OTTEITA LUONNOKSESTA SUOMEN SUSIKANNAN HOITOSUUNNITELMAKSI:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OTTEITA LUONNOKSESTA SUOMEN SUSIKANNAN HOITOSUUNNITELMAKSI:"

Transkriptio

1 TÄMÄ ON TÄYSI FLOPPI ; NÄIN MEITÄ KUSETETAAN TAI AINAKIN YRITETÄÄN! (, Imatra ) OTTEITA LUONNOKSESTA SUOMEN SUSIKANNAN HOITOSUUNNITELMAKSI: unnitelmaksi.pdf "Kannanlaskun keskeisimpänä syynä pidetään susien laitonta tappamista." - todella törkeää syyllistämistä ilman todellista näyttöä; syytökset salakaadoista vain jatkuvat kuten ennenkin. Erittäin edesvastuutonta tekstiä! "Kannanhallinnassa susireviirillä asuvien ihmisten huolet ja tarpeet otetaan huomioon sellaisilla toimenpiteillä, jotka eivät vaaranna lauman elinvoimaisuutta." - kuten tähänkin mennessä on tehty, "eihän lauman elinvoimaisuutta voi heikentää" ja siten lupia ei olla myönnetty eikä uhkakuvia otettu vakavasti, eli oikeasti susireviireillä asuvien ihmisten huolia sekä tarpeita ei KÄYTÄNNÖSSÄ oteta huomioon edelleenkään. "Pienin elinvoimainen susikanta on 25 lisääntyvää paria. Lisääntyviksi pareiksi lasketaan sellaiset parit, joilla on arvioituna ajankohtana jälkeläistuottoa. Suomen ja Venäjän valtakunnan rajan molemmilla puolilla elävistä lisääntyvistä pareista puolet lasketaan osaksi Suomen susikantaa." - susikantaa siis kasvatetaan entisestään ja tämä ei totisesti tiedä susialueiden asukkaille ainakaan muutosta parempaan! "Tavoite 6. Puuttua suteen kohdistuvaan laittomaan tappamiseen tehokkaasti. Suunnitelmallinen susikannan hoito voi onnistua, jos susien laiton tappaminen saadaan kitkettyä. Laittomuuksien ehkäisyssä paikallisyhteisöillä on tärkeä rooli. Keskeisimmässä asemassa laittomuuksien kitkemisessä ovat susireviirialueiden metsästysseurat. Myös poliisin tulee lisätä valvontaan liittyvää aktiivisuutta susireviirialueilla. Susien laittoman tappamisen ehkäisyn toteutumista seurataan ilmitulleiden tapausten kautta." - törkeää syyllistämistä koskien susien salakaatoja ilman näyttöjä. Lisäksi veronmaksajien rahoja tuhlataan poliisiresurssien lisäämisen koskien valvontaa (rahaa siis valtiolla on tällaisiin asioihin) TAI sitten pienistä

2 poliisivoimista otetaan tehtävää hoitamaan henkilöitä ja näin poliisin OIKEA TYÖ eli oikeiden rikollisten jahtaaminen jää entistä vähemmälle huomiolle (turha soittaa enää jos naapuri kirveellä oveen kolkuttaa kun poliisit ovat valvomassa susilauman elinvoimaisuutta, vink) "Sähköisessä keskustelufoorumissa ja reviirityöpajoissa reviiritason suunnittelun ja päätöksenteon tueksi esitettiin muutamasta organisaatiosta koostuvaa ryhmää, foorumia tai toimielintä."..."kaikissa työpajoissa esitettiin, että siihen voisivat kuulua edustaja riistanhoitoyhdistyksestä, kunnan maataloustoimesta sekä paikallisesta luonnonsuojeluyhdistyksestä. Näiden lisäksi yhteistyöryhmään voisivat kuulua poliisin, Metsähallituksen ja/tai rajavartioston edustaja. " - missäs metsästyskoirien edustajat; enitenhän ylisuuri susikanta on verottanut metsästyskoirien käyttöä! On todella mielivaltaisen törkeää, ettei metsästyskoirakulttuuria edelleenkään huomioida mitenkään sudensuojelupolitiikassa ja tähän me metsästyskoiraharrastajat emme voi mitenkään alistua! "Luonnonvarakeskus tiedottaa susien GPS pannoituksista ja saaduista sijaintitiedoista myös jatkossa. Paikkatietoa julkaistaan internetissä elokuun puolesta välistä helmikuun loppuun välisellä ajalla, jolloin metsästyskoiratoiminta on aktiivisinta. Susien lisääntymiskaudella sekä pentuvaiheen aikana pantaseurantatietoa ei julkaista." - todellinen epäluottamuslause rehellisiä kansalaisia kohtaan; varmasti nämä "viisaat" luullen epäilevät, että jotkut kävisivät tappamassa pentuja pesille tms. Tälla tavallako sitä luottamusta eri tahojen välille rakennetaan, tuskin! Tuohan on suoraa tekstiä jossa lähtökohtana on pitää epärehellisinä ihmisiä jotka ovat kiinnostuneet susien liikkeistä. "Kaikilla susireviirialueilla sudet saattavat yksittäisinä kertoina kulkea lähellä ihmisasutusta. Sudet voivat tulla lähelle asuin tai eläintuotantorakennuksia joko ajautumalla tai erityisesti hakeutumalla. Usein vierailut tapahtuvat öiseen aikaan. Tätä ei voida pitää sudelle epätyypillisenä käyttäytymisenä. Sen sijaan toistuvasti ja säännönmukaisesti pihoilla vieraileva susi käyttäytyy epätyypillisesti ja sutta voidaan pitää sellaisena uhkana ja turvallisuutta heikentävä tekijä, jonka perusteella suteen voidaan kohdistaa karkotustoimenpiteitä tai viimesijaisena keinona lopettaa eläin." - vai on se luontaista kun sudet kulkevat lähellä ihmisasutusta ja sittenkin kun tekevät näin USEASTI niin ensin pitää yrittää vain niitä karkottaa; kattiloillako vai talvisin lumipalloilla! Milloin sudesta on tullut ihmisasutuksia kaihtamaton peto - eikö sen pitänytkään olla erämaissa viihtyvä harvinaisuus; näin ne lajinmääritykset vain muuttuvat, heh ;) "Kriteerien täyttyessä ongelmaan etsitään ratkaisuja tilannekohtaisen arvion perusteella. Tämä tapahtuu poliisin tai Suomen riistakeskuksen johdolla, yhdessä paikallisten suurriistavirka aputoimijoiden kanssa. Sekä poliisilain että metsästyslain mukaan ensisijaisena tavoitteena on löytää sellainen tyydyttävä ratkaisu, joka ei pakota suden tappamiseen. Asutuksen läheisyydessä vierailevien susien karkotukset koirilla, erilaiset ääni ja valopelotteet yhdistettynä kipuun saattavat muuttaa suden käyttäytymistä ja luoda ihmisarkuutta sudelle. "

3 - sama tahti jatkuu edelleen; eihän nyt sutta saisi tappaa vaikka portaille tulisi! "Koska karkotusoperaatiot tehdään poliisin määräyksellä, on luontevaa, että tiedotuksesta vastaa poliisi"... "Poliisi määrää ihmisarkuuden menettäneiden susien tappamisesta. " - kuten tähänkin asti ja jossakin päin "vihertävä" poliisisetä ei anna lupaa häirikkösuden tappoon sitten millään, että shillalailla, heh ;) "Suomen riistakeskus myöntää metsästyslain mukaiset kannanhoidolliset poikkeusluvat. Maa ja metsätalousministeriön asetus rajoittaa Suomen riistakeskuksen toimivaltaa siten, ettei Suomen riistakeskus voi myöntää asetuksen saalismäärää enempää poikkeuslupia. Asetuksessa määrätty saalismäärä ei ole myöskään määrä joka tulisi saavuttaa." - koska asetuksessa määrätty saalismäärä ei ole määrä joka tulisi saavuttaa, niin sinne meni "luvatut" susiluvat; selvää politikointia - luvataan jotakin ja kuitenkaan ei ole tarkoituskaan toimia lupausten mukaisesti. Sama mieletön sudensuojelubuumi jatkuu - tosin nyt pahempana kuin ennen! "Poikkeuslupien myöntämisen edellytyksenä kaikissa tapauksissa on, ettei ole muuta tyydyttävää ratkaisua. Myönnettäessä poikkeuslupia edellytetään myös, ettei päätös haittaa lajin suotuisa suojeluntason säilymistä. Lisäksi kannanhoidollisia poikkeuslupia myönnettäessä edellytetään, että poikkeuslupa myönnetään lajin vahvalle esiintymisalueelle, tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen yksilöiden pyydystämiseksi tai tappamiseksi. " - suotuisaan suojelutasoon vedoten, tarkoin valvotuissa oloissa ja lupia heruu yhtä vähän kuin tähänkin asti; tämähän oli odotettavissa, valitettavasti! "Sisäministeriön poliisiosaston tulee kohdistaa nykyistä suuremmat taloudelliset resurssit metsästyksen valvontaan. Susien laittomat tapot ovat vakavaa metsästysrikollisuutta, ja siksi sen torjunnalla on merkittävät vaikutukset koko yhteiskuntaan. Jokaiselle poliisiasemalle, jonka alueella on susireviiri, tulee nimetä vähintään yksi eräasioihin perehtynyt henkilö ja tälle varahenkilö. Valvonta ei nojaudu pelkästään näiden henkilöiden työpanokseen, vaan he toimivat yhteyshenkilöinä ja paikallisina asiantuntijoina sekä jakavat valvontatietoa muulle poliisihenkilöstölle. Lisäksi jokaiselle poliisilaitokselle tulee nimetä vähintään yksi metsästysasioihin perehtynyt eräyhdyshenkilö päättämään susien poistomääräyksistä sekä koordinoimaan salametsästyksen valvontaa ja yhteistoimintaa eri viranomaisten välillä. Mallina voidaan pitää sitä, miten eräyhdyshenkilöt on nimetty Itä Suomen poliisilaitoksen alueella Pohjois Savossa. Erävalvonta asioihin perehtyneiden poliisiyhteyshenkilöiden nimeäminen on kaikkien suteen liittyvien intressiryhmien yhteinen näkemys. Reviirikohtaisesti nimetään myös paikallinen susireviirivastaava, joka toimii yhteyshenkilönä poliisin suuntaan ja välittää tietoa muun muassa susien pihakäynneistä" - rahaa kyllä löytyy susien suojeluun vaikka yhteiskunnastamme elintärkeistä asioista tinkitään vedoten rahan puutteeseen. Mieletöntä, törkeää, edesvastuutonta - petosta ja taas petosta virkamiesten osaavista kynistä (tyhmähän ei tätä tietenkään ymmärrä kuinka osaamatonta kansaa vedätetään). Kyllä tässä on kieroutuneet virkamiehet lain nojalla hienosti tehneet kynällään laittomuuksia tekstin muodossa - joka

4 sitten tietysti toteutetaan käytännössä susialueiden asukkaiden kustannuksella! "Poliisin tulee tiedottaa valvontatyöstä säännöllisesti mediatiedotteilla, joilla ehkäistään ennalta laittomuuksia sekä kannustetaan kansalaisia ilmoittamaan salametsästykseen liittyvistä epäilyistä viranomaisille." - tekemällä tehdään VASIKKAYHTEISKUNTAA, jossa kansalaiset kyttäävät toinen toisiaan; hyvästi naapurisopu ja tervetuloa Korean malli - kaikki vain järjettömän sudensuojelun takia! Tästä tulee väkisinkin mieleen vanha laulu; "sua kuunnellaan, seinilläkin korvat on", heh ;) "Erätarkastajilla on tärkeä rooli susien laittoman tappamisen ehkäisyssä... Lisäksi tulee tarkastella erätarkastajien toimintavaltuuksien laajentamista myös yksityismailla tapahtuneiden epäiltyjen rikosten paikkatutkintaan maastossa. Metsästyksenvalvonnan viranomaisten toimivaltuuksia tulee tarkastella myös laajemmin ja varmistaa, että käytössä ovat riittävän tehokkaat keinot laittomuuksien selvittämiseen." - ei ole enää yksityisten maatkaan yksityisten täydellisessä omistuksessa saatikka valvonnassa; VALTIO vie sudensuojelun nimissä maanomistajilta oikeuksia omaan omaisuuteensa! "Valvonnan kehittämiseen tulee varata riittävästi taloudellisia resursseja." - mistä ne nyt löytävät rahaa kun vanhukset makaavat hoitolaitoksissa huonoissa oloissa, kouluja laukkautetaan, palveluja vähennetään, terveyspalvelut ajettu alas puhumattakaan esimerkiksi tärkeästä LASTENSAIRAALASTA johon kerätään varoja kerjäämällä kansalaisilta!?? "Noin puolet tilanteista, joissa susi on tappanut koiran, on tapahtunut pihapiirissä. Pihassa koiran tappaa usein yksinäinen susi tai susipari. Omistaja on voinut esimerkiksi laskea koiran vapaaksi pihapiiriin illalla, jolloin koira on lähtenyt lähellä olleen suden perään tai tullut muutoin suden yllättämäksi. Pihapiirin koiria voidaan suojata tämänkaltaisilta tilanteilta pitämällä ne koiratarhassa." - koirat aitaukseen ja lisää susia maahamme; meno vain pahenee - ei suinkaan parane! On se kumma, että edes kehtaavat ehdottaa tällaista - sehän tarkoittaa käytännössä, että susien sallitaan pyöriä pihapiireissä EDELLEEN koiria sekä muita kotieläimiä kyttäämässä. Ai niin - sehän onkin uuden tulkinnan mukaan suden luontaista käytöstä, hah "Suunnitelmallinen hirvieläinkantojen hoito, jossa turvataan sudelle riittävät ravintoresurssit todennäköisesti vähentää koiriin ja muihin kotieläimiin kohdistuvia vahinkoja." - siinä hirvimiehille "pähkinää purtavaksi"; hyvästi määrältään suuret hirvenpyyntiluvat - nyt syötetään hirviä susille!

5 "Valtion varoilla avustetaan petoaitatarvikkeiden hankintaa eläintuotantotiloille, joille sudet aiheuttavat merkittävää uhkaa." - uskomatonta verorahojen tuhlausta ikään kuin tärkeimpiä kohteita ei olisi! "Sekä metsäpeuran että hirvikannan hoidossa tulee huomioida susilauman saalistus. Ruotsissa metsästäjien hirvisaalis on pienentynyt merkittävästi susireviirialueilla. Pienimmillä susien käyttämillä reviirialueilla metsästäjien saalis on jopa puolittunut, kun tavoitteena on ollut säilyttää hirvikannan tiheys ennallaan" - näin siis muualla, ihan kohta jo meilläkin. Se on metsästäjillä siirtyminen hirvenlihasta vaikkapa pakastettuun broileriin, heh ;) "Euroopan luonnonvaraisten eläin ja kasvilajien suojelusta tehdyn sopimuksen (ns. Bernin sopimus) pysyvän komitean suosituksessa43 esitetään, että epäillyt koiran ja suden risteymät tulee varmistaa. Tämän tekevät viranomaisten määrittelemät toimijat, geneettisten tai/ja morfologisten ominaisuuksien perusteella. Risteymiksi todetut yksilöt poistetaan viranomaispäätöksellä. Poiston toteuttavat viranomaisten valtuuttamat toimijat."..."dna perustaisesti tunnistettu risteymäyksilö poistetaan luonnosta Suomen riistakeskuksen myöntämällä luvalla. Erityistapauksissa yksilö voidaan tunnistaa risteymäksi myös morfologisten ominaisuuksien perusteella. Tällöinkin tunnistuksen tekevät Suomen riistakeskuksen tähän tarkoitukseen määrittelemät asiantuntijat. Risteymäyksilön poistavat suurriistavirka aputoimijat." - siis kuten tähänkin asti; ja jokainen koirasusi on tietysti aito susi, kun tunnistuksen tekevät Suomen riistakeskuksen asiantuntijat, hah hah LOPPUTIIVISTELMÄ: - Odotukset, että sudensuojelupolitiikka muuttuisi paremmaksi siten, että susialueiden asukkaiden toiveet OIKEASTI huomioitaisiin osoittautuivat pettymykseksi. Todellisuudessa tämän luonnoksen mukaan sudensuojelua TEHOSTETAAN, valvontaa TEHOSTETAAN ja susimäärää KASVATETAAN.

Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Suomen susikannan hoitosuunnitelma Suomen susikannan hoitosuunnitelma Sisältö JOHDANTO... 3 1 SUSIKANNAN HOIDON TAVOITTEET... 4 2 YHTEISTYÖ KANSALAISTEN, RIISTAHALLINNNON JA SUURPETOTUTKIMUKSEN VÄLILLÄ... 5 2.1 Luottamus ja tieto... 5 2.2

Lisätiedot

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö 2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö Tällä keskustelualueella pohdittiin seuraavia aiheita: Vastuualueet Tulisiko vastuunjakoa selkeyttää, esim. milloin ja minkälaisista tehtävistä paikalliset kantavat vastuuta?

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: Kirjan alkusanat s.5. Johdanto: Sutta tulee kunnioittaa s.8. 1/ Sudensuojelu on valheellista miljoonabisnestä s.

SISÄLLYSLUETTELO: Kirjan alkusanat s.5. Johdanto: Sutta tulee kunnioittaa s.8. 1/ Sudensuojelu on valheellista miljoonabisnestä s. Sivu: 1 Sivu: 2 Sivu: 3 SISÄLLYSLUETTELO: Kirjan alkusanat s.5 Johdanto: Sutta tulee kunnioittaa s.8 1/ Sudensuojelu on valheellista miljoonabisnestä s.12 2/ Susi on raaka peto- ja laumaeläin s.47 3/ Sudensuojelu

Lisätiedot

RIISTAN VUOKSI. Maaliskuu 2012

RIISTAN VUOKSI. Maaliskuu 2012 RIISTAN VUOKSI Maaliskuu 2012 Sisällys Riistaneuvostot uuden riistapolitiikan keihäänkärkinä 4 Hoitosuunnitelmat jalkauttavat riistakonsernin strategian 6 Hoitosuunnitelma hirvelle 8 Hoitosuunnitelma taantuvalle

Lisätiedot

Rami. press. Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää 2015! Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi. Kysymyksiä ja kannanottoja eri asioista

Rami. press. Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää 2015! Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi. Kysymyksiä ja kannanottoja eri asioista Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Joulu 2014 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi 2014 Kysymyksiä

Lisätiedot

Suden Aika. Suden Aika

Suden Aika. Suden Aika Suden Aika Suden Aika 2015 sisällys pääkirjoitus 03 04 06 08 09 10 14 16 18 10 Pääkirjoitus Uutiset Eläköön sudet! Mielenosoitus kaatolupia vastaan 28.1 Wildleaks Kouluvierailukokemuksia Suden merkitys

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Lupaosakkaat: 7

PÄÄTÖS. Lupaosakkaat: 7 SUOMEN RIISTAKESKUS Oulu PL 35 91501 Muhos (08)53 53 500 Pentti Hannula Palmutie 1 84100 YLIVIESKA PÄÄTÖS Pvm Nro 23.11.2011 2011/00345 2011/00345 1 METSÄSTYSLAIN 41 A :N MUKAINEN POIKKEUSLUPA HAKIJA HAKEMUS

Lisätiedot

UUSI AIKA MAASEUTUTUTKIMUKSEN JA -POLITIIKAN AIKAKAUSLEHTI

UUSI AIKA MAASEUTUTUTKIMUKSEN JA -POLITIIKAN AIKAKAUSLEHTI Maaseudun UUSI AIKA MAASEUTUTUTKIMUKSEN JA -POLITIIKAN AIKAKAUSLEHTI 3 2010 18. vuosikerta JULKAISIJA Maaseudun uusi aika -yhdistys TOIMITUSNEUVOSTO Pekka Jokinen, Itä-Suomen yliopisto Tuomas Kuhmonen,

Lisätiedot

Helsinki, 2.4.2012. Idiootteja tuolla päättäjissä on. Poliitikoissa erityisesti, mutta saa puolustusvoimatkin katella peiliin...

Helsinki, 2.4.2012. Idiootteja tuolla päättäjissä on. Poliitikoissa erityisesti, mutta saa puolustusvoimatkin katella peiliin... Helsinki, 2.4.2012 KYSELYN VAPAAMUOTOINEN PALAUTE Reserviläisliiton puolustusvoimauudistusta ja puolustusmenojen säästöjä koskevassa jäsenkyselyssä oli mahdollisuus antaa myös vapaamuotoista palautetta.

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ VASTINE HE 106/2009 vp Poliisiosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ VASTINE HE 106/2009 vp Poliisiosasto Poliisiosasto Projektipäällikkö Mika Lehtonen 1.6.2010 HALLINTOVALIOKUNNALLE SISÄASIAINMINISTERIÖN VASTINE MM. AMPUMA-ASELAIN MUUTTAMISTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HALLINTOVALIOKUNNALLE ANNETTUIHIN

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

VIP. Mari Kiviniemi luottaa kuntien parhaaseen

VIP. Mari Kiviniemi luottaa kuntien parhaaseen VIP Mari Kiviniemi luottaa kuntien parhaaseen VIP-vieraana tapaamme hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen (kesk.). Jalasjärveltä kotoisin oleva Kiviniemi on asunut jo pitkään Helsingissä, jonka kaupunginvaltuutettunakin

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvasäännökset

EU:n sosiaaliturvasäännökset Päivitetty 2010 EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden oikeudet VUOTTA EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista Euroopan komissio EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa

Lisätiedot

PSYKOTERAPIA- INSTITUUTTI

PSYKOTERAPIA- INSTITUUTTI Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Marraskuu 6/2013 Turvallisuus, Mielenterveys- ja päihdetyö SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 SISÄLLÄ Sisäasiainministeriö, Pentti Partanen, s. 2 Rajavartiolaitos, eversti Arto Niemenkari,

Lisätiedot

MARKKINAHÄIRIÖT, NIIDEN SÄÄNTELY JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT

MARKKINAHÄIRIÖT, NIIDEN SÄÄNTELY JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET www.ace-economics.fi/mvihanto/inst LUKU 20 MARKKINAHÄIRIÖT, NIIDEN SÄÄNTELY JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT Martti Vihanto Luku perustuu artikkeliin Markkina- ja sääntelyhäiriöiden

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

täyttää lain valvonta vaatimukset ja varmistaa luomtuotteiden luomuisuus pitäisi tukea osaltaan koko luomusektoria, ei yrittää tappaa sitä

täyttää lain valvonta vaatimukset ja varmistaa luomtuotteiden luomuisuus pitäisi tukea osaltaan koko luomusektoria, ei yrittää tappaa sitä Eviran luomuvalvonnan asiakaskysely 2011, vapaat vastaukset 1. Mikä on mielestäsi luomuvalvonnan tavoite? täyttää lain valvonta vaatimukset ja varmistaa luomtuotteiden luomuisuus pitäisi tukea osaltaan

Lisätiedot

AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan

AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan AA sellaisena kuin sen käsitimme Onko AA:ssa kaikki kohdallaan Yhteenveto Suomessa vuonna 2010 toimitetusta haastattelukyselystä AA:n jäsenten keskuudessa Vantaa Tammikuu 2011 AA - SELLAISENA KUIN SEN

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011 1 Hämeenlinna - Varhaiskasvatus 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen palveluita?. 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan varhaiskasvatuspalveluita tulevaisuudessa?...

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 1 2010. Tiedeuutisia s. 4 Teemana kaupunkieläimet s. 12. Metsäkanatietoa käytäntöön s.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 1 2010. Tiedeuutisia s. 4 Teemana kaupunkieläimet s. 12. Metsäkanatietoa käytäntöön s. apaja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 1 2010 Tiedeuutisia s. 4 Teemana kaupunkieläimet s. 12 Metsäkanatietoa käytäntöön s. 21 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tuottaa tietoa

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute - Todella lyhytnäköinen selvitys! En todellakaan usko tämän säästävän ja pikemminkin tämä vain siirtää

Lisätiedot

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA?

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? JULKAISUJA 1/1999 ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.1.1999 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92 27 Mitä vielä tulee lainsäädäntöön, niin lainsäädännönkin tarkoituksena on ollut selvästikin, että pankkitoiminnan pitää pysyä niissä puitteissa ja elää niiden periaatteiden mukaan, joita se on historiallisesti

Lisätiedot

Potilaan oikeudet välttämätön paha vai k välttämätön paha v aik ai k en mitt aik a t en mitt erv a t e erv y e denhuollossa? y

Potilaan oikeudet välttämätön paha vai k välttämätön paha v aik ai k en mitt aik a t en mitt erv a t e erv y e denhuollossa? y Potilaan oikeudet välttämätön paha vai kaiken mitta terveydenhuollossa? POTILAAN OIKEUDET välttämätön paha vai kaiken mitta terveydenhuollossa? Kirjoituksissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia

Lisätiedot