Vahvuuksien tukeminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahvuuksien tukeminen"

Transkriptio

1 Vahvuuksien tukeminen -opas- HAASTEhanke Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen

2 HAASTE-hankkeen julkaisuja 1/2013 Teksti: Nina Korventaival Valokuvat: Autismisäätiön Vallilan valmennuskeskuksen Mediapaja Piirrokset: Mervi Piispanen Projektityöryhmä: Reetta Sollasvaara (projektipäällikkö), Pia-Maria Ala-Kihniä (kehittämiskoordinaattori), Paula Koskelainen-Nordberg, Tiina Kauppinen, Saara Savolainen, Seija Jokinen, Maria Mielonen, Else Kuivakangas, Susanna Mäntynen, Sara Turunen, Ilkka Sipola, Teija Mikkonen, Sanna Ahola, Tanja Pyy, Elina Raike-Ojanen, Riikka Pynnönen, Tarja Turunen, Marja Tamio, Janne Flinck, Jukka Postila, Tiina Rauhala.

3 Sisällys Aluksi... 4 Positiivinen lähestymistapa... 5 Huomio vahvuuksiin... 6 Motivaatio ja tavoitteen asettelu... 7 Käytännön vinkkejä... 8 Prosessi jatkuu...10 Lisätietoa ja kirjallisuutta...11

4 Aluksi Jokaisella meistä on oikeus tulla kohdatuksi arvotavasti ja niin, että itsetuntomme kehittyy riittävän vahvaksi. Hyvä itsetuntemus auttaa selviämään haastavistakin tilanteista, vaikka niitä tulisi tiellemme useinkin. Itsetuntemus ja luottamus omaan itseen vahvistuu, kun saamme toimia vahvuuksiamme tukevassa ympäristössä tasavertaisena toimijoina muiden joukossa. HAASTE-prosessi muodostuu seuraavista osa-alueista: H A A S T E Haastavan käyttäytymisen määrittely Asian rajaus Analyysi Syiden etsintä Toiminta Ennaltaehkäisy Tämän oppaan tavoitteena on ohjata huomio jokaisen ihmisen positiivisiin ominaisuuksiin ja henkilökohtaisten vahvuuksien kartoittamiseen. Positiivinen lähestymistapa ja vahvuuksien tukeminen tulee kulkea punaisena lankana läpi HAASTE-prosessin, jolla tarkoitetaan tavoitteellista etenemistä kohti haastavan käyttäytymisen vähentämistä ja ennaltaehkäisyä. 4 Vahvuuksien tukeminen -opas HAASTE-hanke 2013

5 Positiivinen lähestymistapa Positiivinen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että tietoisesti pyritään kannustamaan ihmistä hyödyntämään vahvuuksiaan. Jokainen ihminen on hyvä jossakin, useimmiten monessa asiassa. Jokaisella ihmisellä on myönteisiä luonteenpiirteitä ja hänen elämässään on tilanteita, joissa hän on omimmillaan. Vahvuuksien tietoinen tarkastelu ja nimeäminen kasvattaa itsetuntemusta ja mahdollistaa tilanteita, joiden myötä itseluottamus kasvaa. Positiivisen lähestymistavan omaksuminen on mahdollista, mikäli ympäristön mukaan lukien meidän kaikkien, arvot ja asenteet ovat aidosti ihmistä kunnioittavia. Toisen ihmisen vahvuuksien näkeminen ja niiden tukeminen omalla toiminnalla edellyttää toisen ihmisen aitoa arvostamista. Kun arvostamme toista ihmistä, meille on merkityksellistä hänen itsemääräämisoikeutensa toteutuminen ja se, että hänen elämänsä on mahdollisimman hyvää. Arvostavaan kohtaamiseen liittyy aina ymmärrys siitä, että hyvän elämän määritelmän voi tehdä ainoastaan ihminen itse. Edes ansioitunut oman alansa asiantuntija ei voi määritellä toisen ihmisen elämän tavoitteita tai tapaa elää elämä oikein. Elämän ja arjen suunnittelussa hyödynnetään ennakkoluulottomasti myös uusia ja luovia tapoja. Positiivinen lähestymistapa y Suuntaa huomion onnistumisiin ja sujuviin asioihin y Perustuu arvostavaan vuorovaikutukseen y Tarkastelee haastavan käyttäytymisen taustalla vaikuttavia syitä ja pyrkii vaikuttamaan niihin y Tukee henkilön vahvuuksia ja itsetuntoa y Etsii yksilöllisiä ja luovia ratkaisuja y Pyrkii aina syy/seuraussuhteiden avaamiseen? Kuka on sinun elämäsi asiantuntija? 5 Vahvuuksien tukeminen -opas HAASTE-hanke 2013

6 Huomio vahvuuksiin Näemme ensimmäisenä sen, mihin katseemme suuntaamme. Voimme tietoisesti siirtää katseemme muualle tai halutessamme katsella näkemäämme uudesta näkökulmasta. Haastava käyttäytyminen ei jää keneltäkään huomaamaamatta. Haastava käyttäytyminen aiheuttaa vaikeuksia henkilölle itselleen tai muille ihmisille, joten huomio kohdistuu usein haastavaan käyttäytymiseen myös silloin, kun käyttäytyminen on ongelmatonta. Useimmiten haastavat tilanteet kestävät ajallisesti vain murto-osan hereilläoloajasta mitä tapahtuu silloin, kun haastavaa käyttäytymistä ei ilmene? Haastavan käyttäytymisen taustalla on aina ihminen tunteineen, ajatuksineen ja tarpeineen. Haastava käyttäytyminen ei synny tyhjiössä, eikä kukaan käyttäydy haastavasti ilman syytä. Haastava käyttäytyminen kertoo yksilön tarpeesta muutokseen. Muutos kohti parempaa on mahdollista vain, mikäli keskiössä on ihminen itse. Usko muutokseen edellyttää uskoa omaan itseen. Usko omaan itseen vahvistuu, kun ihminen oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja saa hyödyntää niitä. Ympäristön tuki positiivisen minäkuvan rakentamisessa on merkittävä. Mikäli ihminen kohtaa jatkuvasti itseensä kohdistuvia negatiivisia asenteita ja saa kielteistä palautetta, jättää se jälkensä ihmiseen. Me kaikki toimimme parhaiten ympäristössä, jossa meihin kohdistuu positiivisia asenteita ja jossa meitä arvostetaan. Erityistä tukea tarvitseva ihminen ei ehkä itse pysty hakeutumaan itselleen sopivaan ympäristöön, joten ympäristöä on muokattava hänelle sopivaksi. y Missä paikassa hän viihtyy parhaiten?? y Mistä hän pitää? y Minkä asian tekeminen tuottaa hänelle erityistä iloa? y Missä hän on hyvä? y Mistä asioista hän on kiinnostunut? y Mitä positiivisia luonteenpiirteitä hänellä on? Vastaukset edellä esitettyihin kysymyksiin löytyvät jokaisen ihmisen kohdalla. Miten vastauksia voisi hyödyntää tulevaisuudessa entistä enemmän? 6 Vahvuuksien tukeminen -opas HAASTE-hanke 2013

7 Motivaatio ja tavoitteen asettelu Muutos on mahdollista, mikäli ihminen itse haluaa muutosta. Muutoksen haluaminen edellyttää ymmärrystä siitä, miksi muutosta tarvitaan. Tavoitteen asettelulla on paljon merkitystä siihen, miten motivoivaa tavoitteen saavuttamiseen tähtäävä työ on. Erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä on usein vaikeuksia ilman oikein kohdennettua tukea hahmottaa syy-seuraussuhteita, joten tavoitteen ymmärrettävyys ja selkeät perustelut ovat erityisen tärkeitä. Mikä tekee tavoitteesta motivoivan? Lähtökohtaisesti tavoitteen ihmiselle voi asettaa vain ihminen itse. Haastavan käyttäytyisen ollessa kyseessä on kuitenkin mahdollista, että ympäristö joutuu asettamaan tavoitteita ilman, että haastavasti käyttäytyvä henkilö itse täysin ymmärtää miksi käyttäytymistä pyritään muuttamaan. Syy-seuraussuhteiden käsittely selkeästi ja yksilölliset tarpeet huomioiden on kuitenkin aina mahdollista. Uuden käyttäytymismallin omaksuminen tuo elämään jotakin uutta, mitä hyvää muutoksesta seuraa? Hyvä tavoite ohjaa jotakin kohti, ei pois jostakin. Haastava käyttäytyminen voi olla seurausta siitä, ettei henkilöllä ole taitoja toimia muulla tavalla tai että henkilö kokee ettei pysty tai osaa vastata ympäristön vaatimuksiin. Ympäristön tuen merkitys uuden käyttäytymismallin opettelussa on merkittävä miten muulla tavalla voisi toimia?? Minkälainen tavoite sisältää toimintaohjeen? 7 Vahvuuksien tukeminen -opas HAASTE-hanke 2013

8 Käytännön vinkkejä Tutkiva ja ennakkoluuloton ote on paras tapa löytää toimivia keinoja muutoksen avuksi. Tee lisää sitä mikä toimii ja vähemmän sitä mikä ei toimi! Kiitoksen antaminen Kun toimimme jossain tilanteessa hyvin tai teemme asioita taitavasti, meistä on mukavaa että muut ihmiset huomioivat onnistumisemme. Aina omia onnistumisia ei ilman toisilta ihmisiltä saatua palautetta edes itse huomaa, varsinkin jos omat ajatukset ovat elämän haasteissa. Mikäli henkilö tuntee olonsa kiusaantuneeksi saadessaan suoraa kiitosta, voi myönteistä käyttäytymistä vahvistaa myös vähemmän suoralla kiitoksella. Toisinaan hyväksyvä katsekontakti tai toteamus: Pidän siitä kun autat minua toimii parhaana kiitoksena. Vastaavasti ei-toivotun käyttäytymisen huomiotta jättäminen vahvistaa kiitoksen antamisen ja myönteisen käyttäytymisen huomioimisen positiivista vaikutusta. Kiitos ja palaute oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Onnistumisen kokemukset Kokemukset ja tilanteet, joissa henkilön on mahdollista onnistua erityisen hyvin lisäävät itseluottamusta ja antavat voimaantumisen kokemuksia. Toista ihmistä ei voi voimauttaa, mutta ympäristö voi mahdollistaa tilanteita, joissa henkilö saa mahdollisuuden voimaantua itse. Onnistumisten ja vastuun oton myötä myös uusien asioiden harjoittelu helpottuu. Struktuurin tarkistaminen Struktuuri muodostuu kaikista niistä tukitoimista ja -rakenteista, joiden avulla ihmisen elämän ennakoitavuus lisääntyy. Struktuurin apuna käytetään usein mm. kuvia, kirjallisia ohjeita, tavaroita, aikatauluttamista ja tilojen jakamista erillisiin kokonaisuuksiin. Struktuurin tarve ei ole muuttumaton, vaan tarve struktuuriin on toisinaan suurempi. Struktuurin tarve kasvaa ihmisen stressitason ollessa korkealla, joten päivittäisten toimintojen ja arjen pilkkominen pienempiin osiin voi olla tarpeellista. Yhdistäkää uuden opetteluun asioita, jotka sujuvat hyvin ja ovat mieluisia. Huumori Huumori on oleellinen osa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Huumorin avulla moni asia sujuu paremmin ja se vähentää stressiä. Huumorilla tiedetään olevan positiivinen vaikutus oppimiseen ja muihin kognitiivisiin toimintoihin. Oleellista ei ole se, ymmärtääkö toinen ihminen täysin viestien sisältöä. Tärkeintä on tunnetilan ja asenteen välittyminen. Tee ilolla, kohtaa huumorilla. 8 Vahvuuksien tukeminen -opas HAASTE-hanke 2013

9 Palkkiot Palkkioiden käyttäminen kannustimina toimii hyvin varsinkin silloin, kun palkkion ja palkitsemismenetelmän valitseminen tapahtuu yhdessä. Se mikä tuntuu minusta palkitsevalta, ei välttämättä motivoi sinua. Tavoitteet palkinnon saamiseksi tulee asettaa realistisesti, eivätkä satunnaiset epäonnistumiset saa viedä tavoitteen saavuttamista liian kauaksi. On tärkeää, että sovituista palkkiokäytänteistä pidetään kiinni. Mikäli sovittu palkitseminen ei syystä tai toisesta onnistu, pitää asiasta sopia erikseen. Pienet palkinnot usein motivoivat paremmin, kuin suuri palkinto harvoin. Me yhdessä! Asioiden tekeminen ja myös vastuun ottaminen on usein helpompaa, kun joku jakaa ne kanssamme. Memuodon käyttäminen puheessa saa ohjeet ja tuen tuntumaan vähemmän ohjailevalta. Me-sanan käytön lisäksi tärkeää on todella olla tukena ja apuna toimissa. Kuten jokainen meistä tietää, teoilla on enemmän merkitystä kuin sanoilla. 9 Vahvuuksien tukeminen -opas HAASTE-hanke 2013

10 Prosessi jatkuu Vahvuuksien hyödyntäminen ja niiden tukeminen on askel kohti yksilöllisempää tulevaisuutta. Ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja esteettömyyden toteutuminen ovat asioita, joihin myös ympäristön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Edelliset ovat pääpainoalueita myös Suomen Vammaispoliittisessa ohjelmassa VAMPO ? y Ovatko henkilökohtaiset tukitoimet ja palvelut riittäviä ja oikein kohdennettuja? y Tuleeko oma ääni kuuluviin? y Mitä yksilön tarpeita vastaava esteettömyys tarkoittaa ja miten se käytännössä näkyy? Kohdataan, kuunnellaan ja kunnioitetaan, toinen toisiamme. 10 Vahvuuksien tukeminen -opas HAASTE-hanke 2013

11 Lisätietoa ja kirjallisuutta Arki toimimaan vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen ADHD-liitto ry ja Barnavårdsföreningen i Finland r.f ADHD-keskus. Porvoo. Attwood, T. Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen Opike. Kouvola. Groden, J., Kantor, A., Woodard, C. R. & Lipsitt, L. P How Everyone on the Autism Spectrum, Young and Old, can.. A Positive Psychology Approach. Jessica Kingsley Publishers. Lontoo ja Philadelphia. Havukainen, E. & Korventaival. N Virtaa vanhemmile, Voimavaratyöskentelyä arjen tueksi (VARTU). Autismisäätiö. Helsinki. Katainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A Voimavarat käyttöön. Duedecim. Jyväskylä. King, B. R Strategies for Building Succesfull Relationships with People on the Autism Spectrum. Jessica Kingsley Publishers. Lontoo ja Philadelphia. Lever, C Understanding Challenging Behaviour in Inclusive Classrooms.Pearson Education Limited. Dorchester. Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:4. Helsinki. Virta, M. & Salakari, A ADHD-aikuisen selviytysopas tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. Tammi. Latvia. 11 Vahvuuksien tukeminen -opas HAASTE-hanke 2013

12 HAASTE-hanke luo tapoja tunnistaa tekijöitä, jotka aiheuttavat haastavaa käyttäytymistä. Haastavan käyttäytymisen taustalla vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen avulla ympäristöä voidaan muokata niin, että se ennaltaehkäisee ja vähentää haastavaa käyttäytymistä. HAASTE-hanke on viiden vammaisalan organisaation yhteistyöhanke. Hanketta hallinnoi Autismisäätiö ja se toteutetaan yhteistyössä Keskuspuiston ammattiopiston, Uudenmaan vammaispalvelusäätiön, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kolpeneen palvelukeskuksen kanssa. AUTISMISÄÄTIÖ

Ennakointi. -opas- HAASTEhanke. Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen

Ennakointi. -opas- HAASTEhanke. Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen Ennakointi -opas- HAASTEhanke Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen 2011 2014 HAASTE-hankkeen julkaisuja 4/2013 Teksti: Maria Mielonen ja Else Kuivakangas Valokuvat: Roosa Timonen ja

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla Miksi puhutaan autismin kirjosta? Autismin kirjon diagnoosit

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen SISÄLLYS LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI Viihtyminen Ilo ja leikki Tasavertaisuus Palautteen antaminen TOIMINTATAVAT Yksilökeskeisyys ja yhteisöllisyys

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muokannut VALMA:n lähtötilaisuuksien (2007 marras-joulukuu) pohjalta 1.2.2008 Anne Aholainen tutkijakoordinaattori VALMA-hanke

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot