Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art. 15-8406"

Transkriptio

1 Saxlyft Sakseløfter Saksinostin Sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual

2 2

3 Saxlyft 3 ton 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. MÄRKNING 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5. SÄKERHETSINFORMATION 6. ÖVERSIKTSBILD 7. INSTALLATION 8. ANVÄNDNING 9. SKÖTSEL 10. AVFALLSHANTERING 11. APPENDIX 1. introduktion Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och säkerhetsrisker m.m. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på följande varningar: VARNING! Risk för allvarlig olycka. OBS! Risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage. Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2. tekniska Data Allmän beskrivning Saxlyften drivs av ett elektrohydrauliskt system. Kugghjulspumpen levererar hydraulolja till de båda hydraulcylindrarna, varvid kolvarna lyfter de båda plattformarna. Denna saxlyft är försedd med dubbla säkerhetsfunktioner, dels är hydraulsystemet försett med en säkerhetsfunktion (inbyggda säkerhetsventiler) som avbryter sänkrörelsen och förhindrar att plattformen plötsligt faller ner om en hydraulslang eller koppling går sönder; dels är den försedd med en extra pneumatisk säkerhetslåsning. Pneumatisk säkerhetslåsning Tekniska data Lyftkapacitet: ton Lyft-/sänktid: ca. 30 s Max. lyfthöjd: mm Plattformens längd: mm Plattformens bredd: mm Avstånd mellan plattformarna:.860 mm Total längd: mm Total bredd: mm Påkörningshöjd: mm Kompressoranslutning: kg/cm² Elanslutning: V/50 Hz, 1-fas Vikt: vca: 500 kg Krav på golv av jämn och fast betong: Tjocklek > 200 mm Tolerans för planhet < 5 mm Hållfasthet > 3000 psi 3

4 3. MÄrkninG Farosymboler och etiketter på saxlyften innehåller viktig säkerhetsinformation. Dessa ska hållas rena och ersättas om de blir utslitna eller försvinner. Farosymbol 7: Gunga inte på fordonet när det är upphissat på lyften. Farosymbol 1: Placera alltid bilen parallellt på lyften. Farosymbol 8: Lyft inte saxlyften när fordonet endast står på den ena plattformen. Farosymbol 2: Läs och förstå manualen noga innan lyften används. Farosymbol 9: Plocka bort ev. extrastöd under fordonet innan lyften sänks. Farosymbol 3: Endast personer med nödvändiga kunskaper om saxlyften och dess funktion får använda den. Farosymbol 10: Lämna omedelbart lyftens arbetsområde om fordonet riskerar att falla. Farosymbol 4: Håll lyftens arbetsområde fritt från främmande föremål som kan påverka lyftningen. Farosymbol 11: Du får inte göra några förändringar på lyftens säkerhetsanordningar. Farosymbol 5: Arbeta eller stå inte under fordonet vid lyftning eller sänkning. Farosymbol 12: Håll händer och fötter borta från ställen med risk för klämskador när lyften sänks eller höjs. Farosymbol 6: Se till att fordonets tyngd är ordentligt centrerad på lyftens båda plattformar. Farosymbol 13: Hög spänning i manöverenheten! Vidrör ej! 4

5 4. användningsområde Saxlyften är endast avsedd för att lyfta bilar och andra fordon och får ej användas för andra ändamål. Saxlyften är lämplig för plåt-, däcksoch bromsarbeten och andra jobb som inte kräver hög lyfthöjd. Överskrid aldrig saxlyftens maximala lyftkapacitet. 5. SÄkerHETSinforMation 5.1 Säkerhetsföreskrifter Behörighet Endast personer med nödvändiga kunskaper om saxlyften och dess funktion får använda den. Elinstallationen måste utföras av behörig elektriker. Obehöriga personer får ej uppehålla sig inom saxlyftens arbetsområde. Säkerhet Saxlyften får ej installeras/användas på underlag av asfalt. Läs och förstå alla säkerhetsföreskrifter innan saxlyften används. Lämna ej manöverenheten medan saxlyften fortfarande är i rörelse. Håll händer och fötter borta från rörliga delar på saxlyften. Håll fötterna borta från saxlyften när den sänks. Endast personer med nödvändiga kunskaper om saxlyften och dess funktion får använda den. Bär ej löst sittande kläder, halsdukar, smycken etc. som kan fastna i rörliga delar på saxlyften. För att undvika oförutsedda incidenter med saxlyften, se till att omgivningen är ren och välstädad och att det inte finns något som stör handhavandet. Saxlyften är endast avsedd att lyfta hela fordonet och med en vikt som ej överskrider saxlyftens kapacitet. Se alltid till att saxlyftens hydrauliska spärranordningar är inkopplade innan du börjar arbeta nära eller under det upphissade fordonet. Plocka aldrig bort några säkerhetsanordningar som finns på saxlyften. Använd ej saxlyften om några säkerhetsanordningar är skadade eller saknas. Gunga ej på fordonet när det är upphissat med hjälp av saxlyften, plocka ej heller bort några tyngre komponenter från fordonet som kan orsaka att vikten förskjuts. Kontrollera regelbundet saxlyftens olika delar för att dels försäkra rörligheten hos alla rörliga delar, dels att de två hydrauliskt synkroniserade plattformarna lyfts samtidigt. Se till att regelbundet underhåll sker och om någonting onormalt inträffar, stoppa omedelbart användningen av saxlyften och kontakta närmaste återförsäljare eller behörig serviceman. Sänk saxlyften till sin lägsta nivå och kom ihåg att stänga av strömmen (eltillförseln) vid service och underhåll. Inga detaljer på saxlyften får modifieras utan tillåtelse av tillverkaren. Om saxlyften inte ska användas under en längre tid ska användaren utföra följande: 6. ÖVERSiktSBILD Manöverenhet Uppkörningsramp Hjulkit (extra tillbehör) Plattform Ram med X-profil Hydraulcylinder Säkerhetsanordning 5

6 -- Koppla bort strömtillförseln. -- Tömma oljetanken. -- Smörja alla rörliga delar med hydraulolja. Ljudnivå Ljudet (bullernivån) som avges från saxlyften får ej överskrida 75 db. För att undvika risken för bullerskador föreslår vi att installera en bullerdetektor i saxlyftens arbetsområde. b. Öppna trälådan och ta fram kraftenheten. 7. installation 7.1 Förberedelser före montering a. Avlägsna allt förpackningsmaterial och kontrollera att inga delar saknas enligt packlistan, appendix 1. b. Ta fram följande verktyg och redskap: Elektrisk borrmaskin U-nycklar Skruvmejslar Skiftnycklar Gaffeltruck eller annat lyfthjälpmedel c. Kontrollera golvunderlaget Saxlyften skall placeras på ett jämnt och fast betonggolv med en hållfasthet på minst 3000 psi, en planhetstolerans på högst 5 mm och en tjocklek på minst 200 mm. Dessutom, om betonggolvet är nylagt, måste det tillåtas härda i minst 28 dagar. 7.2 Särskilda säkerhetsföreskrifter för montering Alla hydraulkopplingar måste vara ordentligt anslutna för att undvika oljeläckage. Alla bultförband måste vara ordentligt åtdragna. Vid provkörning av lyften ska inget fordon vara placerat på plattformen, använd annan vikt. 7.3 Montering Steg 1. Placera den mekaniska och hydrauliska enheten på avsedd monteringsplats. Läs manualen före nästa steg. a. Läs märkningen på förpackningarna och placera delarna på installationsplatsen enligt bilden. c. Klipp av nylonbanden och ta ner stötfångarna. d. Dra ut alla slangar och kablar. Steg 2. Anslut hydraulslangen till pumpenheten med en lämplig skiftnyckel (säkerställ att slangändan är ren). a. Ta bort dammskydden på kopplingarna för hydraulslangarna på hydraulikblocket och det röda dammskyddet på hydraulslangens koppling. 6

7 b. Anslut den första hydraulslangen till pumpenheten. c. Anslut den andra hydraulslangen på samma sätt. Steg 5. Anslut luftslangen a. Skruva av muttern på tryckluftsventilen enligt bild. b. För muttern på luftslangen och koppla på slangen på ventilen. Skruva åt muttern. Steg 3 Fyll på hydraulolja OBS! Det är inte tillåtet att fylla oljetanken helt. Fyll endast tanken ca 80 %, ca 8 liter hydraulolja. Eftersom hastigheten för höjning/sänkning hos saxlyften vanligtvis är beroende av hydrauloljans densitet, så rekommenderar vi Hydraulolja 46 när den omgivande medeltemperaturen är högre än +18 C och Hydraulolja 32 när den omgivande medeltemperaturen är lägre än +18 C. c. Anslut luftslangen till kompressorn. Steg 6. Anslut luftslangen till kompressorn. Steg 7. Anslut enheten till elnätet. Läs och följ maskinskyltens specifikationer före anslutning. Steg 8. Ta bort träklossarna Steg 4 Anslut kablar a. Anslut elkablarna mellan lyften och kraftenheten i enlighet med nummermarkeringen på varje kabel. a. Tryck på UPP-knappen för att höja plattformen och skruva bort bulten som håller fast träklossen på bottenplattan. 7

8 Art b. Tryck på NER-knappen för att sänka plattformen till lämplig position. Placera gummikuddar på en gaffeltruck och lyft sedan tills bottenplattan är lossad från träklossarna. Steg 10. Provlyft med belastning ej fordon! OBS! Lasten som saxlyften belastas med får ej överstiga 2500 kg. Använd ej fordon för detta test. Denna punkt är mycket viktigt eftersom det innebär kontroll om oljeslangar och tryckluftsslangar är ordentligt anslutna. Slanganslutningarna är godkända om det inte är något läckage eller onormalt ljud när de testats 2 eller 3 gånger. c. Ta bort träklossarna och sänk gaffeltrucken. Steg 11. Kontroll efter installation a. Kontrollera följande punkter: Kontrollpunkt JA NEJ Är båda plattformarna på samma nivå? Är oljeslangarna ordentligt anslutna? Är elanslutningarna korrekt gjorda? Läcker ventilerna på pumpenheten? 8. ANVÄNDNING 8.1 Säkerhetsföreskrifter vid användning Kontrollera samtliga oljeslangsanslutningar. Saxlyften får endast användas om det inte förekommer något oljeläckage. Saxlyften får ej användas om det är något Steg 9. Sätt på fotskydd på vardera sida. 8

9 fel på dess säkerhetsanordningar. Saxlyften får ej lyfta eller sänka fordon vars tyngdcentrum inte är centrerat över saxlyftens plattformar. Användaren och andra närvarande personer måste befinna sig på behörigt avstånd från saxlyften vid lyftning resp. sänkning. När plattformen lyfts till önskad höjd, stäng omedelbart av strömmen för att förhindra ev. felaktigt handhavande av oaktsam person. Se till att saxlyftens säkerhetslåsning är inkopplad innan ev. arbete påbörjas under fordonet och att inga personer befinner sig under fordonet vid lyftning resp. sänkning. 8.2 Manöverenhet 8.3 Förlopp för saxlyftens funktion Start Vrid huvudbrytaren till läge ON Tryck in UPP-knappen Motorn driver kugghjulspumpen. Cylinderns kolv driver plattformen uppåt. Saxlyftens plattformar har lyfts upp Start Vrid huvudbrytaren till läge ON Tryck in NER-knappen, Motorn driver kugghjulspumpen. Cylinderns kolv driver plattformen uppåt. 1. HUVUDBRYTARE (Power switch) 2. INDIKATORLAMPA (Power indicator) 3. UPP-knapp (UP) 4. NER-knapp (DOWN) 5. NÖDSTOPP (Emergency stop) Sedan kommer plattformarna att sänkas. 9

10 8.4 Handhavande Lyftning 1. Se till att du läst och förstått bruksanvisningen innan du börjar använda saxlyften. 2. Kör upp fordonet så att det centreras över saxlyftens båda plattformar. 3. Placera de fyra gummikuddarna under fordonets lyftpunkter och försäkra dig om att fordonets tyngd hamnar på de fyra gummikuddarna. 4. Håll manöverenhetens UPP-knapp intryckt tills de fyra gummikuddarna vidrör lyftpunkterna på fordonet. 5. Fortsätt hålla UPP-knappen intryckt så att fordonet lyfts upp en bit från marken och kontrollera igen att fordonet är säkert placerat på lyften. 6. När fordonet är upplyft till önskad höjd, så måste användaren ännu en gång kontrollera att alla säkerhetsaspekter är uppfyllda innan underhåll eller service på fordonet får påbörjas. 7. Tryck in nödstoppsknappen och slå av strömmen. Sänkning 1. Slå på strömmen. Släpp nödstoppsknappen tills strömindikatorn lyser. 2. Tryck på NER-knappen för att sänka lyftens plattformar. Plattformarna kommer först att höjas ca 5 cm för att frigöra den pneumatiska säkerhetslåsningen. 3. Kör försiktigt bort fordonet från saxlyftens plattformar. Sänkning av saxlyften vid nödsituation (ingen ström) Om den pneumatiska säkerhetslåsningen inte har kuggat i : a. Bind upp säkerhetslåsningens kuggar på båda sidor med hjälp av ett rep; drag repet uppåt för att låsa upp säkerhetslåsningens kuggar. b. När säkerhetslåsningens kuggar är upplåsta, lossa manuellt magnetkärnan på hydraulpumpens elektromagnetiska ventil. Om den pneumatiska säkerhetslåsningen har kuggat i : a. Skruva bort anslutningen (motsatt sida mot oljeutloppet) för att kunna ansluta en handpump. (Extra tillbehör.) b. Anslut handpumpen (extra tillbehör) till saxlyftens hydraulenhet. Tryck ner handpumpens handtag för att lyfta saxlyftens plattformar och därmed lossa säkerhetslåsningens kuggar. 10

11 Genom att följa underhållsrutinerna kommer saxlyften att fungera på ett normalt och säkert sätt. Intervallet för saxlyftens rutinmässiga underhåll är beroende av dess skick och användningstid. 9.2 Veckokontroll Kontrollera flexibiliteten hos rörliga delar på saxlyften. Kontrollera skicket hos lyftens säkerhetsanordningar. Kontrollera hydrauloljans nivå i oljetanken. Oljenivån är tillräcklig om saxlyftens båda plattformar kan lyftas till högsta nivå, anc. Bind upp säkerhetslåsningens kuggar med hjälp av ett rep och drag upp säkerhetslåsningens kuggar. Följande delar/positioner behöver smörjas Nr Beskrivning 1 Mindre styrhjul 2 Rotoraxel 3 U-format block 4 Säkerhetsaxel 5 Rotoraxel på oljetank 6 Glidvagn d. Använd en nyckel och lossa magnetkärnan på hydraulpumpens elektromagnetiska ventil för att sänka plattformarna. 9. SKÖTSEL VARNING! Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal. Dra ut stickkontakten från eluttaget och koppla bort tryckluften före underhåll. 9.1 Daglig kontroll VARNING! Utför alltid daglig kontroll före användning, annars finns risk för allvarliga material- och personskador. Före användning, bedöm (genom att titta och lyssna) om den pneumatiska säkerhetslåsningen hakat i ordentligt. Kontrollera att oljeslangarna är ordentligt anslutna och att det inte förekommer något oljeläckage. Kontrollera det elektriska systemet. Kontrollera så att oljepluggarna är ordentligt åtskruvade. Kontrollera så att säkerhetslåsningen kuggar och block passar ihop. 11

12 nars är oljenivån otillräcklig. Kontrollera att oljepluggarna är ordentligt åtskruvade. 9.3 Månadskontroll Kontrollera att oljepluggarna är ordentligt åtskruvade. Kontrollera tätheten hos hydraulsystemet och drag åt ev. läckande anslutningar. 9.4 Årlig kontroll Töm oljetanken och kontrollera hydrauloljans kvalitet. Tvätta och rengör oljefiltret. 9.5 Felsökning PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Motorn startar inte. Lösa kabelanslutningar. Bränd motor. Gränslägesbrytaren är skadad eller kabelanslutningen är lös. Kontrollera och åtgärda. Byt ut motorn. Justera eller byt ut gränslägesbrytaren eller anslut kabelanslutningen. Motorn går, men lyften rör sig inte uppåt. Plattformarna sjunker sakta efter att de lyfts upp. Saxlyften lyfter för sakta. Saxlyften sänker sig för sakta. Fel rotationsriktning på motorn. Överströmningsventilen har lossnat eller fastnat. Hydraulpumpen är skadad. Låg oljenivå. Oljeslangen är lös. Buffertventilen har lossnat eller fastnat. Oljeslangen läcker. Oljecylindern tätar inte. En ventil läcker. Oljefiltret är igensatt. Oljenivån är för låg. Överströmningsventilen är inte justerad till rätt läge. Hydrauloljan är för varm (över 45 C). Cylindertätningen är sliten. Hastighetsventilen kärvar. Hydrauloljan är smutsig. Säkerhetsventilen är igensatt. Oljeslangen är klämd. Kontrollera kabelanslutningar. Rengör eller justera ventilen. Byt ut pumpen. Fyll på olja. Drag åt. Rengör eller justera den. Byt ut slangen. Byt ut tätningen. Kongrollera ventilerna; rengör eller byt. Rengör eller byt. Fyll på olja. Justera läget. Byt ut oljan. Byt ut tätningen. Rengör eller byt ut ventilen. Byt hydrauloljan. Rengör ventilen. Byt ut oljeslangen. 10. AVFALLSHanterinG EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) 11. APPenDIX Appendix 1. Packlista Benämning Antal Mekanisk lyftanordning 1 Fotskydd 2 Hydraulsystem 1 Insexskruv, M8 x 12 4 Gummikudde 4 Olja Kasserad hydraulolja skall hanteras som miljöfarligt avfall. Oljan får ej tömmas i avloppsnätet, utan lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. 12

13 Appendix 2. Övergripande figur med mått 1. Luftfilter 2. Pneumatisk ventil 3. Pneumatisk cylinder till huvudplattform 4. Pneumatisk cylinder till stödplattform Appendix 4. Hydrauliskt system Appendix 3. Diagram för pneumatiskt system 1. Drivcylinder 2. Extra cylinder 3. Elektrisk avlastningsventil 4. Hastighetsventil, sänkning 5. Motor 6. Koppling 7. Kugghjulspump 8. Singelventil 9. Överströmningsventil 10. Säkerhetsventil 11. Buffertventil Lufttillförsel 13

14 Appendix 5. Mått- och viktkrav för fordon som ska lyftas A D E Modell A (mm) B (mm) C (mm) D (ton) E (ton) F (ton) G (ton) 8803B ,8 1,2 1,2 1,8 Appendix 6. Pump Pumpventiler Elektrisk avlastningsventil C F B G Översiktsbild Nr Beskrivning Antal 1 Motor 1 2 Hydrauliskt block 1 3 Överströmningsventil 1 4 Koppling 2 5 Buffertventil 1 6 Oljerör, in 1 7 Oljefilter 1 8 Hastighetsventil 1 9 Oljeanslutning 1 10 Elektrisk avlastningsventil 1 11 Singelventil 1 12 Kugghjulspump 1 13 Oljetank 1 14 Oljetanklock 1 15 Oljerör, ut 1 Singelventil Överströmningsventil Hastighetsventil Buffertventil 14

15

16 Sakseløfter 3 tonn 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. MERKING 4. BRUKSOMRÅDE 5. SIKKERHETSINFORMASJON 6. OVERSIKTSBILDE 7. INSTALLASJON 8. BRUK 9. STELL 10. AVFALLSHÅNDTERING 11. VEDLEGG løfter de to plattformene. Denne sakseløfteren er utstyrt med doble sikkerhetsfunksjoner; det hydrauliske systemet er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon (innebygde sikkerhetsventiler) som avbryter senkebevegelsen og hindrer at plattformen plutselig faller ned dersom en hydraulikkslange eller kobling skulle gå i stykker; den er i tillegg utstyrt med en ekstra pneumatisk sikkerhetslåsing. 1. introduksjon Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende advarsler: ADVARSEL! Risiko for alvorlig ulykke. OBS! Risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2. tekniske Data Generell beskrivelse Sakseløfteren drives av et elektrohydraulisk system. Tannhjulpumpen leverer hydraulikkolje til de to hydraulikksylindrene, slik at stemplene Pneumatisk sikkerhetslåsing Tekniske data Løftekapasitet: tonn Løfte-/senketid: ca. 30 s Maks. løftehøyde: mm Plattformens lengde: mm Plattformens bredde: mm Avstand mellom plattformene:.860 mm Total lengde: mm Total bredde: mm Påkjøringshøyde: mm Kompressortilkobling: kg/cm² Eltilkobling: V/50 Hz, 1-fase Vekt: ca. 500 kg Krav til gulv av jevn og fast betong: Tykkelse > 200 mm Toleranse for planhet < 5 mm Styrke > 3000 psi 16

17 3. MerkinG Faresymboler og etiketter på sakseløfteren inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Disse skal holdes rene og erstattes dersom de blir utslitt eller forsvinner. Faresymbol 7: Gyng ikke kjøretøyet når det er løftet opp på løfteren. Faresymbol 1: Plasser alltid bilen parallelt på løfteren. Faresymbol 8: Løft ikke sakseløfteren når kjøretøyet kun står på den ene plattformen. Faresymbol 2: Les nøye og forstå bruksanvisningen før løfteren tas i bruk. Faresymbol 9: Fjern eventuell ekstra støtte under kjøretøyet før løfteren senkes. Faresymbol 3: Kun personer med nødvendig kunnskap om sakseløfteren og dens funksjon skal bruke den. Faresymbol 10: Forlat straks løfterens arbeidsområde dersom det er fare for at kjøretøyet skal falle ned. Stå på behørig avstand fra løfteren ved senking. Faresymbol 4: Hold løfterens arbeidsområde fritt for gjenstander som kan påvirke løftingen. Faresymbol 11: Løfterens sikkerhetsanordninger må ikke forandres. Faresymbol 5: Arbeid eller stå ikke under kjøretøyet ved løfting eller senking. Faresymbol 12: Hold hender og føtter borte fra steder med risiko for klemskade når løfteren senkes eller heves. Faresymbol 6: Pass på at kjøretøyets tyngde er ordentlig sentrert på løfterens to plattformer. Faresymbol 13: Høy spenning i betjeningsenheten! Berør ikke! 17

18 4. BRUKSOMRÅDE Sakseløfteren er beregnet kun for å løfte biler og andre kjøretøy og må ikke brukes for andre formål. Sakseløfteren er velegnet for plate-, dekk- og bremsearbeid og andre jobber som ikke krever spesielt stor løftehøyde. Overskrid aldri sakseløfterens maksimale løftekapasitet. 5. SikkerHETSinforMASJON 5.1 Sikkerhetsforskrifter Krav Kun personer med nødvendige kunnskaper om sakseløfteren og dens funksjon skal bruke den. Elinstallasjon skal utføres av kvalifisert elektriker. Uvedkommende personer må ikke oppholde seg innenfor sakseløfterens arbeidsområde. Sikkerhet Sakseløfteren må ikke installeres/brukes på underlag av asfalt. Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter før sakseløfteren brukes. Gå ikke fra betjeningsenheten mens sakseløfteren fortsatt er i bevegelse. Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler på sakseløfteren. Hold føttene borte fra sakseløfteren når den senkes. Kun personer med nødvendig kunnskap om sakseløfteren og dens funksjon skal bruke den. Ha ikke på deg løstsittende klær, skjerf, smykker etc. som kan sette seg fast i bevegelige deler på sakseløfteren. For å unngå uforutsette uhell med sakseløfteren, se til at omgivelsene er rene og ryddige, og at det ikke finnes noe som forstyrrer håndteringen. Sakseløfteren er kun beregnet for løfting av hele kjøretøyet. Vekten må ikke overskride sakseløfterens kapasitet. Se alltid til at sakseløfterens hydrauliske sperreanordninger er innkoblet før du begynner å arbeide nær eller under det oppløftede kjøretøyet. Fjern aldri sikkerhetsanordninger fra sakseløfteren. Bruk ikke sakseløfteren dersom en sikkerhetsanordning er skadet eller mangler. Gyng ikke kjøretøyet når det er oppløftet ved hjelp av sakseløfteren; fjern heller ikke tunge komponenter fra kjøretøyet slik at vekten forskyves. Kontroller jevnlig sakseløfterens deler med henblikk på bevegeligheten til alle bevegelige deler, og på at de to hydraulisk synkroniserte plattformene løftes samtidig. Sørg for jevnlig vedlikehold. Om noe unormalt skulle inntreffe, stans umiddelbart bruken av sakseløfteren, og kontakt nærmeste forhandler eller kyndig serviceperson. Senk sakseløfteren til sitt laveste nivå, og husk på å slå av strømmen (strømtilførselen) ved service og vedlikehold. Ingen deler på sakseløfteren må modifiseres uten tillatelse fra produsent. Om sakseløfteren ikke skal brukes på en 6. OVERSiktSBILDE Betjeningsenhet Oppkjøringsrampe Hjulsett (ekstra tilbehør) Plattform Ramme med X-profil Hydraulikksylinder Sikkerhetsanordning 18

19 god stund, gjør følgende: -- Koble fra strømtilførselen. -- Tøm oljetanken. -- Smør alle bevegelige deler med hydraulikkolje. Lydnivå Lyden (støynivået) som avgis fra sakseløfteren, må ikke overskride 75 db. For at risikoen for støyskader skal unngås, bør det installeres en støydetektor i sakseløfterens arbeidsområde. b. Åpne trekassen og ta ut kraftenheten. 7. installasjon 7.1 Forberedelser før montering a. Fjern alt emballsjemateriale, og se etter på pakklisten, vedlegg 1, at ingen deler mangler. b. Finn fram følgende verktøy og utstyr: Elektrisk drill U-nøkler Skrutrekkere Skiftenøkler Gaffeltruck eller annet løftehjelpemiddel c. Kontroller gulvunderlaget Sakseløfteren skal plasseres på et jevnt og fast betonggulv med en styrke på minst 3000 psi, en planhetstoleranse på høyst 5 mm og en tykkelse på minst 200 mm. Om betonggulvet er nylagt, må det i tillegg herde i minst 28 dager. 7.2 Spesielle sikkerhetsforskrifter for montering Alle hydrauliske koblinger må være ordentlig tilkoblet for å unngå oljelekkasje. Alle boltforbindelser må være ordentlig strammet. Ved testing av løfteren skal det ikke være et kjøretøy plassert på plattformen, bruk en annen belastning. 7.3 Montering Trinn 1. Plasser den mekaniske og hydrauliske enheten på valgt monteringssted. Les bruksanvisningen før neste trinn. a. Les merkingen på emballasjen, og plasser delene på installasjonsstedet som vist på bildet. c. Klipp av nylonbåndene, og ta ned støtfangerne. d. Dra ut alle slanger og kabler. Trinn 2. Koble hydraulikkslangen til pumpeenheten med egnet skiftenøkkel (forsikre deg om at slangeenden er ren). a. Fjern støvbeskyttelsen på koblingene for hydraulikkslangene på hydraulikkblokken og den røde støvbeskyttelsen på hydraulikkslangens kobling. 19

20 b. Koble den første hydraulikkslangen til pumpeenheten. c. Koble den andre hydraulikkslangen på samme måte. Trinn 5. Koble luftslangen a. Skru av mutteren på trykkluftventilen som vist på bilde. Trinn 3 Fyll på hydraulikkolje OBS! Oljetanken må ikke fylles helt opp. Fyll tanken kun til ca. 80 %, omtrent 8 liter hydraulikkolje. Fordi hastigheten for heving/ senking av sakseløfteren vanligvis er avhengig av hydraulikkoljens densitet, bør det brukes hydraulikkolje 46 når omgivende middeltemperatur er høyere enn +18 C, og hydraulikkolje 32 når omgivende middeltemperatur er lavere enn +18 C. b. Før mutteren på luftslangen, og koble slangen på ventilen. Skru til mutteren. c. Koble luftslange til kompressor. Trinn 6. Koble luftslange til kompressor. Trinn 7. Koble enheten til strømnettet. Les og følg maskinskiltets spesifikasjoner før tilkobling. Trinn 8. Fjern treklossene Trinn 4 Koble kabler a. Koble elkablene mellom løfter og kraftenhet i samsvar med nummermarkeringen på hver kabel. a. Trykk på OPP-knappen for å heve plattformen og skru ut bolten som holder treklossen fast på bunnplaten. 20

21 Art b. Trykk på NED-knappen for å senke plattformen til passe posisjon. Plasser gummiputer på en gaffeltruck, og løft deretter til bunnplaten er løsnet fra treklossene. Trinn 10. Prøveløft med belastning ikke kjøretøy! OBS! Lasten som sakseløfteren belastes med, må ikke overstige 2500 kg. Bruk ikke kjøretøy for denne testen. Dette punktet er svært viktig, fordi det innebærer at du må kontrollere at oljeslanger og trykkluftslanger er ordentlig tilkoblet. Slangetilkoblingene er godkjent om det ikke er forekommer lekkasje eller unormal lyd når de er testet 2 eller 3 ganger. c. Fjern treklossene og senk gaffeltrucken. Trinn 11. Kontroll etter installasjon a. Kontroller følgende punkter: Kontrollpunkt JA NEI Er begge plattformer på samme nivå? Er oljeslangene ordentlig tilkoblet? Er eltilkoblingene korrekt utført? Lekker ventilene på pumpeenheten? 8. BRUK 8.1 Sikkerhetsforskrifter ved bruk Kontroller samtlige oljeslangetilkoblinger. Sakseløfteren skal kun brukes dersom det ikke forekommer oljelekkasje. Sakseløfteren må ikke brukes dersom det er noen feil på dens sikkerhetsanordninger. Sakseløfteren må ikke løfte eller senke Trinn 9. Sett på fotbeskytter på hver side. 21

22 kjøretøy der tyngdepunktet ikke er sentrert over sakseløfterens plattformer. Bruker og andre tilstedeværende personer må befinne seg på behørig avstand fra sakseløfteren ved løfting og senking. Når plattformen er løftet til ønsket høyde, slå straks av strømmen for å hindre eventuell feilaktig håndtering av uaktsom person. Pass på at sakseløfterens sikkerhetslåsing er innkoblet før eventuelt arbeid igangsettes under kjøretøyet, og at ingen personer befinner seg under kjøretøyet ved løfting og senking. 8.3 Forløp for sakseløfterens funksjon Start Vri hovedbryteren til posisjon ON Trykk inn OPP-knappen 8.2 Betjeningsenhet Motoren driver tannhjulpumpen. Sylindernes stempel driver plattformen oppover. Sakseløfterens plattformer er løftet opp. Start Vri hovedbryteren til posisjon ON Trykk inn NED-knappen, og sakseløfterens plattformer løfter for å slippe den pneumatiske sikkerhetslåsingen. 1. HOVEDBRYTER (Power switch) 2. INDIKATORLAMPE (Power indicator) 3. OPP-knapp (UP) 4. NED-knapp (DOWN) 5. NØDSTOPP (Emergency stop) Deretter senkes plattformene. 22

23 8.4 Håndtering Løfting 1. Sørg for å ha lest og forstått bruksanvisningen før du begynner å bruke sakseløfteren. 2. Kjør opp kjøretøyet slik at det sentreres over sakseløfterens to plattformer. 3. Plasser de fire gummiputene under kjøretøyets løftepunkter, og forsikre deg om at kjøretøyets tyngde havner på de fire gummiputene. 4. Hold betjeningsenhetens OPP-knapp inntrykt til de fire gummiputene berører løftepunktene på kjøretøyet. 5. Fortsett å holde OPP-knappen inntrykt slik at kjøretøyet løftes opp en tanke fra bakken, og kontroller igjen at kjøretøyet er sikkert plassert på løfteren. 6. Når kjøretøyet er løftet opp til ønsket høyde, kontroller nok en gang at alle sikkerhetsaspekter er iakttatt før vedlikehold eller service på kjøretøyet igangsettes. 7. Trykk inn nødstoppknappen og slå av strømmen. Senking 1. Slå på strømmen. Slipp nødstoppknappen til strømindikatoren lyser. 2. Trykk på NED-knappen for å senke løfterens plattformer. Plattformene heves først ca. 5 cm for å frigjøre den pneumatiske sikkerhetslåsingen. 3. Kjør forsiktig kjøretøyet av sakseløfterens plattformer. Senking av sakseløfteren i nødsituasjon (ingen strøm) Dersom den pneumatiske sikkerhetslåsingen ikke har kommet i inngrep: a. Bind opp sikkerhetslåsingens tenner på begge sider ved hjelp av et tau; dra tauet oppover for å låse opp sikkerhetslåsingens tenner. b. Når sikkerhetslåsingens tenner er opplåst, løsne manuelt magnetkjernen på hydraulikkpumpens elektromagnetiske ventil. Dersom den pneumatiske sikkerhetslåsingen har kommet i inngrep: a. Skru av tilkoblingen (motsatt side mot oljeutløpet) for å kunne koble til en håndpumpe (ekstra tilbehør). b. Koble håndpumpen (ekstra tilbehør) til sakseløfterens hydrauliske enhet. Trykk ned håndpumpens håndtak for å løfte sakseløfterens plattformer og dermed løsne sikkerhetslåsingens tenner. 23

24 Dersom du følger vedlikeholdsrutinene, vil sakseløfteren fungere på en normal og sikker måte. Intervallet for sakseløfterens rutinemessige vedlikehold avhenger av tilstand og brukstid. 9.2 Ukentlig kontroll Kontroller fleksibiliteten til bevegelige deler på sakseløfteren. Kontroller tilstanden til løfterens sikkerhetsanordninger. Kontroller hydraulikkoljens nivå i oljetanken. Oljenivået er tilstrekkelig dersom sakseløfc. Bind opp sikkerhetslåsingens tenner på begge sider ved hjelp av et tau, og dra opp sikkerhetslåsingens tenner. Følgende deler/posisjoner må smøres: Nr. Beskrivelse 1 Lite styrehjul 2 Rotoraksel 3 U-formet blokk 4 Sikkerhetsaksel 5 Rotoraksel på oljetank 6 Glidevogn d. Bruk en nøkkel og løsne magnetkjernen på hydraulikkpumpens elektromagnetiske ventil for å senke plattformene. 9. STELL ADVARSEL! Reparasjoner skal kun utføres av kvalifisert personal. Trekk støpselet ut av stikkontakten, og koble fra trykkluften før vedlikehold. 9.1 Daglig kontroll ADVARSEL! Utfør alltid daglig kontroll før bruk, ellers kan det oppstå alvorlig fysisk og materiell skade. Før bruk, bedøm (ved å se etter og lytte) hvorvidt den pneumatiske sikkerhetslåsingen har hektet i ordentlig. Kontroller at oljeslangene er ordentlig tilkoblet, og at det ikke forekommer oljelekkasje. Kontroller det elektriske systemet. Kontroller at oljepluggene er ordentlig skrudd til. Kontroller at sikkerhetslåsingens tenner og blokk passer sammen. 24

25 terens to plattformer kan løftes til høyeste nivå, ellers er oljenivået ikke tilstrekkelig. Kontroller at oljepluggene er ordentlig skrudd til. 9.3 Månedlig kontroll Kontroller at oljepluggene er ordentlig skrudd til. Kontroller tettheten i det hydrauliske systemet, og stram eventuelle lekkende koblinger. 9.4 Årlig kontroll Tøm oljetanken og kontroller hydraulikkoljens kvalitet. Vask og rengjør oljefilteret. 9.5 Feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK TILTAK Motoren starter ikke. Motoren går, men løfteren beveger seg ikke oppover. Plattformene synker sakte etter at de er løftet opp. Sakseløfteren løfter for sakte. Sakseløfteren senkes for sakte. Løse kabeltilkoblinger. Brent motor. Grensebryteren er skadet eller kabeltilkoblingen er løs. Feil rotasjonsretning på motoren. Overstrømmingsventilen har løsnet eller satt seg fast. Hydraulikkpumpen er skadet. Lavt oljenivå. Oljeslangen er løs. Bufferventilen har løsnet eller satt seg fast. Oljeslangen lekker. Oljesylinderen tetter ikke. En ventil lekker. Oljefilteret er tilstoppet. Oljenivået er for lavt. Overstrømmingsventilen er ikke justert til riktig posisjon. Hydraulikkoljen er for varm (over 45 C). Sylindertetningen er slitt. Hastighetsventilen går tregt. Hydraulikkoljen er tilsmusset. Sikkerhetsventilen er tilstoppet. Oljeslangen er klemt. Kontroller og utbedre. Skift ut motoren. Juster eller skift ut grensebryteren eller koble til kabeltilkoblingen. Kontroller kabeltilkoblinger. Rengjør eller juster ventilen. Skift ut pumpen. Fyll på olje. Stram. Rengjør eller juster den. Skift ut slangen. Skift ut tetningen. Kontroller ventilene; rengjør eller skift. Rengjør eller skift. Fyll på olje. Juster posisjonen. Skift ut oljen. Skift ut tetningen. Rengjør eller skift ut ventilen. Skift hydraulikkoljen. Rengjør ventilen. Skift ut oljeslangen. 10. AVFALLSHÅNDterinG EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) 11. VEDLEGG Vedlegg 1. Pakkliste Benevnelse Antall Mekanisk løfteanordning 1 Fotbeskytter 2 Hydraulisk system 1 Unbrakoskrue, M8 x 12 4 Gummipute 4 Olje Kassert hydraulikkolje skal håndteres som miljøfarlig avfall. Oljen må ikke tømmes i avløpet, men leveres til innsamlingssted for farlig avfall. 25

26 Vedlegg 2. Figur med mål Vedlegg 4. Hydraulisk system Vedlegg 3. Diagram for pneumatisk system 1. Drivsylinder 2. Ekstra sylinder 3. Elektrisk avlastningsventil 4. Hastighetsventil, senking 5. Motor 6. Kobling 7. Tannhjulpumpe 8. Singelventil 9. Overstrømmingsventil 10. Sikkerhetsventil 11. Bufferventil Vedlegg 5. Krav til mål og vekt for kjøretøy som skal løftes Lufttilførsel A C B D E F G 1. Luftfilter 2. Pneumatisk ventil 3. Pneumatisk sylinder for hovedplattform 4. Pneumatisk sylinder for støtteplattform Modell A (mm) B (mm) C (mm) D (tonn) E (tonn) F (tonn) G (tonn) 8803B ,8 1,2 1,2 1,8 26

27 Vedlegg 6. Pumpe Pumpeventiler Elektrisk avlastningsventil Singelventil Overstrømmingsventil Oversiktsbilde Nr. Beskrivelse Antall 1 Motor 1 2 Hydraulisk blokk 1 3 Overstrømmingsventil 1 4 Kobling 2 5 Bufferventil 1 6 Oljerør, inn 1 7 Oljefilter 1 8 Hastighetsventil 1 9 Oljetilkobling 1 10 Elektrisk avlastningsventil 1 11 Singelventil 1 12 Tannhjulpumpe 1 13 Oljetank 1 14 Oljetanklokk 1 15 Oljerør, ut 1 Hastighetsventil Bufferventil 27

28

29 Saksinostin 3 tonnia 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. MERKINTÄ 4. KÄYTTÖKOHTEET 5. TURVALLISUUSTIEDOT 6. YLEISKUVA 7. ASENNUS 8. KÄYTTÄMINEN 9. HOITO 10. JÄTTEIDENKÄSITTELY 11. LIITE 1. JOHDanto Tässä ohjekirjassa annetaan tärkeää tietoa koneen käytöstä ja siihen liittyvistä turvallisuusriskeistä ym. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan ohjekirja ennen tuotteen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin varoituksiin: VAROITUS! Vakavan onnettomuuden vaara. HUOMIO! Lievän henkilö- tai materiaalivahingon vaara. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. tekniset tiedot Yleinen kuvaus Saksinostin saa käyttövoimansa sähköhydraulisesta järjestelmästä. Hammaspyöräpumppu pumppaa hydrauliöljyä molempiin hydraulisylintereihin, joihin kiinnitetyt männät nostavat nostoalustoja. Saksinostimessa on kaksinkertaiset turvatoiminnot. Hydraulijärjestelmässä on turvatoiminto (sisäiset varoventtiilit), joka keskeyttää laskemisen ja estää alustaa putoamasta nopeasti alas, jos hydrauliletku tai -liitos pettää. Lisäksi nostimessa on pneumaattinen turvalukitus. Pneumaattinen turvalukitus Tekniset tiedot Nostokapasiteetti: tonnia Nosto-/laskuaika: noin 30 s Suurin nostokorkeus: mm Alustan pituus: mm Alustan leveys: mm Alustojen välinen etäisyys: mm Kokonaispituus: mm Kokonaisleveys: mm Päälleajokorkeus: mm Kompressoriliitäntä: kg/cm² Sähköliitäntä: V, 50 Hz, 1 vaihe Paino: Noin 500 kg Lattiavaatimuksena tasainen ja kiinteä betoni: Paksuus > 200 mm Tasaisuustoleranssi < 5 mm Lujuus > 3000 psi 29

30 3. MerkintÄ Saksinostimen vaarasymbolit ja tarrat sisältävät tärkeitä turvallisuustietoja. Ne on pidettävä puhtaina ja vaihdettava, jos ne kuluvat ja häviävät. Vaaran symboli 7: Älä keinuta ajoneuvoa, kun se on nostettu nostimella. Vaaran symboli 1: Aseta auto rinnakkain. Vaaran symboli 8: Älä nosta saksinostinta, kun ajoneuvo on vain toisen nostoalustan päällä. Vaaran symboli 2: Lue käyttöohje perusteellisesti ennen nostimen käyttämistä. Vaaran symboli 9: Irrota mahdolliset lisätuet ajoneuvon alta ennen sen laskemista alas. Vaaran symboli 3: Saksinostinta saavat käyttää vain henkilöt, joilla on riittävät tiedot saksinostimesta ja sen toiminnoista. Vaaran symboli 10: Poistu heti nostimen luota, jos ajoneuvo on vaarassa pudota alas. Siirry riittävän kauas nostimesta, kun ajoneuvo lasketaan alas. Vaaran symboli 4: Pidä työpiste siistinä ja vapaana vieraista esineistä, jotka voivat vaikuttaa nostamiseen. Vaaran symboli 11: Nostimen turvalaitteisiin ei saa tehdä muutoksia. Vaaran symboli 5: Älä työskentele tai seiso nostettavan tai laskettavan ajoneuvon alapuolella. Vaaran symboli 12: Pidä kädet ja jalat loitolla paikoista, joissa voi olla puristumisen vaara, kun nostinta nostetaan tai lasketaan. Vaaran symboli 6: Varmista, että ajoneuvon paino on jakautunut tasaisesti nostimen molempien nostoalustojen päälle. 30 Vaaran symboli 13: Ohjauslaitteessa on korkea jännite! Älä koske jännitteisiin osiin!

31 4. KÄyttÖKOHteet Saksinostinta saa käyttää vain autojen ja muiden ajoneuvojen nostamiseen. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Saksinostin on tarkoitettu esimerkiksi levy-, rengas- ja jarrukorjaustöihin, joissa ei tarvita suurta nostokorkeutta. Älä koskaan ylitä saksinostimen suurinta nostokykyä. 5. TURValliSUUSTIEDOT 5.1 Turvallisuusohjeet Kelpoisuus Saksinostinta saavat käyttää vain henkilöt, joilla on riittävät tiedot saksinostimesta ja sen toiminnoista. Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Saksinostimen työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Turvallisuus Saksinostinta ei saa asentaa asfaltoidulle alustalle eikä käyttää tällaisella alustalla. Lue turvallisuusohjeet kokonaan ja ymmärrä ne ennen saksinostimen käyttämistä. Älä poistu ohjauslaitteen luota, kun saksinostin liikkuu. Pidä kädet ja jalat loitolla saksinostimen liikkuvista osista. Pidä jalat poissa saksinostimen luota, kun sitä lasketaan alas. Saksinostinta saavat käyttää vain henkilöt, joilla on riittävät tiedot saksinostimesta ja sen toiminnoista. Älä käytä esimerkiksi koruja, kaulahuivia tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua saksinos- 6. YLEISKUVA timen liikkuviin osiin. Varmista saksinostinonnettomuuksien välttämiseksi, että työskentelyalue on siisti ja hyvin siivottu eikä mikään ei häiritse käyttämistä. Saksinostinta saa käyttää vain kokonaisen ajoneuvon nostamiseen, jos sen paino ei ylitä saksinostimen nostokykyä. Varmista ennen työskentelyä nostetun ajoneuvon alla tai lähellä, että saksinostimen hydrauliset lukituslaitteet on kytketty. Älä koskaan irrota turvalaitteita saksinostimesta. Älä käytä saksinostinta, jos turvalaitteet ovat vahingoittuneet tai niitä puuttuu. Älä keinuta ajoneuvoa, kun se on nostettu saksinostimella. Älä poista siitä mitään raskaita osia, ettei painopiste siirry. Tarkista säännöllisesti, että saksinostimen kaikki osat liikkuvat ja että kaksi hydraulisesti synkronoitua alustaa nousevat samanaikaisesti. Varmista, että laitetta huolletaan säännöllisesti. Jos jotain epänormaalia ilmenee, lopeta heti saksinostimen käyttäminen ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltokorjaajaan. Laske saksinostin huollon tai kunnossapidon ajaksi alimpaan asentoon. Muista katkaista virransyöttö. Saksinostimen osiin ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa. Jos saksinostin on pitkään käyttämättä, on tehtävä seuraavat toimet: -- Katkaise virransyöttö. -- Tyhjennä öljysäiliö. -- Rasvaa kaikki liikkuvat osat hydrauliöljyllä. Ohjausyksikkö Päälleajoramppi Pyöräsarja (lisävaruste) Alusta X-profiililla varustettu runko Hydraulisylinteri Turvalaite 31

32 Äänitaso Saksinostimen tuottama ääni (melutaso) ei saa olla yli 75 db. Melun aiheuttamien vammojen välttämiseksi on suositeltavaa asentaa melutunnistin saksinostimen työskentelyalueelle. 7. ASENNUS 8.2 Valmistelut ennen asennusta a. Poista kaikki pakkausmateriaali ja tarkista pakkauslistasta (liite 1), ettei osia puutu. b. Ota seuraavat työkalut ja välineet esille: Sähkökäyttöinen porakone Lenkkiavaimia Ruuvitalttoja Jakoavaimia Haarukkatrukki tai muu nostoapuväline c. Tarkista lattia-alusta Saksinostin on asetettava tasaisella ja kiinteälle betonilattialle, jonka on kestettävä vähintään 3000 psi. Tasaisuustoleranssi saa olla enintään 5 mm. Paksuuden on oltava vähintään 200 mm. Jos betonilattia on vasta valettu, sen on annettava kovettua vähintään 28 päivää. 7.2 Erityiset turvallisuusohjeet asennusta varten Kaikkien hydrauliliitäntöjen tulee olla tiiviitä öljyvuotojen välttämiseksi. Kaikkien pulttiliitosten on oltava kunnolla kiristettyjä. Nostimen koekäytön aikana alustalla ei saa olla ajoneuvoa. Käytä muuta painoa. 7.3 Asentaminen Vaihe 1. Aseta mekaaninen ja hydraulinen yksikkö asennuspaikalle. Lue ohjekirja ennen seuraavaa vaihetta. a. Lue merkinnät pakkauksista ja aseta osat asennuspaikalle kuvan mukaisesti. c. Katkaise nailonhihnat ja laske puskurit alas. d. Vedä kaikki letkut ja kaapelit ulos. Vaihe 2. Yhdistä hydrauliletku pumppuyksikköön sopivalla jakoavaimella (tarkista, että letkun pää on puhdas). a. Irrota pölysuojat hydrauliletkujen liittimistä hydraulilohkossa ja punainen pölysuoja hydrauliletkun liittimestä. b. Yhdistä ensimmäinen hydrauliletku pumppuyksikköön. b. Avaa puulaatikko ja ota voimayksikkö esille. 32

33 Vaihe 5. Yhdistä ilmaletku a. Avaa paineilmaventtiilin ruuvi kuvan mukaisesti. c. Yhdistä toinen hydrauliletku samalla tavalla. b. Pujota mutteri ilmaletkuun ja yhdistä letku venttiiliin. Kiristä mutteri. Vaihe 3 Täytä hydrauliöljyä HUOMIO! Öljysäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Täytä säiliö vain noin 80 % täyteen, noin 8 litraa hydrauliöljyä. Saksinostimen nosto- ja laskunopeus vaihtelee tavallisesti hydrauliöljyn tiheyden mukaan. Siksi on suositeltavaa käyttää hydrauliöljyä 46, jos ympäristön keskilämpötila on yli +18 C, tai hydrauliöljyä 32, jos keskilämpötila on alle +18 C. c. Yhdistä ilmaletku kompressoriin. Vaihe 6. Yhdistä ilmaletku kompressoriin. Vaihe 7. Liitä yksikkö pistorasiaan. Lue arvokilven tiedot ennen liittämistä ja noudata niitä. Vaihe 8. Poista puupalikat Vaihe 4 Yhdistä kaapelit a. Yhdistä sähkökaapelit nostimen ja voimayksikön välille kaapelien numeromerkintöjen mukaisesti. a. Nosta nostoalustaa painamalla YLÖSpainiketta ja irrota pultti, jolla puupalikka on kiinnitetty pohjalevyyn. 33

34 Art b. Laske nostoalusta sopivaan asentoon painamalla ALAS-painiketta. Aseta kumityynyt haarukkatrukkiin ja nosta, kunnes pohjalevy irtoaa puupalikoista. Vaihe 10. Tee koenosto kuorman kanssa ei ajoneuvolla! HUOMIO! Saksinostimen avulla ei saa nostaa yli 2500 kg painavaa kuormaa. Älä käytä ajoneuvoa tässä testissä. Tämä kohta on erittäin tärkeä, sillä sen avulla tarkistetaan, onko öljy- ja paineilmaletkut yhdistetty kunnolla. Letkuliitokset hyväksytään, jos vuotoja ei ole eikä epänormaalia ääntä kuulu 2 3 koekäyttökerran jälkeen. c. Irrota puupalikat ja laske haarukkatrukki. Vaihe 11. Tarkistus asennuksen jälkeen a. Tarkista seuraavat kohdat: Tarkistuskohde KYLLÄ EI Ovatko molemmat nostoalustat samalla tasolla? Onko öljyletkut yhdistetty kunnolla? Onko sähköliitännät tehty oikein? Vuotavatko pumppuyksikön venttiilit? 8. KÄYTTÄMINEN 8.1 Turvallisuusohjeet käytön aikana Tarkista kaikki öljyletkuliitännät. Saksinostinta saa käyttää vain, jos siinä ei ole öljyvuotoja. Saksinostinta ei saa käyttää, jos sen turvalaitteissa on vikaa. Saksinostimella ei saa nostaa eikä laskea ajoneuvoja, joiden painopiste ei ole saksinostimen nostoalustojen keskellä. Käyttäjän ja muiden henkilöiden tulee olla riittävän kaukana saksinostimesta nostamisen ja laskemisen aikana. Kun nostoalusta on nostettu halutulle Vaihe 9. Asenna jalkasuojukset molemmille puolille. 34

35 korkeudelle, katkaise virta, ettei joku muu vahingossa käytä saksinostinta. Varmista, että saksinostimen turvalukitus kytketään ennen työn aloittamista eikä kukaan ole ajoneuvossa, kun sitä nostetaan tai lasketaan. 8.2 Ohjauslaite 8.3 Saksinostimen toimintojen kulku Käynnistys Käännä pääkatkaisin ON-asentoon Paina YLÖS-painiketta Moottori käyttää hammaspyöräpumppua. Sylinterin mäntä liikuttaa nostoalustaa ylöspäin. Saksinostimen nostoalusta on nostettu ylös. Käynnistys Käännä pääkatkaisin ON-asentoon 1. PÄÄKATKAISIN (Power switch) 2. MERKKIVALO (Power indicator) 3. YLÖS-painike (UP) 4. ALAS-painike (DOWN) 5. HÄTÄPYSÄYTYS (Emergency stop) Paina ALAS-painiketta, jolloin saksinostimen nostoalustat nousevat ja vapauttavat pneumaattisen turvalukituksen. Tämän jälkeen nostoalustat lasketaan. Tämän jälkeen nostoalustat lasketaan. 35

36 8.4 Käyttäminen Nostaminen 1. Lue ja ymmärrä käyttöohjeet, ennen kuin aloitat saksinostimen käytön. 2. Aja ajoneuvo saksinostimen molempien alustojen keskelle. 3. Aseta neljä kumityynyä ajoneuvon nostokohtien alle. Varmista, että ajoneuvon paino tulee neljän kumityynyn päälle. 4. Pidä ohjauslaitteen YLÖS-painiketta painettuna, kunnes neljä kumityynyä osuu ajoneuvon nostokohtiin. 5. Pidä YLÖS-painiketta edelleen painettuna, jotta ajoneuvo nousee vähän matkaa. Tarkista, että ajoneuvo on turvallisesti nostimen päällä. 6. Kun ajoneuvo on nostettu halutulle korkeudelle, käyttäjän on vielä kerran tarkistettava, että kaikki turvallisuusvaatimukset täyttyvät ennen ajoneuvon kunnossapito- tai huoltotöiden aloittamista. 7. Paina hätäpysäytyspainike alas ja katkaise virta. Laskeminen 1. Kytke virta. Vapauta hätäpysäytyspainike, kunnes virran merkkivalo palaa. 2. Laske nostoalustat alas painamalla ALASpainiketta. Nostoalustat nousevat aluksi noin 5 cm pneumaattisen turvalukituksen vapauttamiseksi. 3. Aja ajoneuvo varovasti pois saksinostimen alustojen päältä. Nostimen laskeminen hätätilanteissa (sähkökatko) Jos pneumaattinen turvalukitus ei ole ottanut kiinni : a. Sido molempien puolien turvalukitushampaat köyteen. Vedä köyttä ylöspäin, kunnes turvalukitushampaat irtoavat. b. Kun turvalukituksen hampaat on irrotettu, irrota hydraulipumpun sähkömagneettisen venttiilin magneettisydän käsin. Jos pneumaattinen turvalukitus on ottanut kiinni : a. Ruuvaa irti liitäntä öljyn ulostulon vastakkaiselta puolelta, jotta voit yhdistää saksinostimeen käsipumpun. (Lisävaruste.) b. Yhdistä käsipumppu (lisävaruste) saksinostimen hydrauliyksikköön. Nosta saksinostimen nostoalustoja painamalla käsipumpun kahvaa. Tällöin turvalukituksen hampaat hellittävät. 36

37 Kunnossapitorutiineja noudattamalla saksinostin toimii oikein ja turvallisesti. Saksinostimen kunnossapitoväli vaihtelee sen kunnon ja käyttämistiheyden mukaan. c. Sido turvalukitushampaat köyteen. Vedä turvalukitushampaita ylöspäin. Seuraavat osat/kohdat on voideltava Nro Kuvaus 1 Pienempi ohjauspyörä 2 Roottorin akseli 3 U-muotoinen lohko 4 Turva-akseli 5 Öljysäiliön roottorin akseli 6 Luistovaunu b. Irrota hydraulipumpun sähkömagneettisen venttiilin magneettisydän kiintoavaimella. Nostoalustat laskeutuvat. 9. HOITO VAROITUS! Vain valtuutettu henkilöstö saa tehdä korjaustöitä. Irrota pistoke pistorasiasta ja kytke paineilma pois päältä ennen huoltoa. 9.1 Päivittäinen tarkistus VAROITUS! Suorita päivittäinen tarkistus aina ennen käyttöä vakavien omaisuus- ja henkilövahinkojen välttämiseksi. Tarkista ennen käyttämistä katsomalla ja kuuntelemalla, että pneumaattinen turvalukitus on kiinnittynyt oikein. Tarkista, että öljyletkut on yhdistetty oikein eikä öljyvuotoja esiinny. Tarkista sähköjärjestelmä. Tarkista, että öljytulpat on kiristetty oikein. Tarkista, että turvalukitus kiinnittyy ja että lohkot sopivat yhteen. 9.2 Viikoittainen tarkistus Tarkista saksinostimen liikkuvien osien liikkuvuus. Tarkista nostimen turvalaitteiden kunto. Tarkista hydrauliöljyn määrä öljysäiliössä. Öljyä on riittävästi, jos saksinostimen molemmat nostoalustat voidaan nostaa ylimpään asentoon. Muussa tapauksessa öljyä on liian vähän. Tarkista, että öljytulpat on kiristetty oikein. 37

38 9.3 Kuukausittainen tarkistus Tarkista, että öljytulpat on kiristetty oikein. Tarkista hydraulijärjestelmän tiiviys. Kiristä mahdolliset vuotavat liitokset. 9.4 Vuositarkistus Tyhjennä öljysäiliö ja tarkista hydrauliöljyn laatu. Pese ja puhdista öljynsuodatin. 9.5 Vianetsintä ONGELMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE Moottori ei käynnisty. Moottori käy, mutta nostin ei nouse. Nostoalustat laskeutuvat hitaasti alas itsestään, kun ne on nostettu ylös. Saksinostin nostaa liian hitaasti. Saksinostin laskeutuu liian hitaasti. Löysät johtoliitännät. Moottorin käämit ovat palaneet. Rajakytkin on vaurioitunut tai johtoliitäntä on löysällä. Moottori pyörii väärään suuntaan. Ylivirtausventtiili on irronnut tai juuttunut kiinni. Hydraulipumppu on vahingoittunut. Alhainen öljytaso. Öljyletku on löysällä. Puskuriventtiili on irronnut tai juuttunut kiinni. Öljyletku vuotaa. Öljysylinteri ei ole tiivis. Vuoto venttiilissä. Öljynsuodatin on tukossa. Öljyä on liian vähän. Ylivirtausventtiiliä ei ole säädetty oikeaan asentoon. Hydrauliöljy on liian kuuma (yli 45 C). Sylinterin tiiviste on kulunut. Nopeusventtiili takertelee. Hydrauliöljy on likaista. Varoventtiili on tukossa. Öljyletku on puristuksissa. Tarkista ja korjaa. Vaihda moottori. Säädä tai vaihda rajakytkin tai yhdistä johtoliitäntä. Tarkista johtoliitännät. Puhdista tai säädä venttiili. Vaihda pumppu. Lisä öljyä. Kiristä. Puhdista tai säädä se. Vaihda letku. Vaihda tiiviste. Tarkista venttiilit. Puhdista tai vaihda. Puhdista tai vaihda. Lisä öljyä. Säädä asento. Vaihda öljy. Vaihda tiiviste. Puhdista tai vaihda venttiili. Vaihda hydrauliöljy. Puhdista venttiili. Vaihda öljyletku. 10. JÄTTEIDENKÄSittely ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Öljy Käytöstä poistettua hydrauliöljyä on käsiteltävä ympäristölle vaarallisena jätteenä. Öljyä ei saa kaataa viemäriin. Se on toimitettava vaarallisten jätteiden keräykseen. 11. liite Liite 1. Pakkauslista Nimike Lukumäärä Mekaaninen nostolaite 1 Jalkasuojus 2 Hydraulijärjestelmä 1 Kuusiokoloruuvi, M8 x 12 4 Kumityyny 4 38

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Garagedonkraft. Garasjejekk Hallinosturi

Garagedonkraft. Garasjejekk Hallinosturi Art. -8 Garagedomkraft Garasjejekk Hallinosturi Garagedonkraft ton/tonn/tonnia 009 Biltema Nordic Services AB Art. -8 009 Biltema Nordic Services AB SE Art. -8 Garagedomkraft ton VARNING Före användning,

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET 7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET Toimitettavan vaakapumppukärryn ulkonäkö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. Työkuorma kg 2000 Virtalähde 6 x D-paristot 1,5V taikka 12V akku. Latausjännite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Locktång Krølltang Kiharrin

Locktång Krølltang Kiharrin 34-7242 Locktång Krølltang Kiharrin Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Svenska 2 Norsk 5 Suomi 8 Ver. 001-200703 SVENSKA Locktång COLINE Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! SISÄLLYS Turvaohjeet Tekniset tiedot

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot