN TOIMINTAMALLI Alueelle tulee kehittää seudullisesti toteutettava raittiustyön (päihteettömyyttä edistävä) toimintamalli. Seutukunnan yhdyshenkilöksi nimetty työntekijä toimii linkkinä valtakunnan tason raittiustyöhön. AVARTTI Avartti - nuoret sen tekevät! on kansainvälinen vuotiaiden toimintaohjelma, joka perustuu olemassa olevien järjestöjen ja organisaatioiden yhteistyöhön. Loviisan seudulla kehitetään Avartti niin yleiseksi työmuodoksi, että nuoret voivat vaivattomasti suorittaa eri osiot (palvelu-, taito-, liikunta- ja seikkailuosio) missä kunnassa tahansa. Avartti on monimuotoinen työkalu, jonka voi liittää lähes kaikkeen nuorten toimintaan, kuten kulttuuriin, liikuntaan, talotoimintaan, yhdistystoimintaan, koulujen tukioppilastoimintaan, seurakunnan nuorisotyöhön, työpajatoimintaan. 5

6 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT JA LOVIISAN MONITOIMIHALLI Kevyen liikenteen väylät ovat tärkeä arjen liikuntapaikka Loviisan seudulla. Ne palvelevat kuntalaisia vauvasta vaariin. Niitä tulee lisätä. Porlammin hallin lisäksi Loviisan seutu tarvitsee toisen täysmittaisen uimahallin. Loviisan monitoimi - uimahalli tulee suunnitella palvelemaan laadukkaasti myös lapsia ja nuoria. NUORTEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET Maaliskuussa 2006 voimaan tulleen nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista, tukea nuorten itsenäistymistä sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorille varataan konkreettisia mahdollisuuksia osallistua nuorisopolitiikkaa koskevien asioiden valmisteluun. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Seutukunnalla viritetään nuorisoparlamenttitoimintaa (NUPA). 1.2 Lapinjärven palvelut taulukko ks. liite 5.2 LEIKKI- / ASIAKASPUISTON PERUSTAMINEN Fyysisen ympäristön rakentamisessa virikkeitä antavilla, kannustavilla ja turvallisilla leikkipaikoilla on suuri merkitys viihtyvyyden kannalta. Leikkipaikkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja hoidossa tulee huomioida puiston soveltuminen perheiden ja vanhusten tarpeisiin. NUORISOTYÖN VAKIINTUMINEN KUNTAAN Lapinjärvelle on pitkän tauon jälkeen viimeinkin saatu nuorisotyöntekijä. Nuorisotyöntekijä on ollut toimessa nyt vuoden verran ja kunnan nuorisotyön kehittäminen on saatu käyntiin. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että lapsi- ja nuorisotyön merkitys huomioidaan kuntaorganisaation kaikissa hallintokunnissa ja sen asema turvataan myös mahdollisten säästöjen aikana. Nuorisotyön määrärahoja kasvatetaan toiminnan lisääntymisen myötä. Lyhyen tähtäimen suunnitelmissa tulee olla kerho-ohjaajien palkkaaminen sekä suunnitelma tarjottavista nuorisotyön lähipalveluista. (Etsivän nuorisotyön käynnistäminen edellyttäisi erityisnuorisotyöntekijän palkkaamista.) LIIKUNTAPAIKKOJEN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN Ulkona liikkuminen on perusliikuntaa, johon tulee Lapinjärvellä jatkossa satsata enemmän. Pienen, vetovoimaisen kunnan tulisi sitoutua pitämään ulkoliikuntapaikat, kuten kuntopolkuja latuverkostot sekä uimarannat ja virkistysalueet hyvässä kunnossa. Liikuntapaikkatarjontaa tulee laajentaa uusia maastopolkuja merkitsemällä. 6

7 KOULUKURAATTORIN JA PSYKOLOGIN PALVELUJEN TURVAAMINEN YMPÄRI VUODEN Kouluhyvinvoinnin lisäämisen korostaminen on erittäin tärkeä, kehitettävä asia. Varhainen puuttuminen ja ennalta ehkäisevä työ lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta nimenomaan koko kouluyhteisötasolla peruskoulun alaluokilta alkaen on ensiarvoisen tärkeää. Tällä hetkellä Lapinjärven koulujen oppilailleen tarjoamat koulupsykologin palvelut eivät ole riittäviä ja koulukuraattoria ei ole. 1.3 Loviisan palvelut taulukko ks. liite 5.3 HENKILÖSTÖRESURSSIN LISÄYS TOTEUTUNUT Loviisassa vapaa-aikasihteerin poistaminen aiheutti työtehtävien uudelleen järjestelyistä huolimatta sen, että vapaa-aikatoimen kehittäminen ja hallinnointi on tällä hetkellä vain auttavasti hoidettu. Vuoden 2007 talousarvioon on kuitenkin nyt varattu vapaa-aikasihteerin palkkarahat. Uusi viranhaltija on aloittanut työt elokuussa. VARAUTUMINEN LASTEN JA NUORTEN KULTTURITEMPAUKSIIN Nuorisolain hengen mukaisesti kunnan tulee tukea lasten ja nuorten omaehtoista kulttuuriharrastustoimintaa. Kulttuurisen nuorisotyön tulisi olla olennainen osa nuorisotyötä ja toimia samalla lisäpalveluna kulttuuripalvelujen kentällä. Loviisassa lähdetään kokeilemaan kulttuurikerhon teemoittamista Nuori Kulttuuri aiheiden pohjalta. Loviisassa lapset ja nuoret ovat muutenkin kohderyhmänä kaikessa kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen palvelutarjonnassaan. Esimerkiksi Loviisan kaupunginmuseon tavoitteisiin kuuluu vuosittain tapahtumia tai näyttelyjä erityisesti lapsille ja perheille. Koulujen kanssa tehdään erilaisia projekteja ja kehitellään koululaisille omia ohjelmia. Loviisan seudulla muodostettiin lähihistoriassa muutaman vuoden ajan ryhmä nuorisotilanuorista, joiden kanssa toteutettiin nuorista itsestään lähtevää musikaalitoimintaa. Ryhmä kulki nimellä MultiActionTeam ja sen toiminnasta vastasi vapaa-aikaohjaaja. Seutukunnalla tulee varautua vastaavanlaiseen toimintaan, kun innostusta ilmenee. 1.4 Ruotsinpyhtään palvelut taulukko ks. liite 5.4 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOIDON KEHITTÄMINEN Ensimmäisen luokan oppilaat ilmoittavat tarpeensa aamu- ja/tai iltapäivähoitoon samalla, kun ilmoittautuvat kouluun. Samaan aikaan kartoitetaan myös toisen luokan oppilaiden vastaava tarve. Mikäli tarve on huomattavasti edellisiä vuosia suurempi, käynnistää koulutoimi aamuja iltapäivätoiminnan kehittämistyön kunnassa. Samalla tulee harkintaan se, ostetaanko kerhopalvelua esim. seurakunnalta vai tuotetaanko se itse. Mikäli kerhot siirtyvät valtionosuusjärjestelmän piiriin, nousee kerhomaksu automaattisesti ainakin lakisääteiselle tasolle. Ovatko vanhemmat valmiita tähän satsaukseen? 7

8 VANHEMPIEN YHTEISTYÖN VIRITTÄMINEN Hanketyön aikana kuntaan toivottiin perustettavan esim. vanhempainyhdistystä, joka ei olisi sidoksissa mihinkään kouluun tai päiväkotiin, vaan toimisi kaikkien vanhempien ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Vapaa-aikaohjaaja valmistelee asiaa. LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITÄMINEN Fyysisen ympäristön rakentamisessa virikkeitä antavilla, kannustavilla ja turvallisilla leikkipaikoilla on suuri merkitys viihtyvyyden kannalta. Leikkipaikkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja hoidossa tulee huomioida voimassa olevat säädökset sekä kestävän kehityksen tavoitteet. Ruotsinpyhtäällä rakennetaan vuoden 2007 aikana leikkipuisto Ruukkiin skeittipuiston viereen. Vuoden 2006 aikana alue on tasattu, leikkivälineet on hankittu ja kasattu. Leikkivälineet pystytettiin kesällä Nykyisellä henkilöstöresurssilla Ruotsinpyhtää kykenee ylläpitämään ja hitaasti kehittämään kahta olemassa olevaa leikkipuistoa: Tesjoen ja Ruukin leikkipuistoja. Lisäksi koulujen yhteydessä olevien leikkipaikkojen ylläpito kysyy resursseja. Mikäli kuntalaisilla on kiinnostusta kehittää leikkipaikkoja sekä skeittipuistoja enemmänkin, tulisi kokonaissuunnitelmaa varten perustaa oma työryhmä. Uutena lisänä kokonaissuunnitelmaan on toivottu uimarantojen yhteyteen perustettavia leikkipaikkoja. Teknisen johtajan mukaan uimarantojen leikkipaikat ovat kaukainen haave. 8

9 2 LAPSIPOLIITTISEN OHJELMAN TEON TAUSTA 2.1 Kastu Loviisan seutu valittiin yhdeksi Kasvatus Tulevaisuuteen (KASTU) hankkeen pilottipaikkakunnaksi vuonna KASTUn lyhyen ajan tavoitteisiin kirjattiin mm. kuntien lapsipoliittisten ohjelmien laadinta yhteistyössä sidostahojen kanssa. KASTU päättyi vuonna 2005, jolloin lapsipoliittisen ohjelman laadinta nousi yhä ponnekkaammin esille hanketyöryhmässä. 2.2 Valtuustoaloitteet Vuonna 2004 RKP jätti Loviisan kaupunginvaltuustolle aloitteen, joka koski nuorten mahdollisuuksia saada äänensä kuuluvaksi päätöksenteossa. Samassa kokouksessa SDP jätti aloitteen, jonka perustana oli ajatus parantaa nuorten mahdollisuuksia löytää työtä. Helmikuussa 2005 jätettiin Loviisan kaupunginvaltuustolle 15 valtuutetun allekirjoittama aloite, joka esitettiin, että kaupunginhallitus selvittäisi mahdollisuuksia valmistaa kaiken kattava nuorisopoliittinen ohjelma sekä perustaa nuorisoasiamiehen toimi. 2.3 Palvelustrategia Loviisan kaupungin palvelukeskusten palvelustrategioiden työstö alkuvuodesta 2005 nosti esille vapaa-aikatoimessa jälleen lapsipoliittisen ohjelman tarpeen. Kulttuuri- ja vapaaaikakeskuksen palvelustrategian mukaisesti nuorisotyön pääteemoina ovat nuoren oman ajankäyttöön kohdistuvan aktiivisen kansalaisuuden tukeminen, nuoren sosiaalinen vahvistaminen ja nuoren itsenäisyyden tukeminen sekä nuorten kasvu ja elinolojen parantaminen. Myös koulutuskeskuksen yhtenä päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Ruotsinpyhtään kunnan toiminta-ajatuksena on toimia itsehallintoyhteisönä, jonka keskeisin tehtävä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja sen edellyttämien palvelujen järjestäminen. Asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavien palvelujen lisäksi kunnalla on päävastuu alueensa kestävästä kehityksestä sekä ympäristön että yhdyskunnan osalta. Kunnan tavoitteena on, että Ruotsinpyhtäätä kehitetään viihtyisänä ja asukkaita houkuttelevana kuntana, jossa asuminen ja eläminen ovat mahdollista myös tulevaisuudessa. Kunnan toimintalinjoina on mm. yhteistyön kehittäminen naapurikuntien kanssa sekä maakunnan tasolla, sekä kunnan palvelujen, asuntojen ja alueiden markkinointi. Vapaa-aikalautakunnan palveluajatuksena on tarkoitus parantaa yksilön ja yhteisön elämänlaatua Ruotsinpyhtäällä kehittämällä ja ylläpitämällä yksilön kasvua ja terveitä elämäntapoja edistäviä palveluja. 9

10 Ruotsinpyhtään kunta on erillisten kylien muodostama kokonaisuus, jolla ei ole selvää kuntakeskusta. Kunnanhenkilöstöorganisaatio on niukka. Lapsipoliittiselle hankkeelle on kunnassa tarve, mutta sen toteuttamiselle ei yksin ole olemassa riittäviä resursseja. Lapinjärven vapaa-aikatoimelle hanke on esitelty jo keväällä 2005, mutta sitä ei viety eteenpäin kuntaorganisaatiossa, koska silloisessa suunnitelmassa kuntien omarahoitusosuus oli liian suuri, eikä kunnalla ollut lupaa täyttää edes nuorisotyöntekijän tehtävää. Hanke koettiin kuitenkin hyväksi, eikä sitä haluttu kokonaan haudata. Vuoden 2006 alusta nuorisotyöntekijä aloitti kenttätyön ja 30% hänen työpanoksestaan osoitettiin hankkeeseen seuraavan puolentoista vuoden aikana. 2.4 Lapsipoliittinen hanketyöskentely Lapsipoliittinen hanketyöskentely toteutettiin Lapinjärvellä, Loviisassa ja Ruotsinpyhtäällä pääasiallisesti syyskuun 2006 ja tammikuun 2007 välisenä aikana. Hanketyöskentelyyn kutsuttiin nimettyjen hankeryhmien lisäksi kaikki kuntalaiset. Lasten ja nuorten asioista keskusteltiin kotona, vanhempainilloissa, työpaikoilla, hiekkalaatikoilla Osittain hanke alkoi jo heinäkuussa 2005 Loviisan va. vapaa-aikaohjaaja Kirsi Kippolan vetämänä. Tällöin mukana oli kunnista vain Loviisa hankkeelle palkattiin projektisihteeri lääninhallituksen rahoittamana. Projektisihteeri olikin hankkeelle se henkilöstöresurssi, jota ilman hanketta ei olisi voinut toteuttaa. Hanke pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman pitkälti jo olemassa olevin materiaali-, laite- ja tilaresurssein. Hankkeen toteuttaminen kosketti jokaisessa kunnassa työntekijää eri sektoreilla. Suuren työpanoksen antavat myös vapaaehtoistyötä tekevät yhdistykset edustajineen. Yhteisen oppimisprosessin varmistamiseksi kuntien sisäisiin organisaatioihin luotiin lasten ja perheiden näkökulmaa esillä pitävät omat hanketyöryhmät. Työryhmien tehtävänä oli vastata hankkeen etenemisestä kunnassa sekä luoda kuntakohtainen lapsipoliittinen ohjelma. Työryhmän muodostivat kunnan asettamat virka- ja luottamusmiesedustajat. Lisäksi työryhmään kutsuttiin edustajat keskeisimmistä sidosryhmistä. Ajatuksena oli, että työryhmät olivat kokoonpanoiltaan poikkihallinnollisia, joissa toimii myös aktiivisesti kunnan kolmas sektori (so. paikalliset yhdistykset). Kunnan nimeämä työntekijä toimi hanketyöryhmän vetäjänä sekä sihteerinä, jotta hankkeen tuottama tietotaito jäi kuntien käyttöön vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Projektisihteeri toimi työryhmässä puheenjohtajana sekä asiantuntija-apuna. Lisäksi hän toimi linkkinä seudulliseen seurantaryhmään. Kunnat nimesivät hanketyöryhmiensä vetäjiksi seuraavat henkilöt: Petra Bäcklund, nuorisotyöntekijä, Lapinjärvi Sari Hännikäinen, vapaa-aikaohjaaja, Loviisa (sijaisena saakka Kirsi Kippola, va. vapaa-aikaohjaaja) Jaana Huovila, seurakunnan nuorisotoiminnan ohjaaja, Ruotsinpyhtää 10

11 Seurantaryhmä vastasi lapsipoliittisen ohjelman seudullisesta osiosta. Osio laadittiin kuntakohtaisten ohjelmien pohjalta. Seurantaryhmän tehtäviin kuului myös seurata kuntien hanketyöryhmien työskentelyä. Kunnat nimesivät seurantaryhmään kaksi edustajaansa (hankevastaava sekä luottamusmiesedustus). Projektisihteeri toimi työryhmän sihteerinä. Projektisihteeri toimi hankkeen lisäresurssina. Hänen työnsä ajoittui Toimenkuvaan kuului mm.: toimia sihteerinä seurantaryhmässä sekä toimia linkkinä seurantaryhmän ja hanketyöryhmien välillä toimia asiantuntija-apuna sekä puheenjohtajana kuntien hanketyöryhmissä vastata eri osa-alueiden välisestä yhteistyöstä ja tiedonkulusta sekä toimia tiedotustiimin vetäjänä toimia ammattiapuna ja tukihenkilönä kuntien nimeämille hankevastaaville toimia Arcadan opiskelijan yhdyshenkilönä, hänen suorittaessaan kyselytutkimusta Loviisan högstadiumilla nuorten elinoloista Kolmen kunnan hanketyöryhmät muotoilivat ne tavoitteet, joilla ohjataan lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä toimintoja (kts. kappale viisi). Hanketyöryhmien kokoonpanot: Kirsi Kippola Petra Bäcklund Sari Hännikäinen Jaana Huovila Projektisihteeri Nuorisotyöntekijä Vapaa-aikaohjaaja Nuorisotoimenohjaaja Lapinjärven hankevastaava Loviisan hankevastaava Ruotsinpyhtään hankevast. Brinkas Bengt Flinck Sirpa Grönholm Thomas Isberg Christel Wilhelmson Pia Arhosalo Iiris Bergheim Tove Illman Jörgen Lund Carina Mickos Christina Nuutila Raino Paalosmaa Arja Perälä Matti Rautiola Anja Simola Anni Smeds Katja Toivola Soila Turja Ulla-Maija Björkas Ann-Louise Bäcklund Annika Bärlund Nina Halonen Taimi Karlsson Ann-Mari Karvonen Juha Lundberg-Andersson Rita Meriheinä Thérése Meriluoto Marjaana Nyström Tom Rosenberg Thomas Räisänen Minna Schroderus Toini Silvala Suvi Sirén Nina Stenman Sonja Stenvall Miriam Tenhunen Timo Vauhkonen Susanne Vaenerberg Carl-Erik Heikkilä Irma Hovi Karolina Huuhtanen Tapani Ikäheimo Johanna Junnonen Mirja Kaukola Sera Kiljander Marina Nyberg Desiré Saarinen Eija Siiman-Seppänen Miia Stjernvall-Malmberg Camilla Suur-Näkki Tarja Viksten Anne Lapsipoliittisen hankkeen seurantaryhmä: Timo Noroviita, Ruotsinpyhtään kv, seurantaryhmän puheenjohtaja Hanne Owen, Lapinjärven kv Jaana Visavuori-Terävä, Loviisan kv 11

12 3 LASTEN JA NUORTEN ELINYMPÄRISTÖ Nuoret tarvitsevat vahvaa edunvalvontaa 3.1 Väestörakenne Vuonna 2002 Suomen väkiluku oli 5,2 miljoonaa. Väestöstä alle 18-vuotiaiden osuus on 21,4 prosenttia. (Kalliomaa, 2006). Suomen väestönkasvu on tasaantunut 2000-luvulla. Väestö kasvoi vuosikymmenen alkupuolella vain noin hengellä. Alueelliset erot väestökehityksessä ovat olleet huomattavia. Väestöltään kasvavia seutukuntia on parikymmentä. Näitä olivat etenkin pääkaupunkiseutu ja eri maakuntakeskukset ja niiden ympäristöalueet. Väestömenetykset ovat olleet suurimmat Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä eräillä alueilla läntisessä Suomessa. (Tahvanainen, 2006). Lapset elävät noin perheessä, suurin osa isänsä ja äitinsä kanssa, joskin niin sanottujen uusperheiden ja yksinhuoltajaperheiden määrä on kasvanut. Lapsista noin 15 prosenttia asuu yksinhuoltajaperheissä ja noin 8 prosenttia uusperheissä. Avioliiton ulkopuolella lapsista syntyy noin 30 prosenttia, joista suurin osa avoliitoissa. Suomessa on nykyisin yleistä, että vanhemmat solmivat avioliiton vasta ensimmäisen lapsen synnyttyä. Kaikki lapset perhetaustastaan riippumatta on pyritty lainsäädännöllä saattamaan mahdollisimman tasavertaiseen asemaan. (Kalliomaa, 2006). Vuonna 2002 Suomessa syntyi lasta. Syntyvyys on pysynyt Suomessa eurooppalaisittain verraten korkeana (1,74 prosenttia), joskin tulevaisuudessa maamme väestö ikääntyy yhä nopeammin kuten muuallakin Euroopassa. (Kalliomaa, 2006). Väestöennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa 17 %:sta (vuosi 2010) 26 %:iin (vuosi 2030). Tulevaisuudessa erityisesti työikäisen väestön määrä vähentyy. Kun vuotiaita vuonna 2010 on väestöstä 66 %, on vastaava osuus vuonna %. Lasten ja varhaisnuorten osuuden sen sijaan arvioidaan pysyttelevän noin 16 %:ssa koko ennusteajanjakson ja laskevan 15 prosenttiin vuonna (Tahvanainen, 2006). Suomen väkiluku tulee arvioiden mukaan pysymään nykyisessä noin 5,4 miljoonan tasossa ainakin vuoteen 2040 saakka. Ennusteiden mukaan 50 vuoden kuluttua vuositasolla syntyy noin lasta vähemmän kuin nykypäivinä. Tuolloin tuo syntyneen määrä tarkoittaa väkiluvun pienenemistä alle viiden miljoonan. (Tahvanainen, 2006). Kansainvälisesti vertailtuna molemmat pienten lasten vanhemmat käyvät Suomessa hyvin yleisesti kokopäivätyössä. Siksi suuri osa lapsista on päivähoidossa, tavallisimmin kunnallisessa päivähoidossa heti noin vuoden mittaisen palkallisen äitiysloman jälkeen. Äitiysloman jälkeen töihin paluuoikeuden säilyttävä hoitovapaa on yleistynyt, samoin noin kuukauden pituisen isyysloman pitäminen. (Kalliomaa, 2006). Suomessa suurella osalla lapsista on jo ennen kouluikää oma itsenäisen elämisen alueensa (päivähoito). Tämä merkitsee sitä, että perheiden yhdessä viettämä aika vähenee. Perheenjäsenten, myös melko pienten lasten, harrastukset vahvistavat tätä kehitystä. (Kalliomaa, 2006). 12

13 Peruskoulu aloitetaan seitsemänvuotiaana. Viime vuosina päivähoidon ja peruskoulun aloittamisen väliin on kehitetty esikoulu, jonka organisoi kunnasta riippuen sosiaalitoimi (päivähoito) tai koulutoimi (koulut). Järjestelmä on lapsille vapaaehtoinen, mutta samalla se on subjektiivinen oikeus. Peruskoulun ensimmäistä ja toista luokkaa käyvien iltapäivähoitoa kehitetään ja laajennetaan. Kunnat koordinoivat tätä palvelua. (Kalliomaa, 2006). Käsitys lapsesta ja lapsuudesta on Suomessa muuttunut viime vuosikymmeninä merkittävästi. Lastensuojelulainsäädäntö ulottaa lapsuuden 18 ikävuoteen asti. Käytännön kasvatustyössä ja - toiminnassa lapsuuden ja nuoruuden välimaastoon on hahmottunut varhaisnuoruuden käsite, jolla tarkoitetaan lähinnä vuotiaita. Yli 15-vuotiaita on totuttu pitämään käsitteellisesti nuorina. (Kalliomaa, 2006). Myös lasten ja vanhempien väliset suhteet ovat muuttuneet. Lapsia ei enää pidetä vanhempien omaisuutena ja kasvatustoimenpiteiden kohteina. Nykyään lapsuus nähdään elämänvaiheena, joka ei ole vain kasvamista nuoruuteen ja aikuisuuteen, vaan itsessään arvokas elämänvaihe. Lainsäädäntö korostaa vanhempien ja huoltajien vastuuta lapsesta sekä velvollisuutta tukea lasta hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. (Kalliomaa, 2006). Yhteiskunta pyrkii perhepolitiikalla tukemaan erityisesti nuorten perheiden kasvua vastuulliseen vanhemmuuteen. (Kalliomaa, 2006). Taulukko 1 : Ikäluokka- ja sukupuolijakauma Suomessa 3.2 Elintaso ja elinolot Väestökehityksen ja -rakenteen muutos vaikuttaa tulevaisuudessa luonnollisesti myös väestön keskuudessa vallitsevaan elatussuhteeseen. Vuonna 1998 sataa työllistä kohden oli 133 eityöllistä. Huolimatta kohentuneesta työllisyystilanteesta tulee elatussuhteen kehitys muodostumaan tulevaisuudessa yhä suuremmaksi ongelmaksi. Vuonna 2030 arvioidaan sataa työllistä kohden olevan jo 145 työvoiman ulkopuolella olevaa. Kun tarkastellaan väestöennusteiden vaikutuksia Rekisteritilanne / Lähde: Väestörekisterikeskus julkisen sektorin palveluiden tuottamiseen ja tarjontaan, ennakoi se vanhuspalveluiden voimakasta kasvua ja vastaavasti lapsiin ja nuoriin kohdistuvien, etenkin sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden tarjonnan vähentymistä. 13

14 Suomalainen nuoriso on korkeasti koulutettua. Toisen asteen koulutuksesta on Suomessa muodostunut käytännössä osa oppivelvollisuutta. Nykyisin yli 90 % ikäluokasta jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen; yli puolet lukioissa ja kolmannes ammatillisissa oppilaitoksissa. Nuoret suorittavat nykyisin ahkerasti myös toisen asteen ja korkea-asteen tutkintoja. 24-vuotiaista nuorista 81 % oli v suorittanut vähintään toisen asteen tutkinnon ja 35 %:lla vuotiaista oli vähintään alimman korkea-asteen tutkinto. Valtio jakoi 2006 nuorisotyömäärärahoina 34,2 milj. e (2001 jaettiin 11 milj. e). Tämä on noin 0,09 % valtion koko budjetista (2001 osuus oli 0,06%). Kunnille kohdistettujen nuorisotyön järjestämiseen tarkoitettujen valtionosuuksien maksatusperusteissa tapahtui muutos vuonna Tuolloin siirryttiin nuorisotyöstä kunnalle aiheutuvien kulujen korvaamisesta asukaslukuun perustuvaan avustukseen. Tämän käyttämisessä kunnat saavat käyttää omaa harkintavaltaansa. Käytännössä tämä on merkinnyt sitä, että kunta on saanut järjestää nuorisotoimen hoitamisen ja organisoinnin haluamallaan tavalla. Useissa kunnissa se on merkinnyt rajuja leikkauksia nuorisotoimen resursseihin. Täysin vapaasta harkintavallasta siirryttiin vuonna 1997 tilanteeseen, jossa kunnat velvoitettiin käyttämään nuorisotyöhön tarkoitetut valtionosuudet nuorisotyön ja -toiminnan toimintaedellytysten turvaamiseen. Vuonna 2006 valtionosuus kunnalliselle nuorisotoiminnalle oli 12,5 e / alle 29 -vuotias kuntalainen. Kunnat käyttävät nuorisotyöhön tällä hetkellä noin 155 meur vuosittain. Nuorisotoimen investointimenot ovat tällä hetkellä noin 155 milj.euroa. Kuntien budjeteista nuorisotyön osuus on pysytellyt noin 0,6 % tasolla. Luvut eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia, sillä esimerkiksi nuorisopuolella on tullut mukaan uusia toimintoja kuten nuorten työpajatoiminta. Taulukko 2: Nuorten elinoloissa tapahtuneet muutokset kouluterveyskyselyn mukaan luokkien oppilaille Etelä-Suomen läänissä 14

15 Toimeentulo-, työmarkkina- ja yleistä asumistukea saavien vuotiaiden määrät lasketaan kymmenissä tuhansissa. Eniten toimeentulotukea saaneita oli vuotiaiden joukossa. Noin kolmannes kaikista toimeentulotukea saaneista kotitalouksista oli uusia. Taulukko 3: Toimeentulotukea saaneet nuoret ikäluokittain Ikä Ikäluokkien väliset taloudelliset erot ovat kasvaneet. Etenkin nuorten toimeentulo muihin ikäryhmiin nähden on heikentynyt. Juuri nuoret kotitaloudet ovatkin kärsineet suhteellisesti eniten 1990-luvun lamasta, eivätkä siinä kasvaneet ikäryhmien väliset tuloerot ole kaventuneet. Syrjäytymiselle on tyypillistä monien eri ongelmien kasautuminen. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan vakavassa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria Ryhmän ytimen muodostavat ne nuoret, joiden pääasiallinen toimeentulo muodostuu toimeentulotuesta, ja jotka eivät näin ollen ole hakeutuneet koulutukseen tai työhön tai ovat keskeyttäneet opinnot. Näiden ongelmien esiintyminen yhdessä tai erikseen aiheuttaa usein muiden sosiaalisten ongelmien kasautumista. Kaikki tämä luo epävarmuuden nuoren tulevaisuudesta luvulta lähtien on nähty nuorten mielenterveysongelmien lisääntyvän selvästi. On arvioitu, että 15-25% nuorista kärsii nuoruusiän aikana sellaisesta pitkäkestoisesta oireilusta, johon olisi hyvä saada hoitoa. Nuoruusikäisillä vakavan masennuksen vuoden aikainen esiintyvyys on 3-10% ja pitkäaikaisen masennuksen esiintyvyys 1-2 %. Vakavan masennuksen elinaikainen esiintyvyys nuorilla on %. Tytöillä ja nuorilla naisilla masennuksen yleisyys on noin kaksinkertainen poikiin ja nuoriin miehiin nähden. Masennusoireita, jotka eivät täytä diagnostisia kriteereitä, esiintyy ainakin viidenneksellä nuoruusikäisistä. Nuoruusiän masennukselle on tyypillistä muiden psykiatristen häiriöiden esiintyminen samanaikaisesti depression kanssa %:lla masennuksesta kärsivistä nuorista on samanaikaisesti yksi tai useampi muu mielenterveyden häiriö, kuten käytös- ja tarkkaavaisuushäiriö, ahdistuneisuus tai päihteiden väärinkäyttö. Nuoruusikäisenä sairastettu masennusjakso ennustaa masennustiloihin sekä muihin mielenterveyshäiriöihin sairastumista myöhemmin nuoruusiässä sekä aikuisuudessa. Lisäksi on havaittu, että sellaisiinkin masennusoireisiin, jotka eivät vakavuudessaan yllä masennusoireyhtymän diagnostisiin kriteereihin, saattaa liittyä huomattavia ongelmia psykososiaalisessa selviytymisessä sekä nuoruudessa että aikuisiällä. Varhainen tunnistaminen ja hoito lyhentävät masennusjakson kestoa ja voivat ehkäistä uusia masennusjaksoja. Kaikki hoitoa tarvitsevat eivät hae tai saa hoitoa. Lasten ja nuorten määrä psykiatrisessa laitoshoidossa on lisääntynyt 1990-luvun lopulta alkaen vuotiaita oli psykiatrisessa hoidossa vuonna 2002 yli Sekä lasten että aikuisten psykiatrisessa hoidossa vallitsee sama suuntaus. 15

16 Potilasmäärät kasvavat ja hoitojaksot lyhenevät luvulla päihteiden käyttö ja saatavuus sekä niiden käytöstä aiheutuneet ongelmat lisääntyivät Suomessa luvulle siirryttäessä muutoksia on tapahtunut käytön ja haittojen suhteen. Tämä voidaan tulkita siten, että valistuskampanjat ovat ainakin osin tuottaneet tulosta. Alkoholin kulutus Suomessa on ollut kasvussa viimeisten kymmenen vuoden ajan, ja erityisen voimakkaasti kulutus kasvoi vuonna Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat että nuorten kohdalla alkoholin kulutuksen kasvu on pysähtynyt luvulla kerättyjen aineistojen perusteella näyttää siltä että 18-vuotiaita lukuun ottamatta alkoholijuomia käyttävien osuudet olisivat vähenemässä sekä tytöillä että pojilla. Raittius on lisääntynyt nuorten keskuudessa 2000-luvulla ja alkoholikokeilut ovat siirtyneet myöhempään ikään. Alkoholin käytön aloittamisikä vaikuttaa aikuisiän alkoholin käyttöön. Mitä nuorempana alkoholin käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin sitä käytetään aikuisiässä. Taulukko 4: Nuorten humalahakuinen juominen vuosina Vuosina huumetilanne näytti pahenevan lähes kaikkien mittareiden (kokeilut, ongelmakäyttö, sairaudet, kuolemat, rikollisuus) mukaan. Sen sijaan kehitys vuosina osoittaa selviä kehityksen hidastumisen merkkejä lähes kaikilla tätä ajanjaksoa kuvaavilla mittareilla. Viimeisimmän tiedon mukaan vuoden aikana huumeita käyttäneiden osuus on noin 3 % ja ongelmakäyttäjien noin 0,5 % aikuisväestöstä ( vuotiaat). Koululaisten ( vuotiaiden) osalta viimeisen vuoden käyttöluvut ovat noin 7 %. Ikäluokassa vuotiaat sekä käyttötaso (12 %) että ongelmakäyttötaso (0,9-1,3 %) ovat korkeimmat. Haittojen osalta (huumesairaudet, - kuolemat tai huumehoidon asiakkaat) sama ikäluokka on myös kärjessä, tosin pieniä tasaantumisen merkkejä näkyy kaikkein alhaisimman ikäluokan osuuksissa (alle 20 -vuotiaat). 3.3 Valtakunnallisia tavoitteita Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman kansallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian 2010 eräinä päätavoitteina ovat kansalaisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy ja hoito. Kaikessa terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä on tavoitteena kansalaisen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen. Tämän päivän lapset ja nuoret ovat vuoden 2010 aikuisia vastuunkantajia. Siksi on perusteltua ulottaa strategiaan liittyviä toimenpiteitä jo tämän päivän lapsiin ja nuoriin. Kansallisen strategian mukaan koulujen, sosiaali- ja terveydenhuollon, liikunta- ja nuorisotoimen, järjestöjen ja median yhteistoiminnan avulla ehkäistään syrjäytymistä, lisätään elämänhallintaa ja terveyttä sekä varmistetaan päihteiden käyttöön liittyvien sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien asiantunteva käsittely. Kansallisessa strategiassa korostetaan näiden toimenpiteiden suhteen koulun roolia. 16

17 Koko maassa joka kolmas lapsi kokee turvattomuutta aikuisten alkoholin liikakäytön ja itseensä kohdistuvan väkivallan pelon vuoksi. Yksilötasolla jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla vähintään yksi turvallinen aikuinen, joka on hänestä kiinnostunut ja on tavoitettavissa. Tutkimusten mukaan noin joka neljäs suomalainen lapsi on nähnyt aikuisten välistä väkivaltaa kotonaan. Perheväkivallan sivusta seuraaminen on lapseen kohdistuvaa monimuotoista ja - tasoista henkistä väkivaltaa. Henkinen väkivalta voi traumatisoida lasta yhtä paljon kuin fyysinen väkivalta. 17

18 4 LOVIISAN SEUTU LASTEN JA NUORTEN ASUINPAIKKANA 4.1 Fyysinen ympäristö Loviisan seudulla fyysinen ympäristö on muuttunut hitaasti. Liikenneympäristön rakentamisen tulisi tapahtua lasten ja iäkkäiden ehdoilla. Jokaisessa hankekunnassa onkin lähivuosina panostettu kiitettävällä tavalla liikenneturvallisuuden parantamiseen joko pitkäjänteisellä suunnittelulla tai erillisten hankkeiden kautta. Uusien asuntoalueiden rakentamisessa ja maankäytön tiivistämisessä pyritään huomioimaan myös liikenteen mahdollinen kasvu ja tätä kautta turvallisuusnäkökohdat. Lasten ja ikääntyvien kannalta olennaisia kehittämiskohteita ovat liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantamisen lisäksi joukkoliikenteen kehittäminen. Myös puistoalueiden merkitys asuinympäristön viihtyvyyden luojana on kiistaton. Hankkeen aikana kävi ilmi, että eri kunnissa asuvat lapset ovat hyvinkin eriarvoisessa asemassa puhuttaessa virikkeitä antavista, kannustavista ja turvallisista leikkipaikoista. Lapinjärvellä ja Ruotsinpyhtäällä nämä kysymykset nousivatkin keskeisiksi kehittämiskohteiksi. Leikkipaikkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja hoidossa tulee huomioida voimassa olevat säädökset sekä kestävän kehityksen tavoitteet. Katu- ja puistoalueiden lisäksi yleisten kiinteistöjen toimivalla rakentamisella vaikutetaan suuresti lapsille oikean ja turvallisen elinympäristön luomiseen. 4.2 Alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa kuvataan Stakesin valtakunnallisilla hyvinvointiindikaattoreilla, joiden on tarkoitus toimia kaikissa kunnissa mahdollisimman yhdenmukaisesti. Niiden avulla voidaan osoittaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanne ja siinä tapahtuvat muutokset kunnan sisällä ja eri kuntien välillä. Indikaattorit kuvaavat: miten lasten ja nuorten hyvinvointi kunnassa ilmenee mitkä tekijät vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin miten kunta huolehtii lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä Tähän raporttiin ei hankekuntien väestörakennetta, elintasoa ja elinoloja kuvaavia tunnuslukuja valtakunnallisten hyvinvointi-indikaattoreiden mukaisesti esitettynä saatu mukaan, mutta toivottavasti ne päivittyvät seuraavaan vuoden asiakirjaan. Lastensuojelutyön piirissä oli v yli 100 lasta ja nuorta; näistä 36 Lapinjärvellä ja 15 Ruotsinpyhtäällä. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin poliisin toimesta 88. Muista lastensuojeluilmoitusmääristä ei ole tietoa käytettävissä. Yleisin lastensuojeluilmoituksen syy oli ongelmallinen käyttäytyminen koulussa ja vapaa-ajalla, muita syitä lasten oma tai vanhempien päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat. Huoltajuuteen ja tapaamisoikeuteen liittyvän asiakastyön piirissä oli 9 lasta Lapinjärvellä, 94 lasta Loviisassa ja 36 Ruotsinpyhtäällä. Huomioitavaa tässä luvussa on se, että mukaan on laskettu vain sopimukseen johtaneet tapaukset. Yksi tapaus voi elää kunnes lapsi saavuttaa täysi-ikäisyyden, vaatien näiden vuosien aikana useita tapaamisia ja palavereja. 18

19 4.3 Katsaus lasten ja nuorten elämismaailmaan alueella Opiskelija Christel Isberg suoritti Lovisanejdens Högstadiumilla kyselytutkimuksen, jonka avulla pyrittiin selvittämään alueen nuorten mielipiteitä vapaa-ajanpalveluista ja ammattikasvattajien tarjoamasta sosiaalisesta tuesta. Vastaavia kyselyjä, sekä ryhmä että yksilöhaastatteluina, tehtiin pienimuotoisempina sekä nuoren työpajalla että Harjuntaustan koululla. Vastauksissa toivottiin mm. seuraavaa: parempi ja siistimpi uimaranta uimahalli, uusi liikuntahalli, jalkapallohalli, lämmitettävä jalkapallokenttä, huvipuisto, eläinpuisto lisää roskiksia hiekan poisto kaduilta aikaisemmin keväällä (palvelee mm. skeittaajia) lisää kauppoja; vaate-, skeitti-, moottoripyörä- lisää ravintoloita ja grillikioskeja lisää kesätyöpaikkoja alle 18 vuotiaille aktiivisempia nuorisoyhdistyksiä harrastusmahdollisuuksia: tanssikursseja, radio-ohjattaville autoille ajorata, parempi motocross rata, parempia ja suurempia skeittipuistoja, eri ikäryhmille kohdennettuja tapahtumia (esim. ratsastuskerho), liikuntakursseja, vaellusta, discoja, lisää vapaaajanviettopaikkoja nuorille, Forumin nuorisotila myös ruotsinkielisille, konsertteja, lisää kesäleirejä Myös yleisötilaisuuksissa kaiken ikäisillä kuntalaisilla oli mahdollisuus kertoa alueensa sopivuudesta lapsiperheille. Näissä vastauksissa nousi esille mm. seuraavaa: seutukunta koetaan turvalliseksi pienen kokonsa ja rauhallisuutensa vuoksi luonnon läheisyys on hyvä asia Loviisassa avoin päiväkoti Treffis koettiin erittäin hyväksi palvelumuodoksi ja myös Lapinjärvellä sekä Ruotsinpyhtäällä toivottiin vastaavan laista palvelua leikkipuistojen merkitys kaikissa kunnissa oli suuri: Loviisassa kiiteltiin toimivia, hyvin hoidettuja puistoja, joita oli sopivasti eri puolilla kaupunkia, Lapinjärvellä ja Ruotsinpyhtäällä peräänkuulutettiin leikkipuistoja alueen kaksikielisyys koettiin voimavaraksi erityislapsille toivottiin enemmän palveluja; todettiin Senson (Sensomotorinen keskus) olemassaolo hyväksi, mutta varsinkin Lapinjärvellä oltiin huolissaan koulukuraattorin ja psykologin palvelujen saatavuudesta toivottiin myös, ettei terveys- ja sosiaalipalveluista karsittaisi sosiaalitoimen tulisi puuttua napakasti koulun ym. ilmoittamiin jatkuviin ongelmiin joidenkin lasten elämässä liikenneturvallisuutta tulee parantaa mm. pyörätein ja hidastein koulujen avustajaresurssin tulisi olisi riittävä vanhempien ei tule ostaa alkoholia lapsilleen koulujen tupakointia valvottaisiin nuorisokahvila Forum olisi auki joka päivä ja Valkon monitoimitalolla olisi omat vuorot yli 15 v. nuorille 19

20 5 LIITTEET 5.1 Alueen yhteiset palvelut EHDOTUS PROSESSINOMISTAJA AIKATAULU KUSTANNUSKOMMENTTI Lapsi- ja nuorisoasiamiehen toimen perustaminen kokeiluluonteisesti kolmeksi vuodeksi ( ) Nuorisotiedotuksen kehittäminen Kunnan asioista tiedottaminen ja kuntalasten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Yhteisen ESY luokan perustaminen seutukunnan alakouluille Yhteisen päihdestrategian luominen kuntiin Yhteisen nuorisotyön palvelustrategian luominen kuntiin Avartti toiminnan levittäminen alueella Nuorten kuulemisen järjestäminen nuorisolain edellyttämällä tavalla Yhdistysten yhteisen toimintakulttuurin luominen Nuorten kesätyöpaikkojen lisääminen alueella Loviisan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Ruotsinpyhtään vapaaaikatoimi Kunkin kunnan tiedotusvastaava Loviisan koulutuskeskus Lapinjärven vapaaaikatoimi 2007 *Kustannukset riippuvat ulkopuolisesta rahoituksesta ja kuntien tekemästä sopimuksesta. *Ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuus selvitettävä keväällä *Haetaan rahoitusta suunnitteluvaiheeseen lääninhallitukselta nuorisotyön kehittämismäärärahasta maaliskuun loppuun mennessä *Haetaan rahoitusta hankkeelle OPM:ltä marraskuun loppuun mennessä *Päivitykset ja tiedon kokoaminen hoidetaan kuntien omin voimin. *Kulut laskennallisia, kuten käytetty työaika ja työvälineet *Kulut laskennallisia, kuten käytetty työaika ja työvälineet Loviisan vapaa-aikatoimi *Kulut laskennallisia, kuten käytetty työaika ja työvälineet Loviisan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Ruotsinpyhtään vapaaaikatoimi *Kulut laskennallisia, kuten käytetty työaika ja työvälineet 2007 Vapaa-aikatoimi 2007 *Päivitykset ja tiedon kokoaminen hoidetaan kuntien omin voimin. Ruotsinpyhtään vapaaaikatoimi * Kustannukset nousevat suhteessa tarjottaviin työpaikkoihin Valtuustotason vuosittaiset avoimet lapsipoliittiset seminaarit luokkalaisten iltapäivätoiminta ja sen kehittäminen Kunnanhallitus 2007 alkaen *Mahdollisten ulkopuolisten luennoitsijoiden palkkiot ja matkat. Vapaa-aikatoimi *Kulut laskennallisia, kuten käytetty työaika ja työvälineet 20

21 Perhetyön seutukunnallinen suunnittelu Sosiaalitoimi *Selvitysvaiheessa kulut laskennallisia, kuten käytetty työaika ja työvälineet Kevyen liikenteen väylien rakentaminen Tekninen keskus Monitoimi - uimahallihanke Tekninen keskus yhdessä kulttuuri- ja vapaaaikatoimen kanssa hankesuunnitel ma 2006 alkaen 5.2 Lapinjärven palvelut EHDOTUS PROSESSINOMISTAJA AIKATAULU KUSTANNUS-KOMMENTTI Leikkipuistojen perustaminen Tekninen johtaja / *Riippuu toteutustavasta nuorisotyöntekijä Nuorisotyön vakiintuminen kuntaan Etsivän nuorisotyön kehittäminen Liikuntapaikkojen ylläpito ja kehittäminen Koulukuraattorin ja psykologin palvelujen turvaaminen ympäri vuoden Vapaa-aikatoimi Koululautakunta esittänyt lausunnossaan Tekninen toimi Koulutoimi *Suunnitteluvaiheessa kulut lähinnä laskennallisia 5.3 Loviisan palvelut EHDOTUS PROSESSINOMISTAJA AIKATAULU KUSTANNUSKOMMENTTI Vapaa-aikasihteerin palkkaaminen Iltapäiväkerhotoiminnan kehittäminen luokkalaisille Lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan lisääminen Yhteinen koulutusohjelma varhaiskasvatuksen, sosiaalityön ja perusopetuksen henkilöstölle varhaisen vaikuttamisen edistämiseksi Kulttuuri- ja vapaaaikatoimi Kulttuuri- ja vapaaaikatoimi Kulttuuri- ja vapaaaikatoimi Koulutuskeskus 2007 *Vuositasolla n *Kulut laskennallisia, kuten käytetty työaika ja työvälineet *Kulut laskennallisia, kuten käytetty työaika ja työvälineet 2007 alkaen vuosittain Schooling for tomorrow Koulutuskeskus 2007 alkaen * Liikenneturvallisuuden parantaminen Valkossa (mm. Rotisenmäki ja monitoimitalon ympäristö) Tekninen keskus 2007 alkaa suunnittelu *Ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkiot *Suunnitteluvaiheen kustannukset lähinnä laskennallisia *Toteutusvaiheen kustannukset riippuvat toteutustavasta 21

22 Vanhempainrengas toiminnan käynnistäminen molemmilla kielillä Monitoimi - uimahallihanke Kevyen liikenteen väyline rakentaminen Kulttuuri- ja vapaaaikatoimi Tekninen keskus yhdessä kulttuuri- ja vapaaaikatoimen kanssa Tekninen keskus 2007 *Toiminnan vetäjien koulutus (Folkhälsan ja MLL) *Toiminnan kulut laskennallisia ja toteutuu pääasiassa vastuullisten yhdistysten talousarviosta hankesuunnitel ma 2006 alkaen 5.4 Ruotsinpyhtään palvelut EHDOTUS PROSESSINOMISTAJA AIKATAULU KUSTANNUSKOMMENTTI Koululaisten aamu- ja Koulutoimi iltapäivähoidon kehittäminen Kotihoidontuen kuntalisän käyttöön ottaminen Kustannukset selviävät kevään-07 aikana suunnittelun edetessä Päivähoidon hoitopaikkojen lisääminen Sosiaalitoimi Kustannukset selviävät kevään-07 aikana suunnittelun edetessä Äiti-lapsipiirin perustaminen Sosiaalitoimi Kustannukset selviävät kevään-07 aikana suunnittelun edetessä Vanhempien yhteistyön virittäminen Vapaa-aikatoimi 2007 *Laskennalliset Leikkipuistojen kehittäminen ja ylläpitäminen Tekninen *Riippuu toteutustavasta 5.5 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää perheiden ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. PÄIVÄHOITO Päivähoidon tarkoituksena on mahdollistaa vanhempien työssäkäynti tai opiskelu ja olla tukena ja kasvatuskumppanina lasten vanhemmille. Tavoitteena on taata lapsille turvallinen, virikkeellinen, oppimiseen kannustava ja jokaisen yksilöllisiä edellytyksiä kehittävä hoitopaikka. Hoidon laadukkuutta selvitetään mm. asiakaskyselyillä, joihin voi halutessaan vastata nimettömänä. Lasten päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Lasten päivähoidosta peritään maksu, jonka suuruus määräytyy huoltajien tulojen mukaan. Lisätietoja päivähoitojärjestelyistä voi kuntakohtaisesti kysellä seuraavasti: Lapinjärvi: Elisabeth Grönqvist-Tommiska (019) Loviisa: Ann-Louise Björkas (019) Ruotsinpyhtää: Mirja Junnonen, (019)

23 Lapinjärvi Päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU on Lapinjärvellä ollut käytössä lähtien. Lapinjärvellä jokaiselle lapselle järjestetään päivähoitopaikka. päiväkoti Peikonlaakso kirkonkylällä on kaksikielinen ja tarkoitettu 3-6 vuotiaille lapsille ryhmäperhepäiväkoteja on useita sijoittuen kirkonkylälle, Porlammille ja Pukarolle perhepäivähoito tapahtuu hoitajan kotona Hakemuskaavakkeita saa Päiväkoti Peikonlaaksosta, kunnan sosiaalitoimistosta tai yhteispalvelupisteestä. Kaavakkeet voi myös tulostaa internetistä. Loviisa Loviisan kaupunki tarjoaa lasten kunnallista päivähoitoa perhepäivähoidossa tai päiväkodeissa seuraavasti: perhepäivähoitajien kotona ryhmäperhepäivähoitopaikka Hulivilissä Määrlahden, Rauhalan, Valkon ja Villekullan päiväkodeissa Pääasiallinen haku seuraavaa toimikautta ( ) varten on vuosittain maalis-huhtikuun vaihteessa. Jos silloin hakee, on myös parhaat mahdollisuudet saada paikka omien toivomustensa mukaisesti. Lisäksi Loviisassa toimii avoin päiväkoti Treffis. Treffis on kohtauspaikka alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen tai muille hoitajilleen. Toiminta on osapäiväinen ja kaksikielinen, lisätietoja voi kysellä: Pirjo Keskisaari-Grahn (019) Ruotsinpyhtää Ruotsinpyhtäällä on tällä hetkellä tarjolla yhteensä 107 hoitopaikkaa: kahdessa päiväkodissa ryhmäperhepäiväkodissa neljällä perhepäivähoitajalla Koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoitajien toimesta. Tesjoella on sekä suomen- että ruotsinkielisiä hoitopaikkoja, ryhmäperhepäiväkoti on kaksikielinen. Kirkonkylän päiväkodissakin palvellaan molemmilla kielillä vaikka ruotsinkielistä osastoa ei ole voitu perustaa vähäisen tarpeen vuoksi. Molemmissa päiväkodeissa on esikoulu 6-vuotiaille lapsille. Muissa kylissä esikoulupalvelut järjestetään koulujen toimesta. 23

24 PERHETYÖ JA KOTIPALVELU Perhetyöntekijä toimii lastensuojelun avohuollossa. Hän tukee asiakasperheitä mm. säännöllisten kotikäyntien kautta ja kehittämällä käytännön toimintamuotoja lasten vanhempien kasvatustyön tueksi. Lapijärvi Lapinjärvellä ei tällä hetkellä ole perhetyöntekijän virkaa, vaikka sellainen olisi erittäin tarpeellinen lapsiperheiden kanssa tehtävän sosiaalityön kannalta. Tällä hetkellä kotiapu lapsiperheille annetaan kotipalvelun muodossa, mutta aina se ei ole riittävää tai tarkoituksenmukaista. Loviisa Loviisassa toimii tällä hetkellä yksi perhetyöntekijä, joka on yhteinen Pernajan kunnan kanssa. Tarvetta perhetyön laajentamiseen on esiintynyt. Ruotsinpyhtää Kotipalvelun työntekijöitä on kymmenen, joista kaksi on saanut lisäkoulutusta perheissä tehtävän työn tueksi. Lapsiperheet voivat saada kotipalvelua esim. perhetilanteen, sairauden tai synnytyksen vuoksi joko kunnan omilta työntekijöiltä tai hankkia sitä palvelusetelillä. LASTENSUOJELU Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun (LSL 1 ). Lastensuojelun toimenpiteillä autetaan lapsia ja perheitä, jotka ovat tuen tarpeessa. Tukea pyritään antamaan jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ongelmat eivät pääsisi kärjistymään. Ensisijaisesti käytetään avohuollon tukitoimenpiteitä. Mikäli lapsen terveys tai kehitys tästä huolimatta vaarantuu, lapselle järjestetään mahdollisimman hyvä hoito kodin ulkopuolella. Lastensuojelu on yhteistyötä perheen ja eri viranomaisten kesken. Lastensuojeluun liittyvää palvelua saa kaikissa kunnissa sosiaalityöntekijältä. Lisäksi virka-ajan ulkopuolella toimii ympärivuorokautinen seudullinen sosiaalipäivystys numerossa 112 tai Päivystyksessä hoidetaan kiireellisiä sosiaalitoimen asioita. Porvoon kaupungin turvakoti Nuttu (os. Auratie 10 C 5) tarjoaa apua perheen kriisitilanteisiin ja perheväkivaltatapauksiin myös ympäristökuntien asukkaille tarvittaessa. Nutun puhelinnumero on (019) Ruotsinpyhtääläisillä on lisäksi mahdollisuus käyttää Kotkassa Tukikeskus Villa Jensenin palveluita. Muista hankekunnista poiketen Ruotsinpyhtää on ottanut käyttöön myös Valomerkkitoiminnan. Valomerkkitoiminnan puitteissa, yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa, tarjotaan apua alaikäisille päihteiden käytön ehkäisemiseksi. Tällöin lapsi vanhempineen kutsutaan haastatteluun jonka tarkoituksena on antaa eväitä alkoholin käytöstä kieltäytymiseen alle 18- vuotiaana. Useilla viranhaltijoilla ja luottamustoimissa olevilla henkilöillä on laissa säädetty velvollisuus ilmoittaa lastensuojelun tarpeesta. Perusturvakeskuksen sosiaalityöntekijälle voi jokainen (esim. lapsi itse, vanhemmat, sukulaiset, naapurit) ilmoittaa lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta tai perheestä. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. PERHEKLINIKKA JA PÄIHDEHUOLTO 24

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.2013 ODL, OULU Liminka kasvukunta Oulun seudulla Noin 10 000 asukkaan kunta, ikärakenteeltaan

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin 15.5.2014 Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja 1 Miten Suomen 1.1 miljoonaa lasta voivat? Miten lasten ihmisoikeudet toteutuvat? Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Lisätiedot

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mielenterveys Suomessa Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1.11.2010 1 Mielenterveyskuntoutuksen lähtökohdat eri aikoina (Nordling 2010) - työ kuntouttaa (1960-luku) -

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 17.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N Lait

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Suomalaisten mielenterveys

Suomalaisten mielenterveys Suomalaisten mielenterveys LT, dosentti Jaana Suvisaari Yksikön päällikkö, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut -yksikkö 18.2.2013 Suomalaisten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Suomalaisten mielenterveys

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaajat Hailuoto: vapaa-aikasihteeri Satu Rahkola Haukipudas:

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi SALO TERVE KUNTA Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Taustaa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöllä on Salon seudulla pitkät perinteet. Terveyskasvatuksen yhdyshenkilö ja terveyskasvatuksen työryhmät

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Intialainen viisaus Kun aikuiset näkevät lasten ajelehtivan joessa ja jopa hukkuvan,

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla Keravan nuorisopalvelut ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla 16.3.2017 Etsivän nuorisotyön asiakkaat NEET-nuoret ovat etsivän nuorisotyön tyypillistä kohderyhmää ikä 16-29

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura 5.2.2008 Marita Ruohonen 1 Lapset, nuoret ja perheet Hallituksen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Uudistunut nuorisolaki

Uudistunut nuorisolaki Uudistunut nuorisolaki 23.5.2017 Kouvola Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorisolaki 1285/2016 Lain rakenne Luku 1 Yleiset säännökset sisältää pykälät 1-3 Luku 2 Valtion nuorisotyö ja politiikka

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

tutkimusprofessori, yksikön päällikkö, THL, Mielenterveysyksikkö Nuorten mielenterveys / Jaana Suvisaari

tutkimusprofessori, yksikön päällikkö, THL, Mielenterveysyksikkö Nuorten mielenterveys / Jaana Suvisaari Nuorten mielenterveys Jaana Suvisaari tutkimusprofessori, yksikön päällikkö, THL, Mielenterveysyksikkö 28.2.2017 Nuorten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Nuoruusikä: 13 22 -vuotiaat 28.2.2017 Nuorten

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa,

Lisätiedot

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari 28.3.2011 sosiaalihuollon ylitarkastaja, KL Sari Husa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) 28.3.2011 1 Yhteinen

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot