Kehitysyhteistyövaliokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysyhteistyövaliokunta"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Kehitysyhteistyövaliokunta 2010/0816(NLE) LAUSUNTO kehitysyhteistyövaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta (08029/2010 C7-0090/ /0816(NLE)) Valmistelija: Filip Kaczmarek AD\ doc PE v02-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 PA_Legam PE v /10 AD\ doc

3 LYHYET PERUSTELUT Lausunnon valmistelija pitää myönteisinä tuloksia, jotka parlamentin epävirallinen neuvotteluryhmä saavutti korkean edustajan, neuvoston ja komission kanssa käydyissä nelikantaneuvotteluissa. Vaikka korkean edustajan 25. maaliskuuta esittämän ehdotuksen ja neuvostossa huhtikuussa saavutetun poliittisen yhteisymmärryksen mukaisesti unionin oma kehitysyhteistyö (erillään jäsenvaltioiden omista kehitysyhteistyöpolitiikoista) sisällytetään ja jopa sulautetaan Euroopan ulkosuhdehallintoon, nelikantaneuvottelujen tuloksena syntyneellä uudella ehdotuksella palautetaan suurin osa unionin omista kehitysyhteistyötehtävistä komissioon asiasta vastaavan komission jäsenen vastuulle, kuten määrätään Lissabonin sopimuksessa. Sillä myös säilytetään jo korkean edustajan alkuperäiseen ehdotusluonnokseen sisältynyt unionin kehitysyhteistyön yhtenäisyys, kun sama hallinnollinen yksikkö vastaa kahden tärkeimmän välineen (kehitysyhteistyön rahoitusväline ja Euroopan kehitysrahasto) ohjelmasuunnittelusta. Tärkein asia ovat kuitenkin tulokset. Mahdollisuus säilyttää unionin kehitysyhteistyöpolitiikan erityisyys unionin ulkoisen toiminnan alaan kuuluvana itsenäisenä ja erityistavoitteita omaavana politiikkana ja vahvistaa sitä sekä mahdollisuus toteuttaa perussopimuksen vaatimus kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuudesta riippuu siitä, millaiseksi muodostuu korkean edustajan, hänen alaisuudessaan toimivan ulkosuhdehallinnon ja kehitysyhteistyöstä vastaavan komission jäsenen alaisuudessa toimivien komission yksiköiden käytännön suhde niin Brysselin päätoimipaikassa kuin unionin lähetystöissä. Lausunnon valmistelija pitää parlamentin tehtävänä varmistaa, että neuvoston päätökseen saadaan mahdollisimman hyvät takuut siitä, että säilytetään kehitysyhteistyöstä vastaavan komission jäsenen alaisuudessa ja vastuulla toteutettavan unionin oman kehitysyhteistyöpolitiikan erityisyys. Siksi hän pitää kovin valitettavana, että 8 artiklan sanamuoto on vieläkin melko ympäripyöreä ja epäselvä monilta osin, jotka koskevat korkean edustajan ja kehitysyhteistyöstä vastaavan komission jäsenen välisiä suhteita, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission yksiköiden välisiä suhteita ja kehitysyhteistyöstä vastaavan komission jäsenen ja Euroopan ulkosuhdehallinnon välisiä suhteita. Lausunnon valmistelija on uskoo edelleen vahvasti, että parlamentin neuvottelijoiden ja kehitysyhteistyövaliokunnan tiiviimmällä yhteistyöllä epävirallisten nelikantaneuvottelujen valmistelussa olisi voitu puolustaa paremmin parlamentin kantaa kehitysyhteistyön asemasta toimielinrakenteessa. TARKISTUKSET Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset: AD\ doc 3/10 PE v02-00

4 1 Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) Perustelu (3 a) Osallistuessaan EU:n ulkoisen yhteistyön ohjelmiin Euroopan ulkosuhdehallinnon tulisi pyrkiä varmistamaan, että nämä ohjelmat vastaavat ulkoisen toiminnan tavoitteita, jotka asetetaan SEU 21 artiklassa ja erityisesti sen 2 kohdan d alakohdassa, ja että ne noudattavat SEUT 208 artiklan mukaisia EU:n kehityspolitiikan tavoitteita sekä niin ikään SEUT 208 artiklaan sisältyvää vaatimusta, että unioni ottaa huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin. Tässä yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon tulisi myös edistää kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen ja humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen tavoitteiden täyttymistä. In Council's political agreement of 26 April, this new recital only mentions the objectives of Article 208 TFEU. It is also important to mention the Treaty requirement for policy coherence for development: it ensures that the specificity of the Union's development policy is duly respected. It should be noted that development cooperation is the only policy domain in the field of external action which is explicitly protected by the Treaty; the intention to do so should be duly reflected in the text of the Council decision. It is, however, not sufficient to mention this Treaty requirement in a recital, it should also be inserted in the legally binding body of the Decision. (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) PE v /10 AD\ doc

5 2-1 artikla (uusi) Perustelu -1 artikla Määritelmä Tässä päätöksessä tarkoitetaan "ulkoasiainhallinnolla" jäsenvaltion hallintoa, joka käsittelee kyseisen jäsenvaltion ulkoisen toiminnan näkökohtia, sen kauppa-, turvallisuus- ja puolustus-, kehitysyhteistyö-, ympäristöja muut politiikat mukaan luettuina. Euroopan ulkosuhdehallintoa käsitelleissä työryhmissä sovittiin, että kehitysyhteistyö-, ympäristö- ja muiden ulkosuhdehallinnon alaan kuuluvien politiikkojen parissa työskenteleville jäsenvaltioiden virkamiehille olisi luotava mahdollisuus työskennellä ulkosuhdehallinnossa. Koska ulkoisen toiminnan muilla aloilla työskentelevät virkamiehet jäävät monissa jäsenvaltioissa niiden ulkoasiainhallinnon määritelmän ulkopuolelle, on tarpeen laajentaa ulkoasiainhallinnon soveltamisalaa. 3 3 artikla 1 kohta 1. Euroopan ulkosuhdehallinto toimii yhteistyössä neuvoston pääsihteeristön ja komission yksiköiden kanssa sekä jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen kanssa, jotta johdonmukaisuus unionin ulkoisen toiminnan eri alojen välillä sekä näiden ja muiden unionin politiikkojen välillä varmistetaan. 1. Euroopan ulkosuhdehallinto toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen sekä neuvoston pääsihteeristön ja komission yksiköiden kanssa ja tukee edellä mainittuja, jotta varmistetaan johdonmukaisuus unionin ulkoisen toiminnan eri alojen välillä sekä näiden ja muiden unionin politiikkojen välillä ja jotta varmistetaan, että noudatetaan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteita ja SEUT 208 artiklaan sisältyvää vaatimusta, että unioni ottaa huomioon AD\ doc 5/10 PE v02-00

6 Perustelu nämä tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin. Tarve pitää kiinni perussopimukseen kirjatuista unionin kehitysyhteistyöpolitiikan erityisyydestä ja tavoitteista on esitettävä myös päätöksen oikeudellisesti sitovassa osassa. Ks. myös tarkistuksen 1 perustelu. 4 8 artikla 1 kohta 1. Komissio vastaa edelleen EU:n ulkoisen yhteistyön ohjelmista, mutta korkea edustaja ja ulkosuhdehallinto osallistuvat seuraavien maantieteellisten ja aihekohtaisten välineiden ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin mainituissa välineissä esitettyjen toimintapoliittisten tavoitteiden pohjalta: kehitysyhteistyön rahoitusväline Euroopan kehitysrahasto demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusväline ydinturvallisuusalan yhteistyöväline. 1. Komissio vastaa EU:n ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden ohjelmasuunnittelusta, hallinnoinnista ja toimintamenojen toteutuksesta. 5 8 artikla 1 a kohta (uusi) 1 a. Korkea edustaja vastaa koordinoinnista ja auttaa neuvostoa ja komissiota huolehtimaan johdonmukaisuudesta unionin ulkoisen toiminnan eri alojen välillä sekä näiden ja PE v /10 AD\ doc

7 Perustelu muiden politiikkojen välillä. Euroopan ulkosuhdehallinto osallistuu seuraavien maantieteellisten ja aihekohtaisten välineiden ohjelmasuunnitteluun ja hallinnointiin kussakin välineessä esitettyjen toimintapoliittisten tavoitteiden pohjalta: demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusväline ydinturvallisuusalan yhteistyöväline vakautusväline, kun on kyse vakautusvälineen perustamisesta 15 päivänä marraskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1717/ artiklassa tarkoitetusta avusta. 1 EUVL L 327, , s. 1. Tässä kohdassa ei ole tarpeen mainita kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä ja Euroopan kehitysrahastoa, koska ne sisältyvät tämän artiklan 4 kohdan säännöksiin. 6 8 artikla 2 kohta 2. Edellä olevan 3 artiklan mukaisesti korkea edustaja ja ulkosuhdehallinto toimivat yhteistyössä asianomaisten komission jäsenten ja yksiköiden kanssa kyseisten välineiden koko ohjelmasuunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheen ajan. Kaikki päätösehdotukset laaditaan komission menettelyt huomioon ottaen ja toimitetaan komission hyväksyttäviksi. 2. Edellä olevan 3 artiklan mukaisesti korkea edustaja ja ulkosuhdehallinto toimivat yhteistyössä asianomaisten komission jäsenten ja yksiköiden kanssa 1 a kohdassa lueteltujen välineiden koko ohjelmasuunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheen ajan. Kaikki päätösehdotukset laaditaan komission menettelyt huomioon ottaen ja toimitetaan komission hyväksyttäviksi. AD\ doc 7/10 PE v02-00

8 7 8 artikla 3 kohta johdanto-osa 3. Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa erityisesti seuraavien ohjelmasuunnitteluun sisältyviä strategisia, monivuotisia vaiheita koskevien komission päätösten valmistelusta: 3. Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa 1 a kohdassa lueteltujen välineiden osalta erityisesti seuraavien ohjelmasuunnitteluun sisältyviä strategisia, monivuotisia vaiheita koskevien komission päätösten valmistelusta: 8 8 artikla 4 kohta 4. Euroopan kehitysrahastoa ja kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevat ehdotukset, myös ne, joissa on kyse perusasetusten ja 3 kohdassa tarkoitettujen ohjelma-asiakirjojen muutoksista, laaditaan ulkosuhdehallinnon asianmukaisissa yksiköissä ja komissiossa, kehitysyhteistyöstä vastaavan komission jäsenen suorassa valvonnassa ja opastuksella, ja esitetään sitten yhdessä korkealle edustajalle komission päätöstä varten. 4. Kehitysyhteistyöstä vastaava komission jäsen valmistelee ja laatii Euroopan kehitysrahastoa ja kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevat perusasetusten muutosehdotukset ja esittää ne komission päätöstä varten. Kehitysyhteistyöstä vastaava komission jäsen, jota avustavat hänen alaisuudessaan toimivat komission ja ulkosuhdehallinnon asianmukaiset yksiköt, valmistelee ja laatii ohjelmasuunnittelua, hallinnointia ja rahoitustuen toteutusta koskevat ehdotukset ja esittää ne komission päätöstä varten. Kehitysyhteistyöstä vastaava komission jäsen toimii koko prosessin ajan tiiviisti yhdessä korkean edustajan kanssa. Korkea edustaja auttaa neuvostoa ja PE v /10 AD\ doc

9 Perustelu komissiota huolehtimaan johdonmukaisuudesta unionin ulkoisen toiminnan eri alojen välillä sekä näiden ja muiden politiikkojen välillä ja huolehtii siitä, että unioni ottaa huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin. Ks. puheenjohtajakokouksen lehdistötiedote 10. kesäkuuta: We believe that the relevant Commissioner should be the responsible person for the formulation of development policy and for programming of financial assistance in this area. This, however, must be done in conjunction with HRVP s responsibility for overall political coordination of the EU s external action." 9 8 artikla 6 kohta 6. Aihekohtaiset ohjelmat laatii asiasta vastaava komission yksikkö kehitysyhteistyöstä vastaavan komission jäsenen ohjauksella. Ne esitetään kollegiolle korkean edustajan ja muiden asianosaisten komission jäsenten suostumuksella. Poistetaan. Perustelu Tämän artiklan 4 kohtaan ehdotetun sanamuodon seurauksena ei tarvita erityistä kohtaa kehitysyhteistyön rahoitusvälineen aihekohtaisista ohjelmista. AD\ doc 9/10 PE v02-00

10 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS Hyväksytty (pvä) Lopullisen äänestyksen tulos +: : 0: Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet Thijs Berman, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Enrique Guerrero Salom, Filip Kaczmarek, Norbert Neuser, Ivo Vajgl, Anna Záborská Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Martin Kastler, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini, Bart Staes PE v /10 AD\ doc

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

TARKISTUKSET 40-66. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0197(COD) 2.4.2012. Mietintöluonnos Malcolm Harbour (PE480.885v01-00)

TARKISTUKSET 40-66. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0197(COD) 2.4.2012. Mietintöluonnos Malcolm Harbour (PE480.885v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2011/0197(COD) 2.4.2012 TARKISTUKSET 40-66 Mietintöluonnos Malcolm Harbour (PE480.885v01-00) huviveneistä ja vesiskoottereista

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 24. toukokuuta 2012 P7_TA-PROV(2012)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 490.194 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2007/0279(COD) 19.6.2008 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön sisällä tapahtuvia

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2011 KOM(2011) 794 lopullinen 2011/0374 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-001 TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-002 Puhetta johti varapuhemies OUZKÝ osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 - C6-0096/2005-2005/0040(COD)) 2-003 2-004 (Istunto avattiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2003 VÄLIAIKAINEN 2002/0128(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI C 352/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 7.10.2014 III (Valmistavat säädökset) EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014, ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29

98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS, VUOSIA 2008 2013 KOSKEVAAN

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 26.10.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/75 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) JOHDANTO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.7.2014 COM(2014) 512 final KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN ALUEELLISIA INVESTOINTIKEHYKSIÄ KOSKEVIEN AVUSTUSTEN JA RAHOITUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0296/2001 02/07/2001 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 Oikeusministeriö,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 SEK(2006) 1726 KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 28. maaliskuuta 2001 Talousarvio 2002 - "Muut pääluokat" TYÖASIAKIRJA Nro 2 Neuvoston talousarvio (Pääluokka II) Budjettivaliokunta Esittelijä: Kathalijne

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS 20.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 175/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS yhdistetystä patenttituomioistuimesta (2013/C

Lisätiedot