Kaavoituskatsaus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavoituskatsaus 2014"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus liite nro 1 (1/62) Kaavoituskatsaus 2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT Äänekosken kaupunki Kaavoitus

2 Sisällysluettelo Kaupunginhallitus liite nro 1 (2/62) 1 MIKÄ ON KAAVOITUSKATSAUS? OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN SÄÄNNÖKSIÄ Kaavoituskatsaus Kaavoituksen vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (kaavaluonnos) Ehdotusvaiheen kuuleminen KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA YLEISKAAVAT Äänekoski 2030 osayleiskaava Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos ASEMAKAAVAT... 9 ÄÄnekosken taajama Myllyrinteen asemakaava Kannelsuon asemakaava Rotkolan asemakaavan muutos Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos Kortteleiden 714 ja 750 (osa) asemakaavan muutos Liikuntapuiston asemakaavan muutos Mämmensalmi IV asemakaava Länsiportin asemakaavan muutos Korttelin 801 (osa) asemakaavan muutos Terveyskeskuksen ja POKE:n asemakaavan muutos VIREILLE TULEVA Korttelin 407 osan asemakaavan muutos Pukkimäen pohjoisosan asemakaavan muutos Ääneniemen koillisrannan asemakaava VIREILLE TULEVA Äänejärventien asemakaavan muutos VIREILLE TULEVA Korttelin 778 asemakaavan muutos VIREILLE TULEVA a Äänejärven rantapuiston asemakaava Suolahden taajama Korttelien 41 ja 42 asemakaavan muutos (Suolahti) Kukkulan asemakaavan muutos (Suolahti) Wanhan Aseman asemakaavan muutos (Suolahti) Honkalan asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen (Suolahti) Nakertajan itäosan asemakaavan muutos (Suolahti) Suojarinne II asemakaavan muutos (Suolahti) Korttelin 30 asemakaavan muutos (Suolahti) Hämeentaipaleen itärannan asemakaavan muutos (Suolahti) VIREILLE TULEVA Tallilan asemakaavan muutos (Suolahti) VIREILLE TULEVA Pölkinkadun asemakaavan muutos (Suolahti) VIREILLE TULEVA Metsäpäiväkodin asemakaavan muutos (Suolahti) VIREILLE TULEVA Muut alueet Kovalan virkistysalueen asemakaava VIREILLE TULEVA Sumiaisten kirkonkylän asemakaavan muutos (Sumiainen) Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos (Konginkangas) VIREILLE TULEVA Hirvimäen asemakaava (Hirvaskangas) Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus (Hirvaskangas) Matilanvirran ranta-asemakaava (Sumiainen/Konginkangas) Havusalmen ranta-asemakaavan muutos Laajarannan ranta-asemakaavan muutos VIREILLETULEVAT KAAVAT VIREILLÄ OLEVIEN KAAVOJEN PERUUTUKSET VALITUSKAAVAT JA HYVÄKSYMISVAIHEESSA OLEVAT KAAVAT ( ) Äänekosken rantayleiskaava Koukkuniemen asemakaava (korttelin 791 osa) Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos Rannankyläntien asemakaava RAKENNUSKIELLOT ( ) Koukkuniemen asemakaava (korttelin 791 osa) Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos Kortteli 407 (osa) / Puistokatu 12, Rautatienkatu 56, Rautatienkatu 52, Rautatienkatu 50, Rautatienkatu 44, Rautatienkatu 46, Äänekoskentie Orimäki / Koiviston kylä LIITTEET Vireille tulevien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) Vireillä olevien kaavojen sijaintikartat (Äänekoski, Suolahti ja koko kunta) 2

3 1 MIKÄ ON KAAVOITUSKATSAUS? Kaupunginhallitus liite nro 1 (3/62) Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kaavoituskatsaus on kunnan laatima katsaus tärkeimmistä kunnassa ja maakunnan liitossa tekeillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksen tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille. Äänekosken kaupungin kaavoituskatsauksesta tiedotetaan paikallislehdissä ja se on nähtävänä kaupungin kotisivuilla sekä kirjastoissa. 2 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS Kaavahankkeessa osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt (esimerkiksi asukasyhdistykset ja muut kansalaisjärjestöt), joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tavoitteena on lisätä asukkaiden ja muiden osallisten vaikutusmahdollisuuksia kaavan sisältöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Äänekoskella kaavoitushankkeiden käynnistämisestä, valmistelusta ja nähtävilläoloista päättää kaupunginhallitus. Ennen varsinaista maankäytön suunnittelua kaavahanke laitetaan vireille ja siitä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS:ssa selvitetään kaavahankkeen sijainti, tavoitteet, keskeiset arvioitavat vaikutukset, kaavan eteneminen sekä kaavahankkeen osalliset ja miten heillä on mahdollisuus vaikuttaa kaavaan. Vaikutuksiltaan pienialaisissa ja merkitykseltään vähäisissä kaavoissa, joissa osallisia on vain muutama, ei laadita erillistä OAS:aa, vaan vuorovaikutus voidaan turvata olemalla suoraan yhteydessä asukkaisiin. Kaavan vireilletulosta tiedotetaan erikseen tai tiedottaminen järjestetään kaavoituskatsauksen yhteydessä. Kaavat pidetään nähtävillä vähintään kahdessa vaiheessa: luonnos- eli valmisteluvaiheessa ja ehdotusvaiheessa. Joissakin tapauksissa joudutaan ehdotusvaiheen nähtävilläolo uusimaan tai järjestämään kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen ns. osallisten kuuleminen. Luonnosvaiheen nähtävilläoloajan pituutta ei ole lainsäädännössä määritelty (MRA 30 ). Äänekoskella kaava on luonnosvaiheessa nähtävillä pääsääntöisesti vähintään kahden viikon ajan. Pienissä kaavahankkeissa valmisteluvaiheen kuuleminen voidaan järjestää henkilökohtaisella kuulemismenettelyllä. Ehdotusvaiheessa kaava pidetään julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan (MRL 65, MRA 19, MRA 27 ). Vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos on ehdotuksena nähtävillä vähintään 14 päivää. Mikäli kaavaan tehdään ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen olennaisia muutoksia, tulee kaava asettaa uudelleen nähtäville (MRA 32 ). Kuitenkin mikäli tarkistukset koskevat ainoastaan yksityistä etua ja osallisia kuullaan erikseen, ei nähtävilläolon uusiminen ole tarpeen. Kaavojen vireilletuloista ja nähtävilläoloista (MRL 62, MRL 63, MRL 65, MRA 19, MRA 27, MRA 30 ) kuulutetaan Sisä-Suomen lehdessä ja ÄKS- Äänekosken kaupunkisanomissa sekä kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla (www.aanekoski.fi). Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta voi osallinen jättää kirjallisen mielipiteensä ja muistutuksensa nähtävilläoloajan kuluessa. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä voi tehdä 3

4 Kaupunginhallitus liite nro 1 (4/62) ELY-keskukselle esityksen neuvottelun järjestämisestä aina siihen saakka, kun kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä. Kaavojen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto ja ns. vähäisten kaavamuutosten osalta päätösvalta on kaupunginhallituksella. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on valitusmahdollisuus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (HHO) ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Kaava tulee voimaan, kun sen hyväksyminen on saatettu yleisesti tiedoksi kuuluttamalla. 3 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN SÄÄNNÖKSIÄ 3.1 Kaavoituskatsaus MRL 7 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. 3.2 Kaavoituksen vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (kaavaluonnos) MRL 62 (Kaikki kaavat) Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. MRL 63 (Kaikki kaavat) Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Vireilletulosta tiedottamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. MRA 30 (Kaikki kaavat) Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. 4

5 Tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Mitä 2 momentissa säädetään tiedottamisesta, noudatetaan soveltuvin osin myös maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä tarkoitettuun kaavoituksen vireilletulosta ilmoittamiseen, jollei vireilletulosta ilmoiteta kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Jos valmisteltavana on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, osallisille voidaan varata tilaisuus mielipiteensä esittämiseen samalla, kun ilmoitetaan vireilletulosta. Tällöin ilmoitusta ei tarvitse julkaista sanomalehdessä. 3.3 Ehdotusvaiheen kuuleminen Kaupunginhallitus liite nro 1 (5/62) MRL 65 (Kaikki kaavat) Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus). Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Mitä tässä pykälässä säädetään kunnasta, koskee maakuntakaavan osalta maakunnan liittoa. Kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville säädetään tarkemmin asetuksella. MRA 19 (Yleiskaava) Yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista. Jos yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 :n 2 momentissa tai 72 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ohjaamaan rakentamista, yleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on lähetettävä kirjallinen ilmoitus yleiskaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt yleiskaavaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Edellä 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on erikseen mainittava, onko ja miltä osin yleiskaava tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain 45 :ssä tarkoitettuna oikeusvaikutuksettomana yleiskaavana. MRA 27 (Asemakaava) Asemakaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan muutosta koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. 5

6 Kaupunginhallitus liite nro 1 (6/62) Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista. Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on lähetettävä kirjallinen ilmoitus kunnalle, joka rajoittuu asemakaava-alueeseen, samoin kuin sellaiselle asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Mitä 4 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos asemakaava käsittää vain 24 :n 3 momentissa tarkoitettuja asioita. MRA MRL 6

7 4 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Kaupunginhallitus liite nro 1 (7/62) Keski-Suomen maakuntavaltuusto on hyväksynyt vaihemaakuntakaavaehdotuksen, joka on parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. Kaavan keskeinen sisältö Äänekosken kaupungin kannalta on vähittäiskaupan suuryksikköjen suunnittelu. Erikoistavarakaupan seudullisesti merkittävän suuryksikön koon alarajaksi on merkitty Äänekosken asemakaava-alueella 5000 k-m2. Muualla alaraja on erikoistavarakaupan osalta 3000 k-m2. Päivittäistavarakaupan seudullisesti merkittävän suuryksikön koon alaraja on 3000 k-m2. Kaavassa on lisäksi määritelty seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksiköiden alueet (km), jotka eivät sijoitu seudullisten keskusten keskustatoimintojen alueelle. Äänekoskella tällaisia kohteita ovat seuraavat: Hirvaskangas, vähittäiskaupan enimmäiskerrosala k-m2 Kotakennäs, vähittäiskaupan enimmäiskerrosala k-m2 Äänekoskentie (pohjoinen), vähittäiskaupan enimmäiskerrosala k-m2 Äänekosken keskusta on 4. vaihemaakuntakaavassa kaavoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C), jolla vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on k-m2. Lisätietoja: 7

8 5 YLEISKAAVAT Kaupunginhallitus liite nro 1 (8/62) 5.1 Äänekoski 2030 osayleiskaava Osayleiskaavan keskeiset tavoitteet liittyvät uuden valtatielinjauksen (VT 4) täsmentämiseen, Äänekosken sisääntuloväylien suunnitteluun, taajaman kasvualueiden määrittämiseen (uudet työpaikka- ja asuntoalueet), tärkeiden suojeluarvojen osoittamiseen sekä keskeisten virkistysalueiden ja -reittien turvaamiseen. Suunnittelutyön lähtökohdiksi on laadittu erilaisia perusselvityksiä, kuten luonto- ja maisemaselvitys sekä rakennuskannan inventointi. Lisäksi koko Äänekosken kaupungin aluetta kattavan rakenneyleiskaavatyön yhteydessä on tehty selvityksiä mm. väestön ja työpaikkojen sijoittumisesta, asukkaiden ikärakenteesta, kaavoitustilanteesta, rakentamisen määrästä, palveluista ja liikenneyhteyksistä. Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt strategiatyyppisen Rakenneyleiskaava 2016 suunnitelman, jonka perusselvitykset ja linjaukset toimivat osaltaan pohjana Äänekoski osayleiskaavalle. Rakenneyleiskaava 2016 suunnitelman toteuttamisosan päivitys Äänekosken maankäyttö- ja elinvoimaohjelma - on kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä keväällä Osayleiskaavan vireilletulosta on päätetty rakenneyleiskaavan vireilletulosta päättämisen yhteydessä Äänekosken kaupungin teknisessä lautakunnassa hyväksyttäessä vuoden 2005 kaavoituskatsausta. Äänekosken kaupunginhallituksessa hankkeen käynnistämisestä on päätetty Vireilletulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Äänekosken osayleiskaava on ollut nähtävillä luonnoksena Kaavan jatkoaikataulu on ollut sidoksissa ELY-keskuksen toimesta tutkittavana olevan valtatien 4 linjauksen täsmentymiseen välillä Huutomäki Äänekosken pohjoinen liittymä. Nyt kun linjausvaihtoehtoja selvittänyt YVA-selostus on valmistunut, on tarkoitus jatkaa osayleiskaavatyötä välittömästi ehdotusvaiheeseen. Kaavan pitkästä seisontavaiheesta johtuen kaavan uudeksi tavoitevuodeksi on asetettu Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaava on hyväksytty Äänekosken kaupunginvaltuustossa Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kaavan muuttamisesta kaavaalueelle tulleen poikkeamishakemuksen vuoksi. Rakennuskielto on voimassa seuraavalla määräalalla: Orimäki ( saakka). Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkistaa Hirvaskankaan eritasoliittymän tuntumassa olevien työpaikka-alueiden (TP) rajauksia mm. laajennettavan asemakaava-alueen mukaiseksi, tutkia uusien omakotitonttien lisäämismahdollisuutta sekä tarkistaa kuivan maan mitoitusta. Samalla kaavaan tehdään teknisiä tarkistuksia toteutuneiden tilanteiden mukaan (esim. poikkeamispäätökset, rakennetut paikat, havaitut virheet). Tarkentamalla kaavamääräystä voimassa olevan ohjeen mukaiseksi luodaan edellytykset kaavan käyttämiselle suoraan rakennusluvan perustana nykyisin alueelle rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisumenettelyä. Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kaava-alue on jaettu valmisteluvaiheessa kahteen osa-alueeseen. Hirvaskankaan eritasoliittymän ympäristön osalta kaava on ollut luonnoksena nähtävillä Muun alueen osalta valmisteluvaiheen kuuleminen on tarkoitus järjestää vuoden 2014 aikana, minkä jälkeen osa-alueet yhdistetään ehdotusvaiheen kuulemista varten. 8

9 6 ASEMAKAAVAT Kaupunginhallitus liite nro 1 (9/62) Äänekosken kunnan alueella on vireillä 35 asemakaavaa, jotka jakaantuvat seuraavasti: - Äänekosken taajama 16 kpl (4 kaavaa tulee vireille tässä kaavoituskatsauksessa) - Suolahden taajama 11 kpl (4 kaavaa tulee vireille tässä kaavoituskatsauksessa) - Muut alueet (Sumiainen, Konginkangas, Hirvaskangas) 5 kpl (2 kaavaa tulee vireille tässä kaavoituskatsauksessa) - Ranta-asemakaavat 3 kpl Seuraavassa esiteltävien vireillä olevien kaavakohteiden sijainnit ilmenevät alueittaisilta kartoilta (Äänekoski, Suolahti, koko kunta). Tämän kaavoituskatsauksen yhteydessä vireille tulevien kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) on liitteenä kohdassa 11. ÄÄNEKOSKEN TAAJAMA 6.1 Myllyrinteen asemakaava Suunnittelun kohteena on valtatien 4 varrella sijaitseva asemakaavoittamaton ja rakentamaton alue Äänekosken taajaman eteläpuolella. Kaava on ollut vireillä vuodesta 2002 lähtien, mutta varsinainen kaavan laatiminen on ollut keskeytyksissä valtatien 4 suunnittelun ollessa kesken. Suunnittelualueeseen on kuulunut myös Kannelsuon alue, joka viedään läpi omana kaavaprosessina (kts. kohta 6.2). Asemakaavan tavoitteeksi on suunnittelun alkuvaiheessa asetettu tutkia Myllyrinteen alueen käyttöä teollisuus- ja työpaikkarakentamiseen. Alue sijaitsee liikenteen kannalta erinomaisella ja näkyvällä paikalla, jolloin suunnittelussa tulee huomioida esim. tarvittava näkösuoja sekä ympäristöön sopiva rakentaminen ja maisemointi. Alkuperäisenä tavoitteena oli kaavoittaa alue laajahkoja tonttialueita tarvitsevalle toiminnalle yhden neljän toimijan tarpeita varten. Valtatiehen 4 liittyviä ratkaisuja on suunniteltu samanaikaisesti tämän kaavatyön kanssa yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa ja kaavan jatkoaikataulu on ollut sidoksissa valtatien 4 liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjen suunnitteluun (YVA-selostus). YVA-selostuksen valmistumisen myötä esille on noussut myös alueen käyttömahdollisuus asuntoalueena tai julkisten palvelujen sijaintipaikkana. Myös kaava-alueen rajausta on syytä tarkistaa: Kierälahden omakotialueen eteläosa on tarkoituksenmukaista liittää Myllyrinteen asemakaava-alueen osaksi molempien osa-alueiden sijaitessa valtatien 4 itäpuolella. Kierälahden osalta kaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa vuoden 1980 osittain vanhentunutta asemakaavaa mm. käyttötarkoitusmerkintöjen, kerroslukujen ja rakennusalojen osalta. Kaava on ollut luonnoksena nähtävänä Suunnittelutyötä ollaan jatkamassa valtatietä 4 koskevan YVA-selostuksen valmistuttua. Tavoitteena on saada kaava nähtäville luonnoksena/ehdotuksena sekä hyväksyttäväksi vuoden 2014 aikana. 9

10 6.2 Kannelsuon asemakaava Kaupunginhallitus liite nro 1 (10/62) Suunnittelualueena oli alun perin Kierälahden omakotitaloalueen eteläosa sekä Kannelsuon omakotitaloalue Äänekosken taajaman eteläpuolella. Sittemmin kaava-alueen rajausta on täsmennetty siten, että valtatie 4 rajaa Kannelsuon omaksi alueekseen ja tien itäpuolella sijaitsevat Myllyrinteen ja Kierälahden alueet käsitellään omana kaava-asianaan. Kaavan tavoitteena on laatia aikoinaan rakennuskaavaluonnoksen pohjalta rakentuneelle alueelle asemakaava sekä selvittää uusien tonttien muodostamismahdollisuudet ja katujärjestelyt alueella. Kaavan laatimisesta Kannelsuon alueelle on päätetty vuoden 2004 kaavoituskatsauksen yhteydessä, jolloin vuodesta 2002 vireillä ollutta Myllyrinteen asemakaavaa laajennettiin Kannelsuon alueelle. Myllyrinteen osalta laaditaan asemakaava omana kaavaprosessina (ks. kohta 6.1.) ja Kannelsuon osalta omana. Nyt suunniteltavana olevan kaavan nimeksi tarkistettiin vuoden 2010 kaavoituskatsauksen yhteydessä kaupunginhallituksessa Kannelsuon asemakaava. Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty Tavoitteena on saada kaava ehdotuksena nähtäville vuoden 2014 aikana. 6.3 Rotkolan asemakaavan muutos Suunnittelun tavoitteena on kaavoittaa poikkeamislupamenettelyllä rakennettu Maintpartner Oy:n tontti olemassa olevan tilanteen mukaiseksi ja arvioida Juustotien aluevarauksen tarkoituksenmukaisuus. Äänekosken ja Suolahden taajamien välialueelle sijoittuvan suunnittelualueen asemakaavaa tarkistetaan mm. Juustotien sijainnin ja linjauksen osalta. Kaavan vireilletulosta on päätetty teknisessä lautakunnassa ja vireilletulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksesta 2002 tiedottamisen yhteydessä. Uuden kunnan muodostumisen myötä kaavoitettavaa aluetta on tarkoitus laajentaa entisen Suolahden kaupungin alueelle. Tarkemmista aluerajauksista päätetään myöhemmin, kun varsinainen suunnittelutyö käynnistetään. 6.4 Korttelin 414 ja 415 (osa) asemakaavan muutos Suunnittelun kohteena on Keskustien, Koulumäenkadun ja Hämeentien rajaama kortteli (kortteli 414) sekä Keskustien ja Louhenkadun välinen omakotikortteli (kortteli 415 osa) noin 0,5 km päässä Äänekosken keskustasta. Kaavamuutoksen alkuperäisenä tarkoituksena oli muuttaa kortteli 414 (yleisten rakennusten korttelialue) asuntorakentamisen alueeksi. Rakennettavat asuintalot liittyisivät tiivisti kaupungin ydinkeskustaan ja kunnallisteknisiin verkostoihin. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan myös alueen katunimistöä. Keskustietä ehdotetaan muutettavaksi Louhenkujaksi, jolloin Keskus-alkuiset nimet eivät aiheuttaisi sekaannusta. Päätös kaavamuutoksen vireilletulosta on tehty kaupunginhallituksessa ja luonnoksena kaava on ollut nähtävänä Suunnittelutyö on ollut pitkään keskeytyneenä. Kaupungin hankittua korttelista 414 kaiken tonttimaan on tarkoitus jatkaa suunnittelua talven 2014 aikana. 10

11 6.5 Kortteleiden 714 ja 750 (osa) asemakaavan muutos Suunnittelun kohteena on kaksi rakentamatonta korttelialuetta (kortteli 714, korttelin 750 tontti 2) Karhunlähteen Römmin asuinalueella Äänekosken taajamassa. Kaavan vireilletulosta on päätetty kaavoituskatsaus 2009 yhteydessä kaupunginhallituksessa ja siitä on tiedotettu vuoden 2009 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia rakentamatta jääneiden rivi- ja kerrostalokortteleiden käyttömahdollisuudet pientalovaltaisempaan rakentamiseen. Kaavalla pyritään monipuolistamaan pientalotonttitarjontaa Äänekosken taajamassa. Suunnittelutyö on toistaiseksi aloittamatta eikä kaavatyön aikataulusta ole tehty päätöksiä. 6.6 Liikuntapuiston asemakaavan muutos Suunnittelun kohteena on Äänekosken liikuntapuiston alue sekä Honkolankadun eteläpuoleinen omakotitaloalue. Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset kaupunginvaltuuston hyväksymässä liikuntapuistosuunnitelmassa esitettyjen hankkeiden toteuttamiselle. Suunnitelmassa on mm. osoitettu tontti nykyiselle tennishallille ja sen yhteyteen mahdollisesti liitettäville toiminnoille. Valmisteluvaiheessa kaavassa arvioidaan myös entisen nuorisotalon (Mäkkäri) ja sen länsipuolisen puistoalueen maankäyttömerkintöjen ajantasaisuus. Honkolankadun eteläpuolisen omakotitaloalueen osalta on tarkoitus mm. tarkistaa kaavamerkintöjen ja -määräyksien ajanmukaisuus. Kaavan vireilletulosta on päätetty kaavoituskatsaus 2009 yhteydessä kaupunginhallituksessa ja siitä on tiedotettu vuoden 2009 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä Suunnittelutyötä on tarkoitus jatkaa vuoden 2014 loppupuolella. 6.7 Mämmensalmi IV asemakaava Suunnittelualueena on Mämmensalmen niemen asemakaavoittamaton alue Äänekosken taajaman pohjoisosassa n. 3,5 km päässä keskustasta. Alue on rakentamatonta metsää, joka toimii osaltaan kaupunkilaisten lähivirkistysalueena. Asemakaavan tavoitteena on osoittaa Keiteleen rannan tuntumaan uutta pientalovaltaista rakentamista sekä määritellä rakentamatta jäävä alue lähivirkistysalueeksi Äänekoski 2020 osayleiskaavaluonnoksen mukaan. Kaavan vireilletulosta on päätetty kaavoituskatsaus 2009 yhteydessä kaupunginhallituksessa ja siitä ja siitä on tiedotettu vuoden 2009 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Alueen luontoselvitys on valmistunut 2012 ja varsinainen asemakaavan suunnittelutyö on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 aikana. 6.8 Länsiportin asemakaavan muutos Kaupunginhallitus liite nro 1 (11/62) Suunnittelualue sijaitsee Äänekosken ydinkeskustan länsiosassa Hämeentien ja Kalevankadun välisellä alueella rajautuen Äänekoskentiehen. Suunnittelualueen voimassa oleva asemakaava ei ole kaikilta osiltaan toteutunut eikä kaava ole enää ajantasalla. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa keskustan palvelujen lähelle kaupunkikuvallisesti korkeatasoista kerrostaloasumista ja avata kaupungin keskustaan uusi sisääntuloväylä Hämeentieltä. Samalla tutkitaan Äänekoskentien ja Torikadun välisen katuyhteyden tarkoituksenmukainen paikka. Länsiportin alueen maankäytön periaate on osoitettu kaupunginvaltuuston hyväksymässä Äänekosken keskustan kehittäminen suunnitelmassa. 11

12 Kaupunginhallitus liite nro 1 (12/62) Kaavan vireilletulosta on päätetty kaavoituskatsaus 2010 yhteydessä kaupunginhallituksessa ja siitä on tiedotettu vuoden 2010 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä Tavoiteaikataulun mukaan kaava tulee ehdotuksena nähtäville vuoden 2014 alkupuoliskolla. 6.9 Korttelin 801 (osa) asemakaavan muutos Asemakaavan muutos on laitettu vireille Kiinteistö Oy Äänekosken Autokulman hakemuksesta. Päätös asemakaavan muuttamisesta tontilla (Kotakennääntie 53) on tehty kaupunginhallituksessa ja kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksesta 2011 tiedottamisen yhteydessä. Kaavamuutoksen hakija esittää kaavamerkinnän muuttamista huoltoaseman korttelialueesta huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialueeksi ja tonttitehokkuuden kasvattamista e=0,2:sta e=0,5:een. Alueen voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Tontille on myönnetty poikkeamislupa n. 600 k-m2:n liikerakennuksen rakentamiselle (kaupunginhallitus ). Suunnittelun tavoitteena on alueen maankäytön tehostaminen ja kaupunkikuvan kohentaminen. Kaavassa osoitetaan edellytykset kaupunkikuvallisesti hyvätasoisen liike- ja palvelurakentamisen sijoittamiselle kaupungin sisääntuloväylän varteen. Samalla tutkitaan Purokadun liittymäjärjestelyt Kotakennääntielle. Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään tarvittaessa hakijan toimesta maaperän puhtaus kaavamuutosalueen osalta. Kaavamuutokseen liittyy maankäyttösopimus, jonka yhteydessä sovitaan eri osapuolten kaavahankkeeseen liittyvistä kustannus- ja toteuttamisvastuista. Suunnittelualuetta tarkistetaan tarvittaessa suunnittelun edetessä. Suunnittelutyö on toistaiseksi aloittamatta eikä kaavatyön aikataulusta ole tehty päätöksiä Terveyskeskuksen ja POKE:n asemakaavan muutos VIREILLE TULEVA Suunnittelun tavoitteena on selvittää ja kaavoittaa toiminnot, jotka soveltuvat täydentämään kortteliin 2024 rakenteilla olevan terveysaseman toimintaa. Laajalla Terveyskadun- Kuhnamontien-Piilolantien rajaamalla alueella sijaitsee nykyisin terveyskeskuksen ja sen tulevan laajennuksen lisäksi mm. päivähoidon ja vanhuspalvelujen yksikköjä. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan mahdollisuus mm. erityyppisten asumistoimintojen ja mahdollisten muiden palvelujen sijoittamiselle terveyskeskuksen yhteyteen. Kaavamuutoksen vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksesta 2011 tiedottamisen yhteydessä. Tavoiteaikataulun mukaan suunnittelutyö käynnistetään vuoden 2014 alkupuolella. Tämän kaavoituskatsauksen yhteydessä uusitaan kaavahankkeen vireilletulo: suunnittelualuetta laajennetaan käsittämään myös osan terveyskeskuksen itäpuolisesta korttelista, jolla sijaitsee Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen (POKE) koulukiinteistöt. Alueelle on tarkoitus muodostaa kaavalliset edellytykset keskiasteen koulutuksen kampusalueen muodostamiselle Korttelin 407 osan asemakaavan muutos Suunnittelualue sijaitsee Karhunlähteen kaupunginosan itäpuolella noin kilometrin etäisyydellä Äänekosken keskustasta. Asemakaavan muutoksella pyritään saattamaan ajantasalle mm. käyttötarkoitusmerkinnöiltään ja kaavamääräyksiltään vanhentunut asemakaava. Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa Suunnittelutyö on toistaiseksi aloittamatta eikä kaavatyön aikataulusta ole tehty päätöksiä. 12

13 Kaupunginhallitus liite nro 1 (13/62) Osalla korttelin 407 aluetta on voimassa rakennuskielto saakka asemakaavan muuttamista varten (kaupunginhallituksen päätös ) Pukkimäen pohjoisosan asemakaavan muutos Suunnittelualue sijaitsee Pukkimäen kaupunginosan pohjoisosassa Äänekosken ydinkeskustan läheisyydessä. Suunnittelualue sijaitsee kaupungin eteläisen sisääntuloväylän (Kotakennääntie) varrella ja sen merkitys kaupunkikuvan kannalta on erittäin keskeinen. Kaavassa saatetaan ajantasalle mm. käyttötarkoitusmerkinnöiltään, kaavamääräyksiltään ja liikennejärjestelyiltään vanhentunut asemakaava. Maankäyttöä tehostetaan ja kaavassa tutkitaan myös, onko mahdollista sijoittaa palvelujen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle alueelle mm. asumisen vaihtoehtoisia malleja. Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa ja kaava on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Ääneniemen koillisrannan asemakaava VIREILLE TULEVA Suunnittelun kohteena on Äänemäen laskettelurinteen ja Mörtin asemakaava-alueen itäpuolinen alue, jonka kaupunki on hankkinut Ääneniemen asuntoalueen laajentamista varten. Keiteleen rantaan rajoittuvaan noin 30 hehtaarin raakamaa-alueeseen liittyy myös osia Ääneniemen II vaiheen ja Mörtin alueen asemakaavoista. Alueelle on tavoitteena muodostaa korkeatasoinen ja luonnonläheinen pientaloalue, jolle sijoittuu myös omarantaisia tontteja. Kaavan yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuudet laajentaa Äänemäen laskettelurinnettä. Kaava tulee vireille tässä kaavoituskatsauksessa ja sen laatiminen aloitetaan luontoselvityksen tekemisellä ja lähtötietojen hankkimisella kevään 2014 aikana Äänejärventien asemakaavan muutos VIREILLE TULEVA Suunnittelun kohteena on rakentamattomat kerrostalotontit, jotka sijoittuvat Ääneniementieltä Äänejärven rantaan johtavan Äänejärventien varrelle. Etäisyys Äänekosken keskustaan on noin yksi kilometri. Alueen asemakaava on hyväksytty eikä kerrostalotontit ole toteutuneet nykymuodossaan. Suunnittelun tavoitteena on tutkia kerrostalotonttien vaihtoehtoisia toteuttamistapoja rakennettuun ympäristöön sopivalla tavalla ja parantaa edustavalla paikalla sijaitsevien tonttien kysyntää. Kaava-alueeseen kuuluu myös Riitantien päässä oleva alue, jossa päivitetään asemakaavamerkinnät toteutunutta tilannetta vastaaviksi. Kaava tulee vireille tässä kaavoituskatsauksessa ja sen laatiminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 aikana Korttelin 778 asemakaavan muutos VIREILLE TULEVA Likolahdessa osoitteessa Likolahdenkatu 58 tulee vireille kaavahanke maanomistajan hakemuksesta: omakotitonttia halutaan laajentaa viereiselle puistoalueelle. Kaavahanke on tarkoitus laatia kevään 2014 aikana. 13

14 6.15 a Äänejärven rantapuiston asemakaava Suunnittelualue käsittää rantapuiston alueen hautausmaan pohjoisreunan ja Äänekoskentien välissä sekä Äänejärven vesialueen ja kirjastotalon tontin. Puiston pohjoisosaan on suunnitteilla uimarannan rakentaminen, jonka yhteyteen tulisi kioski-kahvilarakennus. Myös alueen monilta osin vanhentuneet kaavamerkinnät ja -määräykset on tarkoitus päivittää kaavamuutoksen yhteydessä. Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa Kaupunginhallitus liite nro 1 (14/62) SUOLAHDEN TAAJAMA 6.16 Korttelien 41 ja 42 asemakaavan muutos (Suolahti) Suunnittelualue sijaitsee Vaneritehtaankadun varrella noin 1 km Suolahden keskustasta luoteeseen. Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa teollisuustontteja puistoalueelle luvan mukaisesti sijoitetulle täyttöalueelle. Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa Suunnittelutyö on toistaiseksi keskeytetty eikä kaavatyön jatkamisesta ole päätöksiä Kukkulan asemakaavan muutos (Suolahti) Kaavamuutoksen tavoitteena on miettiä alueen käyttömahdollisuuksia esim. rivitalotyyppiseen asumiseen. Suunnittelualueella on sijainnut ennen Suolahden työväenopisto. Päätös asemakaavan vireille tulosta on tehty Suolahden kaupunginhallituksessa Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä Suunnittelutyö on toistaiseksi keskeytetty eikä kaavatyön jatkamisesta ole päätöksiä Wanhan Aseman asemakaavan muutos (Suolahti) Kaavamuutoksen kohteena on Suolahden Wanhan Aseman ympäristö. Alue sijaitsee Keiteleen rannalla Suolahden ydinkeskustan tuntumassa. Vanhan rautatieaseman ja sataman ympäristö on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi rautatieympäristöksi. Vanhalla rautatieasemalla ja ulkorakennuksella sekä veturitallilla on arvoa myös yksittäisinä kohteina. Alueelle on laadittu yleissuunnitelma katu- ja puistorakentamisen osalta sekä ideasuunnitelma alueen maankäytön ja toimintojen kehittämiseksi Luonteeltaan kulttuuriympäristöä säilyttävän ja suojelevan kaavamuutoksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset alueen kehittämiselle vähintään maakunnallisen tason matkailu- ja virkistäytymiskohteeksi. Kaavan vireilletulosta on päätetty ja siitä on tiedotettu Kaava on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Ehdotusvaiheeseen ja hyväksymismenettelyyn kaava on tarkoitus saada vuoden 2014 loppuun mennessä. 14

15 Kaupunginhallitus liite nro 1 (15/62) 6.19 Honkalan asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen (Suolahti) Kaupunginhallitus on päättänyt Suolahden osayleiskaavan 2020 käsittelyn yhteydessä, että asemakaava-aluetta laajennetaan Amerikantien omakotitalojen ja Myllärinpolun väliselle alueelle alueen tie- ja maankäyttökysymysten selvittämiseksi asemakaavassa. Muilta osin kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia ns. Honkapohjan pientaloalueen suojeluarvot sekä osoittaa kaavassa säilyttämisen periaatteet. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan myös vanhentuneiden kaavamerkintöjen ja -määräyksien ajantasaisuus sekä tutkitaan joidenkin kaavassa osoitettujen aluevarauksien tarpeellisuus. Hankkeen yhteydessä voidaan kumota asemakaavassa toteutumatta jääneitä alueiden osia, joiden maankäyttöä ei katsota tarkoituksenmukaiseksi ohjata asemakaavalla. Kaavan vireilletulosta on päätetty kaavoituskatsaus 2009 yhteydessä kaupunginhallituksessa ja siitä on tiedotettu vuoden 2009 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä Nakertajan itäosan asemakaavan muutos (Suolahti) Suunnittelun kohteena on Ratakadun ja Suolahdentien välinen alue Nakertajan kaupunginosassa Suolahdessa. Suunnittelun tavoitteena on tutkia Suolahti 2020 osayleiskaavan periaatteen pohjalta entisen aseman ympäristön alueen maankäyttöä esim. työpaikkarakentamiseen. Kaavamuutoksen yhteydessä on tarkoitus tarkistaa paikoin vanhentuneita kaavamerkintöjä ja -määräyksiä nykyisten ohjeiden mukaisiksi sekä tarkistaa joidenkin aluevarauksien tarpeellisuus. Työn yhteydessä voidaan myös nimetä nykyisessä kaavassa nimeämättä jääneitä puisto- ym. alueita. Kaavan vireilletulosta on päätetty kaavoituskatsaus 2009 yhteydessä kaupunginhallituksessa ja siitä on tiedotettu vuoden 2009 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Suunnittelutyö on toistaiseksi aloittamatta eikä kaavatyön aikataulusta ole tehty päätöksiä Suojarinne II asemakaavan muutos (Suolahti) Suunnittelun kohteena on Suojarinteen alueen toinen vaihe Suolahden taajamassa. Suojarinteen alueen itäosan asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesällä Kaavamuutoksen vireilletulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksesta 2011 tiedottamisen yhteydessä Suunnittelun tavoitteena on tutkia Suolahti 2020 osayleiskaavan ja Suojarinteen Masterplanin periaatteen pohjalta Suojarinteen alueen länsiosan maankäyttöä erityyppiseen palvelurakentamiseen. Voimassa olevan vanhentuneen asemakaavan maankäyttömerkinnät tarkistetaan ja alueella varaudutaan mm. uusien katuyhteyksien järjestämiseen. Suunnittelutyö on toistaiseksi aloittamatta eikä kaavatyön aikataulusta ole tehty päätöksiä. 15

16 6.22 Korttelin 30 asemakaavan muutos (Suolahti) Kaupunginhallitus liite nro 1 (16/62) Niemelänkadun ja Vaneritehtaankadun kulmauksessa sijaitsevan alueen kaavamuutos on tullut vireille asukkaan hakemuksen pohjalta syksyllä 2013 ja luonnos on ollut nähtävillä Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa yhtä alueen tonttia sekä ajanmukaistaa korttelin käyttötarkoitusmerkinnät ja kaavamääräykset, jotta alueen omaleimainen historiallinen ja pienipiirteinen ilme säilyy. Kaavamuutos on laaditaan säilyttävän kaavan periaatteella. Kaava on tarkoitus saada ehdotuksena nähtäville ja hyväksymismenettelyyn kevään 2014 aikana Hämeentaipaleen itärannan asemakaavan muutos (Suolahti) VIREILLE TULEVA Asemakaavan muutos koskee Paatelan kanavan itäpuolella Hämeentaival kadun päässä sijaitsevaa aluetta, joka rajoittuu Keiteleen rantaan. Alue on kaavoitettu kaupunginvaltuuston hyväksymässä Suolahti 2020 osayleiskaavassa pientaloalueeksi (AP). Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kaavoittaa alueelle pienimuotoinen omakotitaloalue, joka liittyy olemassa olevaan viihtyisään rakennettuun ympäristöön ja jylhään luonnonympäristöön. Tavoitteeksi asetetaan, että osa uusista omakotitalotonteista on osayleiskaavan periaatteen mukaisesti omarantaisia. Kaavamuutos tulee vireille tässä kaavoituskatsauksessa ja sen laatiminen aloitetaan luontoselvityksen tekemisellä ja lähtötietojen hankkimisella kevään 2014 aikana Tallilan asemakaavan muutos (Suolahti) VIREILLE TULEVA Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin päässä Suolahden keskustasta koilliseen ja siihen kuuluu Sumiaistentien itä- ja länsipuolisia alueita. Omakotitalovaltaisen suunnittelualueen koko on noin 26 ha. Kyseessä on monilta osiltaan vanhentuneen asemakaavan kaavan tekninen tarkistus ja digitaaliseen muotoon muuttaminen: vanhimmat kaavat on vahvistettu 1950-luvulla. Kaavamuutoksen yhteydessä alueen kaavatilanne päivitetään vastaamaan nykytilannetta: esimerkiksi suunnittelualueen koilliskulmassa on suurilta osin toteutumaton asemakaava, jonka tilannetta on syytä arvioida uudelleen. Kaava tulee vireille tässä kaavoituskatsauksessa. Suunnittelutyö aloitetaan talven 2014 aikana ja luonnos on tarkoitus saada nähtäville keväällä Pölkinkadun asemakaavan muutos (Suolahti) VIREILLE TULEVA Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km Suolahden keskustasta länteen ja se on kooltaan noin 2,5 hehtaaria. Äänekosken suuntaan kulkeva rautatie sijaitsee alueen vieressä. Alueen vanhentunut ja suurelta osin toteutumaton kaavatilanne ja tonttien siirtyminen kaupungin omistukseen ovat tehneet asemakaavan päivittämisestä ajankohtaista. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia edullisella paikalla sijaitsevien tonttien sovelias käyttötarkoitus ja niiden soveltuvuus esimerkiksi pienimuotoiselle palvelukotitoiminnalle. Kaava tulee vireille tässä kaavoituskatsauksessa. Suunnittelutyö aloitetaan vuonna 2014 ja luonnos on tarkoitus saada nähtäville talven aikana. 16

17 Kaupunginhallitus liite nro 1 (17/62) 6.26 Metsäpäiväkodin asemakaavan muutos (Suolahti) VIREILLE TULEVA Suunnittelualue käsittää Alkulan päiväkodin viereisen puiston, johon on suunnitteilla metsäpäiväkodin perustaminen. Kaavamuutos tulee vireille tässä kaavoituskatsauksessa ja sen laatiminen aloitetaan kevään 2014 aikana. MUUT ALUEET 6.27 Kovalan virkistysalueen asemakaava VIREILLE TULEVA Äänekosken taajaman itäpuolella sijaitsevassa Kovalanniemessä on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava, jossa alue on kaavoitettu virkistysalueeksi uintia, retkeilyä, leirintää ja niihin liittyviä toimintoja varten. Alueen omistaa Äänekosken kaupunki ja yksityinen maanomistaja. Sisällöltään vanhentunut kaava on esteenä mm. ympäristöltään arvokkaan alueen suojelutavoitteiden toteuttamiselle. Kaavaprosessissa on tarkoitus suorittaa joko asemakaavan kumoaminen tai kaavamuutos siten, että alueen luontoarvot ja virkistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen. Kaavamuutos tulee vireille tässä kaavoituskatsauksessa, mutta suunnittelun tarkemmasta ajoituksesta ei ole tehty päätöksiä Sumiaisten kirkonkylän asemakaavan muutos (Sumiainen) Suunnittelualueena on koko Sumiaisten kirkonkylän asemakaavoitettu alue, jossa asemakaavat ovat vuosilta Kaavamuutoksen vireilletulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksesta 2010 tiedottamisen yhteydessä. Sumiaisten kirkonkylä on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kirkonkylän kulttuurimaisema ulottuu kirkonkylän eteläpuoleiselta kannakselta pitkin kylänraittia kirkonkylän pohjoispuolelle. Asemakaavan muutoksen päätarkoituksena on muuttaa Sumiaisten eriaikoina laaditut asemakaavat digitaaliseen muotoon. Samalla kaavaan tehdään pääasiassa teknisiä tarkistuksia, tarkistamalla mm. aluevarausten ja kaavamerkintöjen ja -määräysten ajanmukaisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Sumiaisten kirkonkylän valtakunnallisesta merkittävyydestä johtuen korostuvat kaavatyössä rakennetun ympäristön ja maiseman ominaispiirteet sekä alueen historialliset arvot. Suunnittelutyö on toistaiseksi aloittamatta eikä kaavatyön aikataulusta ole tehty päätöksiä Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos (Konginkangas) VI- REILLE TULEVA Suunnittelualue käsittää Konginkankaan teollisuusalueen, jonka kautta kulkeva ulkoilureitti sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa teollisuustontille. Kaavamuutoksella on tarkoitus laajentaa teollisuusaluetta ja samalla varmistaa alueen läpi kulkevan virkistysreittiyhteyden 17

18 Kaupunginhallitus liite nro 1 (18/62) säilyminen. Asemakaavan muutosalueeseen kuuluu myös urheilukentän alue sekä Puroahon asuntoalue asemakaava-alueen länsiosassa. Näiden alueiden osalta asemakaava siirretään digitaaliseen muotoon ja selvitetään samalla tonttien laajennusmahdollisuudet ja tarve. Kaavamuutos tulee vireille tässä kaavoituskatsauksessa ja kaavatyö on tarkoitus aloittaa keväällä Hirvimäen asemakaava (Hirvaskangas) Suunnittelualue sijaitsee Hirvaskankaalla valtatie 4:n eritasoliittymän länsipuolella rajautuen Uuraisten kunnan rajaan. Alueelta on matkaa Äänekoskelle noin 12 km ja Jyväskylään noin 30 km. Pääosan suunnittelualueesta käsittää Äänekosken kaupungin omistama runsaan 50 hehtaarin suuruinen Hirvimäen tila RN:o , joka on rakentamatonta metsätalousmaata. Kaupungin omistaman Hirvimäen tilan osalta kaavan alkuperäisenä tavoitteena oli selvittää alueen käyttömahdollisuus pientalorakentamiseen. Tavoitteeksi asetettiin myös osoittaa pientaloalueita, joissa pyritään tarjoamaan rakentajalle vaihtoehtoisia malleja mm. tonttikoon, talotyypin ja hankkeiden toteuttamistavan suhteen. Suunnittelussa tuli huomioida myös palveluiden linkittyminen Uurainten puolen asunto- ja palvelualueisiin sekä katu- ja vesihuoltoverkkoihin. Kaava-alueeseen liittyvien yksityisten omistamien maiden osalta kaavan tavoitteena oli osoittaa suunnittelualueen reunaosiin lähinnä ohikulkevan liikenteen varaan perustuvaa liiketoimintaa, joka täydentää Hirvaskankaan koillisessa sektorissa sijaitsevaa palvelukeskusta. Alueen luonto- ja maisemaselvitys on valmistunut 2012 ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Alueen palvelujen järjestämiseen, infrastruktuurin toteuttamiseen ja liikenteeseen liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta tällä hetkellä tutkitaan, millaisia vaihtoehtoisia toimintoja alueelle voisi olla järkevää sijoittaa Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus (Hirvaskangas) Suunnittelualue sijaitsee Hirvaskankaan eritasoliittymän kaakkoisessa sektorissa. Yksityisen maanomistajan aloitteesta käynnistetyn asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tarkoituksena on laajentaa asemakaavoitettua työpaikka-aluetta Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan mukaisesti ja kaavoittaa alueelle myös tontti yrittäjän asunnolle. Vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä ja se on tarkoitus saada ehdotusvaiheessa nähtäville vuoden 2014 aikana. Maankäyttösopimus tai kauppakirjan esisopimus tulee allekirjoittaa ennen kuin kaava asetetaan nähtäville ehdotuksena Matilanvirran ranta-asemakaava (Sumiainen/Konginkangas) Matilanvirta sijaitsee noin 7 km Konginkankaalta Sumiaisiin päin Keiteleen ja Ala-Keiteleen järvialtaita yhdistävässä salmessa. Suunnittelualue käsittää tilat RN:ot , , , , , /1, /2, , (tiealue) ja Maanomistajina alueella ovat Äänekosken kaupunki ja yksityinen sekä tiealueen osalta Suomen valtio. Kaavan toteuttamiseen liittyy maankäyttösopimus, joka on tarkoitus allekirjoittaa ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. 18

19 Kaupunginhallitus liite nro 1 (19/62) Ranta-asemakaava on saatettu vireille, jotta on voitu luoda edellytykset valtion ja kaupungin maanomistuksen järkevälle määrittämiselle: alueella sijaitseva Matilan Ankkuri kesäravintola on sijainnut valtion omistamalla alueella, joka alue on nyt siirtynyt kaupungin omistukseen. Kaavan tavoitteena on kehittää Matilan Ankkurin ympäristöä pääasiassa matkailupalveluiden kohteena ja säilyttää ainakin osa alueesta luonteeltaan julkisena levähdyspaikkana. Kaavasta on järjestetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa Luontoselvitys on valmistunut Varsinainen suunnittelutyö on tarkoitus käynnistää sen jälkeen, kun alueen liikeidea ja yrittäjävalinnat ovat täsmentyneet Havusalmen ranta-asemakaavan muutos Suunnittelukohteena ovat noin 40 km Äänekosken keskustasta pohjoiseen sijaitsevat Kalaniemen kylän tilat Havusalmi, Torvela, Paratiisi, Tarjala ja Havuranta. Kaavamuutosalue koostuu kahdesta osa-alueesta, joista eteläisen osa-alueen muutoksen tavoitteena on päivittää käyttötarkoitusmerkintöjä olevan ja tulevan toiminnan mukaisiksi sekä korjata alueiden rajauksia kiinteistörajojen suhteen: kiinteistöjen rajat poikkeavat voimassa olevan ranta-asemakaavan korttelirajauksista. Pohjoisella muutosalueella on kolme RA tonttia, joista keskimmäinen on rakentamaton. Kahta reunimmaista tonttia halutaan suurentaa siten, että niiden välissä oleva tontti puolitetaan lisäalueiksi reunatonttien kesken. Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa Kaava on tarkoitus saattaa nähtäville luonnoksena kevään 2014 aikana Laajarannan ranta-asemakaavan muutos Suunnittelualue sijaitsee Äänekosken Laajarannassa ja alueella sijaitsee Äänekosken seurakunnan leirikeskus. Suunnittelualue käsittää Pyyrinlahden kylän tilat RN:ot 2:223 ja 2:195. Äänekosken keskustaan suunnittelualueelta on matkaa noin 16 km. Alueella on voimassa Keski-Suomen lääninhallituksen vahvistama ranta-asemakaava, jossa alue on kaavoitettu pääasiassa leirikeskusrakennusta ja siihen liittyviä toimintoja varten. Äänekosken kaupunginvaltuuston hyväksymässä Äänekosken rantayleiskaavassa alue on kaavoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM). Ranta-asemakaavan muutoksessa on tarkoitus osoittaa alueelle nykyistä monipuolisempi käyttö omarantaisten tonttien ja/tai matkailutoiminnan muodossa. Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa Luontoselvitys valmistui vuonna Kaava on tarkoitus asettaa luonnoksena nähtäville talven 2014 aikana. Ehdotusvaiheen nähtävilläolo ja hyväksymisvaihe lienevät vuorossa vuoden 2014 loppupuoliskolla. 19

20 7 VIREILLETULEVAT KAAVAT Kaupunginhallitus liite nro 1 (20/62) Tämän kaavoituskatsauksen yhteydessä saatetaan vireille kymmenen kaavatyötä, joiden keskeiset tiedot on esitetty kohdassa 6. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) ovat liitteenä kohdassa 11. Vireille tulevien kaavojen numeroinnit viittaavat lukuun, josta kyseisen kaavan tarkemmat tiedot löytyvät Terveyskeskuksen ja POKE:n asemakaavan muutos 6.13 Ääneniemen koillisrannan asemakaava 6.14 Äänejärventien asemakaavan muutos 6.15 Korttelin 778 asemakaavan muutos 6.23 Hämeentaipaleen itärannan asemakaavan muutos (Suolahti) 6.24 Tallilan asemakaavan muutos (Suolahti) 6.25 Pölkinkadun asemakaavan muutos (Suolahti) 6.26 Metsäpäiväkodin asemakaavan muutos (Suolahti) 6.27 Kovalan virkistysalueen asemakaava 6.29 Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos 8 VIREILLÄ OLEVIEN KAAVOJEN PERUUTUKSET Tämän kaavoituskatsauksen yhteydessä perutaan vuonna 2007 päätetty korttelin 1223 asemakaavan muutoksen vireilletulo. Kaavamuutoksen tavoitteena oli tarkistaa Ääneniemessä Ääneniementien ja Arpiaisenkujan risteyksessä sijaitsevan Y-korttelin rajausta ja käyttötarkoitusta ja tutkia soveltuisiko alue esim. pientalorakentamiseen. Suunnittelun kohteena olleen korttelin 1223 kaavamuutoksen vireilletulosta on päätetty ja siitä on tiedotettu vuoden 2007 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Suunnittelutyö on aloitettu asukastilaisuudella huhtikuussa 2008, mutta sen jälkeen varsinainen maankäytön suunnittelu on ollut pitkään keskeytyneenä. Vireillä olevan kaavatyön peruutus on tässä tapauksessa tarkoituksenmukaista: asemakaavoissa on syytä pitää varauksessa julkisen rakentamisen tontteja tulevia tarpeita varten ja lähialueen asukkaiden kanssa ei ole ollut löytymässä yhteistä näkemystä korttelialueen käyttötarkoituksen muuttamisesta. 20

21 Kaupunginhallitus liite nro 1 (21/62) 9 VALITUSKAAVAT JA HYVÄKSYMISVAIHEESSA OLE- VAT KAAVAT ( ) 9.1 Äänekosken rantayleiskaava Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan Kaava ei ole lainvoimainen hyväksymispäätöksestä tehtyjen valitusten johdosta. Kaupunginhallitus on antanut valituksista lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Koukkuniemen asemakaava (korttelin 791 osa) Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan Kaava ei ole korttelin 791 osalta lainvoimainen hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, mutta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus on antanut ja valituksista lausunnot Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan Kaava ei ole lainvoimainen hyväksymispäätöksestä tehtyjen valitusten johdosta. Kaupunginhallitus on antanut valituksista lausunnot Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Rannankyläntien asemakaava Hirvaskankaalle on laadittu asemakaava, jonka tarkoituksena on kaavallisten edellytysten luominen valtatien 4 rinnakkaistien rakentamiselle. Kaava on saatettu vireille kaupunginhallituksen päätöksellä Kaava on ollut nähtävillä luonnoksena ja ehdotuksena Ehdotusvaiheen jälkeinen kuuleminen on suoritettu Kaava-alue sijoittuu kohdassa 9.3 esitellyn Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan taakse. Rannankyläntien asemakaavaa ei voida tuoda kaupunginvaltuuston hyväksymismenettelyyn ennen kuin Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan lainvoimaisuus on ratkaisu: Rannankyläntien kaavassa esitetyn katuyhteyden rakentaminen on sidoksissa koillisen sektorin kaavan yhteydessä ratkaistavaan liikennejärjestelyyn. 21

22 Kaupunginhallitus liite nro 1 (22/62) 10 RAKENNUSKIELLOT ( ) Äänekosken kaupungin alueella on eri kaavahankkeisiin liittyen voimassa seuraavat rakennuskiellot: 10.1 Koukkuniemen asemakaava (korttelin 791 osa) Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan Kaava ei ole korttelin 791 osalta lainvoimainen hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Ks. kohta Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan Kaava ei ole lainvoimainen hyväksymispäätöksestä tehtyjen valitusten johdosta. Ks. kohta 9.3. Rakennuskielto koskee tiloja , , , , , , , , , , , , , Kortteli 407 (osa) / Puistokatu 12, Rautatienkatu 56, Rautatienkatu 52, Rautatienkatu 50, Rautatienkatu 44, Rautatienkatu 46, Äänekoskentie 178 Tonttien , , , , , ja alueilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten saakka (ks. kohta 6.11). Rakennuskieltoa voidaan kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi jatkaa kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä kaksi vuotta kerrallaan, kuitenkin enintään kahdeksan vuoden ajaksi Orimäki / Koiviston kylä Kaupunginhallitus on määrännyt tilan Orimäki määräalalle maankäyttö- rakennuslain 38 :n mukaisen rakennuskiellon saakka. Rakennuskielto on asetettu Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muuttamista varten. 11 LIITTEET Vireille tulevien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) LIITE 1 Terveyskeskuksen ja POKE:n asemakaavan muutos LIITE 2 Ääneniemen koillisrannan asemakaava LIITE 3 Äänejärventien asemakaavan muutos LIITE 4 Hämeentaipaleen itärannan asemakaavan muutos (Suolahti) LIITE 5 Tallilan asemakaavan muutos (Suolahti) LIITE 6 Pölkinkadun asemakaavan muutos (Suolahti) LIITE 7 Metsäpäiväkodin asemakaavan muutos LIITE 8 Kovalan virkistysalueen asemakaava LIITE 9 Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos LIITTEET Vireillä olevien kaavojen sijaintikartat (Äänekoski, Suolahti ja koko kunta) 22

23 Kaupunginhallitus liite nro 1 (23/62) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualueena on Äänekosken uuden terveyskeskuksen kortteli ja sen itäpuolelle sijoittuva Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen eli Poken tontti lähiympäristöineen. Suunnittelualue sijaitsee Äänekosken keskustan tuntumassa alle kilometrin päässä Äänekosken keskustasta.

24 Kaupunginhallitus liite nro 1 (24/62) 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Äänekoskelle rakennetaan uutta terveysasemaa nykyisen terveysaseman tontille (kortteli 2024). Alueen voimassa oleva kaava ei vastaa kerrosluvun osalta rakennushanketta. Edellytykset rakennusluvan myöntämiselle kerrosluvun osalta on ratkaistu poikkeamismenettelyllä, mutta tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista käynnistää laaja-alaisempi suunnittelutyö terveysaseman alueelle soveltuvien toimintojen määrittämiseksi. Vuoden 2014 kaavoituskatsauksen yhteydessä suunnittelualue on laajennettu käsittämään myös terveyskeskuksen itäpuolella sijaitseva korttelin 1014 osa, jolla sijaitsee Pohjoisen Keski-Suomen opiston toimitilat (Poke). Lisäksi aluetta laajennettiin terveyskeskuksen eteläpuolella Kuhnamon puiston suuntaan siten, että suunnittelualue rajautuu rantaan. Terveyskeskuksen korttelin osalta suunnittelun tavoitteena on arvioida kortteliin 2024 soveltuva rakentaminen. Alueella sijaitsee valmistumassa oleva terveyskeskus ja lisäksi mm. päivähoidon ja vanhuspalvelujen yksikköjä. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan mahdollisuus myös erityyppisten asumistoimintojen ja mahdollisten muiden palvelujen sijoittamiselle terveyskeskuksen yhteyteen. POKE:n alueen osalta kaavamuutoksen tarkoituksena on luoda kaavalliset edellytykset keskiasteen koulutuksen kampusalueen luomiselle Äänekoskelle. 2.1 Yleiskaava Kaava-alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Suunnittelualue sisältyy Äänekoski 2020 osayleiskaava-alueeseen, joka kaava on ollut nähtävillä luonnoksena valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30 ). Valtatien 4 linjauksen selvittämisestä johtuen keskeytyksissä ollut osayleiskaavatyö jatkuu vuoden 2014 aikana. Osayleiskaavaluonnoksessa terveysaseman ja Poken alueet on osoitettu pääosiltaan PY-merkinnällä julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Rantapuistoon rajoittuva terveyskeskuksen korttelin eteläosa on kaavoitettu AP/PY alueeksi (pientalovaltainen tai julkisten palvelujen ja hallinnon alue). POKE:n korttelin pohjoisosa on P alueena (palvelujen ja hallinnon alue). Suojelluiksi rakennuksiksi on merkitty terveyskeskuksen alueella sijaitsevat Piilolan päiväkoti, sairaalan asuntolarakennus ja vanha sairaala (kohteet 221, 225 ja 231 / Keski-Suomen museon rakennusinventointi 2006). Ote Äänekoski osayleiskaavaluonnoksesta

25 Kaupunginhallitus liite nro 1 (25/62) 2.1 Asemakaava Ajantasa-asemakaava (suunnittelualueen aiempi rajaus sinisellä ja laajennus punaisella) Suunnittelualueella on voimassa , , ja hyväksytyt asemakaavat. Voimassa olevissa asemakaavoissa suunnittelualueella on seuraavia merkintöjä: Y = Yleisten rakennusten korttelialue YS = Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. YO = Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. K-4 = Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa myös julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksia. VL = Lähivirkistysalue.

26 Kaupunginhallitus liite nro 1 (26/62) 3. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavassa arvioitavia vaikutuksia ovat: - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. 4. OSALLISET Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, perusturvalautakunta, kasvun ja oppimisen lautakunta - Äänekosken vanhusneuvosto - Keski-Suomen ELY-keskus - Keski-Suomen museo - Äänekosken Energia Oy - Turvallisuus ja kemikaalivirasto (TUKES) 5. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Alkuvaiheessa kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitellään kaavan lähtökohdat ja keskeiset tavoitteet sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet. Kaikkiin kaavoihin liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kaupungin kaavoituspalveluihin. Suunnittelun valmisteluvaiheessa järjestetään Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa maankäyttöja rakennuslain 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu: kaava on katsottava laissa määritellyllä tavalla maankäytön kannalta merkittäväksi. Osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta kahden nähtävilläolovaiheen aikana. Kaava asetetaan MRL 30 :n mukaisesti nähtäville ensin valmisteluvaiheen kuulemista varten ja sen jälkeen ehdotuksena MRL 27 :n mukaan. Valmisteluvaiheessa kaava on nähtävillä yleensä vähintään parin viikon ajan ja ehdotusvaiheessa vähintään 30 vuorokautta. Hankkeen vireilletulosta ja nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla ja kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen lehti sekä ÄKS Äänekosken Kaupunkisanomat). Kaavasuunnitelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kaupungin kaavoituspalveluissa ja kotisivuilla. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (ks. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista täydentää suunnittelun kuluessa. Kaavamuutoksesta pyydetään lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, perusturvalautakunnalta, kasvun ja oppimisen lautakunnalta, Äänekosken vanhusneuvostolta, Ääneseudun Energia Oy:ltä, Keski-Suomen museolta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (TUKES).. Keski-Suomen ELY-keskukselta ei ole tarpeen pyytää lausuntoa, sillä kaava ei koske valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun tai rakennussuojelun kannalta merkittävää aluetta tai kohdetta taikka maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta (MRL 28 ).

27 Kaupunginhallitus liite nro 1 (27/62) 6. AIKATAULU Tavoiteaikataulun mukaan kaavan suunnittelutyö käynnistetään vuoden 2014 alkupuolella. 7. YHTEYSTIEDOT Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut Hallintokatu Äänekoski Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p Kaavasuunnittelija, p

28 Kaupunginhallitus liite nro 1 (28/62) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNENIEMEN KOILLISRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Keitele-järven rannalla noin 1,5 km päässä Äänekosken keskustasta koilliseen ja se on kooltaan noin 52 hehtaaria. Alueen länsireunaa lukuun ottamatta aluetta ei ole asemakaavoitettu.

29 Kaupunginhallitus liite nro 1 (29/62) 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Asemakaavan laatimisen lähtökohtana on tutkia Ääneniemen koillisrannan soveltuminen asuinkäyttöön, sillä metsäinen alue on esitetty Äänekoski 2020 osayleiskaavassa pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). Osa pientalotonteista voisi olla omarantaisia. Samalla mahdollistetaan Äänemäen laskettelurinteen laajentaminen ja päivitetään suunnittelualueen länsiosassa sijaitsevia asemakaavoja. Asemakaavoitettujen alueiden osalta selvitetään laajennusalueen luonteva liittyminen nykyiseen katuja vesihuoltoverkostoon sekä nykyistä rakennetta täydentävän omakotiasutuksen laajentamismahdollisuudet. Alueen suunnittelussa korostetaan luonto- ja maisematekijöiden sekä olemassa olevan asutuksen huomioon ottamista. Tavoitteena on luoda ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen ja järvimaisemaan sopivaa korkeatasoista ja houkuttelevaa ympäristöä: alueelta avautuu avarat näkymät Keiteleen järvimaisemaan Yleiskaava Äänemäen-Rotkolan osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Siinä suunnittelualue on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR), lähivirkistysalueeksi (VL) sekä pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Kaava ei ole oikeusvaikutteinen. Ote Äänemäen-Rotkolan osayleiskaavasta Äänekosken taajaman alueelle on laadittavana osayleiskaava. Äänekoski 2020 osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä ja kaavan ehdotusvaihetta työstetään luonnoksen pohjalta. Kaavaluonnoksessa alue on pientalovaltaista asuinaluetta AP), lähivirkistysaluetta (VL) sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). Ote Äänekoski 2020 osayleiskaavan luonnoksesta

30 Kaupunginhallitus liite nro 1 (30/62) 2.2. Asemakaava Alueen länsiosassa on voimassa ja hyväksytyt asemakaavat. Suunnittelualueelle on voimassa olevissa asemakaavoissa osoitettu pohjoisosaan erillispientalojen kortteli (AO), keskiosaan lähivirkistysalue (VL) ja eteläosaan urheilu- ja virkistyspalvelualue (VU). Ote ajantasakaavasta ja kantakartasta sekä suunnittelualueen rajaus. Nykyisin asemakaavoitettu alue on väritetty Muut kaavaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat Osayleiskaavan yhteydessä laadittujen selvitysten lisäksi asemakaavan muutostyön yhteydessä selvitetään erikseen alueen luontoarvot (luontoselvitys) ja virkistyskäyttömahdollisuudet sekä yleissuunnitelmatasolla vesihuollon ja katuverkon toteuttaminen. 3. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavasta arvioitavia vaikutuksia ovat: - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta käyttäen lähtötietoaineistona mm. kohdassa 2.3 mainittuja selvityksiä ja suunnitelmia.

31 Kaupunginhallitus liite nro 1 (31/62) 4. OSALLISET Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja vapaaaikalautakunta - Äänekosken Energia Oy - Keski-Suomen ELY-keskus 5. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Alkuvaiheessa kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitellään kaavan lähtökohdat ja keskeiset tavoitteet sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet. Kaikkiin kaavoihin liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kaupungin kaavoituspalveluihin. Suunnittelun valmisteluvaiheessa järjestetään Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu: kaava on katsottava laissa määritellyllä tavalla maankäytön kannalta merkittäväksi. Osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta kahden nähtävilläolovaiheen aikana. Kaava asetetaan MRL 30 :n mukaisesti nähtäville ensin valmisteluvaiheen kuulemista varten ja sen jälkeen ehdotuksena MRL 27 :n mukaan. Valmisteluvaiheessa kaava on nähtävillä yleensä vähintään parin viikon ajan ja ehdotusvaiheessa vähintään 30 vuorokautta. Hankkeen vireilletulosta ja nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla ja kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen lehti sekä ÄKS Äänekosken Kaupunkisanomat). Kaavasuunnitelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kaupungin kaavoituspalveluissa ja kotisivuilla. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (ks. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista täydentää suunnittelun kuluessa. Kaavamuutoksesta pyydetään lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, vapaaaikalautakunnalta ja Äänekosken Energia Oy:ltä sekä tarvittaessa Keski-Suomen ELY-keskukselta. 6. AIKATAULU Kaava tulee vireille kaavoituskatsauksen 2014 yhteydessä ja se on tarkoitus saada luonnoksena nähtäville kesällä-syksyllä 2014 aikana. Tavoitteeksi asetetaan, että osalla aluetta päästään kunnallistekniikan rakentamiseen jo vuonna YHTEYSTIEDOT Äänekosken kaupunki / Kaavoituspalvelut Hallintokatu ÄÄNEKOSKI Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä, p sähköposti:

32 Kaupunginhallitus liite nro 1 (32/62) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelun kohteena on rakentamattomat kerrostalotontit, jotka sijoittuvat Ääneniementieltä Äänejärven rantaan johtavan Äänejärventien varrelle. Etäisyys Äänekosken keskustaan on noin yksi kilometri. Kokonaisuudessaan kaavamuutos käsittää noin 1,67 ha kokoisen alueen. Siihen kuuluu neljä rakentamatonta tonttia, jotka rajautuvat Ääneniementiehen ja joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1,35 ha. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu pienempi noin 0,32 ha alue, joka rajoittuu Riitantiehen ja Ääneniementiehen. Tällä pienemmällä alueella on nyt kaksi tonttia, joista toinen on rakentamaton. Asuinalueella on tällä hetkellä yksi- ja kaksikerroksista rakennuksia: omakoti-, rivi- ja pienkerrostaloja..

33 Kaupunginhallitus liite nro 1 (33/62) 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Äänejärventien alueen asemakaava on hyväksytty eivätkä kerrostalotontit ole toteutuneet nykymuodossaan. Suunnittelun tavoitteena on tutkia kerrostalotonttien vaihtoehtoisia toteuttamistapoja rakennettuun ympäristöön sopivalla tavalla ja parantaa edustavalla paikalla sijaitsevien tonttien kysyntää. Kaava-alueeseen kuuluu myös Riitantien päässä oleva alue, jossa päivitetään asemakaavamerkinnät toteutunutta tilannetta vastaaviksi. Kaavamuutoksen tavoitteet päivittyvät suunnittelun edetessä Yleiskaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa, oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueen yleiskaavan suunnittelutyö on vielä kesken. Äänekoski 2020 osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä ja kaavan ehdotusvaihetta työstetään luonnoksen pohjalta. Kaavaluonnoksessa alue on kerrostalovaltaista asuinaluetta (AK) ja pientalovaltaista asuinaluetta AP) Asemakaava Alueella voimassa olevat asemakaavat on hyväksytty ja Suunnittelualueelle on osoitettu asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue (AKR), asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) sekä asuinpientalojen korttelialue (AP). Ote voimassa olevasta ajantasa-asemakaavasta ja suunnittelualueen rajaus

34 Kaupunginhallitus liite nro 1 (34/62) 3. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavasta arvioitavia vaikutuksia ovat: - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. Vaikutusten arviointimenettelyä täsmennetään suunnittelun edetessä. 4. OSALLISET Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta - Äänekosken Energia Oy 5. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Alkuvaiheessa kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitellään kaavan lähtökohdat ja keskeiset tavoitteet sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet. Kaikkiin kaavoihin liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kaupungin kaavoituspalveluihin. Suunnittelun valmisteluvaiheessa järjestetään Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu: kaava on katsottava laissa määritellyllä tavalla maankäytön kannalta merkittäväksi. Osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta kahden nähtävilläolovaiheen aikana. Kaava asetetaan MRL 30 :n mukaisesti nähtäville ensin valmisteluvaiheen kuulemista varten ja sen jälkeen ehdotuksena MRL 27 :n mukaan. Valmisteluvaiheessa kaava on nähtävillä yleensä vähintään parin viikon ajan ja ehdotusvaiheessa vähintään 30 vuorokautta. Hankkeen vireilletulosta ja nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla ja kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen lehti sekä ÄKS Äänekosken Kaupunkisanomat). Kaavasuunnitelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kaupungin kaavoituspalveluissa ja kotisivuilla. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (ks. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista täydentää suunnittelun kuluessa. Kaavamuutoksesta pyydetään lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja Äänekosken Energia Oy:ltä.

35 Kaupunginhallitus liite nro 1 (35/62) 6. AIKATAULU Kaava tulee vireille kaavoituskatsauksen 2014 yhteydessä ja sen laatiminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 aikana. 7. YHTEYSTIEDOT Äänekosken kaupunki / Kaavoituspalvelut Hallintokatu ÄÄNEKOSKI Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä, p sähköposti:

36 Kaupunginhallitus liite nro 1 (36/62) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Keitele-järven rannalla noin 2,5 km päässä Suolahden keskustasta Äänekosken suuntaan ja se on kooltaan noin 4 hehtaaria. Metsäinen rinne rajoittuu pohjoisessa omakotitaloalueeseen. 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia alueelle hyväksytyssä Suolahti 2020 osayleiskaavassa esitetyn maankäytön toteutusmahdollisuudet: alue on osayleiskaavassa osoitettu AP-merkinnällä pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen liittyvistä omakotitalotonteista osa voi olla omarantaisia. Alueen suunnittelussa korostetaan luonto- ja maisematekijöiden sekä olemassa olevan asutuksen huomioon ottamista. Tavoitteina on luoda ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen sopivaa ja houkuttelevaa ympäristöä. Suunnittelualueen eteläosa ulottuu alueelle, jota Äänekosken kaupunki on esittänyt METSOohjelmaan otettavaksi alueeksi. Mahdollinen METSO-alueen rajaus otetaan huomioon asemakaavan muutoksessa.

37 Kaupunginhallitus liite nro 1 (37/62) 2.1. Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Suolahti 2020 osayleiskaava, joka on hyväksytty Äänekosken kaupunginvaltuustossa Asemakaavan muutosalue on suurimmaksi osaksi pientalovaltaista asuinaluetta (AP), minkä lisäksi eteläosa on maa-ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Ote Suolahti osayleiskaavasta ja suunnittelualueen rajaus

38 Kaupunginhallitus liite nro 1 (38/62) 2.2. Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa suunnittelualue on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Kaavamuutosalue rajoittuu suoraan pohjoisosassa sijaitseviin erillispientalojen korttelialueisiin (AO) ja niiden välissä sijaitsevaan katualueeseen. Ote voimassa olevasta asemakaavasta ja suunnittelualueen rajaus 2.3. Muut kaavaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat Osayleiskaavan yhteydessä laadittujen selvitysten lisäksi asemakaavan muutostyön yhteydessä selvitetään erikseen alueen luontoarvot (luontoselvitys) ja virkistyskäyttömahdollisuudet sekä yleissuunnitelmatasolla vesihuollon ja katuverkon toteuttaminen. 4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavasta arvioitavia vaikutuksia ovat: - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta.

39 Kaupunginhallitus liite nro 1 (39/62) 5. OSALLISET Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta - Keski-Suomen ELY-keskus - Äänekosken Energia Oy - Paatelan jakokunta 6. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Alkuvaiheessa kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitellään kaavan lähtökohdat ja keskeiset tavoitteet sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet. Kaikkiin kaavoihin liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kaupungin kaavoituspalveluihin. Suunnittelun valmisteluvaiheessa järjestetään Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu: kaava on katsottava laissa määritellyllä tavalla maankäytön kannalta merkittäväksi ja siihen sisältyy valtion pidettäväksi tarkoitettu yleinen tie (Sumiaistentie). Osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta kahden nähtävilläolovaiheen aikana. Kaava asetetaan MRL 30 :n mukaisesti nähtäville ensin valmisteluvaiheen kuulemista varten ja sen jälkeen ehdotuksena MRL 27 :n mukaan. Valmisteluvaiheessa kaava on nähtävillä yleensä vähintään parin viikon ajan ja ehdotusvaiheessa vähintään 30 vuorokautta. Hankkeen vireilletulosta ja nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla ja kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen lehti sekä ÄKS Äänekosken Kaupunkisanomat). Kaavasuunnitelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kaupungin kaavoituspalveluissa ja kotisivuilla. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (ks. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista täydentää suunnittelun kuluessa. Kaavamuutoksesta pyydetään lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Äänekosken Energia Oy:ltä ja Paatelan jakokunnalta sekä tarvittaessa Keski-Suomen ELYkeskukselta. Keski-Suomen liitolta ei ole tarpeen pyytää lausuntoa, koska kaavamuutoksella ei ole maakunnallista merkittävyyttä: kaava noudattaa maakuntakaavan tavoitteita. Myöskään Keski- Suomen museon kuuleminen ei ole tarpeen: alueella ei sijaitse merkittävää kulttuuriympäristöä.

40 Kaupunginhallitus liite nro 1 (40/62) 7. AIKATAULU Kaava tulee vireille kaavoituskatsauksen 2014 yhteydessä ja se on tarkoitus saada luonnoksena nähtäville vuoden 2014 aikana. 8. YHTEYSTIEDOT Äänekosken kaupunki / Kaavoituspalvelut Hallintokatu ÄÄNEKOSKI Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä, p sähköposti:

41 Kaupunginhallitus liite nro 1 (41/62) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä Suolahden keskustasta koilliseen ja siihen kuuluu Sumiaistentien itä- ja länsipuolisia alueita. Alue rajautuu Keitele-järveen ja sen koko on noin 37,5 ha. Eteläosassa on Mutapohjan pientalovaltainen asuinalue ja suunnittelualue on rajattu Tyynelänkatuun. Sen läpi kulkee Kotipuiston virkistysalue, jonka pohjoispuolella eli suunnittelualueen puolivälissä on yleisten rakennusten alue, jossa toimii palvelukoti Auringonrusko. Suunnittelualueen koilliskulmassa on osittain toteutumaton asemakaava, jonka tilannetta on syytä arvioida uudelleen. Luoteiskulmassa suunnittelualue rajautuu vireillä olevaan Honkalan asemakaavaan. Luoteisosassa on Honkalan asuinaluetta, joka rajautuu Myllärinpolkuun.

42 Kaupunginhallitus liite nro 1 (42/62) 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Alueella on voimassa vanhentuneita asemakaavoja, jotka ovat osittain jääneet toteutumatta, joten alueen asemakaavan päivittäminen on ajankohtaista hyväksyttiin Sumiaistentien asemakaavamuutos, jossa Sumiaistentien aluerajausta muutettiin. Yksi vireille tulevan kaavamuutoksen tavoitteista on päivittää Sumiaistentiehen rajautuvien alueiden tonttirajaukset nykytilannetta vastaaviksi. Lisäksi vanhentuneita kaavamerkintöjä ja määräyksiä päivitetään nykyisten ohjeiden mukaisiksi sekä tarkistetaan aluevarausten tarkoituksenmukaisuus. Lisäksi vanha asemakaava viedään digitaaliseen muotoon Yleiskaava Ote Suolahti 2020 osayleiskaavasta Suunnittelualueella on voimassa Suolahti 2020 osayleiskaava, joka on hyväksytty Äänekosken kaupunginvaltuustossa Alueella on mm. pientalovaltaisia asuinalueita (AP), palvelujen ja hallinnon aluetta (P), jonka läheisyydessä sijaitsee entinen Sisä-Suomen sairaala, sekä maa-ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) Asemakaava Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin asuinpientalojen ja omakotitalojen (AP ja AO) alueeksi, minkä lisäksi alueen puolivälissä on yleisten rakennusten (Ys) korttelialue (entinen Sisä-Suomen sairaala. Suunnittelualueella on voimassa ,, , , , , ja vahvistetut asemakaavat.

43 Kaupunginhallitus liite nro 1 (43/62)

44 3. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaupunginhallitus liite nro 1 (44/62) Kaavasta arvioitavia vaikutuksia ovat: - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. Vaikutusten arviointimenettelyä täsmennetään suunnittelun edetessä. 4. OSALLISET Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, perusturvalautakunta ja vapaa-aikalautakunta - Keski-Suomen ELY-keskus - Keski-Suomen museo - Äänekosken Energia Oy - Paadentaipaleen osakaskunta - Suolahden kyläyhdistys 5. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Alkuvaiheessa kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitellään kaavan lähtökohdat ja keskeiset tavoitteet sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet. Kaikkiin kaavoihin liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kaupungin kaavoituspalveluihin. Suunnittelun valmisteluvaiheessa järjestetään Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu: kaava on katsottava laissa määritellyllä tavalla maankäytön kannalta merkittäväksi ja siihen sisältyy valtion pidettäväksi tarkoitettu yleinen tie (Sumiaistentie). Osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta kahden nähtävilläolovaiheen aikana. Kaava asetetaan MRL 30 :n mukaisesti nähtäville ensin valmisteluvaiheen kuulemista varten ja sen jälkeen ehdotuksena MRL 27 :n mukaan. Valmisteluvaiheessa kaava on nähtävillä yleensä vähintään parin viikon ajan ja ehdotusvaiheessa vähintään 30 vuorokautta. Hankkeen vireilletulosta ja nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla ja kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen lehti sekä ÄKS Äänekosken Kaupunkisanomat). Kaavasuunnitelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kaupungin kaavoituspalveluissa ja kotisivuilla. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (ks. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista täydentää suunnittelun kuluessa. Kaavamuutoksesta pyydetään lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta, Keski-Suomen museolta, Äänekosken Energia Oy:ltä, Paadentaipaleen osakaskunnalta, Suolahden kyläyhdistykseltä sekä Keski- Suomen ELY-keskukselta.

45 6. AIKATAULU Kaupunginhallitus liite nro 1 (45/62) Kaava tulee vireille kaavoituskatsauksen 2014 yhteydessä. Suunnittelutyö aloitetaan talven 2014 aikana ja luonnos on tarkoitus saada nähtäville keväällä YHTEYSTIEDOT Äänekosken kaupunki / Kaavoituspalvelut Hallintokatu ÄÄNEKOSKI Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä, p sähköposti:

46 Kaupunginhallitus liite nro 1 (46/62) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLKINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee 1 km Suolahden keskustasta länteen ja se on kooltaan noin 2,5 hehtaaria. Äänekosken suuntaan kulkeva rautatie sijaitsee alueen vieressä. 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Alueen vanhentunut kaavatilanne ja tonttien siirtyminen kaupungin omistukseen ovat tehneet asemakaavan päivittämisestä ajankohtaista. Nykyinen asemakaava on suurilta osin toteutumaton ja yksi kaavamuutoksen tavoitteista on tutkia alueen muita käyttömahdollisuuksia ja soveltuvuutta esimerkiksi pienimuotoiselle palvelukotitoiminnalle.

47 Kaupunginhallitus liite nro 1 (47/62) 3.1 Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Suolahti 2020 osayleiskaava, joka on hyväksytty Äänekosken kaupunginvaltuustossa Alue on pientalovaltaista asuinaluetta (AP) ja osa siitä kuuluu junaradan meluntorjuntatarvealueeseen (me-merkintä ja aaltoviiva): meluntorjunnan tarve tulee tutkia asemakaavan yhteydessä. 3.2 Asemakaava Alueen voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Siinä alue on merkitty omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialueeksi. (AO) sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueeksi (AR). 4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavasta arvioitavia vaikutuksia ovat: - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. 5. OSALLISET Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta - Liikennevirasto - Suolahden kyläyhdistys

48 Kaupunginhallitus liite nro 1 (48/62) 6. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Alkuvaiheessa kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitellään kaavan lähtökohdat ja keskeiset tavoitteet sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet. Kaikkiin kaavoihin liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kaupungin kaavoituspalveluihin. Suunnittelun valmisteluvaiheessa järjestetään Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu: kaava on katsottava laissa määritellyllä tavalla maankäytön kannalta merkittäväksi. Osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta kahden nähtävilläolovaiheen aikana. Kaava asetetaan MRL 30 :n mukaisesti nähtäville ensin valmisteluvaiheen kuulemista varten ja sen jälkeen ehdotuksena MRL 27 :n mukaan. Valmisteluvaiheessa kaava on nähtävillä yleensä vähintään parin viikon ajan ja ehdotusvaiheessa vähintään 30 vuorokautta. Hankkeen vireilletulosta ja nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla ja kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen lehti sekä ÄKS Äänekosken Kaupunkisanomat). Kaavasuunnitelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kaupungin kaavoituspalveluissa ja kotisivuilla. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (ks. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista täydentää suunnittelun kuluessa. Kaavamuutoksesta pyydetään lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Liikennevirastolta ja Suolahden kyläyhdistykseltä. Keski-Suomen ELY-keskukselta ei ole tarpeen pyytää lausuntoa, sillä kaava ei koske valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun tai rakennussuojelun kannalta merkittävää aluetta tai kohdetta taikka maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta (MRL 28 ). 7. AIKATAULU Kaava tulee vireille kaavoituskatsauksen 2014 yhteydessä ja se on tarkoitus saada luonnoksena nähtäville talven aikana. 8. YHTEYSTIEDOT Äänekosken kaupunki / Kaavoituspalvelut Hallintokatu ÄÄNEKOSKI Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä, p sähköposti:

49 Kaupunginhallitus liite nro 1 (49/62) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee 1,5 km Suolahden keskustasta länteen ja se on kooltaan noin 1,4 hehtaaria. Alue käsittää Alkulan päiväkodin viereisen virkistysalueen. 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt Alkulan päiväkodin kiinnostuksesta metsäpäiväkotitoiminnan käynnistämiseen. Kaavassa tutkitaan, onko puistoalueelle mahdollista sijoittaa pienimuotoinen rakennusala päiväkotitoiminnan tukemiselle.

50 Kaupunginhallitus liite nro 1 (50/62) 3.1 Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Suolahti 2020 osayleiskaava, joka on hyväksytty Äänekosken kaupunginvaltuustossa Alue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL). 3.2 Asemakaava Alueen voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Siinä alue on merkitty puistoalueeksi (P). 4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavasta arvioitavia vaikutuksia ovat: - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. 5. OSALLISET Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta sekä kasvun ja oppimisen lautakunta

51 Kaupunginhallitus liite nro 1 (51/62) 6. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Alkuvaiheessa kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitellään kaavan lähtökohdat ja keskeiset tavoitteet sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet. Kaikkiin kaavoihin liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kaupungin kaavoituspalveluihin. Kaavasta ei järjestetä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa suunnittelun valmisteluvaiheessa maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaista viranomaisneuvottelua, sillä kaavamuutosta ei katsota laissa määritellyllä tavalla maankäytön kannalta merkittäväksi. Osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta kahden nähtävilläolovaiheen aikana. Kaava asetetaan MRL 30 :n mukaisesti nähtäville ensin valmisteluvaiheen kuulemista varten ja sen jälkeen ehdotuksena MRL 27 :n mukaan. Valmisteluvaiheessa kaava on nähtävillä yleensä vähintään parin viikon ajan ja ehdotusvaiheessa vähintään 30 vuorokautta. Hankkeen vireilletulosta ja nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla ja kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen lehti sekä ÄKS Äänekosken Kaupunkisanomat). Kaavasuunnitelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kaupungin kaavoituspalveluissa ja kotisivuilla. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (ks. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista täydentää suunnittelun kuluessa. Kaavamuutoksesta pyydetään lausunnot Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalta sekä kasvun ja oppimisen lautakunnalta. 7. AIKATAULU Kaava tulee vireille kaavoituskatsauksen 2014 yhteydessä ja sen laatiminen aloitetaan kevään 2014 aikana. 8. YHTEYSTIEDOT Äänekosken kaupunki / Kaavoituspalvelut Hallintokatu ÄÄNEKOSKI Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä, p sähköposti:

52 Kaupunginhallitus liite nro 1 (52/62) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOVALAN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualueena on Kovalanniemi, joka sijaitsee noin 3,5 kilometriä Äänekosken keskustasta itään ja on kooltaan noin 29 hehtaaria.

53 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kaupunginhallitus liite nro 1 (53/62) Tarve kaavamuutoksen laatimiselle on syntynyt, kun yksityinen maanomistaja on esittänyt Keski- Suomen ELY-keskukselle Kovalanniemen palstan, Korpisaaren osan sekä näiden väliselle selänteelle sijoittuvien pikkusaarien suojelua yksityismaan luonnonsuojelualueeksi. Suojeltavaksi esitetyn alueen yhteispinta-ala on noin 10 ha. Maastoinventoinnin pohjalta ELY-keskus on todennut, että edellytykset luonnonsuojelualueen perustamiselle ovat olemassa. Myös Äänekosken kaupunginhallitus on todennut puoltavansa yksityismaan suojelua. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen ja varmistaa yleisten virkistyskäyttötarpeiden turvaaminen. Sisällöltään vanhentunut kaava on esteenä mm. ympäristöltään arvokkaan alueen suojelutavoitteiden toteuttamiselle. Kaavaprosessissa on tarkoitus suorittaa joko asemakaavan kumoaminen tai kaavamuutos siten, että alueen luontoarvot ja virkistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen. 2.1 Yleiskaava Kaava-alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Viimeisin alueelle tehty yleiskaava on Äänemäen-Rotkolan osayleiskaava, joka hyväksyttiin Äänekosken kaupunginvaltuustossa Yleiskavaassa alue on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR), uimaranta-alueeksi (VV) ja arvokkaaksi pohjavesialueeksi (pv). Alueella sijaitsee myös yhdyskuntateknisen huollon alue (ET). Suunnittelualue sisältyy Äänekoski 2020 osayleiskaava-alueeseen, joka on ollut nähtävillä luonnoksena valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30 ). Valtatien 4 linjauksen selvittämisestä johtuen keskeytyksissä ollut osayleiskaavatyö jatkuu vuoden 2014 aikana. Osayleiskaavaluonnoksessa Kovalanniemen alue on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) Lisäksi alue on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo). Ote Äänekoski osayleiskaavaluonnoksesta

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2011 HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA 5.12.2011

KAAVOITUSKATSAUS 2011 HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA 5.12.2011 KAAVOITUSKATSAUS 2011 HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA 5.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1. MIKÄ ON KAAVOITUSKATSAUS?... 3 2. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS... 3 3. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN SÄÄNNÖKSIÄ:...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.2014, tark. 26.11.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNENIEMEN KOILLISRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 4.6.2015 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä.

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.2.2014/ tark.8.5.2014/ tark. 12.9.2016 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelualueena

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2012 HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA

KAAVOITUSKATSAUS 2012 HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA KAAVOITUSKATSAUS 2012 HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO: MIKÄ ON KAAVOITUSKATSAUS?... 3 1. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS... 3 2. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN SÄÄNNÖKSIÄ...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelut

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2012 HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA

KAAVOITUSKATSAUS 2012 HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA KAAVOITUSKATSAUS 2012 HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO: MIKÄ ON KAAVOITUSKATSAUS?... 3 1. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS... 3 2. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN SÄÄNNÖKSIÄ...

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 51 21 5, SAMMONKATU 1 d ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVATYÖN TARKASTELUALUE KOKKOLAN

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2013 1

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2013 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2013 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA 1 päivitetty 30.10.2015 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Hanke käynnistetään

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

LUONNOS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

LUONNOS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Suunnittelualueen likimääräinen sijainti LUONNOS 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 19.9.2012 HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 2 1 SUUNNITTELUALUE Hirvimäen asemakaava-alue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: HIMOSLEHTELÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan katu-

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä.

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 18.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 308 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa 581-893-1-1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.10.2009

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos ja -laajennus 16. kaupunginosan korttelin 6285 tontti 2 sekä viereinen asemakaavaton alue, Nikkarinkuja 5 Ilmakuva suunnittelualueesta Pictometry,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala)

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) LIEKSAN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen Tekninen virasto Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) Kaava-alueen sijainti Maankäyttö- ja rakennuslain 63 sekä -asetuksen

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot