Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art. 15-8406"

Transkriptio

1 Saxlyft Sakseløfter Saksinostin Sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual

2 2

3 Saxlyft 3 ton 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. MÄRKNING 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5. SÄKERHETSINFORMATION 6. ÖVERSIKTSBILD 7. INSTALLATION 8. ANVÄNDNING 9. SKÖTSEL 10. AVFALLSHANTERING 11. APPENDIX 1. introduktion Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och säkerhetsrisker m.m. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på följande varningar: VARNING! Risk för allvarlig olycka. OBS! Risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage. Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2. tekniska Data Allmän beskrivning Saxlyften drivs av ett elektrohydrauliskt system. Kugghjulspumpen levererar hydraulolja till de båda hydraulcylindrarna, varvid kolvarna lyfter de båda plattformarna. Denna saxlyft är försedd med dubbla säkerhetsfunktioner, dels är hydraulsystemet försett med en säkerhetsfunktion (inbyggda säkerhetsventiler) som avbryter sänkrörelsen och förhindrar att plattformen plötsligt faller ner om en hydraulslang eller koppling går sönder; dels är den försedd med en extra pneumatisk säkerhetslåsning. Pneumatisk säkerhetslåsning Tekniska data Lyftkapacitet: ton Lyft-/sänktid: ca. 30 s Max. lyfthöjd: mm Plattformens längd: mm Plattformens bredd: mm Avstånd mellan plattformarna:.860 mm Total längd: mm Total bredd: mm Påkörningshöjd: mm Kompressoranslutning: kg/cm² Elanslutning: V/50 Hz, 1-fas Vikt: vca: 500 kg Krav på golv av jämn och fast betong: Tjocklek > 200 mm Tolerans för planhet < 5 mm Hållfasthet > 3000 psi 3

4 3. MÄrkninG Farosymboler och etiketter på saxlyften innehåller viktig säkerhetsinformation. Dessa ska hållas rena och ersättas om de blir utslitna eller försvinner. Farosymbol 7: Gunga inte på fordonet när det är upphissat på lyften. Farosymbol 1: Placera alltid bilen parallellt på lyften. Farosymbol 8: Lyft inte saxlyften när fordonet endast står på den ena plattformen. Farosymbol 2: Läs och förstå manualen noga innan lyften används. Farosymbol 9: Plocka bort ev. extrastöd under fordonet innan lyften sänks. Farosymbol 3: Endast personer med nödvändiga kunskaper om saxlyften och dess funktion får använda den. Farosymbol 10: Lämna omedelbart lyftens arbetsområde om fordonet riskerar att falla. Farosymbol 4: Håll lyftens arbetsområde fritt från främmande föremål som kan påverka lyftningen. Farosymbol 11: Du får inte göra några förändringar på lyftens säkerhetsanordningar. Farosymbol 5: Arbeta eller stå inte under fordonet vid lyftning eller sänkning. Farosymbol 12: Håll händer och fötter borta från ställen med risk för klämskador när lyften sänks eller höjs. Farosymbol 6: Se till att fordonets tyngd är ordentligt centrerad på lyftens båda plattformar. Farosymbol 13: Hög spänning i manöverenheten! Vidrör ej! 4

5 4. användningsområde Saxlyften är endast avsedd för att lyfta bilar och andra fordon och får ej användas för andra ändamål. Saxlyften är lämplig för plåt-, däcksoch bromsarbeten och andra jobb som inte kräver hög lyfthöjd. Överskrid aldrig saxlyftens maximala lyftkapacitet. 5. SÄkerHETSinforMation 5.1 Säkerhetsföreskrifter Behörighet Endast personer med nödvändiga kunskaper om saxlyften och dess funktion får använda den. Elinstallationen måste utföras av behörig elektriker. Obehöriga personer får ej uppehålla sig inom saxlyftens arbetsområde. Säkerhet Saxlyften får ej installeras/användas på underlag av asfalt. Läs och förstå alla säkerhetsföreskrifter innan saxlyften används. Lämna ej manöverenheten medan saxlyften fortfarande är i rörelse. Håll händer och fötter borta från rörliga delar på saxlyften. Håll fötterna borta från saxlyften när den sänks. Endast personer med nödvändiga kunskaper om saxlyften och dess funktion får använda den. Bär ej löst sittande kläder, halsdukar, smycken etc. som kan fastna i rörliga delar på saxlyften. För att undvika oförutsedda incidenter med saxlyften, se till att omgivningen är ren och välstädad och att det inte finns något som stör handhavandet. Saxlyften är endast avsedd att lyfta hela fordonet och med en vikt som ej överskrider saxlyftens kapacitet. Se alltid till att saxlyftens hydrauliska spärranordningar är inkopplade innan du börjar arbeta nära eller under det upphissade fordonet. Plocka aldrig bort några säkerhetsanordningar som finns på saxlyften. Använd ej saxlyften om några säkerhetsanordningar är skadade eller saknas. Gunga ej på fordonet när det är upphissat med hjälp av saxlyften, plocka ej heller bort några tyngre komponenter från fordonet som kan orsaka att vikten förskjuts. Kontrollera regelbundet saxlyftens olika delar för att dels försäkra rörligheten hos alla rörliga delar, dels att de två hydrauliskt synkroniserade plattformarna lyfts samtidigt. Se till att regelbundet underhåll sker och om någonting onormalt inträffar, stoppa omedelbart användningen av saxlyften och kontakta närmaste återförsäljare eller behörig serviceman. Sänk saxlyften till sin lägsta nivå och kom ihåg att stänga av strömmen (eltillförseln) vid service och underhåll. Inga detaljer på saxlyften får modifieras utan tillåtelse av tillverkaren. Om saxlyften inte ska användas under en längre tid ska användaren utföra följande: 6. ÖVERSiktSBILD Manöverenhet Uppkörningsramp Hjulkit (extra tillbehör) Plattform Ram med X-profil Hydraulcylinder Säkerhetsanordning 5

6 -- Koppla bort strömtillförseln. -- Tömma oljetanken. -- Smörja alla rörliga delar med hydraulolja. Ljudnivå Ljudet (bullernivån) som avges från saxlyften får ej överskrida 75 db. För att undvika risken för bullerskador föreslår vi att installera en bullerdetektor i saxlyftens arbetsområde. b. Öppna trälådan och ta fram kraftenheten. 7. installation 7.1 Förberedelser före montering a. Avlägsna allt förpackningsmaterial och kontrollera att inga delar saknas enligt packlistan, appendix 1. b. Ta fram följande verktyg och redskap: Elektrisk borrmaskin U-nycklar Skruvmejslar Skiftnycklar Gaffeltruck eller annat lyfthjälpmedel c. Kontrollera golvunderlaget Saxlyften skall placeras på ett jämnt och fast betonggolv med en hållfasthet på minst 3000 psi, en planhetstolerans på högst 5 mm och en tjocklek på minst 200 mm. Dessutom, om betonggolvet är nylagt, måste det tillåtas härda i minst 28 dagar. 7.2 Särskilda säkerhetsföreskrifter för montering Alla hydraulkopplingar måste vara ordentligt anslutna för att undvika oljeläckage. Alla bultförband måste vara ordentligt åtdragna. Vid provkörning av lyften ska inget fordon vara placerat på plattformen, använd annan vikt. 7.3 Montering Steg 1. Placera den mekaniska och hydrauliska enheten på avsedd monteringsplats. Läs manualen före nästa steg. a. Läs märkningen på förpackningarna och placera delarna på installationsplatsen enligt bilden. c. Klipp av nylonbanden och ta ner stötfångarna. d. Dra ut alla slangar och kablar. Steg 2. Anslut hydraulslangen till pumpenheten med en lämplig skiftnyckel (säkerställ att slangändan är ren). a. Ta bort dammskydden på kopplingarna för hydraulslangarna på hydraulikblocket och det röda dammskyddet på hydraulslangens koppling. 6

7 b. Anslut den första hydraulslangen till pumpenheten. c. Anslut den andra hydraulslangen på samma sätt. Steg 5. Anslut luftslangen a. Skruva av muttern på tryckluftsventilen enligt bild. b. För muttern på luftslangen och koppla på slangen på ventilen. Skruva åt muttern. Steg 3 Fyll på hydraulolja OBS! Det är inte tillåtet att fylla oljetanken helt. Fyll endast tanken ca 80 %, ca 8 liter hydraulolja. Eftersom hastigheten för höjning/sänkning hos saxlyften vanligtvis är beroende av hydrauloljans densitet, så rekommenderar vi Hydraulolja 46 när den omgivande medeltemperaturen är högre än +18 C och Hydraulolja 32 när den omgivande medeltemperaturen är lägre än +18 C. c. Anslut luftslangen till kompressorn. Steg 6. Anslut luftslangen till kompressorn. Steg 7. Anslut enheten till elnätet. Läs och följ maskinskyltens specifikationer före anslutning. Steg 8. Ta bort träklossarna Steg 4 Anslut kablar a. Anslut elkablarna mellan lyften och kraftenheten i enlighet med nummermarkeringen på varje kabel. a. Tryck på UPP-knappen för att höja plattformen och skruva bort bulten som håller fast träklossen på bottenplattan. 7

8 Art b. Tryck på NER-knappen för att sänka plattformen till lämplig position. Placera gummikuddar på en gaffeltruck och lyft sedan tills bottenplattan är lossad från träklossarna. Steg 10. Provlyft med belastning ej fordon! OBS! Lasten som saxlyften belastas med får ej överstiga 2500 kg. Använd ej fordon för detta test. Denna punkt är mycket viktigt eftersom det innebär kontroll om oljeslangar och tryckluftsslangar är ordentligt anslutna. Slanganslutningarna är godkända om det inte är något läckage eller onormalt ljud när de testats 2 eller 3 gånger. c. Ta bort träklossarna och sänk gaffeltrucken. Steg 11. Kontroll efter installation a. Kontrollera följande punkter: Kontrollpunkt JA NEJ Är båda plattformarna på samma nivå? Är oljeslangarna ordentligt anslutna? Är elanslutningarna korrekt gjorda? Läcker ventilerna på pumpenheten? 8. ANVÄNDNING 8.1 Säkerhetsföreskrifter vid användning Kontrollera samtliga oljeslangsanslutningar. Saxlyften får endast användas om det inte förekommer något oljeläckage. Saxlyften får ej användas om det är något Steg 9. Sätt på fotskydd på vardera sida. 8

9 fel på dess säkerhetsanordningar. Saxlyften får ej lyfta eller sänka fordon vars tyngdcentrum inte är centrerat över saxlyftens plattformar. Användaren och andra närvarande personer måste befinna sig på behörigt avstånd från saxlyften vid lyftning resp. sänkning. När plattformen lyfts till önskad höjd, stäng omedelbart av strömmen för att förhindra ev. felaktigt handhavande av oaktsam person. Se till att saxlyftens säkerhetslåsning är inkopplad innan ev. arbete påbörjas under fordonet och att inga personer befinner sig under fordonet vid lyftning resp. sänkning. 8.2 Manöverenhet 8.3 Förlopp för saxlyftens funktion Start Vrid huvudbrytaren till läge ON Tryck in UPP-knappen Motorn driver kugghjulspumpen. Cylinderns kolv driver plattformen uppåt. Saxlyftens plattformar har lyfts upp Start Vrid huvudbrytaren till läge ON Tryck in NER-knappen, Motorn driver kugghjulspumpen. Cylinderns kolv driver plattformen uppåt. 1. HUVUDBRYTARE (Power switch) 2. INDIKATORLAMPA (Power indicator) 3. UPP-knapp (UP) 4. NER-knapp (DOWN) 5. NÖDSTOPP (Emergency stop) Sedan kommer plattformarna att sänkas. 9

10 8.4 Handhavande Lyftning 1. Se till att du läst och förstått bruksanvisningen innan du börjar använda saxlyften. 2. Kör upp fordonet så att det centreras över saxlyftens båda plattformar. 3. Placera de fyra gummikuddarna under fordonets lyftpunkter och försäkra dig om att fordonets tyngd hamnar på de fyra gummikuddarna. 4. Håll manöverenhetens UPP-knapp intryckt tills de fyra gummikuddarna vidrör lyftpunkterna på fordonet. 5. Fortsätt hålla UPP-knappen intryckt så att fordonet lyfts upp en bit från marken och kontrollera igen att fordonet är säkert placerat på lyften. 6. När fordonet är upplyft till önskad höjd, så måste användaren ännu en gång kontrollera att alla säkerhetsaspekter är uppfyllda innan underhåll eller service på fordonet får påbörjas. 7. Tryck in nödstoppsknappen och slå av strömmen. Sänkning 1. Slå på strömmen. Släpp nödstoppsknappen tills strömindikatorn lyser. 2. Tryck på NER-knappen för att sänka lyftens plattformar. Plattformarna kommer först att höjas ca 5 cm för att frigöra den pneumatiska säkerhetslåsningen. 3. Kör försiktigt bort fordonet från saxlyftens plattformar. Sänkning av saxlyften vid nödsituation (ingen ström) Om den pneumatiska säkerhetslåsningen inte har kuggat i : a. Bind upp säkerhetslåsningens kuggar på båda sidor med hjälp av ett rep; drag repet uppåt för att låsa upp säkerhetslåsningens kuggar. b. När säkerhetslåsningens kuggar är upplåsta, lossa manuellt magnetkärnan på hydraulpumpens elektromagnetiska ventil. Om den pneumatiska säkerhetslåsningen har kuggat i : a. Skruva bort anslutningen (motsatt sida mot oljeutloppet) för att kunna ansluta en handpump. (Extra tillbehör.) b. Anslut handpumpen (extra tillbehör) till saxlyftens hydraulenhet. Tryck ner handpumpens handtag för att lyfta saxlyftens plattformar och därmed lossa säkerhetslåsningens kuggar. 10

11 Genom att följa underhållsrutinerna kommer saxlyften att fungera på ett normalt och säkert sätt. Intervallet för saxlyftens rutinmässiga underhåll är beroende av dess skick och användningstid. 9.2 Veckokontroll Kontrollera flexibiliteten hos rörliga delar på saxlyften. Kontrollera skicket hos lyftens säkerhetsanordningar. Kontrollera hydrauloljans nivå i oljetanken. Oljenivån är tillräcklig om saxlyftens båda plattformar kan lyftas till högsta nivå, anc. Bind upp säkerhetslåsningens kuggar med hjälp av ett rep och drag upp säkerhetslåsningens kuggar. Följande delar/positioner behöver smörjas Nr Beskrivning 1 Mindre styrhjul 2 Rotoraxel 3 U-format block 4 Säkerhetsaxel 5 Rotoraxel på oljetank 6 Glidvagn d. Använd en nyckel och lossa magnetkärnan på hydraulpumpens elektromagnetiska ventil för att sänka plattformarna. 9. SKÖTSEL VARNING! Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal. Dra ut stickkontakten från eluttaget och koppla bort tryckluften före underhåll. 9.1 Daglig kontroll VARNING! Utför alltid daglig kontroll före användning, annars finns risk för allvarliga material- och personskador. Före användning, bedöm (genom att titta och lyssna) om den pneumatiska säkerhetslåsningen hakat i ordentligt. Kontrollera att oljeslangarna är ordentligt anslutna och att det inte förekommer något oljeläckage. Kontrollera det elektriska systemet. Kontrollera så att oljepluggarna är ordentligt åtskruvade. Kontrollera så att säkerhetslåsningen kuggar och block passar ihop. 11

12 nars är oljenivån otillräcklig. Kontrollera att oljepluggarna är ordentligt åtskruvade. 9.3 Månadskontroll Kontrollera att oljepluggarna är ordentligt åtskruvade. Kontrollera tätheten hos hydraulsystemet och drag åt ev. läckande anslutningar. 9.4 Årlig kontroll Töm oljetanken och kontrollera hydrauloljans kvalitet. Tvätta och rengör oljefiltret. 9.5 Felsökning PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Motorn startar inte. Lösa kabelanslutningar. Bränd motor. Gränslägesbrytaren är skadad eller kabelanslutningen är lös. Kontrollera och åtgärda. Byt ut motorn. Justera eller byt ut gränslägesbrytaren eller anslut kabelanslutningen. Motorn går, men lyften rör sig inte uppåt. Plattformarna sjunker sakta efter att de lyfts upp. Saxlyften lyfter för sakta. Saxlyften sänker sig för sakta. Fel rotationsriktning på motorn. Överströmningsventilen har lossnat eller fastnat. Hydraulpumpen är skadad. Låg oljenivå. Oljeslangen är lös. Buffertventilen har lossnat eller fastnat. Oljeslangen läcker. Oljecylindern tätar inte. En ventil läcker. Oljefiltret är igensatt. Oljenivån är för låg. Överströmningsventilen är inte justerad till rätt läge. Hydrauloljan är för varm (över 45 C). Cylindertätningen är sliten. Hastighetsventilen kärvar. Hydrauloljan är smutsig. Säkerhetsventilen är igensatt. Oljeslangen är klämd. Kontrollera kabelanslutningar. Rengör eller justera ventilen. Byt ut pumpen. Fyll på olja. Drag åt. Rengör eller justera den. Byt ut slangen. Byt ut tätningen. Kongrollera ventilerna; rengör eller byt. Rengör eller byt. Fyll på olja. Justera läget. Byt ut oljan. Byt ut tätningen. Rengör eller byt ut ventilen. Byt hydrauloljan. Rengör ventilen. Byt ut oljeslangen. 10. AVFALLSHanterinG EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) 11. APPenDIX Appendix 1. Packlista Benämning Antal Mekanisk lyftanordning 1 Fotskydd 2 Hydraulsystem 1 Insexskruv, M8 x 12 4 Gummikudde 4 Olja Kasserad hydraulolja skall hanteras som miljöfarligt avfall. Oljan får ej tömmas i avloppsnätet, utan lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. 12

13 Appendix 2. Övergripande figur med mått 1. Luftfilter 2. Pneumatisk ventil 3. Pneumatisk cylinder till huvudplattform 4. Pneumatisk cylinder till stödplattform Appendix 4. Hydrauliskt system Appendix 3. Diagram för pneumatiskt system 1. Drivcylinder 2. Extra cylinder 3. Elektrisk avlastningsventil 4. Hastighetsventil, sänkning 5. Motor 6. Koppling 7. Kugghjulspump 8. Singelventil 9. Överströmningsventil 10. Säkerhetsventil 11. Buffertventil Lufttillförsel 13

14 Appendix 5. Mått- och viktkrav för fordon som ska lyftas A D E Modell A (mm) B (mm) C (mm) D (ton) E (ton) F (ton) G (ton) 8803B ,8 1,2 1,2 1,8 Appendix 6. Pump Pumpventiler Elektrisk avlastningsventil C F B G Översiktsbild Nr Beskrivning Antal 1 Motor 1 2 Hydrauliskt block 1 3 Överströmningsventil 1 4 Koppling 2 5 Buffertventil 1 6 Oljerör, in 1 7 Oljefilter 1 8 Hastighetsventil 1 9 Oljeanslutning 1 10 Elektrisk avlastningsventil 1 11 Singelventil 1 12 Kugghjulspump 1 13 Oljetank 1 14 Oljetanklock 1 15 Oljerör, ut 1 Singelventil Överströmningsventil Hastighetsventil Buffertventil 14

15

16 Sakseløfter 3 tonn 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. MERKING 4. BRUKSOMRÅDE 5. SIKKERHETSINFORMASJON 6. OVERSIKTSBILDE 7. INSTALLASJON 8. BRUK 9. STELL 10. AVFALLSHÅNDTERING 11. VEDLEGG løfter de to plattformene. Denne sakseløfteren er utstyrt med doble sikkerhetsfunksjoner; det hydrauliske systemet er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon (innebygde sikkerhetsventiler) som avbryter senkebevegelsen og hindrer at plattformen plutselig faller ned dersom en hydraulikkslange eller kobling skulle gå i stykker; den er i tillegg utstyrt med en ekstra pneumatisk sikkerhetslåsing. 1. introduksjon Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende advarsler: ADVARSEL! Risiko for alvorlig ulykke. OBS! Risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2. tekniske Data Generell beskrivelse Sakseløfteren drives av et elektrohydraulisk system. Tannhjulpumpen leverer hydraulikkolje til de to hydraulikksylindrene, slik at stemplene Pneumatisk sikkerhetslåsing Tekniske data Løftekapasitet: tonn Løfte-/senketid: ca. 30 s Maks. løftehøyde: mm Plattformens lengde: mm Plattformens bredde: mm Avstand mellom plattformene:.860 mm Total lengde: mm Total bredde: mm Påkjøringshøyde: mm Kompressortilkobling: kg/cm² Eltilkobling: V/50 Hz, 1-fase Vekt: ca. 500 kg Krav til gulv av jevn og fast betong: Tykkelse > 200 mm Toleranse for planhet < 5 mm Styrke > 3000 psi 16

17 3. MerkinG Faresymboler og etiketter på sakseløfteren inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Disse skal holdes rene og erstattes dersom de blir utslitt eller forsvinner. Faresymbol 7: Gyng ikke kjøretøyet når det er løftet opp på løfteren. Faresymbol 1: Plasser alltid bilen parallelt på løfteren. Faresymbol 8: Løft ikke sakseløfteren når kjøretøyet kun står på den ene plattformen. Faresymbol 2: Les nøye og forstå bruksanvisningen før løfteren tas i bruk. Faresymbol 9: Fjern eventuell ekstra støtte under kjøretøyet før løfteren senkes. Faresymbol 3: Kun personer med nødvendig kunnskap om sakseløfteren og dens funksjon skal bruke den. Faresymbol 10: Forlat straks løfterens arbeidsområde dersom det er fare for at kjøretøyet skal falle ned. Stå på behørig avstand fra løfteren ved senking. Faresymbol 4: Hold løfterens arbeidsområde fritt for gjenstander som kan påvirke løftingen. Faresymbol 11: Løfterens sikkerhetsanordninger må ikke forandres. Faresymbol 5: Arbeid eller stå ikke under kjøretøyet ved løfting eller senking. Faresymbol 12: Hold hender og føtter borte fra steder med risiko for klemskade når løfteren senkes eller heves. Faresymbol 6: Pass på at kjøretøyets tyngde er ordentlig sentrert på løfterens to plattformer. Faresymbol 13: Høy spenning i betjeningsenheten! Berør ikke! 17

18 4. BRUKSOMRÅDE Sakseløfteren er beregnet kun for å løfte biler og andre kjøretøy og må ikke brukes for andre formål. Sakseløfteren er velegnet for plate-, dekk- og bremsearbeid og andre jobber som ikke krever spesielt stor løftehøyde. Overskrid aldri sakseløfterens maksimale løftekapasitet. 5. SikkerHETSinforMASJON 5.1 Sikkerhetsforskrifter Krav Kun personer med nødvendige kunnskaper om sakseløfteren og dens funksjon skal bruke den. Elinstallasjon skal utføres av kvalifisert elektriker. Uvedkommende personer må ikke oppholde seg innenfor sakseløfterens arbeidsområde. Sikkerhet Sakseløfteren må ikke installeres/brukes på underlag av asfalt. Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter før sakseløfteren brukes. Gå ikke fra betjeningsenheten mens sakseløfteren fortsatt er i bevegelse. Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler på sakseløfteren. Hold føttene borte fra sakseløfteren når den senkes. Kun personer med nødvendig kunnskap om sakseløfteren og dens funksjon skal bruke den. Ha ikke på deg løstsittende klær, skjerf, smykker etc. som kan sette seg fast i bevegelige deler på sakseløfteren. For å unngå uforutsette uhell med sakseløfteren, se til at omgivelsene er rene og ryddige, og at det ikke finnes noe som forstyrrer håndteringen. Sakseløfteren er kun beregnet for løfting av hele kjøretøyet. Vekten må ikke overskride sakseløfterens kapasitet. Se alltid til at sakseløfterens hydrauliske sperreanordninger er innkoblet før du begynner å arbeide nær eller under det oppløftede kjøretøyet. Fjern aldri sikkerhetsanordninger fra sakseløfteren. Bruk ikke sakseløfteren dersom en sikkerhetsanordning er skadet eller mangler. Gyng ikke kjøretøyet når det er oppløftet ved hjelp av sakseløfteren; fjern heller ikke tunge komponenter fra kjøretøyet slik at vekten forskyves. Kontroller jevnlig sakseløfterens deler med henblikk på bevegeligheten til alle bevegelige deler, og på at de to hydraulisk synkroniserte plattformene løftes samtidig. Sørg for jevnlig vedlikehold. Om noe unormalt skulle inntreffe, stans umiddelbart bruken av sakseløfteren, og kontakt nærmeste forhandler eller kyndig serviceperson. Senk sakseløfteren til sitt laveste nivå, og husk på å slå av strømmen (strømtilførselen) ved service og vedlikehold. Ingen deler på sakseløfteren må modifiseres uten tillatelse fra produsent. Om sakseløfteren ikke skal brukes på en 6. OVERSiktSBILDE Betjeningsenhet Oppkjøringsrampe Hjulsett (ekstra tilbehør) Plattform Ramme med X-profil Hydraulikksylinder Sikkerhetsanordning 18

19 god stund, gjør følgende: -- Koble fra strømtilførselen. -- Tøm oljetanken. -- Smør alle bevegelige deler med hydraulikkolje. Lydnivå Lyden (støynivået) som avgis fra sakseløfteren, må ikke overskride 75 db. For at risikoen for støyskader skal unngås, bør det installeres en støydetektor i sakseløfterens arbeidsområde. b. Åpne trekassen og ta ut kraftenheten. 7. installasjon 7.1 Forberedelser før montering a. Fjern alt emballsjemateriale, og se etter på pakklisten, vedlegg 1, at ingen deler mangler. b. Finn fram følgende verktøy og utstyr: Elektrisk drill U-nøkler Skrutrekkere Skiftenøkler Gaffeltruck eller annet løftehjelpemiddel c. Kontroller gulvunderlaget Sakseløfteren skal plasseres på et jevnt og fast betonggulv med en styrke på minst 3000 psi, en planhetstoleranse på høyst 5 mm og en tykkelse på minst 200 mm. Om betonggulvet er nylagt, må det i tillegg herde i minst 28 dager. 7.2 Spesielle sikkerhetsforskrifter for montering Alle hydrauliske koblinger må være ordentlig tilkoblet for å unngå oljelekkasje. Alle boltforbindelser må være ordentlig strammet. Ved testing av løfteren skal det ikke være et kjøretøy plassert på plattformen, bruk en annen belastning. 7.3 Montering Trinn 1. Plasser den mekaniske og hydrauliske enheten på valgt monteringssted. Les bruksanvisningen før neste trinn. a. Les merkingen på emballasjen, og plasser delene på installasjonsstedet som vist på bildet. c. Klipp av nylonbåndene, og ta ned støtfangerne. d. Dra ut alle slanger og kabler. Trinn 2. Koble hydraulikkslangen til pumpeenheten med egnet skiftenøkkel (forsikre deg om at slangeenden er ren). a. Fjern støvbeskyttelsen på koblingene for hydraulikkslangene på hydraulikkblokken og den røde støvbeskyttelsen på hydraulikkslangens kobling. 19

20 b. Koble den første hydraulikkslangen til pumpeenheten. c. Koble den andre hydraulikkslangen på samme måte. Trinn 5. Koble luftslangen a. Skru av mutteren på trykkluftventilen som vist på bilde. Trinn 3 Fyll på hydraulikkolje OBS! Oljetanken må ikke fylles helt opp. Fyll tanken kun til ca. 80 %, omtrent 8 liter hydraulikkolje. Fordi hastigheten for heving/ senking av sakseløfteren vanligvis er avhengig av hydraulikkoljens densitet, bør det brukes hydraulikkolje 46 når omgivende middeltemperatur er høyere enn +18 C, og hydraulikkolje 32 når omgivende middeltemperatur er lavere enn +18 C. b. Før mutteren på luftslangen, og koble slangen på ventilen. Skru til mutteren. c. Koble luftslange til kompressor. Trinn 6. Koble luftslange til kompressor. Trinn 7. Koble enheten til strømnettet. Les og følg maskinskiltets spesifikasjoner før tilkobling. Trinn 8. Fjern treklossene Trinn 4 Koble kabler a. Koble elkablene mellom løfter og kraftenhet i samsvar med nummermarkeringen på hver kabel. a. Trykk på OPP-knappen for å heve plattformen og skru ut bolten som holder treklossen fast på bunnplaten. 20

21 Art b. Trykk på NED-knappen for å senke plattformen til passe posisjon. Plasser gummiputer på en gaffeltruck, og løft deretter til bunnplaten er løsnet fra treklossene. Trinn 10. Prøveløft med belastning ikke kjøretøy! OBS! Lasten som sakseløfteren belastes med, må ikke overstige 2500 kg. Bruk ikke kjøretøy for denne testen. Dette punktet er svært viktig, fordi det innebærer at du må kontrollere at oljeslanger og trykkluftslanger er ordentlig tilkoblet. Slangetilkoblingene er godkjent om det ikke er forekommer lekkasje eller unormal lyd når de er testet 2 eller 3 ganger. c. Fjern treklossene og senk gaffeltrucken. Trinn 11. Kontroll etter installasjon a. Kontroller følgende punkter: Kontrollpunkt JA NEI Er begge plattformer på samme nivå? Er oljeslangene ordentlig tilkoblet? Er eltilkoblingene korrekt utført? Lekker ventilene på pumpeenheten? 8. BRUK 8.1 Sikkerhetsforskrifter ved bruk Kontroller samtlige oljeslangetilkoblinger. Sakseløfteren skal kun brukes dersom det ikke forekommer oljelekkasje. Sakseløfteren må ikke brukes dersom det er noen feil på dens sikkerhetsanordninger. Sakseløfteren må ikke løfte eller senke Trinn 9. Sett på fotbeskytter på hver side. 21

22 kjøretøy der tyngdepunktet ikke er sentrert over sakseløfterens plattformer. Bruker og andre tilstedeværende personer må befinne seg på behørig avstand fra sakseløfteren ved løfting og senking. Når plattformen er løftet til ønsket høyde, slå straks av strømmen for å hindre eventuell feilaktig håndtering av uaktsom person. Pass på at sakseløfterens sikkerhetslåsing er innkoblet før eventuelt arbeid igangsettes under kjøretøyet, og at ingen personer befinner seg under kjøretøyet ved løfting og senking. 8.3 Forløp for sakseløfterens funksjon Start Vri hovedbryteren til posisjon ON Trykk inn OPP-knappen 8.2 Betjeningsenhet Motoren driver tannhjulpumpen. Sylindernes stempel driver plattformen oppover. Sakseløfterens plattformer er løftet opp. Start Vri hovedbryteren til posisjon ON Trykk inn NED-knappen, og sakseløfterens plattformer løfter for å slippe den pneumatiske sikkerhetslåsingen. 1. HOVEDBRYTER (Power switch) 2. INDIKATORLAMPE (Power indicator) 3. OPP-knapp (UP) 4. NED-knapp (DOWN) 5. NØDSTOPP (Emergency stop) Deretter senkes plattformene. 22

23 8.4 Håndtering Løfting 1. Sørg for å ha lest og forstått bruksanvisningen før du begynner å bruke sakseløfteren. 2. Kjør opp kjøretøyet slik at det sentreres over sakseløfterens to plattformer. 3. Plasser de fire gummiputene under kjøretøyets løftepunkter, og forsikre deg om at kjøretøyets tyngde havner på de fire gummiputene. 4. Hold betjeningsenhetens OPP-knapp inntrykt til de fire gummiputene berører løftepunktene på kjøretøyet. 5. Fortsett å holde OPP-knappen inntrykt slik at kjøretøyet løftes opp en tanke fra bakken, og kontroller igjen at kjøretøyet er sikkert plassert på løfteren. 6. Når kjøretøyet er løftet opp til ønsket høyde, kontroller nok en gang at alle sikkerhetsaspekter er iakttatt før vedlikehold eller service på kjøretøyet igangsettes. 7. Trykk inn nødstoppknappen og slå av strømmen. Senking 1. Slå på strømmen. Slipp nødstoppknappen til strømindikatoren lyser. 2. Trykk på NED-knappen for å senke løfterens plattformer. Plattformene heves først ca. 5 cm for å frigjøre den pneumatiske sikkerhetslåsingen. 3. Kjør forsiktig kjøretøyet av sakseløfterens plattformer. Senking av sakseløfteren i nødsituasjon (ingen strøm) Dersom den pneumatiske sikkerhetslåsingen ikke har kommet i inngrep: a. Bind opp sikkerhetslåsingens tenner på begge sider ved hjelp av et tau; dra tauet oppover for å låse opp sikkerhetslåsingens tenner. b. Når sikkerhetslåsingens tenner er opplåst, løsne manuelt magnetkjernen på hydraulikkpumpens elektromagnetiske ventil. Dersom den pneumatiske sikkerhetslåsingen har kommet i inngrep: a. Skru av tilkoblingen (motsatt side mot oljeutløpet) for å kunne koble til en håndpumpe (ekstra tilbehør). b. Koble håndpumpen (ekstra tilbehør) til sakseløfterens hydrauliske enhet. Trykk ned håndpumpens håndtak for å løfte sakseløfterens plattformer og dermed løsne sikkerhetslåsingens tenner. 23

24 Dersom du følger vedlikeholdsrutinene, vil sakseløfteren fungere på en normal og sikker måte. Intervallet for sakseløfterens rutinemessige vedlikehold avhenger av tilstand og brukstid. 9.2 Ukentlig kontroll Kontroller fleksibiliteten til bevegelige deler på sakseløfteren. Kontroller tilstanden til løfterens sikkerhetsanordninger. Kontroller hydraulikkoljens nivå i oljetanken. Oljenivået er tilstrekkelig dersom sakseløfc. Bind opp sikkerhetslåsingens tenner på begge sider ved hjelp av et tau, og dra opp sikkerhetslåsingens tenner. Følgende deler/posisjoner må smøres: Nr. Beskrivelse 1 Lite styrehjul 2 Rotoraksel 3 U-formet blokk 4 Sikkerhetsaksel 5 Rotoraksel på oljetank 6 Glidevogn d. Bruk en nøkkel og løsne magnetkjernen på hydraulikkpumpens elektromagnetiske ventil for å senke plattformene. 9. STELL ADVARSEL! Reparasjoner skal kun utføres av kvalifisert personal. Trekk støpselet ut av stikkontakten, og koble fra trykkluften før vedlikehold. 9.1 Daglig kontroll ADVARSEL! Utfør alltid daglig kontroll før bruk, ellers kan det oppstå alvorlig fysisk og materiell skade. Før bruk, bedøm (ved å se etter og lytte) hvorvidt den pneumatiske sikkerhetslåsingen har hektet i ordentlig. Kontroller at oljeslangene er ordentlig tilkoblet, og at det ikke forekommer oljelekkasje. Kontroller det elektriske systemet. Kontroller at oljepluggene er ordentlig skrudd til. Kontroller at sikkerhetslåsingens tenner og blokk passer sammen. 24

25 terens to plattformer kan løftes til høyeste nivå, ellers er oljenivået ikke tilstrekkelig. Kontroller at oljepluggene er ordentlig skrudd til. 9.3 Månedlig kontroll Kontroller at oljepluggene er ordentlig skrudd til. Kontroller tettheten i det hydrauliske systemet, og stram eventuelle lekkende koblinger. 9.4 Årlig kontroll Tøm oljetanken og kontroller hydraulikkoljens kvalitet. Vask og rengjør oljefilteret. 9.5 Feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK TILTAK Motoren starter ikke. Motoren går, men løfteren beveger seg ikke oppover. Plattformene synker sakte etter at de er løftet opp. Sakseløfteren løfter for sakte. Sakseløfteren senkes for sakte. Løse kabeltilkoblinger. Brent motor. Grensebryteren er skadet eller kabeltilkoblingen er løs. Feil rotasjonsretning på motoren. Overstrømmingsventilen har løsnet eller satt seg fast. Hydraulikkpumpen er skadet. Lavt oljenivå. Oljeslangen er løs. Bufferventilen har løsnet eller satt seg fast. Oljeslangen lekker. Oljesylinderen tetter ikke. En ventil lekker. Oljefilteret er tilstoppet. Oljenivået er for lavt. Overstrømmingsventilen er ikke justert til riktig posisjon. Hydraulikkoljen er for varm (over 45 C). Sylindertetningen er slitt. Hastighetsventilen går tregt. Hydraulikkoljen er tilsmusset. Sikkerhetsventilen er tilstoppet. Oljeslangen er klemt. Kontroller og utbedre. Skift ut motoren. Juster eller skift ut grensebryteren eller koble til kabeltilkoblingen. Kontroller kabeltilkoblinger. Rengjør eller juster ventilen. Skift ut pumpen. Fyll på olje. Stram. Rengjør eller juster den. Skift ut slangen. Skift ut tetningen. Kontroller ventilene; rengjør eller skift. Rengjør eller skift. Fyll på olje. Juster posisjonen. Skift ut oljen. Skift ut tetningen. Rengjør eller skift ut ventilen. Skift hydraulikkoljen. Rengjør ventilen. Skift ut oljeslangen. 10. AVFALLSHÅNDterinG EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) 11. VEDLEGG Vedlegg 1. Pakkliste Benevnelse Antall Mekanisk løfteanordning 1 Fotbeskytter 2 Hydraulisk system 1 Unbrakoskrue, M8 x 12 4 Gummipute 4 Olje Kassert hydraulikkolje skal håndteres som miljøfarlig avfall. Oljen må ikke tømmes i avløpet, men leveres til innsamlingssted for farlig avfall. 25

26 Vedlegg 2. Figur med mål Vedlegg 4. Hydraulisk system Vedlegg 3. Diagram for pneumatisk system 1. Drivsylinder 2. Ekstra sylinder 3. Elektrisk avlastningsventil 4. Hastighetsventil, senking 5. Motor 6. Kobling 7. Tannhjulpumpe 8. Singelventil 9. Overstrømmingsventil 10. Sikkerhetsventil 11. Bufferventil Vedlegg 5. Krav til mål og vekt for kjøretøy som skal løftes Lufttilførsel A C B D E F G 1. Luftfilter 2. Pneumatisk ventil 3. Pneumatisk sylinder for hovedplattform 4. Pneumatisk sylinder for støtteplattform Modell A (mm) B (mm) C (mm) D (tonn) E (tonn) F (tonn) G (tonn) 8803B ,8 1,2 1,2 1,8 26

27 Vedlegg 6. Pumpe Pumpeventiler Elektrisk avlastningsventil Singelventil Overstrømmingsventil Oversiktsbilde Nr. Beskrivelse Antall 1 Motor 1 2 Hydraulisk blokk 1 3 Overstrømmingsventil 1 4 Kobling 2 5 Bufferventil 1 6 Oljerør, inn 1 7 Oljefilter 1 8 Hastighetsventil 1 9 Oljetilkobling 1 10 Elektrisk avlastningsventil 1 11 Singelventil 1 12 Tannhjulpumpe 1 13 Oljetank 1 14 Oljetanklokk 1 15 Oljerør, ut 1 Hastighetsventil Bufferventil 27

28

29 Saksinostin 3 tonnia 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. MERKINTÄ 4. KÄYTTÖKOHTEET 5. TURVALLISUUSTIEDOT 6. YLEISKUVA 7. ASENNUS 8. KÄYTTÄMINEN 9. HOITO 10. JÄTTEIDENKÄSITTELY 11. LIITE 1. JOHDanto Tässä ohjekirjassa annetaan tärkeää tietoa koneen käytöstä ja siihen liittyvistä turvallisuusriskeistä ym. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan ohjekirja ennen tuotteen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin varoituksiin: VAROITUS! Vakavan onnettomuuden vaara. HUOMIO! Lievän henkilö- tai materiaalivahingon vaara. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. tekniset tiedot Yleinen kuvaus Saksinostin saa käyttövoimansa sähköhydraulisesta järjestelmästä. Hammaspyöräpumppu pumppaa hydrauliöljyä molempiin hydraulisylintereihin, joihin kiinnitetyt männät nostavat nostoalustoja. Saksinostimessa on kaksinkertaiset turvatoiminnot. Hydraulijärjestelmässä on turvatoiminto (sisäiset varoventtiilit), joka keskeyttää laskemisen ja estää alustaa putoamasta nopeasti alas, jos hydrauliletku tai -liitos pettää. Lisäksi nostimessa on pneumaattinen turvalukitus. Pneumaattinen turvalukitus Tekniset tiedot Nostokapasiteetti: tonnia Nosto-/laskuaika: noin 30 s Suurin nostokorkeus: mm Alustan pituus: mm Alustan leveys: mm Alustojen välinen etäisyys: mm Kokonaispituus: mm Kokonaisleveys: mm Päälleajokorkeus: mm Kompressoriliitäntä: kg/cm² Sähköliitäntä: V, 50 Hz, 1 vaihe Paino: Noin 500 kg Lattiavaatimuksena tasainen ja kiinteä betoni: Paksuus > 200 mm Tasaisuustoleranssi < 5 mm Lujuus > 3000 psi 29

30 3. MerkintÄ Saksinostimen vaarasymbolit ja tarrat sisältävät tärkeitä turvallisuustietoja. Ne on pidettävä puhtaina ja vaihdettava, jos ne kuluvat ja häviävät. Vaaran symboli 7: Älä keinuta ajoneuvoa, kun se on nostettu nostimella. Vaaran symboli 1: Aseta auto rinnakkain. Vaaran symboli 8: Älä nosta saksinostinta, kun ajoneuvo on vain toisen nostoalustan päällä. Vaaran symboli 2: Lue käyttöohje perusteellisesti ennen nostimen käyttämistä. Vaaran symboli 9: Irrota mahdolliset lisätuet ajoneuvon alta ennen sen laskemista alas. Vaaran symboli 3: Saksinostinta saavat käyttää vain henkilöt, joilla on riittävät tiedot saksinostimesta ja sen toiminnoista. Vaaran symboli 10: Poistu heti nostimen luota, jos ajoneuvo on vaarassa pudota alas. Siirry riittävän kauas nostimesta, kun ajoneuvo lasketaan alas. Vaaran symboli 4: Pidä työpiste siistinä ja vapaana vieraista esineistä, jotka voivat vaikuttaa nostamiseen. Vaaran symboli 11: Nostimen turvalaitteisiin ei saa tehdä muutoksia. Vaaran symboli 5: Älä työskentele tai seiso nostettavan tai laskettavan ajoneuvon alapuolella. Vaaran symboli 12: Pidä kädet ja jalat loitolla paikoista, joissa voi olla puristumisen vaara, kun nostinta nostetaan tai lasketaan. Vaaran symboli 6: Varmista, että ajoneuvon paino on jakautunut tasaisesti nostimen molempien nostoalustojen päälle. 30 Vaaran symboli 13: Ohjauslaitteessa on korkea jännite! Älä koske jännitteisiin osiin!

31 4. KÄyttÖKOHteet Saksinostinta saa käyttää vain autojen ja muiden ajoneuvojen nostamiseen. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Saksinostin on tarkoitettu esimerkiksi levy-, rengas- ja jarrukorjaustöihin, joissa ei tarvita suurta nostokorkeutta. Älä koskaan ylitä saksinostimen suurinta nostokykyä. 5. TURValliSUUSTIEDOT 5.1 Turvallisuusohjeet Kelpoisuus Saksinostinta saavat käyttää vain henkilöt, joilla on riittävät tiedot saksinostimesta ja sen toiminnoista. Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Saksinostimen työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Turvallisuus Saksinostinta ei saa asentaa asfaltoidulle alustalle eikä käyttää tällaisella alustalla. Lue turvallisuusohjeet kokonaan ja ymmärrä ne ennen saksinostimen käyttämistä. Älä poistu ohjauslaitteen luota, kun saksinostin liikkuu. Pidä kädet ja jalat loitolla saksinostimen liikkuvista osista. Pidä jalat poissa saksinostimen luota, kun sitä lasketaan alas. Saksinostinta saavat käyttää vain henkilöt, joilla on riittävät tiedot saksinostimesta ja sen toiminnoista. Älä käytä esimerkiksi koruja, kaulahuivia tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua saksinos- 6. YLEISKUVA timen liikkuviin osiin. Varmista saksinostinonnettomuuksien välttämiseksi, että työskentelyalue on siisti ja hyvin siivottu eikä mikään ei häiritse käyttämistä. Saksinostinta saa käyttää vain kokonaisen ajoneuvon nostamiseen, jos sen paino ei ylitä saksinostimen nostokykyä. Varmista ennen työskentelyä nostetun ajoneuvon alla tai lähellä, että saksinostimen hydrauliset lukituslaitteet on kytketty. Älä koskaan irrota turvalaitteita saksinostimesta. Älä käytä saksinostinta, jos turvalaitteet ovat vahingoittuneet tai niitä puuttuu. Älä keinuta ajoneuvoa, kun se on nostettu saksinostimella. Älä poista siitä mitään raskaita osia, ettei painopiste siirry. Tarkista säännöllisesti, että saksinostimen kaikki osat liikkuvat ja että kaksi hydraulisesti synkronoitua alustaa nousevat samanaikaisesti. Varmista, että laitetta huolletaan säännöllisesti. Jos jotain epänormaalia ilmenee, lopeta heti saksinostimen käyttäminen ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltokorjaajaan. Laske saksinostin huollon tai kunnossapidon ajaksi alimpaan asentoon. Muista katkaista virransyöttö. Saksinostimen osiin ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa. Jos saksinostin on pitkään käyttämättä, on tehtävä seuraavat toimet: -- Katkaise virransyöttö. -- Tyhjennä öljysäiliö. -- Rasvaa kaikki liikkuvat osat hydrauliöljyllä. Ohjausyksikkö Päälleajoramppi Pyöräsarja (lisävaruste) Alusta X-profiililla varustettu runko Hydraulisylinteri Turvalaite 31

32 Äänitaso Saksinostimen tuottama ääni (melutaso) ei saa olla yli 75 db. Melun aiheuttamien vammojen välttämiseksi on suositeltavaa asentaa melutunnistin saksinostimen työskentelyalueelle. 7. ASENNUS 8.2 Valmistelut ennen asennusta a. Poista kaikki pakkausmateriaali ja tarkista pakkauslistasta (liite 1), ettei osia puutu. b. Ota seuraavat työkalut ja välineet esille: Sähkökäyttöinen porakone Lenkkiavaimia Ruuvitalttoja Jakoavaimia Haarukkatrukki tai muu nostoapuväline c. Tarkista lattia-alusta Saksinostin on asetettava tasaisella ja kiinteälle betonilattialle, jonka on kestettävä vähintään 3000 psi. Tasaisuustoleranssi saa olla enintään 5 mm. Paksuuden on oltava vähintään 200 mm. Jos betonilattia on vasta valettu, sen on annettava kovettua vähintään 28 päivää. 7.2 Erityiset turvallisuusohjeet asennusta varten Kaikkien hydrauliliitäntöjen tulee olla tiiviitä öljyvuotojen välttämiseksi. Kaikkien pulttiliitosten on oltava kunnolla kiristettyjä. Nostimen koekäytön aikana alustalla ei saa olla ajoneuvoa. Käytä muuta painoa. 7.3 Asentaminen Vaihe 1. Aseta mekaaninen ja hydraulinen yksikkö asennuspaikalle. Lue ohjekirja ennen seuraavaa vaihetta. a. Lue merkinnät pakkauksista ja aseta osat asennuspaikalle kuvan mukaisesti. c. Katkaise nailonhihnat ja laske puskurit alas. d. Vedä kaikki letkut ja kaapelit ulos. Vaihe 2. Yhdistä hydrauliletku pumppuyksikköön sopivalla jakoavaimella (tarkista, että letkun pää on puhdas). a. Irrota pölysuojat hydrauliletkujen liittimistä hydraulilohkossa ja punainen pölysuoja hydrauliletkun liittimestä. b. Yhdistä ensimmäinen hydrauliletku pumppuyksikköön. b. Avaa puulaatikko ja ota voimayksikkö esille. 32

33 Vaihe 5. Yhdistä ilmaletku a. Avaa paineilmaventtiilin ruuvi kuvan mukaisesti. c. Yhdistä toinen hydrauliletku samalla tavalla. b. Pujota mutteri ilmaletkuun ja yhdistä letku venttiiliin. Kiristä mutteri. Vaihe 3 Täytä hydrauliöljyä HUOMIO! Öljysäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Täytä säiliö vain noin 80 % täyteen, noin 8 litraa hydrauliöljyä. Saksinostimen nosto- ja laskunopeus vaihtelee tavallisesti hydrauliöljyn tiheyden mukaan. Siksi on suositeltavaa käyttää hydrauliöljyä 46, jos ympäristön keskilämpötila on yli +18 C, tai hydrauliöljyä 32, jos keskilämpötila on alle +18 C. c. Yhdistä ilmaletku kompressoriin. Vaihe 6. Yhdistä ilmaletku kompressoriin. Vaihe 7. Liitä yksikkö pistorasiaan. Lue arvokilven tiedot ennen liittämistä ja noudata niitä. Vaihe 8. Poista puupalikat Vaihe 4 Yhdistä kaapelit a. Yhdistä sähkökaapelit nostimen ja voimayksikön välille kaapelien numeromerkintöjen mukaisesti. a. Nosta nostoalustaa painamalla YLÖSpainiketta ja irrota pultti, jolla puupalikka on kiinnitetty pohjalevyyn. 33

34 Art b. Laske nostoalusta sopivaan asentoon painamalla ALAS-painiketta. Aseta kumityynyt haarukkatrukkiin ja nosta, kunnes pohjalevy irtoaa puupalikoista. Vaihe 10. Tee koenosto kuorman kanssa ei ajoneuvolla! HUOMIO! Saksinostimen avulla ei saa nostaa yli 2500 kg painavaa kuormaa. Älä käytä ajoneuvoa tässä testissä. Tämä kohta on erittäin tärkeä, sillä sen avulla tarkistetaan, onko öljy- ja paineilmaletkut yhdistetty kunnolla. Letkuliitokset hyväksytään, jos vuotoja ei ole eikä epänormaalia ääntä kuulu 2 3 koekäyttökerran jälkeen. c. Irrota puupalikat ja laske haarukkatrukki. Vaihe 11. Tarkistus asennuksen jälkeen a. Tarkista seuraavat kohdat: Tarkistuskohde KYLLÄ EI Ovatko molemmat nostoalustat samalla tasolla? Onko öljyletkut yhdistetty kunnolla? Onko sähköliitännät tehty oikein? Vuotavatko pumppuyksikön venttiilit? 8. KÄYTTÄMINEN 8.1 Turvallisuusohjeet käytön aikana Tarkista kaikki öljyletkuliitännät. Saksinostinta saa käyttää vain, jos siinä ei ole öljyvuotoja. Saksinostinta ei saa käyttää, jos sen turvalaitteissa on vikaa. Saksinostimella ei saa nostaa eikä laskea ajoneuvoja, joiden painopiste ei ole saksinostimen nostoalustojen keskellä. Käyttäjän ja muiden henkilöiden tulee olla riittävän kaukana saksinostimesta nostamisen ja laskemisen aikana. Kun nostoalusta on nostettu halutulle Vaihe 9. Asenna jalkasuojukset molemmille puolille. 34

35 korkeudelle, katkaise virta, ettei joku muu vahingossa käytä saksinostinta. Varmista, että saksinostimen turvalukitus kytketään ennen työn aloittamista eikä kukaan ole ajoneuvossa, kun sitä nostetaan tai lasketaan. 8.2 Ohjauslaite 8.3 Saksinostimen toimintojen kulku Käynnistys Käännä pääkatkaisin ON-asentoon Paina YLÖS-painiketta Moottori käyttää hammaspyöräpumppua. Sylinterin mäntä liikuttaa nostoalustaa ylöspäin. Saksinostimen nostoalusta on nostettu ylös. Käynnistys Käännä pääkatkaisin ON-asentoon 1. PÄÄKATKAISIN (Power switch) 2. MERKKIVALO (Power indicator) 3. YLÖS-painike (UP) 4. ALAS-painike (DOWN) 5. HÄTÄPYSÄYTYS (Emergency stop) Paina ALAS-painiketta, jolloin saksinostimen nostoalustat nousevat ja vapauttavat pneumaattisen turvalukituksen. Tämän jälkeen nostoalustat lasketaan. Tämän jälkeen nostoalustat lasketaan. 35

36 8.4 Käyttäminen Nostaminen 1. Lue ja ymmärrä käyttöohjeet, ennen kuin aloitat saksinostimen käytön. 2. Aja ajoneuvo saksinostimen molempien alustojen keskelle. 3. Aseta neljä kumityynyä ajoneuvon nostokohtien alle. Varmista, että ajoneuvon paino tulee neljän kumityynyn päälle. 4. Pidä ohjauslaitteen YLÖS-painiketta painettuna, kunnes neljä kumityynyä osuu ajoneuvon nostokohtiin. 5. Pidä YLÖS-painiketta edelleen painettuna, jotta ajoneuvo nousee vähän matkaa. Tarkista, että ajoneuvo on turvallisesti nostimen päällä. 6. Kun ajoneuvo on nostettu halutulle korkeudelle, käyttäjän on vielä kerran tarkistettava, että kaikki turvallisuusvaatimukset täyttyvät ennen ajoneuvon kunnossapito- tai huoltotöiden aloittamista. 7. Paina hätäpysäytyspainike alas ja katkaise virta. Laskeminen 1. Kytke virta. Vapauta hätäpysäytyspainike, kunnes virran merkkivalo palaa. 2. Laske nostoalustat alas painamalla ALASpainiketta. Nostoalustat nousevat aluksi noin 5 cm pneumaattisen turvalukituksen vapauttamiseksi. 3. Aja ajoneuvo varovasti pois saksinostimen alustojen päältä. Nostimen laskeminen hätätilanteissa (sähkökatko) Jos pneumaattinen turvalukitus ei ole ottanut kiinni : a. Sido molempien puolien turvalukitushampaat köyteen. Vedä köyttä ylöspäin, kunnes turvalukitushampaat irtoavat. b. Kun turvalukituksen hampaat on irrotettu, irrota hydraulipumpun sähkömagneettisen venttiilin magneettisydän käsin. Jos pneumaattinen turvalukitus on ottanut kiinni : a. Ruuvaa irti liitäntä öljyn ulostulon vastakkaiselta puolelta, jotta voit yhdistää saksinostimeen käsipumpun. (Lisävaruste.) b. Yhdistä käsipumppu (lisävaruste) saksinostimen hydrauliyksikköön. Nosta saksinostimen nostoalustoja painamalla käsipumpun kahvaa. Tällöin turvalukituksen hampaat hellittävät. 36

37 Kunnossapitorutiineja noudattamalla saksinostin toimii oikein ja turvallisesti. Saksinostimen kunnossapitoväli vaihtelee sen kunnon ja käyttämistiheyden mukaan. c. Sido turvalukitushampaat köyteen. Vedä turvalukitushampaita ylöspäin. Seuraavat osat/kohdat on voideltava Nro Kuvaus 1 Pienempi ohjauspyörä 2 Roottorin akseli 3 U-muotoinen lohko 4 Turva-akseli 5 Öljysäiliön roottorin akseli 6 Luistovaunu b. Irrota hydraulipumpun sähkömagneettisen venttiilin magneettisydän kiintoavaimella. Nostoalustat laskeutuvat. 9. HOITO VAROITUS! Vain valtuutettu henkilöstö saa tehdä korjaustöitä. Irrota pistoke pistorasiasta ja kytke paineilma pois päältä ennen huoltoa. 9.1 Päivittäinen tarkistus VAROITUS! Suorita päivittäinen tarkistus aina ennen käyttöä vakavien omaisuus- ja henkilövahinkojen välttämiseksi. Tarkista ennen käyttämistä katsomalla ja kuuntelemalla, että pneumaattinen turvalukitus on kiinnittynyt oikein. Tarkista, että öljyletkut on yhdistetty oikein eikä öljyvuotoja esiinny. Tarkista sähköjärjestelmä. Tarkista, että öljytulpat on kiristetty oikein. Tarkista, että turvalukitus kiinnittyy ja että lohkot sopivat yhteen. 9.2 Viikoittainen tarkistus Tarkista saksinostimen liikkuvien osien liikkuvuus. Tarkista nostimen turvalaitteiden kunto. Tarkista hydrauliöljyn määrä öljysäiliössä. Öljyä on riittävästi, jos saksinostimen molemmat nostoalustat voidaan nostaa ylimpään asentoon. Muussa tapauksessa öljyä on liian vähän. Tarkista, että öljytulpat on kiristetty oikein. 37

38 9.3 Kuukausittainen tarkistus Tarkista, että öljytulpat on kiristetty oikein. Tarkista hydraulijärjestelmän tiiviys. Kiristä mahdolliset vuotavat liitokset. 9.4 Vuositarkistus Tyhjennä öljysäiliö ja tarkista hydrauliöljyn laatu. Pese ja puhdista öljynsuodatin. 9.5 Vianetsintä ONGELMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE Moottori ei käynnisty. Moottori käy, mutta nostin ei nouse. Nostoalustat laskeutuvat hitaasti alas itsestään, kun ne on nostettu ylös. Saksinostin nostaa liian hitaasti. Saksinostin laskeutuu liian hitaasti. Löysät johtoliitännät. Moottorin käämit ovat palaneet. Rajakytkin on vaurioitunut tai johtoliitäntä on löysällä. Moottori pyörii väärään suuntaan. Ylivirtausventtiili on irronnut tai juuttunut kiinni. Hydraulipumppu on vahingoittunut. Alhainen öljytaso. Öljyletku on löysällä. Puskuriventtiili on irronnut tai juuttunut kiinni. Öljyletku vuotaa. Öljysylinteri ei ole tiivis. Vuoto venttiilissä. Öljynsuodatin on tukossa. Öljyä on liian vähän. Ylivirtausventtiiliä ei ole säädetty oikeaan asentoon. Hydrauliöljy on liian kuuma (yli 45 C). Sylinterin tiiviste on kulunut. Nopeusventtiili takertelee. Hydrauliöljy on likaista. Varoventtiili on tukossa. Öljyletku on puristuksissa. Tarkista ja korjaa. Vaihda moottori. Säädä tai vaihda rajakytkin tai yhdistä johtoliitäntä. Tarkista johtoliitännät. Puhdista tai säädä venttiili. Vaihda pumppu. Lisä öljyä. Kiristä. Puhdista tai säädä se. Vaihda letku. Vaihda tiiviste. Tarkista venttiilit. Puhdista tai vaihda. Puhdista tai vaihda. Lisä öljyä. Säädä asento. Vaihda öljy. Vaihda tiiviste. Puhdista tai vaihda venttiili. Vaihda hydrauliöljy. Puhdista venttiili. Vaihda öljyletku. 10. JÄTTEIDENKÄSittely ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Öljy Käytöstä poistettua hydrauliöljyä on käsiteltävä ympäristölle vaarallisena jätteenä. Öljyä ei saa kaataa viemäriin. Se on toimitettava vaarallisten jätteiden keräykseen. 11. liite Liite 1. Pakkauslista Nimike Lukumäärä Mekaaninen nostolaite 1 Jalkasuojus 2 Hydraulijärjestelmä 1 Kuusiokoloruuvi, M8 x 12 4 Kumityyny 4 38

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

TS 350 FD. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug

TS 350 FD. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug TS 350 FD Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag for bygg og anlegg 10/03 - Nr 543071765 Käyttö- ja

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA TS 500 M TS 600 M S DK NO FI Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag til bygg og anlegg Käyttö- ja

Lisätiedot

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping CG 200 S Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere 11/04 Nr. 543071769 - K - Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping Käyttö- ja huolto-ohje Lattiahiomakone

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. J O N S E R E D S E R V I C E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Lisätiedot

HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original

HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original FI TEKNISET TIEDOT Moorrori: 230V~50Hz 2100W IP54 Halkaisuvoima:

Lisätiedot

Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning

Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning SE NO FI DK Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning Båndsav ARG 200 ARG 200 Plus ARG 220 Plus ARG 250 Standard ARG 250 ARG 250 Plus ARG 300 Standard

Lisätiedot

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN Bruksanvisning OPPVASKMASKIN NO SE FIN Norsk, 1 Svenska, 13 Suomi, 25 Innholdsfortegnelse Installasjon, 2-3 Plassering og nivellering Hydraulisk og elektrisk tilkobling Advarsler for første gangs vask

Lisätiedot

MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR

MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR XTP9 MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 400 Fra seire

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 2 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 3 Notice Magic Tea A6:Mise en page

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router M 8V2 M 8SA2 M8V2 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot