Sitouttamisretoriikka yritysviestinnässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitouttamisretoriikka yritysviestinnässä"

Transkriptio

1 TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA SER. C OSA TOM. 331 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Sitouttamisretoriikka yritysviestinnässä Ville Virsu TURUN YLIOPISTO UNIVERSITY OF TURKU Turku 2012

2 ISBN (PDF) ISSN

3 Alkusanat Savotta on voiton puolella, ja on aika kiittää. Väitöstutkimukseni ohjaajaa Marja-Liisa Helasvuota kiitän painokkaasti neuvoista, kritiikistä, kannustuksesta, rohkaisusta ja kärsivällisyydestä. Marja-Liisa on auttanut huomattavasti erityisesti olennaiseen fokusoimisessa ja etenemisessä prosessin vaiheesta toiseen ilman hänen rakentavaa ja eteenpäin orientoivaa ohjaustaan viipyilisin ja aprikoisin todennäköisesti edelleen moniaalle hamuavien luonnosten parissa. Olen hyötynyt suuresti Marja-Liisan laajasta asiantuntemuksesta ja ymmärryksestä, puhuttiin sitten kielestä, kielentutkimuksesta tai tutkimusprosessin etenemisestä tai vaikkapa akateemisen maailman käytänteistä. Erityisen kiitoksen lausun myös väitöskirjan esitarkastajille, Anne Mäntyselle ja Pekka Pällille, joiden asiantuntevat, paneutuneet ja seikkaperäiset lausunnot tarjosivat oivallisella tavalla selkeitä ja konkreettisia välineitä tekstin parantamiseksi. Esitarkastuslausunnot avasivat jopa täysin uusia näkökulmia aiheeseen ja tekstiin, jotka kuvittelin jo auttavasti tuntevani. Lausunnoissa oli enemmän hyviä huomioita ja ideoita kuin nyt käsillä olevasta kirjasta voi kenties päätelläkään, ja tekstiin kaikista viisaista neuvoista huolimatta jääneistä erheistä ja epäloogisuuksista vastaan itse. Pekka lupautui myös vastaväittäjäkseni, mistä erityiskiitos. Kiitän yksilötasolla erittelemättä mutta yhtä kaikki lämpimästi kaikkia työtovereitani Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa ja kauppakorkeakoulussa. Samalla kun olen viihtynyt ihmiskasvoisen välittömissä työyhteisöissä ja nauttinut itseäni intellektuellimmasta seurasta, olen yhä uudelleen hämmästynyt ja vaikuttunut kohtaamastani viisauden, osaamisen, näkemyksellisyyden sekä tiedollisen ja tieteellisen intohimon määrästä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto usealla apurahalla, joilla oli etenkin tutkimusprojektin alkupuolella ratkaiseva merkitys. Myöhemmässä vaiheessa taloudellista tukea on tarjonnut Turun Yliopistosäätiö. Suuri kiitos kummallekin. Kiitoksen ansaitsevat tietenkin myös tutkimuksen aineiston tuottajat, ISS Palvelut, Kesko, UPM, Osuuspankki, Sanoma ja TeliaSonera, sekä näissä organisaatioissa kaikki, joiden kanssa olen tutkimuksellisisssa yhteyksissä asioinut. Altistuessani yritysten pelastussanomalle olen ymmärtänyt, että verkostoituminen, oman osaamisen markkinoiminen ja epämukavuusalueelle hakeutuminen ovat nykymuotoisessa työelämässä elintärkeitä kvalifikaatioita ja toiminnan muotoja. Yhtäkään näistä en tunne varsinaisesti omakseni, mutta onnekseni olen saanut työskennellä ihmisten kanssa, jotka ovat kutsuneet, pyytäneet ja patistaneet puhumaan ja kirjoittamaan ja vieläpä antaneet palautetta työstä. Kiitos siis teille: Marjut Johansson, Katriina Kukkonen-Harjula, Sirkka Saarinen, Piia Seppälä, Paula Sjöblom, Sanna-Kaisa Tanskanen, Päivi Valtonen, Erkki Vettenniemi, Maija Vähämäki sekä kaikki kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnetin Kielen rakenteet käytössä -ohjelman ohjaajat ja tutkijaopiskelijat. Aihetta tutkittuani ja pitkään tutkimusprojektiin sitouduttuani olen tullut yhä vakuuttunemmaksi siitä, että kiukku, turhautuminen ja vastarinta sekä näiden ilmaiseminen ovat työelämän funktionaalisia elementtejä sekä välttämättömiä ilmiöitä työvoiman uusintamisen ja työssä

4 jaksamisen kannalta. Lähetän terveiset ystäville, tutuille ja tuntemattomille, jotka ovat joutuneet todistamaan tutkimuksen relevanssin problematisoinnin tai motivaation hiipumisen paikoin vulgääriakin verbalisointia on se sitten tapahtunut urheilukentillä tai -katsomoissa, pubivisoissa, mökämusiikkitapahtumissa, kalaaseissa, kapakoissa tai muissa sosiaalisen toiminnan konteksteissa. Kiitän ja pahoittelen. Lopuksi tärkeimmät: Elina, Aatos ja Sinä, jota emme vielä nimellä tunne, kiitos kaikesta. Kiitos myös muille perheeni jäsenille ja muille läheisilleni monimuotoisesta ja mittavasta tuesta ja avusta. Omistan väitöskirjani edesmenneiden isovanhempieni muistolle. Turussa tammikuussa 2012 Ville Virsu

5 Abstract Rhetorical construction of work commitment in business communication. This study focuses on work commitment creation on rhetorical level, that is to say, the rhetorical and linguistic means that are used to construct or elicit worker commitment. The commitment of the worker is one of the most important objectives of all business communication. There is a strong demand for commitment, identification, or adherence to work in various walks of life, although the actual circumstances are often somewhat insecure and shortsighted. The analysis demonstrates that the actual object of commitment may vary from work itself or work organization to one s career or professional development. The ideal pattern for commitment appears as comprehensive: it contains affective and rational as well as ideological dimensions. This thesis is a rhetorical discourse analysis, or rhetorical analysis with discourse-analytic influences. Primarily it is a rhetorical analysis in which discourses are observed mainly as tools of a rhetorician. The study also draws on various findings of sociology of work and organizational studies. Research material consists of magazines from three and web pages from six different companies. This study explores repeated discourses in commitment rhetoric, mainly through pointing core concepts and recurrent patterns of argumentation. In this analysis section, a semantic and concept-analytic approach is also employed. Companies talk about ideas, values, feelings and attitudes thus constructing a united and unanimous group and an ideal model of commitment. Probably the most important domain of commitment rhetoric is the construction of group and community. Collective identity is constructed through shared meanings, values and goals, and these rhetorical group constructs that can be used and modified in various ways. Every now and then business communication also focuses on the individual, employing different speakers, positions and discourses associated to them. Constructing and using these positions also paints the picture of an ideal worker and ideal work orientation. For example, the so called entrepreneurship model is frequently used here. Commitment talk and the rhetorical situation it constructs are full of tensions and contradictions; the presence of seemingly contradictory values, goals or identities is constant. This study demonstrates tensions like self-fulfilment and individuality versus conformity, and constant change and development versus dependable establishment, and analyses how they are used, processed and dealt with. An important dimension in commitment rhetoric is the way companies define themselves in respect of current social issues, and how they define themselves as responsible social actors, and how they, in this sense, seek to appear as attractive workplaces. This point of view gives rise to problematic questions as companies process the tensions between, for example, rhetoric and action, ethical ideals and business conditions and so on. For its part, the commitment talk also defines the meaning of waged work in human life. Changing society, changing working life, and changing business environments set new claims and standards for workers and contents of work. In this point of view this research contributes

6 to the study of working life and takes part in current public discussion concerning the meaning, role and future of waged work.

7 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Aluksi: työelämän murros ja sitouttamisen kriisi? Kysymyksenasettelun taustaa Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen aineisto Henkilöstö-, sidosryhmä- ja asiakaslehdet Yritysten verkkosivut Tutkimuksen rakenne TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA TUTKIMUSMETODIIKKA Retoriikka Yksinäisyys, konflikti ja syyllisyys retoriikan olemuksen alustavaa määrittelyä Retoriikan tärkeimpiä näkökohtia sitouttamispuheen tutkimuksessa Retorinen analyysi tutkimusmetodina Diskurssi ja diskurssianalyysi Diskurssin käsitteestä Diskurssianalyysi Tekstin, diskurssin ja kontekstin suhteista SITOUTTAMINEN KÄSITTEENÄ JA TUTKIMUSKOHTEENA Etymologiaa, semantiikkaa ja lähikäsitteitä Sitoutuminen toimintana havainnoitavana ja mitattavana suureena Sitoutua vai ei sitoutumisen motiiveista ja ongelmista SITOUTTAMISPUHEEN KESKEISIÄ DISKURSSEJA JA YDINKÄSITTEITÄ Muutos- ja kehityspuhe yhteiset tavoitteet ja yhteinen toimintaympäristö Arvopuhe yhteiset merkitykset Tunne-, asenne- ja ideologiapuhe oikeanlaisen työorientaation määrittelyä Innostus ja intohimo: tapa tuntea ja kokea Haasteet ja vastuu: tapa asennoitua Keskeisiä diskursseja ja oman kulttuurin konstruointia: yhteenvetoa ja pohdiskelua SITOUTTAMISRETORIIKAN JÄNNITTEET Retoriset ja diskursiiviset ristiriidat ja jännitteet Neljä esimerkkiä retorisista ja diskursiivisista jännitteistä Vakiintuneisuus ja muutosvalmius Yhdenmukaisuus ja yksilöllisyys Retoriikka ja todellisuus Vastuullisuus ja pakottavat reunaehdot Sitouttamisretoriikan jännitteet: yhteenvetoa ja pohdiskelua

8 6 YKSILÖ JA YHTEISÖ SITOUTTAMISRETORIIKASSA Yksilö äänessä yritysviestinnän puhujapositioita Mikrotason kokija Makrotason näkijä Ulkopuolinen tietäjä Yhteisö ja ryhmä retorisina konstruktioina Kollektiivi-ilmausten viittausalasta Yhteisön rakentaminen retorisena prosessina Yksimielisen yhteisön konstruointi Osallistaminen Retoriikan sisäistäminen ja toisintaminen Yksilö, yhteisö ja sitoutuminen: yhteenvetoa ja pohdiskelua ME JA MUUT IDENTIFIKAATIO JA EROTTAUTUMINEN SITOUTTAMISRETORIIKASSA Yleisiä huomioita Identifikaatio ja erottautuminen kolme esimerkkiä retorisista distinktioista Kommunikoivat ja sulkeutuneet systeemit Kehittyvät ja taantuvat organisaatiot Inhimilliset ja vieraannuttavat kulttuurit Identifikaatio ja erottautuminen: yhteenvetoa ja pohdiskelua LOPUKSI Kielentutkimuksellinen ja teoreettinen kontribuutio Työn ja sitoutumisen merkityksen rakentuminen Tutkimustulosten soveltaminen ja käyttö LÄHTEET

9

10 1 JOHDANTO 1.1 Aluksi: työelämän murros ja sitouttamisen kriisi? Julkisesta keskustelusta välittyvän kuvan mukaan työelämä on murroksessa ja muutoksen suunta on monin tavoin huonompaan päin. Puhe pätkätöistä, joukkoirtisanomisista sekä ylipäänsä työmarkkinoiden epävakaudesta ja työntekijää kohtaavista muuttuvista työtilanteista on suomalaisessa yhteiskunnassa ja joukkoviestinnässä lähestulkoon päivittäistä. Tällaisessa puheympäristössä yritysten ja muiden työnantajien toivoma ja vaatima työhön ja työnantajan asettamiin tavoitteisiin sitoutuminen näyttäytyy usein vaikeasti perusteltuna ja työntekijöiden sitouttaminen vähintäänkin haasteellisena tehtävänä. Työntekijöiden sitoutuminen on työantajien usein esittämä tavoite ja työntekijöiden sitouttaminen yksi yritysviestinnän perustehtävistä. Tämän tutkimuksen keskiössä ovat kieli ja retoriikka sitouttamisen välineinä. Näiden lisäksi sitouttamisen instrumentteja ovat ainakin materiaaliset palkkiot, vallan ja vastuun jakaminen sekä kouluttautumis- ja urallaetenemismahdollisuuksien tarjoaminen. Retoriikka poikkeaa kuitenkin muista sitouttamisen ulottuvuuksista: kieli ja retoriikka ovat läsnä kaikkialla, ne läpäisevät työorganisaatiot kauttaaltaan, tavoittavat kaikki organisaatioissa toimivat ja koskettavat jollakin tavoin heitä kaikkia. Kattavuuden ja tavoittavuuden näkökulmasta sitouttamisen voi nähdä olevan erityisesti retorinen ongelma ja retorinen tehtävä. Sitoutumisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista tässä ajassa ja työmarkkinatilanteessa on esitetty synkkiä tulkintoja. On sanottu, että väliaikaisuuden ja epävarmuuden leimaamassa tilanteessa looginen side pyrintöjen ja saavutetun välillä murtuu, että työelämän perustaksi mielletty moraalinen tai psykologinen sopimus työnantajan ja työntekijöiden välillä hajoaa, että työn vaihtosuhde kääntyy työntekijän kannalta kestämättömän epäreiluksi tai että luottamusyhteiskunta rapautuu. Kuitenkin samaan aikaan sitoutumisen vaatimusta pidetään yllä ja sitoutuminen nähdään edelleen elimellisenä osana hyvää ja toimivaa työsuhdetta. Tällainen niin kutsuttu huonontumisdiskurssi on tietenkin vain yksi säie suomalaisessa yhteiskunnassa käydyssä työkeskustelussa. Julkisessa työpuheessa kohtaavat keskenään ristiriitaiset puhetavat. Yleistä on yhtäältä puhe erilaisista elämänorientaatioista, downshiftaamisesta tai vaikkapa paskaduuneista kaikki nämä puhetavat kyseenalaistavat omista lähtökohdistaan työn keskeistä asemaa elämässä. Toisaalta perinteinen työn, pärjäämisen ja kunniallisuuden erottamattomasti yhdistävä ajattelu- ja puhetapa on edelleen vahva. Julkisessakin keskustelussa törmäävät usein yhtäältä työkeskeisen elämänkatsomuksen kyseenalaistaminen ja toisaalta tällaista ajattelutapaa kritisoiva ja yhteiskunnallisesti vastuuttomana pitävä näkökanta tai puhetapa. Näissä vastakkaisissa diskursseissa muun muassa työhön sitoutuminen saa luonnollisesti hyvin erilaisia merkityksiä. Tarkastelen tässä tutkimuksessa sitä, miten yritysviestinnän sitouttamistehtävä eli -funktio toteutuu yritysviestinnän tuottamissa teksteissä ja millaiseksi ilmiöksi työhön sitoutuminen 10

11 määritellään yritysviestinnässä 1. Tarkastelu peilaa myös laajempia kysymyksiä muun muassa työlle annetuista merkityksistä, työntekijälle määritellyistä ihanteista ja työhön suhtautumiselle konstruoiduista malleista. 1.2 Kysymyksenasettelun taustaa Olin elänyt parhaan miehuuteni brezhneviläisessä Suomessa. Se oli turvallinen sopukka. Kaikki oli selkeää, kaupankäynti oli yksinkertaista. Toin tavaraa maahan ja myin sen. Rahaa tuli niukasti, mutta kuitenkin. Koko perkeleen Suomi oli alistunut ja alistettu, valtiokoneisto piti huolen kaikesta, valvoi ja kyttäsi. Se siinä oli parasta. Silloin pärjäsi lahjaton ihminen, sellainen kuin minä. Silloin ihmisessä arvostettiin muitakin ominaisuuksia kuin pronssiin valettua ahneutta. Koskaan en ole ollut vasemmistolainen, mutta nyt kun vasemmisto oli kadonnut, tajusin kuinka tärkeä se oli ollut. Entisaikojen maailma oli jumissa vasemmiston ja oikeiston välissä, se pysyi paikallaan, seisoi niillä sijoillaan. Ei ollut kehitystä, ei ollut kasvua, ei synergiaa eikä tehostamista. Ei ollut harmonisointia eikä elinkaarianalyysia. Silloin oli tukkukauppaa ja vähittäiskauppaa ja paragon-kuitteja ja kirjoituskoneita ja hiilipapereita ja myyntimiehiä, niillä provikkapalkat ja Ronsonin bensasytkärit, ja puhelimissa oli kiekot joita pyöritettiin. Oli Rake ja Renlund ja Hankkija. Ne oli silloin isoja putiikkeja, mutta kuitenkin niin pieniä, että johtajan huone oli toisessa kerroksessa eikä yhtään ylempänä. Oli varastoja ja niissä varastomiehiä, joilla oli sinapinkeltaiset työtakit ja huonot hampaat ja tupakanhajuiset suut. Ne oli ihan oikeita rehellisiä varastoja, kunnollisia, käsitettäviä. Mitä ne nyt on? Logistiikkakeskuksia. Vitun vittu. (Arto Salminen: Lahti. WSOY 2004.) Työelämän muutoksesta puhutaan paljon niin akateemisessa tutkimuksessa kuin julkisessa kansalaiskeskustelussakin. Erityisesti makrotasolla, kattavuuteen pyrkivissä analyyseissä, muutosta on luonnehdittu ja käsitteellistetty eri tavoin: Puhutaan esimerkiksi uudesta ja vanhasta työstä tarkoittaen eroja muun muassa ulottuvuuksilla fyysinen henkinen, kollektiivinen yksilöllinen, suojattu prekaari, säännelty sääntelemätön ja rutinoitunut joustava (Julkunen 2009: 19). Kyse on tietenkin karkeista yleistyksistä, mutta ensin mainittujen on katsottu luonnehtivan tyypillisesti vanhaa työtä ja viimeksi mainittujen uutta. Kaiken kaikkiaan erot vanhan ja uuden työn välillä paikannetaan moniaalle: työympäristöihin, työn luonteeseen ja vaatimuksiin sekä työnjakoon niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla. Globalisaation ja nopean teknologisen kehityksen kaltaiset kehityssuunnat kytketään usein työelämän muutokseen. (Esim. Kairinen ym. 2003; Sennett 2007.) Työelämää luonnehtivan muutoksen voi havaita, vaikka ei pyrkisi työelämän todellisuutta kartoittaviin analyyseihin. Muutos on läsnä sekä työelämää kommentoivassa puheessa eräänlaisena makrotason tulkintakehyksenä että työnantajien työntekijöille esittämänä vaatimuksena (ks. Julkunen 2009: 56; 1 Käsittelen siis nimenomaan työntekijöiden sitouttamista, vaikka laajassa katsannossa sitouttamisen pyrkimys koskee toki myös asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä. 11

12 Kantola 2006). Muutos on tällä tavoin ainakin retorisessa todellisuudessa jatkuvasti olemassa oleva ilmiö, vaikka muutoksen totaalisuutta ja nopeutta ilmaisevaa puhetta on myös kritisoitu katteettomista yleistyksistä ja sen on sanottu saavuttaneen perusteetta jonkinlaisen diskursiivisen itsestäänselvyyden aseman (Antila 2006; Lamppu 2010). Työn sisältöjen muutosta luonnehtii monin paikoin informaation käsittelyn ja tekstien lisääntynyt läsnäolo: yhä useampien työtehtävien kohdalla puhutaan tietotyöstä tai tekstityöstä, jossa kirjoitettu kieli ja tekstit ovat yhä huomattavampi osa sekä työn sisältöä että työn tuloksia (Hiidenmaa 2000: 22 23; Tiililä 2011: ). Tällaisessa, tekstualisoituneeksikin kutsutussa, yhteiskunnassa raportointi, suunnittelu, itsearviointi, kehityskeskustelut ja muu metatason työpuhe luonnehtivat ja konstruoivat enenevässä määrin myös sitouttamisen retorista tilannetta. Työ, tekstit, kielellistäminen ja käsitteellistäminen nivoutuvat monin tavoin yhteen; yhä useammin ja yhä useammilla toimialoilla yhtäältä käytetään kieltä työvälineenä ja toisaalta tuotetaan tekstejä työn tuloksena ja sivutuotteena. Työssä tuotetut tekstit ovat olennaisesti myös itsen, oman työn ja oman sitoutumisen tuottamista ja määrittelyä. (Hiidenmaa mt: 29; Iedema Scheeres 2003.) Tämän lisäksi työelämää jäsentää ja kommentoi jatkuvasti monimuotoinen analysoiva ja reflektoiva puhe, jota tämäkin tutkimus tavallaan edustaa. Monimuotoisella työn mielekkyyttä, merkitystä ja tarkoitusta jäsentävällä ja perustelevalla puheella ja ylipäänsä psykologisella diskurssilla on niilläkin huomattava asema työelämässä. Työ on monin paikoin myös jatkuvassa määrittelyn tilassa ja jatkuvasti perustelun kohteena; oman työn ja toiminnan oikeutus on yhä enemmän retorinen kysymys. Tällaiseen toimintaympäristöjen kielellä ja teksteillä kyllääntymiseen kytkeytyy erityisesti itsearvioinnin osalta retoriikan sosiaalinen ulottuvuus. Yksilöiden (työ)identiteetit ja yksilöiden väliset suhteet sekä erilaiset ryhmät ja yhteisöt tulevat yhä useammin ja systemaattisemmin kielellisesti käsitellyiksi, auki kirjoitetuiksi ja analysoiduiksi. (Eteläpelto Vähäsantanen 2008; Iedema Scheeres mt.; Julkunen ym ) Tämä kytkeytyy tietenkin ajatukseen työorganisaatiosta kielellisenä ja retorisena konstruktiona (ks. luku 6). Paljon puhutaan myös työmarkkinoiden ja työsuhteiden luonteen muutoksesta. Suorannan (2009: 11 15) mukaan aiemmin epätyypillisinä pidetyt työn muodot, ylipäänsä väliaikaisuus ja sirpaleisuus, ovat yleistyneet siinä määrin, että voidaan puhua koko työelämän epätyypillistymisestä. (Ks. myös Julkusen (2009) monipuolinen ja kiinnostava kuvaus muutoksen määritelmistä.) Organisaatiotasolla vanha ja uusi -dikotomiaan kytkeytyy jako traditionaalisiin ja proaktiivisiin organisaatioihin (Ylöstalo Antila 2002; Hautaniemi 2009): traditionaalisia organisaatioita luonnehtivat hierarkkisuuden korostuminen päätöksenteossa ja viestinnän niukkuus koko organisaatiota koskevissa asioissa, proaktiivisia taas osallistava johtamistapa, tulevaisuuteen suuntautuminen, joustavuus sekä kouluttautumisen ja itsensä kehittämisen merkityksen korostaminen. Tämä dikotomia ja proaktiivisuuteen identifioituminen näkyy monin tavoin myös tämän tutkimuksen aineistossa. Yritysmaailmassa muutos, kehitys, dynaamisuus ja ajan seuraaminen ovat keskeisiä hyveitä (ks. esim. luvut 4.1 ja 7.2.2). Tätä ilmentää se, että ajassa dominoivista viestinnän, johtamisen ja organisaatioajattelun opeista saa selkeän ja havainnollisen kuvan lukemalla eri yritysten tuottamia tekstejä. Samat käsitteet sekä ydinargumentit ja -ajatukset toistuvat osin prosessoituina ja omiin tilanteisiin sovitettuina mutta yhtä kaikki johdonmukaisina eri alojen yritysten ja organisaatioiden retoriikassa. (Ks. 12

13 Hautaniemi 2009: 181; Shaver 2011: ; Swales Rogers 1995: 228; luku 4 tässä tutkimuksessa.) Väliaikaisuuden, epävarmuuden ja fragmentaarisuuden elementeistä huolimatta sitouttamisen ja sitoutumisen merkitystä ja relevanssia painotetaan monin paikoin (ks. Lampikoski 2005; myös Shepherd Shepherd 1984: 138). Työsuhteiden epätyypillistyminen ei tee yksilön ja organisaation suhteen tai yksilön sitoutumisen teemaa merkityksettömäksi vaan pikemmin nostaa sen entistä kriittisemmäksi kysymykseksi yritysviestinnän ja -retoriikan kannalta (Albert ym. 2000). Uudessa tilanteessa perinteisen työnantajaan sitoutumisen tilalle tai rinnalle nousee uudenlaisia sitoutumisen malleja, kuten yrittäjyyden eetos tai itsensä kehittämisen periaate, jotka pätevät työtilanteesta ja toimintaympäristöstä riippumatta. Myös henkilöstöpolitiikan ideologiset muutokset ja johtamisopilliset virtaukset vaikuttavat sitoutumisen ihanteeseen. Esimerkiksi HRM (Human Resource Management) -ajattelu nosti jo luvulla tietynlaisen yksilölähtöisyyden, luovuuden ja yksilön kyvyt, henkilöstöpolitiikan ja sitouttamisen keskiöön, tiukan yhteisöllisyysajattelun ja yhdenmukaisuuden vaatimuksen sijalle. (Juuti Rannikko Saarikoski 2004: 14; ks. yksilöllisyyden problematiikasta luku tässä tutkimuksessa.) Sitoutumisen muuttuneesta viitekehyksestä on esitetty myös negatiivisempia tulkintoja. Esimerkiksi Casey (1995) kuvaa ihannetyöläisen etiikkaa tai asennoitumista uusprotestanttiseksi: yksilö on klassisen protestantin tapaan sitoutunut yrityksen toimintatapoihin ja päämääriin, mutta ei odota yritykseltä varmuutta tai turvallisuutta. Siltalan (2007) sanoin tällainen kehitys murtaa keskiluokan perinteisen menestysreseptin. Siinä missä yksilön työura oli ennen usein nähtävissä lineaarisena ja menestyksellisesti nousujohteisena prosessina yhden, pyramidimallisen organisaation sisällä, muodostuu aika työelämässä nyt useimmiten projektien ja toimeksiantojen epäloogisena jatkumona erilaisissa byrokraattisesti kevyissä verkostoissa, joissa ylenemisen kaltaisia instituutioita ei perinteisessä muodossaan ole olemassa. (Sennett 1999: 19.) Oman, paikoin väkevänkin, mausteensa työkeskusteluun tuo juuri tällainen kriittinen ja pessimistinen diskurssi eli niin sanottu huonontumispuhe (ks. esim. Siltala 2007, Sennett 1999, 2007; huonontumispuheen analyysista Julkunen 2009). Tässä tutkimuksessa ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista selvittää, missä määrin työelämä on yleisessä katsannossa mahdollisesti huonontunut tai parantunut, mutta huonontumispuhe huomioidaan intertekstinä, yhtenä diskurssina tai näkökulmana tutkimuksen ja julkisen keskustelun kentässä. Se on osa sitouttamisretoriikan kulttuurista kontekstia ja sellaisena kiinnostava elementti. Mitä tapahtuu todella? on tässä tutkimuksessa relevantti kysymys ainoastaan retorisen todellisuuden eli tekstin tason tapahtumien osalta 2. On myös otettava huomioon, että työ ja työpuhe kytkeytyvät toisiinsa moninaisin tavoin. Työtä koskeva puhe konstruoi kokemusta työstä sekä määrittelee työntekijän tulkintakehystä ja odotushorisonttia: mitä työltä voi odottaa ja vaatia, millaista työn pitäisi olla ja niin edelleen. Kriittisesti tai jopa kyynisesti katsoen työpahoin- 2 Huomautettakoon kuitenkin, että tuoreehko Työolobarometri (Ylöstalo Jukka 2010) tarjoaa tukea huonontumispuheelle. Sen mukaan työelämän laatu on 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana heikentynyt kaikilla kyselyssä selvitetyillä sektoreilla: teollisuus, yksityiset palvelut, valtio ja kunnat. 13

14 voinnin lisääntyminenkin voidaan ainakin osittain palauttaa lisääntyneeseen keskusteluun, pahoinvoinnin suurempaan näkyvyyteen ja kuuluvuuteen sekä uusiin termeihin, käsitteisiin ja diskursseihin, joita käyttäen omaa kokemusta eritellään. Kuitenkin yhtä lailla keskustelun lisääntymisen ja tarpeen uusille työn jäsennysmalleille voi nähdä oireena siitä, että muutokset ja tapahtumat työelämässä aiheuttavat entistä enemmän ahdistusta ja että pahoinvoinnin lisääntyminen on tosiasia. Joka tapauksessa lisääntynyttä keskustelua sinällään voidaan pitää merkkinä työlle annettujen merkitysten muuttumisesta ja totunnaisten tulkintamallien prosessoinnista ja kyseenalaistamisesta. (Ks. Blom Hautaniemi 2009; Julkunen 2009; Riikonen ym. 2002; myös Harré Parrott 1996.) Huonontuminen ei ole ainoa tulkinta työelämän muutoksesta. Huonontumispuheen aiheellisuus on myös kyseenalaistettu ja huonontumisanalyyseja arvosteltu virheellisesti yleistäviksi. Tästä näkökulmasta on korostettu työelämän muuttuneen monessa suhteessa myös positiiviseen suuntaan. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) huomauttaa raportissaan Työelämän parantumisen paradoksi (2010), että päinvastoin kuin huonontumispuhe antaa ymmärtää, työelämä on monen mittarin mukaan parantunut (ks. myös Alasoini 2010). On myös esitetty, että epävarmuuden ja turvattomuuden kokemus ylipäänsä on kontrolliyhteiskunnan kääntöpuoli: läpeensä säännellyssä ja turvallisuutta (yli)korostavassa yhteiskunnassa turvattomuutta koetaan herkästi, vaikka objektiiviset olosuhteet eivät antaisi siihen alkuunkaan reaalista aihetta (ks. Deleuze 2005; Levä 2003; ks. myös Castel 2007). Kaiken kaikkiaan kysymys on toki monitahoinen, ja mikä tahansa yksioikoinen yleistys kehityksen suunnasta on monen työelämän todellisuudessa toimivan kokemuksellisesta näkökulmasta virheellinen. Toiseksi kysymys on poliittinen, intressiristiriitojen sävyttämä, ja senkään vuoksi siihen ei tässä tutkimuksessa ole tilaa tai aihetta syventyä. (Ks. Alasoini 2011.) Vastakkaiset näkemykset ja näkemysten ajoittainen vastakkainasettelu on kuitenkin sinänsä kiinnostava suomalaisen palkkatyön yhteiskunnan piirre. Esimerkiksi edellä mainittu EK:n raportti viittaa jo nimellään epäsuorasti Siltalan (2007) teokseen Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Tämä keskustelu on huomattava osa yritysviestinnän retorista tilannetta eli sitä ympäristöä, jossa yritykset muun muassa sitouttamistehtäväänsä suorittavat. Kyse on siten yritysten sitouttamispuheen yhteiskunnallisesta paikasta ja väistämättä reagointia vaativasta viitekehyksestä tai kontekstista. Työnteko tai vähintään ponnekas pyrkimys siihen kuuluu olemuksellisesti oikeanlaiseen ja legitiimiin kansalaisuuteen. Pelkkä työn tekeminen ei kuitenkaan riitä, vaan työhön tulee myös sitoutua. Sitoutuminen katsotaan yleisesti työssä viihtymisen ja menestymisen edellytykseksi ja sitouttaminen yritysviestinnän keskeiseksi tehtäväksi. (Työelämän parantumisen paradoksi 2010: 4, 26; Karisalmi 2001; Kortetjärvi-Nurmi Rosenström 2007: 9; Juholin 2009: 45; Sillince 2000: ) Työntekijöiden sitoutuminen yritykseen ja solidaarisuus yritystä kohtaan ovat henkilöstöpolitiikan ydinkysymyksiä. Sitoutumisen problematiikka on myös ollut yksi johtamisen ja työelämän tutkimuksen keskeisistä kohteista jo 1960-luvun lopulta asti. Suuryritysten synty, yritysten koon yleinen kasvu, palkkatyösuhteen yleistyminen ja yleisen koulutustason nousu olivat tuolloisen kiinnostuksen heräämisen taustalla olleita tekijöitä. Kun yritykset alkoivat tehdä suunnittelu- ja tuotekehitystyötä itse, siirtyi suuri osa aiemmin itsenäisinä ammatinharjoittajina ja palveluntarjoajina toiminutta korkeakoulutettua 14

15 väestöä yrityksiin palkkatyösuhteisiin. Tämä asetelma nosti esiin uudenlaisia johtamiseen, solidaarisuuteen ja sitoutumiseen liittyviä kysymyksiä. (Kiianmaa 1996: 148.) Tässä havainnollistuu sitouttamisretoriikan lähtöasetelma ja retorinen tilanne: lähtökohtaisesti erillisten yksilöiden, erilaisten tavoitehorisonttien, arvomaailmoiden ja työorientaatioiden hallinnointi ja sovittaminen yhteen, yhteisön ja yhteisten merkitysten konstruointi. Viime vuosina käydyn keskustelun perusteella voitaisiin puhua jopa kiinnostuksen toisesta aallosta, sitoutumis- ja sitouttamiskysymysten uudelleen ajankohtaistumisesta. Työelämän muutokset ja vaatimukset ovat yhteiskunnallisessa keskustelussa painokkaasti esillä, ja epävakauden ja epävarmuuden kokemukset ovat nousseet vahvasti esille työkeskustelussa. (Ks. Melin ym. 2007; Siltala 2007.) Epävarmuus ruokkii epäluuloa ja vaikeuttaa luottamuksellisten suhteiden syntymistä työnantajien ja työntekijöiden välille. Yhteisistä intresseistä, solidaarisuudesta ja sitoutumisesta puhutaan paljon, mutta työelämän todellisuutta ei välttämättä koeta alkuunkaan tällaisten ihanteiden ja päämäärien tavoittelua tukevaksi. (Ks. Hankamäki 2005: 135.) Erilaiset tekijät horjuttavat uskoa pitkiin ja katkeamattomiin työuriin, mutta sitoutumisen ihanteesta ja vaatimuksesta ei silti luovuta. Työhön sitoutuminen ja siinä työlle annettu merkitys kytkeytyy myös yleisiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin arvostuksiin. Suomalaisessa yhteiskunnassa siinä missä moniaalla muuallakin työ on nähty ja nähdään edelleen keskeisenä yksilön elämää ja persoonaa määrittelevänä tekijänä. (Jokiranta 2003; Kasvio 1994; Kortteinen 1992; Melin 2007.) Tämä näkemys on merkittävä osa työhön liittyvää kulttuurista arvo- ja uskomusperinnettä ja siten eräänlaisena perustavana ideologisena viitekehyksenä merkittävä osa työtä käsittelevän keskustelun kontekstia ja siten tietenkin myös osa sitouttamisretoriikan puhetilannetta. Myös vaihtoehtoiset, työn merkitystä suhteellistavat tulkinnat asemoivat itsensä aina jollakin tavoin suhteessa tähän dominoivaan ajattelutapaan ja diskurssiin. Käsittelen seuraavassa kolmea kulttuurisesti vahvaa näkökulmaa työhön: pärjäämisen eetosta, luovuuden ihannetta ja yrittäjyysmallia. Kulttuuristen mallien sijaan näiden yhteydessä voidaan puhua myös diskursseista eli toistuvista puhetavoista; suuressa osassa kaikkea työtä käsittelevää puhetta ainakin jokin näistä näkökulmista tai puhetavoista on läsnä. Jäsennys perustuu osin aiemmassa tutkimuksessa esiin nostettuihin diskursseihin, osin omiin havaintoihini tämän tutkimuksen aineistosta. Jäsennys ei tietenkään ole mitenkään tyhjentävä, mutta esittelee nähdäkseni melko kattavasti suomalaisen työkeskustelun ideologista kehystä. Perinteisesti vahva työn kulttuurisen jäsentämisen ja itseymmärryksen malli on suomalaisessakin yhteiskunnassa ollut niin sanottu pärjäämisen tai selviytymisen eetos (Kortteinen 1992). Eetoksella tarkoitetaan tässä tietyssä yhteiskunnallisessa tai kulttuurisessa viitekehyksessä yleistä, odotuksenmukaista ja usein itsestään selvänä näyttäytyvää ajattelun, toiminnan ja merkityksenannon mallia. Pärjäämisen tai selviytymisen eetoksella viitataan riippumattomuuden ihanteeseen ja sosiaalisesti tunnustettuun itselliseen asemaan, joiden saavuttamisessa omalla työllä luotu taloudellinen toimeentulo on avainasemassa. Vaihtoehtoisista tulkintamalleista, pärjäämisnäkökulman raadollisuuden kohtaamasta kritiikistä ja yleisestä moniarvoistumisesta huolimatta pärjäämisen eetos on epäilemättä edelleenkin voimakas kulttuurinen rakenne ja työn merkitystä määrittelevä tekijä. (Ks. myös Hoikkala 1999; Häkkinen ym. 2005; Tuohinen 2000.) 15

16 Pärjäämisen eetos kytkeytyy ideologisella tasolla loogisesti protestanttisen työetiikan käsitteeseen. Toisinaan puhutaan myös luterilaisesta työmoraalista, ja työn henkilökohtaista merkitystä koskevilta osin käsitteiden sisältöä voidaan pitää pitkälti yhteneväisenä. Protestanttisen työetiikan ideologis-teoreettinen konstruktio on määritelty vaihtelevin painotuksin, mutta yhtä kaikki kyse on ajattelutavasta, joka lyhyesti ilmaisen asemoi ahkeran ja pyyteettömän työnteon edellytykseksi menestymiselle niin tämän- kuin tuonpuoleisessakin elämässä. Protestanttiseen työetiikkaan liittyy myös muita ulottuvuuksia, kuten tehokkuuden ja voiton tavoittelun ihanteet. Käsitteen luonut Max Weber (1980 [1904]) esittikin protestanttisen työetiikan varhaisen kapitalismin välttämättömänä henkisenä kasvualustana. (Ks. myös Hirschfeld Feild 2000: 797; Lindén 2010.) Nykyaikana puhe työhön suhtautumisen uskonnollis-ideologisesta taustasta saattaa toki kuulostaa vanhentuneelta tai irrelevantilta, mutta tällainen ajattelu on kuitenkin osa sitä historiallista kehitystä, jossa työn merkitys osana inhimillistä elämää on länsimaisessa ja suomalaisessa kulttuurissa määrittynyt (ks. Hirschfeld Feild mp.). Laajemmassa katsannossa on kyse siitä, miten uskonnollinen tai muu maailmaa selittävä ideologia kytkeytyy talouteen, politiikkaan, koulutukseen ja kasvatukseen sekä tapoihin järjestää tiettyjä yhteiskunnallisia toimintoja. Riippumatta siitä, miten näitä ideologioita tai kulttuurisia rakenteita nimetään, tunnistanee kuka tahansa työlle annetun merkityksen painon suomalaisessa yhteiskunnassa. Pärjäämisen eetosta voidaan lähestyä jonkinlaisena kollektiivisesti sisäistettynä mallina, johtamisen ja kontrollin välineenä tai retorisena konstruktiona yhtä kaikki kyseessä on vahva työhön suhtautumista ohjaava normi. Kortteinen (1992: 83) toteaa, että selviytymisen eetoksen keskeinen elementti tai osa sen ilmiasua on vaikeneminen. Yksilön päämääränä tai kunniakysymyksenä selviytyminen ei siis ole ollut millään muotoa eksplikoitu tavoite. Sitä se ei ole tämänhetkisessä yritysretoriikassakaan yksilön tasolla, mutta yrityksen ja yhteisön tasolla selviytyminen, hengissä pysyminen, olemassaolo tai kilpailussa mukana pysyminen on jatkuvasti toistettu, alati akuutti ongelma. Ja mikäli yksilöiden oletetaan sitoutuvan yritykseen ja yhteisöön kaikilla tasoilla, tulee kohtalonkysymyksistä yhteisiä (ks. luvut 4 ja 6). Yksi pakottavan selviytymiskamppailun ilmentäjistä on juuri välttämättömyyksillä operoiva retoriikka; kussakin kilpailutilanteessa ja olosuhteessa on selviytyäkseen ja pärjätäkseen toimittava juuri tietyllä tavalla. Tämä tulee esiin monessa yhteydessä tämänkin tutkimuksen analyysiosiossa. Pärjäämistä ja selviytymistä korostavan ajattelutavan keskeinen merkitys- ja arvoperusta oli ja on siis työnteko sinällään ja eräänlainen riippumattomuuden ideaali, itsen ja läheisten elättäminen omin voimin luvun lopulla alkoi enenevässä määrin nousta esiin myös työn sisältöä painottava lähestymistapa. Tässä individualistisemmassa tulkinnassa työ nähtiin paitsi edelleen pärjäämisen ehtona myös ja ennen kaikkea itsensä toteuttamisen ja luovuuden välineenä ja areenana. Luovuus ja viihtyminen sekä aiempaa moniulotteisemman tarvesysteemin hahmottelu nousivat keskeisiksi kysymyksiksi. Itsensä toteuttamisen tulkintakehyksessä ammatinvalinta ja työn tekeminen on nähty osana todellisen minän etsimisprosessia. On painotettu elämän ja työn monipuolisuuden ja merkityksellisyyden vaatimusta ja korostettu sitä, että elämä ei saisi olla pelkkää työtä ja suorittamista. (Gröhn 1973; Julkunen ym. 2004; ks. myös Antila 2006). Karkeistaen pärjäämisen ja itsensä toteuttamisen ideoita voidaan 16

17 siis verrata tarkastelemalla yksilön ja maailman suhdetta: pärjäämisen eetoksessa maailma näyttäytyy uhkina, vaikeuksina ja velvollisuuksina, joiden kohtaaminen ja voittaminen on kunniallinen päämäärä, kun taas itsetoteutuksen ideologia lähtee yksilön erityislaatuisuudesta ja tämän eittämättömästä oikeudesta saada maailmalta jotakin ja rakentaa valitsemistaan elementeistä oma elämänsä ja identiteettinsä. Pärjääjä tai selviytyjä ei odota maailmalta mitään vaan pyrkii voittamaan eteen tulevat vaikeudet. Itsensä toteuttaja sitä vastoin kohtaa maailman mahdollisuuksina ja edellyttää, että yhteiskunnalliset olosuhteet mahdollistavat itselle omimman tehtävän löytämisen ja siinä itsensä ja luovuutensa toteuttamisen. Itsensä toteuttajalle ei riitä pärjääjän tavoittelema työllä lunastettava itsekunnioitus ja sosiaalinen arvostus, vaan omalle identiteetille haetaan moniulotteisempia merkityksiä ja omalle toiminnalle monimuotoisempia palkkioita. (Ks. Julkunen 2009; Kortteinen 1992; Siltala 2007; Tuohinen 2010.) Kolmantena työn tulkintakehyksenä tai työhön suhtautumisen ideologisena mallina katson aiheelliseksi nostaa esille viime vuosina suosiotaan kasvattaneen yrittäjä-mallin: markkinataloudessa menestyjän tai markkinatalouteen sopeutujan tyypin, jossa yhdistyvät pärjäämisen pakko kovassa kilpailussa ja ääretön menestyshorisontti. Tähän toimija- tai toimintatyyppiin liittyy individualistinen yrittäjähenkisyyden korostaminen ja työuran näkeminen korostetusti yksilöllisenä projektina. (Ks. Aaltio-Marjosola 1997; Komulainen Sinisalo 2006; Kanter 1990; du Gay 1996.) Yksityisyrittäjän voi nähdä tässä diskurssissa jonkinlaisena arkkityyppinä; työntekijöiden todelliset toimintaympäristöthän eivät useinkaan ole yksityisyrittäjälle ominaisia. Sitoutumisen kohde on tällaisessa tulkintamallissa nähdäkseni yrittäjyyden ideologia, oman työn hahmottaminen yrityskokonaisuuden näkökulmasta ja kaikkensa tekeminen paitsi työnantajan myös oman urakehityksen hyväksi. Tässä luennassa jokaisen yksilön henkilökohtaisen yrityksen toimialueena ovat oma ura, osaaminen, persoona ja imago, joita yksilö kehittää ja joita markkinoimalla yksilö tarjoaa palveluja varsinaiselle työnantajalle. Identiteettien rakentaminen ja sitä kautta mahdollinen erottautuminen kilpailijoista on siis sekä työnantaja- että työntekijäpuolen tehtävä ja ongelma. (Ks. Hankamäki 2005: ; Albert ym. 2000: 14.) Yrittäjyyden tulkintamalli yhdistää elementtejä pärjäämisen ja itsetoteutuksen eetoksista mutta muotoilee yksilöä ohjaavat pakot ja välttämättömyydet sekä luovan toiminnan reunaehdot hieman näistä perinteisistä malleista poiketen. Seuraavissa esimerkeissä yrittäminen, yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys nostetaan keskeisiksi työhön liittyviksi ihanteiksi. (1) Yrittäminen ajattelutapana K-kaupan ja Keskon toiminnan perusta on yrittäjyydessä. Yrittäminen merkitsee meille ajattelutapaa, joka näkyy toiminnassa tavoitteellisena ja kunnianhimoisena asennoitumisena. Yrittäjyys merkitsee tahtoa olla paras, halua kehittyä ja päästä huipulle sekä pysyä siellä. Yrittäminen sisältää halun tehdä tulosta, ahkeruuden sekä terveen luottamuksen omiin kykyihin ja osaamiseen. (www.kesko.fi > Tapamme toimia) (2) Liiketoiminnan osalta olemme päättäneet, että kulmakivenä on lisäarvon tuottaminen. Lisäarvon tuottaminen sisältää halumme keskittyä asiakkaaseen ja olla bisneshenkisiä. 17

18 Se tarkoittaa, että pyrimme jatkuvasti helppouteen ja työskentelemme yhdessä lisäarvon luomiseksi niin tiimeissä kuin yli rajojen. (www.teliasonera.fi > Visio, tavoitteet, strategia) (3) Henkilöstöä rohkaistaan ja valtuutetaan oma-aloitteiseen toimintaan ja muuntamaan periaatteemme käytännön toiminnaksi. Palkitsemme työntekijät, joilla on näyttöä yrittäjähenkisestä, tavoitteiden- ja perusperiaatteidemme mukaisesta työskentelystä. (www.iss.fi > ISS Palvelut yrityksenä > Henkilöstömme) Esimerkissä 1 määritellään yrittämisen ja yrittäjyyden merkitystä. Toiminnan perusta on yrittäjyydessä voidaan vielä ymmärtää organisaatiomallin ja liiketoiminnan järjestämisen tavan kuvaukseksi, mutta jatkossa yrittäjyys määritellään muun muassa ajattelutavaksi, tahdoksi ja haluksi sekä terveeksi luottamukseksi omiin kykyihin ja osaamiseen siis mentaalisiksi kokemuksiksi ja prosesseiksi. Nämä taas tulkittuvat jokaista organisaation jäsentä velvoittaviksi ihanteiksi, koska mentaaliset prosessit tapahtuvat nimenomaan yksilöiden mielessä ja kokemuksessa. Yrittäjyys merkitsee tässä puheessa ajattelutapaa ja asennoitumista, jotka ovat päteviä riippumatta siitä, millainen työn luonne tai työntekijän asema organisaatiohierarkiassa on. Yrittämisen ideologiaan ja yrittäjyyteen samastuminen ja sitoutuminen lähentää työntekijää makrotason tulokulmaan, kokonaisuuksien hahmottamiseen ja omiksi kokemiseen (ks. luku 6.4.2). Yrittäjyysretoriikka nivoo yhteen yksilön ja yrityksen tavoitteet ja kohtalon; yksilötason selviämisen rinnalle nousee yrityksen selviäminen. Tämä on sitouttamispuheen yrittäjyysretoriikan keskeinen viesti, joka käy ilmi myös esimerkeistä 2, 3 ja 4. Kilpailukyvystä tuli ja 1990-lukujen aikana yhä hallitsevampi orientaatio, arvioinnin mitta ja puhetapa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla (Heiskala 2006: 14 15). Tälle rinnakkaisena puhekulttuurin muutoksena saattaa nähdä yrittäjyysdiskurssin nousun monilla aloilla työntekoa ja yksilöllistä työorientaatiota jäsentävänä mallina. Kilpailu on luonnollisesti yrittäjyyden ja yrittäjyysretoriikan keskeinen elementti: esimerkissä 1 tahto olla paras, halu kehittyä ja päästä huipulle sekä pysyä siellä esittävät toiminnan ihanteita nimenomaan kilpailun kautta, suhteessa muihin alan toimijoihin. Esimerkissä 2 työnteolle ihanteellisena mielentilana esitetään bisneshenkisyys, kaupantekoon ja yritystoimintaan perinteisesti liitetty ominaisuus. Ymmärrän bisneshenkisyyden viittaavan tässä yrityksen tavoitteiden eli toiminnan kokonaistavoitteiden sisäistämiseen yksilökohtaisten tehtävien ja velvoitteiden ohella tai sijaan, toimimiseen ikään kuin työnantajayritys olisi työntekijän oma (yksityis)yritys. Esimerkissä 2 myös lisäarvon tuottaminen, tyypillisesti organisaation tason, makrotason tai vastuullisen yrittäjän tavoite, asetetaan me-ryhmän tavoitteeksi eli kenen tahansa organisaation jäsenen tavoitteeksi. Lisäarvon tuottamisen määritteleminen liiketoiminnan kulmakiveksi asettaa lisäarvon tuottamisen kaiken toiminnan perusajatukseksi, ja määritteet yhdessä ja yli rajojen korostavat tämän yrittäjähenkisen tavoitteen jaettuutta. Myös esimerkissä 3 yrittäjähenkisyys asetetaan tavoiteltavaksi ja palkitsemisen arvoiseksi ominaisuudeksi. Kaikissa kolmessa edellisessä esimerkissä keskeistä on vaatimus tietyn ajattelutavan ja yritystoiminnan kokonaisymmärryksen omaksumisesta. Seuraavassa esimerkissä yrityksen asian kokeminen yksilön omaksi asiaksi esitetään vielä suorasanaisemmin ja painokkaammin. 18

19 (4) Asiakaspalvelussa [Kodin Ykkösen osastopäällikkö] Tarja kertoo peilaavansa tekemisiään oman yrityksen kautta. Ajattelen aina, miten toimisin, jos kyse olisi omasta yrityksestäni. Jos asiakkaan etsimää tuotetta ei ole valikoimissa, ei-sana ei ole riittävä vastaus, vaan asiakkaan tarpeeseen ryhdytään etsimään toisenlaisia ratkaisuja. Tarja kannustaa myös alaisiaan yrittäjähenkeen. Siihen hän onkin oikea ihminen; Tarjalla on aikaisemmin ollut oma yritys. Palvelun tulee olla meidän tärkein kilpailuetumme. Rohkaisen henkilökuntaani ottamaan aktiivisia kontakteja asiakkaisiin vaikka vain kysymällä voinko auttaa. Se on muuten kivaa, sanoo alaistensa mukaan mukava ja ihmisläheinen Tarja. (Kaupantekijä 2/2005) Esimerkissä 4 yrittäjyysideologisen diskurssin avain on ensimmäisen repliikin kontrafaktuaalinen ehtolause jos kyse olisi omasta yrityksestäni. Tässä kiteytyy työnteon yrittäjyysmalli: omaan työhön osana organisaatiota suhtaudutaan kuin yritystoimintaan, yrityksen johtamiseen, ja omia ratkaisuja pohditaan yrittäjänäkökulmasta. Yrittäjyysideologiaan kytketään tässä myös minimityöpanosta enemmän tekemisen vaatimus: korostetun tylynä näyttäytyvä ei-sana eli eräänlainen minimi-informaatio ei riitä, vaan asiakkaan tarpeeseen ryhdytään etsimään toisenlaisia ratkaisuja. Passiivi saa tässä yhteydessä direktiivisen tulkinnan: vaikka puhe on puhujan omasta tavasta toimia, on kuvaus luettavissa myös puhujan alaisia velvoittavana mallina. Ratkaisujen etsimisessä voi lukea myös viittauksen luovuusdiskurssin suuntaan. Esimerkki 4 on kiinnostava myös puhujapositioiden (ks. luku 6.1) valossa: osastopäällikön aseman ja alaisten kannustamisen perusteella puhuja asemoituu makrotason näkijäksi, mutta hän tuo tekstiin myös kokemuksellisen aspektin luonnehtimalla kontaktin ottamista asiakkaisiin kivaksi. Näin osaltaan konstruoidaan yrittäjän näkökulmaa ja yrittäjähenkeä kenelle tahansa, asemasta tai työtehtävistä riippumatta, soveltuvaksi työhön suhtautumisen tavaksi. 1.3 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet Sitouttaminen tai kiinnittäminen on yritysviestinnän keskeinen tehtävä, tavoite ja tarkoitus (Kortetjärvi-Nurmi Rosenström 2007: 9; Juholin 2009: 45; Åberg 1997: 26). Tämä yritysviestinnän oppikirjoissa selväsanaisesti esitetty ja alalla yleisesti hyväksytty tehtävä tai funktio on tämän tutkimuksen lähtökohta. Tämän tutkimuksen päätavoite on selvittää, miten sitouttamistavoite toteutuu käytännössä, yritysviestinnän tuottamissa teksteissä. Tutkimus pyrkii piirtämään kokonaiskuvan sitouttamisretoriikasta, osoittamaan siinä toistuvia tai keskeisiä piirteitä ja analysoimaan sitouttamisessa esiin nousevia ongelmakohtia ja jännitteitä. Tämän perustehtävän tai -ongelman lähestymiseksi esitän kolme tutkimuskysymystä, joista kukin jakautuu edelleen useaksi tarkentavaksi alakysymykseksi. 1. Millaisena toimintana sitoutuminen esitetään: mitkä ovat sitoutumisen ihanteellisia kohteita ja tapoja? 19

20 2. Millaisia jännitteitä ja ristiriitoja sitoutumiseen ja sitouttamiseen liittyy, ja miten niitä käsitellään? 3. Millaisiksi sitoutunut yksilö ja ryhmä sekä näiden välinen suhde määritellään? Kysymys luonteesta, tavasta ja kohteista (kysymys 1) voidaan purkaa ainakin seuraavanlaisiksi osaongelmiksi: Mitä sitoutuminen, sitouttamisen päämäärä, saattaa eri yhteyksissä tarkoittaa tai miten se ymmärretään? Mihin sitouttaminen tarkalleen ottaen pyrkii, ja millaiseksi määritellään se asiantila, jossa sitoutuminen on riittävää tai oikeanlaista? Millaisella käyttäytymisellä sitoutumista ilmaistaan, millaisin keinoin sitä tutkitaan ja miten sitouttamisen menestyksellisyyttä voidaan tarkastella? Millaisia asioita tarjotaan sitoutumisen kohteiksi, ja millaisia yhteisiä merkityksiä, tavoitteita, arvoja tai muita jaetuiksi määriteltyjä seikkoja teksteissä konstruoidaan? Miten sitoutumista ja sitouttamista käytetään eksplisiittisesti yritysten teksteissä? Käsittelen tätä problematiikkaa paitsi aineiston valossa (luvut 4 7) myös esittelemällä aiemmassa tutkimuksessa sitoutumiselle annettuja määritelmiä ja purkamalla sitoutumista ja sitouttamista semanttisella tai käsiteanalyyttisellä tasolla (luku 3). Sitouttamisen jännitteitä ja ristiriitoja käsittelevän kysymyksen 2 kohdalla alustavaksi osaongelmaksi asettuu tämän tutkimuksen liikkeelle sysännyt paradoksi työhön sitoutumisen vaatimuksen ja työmarkkinoiden epävakauden välillä (ks. luvut ). Tämän lisäksi keskeisiä kysymyksiä ovat seuraavat: Miten käsitellään yhtäältä vakauden, varmuuden ja luotettavuuden sekä toisaalta muutoksen ja epävarmuuden välistä jännitettä? Entä miten käsitellään ajassa vahvan yksilöllisyyden ihanteen ja toisaalta sitouttamisessa väistämättömän yhdenmukaisuuden vaatimuksen välistä ristiriitaa? Miten ylipäänsä yksilön ja yhteisön väistämättä paikoin ristiriitaisia näkökulmia tai intressejä käsitellään? Miten reagoidaan erityisesti yhteiskuntavastuun yhteydessä julkisessa keskustelussa usein esiin nousevaan sanojen ja tekojen suhdetta problematisoivaan skeptiseen diskurssiin? Entä miten jännitteitä ja vastakkainasetteluja nostetaan esiin ja hyödynnetään? Yksilön ja ryhmän tai yhteisön ja näiden suhteen problematiikkaa koskeva kysymys 3 taas jakautuu seuraaviksi pienemmiksi kysymyksiksi: Millaisia puhujatyyppejä tai puhujapositioita, rooleja ja identiteettejä teksteissä tuotetaan ja käytetään? Millaiseksi ihanteellinen työntekijä näissä kohdissa määrittyy? Millaisia ominaispiirteitä esimerkiksi organisaation eri tasoilla toimivien identiteeteille esitetään, ja miten eri tasojen toimijoiden muodostaman kokonaisuuden koheesiota rakennetaan? Millaisia ryhmäkonstruktioita ja -identiteettejä teksteissä rakennetaan ja käytetään? Millaisena yksilön ja yhteisön tai organisaation suhde esitetään, mitä tämä suhde kummallekin osapuolelle tarjoaa ja mitä se kummaltakin osapuolelta vaatii ihanteellisessa tilanteessa? Millaisia erottautumisen kohteita teksteissä esitetään, ja miten oman viiteryhmän identiteettiä rakennetaan näitä hyväksikäyttäen? Miten ylipäänsä konstruoidaan yrityksen ja yritysyhteisön identiteetille poikkeuksellista ja jäljittelemätöntä luonnetta? Huomattavaa on se, että sitouttamista tarkastellaan tässä tutkimuksessa siis yritysretoriikan yleisenä kysymyksenä, ei yksittäisten yritysten strategioiden kannalta. Vaikka kunkin yrityksen erityisyys tai erityislaatuisuus on yksi yritysviestinnän keskeisistä ideoista ja retorisista konstruktioista, ei erityisyyttä konstruoivaa retoriikkaa lähestytä yksittäisten yritysten profiileihin keskittyen. 20

21 Edellä kuvattuja kolmea laajaa kysymystä käsitellään pääasiallisesti kutakin omassa pääluvussaan (kysymystä 1 luvuissa 3 ja 4, kysymystä 2 luvussa 5 ja kysymystä 3 luvuissa 6 ja 7 (ks. tarkemmin luku 1.5)). Muutamat osakysymyksistä ovat sellaisia, joita pohditaan läpi koko tutkimuksen. Erityisesti ihanteellisen työntekijän ja ihanteellisen työhön suhtautumisen konstruktioihin kiinnitetään huomiota useassa eri luvussa. Samoin oman yhteisön rakentaminen ja luonnehdinta ovat läpäiseviä teemoja kaikissa aineistoa käsittelevissä luvuissa. Esimerkiksi yritysten yhteiskunnallisen itsemäärittelyn ja asemoitumisen yhteydessä sekä oman identiteetin konstruointi että sanojen ja tekojen välisen jännitteen käsittely ovat molemmat keskeisiä kysymyksiä. Näiden varsinaisten tutkimuskysymysten ohella tässä tutkimuksessa pohditaan myös sitä, millainen on tutkimuksen aineiston teksteissä työlle määritelty asema ja merkitys ihmisen elämässä. Millaisia suhtautumistapoja työhön yritysretoriikka konstruoi ja tarjoaa? Toiseksi kysymys, johon en odota suoranaista vastausta mutta jonka haluan kuitenkin asettaa, koskee juuri sitoutumisen arvoa ja merkitystä. Mistä työn tekemisen päälle tulevassa sitoutumisen tuomassa ylimäärässä tai lisäarvossa on kyse? Määritelläänkö se aineiston teksteissä? 1.4 Tutkimuksen aineisto Edellisessä luvussa asetettuihin kysymyksiin haetaan vastausta aineistosta, joka koostuu ensinnäkin kolmen yrityksen henkilöstö- tai sidosryhmälehdistä. Kutakin seuraavista lehdistä on mukana vuosikerran (2005) verran eli neljä numeroa, ja kaikista lehdistä ovat analyysissa mukana kaikki tekstit. The Griffin (UPM-Kymmene Oyj) Kaupantekijä (Kesko Oyj) Vinkkeli (ISS Palvelut Oy) Toiseksi, lehtien lisäksi, aineistoon kuuluvat seuraavien kuuden yrityksen internetsivuilla julkaistut yrityksen henkilöstöpolitiikkaa, arvomaailmaa ja toimintatapoja käsittelevät tekstit (tekstit on haettu ja tallennettu vuosina [ks. tarkemmin lähdeluettelo]). ISS Palvelut Oy (www.fi.isssworld.com) Kesko Oyj (www.kesko.fi) UPM-Kymmene Oyj (www.upm.com) OP-ryhmä (www.op.fi) Sanoma Oyj (www.sanoma.com) TeliaSonera Finland Oyj (www.teliasonera.com/fi) 21

RYHMÄ- JA YKSILÖTOIMIJOIDEN SITOUTTAMISRETORISESTA TEHTÄVÄSTÄ S-RYHMÄN HENKILÖSTÖLEHTI ÄSSÄN PÄÄKIRJOITUKSISSA

RYHMÄ- JA YKSILÖTOIMIJOIDEN SITOUTTAMISRETORISESTA TEHTÄVÄSTÄ S-RYHMÄN HENKILÖSTÖLEHTI ÄSSÄN PÄÄKIRJOITUKSISSA RYHMÄ- JA YKSILÖTOIMIJOIDEN SITOUTTAMISRETORISESTA TEHTÄVÄSTÄ S-RYHMÄN HENKILÖSTÖLEHTI ÄSSÄN PÄÄKIRJOITUKSISSA Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Suomen kieli Toukokuu 2015 Ilona Mäki-Maukola ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Laura Ylikulppi. Pro gradu -tutkielma Sosiologia Kevät 2014

Laura Ylikulppi. Pro gradu -tutkielma Sosiologia Kevät 2014 Laura Ylikulppi NOSTETTA URAAN JA ELÄMYSTÄ ARKEEN DISKURSSIANALYYTTINEN TULKINTA ULKOMAANTYÖN MERKITYKSISTÄ KORKEASTI KOULUTETTUJEN PUHEESSA Pro gradu -tutkielma Sosiologia Kevät 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Subjektiksi työssä - Identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa. Salme Mahlakaarto

Subjektiksi työssä - Identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa. Salme Mahlakaarto Subjektiksi työssä - Identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa Salme Mahlakaarto ABSTRACT Mahlakaarto, Salme Becoming a subject at work - constructing identity within a program of empowerment

Lisätiedot

Epävarmuuden tuolla puolen. Muuttuvat työmarkkinat ja prekaari toimijuus

Epävarmuuden tuolla puolen. Muuttuvat työmarkkinat ja prekaari toimijuus Epävarmuuden tuolla puolen Muuttuvat työmarkkinat ja prekaari toimijuus Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 73 Leena Åkerblad Epävarmuuden tuolla puolen Muuttuvat työmarkkinat ja prekaari

Lisätiedot

ASPALAISET - Asiakaspalvelukeskuksen työntekijöiden työkulttuuri ja työhyvinvointi

ASPALAISET - Asiakaspalvelukeskuksen työntekijöiden työkulttuuri ja työhyvinvointi ASPALAISET - Asiakaspalvelukeskuksen työntekijöiden työkulttuuri ja työhyvinvointi Kalle Valtteri Honkanen Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu tutkielma Toukokuu 2011

Lisätiedot

Anu Sivunen. Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä

Anu Sivunen. Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 79 Anu Sivunen Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 79 Anu Sivunen Vuorovaikutus,

Lisätiedot

KOKOUS RYHMÄN TYÖRUKKASENA

KOKOUS RYHMÄN TYÖRUKKASENA KOKOUS RYHMÄN TYÖRUKKASENA Keskiössä kokoustyöskentely eräässä ammattikorkeakoulussa Tiina Häkkinen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

Johtaminen. Syksy 2012

Johtaminen. Syksy 2012 Piritta Parkkari TYÖHYVINVOINTI SOSIAALISENA KONSTRUKTIONA SUOMALAISESSA LIIKETOIMINTAMEDIASSA Pro gradu tutkielma Johtaminen Syksy 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Työhyvinvointi

Lisätiedot

Sosiaalinen yritystoiminnassa ja työllistämisessä

Sosiaalinen yritystoiminnassa ja työllistämisessä ISSN 1458-5375 ISBN 978-952-5441-27-7 Yritysvastuun kantaminen sosiaalisin perustein työllistämällä tuottaa huomattavaa hyötyä yhteiskunnalle, yhteisöille ja yksittäisille ihmisille. Laki sosiaalisista

Lisätiedot

Petra Falin PRAKTINEN DIFFUUSIO. Muotoilu asiantuntijuuden alueena ammatillisen identiteetin näkökulmasta

Petra Falin PRAKTINEN DIFFUUSIO. Muotoilu asiantuntijuuden alueena ammatillisen identiteetin näkökulmasta Petra Falin PRAKTINEN DIFFUUSIO Muotoilu asiantuntijuuden alueena ammatillisen identiteetin näkökulmasta AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA, joka Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009

Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 47 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 ISBN 978-952-216-096-6 (painettu) ISSN 1457-7933 (painettu) Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Juvenes Print Oy, Tampere

Lisätiedot

Yhdessäluomista yksilöllisesti?

Yhdessäluomista yksilöllisesti? Yhdessäluomista yksilöllisesti? Diskursiivinen matka yhdessäluomisen mahdollistajien työhön Pro gradu - tutkielma Roosa Välimäki Syksy 2014 Organisaatiot ja johtaminen Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076

Lisätiedot

Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA. Johtaminen Syksy 2011

Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA. Johtaminen Syksy 2011 Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Johtaminen Syksy 2011 1 JOHDANTO... 4 1.1 Yliopisto yritys yhteistyö... 4 1.2 Ongelmanasettelu... 5 1.3 Projektitutkimuksen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Elisa Juholin TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II HAAGA-HELIA KEHITTÄMISRAPORTTEJA 1/2007 Elisa Juholin Työyhteisöviestinnän uusi agenda Työyhteisöviestintä TYVI

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN TUTKIMUS - AR- BETSLIVSFORSKNING 3/2006 Uudistuneen Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning -lehden 4. vuosikerta.

TYÖELÄMÄN TUTKIMUS - AR- BETSLIVSFORSKNING 3/2006 Uudistuneen Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning -lehden 4. vuosikerta. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS - AR- BETSLIVSFORSKNING 3/2006 Uudistuneen Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning -lehden 4. vuosikerta. Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning lehden päämääränä on edistää työelämään

Lisätiedot

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Pirjo Kyrö Hallintotieteen pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Organisaation arvot ja liiketoiminnan tulos Joustava kyvykkyys talotekniikka-alalla

Organisaation arvot ja liiketoiminnan tulos Joustava kyvykkyys talotekniikka-alalla Julkaisu 584 Publication 584 Kari Viinisalo Organisaation arvot ja liiketoiminnan tulos Joustava kyvykkyys talotekniikka-alalla Tampere 2006 Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 584 Tampere University

Lisätiedot

OIKEA TYÖNANTAJA? Tarkastelussa vuokratyöntekijän ja vuokratyönantajan välinen työsuhde

OIKEA TYÖNANTAJA? Tarkastelussa vuokratyöntekijän ja vuokratyönantajan välinen työsuhde OIKEA TYÖNANTAJA? Tarkastelussa vuokratyöntekijän ja vuokratyönantajan välinen työsuhde VÄISÄNEN, ANNA Tampereen yliopisto Porin yksikkö Sosiologian pro gradu tutkielma Maaliskuu 2010 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Marketta Koskinen. Omistajuus erilaisten yrittäjien käsityksinä ja tulkintoina

Marketta Koskinen. Omistajuus erilaisten yrittäjien käsityksinä ja tulkintoina JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS 74 Marketta Koskinen Omistajuus erilaisten yrittäjien käsityksinä ja tulkintoina Fenomenografinen tutkimus Esitetään Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

Äänekoskelaisten nuorten mietteitä yrittäjyydestä

Äänekoskelaisten nuorten mietteitä yrittäjyydestä Emma Tiitinen Äänekoskelaisten nuorten mietteitä yrittäjyydestä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.11.2010 Tekijä Emma Tiitinen Nimeke

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN SUOMEN KUNNISSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN SUOMEN KUNNISSA Elina Hyrkäs OSAAMISEN JOHTAMINEN SUOMEN KUNNISSA Väitöskirja kauppatieteiden tohtorin arvoa varten esitetään kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston luvalla julkisesti tarkastettavaksi Lappeenrannan

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

A TUTKIMUKSIA 40. Päivi Thitz. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Seurakunta osallisuuden yhteisönä

A TUTKIMUKSIA 40. Päivi Thitz. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Seurakunta osallisuuden yhteisönä Diakonia-ammattikorkeakoulu A TUTKIMUKSIA 40 Päivi Thitz Seurakunta osallisuuden yhteisönä Päivi Thitz Seurakunta osallisuuden yhteisönä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Ideologiset jännitteet sukupolvenvaihdoksen yhteydessä

Ideologiset jännitteet sukupolvenvaihdoksen yhteydessä JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS 136 Mariitta Rauhala Ideologiset jännitteet sukupolvenvaihdoksen yhteydessä JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS 136 Mariitta Rauhala Ideologiset jännitteet

Lisätiedot