25 -Ö9-2(IH. Kemppi Oy. Tilinpäätös 1.1. ^(2>-~ Y-tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25 -Ö9-2(IH. Kemppi Oy. Tilinpäätös 1.1. ^(2>-~ 31.12.2013. Y-tunnus 2051826-1"

Transkriptio

1 25 -Ö9-2(IH Kemppi Oy Tilinpäätös 1.1. ^(2>-~ Y-tunnus

2 Kemppi Oy -konserni EIVIOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS 000 Liitetkto Liikevaihto Liiketoimimuui muut tuotot Vahniiden ja keskeneräisten tuotteiden varastoja muutos Valmistus omaan käyttöön Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto enneb tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos Satunnaiset tuotot Satunnaiset kuiut Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

3 Kemppi Oy -konseml EMOYHTIÖN TASE, FAS 000 Litietieto VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä II Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahavarat Vaihtuvat vastaavat yhteeasä VASTAAVAA YHTEENSÄ Liitetieto 2012 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto O O Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras päsoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA

4 Kimppi Oy-konserni KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS 000 Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-ehiuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Konsemin sisäiset myyntituotot Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut 8 -l Voitto ennen veroja Konsemiavustus Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO Muut laajan tuloksen erät: Rahavimm suojaukset Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden vohonjalcautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomien omistajien osuus Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomien omistajien osuus 35 24

5 Kernel Oy -konserni KONSERNIN TASE, IFRS 000 IMeäete VARAT Pitiaialk^ct varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo n Aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Muut pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ flwo Liitetiet» OMA PÄÄOMA M VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovara) Tililuaiclen voitto Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitfcäaauisct velat Laskennalliset verovelat Eiäkevclvoitteel Varaukset Korolliset velal Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Varaukset Korolliset velal Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

6 Kenq>pi Oy -konserni LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyrityksen omistajille kuuluva oaa pääoma 000 Osakepääoma Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien (nnistajien osuus Omapäämna yhteensä Omapääoma 1.1^12 Omam pmmm uudelleenluokittelu OikaUtu oma friiäoma toi Laaja tvh» Tililiaucfen tulos Muutokset rahastossa -492 Muumoerot Vaiisnmma Liiketoimet omistajien kanssa 0$ingonjaiu> 0 0 Maksettu k(nisemiavustus 0 0 Konserniavustuksen vero 0 0 MiflrSysvallattomicn omistajien osuus Muut muutokset 0 0 Oma pääoma «) Sijoitetun Määräysvallattomien Omapääoma Osakepääoma Muut vapaan oman Käyvän arvon Kertyneet omist^ien Oma pääoma 1.1J0I3 rahastot pasoman rahasto Muunto^t nlmsto voittovara osuus yhteensä Omaan putoman uudelleenluokittelu Oikaistu oma pääoma t Laaja tulos Tilikauden tulos Muutokset rahastossa Muuntoerot VäHsumma ^ Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Maksettu kmisemiavustus Konserniavustuksen vero MiUraysvailanomien omistajien osuus 0 Muut muutokset 0 Oma pääoma

7 Kernit Oy-konserni EmoybtiOa tilinpäätöksen lutetiedot 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUATTEET Arvostaspcriaaltcet Pysyvien vastaavien arvostus Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on m^t^ taseeseoi hankintamenoon vähennettynä suimnitefanan mukaisilla poistoilla Suunnitehnan mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan penisteeua. PoisU>ajatovat: Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Koneetja kalusto Tuotantokoneet IT-<^jelmat 4-10 vuotta 10,25,40ja SO vuotta 5-10 vuotta vuotta 5-8 vuotta Vaihto-omaismideit arvostus Vaihto-omaisuus esitetäänfifo-periaatteenmukaisesti hankintamenon tai sitä atemman todennäköisen luovutushinnan mäimisenä. ValwUtcmäA^t erät ValuuttamääriUset saamiset ja veltt on muuanethi euroiksi tilmpäätöspäivan kediikuissiin. Syn^neet kurssierot sekä tilikauden aikana toteutameet kurssierot on myyntisaamisista ja ostoveloista kiijathi myynnin ja ostojen oikaisueriksi. Muiden sitoumibten, saamistm ja velkojen kurssierot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuhiihin. V<duuttamääräisten erien suojaus Kuvaus suojaavista ja suojattavista varoista ja veloista Yhtiö suojaa valuuttamääräisiä saamisia ja velkoja sekä tulevia kassavirtoja yhtiössä laaditun valuuttapolitiikan mukaisesti. Suojaukseen käytetään joiulannaisia sekä valuuttaluottoja. Yhtiön johdannaiset sisältävät valuuttatermiinqä. Suojauslaskennassa sovellettu arvostus Yhtiö kirjaa taseen valuuttamääräisten erien suojaukseen liittyvien johdannaisten arvot käypään arvoon taseeseen. Taseen valuuttamääräisten erien suojauksoi valuuttateimiinisopimuricset sekä valuuttaluotot arvostetaan tilinpäffiöspäivän kurssiin. Suojaavien varojen ja velkojen merkitseminen taseeseen Yhtiön saamisten ja velkojen käyvän arvon suojaukseen kohdistuvien johdannaissoihmuäen ja valuuttaluottojen käyvät arvot sisällytetään luonteensa mukaisesti joko lyhytaikaisiin saamisiin tai velkoäiin. Muutjohdannaiset TilinpäUitehetkdla ei ollut avoimia valuuttmermiinisopimuksia. 2 LIIKEVAIHTO MARKKlNA-ALUErTTAIN EunKq>pa Mimt Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot Avustukset Muut Yhteensä

8 Kemppi Oy-konseml 4 HENKILÖSTÖTIEDOT HatkiUsan mfisri tittkautieii aikäiia keskimssrin Toimihenkilöttä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut 2012 Palkatja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Yhteensä Joiidon palkat Toimitusjohtiyat ja hallituksen jfisenet Yhtiön toimitusjohtaja sekä konsernissa työsuhteessa olevat hallituteen jäsenet kuuluvat ryhmäelakevakuutusjäijestelyn piiriin. 5 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot Muut palvelut 10 2 Yhteensi POISTOT JA ARVONALENTUMISET Poistot Aineettomista oikeuksista Mtusta pitkävaikutteisista menoista Rakennukststaja rakennelmista Koneistaja kalustosta Arvonalentiuniset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0 0 Yhteensä RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT» Osinkotuotot Saman konsemin yrityksiltä Yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsemin yrityksiltä Muilta Yhteensä Korkokulutja muut rahoituskulut Saman konsemin yrityksille 0 0 Muille Yhteensä RahoitHstuotot ja kulut yhteensä Ei^ muut kotko- ja rahoitustuotot si^ltyy kurssieroja (netto) 15-12

9 Kemi:^ Oy 4(onsemi 8 SATUNNAISET ERÄT 000 Satunnaiset tuotot Saadut konsemiavustuks^ 0 0 Fuusiovoitto 0 0 Yhteensi 0 0 Satunnaiset kulut Maksetut konsemiavustukset Satnnnaket tuotot ja kalat yhteensi POISTOERON MUUTOS 000 Poistoeron muutos VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hattkintameno tilikauden alussa Lisäykset l Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjani^toarvo tilikauden lopussa Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tiiikauden alussa Lisäykset 0 13 Vähennykset 0 0 Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot 0 0 Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden bpussa

10 Ken^piOy-konsaml Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hsuikintameno täikauden alussa Lisäykset t Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikniden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden kipossa Ainecillsel hyodykkcet Maa- ja vesialueet Hankinbaneno tilikauden alussa Lisäykset 0 0 Väiennykset 0 0 Hankintanteno tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilifcanden lopussa Rakennukset ja rakennelmat Haidcintameno tilikauden alussa Lisäykset j Haidcintameno tilikauden lopussa j Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poismt tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden haussa Koneet ja kalusto Hanldntameno tiltkautten alussa Lisäykset Vähennykset Hmkintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikaiden poisto Kertyneet poistot tilikmiden lopussa Kiijanpitoarvo tllikandcn hipussa Ennakkomaksut Ja keskeneräiset hankinnat Hanldntameno tilikmiden alussa Lisäjdkset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kiijanpitoarvo thuundcn topimsa Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hfflikintameno tilikauden alussa Lisäykset l Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kiijanpitoarvo tilikauden topnssa

11 KempfN Oy -konseml 12 SIJOITUKSET mo Tytäryhtiöosakkeet Hanldntameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset 0 0 Kiijanpitoarvo tilikauden lopussa Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset 8 0 Kirjanpitoarvo tllikandcn lopussa Sijoitukset yhteensä Haikintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset 0 0 Kirjanpitoarvo tllikandcn hipussa Konserniyritykset Kotipaikka OmistiB Kirjanpitoarvo osuus-% Kemppi Oy:n omistinnat eooo JPP-SoftOy Lahti, Suomi 70, Kemppi A/S Skovlunde, Tanska Kemppi Benelux B.V. Breda. Alankomaat 100,0 858 Kemppi France S.A.S Epone, Ranska Kemppi GmbH Butzbach, Saksa Kemppi Crundstilcksgesellschaft mbh Butzbach, Saksa 100, Kemppi Nnge A/S Traisberg, Norja 100, Kemppi Spölka z o.o. Zqbki, Puola 100,0 59 Kemppi Sverige Ab Upplands Väsby. Ruotsi 100, Kemppi Switzerland AG Zug, Sveitsi Kemppi (UK) Ltd Bedford, Iso-Britannia Kemppi Australia Pty Ltd Inglebum. Australia 100, Kemppi Moskova, Venäjä Kemi^i Trading (Beijing) Company Peking, Kiina Kemppi Welding Solutions SDN.BHD. Subang Jaya, Malesia 100,0 252 Weld Holding A/S Notteroy, Norja Kemppi India Private Limited Chennai, India 99, Munt osakkeet Ja osuudet Kirjanpitoarvo Iqil Suomen Muotoilusäätiö, säädepääoma m 5 Päijät-Hämeen Vesijärvisääiiö 5 KRS Kapitel S.A Ekokem Oy Okeroisten työterveysosuuskunta

12 Kemppi Oy -konsami 13 SAAMISET éooo PitkäaikaUet saamiset, Myyntisaamiset 0 0 Muut saamiset 0 0 Siirtosaamiset Saamiset samaan konsemiin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset 0 Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä éooo Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saaniset samaan konsemim kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Siirtosaamiset Hoikilöstökuluibin liittyviä jaksotuksia Korkosaatavat 0 0 Verosaatava Muul siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä

13 Kemppi Oy -konserni 14 OMA PÄÄOMA Osakepääoma tilikauden alussa OsakepääomatiUkaailenlopussa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 0 0 Vähennys SijoitetHB vapaan oman pftäoman rahasto tilikauden lopussa 0 0 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa Osingonjako 0 0 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista tuikauden lopussa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0 0 Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero tilikauden alussa Poistoeix>n muutos Kertynyt poistoero tilikauden lopussa PAKOLLISET VARAUKSET Työttömyysvak-maksuvaraus, irtisanotut Varaus vastaisiin takuumenoihin Yhteensä ' PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Yhteensä Yhtiössä ei ole yli viiden vuoden kuluttua erääntyviä velkoja. Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

14 Kemppi Oy -konserni 18 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Veiat samaan konsemiin kuuluville yrityksille Ostovelat Muut velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Siirtovelat Henkilöstökuluihin liittyviä jaksotuksia Kulujaksotukset Tuloverovelka Yhteensä VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella erääntyvät Myöhemmin maksettavat Yhteensä Vastumitoumnkset samaan konserniin kuuluvien yritysten puotesta Samaan konsemiin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset tytäryhtöiden puolesta annetut takaukset Yhteensä Muut taloudelliset vastuut. Joita ei ole meridtty taseeseen Kiinteistöinvestoinnit Konserni on velvollinen tarkistamaan vuosina valmistimeista kiinteistöinvestoiimeista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee taikistuskauden aikana. Vuonna 2007 valmistuneiden kiinteistöjen tarkistuskausi on 5 vuotta, valmistuneiden 10 vuotta. Vastuun enimmäismäärä on S 006 euroa (5 183 euroa vuonna 2012). 50

15 Kemppi Oy -konserni 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsemin perustiedot Kemppi Oy -konserni on kansainvälinen konserni, joka valmistaa ja maikkinoi kaarihitsauslaitteita ja tarjoaa hitsaukseen liittyviä palveluita. Kemppi Oy:llä on tytäryhtiöitä 15 maassa ja myyntikonttoreita sekä jälleenmyyjiä yli 70 maassa. Kemppi -konserni työllistää noin 600 henkilöä. Kemppi Oy on konsemin emoyritys, ja se kuuluu Kemppi Group Oy -konsemiin, jonka emoyhtiö on Kemppi Group Oy. Kemppi Oy:n sekä Kemppi Group Oy:n kotipaikka on Lähtijä niiden rekisteröity osoite on Kempinkatu 1, Lahti. Jäljennös sekä Kemppi Oy -konsemin että Kemppi Group Oy -konsemin konsemitilinpäätöksestä on saatavissa koi^emin emoyrityksen pääkonttorista. Kemppi Oy:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. TilinpäStdksen iaatimisperiaatteet Konsemitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (Intemational Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia las- ja IFRS -standardeja sekä SIC- ja IFRIC -tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilia tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) n:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tutkintoja. Konsemitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS -säännöksiä täydentävien kiijanpito-ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Konsemitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, jollei liitetiedossa muuta mainita. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina. Konsemitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuonna Sovelletut uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat Konsemi on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja: las 1 Tilinpäätöksen esittäminen muutos Muiden laajan tuloksen erien esittäminen. Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisesti tiettyjen ehtojen täyttyessä. Muutos ei vaikuttanut konsemin muiden laajan tuloksen esitystapaan. las 19 Työsuhde-etuudet. Muutoksen mukaan vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita ei voida enää kirjata henkilöiden keskimääräiselle jäljellä olevalle palveluajalle siltä osin kuin ne ylittävät suuremman seuraavista: 10 % eläkevelvoitteestatai 10 % varojen käyvästä arvosta. Uudistetun standardin mukaan vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kinataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin sillä kaudella, jona ne syntyvät. Koikomeno ja varojen odotettu tuotto on korvattu etuuspohjaisen nettovelan n^okorolla, joka kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. Standardin muutos poisti myös mahdollisuuden soveltaa ns. putkimenetelmää. Tällä muutoksella ei ollut vaikutusta konsemin tilinpäätökseen, sillä konsemi ei ole soveltanut ns. putkimenetelmää. Uudistettua standardia on sovellettu siirtymäsääntöjen mukaisesti takautuvasti las 8 Tilinpäätöksen Iaatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaisesti. 10

16 Kemppi Oy-konserni las 28 Osuudet osakkuus ja yhteisyrityksissä. Uudistettu standaixli sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että yhteisyritysten käsittelystä pääomaosuusmenetelmällä IFRS 11 julkaisemisen seurauksena. Muutoksella ei ollut vaikutusta konsemin tilinpäätökseen. IFRS 10 Konsernitilinpäätös. Standardi määrittelee olemassa olevien periaatteiden mukaisesti määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsemin tilinpäätökseen. Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioida. Muutoksella ei ollut vaikutusta konsemin tilinpäätökseen. IFRS 11 Yhteisjärjestelyt. Standardi painottaa yhteisjärjestelyjen kiijanpidollisessa käsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita enemmin kuin niiden oikeudellista muotoa. Yhteisjärjestelyjä on kahden tyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Lisäksi standardi edellyttää, että yhteisyritysosuuksien raportoinnissa käytetään yhtä menetelmää, ts. pääomaosuusmenetelmää. Muutoksella ei ollut vaikutusta konsemin tilinpäätökseen. IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä. Standardi sisältää liitetietovaatimukset, jotka koskevat erilaisia osuuksia muissa yhteisöissä, mukaan lukien yhteisyritykset. Uudella standardilla ei ollut vaikutusta konsemin tilinpäätökseen. IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen. Standardin tarkoituksena on lisätä yhdenmukaisuutta ja vähentää monimutkaisuutta, sillä se antaa täsmällisen käyvän arvon määritelmän ja yhdistää samaan standardiin vaatimukset käyvän arvon määrittämiselle sekä vaadittaville liitetiedoille. Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta, mutta annetaan ohjeistusta sen määrittämisestä silloin, kun sen käyttö on sallittu tai sitä on vaadittu jossain toisessa standardissa. Muutoksella ei ollut vaikutusta konsemin liitetietoihin. IFRS standardeihin tehdyt parannukset (Annual Improvements to IFRSs , toukokuu 2012). Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta konsemin tilinpäätökseen. Myöhemmin sovellettavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat lasb on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konsemi ei ole vielä soveltanut. Konsemi ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tiiikauden alusta lukien. IFRS 9 Rahoitusinstrumentit']& siihen tehdyt muutokset (pakollinen voimaantulon ajankohta avoinna). LASB:n alim perin kolmivaiheinen hanke korvaa valmistuessaan nykyisen standardin las 39 Rahoitusinstmmentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9:n ensimmäinen osa, jossa ohjeistetaan rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista, julkaistiin marraskuussa IFRS 9:n mukainen rahoitusvarojen luokitteluja arvostaminenriippuusopimukseen perustuvien rahavirtojen ominaispiirteistä sekä yrityksen liiketoimintamallista. Toinen, lokakuussa 2010 julkaistu osa käsittelee rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista ja pemstuu suurelta osin nykyisiin las 39:n vaatimuksiin. lasb harkitsee kuitenkin vielä rajoitettujen muutosten tekemistä jo julkaistuun IFRS 9:n ohjeistukseen rahoitusvarojen luokittelusta ja arvostamisesta. Muut keskeneräiset osat koskevat arvonalentumista ja yleisi suojauslaskentaa. lasb on eriyttänyt makrosuojauslaskentaa koskevan osion omaksi projektikseen. Keskeneräisten osien vuoksi standardin lopullisesta vaikutuksesta konsemin tilinpäätökseen ei toistaiseksi voida esittää arviota. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. n

17 Kemppi Oy -konserni las 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa muutos Rahoitusvarojen ja - velkojen vähentäminen toisistaan (sovellettava I.l.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos tarkentaa rahoitusvarojen ja - velkojen nettomääräistä esittämistä koskevia sääntöjä ja lisää aihetta koskevaa soveltamisohjeistusta. Standardin muutoksella ei tule olemaan olennaista vaikutusta konsemin tilinpäätökseen. Standardin muutosta ei ole vielä hyv^sytty sovellettavaksi EU:ssa. las 36 Omaisuuserien arvon alentuminen muutos Recoverable Amount Disclosures for Non- Financial Assets (sovellettava Uii sen jälkeen alkavi 11a ti likausilla). Muutos täsmentää liitetietovaatimuksia, jotka koskevat sellaisia rahavulaa tuottavia yksiköitä, joihin on kohdistunut arvonalentumisktrjauksia. Standardin muutosta ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. las 39 Rahoitusinstrumentit: kirjmminen ja arvostaminen muutos Novation ofderivatives and Continuation ofhedge Accomting(sovell&t&\a tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos koskee suojauslaskennan soveltamisedellytj^siä tilanteissa, joissa johdannaissopimus siirretään ns. keskusvastapuolelle. Standaidimuutoksen myötä suojauslaskentaa voidaan jatkaa tiettyjen ehtojen täyttyessä kyseisissä siirtotilanteissa. Standardin muutosta ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. KonsoUdointiperiaatteet Konsemitilinpäätös sisältää emoyhtiö Kemppi Oy:n sekä kaikki sen määräysvallassa olevat tytäryhtiöt. Määräysvalta syntyy, kun konsemi omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Konsemin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Tilikauden aikana hankitut ty^iyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankinta-ajankohdasta lähtien. Hankintahinta kohdistetaan varoille ja veloille niiden hankitttahetiken käyvän arvon pemsteella. Jäljellejäävä osuus hankintamenosta on liikearvoa. Kaikki konsemin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat, realisoitumattomat voitot sekä sisäinén voitonjako eliminoidaan konsemitilinpäätöstä laadittaessa. Tilikauden voiton sekä laajan tuloslaskelman tuléksen jakautuminen emoyhtiön osakkeen omistajille ja vähemmistölle esitetään tuloslaskelmien yhteydessä. Vähemmistön osuus esitetään konsernitaseessa omana eiänään osana omaa päkmiaa. Vähemmistön osuus kertyneistä tappioista kirjataan kon^mitilinpäätökseen enintään sijoituksen määrään saakka. Tilikauden 2013 aikana Kemppi Oy -konsemin rakenteessa on tapahtunut muutoksia. Valuuttomääräiset erät Konsemin yksiköiden tulostaja taloudellista asentaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (toimintavalutitta). Konsemitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsemin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta. Valuuttamääräiset liiketapahtumat on kiijattu toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. Valuuttamääräiset saamiset ja velat on muutettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen tilinpäätöspäivän kurssia. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolella. Rahoituseriin liittyvät kurssi^ot sisältyvät lähoitustuottoihjn ja - kuluihin. 12

18 Kemi^i Oy -konsemi Konsemitllinpäätöksessä ulkomaisten konsemiyhtiöiden tuloslaskelmat, joiden toimintavaluutta ei ole euro, muunnetaan euroiksi käyttäen tilikauden keskikurssia. Kaikki tase-erät tilikauden tulosta lukuun ottamatta muunnetaan euroiksi käyttämällä tilinpäätöspäivän valuuttakursseja. Euroali^n ulkopuolella sijaitseviin tytäryhtiöihin tehtyjen nettomääräisten sijoitusten muuntoerot sekä tuloksen muuntamisesta tilikauden keskikursseihin ja taseen muuntamisesta tilinpäätöspäivän valuuttakursseihin johtuvat kurssierot kirjataan laajan tuloksen muuntoeroihin. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla. Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsemin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: Rakennukset Koneet ja kalusto Tuotantokoneet 10,25,40 ja 50 vuotta 5-10 vuotta vuotta Omaisuuserän jääiuiösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvitt^ssa niitä oikaistaan. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja-tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsemitilinp^tökseen hankintamenomenetelmän mukaan. Hankintahinta kohdistetaan varoille ja veloille niiden hankintahetken käyvän arvon pemsteella. Jäljelle jäävä osuus hankintamenosta on liikearvoa. Liikearvoa ei poisteta vaan sen käypä arvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Tutkimus-ja kehittämismenot Tuti(imusmenot merkitään tuloslaskelmaan kuluksi. Uusien ja kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta johtuvat kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomina hyödykkeinä siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne materiaali-,työ-, ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin. Hyödykkeestä kirjataan poistot siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvon- 13

19 Kemppi Oy -konserni alennuksilla vähennettyinä. Aktivoittijen kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on 5 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut menot kirjataan tasapoistoina kuluksi. Muut aineettomat hyödykkeet Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perm hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu konsemin hyväksi. Patentit, tavarameikit ja lisenssit, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluiksi tulosvaikutteisesti niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kiijata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat IT-ohjelmat Maa-alueen vuokraoikeus Muut pitkävaikutteiset menot 5-8 vuotta 125 vuotta 4-10 vuotta Arvonalentumiset Konsemi arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, aineettomat hyödykkeet, joilla rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolla taiicoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotita diskontataan nykyarvoonsa. Arvonalentumlstappio kiijataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumlstappio pemutetaan siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvorutientumistappiota ei kuitenkaan pemta enempää, kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Vuokrasopimukset Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsemilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäljellä olevalle velalle muodostuu samansuuminen korkoprosentti. Vuokravelvoitteet sisältyvät rahoitusvelkoihin. 14

20 Kemppi Oy -konsemi Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaisetriskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten pemsteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen nettoa^lisointiarvoon. Hankintameno määritellään painotetun keskiarvon -menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä asianmukaisesta osuudesta valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja kiinteistä yleismenoista normaalilla toiminta-asteella. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myjmtihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja arvioidut myymiin toteutumiseksi välttämättömät menot. Tilikauden aikana toteutettiin koko konsemin vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteen yhdenmukaistaminen. Kaikkien varastoitujen artikkelien epäkuranttisuus pemstuuriittävyyteen ja ylivarastointiin. Täten kunkin artild^elin varastosaldo jaetaan kolmen osaan: vuoden riittävyys tämä osa on käypää vuoden riittävyys puolet tästä osasta katsotaan epäkurantiksi - Yli 3 vuoden riittävyys tämä ylivarastoitu osa on epäkuranttia Epäkurantti osuus on oikaistu nettorealisointiarvoon. Teknisesti käyttökelvottomat artikkelit romutetaan havaittaessa. Rahoitusvarat ja -velat Rahoitusvarat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saamisiin sekä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen pemsteella, ja ne luokitellaan alkupei^isen hankinnan yhteydessä. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kiijattavat rahoitusvarat ovat rahoitusvaroja, jotka on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi tai jotka luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi. Johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdatmaiset sekä 12 kuukauden kuluessa erääntyvät rahoitusvarat sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin. Ryhmän erät on arvostettu käypään arvoon. Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot merkitään tuloslaskelmaan. Lainat ja muut saamiset ovat rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä konsemi pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon ja ne sisältyvät luonteensa mukaisesti pitkä- tai lyhytaikaisiin rahoitusvaroihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät 12 kuukauden kuluessa. Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat osakkeista ja korollisista sijoituksista ja ne arvostetaan käypään arvoon, tai milloin käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti, hankintamenoon. Käypä arvo määritetään pääsääntöisesti käyttäen noteerattuja markkinahintoja ja -kursseja. Käyvän arvon muutokset kirjataan laajaan tuloslaskelmaan verovaikutus huomioon ottaen. Kertyneet käyvän arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tulosvaikutteisesti silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumlstappio. Myytävissä olevat 15

21 Kemppi Oy -konsemi rahoitusvarat sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. JohdannaNSopimukset ja suojauslaskenta Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon sinä päivänä, jona konsemista tulee sopimusosapuoli, ja ne arvostetaan myöhemmin edelleen käypään arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Niiden johdannaissopimusten, joihin sovelletaan suojauslaskentaa ja jotka ovat tehokkaita suojausinstmmentteja, arvonmuutosten tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti suojatun erän kanssa. Kun johdannaissopimuksia solmitaan, konsemi käsittelee ne joko saamisten, velkojen tai kiinteiden sitoumusten käyvän arvon suojauksina tai valuuttariskin kyseessä ollessa rahavirran suojauksina, ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksina tai johdannaissopimuksina, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisedellytyksiä. Konsemi dokumentoi suojauslaskentaa aloittaessaan suojattavan kohteen ja suojausinstramentin välisen suhteen sekä konseminriskienhallinnantavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen strategian. Konsemi dokumentoija arvioi suojausta aloitettaessa ja vähintään jokaisen tilinpäätöksen yht^dessä suojaussuhteiden tehokkuuden tarkastelemalla suojaavan instmmentin kykyä kumota suojattavan erän käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset. Rahavirran suojaukset Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien johdannaisinstmmenttientehokkaanosuuden käyvän arvon muutos kirjataan muihin laajan ttiloksen eriin ja esitetään oman pääoman suojausrahastossa. Suojausinstmmentista omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot siirretään tulosvaikutteisiksi silloin, kun suojattu erä vaikuttaa voittoon tai tappioon. Ennakoitua valuuttamääräistä myyntiä suojaavien johdannaisten voitot ja tappiot kirjataan myynnin oikaisuiksi myynnin toteutuessa. Suojausinstmmentin voiton tai tappiontehotonosuus merkitään liiketoimiiman muihin tuottoihin tai kuluihin. Mikäli suojattu ennakoitu liiketoimi johtaa rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän, kuten aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen, kirjaamiseen, omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot siirretään kyseisen omaisuuserän hankintamenon oikaisuksi. Kun rahavirran suojaukseksi hankittu suojausinstmmentti erääntyy tai se myydään tai kun suojauslaskennan soveltamisedellytykset eivät enää täyty, suojausinstrumentista kertynyt voitto tai tappio jää omaan pääomaan siihen asti, kunnes enn^oitu liiketoimi toteutuu. Kuitenkin, jos ennakoidun suojatun liiketoimen ei enää odoteta toteutuvan, omaan pääomaan kertynyt voitto tai tappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Rahavarat Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettevissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. R^oitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. 16

22 Kemppi Oy -konsemi Rahoitusvarojen arvon alentuminen Konsemi arvio tilinpäätöspäivänä, onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen tyhmän arvon alentumisessa. Konsemi kirjaa myyntisaamisista arvcmalentumistappion, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei sasåa perityksi täysimääräisesti. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, tai maksujen laiminlyönti ovat näyttöä myyntisaamisten arvonalentumisesta. Arvonalentumlstappio kiijataan tulosvaikutteisesti. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä kaudella ja vähennyksen voidaan katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kiijattu tappio pemutetaan tulosvaikutteisesti. Varaukset Varaus kirjataan, kun konsemilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suumus on arvioitavissa luotettavasti. Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote myydään. Takuuvarauksen suumus pemstuu kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta. Tuioutusperiaatteet Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot käypään arvoon arvostettuina välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla oikaistuina. Tuotot tuotteiden myynnisfö kirjataan, kun tuotteiden omistamiseen liittyvät meikittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. Tuotot palveluista tuloutetaan sillä tilikaudella, jolla palvelu suoritetaan. Saadut avimtukset Julkiset avustukset kirjataan tuloksi tuloslaskelmaan samanaikaisesti kulujen kirjausten kanssa. Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Käyttöomaisuuden hankintoihin liittyvät avustukset kirjataan aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi. Avustukset tuloutuvat pienempien poistojen muodossa omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Työsuhde-etuudet Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi tai maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konsemi suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsemilla ei ole oikeudelliste eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen si^jat^o ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Kaikki sellaiset järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisiin eläkejäijestelyihin tehdyt suoritukset merkitään tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jota veloitus koskee. Pääosa konsemin henkilökunnastatyöskenteleesuomen yhtiöissä. Suomen henkilöstön sekä lähes kaikkien muiden konsemiyhtiöiden eläketurva on järjestetty vakuuttamalla eläkeyhtiössä ja nämä eläkejärjestelyt katsotaan maksupohjaisiksi. Ainoastaan Norjan yhtiön eläkej&jestelyt ovat etuuspohjaisia. Nämä eläkemenot kiijataan kuluksi henkilöiden palvelusajalle auktorisoitujen 17

23 Kemppi Oy -konserni vakuutusmatemaatikkojen suorittemien laskelmien pemsteella. Taseeseen kirjattavan eläkevelvoitteen nykyarvosta vähennetään eläkejärjestelyyn kuuluvat varat tilinpäätöspäivän käypään arvoon arvostettuina, kirjaamattomien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden osuus sekä takautuvani työsuoritukseen pemstuvat menot. Liikevoitto Konsemi on määrittänyt liikevoiton käsitteen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut oikaistuna valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla, vähennetääntyösuhde-etuuksistaaiheutuneet kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentttmistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvä liiketoimintaan liittyvistä eristä; muussa tapauksessa ne sis^tyvät rahoituseriin. Tuloverot Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon pemstuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät suoraan omaan pääomaan tai laajaan tuloslaskelmaan kiijattuihin eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. Tilikauden verotettavaan tuloon pemstuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Väliaikaiset erot syntyvät mm. aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, sisäisistä varastokatteista, käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja pakollisista varauksista. Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä ven^toja. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Johdon harkintaa edellyttävät Iaatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Konsemin johto tekee harkintaan pemstuvia radcaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaa ja niiden soveltamista. Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon pariiaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Arvioiden taustalla ovat aikaisemmat kokemukset sekä tulevaisuutte koskevat, tilinpäätöshetkellä todennéucöisimpinä pidetyt oletukset. 18

24 Kemppi Oy -konsemi 2 HANKITUT LIIKETOIMINNOT Tilikaudella 2012 ei tehty yrityskauppoja. Tilikaudella 2013 hankittiin norjalainen Weld Holding AS. 3 LHKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot Vuokratuotot Saadut avustukset Muut tuotot Yhteensä LHKETOIMINNAN MUUT KULUT Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallintokulut IT-kulut Vuokrakulut Muut Yhteensä Liiketoiminnan muut kulut sisältävät tilintarkastajille maksettuja palkkioito Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palvelut Yhteensä TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT Tuotekehityskulut Bmttotuotekehityskulut olivat 8,1 % konsemin liikevaihdosta vuonna 2013 (6,0 % vuonna 2012) 19

25 Kenwpi Oy-konserni 6 TYÖSUHDE-ETUUiCSISTA AIHEUTUVAT KULUT Palkatja palkkiot Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt Muut hetdcilösivukulut Aktivoidut palkatja henkilöstökulut Yhteensä Konsemin henkilökunta keskimäärin tilikaudella Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Tiedot joh(km työsuhde-etuuksista esitetään liitetietojen kohdassa 23 Lähipiiritapahtumat. POISTOT JA ARVONALENTUMISET Poistot hyödyiwryhmittain AineeUomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aktivoidut kehittamtsraenot VenMajan oikaisu 0 85 Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä Arvonalentumiset aineettomat hyödykkeet Aktivoidia kehittämisnenot 0-82 Yhteensi 0-82 Aineelliset hybdykkeet Rakennukset ja rakcnnebnat Rakennukset ja rakennelmat, rahoitusleasing Koneetja kalusto, tuotanto Koneet ja kalusto, rahoitusleasing Yhteensä Arvonalentumiset aineelliset hyödykkeet Koneetja kalusto 0 0 Yhteensi 0 0 Poistotia arvonalentumiset yhteensi -5 2S Poistot on laskettu hyödykeryhmitt^n taloudellisen pitoajan perusteella. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT m Korkoniotot Muut rahoitustuotot 56 0 Valuuttakurssierot Rahoitustuotot yhteensi Korkokulut rahoitusleasingvck>ista Muut rahoituskulut Rahtrituskutat yhteensä Tuloslaskebnaan sisältyy valuuttakurssicroja 392 teur vuonna 2013 (69 teur vuonna 2012). 20

26 Kemppi Oy -konsemi 9 TULOVEROT 000 Tuloslaskdmaan kirjatut verot Tuloverot Tilikauden verotettavaan tuloon pemstuva vero Muut suorat verot Edellisten tilikausien verot Laskennalliset verot Verotuksen ja kirjanpidon väliaikaisiin eroihin liittyvät verot Tuloslaskelmaan kirjatut verot yhteensä Tuloslaskelman verokulun ja konsemin kotimaan verokannalla 24^ % laskettujen verojen välinen ^mäytyslaskelma. Laskennalliset verot on laskettu 2014 verokantojen mukaan Tulos ennen veroja Verot laskettuna kotimaan verokannalla ( ,5 %, ,5%) Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö Verot aikaisemmilta tilikausilta Verovähennyskelpoiset erät Verovapaat tulot -6-2 Vero vähennyskelvottomista kuluista Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisistti teppioi: 0 9 Ei-tavanomaiset ja muut verot -45 Konsemieliminoinnit -195 Muut erät Verot tuloslaskelmassa efektiivisellä verokannalla laskettuna Efektiivinen veroprosentti on 23,1 % vuonna 2013 ja 25,7 % vuonna 2012 Suomen verokantamuutoksen vaikutus (2013->) on sisällytetty laskelman kuhunkin erään. 21

27 Kemppi Oy-konseml 10 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET I Ennakkomaksut Tmtanto- ja kesken Maa-ja koneet ja Koneetja eriuset 000 vesialueet Rakennukset -Italusto (FI) kalusto hanktnnirt Yhteensi Hankintameno tilikauden alussa Alkusaldon oikaisu Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä 0 Kurssierot ja oikaisut Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Alkusaldon oikaisu Poistot tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Ennafckonaksnt Tuotanto ja kesken Maa-ja koneet ja Koneet ja eriiset 000 vesialueet Rakennukset -kalusto (n) kalusto hankinnat Yhteensi Hankintameno tilikaucten alussa Alkusaldon oikaisu Lii^ykset Vähennykset Siirrot erien välillä 0 Kurssierot ja oikaisut Hankintameno tilikauden lopussa l Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 0 tilikauden lopussa Kiijanpitoarvo tilikauden alussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineellisten käyuöcmiaisuushyödykkeiden arvot testataan vuosittain, mikäli on viitteitä hyödykkeen arvon olennaisesta alenemisesta. Vuosina 2012 ja 2013 ei tällaisia viitteitä ole ollut, minlul vuoksi arvoi»lennustestausta ei ole tehty. 22

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2013 Osoite: Kotipaikka: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2023 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2012-30.6.2013 Sisällys Sivu

Lisätiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET YRITYKSEN PERUSTIEDOT Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja terveydenhuoltosektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 63 Tilinpäätös 2013 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernitase, IFRS... 65 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 66 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2011 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖs 2007-2008

TILINPÄÄTÖs 2007-2008 TILINPÄÄTÖs 2007-2008 Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnusluvut... 5 Konsernin tuloslaskelma, IFRS...7 Konsernin tase, IFRS... 8 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1 1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernin perustiedot Sanoma-konserni muodostuu kolmesta raportoivasta segmentistä: Media, News ja Learning. Mediaan kuuluu neljä strategista liiketoimintayksikköä:

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakkeet ja osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2013 A-osake K-osake Osakkeita % osakkeista % äänistä Novametor Oy 1 389 000 465 801 1 854 801 10,2 13,0 Suomalainen Tiedeakatemia ry 425

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Missio Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme hallitsemaan paremmin viestintäänsä sekä lisäämään viestinnän vaikuttavuutta ja tehokkuutta. VISIO Tavoitteenamme on saavuttaa yhä

Lisätiedot

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden tilinpäätös Sisällysluettelo 5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassa

Lisätiedot

Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2014

Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Tornator Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 1 Tornator Oyj:n toimintakertomus 2014 Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 90,7 miljoonaa euroa (86,7) ja se kasvoi 4,6 %. Pääosa liikevaihdosta, 87 % (88 %),

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Tasekirja 31.12.2010 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1.1.-31.12.2010 TASEKIRJA Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1-5 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Kansi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot