25 -Ö9-2(IH. Kemppi Oy. Tilinpäätös 1.1. ^(2>-~ Y-tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25 -Ö9-2(IH. Kemppi Oy. Tilinpäätös 1.1. ^(2>-~ 31.12.2013. Y-tunnus 2051826-1"

Transkriptio

1 25 -Ö9-2(IH Kemppi Oy Tilinpäätös 1.1. ^(2>-~ Y-tunnus

2 Kemppi Oy -konserni EIVIOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS 000 Liitetkto Liikevaihto Liiketoimimuui muut tuotot Vahniiden ja keskeneräisten tuotteiden varastoja muutos Valmistus omaan käyttöön Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto enneb tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos Satunnaiset tuotot Satunnaiset kuiut Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

3 Kemppi Oy -konseml EMOYHTIÖN TASE, FAS 000 Litietieto VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä II Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahavarat Vaihtuvat vastaavat yhteeasä VASTAAVAA YHTEENSÄ Liitetieto 2012 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto O O Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras päsoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA

4 Kimppi Oy-konserni KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS 000 Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-ehiuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Konsemin sisäiset myyntituotot Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut 8 -l Voitto ennen veroja Konsemiavustus Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO Muut laajan tuloksen erät: Rahavimm suojaukset Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden vohonjalcautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomien omistajien osuus Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomien omistajien osuus 35 24

5 Kernel Oy -konserni KONSERNIN TASE, IFRS 000 IMeäete VARAT Pitiaialk^ct varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo n Aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Muut pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ flwo Liitetiet» OMA PÄÄOMA M VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovara) Tililuaiclen voitto Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitfcäaauisct velat Laskennalliset verovelat Eiäkevclvoitteel Varaukset Korolliset velal Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Varaukset Korolliset velal Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

6 Kenq>pi Oy -konserni LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyrityksen omistajille kuuluva oaa pääoma 000 Osakepääoma Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien (nnistajien osuus Omapäämna yhteensä Omapääoma 1.1^12 Omam pmmm uudelleenluokittelu OikaUtu oma friiäoma toi Laaja tvh» Tililiaucfen tulos Muutokset rahastossa -492 Muumoerot Vaiisnmma Liiketoimet omistajien kanssa 0$ingonjaiu> 0 0 Maksettu k(nisemiavustus 0 0 Konserniavustuksen vero 0 0 MiflrSysvallattomicn omistajien osuus Muut muutokset 0 0 Oma pääoma «) Sijoitetun Määräysvallattomien Omapääoma Osakepääoma Muut vapaan oman Käyvän arvon Kertyneet omist^ien Oma pääoma 1.1J0I3 rahastot pasoman rahasto Muunto^t nlmsto voittovara osuus yhteensä Omaan putoman uudelleenluokittelu Oikaistu oma pääoma t Laaja tulos Tilikauden tulos Muutokset rahastossa Muuntoerot VäHsumma ^ Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Maksettu kmisemiavustus Konserniavustuksen vero MiUraysvailanomien omistajien osuus 0 Muut muutokset 0 Oma pääoma

7 Kernit Oy-konserni EmoybtiOa tilinpäätöksen lutetiedot 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUATTEET Arvostaspcriaaltcet Pysyvien vastaavien arvostus Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on m^t^ taseeseoi hankintamenoon vähennettynä suimnitefanan mukaisilla poistoilla Suunnitehnan mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan penisteeua. PoisU>ajatovat: Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Koneetja kalusto Tuotantokoneet IT-<^jelmat 4-10 vuotta 10,25,40ja SO vuotta 5-10 vuotta vuotta 5-8 vuotta Vaihto-omaismideit arvostus Vaihto-omaisuus esitetäänfifo-periaatteenmukaisesti hankintamenon tai sitä atemman todennäköisen luovutushinnan mäimisenä. ValwUtcmäA^t erät ValuuttamääriUset saamiset ja veltt on muuanethi euroiksi tilmpäätöspäivan kediikuissiin. Syn^neet kurssierot sekä tilikauden aikana toteutameet kurssierot on myyntisaamisista ja ostoveloista kiijathi myynnin ja ostojen oikaisueriksi. Muiden sitoumibten, saamistm ja velkojen kurssierot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuhiihin. V<duuttamääräisten erien suojaus Kuvaus suojaavista ja suojattavista varoista ja veloista Yhtiö suojaa valuuttamääräisiä saamisia ja velkoja sekä tulevia kassavirtoja yhtiössä laaditun valuuttapolitiikan mukaisesti. Suojaukseen käytetään joiulannaisia sekä valuuttaluottoja. Yhtiön johdannaiset sisältävät valuuttatermiinqä. Suojauslaskennassa sovellettu arvostus Yhtiö kirjaa taseen valuuttamääräisten erien suojaukseen liittyvien johdannaisten arvot käypään arvoon taseeseen. Taseen valuuttamääräisten erien suojauksoi valuuttateimiinisopimuricset sekä valuuttaluotot arvostetaan tilinpäffiöspäivän kurssiin. Suojaavien varojen ja velkojen merkitseminen taseeseen Yhtiön saamisten ja velkojen käyvän arvon suojaukseen kohdistuvien johdannaissoihmuäen ja valuuttaluottojen käyvät arvot sisällytetään luonteensa mukaisesti joko lyhytaikaisiin saamisiin tai velkoäiin. Muutjohdannaiset TilinpäUitehetkdla ei ollut avoimia valuuttmermiinisopimuksia. 2 LIIKEVAIHTO MARKKlNA-ALUErTTAIN EunKq>pa Mimt Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot Avustukset Muut Yhteensä

8 Kemppi Oy-konseml 4 HENKILÖSTÖTIEDOT HatkiUsan mfisri tittkautieii aikäiia keskimssrin Toimihenkilöttä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut 2012 Palkatja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Yhteensä Joiidon palkat Toimitusjohtiyat ja hallituksen jfisenet Yhtiön toimitusjohtaja sekä konsernissa työsuhteessa olevat hallituteen jäsenet kuuluvat ryhmäelakevakuutusjäijestelyn piiriin. 5 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot Muut palvelut 10 2 Yhteensi POISTOT JA ARVONALENTUMISET Poistot Aineettomista oikeuksista Mtusta pitkävaikutteisista menoista Rakennukststaja rakennelmista Koneistaja kalustosta Arvonalentiuniset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0 0 Yhteensä RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT» Osinkotuotot Saman konsemin yrityksiltä Yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsemin yrityksiltä Muilta Yhteensä Korkokulutja muut rahoituskulut Saman konsemin yrityksille 0 0 Muille Yhteensä RahoitHstuotot ja kulut yhteensä Ei^ muut kotko- ja rahoitustuotot si^ltyy kurssieroja (netto) 15-12

9 Kemi:^ Oy 4(onsemi 8 SATUNNAISET ERÄT 000 Satunnaiset tuotot Saadut konsemiavustuks^ 0 0 Fuusiovoitto 0 0 Yhteensi 0 0 Satunnaiset kulut Maksetut konsemiavustukset Satnnnaket tuotot ja kalat yhteensi POISTOERON MUUTOS 000 Poistoeron muutos VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hattkintameno tilikauden alussa Lisäykset l Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjani^toarvo tilikauden lopussa Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tiiikauden alussa Lisäykset 0 13 Vähennykset 0 0 Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot 0 0 Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden bpussa

10 Ken^piOy-konsaml Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hsuikintameno täikauden alussa Lisäykset t Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikniden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden kipossa Ainecillsel hyodykkcet Maa- ja vesialueet Hankinbaneno tilikauden alussa Lisäykset 0 0 Väiennykset 0 0 Hankintanteno tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilifcanden lopussa Rakennukset ja rakennelmat Haidcintameno tilikauden alussa Lisäykset j Haidcintameno tilikauden lopussa j Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poismt tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden haussa Koneet ja kalusto Hanldntameno tiltkautten alussa Lisäykset Vähennykset Hmkintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikaiden poisto Kertyneet poistot tilikmiden lopussa Kiijanpitoarvo tllikandcn hipussa Ennakkomaksut Ja keskeneräiset hankinnat Hanldntameno tilikmiden alussa Lisäjdkset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kiijanpitoarvo thuundcn topimsa Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hfflikintameno tilikauden alussa Lisäykset l Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kiijanpitoarvo tilikauden topnssa

11 KempfN Oy -konseml 12 SIJOITUKSET mo Tytäryhtiöosakkeet Hanldntameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset 0 0 Kiijanpitoarvo tilikauden lopussa Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset 8 0 Kirjanpitoarvo tllikandcn lopussa Sijoitukset yhteensä Haikintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset 0 0 Kirjanpitoarvo tllikandcn hipussa Konserniyritykset Kotipaikka OmistiB Kirjanpitoarvo osuus-% Kemppi Oy:n omistinnat eooo JPP-SoftOy Lahti, Suomi 70, Kemppi A/S Skovlunde, Tanska Kemppi Benelux B.V. Breda. Alankomaat 100,0 858 Kemppi France S.A.S Epone, Ranska Kemppi GmbH Butzbach, Saksa Kemppi Crundstilcksgesellschaft mbh Butzbach, Saksa 100, Kemppi Nnge A/S Traisberg, Norja 100, Kemppi Spölka z o.o. Zqbki, Puola 100,0 59 Kemppi Sverige Ab Upplands Väsby. Ruotsi 100, Kemppi Switzerland AG Zug, Sveitsi Kemppi (UK) Ltd Bedford, Iso-Britannia Kemppi Australia Pty Ltd Inglebum. Australia 100, Kemppi Moskova, Venäjä Kemi^i Trading (Beijing) Company Peking, Kiina Kemppi Welding Solutions SDN.BHD. Subang Jaya, Malesia 100,0 252 Weld Holding A/S Notteroy, Norja Kemppi India Private Limited Chennai, India 99, Munt osakkeet Ja osuudet Kirjanpitoarvo Iqil Suomen Muotoilusäätiö, säädepääoma m 5 Päijät-Hämeen Vesijärvisääiiö 5 KRS Kapitel S.A Ekokem Oy Okeroisten työterveysosuuskunta

12 Kemppi Oy -konsami 13 SAAMISET éooo PitkäaikaUet saamiset, Myyntisaamiset 0 0 Muut saamiset 0 0 Siirtosaamiset Saamiset samaan konsemiin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset 0 Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä éooo Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saaniset samaan konsemim kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Siirtosaamiset Hoikilöstökuluibin liittyviä jaksotuksia Korkosaatavat 0 0 Verosaatava Muul siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä

13 Kemppi Oy -konserni 14 OMA PÄÄOMA Osakepääoma tilikauden alussa OsakepääomatiUkaailenlopussa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 0 0 Vähennys SijoitetHB vapaan oman pftäoman rahasto tilikauden lopussa 0 0 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa Osingonjako 0 0 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista tuikauden lopussa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0 0 Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero tilikauden alussa Poistoeix>n muutos Kertynyt poistoero tilikauden lopussa PAKOLLISET VARAUKSET Työttömyysvak-maksuvaraus, irtisanotut Varaus vastaisiin takuumenoihin Yhteensä ' PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Yhteensä Yhtiössä ei ole yli viiden vuoden kuluttua erääntyviä velkoja. Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

14 Kemppi Oy -konserni 18 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Veiat samaan konsemiin kuuluville yrityksille Ostovelat Muut velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Siirtovelat Henkilöstökuluihin liittyviä jaksotuksia Kulujaksotukset Tuloverovelka Yhteensä VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella erääntyvät Myöhemmin maksettavat Yhteensä Vastumitoumnkset samaan konserniin kuuluvien yritysten puotesta Samaan konsemiin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset tytäryhtöiden puolesta annetut takaukset Yhteensä Muut taloudelliset vastuut. Joita ei ole meridtty taseeseen Kiinteistöinvestoinnit Konserni on velvollinen tarkistamaan vuosina valmistimeista kiinteistöinvestoiimeista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee taikistuskauden aikana. Vuonna 2007 valmistuneiden kiinteistöjen tarkistuskausi on 5 vuotta, valmistuneiden 10 vuotta. Vastuun enimmäismäärä on S 006 euroa (5 183 euroa vuonna 2012). 50

15 Kemppi Oy -konserni 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsemin perustiedot Kemppi Oy -konserni on kansainvälinen konserni, joka valmistaa ja maikkinoi kaarihitsauslaitteita ja tarjoaa hitsaukseen liittyviä palveluita. Kemppi Oy:llä on tytäryhtiöitä 15 maassa ja myyntikonttoreita sekä jälleenmyyjiä yli 70 maassa. Kemppi -konserni työllistää noin 600 henkilöä. Kemppi Oy on konsemin emoyritys, ja se kuuluu Kemppi Group Oy -konsemiin, jonka emoyhtiö on Kemppi Group Oy. Kemppi Oy:n sekä Kemppi Group Oy:n kotipaikka on Lähtijä niiden rekisteröity osoite on Kempinkatu 1, Lahti. Jäljennös sekä Kemppi Oy -konsemin että Kemppi Group Oy -konsemin konsemitilinpäätöksestä on saatavissa koi^emin emoyrityksen pääkonttorista. Kemppi Oy:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. TilinpäStdksen iaatimisperiaatteet Konsemitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (Intemational Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia las- ja IFRS -standardeja sekä SIC- ja IFRIC -tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilia tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) n:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tutkintoja. Konsemitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS -säännöksiä täydentävien kiijanpito-ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Konsemitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, jollei liitetiedossa muuta mainita. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina. Konsemitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuonna Sovelletut uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat Konsemi on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja: las 1 Tilinpäätöksen esittäminen muutos Muiden laajan tuloksen erien esittäminen. Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisesti tiettyjen ehtojen täyttyessä. Muutos ei vaikuttanut konsemin muiden laajan tuloksen esitystapaan. las 19 Työsuhde-etuudet. Muutoksen mukaan vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita ei voida enää kirjata henkilöiden keskimääräiselle jäljellä olevalle palveluajalle siltä osin kuin ne ylittävät suuremman seuraavista: 10 % eläkevelvoitteestatai 10 % varojen käyvästä arvosta. Uudistetun standardin mukaan vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kinataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin sillä kaudella, jona ne syntyvät. Koikomeno ja varojen odotettu tuotto on korvattu etuuspohjaisen nettovelan n^okorolla, joka kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. Standardin muutos poisti myös mahdollisuuden soveltaa ns. putkimenetelmää. Tällä muutoksella ei ollut vaikutusta konsemin tilinpäätökseen, sillä konsemi ei ole soveltanut ns. putkimenetelmää. Uudistettua standardia on sovellettu siirtymäsääntöjen mukaisesti takautuvasti las 8 Tilinpäätöksen Iaatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaisesti. 10

16 Kemppi Oy-konserni las 28 Osuudet osakkuus ja yhteisyrityksissä. Uudistettu standaixli sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että yhteisyritysten käsittelystä pääomaosuusmenetelmällä IFRS 11 julkaisemisen seurauksena. Muutoksella ei ollut vaikutusta konsemin tilinpäätökseen. IFRS 10 Konsernitilinpäätös. Standardi määrittelee olemassa olevien periaatteiden mukaisesti määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsemin tilinpäätökseen. Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioida. Muutoksella ei ollut vaikutusta konsemin tilinpäätökseen. IFRS 11 Yhteisjärjestelyt. Standardi painottaa yhteisjärjestelyjen kiijanpidollisessa käsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita enemmin kuin niiden oikeudellista muotoa. Yhteisjärjestelyjä on kahden tyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Lisäksi standardi edellyttää, että yhteisyritysosuuksien raportoinnissa käytetään yhtä menetelmää, ts. pääomaosuusmenetelmää. Muutoksella ei ollut vaikutusta konsemin tilinpäätökseen. IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä. Standardi sisältää liitetietovaatimukset, jotka koskevat erilaisia osuuksia muissa yhteisöissä, mukaan lukien yhteisyritykset. Uudella standardilla ei ollut vaikutusta konsemin tilinpäätökseen. IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen. Standardin tarkoituksena on lisätä yhdenmukaisuutta ja vähentää monimutkaisuutta, sillä se antaa täsmällisen käyvän arvon määritelmän ja yhdistää samaan standardiin vaatimukset käyvän arvon määrittämiselle sekä vaadittaville liitetiedoille. Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta, mutta annetaan ohjeistusta sen määrittämisestä silloin, kun sen käyttö on sallittu tai sitä on vaadittu jossain toisessa standardissa. Muutoksella ei ollut vaikutusta konsemin liitetietoihin. IFRS standardeihin tehdyt parannukset (Annual Improvements to IFRSs , toukokuu 2012). Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta konsemin tilinpäätökseen. Myöhemmin sovellettavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat lasb on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konsemi ei ole vielä soveltanut. Konsemi ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tiiikauden alusta lukien. IFRS 9 Rahoitusinstrumentit']& siihen tehdyt muutokset (pakollinen voimaantulon ajankohta avoinna). LASB:n alim perin kolmivaiheinen hanke korvaa valmistuessaan nykyisen standardin las 39 Rahoitusinstmmentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9:n ensimmäinen osa, jossa ohjeistetaan rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista, julkaistiin marraskuussa IFRS 9:n mukainen rahoitusvarojen luokitteluja arvostaminenriippuusopimukseen perustuvien rahavirtojen ominaispiirteistä sekä yrityksen liiketoimintamallista. Toinen, lokakuussa 2010 julkaistu osa käsittelee rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista ja pemstuu suurelta osin nykyisiin las 39:n vaatimuksiin. lasb harkitsee kuitenkin vielä rajoitettujen muutosten tekemistä jo julkaistuun IFRS 9:n ohjeistukseen rahoitusvarojen luokittelusta ja arvostamisesta. Muut keskeneräiset osat koskevat arvonalentumista ja yleisi suojauslaskentaa. lasb on eriyttänyt makrosuojauslaskentaa koskevan osion omaksi projektikseen. Keskeneräisten osien vuoksi standardin lopullisesta vaikutuksesta konsemin tilinpäätökseen ei toistaiseksi voida esittää arviota. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. n

17 Kemppi Oy -konserni las 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa muutos Rahoitusvarojen ja - velkojen vähentäminen toisistaan (sovellettava I.l.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos tarkentaa rahoitusvarojen ja - velkojen nettomääräistä esittämistä koskevia sääntöjä ja lisää aihetta koskevaa soveltamisohjeistusta. Standardin muutoksella ei tule olemaan olennaista vaikutusta konsemin tilinpäätökseen. Standardin muutosta ei ole vielä hyv^sytty sovellettavaksi EU:ssa. las 36 Omaisuuserien arvon alentuminen muutos Recoverable Amount Disclosures for Non- Financial Assets (sovellettava Uii sen jälkeen alkavi 11a ti likausilla). Muutos täsmentää liitetietovaatimuksia, jotka koskevat sellaisia rahavulaa tuottavia yksiköitä, joihin on kohdistunut arvonalentumisktrjauksia. Standardin muutosta ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. las 39 Rahoitusinstrumentit: kirjmminen ja arvostaminen muutos Novation ofderivatives and Continuation ofhedge Accomting(sovell&t&\a tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos koskee suojauslaskennan soveltamisedellytj^siä tilanteissa, joissa johdannaissopimus siirretään ns. keskusvastapuolelle. Standaidimuutoksen myötä suojauslaskentaa voidaan jatkaa tiettyjen ehtojen täyttyessä kyseisissä siirtotilanteissa. Standardin muutosta ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. KonsoUdointiperiaatteet Konsemitilinpäätös sisältää emoyhtiö Kemppi Oy:n sekä kaikki sen määräysvallassa olevat tytäryhtiöt. Määräysvalta syntyy, kun konsemi omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Konsemin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Tilikauden aikana hankitut ty^iyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankinta-ajankohdasta lähtien. Hankintahinta kohdistetaan varoille ja veloille niiden hankitttahetiken käyvän arvon pemsteella. Jäljellejäävä osuus hankintamenosta on liikearvoa. Kaikki konsemin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat, realisoitumattomat voitot sekä sisäinén voitonjako eliminoidaan konsemitilinpäätöstä laadittaessa. Tilikauden voiton sekä laajan tuloslaskelman tuléksen jakautuminen emoyhtiön osakkeen omistajille ja vähemmistölle esitetään tuloslaskelmien yhteydessä. Vähemmistön osuus esitetään konsernitaseessa omana eiänään osana omaa päkmiaa. Vähemmistön osuus kertyneistä tappioista kirjataan kon^mitilinpäätökseen enintään sijoituksen määrään saakka. Tilikauden 2013 aikana Kemppi Oy -konsemin rakenteessa on tapahtunut muutoksia. Valuuttomääräiset erät Konsemin yksiköiden tulostaja taloudellista asentaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (toimintavalutitta). Konsemitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsemin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta. Valuuttamääräiset liiketapahtumat on kiijattu toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. Valuuttamääräiset saamiset ja velat on muutettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen tilinpäätöspäivän kurssia. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolella. Rahoituseriin liittyvät kurssi^ot sisältyvät lähoitustuottoihjn ja - kuluihin. 12

18 Kemi^i Oy -konsemi Konsemitllinpäätöksessä ulkomaisten konsemiyhtiöiden tuloslaskelmat, joiden toimintavaluutta ei ole euro, muunnetaan euroiksi käyttäen tilikauden keskikurssia. Kaikki tase-erät tilikauden tulosta lukuun ottamatta muunnetaan euroiksi käyttämällä tilinpäätöspäivän valuuttakursseja. Euroali^n ulkopuolella sijaitseviin tytäryhtiöihin tehtyjen nettomääräisten sijoitusten muuntoerot sekä tuloksen muuntamisesta tilikauden keskikursseihin ja taseen muuntamisesta tilinpäätöspäivän valuuttakursseihin johtuvat kurssierot kirjataan laajan tuloksen muuntoeroihin. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla. Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsemin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: Rakennukset Koneet ja kalusto Tuotantokoneet 10,25,40 ja 50 vuotta 5-10 vuotta vuotta Omaisuuserän jääiuiösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvitt^ssa niitä oikaistaan. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja-tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsemitilinp^tökseen hankintamenomenetelmän mukaan. Hankintahinta kohdistetaan varoille ja veloille niiden hankintahetken käyvän arvon pemsteella. Jäljelle jäävä osuus hankintamenosta on liikearvoa. Liikearvoa ei poisteta vaan sen käypä arvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Tutkimus-ja kehittämismenot Tuti(imusmenot merkitään tuloslaskelmaan kuluksi. Uusien ja kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta johtuvat kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomina hyödykkeinä siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne materiaali-,työ-, ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin. Hyödykkeestä kirjataan poistot siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvon- 13

19 Kemppi Oy -konserni alennuksilla vähennettyinä. Aktivoittijen kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on 5 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut menot kirjataan tasapoistoina kuluksi. Muut aineettomat hyödykkeet Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perm hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu konsemin hyväksi. Patentit, tavarameikit ja lisenssit, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluiksi tulosvaikutteisesti niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kiijata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat IT-ohjelmat Maa-alueen vuokraoikeus Muut pitkävaikutteiset menot 5-8 vuotta 125 vuotta 4-10 vuotta Arvonalentumiset Konsemi arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, aineettomat hyödykkeet, joilla rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolla taiicoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotita diskontataan nykyarvoonsa. Arvonalentumlstappio kiijataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumlstappio pemutetaan siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvorutientumistappiota ei kuitenkaan pemta enempää, kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Vuokrasopimukset Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsemilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäljellä olevalle velalle muodostuu samansuuminen korkoprosentti. Vuokravelvoitteet sisältyvät rahoitusvelkoihin. 14

20 Kemppi Oy -konsemi Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaisetriskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten pemsteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen nettoa^lisointiarvoon. Hankintameno määritellään painotetun keskiarvon -menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä asianmukaisesta osuudesta valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja kiinteistä yleismenoista normaalilla toiminta-asteella. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myjmtihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja arvioidut myymiin toteutumiseksi välttämättömät menot. Tilikauden aikana toteutettiin koko konsemin vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteen yhdenmukaistaminen. Kaikkien varastoitujen artikkelien epäkuranttisuus pemstuuriittävyyteen ja ylivarastointiin. Täten kunkin artild^elin varastosaldo jaetaan kolmen osaan: vuoden riittävyys tämä osa on käypää vuoden riittävyys puolet tästä osasta katsotaan epäkurantiksi - Yli 3 vuoden riittävyys tämä ylivarastoitu osa on epäkuranttia Epäkurantti osuus on oikaistu nettorealisointiarvoon. Teknisesti käyttökelvottomat artikkelit romutetaan havaittaessa. Rahoitusvarat ja -velat Rahoitusvarat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saamisiin sekä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen pemsteella, ja ne luokitellaan alkupei^isen hankinnan yhteydessä. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kiijattavat rahoitusvarat ovat rahoitusvaroja, jotka on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi tai jotka luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi. Johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdatmaiset sekä 12 kuukauden kuluessa erääntyvät rahoitusvarat sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin. Ryhmän erät on arvostettu käypään arvoon. Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot merkitään tuloslaskelmaan. Lainat ja muut saamiset ovat rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä konsemi pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon ja ne sisältyvät luonteensa mukaisesti pitkä- tai lyhytaikaisiin rahoitusvaroihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät 12 kuukauden kuluessa. Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat osakkeista ja korollisista sijoituksista ja ne arvostetaan käypään arvoon, tai milloin käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti, hankintamenoon. Käypä arvo määritetään pääsääntöisesti käyttäen noteerattuja markkinahintoja ja -kursseja. Käyvän arvon muutokset kirjataan laajaan tuloslaskelmaan verovaikutus huomioon ottaen. Kertyneet käyvän arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tulosvaikutteisesti silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumlstappio. Myytävissä olevat 15

21 Kemppi Oy -konsemi rahoitusvarat sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. JohdannaNSopimukset ja suojauslaskenta Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon sinä päivänä, jona konsemista tulee sopimusosapuoli, ja ne arvostetaan myöhemmin edelleen käypään arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Niiden johdannaissopimusten, joihin sovelletaan suojauslaskentaa ja jotka ovat tehokkaita suojausinstmmentteja, arvonmuutosten tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti suojatun erän kanssa. Kun johdannaissopimuksia solmitaan, konsemi käsittelee ne joko saamisten, velkojen tai kiinteiden sitoumusten käyvän arvon suojauksina tai valuuttariskin kyseessä ollessa rahavirran suojauksina, ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksina tai johdannaissopimuksina, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisedellytyksiä. Konsemi dokumentoi suojauslaskentaa aloittaessaan suojattavan kohteen ja suojausinstramentin välisen suhteen sekä konseminriskienhallinnantavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen strategian. Konsemi dokumentoija arvioi suojausta aloitettaessa ja vähintään jokaisen tilinpäätöksen yht^dessä suojaussuhteiden tehokkuuden tarkastelemalla suojaavan instmmentin kykyä kumota suojattavan erän käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset. Rahavirran suojaukset Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien johdannaisinstmmenttientehokkaanosuuden käyvän arvon muutos kirjataan muihin laajan ttiloksen eriin ja esitetään oman pääoman suojausrahastossa. Suojausinstmmentista omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot siirretään tulosvaikutteisiksi silloin, kun suojattu erä vaikuttaa voittoon tai tappioon. Ennakoitua valuuttamääräistä myyntiä suojaavien johdannaisten voitot ja tappiot kirjataan myynnin oikaisuiksi myynnin toteutuessa. Suojausinstmmentin voiton tai tappiontehotonosuus merkitään liiketoimiiman muihin tuottoihin tai kuluihin. Mikäli suojattu ennakoitu liiketoimi johtaa rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän, kuten aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen, kirjaamiseen, omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot siirretään kyseisen omaisuuserän hankintamenon oikaisuksi. Kun rahavirran suojaukseksi hankittu suojausinstmmentti erääntyy tai se myydään tai kun suojauslaskennan soveltamisedellytykset eivät enää täyty, suojausinstrumentista kertynyt voitto tai tappio jää omaan pääomaan siihen asti, kunnes enn^oitu liiketoimi toteutuu. Kuitenkin, jos ennakoidun suojatun liiketoimen ei enää odoteta toteutuvan, omaan pääomaan kertynyt voitto tai tappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Rahavarat Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettevissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. R^oitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. 16

22 Kemppi Oy -konsemi Rahoitusvarojen arvon alentuminen Konsemi arvio tilinpäätöspäivänä, onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen tyhmän arvon alentumisessa. Konsemi kirjaa myyntisaamisista arvcmalentumistappion, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei sasåa perityksi täysimääräisesti. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, tai maksujen laiminlyönti ovat näyttöä myyntisaamisten arvonalentumisesta. Arvonalentumlstappio kiijataan tulosvaikutteisesti. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä kaudella ja vähennyksen voidaan katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kiijattu tappio pemutetaan tulosvaikutteisesti. Varaukset Varaus kirjataan, kun konsemilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suumus on arvioitavissa luotettavasti. Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote myydään. Takuuvarauksen suumus pemstuu kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta. Tuioutusperiaatteet Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot käypään arvoon arvostettuina välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla oikaistuina. Tuotot tuotteiden myynnisfö kirjataan, kun tuotteiden omistamiseen liittyvät meikittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. Tuotot palveluista tuloutetaan sillä tilikaudella, jolla palvelu suoritetaan. Saadut avimtukset Julkiset avustukset kirjataan tuloksi tuloslaskelmaan samanaikaisesti kulujen kirjausten kanssa. Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Käyttöomaisuuden hankintoihin liittyvät avustukset kirjataan aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi. Avustukset tuloutuvat pienempien poistojen muodossa omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Työsuhde-etuudet Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi tai maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konsemi suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsemilla ei ole oikeudelliste eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen si^jat^o ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Kaikki sellaiset järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisiin eläkejäijestelyihin tehdyt suoritukset merkitään tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jota veloitus koskee. Pääosa konsemin henkilökunnastatyöskenteleesuomen yhtiöissä. Suomen henkilöstön sekä lähes kaikkien muiden konsemiyhtiöiden eläketurva on järjestetty vakuuttamalla eläkeyhtiössä ja nämä eläkejärjestelyt katsotaan maksupohjaisiksi. Ainoastaan Norjan yhtiön eläkej&jestelyt ovat etuuspohjaisia. Nämä eläkemenot kiijataan kuluksi henkilöiden palvelusajalle auktorisoitujen 17

23 Kemppi Oy -konserni vakuutusmatemaatikkojen suorittemien laskelmien pemsteella. Taseeseen kirjattavan eläkevelvoitteen nykyarvosta vähennetään eläkejärjestelyyn kuuluvat varat tilinpäätöspäivän käypään arvoon arvostettuina, kirjaamattomien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden osuus sekä takautuvani työsuoritukseen pemstuvat menot. Liikevoitto Konsemi on määrittänyt liikevoiton käsitteen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut oikaistuna valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla, vähennetääntyösuhde-etuuksistaaiheutuneet kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentttmistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvä liiketoimintaan liittyvistä eristä; muussa tapauksessa ne sis^tyvät rahoituseriin. Tuloverot Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon pemstuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät suoraan omaan pääomaan tai laajaan tuloslaskelmaan kiijattuihin eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. Tilikauden verotettavaan tuloon pemstuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Väliaikaiset erot syntyvät mm. aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, sisäisistä varastokatteista, käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja pakollisista varauksista. Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä ven^toja. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Johdon harkintaa edellyttävät Iaatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Konsemin johto tekee harkintaan pemstuvia radcaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaa ja niiden soveltamista. Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon pariiaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Arvioiden taustalla ovat aikaisemmat kokemukset sekä tulevaisuutte koskevat, tilinpäätöshetkellä todennéucöisimpinä pidetyt oletukset. 18

24 Kemppi Oy -konsemi 2 HANKITUT LIIKETOIMINNOT Tilikaudella 2012 ei tehty yrityskauppoja. Tilikaudella 2013 hankittiin norjalainen Weld Holding AS. 3 LHKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot Vuokratuotot Saadut avustukset Muut tuotot Yhteensä LHKETOIMINNAN MUUT KULUT Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallintokulut IT-kulut Vuokrakulut Muut Yhteensä Liiketoiminnan muut kulut sisältävät tilintarkastajille maksettuja palkkioito Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palvelut Yhteensä TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT Tuotekehityskulut Bmttotuotekehityskulut olivat 8,1 % konsemin liikevaihdosta vuonna 2013 (6,0 % vuonna 2012) 19

25 Kenwpi Oy-konserni 6 TYÖSUHDE-ETUUiCSISTA AIHEUTUVAT KULUT Palkatja palkkiot Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt Muut hetdcilösivukulut Aktivoidut palkatja henkilöstökulut Yhteensä Konsemin henkilökunta keskimäärin tilikaudella Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Tiedot joh(km työsuhde-etuuksista esitetään liitetietojen kohdassa 23 Lähipiiritapahtumat. POISTOT JA ARVONALENTUMISET Poistot hyödyiwryhmittain AineeUomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aktivoidut kehittamtsraenot VenMajan oikaisu 0 85 Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä Arvonalentumiset aineettomat hyödykkeet Aktivoidia kehittämisnenot 0-82 Yhteensi 0-82 Aineelliset hybdykkeet Rakennukset ja rakcnnebnat Rakennukset ja rakennelmat, rahoitusleasing Koneetja kalusto, tuotanto Koneet ja kalusto, rahoitusleasing Yhteensä Arvonalentumiset aineelliset hyödykkeet Koneetja kalusto 0 0 Yhteensi 0 0 Poistotia arvonalentumiset yhteensi -5 2S Poistot on laskettu hyödykeryhmitt^n taloudellisen pitoajan perusteella. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT m Korkoniotot Muut rahoitustuotot 56 0 Valuuttakurssierot Rahoitustuotot yhteensi Korkokulut rahoitusleasingvck>ista Muut rahoituskulut Rahtrituskutat yhteensä Tuloslaskebnaan sisältyy valuuttakurssicroja 392 teur vuonna 2013 (69 teur vuonna 2012). 20

26 Kemppi Oy -konsemi 9 TULOVEROT 000 Tuloslaskdmaan kirjatut verot Tuloverot Tilikauden verotettavaan tuloon pemstuva vero Muut suorat verot Edellisten tilikausien verot Laskennalliset verot Verotuksen ja kirjanpidon väliaikaisiin eroihin liittyvät verot Tuloslaskelmaan kirjatut verot yhteensä Tuloslaskelman verokulun ja konsemin kotimaan verokannalla 24^ % laskettujen verojen välinen ^mäytyslaskelma. Laskennalliset verot on laskettu 2014 verokantojen mukaan Tulos ennen veroja Verot laskettuna kotimaan verokannalla ( ,5 %, ,5%) Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö Verot aikaisemmilta tilikausilta Verovähennyskelpoiset erät Verovapaat tulot -6-2 Vero vähennyskelvottomista kuluista Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisistti teppioi: 0 9 Ei-tavanomaiset ja muut verot -45 Konsemieliminoinnit -195 Muut erät Verot tuloslaskelmassa efektiivisellä verokannalla laskettuna Efektiivinen veroprosentti on 23,1 % vuonna 2013 ja 25,7 % vuonna 2012 Suomen verokantamuutoksen vaikutus (2013->) on sisällytetty laskelman kuhunkin erään. 21

27 Kemppi Oy-konseml 10 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET I Ennakkomaksut Tmtanto- ja kesken Maa-ja koneet ja Koneetja eriuset 000 vesialueet Rakennukset -Italusto (FI) kalusto hanktnnirt Yhteensi Hankintameno tilikauden alussa Alkusaldon oikaisu Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä 0 Kurssierot ja oikaisut Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Alkusaldon oikaisu Poistot tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Ennafckonaksnt Tuotanto ja kesken Maa-ja koneet ja Koneet ja eriiset 000 vesialueet Rakennukset -kalusto (n) kalusto hankinnat Yhteensi Hankintameno tilikaucten alussa Alkusaldon oikaisu Lii^ykset Vähennykset Siirrot erien välillä 0 Kurssierot ja oikaisut Hankintameno tilikauden lopussa l Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 0 tilikauden lopussa Kiijanpitoarvo tilikauden alussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineellisten käyuöcmiaisuushyödykkeiden arvot testataan vuosittain, mikäli on viitteitä hyödykkeen arvon olennaisesta alenemisesta. Vuosina 2012 ja 2013 ei tällaisia viitteitä ole ollut, minlul vuoksi arvoi»lennustestausta ei ole tehty. 22

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 5 6 161 6 296 Muut tuotot 11 91 108 Materiaalit ja palvelut 12 2 566 2 846 Henkilöstökulut 14 529

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassa

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

KEMPPI OY 6(10) 109 376 126,75 35016413,66 -139119,78 177 288,24 136265,16 77 839,18 16551 914,94 110068,59 73 222,82 16735206,35 51 985 589,89

KEMPPI OY 6(10) 109 376 126,75 35016413,66 -139119,78 177 288,24 136265,16 77 839,18 16551 914,94 110068,59 73 222,82 16735206,35 51 985 589,89 KEMPPI OY 6(10) TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2007 3.8.-31.12.2006 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS. Liitetieto. Liikevaihto

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS. Liitetieto. Liikevaihto EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS 6-000 Liitetieto Liikevaihto 2 58139 108 554 Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Henkilöstökulut

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot