TAT takaa, että kaikilla alueen kuudensilla luokilla on sovittuna päivänä mahdollisuus päivän vierailuun Yrityskylässä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.6.2015. TAT takaa, että kaikilla alueen kuudensilla luokilla on sovittuna päivänä mahdollisuus päivän vierailuun Yrityskylässä."

Transkriptio

1 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT YHTEISTYÖSOPIMUS 1(5) Yhteistyösopimus 1. Osapuolet 1.1 Taloudellinen tiedotustoimisto ry, (jäljempänä TAT ) 1.2 Lappeenrannan kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Kaupunki ) Yhdessä jäljempänä Osapuolet 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus TATin kehittämä Yrityskylä on peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä-oppimiskokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen, oppimateriaalin 10 oppitunnin pitämiseen ja päivän vierailun Yrityskylä-oppimisympäristössä. Yrityskylä-päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali, joka rakentuu kymmenestä oppitunnista. Oppimiskokonaisuuden aikana oppilaat oppivat mitä on työ ja miten sitä haetaan sekä perehtyvät talouden ja yhteiskunnan perusteisiin. Oppituntien teemat auttavat oppilasta hahmottamaan omaa rooliaan Yrityskylässä työntekijänä, kuluttajana ja kansalaisena. Yrityskylä on pienoiskaupunki, johon rakennetaan siirrettävistä seinäelementeistä vähintään 15 eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat. Yrityskylän työpaikat edustavat todellisia yrityksiä. Oppilas toimii päivän ajan omassa ammatissaan yhdessä Yrityskylän yrityksistä. Yrityskylässä oppilaita tukevat koulutetut ohjaajat. TATin velvollisuutena on tuottaa ja toteuttaa Yrityskylä Kaakkois-Suomen alueella sopimuksen määräaikana siten, että Yrityskylä tulee olla rakennettuna sopimuskauden ajanjaksona Yrityskylän tulee täyttää tässä luvussa määritellyt kriteerit. Tällä sopimuksella sovitaan Osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista liittyen Yrityskylän toimintaan Kaupungin alueella ja Kaupungin oppilaille. TAT toteuttaa Yrityskylä-konseptin Lappeenrannassa ja Kaupunki osallistuu Yrityskylä-konseptin toteutukseen tämän sopimuksen mukaisesti. 3. Sopimuksen voimassaoloaika Tämä sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoituksin. Sopimus on voimassa määräajan ja päättyy Sopimusta ei voi irtisanoa sen määräaikana. 4. TATin velvollisuudet TATin velvollisuutena on tuottaa ja toteuttaa Yrityskylä Lappeenrannassa määräaikana siten, että Yrityskylä tulee olla rakennettuna sopimuskauden eli Yrityskylän tulee täyttää kohdassa 2 määritellyt kriteerit. TAT takaa, että kaikilla alueen kuudensilla luokilla on sovittuna päivänä mahdollisuus päivän vierailuun Yrityskylässä. TAT sitoutuu myös kouluttamaan luokkien opettajat Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen sekä toimittamaan oppilaille oppilaiden tehtäväkirjat ja opettajille opettajan oppaan. Edelleen TAT vastaa siitä,

2 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT YHTEISTYÖSOPIMUS 2(5) että Yrityskylässä on riittävä määrä ohjaajia ja projektipäällikkö koordinoimassa Yrityskylän toimintaa. TAT maksaa toimitilojen ylläpitosiivouksesta sekä tarvitsemastaan jätehuollosta rakennuksen vierustalla olevaan jätteenkeräyspisteeseen saakka. Lisäksi TAT järjestää ja maksaa tarvitsemansa postitus- ja kopiointipalvelut sekä puhelin- ja IT-yhteydet. TAT maksaa käyttämästään sähköstä UPM:lle (Yrityskylätilan vuokranantaja) mittaukseen perustuen puolen vuoden välein. Sähkö hinnoitellaan paikkakunnalla toimivan energialaitoksen yleistariffin mukaisesti sisältäen kaikki siinä mainitut kustannuserät. 5. Kaupungin velvollisuudet Kaupungin velvollisuus on kirjoittaa erillinen vuokrasopimus TATin ja Kaupungin yhteisesti sovitusta tilasta Yrityskylä Kaakkois-Suomen käyttöön. Tilan käyttöön liittyvät vuokra- ja muut käytön ajan kustannukset sisältyvät yhteistyön talousarvioon. Tilassa tulee olla mm. riittävä pinta-ala ja esimerkiksi riittävät sähkö-, tietoliikenne- ym. järjestelyt sekä lämmitys Yrityskylän toteuttamiseen. Tila Yrityskylää varten on oltava järjestettynä ja TATin käytettävissä , jotta TAT ehtii rakentaa Yrityskylän ennen Yrityskylä-päivien alkamista ja purkaa sen päivien jälkeen. Kaupunki sitoutuu kustannuksellaan järjestämään kuudensille luokille mahdollisuuden suorittaa Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden ja vastaa esimerkiksi kuljetuksista ja muista mahdollisista lisäkuluista kouluille, jotta kaikki kuudennet luokat voivat vuorollaan yhden päivän ajan vierailla Yrityskylässä. Kaupunki vastaa kustannuksellaan, että osallistujilla on tarvittavat vakuutukset. Kaupunki sitoutuu siihen, että kuudensien luokkien opettajat osallistuvat opettajien koulutukseen sekä perehdyttävät oppilaat tämän pohjalta Yrityskylä-päivään. Kaupunki ja opettajat vastaavat Yrityskylässä omien koululaisryhmiensä läsnäolosta Yrityskylä-päivässä. 6. Sopimuksen siirrettävyys ja alihankkijat Kaupungin lisäksi muilla lähialueen kunnilla on oikeus osallistua sopimuksen mukaiseen Yrityskyläoppimiskokonaisuuteen. Mikäli Yrityskylä Kaakkois-Suomen toimintaan osallistuu muita kuntia tämän sopimuksen mukaisesti, heidän tulee sitoutua noudattamaan tätä sopimusta soveltuvin osin. Osapuolet sopivat tästä tarkemmin erikseen. Tätä sopimusta ei voida siirtää kolmannen osapuolen vastattavaksi kummankaan sopijapuolen toimesta. Osapuolet ovat oikeutettuja käyttämään alihankkijaa sopimuksen mukaisten vastuidensa toteuttamisessa. Osapuolet vastaavat alihankkijoidensa tekemisistä kuin omistaan. 7. Hinta ja maksuehdot Kaupungille Kaupunki sitoutuu maksamaan TATille sopimuksen puitteissa euroa vuodessa vuosina 2015, 2016, 2017 ja Kaupunki maksaa vuosittaisen maksuosuutensa maaliskuussa, lukuun ottamatta ensimmäistä maksuosuutta, jonka kaupunki maksaa lokakuussa Kaupunki on velvollinen keräämään muiden Yrityskylä Kaakkois-Suomeen osallistuvien kuntien kuntarahoitusosuudet erillisten sopimusten mukaisesti. Jokainen kuntasopimus tehdään TATin, Lappeenrannan kaupungin ja kyseessä olevan kunnan välillä. Mikäli kuntarahoitusta kertyy enemmän kuin euroa vuodessa, se tuloutetaan TATille Yrityskylä-toiminnan kehittämiseen Kaakkois-Suomessa. Jos kuntarahoitusosuus jää alle euron, Kaupungin tulee huolehtia tilan vuokrasopimuksen velvoitteista. Kaupunki suorittaa osan avustuksesta vuokraamalla Yrityskylä Kaakkois-Suomen käyttöön tässä käyttöoikeussopimuksessa yksilöidyt toimitilat. Käyttöoikeuden antajalle aiheutuu Yrityskylän käyttöön luovutettavista tiloista vuokrakustannuksia, joiden suuruus on 8200,00 euroa per kuukausi (alv 0 %).

3 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT YHTEISTYÖSOPIMUS 3(5) Nämä vuokrakustannukset muodostavat osan Yrityskylä Kaakkois-Suomelle annettavasta avustuksesta. TAT ei näin ollen suorita käyttöoikeudesta eri korvausta käyttöoikeuden antajalle. Käyttöoikeussopimus on määräaikainen ja voimassa Tilojen hallinta luovutetaan käyttäjälle (TAT) Mainittakoon, ettei väliseltä ajalta aiheudu vuokrakustannuksia. Lisäksi Kaupunki sitoutuu maksamaan Yrityskylä-toiminnan järjestämisestä alueellaan tukea TATille siten, että sopimuksen voimassaoloajan ensimmäisenä vuotena 2015 kaupunki suorittaa TATille ,00 :n kertakorvauksen mennessä. Vuosien osalta kaupunki suorittaa tukea TATille Yrityskylän toteuttamisesta tämän sopimuksen mukaisin määrittelyin 1 600,00 vuonna 2016 ja 2017 sekä ,00 vuonna 2018 kunakin vuonna mennessä. Liitteenä tiedoksi (Liite 1: Yrityskylä Kaakkois-Suomen kuntarahoittajat) maksun määräytymisperusteena olevat kuntarahoitusosuudet. Vuokrakuukausia Vuokra/kk (ai ALV) Yht. Avustus/v Maksettavaa , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Viivästyskorko myöhästyneille maksusuorituksille määräytyy korkolain mukaan. 8. Oikeudet Yrityskylään ja Yrityskylä-konseptin hyödyntämättömyyssitoumus Tällä sopimukselle ei siirretä aikaisempia oikeuksia osapuolten kesken. Kaikki mahdolliset oikeudet Yrityskylään kuuluvat TATille mukaan lukien tekijänoikeudet oppaisiin ja tehtäväkirjoihin sekä konseptissa käytettäviin tietokoneohjelmiin, samoin kuin tekijänoikeudet kaikkiin uusiin syntyviin visuaalisiin elementteihin ja ulkoiseen ilmeeseen. Edelleen TATin omaisuutta ovat tavaramerkki- ja muut tunnusmerkkioikeudet Yrityskylä -nimeen ja muihin Yrityskylän tunnuksiin. Nämä oikeudet eivät miltään osin siirry Kaupungille. Kaupunki voi tämän sopimuksen määräajan jälkeen lisensioida em. oikeuksia TATilta. Kaupunki ei saa itse taikka kenenkään muun toimijan kanssa hyödyntää taikka kehittää tätä TATin kehittämää ja luomaa Yrityskylä-konseptia. Osapuolet eivät ole oikeutettuja paljastamaan mitään yritystai konseptisalaisuuksia tai muuta luottamuksellista tietoa, mitä Osapuolet mahdollisesti saavat tämän yhteistyön puitteissa tietoonsa. Osapuolet ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että Lappeenrannan kaupunki on toiminnassaan velvollinen noudattamaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) Sen sijaan Kaupunki on oikeutettu käyttämään TATin ja Yrityskylän logoja ja tunnusmerkkejä kertoessaan Yrityskylästä ja yhteistyöstä TATin kanssa ja markkinoidessaan niitä.

4 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT YHTEISTYÖSOPIMUS 4(5) 9. Muita sopimusehtoja Osapuolten tavoitteena on, että tämän sopimuksen määräajan jälkeen Yrityskylää jatkettaisiin Kaakkois- Suomessa erikseen sovittavalla hinnalla. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan tästä sopimuksesta kuusi kuukautta ennen tämän sopimuksen määräajan päättymistä. Osapuolet ovat velvollisia korvaamaan tämän sopimuksen ehtojen rikkomisesta tahallaan tai tuottamuksellisesti toiselle osapuolelle aiheutuneen vahingon täysimääräisesti. Vahingonkorvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole välillisiin ja epäsuoriin vahinkoihin paitsi milloin nämä on aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta. Sopimuksen yhteyshenkilönä toimivat Yrityskylän puolelta Tomi Alakoski ja Lappeenrannan kaupungin puolelta Tuija Willberg. Osapuolet sitoutuvat ilmoittamaan välittömästi yhteyshenkilön vaihtumisesta. Mikäli osapuoli ei ole tätä ilmoittanut, katsotaan osapuolen saaneen silti tiedon toiselta sopijapuolelta tulleeseen tämän sopimuksen mukaiseen tiedonantoon, vaikka se olisi lähetetty aikaisemmalle yhteyshenkilölle. 10. Sopimuksen purkaminen Sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi, mikäli toinen sopijapuoli on syyllistynyt niin olennaiseen sopimusrikkomukseen, ettei sopimuksen jatkamista voida pitää toisen sopijapuolen kannalta enää kohtuullisena. Sopimuksen purkaminen kuitenkin edellyttää, että se sopijapuoli, joka ei ole syyllistynyt sopimusrikkomukseen, ilmoittaa toista sopijapuolta sopimusrikkomuksesta eikä tämä korjaa rikkomusta tai menettelyään kuudenkymmenen (60 päivän) kuluessa saatuaan tiedon siitä, että toinen sopijapuoli vetoaa sopimusrikkomukseen. Tämä ilmoitus, samoin kuin ilmoitus sopimuksen purkamisesta, on annettava kirjallisesti. 11. Riitojen ratkaiseminen ja sovellettava laki Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluratkaisuun ei päästä, riita ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

5 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT YHTEISTYÖSOPIMUS 5(5) Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin osapuolelle. Allekirjoitukset / / Taloudellinen tiedotustoimisto ry (TAT) Kari Väisänen, toimitusjohtaja Lappeenrannan kaupunki Tuija Willberg kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tomi Alakoski, toiminnanjohtaja Yrityskylä Taloudellinen tiedotustoimisto TAT rakentaa Suomea, jonka yrityksillä on osaavat työntekijät ja rohkeutta menestyä. TATiin kuuluvat myös Finnfacts ja T-Media.

6 Liite 1: YRITYSKYLÄ KAAKKOIS-SUOMEN KUNTARAHOITTAJAT Varmistunut tilanne Oppilasmäärä Suhdeluku Oppilaskohtainen hinta ,10 Kunnat Oppilasmäärät Lappeenranta (600) , , , , ,36 Kotka (500) , , , , ,80 Kouvola (850) , , , , ,76 Hamina (200) , , , , ,12 Imatra (200) , , , , ,12 Taipalsaari (50) , , , , ,28 Pyhtää (50) , , , , ,28 Luumäki (50) , , , , ,28 Ruokolahti (50) , , , , ,28 Rautjärvi (25) ,41 602,41 602,41 602, ,64 Lemi (25) ,41 602,41 602,41 602, ,64 Savitaipale (25) ,41 602,41 602,41 602, ,64 Heinola (180) , , , , ,41 Lahti (850) , , , , ,76 Savonlinna (250) , , , , ,40 Yhteensä , , , , ,77 Kuntarahoitustavoite , , , ,00

Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5

Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5 VUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5 Vuokralainen Jukka Ojainmaa Oy ja 1761586-1 A. Peltomäki Oy 2207236-3 jäljempänä Yritykset A.2Sopimuksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMIALAN JA TURUN SUURTORIN KESKIAIKA RY:N VÄLINEN SOPIMUS

TURUN KAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMIALAN JA TURUN SUURTORIN KESKIAIKA RY:N VÄLINEN SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMIALAN JA TURUN SUURTORIN KESKIAIKA RY:N VÄLINEN SOPIMUS 1. Sopijapuolet Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala (jäljempänä Kaupunki) Y-tunnus: 0204819-8 Osoite: PL 248, 20101

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS KROGERUS DRAFT 12.2.2014 KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki 24.3.2015 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1(10) LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET Liiketoiminnan hallinnoinnista on sovittu seuraavien sopijapuolten kesken: (Y-tunnus 1004368-8), Mechelininkatu 1a, 00180 HELSINKI (jatkossa

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

Eazybreak Maksutavan vastaanottamista koskevat palveluntarjoajien Yleiset Sopimusehdot Versio 22.11.2014 1(6)

Eazybreak Maksutavan vastaanottamista koskevat palveluntarjoajien Yleiset Sopimusehdot Versio 22.11.2014 1(6) Versio 22.11.2014 1(6) 1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen muuttaminen Rekisteröitymällä Eazybreak Palvelussa palveluntarjoajaksi yrityksen tulee vakuuttaa tutustuneensa näihin

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12)

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1 KOy Naumanen (Y-tunnus 2021194-8) Osoite: K-rauta, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO Yhteyshenkilö: Olli Naumanen Yhteystiedot: 050 320 6109, olli.naumanen@k-rauta.fi

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S OSAKASSOPIMUS Tämä osakassopimus (jäljempänä sopimus ) on laadittu xx.xx.2013 seuraavien osapuolten välillä: I OSAPUOLET Osakkeenomistajat / Esimerkiksi

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot