ER57-R 300 Finland COMPACT R 300

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ER57-R 300 Finland 331098 COMPACT R 300"

Transkriptio

1 MOS SE ER7-R 300 Finland MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R 300 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact

2

3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation Uppställning Varmvattenberedaren skruvas loss från träpallen. Genom att variera längden på de ställbara fötterna kan varmvattenberedaren riktas upp. Rörinstallation Varmvattenberedaren får endast installeras stående. Ventilkopplet får inte användas för extern montering, flyttas ut eller delas. Samtliga anslutningar är försedda med klämringskopplingar för koppar- eller plaströr. Om plaströr eller glödgat kopparrör användes skall invändig stödhylsa monteras. Blandningsventilen () inställes på önskad varmvattentemperatur. Vrid blandningsventilens ratt moturs för ökad varmvattentemperatur. Inställningsområde 0 C. Från säkerhetsventilen skall dragas ett spillrör till lämpligt avlopp. Spillrörets dimension skall vara samma som säkerhetsventilens (Ø 1 mm). Spillröret skall ha en fallande dragning för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat. Mynningen på spillröret skall vara synlig. Påfyllning Varmvattenberedaren måste vara vattenfylld innan strömmen kopplas på. Fyllning sker enligt nedanstående: 1. Kontrollera att säkerhets-/avtappningsventil (3) är stängd. 1 A 3 L 3 N B. Öppna avstängningsventilen (). 3. För att beredaren skall kunna fyllas med vatten måste luften i beredaren avlägsnas, 00 vilket V~ görs 30 genom V~ att -fas 1-fas öppna en varmvattenkran. Varmvattenberedaren är nu fylld och strömmen kan kopplas in. Elektrisk installation OBS! Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör. Varmvattenberedaren installeras via allpolig arbetsbrytare. Vid 1-fasinstallation ger varmvattenberedaren 1,3 kw och vid -fasinstallation ger 3,9 kw. 3-fasinstallation ger 3/ kw. OBS! Varmvattenberedaren måste fyllas med vatten innan strömmen får kopplas på. Termostat Beredarens termostat är vid leverans inställd för en varmvattentemperatur på ca. 0 C, önskas annan temperatur ställs den in på termostatratten (7). Elschema 1-fas 1,3 kw/-fas 3,9 kw 1 A B 1 1 L 00 V -fas N 00 V~ -fas 30V V~ 1-fas 1 A B 3 L 00 V~ two-phase 3 N 30 V~ single-phase R S T U V W 1 L L3 00 V 3-fas Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning samt av personer som saknar erfarenhet eller kunskap under förutsättning att de får handledning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och informeras så att de förstår eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan handledning. Med förbehåll för konstruktionsändringar. NIBE 01. 3

4 1 A B P3 P1 P L3 L L N SE 00 V~ -fas 30 V~ 1-fas 3-fas 3/ kw Tillbehör krävs P3 P1 1 P L3 L L3 L Läge 3 kw P3 P1 P 00 V~ 3-fas 3-fas Läge kw P3 P1 P

5 SE Tillsyn och skötsel Säkerhetsventil Kontrollera säkerhetsventilen cirka fyra gånger per år. Vrid säkerhetsventilens ratt moturs, vatten skall då strömma ur spillröret. Sker inte detta är ventilen defekt och måste bytas. Säkerhetsventilen släpper ibland ut lite vatten efter en varmvattentappning. Detta utsläpp orsakas av att det kalla vattnet som tas in i beredaren expanderar under uppvärmning, med tryckökning som följd, varvid säkerhetsventilen öppnar. Tömning Varmvattenberedaren töms enligt följande arbetsordning: 1. Bryt strömmen till varmvattenberedaren. Detta görs med den yttre arbetsbrytaren eller med varmvattenberedarens gruppsäkringar.. Stäng avstängningsventilen () (vrid moturs). 3. Öppna blandningsventilen () maximalt (vrid moturs).. Öppna säkerhetsventilen (3) (vrides sakta moturs så att den blir kvar i upplyft läge). OBS! Avtappning sker genom säkerhetsventilens spillrör. Se upp för eventuellt vattenstänk. Åtgärder vid driftstörning OBS! Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör. Om nätsladden skadas ska den bytas av tillverkaren, dennes auktoriserade service representant eller annan likvärdigt kvalificerad person för undvikande av fara. Kontrollera anläggningens elsäkringar samt termostatens och blandningsventilens inställningar. Avvakta några timmar utan varmvattentappning och kontrollera därefter om temperaturnivån har höjts. Finns det fortfarande inget varmvatten, kontakta installatör. Återställning av temperaturbegränsare Om temperaturbegränsaren () löst ut, måste beredaren svalna minst en timme innan den får återställas. 1. Avlägsna termostatratten (7) och plastlocket (9).. Tryck in knappen på temperaturbegränsaren med ett lätt tryck. 9. Ordna lufttillförsel genom att öppna en varmvattenkran, gärna den närmsta och lägst belägna. Är detta inte tillräckligt, lossa rörkoppling märkt VV på blandningsventilen. För snabbare tömning lossa plugg (1) några varv. En liten mängd vatten kan rinna ut vid ventilen. Om elpatronen byts kommer resterande vatten, cirka en liter att rinna ut vid elpatronflänsen. Max 1 N (ca. 1, kg) 7 Max 0 N (ca. kg) EGO T80 KII 1-fas/-fas installation Återmontering av givare STB 3-fas Installation TR Återmontering av givare för termostat och temperaturbegränsare. Kontrollera att givarna är i botten på dykröret. Begr STB EGO T80 KII Term TR 1-fas/-fas installation 3-fas/ installation Service Vid behov av service, kontakta installatören. Serienummer (103) (1 siffror) och installationsdatum ska alltid uppges. Endast av NIBE levererad elutrustning får användas. EGO T80 KII EGO T80 KII

6 9 SE Mått och komponentplacering 3 30* Ställbar H * Ställbar 0- Ställbar 0- H: Compact mm 0 * Sidoplåtarnas nedre del kan vara demonterade under installationsarbetet, detta underlättar åtkomst även från si- 3 dorna. Sidoplåtarna kan återmonteras även i trånga utrymmen OBS! 0 Inom punktmarkerat 1 område 1 får rördragning inte Komponentlista ske! Kopplingsrum termostat/elpatron: Anslutningskabel Termostat/temperaturbegränsare Elpatron, rostfri 3,9 kw alternativt kw (tillbehör krävs) Termostatratt Plugg för lufttillförsel vid tömning Avstängningsventil med backventilsfunktion Säkerhets-/avtappningsventil Blandningsventil Kallvattenanslutning. Klämringskopplig Ø mm Varmvattenanslutning. Klämringskopplig Ø mm Spillrörsanslutning för säkerhetsventil och avtappning. Klämringskoppling Ø1 mm Serienummerskylt

7 L N 889 T80 KII 80 ARMATUR SE Tekniska data Modell Volym Nettovikt Korrosionsskydd Max tryck Kapslingsklass Spänning Erfoderlig säkring Effekt 0//13 LK 0/1 Uppvärmningstid till C* Uppvärmningstid till 77 C* Art nr LK /0/13 liter kg MPa/bar A kw h h 30 V 1-fas** 1-fas** 1,3** LK 0 8,** 1,** Rostfri 1,0/10,0 IP 00 V -fas 10 -fas 3,9,7, V 3-fas*** 10 3-fas***,0*** 1,8*** 3,3*** *Uppvärmningstiderna gäller vid en inkommande vattentemperatur på 10 C **Ej standardutförande ***Tillbehör krävs (kw) 0,9 MPa Tillbehör MMA/LK 18 SYR ARMATUR /1 LK /08/1 utan vakuumventil Delbart ventilkoppel För extern montering, utflyttning eller delning. Art nr 93 LK 0/1 EGO st mm st mm Brickor Fjäderbricka Elpatronsats kw Art nr

8 FI ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Asennus Asennus Irrota lämminvesivaraaja kuormalavalta. Säädä lämminvesivaraaja pystyasentoon säätöjalkojen avulla. Putkiasennus Lämminvesivaraajan saa asentaa vain pystyasentoon. Venttiiliryhmää ei saa käyttää ulkoiseen asennukseen, siirtää eikä jakaa. Kaikki liitännät on varustettu puserrusliittimillä kupari- tai muoviputkille. Käytettäessä muoviputkea tai hehkutettua kupariputkea pitää käyttää sisäpuolisia tukiholkkeja. Sekoitusventtiili () säädetään haluttuun käyttövesilämpötilaan. Kierrä sekoitusventtiilin säätöpyörää vastapäivään käyttövesilämpötilan nostamiseksi. Säätöalue 0 C. Varoventtiiliin on liitettävä lattiakaivoon tyhjentyvä poistoputki. Poistoputken pitää olla saman kokoinen kuin varoventtiilin liitäntä (Ø 1 mm). Ylivuotoputken pitää kaataa koko matka lattiakaivoon asti vesitaskujen välttämiseksi ja sen pitää olla lämpimässä tilassa. Ylivuotoputken pää pitää jättää näkyville. Täyttö Lämminvesivaraaja pitää täyttää vedellä ennen virransyötön kytkemistä. Täytä varaaja seuraavasti: 1 A 3 L 3 N 1. Varmista, että varo-/tyhjennysventtiili B (3) onsuljettu.. Avaa sulkuventtiili (). 3. Lämminvesivaraajan täyttöä00 varten V~ se 30 pitää V~ tyhjentää -fas 1-fas ilmasta, joka tehdään avaamalla lämminvesihana. Varaaja on nyt täytetty ja se voidaan kytkeä päälle. Sähköasennus HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Lämminvesivaraaja on varustettu turvakytkimellä. 1-vaiheasennuksessa lämminvesivaraajan teho on 1,3 kw ja -vaiheasennuksessa 3,9 kw. 3-vaiheasennuksessa teho on 3/ kw. HUOM! Lämminvesivaraaja pitää täyttää vedellä ennen virransyötön kytkemistä. Termostaatti Toimitettaessa varaajan termostaatin asetus on n. 0 C. Lämpötila säädetään termostaatin säätöpyörällä (7). Sähkökytkentäkaavio 1-vaihe 1,3 kw/-vaihe 3,9 kw 1 A B 1 1 L 00 V -fas N 00 V~ -vaihe V~ V 1-vaihe 1-fas 1 A B 3 L 00 V~ two-phase 3 N 30 V~ single-phase R S T U V W 1 L L3 00 V 3-fas Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE 01. 8

9 kw 1 A B P3 P1 P L3 L L N 00 V~ -fas 30 V~ 1-fas FI 3-vaihe 3/ kw Vaatii lisävarusteen 1 kw P3 P1 1 P L3 L L3 L Läge Tila 3 kw P3 P1 P 00 V~ 3-fas 3-vaihe Läge Tila kw P3 P1 P 9

10 FI Huolto Varoventtiili Tarkasta varoventtiili noin neljä kertaa vuodessa. Kierrä varoventtiilin pyörää vastapäivään, jolloin ylivuotoputkesta pitää valua vettä. Ellei näin käy, venttiili on viallinen ja se pitää vaihtaa. Varoventtiili päästää joskus vettä, kun lämmintä vettä on laskettu. Tämä johtuu siitä, että varaajaan täytetty kylmä vesi laajenee lämmetessään, jolloin varaajan sisäinen paine kasvaa ja varoventtiili aukeaa. Tyhjennys Lämminvesivaraaja tyhjennetään seuraavasti: 1. Katkaise lämminvesivaraajan jännitteensyöttö. Tämä tehdään ulkoisella turvakytkimellä tai lämminvesivaraajan ryhmävarokkeilla.. Sulje sulkuventtiili () (kierrä myötäpäivään). 3. Avaa sekoitusventtiili () kokonaan (kierrä vastapäivään).. Avaa varoventtiili (3) (kierrä hitaasti vastapäivään, kunnes se jää yläasentoon). HUOM! Piiri tyhjennetään varoventtiilin ylivuotoputken kautta. Varo vesiroiskeita. Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Jos virtajohto on vahingoittunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja, sen valtuuttama huoltoedustaja tai muu vastaavan pätevyyden omaava henkilö vaaran välttämiseksi. Tarkasta varokkeet sekä termostaatin ja sekoitusventtiilin asetukset. Odota muutamia tunteja laskematta lämmintä vettä ja tarkasta, nouseeko lämpötila. Ellei käyttövesi vieläkään lämpene, ota yhteys asentajaan. Lämpötilarajoittimen palautus Jos lämpötilarajoitin () on lauennut, lämminvesivaraajan pitää antaa jäähtyä vähintään tunnin ajan ennen kuin sen saa palauttaa. 1. Irrota termostaatin säätöpyörä (7) ja muovikansi (9).. Paina kevyesti lämpötilarajoittimen painiketta.. Päästä järjestelmään ilmaa avaamalla lämminvesihana, mieluiten lähimmät ja vähiten käytetyt hanat. Ellei tämä riitä, avaa sekoitusventtiilin putkiliitos (merkitty VV). Voit nopeuttaa tyhjenemistä avaamalla tulppaa (1) muutama kierros. Venttiilin vierestä saattaa valua hieman vettä. Sähkövastuksen vaihdon yhteydessä loput vedestä, noin yksi litra, valuu ulos vastuksen kiinnityslaipan aukosta. 9 Maks 1 N (n. 1, kg) 7 Maks 0 N (n. kg) EGO T80 KII 1-vaihe/-vaiheasennus Anturien asennus STB 3-vaiheasennus TR Termostaatin ja lämpötilanrajoittimen anturien asennus. Varmista, että anturit ovat anturiputkien pohjassa. Rajoitus STB EGO T80 KII Termi TR 1-vaihe/-vaiheasennus 3-vaihe/asennus Huolto Jos laitteisto kaipaa huoltoa, ota yhteys asentajaan. Valmistenumero (103) (1 numeroinen) ja asennuspäivä pitää aina mainita kaikissa yhteydenotoissa. Vain NIBE mukana toimitettua sähkövarustusta saa käyttää. EGO T80 KII EGO T80 KII 10

11 9 FI Mitat ja komponenttien sijainti 3 30* Ställbar H * Säädettävä 0- Ställbar 0- H: Compact mm 0 * Sivupeltien alaosa voidaan irrottaa asennustyön ajaksi. 3 Tämä helpottaa käsiksi pääsyä sivuilta. Sivupellit voidaan asentaa takaisin myös ahtaissa tiloissa HUOM! 0 Putkia ei saa asentaa pisteillä merkitylle alueelle! 1 1 Komponenttiluettelo 3 9 Kytkentätila termostaatti/sähkövastus: Kytkentäkaapeli Termostaatti/lämpötilanrajoitin Sähkövastus, ruostumaton 3,9 kw tai kw (vaatii lisävarusteen) Termostaatin säätöpyörä Tulppa, jolla järjestelmään päästetään ilmaa tyhjennyksen aikana Sulkuventtiili, jossa takaiskuventtiilitoiminto Varo-/tyhjennysventtiili Sekoitusventtiili Kylmävesiliitäntä. Puserrusrengasliitäntä Ø mm Kuumavesiliitäntä. Puserrusrengasliitäntä Ø mm Ylivuotoputkiliitäntä varoventtiilille ja tyhjennystä varten. Puserrusrengasliitäntä Ø1 mm Laitekilpi 11

12 L N 889 T80 KII 80 ARMATUR FI Tekniset tiedot Malli Tilavuus Nettopaino Korroosiosuoja Maksimipaine Kotelointiluokka Jännite Vaadittu varoke Teho 13 LK 0/1 Lämmitysaika C lämpötilaan * Lämmitysaika 77 C lämpötilaan * Tuotenumero LK /0/13 litraa kg MPa/bar A kw h h Ruostumaton teräs 1,0/10,0 IP 30 V 1-vaihe** 00 V -vaihe 00 V 3-vaihe*** 1-vaihe** 10 -vaihe 10 3-vaihe*** 1,3** LK 0 8,** 1,** 3,9,0***,7 1,8***,1 3,3*** *Lämmitysajat pätevät tuloveden 10 C lämpötilalla. **Ei vakioversio ***Vaatii lisävarusteen () 0,9 MPa Lisätarvikkeet MMA/LK 18 SYR ARMATUR LK /08/1 utan vakuumventil Venttiiliryhmä Ulkoiseen asennukseen, siirtoon tai jakamiseen. Tuotenumero 93 LK 0/1 EGO st mm st mm Brickor Fjäderbricka Sähkövastussarja kw Tuotenumero

13

14

15

16 AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 81 Schörfling Tel: +3 (0) Fax: +3 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-87 Flurlingen Tel: () Fax: () CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 9, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 93 Celle Tel: 011/7-0 Fax: 011/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Brogårdsvej 7, 90 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 0110 Vantaa Puh: Fax: FR NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 8, Rue du Pou du Ciel Reyrieux Tél: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S1 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 3, NL 900 AP Oosterhout Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 08 Oslo, Postadresse: Postboks Vollebekk, 01 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 7, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 1, Hannabadsvägen, SE-8 1 Markaryd Tel: +-(0) Fax: +-(0)

COMPACT-R: 300 MOS SE/FI 1242-2 ER 56: 300 031803 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, ROSTFRI VARMVATTENBEREDARE

COMPACT-R: 300 MOS SE/FI 1242-2 ER 56: 300 031803 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, ROSTFRI VARMVATTENBEREDARE MOS SE/FI 4- ER : 300 03803 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING, ROSTFRI VRMVTTENEREDRE SENNUS- J HOITO-OHJEET, RUOSTUMTTOMILLE LÄMMINVESIVRJILLE MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING 3 30* ROSTFRI VRMVTTENEREDRE

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1434-3 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1434-3 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK MOS FI 13-3 -HK: 10/00/300 03180 ASEUS- JA KÄYTTÖOHJEET HK 10, 00, 300 Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet

Lisätiedot

MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK 15 ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE

MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK 15 ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET MJ FI ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MJ ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Mitat ja komponenttien sijainti 390 55 170 395 35

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT-E 100 INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS EMINENT-E 100

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT-E 100 INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS EMINENT-E 100 R MOS 1213-1 EVH-15: 100 231130 SE FI GB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS Kontrollera att vatten finns i beredaren innan den inkopplas.

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 04-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 + 3 EMINENT 30 = 40 EMINENT

Lisätiedot

ELK 26 231249 ELK 26 LEK

ELK 26 231249 ELK 26 LEK MOS FI 1435-4 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Asennus 6 Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate Komponentit Järjestelmäperiaate 3 3 3 Putkiasennus Kiertovesipumppu Painehäviökäyrä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja VPB 200/VPB 300. Lämminvesivaraaja IHB FI 1016-2 031292 LEK

Asentajan käsikirja VPB 200/VPB 300. Lämminvesivaraaja IHB FI 1016-2 031292 LEK LEK Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB FI 1016-2 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus

Lisätiedot

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Järjestelmäperiaate 3 Käyttö ja huolto Yleistä 4 Käyttö 4 Varoventtiili

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1338-3 231171 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot

SCU 10 031967 SCU 10 LEK

SCU 10 031967 SCU 10 LEK MOS FI 1127-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031967 LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä Täytetään, kun tuote on asennettu 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Etupaneeli Näytön kuvaus 4 Asetukset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1121-1 031947 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 20. Ohjausyksikkö IHB FI 1436-4 231750 LEK

Asentajan käsikirja SMO 20. Ohjausyksikkö IHB FI 1436-4 231750 LEK Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1436-4 231750 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 24. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 26. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 20

Asentajan käsikirja SMO 20 Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1322-1 231750 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 25. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1110-2 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE SMO 20

Käyttöohjekirja NIBE SMO 20 Käyttöohjekirja Ohjausyksikkö LEK UHB FI 1436-3 231751 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 9. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 12. Pääset

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F470

Käyttöohjekirja NIBE F470 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1301-3 031574 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1034-1 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1034-1 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1034-1 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1210-1 031833 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1210-1 031833 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1210-1 031833 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 6 Kuljetus 6 Asennus 6 Mukana toimitetut komponentit 7 Luukkujen irrotus 7

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö UHB FI 1338-2 431242 APH

Käyttöohjekirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö UHB FI 1338-2 431242 APH Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1338-2 431242 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F2300. Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F2300. Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 LEK Asentajan käsikirja Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10 Sivuluukun

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1301-1 231428 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EVC 13 MOS FI 0527-1 511196 EVC 13 60 40 80 C 20 100 0 120 LEK. 2 1 bar 3

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EVC 13 MOS FI 0527-1 511196 EVC 13 60 40 80 C 20 100 0 120 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 0527-1 51116 R ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 60 40 80 C 20 100 0 120 2 1 bar 3 0 4 1 2 Sisältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 Säätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Yleistä... 3 Toimintaperiaate...

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1121-1 031948 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot