COMPACT-R: 300 MOS SE/FI ER 56: MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, ROSTFRI VARMVATTENBEREDARE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COMPACT-R: 300 MOS SE/FI 1242-2 ER 56: 300 031803 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, ROSTFRI VARMVATTENBEREDARE"

Transkriptio

1 MOS SE/FI 4- ER : SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING, ROSTFRI VRMVTTENEREDRE SENNUS- J HOITO-OHJEET, RUOSTUMTTOMILLE LÄMMINVESIVRJILLE

2

3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING 3 30* ROSTFRI VRMVTTENEREDRE Mått och komponentplacering 3 Ställbar H * * Sidoplåtarnas nedre del på COMPCT-R kan vara demonterade under installationsarbetet, detta underlättar åtkomst även 0 från sidorna. Sidoplåtarna kan återmonteras 3 även i trånga utrymmen Ställbar 0- OS! Inom punktmarkerat område kan rördragning ej ske! Komponentlista 9 Kopplingsrum innehållande: nslutningskabel Kombinerad termostat och temperaturbegränsare Elpatron (rostfri) 3 kw (alt kw **) Plugg för lufttillförsel vid tömning vstängnings-/backventil 3 Säkerhets-/tömningsventil landningsventil 4 Kallvattenintag. Klämringskoppling Ø mm 4 landat vatten. Klämringskoppling Ø mm 83 Spillrörsanslutning för säkerhetsventil och avtappning. Klämringskoppling Ø mm 03 Serienummerskylt ** kw ej standardutförande Denna produkt är ej avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet. arn skall övervakas för att säkerhetställa att de aldrig leker med produkten. Med förbehåll för konstruktionsändringar. NIE 0. COMPCT-R 3

4 SE Installation Installation Uppställning Varmvattenberedaren skruvas loss från träpallen. Genom att variera den utskruvade längden på fötterna kan varmvattenberedaren riktas upp. Rörinstallation Varmvattenberedaren får endast installeras stående. Samtliga anslutningar är försedda med klämringskopplingar för koppar- eller plaströr. Om plaströr eller glödgat kopparrör användes skall invändig 4 stödhylsa monteras. landningsventilen () inställes på önskad varmvattentemperatur. Vrid blandarens ratt moturs för ökad varm- vattentemperatur. Inställningsområde 40 C. 43 L 3 N 3 L 3 N 400 V~ -fas 30 V~ -fas 400 V~ 30 V~ -fas -fas Från säkerhetsventilen skall dragas ett spillrör till lämpligt avlopp. Spillrörets dimension skall vara samma som säkerhetsventilens (Ø mm). Spillröret skall ha en fallande dragning för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat. Mynningen på spillröret skall vara synlig. Påfyllning 400 V~ 30 V~ Varmvattenberedaren måste vara two-phase vattenfylld innan 400 V~ single-phase 30 V~ strömmen kopplas på. Fyllning two-phase sker enligt single-phase nedanstående: Kontrollera att säkerhets-/avtappningsventil (3) är stängd. Öppna avstängningsventilen (). 3 Släpp ut luften i varmvattenberedaren genom att öppna en varmvattenkran. När endast vatten kommer ur kranen (ej luftblandat) kan den stängas. Varmvattenberedaren är nu fylld och strömmen kan kopplas in L L 3 3 N N Elektrisk installation OS! Elinstallationen samt eventuell service skall göras under överinseende av behörig elinstallatör. Varmvattenberedaren installeras via allpolig arbetsbrytare. Vid -fasinstallation ger varmvattenberedaren kw och -fasinstallation ger 3 kw. 3-fasinstallation ger 3/ kw. kw ej standardutförande. OS! Varmvattenberedaren måste fyllas med vatten innan strömmen får kopplas på. Elschema 3,0 kw (standardutförande),0 kw (ej standardutförande) R U R S U V S T V W T W L L N 400 V -fas 400 V -fas 30 V -fas L L3 400 V 3-fas 400 V 3-fas L L3 N 30 V -fas nslutningskabel Kombinerad termostat och temperaturbegränsare Elpatron, rostfri 3 kw: RR 4 - alt. kw: R 38 Vid utbyte av komponenter får enbart reservdelar från NIE användas. 4

5 Tillsyn och skötsel SE Tillsyn och skötsel Säkerhetsventil Kontrollera säkerhetsventilen cirka fyra gånger per år. Vrid säkerhetsventilens ratt moturs, då skall vatten strömma genom spillröret. Sker ej detta är ventilen defekt och måste bytas. Säker hets ven tilen släpper ibland ut lite vatten efter en varmvattentappning. Detta utsläpp orsakas av att det kalla vattnet som tas in i beredaren expanderar under uppvärmning, med tryckökning som följd, varvid säkerhetsventilen öppnar. Tömning Varmvattenberedaren töms enligt följande arbetsordning: ryt strömmen till varmvattenberedaren. Detta görs med den yttre arbetsbrytaren eller med varmvattenberedarens gruppsäkringar. Stäng avstängningsventilen () (vrid moturs). 3 Öppna säkerhetsventilen (3) (vrides sakta moturs så att den blir kvar i upplyft läge). OS! vtappning sker genom säkerhetsventilens spillrör. 4 Ordna lufttillförsel genom att öppna några varm vat ten kranar, gärna de närmsta och lägst belägna. Är detta ej tillräckligt, lossa rörkoppling (märkt VV) på blandningsventilen. För snabbare tömning lossa plugg () några varv. En liten mängd vatten kan rinna ut vid pluggen. Om elpatronen byts kommer resterande vatten, cirka en liter att rinna ut vid elpatronflänsen. Åtgärder vid driftstörning Kontrollera anläggningens elsäkringar samt termostatens och blandningsventilens inställningar. vvakta några timmar utan varmvattentappning och kontrollera därefter om temperaturnivån har höjts. Finns det fortfarande inget varmvatten, kontakta installatör. Återställning av temperaturbegränsare Om temperaturbegränsaren () löst ut, måste beredaren svalna minst en timme innan den får återställas.. vlägsna plastlocket ().. Tryck in knappen på temperaturbegränsaren med ett lätt tryck. OS! lla ingrepp i el kopp lingsrummet måste utföras under överinseende av elbehörig person. Max N (ca, kg) -fas/-fas installation Återmontering av givare Återmontering av givare för termostat och temperaturbränsare. egr Term ST Max 40 N (ca 4 kg) EGO ST 0-8 C 889 T80 KII 3-fas ST installation TR EGO ST 0-8 C 889 T80 KII TR -fas/-fas installation 3-fas installation EGO ST 0-8 C 889 T80 KII Service Vid behov av service, kontakta installatören. Serienummer (03) (4 siffror) och installationsdatum skall alltid uppges. Endast av NIE i Markaryd levererad elutrustning får användas. OS! lla ingrepp i kopplingsrummet måste utföras under överinseende av behörig elinstallatör. EGO ST 0-8 C 889 T80 KII

6 SE Tekniska data Tekniska data Uppvärmningstid Ungefärlig uppvärmningstid (tim) Modell kw 3 kw ( kw) ** 300, -, 4,0-7,,0-4,0 ** kw ej standardutförande Uppvärmningstid från 0 C till 4 alternativt 80 C.

7 SENNUS- J HOITO-OHJE 3 30* RUOSTUMTTOMILLE LÄMMINVESIVRJILLE Mitat ja komponenttien sijainti 3 Ställbar H * * sennustyön helpottamiseksi 0 COMPCT-Rlämminvesivaraajan sivupeltien alaosa voidaan irrottaa asennustyön ajaksi. Sivupellit voidaan asentaa 3 takaisin myös ahtaissa tiloissa Säädettävä Ställbar 0- Huom! Pisteillä merkityllä alueille ei putkien läpivientiä voi tehdä! Komponenttiluettelo 9 sennustilassa: Liitäntäkaapeli Yhdistetty termostaatti- ja lämpötilanrajoitin Sähkövastus (ruostumaton) 3 kw (tai kw **) Tulppa, jolla järjestelmään päästetään ilmaa tyhjennyksen aikana. Sulku-/takaiskuventtiili 3 Varo-/tyhjennysventtiili Sekoitusventtiili 4 Kylmävesiliitäntä. Puserrusliitin Ø mm 4 Sekoitevesi. Puserrusliitin Ø mm 83 Ylivuotoputkiliitäntä varoventtiilille ja tyhjennystä varten. Puserrusliitin Ø mm 03 Valmistenumerokilpi ** kw ei standard. Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIE 0. 7

8 FI sennus sennus Irrota kiinnitysruuvit puualustasta. Säädä varaajan korkeus lattiasta sopivaksi kiertämällä jalkapultteja. Putkiasennus Lämminvesivaraajan saa asentaa vain pystyasentoon. Kaikki liitännät on varustettu puserrusliittimillä kupari- tai muoviputkille. Käytettäessä muoviputkea tai hehkutettua kupariputkea niissä pitää käyttää tukiholkkeja. Sekoitusventtiili () säädetään haluttuun lämpimän käyttöveden lämpötilaan. Lämpötilaa nostetaan kiertämällä sekoitusventtiilin säätöpyörää 4 vastapäivään. Säätöalue 40 C. 3 L 3 N 4 Varoventtiilistä johdetaan ylivuotoputki viemäriin. Ylivuotoputken läpimitan pitää 400 olla 3 V~ sama L 30 kuin 3 V~ Nvaro- -fas -fas venttiilin (Ø mm). Ylivuotoputken pitää kaataa koko matkaltaan vesipussien välttämiseksi. Ylivuotoputki pitää 400 V~ 30 V~ suojata jäätymiseltä. Ylivuotoputken -fas pää pitää -fas jättää näkyville. Täyttö 3 L 3 N Varaaja pitää täyttää vedellä ennen sen liittämista säh- 4 3 L 3 N sä: 400 V~ 30 V~ two-phase single-phase köverkkoon. Varaaja täytetään seuraavassa järjestykses- Tarkista että varo-/tyhjennysventtiili (3) on suljettu. vaa sulkuventtiili () V~ two-phase 30 V~ single-phase 3 Päästä ilma varaajasta avaamalla lämminvesihanan. Kun ainoastaan vettä tulee hanasta (ei ilmasekoista) se voidaan sulkea. Lämminvesivaraaja on nyt täytetty ja sähkö voidaan kytkeä. Sähköasennus Huom! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Lämminvesivaraaja kytketään moninapaiseen käyttökytkimeen. -vaiheasennuksessa lämminvesivaraaja teho on kw ja -vaiheasennuksessa teho on 3 kw. 3-vaiheasennuksessa teho on 3/ kw. kw ei standardi. Huom! Lämminvesivaraaja on täytettävä vedellä ennen virran kytkemistä. Sähkökaavio 3,0 kw (Vakiomalli),0 kw (ei standardi) R S T Liitäntäkaapeli R S T U V W U V W L N 400 V -fas L 30 V N -fas 400 V~ V -vaihe -fas V~ V -vaihe -fas L L3 400 V~ V 3-vaihe 3-fas L L3 400 V 3-fas Yhdistetty termostaati- ja lämpötilanrajoitin Sähkövastus, ruostumaton (3 kw: RR 4 - vaihtoehtoisesti kw: R 38) Komponentteja vaihdettaessa saa käyttää vain NIE:N toimittamia varaosia. 8

9 Kunnossapito ja hoito FI Kunnossapito ja hoito Varoventtiili Tarkasta varoventtiili noin neljästi vuodessa. Kierrä varoventtiilin säätöpyörää vastapäivään. Ylivuotoputkesta pitää valua vettä. Ellei vettä valu, venttiili on viallinen ja se pitää vaihtaa. Varoventtiilistä valuu joskus hieman vettä kuumaa vettä laskettaessa. Tämä johtuu siitä, että varaajaan täytetty kylmä vesi laajenee lämmetessään, jolloin varaajan sisäinen paine kasvaa ja varoventtiili aukeaa. Tyhjennys Varaaja tyhjennetään seuraavassa järjestyksessä: Katkaise virta varaajalle irrottamalla sulakkeet sähkökeskuksesta. Sulje sulkuventtiili () (kierrä vastapäivään). 3 vaa varoventtiili (3) (kierrä hitaasti vastapäivään, kunnes se jää yläasentoon). Huom! Varaaja tyhjennetään varoventtiilin ylivuotoputken kautta. 4 Päästä järjestelmään ilmaa avaamalla muutama lämminvesihana, mieluiten lähimmät ja vähiten käytetyt hanat. Tyhjennystä voidaan nopeuttaairrottamalla putkiliitos, joka on merkitty VV sekoitusventtiilissä. Voit nopeuttaa tyhjenemistä löysäämällä tulppaa () muutama kierros. Tulpan vierestä saattaa valua hieman vettä. Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä Tarkasta laitteiston varokkeet sekä termostaatin ja sekoitusventtiilin asetukset. Odota muutamia tunteja laskematta lämmintä vettä ja tarkasta sen jälkeen, onko käyttöveden lämpötila noussut. Ellei käyttövesi vieläkään lämpene, ota yhteys asentajaan. Lämpötilarajoittimen palautus Jos lämpötilanrajoitin () on lauennut, varaajan on jäähdyttävä vähintään tunnin ajan, ennen kuin rajoittimen saa palauttaa.. Poista muovikansi ().. Paina lämpötilanrajoittimen painiketta kevyesti. HUOM! Kytkentätilan työt pitää tehdä pätevän sähköasentajan valvonnassa. Maks. N (n., kg) Maks. 40 N (n. 4 kg) EGO ST 0-8 C Sähkövastuksen vaihdon yhteydessä loput vedestä, noin yksi litra, valuu ulos vastuksen kiinnityslaipan aukosta. -vaihe/-vaiheasennus 3-vaiheasennus ST TR nturien uudelleenasennus Termostaatin ja lämpötilanrajoittimen anturin uudelleenasennus. 889 T80 KII EGO ST 0-8 C 889 T80 KII Rajoitin ST Termostaatti TR -vaihe/-vaiheasennus 3-vaiheasennus Huolto Jos laite kaipaa huoltoa, ota yhteys asentajaan. Ilmoita aina valmistenumero (03) (4 merkkiä) ja asennuspäivä. Laitteessa saa käyttää vain Haato:n toimittamia sähkövarusteita. Huom! Kytkentätilan saa avata vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. EGO ST 0-8 C 889 T80 KII EGO ST 0-8 C 889 T80 KII 9

10 FI Tekniset tiedot Tekniset tiedot Lämmitysaika rvioitu lämmitysaika (tuntia) Malli kw 3 kw ( kw) ** 300, -, 4,0-7,,0-4,0 ** kw ei standard. Lämmitysaika 0 C:sta 4-80 C:een. 0

11

12 03803 T KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse, 48 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIE Wärmetechnik G, Winterthurerstrasse 70, CH-847 Flurlingen Tel: () Fax: () CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 9, CZ enatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIE Systemtechnik GmbH, m Reiherpfahl 3, 93 Celle Tel: 04/74-0 Fax: 04/ DK Vølund Varmeteknik /S, Member of the Nibe Group, rogårdsvej 7, 90 Videbæk Tel: Fax: FI NIE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 00 Vantaa Puh: Fax: FR IT France, 0 rue des Moines, 700 Haguenau Tel : Fax : G NIE Energy Systems Ltd, 3C room usiness Park, ridge Way, Chesterfield S4 9QG Tel: Fax: NL NIE Energietechniek.V., Postbus, NL-4797 ZG WILLEMSTD (N) Tel: Fax: NO K S, robekkveien 80, 08 Oslo, Postadresse: Postboks 4 Vollebekk, 0 Oslo Tel. sentralbord: PL NIE-IWR Sp. z o. o. leja Jana Pawła II 7, -703 IŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVN" 7, per. oynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIE Sweden, ox 4, Hannabadsvägen, SE-8 Markaryd Tel: +4-(0) Fax: +4-(0)

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT-E 100 INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS EMINENT-E 100

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT-E 100 INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS EMINENT-E 100 R MOS 1213-1 EVH-15: 100 231130 SE FI GB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS Kontrollera att vatten finns i beredaren innan den inkopplas.

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 04-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 + 3 EMINENT 30 = 40 EMINENT

Lisätiedot

MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK 15 ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE

MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK 15 ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET MJ FI ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MJ ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Mitat ja komponenttien sijainti 390 55 170 395 35

Lisätiedot

ELK 26 231249 ELK 26 LEK

ELK 26 231249 ELK 26 LEK MOS FI 1435-4 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Asennus 6 Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate Komponentit Järjestelmäperiaate 3 3 3 Putkiasennus Kiertovesipumppu Painehäviökäyrä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja VPB 200/VPB 300. Lämminvesivaraaja IHB FI 1016-2 031292 LEK

Asentajan käsikirja VPB 200/VPB 300. Lämminvesivaraaja IHB FI 1016-2 031292 LEK LEK Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB FI 1016-2 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus

Lisätiedot

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK

MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET ELK 26 231249 ELK 26 LEK MOS FI 1226-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 231249 LEK Sisällys Omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Järjestelmäperiaate 3 Käyttö ja huolto Yleistä 4 Käyttö 4 Varoventtiili

Lisätiedot

SCU 10 031967 SCU 10 LEK

SCU 10 031967 SCU 10 LEK MOS FI 1127-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031967 LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä Täytetään, kun tuote on asennettu 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Etupaneeli Näytön kuvaus 4 Asetukset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1110-2 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1301-1 231428 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1121-1 031948 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1226

Käyttöohjekirja NIBE F1226 LEK Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu UHB FI 1109-3 031467 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 13. Pääset

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK OHB FI 1235-1 231279 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 8. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031327 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö UHB FI 1338-2 431242 APH

Käyttöohjekirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö UHB FI 1338-2 431242 APH Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1338-2 431242 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1245

Käyttöohjekirja NIBE F1245 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 0934-1 031328 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisningar

Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisningar 650 Grillilaitesarja / Grillserie SÄHKÖ- / KAASULIESI / EL-/GASSPIS OC64E.., OC67E.., OC6FE... OC64G, OC67G, OC8FG7G, OC6FG11G, OC6FEV7G, OC6FES7G 4391452, 4391456, 4391462, 4391464, 4391466, 4391468,

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 410P LEK

NIBE FIGHTER 410P LEK MOS FI 00- FIGHTER 0P 00 Asennus- ja hoito-ohjeet NIBE FIGHTER 0P Sisältö Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Järjestelmäperiaate... Käyttötaulu Käyttötaulun

Lisätiedot

Syöttösekoitusventtiili Ventilrörskombination 4200

Syöttösekoitusventtiili Ventilrörskombination 4200 Syöttösekoitusventtiili Ventilrörskombination 00 Tekniset tiedot Toiminnot sulkuventtiili, tarkistusruuvi, yksisuuntaventtiili, varoventtiili, painemittarin haara, sekoitus venttiili, tyhjennyshana, (tyhjöventtiili)

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Säilyttäkää tämä ohje loppukäyttäjää varten! Täyttäkää asennuksen yhteydessä sivu 23! ASENTAJAT HUOM! Asiakastyytyväisyyden takaamiseksi on sivun 23 asennuskaavake

Lisätiedot