Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 41 Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä Erityisasiantuntijat suurin ammattiryhmä Helsingin työpaikkojen ammattirakenteelle on ominaista erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien korkea osuus. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan tutkimus-, kehittämis- ja soveltamistyöhön, artikkeleiden ja raporttien laatimiseen sekä opettamiseen, johtamiseen ja suunnitteluluun liittyvissä tehtävissä työskenteli pääkaupungissa kaikkiaan erityisasiantuntijaa vuonna Tämä oli neljännes kaupungin kokonaistyöpaikkamäärästä Helsingin seudulla erityisasiantuntijatyöpaikkoja oli Helsingin osuus alan kaikista työpaikoista oli neljännes ja Helsingin seudun osuus 40 prosenttia. Mm. ostamiseen, myyntiin, rahoitus- ja sijoitustoimintaan liittyvissä konsultointi-, suunnittelu-, markkinointi-, vahingontarkastus- sekä esimiestehtävissä työskenteli Helsingissä asiantuntijaa eli 22 prosenttia täällä työssä käyvistä. Koko Helsingin seudulla asiantuntijatyöpaikkoja oli Ammattiryhmän työpaikoista viidennes sijaitsi Helsingissä ja 35 prosenttia Helsingin seudulla. Kolmanneksi merkittävimmän ammattiryhmän muodostivat palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät. Työntekijöiden tehtäviin sisältyy esim. matkustajien palvelua, ruokien ja juomien valmistamista, myymistä ja tarjoilua, avustamista sairaanhoidossa, terveyden- ja kauneudenhoitoa, ihmisten ja omaisuuden suojelua, lain ja järjestyksen ylläpitoa, tavaroiden esittelyä ja myymistä sekä työnjohtotehtäviä. Kaikkiaan tähän palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöiden ammattiryhmään lukeutui työntekijää eli 15 prosenttia alueella työssä käyvistä. Ryhmän työpaikoista 15 prosenttia sijaitsi Helsingissä ja 27 prosenttia Helsingin seudulla. Kuvio 1. Työpaikat ammattiryhmittäin Helsingissä ja Helsingin seudulla Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 9 Muut työntekijät 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 6 Tuntematon, sotilaat ja maanviljelijät Helsinki Muu Helsingin seutu Työpaikat, lkm Tiedustelut Puhelin Juha Suokas, puh. (09) (09) Tilaukset ja jakelu Puh. (09) Julkaisija Helsingin kaupunki, tietokeskus Osoite Julkaisujen myynti PL 5500, 0099 Helsingin kaupunki Tietokeskuksen kirjasto, puh. (09) Virtuaalinen kirjakauppa ISSN X (verkossa) 1

2 Kuvio 2. Työpaikat ammattiryhmittäin Helsingissä II-neljännes, liukuva vuosikeskiarvo (Indeksi 2006 I-neljännes=100) Erityisasiantuntijat Johtajat ja ylimmät virkamiehet Ammatit yhteensä Asiantuntijat Rakennus-, korjaus-, prosessi-, kuljetus- ja muut työntekijät 4-5 Toimisto-, asiakaspalvelu-, palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Indeksi, 2006/I=100 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmään lukeutui työntekijää eli 12 prosenttia työpaikkamäärästä. Alan kaikista työllisistä 12 prosentilla oli työpaikka Helsingissä Helsingin seudun osuuden ollessa 38 prosenttia eli henkeä. Viidenneksi merkittävin ammattiryhmän muodostivat johtajat ja ylimmät virkamiehet työpaikkamäärällä. Johtajien ja ylimpien virkamiesten osuus Helsingin kokonaistyöpaikkamäärästä oli kahdeksan prosenttia. Helsingin seudulla ammattiryhmän työpaikkamäärä oli Kaikista ylemmän johtotason työpaikoista 27 prosenttia sijaitsi Helsingissä ja 45 prosenttia Helsingin seudulla. Työpaikkamäärän muutos ammattiryhmittäin Helsingissä Edellä esitetyt tiedot kuvaavat vuoden 2005 lopun tilannetta. Vaikka talous- ja työllisyystilanne on huomattavasti muuttunut ovat työpaikkamäärällä mitattuna ammattiryhmien voimasuhteet säilyneet ennallaan. Suuret ammattiryhmät, erityisasiantuntijat ja asiantuntijat, ovat kasvattaneet työpaikkamääräänsä nopeimmin. Työpaikkamäärän muutosta ammattiryhmittäin voidaan kuvata Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietojen avulla. Kuviossa kaksi on esitetty pääluokkatasolla, osia pääluokista kuitenkin yhdistellen, vuoden 2005 lopun jälkeen tapahtuneita muutoksia aina vuoden 2009 toiseen neljännekseen asti. Kuvaajat on piirretty ammattiryhmittäin vuosikeskiarvotiedoista. Erityisasiantuntijatyöpaikkojen määrä on vuoden 2005 lopusta kasvanut ryhmistä nopeimmin ja lukuun ottamatta, osittain vuosiin osunutta, tasaantumisvaihetta tendenssi jatkui aina vuoden 2009 toiseen neljännekseen asti. Vuoden 2006 alusta vuoden 2009 puoleenväliin ryhmän työpaikkamäärä on kasvanut viidenneksellä 1. Toiseksi nopeimmin kasvoi johtajien ja ylimpien virkamiesten määrä, kasvun ollessa 15 prosenttia tarkastelujaksolla. Asiantuntijoiden määrä kasvoi seitsemällä prosentilla huolimatta vuoden 2006 loppuun ja vuosien 2007/2008 vaihteeseen osunutta laskua. Miesvaltaisten rakennus-, prosessi- ja kuljetusammattiryhmien (pääluokat 7 9 yllä) työpaikkamäärä nousi vauhdilla vuoden 2007 lopulta aina vuoden 2008 puoleen väliin, jonka jälkeen työpaikkamäärä kääntyi jyrkkään laskuun. Ryhmän kokonaistyöpaikkamäärä on samaa tasoa kuin kolme vuotta aiemmin. Naisvaltaisilla aloilla, toimisto-, palvelu-, myynti ja hoitotyöntekijät (pääluokat 4 5), työpaikkamäärä on ollut tasaisessa laskussa 2006 alkuun osuneen kasvukauden jälkeen. Alan kokonaistyöpaikkamäärä on laskenut viidellä prosentilla. Kokonaistyöpaikkamäärän kasvu oli vastaavana aikana kahdeksan prosenttia. 1 Muutos on laskettu liukuvasta vuosikeskiarvosta 2

3 Elinkeinorakenteen ja ammattirakenteen erikoistuminen Seuraavassa tarkastellaan Helsingin toimialarakenteen ja ammattirakenteen erikoistumista suhteessa koko Suomeen käyttäen analyysivälineenä ns. sijaintiosamääriin perustuvia toimialoittaisia ja ammattiryhmittäisiä indeksejä 2. Edellä on jo tullut jo esille, että erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus kaikista Helsingin työpaikoista oli korkea eli 46 prosenttia. Vastaava osuus koko maassa Kuvio 3. Helsingin toimialoittaiset erikoistumisalat suhteessa koko maahan; sijaintiosamäärät indeksin, koko maa =100 Kv. järjestöt ja ulkomaiset edustustot Mainospalvelu Rahoitustoiminta Tietojenkäsittelypalvelu Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi Tutkimus ja kehittäminen Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoim. Kustantaminen ja painaminen Muut palvelut liike-elämälle Posti- ja teleliikenne Järjestötoiminta Vesiliikenne Julkinen hallinto Tukkukauppa Turvallisuus- ja siivouspalvelut Liikennettä palv. toim. ja matkatoimistot Työnvälitys ja henkilöstön hankinta Majoitus- ja ravitsemistoiminta Sijaintiosamäärä (indeksi) jäi 34 prosenttiin. Helsingin osuus näiden kahden ammattiryhmän kokonaistyöpaikkamäärästä oli 22 prosenttia, kun kaikista maan työpaikoista vastaava osuus oli 17 prosenttia. Näin voidaan todeta, että näiden erityisosaajien työpaikat ovat vahvasti keskittyneet maamme pääkaupunkiin. Tämä johtuu pitkälti siitä, että Helsingin elinkeinorakenteelle on 2 Sijaintiosamäärä on laskettu toimialan/ammattiryhmän työpaikkamäärätiedolle. Se kuvaa toimialan tai ammattiryhmän työpaikkamääräosuutta Helsingissä suhteutettuna saman ryhmän työpaikkamääräosuuteen koko maassa. Kun tällä tavalla laskettu suhdeluku muunnetaan indeksiksi, se saa arvon 100, jos toimialan/ammattiryhmän työpaikkaosuus on Helsingissä yhtä suuri kuin koko maassa. Jos indeksin arvo on suurempi kuin 100, Helsinki on erikoistunut kyseiseen toimialaan tai kyseisen ammattiryhmän työpaikat ovat yleisempiä täällä kuin koko maassa keskimäärin. Kuvioihin on poimittu ne toimialat/ammattiryhmät, joilla erikoistumisindeksin arvo ylittää 120 eli alat, joiden työpaikkaosuus alueella on vähintään 20 % suurempi kuin koko maassa. Erikoistumisindeksi on laskettu Tilastokeskuksen 2005 työssäkäyntitilastosta. tunnusomaista erikoistuminen pitkälle erikoistuneisiin palvelualoihin ja pääsääntöisesti näillä aloilla taas työtehtävien hoito edellyttää ammatissa toimivilta korkeaa ammattitaidon tasoa sekä pitkälle menevää erikoistumista yhdistettynä useimmiten vielä korkeaan koulutustasoon. Helsingin, maamme ainoan metropolialueen ytimen, toimialoittaisessa erikoistumisprofiilissa korostuvat pitkälle erikoistuneet palvelualat, jotka useasti lukeutuvat informaatiosektorin palvelu- ja sisältötuotantoaloihin. Mainosalan työpaikoista yli puolet sijaitsi pääkaupungissamme. Tietojenkäsittelyalan, konsultointipalvelujen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä informaatiosektorin tavaratuotantoalaan kuuluvan graafisen teollisuuden työpaikoista yli kolmannes sijaitsi Helsingissä. Elinkeinoelämän kehityksen ja tehokkuuden kannalta merkittävän rahoitustoiminnan samoin kuin liike-elämälle tukitoimintoja tarjoavien henkilöstönhankinta-, turvallisuus- ja siivouspalveluja tarjoavien alojen työpaikat ovat myös voimakkaasti keskittyneet tänne. Helsinki toimii myös erittäin vahvana virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan (mm. informaatiosektoriin kuuluvat tv-, elokuva- ja videotoiminta) keskittymänä. Helsingillä on myös erittäin vahva rooli maan logistisena keskuksena, joka on paitsi kansallinen tietoliikenteen ja kuljetuksen solmukohta myös kansainvälisen henkilö- ja tavaraliikenteen portti. Tähän liittyen tukkukauppa, liikennettä palvelevat toiminnat (mm. matkatoimistoala), posti- ja teleliikenne ja ravitsemistoiminta ovat vahvasti Suomessa keskittyneet pääkaupunkiin. Tämän lisäksi Helsinki toimii päätöksenteko-, hallinto- ja lobbauskeskuksena, mitä ilmentää julkisen hallinnon, järjestötoiminnan sekä kansainvälisten järjestöjen toiminnan keskittyminen alueelle. Vuoden 2005 lopulla kuviossa 4 esitetyillä erikoistumisaloilla työskenteli yli henkeä, mikä oli yli puolet Helsingin kokonaistyöpaikkamäärästä. Seuraavaksi tarkastellaan ammatillista erikoistumisprofiilia tarkemmin erikoistumistoimialoilla (kuvio 4). Ei ole yllätys, että erityisasiantuntija- ja asiantuntijatyöpaikkojen osuus toimialan työpaikoista oli korkein tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, missä neljä viidestä työpaikoista kuului näihin ammattiryhmiin. Tietojenkäsittelypalveluissakin osuus nousi lähes yhtä korkealle. Lainopillisissa ja taloudellisissa konsultointipalveluissa samoin kuin mainosalalla osuus nousi kahteen kolmasosaan.virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalveluissa sekä julkisen hallinnon sektoreilla osuus lähenteli 60 prosenttia. Sen sijaan majoitus- ja ravitsemuspalveluissa sekä turvallisuus- ja siivouspalveluissa osuus jäi viiteen prosenttiin. Kaikilla muilla 3

4 Kuvio 4. Eri ammattiryhmien osuus Helsingin erikoistumistoimialojen työpaikoista 2005 Tutkimus ja kehittäminen Tietojenkäsittelypalvelu Mainospalvelu Lainop. ja taloud. konsultointi Virkistys-, kulttuuri- ja urheilu Julkinen hallinto Tukkukauppa Graafinen teollisuus Järjestötoiminta Muut palvelut liike-elämälle Kv. järjestöt Kaikki toimialat yhteensä Posti- ja teleliikenne Rahoitustoiminta Liikenn. palv. Toiminta Vesiliikenne Työnvälitys ja henkil. hankinta Turvallisuus- ja siivouspalvelut Majoitus- ja ravitseminen 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 0,6,9 Muut ryhmät ja tuntematon 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet % elinkeinotoiminnan erikoistumisaloilla osuus nousi yli viidenneksen. Lisäksi edellä mainitsemattomia aloja, joilla erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus työpaikoista on korkea, olivat koulutus (osuus 79 prosenttia), tekninen palvelu ja testaus (71 prosenttia), elektroniikkateollisuus (66 prosenttia) sekä terveydenhuoltopalvelut (60 prosenttia). Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden osuus oli korkein rahoitussektorilla, missä lähes puolet (46 prosenttia) työpaikoista kuului toimisto- ja asiakaspalvelujen luokkaan. Liikennettä palvelevissa toiminnoissa (mm. matkatoimistoala) sekä posti- ja teleliikenteessä vastaava osuus oli noin kolmannes. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöiden osuus puolestaan oli korkein hotellija ravitsemusalalla. 2 Tilastotieteen erityisasiantuntijat 1 Mainos- ja tiedotusjohtajat 3 Radio- ja tv-tarkkailijat 2 Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat 1 Ylimmät virkamiehet 2 Matematiikan erityisasiantuntijat 2 Ekonomistit 1 Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat 2 Toimittajat, kirjailijat ym. 3 Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat 4 Maksujenperijät 2 Muut lainopilliset erityisasiantuntijat 2 Tanssitaiteilijat 1 Järjestöjen johtajat 5 Konduktöörit, rahastajat ym. 2 Biologit, kasvitiet., eläintieteilijät ym. 3 Tilastonlaatijat, haastattelijat ym. 3 Taidealan asiantunt., kuvaussiht. ym. 4 Matkatoimistovirkailijat 2 Näyttelijät ja ohjaajat 3 Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät 2 Tilintarkastajat, kamreerit ym. 3 Muut liike-elämän palvelujen välit. 2 Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit 2 Julkisen alan erityisasiantuntijat 4 Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt 1 Tietotekniikkajohtajat 2 Henkilöstösuunnittelijat ym. 3 Viihdemuusikot, laulajat, tanssijat ym. 2 Arkistonh. ja museoalan erityisasiant. 2 Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat 2 Kuvatait., taideteol. alan suunnit. ym. 3 Vahinkotark. ja huutokaupanp. 2 Tietotekniikan erityisasiantuntijat 3 Johdon siht., osastosiht. ym. 5 Valvojat ja vartijat 2 Muut terveydenh. Erityisasiant. 1) Ammatin edessä oleva numero viittaa ammattiluokituksen pääryhmään. Kuvio 5. Helsingin ammatilliset erikoistumisalat 1) suhteessa koko maahan; sijaintiosamäärät indeksin, koko maa = Sijaintiosamäärä (Indeksi) 4

5 Helsingin työpaikkojen ammatilliset erikoistumisalat Edellä tarkasteltiin ammattirakennetta ammattiluokituksen pääryhmätasolla eräillä Helsingin elinkeinotoiminnan menestyksen ja kehityksen kannalta tärkeillä aloilla. Entä mitkä ovat sitten ne ammatit, jotka nousevat kärkeen ammatillisessa erikoistumisessa, kun otetaan huomioon kaikkien toimialojen kokonaistyöpaikkamäärä? Jälleen käytämme apuna sijaintiosamääriin perustuvaa indeksiä. Kuviossa 5 on esitetty ammatit, joilla sijaintiosamääräindeksin arvo ylitti 200 eli ammattiryhmään kuuluvien osuus kaikista työpaikoista oli vähintään kaksinkertainen koko maahan verrattuna. Helsingin työpaikkarakenteessa erikoistumisaste oli korkein tilastotieteen erityisasiantuntijoiden kohdalla, joilla työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista oli lähes nelinkertainen verrattuna koko maahan. Muita kahdenkymmenen kärkeen kuuluvia erityisasiantuntija-ammatteja olivat yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat, matematiikan erityisasiantuntijat, ekonomistit, toimittajat, lainopilliset erityisasiantuntijat, tanssitaiteilijat, biologit, sekä näyttelijät. Kaikkiaan kuviossa 6 esiintyvistä 37 ammateista 18 kuului erityisasiantuntijoiden ryhmään. Johtajista ja ylimmistä virkamiehistä kärkeen sijoittuivat mainos- ja tiedotus- sekä yrityspalveluyritysten johtajat samoin kuin ylimmät virkamiehet ja ärjestöjen johtajat. Asiantuntijakärkijoukon muodostavat tv-tarkkailijat, arvopaperikauppiaat, tilastonlaatijat sekä taidealan asiantuntijat. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöistä mukaan mahtuvat maksujen perijät ja matkatoimistovirkailijat sekä palvelu- ja myyntihenkilöstön puolelta konduktöörit ja rahastajat. Suurimmat työllistäjät Aiemmin tuli ilmi, että erikoistumisammattien osuus työpaikoista Helsingin erikoistumistoimialoilla oli korkea. Erikoistumisalojen ja tässä tapauksessa myös erikoistumisammattien harjoittajien työpanoksen kysynnästä merkittävä osa tulee alueen ulkopuolelta muualta maasta tai ulkomailta. Erikoistumisaloilla (toimialat ja ammatit) on ratkaiseva merkitys alueen talouden kannalta, sillä merkittävät kasvu- ja supistumisimpulssit tulevat alueelle kerrannaisvaikutuksineen pääasiassa niiden kautta. Erikoistumisalat ja -ammatit eivät aina ole suurimpia työllistäjiä. Erikoistumisammattien vastapainona ovat pääasiassa paikallisia aloja ja niissä työskentelevä henkilöstö, joiden Kuvio 6. Työpaikat Helsingissä työntekijän ammatin 1) ja sukupuolen mukaan 2005 (30 eniten työllistävää ammattia) 5 Myyjät ja tuote-esittelijät 3 Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit 4 Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym. 2 Tietotekniikan erityisasiantuntijat 9 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat 3 Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 2 Julkisen alan erityisasiantuntijat 5 Perushoitajat, lähihoitajat ym. 2 Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiant. 8 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 4 Muut toimistotyöntekijät 7 Rakennustyöntekijät ym. 3 Myynnin ja rahoituksen esimiehet 5 Tarjoilutyöntekijät 2 Toimittajat, kirjailijat ym. 4 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 3 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym. 4 Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit 3 Kirjanpitäjät ym. 2 Tilintarkastajat, kamreerit ym. 3 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. 5 Lastenhoitotyöntekijät 1 Myynti- ja markkinointijohtajat 9 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 2 Lääkärit 7 Koneasentajat ja -korjaajat 5 Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet 2 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat 5 Kokit, keittäjät ja kylmäköt 3 Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat Miehet Naiset Työpaikat, lkm 1) Ammatin edessä oleva numero viittaa ammattiluokituksen pääryhmään. 5

6 asiakaskunta koostuu pääasiassa oman alueen asukkaista, yrityksistä. Tällaisia aloja on mm. vähittäiskauppa ja terveydenhoito. Seuraavassa tarkastellaan mitkä ovat merkittävimmin työllistävät ammattialat Helsingissä. Kuviossa 6 on esitetty 30 eniten työllistävää ammattia Helsingissä. Aiemmin on tullut ilmi, että johtajien, erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden (luokituksen pääluokat 1 3) merkitys työllistäjinä oli vahvan korostunut esim. tarkasteltaessa erikoistumisammatteja. Erikoistuneimpien 37 ammatin joukkoon lukeutui vain viisi pääryhmien 4 9 (toimisto-, palvelu, rakennus-, prosessi- ja muut työntekijät) ammattia. Eniten työllistävien 30 ammatin joukosta tämän ryhmän ammatteja oli kuitenkin jo puolet. Helsingissä suurimmat ammattiryhmät koostuvat kaupan- ja hoiva-alojen työntekijöistä. Kaksi suurinta ryhmää ovat myyjät ja tuote-esittelijät ( työpaikkaa) sekä myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit ( työpaikkaa). Sihteerin ammatissa samoin kuin tietotekniikan erityisasiantuntija-ammateissa toimi henkeä. Sairaala-, hoito- ja keittiöapulais- sekä siivousammateissa työskenteli henkeä. Sairaanhoitajien määrä oli Leipänsä perus- ja lähihoitajina ansaitsi henkeä. Ammatit edelleen eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan useat ammattiryhmät ovat edelleen eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan. Kuviossa 6 havaittiin, että kymmenen eniten työllistävän ammatin joukkoon lukeutui viisi perinteisesti naisenemmistöistä ammattiryhmää: Myyjät, sihteerit, sairaala- ja hoitoapulaiset, sairaanhoitajat sekä perus- ja lähihoitajat. Kaikissa näissä ryhmissä naisten osuus koko ammattiryhmästä ylitti 70 prosenttia. Miesvaltaisista, 70 prosentin säännöllä laskettuna, aloista kymmenikköön kuuluivat vain tietotekniikan erityisasiantuntijat sekä moottoriajoneuvojen kuljettavat. Entä mitkä olivat eniten nais- ja miesvaltaiset alat? Ammattiryhmistä vahvimmin naisvaltaiset alat olivat kätilöt ja hammashuoltajat, joissa naisten osuudet työllisistä olivat vastaavasti 99 prosenttia ja 98 prosenttia. Lastentarhanopettajista ja ylihoitajista 95 prosenttia oli naisia. Kuvio 7. Naisvaltaisimmat ammatit Helsingissä 2005, naisten osuus % Kätilöt Hammashuoltajat Lastentarhanopettajat Ylihoitajat ja osastonh. Ravitsemusalan asiantuntijat Lastenhoitotyöntekijät Sairaanhoitajat Vaatturit, pukuomp. ja hatunt. Johdon siht., osastosiht. ym. Siht., tekstinkäs. ym. % Kymmenen miehisimmän alan joukkoon lukeutui peräti kuusi konepaja-, valimotyöntekijä-, asentaja- ja korjaaja-ammattia. Miesvaltaisin ala oli ohutlevysepät, joista 99,8 prosenttia oli miehiä. Myös alusten konepäälliköistä ja konemestareista yli 99 prosenttia oli miehiä ja linjaasentajien ja - korjaajien kohdalla osuus oli 98 prosenttia. Hitsaajista ja sotilaista vain vajaa kolme prosenttia oli naisia. Kuvio 8. Miesvaltaisimmat ammatit Helsingissä 2005, miesten osuus % Ohutlevysepät Alusten konepääl. ja konemestarit Linja-asentajat ja -korjaajat Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Sotilaat Maanrak.- ym. koneiden kuljettajat Konetekniikan asiantuntijat Koneasentajat ja -korjaajat Rakennustyöntekijät ym. Sepät, työkalunt. ja koneenaset. % Monet alat riippuvaisia muualla kuin Helsingissä asuvasta työvoimasta Seuraavassa tarkastellaan Helsinkiin sisään suuntautuvaa työmatkaliikennettä ammateittain. Kaikista Helsingissä työssä käyvistä 42 prosenttia asuu jossain toisessa kunnassa. Pääkaupungin yritysten ja muiden yhteisöjen palveluksessa leipänsä ansaitsevista 12 prosenttia asui Espoossa, 11 prosenttia Vantaalla ja vajaa prosentti Kauniaisissa. Helsingin seudun kehyskuntien osuus oli 10 prosenttia muun maan osuuden ollessa yhdeksän prosenttia. Ammattiryhmittäin on suuria eroja pendelöinnissä. Kahdessa ammattiryhmässä yli puolet täällä työssä käyvistä on ulkopaikkakuntalaisia ja näin ollen myös 6

7 Kuvio 9. Ammattiryhmät, joissa työntekijöistä yli puolet asuu Helsingin ulkopuolella. 7 Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym. 8 Kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät 3 Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat 5 Matkustuspalvelutyöntekijät 8 Veturin- ja moottorivaununkuljettajat 3 Komisariot ja ylikonstaapelit 8 Työkoneiden kuljettajat 3 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat 7 Koneasentajat ja -korjaajat 1 Asiantuntijajohtajat 7 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 9 Kaivos- ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät 1 Järjestöjen johtajat 8 Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät 7 Rakennustyöntekijät ym. 8 Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat 2 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat 7 Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden asentajat ja korjaajat 2 Tietotekniikan erityisasiantuntijat 3 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym. 1 Tuotanto- ja linjajohtajat 3 Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat 0 Sotilaat 4 Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 7 Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat 3 Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat 7 Painopinnan valmistajat, tekstiilipainajat ym Prosenttia työpaikoista maksavat veronsa johonkin toiseen kuntaa. Sekä johtajista ja ylimmistä virkamiehistä että rakennus, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä 52 prosentilla työmatka suuntautuu yli Helsingin rajojen. Asiantuntija-ammateissa osuus nousi 47 prosenttiin. Erityisasiantuntijat, toimisto- ja asiantuntijatyöntekijät sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijät pendelöivät tänne samassa suhteessa kuin työssä käyvät keskimäärin. Sen sijaan palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät samoin kuin ammattiryhmän muut työntekijät (siivoukseen, jätehuoltoon, keittiö- ja pesulatyöhön, rakennusteollisuuteen, kuljetus- ja rahdinkäsittelyyn liittyviä avustavia tehtäviä hoitavat henkilöt) käyvät muita ammattiryhmiä yleisemmin työssä kotikaupungissaan. Kuviossa 9 on esitetty 30 ammattia, joissa vain vajaa puolet työntekijöistä asuu Helsingissä. Eniten muualta tulevasta työvoimasta on riippuvainen kaivostyöntekijöiden ja panostajien ammattiryhmä, jossa vajaa viidennes työntekijöistä on helsinkiläisiä. Liikenteen toimialan ammattilaiset ovat myös ahkerimpia sukkuloijia. Kansi- ja konemiehistöstä, meri- ja satamaliikenteen päälliköistä, matkustuspalvelutyötekijöistä ja veturinkuljettajista prosenttia oli vieraspaikkakuntalaisia. Järjestyksen ja yleisen turvallisuuden ylläpito on myös vahvasti toisaalla asuvien käsissä, kun komisarioista ja ylikonstaapeleista kaksi kolmasosaa asuu pääkaupungin ulkopuolella. Helsinkiläisten rakennusyritysten työntekijöistä vain vajaa puolet oli pääkaupungin asukkaita. Rakennusten viimeistelytyöntekijöistä, rakennusalan avustavista työntekijöistä sekä rakennustyöntekijöistä 54 prosenttia oli ei-helsinkiläisiä. Vaikka arkkitehtipalveluyritysten työpaikat ovat keskittyneet tänne, niin täällä työssä käyvistä arkkitehdeistä ja muista tekniikan erityisammattilaisista yli puolet oli perustanut kodin muualle. Kuvio 10. Espoossa asuvien osuus Helsingin työpaikoista ammattialoittain (alan osuus Helsingin työpaikoista vähintään 15 prosenttia) Asiantuntijajohtajat Pääj. ja toimitusj. Lainop. erityisasiant. Pienyrit. johtajat Tuotanto- ja linjaj. Arkkit. ja muut tekn. erityisasiant. Tietot. erityisasiantuntijat Lääk., proviis. ja muut terv. huoll. Liike-el. ja järjestöal. Erityisasiant. Fysiikan ja kemian erityisasiant. Ylimmät virkamiehet Tietot. tukih., operaattorit ym. Ylihoitajat ja osastonhoitajat Osuus Helsingin työpaikoista, % 7

8 Kuvio 11. Vantaalla asuvien osuus Helsingin työpaikoista ammattialoittain (alan osuus Helsingin työpaikoista vähintään 15 prosenttia) Painajat, jälkik. ja paperit. teol. Valm. Painop. valmistajat, tekstiilipainajat ym. Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat Rakennusten viimeistelytyöntekijät Koneasentajat ja -korjaajat Elint. ja tupakkat. teolliset valmistajat Lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät Komisariot ja ylikonstaapelit Sähkö-, elektron.- ja tietol.lait. asent. ja korj. Tullivir., raja- ja meriv., verovalm. ym. Teollisuust. kokoonpanijat Kemiant. prosessinhoitajat Tekstiili-, turkis- ja nahkat. teol. valm. Kulj. ja varastoinnin toimistot Osuus Helsingin työpaikoista, % Kuntien välillä on suuret erot kun tarkastellaan Helsinkiin pendelöintiä ammattiryhmittäin. Seuraavassa (kuviot 10-13) on eritelty Espoon, Vantaa, Helsingin seudun kehysalueen ja muun maan osalta ammatit, joissa em. kuntien asukkaiden osuus Helsingin työpaikoista ylittää 15 prosenttia 3. Varsinkin Espoon osalta profiili eroaa huomattavasti muista alueista. Helsingissä toimivien yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat ovat yleisesti valinneet asuinpaikakseen pääkaupungin läntisen naapurin. Pääjohtajista ja asiantuntijajohtajista reilu viidennes sekä pienyritysten johtajista sekä tuotanto- ja linjajohtajistakin lähes viidennes asuu Espoossa. Lainopillisten-, arkkitehtialojen ja tietotekniikan erityisasiantuntijoilla osuus oli prosentin välillä. Kaikkiaan näiden 14 ammatin joukkoon valikoitui viisi johtajatason, seitsemän erityisasiantuntija ja kaksi asiantuntija-ammattia. Jos espoolaisten osalta pendeliammatteihin lukeutui ammattiluokituksen lähinnä johto- ja erityisasiantuntijatason ammattia, niin Vantaan osalta kuvio on täysin erinäköinen. Siinä korostuvat rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijöiden samoin kuin prosessi ja kuljetustyöntekijöiden ammatit. Kaikkiaan 14 ammatin joukkoon lukeutui vain kaksi asiantuntija-ammattia. Eniten vantaalaisia ammattilaisia työskenteli lähinnä graafisen teollisuuden piiriin laskettavissa painajan ja painopinnan valmistajien ammateissa, joissa heidän osuutensa Helsingin työpaikoista oli viidennes. Myös sepillä ja rakennusten viimeistelytyöntekijöillä osuus lähenteli viidennestä. Helsinkiläispoliisin komisarioista ja ylikonstaapeleista 16 prosenttia asuu Vantaalla. Kehyskunnissa erottuu seitsemän ammattiryhmää, missä vaadittu 15 prosentin työpaikkaosuus täyttyy. Kärkeen nousevat liikenteeseen liittyvät alat eli veturinkuljettajat ja matkustuspalvelutyöntekijät 31 ja 19 prosentin osuuksin. Komisarioista ja ylikonstaapeleista reilu neljännes asuu kehyskunnissa. Muualla kuin Helsingin seudulla asuvien osalla korostuvat kehysaluettakin enemmän liikenteen toimialan ammattien korkeat osuudet työpaikoista. Kansi- ja konemiehistöstä kaksi kolmasosaa, meri- ja lentoliikenteen päälliköistä puolet sekä matkustuspalvelutyöntekijöistä kolmasosa asuu Helsingin ulkopuolella. Korkeat osuudet selittyvät sillä, että työnteko näissä ammateissa tapahtuu esim. ulkomaaliikenteessä purjehtivilla aluksilla ja kuitenkin työntekijä kiinnitetään helsinkiläiseen toimipaikkaan. Sotilaista ja järjestöjen johtajista viidenneksellä on kotikunta Helsingin seudun ulkopuolella. Kuvio 12. Helsingin seudun kehyskunnissa asuvien osuus Helsingin työpaikoista ammattialoittain (alan osuus Helsingin työpaikoista vähintään 15 prosenttia) Veturin- ja moottorivaununkulj. Komisariot ja ylikonstaapelit Matkustuspalvelutyöntekijät Turvallisuuden ja laadun tark. Rakennusten viimeistelytyönt. Koneasentajat ja -korjaajat Rakennustyöntekijät ym. Kansi- ja konemi. ym. vesil. työnt. Kaivost., panostajat, kivenh. ym. Meri-, lento- ja satamal. pääll. ja ohj. Voimal., vesil. ym. koneenhoitajat Matkustuspalvelutyöntekijät Työkoneiden kuljettajat Kaivos- ja raken.al. ym. alojen av. työnt. Veturin- ja moottorivaununkuljettajat Sotilaat Järjestöjen johtajat Puunj. ja paperinv. prosessityönt. Maa- ja metsätaloust. asiant. Turvallisuuden ja laadun tark. Katu- ja kotimyyjät ym Osuus Helsingin työpaikoista, % Kuvio 13. Muualla maassa asuvien osuus Helsingin työpaikoista ammattialoittain (alan osuus Helsingin työpaikoista vähintään 15 prosenttia) Poisluettuna alat, joiden työllistävä vaikutus vähäinen (alle 100 työpaikkaa Helsingissä). Osuus Helsingin työpaikoista, % 8

9 Laatuseloste Aineisto: Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2005 työssäkäyntitilastosta tuotettuun erillistulostukseen. Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä (työllisiä) henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin. Henkilön toimiala (elinkeino) määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipaikalle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle Tilastokeskuksen vuoden 2002 toimialaluokituksen (TOL 2002) mukaisesti. Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota henkilö tekee riippumatta hänen ammattiasemastaan (palkansaaja - yrittäjä), koulutuksestaan tai työpaikan toimialasta. Niinpä tehtaassa työskentelevän tekstinkäsittelijän ammatti on sama kuin virastossa työskentelevän tekstinkäsittelijän, jos heidän työtehtävänsä vaativat samaa ammattitaitoa. Ammattiryhmän määräytyminen perustuu työtehtävien laatuun, vaativuuteen ja ammattitaitoon, joka on hankittu työssä tai koulutuksen kautta. Ammattitiedon ensisijaisia lähdeaineistoja ovat työsuhteisiin perustuvat hallinnolliset rekisterit. Valtion palveluksessa oleville ammattinimikkeet on saatu valtion palvelurekistereistä, kunnan palveluksessa oleville kuntien henkilörekisteristä ja yksityisen sektorin palveluksessa oleville työnantajajärjestöjen tiedoista, jotka saadaan tilaston käyttöön palkkatilaston kautta. Muita työsuhderekistereitä ovat muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin aineistot. Palkkatilaston yksityisen sektorin aineistosta puuttuvat muun muassa yritysten ylin johto, alle viisi henkeä työllistävät yritykset sekä yritykset, joiden päätoimialana ovat maa-, metsä- ja kalatalous. Näitä puutteita on paikattu erillisillä ammattitiedusteluilla, joka on tehty suorana tiedonkeruuna yrityksille. Noin kymmenelle prosentille työllisistä ammatti on jouduttu kuitenkin päättelemään työpaikan toimialan, henkilön koulutuksen ja iän sekä mahdollisten edellisten vuosien ammattitietojen perusteella. Ammattiluokituksena on käytetty vuoden 2001 ammattiluokitusta. Vuosia koskevat ammattitiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen otospohjaisesta työvoimatutkimuksesta ja eivät ole suoraan vertailukelpoisia työssäkäyntitilaston kanssa. 9

10 Työpaikat Helsingissä, Pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudulla ja koko maassa ammatin mukaan 2005 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa Kaikki yhteensä Johtajat ja ylimmät virkamiehet Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Ylimmät virkamiehet Järjestöjen johtajat Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat Pääjohtajat ja toimitusjohtajat Tuotanto- ja linjajohtajat Maa- ja metsätalouden johtajat Teollisuuden tuotantojohtajat Rakennusalan tuotantojohtajat Kaupan ym. johtajat Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat Siivousa. ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat Asiantuntijajohtajat Talous- ja hallintojohtajat Henkilöstöjohtajat Myynti- ja markkinointijohtajat Mainos- ja tiedotusjohtajat Osto- ja varastopäälliköt Tietotekniikkajohtajat Tutkimus- ja kehitysjohtajat Muut asiantuntijajohtajat Pienyritysten johtajat Pienyritysten johtajat Pienten maa- ja metsätalousyritysten johtajat Pienteollisuuden johtajat Rakennusalan pienyritysten johtajat Kaupan ym. alojen pienyritysten johtajat Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat Kulj., varast. ja tietoliik.pienyritysten johtajat Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat Siivousa. ja kauneudenhoitoa.ym. pienyrit. johtajat Muut pienyritysten johtajat Erityisasiantuntijat Matemaattis-luonnontieteel. ja tekniikan erityisasiantuntijat Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat Fyysikot ja astronomit Meteorologit Kemistit Geologit ja geofyysikot Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat Matematiikan erityisasiantuntijat Tilastotieteen erityisasiantuntijat Tietotekniikan erityisasiantuntijat Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat

11 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 2141 Talonrakennusalan erityisasiantuntijat Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat Sähkötekniikan erityisasiantuntijat Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat Konetekniikan erityisasiantuntijat Puunjalost. ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat Vuoriteollisuuden prosessitekniikan erityisasiantuntijat Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat Muut tekniikan erityisasiantuntijat Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym Farmakologit, patologit ym Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat Lääkärit Hammaslääkärit Eläinlääkärit Proviisorit Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat Ylihoitajat ja osastonhoitajat Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yliopisto- ja korkeakouluopettajat Aineenopettajat ja lehtorit Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat Ammattikork. ja ammatillisten oppilaitosten opettajat Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat Luokanopettajat Lastentarhanopettajat Erityisopettajat Muut opetusalan erityisasiantuntijat Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat Tarkastajat ja opetusmenetelmien erityisasiantuntijat Opinto-ohjaajat Muiden alojen erityisasiantuntijat Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat Tilintarkastajat, kamreerit ym Henkilöstösuunnittelijat ym Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat Lainopilliset erityisasiantuntijat Asianajajat ja syyttäjät Tuomioistuinlakimiehet Muut lainopilliset erityisasiantuntijat Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Kirjastonhoitajat, informaatikot ym Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat Ekonomistit Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Historioitsijat ym

12 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 2444 Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit Sosiaalialan erityisasiantuntijat Toimittajat, taiteilijat ym Toimittajat, kirjailijat ym Kuvataitelijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat Tanssitaiteilijat Näyttelijät ja ohjaajat Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat Julkisen alan erityisasiantuntijat Asiantuntijat Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat Luonnontieteen tekniset asiantuntijat Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat Sähkötekniikan asiantuntijat Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat Konetekniikan asiantuntijat Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat Tekniset piirtäjät Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät Radio- ja tv-tarkkailijat Muut optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat Alusten konepäälliköt ja konemestarit Alusten päälliköt ja perämiehet Lentokapteenit ja -perämiehet Lento- ja satamaliikenteen ohjaajat Lentoturvallisuusteknikot ym Turvallisuuden ja laadun tarkastajat Rakennus- ja palotarkastajat Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat Laborantit ym Agrologit ja metsätalousteknikot Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa) Terveystarkastajat ja ympäristönsuojelutyöntekijät Ravitsemusalan asiantuntijat Optikot Hammashuoltajat Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym Seminologit ym Farmaseutit Luontaisparantajat

13 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 323 Sairaanhoitajat, kätilöt ym Sairaanhoitajat, kätilöt ym Kätilöt Liikenneopettajat ym Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat Vakuutusalan asiamiehet Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit Ostajat Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät Myynnin ja rahoituksen esimiehet Liike-elämän palvelujen välittäjät Kauppa-agentit Huolitsijat ja tullaajat Työnvälittäjät Muut liike-elämän palvelujen välittäjät Hallinnolliset toimihenkilöt Johdon sihteerit, osastosihteerit ym Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet Kirjanpitäjät ym Tilastonlaatijat, haastattelijat ym Tullivirkamiehet, raja- ja merivartijat, verovalmistelijat ym Tullivirkamiehet ja raja- ja merivartijat Verovalmistelijat ja -tarkastajat Sosiaaliturvatoimihenkilöt Komisariot ja ylikonstaapelit Sosiaalialan ohjaajat ym Taidealan asiantuntijat, viihdetaiteilijat, urheilijat ym Taidealan asiantuntijat, kuvaussihteerit ym Juontajat, kuuluttajat ym Viihdemuusikot, laulajat, tanssijat ym Klovnit, taikurit, akrobaatit ym Urheilijat, urheiluvalmentajat, -ohjaajat ym Seurakuntatyöntekijät Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Toimistotyöntekijät Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät Varastonhoitajat ym Raideliikenteen ohj. ja muut kuljetuksen toimistotyöntekijät Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit Muut toimistotyöntekijät

14 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 42 Asiakaspalvelutyöntekijät Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät Lipunmyyjät Posti- ja pankkitoimihenkilöt Bingo- ja kasinopelien hoitajat ym Panttilainaajat Maksujenperijät Muut asiakaspalvelutyöntekijät Matkatoimistovirkailijat Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat Puhelinvaihteenhoitajat ja hälytyspäivystäjät Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym Matkustuspalvelutyöntekijät Lentoemännät, purserit ym Konduktöörit, rahastajat ym Matkaoppaat ja matkanjohtajat Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet Kokit, keittäjät ja kylmäköt Tarjoilutyöntekijät Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym Lastenhoitotyöntekijät Perushoitajat, lähihoitajat ym Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym Apteekkien lääketyöntekijät ym Henkilökohtaisen palvelun työntekijät Kampaajat, parturit, kosmetologit ym Hautauspalvelutyöntekijät Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät Suojelu- ja vartiointityöntekijät Palomiehet Poliisit Vanginvartijat Valvojat ja vartijat Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät Mallit Myyjät ja tuote-esittelijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym Rakennustyöntekijät ym Rakennusten viimeistelytyöntekijät Kattoasentajat ja -korjaajat Lattianpäällystystyöntekijät Rappaajat Eristäjät Lasinasentajat Putkiasentajat Rakennussähköasentajat

15 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 7139 Muut rakennusten viimeistelytyöntekijät Maalarit ja rakennuspuhdistajat Maalarit Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym Muovaajat ja keernantekijät Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Ohutlevysepät Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Kaapelin- ja köysienasentajat Vedenalaistyöntekijät Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat Koneasentajat ja -korjaajat Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden asentajat ja korjaajat Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat Elektroniikkalaitteiden asentajat ja korjaajat Tietoliikenneasentajat ja -korjaajat Linja-asentajat ja -korjaajat Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät Hienomekaanikot Instrumentintekijät ja instrumenttiasentajat Soittimien tekijät ja virittäjät Jalokivi-, kulta- ja hopeasepät Savenvalajat, lasihyttityöntekijät ym Painopinnan valmistajat, tekstiilipainajat ym Latojat ja asemoijat Painopinnan valmistajat Kaivertajat ja syövyttäjät Valokuvalaboratorioiden työntekijät Kirjansitomotyöntekijät Silkki- ja tekstiilipainajat Muut valmistustyöntekijät Teurastajat, leipurit, meijeristit ym Teurastajat, kalankäsittelijät ym Leipurit ja kondiittorit Meijeristit, juustomestarit ym Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat Tupakkatuotteiden valmistajat Puutavaran käsittelijät, puusepät ym Puutavaran käsittelijät Huonekalu- ja koristepuusepät Konepuusepät Korin- ja harjantekijät ym Kutojat, vaatturit ym Kehrääjät, karstaajat ym Kutojat, neulojat ym Vaatturit, pukuompelijat ja hatuntekijät Turkkurit Leikkaajat ja mallimestarit Koru- ja muut tekstiiliompelijat

Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa!

Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2010 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Kaikilla

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Sulkava. Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Sulkava. Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Yhteenveto: Rekrytointitarve Vuoden 2008 lopussa Sulkavan kunnan henkilöstömäärä (KuEL+VEL ilman pelastushenkilöstöä)

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue, kuntakohtaiset laskelmat 27.9.2013 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue, kuntakohtaiset laskelmat 27.9.2013 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue, kuntakohtaiset laskelmat 27.9.2013 Heikki Miettinen Henkilöstötarpeen muutoksen ja eläköitymisen lukuohje (1) Laskelman perustana ovat palvelutarpeiden

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Vaasan selvitysalue, 7 kuntaa. 9.10.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Vaasan selvitysalue, 7 kuntaa. 9.10.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Vaasan selvitysalue, 7 kuntaa 9.10.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Keski-Savon selvitysalue 9.6.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Keski-Savon selvitysalue 9.6.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Keski-Savon selvitysalue 9.6.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen

Lisätiedot

Ammattiluokat, urbaanisuus ja asuminen

Ammattiluokat, urbaanisuus ja asuminen Ammattiluokat, urbaanisuus ja asuminen I Vaihtoehtoja suomalaiseen kaupunkiasumiseen Jukka Hirvonen Tiivistelmä Artikkelissa tarkastellaan ammattiluokkien asumisen urbaanisuutta Tilastokeskuksen alueellisten

Lisätiedot

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka?

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Ammatti Työttömiä Avoimia Montako hakijaa paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. 1152 84 13,71 Ajoneuvojen pesijät 6 9 0,67 Ajo-opettajat 53 25 2,12 Aliupseerit

Lisätiedot

Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007

Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007 1 Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007 1. Johdanto Raportti on tehty Tilastokeskuksen kuntasektorin palkka-aineiston avulla. Aineisto koostuu kuntien toimittamasta palkka-aineistosta johon

Lisätiedot

Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus suurin Uudellamaalla

Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus suurin Uudellamaalla Väestö 2012 Työssäkäynti 2010 Ammatti ja sosioekonominen asema Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus suurin Uudellamaalla Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Uudellamaalla oli maakunnista

Lisätiedot

AMMATTILUOKITUS 2005

AMMATTILUOKITUS 2005 AMMATTILUOKITUS 2005 TYÖMINISTERIÖ Työnvälitys ja työvoiman rekrytointi -tiimi OHJE 11.2.2005 AMMATTILUOKITUKSEN SOVELTAMISOHJE Sisällys: 1. Johdanto...1 2. Miksi ja mihin Pohjoismaista ammattiluokitusta

Lisätiedot

Työnantajien kokemuksia rekrytoinnista Kainuussa

Työnantajien kokemuksia rekrytoinnista Kainuussa Raportteja 20 2015 Työnantajien kokemuksia rekrytoinnista Kainuussa Kainuun TE-toimistoon avoimia työpaikkoja ilmoittaneiden työnantajien kokemuksia työntekijöiden rekrytoinnista TARJA PEITSAHO Työnantajien

Lisätiedot

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 Samu Lagerström KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 Samu Lagerström KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 3 2004 Samu Lagerström Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Samu Lagerström Suomen kulttuuri-

Lisätiedot

Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi. Sastamala

Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi. Sastamala Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi Sastamala 21.8.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot

Lisätiedot

PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN

PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN Tiina Pensola, Riikka Shemeikka, Katja Kesseli, Tuomo Laihiala, Hanna Rinne, Veijo Notkola PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN Kuolleisuus Suomessa 2001 2007 Kuntoutussäätiö PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN Kuolleisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166,

Lisätiedot

Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet

Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet Tiina Pensola ja Raija Gould Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:7 Tiina Pensola ja Raija Gould Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Löner och arbetskraftskostnader 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013. Anna Pärnänen Hanna Sutela

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013. Anna Pärnänen Hanna Sutela Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 Anna Pärnänen Hanna Sutela Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 Anna Pärnänen Hanna Sutela Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Anna Pärnänen Puh.

Lisätiedot

Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030

Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2009 Tuomo Halmeenmäki Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS HELSINKI 2009 ISBN 978-952-5317-86-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIA

KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIA KESKI-SUOMEN ICT-STRATEGIA TAUSTASELVITYKSET Toim. Pekka Neittaanmäki Marja-Leena Rantalainen Kati Valpe RAPORTTI I: ICT-ALAN KOULUTUS, TYÖLLISTYMINEN, TYÖVOIMAN SIIRTYMINEN, ICT-ALAN TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTIKUVA

Lisätiedot

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus KOKO MAA = 100 LÄNSI- UUSIMAA KEHYS- KUNNAT 99 ESPOO 76 140 HELSINKI 35 VANTAA 64 ITÄ- UUSIMAA 135 TEOLLISUUDEN suhteellinen merkitys yrityshenkilöstön työllistäjänä vuonna 2009 Uudenmaan yritystoiminnan

Lisätiedot

Pampalon kultakaivoksen

Pampalon kultakaivoksen Pampalon kultakaivoksen työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset Kuvassa kiisua, ei kultaa. 10.2005 Osaavasta työvoimasta Pohjois-Karjalan tulevaisuuden menestystekijä Visio: Osaavasta työvoimasta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001

Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001 Lasse Ahtiainen Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001 Työministeriö Tyopoliittinen tutkimus 246 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tarkoitus 1 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA 18 214 INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA Innovaatiotoiminta alueellisesti Innovaatiotoimintaa mittaavat tilastot ovat pääasiallisesti kansallisia, ja alueellista tilastotietoa on aiheesta vain vähän

Lisätiedot

Kulttuuritoimialat työllistävät yhä harvemman mutta kulttuuriammateissa toimivien työllisyys on pysynyt vakaana vuodesta 2011 vuoteen 2014.

Kulttuuritoimialat työllistävät yhä harvemman mutta kulttuuriammateissa toimivien työllisyys on pysynyt vakaana vuodesta 2011 vuoteen 2014. Kulttuuri ja viestintä 2014 Kulttuuri 2014 Kulttuurityövoima Suomessa Kulttuuritoimialojen työllisyys on heikentynyt Kulttuuritoimialat työllistävät yhä harvemman mutta kulttuuriammateissa toimivien työllisyys

Lisätiedot