Yleisurheiluj ~ osto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisurheiluj ~ osto"

Transkriptio

1 1. I t Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun Voima, kans G Jyväskylän Toverit, kans.väl. Kokkolan Jymy, ka.ns. Kuopion Kisa-Veikot, k~s. Porin Pyrintö, k <1ns" Inkeroi Tcen Vihuri, kc:ns. väl. Helsingin Urheilijat -41, kcms.väl. Tikkuri1.:2n K.:ljClStus, Tikkurilan ympäriijuoksu. Häme - Uusim.:l2, piiriottelu. Tampereen Kis ~ toverit, kans.väl. Keskisuomi - Kuopio, piiriottelu. Kotkan Kisailijat, kans.vä1. Kymin Urheilij ~ t, kans.väl. JYVäc:71än Veikot,lUlnsv.äT. HKT, SS:n maraton, kans. HKT, kans. (m2r.:2ton) HKT, P31lokente.n mnnstojuoksu, kansa Liiton Yleisurheil~es t2 ruuskilp~ilut., Yleisurheiluj ~ osto esittää liiton yleisurheilumes_ tarl'..uskilp2ilut toimeenpant:jveksi ellsi kesänä seur.:luvssti: MaastoJuoksu: 1. 6 ~.Vuoksenniskan Vesa ja. Imatran Voima. Viestinjuoksu: 29,,6. Kymin Veiko.~. Yleicur~ilu: Turun Toverit ja Turun Pyrkiv~. MarEtonjuoks u : 20.7~Lahden TGimi. e :Jikaurhei1uPäivJt: Helsingin Kisa-Toverit ja Helsingin Kotkat.

2 liuorten v j::::lk.~~ pnllomest 2 ruus r.::ttkaistac.n s~man systeemin mukaan kuin viime vuonnakin eli: 1. K::likk1 piirikunnnt ovat oikeutetut ilmoitt.:lm2.qll mest:lruuskilpj.iluihins3 yhden pur:j.a ~!1 joukkue ensa, lulluunot'l;<:lm3tto Helsingin V~sin~issll.omel1, Kllillinlaakson j:::: To..mpereen piire jä, j otk.;'. S:J.o.V8..t kilpailuihin oenllis:(;u.:; kahdelle. pnrhoall.:: joukku.e~lln. 2. Mestnruusotteluiss :1 noud,'. te ~c.:;,n 3 miinuspisteen sulkemistap~~. Pisteet lasket2nn voitost~ 0, t~sjpelistä 1, ja h~v1östä 2 pistettä. Edelläolevan knr'3int.jsjsl;cemin ml1.kann, kun on santu kc.ksi parj.sjii': joukkuetta selville, sllori'g ' J~vat ne lopputottelun. T:..:.män ottelun tulos r.:ttlcaisee m s ~.l :ruuden, huolim.j.tta siitä, vc:ikk:~ o--';";;elevilla seuroille.!. e l1.l1en 0 '; i; elua olisikin miinupistei tä.,. Otteluissa käyt Atään 1 tunnin peliaik32 Vnrsin2isen pe1iajqn mennessä tason, suoritetaan k:1ksi 15 min jntko!j.ik::lc. 4. Otteluihin s c.3vat osollistua tai sen jälkeen syntyneet pelaajat. Ne nuoret pe1.'aj.-.t, jot l.:~ pel:: ~. v:::: ~ seur:lns:1 edus ~u ::, jou.kkueiss 2, eiv2;-g S.:l :: onallistua n :: i hin otteluihin. Taloudelliset määr~yl~set ~ 1. Liitto suori ttan m a tkus"~:t.vnn se 1J.rnn mjtkakuluist.j. 50 %, (huomioiden seuruelippualennuksen 25 %) 12. pele.aja11e. 2. Mn.~kust'::-. v2n seura n joukkue suori t t, ~e matknkuluistnan tois~n pu.olen eli 50 %. 3. Ottelun j ärjestävä seura suorittn3 muut ottelust:: a1heutuv~ 'i;!i:lls-cannu}.:set v:1.r:' 2n.Jll.:l myöskin v:ie:' 2.ilevnlJ,.8 jouh:kueelle v2.p::tan m.:ijoituksen. 4. Jos ottelu tuot t a:: tappiota, suoritt2a sen ottelujen järjestävä seura; jos ottelu tuottaa voittoa, jae t~8 n se kilp~ilevien seuro.in kesken tas2n. :rämä s iksi, e tä m:1tkust::;va jou!o:kue joutuu muuten epäedullisemp!:.~::: n asem:-2n, k o sk~ sen on sll.ori tett~va matkakuluis "i;~!an 50 %. 5. Otteluist ~ on tilitykset l~het e tt ~ v i 14 vrk. kuluttua toiselle osapuolelle, j c: jos ottelu on tuo"c t 2nut VOittoa, on seuralle lähetettiiv'j. sille t ll.leve osut).s 50 % ottelun voitosta. 6. Tuomarit otteluihin määr22 TULn p~lloiluj~osto.

3 Kokous lr./47-1. fyöväen TIrheilulii~on r. i. lii O~oiillikunnan liiton toi.~s tossa n.hviluun 14 ~:nä 1947 pidetyn kokolj.k.sen p6ytäk':'r ja. E s i t Y s 1 i s t a ,. - Todetaan liittotoirnikunnct.n jäsenten saaj;uvillaolo ja kokouksen r'" :..:.t6,vai taisuus. i ~. - Pöytäkirjan tarkistus. Tqrkistetaan edellisen tokouksen pöytäkirja ,. - Kilpailu!uvat. Käsitellä~n seuraavat kilpailllu.a-anomukset: P e s ä p a 1 loi 1 u: Työväen Th~ailap~jat. Yle i s u r hei 1 u: 6.7. Kauhavan Vesa, kans lavuden K i ~inä, kans. P a i 11 i: ~ ovanie... en 1a pi Alavuden KiDin~, s'irto ent. ljpa Virtain Veikot Jämsän.\:osken Jyry :l.a ~. - Yhteistoinintanc'.o3tO. Käsicellään ede:l~se8tä kokouksesta siirtynyt ehdotus yh~eictoi in.anel vofton j1seliswä ~.. - Yhteis toimintavaliokunnat. 1) Käsit,llään edellisest~. kokouksesta siirtynyt ehdot us yht -:istoil intavaliokuntiin vali ttavi. ta 11. s. lii ttotoimikun- nan edus a j sta. 2) pyöräilyjao."to ilmoi ttaa, että se on neuvotteltj.inln Suomen l)yöräilylii t on kanssa valinnut edusta j irseen ). Vian- L derin ja Reino Val~stin. 1ii totoimik.lnnan edu ta~ana on ~. A. Wuokko :. - Vuoden 1946 tilinpäätös. Vahvist taan edelli8e~tä kokouhsesta siirtynyt liiton tilirpäätö3 v]od~lta iittojuhlatilaistä puuttui selvi- ;itys kolm"tl tulotosi een hävi~vtä:c.j.isestä, minl-::ä vuoksi tilinpäät~ksen vahvista~inen siirtyi ,. - Vuoden 1947 t alousarvio. ~äs it ellä~:n edellisestä kokouksesta siirtynyt toimistopäällikön ehdotus kuluvan vuoden talousarvioksi l.ilpail~lupamaksujen koroi ttaminen. Sihteeri esi-':;tää lii-t;totoimikunnan käsiteltä..-äksi toillll.ton esity sen kilpailull1..pamak... ujen koroittanisesta. ~ ityk: sen mukaan perittj.isiin Kansallisidta kilpailui... ta 200 markkaa ja kansainv;";lisistä kilpailuista 300 markkaa. Myönteinen päätös edellyttää 3sianmukaista muutosta kilpailumääräy~ten 20. : ään, mitä koskeva esitys on asiasta teh-l-ä-' vä liittoneuvostolie..e- Jamalla toimisto esittliä, että yhteistoimintakilpailuj en lupan13h.sut määrätti.1.isiin va staav~"'sti seuraaviksi: Kansainväliset 1. )00 mk, kansalliset 500 mk ja piirikunndlli set 300 mk. Mestaruuskilpailuja koskevat määräyhset jäisivät ennalleen. Ylläolevasta poikpten y l eisurheilujaos 0 esittää, että lupamaks 't peritään seuraavasti: kansalliset ja kansainviili- set k~lpa~~ut Lk 200:-, l?amat ki~pa~l':1~ ' j ~i3ta anom~.s on SaaRlLYlU~ es, hakuajan JaU eel 500 mk Ja kansblnvallset Ja kansalllset yhtel~tol'. mint_kilpai1ut mk. 01',njo '" !-.- :ä Jet ~ j:

4 okous 16/ ,. - Kanoottir akennusk rssit. Kul uvan vuoden kurosisuunnitelman mu!aisesti purjehdusjaos10 järj stää 1 hdet 'anuottirakennuskurssit huhti- toukokuussa, toiset Turussa d toiset :.el inbissä. ":urun kurssit al' aisivat ja kestävät 5 päivää. Ohjaajana toimii Albert ~oll Helsingissä. Turun kurssien kustannuslaskelma: Ohjaajan palkkio atk.:lkulut M ~oitus ja r oka, Helsingin kurssien k us tannuslaskelma : Ohjaaj... n pallkio Huoneuston v lohr a :- 550: : - m k :- ================ : :- m k :- ================ Kuluvan vuoden kurssimenoissa on purj h~usj3.oston käyttuön vnra... tu IDarkk 1, jo ~tq ('Wt.ln sta ltk on jo myöntänyt merenkulun kur'seja VLtrtell : Jämsänk 03ken Jyry 29- 'Tuotias. PU..1lut kllt su. Seura viettää juhlatalalsvaan Liitolle saa rkis.. on S; ätiö Tapatur~a Vuokatin leir~llä. Pentti Kärkkäine, jola 10ukkc.. rlui h ihtäjien val JJ.en. usleirillä Vuokatilla saaden säärilu.'u' rnurtuman, anoo että hänelle myönnettäisiin avustujl'ahaa. apaturma sattui uiesten ollessa yhteisellä har~oit~sh~ih'olla. Kärkkäisen kärsimä t ap io tältä ajalta on :-, JdOS-'.:;O e1 ottaa, että Kärkkäisell e s ~o rit taan kertakaikkisena korvaukse a : :. - Liiton muutto. Helsingin Kullervosta on pvm : ll:i ero lllut Olavi l'uranen ja lii ~ tynyt Svenska Finlan-1 s Idrottsförbundin alaiseen IITonoh gens Idrottsförening-seuxaan. Edus USOi.8U ylei ' hei-, lussa lähtien l4.. - Poikaurheiluliiton ja TUL : n yhteistyö. Poikaurheilulii "on pyy illöstä kä tiin t än "Un neuvotteluj3 yhtei työ.u.a.. i ollisuuksista k. o. lii,tojen ke jken. He uvottelui ::..sa eduotiv ::H lii ttoa_.me A. 3. Heiskanen j.1 ' Must onen. Neuvotteluissa I-I')dettiin, e ttä l i ittom.rr.e ja Poikaurh il l"':'t :m kesaen olisi tarp'3ellis ta olla olem ssa yht,., is i..j.inta1/c,lioh.un a, jo. a le"tsi ttelisi koko m ata.:'3';' tävät nuorisourheilu'1 ko""kevat kysymykset ja edustaisi maataffillie kan ain :': lises ti. ~u orisovaliokun a pyytää valtuuksia jatka ~euvotteluja :. - Hollannin hellu.. iurheilujuhlat. Hollant in helluntaikulttuurijuhliin on leisurheilujaosto val.i.nnut Tauno Karls; on TKT : sta j l uin ~i ja03t o Hilkka Hie- :a.wäen HTU : sta. ' Pää t ö k s e t Kokouksen päätö >vai vaj. J lus. l'od ttiin, e tä saa l uvilla olivat liiton puh cu,-ioh L.j : levi J u a to (4) sekä liittotoi illi ~unnan jä~enet Yrj0 Enne (15), rvi Heiskal.en (16), Unto 3' i.ru,en (15 ), Helvi Raati!.linel (9), Vieno Aal t one L (11)), Laur i :~urmi (16), Lel'l.nar t Kivi (1 ti), A. T. l...e s kinen (16 ), Onr i Vi nler (16) ja ~al11i l~oponen (1" ) se' ä 1':" ton toi mitsijo':"s" Lo ivo Sulonen, Toivo ustonen, Meri -.Jc:,,:tinerl, Eino l.untanen, Leo Huttunel, Veikko Peuhkur':' ja s:' lt eri "'ino A. Wuokko, jo

5 Kokous 16/47-3. ka laati kokouk~~s~a PQyt~kirjan. l.t Pa to vai als us mor n ii ~. - Poytäkirjan tarkistus. Luettiin kok o~~ s e n 15/47 pöytäkirja ja vahvisteutiin tehdyt päätökset seuraavin täs ennyksin: 312/4. ~ /5 : Enteen ehdotus ehdokkaista jaetaan kirjallisesvi liittouoimikunnan jäsenille Kilpailuluvat. Anotut kilpailuluvat myönnettiin Yhteistoimintaneuvosto. SVUL:n ja TUL:n välisen sopim~~sen edellyttämään yhteis toimintaneuvostoon lii tt otoimikunta valitsi molemmat puheenj oh taja:v sel~ä ltkn jäsenet A. ~. Leskisen, L. Kiven ja 5 äänållä 3 vastaan sihteeri Eino uokon, sekä varajäseniksi P. Koposen ja O. Vianderin se l~ä lippuäänestjksellä Eino Rantasen (6 äänellä), Unto Siivosen (5 äänellä) ja K. A. Vuoren (5 äänellä) Yhteistoimintavaliotunnat. 1) Yhteistoimintavdlioh.unt:i.in lii totoimikun.. an edustajiksi valittiin: painiin puheenjohtaja Suvanto, nyrkkeilyyn Arvi Heis. bmen, uin"!'iin. K..lJeskinen, hiihtoon L.K. Leskinen, koripalloiluun L. Kivi, käsipalloiluun L.:..ivi, painonnostoon Veikko Peuhk ri, purjehjukseen ja melontaan i:ino A. uoako, jääkiekkoon L. nurmi, yleisur. heiluun 4 äänellä 3 vasuaan Un~o Siivonen, pyor~ilyyn o. Viander, voi nis.eluun Toivo Salonen, luistelqub Leo Huttunen ja SUUilllist&miseen Toivo Pulkkine. Valinnan jälkeen varapunee.. johtaja ~nne kiinnitti huomi ota siihen, että toi itetun vaalin johdosta ovat er '~ät valtalajit, kuten y l ei,urheilu, palloil" jä jä:.lkiekko, h:"ut'n mielestään ji...:.äneet heikoille edustu.si:le, muttei ollut halukas tekemään muu~osehdo ~sta Päätet~iin kui~el~in, että mi ä l ~ ja03tojen s lorittaminen valintojen tai ~uiden es~lle tulevie. syiden johlosta käy tarpeelliseksi voidaan joiltakin o~ilva puätöstä tarkistaa. 2) l~erld tt i in kuullu..s i. Samassa yhteydessä valittiin yleisurheilun yhteistoimin tavaliokuntaan U. Siivonen, L. Huttunen ja Eino Salminen. Koripalloilun yhtei..... toijlintasopimusta koskeviin. euvottelui.. in valit.:;iin Lennart Kivi ja Jonne Kykk:inJn sekä lisäksi so~ i mukseil edel2.- ttämäi:in yhtei,toilhint",v.:-liokunta,an kol r :.i.neksi jäseneksi Leij o Viianen Vuoden 1946 tilinpäätös. Saatuaan hyväl ~yttävän selvityksen ko e tulotosit ~eista liittotoimikunta vahvisti tilinpäätöksen vuodel a ~a lou sarvioehdotus hyväksyttiin seuraavin lisäy zin : I os~o hyväksyttiin sella isenaan, II" ulko.laisiin kilpailu...'d.atkamenoihin varattiin 1 milj. markk a, muuten koh a hyväk... yttiin sell;.ise.~aa..., 111 osasto varattiin markkaa ruotsalaisen järjeutäj~n palkkdw{seen, IV osasto hyväks,l tiin sellaisenaan, mutta esitykses...,ä oleva nimi~ce "piiri ::n avusta isee.., muut~taan naistel.:. piirikunnallisten kurssien järjestämiseen. V osasto hyväksyttiin. Tässä yhteydessä virim uorten ULn toimittamisesta "kes kustelu, jonka kuluessa kiinni te ~ tiin huomiota lehden sis8.l t0ön ja levi tt;' miseen. Pääte "tiin, että lehdillt; vali "aan toi mitusneuvostot, joista leht ivaliokunta tekee e ~do tuksen. Edelleen liittotoimikunta hyväksyi keskustelussa esitetyn ajatuksen, e utä teknilliseen urheilutasoon on kiillllitettävä enemmän huomiota Kil pailulupamaksujen koroittaminen. Liittotoimikunta päätti esittää liittoneuvostolle, että litton o~i~n kilpailujen lupamaksut korotetaan 200 marhl.aan sekä kilpallut, JOlsta anomus on saapunut hakuajan jälkeen, 500 markkaan.

6 Kokous 16/47-4. P' ät"s tehtiin 6 äänellä 1 vastaan. Yhteistoimi takilpaillljen lu_ U 1.8.H s 1 uäätcttiin esi t u~ä korottl t av8j~si seuraaviksi: kansainvi;.liset r,~...clan, kan al l i set )00 mark.r aan ja piirikunnallise t 300 mark kaan. Päät ös te t i in 3 äänellä 2 vastaan. Kor ouegtuja maksuja sovelletaan he'i käytäntöön. - Kanoottirake.. uskurssi t. Purjehdusjaoston esitys hyväksyttiin ja tarkoitukseen myönnett iin markkaa. lähettää onnittelu J ämsä.ll.kosken Jyry 20 vuotias. Jämsänkosken Jyrylle pä~~ettiin sähke h Työväen Arkiston avustusanomus. Työvaliokunnan ehdo~ljj{ses \.1:::, liitto., oirnikunta myönsi säätiölle mark~n avustuksen l Tapat1n'ma VUukatin l eiril lä. Työvaliokunnan esityksestä asi~n käsi~ly siirrettiin siksi, kunnes s aadb.un selvitys Kärkkäisen taloudellisesta asel.i.casta. ToiIlli.s ljoa kehoi tet-i;iin kiirehtijl:;.;,än ur:leilijain tapatur avakuutukse~. järjestämistä l3.. - Liiton muutto. Merkittiin oikaurheiluliiton ja TUL : n yhteistyö. Nuorisovaliokunnalle anne stiin vai t IJ.LlS jatkamiseen ~. - Hollarillin helluntair~~hilujuhlat. Valinta hyväksyttiin. E jille tuljeita asioita Pal estiinan Ha oel ja TUL. nel 1.votteluj en Puheen~ohtajall esityks estä päätet~iin pikaisesti o~taa yhteys Palestiinan Työväen Urheilulj.ittoon Hapoel ' iin jalkapallovierailwl järjestä~iseksi. Suomeen. L36. - l Painia koskevat kirjoij elut. Varapuheenjohtaja :;m e esitti tvytymättömyyten ä TULlehden painitoiruint a koskeviin kirjoit.ksiin. siasta sw:eutui vilkas ke kustelu, jonka katsottiin v ctaukseksi kysymykseen. Ke sku ~e lussa kuitenkin hyväl~sytt iin ajatus, että työväen (';anomalehtiä kehoitaan kiinnittää ehtistä enemr,län huomiota sekä painiin että TULn urheilutoi rui Ltaan yleen,ä nekä että Helsingissä järjestet äville urheilutoimi ttaj ien lw..r seille liitto jär j estää pari t tilaisuutta. Vakuudeksi :

7 :o';:ous 17/ 7-1. Työv~'en Jl~heiluliit n r.y. liittotoi ikunnan li~ton toimistossa huhtikllun 21 pn;; 1947 tyn co ouksen öyt~~irja. ~'7.7 1 T~k k )J -. ~. - ~o ou ser. E s i t y s 1 i s ta. ~o eta3n lii t~ otoimikunnan j"senten s3.apuvil1aol0 ja ko :ouksen p".tudv'.l ta isuus. 338.' - 2. :. - " v' - Kilpailulu.va-l.i. K1.sitell~ ool1 P a i n i L" 1 " Iyör"ily: 1 ' Turun ~) Y r k '\: e ~.7. ko'"ollksen pöyttikirja. seura':\vat!cilpailulup l-anop'ukset: Valkeako",';:en.. osken oj t, kan alliset Turun ':::overi t,. nsainv;'... i...>et n o s -l.i 0 : ~yöv"en... 3.inor.: Oot j:j..f." kan::)a:nv: lise-l.i Porin y 'int, k~nja lliset Vallhti-Veikot, k n. '1 v li...,et :1e1s ':'ngin yöv"en Luist li jat, k ndcj' nv;'l._ Joutsan -a"mo, kansalliset s t overit, lan al1iset Porvoon Veikot, k~nsa lliset Turun :isa-veikot, kan. alliset P rht;,oon Voima,.mnsalliset _a _eree~ Y~itys -.ilpav ljet, ~an...,alli~et, övooen Py"r'-i- 'eikot, kansalli3g l; ysmtin Al~u,,kqnu 11iset.. elsingin Vi.38, ~ULn I:-."ilpailut l 'pereen Yritys - ~ilpavelj~t, kan ellli et Työv"e.-u"': -Veikot, k "'n",al2.iset i 1 Y : o j'1~ ~ouhi- Ter van overi t-porvoon 7e i- ko J " euraottelu. : r' v 11' n v öv"en UI' leilija', 1 salli..., t K n:in Veikot, ma doll. kan a' n 1i. et Kymin ehtaan i... n, ""~in eli" on var u 39 inut S'O i t n ellu1 :: ljon i- 2) ;. s ipallo jaos t 0 eu i lt:i" r or ja -u uomi '10 elu t v _ litt vien el ~i n ~usta u arvion 'Tic-' ooell" j"rj ste' oovl.)..!"..,i P3' _oil. ja _Ud olj.tumislei' s t ) ~t1r::\hat, 9 'r l. ' :- '2 ) t ka lls t nn l.l k et, 9 0;;), 0 tt a j' et 7 J) - ~lits'j i hen atk t j yl"s- ':'to rr 1.60 :_ C" 1 i enot m k 9. t 50: :- :- ==================

8 1..,i1,... l ei~" ll~ :ll SU [lvi,j ';;ul''jlr... "'u 0,.u~in e U. T. o ".~ine ~in.; u ~T ), ~. ~u,7, t.:.l '" Ul k 1 " ilrroi )... 1 i t.:.. -a1 i nll' ~ y"v liok ir it. aoolc e",.:..tt, t" I l~".. ti~vin'j kl'eir ",' si u., "ivn C~ OvU Pa~ul ~ en ~'' '- '7 I I 1 v Sihteeri il oi tta"l, ett.. va:'is 'tu.ooh~aajan i1moi tu.kaen vain ~u.opion piiri on esi t'l ;il:yt esity)kierrol:s n siir~ ett'iv",:- 1u.ilta piireil'v' 3si' ei ol e tiedu...,te"l"'u.. ':08 ku.i-:er.kin n aj nkohdsn v 0'-:::;';" ~e8~: "ra Lthoitet3'='L 1, 'l1tnisi johdonmu.,::giselta, et.j. i!i'yös OIJ.lu: 'i':'rin n" '"!;"kset..,~irret" '11.,Touot vinta n~' in oll en oli..,:, ett ': kes ke" tyc: j ': te L-'.' is iin r i' P L1V:" 1 i jao", ton ja pii 'i 1': '~es' ':'n"l- ",t;: so inu."s.31,3. - V': icl01:l1v3n vr1mist ] inen, ~--~ ~---- "':aova l'!.s~elo l.o l'''sitteli koi ou. sessa 1'l ~7 U.ll ~(,r. v~.:"1iel' 1~l.lvan val r io~''''n:ist3 lii "..;011e jn... ;:"tti e",ittä", e J.' lii~ otdi 'oitllkue n 2\(. 000: -, 3 1,S '_' -: YhteisLoi 1) /' t1l1a r....,elost l:",;et Ur.t!1il uliiton, illot!1"n. yö.äil;r l iitor, JLwr 1,,.o11i allol'.:.ton ~. Pes" lloliiton e :.l..j Jl.er.. m11 ",3 ;. cl v ":' t" Jctc"s "o.i. ':'n eli 'u.vo" t luista j. p :utetl:. 'n asia. va _ t..:. i t a t i J.,,Hl i ~ e L, t':.

9 l / i~ '!. c) ~ o:1i " ri... ontoo "v_ kden '0 gre...,sir.. o.. n-j e lll t j.. 'a.. 'i ' k.:>edt "n.r: e k:'" ntynyt.. Irc~: r. Ot' i e,.3l 'onuressin.cyt.. i 7.) Voi1:.L).J elur.. hteid oi i uvot"' ei' joi ~..:i j' r.ll '1 r j.. 0 e n i koi s i et.. ~' n 2' j (j. iltio jn ll.r' inen '-(J.I na v c ""'e10- j<.1 t loe:?.'i ~: Vei "'08 ~ 0 i-- otsi (6.1. J.;'.:.tto-o "'ele (1 '. ' _. ( ) _::'ok~.. (~ ( JUO J, - 0.'J (8.1.) e 'al ::.. et es i t+.. v"'" ytt 'v" TUL : C1:4 180.'9 :") :'? : :? "':50 JI L 1 9-=-7 51 :' 0 ~. 659: ;.1:2' : :50 v lio an." n m s oi'i J " kkeilyl~it'o kirjoi v~a ~ 1- i1: "h'e~s"!;o' n....'n r lu"tt, 01' l~ wlvlt"o seura viin J3 l J ihin: Lii t oo.r."- > vii.me ta'" i'"llusoa ~:lnor'l leht' r.:ic. ille info,...m. 'otil i llldcssq ei et 4 i';n ir U :",,2r i 'ti...unomi..,cr.. ~min' J liit,o e on.r.c k~.r.~8:1v Ii ten ~uhtei en '01- i ( ) 6.7qj:50 ~ ~~~_ 56/.75.: fJ2 95 ii.r. e +:'. t TS n e' a. lie '). lr' ,r. '- :-

10 ~~- :'et., ~~~~-- -- ~I 1 '7!./,. T.l T t.i v ke ho-..:::.~.:;:;5..::;-..;... 1=.7.._. _ L_ 1 r ;).. ---~---~ v 1 - -:-1 0"... i J o, i 1 oj 1 T 1 v 0 _a JO, ,r> 1 ~~ o.~~ d Ilo rjoi 11 0

11 :0 ;:Ou.o 17/t.7-5. ':'1 u ':...,eo- - ~.~~ --,----~ ,~----._., : 0';:9, iml:lul a 11 V' ':8yi ~Yl"-:l;:ei1"j oucon ",Ji"tYd n"lj~' cktiiv":'n '_ sumi...,e'j ca! u:" :~:e":'l tuclarikll.tosei11" llv V ~:S;T.;tiin e~" sa-:nal1a. 'tat.:iin, e :.;t~, lii'c"oto mii:ur. _an edll"," ~alla rjlsl ~:_lll./gao ::L1TO ei11e L l'vi H is'.:an 1... oi isto... J 'lli:~ön i1410i t.:s?a~v.... hden eol:.11l ~'n vakan::...,in i...,es~ä me~ki tiin ~:~11uksi. S3m'111a p ;;:te eiin :: j 1... :1clel1. 011,,3 ja... a":' :c.ln tc,ytt~,.i- 8Gs-"ä. 70 ll-i::..,sa olivat va1i~ ~l1.so:1ja~j -,-oivo.jolone, j ~.r j stöohjaaj Tei ve ne::' -ctä ja nllorteno~_j on ja ~oi vo i.':lls t-,n"n. a 'lllf\h en j ohta ja:;: si..:llillv ' uc:l.. i:':all ta var~c 11 vali-:j--i::"n C:oivo./ustoncn 5 ~".ne11 4- vas-'cuan. 34 t ii ao coimiklj.11 'a 1 ~'.;' voi.oi,f:rballl L:.1CLlj en vai lig-~ aoljeota u e l:~. SGS-~3 lll-v:,.csy~,.: 800.JtOl1 ooi ty >Jon 11. S. to')par":'lal1!lan '.u :::i.. i-.:i' 'rteerin es i-~ti:i. i11 Var2l1. sin l~.y. - Lii-c' otoimlaulta 11 rv~',:;:s i e_'ia -cveesua kasvat L...'3j aos-'col e' P,. tu. 'se _ l":'i t OL te ilj.:"n.jcaa.:i:.isi ttäv"ul" e10.;:uvan va1nis taoises, ~l1.t ~ jätti Lcsityis :olrcaisell esity,;:sen varaan m~ij.re:.'ahan sn rl1llden rnu"",rä".... isen tar,:oitlh:seen nto S~ivone antoi 8e10s-

12 KokoLlS 17/47-6. 'Cu.\:sen nel"!.votte1llista SlJ.omen UrJ.le~ll1..1iiton edlj.n'ca~ien l::~ndba, s~hte0- :1.'i.illold:o S uomell p~rö:'ji1:t1ii t on ja Peoäpa1_o1iiton e.llj-'cc.: ~icn Lan.3.Ja l:~~tc1--ist8. nell..vot'~e:ll::' ta :Je~;;::":' 1t.:: 1 j~,ser: Lv' 13rt Kivi de1ogtll..ksen nellvotte1llista Sllomen :.. oripa1: oliit on kal1.ssa. Y1eiscn~'. ohjccna täsfj' vaiheessa 1iit'Lotoimikun'ta pi::i.~'.t'~i, e'ct:.-. '~a10ll0.elli..:..ia kys3 Ll~Tl:Gi~. kos:i:evl 00 as1oi::380 olisi y rit-l~:v:', tauavertaislll1jc... en, ftllt"a mikei,l' tti1ll. pohjalla on 1311doton'ca S' ac1a :...,2.I:lie1is",'Y'ctä aika' 1", voidaan h", v~ji:sj~: O~lj eel::si periaate, ctte " alolldel2.ine 1 vastlll.l jakalltm'.. SLU1.teessa 40 x 40 x 20. : ilc~~li kygym~rs on 'ct't", hl"!.ono asta e ldotll'c.je.,/"a, on.je alisj.;ettava lii-'",'bot oiniklj.nnar hyv'::c:l:t tcivl.l::s i. 2) Kll~1..1tLlaan L;:irjelm~:E ::ogk<jvan selonteon liitto-'coimikl.lll'ca p:":'::jc'~i, et'cä l.yrl;:~;:eilylii tolle v3.stata",n, ette,..!ul ei vieui Jc:l1än päiv~:'.n... :el'lles'j" ole sa l1l'1,-'c SlJ.omen :,~T... '... eilylii'colta selvi'cystä ~ontool1 konc:'essia edeltänee s'cl,.:ongressiedll.j-c llksen j är j cs tfunisessä 110Ufatetlls~a cplkorrekti...,ta menettelytava8~8, mikl to~et~iin I~ssuhallis8a idetyssä ep~vi a1li sessa nellvottelutilai UllceS.8. Saatlla""n tämän ::'UL on valmis antam3.8n ""e::'" vi t:-l:sen kir jelllässä esi e tyihin kysym7ks ~n, ci~~li sr sen vielj silloin katsoo t~r ee1lise _oi. 3) Voimi,... 'telnn yhteiojcoimin an L1VO ~.JcelLlill in va=.i c-!;iin!r~ö A:ltio j:.l J..:>;:O.l.;LUm inen sel~:': kolmanng mi liitto-coimikunr an GdClS ta 13 ~len.cilij sekj. edel1i..:> ter.. ll-,~k Ji 'uteid-coim:'n cavalio 'al.ll ca \n :'::oi vo S~.lollcn " T '1. J I ", - ', ' l lc,fksla. }Tyr::l~G ilyn yhteis toii'1in ~G. valio,:unnan tilit h:rv ksyttl.l~ ni.ill va:o.llksin, jot.-ca,,::!os'co esi-c';;i. : Helsin;S,in l"!.:"1heilllta='oh'l.nke. Lii-c otoimikunta valitsi l::ol;:oll.cseen edcl,j'c jakseen va_ 1 a_,cl!lccnj olr aja Y:r j Ö Ente 1, v :.:alta s i'l teeri.luo kor:.,.je '~~: evi:isjuj!.: senj. ');...Jcti, e,e,c :la~_;:.:e se n periaatte~sqc..... LU1'0anc111-c:J.an r.l,, önieises ci '::ll ~- 'G ttissii vaiheessa ei voida pä~:ttd", si:i"-'ciöl1 perlu:;'c 1 L esta ja sille h--v ksytjcc.:vistl'. sä"r..-._"istä, 'ollin lii'c ~ojcoiidikl.lll'ca 8'_ olllj.t c _-i:;in~ t t II t Ll",/C Lla ~52. ~yövalio klul'g3 e._:,o ct:. li1ef:r~l' 1 a1 ",yun"'~: i s'~ä se k': :i:cl:"'s sicn 0... 'cillan. 11).cnt03i11 ic.:e1 1 voi:... "...:..",,'c... Lii :;'~oto:. ikunta v... l''c: T i ty"v3.1iol:luma _ ehdotll :seon. 353: ". - '::OL'':O.:Llun 15 )11." ';:Oii:OOll'~llVa1LJ liijctoner:.vo tollo e,,;i ~ett. v~:.~si 1.; vj -i:8~ ui.' 1... s::"hte~r:" _ laflt' ID.s. toinin cc:!:er-'coml1_.j se:;:~: eo.:..t-rksi:'l li:' J,,-' yv"t lii ttotoinit;:lull':an lalj.sclnllot si '~el lll-:..tejc -Lilla, e ~t~:v PohjaJlma:U1. piiri!. es it,,".:secl Ii.:.. t '.;yväi:i lat: '-' LilltO':,. oka kos ~:i tll>'11!in tc.nssio::"l':~lltta Ll~" e':"llll.ilpailllj 11,-h-'ceyt.J81~, ~ L.ol1e,ca n, m-'cta... oicte'celbl1 lallslu_l1os-'ca.:lmta rajoitllt:oen v~',l' el.-l:;. is-c~. koskevat ~... ar...r.a!lli1e:..!dl1.l~l: t. 3 5~ ". - L':"J..ton ea.uerca~an.:o\:oui:se 11 järjestä:: toimis'co. Gusi'-'... cllroja. Kai:~ i es:.tet;:,rt selu'a'c 11 rv.. ;:sytjuiin liiton j::':'uelj~t~, estul~si. S,... J.oin. vahvi... tei::"n es ::"11' olleet S1:,;,;;'L J.; Ö l1lltokset. Ts ncrec L 7i83 ilmoi-cllg toi~~lil1 can.;)a 10ne'~ Jcar.iise sta mer!;:i t,l. i':"n se.:ä h- v" 1:3yt-l, iin Oj:.laiSllLlden luovlltllqta kos kg va p~,",tö s Tar:.pereen VeikoilIe. 35,7. Liit"otoinikl.ll1.ta.l~rv~;,ksyi 19 7 LesLpallo... arjoista. jaoston esitykden Vllo(en ~sille tllllllt asia ':. Prahan ~M- p3ini~i1railllt. ::4tk:n jäsen Kusta.:., Vllori antoi selostllkser matkc.-,sta

13 Koko LlS 17/ sekä kilpailujen yhteydessä! idet~tstä : ~in:'kon.sressi6ta, mainiten mm, ottä kongres iasa 'l~ v,:sv' tiin l:an ainvälisen painilii ton UL::sil;: si..: e~i -si relj-vostoliitto, TCorea j Libanon ja ett~ :a1 uainv~:iljel pa ::'nilii ton halli t 1l.CS 1..: en erovlloroi'jen uolar e.ne ta jan tilalle vali-c [;iin i;ellvosi;olii-coll ed :'u-~aja. Selos.Jc:!.I:sel jl:l;:cen liittotoimi':lulta lco.i.10itti l' iton c1uztaj i... y rteis coir.:in-cavaliol:u.:ni a al.vostelema11 joll ~ _CJ_ n jo::- t ~an, pä'~.:olo,::i Hi 'ijer~ill toim':"nta :0."..:_ Lwe. ~oh ~~ na, :os;:a to cttl' ':., et-~ei h-:n ollut riit- :v a -ti_:v':" s-ci uoimil111t ainijain LlOl::; jana i ~...,e ::::'1,. &ilu;j en L;:.ne. Vc:.kLlLlde ;:6 i:

14 ...L~~ ::e. ~~ J _J:~lgI_p~: ~!n l1i !. ~~9:0t l:!f!. JUL ~~. _p_e_s~p_al~, 9.~a;j~.i~ "~8: v~. _. l:~4}..!. r0c:'... )allojaosto e s1 ~t ää v pesäpalosarjat pelattavaksi seuraav3s'~ i: f. :~u.~k~a!. ~ iogk~u~tt~ ~ä~i _ c~v~ ~e~t~r~u~s?rja,. 3arja pelataan yksinkertaisena sar jana jae 'j-cuna 1m vät- ja syyskau teen. S'n j n voit~aja on v liiton pesäpallomes"cari ja 8arjas '~a putoavat kaksi ;1eikoin'ca jouk~. uet a lohkosarjoihin. Taloudellise ' ~ mä:3.räykset samat kuin v:ii'a~ vuonnakin.!i_j~o~k~:. S~~s~ja~. 1~ä1 liä. sarjoja var ~\J en on maa jaettu sopivasti eri piirikuntia yhd1s'i;ä~1- lä kahdeksaan lohkoon, joissa kussal::in pelatn8!i lohkosar jaan nimetjyjen Joukb.1 'i;'~en lcesken yksinkertainen sarja välisenä lfikana. Lohkosar ~je l!. jou.kkuee'~ jaosto on va.linnut piirien lausun'i;ojen perusteella. 1. lohko: H.&i,~_,Ja_~':lde~m :a~...2ijr..i.~, = Helsingin 1Bk~, Hel~iz:gin Ve 'co, t1ö"#.en"'i"'a":.tlonlyojä J Jj, Hyvinkdän l'on'i;eva, Lohjan Louh1, Kar l~ l~l.lan Sisu, Kera,r,n ']~overit 2. lohko ~!i~~e~ia_tamp"~!:.~_~.. r~ J2.i~_:r;,l:.~.'._ Lahden Kaleva, Lahden Taimi, 1- dlh~} ~~n-1fåt"i~än Toive, Launos'ten r~ou3eva, Jo!cioi8 -~cn Koetus, Nokian Pyry; ~~', c reen ~lpa-veljet, Viialan Pyry.?. l_~~~ =Ky~in!-a::k s~--r'~ s,~~m.~a ~. Kymi~. Palloili~at, Vehltalahden Pyrkiyät J h1r"iorikoslren... ali'fj., tm'a t;ran Voima, Laurl. c salan TYO'l. Pall. Vuolrsenniskan.. t c", ::ild:elin Vauh -:~ i. " 4..: ).9%~.:_<?~_ vars~~i~~~~_.. ja.-satakun'~a; r~ru n J y~y, Loim~~n Le1s!tu, Per n1l1n.:..ous ev 2" Uudelli'~aup\).n g:t,n ROJ.ma, Por1n Vel; 0, Porln Pyrin'co, Frii talan T :.: 1 t~'s, rtuosniemen Visa, Pihlav2n Työv. Urheilijat. ~. lohko. Pohjanmaa ~ Vim?elin Is1r:u, Seinäjoen Sisu, Va~san Tover1:'ti, 11-.u~ee fi TIvesYoTc1::OTan Jymy. 5. lohko: KuoJ>i..o ja Kar jala: Rau';;alammin Reipas, Suonenjoen Vauhti, Haa :(I ~,\ ' os'ken Pfrin{;ö-;-TarJ'raude n Tv Palloilij at, Siilinj ärven Vesa, Syvänn1ttmen!"{J4,.';!)-Ä ~I[utalail Riento, Lieksan Into, Pankal:osken Tarmonpojat, JoensuUB 'Jrit~ " UU'\iOkurru.ilun Vesa. 7. lohl~o : Keskisuomi : Jyvä 31c~T12!1 Veikot, Jyväskylän Toveri';;, Suolahd~n v:..'hö,- ~~eq!'tiun '~{öie'rr' :; ',-"Xäne!ws!::e '::' liui.na 8. lohl{o ~ Oulu! Oulun Tv Palloilijat, Kalajoen Rien '~o, Rawhen?o2'mis'- ~; i'<,: } Ouiifs'j-e-ri-Vöim8, RULucin Into. Lohkossa 4 ja 6 pelataan kuitenkin sarja poikkeavasti siten, että ensin pelaavat saman piir i11 joukkue et keskenään yl;:s inkertaisen sar janja sen kaksi paras ~ a loh!{on toisen piirin kahta paras ~ a vasta3n ns markkinasarjan. Suur- 8~rjojen voit '~ajat puoles'~aanpelaava '~ kahdessa n oljä joukkue tta ltäsi 'i;äväs sä ryhmässä yl:sinl{ertaisen sar jan siten, e'~ ~;:i ensimmäisen ryhmän muodos'caa lohlro"ti 1, 2, 3 ja 4 se l~ä '~ oisen ryhmä ~'l lohkot 5,6,7 ja 8. Kwnmastalcin ryhmäs Lä l~aksi parasto pääsee edelleen jat kamaan -;Jelaten keskenä ~.n sulll"sarjojen l c.,;:')usarjan. Nämä neljän joukkueen lop.i2.usar ja-t- pelaaan myös vii!:onlo::?pumar!: lör.oinn. LOlnusarjal1 voit.aja 011 v 1947 suursarjojen mest ari j~ nousee se sc:.. ä '~o~sel.;: si sijoit unut joukkue seuraavan VLloden TULn pesäpallomestaruuasc:rjaan. huo'ca1{in suursarjan lohkost a nu ' ~ oaa l?uoles '::aan Eois yksi tai!:aksi jou1c.,ue -',; a t riippuen sar jaa joukkueiden lukuma::!,rästä, pij.rikuntasar jaan. Suurs, r~o jen 01;,elut pela-'eac?n seurojen lcus-cannuksilla j a ne on järjest(n; ', ä.v~. mak-,il : -,--isina, jolloin jäijestävä seu:::'n saa hlväkseen ot ~elun tuot,aman voi ~o n.. "I:':L '0 Gi'l pesäj?allo jaosto lie on l{ui -I;enkin j oaaises1..'a ot-:: e1u,s ':,a -'ei1i tc"g',2vä 100.~ 1': : ~;::1 2 sar Jarahas ~oon. Suursarjoj en lohlcovoit t ajien l{esl~en suori tettavis se.[.' ~' :inasarjoissa saa järjestävä seura 25 ~ net ' i; utulois -~a ja 75 ~ on jaet".;ava,1. ' : l.1..s Gc;:ville, jou1d~ueil~e ma "' ka~uh ' l;ee ss 2) Jo'eka li~ äl~ s~ v?iv~ '~ ~aad.n rp.a' ~;ka- 1.',, ~.; u s... a.sa.riarahast9s,; a. ~unln~ ~o l?-k on.aj.ue c' ~ la 1io~ml.~a :; p1~r11r:un.;- : a ~,~a1.r.j ~)(1 llojao~:~0~ varm1sta.,a -c :;;ar,jo?:h1n nj.me~ yjen seur9jen.?~an~ton seka.1aa-,1 : ':Y.. ot e.+ujar J estyk~en Ja n1ueaya"j tuom"!-r:l:-t O ' ~ 'l;e lllihl n. l~äl.sta to:1-m~np1-. ~ (:. '.; 'c(-;,-. ~e!~ a map'-dol11~1sta muutoks~st? s~r JOJ ej.l. kokoo~pan90n on "!iefl tli,va ~lmo~ >l~, ll::l;'vop. pesapallojaostolle hyvj.ss1j. ~~21n ennen o:t., e:j.ujenlalk1lmis,,~.t.j aosto ;.1 J. ; os "a Zlp. Va1 VOR I.e~:t;~.. S3.r~R1s?~.. nol,lda vt! 'tuun y 1e1.S19-!{l+PEf1.. u-, Jq. V ' 01mc.s~ao-.. '. ;U.l 'P~~ 2.. 1)8,11osq. a n'co J<i1 s:;.:;:a ~ '.; '~a o'e ei uj~n tuom~re1na ',;0 l.m1 va',.; JZlOE ~; on hyv,' sy~a~ ~ uomer1kurs~j.n s uorj.tnneet pei1 ~ uomar~t. III J.uQkkul ~iirj)q~n~a nr j :t... I' iiriklll1'~o.sar ja'\:; pelataan kussnldn piirissä jol>::o cup- tai yksin..kertnisj.;a ~.: :j.j. järjes"i;elm~, ~i noudat-:;aen jcl sa3.v2. :. ';iihen osallis ':J ua edellämainli':;-t;ujen...c j ojen llll::opuol 11a. olevat jould;:eet, myös!dn seurojen rservijou..ld:ueet. _i :!,rh:l.mtus:lrjojen voit,aja'c noube7a '~ jo.i:\:o suora~m cai kursinncm j 31keen o Ili ' ~n S U1.lrsar ja;1. lohlc oonsa. 'ia lous ym mä2:räykse"j (; ii piirj.n asial:lo :~a inen eel ~, jo~[a puoles ':; aa~ on yelv~~l~ne~ ilmoit am2,a n liiton pesäpallo~uostolle S ~ll' jan ::::okoonpanon J:1 ot :; elujarjes'eyl'::sen Q

15 ~.... _ ,.... ~"-"... P P - _ IV luo~a ~ 1!uor 't.~en sar j at Buorten sarja pelataan samojen maarays :Jen multaan kuin Loppusar- ~a~n n ~~h.cl. e :,.1 eh( o-i; ~ aa jaosto kllitenkin seul.~aav8.n muu ';~o1cser:: loppusarjacm o1keu:;e '~ ':'; aisiitl ilman muuta edellisen vuoden mes '~ ari se ~ L 2. l;:arsin'~ojen j :-. L1ceen Ml~~ joukkue'~ 3, joten loppusarjan muodostaisi viisj. joukkuet.a. Näiden k.ekel1 suol~i'i;et'liaisiin yksinller 'jainen sarja j c; sarjan voit'~ajasta tv.lisi fukl :i:1uorten 'pesäpullomes-cari.

16 Koko s 1 /47-1. lyöv" en Urhe:'l lii to.l_ r. ;. lii ~o oimike mo lii on toi :stos~a huhti uun2s ) 1 1~47 i detyh 1:01:0u.. sen pöyt;' irja. ~ s i t Y 359. Todet... al_ ol~o sen.. 1;å v 1 ~i uus. 'lu t a. ser.t n... 3.lvi 1 ol) j ,. - T:::trk' S c... aan edellisen okou:csen pby t"lir ja Kilp3iluluv~t. Käsi t"'ll'~"n seu.r... a ' " kil a 'lulu a- no. u set : Yle i s u r h i 1 u: J Y r k k u u n p i n ' i: a anil 1 1~r 0,... panil n ympäri; "olsu. urun rove~it j -i~,,0, ~a s. 1. vhte s1. ki'p. lo. ll.h v '1 U~WO, l~ans lliset ::yvin ;" r.. )onte - 1iihil tie 1 10ntio, se.r c,tt. Vuo SEl:.-m:"s n VesC}-, ka'1"'. vr l. Loh~~& Louhi, a~sal1iset. ~La~aW.;'ien.e lityo, k nsal.i3jt lohjan louhi, a.nsall';set. e i 1 y: H" e - Uu i aa, ii1'ikun" ottelu. '~o.lvol~ n _ oj t, ;;an6. i s t m i n e n: Helsingin Isku, kansalliset. VanS3n loiterit, k Y'S in "li<"et. Jy.. sle rl'l ousu, 'mn,alliset. Vcl.8d~0 en. osc' poj t, k njalliset 8i _ leen Vesa, kan alliset 1 ~ _Il.~J2'''r::mda Sportklubbenin ~utsu. Bap3r r nda 3po1'tklu'ben on.utsunut V ana ~ove~ is~ Iangasm':en, J. L,:~vuo'el1, J. Sillanpään, A. Jii'in ja P. VuotiL sekä Sein" j oe11 SifJU.11 j Use en '7..;. n" k:.:in osallistu. 'n selli' n j r jc I;b.;. - mii:q. k' ns in. Ii iin p' in i in ';"1' j:) äv" seur a ede l'i- L.i ttujen p inijoi e,m at ja l'ulut l uo ~in _ l ole 0 r l~isy n 00' i jo" on sih eeri e~t t;... l1t"lln C' ,. Kos.8 lukn ascv _Jesä 1 oil: j oi le y\.hne t r poi j ti1~.l to, että ko.o 're ja S -ovt _1 on kul'sri t 58 d,::wn I i e'.;o ä p, UTfJsi>: on v"l i. Suumli 't~re':' j osto,si Jt Li l::'ittoljoi ikun. a hyväl väksi suulmis misen rat mest r'- ja ohjaaja.ur '"'ii ku... tan n",lac jo. a on 1 t..-n vahvi ta~j. n ku~'''''''; suuru i e 1m n mul~ in J, se_cl ohj " l.h, i toi eenn l1aan 'J. 47 'rval.. _el.. a uos. dem. Hai v opiujossa. uslii;on rssin ;ylei'oh~a jaksi esilu"j,jao...;"o.2oivo ~ul" ise11 ohjaa.~ i 'r i Y.1.. Salon Juo en uuull.1 i a - ri '10 0 r.. d... a 1 a 0. e ttq.~i liu.... r,.

17 Kol~ous 18/47-2. ~ Apvxahav, Ohj azien p'11io, 3. Ohj' aji n natklt j 4. Ll1.e... opalkkio v 5. ;3e1. l' i ia k l1uj 3 5. j'.. ur C' e ' 11 '1 t2.j, 1: 1050/- 2 ohj j '"" ylöspito Osa 0 v u r j3 s e ~ oh j-jl. i J..&YJh~~ in. = :- = 6.000:- = 4.000:- = 2.000:- = 2.500:- mk :- ==================== e c'it u... j:io ~o l tkn vahvis- 1 oilun seuraa jaaed t j 'lj : urss:'_ t';' ~.a 3. Chjaajien yl~ i"o 4. ChjJajie_ prl~~iot 5. Chj ajie.. m,1. k. " 6..uLl _ u 0 a 1 J:iot 7. 1 i u::; j 'll.-'et 11., J4 -, äl'r a :- r. ~i 0, 20 osa_o t ja 6 vrc. : 1)5/- nn set 20 os. a 500/- = : - = :- = 1. 98u:- = :- = 1.000: :- = _g. OOO: - m k :- =================... 0.J.uj S 0 eide v 1 ja leirien 1.: unn an , 1 0 :- p"i a:::'l13t Liittojen yh eistyövalio... nn a on p 'ättänyt toi oen. Lesii \.Uln 19 p"i ä ko 0 _,; sa vi tettäv"n ns. j l' a... op...:.v.. n. _'1Tko't ksen' on, e tä ä l"in s oyite~j ml eri puolille maata ht"ist"oimil1na11isesti j al. apal10ilun, piiri-, kaapunki- ja seljxaotte uj Kilpail u;ien o-:telujen toi ecnpanijoi na ovat yht~::'stoi liru1311l esti asianomaisten l iittojen piirit t a i seuy- t. l'lst vas vi on sun ni t 1 tu pe-

18 okous 18/ t V8l~si 20 0 t"'lua rr.caseudulla j 40 o"t lua :.. e1. ingi 'sä..!al "- del1i.en hyb JY t. t io j 'J [11... j"r~ s on ~as "0 on 'i T ".. p'utt"nyt, o'"'t n S n j 0 eur i -.J i e ay±st.. yh, i. i" 1 ',' on j liitor.., itu'" yht "_ set. u_le!ti:c j j 3 0 e.si 'Juo e _lol'i 'on 37.;. 15., klo 1(.. to unn t... n t 374. et "lin " 47 ed tajinn 01 ee 375. per t 11 voi istel Tu y, Gunnar' Jou sen vuo liko OUS piik, is e in o pe:c.l

19 Kokous 18/47-4. Vali,si...l. ' ehe '" ~ThJY.rät jaos 011 esi ykseen Koripalloilun liit~o-ottel~. VIL::tGi kor ~ :::..lljihm yhteist JiminuBsopi us saadaan vi:,l ii;:'i, sl.ol'i etaan liij",o - o, el~l...' Iilr ussa oripal o~aooco on hljemyu scc.r:la ajo juu:ku.cen: Is :{uö~ R. 1apJc.laine., Pöyh'o ne~, K. Ieitl~n81 j~ H. Sade aa, Tnp : stä K. GUG afsso ja '. Vouti- 1 ~1' e ITTm s... ~ I~.T\T~re.. l J... 0 Klonnunp. Viro _.L..., R ~,.<l0, se ao' V,,1 l ervos~a V. ie _.d ~uo lj aj' k ~ 0 lu:i tu A. ~ii"ncn. '-~_..., ~... J.:. va J. J 0 ~ u.. J J., _ Q J ~l._.n..... "\.\,,_... _ ~ Pää t ö k s e t. Od'3ttii:l, e "å saq_'v~l:!.a oliva... Li"to~ p:..j..l1.een oh.uja Ol~v~ aivo ~to (8), vara uleenjoltaja Yrj~ Elme (17) sek~ l ii~to tol~~l,::u. a. jägel(~~.~:~vi IeisL.en (13),..L{ustaa Vuori (1 - ), Unto Siivo e1:" (18), Holv~ Raat:'.. :"",L e. (11), Vie.lo a l tonen (18), Lauri.. LU'!'li (17), Le.mal't >.i!i (15), >'. Les.L en (18 ), O.nni Vi ~nder (18) ja Pauli L.oponen (13) sel... l~ito l toi itsijois"a.wino Ra!! ne11, "':oi vo Sa ollen, Leo HL... u un(;.j.,...'oi vo 'J.äät c:::', Vej.l-:: 0 Peuhkurl, 1 en ~i S~lrni ja dihljeeri 3:"no i.,uo.;:;:o, joka L.dl..i koltou\:sesta p öy täki:cjan Lue... tiin kokoukse. 17/47. p.. y,;;'kil' ja ja vahvi... tet" 0 seu:caavil huomau eu _..;Iin: >. 349/13-3)-kohta. Voi ist un yh"eistoimin",aneuvotteluihin ' li ttii.!l loi. 0~.SalOn811, Y ~ ~,.tio ja.js!co ~.U!rW i n.e:l se:[..1eljä neksi li ~t o"toi.::'~\.u..w.j.~n ed s aja. Y.!ll1eL,toi i tcval~oktj.n a j2.sellet TIUär;Ot o[.n L-r~he.'L L. J. 351/15 -.Ja._. ::..r.w.otoa täsiill.. ne tiin miki::.li, e JtE l~i - to" edust aj,...1::s":'.~ l~ct":'ill : L~. :Jel jo."t 'a l..l Ti uv... to t..1i h2.nen. eot~.ee ä ollessa sihteeri ~ino 7-1 2'-' myö nettiin Hanara~a S~ortklubbenin kutsu. + in Pesi.ipallokUl~:3si'\;. hyväkdyi urhciluko.lli te esi vetty./. esi t: ksen. ja ". ----~--~----~ ~-- r aa se- 041 egi e.- Lii l; 0'" oi ".~:"Uha

20 Kokous 18/ = ~. - J all'.:ap3110ilun maakuntasar jan l aajen u_ni!1inen. Lii t "otoinikur:. u<.. hyv""ksyi alloiluj80ston esi "0yksGn. en uuru is u', a ~l~u' on y ~~illieli - tä ~:n j~" Ei e_~ 1 aur:, sopi.. uskohdan hyv"":.sy ~.ise. u:r i es':'u"ti eri"'"!'" j ohdo:::;-~ Yhtei ~ui int 30Jikl ~et ~ oi. ikun"a p~~tt~ ~lle ja.)uo e_ ja es':' u'vu; 371_.-= ~-: " "';h..: vu_ ~.j rmav A... lu... l. t.. os~e~" si kierto!.irje::.! siil're J viin SGLU'H::.vaal 1:0:.0 ll.jcen, ~ 0. n L1er..1 e sä kierto "i1' e as~alliji l to.. o.3il... an läh r, et~: n lii toto'mlamnan jäsellille O_ly'piaval.. ennus. Lii ttoloinikul ~d!. J S81. rvi IIeis\:~non esi uti kol:o L"w: se~.!~äsitel:":'vä1::si l aati_ll.se. SU.lTIr i elh'13.n liito.1 urh ili~oiden oly pi21ai 'Tc-.L.:;n.J.u.rseks i ja sen 'ce o "a.n-:'se ::si toimceuly'.'c8.vasta ti doi"tustoimir"':lusta. L':'iJ",to oimikull n pätit i per -taa suunnit""l.f...l eclcll~-ttäl.lä. v... l_~e.. us eli... e"'1, ~on~ toir..ii aicaigc.:din -alij.;tu. I1S. urhe iluko,ni tea. Dis;" j"" seni ;:...,i,3 ~i~le V" 1 i ttii n 1 tkn j äse... et rvi Heisl::anen j a ::...lui 1 urrr!i. ~oij. i::ur..ran lco.. ou.seel1 tät'" sia3. :u.sijuelt2:.e:::;s:::' os 11"" tuu myös toimistopcillik cö _!ymp_:h~~lainen. Ko...'~~ tea. Iluoi u :'..sten uj,edolcsi vai tnus:al:...j."lu.n }::okoll.se,-,ta Lcr :i -4;;tiin asiall-...,.allq3....,loku"t r. y : n v osikolcolu.seen "jalitt,~il li:'~uon edu uc;.,jal si l t.. ~l j~~gen Laari Turmi ja 8i eeti _"ino.\.. "luo dco Ull:c r iin 1 ähtev' voimi::;t e luj u. k ue Sen johdosta, ett" valin'o~en p 'r~ teeila koottuun joukkueeseen ei.:uulu yh i:.:.än rii t v" TJ.l_t.:. ki li t<. i".olla V <. rnslje,"gl he kil ""ä, l iitto"coi... iku...:ba nlauv 'i csi.;~r.sen voimi~jt"luj90svoon huolav.t_ucbella, ett"" joko jouu:uee n jo lt', j ksi tai jäse e.. si olis i sua"gavq saksau.\.ielen ai:tol.en he1' rilö. Lii "Gtotoi mi lnll1, 0. v::u',ti ti l.euvostolii tton esj."cy8- "".atkalle l L:hete-~t"ivt"ill voimist~lujon.uee. l:okoo.. ll; :~on miester.. 08<.1- tn l ~ '!l. - Kori}29.110~lt:m lii tto- o v elut. Kori al loil Llj~os" o n esitys li itto -o t.j~ellul J<E jes... ~", ~isest ä ~ urussa hyvii1:..., rtt i i n. Sa. alla v hviste v t iin jo.ost on esi tys lii t"t 0 j ou:c. Lle en kokoonpanosta. tuli ut asia UTl.l.e:i.llllii ton KutsU. ljorjan Urheiluliitto jä:.'jest""ti. toukokuun palvi :ä Oslossa työpail:ko.urileillm järj:;stä is"ä kos.:.varl po'ljois!:luisen UJ:.'heilukongressi, johon se on Sll0L18sta D~7tänyt l tihettämi:iän ka:-.:si edus 'Jaj"a, toi:lcn "UL:s ~a. Lii to"oin!il uh~'" pää:tti ottaa osaa kokoukseen ja työvalio.:unnan ehdot~ll;:sest vo,li tsi lii tol1 ed.uuta~aksi va1'': p.. lllee.l.joh",:..ja Yrjö "-,.. teen. l.1il:äli hän toisen m?tl:an vuoksi on estynyt ovullistumas"tc kokoll..i::scgl1, nat:w.sju<.:...a "l;~".l. "...: st' 0.11 puheenj ohtaja Ol avi Suvar.:.to. "'k.udel:si : ~ "ti' «7U01~1'0 J..J il.. ".l>,.

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot