TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN"

Transkriptio

1 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE, ESPOO PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPETUKSEN KAUTTA KOULUUN KASVATUS- KUMPPANUUTTA ESPOOSSA

2 Käsikirjan sisältö 1. KÄSIKIRJAN TAUSTA JA SISÄLTÖ Tukevasti toimintamallit lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun 2. KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus teoriaa ja käsitteitä 3. PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPETUKSEN KAUTTA KOULUUN TOIMINTAMALLIT 4. VANHEMPAINTAPAAMINEN 1. LUOKALLA (sisältää käännökset 6 kielelle) Tapaamisten tavoitteet Aikataulu Aloituskeskustelulomake Kutsukirje huoltajille Tapaamisvalikoita käytännön toteuttamiseen ja huomioitavat seikat 5. DIALOGISET VANHEMPAINILLAT Tavoite Syksyn ensimmäinen ryhmäkohtainen vanhempainilta päiväkodissa Vanhempainillat 1. luokkalaisten vanhemmille Yleiset tavoitteet Suunnittelussa huomioitavaa Syksyn ensimmäinen luokkakohtainen vanhempainilta 1. luokkalaisten vanhemmille Vaihtoehto A Vaihtoehto B Vanhempia aktivoivia työskentelymenetelmiä learning café tuntemattomaan tutustuminen haastattelemalla ja esittely pareittain tulevaisuuden muistelu esittely ja millä mielellä tulit tähän vanhempainiltaan? - kortit vanhemmat esittelevät itsensä ja lapsensa; lapsi esitellään valitsemalla kaksi vahvuuskorttia vanhemmat esittelevät itsensä ja alter egonsa sekä kenen vanhempia/huoltajia ovat alter ego Toiminnalliset menetelmät ryhmissä ja vanhempainilloissa Isä-lapsi - illat päiväkodilla / koululla Isien ja äitien illat päiväkodilla / koululla Isänpäivätarjoilu koululla Vanhempien osallisuuden tukeminen ja vertaistuen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa Toiminnallisia menetelmiä ja ideoita 6. LÄHIALUEEN KASVATUSVERKOSTON TAPAAMISET (kehitystyö jatkuu) Tavoitteet Ohje lähialueen yhteistyösuunnitelman laadintaan Lähialueen yhteistyösuunnitelmalomake

3 Lähialueen kasvatusverkoston toimijat Vuosikello 7. TIEDONSIIRTO Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma prosessi Tiedon siirtäminen kouluun 8. KOULUTULOKASTAPAAMISET Tavoite Kevään tulokasilta 1. luokkalaisten vanhemmille Prosessikaaviot - käytännön toteutus Prosessikaavio - tutustumisen sisältö Prosessikaavio - koulun esiopetuksen tulokasaamu (kevät) 9. ABC EKALUOKKALAISEN VANHEMMILLE INFO LEHTINEN Perusinformaatio huoltajille ennen 1. vanhempainiltaa 10. IDEOITA LUOKAN HUOLTAJATAPAAMISIIN Tukimateriaalia huoltajatapaamisiin 11. ALOITUSKESKUSTELULOMAKE KOULUN VAIHTUESSA 12. HUOLTAJATAPAAMISET VAIHEITTAIN Työväline kouluille huoltajatapaamisten tueksi

4 KÄSIKIRJAN TAUSTA JA SISÄLTÖ Merja-Riitta von Schantz, projektisuunnittelija, Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun - hanke Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun (alakoulusta yläkouluun on erillinen käsikirja) Espoossa siirtymävaiheen päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun kehittäminen käynnistyi vuonna 2007 Verkostot lapsen siirtymävaiheissa - hankkeessa. Kehittämis- ja laajentamistyö jatkui vuonna 2009 käynnistyneessä Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun - hankkeessa. Hankkeessa on ollut mukana pääkaupunkiseudun kunnat - Espoo, Helsinki ja Vantaa. Tavoitteena on ollut luoda uusia, myös kuntarajat ylittäviä tapoja tukea varhaisesti lapsiperheitä. Hankkeessa on kehitetty monihallinnollisia palvelujärjestelmän rakenteita ja toimintamalleja, jotka pystyvät vastaamaan varhaisesti lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeeseen. Keskeisinä toimijoina ovat perheet ja kuntien peruspalvelut kuten sosiaaliterveys-, varhaiskasvatus-, opetus- ja nuorisopalvelut sekä yhteistyökumppaneina järjestöt ja seurakunnat. Kuntien yhteisenä tavoitteena on, että eri kunnissa toimijat toimivat yhdessä ja mahdollisimman varhaisesti. Espoon Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun - hankkeen tavoitteena on ollut jatkokehittää sekä laajentaa ja juurruttaa ehkäisevän työn ja varhaisen tuen toimintamalleja lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun. Hankkeessa on arvioitu aikaisemmin kehitettyjä toimintamalleja. Arvioinnin tuloksena juurrutetaan vanhempien osallisuutta tukevat henkilökohtaisten huoltajatapaamisten, dialogisten oman ryhmän/luokan vanhempainiltojen, lähialueen kasvatusverkoston/pedagosien yhteisön, tiedonsiirron ja koulutulokastapaamisten toimintamallit. Malleja on otettu asteittain käyttöön kunnallisissa päiväkodeissa sekä ala- ja yhtenäiskouluissa. Siirtymävaiheen lomakkeita ja toimintamalleja käytetään jatkossa kaikissa Espoon kunnallisissa päiväkodeissa ja peruskouluissa. Kehittämistyöhön ja toimintaan on osallistunut päiväkoteja, kouluja, neuvolaterveydenhuolto, oppilashuolto, esiopetukseen liittyvän päivähoidon ja koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäjiä, koulujen vanhempainyhdistyksiä/johtokuntia, Suomen Vanhempainliitto ry, seurakunta, MLL sekä muita toimijoita. Kehittämisen ohessa on luotu myös muita kodin ja koulun yhteistyön edistämiseen liittyviä malleja, jotka löytyvät tästä käsikirjasta. Toiminnan kehittämis- ja juurruttamistyön painopiste on 5-8- vuotiaiden lapsiperheiden tukeminen. Koulun aloittaminen tuo isoja muutoksia lapsen ja perheen elämään ja arkeen. Tässä vaiheessa lapsi tarvitsee vanhempiaan, kiireetöntä läsnäoloa ja turvaa sekä muiden aikuisten ohjausta ja kannustusta. Myös vanhemmat pohtivat lapsen siirtymävaiheessa omaa, uudenlaista rooliaan sekä osallisuuttaan. Tutusta päiväkotiympäristöstä siirtyminen kouluun merkitsee perheelle mm. uusien ihmissuhteiden rakentamista. Koulut jatkavat vanhempien kanssa neuvoloissa ja päiväkodeissa rakentunutta hyvää, kasvatuskumppanuuteen pohjautuvaa yhteistyötä. On tärkeää, että vanhemmat osallistuvat heti koulun alusta saakka yhteiseen toimintaan ja suunnitteluun. Hyvä yhteistyö lapselle tärkeiden aikuisten välillä tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Kehitetyt toimintamallit edesauttavat, että lapsen siirtyminen päivähoidosta esiopetukseen ja kouluun sujuisi mahdollisimman hyvin. Koulujen ja päiväkotien henkilökunnan koulutuksella tuetaan uusien mallien käyttöönottoa ja saadaan välineitä käytännön työhön. Tämä Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun - toimintamalli on muokattu Verkostot lapsen siirtymävaiheissa - hankkeessa tuotetun materiaalikansion pohjalta. Toivomme, että käsikirja rohkaisee kohtaaman vanhempia uudella, osallistumista tukevalla tavalla sekä antaa välineitä moniammatilliseen yhteistyöhön.

5 Kasvatuskumppanuudesta Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön välistä yhteistyötä, jolla tuetaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. Kasvatuskumppanuudessa sitoudutaan tietoisesti yhteistyöhön, jossa tasavertaisella vuorovaikutuksella ja tunteilla on keskeinen sija. Kasvatuskumppanuuteen perustuvassa asiakassuhteessa vanhempien ja työntekijöiden tiedot lapsesta ovat samanarvoisia, mutta tiedon sisällöt voivat olla erilaisia. Tavoitteena on, että kasvatuskumppanuus lähtee liikkeelle lapsen tarpeista ja sitä ohjaavat lapsen etu ja oikeudet. 1. Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia 2. Lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa 3. Lapsella on oikeus hyvään elämään 4. Lapsen näkemykset on otettava huomioon Kasvatuskumppanuuden periaatteita ovat: kuuleminen kunnioitus luottamus dialogi Kuuleminen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että asetutaan kuulemaan toisen ihmisen ajatuksia, asiaa ja puhetta. Kunnioituksella tarkoitetaan toisen ihmisen arvostamisen ja hyväksymisen asennetta. Luottamus rakentuu vähitellen ja vaatii aikaa, yhteisiä kohtaamisia ja vuoropuhelua. Dialogilla tarkoitetaan kuulevaa suhdetta, jotta on kaikilla osapuolilla tilaa tulla näkyväksi omine ajatuksineen. (Kaskela & Kekkonen, 2006). Kasvatuskumppanuuden mukainen toiminta toteutuu varhaiskasvatuksessa vanhempien ja henkilöstön välisessä yhteistyössä. Varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuus pohjautuu vanhempien ja henkilöstön väliseen tasavertaiseen vuorovaikutukseen, luottamukseen ja kunnioitukseen sekä asiantuntemuksen hyödyntämiseen lasta koskevissa asioissa. Vaikka kasvatuskumppanuuden periaate korostaa vastavuoroisuutta, ammattilaisella on vastuu aloitteesta yhteistyöhön. Toimiva kasvatuskumppanuus ei synny hetkessä, vaan se rakentuu hiljalleen arkisen toiminnan pohjalta. Avainasemassa kumppanuuden kehittymisessä ovat vanhempien ja ammattilaisten välillä käydyt keskustelut (Karila et al. 2006). Yhteistyö on laadukkaan päivähoidon keskeinen tekijä. Kasvatuskumppanuudessa on kysymys paitsi vanhempien ja henkilöstön asennoitumisesta yhteiseen kasvatustehtävään myös vanhempien väliseen vuorovaikutuksen mahdollistamisesta. Tavoitteena on edistää myös vanhempien keskinäisen yhteistyön muotoja ja tapoja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005). Perusopetuksen opetussuunnitelmat asettavat velvoitteet kodin ja koulun väliselle yhteistyölle. Valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sanotaan kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä muun muassa seuraavaa: " Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa." Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun - hanke

6 Lisäksi valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että "Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Kodin ja koulun välinen yhteistyö tulee määritellä opetussuunnitelmassa yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa." Kasvatuskumppanuutta rakentava kodin ja koulun yhteistyö on osa laadukasta perusopetusta. Perusopetuksessa on kysymys inhimillisestä vuorovaikutuksesta ja ihmiseksi kasvamisesta. Opetuksen rinnalla on painotettava myös sosioemotionaalisia tavoitteita ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäviä näkökulmia. (Perusopetuksen laatukriteerit, 2009) Lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet edellyttävät kodeilta ja koululta entistä vahvempaa kasvatuskumppanuutta eli yhteisistä tavoitteista sopimista ja yhdessä toimimista terveen ja turvallisen kasvun ja oppimisen edellytysten luomiseksi. Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohtana on keskinäinen arvostus. (Perusopetuksen laatukriteerit, 2009:9) Ensisijainen, kokonaisvaltainen ja ylittämätön kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta on aina vanhemmilla. Koti ja perhe ovat lapsen tärkein, mutta ei ainoa kehitysympäristö. Myös koulu on lapsen kasvulle ja oppimiselle tärkeä kehitysympäristö. Koulun kasvatusvastuun perusta on se, että kouluyhteisön aikuiset toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaan ja ovat johdonmukaisia toiminnassaan. Kodilla ja koululla on lasten ja nuorten kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa o- mat, toisiaan täydentävät tehtävänsä. Kodin ja koulun yhteistyö on parhaimmillaan vastavuoroista kasvatuskumppanuutta. (Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön, Opetushallitus 2007) Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisen rinnalla terveydenhoitajien tulee vahvistaa keskustelu-, kumppanuus-, neuvonta- ja tiedonjakokulttuuria. Näiden avulla pystytään käsittelemään entistä paremmin lasten ja perheiden tilanteet ja tukemaan perheiden omia selviytymiskeinoja. Vuorovaikutuksellinen ja tasavertainen kumppanuus on kasvatuskumppanuutta, jossa terveydenhoitaja ottaa huolet herkästi puheeksi ja tarkastelee varhaisessa vaiheessa niitä yhdessä perheen kanssa. Huolen puheeksi ottaminen antaa hyvän pohjan kunnioittavalle varhaiselle tukemiselle. Kasvatuskumppanuuden mukainen toiminta sisältää vuorovaikutuksen, jossa käsitellään tunteita kannattelevasti ja ratkaisukeskeisesti. Terveydenhoitajien työssä tämä tarkoittaa sitä, että terveydenhoitaja kohtaa lapset ja perheet tasavertaisina, jotta hän saa esille ne voimavarat, jotka kannattelevat perhettä. Kasvatuskumppanuusmallin mukaisen asiakassuhteen piirteet rakentuvat läheisestä yhteistyöstä, yhteisistä tavoitteista, täydentävästä asiantuntijuudesta, molemminpuolisesta kunnioituksesta, hyvästä vuorovaikutuksesta, rehellisyydestä ja joustavuudesta. (Jokelainen, 2008). Kasvatuskumppanuus lapsen kasvuympäristöjen ja palvelujen jatkumona Päivähoito Esiopetus Perusopetus Ap-/iptoiminta Lapsen ja perheen kokemuksellinen jatkumo Palvelujen suunnitelmallinen jatkumo Varhaiskasvatus-/esiopetus- /perusopetussuunnitelmien mukaisessa leikin, hoidon, kasvatuksen ja opetuksen toteutuksessa Marjatta Kekkonen / THL Marjatta Kekkonen/Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun 3 Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun - hanke

7 Kasvatuskumppanuudella luodaan jatkumoa lapsi- ja perhepalveluihin sekä siirtymä- ja nivelvaiheisiin. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on lapsen erityistarpeiden varhainen tunnistaminen. Kasvatuskumppanuus edistää moniammatillista yhteistyötä ja rakentaa oppilashuollon sisäistä kumppanuutta. Kasvatuskumppanuus - kuulevana, kunnioittavana ja luottamuksellisena vuoropuheluna Perhe, koti vanhemmat, isä/äiti Vanhemmat sitoutuvat: 1. Tiedon pohjalta - ajattelu 2. Kokemusten myötä - tunteet 3. Toiminnan kautta tahto (Tiilikka 2003) Lapsi/ oppilas Marjatta Kekkonen, Stakes Opettaja Oppilashuolto Moniammatillinen yhteistyö Koulun työntekijät toteuttavat: 1. Tutustumalla vanhempien kasvatusajatteluun 2. Hyväksymällä perheiden erilaisuuden 3. Rakentamalla avointa ja jatkuvaa vuoropuhelua perheiden kanssa Kodin ja koulun kasvatuskumppanuus toimintana vanhempi liittyy kouluun oman lapsensa ja tämän luokan kautta ( koulun aloitus vahva tunnekokemus) Aloituskeskustelu heti 1. lukuvuoden alussa elo/syyskuussa (vanhemmille keskustelurunko etukäteen), 2. tapaaminen tammi- helmikuussa toiminnalliset, dialogiset vanhempainillat kannustaminen luokkatoimikuntien perustamiseen Lähteet: Jokelainen Marja-Liisa, Terveydenhoidon lehti, 1/2008 Karila Kirsti et al., Kasvatusvuorovaikutus (2008) Kaskela ja Kekkonen, Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta Opas varhaiskasvatuksen kehittämisen, (2006) Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön, Opetushallitus, (2007) Perusopetuksen laatukriteerit, (2009:9) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset (2010) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun - hanke

8 KASVATUSKUMPPANUUS KUMPPANUUS (Companionship) Ystävyys, läheisyys, elämänikäinen kumppanuus Vanhemmat Asiantuntijuus (ensisijainen kasvatusvastuu) Kasvatuskumppanuuteen perustuva tasavertainen vuorovaikutussuhde (luo kasvatuskumppanuutta) Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke / Merja von Schantz KUMPPANUUS (Partnership) Yksilöt sopivat yhteistyöstä ja tavoitteista ja sitoutuvat niihin ( working together ) Asiantuntijuus (ammatillinen kasvatuksellinen vastuu) Opettaja Koulun muu henkilökunta

9 Toimintamallit Henkilökohtaiset huoltajatapaamiset Tiedonsiirtopalaverit Lähialueen kasvatusverkoston / pedagogisen yhteisön tapaamiset Tukevasti toimintamalli päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun Dialogiset vanhempainillat - oma ryhmä/ luokka Koulutulokastapaamiset Huoltajatapaamiset vaiheittain Muut kehitetyt toimintamallit ABC ekaluokan vanhemmille - opas Henkilökohtaiset Aloituskeskustelu huoltajatapaamiset koulun vaihtuessa (tukimateriaali luokanopettajille luokan tapaamisiin) Tukevasti alkuun hanke / Merja v. Schantz /projektisuunnittelija 1

10 VANHEMPAINTAPAAMINEN 1. LUOKALLA Tavoite: Vanhemmilla on mahdollisuus kertoa lapsestaan Opettajalla on mahdollisuus tutustua vanhempiin sekä kuulla oppilaastaan Edistää luottamuksellista, kasvatuskumppanuuteen perustuvaa kodin ja koulun välisen yhteistyön alkua Kuulla vanhempien odotuksia koulun alkamisesta Jatketaan päivähoidossa alkanutta kasvatuskumppanuutta Muuta huomioitavaa: Tasalaatuisuus toteutuu koulujen välillä Ensimmäisen vanhempainkeskustelun ajankohta on elo-/syyskuun vaihteessa Keskusteluun kutsutaan molemmat vanhemmat Vanhempainkeskustelu on vain vanhemmille (ensimmäisellä kerralla, myöhemmin voi lapsi olla mukana osan aikaa) Keskustelulle tulee tarjota aikoja aamusta sekä iltapäivästä ja mahdollisesti alkuillasta Keskustelurunko toimitetaan vanhemmille kotiin etukäteen sähköisesti tai paperiversiona (vanhemmat täyttävät ja lähettävät sen etukäteen opettajalle tai tuovat mukanaan tapaamiseen) Vanhempia pyydetään merkitsemään 3-4 tärkeintä kohtaa keskustelulle, jotka keskustelussa käsitellään (ainakin) HUOM! rinnalla voi olla LEOPS (Lapsen esiopetuksen opetussuunnitelma) Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun - hanke

11 1. LUOKAN VANHEMPIEN TAPAAMISAIKATAULU 1. tapaaminen elo-/syyskuussa (vanhemmat) - vanhemmat saavat keskustelurungon etukäteen (vanhemmat kertovat lapsestaan) - tehdään tavoitteet syksylle 2. tapaaminen tammikuussa (mahdollisesti oppilas mukana osan aikaa) - vanhemmat kertovat kuulumiset - opettaja kertoo koulutyön sujumisesta - tehdään yhdessä tavoitteet keväälle Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun - hanke

12 Keskustelurunko 1. vanhempaintapaamiseen (aloituskeskustelu) 1. Mistä asioista lapsesi pitää, mitkä ovat lapsesi kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet? 2. Mitkä ovat lapsesi ajatukset/odotukset koulun alkuun liittyen? 3. Minkälaisia odotuksia/toiveita sinulla on kodin ja koulun yhteistyölle (Millä tavalla haluatte tehdä yhteistyötä koulun/opettajan kanssa)? 4. Miten lapsesi toimii muiden lasten kanssa? 5. Miten lapsesi suoriutuu päivittäistoiminnoista/onko sinulla huolia niihin liittyen? 6. Huolestuttaako sinua jokin seikka lapsesi kehityksessä ja kasvussa tai joku muu koulun alkuun liittyvä asia (mitä tukea toivoisit)? 7. Alleviivaa lastanne parhaiten kuvaavia piirteitä. hyväntuulinen luottavainen ujo omatoiminen herkkä rauhallinen rohkea voimakastahtoinen utelias lyhytjännitteinen arka sinnikäs vilkas huomionhaluinen toisen huomioon ottava vetäytyvä harkitseva aktiivinen 8. Haluaisitko kertoa vielä jotakin lapsestasi (esim. jotakin lapsen terveydentilaan liittyen)? Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun - hanke

13 KUTSU VANHEMPAINTAPAAMISEEN Hyvät huoltajat! Tervetuloa 1. luokan ensimmäiseen vanhempaintapaamiseen lapsenne koululle. Tapaamisen tarkoituksena on tutustua toisiimme sekä kuulla teidän vanhempien ajatuksia ja odotuksia koulun alkuun liittyen. Toivomme, että tapaamiseen osallistuvat molemmat vanhemmat mahdollisuuksien mukaan. On tärkeää, että huoltajat ja opettaja voivat keskustella teille tärkeistä asioista. Tässä keskustelussa on tarkoitus olla mukana ainoastaan huoltajat ja opettaja. Tutustukaa vanhempainkeskustelun runkoon etukäteen. Voitte merkitä 3-4 tärkeintä kohtaa, jotka käydään läpi tapaamisessa. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Espoossa Kasvatusvastuu lapsesta on aina perheellä, mutta koulu toteuttaa kasvatus ja opetustehtäväänsä yhteistyössä perheiden kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on saada aikaan motivoiva ja tukea antava ilmapiiri lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Espoon perusopetussuunnitelman mukaan kodin ja koulun välinen yhteistyö rakentuu kasvatuskumppanuuteen perustuvaan tasavertaiseen vuorovaikutussuhteeseen. Tervetuloa! Oma-opettaja (nimi) Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun - hanke

14 Keskustelurunko 1. vanhempaintapaamiseen (aloituskeskustelu) ALBANIA Model i diskutimit për takimin e parë prindër-mësues (diskutimi fillestar) 1. Çfarë gjërash i pëlqejnë fëmijës suaj, çfarë i ngjall interes dhe cilat janë anët e tij më të mira? 2. Çfarë pret/mendon fëmija juaj në lidhje me fillimin e shkollës? 3. Çfarë prisni/dëshironi nga bashkëpunimi midis familjes dhe shkollës (Në ç mënyrë doni të bashkëpunoni me shkollën/mësuesin)? 4. Si sillet fëmija juaj me fëmijët e tjerë? 5. Si sillet fëmija juaj në kuadër të aktiviteteve të përditshme/keni ndonjë shqetësim në lidhje me këtë? 6. A ka ndonjë gjë që ju shqetëson për sa i përket zhvillimit dhe rritjes së fëmijës suaj apo ndonjë gjë tjetër mbi fillimin e shkollës (çfarë lloj mbështetjeje shpresoni të gjeni)? 7. Nënvizoni karakteristikat që përshkruajnë më shumë fëmijën tuaj. i qeshur ka besim i druajtur i vetë-përqendruar i ndjeshëm i qetë i guximshëm me mendime të forta kureshtar nuk ka durim i turpshëm këmbëngulës i gjallë tërheq vëmendjen i merr parasysh e të tjerëve të tjerët i mbyllur në i kujdesshëm aktiv vetvete 8. A ka ndonjë gjë tjetër që dëshironi të na thoni mbi fëmijën tuaj (për shembull, mbi shëndetin e tij)?

15 FTESË PËR TAKIMIN PRINDËR-MËSUES Të dashur prindër/kujdestarë, Mirësevini në takimin e parë prindër-mësues për klasën e 1-rë të shkollës së fëmijës suaj. Qëllimi i takimit është të njihemi dhe të dëgjojmë se çfarë prisni dhe çfarë mendoni ju si prindër për sa i përket fillimit të shkollës. Shpresojmë që të dy prindërit të jenë të pranishëm në takim, nëse është e mundur. Është e rëndësishme që të diskutojmë mbi çështje që ju interesojnë. Në bisedë do të përfshihen vetëm prindërit dhe mësuesit. Ju lutemi lexoni më parë modelin e takimit prindër-mësues. Mund të shënoni 3 deri në 4 pikat më të rëndësishme që do të trajtohen gjatë takimit. Bashkëpunimi mes familjes dhe shkollës në Espoo Rritja dhe edukimi i një fëmije është gjithmonë përgjegjësi e familjes, por edhe shkolla merr pjesë në këtë proces në bashkëpunim me familjet. Qëllimi i këtij bashkëpunimi është të nxitet dhe të krijohet një frymë mbështetëse për rritjen, të mësuarit dhe mirëqenien e fëmijës. Sipas programit mësimor të Espoo-s, bashkëpunimi mes familjes dhe shkollës ndërtohet mbi një bashkëveprim të barabartë dhe bazohet në partneritetin e edukimit. Presim t ju takojmë së shpejti!

16 Keskustelurunko 1. vanhempaintapaamiseen (aloituskeskustelu) ARABIA هيي ة النقاش 1. مقابلة الوالدين (حوار البدء) 1. ما هي الا شياء التي يحبها طفلك, ما هي الا مور التي يهتم بها طفلك وما هي عناصر القوة لديه 2. ما هي ا فكار/ما ينتظره طفلك فيما يتعلق با بتداء المدرسة ما هي الا شياء التي تنتظرها/تا ملها من ناحية التعاون المشرك فيما بين البيت والمدرسة (ما هي الطريقة التي ترغب في ا ن تتعاون بها مع المدرسة/المعلم).3 4. كيف يتعامل طفلك مع الا طفال الا خرين 5. كيف يقوم طفلك بتنفيذ الا نشطة اليومية/هل لديك مخاوف فيما يتعلق بها هل ا نت قلق من ناحية ا ي جانب من الجوانب المتعلقة بنمو طفلك وتطوره ا و من ا ي ا مر ا خر متعلق ببداية المدرسة (ما هو الدعم الذي ترغب فيه).6 7. قم بوضع خط ا سفل الصفات التي تصف طفل با كبر درجة ممكنة: لطيف المزاج ذاتيا في ا خذ زمام المبادرة جريء ذو قدرة فعالية قصيرة المدى كثير الحركة منطوي على نفسه يثق بالا خرين حساس قوي الا رادة حساس با ضطراب يحب ا ن يحظى با نتباه الا خرين حكيم خجول هاديء فضولي مثابر يا خذ الا خرين بعين الا عتبار نشيط 8. هل تريد ا ن تخبر شيء ما عن طفلك (على سبيل المثال شيء متعلق بصحة الطفل)

17 دعوة ا لى مقابلة الوالدين ا عزاءنا ا ولياء الا مور! ا هلا وسهلا يكم في مقابلة الوالدين للصف الا ول (الفصل 1) في مدرسة طفلكم. الهدف من المقابلة هو ا ن نتعرف على بعضنا وكذلك ا ن نستمع ا لى ا فكاركم ا نتم الوالدين ومعرفة ما تنتظرونه فيما يتعلق ببدء المدرسة. نا مل, با ن يشارك في المقابلة كلا الوالدين حسب الا مكانيات. من المهم, ا ن يقوم الراعون والمعلمون بالتحدث معكم عن الا مور المهمة. الهدف من هذه المقابلة ا ن يكونوا حاضرين الراعون والمعلمون فقط. قوموا بالتعرف على هيي ة النقاش للحوار مع الوالدين مسبقا. با مكانكم ا ن تقوموا بتعليم 3 4 عناصر مهمة, والتي من الممكن معالجتها ا ثناء المقابلة. التعاون ما بين البيت والمدرسة في مدينة ا سبو العاي لة هي داي ما المسو ولة عن تربية الطفل, ولكن المدرسة تقوم بوظيفتها التربوية والتعليمية بالتعاون مع العاي لات. الهدف من العمل المشترك هو تحقيق الوسط المناسب المحفز والداعم لتربية الطفل وتعليمه ورفاهيته. طبقا لخطة التعليم الا ساسي لا سبو فا ن العمل المشترك ما بين البيت والمدرسة مبنى على المشاركة التربوية, المو سسة على المساواة في العلاقة التفاعلية. ا هلا وسهلا!

18 Keskustelurunko 1. vanhempaintapaamiseen (aloituskeskustelu) ENGLANTI Discussion template for the first parent-teacher meeting (start-up discussion) 1. What things does your child like, what are your child s interests and strengths? 2. What are your child s thoughts/expectations regarding the start of school? 3. What kind of expectations/wishes do you have for the co-operation between the home and school (In what way do you want to work with the school/teacher)? 4. How does your child get on with other children? 5. How does your child cope with daily activities/do you have any concerns relating to that? 6. Is there something that troubles you about your child s development and growth or some other thing related to the start of school (what kind of support do you hope to get)? 7. Underline the characteristics that best describe your child. good-humoured trusting shy self-directed sensitive calm brave strong-minded curious impatient timid persistent lively attracts attention takes others into consideration withdrawn considerate active 8. Is there something else you would like to share about your child (for example something about your child s health)?

19 INVITATION TO THE PARENT-TEACHER MEETING Dear parents/guardians, Welcome to the first parent-teacher meeting of the 1 st class to your child s school. The purpose of this meeting is for us to get to know each other and to hear the thoughts and expectations that you as parents may have regarding the start of school. We hope that both parents will attend the meeting, if possible. It is important that the parents and the teacher can discuss issues that are important to you. This discussion is meant to involve only the parents and the teacher. Please read the discussion template for the parent-teacher meeting in advance. You can mark the 3 to 4 most important sections that will be covered in the meeting. Co-operation between the home and school in Espoo Bringing up a child is always the family s responsibility but the school participates in the process in co-operation with families. The purpose of this co-operation is to create a motivating and supportive atmosphere for the child s growth, learning and well-being. According to the curriculum of Espoo, co-operation between the home and school is built on equal interaction and based on an upbringing partnership. We look forward to meeting you!

20 Keskustelurunko 1. vanhempaintapaamiseen (aloituskeskustelu) KIINA - MANDARIINI 首 次 家 长 会 的 讨 论 模 板 ( 初 步 讨 论 ) 1. 您 的 孩 子 喜 欢 什 么 事 物? 有 哪 些 兴 趣 和 优 点? 2. 您 的 孩 子 对 开 学 有 什 么 想 法 / 期 望? 3. 您 对 家 庭 和 学 校 之 间 的 合 作 有 什 么 期 望 / 希 望 ( 您 想 要 如 何 与 学 校 / 老 师 合 作 )? 4. 您 的 孩 子 与 其 他 孩 子 相 处 得 怎 样? 5. 您 的 孩 子 如 何 应 对 日 常 活 动 / 您 对 此 是 否 有 任 何 顾 虑? 6. 您 是 否 有 关 于 您 孩 子 的 发 展 和 成 长 方 面 的 困 扰 或 者 有 与 开 学 相 关 的 其 他 疑 惑? ( 您 想 要 得 到 什 么 支 持 )? 7. 请 在 最 能 描 述 您 小 孩 的 特 点 下 方 划 线 快 乐 和 善 充 满 信 任 害 羞 腼 腆 自 主 引 导 敏 感 冷 静 勇 敢 意 志 坚 定 富 有 好 奇 心 耐 心 胆 小 羞 怯 执 着 活 泼 引 人 注 目 顾 及 他 人 内 向 孤 僻 细 心 体 贴 积 极 活 跃 8. 您 是 否 还 有 什 么 关 于 您 孩 子 的 事 情 想 要 与 我 们 分 享 ( 例 如, 关 于 您 孩 子 的 健 康 )?

21 家 长 会 邀 请 函 尊 敬 的 家 长 / 监 护 人 : 欢 迎 参 加 本 校 的 一 年 级 首 次 家 长 会 本 次 家 长 会 的 目 的 是, 让 我 们 彼 此 相 互 了 解, 同 时 倾 听 您 作 为 家 长 对 开 学 可 能 有 的 想 法 和 期 望 如 有 可 能, 我 们 希 望 父 母 双 方 能 同 时 参 加 本 次 家 长 会 重 要 的 是, 家 长 和 老 师 能 够 一 起 讨 论 在 您 看 来 重 要 的 问 题 本 次 讨 论 旨 在 仅 由 家 长 和 老 师 参 与 请 提 前 阅 读 本 次 家 长 会 的 讨 论 模 板 您 可 以 标 记 将 在 家 长 会 中 讨 论 的 3 至 4 个 最 重 要 环 节 家 庭 与 学 校 在 Espoo 的 合 作 教 育 孩 子 永 远 是 家 庭 的 责 任, 而 学 校 与 家 庭 合 作 参 与 这 个 过 程 此 合 作 的 目 的 是 为 小 孩 的 成 长 学 习 和 幸 福 创 造 一 个 激 励 性 和 支 持 性 的 环 境 根 据 Espoo 的 课 程 计 划, 家 庭 与 学 校 之 间 的 合 作 建 立 在 平 等 互 动 及 合 作 教 育 的 基 础 上 我 们 期 待 着 与 您 会 面!

22 Keskustelurunko 1. vanhempaintapaamiseen (aloituskeskustelu) SOMALI Foomka wada-hadalka julanka hore ee waalidka-macalinka (wadahadalka bilowgiisa) 1. Waa maxay waxyaabuhu jecel yahay ilmahaagu, waa maxay waxyaabuhu xiiseeyo ama ku itaal roon yahay? 2. Waa maxay afkaarta/filashooyinka ilmahaaga ee la xidhiidha bilowga dugsiga? 3. Waa maxay noocyada filashooyinka/rabitaanada aad ka qabto wada-shaqaynta u dhaxaysa guriga iyo dugsiga (Dhinacee ayaa rabtaa inaad kala shaqayso dugsiga/macalinka)? 4. Sidee ayuu ula dhaqmaa ilmahaagu carruurta kale? 5. Sidee ayuu ilmahaagu ula tacaalaa waxqabadka maalinlaha/miyaad ka qabtaa walaac la xidhiidha arrintaas? 6. Miyey jiraan waxyaabo kaa walaac gelinaya horumarka iyo korriinka ilmahaaga ama waxyaabo kale oo la xidhiidha bilowga dugsiga (waa maxay noocyada taageerada aad rajeynayso inaad hesho)? 7. Hoosta ka xariiq tilmaamaha aad si fiican ugu sharxi karto ilmahaaga. dabeecad-wanaag aammin shiix naftiisa ku jihaysan dareen badan deggan geesi hal-adag u-fiirsi badan samir-daran makhjuul aan wax ka daalin firfircoon soo-jiidasho leh tixgelin siiya dadka kale xidhxidhan naxariis leh hawlkara 8. Miyey jiraan waxaad jeceshahat inaad nagala wadaagto ilmahaaga (tusaale wax la xidhiidha caafimaadka ilamaahaaga)?

23 MARTIQAAD KULANKA WAALIDKA-MACALINKA Gacaliye waalidiinta/wakiilada, Ku-soo-dhawow kulanka waalidka-macalinka ee fasalka 1 ad ee dugsiga ilmahaagu. Ujeedada kulanka waa inaan kulano oo isbarabo oo maqalo afkaarta iyo filashooyinka waalidku ka qabaan bilowga dugsiga. Waxaan rajeynayaa in labada waalidba yimaadaan kulanka, haddii ay suurtowdo. Waa muhiim in waalidiinta iyo macalinku ka wada-hadlaan arrimaha muhiimka kuu ah. Wadahadalkan waxa loola jeeda inuu khuseeyo keliya waalidiinta iyo macalinka. Fadlan akhri foomka wada-hadalka ee horudhaca kulanka waalidka-macalinka. Waxaad calaamadayn kartaa 3 ilaa 4 ta qaybood ee ugu muhiimsan ee laga hadli doono kulanka. Wada-shaqaynta u dhaxaysa guriga iyo dugsiga ku yaal Espoo Kobcinta ilmuhu markasta waa mas uuliyadda qoyska laakiin dugsigu wuxu ka qaybqaataa habka qaab wada-shaqayn qoyska ah. Ujeedada wada-shaqayntu waa in la abuuro jawi dhiirigelin iyo taageero u leh korriinka ilmaha, barashadiisa iyo wanaagiisa. Sida ku cad manhajka Espoo, wada-shaqaynta u dhaxaysa waalidka iyo gurigu waxay ku dhisan tahay ishdexgal siman oo ku salaysan wadaaaga kobcinta ilmaha. Waxaan dhawraynaa inaan kula kulano!

24 Keskustelurunko 1. vanhempaintapaamiseen (aloituskeskustelu) VENÄJÄ План беседы для 1-й встречи с родителями (первоначальная беседа) 1. Что нравится вашему ребёнку, к чему ваш ребёнок проявляет интерес, в чём его сильные стороны? 2. Каковы мысли и ожидания вашего ребёнка в связи с началом школы? 3. Какие у вас имеются ожидания/пожелания в отношении сотрудничества семьи и школы (Каким образом вы хотите поддерживать сотрудничество со школой/учителем)? 4. Как ваш ребёнок сходится с другими детьми? 5. Как ваш ребёнок проявляет себя в повседневной деятельности / беспокоитесь ли вы о чём-нибудь в этой связи? 6. Беспокоит ли вас что-либо в развитии и росте вашего ребёнка, или что-либо, относящееся к школе (какая помощь вам может понадобиться)? 7. Подчеркните черты характера, лучше всего характеризующие вашего ребёнка: позитивный доверчивый скромный самостоятельный чувствительный спокойный смелый с сильной волей любопытный быстро теряет интерес робкий настойчивый подвижный требующий внимания учитывающий других отстранённый рассудительный активный 8. Хотели бы вы рассказать что-нибудь ещё о вашем ребёнке (например, о его состоянии здоровья)?

25 ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ С РОДИТЕЛЯМИ Уважаемые опекуны! Добро пожаловать в школу на первую встречу с родителями. Мы хотим встретиться с вами, чтобы лучше узнать друг друга, а также выслушать ваши мысли и ожидания в отношении школы. Мы надеемся, что на встречу смогут по возможности придти оба родителя. Важно, чтобы опекуны и учитель могли поговорить о важных для вас вопросах. В этом разговоре будут принимать участие только опекуны и учитель. Ознакомьтесь заранее с планом беседы с родителями. Вы можете отметить 3-4 важных пункта, которые будут рассмотрены на встрече. Сотрудничество семьи и школы в Эспоо Ответственность за воспитание ребёнка всегда лежит на семье, но школа выполняет свои обязанности по воспитанию и обучению в сотрудничестве с семьями детей. Цель сотрудничества создание атмосферы, которая обеспечит достаточную поддержку и мотивацию для роста, обучения и здоровья ребёнка. В соответствии с планами среднего образования в Эспоо сотрудничество семьи и школы строится на равноправном взаимодействии, основанном на педагогическом партнёрстве. Добро пожаловать!

26 1) Aloituskeskustelu (syyskuu) 2) 2. tapaaminen (tammikuu) 3) 3. tapaaminen (toukokuu) Hyödynnetään jakotunteja arviointiviikon aikana; klo 8-9 vanhempaintapaamisia klo 9-12 tai 13 opetusta koko luokalle klo vanhempaintapaamisia Puuttuva oppitunti korvataan oppilaille toisilla viikoilla. Vanhempaintapaamiset vähintään 3 kertaa vuodessa (arviointikeskusteluviikot) 30 minuuttia / perhe (käytännössä tapaamiseen kuluu usein jopa min, riippuen tilanteesta / käsiteltävistä asioista Oppilas mukana keskustelussa (ainakin osan aikaa) Opettajan ajanvarauslista -> vanhemmat varaavat kaksi - kolme heille sopivaa aikaa -> opettaja valitsee yhden ajan tapaamiselle (myös muita koulun henkilöitä voi tarpeen mukaan olla läsnä)

27 Huoltajatapaaminen 2 kertaa /vuosi 1. tapaaminen (elo- /syyskuu) -> resurssointi 3. yt. tunnin avulla 2. tapaaminen (tammi- /helmikuu) -> kahden viikon ajalta jakotunnit yhdistetään koko ryhmän tunneiksi Tapaamisaika liian tiukka -> enemmän joustavuutta Laskennallinen tapaamisaika 20 minuuttia /huoltajat -> resurssit opettajalle = 6 tuntia (6x3 = 18 oppilaan vanhemmat) loput 3. yt- tunnin resursseista Vaihtotuntijärjestelmä 1. tunti kummiluokissa - > vastuu kummiopettaja ja oppilaat sekä avustaja Tapaamisten pituus; minuuttia Keskusteluajankohta; Klo 8-17 Lisäksi; 2 oppitunnin pituinen yhteisopetustuokiot 2. tunti -> yhteisopetustuokio 2. luokkalaisten ja opettajien avulla (taito- ja taideaineiden opetus)

28 Vanhempaintapaamiset vähintään 2 kertaa / vuosi, 2 3 viikon kokonaisuus Vanhempaintapaamiset koulupäivän aikana klo Harvoissa tapauksissa aika on sovittu muuhun ajankohtaan Kaikki oppilaat on koulussa yhtä aikaa -> ryhmätunnit pois (oppilaan päivä ei lyhene, mutta aikataulu muuttuu) Vaihtotuntijärjestelmä Opettajan ajanvarauslista (yleensä vanhempainillassa, jos ei paikalla -> lähetetään jäljelle jääneistä ajoista tieto -> vanhemmat valitsevat sopivimmat ajat -> opettaja laatii lopullisen aikataulun

29 Huomioitavaa Opetustunteja ei voi vähentää Vaihtotuntijärjestelmä Oppilas mukana tapaamisessa ainakin osan aikaa ( erityistä huomiota tulee kiinnittää kasvun ja oppimisen tuen muotojen suunnitteluun huoltajan, opettajan ja ikätaso huomioiden oppilaan kanssa.) Espoon ops, yleinen tuki Aloituskeskustelu mennessä

30 TAVOITE: Päiväkotien ja koulujen vanhempainiltojen / tilaisuuksien tulee olla vuorovaikutuksellisia siten, että aikaa on varattu yhteiselle keskustelulle, ja että vanhemmat voivat luontevasti tutustua toisiinsa. Erityisesti koulussa ensimmäisen lukuvuoden aikana tulee panostaa useampiin tilaisuuksiin, missä luokan vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja rakentaa luokkayhteisöllisyyttä. Vanhempainilta- tapahtumamalleja OSALLISTAVA VANHEMPAINILTA PÄIVÄKODISSA (syksy) Esimiehen avaus kaikille yhteisesti/ Alueen erityistyöntekijöiden työn esittely Siirrytään omaan ryhmään Tiedotetaan lyhyesti käytännön asioista Jakaudutaan porina ryhmiin/ Aiheita materiaalikansiossa/ Tavoitteen vuorovaikutus Kokoonnutaan yhteen jakamaan ryhmien tuotoksia Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun - hanke

31 SYKSYN ENSIMMÄINEN RYHMÄKOHTAINEN VANHEMPAINILTA PÄIVÄKODISSA AIKA: 1,5 2 h TAVOITE: - tutustuminen, verkostoituminen - yhteisistä toimintakäytännöistä sopiminen; tiedonkulku kodin ja päiväkodin välillä, tossut, uintitarvikkeet, omat tavarat, tyynyt lattialla istumiseen, mukit yms. - kasvatuskumppanuuden rakentuminen, kuulluksi tuleminen 5 min. Tervetuloa, yksikön esimies tai ryhmän työntekijä toivottavat tervetulleeksi ja esittäytyvät min. Vanhemmat esittäytyvät jokin toiminnallinen menetelmä esim. Alter ego + nimikyltit jokainen vanhempi tekee itse 15 min. Ryhmän toimintaan, arkeen ja yhteistyöhön liittyvät tiedotettavat asiat sekä alueen erityistyöntekijöiden työn esittely min A4:n asioista keskustelu - henkilökunta on koonnut yhdelle A4:lle usein kysyttyjä ja itse tärkeänä pitämiään asioita - vanhemmat/huoltajat lukevat listan, porisevat pöytäkunnittain tai lähellä olevien kanssa muutaman minuutin listatuista asioista: Mikä listassa mietityttää? Mikä on epäselvää? keskustelua Jos aikaa on tai jatketaan tästä seuraavalla kerralla: Mitä vanhemmat haluaisivat sopia yhteisistä toimintakäytännöistä, pelisäännöistä? Mitä vanhemmat haluaisivat lisätä listaan? min Yhteenveto illan tapaamisesta Milloin tavataan seuraavan kerran; vanhempaintapaamiset, vanhempainillat, muut tapahtumat päiväkodilla? vanhempainyhdistystoiminta tässä tai A4:ssa Miten tämä vanhempainilta palveli teitä vanhempina? Mitä toiveita teillä on seuraavalle kerralle?

32 VANHEMPAINILLAT 1. LUOKKALAISTEN LASTEN VANHEMMILLE Yleiset tavoitteet: vanhempien osallisuuden vahvistuminen dialogin rakentuminen tiedonjaon lisäksi vanhempien vertaisuuden vahvistuminen kasvatuskumppanuuden rakentuminen moniammatillisen työotteen vahvistuminen vanhempainiltojen järjestämisessä vertaisoppiminen Suunnittelussa huomioitavaa: koko koulun yhteinen vai luokkien omat aikataulutus kouluun siirtymävaiheesta ensimmäisen luokan kevääseen iltojen tavoitteet toteuttajilla yhteinen ymmärrys työntekijöiden työnjako, osallistuminen ja vastuut moniammatillisuus, vastavuoroinen oppiminen, tuki (vanhempainyhdistyksen ja muiden yhteistyökumppaneiden rooli?) ajankäyttö vanhempainillassa; ilmoittautuneiden määrä vaikuttaa tilan järjestelyt; miten vanhemmat istuvat? vanhempia osallistavat menetelmät: mikä on toiminnan tavoite, esim. tutustuminen, kokemusten jakaminen, vertaisuus sitoutuminen, osallistumisen merkityksellisyys kasvatuskumppanuuden rakentuminen opettajien/ työntekijöiden ja vanhempien/huoltajien kesken HUOM! KEVÄÄN KOULUTULOKASILTA 1. LUOKKALAISTEN VANHEMMILLE - MALLIT JA KÄYTÄNNÖN TOTEU- TUS LÖYTYY KOULUTULOKASTAPAAMISTEN OSI- OSTA (7)

33 OSALLISTAVA VANHEMPAINILTA KOULULLA (syksy) Esimiehen avaus kaikille yhteisesti Siirrytään omaan luokkaan Tiedotetaan lyhyesti käytännön asioista OHR:n jäsenet käyvät esittäytymässä / vanhemmat voivat käydä työtiloissa Jakaudutaan porina ryhmiin / aiheita materiaalikansioissa Kokoonnutaan yhteen jakamaan ryhmien tuotoksia Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun - hanke VAIHTOEHTO A: SYKSYN ENSIMMÄINEN VANHEMPAINILTA 1. LUOKKALAISTEN VANHEMMILLE OMASSA LUOKASSA Ohjaaja/ ohjaajat tarkoittavat tässä yhteydessä opettajaa ja muuta henkilökuntaa, jotka ovat vastuussa vanhempainillan toteuttamisesta AIKA: 1,5 2 h TAVOITE: - tutustuminen, verkostoituminen - yhteisistä toimintakäytännöistä sopiminen; tiedonkulku kodin ja koulun välillä, tossut, uintitarvikkeet, omat tavarat, tyynyt lattialla istumiseen, mukit yms. - kasvatuskumppanuuden rakentuminen, kuulluksi tuleminen - moniammatillisuuden vahvistuminen esim. opettajan ja muun henkilökunnan välillä SUUNNITTELU: - esim. edellisellä viikolla, ajankohta on sovittu hyvissä ajoin niin, että koulun koko henkilökunta on tietoinen ajankohdasta - onko luokanopettaja yksin vastuussa luokkansa vanhempainiltaosuudesta vai onko esim. työparina kokenut opettaja, kuraattori, terveydenhoitaja.? - millä aikataululla rehtori kiertää luokissa, entä esim. oppilashuoltoryhmän jäsenet tai vanhempainyhdistyksen edustaja? - miten vanhemmat sijoittuvat luokaan istumaan; ympyrään, hevosenkenkään, pöytäkuntiin?

34 VINKKEJÄ LUOKKATOIMIKUNNAN TOIMINNAKSI: - suhde vanhempainyhdistyksen toimintaan - tavoitteiden miettiminen juuri tälle luokkatoimikunnalle - mahdollista toimintaa: retket, leirikoulu, rahoitus grillijuhlat, pulkkamäki diskot isien illat, vanhempien toimiminen asiantuntijoina reppukansa liikenteessä TOTEUTUS OMASSA LUOKASSA: 5 min. Tervetuloa, luokan opettaja ja muut ohjaajat esittäytyvät min. Vanhemmat esittäytyvät jokin toiminnallinen menetelmä esim. Alter ego + nimikyltit jokainen vanhempi tekee itse 15 min. Lukujärjestykseen, reissuvihkoon, oppilashuoltoon, OPSiin ja kirjoihin liittyvät tiedotettavat asiat, jos eivät ole A4:ssa min A4:n asioista keskustelu - opettajat ovat koonneet yhdelle A4:lle usein kysyttyjä ja itse tärkeänä pitämiään asioita - vanhemmat/huoltajat lukevat listan, porisevat pöytäkunnittain tai lähellä olevien kanssa muutaman minuutin listatuista asioista: Mikä listassa mietityttää? Mikä on epäselvää? keskustelua Jos aikaa on tai jatketaan tästä seuraavalla kerralla: Mitä vanhemmat haluaisivat sopia yhteisistä toimintakäytännöistä, pelisäännöistä? Mitä vanhemmat haluaisivat lisätä listaan? 5-10 min. REHTORIN/ OPPILASHUOLLON/VANHEMPAINYHDISTYKSEN EDUSTAJIEN VIERAILU LUOKASSA SOVITUSTI - vanhempien tuen merkitys koulua aloittavalle lapselle - vanhempien suhtautuminen kouluun, puhe koulusta, opettajasta, muista vanhemmista ja lapsista miten yhteistyötä ja kunnioitusta ja kumppanuutta rakennetaan, miten lapsi voi kunnioittaa sekä itseään, vanhempiaan, opettajaa, koulua, muita lapsia ja näiden vanhempia min Yhteenveto illan tapaamisesta Milloin tavataan seuraavan kerran; vartit, vanhempainillat, muut tapahtumat koululla? Luokkatoimikuntatoiminta, vanhempainyhdistystoiminta tässä tai A4:ssa Miten tämä vanhempainilta palveli teitä ensimmäisen luokan vanhempina? Mitä toiveita teillä on seuraavalle kerralle?

35 VAIHTOEHTO B: SYKSYN ENSIMMÄINEN VANHEMPAINILTA 1. LUOKKALAISTEN VANHEMMILLE TOTEUTUS: Ensin lyhyt yhteinen kokoontuminen kaikille 1. luokkalaisten vanhemmille ja sitten vanhempainilta jatkuu luokkakohtaisesti YHTEINEN KOKOONTUMINEN JUHLASALISSA TAI RUOKALASSA: 15 min. kaikki vanhemmat yhdessä - rehtorin tervehdys ja pedagoginen/ kasvatuskumppanuuteen liittyvä sanoma, arvopuhe kaikille vanhemmille, esim. koulun arvojen näkyminen arjessa tms. ja lisäksi - vanhempien tuen merkitys koulua aloittavalle lapselle - vanhempien suhtautuminen kouluun, puhe koulusta, opettajasta, muista vanhemmista ja lapsista miten yhteistyötä ja kunnioitusta ja kumppanuutta rakennetaan, miten lapsi voi kunnioittaa sekä itseään, vanhempiaan, opettajaa, koulua, muita lapsia ja näiden vanhempia - oppilashuollon edustajien puheenvuoro: esittäytyminen, työn tavoite ja menetelmät JATKUU OMISSA LUOKISSA: Ohjaaja/ ohjaajat tarkoittavat tässä yhteydessä luokanopettajaa ja muuta henkilökuntaa, jotka ovat vastuussa vanhempainillan tämän osan toteutumisesta AIKA: 1-1,5 h TAVOITE: - tutustuminen, verkostoituminen - yhteisistä toimintakäytännöistä sopiminen; tiedonkulku kodin ja koulun välillä, tossut, uintitarvikkeet, omat tavarat, tyynyt lattialla istumiseen, mukit yms. - kasvatuskumppanuuden rakentuminen, kuulluksi tuleminen - moniammatillisuuden vahvistuminen esim. opettajan ja muun henkilökunnan välillä SUUNNITTELU: - esim. edellisellä viikolla, ajankohta on sovittu hyvissä ajoin niin, että koulun koko henkilökunta on tietoinen ajankohdasta - onko luokanopettaja yksin vastuussa luokkansa vanhempainiltaosuudesta vai onko esim. työparina kokenut opettaja, kuraattori, terveydenhoitaja.? - miten pitkä on kaikille vanhemmille tarkoitettu yhteinen kokoontuminen esim. juhlasalissa, mitkä teemat siellä esillä - miten vanhemmat sijoittuvat luokkaan istumaan; ympyrään, hevosenkenkään, pöytäkuntiin?

36 TOTEUTUS: 5 min. Tervetuloa, luokan opettaja ja muut ohjaajat esittäytyvät min. Vanhemmat esittäytyvät jokin toiminnallinen menetelmä esim. Alter ego + nimikyltit jokainen vanhempi tekee itse 15 min. Lukujärjestykseen, reissuvihkoon, oppilashuoltoon, OPSiin ja kirjoihin liittyvät tiedotettavat asiat, jos eivät ole A4:ssa min A4:n asioista keskustelu - opettajat ovat koonneet yhdelle A4:lle usein kysyttyjä ja itse tärkeänä pitämiään asioita - vanhemmat/huoltajat lukevat listan, porisevat pöytäkunnittain tai lähellä olevien kanssa muutaman minuutin listatuista asioista: Mikä listassa mietityttää? Mikä on epäselvää? keskustelua Jos aikaa on tai jatketaan tästä seuraavalla kerralla: Mitä vanhemmat haluaisivat sopia yhteisistä toimintakäytännöistä, pelisäännöistä? Mitä vanhemmat haluaisivat lisätä listaan? min Yhteenveto illan tapaamisesta Milloin tavataan seuraavan kerran; vartit, vanhempainillat, muut tapahtumat koululla? Luokkatoimikuntatoiminta, vanhempainyhdistystoiminta tässä tai A4:ssa Miten tämä vanhempainilta palveli teitä ensimmäisen luokan vanhempina? Mitä toiveita teillä on seuraavalle kerralle? Kiitos tästä illasta

37 VANHEMPIA AKTIVOIVIA TYÖSKENTELYMENETELMIÄ A. LEARNING CAFÉ - esim. vanhemmat jaetaan 4 ryhmään - 4 kysymystä, jokainen omalle fläppitaulun paperille, paperit laitetaan vaikkapa pulpeteille eri puolille luokkaa Esimerkki kysymyksiä: 1. Mitä toivotte koulun ja kodin yhteistyötä lapsenne ensimmäisenä kouluvuotena? 2. Miten olette itse valmiita panostamaan lapsenne ja hänen luokkansa ensimmäisen kouluvuoden kulkuun? 3. Mitkä asiat kiinnostavat vanhempieniltojen aiheina? 4. Mitkä asiat huolestuttavat lapsen koulunkäynnissä? Ykköset vastaavat ensin ykköskysymykseen, kakkoset kakkoseen, kolmoset kolmoseen ja neloset neloseen min. kuluttua ryhmät siirtyvät seuraava kysymyksen äärelle ja vastaavat/lisäävät/kommentoivat kysymystä. Taas n. 5 min. kuluttua ryhmät menevät seuraavan kysymyksen luo jne. Tämä jatkuu niin kauan, että ykköset palaavat ykköskysymyksen äärelle, kakkoset kakkoskysymyksen äärelle jne. ja katsovat, miten vastaus on rikastunut. Oikeasti osallistujilla voisi olla kahvia mukissa ja kysymykset olisivatkin kertakäyttöpöytäliinoissa pöydissä, jotka olisi numeroitu. Vanhempien ryhmät kulkisivat kahvimukiensa kanssa edellä esitetysti pöydästä toiseen ja kirjoittaisivat kertakäyttöliinoihin ajatuksiaan/vastauksia em. kysymyksiin. Vanhempien työskentelyn jälkeen opettaja/työntekijät kiinnittävät paperit esim. taululle ja lukevat läpi kirjatut asiat vastaus kerrallaan. Keskeiset asiat käydään yhdessä keskustellen läpi. - Haluaisitteko vielä kommentoida jotakin tästä.? - Mitä tuo maininta XXXXX tarkoittaa..? - Minua vielä kiinnostaa tuo maininta.. - Reissuvihkoja meidän koulussamme.. Fläppiparerit kannattaa säästää seuraavia vanhempainiltoja varten tai ne voi kirjoittaa puhtaaksi A4:lle ja jakaa kaikille luokan vanhemmille. AIKA: - max. 20 min. vanhempien työskentelyyn - n. 20 min purkamiseen, riippuu suunnitelmasta, paljonko kysymyksillä rikastutetaan fläpeille kirjattua jne TAVOITE: - vanhemmat tutustuvat - yhteistyö vanhempien välillä alkaa vertaisuus - vanhempien odotukset/pelot, arvostamat asiat tulevat näkyviksi - dialogi mahdollistuu vanhempien osallisuus vahvistuu Asetetuista kysymyksistä/teemoista riippuu, mitä asioita työskentelyssä nousee esiin. Joka tapauksessa esiin tulleista asioista henkilökunta saa paljon tietoa, mitä vanhemmat

38 odottavat, mistä ovat huolissaan tai mihin ovat valmiita itse sitoutumaan. Henkilökunnan tehtävänä on johtaa keskustelua niin, että vanhemmille/huoltajille tärkeimmät asiat nostetaan yhdessä esille ja sovitaan toimintatavoista. Näin yhdessä sovittuun voidaan palata erilaisissa kohtaamisissa ja seurata, miten yhdessä sovittua on voitu toteuttaa. Jos on kyseessä selkeä kysymys, niin siihen voidaan vastata vaikka reissuvihossa / wilmassa. B. TUNTEMATTOMAAN TUTUSTUMINEN HAASTATTELEMALLA JA ESITTELY PA- REITTAIN Osallistujat valitsevat vanhempien joukosta sen, jonka tuntevat huonoiten/vähiten. Parit haastattelevat toisiaan muutaman min. ajan: kuka olet, kenen vanhempi/huoltaja, mikä on lapsen vahvuus tai mitä lapsesi odottaa koulunkäynniltä. Haastattelussa esiin tulleet keskeiset (aikuisen nimi, lapsen nimi, vahvuus, odotus ) asiat voidaan kirjata esim. A3- paperille ja teipata seinälle näkyviin. Haastattelijat esittelevät parinsa lyhyesti ja ytimekkäästi muille läsnäolijoille. TAI Parit kirjoittavat toisilleen nimikyltit pidettäväksi esim. pöydällä tai jos mahdollista nimikyltti voidaan kiinnittää rintapieleen. Haastattelijat esittelevät parinsa esiin nostamat asiat lyhyesti ja ytimekkäästi muille läsnäolijoille. Nimikyltit voidaan säilyttää luokassa ja niitä voidaan käyttää seuraavassa tapaamisessa. Nimikylttejä voidaan tehdä lisää sitä mukaa, kun mukaan tule uusia vanhempia. AIKA: min, osallistujien määrä vaikuttaa. TAVOITE: - tutustuminen - kokemusten jakaminen - ryhmäytyminen alkuun C. TULEVAISUUDEN MUISTELU Vanhemmat muodostavat esim. 3 ryhmää, joissa he kirjaavat fläppipaperille mietteitään seuraavasta kuvitellusta hetkestä: On tämän luokan ensimmäinen kevätjuhlapäivä ja mietitte: Onpa lapsiemme ensimmäinen kouluvuosi ollut onnistunut. Jokaiselle ryhmälle on yksi kysymys, johon se vastaa esim: Mitkä tekijät tekivät siitä onnistuneen lapsen kannalta? Mitkä tekijät tekivät siitä onnistuneen vanhempien kannalta? Mitkä tekijät tekivät siitä onnistuneen opettajan ja muun henkilökunnan kannalta? Vastaamiseen varataan 7-10 min. Fläppipaperit kiinnitetään seinälle, taululle ja opettajan/työntekijöiden johdolla käydään yhdessä läpi, mitä onnistumisen elementtejä papereille on kirjoitettu. Lisäkysymyksiä : miten tuo luottamus, avoimuus, myönteisyys näkyy mielestänne konkreettisesti? Miten opettaja/oppilashuolto voisi tuohon XXX vaikuttaa? Miten te vanhemmat/huoltajat voisitte tukea, auttaa vaikuttaa tuohon YYYY?

39 AIKA: min TAVOITE: vanhempien toiveet ja arvostamat tulevat esiin opettaja ja muu henkilökunta voi kertoa erilaisista toimintatavoista, tuen mahdollisuuksista, koulun säännöistä voidaan laatia luokalle yhteiset säännöt esiin nousseiden tavoitteiden saavuttamiseksi seuraavien vanhempien iltojen aiheideoita esiin tulleisiin asioihin on hyvä palata kevätlukukauden lopulla samoja kysymyksiä voidaan pohtia lastenkin kanssa D. ESITTELY JA MILLÄ MIELELLÄ TULIT TÄHÄN VANHEMPAINILTAAN? KORTIT - tavalliset postikortit käytössä, levitettynä pöydälle - jokainen osallistuja valitsee pöydälle levitetyistä korteista sen, mikä kuvaa hänen oloaan/mielialaansa juuri nyt Ohjeistus ehkä näin: - Valitse kortti, joka kuvaa omaa tunnelmaasi juuri nyt./ Valitse kortti, joka kuvaa sitä, millä mielellä tulit tänne vanhempainiltaan. - Valintaan käytetään pari minuuttia, joten antakaa intuition ohjata valintaa! jokainen vuorollaan kertoo: kuka on, kenen vanhempi, mitä kortin kuva kertoo hänen mielialastaan - opettaja/ työntekijät kyselevät kuvista lisää: Tahtoisitko kertoa, mitä tuo portti tuossa kuvassa sinulle merkitsee? Aika tumma pilvi tuossa kortin ylänurkassa; mitä se kuvaa mielialastasi? Kuvassasi on paljon vahvoja värejä, mitä tahtoisit niistä kertoa? jne.. - jokainen osallistuja tekee itselleen nimikyltin - kysymyksiin käytetään aikaa suunnitellusti, osallistujien määrä vaikuttaa opettaja/työntekijä rajaa rönsyävää keskustelua, jos on tarpeen tai kysyy lisää, jos aikaa on ja näkökulmia on mahdollisuus rikastaa Opettaja, työntekijät voivat valita myös kortin. Kannattanee jättää oman kortin esittely viimeiseksi, ettei siitä tule normia, mikä on oikea tapa esitellä kuva. AIKA: esim. 20 min, osallistujien määrä vaikuttaa TAVOITE: tutustuminen mahdollistuu tilanteeseen siirtyminen helpottuu vertaisuuden kokemukset mahdollistuvat E. VANHEMMAT ESITTELEVÄT ITSENSÄ JA LAPSENSA; LAPSI ESITELLÄÄN VALITSE- MALLA KAKSI VAHVUUSKORTTIA Vanhempia pyydetään illan aluksi valitsemaan pöydälle levitetyistä vahvuuskorteista seuraavat:

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Yhteisöllisyys yhdistää / Tukevasti alkuun toimintamalli esiopetuksessa. Merja v. Schantz

Yhteisöllisyys yhdistää / Tukevasti alkuun toimintamalli esiopetuksessa. Merja v. Schantz Yhteisöllisyys yhdistää / Tukevasti alkuun toimintamalli esiopetuksessa Yhteisöllisyyden tasot lapsiryhmä ja sen dynamiikka huoltajat yhdessä yhteistyö kodin kanssa henkilökunnan yhteistyö/ lähialueellisten

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ

KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ Mäntyharju 22.3.2012 Varhaiskasvatuksen vanhempainilta KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ Lapsen parhaaksi sujuvaan yhteistyöhön Mitä kasku antaa Lapselle Perheelle Hoitohenkilöstölle Tilaisuuden

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Keskustelu luokissa Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Ohjeistus koululle ennen vanhempainiltaa 1. Päättäkää missä tilassa ryhmäosuus pidetään. Suosittelemme luokkiin

Lisätiedot

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa Lapsen nimi: Henkilötunnus: Kotiosoite: HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT: Osoite: Email: Osoite: Email: Lapsen hoitoaika: Lapsen sairastuessa

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

(LAPSI-VASU) LAPSEN NIMI

(LAPSI-VASU) LAPSEN NIMI (LAPSI-VASU) LAPSEN NIMI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Laadukasta päivähoitoa on perheen ja päivähoidon yhteinen sopimus, johon tarvitaan perheen asiantuntemus omasta lapsesta sekä päivähoitohenkilöstön

Lisätiedot

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI Paula Loukkola Oulun yliopisto Varhaiskasvatus Yhdessä lapsen parhaaksi - seminaari 3.2.2011 Haapajärvi PUHEENVUORON SUUNTAVIIVOJA varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina

Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina Yhteisvoimin kiusaamista ehkäisemään! Verkatehdas 3.5.2016 Viitekehys selväksi Suomen Vanhempainliitto 109 vuotta kasvatuskumppanuutta Vanhempainyhdistysten

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT- TYÖPAJA

KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT- TYÖPAJA KEHAS OHJELMA KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT- TYÖPAJA 18.3.2015 STM 1 2 Kehitysvammaisia on massamme opetettu yli 100 vuotta Vaikeimmin kehitysvammaiset on vapautettu

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointipäällikkö Arto Willman, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, kehittämisyksikkö, Oulun kaupunki HYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖ Poikkitoiminnallinen kehittäminen

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista

Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista Huomasin, että muillakin vanhemmilla on samoja huolia ja ajatuksia koulun aloittamisesta kuin itselläni. Äh, en muista vielä Hyviä sinun käytännön nimeä.

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.5.2017 Liite 2 44 Varhaiskasvatuspalvelut Luottamuksellinen Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsi: Päiväkoti/perhepäivähoito: 2 Perustiedot perheestä Perheeseen kuuluvat

Lisätiedot

Alueellisten vanhempainfoorumeiden aloitustilaisuus. Nurmijärvi

Alueellisten vanhempainfoorumeiden aloitustilaisuus. Nurmijärvi Alueellisten vanhempainfoorumeiden aloitustilaisuus Nurmijärvi 26.9.2017 Viitekehys Suomen Vanhempainliitto 110 vuotta kasvatuskumppanuutta Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö Ydintehtävät Vanhempaintoiminnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Hyvät vanhemmat! Koulun aloittaminen on samalla iloinen ja jännittävä asia. Tähän lehteen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / / TiK. Kuva 4

Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / / TiK. Kuva 4 Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / 170112 / TiK Kuva 4 MEILLÄ LAPSIA KUULLAAN JA HE SAAVAT IKÄTASONSA MUKAISESTI OLLA OSALLISIA ITSEÄÄN KOSKEVISSA ASIOISSA. 1 Lapsi osallistuu oman esiopetussuunnitelmansa

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSEN NIMI: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu 61 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu Kvartti-malli LAPSEN TUKEMINEN SIIRTYMÄVAIHEESSA Malli koostuu kahdesta osasta:

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN NIMI

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN NIMI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN NIMI LIIMAA TÄHÄN OMA KUVASI LAPSEN VASU TAIKATAKIN ARKIPUHE IHMISEKSI KASVAMISESTA Kun kasvaa ihmiseksi täytyy kokeilla, onko peltisiivet kalalokeilla ja minkälaisin

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edellyttää oppiainerajat ylittävää yhteistyötä

Osaamisen kehittäminen edellyttää oppiainerajat ylittävää yhteistyötä OPS 2016 Yhteistyön ja luottamuksen kulttuuri Lisääntyvä yhteistyön tarve Osaamisen kehittäminen edellyttää oppiainerajat ylittävää yhteistyötä Opetuksen eheys edellyttää opettajien yhteissuunnittelua

Lisätiedot

Tervetuloa! Tampere Helsinki

Tervetuloa! Tampere Helsinki Tervetuloa! 24.11.2017 Tampere 11.12.2017 Helsinki Koulutuksen ohjelma klo 10 Tutustuminen ja päivän ohjelma Yhteispeli ja oma koulu Yhteispelin toimintatavat klo 11.30 Lounas klo 12.30 Ys-aika klo 13

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

RYHMÄYTYMINEN JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSIA

RYHMÄYTYMINEN JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSIA RYHMÄYTYMINEN JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSIA RYHMÄYTYMISPROSESSI RYHMÄYTYMINEN ON TÄRKEÄÄ, KOSKA tunne ryhmään kuulumisesta on tärkeä kokemus ja onnistuneet kokemukset luokkaryhmässä luovat pohjan hyväksynnän

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu 52 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kvartti-malli MURROSIKÄÄN TULEVAN LAPSEN VANHEMMUUS Tavoitteena: - vanhemmat pohtivat vanhemmuutta

Lisätiedot

Lapsen siirtymävaiheen vuosikello moniammatillisen yhteistyön aikatauluttajana (Päivitetty: :26)

Lapsen siirtymävaiheen vuosikello moniammatillisen yhteistyön aikatauluttajana (Päivitetty: :26) Lapsen siirtymävaiheen vuosikello moniammatillisen yhteistyön aikatauluttajana (Päivitetty: 4.2.2009 16:26) Aihealue: lapset, nuoret, perheet terveys varhaiskasvatus Tyyppi: ehkäisevä toiminta varhainen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU Lapsen hyvä arki hankeen III Ajankohtaisfoorumi Posio 14.4.2011 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU Paula Loukkola KM, jatko-opiskelija Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUSSUUNNITELMATYÖN LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa 3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa Yhteistyön tavoitteina on, että esiopetus, muu varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon.

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Kodin ja koulun vuorovaikutuksen karikot. näkökulmasta. erikoistutkija Minna Säävälä Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos

Kodin ja koulun vuorovaikutuksen karikot. näkökulmasta. erikoistutkija Minna Säävälä Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos Kodin ja koulun vuorovaikutuksen karikot maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin näkökulmasta erikoistutkija Minna Säävälä Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos Monimuotoistuminen jatkuu 13 % helsinkiläisistä

Lisätiedot