(7 Maras Kontiainen RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/20 14 KIRKKONEUVOSTO. Kokousaika tiistaina kello 16.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(7 Maras Kontiainen RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/20 14 KIRKKONEUVOSTO. Kokousaika tiistaina 7.10.2014 kello 16.00"

Transkriptio

1 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/20 14 KIRKKONEUVOSTO Kokousaika tiistaina kello Kokouspaikka: seurakuntasali Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kontiainen Markus Helmi, Hannu Koponen, Eila Käyhkö, Irma Mutanen Eija Mononen, Erkki Venäläinen Raija Kotilainen, Vesa puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja jäsen jäsen Esittelij älpöytäkirj anpitäj ä Poissa: Kulmala, Kari kv. puheenjohtaja Ilonen, Hannu kv. varapuheenjohtaja Asiat 60 - Allekirjoitukset 73. (7 Maras Kontiainen Vesa Kotilainen Puh enjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 66 ja ja 6$ - 74 Pöytäkirja on tarkistettu Aika ja paikka / 2014 Rääkkylän seurakunnan kirkkoherranvirasto k1 e e Pöytäkirjan nähtävillä olo (30 pv) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa

2 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5/2014 pidetään tiistaina kello seurakuntasalissa. Käsiteltävät asiat: 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien valinta 63 Työjärjestyksen hyväksyminen 64 Pöytäkirjan nähtävillä olo 65 Pohjolan turvaselvitys 66 Talouspäällikkö Vesa Kotilaisen irtisanoutuminen 67 Talouspäällikkö Vesa Kotilaisen vuosilomat 68 Talouspäällikön viran täyttäminen 69 Tiedoksi 70 Talousarvio vuodelle 2015 valmistelu 71 Muut asiat 72 Ilmoitusasiat 73 Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen Rää iässä MarWiSKontiainen / kirlneuvoston puheenjohtaja /U1

3 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA kokouspvm sivu Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus. 61. Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62. ( Pöytäkirjantarkastajien valinta KJ 9:1 :2 mom Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. KL 7:4 1 mom Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätös: Seitsemän kirkkoneuvoston jäsentä oli paikalla, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirj antarkastaj aa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Ehdotus VK: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Raija Venäläinen ja Hannu Helmi. 63. Työj ärj estyksen hyväksyminen Kokouksen asialista hyväksyttänee työj ärj estykseksi. Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla muutoksilla: Kohtaan 70 annettiin esittelijän ehdotus, kohdassa 71 kirkon käyttö talvikaudella , kohta 72 muut asiat, kohta 73 ilmoitusasiat ja kohta 74 valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen. / 20 Pöytäkirjantarkastajien mmiluij aimet

4 Kirkkoneuvosto Kokouksen pöytäkirjan nähtävillä olo 64. Tarkastettu pöytäkirja on pidettävä nähtävänä kolmenkymmenen päivän ajan kirkkoherranvirastossa ja ilmoitus nähtävänä olosta on oltava seurakunnan ilmoitustaululla vähintään yhden päivän ajan ennen pöytäkiijan nähtävillä oloajan alkamista. Ehdotus MK: Pöytäkirj a on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana t4j i2u. / 20 Pöytäkirjantarkastajien nimildrjaimet Pöytäkii-janpitäjä

5 Kirkkoneuvosto Pohjolan turvaselvitys 65 Vakuutusten vuositarkastus tehtiin Seurakunnan edustajana oli talouspäällikkö Vesa Kotilainen ja Pohjolan edustajana oli rh-insinööri Ossi Pakarinen. Seurakunnan vakuutukset ovat kunnossa, vakuutuksiin ei tehty muutoksia. Esityslistan liitteenä on turvaselvitys ja muistio Ehdotus VK: Hyväksytään seurakunnan vakuutuskannaksi turvaselvityksen mukaiset vakuutukset. Päätös: Hyväksyttiin yksimieliesti. /20 Pöytäkirjantarkastajien nmukuj aimet

6 Kirkkoneuvosto Talouspäällikkö Vesa Kotilaisen irtisanoutuminen 66. Talouspäällikkö Vesa Kotilainen ilmoittaa päivätyllä kirjeellään irtisanoutuvansa seurakunnan palveluksesta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Virkasuhteen viimeinen päivä on Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelusuhteeseen, jollei kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä, johtosäännössä tai tämän ohjesäännön 11 tai 12 :ssä muuta johdu tai jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen. (Liite) Talouspäällikkö Vesa Kotilainen poistui kokouksesta klo nä asiakohtien 66 ja 67 kohdalla toimii puheenjohtaja Markus Kontiainen. Ehdotus MK: Myönnetään talouspäällikkö Vesa Kotilaiselle ero talouspäällikön virasta siten, että virkasuhteen viimeinen päivä on Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

7 Kirkkoneuvosto Talouspäällikkö Vesa Kotilaisen vuosilomat 67. Vesa Kotilaisella on pitämättömiä vuosilomia päivää. Lomaoikeuskaudelta karttuu 30 vuosilomapäivää eli yhteensä 50 vuosilomapäivää. Laskelma vuosilomaa kuluttavista päivistä liitteenä. Ehdotus MK: Myönnetään vuosiloma liitteenä olevan laskelman mukaisesti. Vesa Kotilainen saapui kokoukseen klo / 20 Pöytäkirjantarkastajien nimilciijaimet

8 RÄÄKKYLÄN SEURAKU1TA kokouspvm. sivu Kirkkoneuvosto Talouspäällikön viran täyttäminen 68. Talouspäällikkö Vesa Kotilainen jää vuosilomalle ja virkasuhde päättyy Loppuvuonna työllistäviä asioita ovat talousarvion laadinta sekä Kipaan siirtyminen vuoden 2015 alussa. Kotilainen on toiminut yhdyshenkilönä Kipan suuntaan ja käytännössä loppuvuotena ei seurakunnassa ole Kipa-koulutettua henkilöstöä. Kirkkoherranvirastoon liittyvien tehtävien osalta sijainen on käytettävissä. Tässä muutosvaiheessa kirkkoneuvoston on mahdollista pohtia eri vaihtoehtoja talouspäällikön tehtävien hoitamiseksi. Vaihtoehdot ovat: 1. Virka julistetaan avoimeksi ja täytetään toistaiseksi. 2. Virka julistetaan avoimeksi ja täytetään määräaikaisesti, esimerkiksi kahden vuoden määräajalla, jolloin nähdään mihin suuntaan kirkon rakennemuutos etenee. Perusteena määräaikaisuudelle voidaan esittää käynnissä oleva Kipa- uudistus, joka täyttää KL 6: 9 3. mom. määräykset. 3. Nykyinen virka muutetaan osa-aikaiseksi ja julistetaan haettavaksi. Vaatinee kirkkovaltuustopäätöksen, kun viran perusteisiin tehdään muutos. Myös kiinnostus osa-aikaiseen virkaan voi olla laimeaa, kun tehtävät sinällään eivät vähene. 4. Haetaan yhteistyötä toisen seurakunnan kanssa siten, että taloushallinnon tehtävien hoito ulkoistetaan. Ostopalveluiden käyttö voi olla ongelmallista, sillä talouspäälliköllä on esittelyvastuu ja se edellyttää virkasuhdetta. Yksinkertaisinja nopein ratkaisu olisi julistaa virka avoimeksi ja täyttää se toistaiseksi, kuten virka on ollut tähän saakka. Kirkon rakennemuutos ja Kipa tuovat kuitenkin muutoksia, joiden pitäisi vaikuttaa myös henkilöstörakenteeseen. Lisäksi seurakunnan menotalouteen on saatava vähennystä. Talouspäällikön tehtävien hoidosta on kirkkoherra keskustellut Tohmajärven seurakunnan talouspäällikön Jukka-Pekka Pakarisen kanssa ja Kiteen seurakunnan talouspäällikön Heli Tapasen kanssa. Keskustelumuistiot liitteenä. Kirkkonettvosto ottaa viranhaltijanja työntekijän palvelusstthteeseen, jollei kirkkolaissa, k-irkkojärjestyksessä, johtosäännössä tai tämän ohjesäännön 1] tai 12 :ssä muuta johdit taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perlistaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen (KN ohjesääntö 3 luku mom.) Virkasuh teen kesto Viranhaltija otetaan virkaszthteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. ViranhaltUa voidaan ottaa määräajaksi vain, jos: 1) viranhaltua sitä itse pjytää; 2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai 3,) tehtävän luonne, sliaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaa ttt. H 4)/j /20 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

9 Kirkkoneuvosto $ Viranhatttjalla, joka on ilman 2 momentin mukaista perustetta otettit määräajaksi tai joka on ilman perusteltua syytä toistuvasti otettu peräkkäin määräajaksi, on oikeus saada vir kasuhteen päättyessä vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava kor vaus. Korva usvaatirntts voidaan esittää kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päätty misestä. Kirkkojäijestyksessä säädetään niistä viroista, joihin on tehtävien laadttn vuoksi aina otettava määräajaksi. (KL 6: 9 ( /1008) Ehdotus MK: Talouspäällikön virka julistetaan haettavaksi välittömästi siten, että hakuaika päättyy perjantaina klo 16. Virka täytetään kahden vuoden määräajaksi perusteena KL 6: 9 3 mom. avoinna olevan viran tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka. Viran palkkaus hinnoitteluryhmän J 10 mukainen. Virassa on kolmen kuukauden koeaika. Hakuilmoitus julkaistaan seurakunnan ilmoitustaululla, seurakunnan kotisivuilla, Koti-Karjalassa, Kotiseutu-Uutisissa ja Karj alaisessa. Viranhakuilmoitus liitteenä. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. j1fr. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

10 tammikuulle RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA kokouspvrn. sivu Kirkkoneuvosto Tiedoksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Rääkkylän seurakunnan kirkkoneuvoston ohj esäännön. (Liite) 2. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt kirkkoherran vapaa-aikasuunnitelman heinä-elokuulle (Liite) 3. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt kirkkoherran vapaa-aikasuunnitelma syys (Liite) 4. Kirkkoherran päätöspöytäkirja 15/ : tilapäinen hoitovapaa. 5. Kuopion hiippakunnan piispan Jari Jolkkosen kirje (Liite) Ehdotus MK: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. /20 Pöytäldrjantarkastajien nimilcnj aimet

11 Kirkkoneuvosto Talousarvio vuodelle 2015 valmistelu 70. Esityslistan liitteenä on johtokuntien ja henkilökunnan esitysten mukaan laadittu talousarvio ja tuloslaskelma. Talousarvioesityksessä on mukana seurakuntatalon kun nostus, kappelin käytävämaton uusiminen, kappelin pariovien uusiminen ja ajoleikkurin uusiminen. Ehdotus VK: Menoja karsitaan virkamiestyönä (taloustoimisto). Korjaus -ja kunnostus ja tarvikehankinnat karsitaan minimiin. Talousavio annetaan alijäämäisenä kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle. Päätös: Talousarvioesitys palautetaan henkilökunnalle karsintojen tekemiseksi, asiaa koordinoi talouspäällikkö. Seurakunnan hankinnat keskitetään, tavarantoimittajien mää rää karsitaan. / 20 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

12 Kirkkoneuvosto Kirkon käyttö talvikaudella Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen, että Rääkkylän kirkko on vuoden 2014 alusta lukien kesäkirkko. Kirkkoneuvosto on $0 päättänyt erikseen, että tietyt vuoden 2013 marras-joulukuun tilaisuudet voidaan pitää kirkossa ja lämmittää kirkkoa. Kirkkoneuvoston kokonaislinjaus on kuitenkin ollut se, että kirkkoa ei vastaisuudessa lämmitettäisi, vaan kylminä vuodenaikoina jumalanpalvelukset pidetään seurakuntasalissa. Seurakuntalaisten taholta on tullut tiedusteluja erityisesti joulun ajan suhteen sekä myös pääsiäisen osalta. Yhteydenotoissa on käynyt ilmi toive jouluaikaan ja pääsiäiseen liittyvien tilaisuuksien järjestämisestä kirkossa. Perusteluina ovat olleet vanha perinne sekä tunnelma, mutta myös tila. Oletettavaa on, että varsinkin Kauneimpien joululaulujen sekä jouluajan jumalanpalvelusten järjestämiseen seurakuntasalin tilat eivät ole riittävät. Joulu ja pääsiäinen ovat myös kristillisen kirkon suurimmat juhlapäivät. Marraskuussa seurakunnassa toimitetaan seurakuntavaalit, joiden varsinainen äänestyspäivä on Rääldcylässä varsinaisen päivän äänestyspaikka on kirkko. Kirkon lämmittäminen maksaa noin 500 euroa tilaisuuttallämmityskertaa kohti, hieman riippuen yleisestä säätilasta. Näin laskien kustannuksia kertyisi euroa. Ehdotus MK: Kirkossa järjestetään seuraavat tilaisuudet: Pyhäinpäivä messu, Jumalanpalvelus ja seurakuntavaalien äänestys, adventtisunnuntai itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, adventtisunnuntai messu ja illalla Kauneimmat joululaulut 1, Kauneimmat joululaulut II, Jouluhartaus, Jouluaamunjumalanpalvelus, Palmusunnuntai messu, 2.4. Kiirastorstain iltamessu, 5.4. Pääsiäisaamun jumalanpalvelus t4.*ku Pöytäldrjantarkastajien nimilcirjaimet

13 RÄÄKKYLÄN SEURAKuNTA kokouspvtn. sivu Kirkkoneuvosto Muut asiat Esityslistan liitteenä on jaettu Kirkkohallituksen julkaisema tilasto vertailuryhmä viiden seurakuntien taloudesta vuodelta Esityslistan liitteenä on rakennusmestari Jukka Halosen päivätty seurakuntatalon kosteusvauriokorjaustoimenpiteistä. 73. Ilmo itusasiat Ei ollut 74. Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksenja päätti kokouksen klo 18.3$. /20 pyt antarkastajien nimikirjaimet Pöytäldrjanpitäjä

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto. KOKOUSAIKA Maanantaina 25.5.2015 klo 16.00 18.35 61 RÄÄYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina klo 16.00 18.35 KOKOUSPAIA Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj x Ilonen Hannu jäsen x

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika 24.5.2015 klo 12.30 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakuntakoti Läsnä olleet jäsenet Rahkonen Maija-Stiina Erkkilä Leena Mäkinen Antero Mänki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2015 klo 19 Seurakuntakoti Ari Pelkonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Kirkkoneuvosto 11.12.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Kirkkoneuvosto 11.12.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Mällinen Tiina-Mari, vs. kirkkoherra x Hämäläinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 6/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 6/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 6/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 81 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot