Yleisurheiluj ~ osto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisurheiluj ~ osto"

Transkriptio

1 1. I t Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun Voima, kans G Jyväskylän Toverit, kans.väl. Kokkolan Jymy, ka.ns. Kuopion Kisa-Veikot, k~s. Porin Pyrintö, k <1ns" Inkeroi Tcen Vihuri, kc:ns. väl. Helsingin Urheilijat -41, kcms.väl. Tikkuri1.:2n K.:ljClStus, Tikkurilan ympäriijuoksu. Häme - Uusim.:l2, piiriottelu. Tampereen Kis ~ toverit, kans.väl. Keskisuomi - Kuopio, piiriottelu. Kotkan Kisailijat, kans.vä1. Kymin Urheilij ~ t, kans.väl. JYVäc:71än Veikot,lUlnsv.äT. HKT, SS:n maraton, kans. HKT, kans. (m2r.:2ton) HKT, P31lokente.n mnnstojuoksu, kansa Liiton Yleisurheil~es t2 ruuskilp~ilut., Yleisurheiluj ~ osto esittää liiton yleisurheilumes_ tarl'..uskilp2ilut toimeenpant:jveksi ellsi kesänä seur.:luvssti: MaastoJuoksu: 1. 6 ~.Vuoksenniskan Vesa ja. Imatran Voima. Viestinjuoksu: 29,,6. Kymin Veiko.~. Yleicur~ilu: Turun Toverit ja Turun Pyrkiv~. MarEtonjuoks u : 20.7~Lahden TGimi. e :Jikaurhei1uPäivJt: Helsingin Kisa-Toverit ja Helsingin Kotkat.

2 liuorten v j::::lk.~~ pnllomest 2 ruus r.::ttkaistac.n s~man systeemin mukaan kuin viime vuonnakin eli: 1. K::likk1 piirikunnnt ovat oikeutetut ilmoitt.:lm2.qll mest:lruuskilpj.iluihins3 yhden pur:j.a ~!1 joukkue ensa, lulluunot'l;<:lm3tto Helsingin V~sin~issll.omel1, Kllillinlaakson j:::: To..mpereen piire jä, j otk.;'. S:J.o.V8..t kilpailuihin oenllis:(;u.:; kahdelle. pnrhoall.:: joukku.e~lln. 2. Mestnruusotteluiss :1 noud,'. te ~c.:;,n 3 miinuspisteen sulkemistap~~. Pisteet lasket2nn voitost~ 0, t~sjpelistä 1, ja h~v1östä 2 pistettä. Edelläolevan knr'3int.jsjsl;cemin ml1.kann, kun on santu kc.ksi parj.sjii': joukkuetta selville, sllori'g ' J~vat ne lopputottelun. T:..:.män ottelun tulos r.:ttlcaisee m s ~.l :ruuden, huolim.j.tta siitä, vc:ikk:~ o--';";;elevilla seuroille.!. e l1.l1en 0 '; i; elua olisikin miinupistei tä.,. Otteluissa käyt Atään 1 tunnin peliaik32 Vnrsin2isen pe1iajqn mennessä tason, suoritetaan k:1ksi 15 min jntko!j.ik::lc. 4. Otteluihin s c.3vat osollistua tai sen jälkeen syntyneet pelaajat. Ne nuoret pe1.'aj.-.t, jot l.:~ pel:: ~. v:::: ~ seur:lns:1 edus ~u ::, jou.kkueiss 2, eiv2;-g S.:l :: onallistua n :: i hin otteluihin. Taloudelliset määr~yl~set ~ 1. Liitto suori ttan m a tkus"~:t.vnn se 1J.rnn mjtkakuluist.j. 50 %, (huomioiden seuruelippualennuksen 25 %) 12. pele.aja11e. 2. Mn.~kust'::-. v2n seura n joukkue suori t t, ~e matknkuluistnan tois~n pu.olen eli 50 %. 3. Ottelun j ärjestävä seura suorittn3 muut ottelust:: a1heutuv~ 'i;!i:lls-cannu}.:set v:1.r:' 2n.Jll.:l myöskin v:ie:' 2.ilevnlJ,.8 jouh:kueelle v2.p::tan m.:ijoituksen. 4. Jos ottelu tuot t a:: tappiota, suoritt2a sen ottelujen järjestävä seura; jos ottelu tuottaa voittoa, jae t~8 n se kilp~ilevien seuro.in kesken tas2n. :rämä s iksi, e tä m:1tkust::;va jou!o:kue joutuu muuten epäedullisemp!:.~::: n asem:-2n, k o sk~ sen on sll.ori tett~va matkakuluis "i;~!an 50 %. 5. Otteluist ~ on tilitykset l~het e tt ~ v i 14 vrk. kuluttua toiselle osapuolelle, j c: jos ottelu on tuo"c t 2nut VOittoa, on seuralle lähetettiiv'j. sille t ll.leve osut).s 50 % ottelun voitosta. 6. Tuomarit otteluihin määr22 TULn p~lloiluj~osto.

3 Kokous lr./47-1. fyöväen TIrheilulii~on r. i. lii O~oiillikunnan liiton toi.~s tossa n.hviluun 14 ~:nä 1947 pidetyn kokolj.k.sen p6ytäk':'r ja. E s i t Y s 1 i s t a ,. - Todetaan liittotoirnikunnct.n jäsenten saaj;uvillaolo ja kokouksen r'" :..:.t6,vai taisuus. i ~. - Pöytäkirjan tarkistus. Tqrkistetaan edellisen tokouksen pöytäkirja ,. - Kilpailu!uvat. Käsitellä~n seuraavat kilpailllu.a-anomukset: P e s ä p a 1 loi 1 u: Työväen Th~ailap~jat. Yle i s u r hei 1 u: 6.7. Kauhavan Vesa, kans lavuden K i ~inä, kans. P a i 11 i: ~ ovanie... en 1a pi Alavuden KiDin~, s'irto ent. ljpa Virtain Veikot Jämsän.\:osken Jyry :l.a ~. - Yhteistoinintanc'.o3tO. Käsicellään ede:l~se8tä kokouksesta siirtynyt ehdotus yh~eictoi in.anel vofton j1seliswä ~.. - Yhteis toimintavaliokunnat. 1) Käsit,llään edellisest~. kokouksesta siirtynyt ehdot us yht -:istoil intavaliokuntiin vali ttavi. ta 11. s. lii ttotoimikun- nan edus a j sta. 2) pyöräilyjao."to ilmoi ttaa, että se on neuvotteltj.inln Suomen l)yöräilylii t on kanssa valinnut edusta j irseen ). Vian- L derin ja Reino Val~stin. 1ii totoimik.lnnan edu ta~ana on ~. A. Wuokko :. - Vuoden 1946 tilinpäätös. Vahvist taan edelli8e~tä kokouhsesta siirtynyt liiton tilirpäätö3 v]od~lta iittojuhlatilaistä puuttui selvi- ;itys kolm"tl tulotosi een hävi~vtä:c.j.isestä, minl-::ä vuoksi tilinpäät~ksen vahvista~inen siirtyi ,. - Vuoden 1947 t alousarvio. ~äs it ellä~:n edellisestä kokouksesta siirtynyt toimistopäällikön ehdotus kuluvan vuoden talousarvioksi l.ilpail~lupamaksujen koroi ttaminen. Sihteeri esi-':;tää lii-t;totoimikunnan käsiteltä..-äksi toillll.ton esity sen kilpailull1..pamak... ujen koroittanisesta. ~ ityk: sen mukaan perittj.isiin Kansallisidta kilpailui... ta 200 markkaa ja kansainv;";lisistä kilpailuista 300 markkaa. Myönteinen päätös edellyttää 3sianmukaista muutosta kilpailumääräy~ten 20. : ään, mitä koskeva esitys on asiasta teh-l-ä-' vä liittoneuvostolie..e- Jamalla toimisto esittliä, että yhteistoimintakilpailuj en lupan13h.sut määrätti.1.isiin va staav~"'sti seuraaviksi: Kansainväliset 1. )00 mk, kansalliset 500 mk ja piirikunndlli set 300 mk. Mestaruuskilpailuja koskevat määräyhset jäisivät ennalleen. Ylläolevasta poikpten y l eisurheilujaos 0 esittää, että lupamaks 't peritään seuraavasti: kansalliset ja kansainviili- set k~lpa~~ut Lk 200:-, l?amat ki~pa~l':1~ ' j ~i3ta anom~.s on SaaRlLYlU~ es, hakuajan JaU eel 500 mk Ja kansblnvallset Ja kansalllset yhtel~tol'. mint_kilpai1ut mk. 01',njo '" !-.- :ä Jet ~ j:

4 okous 16/ ,. - Kanoottir akennusk rssit. Kul uvan vuoden kurosisuunnitelman mu!aisesti purjehdusjaos10 järj stää 1 hdet 'anuottirakennuskurssit huhti- toukokuussa, toiset Turussa d toiset :.el inbissä. ":urun kurssit al' aisivat ja kestävät 5 päivää. Ohjaajana toimii Albert ~oll Helsingissä. Turun kurssien kustannuslaskelma: Ohjaajan palkkio atk.:lkulut M ~oitus ja r oka, Helsingin kurssien k us tannuslaskelma : Ohjaaj... n pallkio Huoneuston v lohr a :- 550: : - m k :- ================ : :- m k :- ================ Kuluvan vuoden kurssimenoissa on purj h~usj3.oston käyttuön vnra... tu IDarkk 1, jo ~tq ('Wt.ln sta ltk on jo myöntänyt merenkulun kur'seja VLtrtell : Jämsänk 03ken Jyry 29- 'Tuotias. PU..1lut kllt su. Seura viettää juhlatalalsvaan Liitolle saa rkis.. on S; ätiö Tapatur~a Vuokatin leir~llä. Pentti Kärkkäine, jola 10ukkc.. rlui h ihtäjien val JJ.en. usleirillä Vuokatilla saaden säärilu.'u' rnurtuman, anoo että hänelle myönnettäisiin avustujl'ahaa. apaturma sattui uiesten ollessa yhteisellä har~oit~sh~ih'olla. Kärkkäisen kärsimä t ap io tältä ajalta on :-, JdOS-'.:;O e1 ottaa, että Kärkkäisell e s ~o rit taan kertakaikkisena korvaukse a : :. - Liiton muutto. Helsingin Kullervosta on pvm : ll:i ero lllut Olavi l'uranen ja lii ~ tynyt Svenska Finlan-1 s Idrottsförbundin alaiseen IITonoh gens Idrottsförening-seuxaan. Edus USOi.8U ylei ' hei-, lussa lähtien l4.. - Poikaurheiluliiton ja TUL : n yhteistyö. Poikaurheilulii "on pyy illöstä kä tiin t än "Un neuvotteluj3 yhtei työ.u.a.. i ollisuuksista k. o. lii,tojen ke jken. He uvottelui ::..sa eduotiv ::H lii ttoa_.me A. 3. Heiskanen j.1 ' Must onen. Neuvotteluissa I-I')dettiin, e ttä l i ittom.rr.e ja Poikaurh il l"':'t :m kesaen olisi tarp'3ellis ta olla olem ssa yht,., is i..j.inta1/c,lioh.un a, jo. a le"tsi ttelisi koko m ata.:'3';' tävät nuorisourheilu'1 ko""kevat kysymykset ja edustaisi maataffillie kan ain :': lises ti. ~u orisovaliokun a pyytää valtuuksia jatka ~euvotteluja :. - Hollannin hellu.. iurheilujuhlat. Hollant in helluntaikulttuurijuhliin on leisurheilujaosto val.i.nnut Tauno Karls; on TKT : sta j l uin ~i ja03t o Hilkka Hie- :a.wäen HTU : sta. ' Pää t ö k s e t Kokouksen päätö >vai vaj. J lus. l'od ttiin, e tä saa l uvilla olivat liiton puh cu,-ioh L.j : levi J u a to (4) sekä liittotoi illi ~unnan jä~enet Yrj0 Enne (15), rvi Heiskal.en (16), Unto 3' i.ru,en (15 ), Helvi Raati!.linel (9), Vieno Aal t one L (11)), Laur i :~urmi (16), Lel'l.nar t Kivi (1 ti), A. T. l...e s kinen (16 ), Onr i Vi nler (16) ja ~al11i l~oponen (1" ) se' ä 1':" ton toi mitsijo':"s" Lo ivo Sulonen, Toivo ustonen, Meri -.Jc:,,:tinerl, Eino l.untanen, Leo Huttunel, Veikko Peuhkur':' ja s:' lt eri "'ino A. Wuokko, jo

5 Kokous 16/47-3. ka laati kokouk~~s~a PQyt~kirjan. l.t Pa to vai als us mor n ii ~. - Poytäkirjan tarkistus. Luettiin kok o~~ s e n 15/47 pöytäkirja ja vahvisteutiin tehdyt päätökset seuraavin täs ennyksin: 312/4. ~ /5 : Enteen ehdotus ehdokkaista jaetaan kirjallisesvi liittouoimikunnan jäsenille Kilpailuluvat. Anotut kilpailuluvat myönnettiin Yhteistoimintaneuvosto. SVUL:n ja TUL:n välisen sopim~~sen edellyttämään yhteis toimintaneuvostoon lii tt otoimikunta valitsi molemmat puheenj oh taja:v sel~ä ltkn jäsenet A. ~. Leskisen, L. Kiven ja 5 äänållä 3 vastaan sihteeri Eino uokon, sekä varajäseniksi P. Koposen ja O. Vianderin se l~ä lippuäänestjksellä Eino Rantasen (6 äänellä), Unto Siivosen (5 äänellä) ja K. A. Vuoren (5 äänellä) Yhteistoimintavaliotunnat. 1) Yhteistoimintavdlioh.unt:i.in lii totoimikun.. an edustajiksi valittiin: painiin puheenjohtaja Suvanto, nyrkkeilyyn Arvi Heis. bmen, uin"!'iin. K..lJeskinen, hiihtoon L.K. Leskinen, koripalloiluun L. Kivi, käsipalloiluun L.:..ivi, painonnostoon Veikko Peuhk ri, purjehjukseen ja melontaan i:ino A. uoako, jääkiekkoon L. nurmi, yleisur. heiluun 4 äänellä 3 vasuaan Un~o Siivonen, pyor~ilyyn o. Viander, voi nis.eluun Toivo Salonen, luistelqub Leo Huttunen ja SUUilllist&miseen Toivo Pulkkine. Valinnan jälkeen varapunee.. johtaja ~nne kiinnitti huomi ota siihen, että toi itetun vaalin johdosta ovat er '~ät valtalajit, kuten y l ei,urheilu, palloil" jä jä:.lkiekko, h:"ut'n mielestään ji...:.äneet heikoille edustu.si:le, muttei ollut halukas tekemään muu~osehdo ~sta Päätet~iin kui~el~in, että mi ä l ~ ja03tojen s lorittaminen valintojen tai ~uiden es~lle tulevie. syiden johlosta käy tarpeelliseksi voidaan joiltakin o~ilva puätöstä tarkistaa. 2) l~erld tt i in kuullu..s i. Samassa yhteydessä valittiin yleisurheilun yhteistoimin tavaliokuntaan U. Siivonen, L. Huttunen ja Eino Salminen. Koripalloilun yhtei..... toijlintasopimusta koskeviin. euvottelui.. in valit.:;iin Lennart Kivi ja Jonne Kykk:inJn sekä lisäksi so~ i mukseil edel2.- ttämäi:in yhtei,toilhint",v.:-liokunta,an kol r :.i.neksi jäseneksi Leij o Viianen Vuoden 1946 tilinpäätös. Saatuaan hyväl ~yttävän selvityksen ko e tulotosit ~eista liittotoimikunta vahvisti tilinpäätöksen vuodel a ~a lou sarvioehdotus hyväksyttiin seuraavin lisäy zin : I os~o hyväksyttiin sella isenaan, II" ulko.laisiin kilpailu...'d.atkamenoihin varattiin 1 milj. markk a, muuten koh a hyväk... yttiin sell;.ise.~aa..., 111 osasto varattiin markkaa ruotsalaisen järjeutäj~n palkkdw{seen, IV osasto hyväks,l tiin sellaisenaan, mutta esitykses...,ä oleva nimi~ce "piiri ::n avusta isee.., muut~taan naistel.:. piirikunnallisten kurssien järjestämiseen. V osasto hyväksyttiin. Tässä yhteydessä virim uorten ULn toimittamisesta "kes kustelu, jonka kuluessa kiinni te ~ tiin huomiota lehden sis8.l t0ön ja levi tt;' miseen. Pääte "tiin, että lehdillt; vali "aan toi mitusneuvostot, joista leht ivaliokunta tekee e ~do tuksen. Edelleen liittotoimikunta hyväksyi keskustelussa esitetyn ajatuksen, e utä teknilliseen urheilutasoon on kiillllitettävä enemmän huomiota Kil pailulupamaksujen koroittaminen. Liittotoimikunta päätti esittää liittoneuvostolle, että litton o~i~n kilpailujen lupamaksut korotetaan 200 marhl.aan sekä kilpallut, JOlsta anomus on saapunut hakuajan jälkeen, 500 markkaan.

6 Kokous 16/47-4. P' ät"s tehtiin 6 äänellä 1 vastaan. Yhteistoimi takilpaillljen lu_ U 1.8.H s 1 uäätcttiin esi t u~ä korottl t av8j~si seuraaviksi: kansainvi;.liset r,~...clan, kan al l i set )00 mark.r aan ja piirikunnallise t 300 mark kaan. Päät ös te t i in 3 äänellä 2 vastaan. Kor ouegtuja maksuja sovelletaan he'i käytäntöön. - Kanoottirake.. uskurssi t. Purjehdusjaoston esitys hyväksyttiin ja tarkoitukseen myönnett iin markkaa. lähettää onnittelu J ämsä.ll.kosken Jyry 20 vuotias. Jämsänkosken Jyrylle pä~~ettiin sähke h Työväen Arkiston avustusanomus. Työvaliokunnan ehdo~ljj{ses \.1:::, liitto., oirnikunta myönsi säätiölle mark~n avustuksen l Tapat1n'ma VUukatin l eiril lä. Työvaliokunnan esityksestä asi~n käsi~ly siirrettiin siksi, kunnes s aadb.un selvitys Kärkkäisen taloudellisesta asel.i.casta. ToiIlli.s ljoa kehoi tet-i;iin kiirehtijl:;.;,än ur:leilijain tapatur avakuutukse~. järjestämistä l3.. - Liiton muutto. Merkittiin oikaurheiluliiton ja TUL : n yhteistyö. Nuorisovaliokunnalle anne stiin vai t IJ.LlS jatkamiseen ~. - Hollarillin helluntair~~hilujuhlat. Valinta hyväksyttiin. E jille tuljeita asioita Pal estiinan Ha oel ja TUL. nel 1.votteluj en Puheen~ohtajall esityks estä päätet~iin pikaisesti o~taa yhteys Palestiinan Työväen Urheilulj.ittoon Hapoel ' iin jalkapallovierailwl järjestä~iseksi. Suomeen. L36. - l Painia koskevat kirjoij elut. Varapuheenjohtaja :;m e esitti tvytymättömyyten ä TULlehden painitoiruint a koskeviin kirjoit.ksiin. siasta sw:eutui vilkas ke kustelu, jonka katsottiin v ctaukseksi kysymykseen. Ke sku ~e lussa kuitenkin hyväl~sytt iin ajatus, että työväen (';anomalehtiä kehoitaan kiinnittää ehtistä enemr,län huomiota sekä painiin että TULn urheilutoi rui Ltaan yleen,ä nekä että Helsingissä järjestet äville urheilutoimi ttaj ien lw..r seille liitto jär j estää pari t tilaisuutta. Vakuudeksi :

7 :o';:ous 17/ 7-1. Työv~'en Jl~heiluliit n r.y. liittotoi ikunnan li~ton toimistossa huhtikllun 21 pn;; 1947 tyn co ouksen öyt~~irja. ~'7.7 1 T~k k )J -. ~. - ~o ou ser. E s i t y s 1 i s ta. ~o eta3n lii t~ otoimikunnan j"senten s3.apuvil1aol0 ja ko :ouksen p".tudv'.l ta isuus. 338.' - 2. :. - " v' - Kilpailulu.va-l.i. K1.sitell~ ool1 P a i n i L" 1 " Iyör"ily: 1 ' Turun ~) Y r k '\: e ~.7. ko'"ollksen pöyttikirja. seura':\vat!cilpailulup l-anop'ukset: Valkeako",';:en.. osken oj t, kan alliset Turun ':::overi t,. nsainv;'... i...>et n o s -l.i 0 : ~yöv"en... 3.inor.: Oot j:j..f." kan::)a:nv: lise-l.i Porin y 'int, k~nja lliset Vallhti-Veikot, k n. '1 v li...,et :1e1s ':'ngin yöv"en Luist li jat, k ndcj' nv;'l._ Joutsan -a"mo, kansalliset s t overit, lan al1iset Porvoon Veikot, k~nsa lliset Turun :isa-veikot, kan. alliset P rht;,oon Voima,.mnsalliset _a _eree~ Y~itys -.ilpav ljet, ~an...,alli~et, övooen Py"r'-i- 'eikot, kansalli3g l; ysmtin Al~u,,kqnu 11iset.. elsingin Vi.38, ~ULn I:-."ilpailut l 'pereen Yritys - ~ilpavelj~t, kan ellli et Työv"e.-u"': -Veikot, k "'n",al2.iset i 1 Y : o j'1~ ~ouhi- Ter van overi t-porvoon 7e i- ko J " euraottelu. : r' v 11' n v öv"en UI' leilija', 1 salli..., t K n:in Veikot, ma doll. kan a' n 1i. et Kymin ehtaan i... n, ""~in eli" on var u 39 inut S'O i t n ellu1 :: ljon i- 2) ;. s ipallo jaos t 0 eu i lt:i" r or ja -u uomi '10 elu t v _ litt vien el ~i n ~usta u arvion 'Tic-' ooell" j"rj ste' oovl.)..!"..,i P3' _oil. ja _Ud olj.tumislei' s t ) ~t1r::\hat, 9 'r l. ' :- '2 ) t ka lls t nn l.l k et, 9 0;;), 0 tt a j' et 7 J) - ~lits'j i hen atk t j yl"s- ':'to rr 1.60 :_ C" 1 i enot m k 9. t 50: :- :- ==================

8 1..,i1,... l ei~" ll~ :ll SU [lvi,j ';;ul''jlr... "'u 0,.u~in e U. T. o ".~ine ~in.; u ~T ), ~. ~u,7, t.:.l '" Ul k 1 " ilrroi )... 1 i t.:.. -a1 i nll' ~ y"v liok ir it. aoolc e",.:..tt, t" I l~".. ti~vin'j kl'eir ",' si u., "ivn C~ OvU Pa~ul ~ en ~'' '- '7 I I 1 v Sihteeri il oi tta"l, ett.. va:'is 'tu.ooh~aajan i1moi tu.kaen vain ~u.opion piiri on esi t'l ;il:yt esity)kierrol:s n siir~ ett'iv",:- 1u.ilta piireil'v' 3si' ei ol e tiedu...,te"l"'u.. ':08 ku.i-:er.kin n aj nkohdsn v 0'-:::;';" ~e8~: "ra Lthoitet3'='L 1, 'l1tnisi johdonmu.,::giselta, et.j. i!i'yös OIJ.lu: 'i':'rin n" '"!;"kset..,~irret" '11.,Touot vinta n~' in oll en oli..,:, ett ': kes ke" tyc: j ': te L-'.' is iin r i' P L1V:" 1 i jao", ton ja pii 'i 1': '~es' ':'n"l- ",t;: so inu."s.31,3. - V': icl01:l1v3n vr1mist ] inen, ~--~ ~---- "':aova l'!.s~elo l.o l'''sitteli koi ou. sessa 1'l ~7 U.ll ~(,r. v~.:"1iel' 1~l.lvan val r io~''''n:ist3 lii "..;011e jn... ;:"tti e",ittä", e J.' lii~ otdi 'oitllkue n 2\(. 000: -, 3 1,S '_' -: YhteisLoi 1) /' t1l1a r....,elost l:",;et Ur.t!1il uliiton, illot!1"n. yö.äil;r l iitor, JLwr 1,,.o11i allol'.:.ton ~. Pes" lloliiton e :.l..j Jl.er.. m11 ",3 ;. cl v ":' t" Jctc"s "o.i. ':'n eli 'u.vo" t luista j. p :utetl:. 'n asia. va _ t..:. i t a t i J.,,Hl i ~ e L, t':.

9 l / i~ '!. c) ~ o:1i " ri... ontoo "v_ kden '0 gre...,sir.. o.. n-j e lll t j.. 'a.. 'i ' k.:>edt "n.r: e k:'" ntynyt.. Irc~: r. Ot' i e,.3l 'onuressin.cyt.. i 7.) Voi1:.L).J elur.. hteid oi i uvot"' ei' joi ~..:i j' r.ll '1 r j.. 0 e n i koi s i et.. ~' n 2' j (j. iltio jn ll.r' inen '-(J.I na v c ""'e10- j<.1 t loe:?.'i ~: Vei "'08 ~ 0 i-- otsi (6.1. J.;'.:.tto-o "'ele (1 '. ' _. ( ) _::'ok~.. (~ ( JUO J, - 0.'J (8.1.) e 'al ::.. et es i t+.. v"'" ytt 'v" TUL : C1:4 180.'9 :") :'? : :? "':50 JI L 1 9-=-7 51 :' 0 ~. 659: ;.1:2' : :50 v lio an." n m s oi'i J " kkeilyl~it'o kirjoi v~a ~ 1- i1: "h'e~s"!;o' n....'n r lu"tt, 01' l~ wlvlt"o seura viin J3 l J ihin: Lii t oo.r."- > vii.me ta'" i'"llusoa ~:lnor'l leht' r.:ic. ille info,...m. 'otil i llldcssq ei et 4 i';n ir U :",,2r i 'ti...unomi..,cr.. ~min' J liit,o e on.r.c k~.r.~8:1v Ii ten ~uhtei en '01- i ( ) 6.7qj:50 ~ ~~~_ 56/.75.: fJ2 95 ii.r. e +:'. t TS n e' a. lie '). lr' ,r. '- :-

10 ~~- :'et., ~~~~-- -- ~I 1 '7!./,. T.l T t.i v ke ho-..:::.~.:;:;5..::;-..;... 1=.7.._. _ L_ 1 r ;).. ---~---~ v 1 - -:-1 0"... i J o, i 1 oj 1 T 1 v 0 _a JO, ,r> 1 ~~ o.~~ d Ilo rjoi 11 0

11 :0 ;:Ou.o 17/t.7-5. ':'1 u ':...,eo- - ~.~~ --,----~ ,~----._., : 0';:9, iml:lul a 11 V' ':8yi ~Yl"-:l;:ei1"j oucon ",Ji"tYd n"lj~' cktiiv":'n '_ sumi...,e'j ca! u:" :~:e":'l tuclarikll.tosei11" llv V ~:S;T.;tiin e~" sa-:nal1a. 'tat.:iin, e :.;t~, lii'c"oto mii:ur. _an edll"," ~alla rjlsl ~:_lll./gao ::L1TO ei11e L l'vi H is'.:an 1... oi isto... J 'lli:~ön i1410i t.:s?a~v.... hden eol:.11l ~'n vakan::...,in i...,es~ä me~ki tiin ~:~11uksi. S3m'111a p ;;:te eiin :: j 1... :1clel1. 011,,3 ja... a":' :c.ln tc,ytt~,.i- 8Gs-"ä. 70 ll-i::..,sa olivat va1i~ ~l1.so:1ja~j -,-oivo.jolone, j ~.r j stöohjaaj Tei ve ne::' -ctä ja nllorteno~_j on ja ~oi vo i.':lls t-,n"n. a 'lllf\h en j ohta ja:;: si..:llillv ' uc:l.. i:':all ta var~c 11 vali-:j--i::"n C:oivo./ustoncn 5 ~".ne11 4- vas-'cuan. 34 t ii ao coimiklj.11 'a 1 ~'.;' voi.oi,f:rballl L:.1CLlj en vai lig-~ aoljeota u e l:~. SGS-~3 lll-v:,.csy~,.: 800.JtOl1 ooi ty >Jon 11. S. to')par":'lal1!lan '.u :::i.. i-.:i' 'rteerin es i-~ti:i. i11 Var2l1. sin l~.y. - Lii-c' otoimlaulta 11 rv~',:;:s i e_'ia -cveesua kasvat L...'3j aos-'col e' P,. tu. 'se _ l":'i t OL te ilj.:"n.jcaa.:i:.isi ttäv"ul" e10.;:uvan va1nis taoises, ~l1.t ~ jätti Lcsityis :olrcaisell esity,;:sen varaan m~ij.re:.'ahan sn rl1llden rnu"",rä".... isen tar,:oitlh:seen nto S~ivone antoi 8e10s-

12 KokoLlS 17/47-6. 'Cu.\:sen nel"!.votte1llista SlJ.omen UrJ.le~ll1..1iiton edlj.n'ca~ien l::~ndba, s~hte0- :1.'i.illold:o S uomell p~rö:'ji1:t1ii t on ja Peoäpa1_o1iiton e.llj-'cc.: ~icn Lan.3.Ja l:~~tc1--ist8. nell..vot'~e:ll::' ta :Je~;;::":' 1t.:: 1 j~,ser: Lv' 13rt Kivi de1ogtll..ksen nellvotte1llista Sllomen :.. oripa1: oliit on kal1.ssa. Y1eiscn~'. ohjccna täsfj' vaiheessa 1iit'Lotoimikun'ta pi::i.~'.t'~i, e'ct:.-. '~a10ll0.elli..:..ia kys3 Ll~Tl:Gi~. kos:i:evl 00 as1oi::380 olisi y rit-l~:v:', tauavertaislll1jc... en, ftllt"a mikei,l' tti1ll. pohjalla on 1311doton'ca S' ac1a :...,2.I:lie1is",'Y'ctä aika' 1", voidaan h", v~ji:sj~: O~lj eel::si periaate, ctte " alolldel2.ine 1 vastlll.l jakalltm'.. SLU1.teessa 40 x 40 x 20. : ilc~~li kygym~rs on 'ct't", hl"!.ono asta e ldotll'c.je.,/"a, on.je alisj.;ettava lii-'",'bot oiniklj.nnar hyv'::c:l:t tcivl.l::s i. 2) Kll~1..1tLlaan L;:irjelm~:E ::ogk<jvan selonteon liitto-'coimikl.lll'ca p:":'::jc'~i, et'cä l.yrl;:~;:eilylii tolle v3.stata",n, ette,..!ul ei vieui Jc:l1än päiv~:'.n... :el'lles'j" ole sa l1l'1,-'c SlJ.omen :,~T... '... eilylii'colta selvi'cystä ~ontool1 konc:'essia edeltänee s'cl,.:ongressiedll.j-c llksen j är j cs tfunisessä 110Ufatetlls~a cplkorrekti...,ta menettelytava8~8, mikl to~et~iin I~ssuhallis8a idetyssä ep~vi a1li sessa nellvottelutilai UllceS.8. Saatlla""n tämän ::'UL on valmis antam3.8n ""e::'" vi t:-l:sen kir jelllässä esi e tyihin kysym7ks ~n, ci~~li sr sen vielj silloin katsoo t~r ee1lise _oi. 3) Voimi,... 'telnn yhteiojcoimin an L1VO ~.JcelLlill in va=.i c-!;iin!r~ö A:ltio j:.l J..:>;:O.l.;LUm inen sel~:': kolmanng mi liitto-coimikunr an GdClS ta 13 ~len.cilij sekj. edel1i..:> ter.. ll-,~k Ji 'uteid-coim:'n cavalio 'al.ll ca \n :'::oi vo S~.lollcn " T '1. J I ", - ', ' l lc,fksla. }Tyr::l~G ilyn yhteis toii'1in ~G. valio,:unnan tilit h:rv ksyttl.l~ ni.ill va:o.llksin, jot.-ca,,::!os'co esi-c';;i. : Helsin;S,in l"!.:"1heilllta='oh'l.nke. Lii-c otoimikunta valitsi l::ol;:oll.cseen edcl,j'c jakseen va_ 1 a_,cl!lccnj olr aja Y:r j Ö Ente 1, v :.:alta s i'l teeri.luo kor:.,.je '~~: evi:isjuj!.: senj. ');...Jcti, e,e,c :la~_;:.:e se n periaatte~sqc..... LU1'0anc111-c:J.an r.l,, önieises ci '::ll ~- 'G ttissii vaiheessa ei voida pä~:ttd", si:i"-'ciöl1 perlu:;'c 1 L esta ja sille h--v ksytjcc.:vistl'. sä"r..-._"istä, 'ollin lii'c ~ojcoiidikl.lll'ca 8'_ olllj.t c _-i:;in~ t t II t Ll",/C Lla ~52. ~yövalio klul'g3 e._:,o ct:. li1ef:r~l' 1 a1 ",yun"'~: i s'~ä se k': :i:cl:"'s sicn 0... 'cillan. 11).cnt03i11 ic.:e1 1 voi:... "...:..",,'c... Lii :;'~oto:. ikunta v... l''c: T i ty"v3.1iol:luma _ ehdotll :seon. 353: ". - '::OL'':O.:Llun 15 )11." ';:Oii:OOll'~llVa1LJ liijctoner:.vo tollo e,,;i ~ett. v~:.~si 1.; vj -i:8~ ui.' 1... s::"hte~r:" _ laflt' ID.s. toinin cc:!:er-'coml1_.j se:;:~: eo.:..t-rksi:'l li:' J,,-' yv"t lii ttotoinit;:lull':an lalj.sclnllot si '~el lll-:..tejc -Lilla, e ~t~:v PohjaJlma:U1. piiri!. es it,,".:secl Ii.:.. t '.;yväi:i lat: '-' LilltO':,. oka kos ~:i tll>'11!in tc.nssio::"l':~lltta Ll~" e':"llll.ilpailllj 11,-h-'ceyt.J81~, ~ L.ol1e,ca n, m-'cta... oicte'celbl1 lallslu_l1os-'ca.:lmta rajoitllt:oen v~',l' el.-l:;. is-c~. koskevat ~... ar...r.a!lli1e:..!dl1.l~l: t. 3 5~ ". - L':"J..ton ea.uerca~an.:o\:oui:se 11 järjestä:: toimis'co. Gusi'-'... cllroja. Kai:~ i es:.tet;:,rt selu'a'c 11 rv.. ;:sytjuiin liiton j::':'uelj~t~, estul~si. S,... J.oin. vahvi... tei::"n es ::"11' olleet S1:,;,;;'L J.; Ö l1lltokset. Ts ncrec L 7i83 ilmoi-cllg toi~~lil1 can.;)a 10ne'~ Jcar.iise sta mer!;:i t,l. i':"n se.:ä h- v" 1:3yt-l, iin Oj:.laiSllLlden luovlltllqta kos kg va p~,",tö s Tar:.pereen VeikoilIe. 35,7. Liit"otoinikl.ll1.ta.l~rv~;,ksyi 19 7 LesLpallo... arjoista. jaoston esitykden Vllo(en ~sille tllllllt asia ':. Prahan ~M- p3ini~i1railllt. ::4tk:n jäsen Kusta.:., Vllori antoi selostllkser matkc.-,sta

13 Koko LlS 17/ sekä kilpailujen yhteydessä! idet~tstä : ~in:'kon.sressi6ta, mainiten mm, ottä kongres iasa 'l~ v,:sv' tiin l:an ainvälisen painilii ton UL::sil;: si..: e~i -si relj-vostoliitto, TCorea j Libanon ja ett~ :a1 uainv~:iljel pa ::'nilii ton halli t 1l.CS 1..: en erovlloroi'jen uolar e.ne ta jan tilalle vali-c [;iin i;ellvosi;olii-coll ed :'u-~aja. Selos.Jc:!.I:sel jl:l;:cen liittotoimi':lulta lco.i.10itti l' iton c1uztaj i... y rteis coir.:in-cavaliol:u.:ni a al.vostelema11 joll ~ _CJ_ n jo::- t ~an, pä'~.:olo,::i Hi 'ijer~ill toim':"nta :0."..:_ Lwe. ~oh ~~ na, :os;:a to cttl' ':., et-~ei h-:n ollut riit- :v a -ti_:v':" s-ci uoimil111t ainijain LlOl::; jana i ~...,e ::::'1,. &ilu;j en L;:.ne. Vc:.kLlLlde ;:6 i:

14 ...L~~ ::e. ~~ J _J:~lgI_p~: ~!n l1i !. ~~9:0t l:!f!. JUL ~~. _p_e_s~p_al~, 9.~a;j~.i~ "~8: v~. _. l:~4}..!. r0c:'... )allojaosto e s1 ~t ää v pesäpalosarjat pelattavaksi seuraav3s'~ i: f. :~u.~k~a!. ~ iogk~u~tt~ ~ä~i _ c~v~ ~e~t~r~u~s?rja,. 3arja pelataan yksinkertaisena sar jana jae 'j-cuna 1m vät- ja syyskau teen. S'n j n voit~aja on v liiton pesäpallomes"cari ja 8arjas '~a putoavat kaksi ;1eikoin'ca jouk~. uet a lohkosarjoihin. Taloudellise ' ~ mä:3.räykset samat kuin v:ii'a~ vuonnakin.!i_j~o~k~:. S~~s~ja~. 1~ä1 liä. sarjoja var ~\J en on maa jaettu sopivasti eri piirikuntia yhd1s'i;ä~1- lä kahdeksaan lohkoon, joissa kussal::in pelatn8!i lohkosar jaan nimetjyjen Joukb.1 'i;'~en lcesken yksinkertainen sarja välisenä lfikana. Lohkosar ~je l!. jou.kkuee'~ jaosto on va.linnut piirien lausun'i;ojen perusteella. 1. lohko: H.&i,~_,Ja_~':lde~m :a~...2ijr..i.~, = Helsingin 1Bk~, Hel~iz:gin Ve 'co, t1ö"#.en"'i"'a":.tlonlyojä J Jj, Hyvinkdän l'on'i;eva, Lohjan Louh1, Kar l~ l~l.lan Sisu, Kera,r,n ']~overit 2. lohko ~!i~~e~ia_tamp"~!:.~_~.. r~ J2.i~_:r;,l:.~.'._ Lahden Kaleva, Lahden Taimi, 1- dlh~} ~~n-1fåt"i~än Toive, Launos'ten r~ou3eva, Jo!cioi8 -~cn Koetus, Nokian Pyry; ~~', c reen ~lpa-veljet, Viialan Pyry.?. l_~~~ =Ky~in!-a::k s~--r'~ s,~~m.~a ~. Kymi~. Palloili~at, Vehltalahden Pyrkiyät J h1r"iorikoslren... ali'fj., tm'a t;ran Voima, Laurl. c salan TYO'l. Pall. Vuolrsenniskan.. t c", ::ild:elin Vauh -:~ i. " 4..: ).9%~.:_<?~_ vars~~i~~~~_.. ja.-satakun'~a; r~ru n J y~y, Loim~~n Le1s!tu, Per n1l1n.:..ous ev 2" Uudelli'~aup\).n g:t,n ROJ.ma, Por1n Vel; 0, Porln Pyrin'co, Frii talan T :.: 1 t~'s, rtuosniemen Visa, Pihlav2n Työv. Urheilijat. ~. lohko. Pohjanmaa ~ Vim?elin Is1r:u, Seinäjoen Sisu, Va~san Tover1:'ti, 11-.u~ee fi TIvesYoTc1::OTan Jymy. 5. lohko: KuoJ>i..o ja Kar jala: Rau';;alammin Reipas, Suonenjoen Vauhti, Haa :(I ~,\ ' os'ken Pfrin{;ö-;-TarJ'raude n Tv Palloilij at, Siilinj ärven Vesa, Syvänn1ttmen!"{J4,.';!)-Ä ~I[utalail Riento, Lieksan Into, Pankal:osken Tarmonpojat, JoensuUB 'Jrit~ " UU'\iOkurru.ilun Vesa. 7. lohl~o : Keskisuomi : Jyvä 31c~T12!1 Veikot, Jyväskylän Toveri';;, Suolahd~n v:..'hö,- ~~eq!'tiun '~{öie'rr' :; ',-"Xäne!ws!::e '::' liui.na 8. lohl{o ~ Oulu! Oulun Tv Palloilijat, Kalajoen Rien '~o, Rawhen?o2'mis'- ~; i'<,: } Ouiifs'j-e-ri-Vöim8, RULucin Into. Lohkossa 4 ja 6 pelataan kuitenkin sarja poikkeavasti siten, että ensin pelaavat saman piir i11 joukkue et keskenään yl;:s inkertaisen sar janja sen kaksi paras ~ a loh!{on toisen piirin kahta paras ~ a vasta3n ns markkinasarjan. Suur- 8~rjojen voit '~ajat puoles'~aanpelaava '~ kahdessa n oljä joukkue tta ltäsi 'i;äväs sä ryhmässä yl:sinl{ertaisen sar jan siten, e'~ ~;:i ensimmäisen ryhmän muodos'caa lohlro"ti 1, 2, 3 ja 4 se l~ä '~ oisen ryhmä ~'l lohkot 5,6,7 ja 8. Kwnmastalcin ryhmäs Lä l~aksi parasto pääsee edelleen jat kamaan -;Jelaten keskenä ~.n sulll"sarjojen l c.,;:')usarjan. Nämä neljän joukkueen lop.i2.usar ja-t- pelaaan myös vii!:onlo::?pumar!: lör.oinn. LOlnusarjal1 voit.aja 011 v 1947 suursarjojen mest ari j~ nousee se sc:.. ä '~o~sel.;: si sijoit unut joukkue seuraavan VLloden TULn pesäpallomestaruuasc:rjaan. huo'ca1{in suursarjan lohkost a nu ' ~ oaa l?uoles '::aan Eois yksi tai!:aksi jou1c.,ue -',; a t riippuen sar jaa joukkueiden lukuma::!,rästä, pij.rikuntasar jaan. Suurs, r~o jen 01;,elut pela-'eac?n seurojen lcus-cannuksilla j a ne on järjest(n; ', ä.v~. mak-,il : -,--isina, jolloin jäijestävä seu:::'n saa hlväkseen ot ~elun tuot,aman voi ~o n.. "I:':L '0 Gi'l pesäj?allo jaosto lie on l{ui -I;enkin j oaaises1..'a ot-:: e1u,s ':,a -'ei1i tc"g',2vä 100.~ 1': : ~;::1 2 sar Jarahas ~oon. Suursarjoj en lohlcovoit t ajien l{esl~en suori tettavis se.[.' ~' :inasarjoissa saa järjestävä seura 25 ~ net ' i; utulois -~a ja 75 ~ on jaet".;ava,1. ' : l.1..s Gc;:ville, jou1d~ueil~e ma "' ka~uh ' l;ee ss 2) Jo'eka li~ äl~ s~ v?iv~ '~ ~aad.n rp.a' ~;ka- 1.',, ~.; u s... a.sa.riarahast9s,; a. ~unln~ ~o l?-k on.aj.ue c' ~ la 1io~ml.~a :; p1~r11r:un.;- : a ~,~a1.r.j ~)(1 llojao~:~0~ varm1sta.,a -c :;;ar,jo?:h1n nj.me~ yjen seur9jen.?~an~ton seka.1aa-,1 : ':Y.. ot e.+ujar J estyk~en Ja n1ueaya"j tuom"!-r:l:-t O ' ~ 'l;e lllihl n. l~äl.sta to:1-m~np1-. ~ (:. '.; 'c(-;,-. ~e!~ a map'-dol11~1sta muutoks~st? s~r JOJ ej.l. kokoo~pan90n on "!iefl tli,va ~lmo~ >l~, ll::l;'vop. pesapallojaostolle hyvj.ss1j. ~~21n ennen o:t., e:j.ujenlalk1lmis,,~.t.j aosto ;.1 J. ; os "a Zlp. Va1 VOR I.e~:t;~.. S3.r~R1s?~.. nol,lda vt! 'tuun y 1e1.S19-!{l+PEf1.. u-, Jq. V ' 01mc.s~ao-.. '. ;U.l 'P~~ 2.. 1)8,11osq. a n'co J<i1 s:;.:;:a ~ '.; '~a o'e ei uj~n tuom~re1na ',;0 l.m1 va',.; JZlOE ~; on hyv,' sy~a~ ~ uomer1kurs~j.n s uorj.tnneet pei1 ~ uomar~t. III J.uQkkul ~iirj)q~n~a nr j :t... I' iiriklll1'~o.sar ja'\:; pelataan kussnldn piirissä jol>::o cup- tai yksin..kertnisj.;a ~.: :j.j. järjes"i;elm~, ~i noudat-:;aen jcl sa3.v2. :. ';iihen osallis ':J ua edellämainli':;-t;ujen...c j ojen llll::opuol 11a. olevat jould;:eet, myös!dn seurojen rservijou..ld:ueet. _i :!,rh:l.mtus:lrjojen voit,aja'c noube7a '~ jo.i:\:o suora~m cai kursinncm j 31keen o Ili ' ~n S U1.lrsar ja;1. lohlc oonsa. 'ia lous ym mä2:räykse"j (; ii piirj.n asial:lo :~a inen eel ~, jo~[a puoles ':; aa~ on yelv~~l~ne~ ilmoit am2,a n liiton pesäpallo~uostolle S ~ll' jan ::::okoonpanon J:1 ot :; elujarjes'eyl'::sen Q

15 ~.... _ ,.... ~"-"... P P - _ IV luo~a ~ 1!uor 't.~en sar j at Buorten sarja pelataan samojen maarays :Jen multaan kuin Loppusar- ~a~n n ~~h.cl. e :,.1 eh( o-i; ~ aa jaosto kllitenkin seul.~aav8.n muu ';~o1cser:: loppusarjacm o1keu:;e '~ ':'; aisiitl ilman muuta edellisen vuoden mes '~ ari se ~ L 2. l;:arsin'~ojen j :-. L1ceen Ml~~ joukkue'~ 3, joten loppusarjan muodostaisi viisj. joukkuet.a. Näiden k.ekel1 suol~i'i;et'liaisiin yksinller 'jainen sarja j c; sarjan voit'~ajasta tv.lisi fukl :i:1uorten 'pesäpullomes-cari.

16 Koko s 1 /47-1. lyöv" en Urhe:'l lii to.l_ r. ;. lii ~o oimike mo lii on toi :stos~a huhti uun2s ) 1 1~47 i detyh 1:01:0u.. sen pöyt;' irja. ~ s i t Y 359. Todet... al_ ol~o sen.. 1;å v 1 ~i uus. 'lu t a. ser.t n... 3.lvi 1 ol) j ,. - T:::trk' S c... aan edellisen okou:csen pby t"lir ja Kilp3iluluv~t. Käsi t"'ll'~"n seu.r... a ' " kil a 'lulu a- no. u set : Yle i s u r h i 1 u: J Y r k k u u n p i n ' i: a anil 1 1~r 0,... panil n ympäri; "olsu. urun rove~it j -i~,,0, ~a s. 1. vhte s1. ki'p. lo. ll.h v '1 U~WO, l~ans lliset ::yvin ;" r.. )onte - 1iihil tie 1 10ntio, se.r c,tt. Vuo SEl:.-m:"s n VesC}-, ka'1"'. vr l. Loh~~& Louhi, a~sal1iset. ~La~aW.;'ien.e lityo, k nsal.i3jt lohjan louhi, a.nsall';set. e i 1 y: H" e - Uu i aa, ii1'ikun" ottelu. '~o.lvol~ n _ oj t, ;;an6. i s t m i n e n: Helsingin Isku, kansalliset. VanS3n loiterit, k Y'S in "li<"et. Jy.. sle rl'l ousu, 'mn,alliset. Vcl.8d~0 en. osc' poj t, k njalliset 8i _ leen Vesa, kan alliset 1 ~ _Il.~J2'''r::mda Sportklubbenin ~utsu. Bap3r r nda 3po1'tklu'ben on.utsunut V ana ~ove~ is~ Iangasm':en, J. L,:~vuo'el1, J. Sillanpään, A. Jii'in ja P. VuotiL sekä Sein" j oe11 SifJU.11 j Use en '7..;. n" k:.:in osallistu. 'n selli' n j r jc I;b.;. - mii:q. k' ns in. Ii iin p' in i in ';"1' j:) äv" seur a ede l'i- L.i ttujen p inijoi e,m at ja l'ulut l uo ~in _ l ole 0 r l~isy n 00' i jo" on sih eeri e~t t;... l1t"lln C' ,. Kos.8 lukn ascv _Jesä 1 oil: j oi le y\.hne t r poi j ti1~.l to, että ko.o 're ja S -ovt _1 on kul'sri t 58 d,::wn I i e'.;o ä p, UTfJsi>: on v"l i. Suumli 't~re':' j osto,si Jt Li l::'ittoljoi ikun. a hyväl väksi suulmis misen rat mest r'- ja ohjaaja.ur '"'ii ku... tan n",lac jo. a on 1 t..-n vahvi ta~j. n ku~'''''''; suuru i e 1m n mul~ in J, se_cl ohj " l.h, i toi eenn l1aan 'J. 47 'rval.. _el.. a uos. dem. Hai v opiujossa. uslii;on rssin ;ylei'oh~a jaksi esilu"j,jao...;"o.2oivo ~ul" ise11 ohjaa.~ i 'r i Y.1.. Salon Juo en uuull.1 i a - ri '10 0 r.. d... a 1 a 0. e ttq.~i liu.... r,.

17 Kol~ous 18/47-2. ~ Apvxahav, Ohj azien p'11io, 3. Ohj' aji n natklt j 4. Ll1.e... opalkkio v 5. ;3e1. l' i ia k l1uj 3 5. j'.. ur C' e ' 11 '1 t2.j, 1: 1050/- 2 ohj j '"" ylöspito Osa 0 v u r j3 s e ~ oh j-jl. i J..&YJh~~ in. = :- = 6.000:- = 4.000:- = 2.000:- = 2.500:- mk :- ==================== e c'it u... j:io ~o l tkn vahvis- 1 oilun seuraa jaaed t j 'lj : urss:'_ t';' ~.a 3. Chjaajien yl~ i"o 4. ChjJajie_ prl~~iot 5. Chj ajie.. m,1. k. " 6..uLl _ u 0 a 1 J:iot 7. 1 i u::; j 'll.-'et 11., J4 -, äl'r a :- r. ~i 0, 20 osa_o t ja 6 vrc. : 1)5/- nn set 20 os. a 500/- = : - = :- = 1. 98u:- = :- = 1.000: :- = _g. OOO: - m k :- =================... 0.J.uj S 0 eide v 1 ja leirien 1.: unn an , 1 0 :- p"i a:::'l13t Liittojen yh eistyövalio... nn a on p 'ättänyt toi oen. Lesii \.Uln 19 p"i ä ko 0 _,; sa vi tettäv"n ns. j l' a... op...:.v.. n. _'1Tko't ksen' on, e tä ä l"in s oyite~j ml eri puolille maata ht"ist"oimil1na11isesti j al. apal10ilun, piiri-, kaapunki- ja seljxaotte uj Kilpail u;ien o-:telujen toi ecnpanijoi na ovat yht~::'stoi liru1311l esti asianomaisten l iittojen piirit t a i seuy- t. l'lst vas vi on sun ni t 1 tu pe-

18 okous 18/ t V8l~si 20 0 t"'lua rr.caseudulla j 40 o"t lua :.. e1. ingi 'sä..!al "- del1i.en hyb JY t. t io j 'J [11... j"r~ s on ~as "0 on 'i T ".. p'utt"nyt, o'"'t n S n j 0 eur i -.J i e ay±st.. yh, i. i" 1 ',' on j liitor.., itu'" yht "_ set. u_le!ti:c j j 3 0 e.si 'Juo e _lol'i 'on 37.;. 15., klo 1(.. to unn t... n t 374. et "lin " 47 ed tajinn 01 ee 375. per t 11 voi istel Tu y, Gunnar' Jou sen vuo liko OUS piik, is e in o pe:c.l

19 Kokous 18/47-4. Vali,si...l. ' ehe '" ~ThJY.rät jaos 011 esi ykseen Koripalloilun liit~o-ottel~. VIL::tGi kor ~ :::..lljihm yhteist JiminuBsopi us saadaan vi:,l ii;:'i, sl.ol'i etaan liij",o - o, el~l...' Iilr ussa oripal o~aooco on hljemyu scc.r:la ajo juu:ku.cen: Is :{uö~ R. 1apJc.laine., Pöyh'o ne~, K. Ieitl~n81 j~ H. Sade aa, Tnp : stä K. GUG afsso ja '. Vouti- 1 ~1' e ITTm s... ~ I~.T\T~re.. l J... 0 Klonnunp. Viro _.L..., R ~,.<l0, se ao' V,,1 l ervos~a V. ie _.d ~uo lj aj' k ~ 0 lu:i tu A. ~ii"ncn. '-~_..., ~... J.:. va J. J 0 ~ u.. J J., _ Q J ~l._.n..... "\.\,,_... _ ~ Pää t ö k s e t. Od'3ttii:l, e "å saq_'v~l:!.a oliva... Li"to~ p:..j..l1.een oh.uja Ol~v~ aivo ~to (8), vara uleenjoltaja Yrj~ Elme (17) sek~ l ii~to tol~~l,::u. a. jägel(~~.~:~vi IeisL.en (13),..L{ustaa Vuori (1 - ), Unto Siivo e1:" (18), Holv~ Raat:'.. :"",L e. (11), Vie.lo a l tonen (18), Lauri.. LU'!'li (17), Le.mal't >.i!i (15), >'. Les.L en (18 ), O.nni Vi ~nder (18) ja Pauli L.oponen (13) sel... l~ito l toi itsijois"a.wino Ra!! ne11, "':oi vo Sa ollen, Leo HL... u un(;.j.,...'oi vo 'J.äät c:::', Vej.l-:: 0 Peuhkurl, 1 en ~i S~lrni ja dihljeeri 3:"no i.,uo.;:;:o, joka L.dl..i koltou\:sesta p öy täki:cjan Lue... tiin kokoukse. 17/47. p.. y,;;'kil' ja ja vahvi... tet" 0 seu:caavil huomau eu _..;Iin: >. 349/13-3)-kohta. Voi ist un yh"eistoimin",aneuvotteluihin ' li ttii.!l loi. 0~.SalOn811, Y ~ ~,.tio ja.js!co ~.U!rW i n.e:l se:[..1eljä neksi li ~t o"toi.::'~\.u..w.j.~n ed s aja. Y.!ll1eL,toi i tcval~oktj.n a j2.sellet TIUär;Ot o[.n L-r~he.'L L. J. 351/15 -.Ja._. ::..r.w.otoa täsiill.. ne tiin miki::.li, e JtE l~i - to" edust aj,...1::s":'.~ l~ct":'ill : L~. :Jel jo."t 'a l..l Ti uv... to t..1i h2.nen. eot~.ee ä ollessa sihteeri ~ino 7-1 2'-' myö nettiin Hanara~a S~ortklubbenin kutsu. + in Pesi.ipallokUl~:3si'\;. hyväkdyi urhciluko.lli te esi vetty./. esi t: ksen. ja ". ----~--~----~ ~-- r aa se- 041 egi e.- Lii l; 0'" oi ".~:"Uha

20 Kokous 18/ = ~. - J all'.:ap3110ilun maakuntasar jan l aajen u_ni!1inen. Lii t "otoinikur:. u<.. hyv""ksyi alloiluj80ston esi "0yksGn. en uuru is u', a ~l~u' on y ~~illieli - tä ~:n j~" Ei e_~ 1 aur:, sopi.. uskohdan hyv"":.sy ~.ise. u:r i es':'u"ti eri"'"!'" j ohdo:::;-~ Yhtei ~ui int 30Jikl ~et ~ oi. ikun"a p~~tt~ ~lle ja.)uo e_ ja es':' u'vu; 371_.-= ~-: " "';h..: vu_ ~.j rmav A... lu... l. t.. os~e~" si kierto!.irje::.! siil're J viin SGLU'H::.vaal 1:0:.0 ll.jcen, ~ 0. n L1er..1 e sä kierto "i1' e as~alliji l to.. o.3il... an läh r, et~: n lii toto'mlamnan jäsellille O_ly'piaval.. ennus. Lii ttoloinikul ~d!. J S81. rvi IIeis\:~non esi uti kol:o L"w: se~.!~äsitel:":'vä1::si l aati_ll.se. SU.lTIr i elh'13.n liito.1 urh ili~oiden oly pi21ai 'Tc-.L.:;n.J.u.rseks i ja sen 'ce o "a.n-:'se ::si toimceuly'.'c8.vasta ti doi"tustoimir"':lusta. L':'iJ",to oimikull n pätit i per -taa suunnit""l.f...l eclcll~-ttäl.lä. v... l_~e.. us eli... e"'1, ~on~ toir..ii aicaigc.:din -alij.;tu. I1S. urhe iluko,ni tea. Dis;" j"" seni ;:...,i,3 ~i~le V" 1 i ttii n 1 tkn j äse... et rvi Heisl::anen j a ::...lui 1 urrr!i. ~oij. i::ur..ran lco.. ou.seel1 tät'" sia3. :u.sijuelt2:.e:::;s:::' os 11"" tuu myös toimistopcillik cö _!ymp_:h~~lainen. Ko...'~~ tea. Iluoi u :'..sten uj,edolcsi vai tnus:al:...j."lu.n }::okoll.se,-,ta Lcr :i -4;;tiin asiall-...,.allq3....,loku"t r. y : n v osikolcolu.seen "jalitt,~il li:'~uon edu uc;.,jal si l t.. ~l j~~gen Laari Turmi ja 8i eeti _"ino.\.. "luo dco Ull:c r iin 1 ähtev' voimi::;t e luj u. k ue Sen johdosta, ett" valin'o~en p 'r~ teeila koottuun joukkueeseen ei.:uulu yh i:.:.än rii t v" TJ.l_t.:. ki li t<. i".olla V <. rnslje,"gl he kil ""ä, l iitto"coi... iku...:ba nlauv 'i csi.;~r.sen voimi~jt"luj90svoon huolav.t_ucbella, ett"" joko jouu:uee n jo lt', j ksi tai jäse e.. si olis i sua"gavq saksau.\.ielen ai:tol.en he1' rilö. Lii "Gtotoi mi lnll1, 0. v::u',ti ti l.euvostolii tton esj."cy8- "".atkalle l L:hete-~t"ivt"ill voimist~lujon.uee. l:okoo.. ll; :~on miester.. 08<.1- tn l ~ '!l. - Kori}29.110~lt:m lii tto- o v elut. Kori al loil Llj~os" o n esitys li itto -o t.j~ellul J<E jes... ~", ~isest ä ~ urussa hyvii1:..., rtt i i n. Sa. alla v hviste v t iin jo.ost on esi tys lii t"t 0 j ou:c. Lle en kokoonpanosta. tuli ut asia UTl.l.e:i.llllii ton KutsU. ljorjan Urheiluliitto jä:.'jest""ti. toukokuun palvi :ä Oslossa työpail:ko.urileillm järj:;stä is"ä kos.:.varl po'ljois!:luisen UJ:.'heilukongressi, johon se on Sll0L18sta D~7tänyt l tihettämi:iän ka:-.:si edus 'Jaj"a, toi:lcn "UL:s ~a. Lii to"oin!il uh~'" pää:tti ottaa osaa kokoukseen ja työvalio.:unnan ehdot~ll;:sest vo,li tsi lii tol1 ed.uuta~aksi va1'': p.. lllee.l.joh",:..ja Yrjö "-,.. teen. l.1il:äli hän toisen m?tl:an vuoksi on estynyt ovullistumas"tc kokoll..i::scgl1, nat:w.sju<.:...a "l;~".l. "...: st' 0.11 puheenj ohtaja Ol avi Suvar.:.to. "'k.udel:si : ~ "ti' «7U01~1'0 J..J il.. ".l>,.

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä.

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä. Kokous 51/45-3. Jaosto pä'itti tiedoi ttaa ruotsil ::ielisille s euroille, ett" ni. den ohja

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923.

K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923. u K e r t 0 ~ u s Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton toi~irulasta v. 1923. K e r t 0 r'l U S Suomen Voimis telu-.i a Urhei lulii ton toi mi lmasta v. 192 3. S' J'1e' Voiriistel u - ja Urheiluliiton 18

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

n.. ",,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---... . ~~"---

n.. ,,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---... . ~~--- . ~ / n..,,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---.... ~~--- ... :,-j,.'ln. '... \ -, I~.. \., I... K ER TO ~ TJ... S TO _ N '01M1STELU ~ ja URHEILULTO TOI:: ' DH ASTA V, 1916 SUO} en Woimistelu- j~ Urheiluliiton

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot