ER57-R 300 Finland COMPACT R 300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ER57-R 300 Finland 331098 COMPACT R 300"

Transkriptio

1 MOS SE ER7-R 300 Finland MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R 300 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact

2

3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation Uppställning Varmvattenberedaren skruvas loss från träpallen. Genom att variera längden på de ställbara fötterna kan varmvattenberedaren riktas upp. Rörinstallation Varmvattenberedaren får endast installeras stående. Ventilkopplet får inte användas för extern montering, flyttas ut eller delas. Samtliga anslutningar är försedda med klämringskopplingar för koppar- eller plaströr. Om plaströr eller glödgat kopparrör användes skall invändig stödhylsa monteras. Blandningsventilen () inställes på önskad varmvattentemperatur. Vrid blandningsventilens ratt moturs för ökad varmvattentemperatur. Inställningsområde 0 C. Från säkerhetsventilen skall dragas ett spillrör till lämpligt avlopp. Spillrörets dimension skall vara samma som säkerhetsventilens (Ø 1 mm). Spillröret skall ha en fallande dragning för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat. Mynningen på spillröret skall vara synlig. Påfyllning Varmvattenberedaren måste vara vattenfylld innan strömmen kopplas på. Fyllning sker enligt nedanstående: 1. Kontrollera att säkerhets-/avtappningsventil (3) är stängd. 1 A 3 L 3 N B. Öppna avstängningsventilen (). 3. För att beredaren skall kunna fyllas med vatten måste luften i beredaren avlägsnas, 00 vilket V~ görs 30 genom V~ att -fas 1-fas öppna en varmvattenkran. Varmvattenberedaren är nu fylld och strömmen kan kopplas in. Elektrisk installation OBS! Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör. Varmvattenberedaren installeras via allpolig arbetsbrytare. Vid 1-fasinstallation ger varmvattenberedaren 1,3 kw och vid -fasinstallation ger 3,9 kw. 3-fasinstallation ger 3/ kw. OBS! Varmvattenberedaren måste fyllas med vatten innan strömmen får kopplas på. Termostat Beredarens termostat är vid leverans inställd för en varmvattentemperatur på ca. 0 C, önskas annan temperatur ställs den in på termostatratten (7). Elschema 1-fas 1,3 kw/-fas 3,9 kw 1 A B 1 1 L 00 V -fas N 00 V~ -fas 30V V~ 1-fas 1 A B 3 L 00 V~ two-phase 3 N 30 V~ single-phase R S T U V W 1 L L3 00 V 3-fas Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning samt av personer som saknar erfarenhet eller kunskap under förutsättning att de får handledning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och informeras så att de förstår eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan handledning. Med förbehåll för konstruktionsändringar. NIBE 01. 3

4 1 A B P3 P1 P L3 L L N SE 00 V~ -fas 30 V~ 1-fas 3-fas 3/ kw Tillbehör krävs P3 P1 1 P L3 L L3 L Läge 3 kw P3 P1 P 00 V~ 3-fas 3-fas Läge kw P3 P1 P

5 SE Tillsyn och skötsel Säkerhetsventil Kontrollera säkerhetsventilen cirka fyra gånger per år. Vrid säkerhetsventilens ratt moturs, vatten skall då strömma ur spillröret. Sker inte detta är ventilen defekt och måste bytas. Säkerhetsventilen släpper ibland ut lite vatten efter en varmvattentappning. Detta utsläpp orsakas av att det kalla vattnet som tas in i beredaren expanderar under uppvärmning, med tryckökning som följd, varvid säkerhetsventilen öppnar. Tömning Varmvattenberedaren töms enligt följande arbetsordning: 1. Bryt strömmen till varmvattenberedaren. Detta görs med den yttre arbetsbrytaren eller med varmvattenberedarens gruppsäkringar.. Stäng avstängningsventilen () (vrid moturs). 3. Öppna blandningsventilen () maximalt (vrid moturs).. Öppna säkerhetsventilen (3) (vrides sakta moturs så att den blir kvar i upplyft läge). OBS! Avtappning sker genom säkerhetsventilens spillrör. Se upp för eventuellt vattenstänk. Åtgärder vid driftstörning OBS! Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör. Om nätsladden skadas ska den bytas av tillverkaren, dennes auktoriserade service representant eller annan likvärdigt kvalificerad person för undvikande av fara. Kontrollera anläggningens elsäkringar samt termostatens och blandningsventilens inställningar. Avvakta några timmar utan varmvattentappning och kontrollera därefter om temperaturnivån har höjts. Finns det fortfarande inget varmvatten, kontakta installatör. Återställning av temperaturbegränsare Om temperaturbegränsaren () löst ut, måste beredaren svalna minst en timme innan den får återställas. 1. Avlägsna termostatratten (7) och plastlocket (9).. Tryck in knappen på temperaturbegränsaren med ett lätt tryck. 9. Ordna lufttillförsel genom att öppna en varmvattenkran, gärna den närmsta och lägst belägna. Är detta inte tillräckligt, lossa rörkoppling märkt VV på blandningsventilen. För snabbare tömning lossa plugg (1) några varv. En liten mängd vatten kan rinna ut vid ventilen. Om elpatronen byts kommer resterande vatten, cirka en liter att rinna ut vid elpatronflänsen. Max 1 N (ca. 1, kg) 7 Max 0 N (ca. kg) EGO T80 KII 1-fas/-fas installation Återmontering av givare STB 3-fas Installation TR Återmontering av givare för termostat och temperaturbegränsare. Kontrollera att givarna är i botten på dykröret. Begr STB EGO T80 KII Term TR 1-fas/-fas installation 3-fas/ installation Service Vid behov av service, kontakta installatören. Serienummer (103) (1 siffror) och installationsdatum ska alltid uppges. Endast av NIBE levererad elutrustning får användas. EGO T80 KII EGO T80 KII

6 9 SE Mått och komponentplacering 3 30* Ställbar H * Ställbar 0- Ställbar 0- H: Compact mm 0 * Sidoplåtarnas nedre del kan vara demonterade under installationsarbetet, detta underlättar åtkomst även från si- 3 dorna. Sidoplåtarna kan återmonteras även i trånga utrymmen OBS! 0 Inom punktmarkerat 1 område 1 får rördragning inte Komponentlista ske! Kopplingsrum termostat/elpatron: Anslutningskabel Termostat/temperaturbegränsare Elpatron, rostfri 3,9 kw alternativt kw (tillbehör krävs) Termostatratt Plugg för lufttillförsel vid tömning Avstängningsventil med backventilsfunktion Säkerhets-/avtappningsventil Blandningsventil Kallvattenanslutning. Klämringskopplig Ø mm Varmvattenanslutning. Klämringskopplig Ø mm Spillrörsanslutning för säkerhetsventil och avtappning. Klämringskoppling Ø1 mm Serienummerskylt

7 L N 889 T80 KII 80 ARMATUR SE Tekniska data Modell Volym Nettovikt Korrosionsskydd Max tryck Kapslingsklass Spänning Erfoderlig säkring Effekt 0//13 LK 0/1 Uppvärmningstid till C* Uppvärmningstid till 77 C* Art nr LK /0/13 liter kg MPa/bar A kw h h 30 V 1-fas** 1-fas** 1,3** LK 0 8,** 1,** Rostfri 1,0/10,0 IP 00 V -fas 10 -fas 3,9,7, V 3-fas*** 10 3-fas***,0*** 1,8*** 3,3*** *Uppvärmningstiderna gäller vid en inkommande vattentemperatur på 10 C **Ej standardutförande ***Tillbehör krävs (kw) 0,9 MPa Tillbehör MMA/LK 18 SYR ARMATUR /1 LK /08/1 utan vakuumventil Delbart ventilkoppel För extern montering, utflyttning eller delning. Art nr 93 LK 0/1 EGO st mm st mm Brickor Fjäderbricka Elpatronsats kw Art nr

8 FI ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Asennus Asennus Irrota lämminvesivaraaja kuormalavalta. Säädä lämminvesivaraaja pystyasentoon säätöjalkojen avulla. Putkiasennus Lämminvesivaraajan saa asentaa vain pystyasentoon. Venttiiliryhmää ei saa käyttää ulkoiseen asennukseen, siirtää eikä jakaa. Kaikki liitännät on varustettu puserrusliittimillä kupari- tai muoviputkille. Käytettäessä muoviputkea tai hehkutettua kupariputkea pitää käyttää sisäpuolisia tukiholkkeja. Sekoitusventtiili () säädetään haluttuun käyttövesilämpötilaan. Kierrä sekoitusventtiilin säätöpyörää vastapäivään käyttövesilämpötilan nostamiseksi. Säätöalue 0 C. Varoventtiiliin on liitettävä lattiakaivoon tyhjentyvä poistoputki. Poistoputken pitää olla saman kokoinen kuin varoventtiilin liitäntä (Ø 1 mm). Ylivuotoputken pitää kaataa koko matka lattiakaivoon asti vesitaskujen välttämiseksi ja sen pitää olla lämpimässä tilassa. Ylivuotoputken pää pitää jättää näkyville. Täyttö Lämminvesivaraaja pitää täyttää vedellä ennen virransyötön kytkemistä. Täytä varaaja seuraavasti: 1 A 3 L 3 N 1. Varmista, että varo-/tyhjennysventtiili B (3) onsuljettu.. Avaa sulkuventtiili (). 3. Lämminvesivaraajan täyttöä00 varten V~ se 30 pitää V~ tyhjentää -fas 1-fas ilmasta, joka tehdään avaamalla lämminvesihana. Varaaja on nyt täytetty ja se voidaan kytkeä päälle. Sähköasennus HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Lämminvesivaraaja on varustettu turvakytkimellä. 1-vaiheasennuksessa lämminvesivaraajan teho on 1,3 kw ja -vaiheasennuksessa 3,9 kw. 3-vaiheasennuksessa teho on 3/ kw. HUOM! Lämminvesivaraaja pitää täyttää vedellä ennen virransyötön kytkemistä. Termostaatti Toimitettaessa varaajan termostaatin asetus on n. 0 C. Lämpötila säädetään termostaatin säätöpyörällä (7). Sähkökytkentäkaavio 1-vaihe 1,3 kw/-vaihe 3,9 kw 1 A B 1 1 L 00 V -fas N 00 V~ -vaihe V~ V 1-vaihe 1-fas 1 A B 3 L 00 V~ two-phase 3 N 30 V~ single-phase R S T U V W 1 L L3 00 V 3-fas Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE 01. 8

9 kw 1 A B P3 P1 P L3 L L N 00 V~ -fas 30 V~ 1-fas FI 3-vaihe 3/ kw Vaatii lisävarusteen 1 kw P3 P1 1 P L3 L L3 L Läge Tila 3 kw P3 P1 P 00 V~ 3-fas 3-vaihe Läge Tila kw P3 P1 P 9

10 FI Huolto Varoventtiili Tarkasta varoventtiili noin neljä kertaa vuodessa. Kierrä varoventtiilin pyörää vastapäivään, jolloin ylivuotoputkesta pitää valua vettä. Ellei näin käy, venttiili on viallinen ja se pitää vaihtaa. Varoventtiili päästää joskus vettä, kun lämmintä vettä on laskettu. Tämä johtuu siitä, että varaajaan täytetty kylmä vesi laajenee lämmetessään, jolloin varaajan sisäinen paine kasvaa ja varoventtiili aukeaa. Tyhjennys Lämminvesivaraaja tyhjennetään seuraavasti: 1. Katkaise lämminvesivaraajan jännitteensyöttö. Tämä tehdään ulkoisella turvakytkimellä tai lämminvesivaraajan ryhmävarokkeilla.. Sulje sulkuventtiili () (kierrä myötäpäivään). 3. Avaa sekoitusventtiili () kokonaan (kierrä vastapäivään).. Avaa varoventtiili (3) (kierrä hitaasti vastapäivään, kunnes se jää yläasentoon). HUOM! Piiri tyhjennetään varoventtiilin ylivuotoputken kautta. Varo vesiroiskeita. Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Jos virtajohto on vahingoittunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja, sen valtuuttama huoltoedustaja tai muu vastaavan pätevyyden omaava henkilö vaaran välttämiseksi. Tarkasta varokkeet sekä termostaatin ja sekoitusventtiilin asetukset. Odota muutamia tunteja laskematta lämmintä vettä ja tarkasta, nouseeko lämpötila. Ellei käyttövesi vieläkään lämpene, ota yhteys asentajaan. Lämpötilarajoittimen palautus Jos lämpötilarajoitin () on lauennut, lämminvesivaraajan pitää antaa jäähtyä vähintään tunnin ajan ennen kuin sen saa palauttaa. 1. Irrota termostaatin säätöpyörä (7) ja muovikansi (9).. Paina kevyesti lämpötilarajoittimen painiketta.. Päästä järjestelmään ilmaa avaamalla lämminvesihana, mieluiten lähimmät ja vähiten käytetyt hanat. Ellei tämä riitä, avaa sekoitusventtiilin putkiliitos (merkitty VV). Voit nopeuttaa tyhjenemistä avaamalla tulppaa (1) muutama kierros. Venttiilin vierestä saattaa valua hieman vettä. Sähkövastuksen vaihdon yhteydessä loput vedestä, noin yksi litra, valuu ulos vastuksen kiinnityslaipan aukosta. 9 Maks 1 N (n. 1, kg) 7 Maks 0 N (n. kg) EGO T80 KII 1-vaihe/-vaiheasennus Anturien asennus STB 3-vaiheasennus TR Termostaatin ja lämpötilanrajoittimen anturien asennus. Varmista, että anturit ovat anturiputkien pohjassa. Rajoitus STB EGO T80 KII Termi TR 1-vaihe/-vaiheasennus 3-vaihe/asennus Huolto Jos laitteisto kaipaa huoltoa, ota yhteys asentajaan. Valmistenumero (103) (1 numeroinen) ja asennuspäivä pitää aina mainita kaikissa yhteydenotoissa. Vain NIBE mukana toimitettua sähkövarustusta saa käyttää. EGO T80 KII EGO T80 KII 10

11 9 FI Mitat ja komponenttien sijainti 3 30* Ställbar H * Säädettävä 0- Ställbar 0- H: Compact mm 0 * Sivupeltien alaosa voidaan irrottaa asennustyön ajaksi. 3 Tämä helpottaa käsiksi pääsyä sivuilta. Sivupellit voidaan asentaa takaisin myös ahtaissa tiloissa HUOM! 0 Putkia ei saa asentaa pisteillä merkitylle alueelle! 1 1 Komponenttiluettelo 3 9 Kytkentätila termostaatti/sähkövastus: Kytkentäkaapeli Termostaatti/lämpötilanrajoitin Sähkövastus, ruostumaton 3,9 kw tai kw (vaatii lisävarusteen) Termostaatin säätöpyörä Tulppa, jolla järjestelmään päästetään ilmaa tyhjennyksen aikana Sulkuventtiili, jossa takaiskuventtiilitoiminto Varo-/tyhjennysventtiili Sekoitusventtiili Kylmävesiliitäntä. Puserrusrengasliitäntä Ø mm Kuumavesiliitäntä. Puserrusrengasliitäntä Ø mm Ylivuotoputkiliitäntä varoventtiilille ja tyhjennystä varten. Puserrusrengasliitäntä Ø1 mm Laitekilpi 11

12 L N 889 T80 KII 80 ARMATUR FI Tekniset tiedot Malli Tilavuus Nettopaino Korroosiosuoja Maksimipaine Kotelointiluokka Jännite Vaadittu varoke Teho 13 LK 0/1 Lämmitysaika C lämpötilaan * Lämmitysaika 77 C lämpötilaan * Tuotenumero LK /0/13 litraa kg MPa/bar A kw h h Ruostumaton teräs 1,0/10,0 IP 30 V 1-vaihe** 00 V -vaihe 00 V 3-vaihe*** 1-vaihe** 10 -vaihe 10 3-vaihe*** 1,3** LK 0 8,** 1,** 3,9,0***,7 1,8***,1 3,3*** *Lämmitysajat pätevät tuloveden 10 C lämpötilalla. **Ei vakioversio ***Vaatii lisävarusteen () 0,9 MPa Lisätarvikkeet MMA/LK 18 SYR ARMATUR LK /08/1 utan vakuumventil Venttiiliryhmä Ulkoiseen asennukseen, siirtoon tai jakamiseen. Tuotenumero 93 LK 0/1 EGO st mm st mm Brickor Fjäderbricka Sähkövastussarja kw Tuotenumero

13

14

15

16 AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 81 Schörfling Tel: +3 (0) Fax: +3 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-87 Flurlingen Tel: () Fax: () CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 9, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 93 Celle Tel: 011/7-0 Fax: 011/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Brogårdsvej 7, 90 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 0110 Vantaa Puh: Fax: FR NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 8, Rue du Pou du Ciel Reyrieux Tél: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S1 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 3, NL 900 AP Oosterhout Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 08 Oslo, Postadresse: Postboks Vollebekk, 01 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 7, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 1, Hannabadsvägen, SE-8 1 Markaryd Tel: +-(0) Fax: +-(0)

MOS SE 1545-2 ER57-R 300 Finland 331674 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT R 300. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact

MOS SE 1545-2 ER57-R 300 Finland 331674 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT R 300. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact MOS SE 1- ER7-R 300 Finland 3317 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R 300 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1434-3 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1434-3 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK MOS FI 13-3 -HK: 10/00/300 03180 ASEUS- JA KÄYTTÖOHJEET HK 10, 00, 300 Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1242-2 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1242-2 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK MOS FI 14- -HK: 10/00/300 031804 ASEUS- JA KÄYTTÖOHJEET HK 10, 00, 300 3 30* 83 Mitat ja komponenttien sijainti/komponenttiluettelo 30 3 Mitat ja komponenttien sijainti 3 Ställbar 0-0 0 3 40 H 00 70 41

Lisätiedot

COMPACT-R: 300 MOS SE/FI 1242-2 ER 56: 300 031803 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, ROSTFRI VARMVATTENBEREDARE

COMPACT-R: 300 MOS SE/FI 1242-2 ER 56: 300 031803 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, ROSTFRI VARMVATTENBEREDARE MOS SE/FI 4- ER : 300 03803 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING, ROSTFRI VRMVTTENEREDRE SENNUS- J HOITO-OHJEET, RUOSTUMTTOMILLE LÄMMINVESIVRJILLE MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING 3 30* ROSTFRI VRMVTTENEREDRE

Lisätiedot

MOS SE 1518-4 ER57 COMPACT 331290 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact

MOS SE 1518-4 ER57 COMPACT 331290 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact MOS SE 118 ER7 33190 MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING SE FI MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS JA HOITOOHJEET Compact MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation Uppställning Varmvattenberedaren

Lisätiedot

MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK 15 ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE

MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK 15 ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET MJ FI ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MJ ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Mitat ja komponenttien sijainti 390 55 170 395 35

Lisätiedot

MOS SE 1545-2 ER57 COMPACT 331673 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact

MOS SE 1545-2 ER57 COMPACT 331673 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact MOS SE 1 ER7 33173 MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING SE FI MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS JA HOITOOHJEET Compact MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation Uppställning Varmvattenberedaren

Lisätiedot

MOS FI HK: ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK 15 ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE

MOS FI HK: ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK 15 ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MOS FI 1547-7 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FI ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MJ ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Mitat ja komponenttien sijainti HUOM! 395 35 22 21 23

Lisätiedot

ER57 COMPACT COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact LEK

ER57 COMPACT COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact LEK MOS SE 1113 ER7 MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING 3310 SE FI MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS JA HOITOOHJEET Compact MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation Uppställning Varmvattenberedaren

Lisätiedot

ELK 26 231249 ELK 26 LEK

ELK 26 231249 ELK 26 LEK MOS FI 1435-4 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Asennus 6 Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate Komponentit Järjestelmäperiaate 3 3 3 Putkiasennus Kiertovesipumppu Painehäviökäyrä

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE SAM 40

Käyttöohjekirja NIBE SAM 40 Käyttöohjekirja Tuloilmamoduuli LEK UHB FI 1549-1 331753 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero Yhteystiedot Hyvä valinta 2 :n hoito Säännölliset tarkastukset Häiriöt

Lisätiedot

COMPACT-E: 200, 300 MOS 0611-3 COMPACT-E: 200, 300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE LEK

COMPACT-E: 200, 300 MOS 0611-3 COMPACT-E: 200, 300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE LEK MOS 0- COMPACT-E: 00, 00 00 COMPACT-E: 00, 00 SE FI MONTERINGS- OC SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA OITO-OJE MONTERINGS- OC SKÖTSELANVISNING COMPACT-E: 00; 00 EMALJERAD ELVARMVATTENBEREDARE Uppställning Varmvattenberedaren

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE ASENNUS- JA HOITO-OHJE, EMALOITU LÄMMINVESIVARAAJA

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE ASENNUS- JA HOITO-OHJE, EMALOITU LÄMMINVESIVARAAJA MOS 141- COMPACT-E: 00, 300 COMPACT 031801 E 00, 300 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE ASENNUS- JA HOITO-OHJE, EMALOITU LÄMMINVESIVARAAJA MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AHP/AHPS

Asentajan käsikirja AHP/AHPS Asentajan käsikirja Varaajasäiliö IHB FI 1315-1 231354 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus 5 3 Varaajasäiliön

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Huolto. Yleistä. Varoventtiili

Käyttöohjekirja. Huolto. Yleistä. Varoventtiili Käyttöohjekirja Huolto Yleistä Lämminvesivaraajan astia on ruostumatonta terästä (SS 2) ja sen nimellispaine on 10 bar. Varopaine on 9 bar. Varoventtiili Tarkasta varoventtiili (F) säännöllisesti, noin

Lisätiedot

Asentajan käsikirja VPB/VPBS. Lämminvesivaraaja IHB FI 1036-4 031292 LEK

Asentajan käsikirja VPB/VPBS. Lämminvesivaraaja IHB FI 1036-4 031292 LEK LEK Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB FI 1036-4 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus

Lisätiedot

F2015/F2016/F2025/F2026/F2030/F2300

F2015/F2016/F2025/F2026/F2030/F2300 SIT SE/GB/DE/FI 1407-4 BYTE AV STYRKORT 031786 F2015/F2016/F2025/F2026/F2030/F2300 SE GB DE FI SERVICEINSTRUKTION STYRKORTSBYTE SERVICE INSTRUCTION REPLACEMENT OF CONTROL BOARD WARTUNGSINSTRUKTIONEN AUSTAUSCH

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1547-6 EB 73 031455 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och komponentplacering

Lisätiedot

Nibette 15 SE FI. Cu 15. Användar- och installatörshandbok Nibette 15. Käyttö- ja asennusohje Nibette 15 CHB

Nibette 15 SE FI. Cu 15. Användar- och installatörshandbok Nibette 15. Käyttö- ja asennusohje Nibette 15 CHB Cu 15 Användar- och installatörshandbok Käyttö- ja asennusohje SE FI MJ CHB 1606-7 031455 Innehållsförteckning 1 Svenska - 4 Installatörshandbok 9 Viktig information Användarhandbok 4 7 1 Suomi - Tärkeää

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE SAM 41

Käyttöohjekirja NIBE SAM 41 Käyttöohjekirja Tuloilmamoduuli LEK UHB FI 1623-1 331772 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Hyvä valinta 2 :n hoito Säännölliset tarkastukset Häiriöt 3 Tekniset tiedot 4 Sanasto

Lisätiedot

Asentajan käsikirja VPB 200/VPB 300. Lämminvesivaraaja IHB FI 1016-2 031292 LEK

Asentajan käsikirja VPB 200/VPB 300. Lämminvesivaraaja IHB FI 1016-2 031292 LEK LEK Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB FI 1016-2 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje HM 150, 230, 300

Käyttö- ja asennusohje HM 150, 230, 300 Käyttö- ja asennusohje Lämminvesivaraaja LEK CHB FI 1621-3 331676 Sisällys 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Yleistä 2 Käyttöohjekirja Huolto Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä 3 Asentajan käsikirja Komponenttien

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje 3-HK 35, 55, 100

Käyttö- ja asennusohje 3-HK 35, 55, 100 Käyttö- ja asennusohje Lämminvesivaraaja 3 HK CHB FI 1717-7 411457 Sisällys 1 Tärkeää Turvallisuustiedot 2 Käyttöohjekirja Huolto 3 Asentajan käsikirja Komponenttien sijainti Asennus Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 MOS SE/FI 0508-4 611940 EVH-16: 35/55/100 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 SE 1 Mått och komponentplacering 41 5 3 6 min 200 45 2 42 22 25 43 455

Lisätiedot

Asentajan käsikirja VPB/VPBS

Asentajan käsikirja VPB/VPBS Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja LEK IHB FI 1544-7 031292 Sisällys 1 Tärkeää 3 5 Sähköasennus 15 Turvallisuustiedot 3 Anturi 15 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus 6 6 Tasavirta-anodi 6 Käynnistys ja

Lisätiedot

ELK 42 231247 ELK 42 LEK

ELK 42 231247 ELK 42 LEK MOS FI 38-2 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 2347 LEK Sisällys Omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Komponentit 3 Järjestelmäperiaate 3 Käyttö ja huolto Yleistä 4 Käyttö 4 Varoventtiili

Lisätiedot

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Järjestelmäperiaate 3 Käyttö ja huolto Yleistä 4 Käyttö 4 Varoventtiili

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje VPB/VPBS

Käyttö- ja asennusohje VPB/VPBS Käyttö- ja asennusohje Läinvesivaraaja Varaajasäiliö LEK CHB FI 1650-8 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Käyttäjälle 3 Asentajalle 4 Tekniset tiedot Yhteystiedot 4 6 7 17 23 Sisällys 3 1 Tärkeää Turvallisuustiedot

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 04-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 + 3 EMINENT 30 = 40 EMINENT

Lisätiedot

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila ASENNUSOHJE MAV FI 0549-1 511458 Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta. Tästä syystä tarvitaan jonkinlaista lisätehoa kylminä päivinä. koostuu sähkövastuksesta, jossa

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 MOS SE/FI 0423-2 611940 EVH-16: 35/55/100 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 SE 1 Mått och komponentplacering 41 5 3 6 min. 200 45 2 42 22 25 43 455

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 978-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 74 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 4 + 4 39 EMINENT 30

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

MOS FI 1149-1 VEDEX 3300 431277 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET VEDEX 3300 LEK

MOS FI 1149-1 VEDEX 3300 431277 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET VEDEX 3300 LEK MOS FI 1149-1 VEDEX 3300 431277 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET VEDEX 3300 LEK Sisältö Omistajalle Järjestelmäperiaate 3 Käyttökohteet 3 Tuotteen kuvaus 3 Käyttöveden lämmitys 3 Lyhenteet 3 Lämmitys 3 Asetukset,

Lisätiedot

Asentajan käsikirja. SE-PV 3031 Aurinkokennopaketti. Lisätarvikkeet IHB FI 1516-1 331137

Asentajan käsikirja. SE-PV 3031 Aurinkokennopaketti. Lisätarvikkeet IHB FI 1516-1 331137 Asentajan käsikirja Lisätarvikkeet IHB FI 1516-1 331137 Sisällys 1 Tärkeää 2 4 Asennus 8 Symbolit Merkintä 2 2 5 Sähköasennukset 14 Takuu Tekijänoikeus Yhteystiedot 2 Toimitus ja käsittely Toimitus Käsittely

Lisätiedot

Lämminvesivaraajat www.haato.fi www.nibe.fi

Lämminvesivaraajat www.haato.fi www.nibe.fi Lämminvesivaraajat www.haato.fi www.nibe.fi Ruostumattomat lämminvesivaraajat vapaa-ajan asuntoihin ja mökeille HK 15 100 Rakenne Vesisäiliö on valmistettu ruostumattomasta erikoisteräksestä SS 2326. Säiliö

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE SMO 20. Ohjausyksikkö UHB FI 1322-1 231751 LEK

Käyttöohjekirja NIBE SMO 20. Ohjausyksikkö UHB FI 1322-1 231751 LEK Käyttöohjekirja Ohjausyksikkö LEK UHB FI 1322-1 231751 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset

Lisätiedot

MOS 1509-3 EVH-15: 100 231130 EMINENT E 100 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE

MOS 1509-3 EVH-15: 100 231130 EMINENT E 100 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE R MOS 1509-3 EVH-15: 100 231130 E 100 SE FI GB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE ASENNUS- JA HOITO-OHJEET, EMALOITU LÄMMINVESIVARAAJA INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Ilma/vesi-lämpöpumppu UHB FI 1335-2 231841 LEK LEK LEK

Käyttöohjekirja NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Ilma/vesi-lämpöpumppu UHB FI 1335-2 231841 LEK LEK LEK LEK LEK LEK Käyttöohjekirja 8, 12, 16 kw Ilma/vesi-lämpöpumppu UHB FI 1335-2 231841 Sisällys 1 Tärkeää 2 Laitteiston tiedot 2 Turvallisuustiedot 3 Sarjanumero 4 Yhteystiedot 7 F2040 Hyvä valinta 9 2 Lämpöpumppu

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F110

Käyttöohjekirja NIBE F110 Käyttöohjekirja Käyttövesilämpöpumppu LEK UHB FI 1434-1 331148 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F2040

Käyttöohjekirja NIBE F2040 LEK LEK LEK Käyttöohjekirja 8, 12, 16 kw Ilma/vesi-lämpöpumppu UHB FI 1512-3 231841 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero Yhteystiedot F2040 Hyvä valinta 2 Lämpöpumppu talon

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F2026

Käyttöohjekirja NIBE F2026 Käyttöohjekirja Ilma/vesi-lämpöpumppu LEK UHB FI 1244-2 031868 Sisällys 1 Tärkeää 2 Laitteiston tiedot 2 Turvallisuustiedot 4 Sarjanumero 5 Yhteystiedot 6 F2026 Hyvä valinta 8 2 Lämpöpumppu talon sydän

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE VVM 320. Sisäyksikkö UHB FI 1336-1 231329 APH

Käyttöohjekirja NIBE VVM 320. Sisäyksikkö UHB FI 1336-1 231329 APH Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1336-1 231329 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset

Lisätiedot

Eminent SE GB FI NL. E/Cu/R 35, 55, 100, 120. Användar- och installatörshandbok Eminent. User and installer manual Eminent

Eminent SE GB FI NL. E/Cu/R 35, 55, 100, 120. Användar- och installatörshandbok Eminent. User and installer manual Eminent E/Cu/R 35, 55, 100, 120 Användar- och installatörshandbok User and installer manual Käyttö- ja asennusohje Gebruikers- en installateurshandleiding SE GB FI NL CHB 1606-14 611940 Innehållsförteckning 1

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1155

Käyttöohjekirja NIBE F1155 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK UHB FI 1431-3 231560 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset

Lisätiedot

Hajdu Varmvattenberedare. Hajdu Lämminvesivaraaja

Hajdu Varmvattenberedare. Hajdu Lämminvesivaraaja Z 30-100 ESD/ Z150-200 ESTD 88 188 05-30 SE BRUKSANVISNING Hajdu Varmvattenberedare FI KÄYTTÖOHJEET Hajdu Lämminvesivaraaja SE Innehåll Beskrivning...sida 3 Tekniska data...3 Montageanvisning...4 Serviceanvisning...5

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE SMO 40

Käyttöohjekirja NIBE SMO 40 Käyttöohjekirja Ohjausyksikkö LEK UHB FI 1624-4 231753 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus

Lisätiedot

Asentajan käsikirja VPB 200. Varaajasäiliö IHB FI 0934-1 031292 LEK

Asentajan käsikirja VPB 200. Varaajasäiliö IHB FI 0934-1 031292 LEK LEK Asentajan käsikirja Varaajasäiliö IHB FI 0934-1 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 Yhteystiedot 4 2 Toimitus ja käsittely 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE SPLIT HBS 05 AMS 10-8 / / 10-16, HBS / 05-16

Käyttöohjekirja NIBE SPLIT HBS 05 AMS 10-8 / / 10-16, HBS / 05-16 LEK LEK LEK Käyttöohjekirja AMS 10-8 / 10-12 / 10-16, HBS 05-12 / 05-16 Ilma/vesi-lämpöpumppu LEK LEK UHB FI 1622-1 331613 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Yhteystiedot NIBE SPLIT

Lisätiedot

Asentajan käsikirja PV-aurinkokennopaketti

Asentajan käsikirja PV-aurinkokennopaketti Asentajan käsikirja Lisätarvikkeet IHB FI 1608-3 331137 Sisällys 1 Tärkeää 4 4 Asennus 10 Symbolit Merkintä 4 4 5 Sähköasennukset 16 Kierrätys Tekijänoikeus Yhteystiedot 2 Toimitus ja käsittely Toimitus

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1231-2 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1231-2 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1231-2 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F2120 8, 12, 16, 20

Käyttöohjekirja NIBE F2120 8, 12, 16, 20 Käyttöohjekirja 8, 12, 16, 20 Ilma/vesi-lämpöpumppu LEK UHB FI 1631-2 331400 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Yhteystiedot F2120 Hyvä valinta 2 Lämpöpumppu talon sydän Lämpöpumpun

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F2030. Ilma/vesi-lämpöpumppu UHB FI 1317-1 231118 LEK

Käyttöohjekirja NIBE F2030. Ilma/vesi-lämpöpumppu UHB FI 1317-1 231118 LEK Käyttöohjekirja Ilma/vesi-lämpöpumppu LEK UHB FI 1317-1 231118 Sisällys 1 Tärkeää 2 Laitteiston tiedot 2 Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeita 5 Sarjanumero 7 Yhteystiedot 8 F2030 Hyvä valinta 10 2

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT-E 100 INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS EMINENT-E 100

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT-E 100 INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS EMINENT-E 100 R MOS 1213-1 EVH-15: 100 231130 SE FI GB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS Kontrollera att vatten finns i beredaren innan den inkopplas.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja PV-aurinkokennopaketti

Asentajan käsikirja PV-aurinkokennopaketti Asentajan käsikirja Lisätarvikkeet IHB FI 1648-4 331137 Sisällys 1 Tärkeää Symbolit Merkintä Kierrätys Tekijänoikeus 2 Toimitus ja käsittely Toimitus Käsittely Sisältö Komponentit. 3 Asennus Yleistä Asennus

Lisätiedot

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 MOS 0821-7 EVH-16: 35/55/100 611940 SE FI GB MONTERINGSANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTERINGSANVISNING Mått och komponentplacering 41 5 3 6 min 200 42 1 2 23 5 184 54

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F370

Käyttöohjekirja NIBE F370 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1202-2 031549 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F2120 8, 12, 16, 20

Käyttöohjekirja NIBE F2120 8, 12, 16, 20 Käyttöohjekirja 8, 12, 16, 20 Ilma/vesi-lämpöpumppu LEK UHB FI 1648-3 331400 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot F2120 Hyvä valinta 2 Lämpöpumppu talon sydän Lämpöpumpun toiminta

Lisätiedot

MOS FI 1237-2 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET VEDEX 1000 VEDEX 1000 LEK

MOS FI 1237-2 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET VEDEX 1000 VEDEX 1000 LEK MOS FI 1237-2 VEDEX 1000 431218 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET VEDEX 1000 Sisältö Yleistä Järjestelmäperiaate 3 Tuotteen kuvaus 3 Käyttökohteet 3 Lämmitys 3 Komponenttien selitys 3 Käyttöveden lämmitys 3 Etupaneeli

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1513-3 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1513-3 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1513-3 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 5 Sähköliitännät 15 Turvallisuustiedot 2 Yleistä 15 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus 5 5 Liitännät 6 Käynnistys

Lisätiedot

MOS FI 0923-1 FJVM 120 711264 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS FI 0923-1 FJVM 120 711264 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0923-1 FJVM 120 711264 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FJVM 120 GHTER 310P/360P Sisällys Yleistä 2 Tuotteen kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Asetukset / Järjestelmän kuvaus 4 Asetukset 4 Pumppu- ja painehäviökäyrä

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 40

Asentajan käsikirja SMO 40 Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1546-3 231752 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus

Lisätiedot

HK SC. Installatörshandbok Varmvattenberedare. Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB LEK

HK SC. Installatörshandbok Varmvattenberedare. Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB LEK SE FI HK 150-300 SC Installatörshandbok Varmvattenberedare HK 150-300 SC Asentajan käsikirja Läinvesivaraaja HK 150-300 SC LEK IHB 1549-2 331100 Innehållsförteckning 1 Svenska - HK SC Viktig information

Lisätiedot

COMPACT-SOL MOS 1349-4 ER 56: 300 SOL 031800 KOPPARFODRAD VARMVATTENBEREDARE MED SLINGA FÖR SOLFÅNGARE

COMPACT-SOL MOS 1349-4 ER 56: 300 SOL 031800 KOPPARFODRAD VARMVATTENBEREDARE MED SLINGA FÖR SOLFÅNGARE MOS 3- ER : 300 SOL 03800 COMPACT-SOL KOPPARFODRAD VARMVATTENBEREDARE MED SLINGA FÖR SOLFÅNGARE SE INSTALLATIONS- OCH MONTERINGSANVISNING COMPACT-SOL GB INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS COMPACT-SOL

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F2300

Käyttöohjekirja NIBE F2300 Käyttöohjekirja Ilma/vesi-lämpöpumppu LEK UHB FI 1508-1 231146 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Turvallisuusohjeita Sarjanumero Yhteystiedot F2300 Hyvä valinta 2 Lämpöpumppu talon

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1127-4 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1127-4 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1127-4 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35.

Lisätiedot

HAATO VLP500R LÄMPÖPUMPPUVARAAJA

HAATO VLP500R LÄMPÖPUMPPUVARAAJA VLP500R LÄMPÖPUMPPUVARAAJA ASENNUS- JA HOITO-OHJE Käyttövesivaraaja asennukseen lämpöpumpun kanssa Ruostumatonta terästä, tilavuus 500 l Lämpöpumpun max. latausteho 15 kw Kaksi vastuspaikkaa, max. 2x 6

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1540-3 231490 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Asentajan käsikirja PV-aurinkokennopaketti

Asentajan käsikirja PV-aurinkokennopaketti Asentajan käsikirja IHB FI 1719-1 331823 Sisällys 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Yleistä 2 Toimitus ja käsittely Toimitus Käsittely NIBE PV aurinkokennopaketin sisältö 3 Asennus Yleistä Asennus ja sijoituspaikka

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE SMO 05

Käyttöohjekirja NIBE SMO 05 LEK Käyttöohjekirja Lisätarvikkeet LEK UHB FI 1147-1 031897 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 12.

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-2 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-2 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1018-2 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35.

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1336-1 231341 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34. Pääset

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

HAATO Lämminvesivaraajat. Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta. vuoden. takuu. vuoden. takuu

HAATO Lämminvesivaraajat. Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta. vuoden. takuu. vuoden. takuu HAATO Lämminvesivaraajat Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta 5 vuoden takuu 5 vuoden takuu Varma valinta Lämminvesivaraajan on toimittava vuosia, riippumatta veden laadusta. Lisäksi sen tulee olla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 500

Asentajan käsikirja NIBE VVM 500 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1338-4 431225 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 30. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 32. Pääset

Lisätiedot

VARAOSAKATALOGI 2015 Metro- ja Haato -varaajat

VARAOSAKATALOGI 2015 Metro- ja Haato -varaajat VARAOSAKATALOGI 2015 Metro- ja Haato -varaajat NIBE Energy Systems Oy Juurakkotie 3, 01510 Vantaa Puh. 09 274 6970 www.nibe.fi UPPOVASTUKSET HA 1974...1985/1989 5253110 418530 HA 1,5 1,5/230 HA 15, 1974...1989

Lisätiedot

COMPACT MOS SE/FI 1421-3 ER 56: 300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, ROSTFRI VARMVATTENBEREDARE

COMPACT MOS SE/FI 1421-3 ER 56: 300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, ROSTFRI VARMVATTENBEREDARE MOS SE/FI 4-3 ER : 300 COMPACT 03803 R 300 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, ROSTFRI VARMVATTENEREDARE ASENNUS- JA HOITO-OHJEET, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot