MUOTOILUALAN MÄÄRITELMÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUOTOILUALAN MÄÄRITELMÄT"

Transkriptio

1 MUOTOILUALAN MÄÄRITELMÄT MUOTOILUN TUNNUSPIIRTEITÄ Merkittävä taidehistoriallinen murros muotoilun näkökulmasta Keski- ja Pohjois-Euroopassa on ollut taideakatemioiden suuri aikakausi 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla. Tuona kautena kuvataide jakautui maalaus- ja kuvanveistotaiteeseen sekä sovellettuun taiteeseen kuten käsi- ja taideteollisuuteen. Ajalle oli tyypillistä erotella korkeamman asteen taide eli vapaa kuvataide soveltavista taiteen muodoista. Pohjoismaissa taulumaalaus, stafliamaalaus, tuli muotiin romantiikan ajalla ja siinä yhteydessä erottautuivat kuvataiteilijat ja koristemaalarit eli käsityöläiset omiksi ammattikunnikseen luvun lopulla taiteilijoiden kiinnostus kokonaistaideteoksista johti taideteollisuuden, taiteen ja arkkitehtuurin lähentymiseen, klassisismin hengessä. Seuraavan vuosisadan alkaessa oli maahamme rantautunut uusi taideteollisuustyyli, l art nouveau, joka sai kotikutoisen versionsa karelianismin hengessä. Taiteilijan, käsityöläisen ja arkkitehdin roolit sekoittuivat renessanssihenkisessä taiteilija heroksessa, luotiin kokonaisteoksia. i Vuosisadan alussa kaupunkirakenteen murros teollistumisen kautta johti kulutustavaratuotannon voimakkaaseen kasvuun ja muotoilutarpeen lisääntymiseen. Ongelmana kuitenkin oli uusien tuotanto-menetelmien tarjoama monistettavuus ja toisaalta teollisen suunnittelun kypsymättömyys. Kitschiä vastaan nousi ideologisia liikkeitä kuten William Morrisin ja John Ruskinin perustama Art and Craft liike. ii Morrisin ajatuksena oli, että soveltavan taiteen tavoitteena oli tarjota kuluttajalle laadukasta ja esteettisesti kestävää kansantaiteeseen pohjautuvaa käsityötä. iii 1919 Bauhausin perustamisen yhteydessä kirjattiin ylös myös käsityön, taiteen ja arkkitehtuurin kolmiyhteys, joka vaikutti voimakkaasti Suomenkin taideteollisuuden muotoutumiseen sotien välisenä aikana. Käsityön ja taiteen liitosta siirryttiin vähitellen käsityön ja teollisuuden liittoon, joka sittemmin peilautui taideteollisuuden ja taidekäsityön dualismina luvulla nousi esille arkitavaran ja uniikkisuutta painottavan taidekäsityön välinen suhde. Tahto yhtenäisyyteen iv nousi muotoilustrategiaksi ja sen avulla pyrittiin karsimaan individualistista hajaannusta ja kulttuurillista fragmentoitumista. Tavoitteena oli hyvä ja yhtenäinen muoto. v

2 Perinteisesti muotoilun arvioinnissa on eroteltu ongelma ja siihen kehitetty ratkaisu. Laadunmäärittelyyn on tarvittu kolmen tekijän: taiteen, teknologian ja tieteen työkalut. Näiden työkalujen keskinäinen suhde ja soveltuminen suunnittelukohteeseen ovat määränneet toteutuksen onnistumisen. Näiden instrumenttien toimivuutta voidaan hahmottaa mm. muotoiluhistorian kolmessa ajanjaksossa, joissa kussakin painotukset ovat merkinneet sekä arviointityökalujen luonnetta että muotoilupedagogiikan suuntaa: vi Suomessa 1950 ja 1960-luvuille oli tyypillistä termien hajanaisuus ja epätarkkuus. Käytössä oli käsitteitä, jotka liittyivät taiteen ja käsityön liittoon kuten koristetaide, taidetyö ja termejä, jotka yhdistivät käsitteet taide teollisuus: käyttötaide ja esinetaide. Samoin 1950-luvun loppupuolen teollisuuden painotus näkyi termeissä: hyötytaide, tehdastaide ja teollisuustaide. vii Taidekäsityön yksilöllisyys ja kiinnostavuus mahdollisti teollisten tuotteiden ja uniikkiesineiden yhteisesiintymiset kansainvälisillä areenoilla. Suomessa taidekäsityön lähestyminen kohti soveltavia taiteen lajeja käynnistyi voimakkaasti 1960-luvulla luvulta lähtien taidekäsityön käsitteistöstä käyty debatti on keskittynyt vastakohtaistamaan taiteellisuuden ja käytännöllisyyden sekä materiaalisuuden ja arvon käsitteet. viii Samassa yhteydessä teoksen ja tuotteen käsitteet ovat kytkeytyneet toisiinsa synnyttäen tarkoituksellistakin epätarkkuutta esineiden peruslähtökohdista.

3 Suomalaisen esinemuotoilun puhdaslinjaisuus saavutti huippunsa 1900-luvun puolivälissä. Tuotantotekniikan kehittyminen yhdessä käyttökelpoisuutta ja rationaalisuutta korostavan muotoiluihanteen kanssa puhdistivat esineet ornamentaalisista kliseistä. Modernismin hengessä muotoilijat riisuivat esineet taiteen emotionaalisista, käyttöä halveksivista, piirteistä. Ajanhenkeen kuului korostaa niukkuuden estetiikkaa ja muotoilijan sosiaalista vastuuta. Tänä aikana funktionaalisuudesta kehittyi funktionalismin tyyli, joka alkuvaiheiden muotoilija keskeisyyden jälkeen kehittyi anonyymiseksi teolliseksi muotoiluksi. Sosiaalinen rationaalisuus yhdistettynä tuotantoteknologian ja muotoilun rationaalisuuteen saavutti huippunsa 1970-luvulla luvusta lähtien on esineympäristö voimakkaasti teknistynyt ja käsitteellistynyt. Jokapäiväisiä toimintoja ohjaavat elektroniset laitteet. Koneiden sisältämät komponentit pystyvät suoriutumaan yhä vaikeammista tehtävistä korvaten ihmisen omaehtoisen toiminnan. Käyttäjän ja esineen suhde kiteytyy laitteen kuoreen, joka kätkee sisäänsä toimintoja, joita kantaja ei useinkaan voi tai ei saa nostaa esiin. Muotoilijan tehtäväksi on tullut käyttöliittymän suunnittelu: miten käyttää esineitä oikein ja helposti. Ammattikunnan keskeisiksi osaamisen alueiksi ovat nousseet virtuaalisten mallinnusohjelmien soveltaminen muotoiluun sekä uusien tuotanto-, myynti- ja kulutusstrategioiden laadinta. Muotoilutyö on varsinkin, 1990-luvulta lähtien, laajentunut käsittämään muotoilujohtamisen (design managementin) ja yritysidentiteetin suunnittelun ( brand managementin) kentät luvun alussa muotoiluun on kohdistettu suuria, kansantalouttakin vahvistavia, odotuksia ja se on haluttu nähdä eräänä merkittävänä kansainvälisenä kilpailuvalttina. Muotoilu on liitetty uusiin teollisuuden aloihin kuten kulttuuriteollisuus ja tekijänoikeusteollisuus. Muotoilun osa-alueet Yleisesti termiä esinekulttuuri käytetään yläkäsitteenä, joka sisältää visuaalisten taiteiden, soveltavien taiteiden ja arkkitehtuurin osa-alueet. Muotoilua (rinnakkaisena terminä design) pidetään yhtenä soveltavien taiteiden alueista. Muotoiluun puolestaan kuuluu taidekäsityö, taideteollisuus ja teollinen muotoilu. ix

4 Käsityö puolestaan kuuluu taidolliseen perustaan, johon jokainen esinekulttuurin alalaji nojaa. Käsityön peruselementit ovat luova ideointikyky, kädentaito ja kokonaiskuvan hallinta, alakohtaisten työkalujen ja tekniikkojen hallinta sekä materiaalituntemus. x Taidekäsityö on muotoilun alalaji ja sisältää aloja kuten tekstiilitaide, keramiikkataide, metallitaide, lasitaide ja korutaide. Lähtökohtina taidekäsityössä ovat teoksen

5 käsityötaidon innovatiivinen ja uudistava ote, sekä töiden ainutkertaisuus ja korkea taiteellinen status. Taideteollisuus käsittää alat, joiden yhteys sarjavalmisteisuuteen on määräävä suunnittelun lähtökohta, lisäksi prosessi sisältää käsityövaltaisia työvaiheita. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi keramiikka- ja lasimuotoilu, tekstiili- ja vaatetusmuotoilu, huonekalusuunnittelu sekä korumuotoilu. Teollinen muotoilu sisältää teollista tuotantoa tukevat suunnittelualat sekä palvelumuodot, jotka tukevat teollista valmistettavuutta. Teollisen muotoilijan ammattikuvaan kuuluu yhtä hyvin sarjavalmisteisen kulutushyödykkeen suunnittelu kuin yrityksen tulevaisuuden muotoilustrategian laadinta. Kirjallisuus: Findeli, Alain. 1995, Design History or Design Studies: Methodological, Epistemological and Pedagogical Inquiry. Design Issue: Volume 11, No 1 Spring Greenberg, Clement Avantgarde ja kitsch. Suom. Leevi Lehto. Teoksessa Jaakko Lintinen (toim.): Modernin ulottuvuuksia. Taide, Helsinki 1989, Ihatsu, Anna-Marja Craft, Art-craft or Craft-design? In pursuit of the British equivalent for the Finnish Consept käsityö. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia N:o 69. Joensuu Kalha, Harri Muotopuolen merenneidon pauloissa. Suomen taideteollisuuden kultakausi: mielikuvat, markkinointi, diskurssit. Apeiron, Helsinki Kruskopf, Erik Suomalaisen muotoilun vaiheita. WSOY, Helsinki Maldonado, Thomas Max Bill. Nueva Vision, Buenos Aires Periäinen, Tapio Metropoleista muotoiluun Rakennusalan kustantajat, Helsinki Takala-Schreib, Vuokko Suomi muotoilee. Unelmien kuvajaisia diskurssien vallassa. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu A 23, Helsinki i Kruskopf (S.58 69) sekä Periäinen (luku 1) ii Artikkelissaan Avantgarde ja kitch Clement Greenberg käsittelee mainiosti roinan luonnetta ja syntymää. (Greenberg

6 1989). iii Morris (1901 s.38 39). Aiheen piiriin ohjasi Vuokko Takala-Schreibin lisensiaattityö. (Takala-Schreib 1995, s.67-68). iv Termi on Maldonadolta. (Maldonado 1955). v Takala-Schreib 1995 (s.155) Samoin aiheesta on kirjoittanut Erik Kruskopf (Kruskopf s.212). vi Findeli. vii Kalha (s. 14) viii Kruskopf (s.61) ix Sovellettu Opetushallituksen kehittämisohjelmasta vuodelta x Jaottelun pohjana on käytetty Anna-Marja Ihatsun tekemää käsityön määrittelyä. (Ihatsu S.37 44).

Muotoilun kansainvälistyminen

Muotoilun kansainvälistyminen Katja Oksanen-Särelä Muotoilun kansainvälistyminen Tuki, esteet ja mahdollisuudet TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 40 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS No 40 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013

Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013 Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013 Raportti muotoilualojen yrityksistä, yritysprofiilista, markkinoista, kasvuyrittäjyydestä ja lähiajan suhdanneodotuksista 1 Muotoilualan yritysten

Lisätiedot

POHJOINEN DESIGN - DESIGN POHJOISESSA? Pohjoisen käsityömuotoilun asema alan toimijoiden kokemana

POHJOINEN DESIGN - DESIGN POHJOISESSA? Pohjoisen käsityömuotoilun asema alan toimijoiden kokemana POHJOINEN DESIGN - DESIGN POHJOISESSA? Pohjoisen käsityömuotoilun asema alan toimijoiden kokemana Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Kevät 2008 Irma Annanpalo SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1.1

Lisätiedot

SUOMALAISTEN DESIGNYRITYSTEN BRÄNDIVIESTINTÄ

SUOMALAISTEN DESIGNYRITYSTEN BRÄNDIVIESTINTÄ SUOMALAISTEN DESIGNYRITYSTEN BRÄNDIVIESTINTÄ Salla Koskinen Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2010 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta HUMANISTINEN Tekijä

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

Teollisen muotoilun teknologiaohjelman esiselvitys

Teollisen muotoilun teknologiaohjelman esiselvitys Teollisen muotoilun teknologiaohjelman esiselvitys Eija Nieminen, Juha Järvinen Teknologiakatsaus 119/2001 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma Esiselvitys Eija Nieminen Juha Järvinen Työryhmä Vesa Jääskö

Lisätiedot

Taiteilija, taide ja teollisuus

Taiteilija, taide ja teollisuus Taiteilija, taide ja teollisuus Tiina Huokuna Tapio Wirkkala (1915 1985) teki taideteollisia esineitä, mutta oli kiinnostunut myös koneista, joilla niitä tehtiin. Ideasta ja kädenjäljestä syntyi lopputulos

Lisätiedot

Muotoilun ja kannattavuuden moninaiset yhteydet 1

Muotoilun ja kannattavuuden moninaiset yhteydet 1 LTA 4/02 P. 381 400 ANTTI AINAMO Muotoilun ja kannattavuuden moninaiset yhteydet 1 TIIVISTELMÄ Monet käytännön liikkeenjohtajat uskovat, että muotoilulla eli tuotekehityksen ensimmäisellä vaiheella on

Lisätiedot

Taiteen maisterin opinnäyte Saara Saarinen // Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu

Taiteen maisterin opinnäyte Saara Saarinen // Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin opinnäyte Saara Saarinen // Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu Kannen kuvassa Secco Shopin myymä Taija Lehtosen suunnittelema rintakoru, joka on valmistettu käytetyistä vetoketjuista.

Lisätiedot

2.1 KOKEILEVAN TEKSTIILITAITEEN TAUSTOJA

2.1 KOKEILEVAN TEKSTIILITAITEEN TAUSTOJA 35 Jako taiteen osa-alueisiin Fine Arts ja Crafts palautuu I8oo-1uvun 10 pun Eurooppaan, erityisesti Englantiin. Jaosta kaytetaan myos nimityksia puhtaat taiteet ja soveltavat taiteet, tai nykyaan taide

Lisätiedot

Halutun yhtenäisen yrityskuvan edistäminen

Halutun yhtenäisen yrityskuvan edistäminen Kari Pilkkakangas Halutun yhtenäisen yrityskuvan edistäminen 1 (53) Halutun yhtenäisen yrityskuvan edistäminen Visuaalisen yrityskuvatyöprosessin luonne ja visuaalisen yrityskuvan periaatteet Helsingin

Lisätiedot

KATSAUSARTIKKELI: TAITEILIJUUS JA TUTKIJUUS TUTKIVASSA TAIDEPROSESSISSA

KATSAUSARTIKKELI: TAITEILIJUUS JA TUTKIJUUS TUTKIVASSA TAIDEPROSESSISSA LIISA-MARIA NITOVUORI ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 14 2/2007. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/2_07/nit2_07.pdf] KATSAUSARTIKKELI: TAITEILIJUUS JA TUTKIJUUS

Lisätiedot

Esteetön suunnittelu Suomessa

Esteetön suunnittelu Suomessa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Konetekniikan tutkinto-ohjelma Esteetön suunnittelu Suomessa Kandidaatintyö 14.12.2010 Pauli Immonen AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

Miten ITE-taiteesta tuli ilmiö? Kuin suihku tunkkaisille kyynisille aivoille

Miten ITE-taiteesta tuli ilmiö? Kuin suihku tunkkaisille kyynisille aivoille Miten ITE-taiteesta tuli ilmiö? Kuin suihku tunkkaisille kyynisille aivoille Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Kevät 2014 Johanna Hautamäki Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Henrik Mattjus

TAMPEREEN YLIOPISTO. Henrik Mattjus TAMPEREEN YLIOPISTO Henrik Mattjus MILLAISEKSI RAKENTAISIN TALONI? Modernismi ja modernisaatio maaseudun rakennussuunnittelussa 1920- ja 1930-luvuilla Historian pro gradu -tutkielma Tampere 2014 Tampereen

Lisätiedot

Luovuuden merkitys Applen menestyksessä

Luovuuden merkitys Applen menestyksessä Luovuuden merkitys Applen menestyksessä Kriittinen näkökulma muotoiluun ajattelutapana Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Kevät 2011 Veli Moilanen Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta

Lisätiedot

Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA. Johtaminen Syksy 2011

Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA. Johtaminen Syksy 2011 Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Johtaminen Syksy 2011 1 JOHDANTO... 4 1.1 Yliopisto yritys yhteistyö... 4 1.2 Ongelmanasettelu... 5 1.3 Projektitutkimuksen

Lisätiedot

Petra Falin PRAKTINEN DIFFUUSIO. Muotoilu asiantuntijuuden alueena ammatillisen identiteetin näkökulmasta

Petra Falin PRAKTINEN DIFFUUSIO. Muotoilu asiantuntijuuden alueena ammatillisen identiteetin näkökulmasta Petra Falin PRAKTINEN DIFFUUSIO Muotoilu asiantuntijuuden alueena ammatillisen identiteetin näkökulmasta AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA, joka Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

Vaatteita ja kuvataidetta vaatesuunnittelijat taiteen tekijöinä?

Vaatteita ja kuvataidetta vaatesuunnittelijat taiteen tekijöinä? Vaatteita ja kuvataidetta vaatesuunnittelijat taiteen tekijöinä? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetusala Syksy 2013 Kati Hokkanen Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta Työn nimi: Vaatteita ja

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa : kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti

Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa : kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa : kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO KULTTUURITEOLLISUUSTYÖRYHMÄ 1. JOHDANTO 2. TOIMENPIDESUOSITUKSET Sisältö-Suomi Tiivistelmä toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Muotoilukoulutus murroksessa

Muotoilukoulutus murroksessa Muotoilukoulutus murroksessa Selvitys muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvasta 2 Muotoilukoulutus murroksessa Muotoilu- koulutus murroksessa Selvitys muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvasta

Lisätiedot

Konseptisuunnittelu,

Konseptisuunnittelu, OPINNÄYTE 17 10 2005 Jonna Iljin Konseptisuunnittelu, mitä se on? Digitaalisen viestinnän suunnittelijan näkökulma. Avainkäsitteet concept; concept design; conceptual design; konsepti; konseptisuunnittelu;

Lisätiedot

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan

BARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan TEKBARO Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan Mika Naumanen, 14.1.24 Sisältö Sisältö TEKNOLOGIABAROMETRIN TAUSTA...1 ESISELVITYKSESTÄ

Lisätiedot

K A R I N K R O K F O R S. Typologinen joustavuus pientalosuunnittelun uudistamisen välineenä. Karin Krokfors

K A R I N K R O K F O R S. Typologinen joustavuus pientalosuunnittelun uudistamisen välineenä. Karin Krokfors Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 2006/26 Arkkitehtuuri II AIK A ASUNTOARKKITEHTUURISSA Typologinen joustavuus pientalosuunnittelun uudistamisen välineenä Karin Krokfors K A R I N

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUSTEN ARVO ASIAKKAALLE

MARKKINATUTKIMUSTEN ARVO ASIAKKAALLE TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu MARKKINATUTKIMUSTEN ARVO ASIAKKAALLE Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011 Ohjaaja: Hannu Kuusela Ella Toivonen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin

Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin Annukka Jyrämä ja Tuuli Mattelmäki (toim.) Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin Verkosto- ja muotoilunäkökulmia kaupungin palvelujen kehittämiseen Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen suunnittelu ja kaupunkisuunnittelijan esteettinen asiantuntemus

Vuorovaikutteinen suunnittelu ja kaupunkisuunnittelijan esteettinen asiantuntemus K I R J A L L I S U U S Abbott, Andrew (1988). The System of Professions. An Essay on the Division on Expert Labour. The University of Chicago Press, Chicago. Demokraattinen suunnittelu (1973). Suomen

Lisätiedot

Timo Parkkola (toim.) Tilaa verkostoille!

Timo Parkkola (toim.) Tilaa verkostoille! Timo Parkkola (toim.) 1 Tilaa verkostoille! 2 3 Tilaa verkostoille! Luovan talouden verkostojen määritelmiä, toimijoita ja solmukohtia Timo parkkola (toim.) 4 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät ja

Lisätiedot

Suomen. maabrändin RAKENTAMINEN

Suomen. maabrändin RAKENTAMINEN Suomen maabrändin RAKENTAMINEN Teemu Moilanen & Seppo Rainisto 2008 Sisältö Tiivistelmä Osa 1. Maabrändin kehittämisen teoreettinen viitekehys 1.1 Mikä brändi on? 1.2 Maakuva ja maabrändi. Yksi vai useampi

Lisätiedot