INKOON-RAASEPORIN MERITUULIPUISTOHANKE VINDKRAFTSPROJEKTET UTANFÖR INGÅ-RASEBORG SIIPYYN MERITUULIPUISTOHANKE VINDKRAFTSPROJEKTET UTANFÖR SIDEBY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INKOON-RAASEPORIN MERITUULIPUISTOHANKE VINDKRAFTSPROJEKTET UTANFÖR INGÅ-RASEBORG SIIPYYN MERITUULIPUISTOHANKE VINDKRAFTSPROJEKTET UTANFÖR SIDEBY"

Transkriptio

1 SUUREN MITTAKAAVAN MERITUULIPUISTOJA SUOMEEN STORSKALIGA HAVSBASERADE VINDKRAFTSPARKER TILL FINLAND INKOON-RAASEPORIN MERITUULIPUISTOHANKE VINDKRAFTSPROJEKTET UTANFÖR INGÅ-RASEBORG SIIPYYN MERITUULIPUISTOHANKE VINDKRAFTSPROJEKTET UTANFÖR SIDEBY

2 TUULIVOIMAA SUOMEEN Kovat tavoitteet Suomi on sitoutunut EU:n ilmasto- ja energiapoliittisiin tavoitteisiin. Vuoteen 2020 mennessä uusiutuvien energiantuotantomuotojen osuutta on nostettava 38 prosenttiin. Tuulivoiman osalta tämä merkitsee megawatin kapasiteetin rakentamista. Vakaa toimintaympäristö Merkittävä tuulivoiman tuotannon lisääminen edellyttää suuria investointeja. Niiden toteutumiseksi tarvitaan pitkäjänteistä energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä tukiratkaisuja. Valtion ohjausmekanismien on tuettava investointihankkeiden kannattavuutta. Tarvitaan uskottavia isoja hankkeita Tuulivoimaa on toistaiseksi toteutettu Suomessa vain pienessä mittakaavassa. Energiantuotantomuotoa vaivaa pienimuotoisuus ja monimutkaiset lupamenettelyt. Ympäristövaikutusten minimoimiseksi tuulivoimalat tulee keskittää suuriin, useiden voimaloiden puistoihin. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että tuulivoimaa voidaan järkevästi rakentaa nimenomaan isoina kokonaisuuksina. Jotta tuulivoimatavoitteet voidaan todella saavuttaa taloudellisesti järkevällä tavalla tarvitaan isoja, teollisen mittakaavan hankkeita. Nopeasti liikkeelle opitaan kokemuksista! Suomalainen tuulivoimarakentaminen tarvitsee veturikseen riittävän ison hankkeen, joka toimii esimerkkinä ja mallina muille hankkeille. Merituulivoimala on tällaiseksi hankkeeksi parhaiten sopiva, sillä merelle voidaan rakentaa isompia kokonaisuuksia kuin maalle. Yhden merkittävän hankkeen avulla voidaan kerätä arvokasta kokemusta merituulivoiman rakentamisesta, käytöstä ja huollosta Suomen olosuhteissa. Näin voidaan edistää ja nopeuttaa muiden hankkeiden toteutumista. Aikaa ei ole hukattavaksi, jotta vuoden 2020 tuulivoimatavoitteet voidaan saavuttaa liikkeelle on lähdettävä nyt! VINDKRAFT TILL FINLAND Tuffa mål Finland har bundit sig till EU:s klimat- och energipolitiska mål. Fram till 2020 ska andelen förnybara energiproduktionsformer höjas till 38 procent. För vindkraftens del innebär det här byggande av en kapacitet på megawatt. Stabil omvärld En betydande utbyggnad av vindkraften kräver stora investeringar. För att de ska förverkligas behövs det en långsiktig energi- och klimatpolitik och stödlösningar. Statens styrmekanismer måste stödja investeringsprojektens lönsamhet. Trovärdiga stora projekt behövs I Finland har det hittills enbart byggts småskalig vindkraft. Småskaligheten och de komplicerade tillståndsförfarandena belastar energiproduktionsformen. För att minimera miljöpåverkan borde vindkraftverken koncentreras till stora parker med många möllor. Internationella exempel visar att det går att bygga vindkraft rationellt uttryckligen om det sker i stora helheter. För att vindkraftsmålen verkligen ska kunna nås på ett ekonomiskt försvarbart sätt behövs det stora projekt i industriell skala. Snabbt i gång vi lär av erfarenheterna! Byggandet av vindkraft i Finland behöver ett tillräckligt stort projekt som draghjälp, ett projekt som fungerar som exempel och modell för andra projekt. En havsbaserad vindkraftsanläggning är bäst lämpad som ett sådant projekt, eftersom det går att bygga större helheter till havs än på land. Med hjälp av ett enskilt stort projekt kan vi samla värdefulla erfarenheter av att bygga, driva och underhålla havsbaserad vindkraft i finska förhållanden. På det sättet kan vi främja och påskynda andra projekt. Det finns ingen tid att förlora om vi ska nå vindkraftsmålen fram till 2020 det gäller att komma i gång nu! TUULIVOIMA RAKENTUU YHTEISTYÖLLÄ Tuulivoimarakentaminen perustuu kolmeen kulmakiveen: Hankekohtainen hyväksyttävyys tarkoittaa, että paikalliset ihmiset ja kuntapäättäjät ovat hankkeen takana, jotta sen kaavoitus edistyy. Tekninen toteutettavuus edellyttää riittävää tuulisuutta, teknologiaa, laitevalmistusta sekä aluetta, jolla tuulivoimarakentaminen on teknisesti mahdollista. Taloudellisuus tarkoittaa tuulivoiman kannattavaa rakentamista, jossa syöttötariffeilla ja tukijärjestelmillä on keskeinen merkitys. VINDKRAFTEN BYGGS GENOM SAMARBETE Byggandet av vindkraft vilar på tre hörnstenar: Acceptans för enskilda projekt innebär att lokalbefolkningen och de kommunala beslutsfattarna ställer sig bakom projektet för att planläggningen ska avancera. Teknisk genomförbarhet förutsätter tillräckliga vindförhållanden, teknik, tillverkning av utrustning och ett område där det är tekniskt möjligt att bygga vindkraft. Ekonomi innebär lönsamt byggande av vindkraft, där inmatningstariffer och stödsystem har central betydelse. Tekninen toteutettavuus Teknisk genomförbarhet Hankekohtainen hyväksyttävyys Acceptans för enskilda projekt Taloudellisuus Ekonomi

3 SUOMEN MERITUULI LÄHELLÄ KULUTTAJAA FINLANDS HAVSVIND NÄRA KONSUMENTEN SUOMEN MERITUULI OY:N HANKKEIDEN VALMISTELU ERI TASOILLA, HANKEVALMISTELUN PÄÄVAIHEET BEREDNINGEN AV FINLANDS HAVSVIND AB:S PROJEKT PÅ OLIKA NIVÅER, HUVUDETAPPERNA I PROJEKTBEREDNINGEN Suomen Merituuli Oy on kotimainen tuulivoimayhtiö, jonka taustavoimina toimivat Helsingin Energia ja EPV Energia Oy. Molemmat yhtiöt tuottavat sähköä omistajinaan oleville kaupungeille ja kunnille omakustannushintaan ilman välikäsiä. Finlands Havsvind Ab är ett inhemskt vindkraftsbolag med Helsingfors Energi och EPV Energi Ab som bakgrundskrafter. Båda bolagen producerar el till självkostnadspris utan mellanhänder till de städer och kommuner som är deras ägare. Suomen Merituulen tarkoituksena on rakentaa Pohjanlahdelle ja Suomenlahdelle merkittävän kokoluokan merituulipuistot. Yhtiöllä on vireillä kaksi teollisen mittakaavan tuulivoimapuistohanketta, toinen Kristiinankaupungin Siipyyn ja toinen Inkoon-Raaseporin edustan merialueella. Finlands Havsvinds syfte är att uppföra havsbaserade vindkraftsparker av betydande storlek i Bottniska viken och Finska viken. Bolaget förbereder två vindkraftsprojekt i industriell skala, det ena i havsområdet utanför Sideby i Kristinestad och det andra i havsområdet utanför Ingå-Raseborg. Maakuntakaava Landskapsplan YVA-menettely MKB-förfarande Yleiskaavaprosessit Generalplaneprocesser Rakennus- ja vesioikeudelliset lupaprosessit Bygg- och vattenrättsliga tillståndsprocesser Saavuttaakseen ilmastotavoitteensa Suomen on panostettava mittaviin, merelle sijoitettaviin tuulivoimapuistoihin. Teollisen mittakaavan merituulipuisto on kooltaan useita satoja megawatteja, mikä vastaa satojen tuhansien kerrostalokaksioiden sähköntarvetta. Määrä on monia kymmeniä prosentteja esimerkiksi Helsingin tai Espoon sähkönkulutuksesta. Suomen Merituuli Oy:n etuina ovat osaaminen, nopea reagointikyky sekä isojen omistajien taloudelliset ja toiminnalliset resurssit merituulivoiman toteuttamiseen. Jotta tuulivoimaa saadaan edistettyä Suomessa tavoitteiden mukaisesti, tarvitaan taloudellisten, ympäristöllisten, sosiaalisten ja teknisten edellytysten lisäksi Suomen Merituulen hanke veturiksi muille hankkeille. Yhtiössä uskotaan avoimuuteen ja onnistuneeseen vuorovaikutukseen hankkeiden valmistelussa ja suunnittelussa. Avoimesta toimintatavasta saadut kokemukset ovatkin olleet erittäin hyviä. För att nå sina klimatmål måste Finland satsa på storskaliga havsbaserade vindkraftsparker. En havsbaserad vindkraftspark i industriell skala är på flera hundra megawatt, vilket motsvarar flera hundra tusen höghustvåors elbehov. Volymen motsvarar tiotals procent av elförbrukningen i t.ex. Helsingfors eller Esbo. Finlands Havsvind Ab:s fördelar är kompetens, snabb reaktionsförmåga och de stora ägarnas ekonomiska och operativa resurser för byggande av havsbaserad vindkraft. För att vindkraften i Finland ska kunna främjas enligt målen behövs förutom ekonomiska, miljömässiga, sociala och tekniska förutsättningar även Finlands Havsvinds projekt som draghjälp för andra projekt. På bolaget tror man på öppenhet och en framgångsrik dialog vid beredningen och planeringen av projekten. Erfarenheterna av ett öppet verksamhetssätt har varit mycket goda. Tekninen yleisselvitys Allmän teknisk utredning Tekniset suunnitelmat Tekniska planer Koeperustus ja tuulimittaukset Provfundament och vindmätningar Maaperätutkimukset, laitetoimitusneuvottelut Markundersökningar, förhandlingar med leverantörer Alueiden hankinta / hankkeen hyväksyttävyyden ansainta Hankkeen teknistaloudellinen toteuttamiskelpoisuus Kannattavuuslaskelmat ja rahoitus Investointipäätöksen tekeminen Förvärv av områden / inhämtande av acceptans för projektet Teknisk-ekonomiska förutsättningar för projektet Lönsamhetskalkyler och finansiering Investeringsbeslut

4 INKOON-RAASEPORIN MERITUULIPUISTO VINDKRAFTSPARKEN UTANFÖR INGÅ-RASEBORG

5 INKOON-RAASEPORIN MERITUULIPUISTO VINDKRAFTSPARKEN UTANFÖR INGÅ-RASEBORG Suomenlahdelle Inkoon ja Raaseporin edustan merialueelle suunniteltu merituulipuisto koostuu kuudestakymmenestä erillisiksi saarekkeiksi ryhmitellystä tuulimyllystä. Merituulipuiston tuulimyllyjen napakorkeus on noin 100 metriä ja teho 3 5 MW. Inkoon-Raaseporin merituulipuiston kokonaiskapasiteetti tulee olemaan MW, mikä vastaa noin kerrostalokaksion sähköntarvetta. Määrä on noin 13 kertaa suurempi kuin Inkoon kunnan sähkön kulutus sekä noin 20 prosenttia Helsingin ja 40 prosenttia Espoon sähkönkulutuksesta. Merituulipuisto on toteutuessaan Inkoon-Raaseporin alueen historian suurin yksittäinen investointi ja suuruudeltaan satoja miljoonia euroja. TNS Gallup toteutti maaliskuussa 2010 Suomen Merituulen toimeksiannosta kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin Inkoon ja Raaseporin asukkaiden suhtautumista merituulipuistohankkeeseen. Kyselytutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia inkoolaisista ja raaseporilaisista pitää merituulipuistoa myönteisenä asiana. Hanketta vastustavan Pro Barösundin tekemissä kyselyissä hankealuetta lähimpinä sijaitseville huvila- ja mökkiasukkaille on saatu merituulipuiston kannalta huomattavasti kielteisempiä tuloksia. Suomen Merituulen hankkeesta saatu palaute on huomioitu mahdollisimman hyvin merituulipuiston suunnittelussa. Keskeisimmät muutokset liittyvät tuulivoimaloiden maisemavaikutuksiin, joiden vähentämiseksi voimalat on päätetty sijoittaa neljäksi erilliseksi saarekkeeksi. Palautetta kuunnellen merituulipuistoa on myös siirretty merellä alkuperäistä suunnitelmaa kauemmas. Merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi helmikuussa 2011, jolloin Uudenmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunnon mukaan YVA-selostus täyttää sille asetetut vaatimukset ja merituulipuisto on mahdollista toteuttaa ilman merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Inkoon-Raaseporin merituulipuistohankkeessa tehdään edelleen jatkuvasti lisää teknisiä ja ympäristöön liittyviä selvityksiä. Hankkeen kaavoituksen toivotaan lähtevän liikkeelle vielä vuoden 2011 aikana. Merituulipuiston perustustyöt voitaisiin näillä näkymin aloittaa vuonna 2014 ja itse tuulimyllyjä pystyttää vuonna Den planerade havsbaserade vindkraftsparken i Finska viken utanför Ingå och Raseborg består av sextio vindmöllor som är grupperade i öar. Vindmöllorna i vindkraftsparken har en navhöjd på ca 100 meter och en effekt på 3 5 MW. Vindkraftsparken utanför Ingå-Raseborg har en totalkapacitet på MW, vilket motsvarar ca höghustvåors elbehov. Det är ca 13 gånger mer än Ingå kommuns elförbrukning och ca 20 procent av Helsingfors stads och 40 procent av Esbo stads elförbrukning. Om vindkraftsprojektet förverkligas är det fråga om den största enskilda investeringen i Ingå-Raseborgs historia, storleksklassen är flera hundra miljoner euro. I mars 2010 utförde TNS Gallup på uppdrag av Finlands Havsvind en enkät där man utredde hur invånarna i Ingå och Raseborg förhåller sig till vindkraftsprojektet. Enligt enkäten anser över 70 procent av ingåborna och raseborgarna att vindkraftsparken är en positiv sak. Pro Barösund, som motsätter sig projektet, har fått betydligt negativare resultat i sina enkäter som riktat sig till villa- och stugägare i områdena närmast projektområdet. Responsen på Finlands Havsvinds projekt har beaktats så väl som möjligt vid planeringen av vindkraftsparken. De största förändringarna har att göra med vindmöllornas landskapspåverkan, och för att minska denna har man gått in för att placera möllorna i fyra separata grupper. Man har också lyssnat på responsen genom att flytta vindkraftsparken längre ut till havs än vad som ursprungligen var planerat. Miljökonsekvensbedömningen (MKB) för den havsbaserade vindkraftsparken avslutades i februari 2011, då Nylands NTM-central gav sitt utlåtande över MKB-redogörelsen. Enligt utlåtandet uppfyller MKBredogörelsen de krav som ställs på den och det är möjligt att uppföra den havsbaserade vindkraftsparken utan betydande skadliga effekter på miljön. Inom vindkraftsprojektet utanför Ingå-Raseborg görs hela tiden fler tekniska utredningar och miljöutredningar. Planläggningen av projektet kommer förhoppningsvis i gång ännu under Enligt nuvarande planer skulle grundläggningsarbetet för vindkraftsparken kunna inledas 2014 medan själva möllorna skulle kunna resas Lupaprosessi Tillståndsprocess Kaavoitusprosessi Planläggningprocess Maakuntakaava Landskapsplan YVA-menettely MKB-förfarande

6 SIIPYYN MERITUULIPUISTO VINDKRAFTSPROJEKTET UTANFÖR SIDEBY

7 SIIPYYN MERITUULIPUISTO Pohjanmerelle Kristiinankaupungin kuntaan kuuluvan Siipyyn edustalle suunniteltu merituulipuisto käsittää 5x10 kilometrin kokoisen merialueen. Alueelle rakennettavien noin 80 nykyaikaisen tuulivoimalan yksikkötehot ovat 3 5 megawattia. Siipyyn merituulipuiston yhteenlaskettu teho on maksimissaan megawattia. Vuodessa merituulipuisto tuottaa arviolta yli puolen miljoonan kerrostalokaksion kulutusta vastaavan määrän sähköä. Määrä on 17 kertaa enemmän kuin koko Kristiinankaupungin nykyinen sähkönkulutus. Maantieteellisesti Siipyyn merituulipuisto sijoittuu pohjoiselle Selkämerelle. Alueen saaristovyöhyke on kapea, ja Siipyyn edustalla meri alkaa avoimena jo mantereesta lähtien. Siipyyn merituulipuisto sijoitetaan avomerelle: rannikolle on matkaa kahdeksan kilometriä ja lähimpään saareen yli viisi kilometriä. Siipyyn merituulipuiston sijainti on merkitty sitovasti kaavaluonnokseen. Tuulivoimalan tornien enimmäiskorkeudeksi on määritelty 120 metriä. Voimalaitokset ryhmitellään siten, että niiden vaikutus maisemaan on mahdollisimman pieni. Hankkeen ympäristönvaikutusten arvointimenettely (YVA) on valmis, ja kunnallinen kaavoitusprosessi on meneillään. Hankkeessa tehdään jatkuvasti lisää teknisiä selvityksiä, muun muassa merenpohjan suhteen. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtiin selvityksiä muun muassa linnustosta, kalastosta ja maisemasta. Myös meren pohjaa videokuvattiin. Alueen asukaskyselyyn vastanneista 71 prosenttia suhtautui hankkeeseen myönteisesti ja 82 prosenttia arvioi hankkeen vaikutukset myönteisempänä kuin toteuttamatta jättämisen. Jos hanke etenee suunnitelmien mukaan, Siipyyn merituulipuiston meriperustuksia voidaan alkaa rakentaa vuonna 2013 ja itse voimaloita vuonna VINDKRAFTSPROJEKTET UTANFÖR SIDEBY Den planerade vindkraftsparken i Bottniska viken utanför Sideby som hör till Kristinestads kommun omfattar ett havsområde på 5x10 kilometer. De cirka 80 moderna vindmöllor som ska uppföras i området har en effekt på 3 5 megawatt per enhet. Vindkraftsparken utanför Sideby får en sammanlagd effekt på maximalt megawatt. Årligen kommer vindkraftsparken uppskattningsvis att producera el motsvarande över en halv miljon höghustvåors förbrukning. Det är 17 gånger mer än den nuvarande elförbrukningen i hela Kristinestad. Geografiskt ligger vindkraftsparken utanför Sideby i norra Bottenhavet. Skärgårdszonen är smal i området och utanför Sideby börjar öppna havet redan vid fastlandet. Vindkraftsparken placeras ute på öppet hav: till kusten är det åtta kilometer och till närmaste holme över fem kilometer. Vindkraftsparken utanför Sideby är bindande inritad i planeutkastet. En maximal höjd på 120 meter har bestämts för vindmöllornas torn. Möllorna grupperas så att deras landskapspåverkan minimeras. Miljökonsekvensbedömningen (MKB) för projektet är slutförd och den kommunala planläggningsprocessen pågår. Inom projektet görs hela tiden fler tekniska utredningar, bland annat i fråga om havsbottnen. I samband med miljökonsekvensbedömningen inventerades bland annat fågel- och fiskbeståndet och landskapet. Även havsbottnen videofilmades. Av dem som besvarat invånarenkäten i området var 71 procent positivt inställda till projektet, och 82 procent bedömde att konsekvenserna av projektet är gynnsammare jämfört med om det inte genomförs. Om projektet fortskrider som planerat kan havsfundamenten för vindkraftsparken utanför Sideby börja byggas 2013 och själva möllorna resas Lupaprosessi Tillståndsprocess Kaavoitusprosessi Planläggningprocess Maakuntakaava Landskapsplan YVA-menettely MKB-förfarande

8 ONNISTUNEEN MERITUULIPUISTON AINEKSET INGREDIENSER TILL EN LYCKAD HAVSBASERAD VINDKRAFTSPARK Riittävästi tuulta Tuulivoimaa kannattaa rakentaa vain sinne, missä tuulee. Molemmat Suomen Merituuli Oy:n hankkeet sijaitsevat tuuliolosuhteiltaan optimaalisilla alueilla. energiantuotantomuoto. Tuulivoiman hyväksyttävyyden takia on tärkeää, että hankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään huolellisesti. Suomen Merituulen molemmista hankkeissa on toteutettu täydellinen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Finlands Havsvinds båda havsbaserade vindkraftsprojekt har utvecklats utifrån den respons som inkommit på planeringsprocessen. Vindkraftsparkerna har förlagts längre ut till havs och möllornas placering har preciserats för att minska landskapspåverkan. Paikallinen hyväksyntä Tuulivoima on hyvä asia, mutta ei juuri täällä on yleinen asetelma tuulivoimahankkeiden kohdalla muttei suinkaan yksiselitteinen. Suomalaiset suhtautuvat tuulivoiman lisäämiseen muita energianmuotoja positiivisemmin. Kuntapäättäjistä 80 prosenttia on ollut tyytyväisiä kuntansa alueella jo toteutettuihin tuulivoimahankkeisiin ja näkevät uudet tuulivoimahankkeet mahdollisina. Tuulivoimahankkeiden positiivisina puolina ovat ympäristöystävällisyys, suomalaisen teknologiaosaamisen edistäminen ja positiivinen vaikutus kunnan imagoon. Positiivisia vaikutuksia kuntien talouteen ovat kymmenien henkilöiden työllistävyys, erilaisten palvelujen tarve ja kiinteistöverot. Työvoimaa tarvitaan vikojen korjaukseen ja huoltoon. Tuulivoimalan käyttöikä on vuotta, jonka aikana osia joudutaan vaihtamaan ja korjaamaan. Suomen Merituulen molempia merituulipuistohankkeita on kehitetty suunnitteluprosessin aikana saadun palautteen pohjalta. Sijaintialueita on siirretty kauemmas merelle, ja tuulimyllyjen sijoittelua on tarkennettu maisemavaikutusten vähentämiseksi. Mahdollisuus rakentaa teknisesti järkevästi Nykyvoimalat eivät sovellu heikkotuulisiin olosuhteisiin. Teknologia kuitenkin kehittyy jatkuvasti, ja samalla voimaloiden koko kasvaa. Kotimainen suunnittelu, testaus ja valmistus ovat alan kehityksen kärjessä. Merelle rakennettaessa ratkaisevassa asemassa ovat pohjan laatu ja perustamissyvyys. Suomessa erityiskysymyksenä on ahtojäiden esiintyminen. Yleisesti ottaen rakentaminen on sitä helpompaa, mitä matalampaan veteen voimalat voidaan sijoittaa. Riittävän pienet ympäristövaikutukset Vaikka tuulivoimaloiden rakentaminen ja käyttö aiheuttavat ympäristövaikutuksia, tuulivoima on erittäin ympäristöystävällinen Kannattavuus Tuulivoiman rakentaminen edellyttää merkittäviä investointeja, joita ei tehdä, jos tuulivoimalan perustamisen ei uskota olevan kannattavaa. Tärkeimpiä kannattavuutta lisääviä toimia ovat hankkeiden tukijärjestelmät sekä tuulivoimalla tuotetun sähkön tariffihinnat. Investointituki on käytössä Alankomaissa, Britanniassa, Espanjassa ja Saksassa. Alankomaissa tuen pituus on 10 vuotta ja Espanjassa elinikäinen. Saksassa merituulivoiman tariffitaso on selvästi Suomea korkeampi. Pitkäjänteiset ja riittävän kannustavat ohjauskeinot ovat välttämättömiä tuulivoimarakentamisen kannalta. Tillräckligt med vind Vindkraftverk är lönsamma bara i områden där det blåser. Finlands Havsvind Ab:s båda projekt ligger i områden som är optimala i fråga om vindförhållandena. Lokal acceptans Vindkraft är bra, men inte just här är en allmän men absolut inte entydig inställning till vindkraftsprojekt. Finländarna är positivare inställda till utbyggnad av vindkraften än till andra energiformer. Av de kommunala beslutsfattarna har 80 procent varit nöjda med vindkraftsprojekt som redan genomförts i deras kommun och ser nya vindkraftsprojekt som möjliga. Till vindkraftsprojektens positiva sidor hör miljövänlighet, främjande av finskt tekniskt kunnande och en positiv inverkan på kommunens image. Positiva effekter för kommunernas ekonomi är arbetstillfällen för tiotals personer, behov av tjänster av olika slag och fastighetsskatter. Arbetskraft behövs för underhåll och reparation av fel. En vindmöllas livslängd är år, och under den tiden kommer det att behövas reparationer och byten av komponenter. Möjlighet att bygga tekniskt rationellt Dagens vindmöllor lämpar sig inte för svaga vindförhållanden. Tekniken utvecklas emellertid hela tiden och samtidigt ökar möllornas storlek. Inhemsk planering, testning och tillverkning ligger i framkant av utvecklingen. Havsbottnens kvalitet och vattendjupet är avgörande när man bygger ute till havs. I Finland är förekomsten av packis en omständighet som särskilt måste beaktas. Allmänt taget är det lättare att bygga ju grundare vatten möllorna kan placeras på. Tillräckligt liten miljöpåverkan Även om byggande och drift av vindkraftverk påverkar miljön, är vindkraften en mycket miljövänlig energiproduktionsform. Med tanke på acceptansen för vindkraften är det viktigt att projektens miljöpåverkan utreds noga. Fullständiga miljökonsekvensbedömningar har gjorts för Finlands Havsvinds båda projekt. Lönsamhet Byggande av vindkraft kräver betydande investeringar, som inte görs om man inte tror på lönsamheten i projektet. Viktiga åtgärder som förbättrar lönsamheten är stödsystem för projekten och tariffpriser för el som producerats med vindkraft. Investeringsstöd förekommer i Nederländerna, Storbritannien, Spanien och Tyskland. I Nederländerna är stödet tioårigt och i Spanien livslångt. I Tyskland är tariffnivån för havsbaserad vindkraft klart högre än i Finland. Långsiktiga och tillräckligt sporrande styrmetoder är nödvändiga för byggandet av vindkraft. SUOMEN MERITUULI OY Frilundintie 7, VAASA Puh. (06) Toimitusjohtaja Sami Kuitunen FINLANDS HAVSVIND AB Frilundsvägen 7, VASA Tel. (06) Fax (06) VD Sami Kuitunen

9 MERITUULIPUISTO, MIKSI? VARFÖR HAVSBASERAD VINDKRAFT? Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa: saasteetonta, ehtymätöntä ja ekologisesti erittäin kestävää energiantuotantoa. Vindkraft är förnybar energi: utsläppsfri, outsinlig och ekologiskt mycket hållbar energiproduktion. Tuulivoimaa voidaan rakentaa Suomessa järkevimmin tuuliselle rannikolle ja merelle. I Finland är det vettigast att bygga vindkraft längs den blåsiga kusten och till havs. Merituulivoimapuistoilla päästään merkittäviin energiantuotantovolyymeihin. Havsbaserade vindkraftsparker möjliggör betydande energiproduktionsvolymer. Tuulivoiman ympäristövaikutukset ovat hyvin rajoitettuja ja paikallisia. Vindkraftens miljöpåverkan är mycket begränsad och lokal. Tuulivoiman yhteiskunnallinen hyväksyttävys on erittäin korkea kansalaisten selkeä enemmistö kannattaa tuulivoiman lisäämistä. Samhällsacceptansen för vindkraft är mycket hög en klar majoritet av finländarna är för en utbyggnad av vindkraften.

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning YVA-konsultti / MKB-konsult Ramboll Finland Oy Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning Hankkeesta

Lisätiedot

Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse

Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse Sisältö Tuulinen vuosi 2013, toimitusjohtajan katsaus......................................... 4 Voimalaitoksen tuotanto...............................................................

Lisätiedot

INGÅ KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATPROGRAM INKOON KUNNAN ENERGIA- JA ILMASTO-OHJELMA INKOON KUNNAN ENERGIA- JA ILMASTO-OHJELMA

INGÅ KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATPROGRAM INKOON KUNNAN ENERGIA- JA ILMASTO-OHJELMA INKOON KUNNAN ENERGIA- JA ILMASTO-OHJELMA INGÅ KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATPROGRAM INKOON KUNNAN ENERGIA- JA ILMASTO-OHJELMA INKOON KUNNAN ENERGIA- JA ILMASTO-OHJELMA Kommunfullmäktige / Kunnanvaltuusto 24.3.2011 INLEDNING JOHDANTO Ingå kommuns

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternö servicepunkt Katternö palvelupiste Fingrids stamnät Fingridin kantaverkko Herrfors regionnät Herrforsin alueverkko Annan kraftledning

Lisätiedot

Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset

Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset ÖSTERBOTTENS VINDKRAFT OCH SPECIALTRANSPORTER Asiakirjatyyppi: Raportti Päivämäärä: 20.12.2012 Dokumenttyp: Rapport Datum: 20.12.2012 Tilaaja: Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 1.1 Taustaa ja hanke 1 1.2 Arviointiohjelma

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse 2008 Katternöryhmän vuosikertomus 2008 Pärmbilden: Karin Storbacka från IK Falken vann FM i 400 m, damklassen.

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2007 18. vuosikerta ENERGIATUKIEN KÄYTTÖ SUOMESSA 100 MW TUULIVOIMAA SUURIA MERITUULIPUISTOJA POHJANLAHDELLE

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2007 18. vuosikerta ENERGIATUKIEN KÄYTTÖ SUOMESSA 100 MW TUULIVOIMAA SUURIA MERITUULIPUISTOJA POHJANLAHDELLE TUULEN Nro 3/2007 18. vuosikerta SILMÄ ENERGIATUKIEN KÄYTTÖ SUOMESSA 100 MW TUULIVOIMAA SUURIA MERITUULIPUISTOJA POHJANLAHDELLE PROJEKTEJA - AHVENANMAA, HÖGSÅRA, HILSKANSAARI PÄÄKIRJOITUS Jari Ihonen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300,

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300, Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 686 Jakobstad / Isokatu 8, 686 Pietarsaari, telefon/puhelin (6) 781 53, www.katterno.fi STYRELSEMEDLEMMARNA 26 HALLITUKSIEN JÄSENET 26 Peter

Lisätiedot

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS Utkast till etapplandskapsplan för vindkraft SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN LAADITTU VASTINE Bemötanden för de erhållna utlåtandena och åsikterna PL 273 (Ratapihankatu

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013

PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013 PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013 PORVOON ENERGIA Vuosikertomus 2013 BORGÅ ENERGI Årsberättelse 2013 1 Sisältö 2-3 Porvoon Energia -yhtiöt 4-7 Toimitusjohtajan ja hallituksen

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Fortum Power and Heat Oy NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 52K30045.41 Syyskuu 2010 NAANTALIN VOIMALAITOS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO Yhteystiedot: Hankkeesta vastaava: Yhteysviranomainen:, ympäristöpäällikkö Satu Viranko

Lisätiedot

Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse

Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse Maailmassa on soita noin 400 miljoonaa hehtaaria eli noin 5 % kaikesta maapinta-alasta. Suomen soiden ja turvemaiden pinta-ala on 9,15 miljoonaa hehtaaria,

Lisätiedot

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen 0041 Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Max Nilsson Oy Katternö Ab vice ordförande, varapuheenjohtaja Oy Herrfors Ab vice ordförande,

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus

Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus STYRELSEMEDLEMMARNA 2007 HALLITUKSIEN JÄSENET 2007 Peter Boström Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Oy Katternö Kraft Ab ordförande/puheenjohtaja

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING FORUM3/2006 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 6 Maailmanperintöstatuksen uskotaan tuovan turisteja Världsarvsstatusen tros locka turister s.

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

SARJA B 2011:8 RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2011:8 RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2011:8 RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Ruoppausmassojen meriläjitysalue Helsingin edustalla Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi

Lisätiedot

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen 25 t Alf Stenvik Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen t Göran Backstedt Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen Tuula Loikkanen u Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/

Lisätiedot

Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2013 2014

Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2013 2014 Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 ÖSTERBOTTENS FÖRBUND / Pohjanmaan liitto 2013 Omslagsbild/Kannen kuva: ÖFPL/Göran

Lisätiedot

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008 GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008 Kalliolämpö säästää luontoa Kotimaiset energiamuodot tulossa Geomatkailija kiertää Pohjanmaata GeoFoorumi 1/2008 Julkaisija: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

vähänkyrön TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus

vähänkyrön TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus vähänkyrön TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Vähänkyrön kuntaan Kyrönjoen eteläpuoliselle alueelle sijoittuvaksi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Raportteja 84 2012 Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Pohjanmaan ja KESKI-POHJANMAAN maakunta LANDSKAPET österbotten OCH mellersta österbotten Maaseudun hanketuet 2007-2011

Lisätiedot

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot