Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 41 Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä Erityisasiantuntijat suurin ammattiryhmä Helsingin työpaikkojen ammattirakenteelle on ominaista erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien korkea osuus. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan tutkimus-, kehittämis- ja soveltamistyöhön, artikkeleiden ja raporttien laatimiseen sekä opettamiseen, johtamiseen ja suunnitteluluun liittyvissä tehtävissä työskenteli pääkaupungissa kaikkiaan erityisasiantuntijaa vuonna Tämä oli neljännes kaupungin kokonaistyöpaikkamäärästä Helsingin seudulla erityisasiantuntijatyöpaikkoja oli Helsingin osuus alan kaikista työpaikoista oli neljännes ja Helsingin seudun osuus 40 prosenttia. Mm. ostamiseen, myyntiin, rahoitus- ja sijoitustoimintaan liittyvissä konsultointi-, suunnittelu-, markkinointi-, vahingontarkastus- sekä esimiestehtävissä työskenteli Helsingissä asiantuntijaa eli 22 prosenttia täällä työssä käyvistä. Koko Helsingin seudulla asiantuntijatyöpaikkoja oli Ammattiryhmän työpaikoista viidennes sijaitsi Helsingissä ja 35 prosenttia Helsingin seudulla. Kolmanneksi merkittävimmän ammattiryhmän muodostivat palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät. Työntekijöiden tehtäviin sisältyy esim. matkustajien palvelua, ruokien ja juomien valmistamista, myymistä ja tarjoilua, avustamista sairaanhoidossa, terveyden- ja kauneudenhoitoa, ihmisten ja omaisuuden suojelua, lain ja järjestyksen ylläpitoa, tavaroiden esittelyä ja myymistä sekä työnjohtotehtäviä. Kaikkiaan tähän palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöiden ammattiryhmään lukeutui työntekijää eli 15 prosenttia alueella työssä käyvistä. Ryhmän työpaikoista 15 prosenttia sijaitsi Helsingissä ja 27 prosenttia Helsingin seudulla. Kuvio 1. Työpaikat ammattiryhmittäin Helsingissä ja Helsingin seudulla Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 9 Muut työntekijät 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 6 Tuntematon, sotilaat ja maanviljelijät Helsinki Muu Helsingin seutu Työpaikat, lkm Tiedustelut Puhelin Juha Suokas, puh. (09) (09) Tilaukset ja jakelu Puh. (09) Julkaisija Helsingin kaupunki, tietokeskus Osoite Julkaisujen myynti PL 5500, 0099 Helsingin kaupunki Tietokeskuksen kirjasto, puh. (09) Virtuaalinen kirjakauppa ISSN X (verkossa) 1

2 Kuvio 2. Työpaikat ammattiryhmittäin Helsingissä II-neljännes, liukuva vuosikeskiarvo (Indeksi 2006 I-neljännes=100) Erityisasiantuntijat Johtajat ja ylimmät virkamiehet Ammatit yhteensä Asiantuntijat Rakennus-, korjaus-, prosessi-, kuljetus- ja muut työntekijät 4-5 Toimisto-, asiakaspalvelu-, palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Indeksi, 2006/I=100 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmään lukeutui työntekijää eli 12 prosenttia työpaikkamäärästä. Alan kaikista työllisistä 12 prosentilla oli työpaikka Helsingissä Helsingin seudun osuuden ollessa 38 prosenttia eli henkeä. Viidenneksi merkittävin ammattiryhmän muodostivat johtajat ja ylimmät virkamiehet työpaikkamäärällä. Johtajien ja ylimpien virkamiesten osuus Helsingin kokonaistyöpaikkamäärästä oli kahdeksan prosenttia. Helsingin seudulla ammattiryhmän työpaikkamäärä oli Kaikista ylemmän johtotason työpaikoista 27 prosenttia sijaitsi Helsingissä ja 45 prosenttia Helsingin seudulla. Työpaikkamäärän muutos ammattiryhmittäin Helsingissä Edellä esitetyt tiedot kuvaavat vuoden 2005 lopun tilannetta. Vaikka talous- ja työllisyystilanne on huomattavasti muuttunut ovat työpaikkamäärällä mitattuna ammattiryhmien voimasuhteet säilyneet ennallaan. Suuret ammattiryhmät, erityisasiantuntijat ja asiantuntijat, ovat kasvattaneet työpaikkamääräänsä nopeimmin. Työpaikkamäärän muutosta ammattiryhmittäin voidaan kuvata Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietojen avulla. Kuviossa kaksi on esitetty pääluokkatasolla, osia pääluokista kuitenkin yhdistellen, vuoden 2005 lopun jälkeen tapahtuneita muutoksia aina vuoden 2009 toiseen neljännekseen asti. Kuvaajat on piirretty ammattiryhmittäin vuosikeskiarvotiedoista. Erityisasiantuntijatyöpaikkojen määrä on vuoden 2005 lopusta kasvanut ryhmistä nopeimmin ja lukuun ottamatta, osittain vuosiin osunutta, tasaantumisvaihetta tendenssi jatkui aina vuoden 2009 toiseen neljännekseen asti. Vuoden 2006 alusta vuoden 2009 puoleenväliin ryhmän työpaikkamäärä on kasvanut viidenneksellä 1. Toiseksi nopeimmin kasvoi johtajien ja ylimpien virkamiesten määrä, kasvun ollessa 15 prosenttia tarkastelujaksolla. Asiantuntijoiden määrä kasvoi seitsemällä prosentilla huolimatta vuoden 2006 loppuun ja vuosien 2007/2008 vaihteeseen osunutta laskua. Miesvaltaisten rakennus-, prosessi- ja kuljetusammattiryhmien (pääluokat 7 9 yllä) työpaikkamäärä nousi vauhdilla vuoden 2007 lopulta aina vuoden 2008 puoleen väliin, jonka jälkeen työpaikkamäärä kääntyi jyrkkään laskuun. Ryhmän kokonaistyöpaikkamäärä on samaa tasoa kuin kolme vuotta aiemmin. Naisvaltaisilla aloilla, toimisto-, palvelu-, myynti ja hoitotyöntekijät (pääluokat 4 5), työpaikkamäärä on ollut tasaisessa laskussa 2006 alkuun osuneen kasvukauden jälkeen. Alan kokonaistyöpaikkamäärä on laskenut viidellä prosentilla. Kokonaistyöpaikkamäärän kasvu oli vastaavana aikana kahdeksan prosenttia. 1 Muutos on laskettu liukuvasta vuosikeskiarvosta 2

3 Elinkeinorakenteen ja ammattirakenteen erikoistuminen Seuraavassa tarkastellaan Helsingin toimialarakenteen ja ammattirakenteen erikoistumista suhteessa koko Suomeen käyttäen analyysivälineenä ns. sijaintiosamääriin perustuvia toimialoittaisia ja ammattiryhmittäisiä indeksejä 2. Edellä on jo tullut jo esille, että erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus kaikista Helsingin työpaikoista oli korkea eli 46 prosenttia. Vastaava osuus koko maassa Kuvio 3. Helsingin toimialoittaiset erikoistumisalat suhteessa koko maahan; sijaintiosamäärät indeksin, koko maa =100 Kv. järjestöt ja ulkomaiset edustustot Mainospalvelu Rahoitustoiminta Tietojenkäsittelypalvelu Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi Tutkimus ja kehittäminen Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoim. Kustantaminen ja painaminen Muut palvelut liike-elämälle Posti- ja teleliikenne Järjestötoiminta Vesiliikenne Julkinen hallinto Tukkukauppa Turvallisuus- ja siivouspalvelut Liikennettä palv. toim. ja matkatoimistot Työnvälitys ja henkilöstön hankinta Majoitus- ja ravitsemistoiminta Sijaintiosamäärä (indeksi) jäi 34 prosenttiin. Helsingin osuus näiden kahden ammattiryhmän kokonaistyöpaikkamäärästä oli 22 prosenttia, kun kaikista maan työpaikoista vastaava osuus oli 17 prosenttia. Näin voidaan todeta, että näiden erityisosaajien työpaikat ovat vahvasti keskittyneet maamme pääkaupunkiin. Tämä johtuu pitkälti siitä, että Helsingin elinkeinorakenteelle on 2 Sijaintiosamäärä on laskettu toimialan/ammattiryhmän työpaikkamäärätiedolle. Se kuvaa toimialan tai ammattiryhmän työpaikkamääräosuutta Helsingissä suhteutettuna saman ryhmän työpaikkamääräosuuteen koko maassa. Kun tällä tavalla laskettu suhdeluku muunnetaan indeksiksi, se saa arvon 100, jos toimialan/ammattiryhmän työpaikkaosuus on Helsingissä yhtä suuri kuin koko maassa. Jos indeksin arvo on suurempi kuin 100, Helsinki on erikoistunut kyseiseen toimialaan tai kyseisen ammattiryhmän työpaikat ovat yleisempiä täällä kuin koko maassa keskimäärin. Kuvioihin on poimittu ne toimialat/ammattiryhmät, joilla erikoistumisindeksin arvo ylittää 120 eli alat, joiden työpaikkaosuus alueella on vähintään 20 % suurempi kuin koko maassa. Erikoistumisindeksi on laskettu Tilastokeskuksen 2005 työssäkäyntitilastosta. tunnusomaista erikoistuminen pitkälle erikoistuneisiin palvelualoihin ja pääsääntöisesti näillä aloilla taas työtehtävien hoito edellyttää ammatissa toimivilta korkeaa ammattitaidon tasoa sekä pitkälle menevää erikoistumista yhdistettynä useimmiten vielä korkeaan koulutustasoon. Helsingin, maamme ainoan metropolialueen ytimen, toimialoittaisessa erikoistumisprofiilissa korostuvat pitkälle erikoistuneet palvelualat, jotka useasti lukeutuvat informaatiosektorin palvelu- ja sisältötuotantoaloihin. Mainosalan työpaikoista yli puolet sijaitsi pääkaupungissamme. Tietojenkäsittelyalan, konsultointipalvelujen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä informaatiosektorin tavaratuotantoalaan kuuluvan graafisen teollisuuden työpaikoista yli kolmannes sijaitsi Helsingissä. Elinkeinoelämän kehityksen ja tehokkuuden kannalta merkittävän rahoitustoiminnan samoin kuin liike-elämälle tukitoimintoja tarjoavien henkilöstönhankinta-, turvallisuus- ja siivouspalveluja tarjoavien alojen työpaikat ovat myös voimakkaasti keskittyneet tänne. Helsinki toimii myös erittäin vahvana virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan (mm. informaatiosektoriin kuuluvat tv-, elokuva- ja videotoiminta) keskittymänä. Helsingillä on myös erittäin vahva rooli maan logistisena keskuksena, joka on paitsi kansallinen tietoliikenteen ja kuljetuksen solmukohta myös kansainvälisen henkilö- ja tavaraliikenteen portti. Tähän liittyen tukkukauppa, liikennettä palvelevat toiminnat (mm. matkatoimistoala), posti- ja teleliikenne ja ravitsemistoiminta ovat vahvasti Suomessa keskittyneet pääkaupunkiin. Tämän lisäksi Helsinki toimii päätöksenteko-, hallinto- ja lobbauskeskuksena, mitä ilmentää julkisen hallinnon, järjestötoiminnan sekä kansainvälisten järjestöjen toiminnan keskittyminen alueelle. Vuoden 2005 lopulla kuviossa 4 esitetyillä erikoistumisaloilla työskenteli yli henkeä, mikä oli yli puolet Helsingin kokonaistyöpaikkamäärästä. Seuraavaksi tarkastellaan ammatillista erikoistumisprofiilia tarkemmin erikoistumistoimialoilla (kuvio 4). Ei ole yllätys, että erityisasiantuntija- ja asiantuntijatyöpaikkojen osuus toimialan työpaikoista oli korkein tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, missä neljä viidestä työpaikoista kuului näihin ammattiryhmiin. Tietojenkäsittelypalveluissakin osuus nousi lähes yhtä korkealle. Lainopillisissa ja taloudellisissa konsultointipalveluissa samoin kuin mainosalalla osuus nousi kahteen kolmasosaan.virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalveluissa sekä julkisen hallinnon sektoreilla osuus lähenteli 60 prosenttia. Sen sijaan majoitus- ja ravitsemuspalveluissa sekä turvallisuus- ja siivouspalveluissa osuus jäi viiteen prosenttiin. Kaikilla muilla 3

4 Kuvio 4. Eri ammattiryhmien osuus Helsingin erikoistumistoimialojen työpaikoista 2005 Tutkimus ja kehittäminen Tietojenkäsittelypalvelu Mainospalvelu Lainop. ja taloud. konsultointi Virkistys-, kulttuuri- ja urheilu Julkinen hallinto Tukkukauppa Graafinen teollisuus Järjestötoiminta Muut palvelut liike-elämälle Kv. järjestöt Kaikki toimialat yhteensä Posti- ja teleliikenne Rahoitustoiminta Liikenn. palv. Toiminta Vesiliikenne Työnvälitys ja henkil. hankinta Turvallisuus- ja siivouspalvelut Majoitus- ja ravitseminen 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 0,6,9 Muut ryhmät ja tuntematon 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet % elinkeinotoiminnan erikoistumisaloilla osuus nousi yli viidenneksen. Lisäksi edellä mainitsemattomia aloja, joilla erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus työpaikoista on korkea, olivat koulutus (osuus 79 prosenttia), tekninen palvelu ja testaus (71 prosenttia), elektroniikkateollisuus (66 prosenttia) sekä terveydenhuoltopalvelut (60 prosenttia). Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden osuus oli korkein rahoitussektorilla, missä lähes puolet (46 prosenttia) työpaikoista kuului toimisto- ja asiakaspalvelujen luokkaan. Liikennettä palvelevissa toiminnoissa (mm. matkatoimistoala) sekä posti- ja teleliikenteessä vastaava osuus oli noin kolmannes. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöiden osuus puolestaan oli korkein hotellija ravitsemusalalla. 2 Tilastotieteen erityisasiantuntijat 1 Mainos- ja tiedotusjohtajat 3 Radio- ja tv-tarkkailijat 2 Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat 1 Ylimmät virkamiehet 2 Matematiikan erityisasiantuntijat 2 Ekonomistit 1 Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat 2 Toimittajat, kirjailijat ym. 3 Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat 4 Maksujenperijät 2 Muut lainopilliset erityisasiantuntijat 2 Tanssitaiteilijat 1 Järjestöjen johtajat 5 Konduktöörit, rahastajat ym. 2 Biologit, kasvitiet., eläintieteilijät ym. 3 Tilastonlaatijat, haastattelijat ym. 3 Taidealan asiantunt., kuvaussiht. ym. 4 Matkatoimistovirkailijat 2 Näyttelijät ja ohjaajat 3 Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät 2 Tilintarkastajat, kamreerit ym. 3 Muut liike-elämän palvelujen välit. 2 Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit 2 Julkisen alan erityisasiantuntijat 4 Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt 1 Tietotekniikkajohtajat 2 Henkilöstösuunnittelijat ym. 3 Viihdemuusikot, laulajat, tanssijat ym. 2 Arkistonh. ja museoalan erityisasiant. 2 Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat 2 Kuvatait., taideteol. alan suunnit. ym. 3 Vahinkotark. ja huutokaupanp. 2 Tietotekniikan erityisasiantuntijat 3 Johdon siht., osastosiht. ym. 5 Valvojat ja vartijat 2 Muut terveydenh. Erityisasiant. 1) Ammatin edessä oleva numero viittaa ammattiluokituksen pääryhmään. Kuvio 5. Helsingin ammatilliset erikoistumisalat 1) suhteessa koko maahan; sijaintiosamäärät indeksin, koko maa = Sijaintiosamäärä (Indeksi) 4

5 Helsingin työpaikkojen ammatilliset erikoistumisalat Edellä tarkasteltiin ammattirakennetta ammattiluokituksen pääryhmätasolla eräillä Helsingin elinkeinotoiminnan menestyksen ja kehityksen kannalta tärkeillä aloilla. Entä mitkä ovat sitten ne ammatit, jotka nousevat kärkeen ammatillisessa erikoistumisessa, kun otetaan huomioon kaikkien toimialojen kokonaistyöpaikkamäärä? Jälleen käytämme apuna sijaintiosamääriin perustuvaa indeksiä. Kuviossa 5 on esitetty ammatit, joilla sijaintiosamääräindeksin arvo ylitti 200 eli ammattiryhmään kuuluvien osuus kaikista työpaikoista oli vähintään kaksinkertainen koko maahan verrattuna. Helsingin työpaikkarakenteessa erikoistumisaste oli korkein tilastotieteen erityisasiantuntijoiden kohdalla, joilla työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista oli lähes nelinkertainen verrattuna koko maahan. Muita kahdenkymmenen kärkeen kuuluvia erityisasiantuntija-ammatteja olivat yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat, matematiikan erityisasiantuntijat, ekonomistit, toimittajat, lainopilliset erityisasiantuntijat, tanssitaiteilijat, biologit, sekä näyttelijät. Kaikkiaan kuviossa 6 esiintyvistä 37 ammateista 18 kuului erityisasiantuntijoiden ryhmään. Johtajista ja ylimmistä virkamiehistä kärkeen sijoittuivat mainos- ja tiedotus- sekä yrityspalveluyritysten johtajat samoin kuin ylimmät virkamiehet ja ärjestöjen johtajat. Asiantuntijakärkijoukon muodostavat tv-tarkkailijat, arvopaperikauppiaat, tilastonlaatijat sekä taidealan asiantuntijat. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöistä mukaan mahtuvat maksujen perijät ja matkatoimistovirkailijat sekä palvelu- ja myyntihenkilöstön puolelta konduktöörit ja rahastajat. Suurimmat työllistäjät Aiemmin tuli ilmi, että erikoistumisammattien osuus työpaikoista Helsingin erikoistumistoimialoilla oli korkea. Erikoistumisalojen ja tässä tapauksessa myös erikoistumisammattien harjoittajien työpanoksen kysynnästä merkittävä osa tulee alueen ulkopuolelta muualta maasta tai ulkomailta. Erikoistumisaloilla (toimialat ja ammatit) on ratkaiseva merkitys alueen talouden kannalta, sillä merkittävät kasvu- ja supistumisimpulssit tulevat alueelle kerrannaisvaikutuksineen pääasiassa niiden kautta. Erikoistumisalat ja -ammatit eivät aina ole suurimpia työllistäjiä. Erikoistumisammattien vastapainona ovat pääasiassa paikallisia aloja ja niissä työskentelevä henkilöstö, joiden Kuvio 6. Työpaikat Helsingissä työntekijän ammatin 1) ja sukupuolen mukaan 2005 (30 eniten työllistävää ammattia) 5 Myyjät ja tuote-esittelijät 3 Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit 4 Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym. 2 Tietotekniikan erityisasiantuntijat 9 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat 3 Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 2 Julkisen alan erityisasiantuntijat 5 Perushoitajat, lähihoitajat ym. 2 Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiant. 8 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 4 Muut toimistotyöntekijät 7 Rakennustyöntekijät ym. 3 Myynnin ja rahoituksen esimiehet 5 Tarjoilutyöntekijät 2 Toimittajat, kirjailijat ym. 4 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 3 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym. 4 Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit 3 Kirjanpitäjät ym. 2 Tilintarkastajat, kamreerit ym. 3 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. 5 Lastenhoitotyöntekijät 1 Myynti- ja markkinointijohtajat 9 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 2 Lääkärit 7 Koneasentajat ja -korjaajat 5 Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet 2 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat 5 Kokit, keittäjät ja kylmäköt 3 Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat Miehet Naiset Työpaikat, lkm 1) Ammatin edessä oleva numero viittaa ammattiluokituksen pääryhmään. 5

6 asiakaskunta koostuu pääasiassa oman alueen asukkaista, yrityksistä. Tällaisia aloja on mm. vähittäiskauppa ja terveydenhoito. Seuraavassa tarkastellaan mitkä ovat merkittävimmin työllistävät ammattialat Helsingissä. Kuviossa 6 on esitetty 30 eniten työllistävää ammattia Helsingissä. Aiemmin on tullut ilmi, että johtajien, erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden (luokituksen pääluokat 1 3) merkitys työllistäjinä oli vahvan korostunut esim. tarkasteltaessa erikoistumisammatteja. Erikoistuneimpien 37 ammatin joukkoon lukeutui vain viisi pääryhmien 4 9 (toimisto-, palvelu, rakennus-, prosessi- ja muut työntekijät) ammattia. Eniten työllistävien 30 ammatin joukosta tämän ryhmän ammatteja oli kuitenkin jo puolet. Helsingissä suurimmat ammattiryhmät koostuvat kaupan- ja hoiva-alojen työntekijöistä. Kaksi suurinta ryhmää ovat myyjät ja tuote-esittelijät ( työpaikkaa) sekä myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit ( työpaikkaa). Sihteerin ammatissa samoin kuin tietotekniikan erityisasiantuntija-ammateissa toimi henkeä. Sairaala-, hoito- ja keittiöapulais- sekä siivousammateissa työskenteli henkeä. Sairaanhoitajien määrä oli Leipänsä perus- ja lähihoitajina ansaitsi henkeä. Ammatit edelleen eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan useat ammattiryhmät ovat edelleen eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan. Kuviossa 6 havaittiin, että kymmenen eniten työllistävän ammatin joukkoon lukeutui viisi perinteisesti naisenemmistöistä ammattiryhmää: Myyjät, sihteerit, sairaala- ja hoitoapulaiset, sairaanhoitajat sekä perus- ja lähihoitajat. Kaikissa näissä ryhmissä naisten osuus koko ammattiryhmästä ylitti 70 prosenttia. Miesvaltaisista, 70 prosentin säännöllä laskettuna, aloista kymmenikköön kuuluivat vain tietotekniikan erityisasiantuntijat sekä moottoriajoneuvojen kuljettavat. Entä mitkä olivat eniten nais- ja miesvaltaiset alat? Ammattiryhmistä vahvimmin naisvaltaiset alat olivat kätilöt ja hammashuoltajat, joissa naisten osuudet työllisistä olivat vastaavasti 99 prosenttia ja 98 prosenttia. Lastentarhanopettajista ja ylihoitajista 95 prosenttia oli naisia. Kuvio 7. Naisvaltaisimmat ammatit Helsingissä 2005, naisten osuus % Kätilöt Hammashuoltajat Lastentarhanopettajat Ylihoitajat ja osastonh. Ravitsemusalan asiantuntijat Lastenhoitotyöntekijät Sairaanhoitajat Vaatturit, pukuomp. ja hatunt. Johdon siht., osastosiht. ym. Siht., tekstinkäs. ym. % Kymmenen miehisimmän alan joukkoon lukeutui peräti kuusi konepaja-, valimotyöntekijä-, asentaja- ja korjaaja-ammattia. Miesvaltaisin ala oli ohutlevysepät, joista 99,8 prosenttia oli miehiä. Myös alusten konepäälliköistä ja konemestareista yli 99 prosenttia oli miehiä ja linjaasentajien ja - korjaajien kohdalla osuus oli 98 prosenttia. Hitsaajista ja sotilaista vain vajaa kolme prosenttia oli naisia. Kuvio 8. Miesvaltaisimmat ammatit Helsingissä 2005, miesten osuus % Ohutlevysepät Alusten konepääl. ja konemestarit Linja-asentajat ja -korjaajat Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Sotilaat Maanrak.- ym. koneiden kuljettajat Konetekniikan asiantuntijat Koneasentajat ja -korjaajat Rakennustyöntekijät ym. Sepät, työkalunt. ja koneenaset. % Monet alat riippuvaisia muualla kuin Helsingissä asuvasta työvoimasta Seuraavassa tarkastellaan Helsinkiin sisään suuntautuvaa työmatkaliikennettä ammateittain. Kaikista Helsingissä työssä käyvistä 42 prosenttia asuu jossain toisessa kunnassa. Pääkaupungin yritysten ja muiden yhteisöjen palveluksessa leipänsä ansaitsevista 12 prosenttia asui Espoossa, 11 prosenttia Vantaalla ja vajaa prosentti Kauniaisissa. Helsingin seudun kehyskuntien osuus oli 10 prosenttia muun maan osuuden ollessa yhdeksän prosenttia. Ammattiryhmittäin on suuria eroja pendelöinnissä. Kahdessa ammattiryhmässä yli puolet täällä työssä käyvistä on ulkopaikkakuntalaisia ja näin ollen myös 6

7 Kuvio 9. Ammattiryhmät, joissa työntekijöistä yli puolet asuu Helsingin ulkopuolella. 7 Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym. 8 Kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät 3 Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat 5 Matkustuspalvelutyöntekijät 8 Veturin- ja moottorivaununkuljettajat 3 Komisariot ja ylikonstaapelit 8 Työkoneiden kuljettajat 3 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat 7 Koneasentajat ja -korjaajat 1 Asiantuntijajohtajat 7 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 9 Kaivos- ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät 1 Järjestöjen johtajat 8 Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät 7 Rakennustyöntekijät ym. 8 Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat 2 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat 7 Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden asentajat ja korjaajat 2 Tietotekniikan erityisasiantuntijat 3 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym. 1 Tuotanto- ja linjajohtajat 3 Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat 0 Sotilaat 4 Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 7 Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat 3 Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat 7 Painopinnan valmistajat, tekstiilipainajat ym Prosenttia työpaikoista maksavat veronsa johonkin toiseen kuntaa. Sekä johtajista ja ylimmistä virkamiehistä että rakennus, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä 52 prosentilla työmatka suuntautuu yli Helsingin rajojen. Asiantuntija-ammateissa osuus nousi 47 prosenttiin. Erityisasiantuntijat, toimisto- ja asiantuntijatyöntekijät sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijät pendelöivät tänne samassa suhteessa kuin työssä käyvät keskimäärin. Sen sijaan palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät samoin kuin ammattiryhmän muut työntekijät (siivoukseen, jätehuoltoon, keittiö- ja pesulatyöhön, rakennusteollisuuteen, kuljetus- ja rahdinkäsittelyyn liittyviä avustavia tehtäviä hoitavat henkilöt) käyvät muita ammattiryhmiä yleisemmin työssä kotikaupungissaan. Kuviossa 9 on esitetty 30 ammattia, joissa vain vajaa puolet työntekijöistä asuu Helsingissä. Eniten muualta tulevasta työvoimasta on riippuvainen kaivostyöntekijöiden ja panostajien ammattiryhmä, jossa vajaa viidennes työntekijöistä on helsinkiläisiä. Liikenteen toimialan ammattilaiset ovat myös ahkerimpia sukkuloijia. Kansi- ja konemiehistöstä, meri- ja satamaliikenteen päälliköistä, matkustuspalvelutyötekijöistä ja veturinkuljettajista prosenttia oli vieraspaikkakuntalaisia. Järjestyksen ja yleisen turvallisuuden ylläpito on myös vahvasti toisaalla asuvien käsissä, kun komisarioista ja ylikonstaapeleista kaksi kolmasosaa asuu pääkaupungin ulkopuolella. Helsinkiläisten rakennusyritysten työntekijöistä vain vajaa puolet oli pääkaupungin asukkaita. Rakennusten viimeistelytyöntekijöistä, rakennusalan avustavista työntekijöistä sekä rakennustyöntekijöistä 54 prosenttia oli ei-helsinkiläisiä. Vaikka arkkitehtipalveluyritysten työpaikat ovat keskittyneet tänne, niin täällä työssä käyvistä arkkitehdeistä ja muista tekniikan erityisammattilaisista yli puolet oli perustanut kodin muualle. Kuvio 10. Espoossa asuvien osuus Helsingin työpaikoista ammattialoittain (alan osuus Helsingin työpaikoista vähintään 15 prosenttia) Asiantuntijajohtajat Pääj. ja toimitusj. Lainop. erityisasiant. Pienyrit. johtajat Tuotanto- ja linjaj. Arkkit. ja muut tekn. erityisasiant. Tietot. erityisasiantuntijat Lääk., proviis. ja muut terv. huoll. Liike-el. ja järjestöal. Erityisasiant. Fysiikan ja kemian erityisasiant. Ylimmät virkamiehet Tietot. tukih., operaattorit ym. Ylihoitajat ja osastonhoitajat Osuus Helsingin työpaikoista, % 7

8 Kuvio 11. Vantaalla asuvien osuus Helsingin työpaikoista ammattialoittain (alan osuus Helsingin työpaikoista vähintään 15 prosenttia) Painajat, jälkik. ja paperit. teol. Valm. Painop. valmistajat, tekstiilipainajat ym. Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat Rakennusten viimeistelytyöntekijät Koneasentajat ja -korjaajat Elint. ja tupakkat. teolliset valmistajat Lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät Komisariot ja ylikonstaapelit Sähkö-, elektron.- ja tietol.lait. asent. ja korj. Tullivir., raja- ja meriv., verovalm. ym. Teollisuust. kokoonpanijat Kemiant. prosessinhoitajat Tekstiili-, turkis- ja nahkat. teol. valm. Kulj. ja varastoinnin toimistot Osuus Helsingin työpaikoista, % Kuntien välillä on suuret erot kun tarkastellaan Helsinkiin pendelöintiä ammattiryhmittäin. Seuraavassa (kuviot 10-13) on eritelty Espoon, Vantaa, Helsingin seudun kehysalueen ja muun maan osalta ammatit, joissa em. kuntien asukkaiden osuus Helsingin työpaikoista ylittää 15 prosenttia 3. Varsinkin Espoon osalta profiili eroaa huomattavasti muista alueista. Helsingissä toimivien yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat ovat yleisesti valinneet asuinpaikakseen pääkaupungin läntisen naapurin. Pääjohtajista ja asiantuntijajohtajista reilu viidennes sekä pienyritysten johtajista sekä tuotanto- ja linjajohtajistakin lähes viidennes asuu Espoossa. Lainopillisten-, arkkitehtialojen ja tietotekniikan erityisasiantuntijoilla osuus oli prosentin välillä. Kaikkiaan näiden 14 ammatin joukkoon valikoitui viisi johtajatason, seitsemän erityisasiantuntija ja kaksi asiantuntija-ammattia. Jos espoolaisten osalta pendeliammatteihin lukeutui ammattiluokituksen lähinnä johto- ja erityisasiantuntijatason ammattia, niin Vantaan osalta kuvio on täysin erinäköinen. Siinä korostuvat rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijöiden samoin kuin prosessi ja kuljetustyöntekijöiden ammatit. Kaikkiaan 14 ammatin joukkoon lukeutui vain kaksi asiantuntija-ammattia. Eniten vantaalaisia ammattilaisia työskenteli lähinnä graafisen teollisuuden piiriin laskettavissa painajan ja painopinnan valmistajien ammateissa, joissa heidän osuutensa Helsingin työpaikoista oli viidennes. Myös sepillä ja rakennusten viimeistelytyöntekijöillä osuus lähenteli viidennestä. Helsinkiläispoliisin komisarioista ja ylikonstaapeleista 16 prosenttia asuu Vantaalla. Kehyskunnissa erottuu seitsemän ammattiryhmää, missä vaadittu 15 prosentin työpaikkaosuus täyttyy. Kärkeen nousevat liikenteeseen liittyvät alat eli veturinkuljettajat ja matkustuspalvelutyöntekijät 31 ja 19 prosentin osuuksin. Komisarioista ja ylikonstaapeleista reilu neljännes asuu kehyskunnissa. Muualla kuin Helsingin seudulla asuvien osalla korostuvat kehysaluettakin enemmän liikenteen toimialan ammattien korkeat osuudet työpaikoista. Kansi- ja konemiehistöstä kaksi kolmasosaa, meri- ja lentoliikenteen päälliköistä puolet sekä matkustuspalvelutyöntekijöistä kolmasosa asuu Helsingin ulkopuolella. Korkeat osuudet selittyvät sillä, että työnteko näissä ammateissa tapahtuu esim. ulkomaaliikenteessä purjehtivilla aluksilla ja kuitenkin työntekijä kiinnitetään helsinkiläiseen toimipaikkaan. Sotilaista ja järjestöjen johtajista viidenneksellä on kotikunta Helsingin seudun ulkopuolella. Kuvio 12. Helsingin seudun kehyskunnissa asuvien osuus Helsingin työpaikoista ammattialoittain (alan osuus Helsingin työpaikoista vähintään 15 prosenttia) Veturin- ja moottorivaununkulj. Komisariot ja ylikonstaapelit Matkustuspalvelutyöntekijät Turvallisuuden ja laadun tark. Rakennusten viimeistelytyönt. Koneasentajat ja -korjaajat Rakennustyöntekijät ym. Kansi- ja konemi. ym. vesil. työnt. Kaivost., panostajat, kivenh. ym. Meri-, lento- ja satamal. pääll. ja ohj. Voimal., vesil. ym. koneenhoitajat Matkustuspalvelutyöntekijät Työkoneiden kuljettajat Kaivos- ja raken.al. ym. alojen av. työnt. Veturin- ja moottorivaununkuljettajat Sotilaat Järjestöjen johtajat Puunj. ja paperinv. prosessityönt. Maa- ja metsätaloust. asiant. Turvallisuuden ja laadun tark. Katu- ja kotimyyjät ym Osuus Helsingin työpaikoista, % Kuvio 13. Muualla maassa asuvien osuus Helsingin työpaikoista ammattialoittain (alan osuus Helsingin työpaikoista vähintään 15 prosenttia) Poisluettuna alat, joiden työllistävä vaikutus vähäinen (alle 100 työpaikkaa Helsingissä). Osuus Helsingin työpaikoista, % 8

9 Laatuseloste Aineisto: Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2005 työssäkäyntitilastosta tuotettuun erillistulostukseen. Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä (työllisiä) henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin. Henkilön toimiala (elinkeino) määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipaikalle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle Tilastokeskuksen vuoden 2002 toimialaluokituksen (TOL 2002) mukaisesti. Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota henkilö tekee riippumatta hänen ammattiasemastaan (palkansaaja - yrittäjä), koulutuksestaan tai työpaikan toimialasta. Niinpä tehtaassa työskentelevän tekstinkäsittelijän ammatti on sama kuin virastossa työskentelevän tekstinkäsittelijän, jos heidän työtehtävänsä vaativat samaa ammattitaitoa. Ammattiryhmän määräytyminen perustuu työtehtävien laatuun, vaativuuteen ja ammattitaitoon, joka on hankittu työssä tai koulutuksen kautta. Ammattitiedon ensisijaisia lähdeaineistoja ovat työsuhteisiin perustuvat hallinnolliset rekisterit. Valtion palveluksessa oleville ammattinimikkeet on saatu valtion palvelurekistereistä, kunnan palveluksessa oleville kuntien henkilörekisteristä ja yksityisen sektorin palveluksessa oleville työnantajajärjestöjen tiedoista, jotka saadaan tilaston käyttöön palkkatilaston kautta. Muita työsuhderekistereitä ovat muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin aineistot. Palkkatilaston yksityisen sektorin aineistosta puuttuvat muun muassa yritysten ylin johto, alle viisi henkeä työllistävät yritykset sekä yritykset, joiden päätoimialana ovat maa-, metsä- ja kalatalous. Näitä puutteita on paikattu erillisillä ammattitiedusteluilla, joka on tehty suorana tiedonkeruuna yrityksille. Noin kymmenelle prosentille työllisistä ammatti on jouduttu kuitenkin päättelemään työpaikan toimialan, henkilön koulutuksen ja iän sekä mahdollisten edellisten vuosien ammattitietojen perusteella. Ammattiluokituksena on käytetty vuoden 2001 ammattiluokitusta. Vuosia koskevat ammattitiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen otospohjaisesta työvoimatutkimuksesta ja eivät ole suoraan vertailukelpoisia työssäkäyntitilaston kanssa. 9

10 Työpaikat Helsingissä, Pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudulla ja koko maassa ammatin mukaan 2005 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa Kaikki yhteensä Johtajat ja ylimmät virkamiehet Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Ylimmät virkamiehet Järjestöjen johtajat Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat Pääjohtajat ja toimitusjohtajat Tuotanto- ja linjajohtajat Maa- ja metsätalouden johtajat Teollisuuden tuotantojohtajat Rakennusalan tuotantojohtajat Kaupan ym. johtajat Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat Siivousa. ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat Asiantuntijajohtajat Talous- ja hallintojohtajat Henkilöstöjohtajat Myynti- ja markkinointijohtajat Mainos- ja tiedotusjohtajat Osto- ja varastopäälliköt Tietotekniikkajohtajat Tutkimus- ja kehitysjohtajat Muut asiantuntijajohtajat Pienyritysten johtajat Pienyritysten johtajat Pienten maa- ja metsätalousyritysten johtajat Pienteollisuuden johtajat Rakennusalan pienyritysten johtajat Kaupan ym. alojen pienyritysten johtajat Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat Kulj., varast. ja tietoliik.pienyritysten johtajat Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat Siivousa. ja kauneudenhoitoa.ym. pienyrit. johtajat Muut pienyritysten johtajat Erityisasiantuntijat Matemaattis-luonnontieteel. ja tekniikan erityisasiantuntijat Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat Fyysikot ja astronomit Meteorologit Kemistit Geologit ja geofyysikot Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat Matematiikan erityisasiantuntijat Tilastotieteen erityisasiantuntijat Tietotekniikan erityisasiantuntijat Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat

11 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 2141 Talonrakennusalan erityisasiantuntijat Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat Sähkötekniikan erityisasiantuntijat Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat Konetekniikan erityisasiantuntijat Puunjalost. ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat Vuoriteollisuuden prosessitekniikan erityisasiantuntijat Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat Muut tekniikan erityisasiantuntijat Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym Farmakologit, patologit ym Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat Lääkärit Hammaslääkärit Eläinlääkärit Proviisorit Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat Ylihoitajat ja osastonhoitajat Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yliopisto- ja korkeakouluopettajat Aineenopettajat ja lehtorit Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat Ammattikork. ja ammatillisten oppilaitosten opettajat Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat Luokanopettajat Lastentarhanopettajat Erityisopettajat Muut opetusalan erityisasiantuntijat Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat Tarkastajat ja opetusmenetelmien erityisasiantuntijat Opinto-ohjaajat Muiden alojen erityisasiantuntijat Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat Tilintarkastajat, kamreerit ym Henkilöstösuunnittelijat ym Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat Lainopilliset erityisasiantuntijat Asianajajat ja syyttäjät Tuomioistuinlakimiehet Muut lainopilliset erityisasiantuntijat Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Kirjastonhoitajat, informaatikot ym Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat Ekonomistit Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Historioitsijat ym

12 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 2444 Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit Sosiaalialan erityisasiantuntijat Toimittajat, taiteilijat ym Toimittajat, kirjailijat ym Kuvataitelijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat Tanssitaiteilijat Näyttelijät ja ohjaajat Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat Julkisen alan erityisasiantuntijat Asiantuntijat Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat Luonnontieteen tekniset asiantuntijat Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat Sähkötekniikan asiantuntijat Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat Konetekniikan asiantuntijat Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat Tekniset piirtäjät Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät Radio- ja tv-tarkkailijat Muut optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat Alusten konepäälliköt ja konemestarit Alusten päälliköt ja perämiehet Lentokapteenit ja -perämiehet Lento- ja satamaliikenteen ohjaajat Lentoturvallisuusteknikot ym Turvallisuuden ja laadun tarkastajat Rakennus- ja palotarkastajat Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat Laborantit ym Agrologit ja metsätalousteknikot Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa) Terveystarkastajat ja ympäristönsuojelutyöntekijät Ravitsemusalan asiantuntijat Optikot Hammashuoltajat Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym Seminologit ym Farmaseutit Luontaisparantajat

13 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 323 Sairaanhoitajat, kätilöt ym Sairaanhoitajat, kätilöt ym Kätilöt Liikenneopettajat ym Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat Vakuutusalan asiamiehet Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit Ostajat Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät Myynnin ja rahoituksen esimiehet Liike-elämän palvelujen välittäjät Kauppa-agentit Huolitsijat ja tullaajat Työnvälittäjät Muut liike-elämän palvelujen välittäjät Hallinnolliset toimihenkilöt Johdon sihteerit, osastosihteerit ym Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet Kirjanpitäjät ym Tilastonlaatijat, haastattelijat ym Tullivirkamiehet, raja- ja merivartijat, verovalmistelijat ym Tullivirkamiehet ja raja- ja merivartijat Verovalmistelijat ja -tarkastajat Sosiaaliturvatoimihenkilöt Komisariot ja ylikonstaapelit Sosiaalialan ohjaajat ym Taidealan asiantuntijat, viihdetaiteilijat, urheilijat ym Taidealan asiantuntijat, kuvaussihteerit ym Juontajat, kuuluttajat ym Viihdemuusikot, laulajat, tanssijat ym Klovnit, taikurit, akrobaatit ym Urheilijat, urheiluvalmentajat, -ohjaajat ym Seurakuntatyöntekijät Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Toimistotyöntekijät Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät Varastonhoitajat ym Raideliikenteen ohj. ja muut kuljetuksen toimistotyöntekijät Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit Muut toimistotyöntekijät

14 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 42 Asiakaspalvelutyöntekijät Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät Lipunmyyjät Posti- ja pankkitoimihenkilöt Bingo- ja kasinopelien hoitajat ym Panttilainaajat Maksujenperijät Muut asiakaspalvelutyöntekijät Matkatoimistovirkailijat Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat Puhelinvaihteenhoitajat ja hälytyspäivystäjät Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym Matkustuspalvelutyöntekijät Lentoemännät, purserit ym Konduktöörit, rahastajat ym Matkaoppaat ja matkanjohtajat Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet Kokit, keittäjät ja kylmäköt Tarjoilutyöntekijät Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym Lastenhoitotyöntekijät Perushoitajat, lähihoitajat ym Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym Apteekkien lääketyöntekijät ym Henkilökohtaisen palvelun työntekijät Kampaajat, parturit, kosmetologit ym Hautauspalvelutyöntekijät Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät Suojelu- ja vartiointityöntekijät Palomiehet Poliisit Vanginvartijat Valvojat ja vartijat Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät Mallit Myyjät ja tuote-esittelijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym Rakennustyöntekijät ym Rakennusten viimeistelytyöntekijät Kattoasentajat ja -korjaajat Lattianpäällystystyöntekijät Rappaajat Eristäjät Lasinasentajat Putkiasentajat Rakennussähköasentajat

15 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 7139 Muut rakennusten viimeistelytyöntekijät Maalarit ja rakennuspuhdistajat Maalarit Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym Muovaajat ja keernantekijät Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Ohutlevysepät Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Kaapelin- ja köysienasentajat Vedenalaistyöntekijät Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat Koneasentajat ja -korjaajat Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden asentajat ja korjaajat Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat Elektroniikkalaitteiden asentajat ja korjaajat Tietoliikenneasentajat ja -korjaajat Linja-asentajat ja -korjaajat Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät Hienomekaanikot Instrumentintekijät ja instrumenttiasentajat Soittimien tekijät ja virittäjät Jalokivi-, kulta- ja hopeasepät Savenvalajat, lasihyttityöntekijät ym Painopinnan valmistajat, tekstiilipainajat ym Latojat ja asemoijat Painopinnan valmistajat Kaivertajat ja syövyttäjät Valokuvalaboratorioiden työntekijät Kirjansitomotyöntekijät Silkki- ja tekstiilipainajat Muut valmistustyöntekijät Teurastajat, leipurit, meijeristit ym Teurastajat, kalankäsittelijät ym Leipurit ja kondiittorit Meijeristit, juustomestarit ym Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat Tupakkatuotteiden valmistajat Puutavaran käsittelijät, puusepät ym Puutavaran käsittelijät Huonekalu- ja koristepuusepät Konepuusepät Korin- ja harjantekijät ym Kutojat, vaatturit ym Kehrääjät, karstaajat ym Kutojat, neulojat ym Vaatturit, pukuompelijat ja hatuntekijät Turkkurit Leikkaajat ja mallimestarit Koru- ja muut tekstiiliompelijat

16 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 7437 Verhoilijat Turkisten ja nahkojen muokkaajat sekä suutarit Turkisten muokkaajat ja nahkurit Suutarit, jalkinemallintekijät ym Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Prosessityöntekijät Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät Sahausprosessinhoitajat Paperimassan ja hakkeen teolliset valmistajat Paperin ja kartongin teolliset valmistajat Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat Voimalaitosten koneenhoitajat Lämmityskattiloiden hoitajat Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten koneenhoitajat Teollisuusrobottien hoitajat Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat Metalli- ja mineraalituotteiden teolliset valmistajat Kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat Lääkkeiden ja hygieniatuotteiden teolliset valmistajat Ammusten ja räjähteiden teolliset valmistajat Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät Valokuvatuotteiden teolliset valmistajat Muut kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat Kumi- ja muovituotteiden teolliset valmistajat Kumituotteiden teolliset valmistajat Muovituotteiden teolliset valmistajat Puutuotteiden teolliset valmistajat Painajat, jälkikäsittelijät ja paperituotteiden teolliset valmistajat Painokoneen hoitajat Jälkikäsittelijät Paperituotteiden teolliset valmistajat Tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat Kuitujenvalmistus-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat Ompelukoneiden hoitajat Pesu-, valkaisu- ja värjäyskoneiden hoitajat Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät Jalkineiden, laukkujen ym. teolliset valmistajat Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat Elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden teolliset valmistajat Liha- ja kalajalosteiden teolliset valmistajat Maitotaloustuotteiden teolliset valmistajat Jauhotuotteiden ja mausteiden teolliset valmistajat Leipomo- ja suklaatuotteiden teolliset valmistajat Hedelmä-, vihannes- ym. tuotteiden teolliset valmistajat Sokerin teolliset valmistajat Teen, kahvin ja kaakaon teolliset valmistajat

17 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 8278 Oluen, viinin ja muiden juomien teolliset valmistajat Tupakkatuotteiden teolliset valmistajat Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Sähkölaitteiden kokoonpanijat Elektronisten laitteiden kokoonpanijat Metalli-, kumi- ja muovituotteiden teolliset kokoonpanijat Puu- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat Kartonki-, tekstiili- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym Veturin- ja moottorivaununkuljettajat Moottoriajoneuvojen kuljettajat Työkoneiden kuljettajat Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Maanrakennus- ym. koneiden kuljettajat Nosturinkuljettajat Trukin- ja siirtokoneenkuljettajat Kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät Muut työntekijät Muut palvelutyöntekijät Katu- ja kotimyyjät ym Kengänkiillottajat ym Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset, siivoojat ym Kotiapulaiset ym Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat Puhdistajat ja prässääjät Kiinteistötyöntekijät, ikkunanpesijät ym Kiinteistöhuoltomiehet Ajoneuvojen ja ikkunoiden pesijät ym Lähetit, ovenvartijat ja mittareiden lukijat Sanomalehtien ja mainosten jakajat ja lähetit Ovenvartijat ja vahtimestarit Sähkö- ja vesimittareiden lukijat ym Puhdistustyöntekijät Jäte- ja kaatopaikkatyöntekijät Kadunlakaisijat ym Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Kaivos- ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät Kaivosten avustavat työntekijät Maa- ja vesirakennusalan avustavat työntekijät Rakennusalan avustavat työntekijät Pakkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym Sotilaat Tuntematon

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on vuosina 2005-2009 suoritetut tutkinnot yhteenlaskettuna. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009 lopussa. Tutkintotiedot

Lisätiedot

AMMATTILAISIA LIIKKEELLÄ

AMMATTILAISIA LIIKKEELLÄ SEPPO MONTÉN, SANNA RANTO, MINNA SALORINNE, JUHA SUOKAS AMMATTILAISIA LIIKKEELLÄ Helsingin työpaikat ammattitilastoissa 33 TILASTOJA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Seppo Montén p. tel. 09 310

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012,

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012, Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012, Määritelmät: Rekrytointitarpeen laskenta Henkilöstötarpeen ennakointi perustuu palvelua käyttävän väestön ennustettuun

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhteensä

Joensuun selvitysalue yhteensä Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Joensuun selvitysalue yhteensä 25.6.2013 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeen laskenta Joensuun selvitysalue = Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan, Liperin kunnan,

Lisätiedot

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Väestö 2010 Työssäkäynti 2008 Ammatti ja sosioekonominen asema Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan ammattiryhmät ovat voimakkaasti

Lisätiedot

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään KU-SELVITYS/Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmän loppuraportti LIITE 1 Kuntatyöntekijöiden maennuste vuosille 2014-, pohjautuen vakuutettujen määrään 31.12. Aineisto koottu Kevan tilastointiluokituksen

Lisätiedot

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011 Nuori tasa-arvo Ritva Kaukonen Tarkastelun kohteena: Tutkinto vuonna 2004 peruskoulusta, lukiosta, toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (maisteri tai

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016 Pula-ammattien listalla aikaisempaa enemmän teollisuuden ja rakentamisen ammatteja Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012 Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.0.202 Hanna Sutela Tilastokeskus Horisontaalinen segregaatio: ammatillinen, toimialoittainen, (työnantajasektorin

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

I Tilastokeskus Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997 Liite 2. A m m attiluokitusten 1987ja 1997 väliset m uunnosavaim et

I Tilastokeskus Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997 Liite 2. A m m attiluokitusten 1987ja 1997 väliset m uunnosavaim et I Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Ammattiluokitus 1997 Liite 2. A m m attiluokitusten 1987ja 1997 väliset m uunnosavaim et & SK tfi/en litziv r V Statistics Finland Handbockar Handbooks Ammattiluokitus 1997

Lisätiedot

Tilastokeskus. Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997

Tilastokeskus. Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997 Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Ammattiluokitus 1997 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Käsikirjoja 14 Handböcker Handbooks Ammattiluokitus 1997 Helsinki - Helsingfors 1997 Tiedustelut: Puhelin/telefon:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.6.215 LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 215 TYÖTTÖMÄT KTETUMPIA, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT YHÄ NUOREMPIA Kansainvälinen lama nosti myös Lahden työttömyysasteen

Lisätiedot

VUOSINA 9 % 55 59 V. 11 % 25 %

VUOSINA 9 % 55 59 V. 11 % 25 % 17 2014 TYÖMARKKINAT HELS SINGISSÄ VUOSINA 2011 2013 Työttömät työnhakijat ikäryhmittäin Helsingissää 2013/12 60+ + v. 9 % Alle 25 v. 9 % 55 59 V. 11 % 25 34 v. 25 % 45 54 v. 24 % 35 44 v. 22 % TEKIJÄT:

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymiä Pohjois-Karjalassa Anu Anttila

Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymiä Pohjois-Karjalassa Anu Anttila Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymiä Pohjois-Karjalassa Anu Anttila 3.2007 www.ennakko2010.fi 9.2006 (A.A) työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja TE-keskus

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016

Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016 paluu Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016 *Pullonkaulaongelma Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen

Lisätiedot

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt VaEL-eläke- ja etuuspäätökset lajeittain 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat, kpl 2015 2014 Muutos, % Vanhuuseläkkeet¹

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt myös Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2015

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2015 Sivu 1 (5) Teollisuus Toimihenkilöt 38 949 3 290 1,3 1,9 Ylemmät toimihenkilöt 56 376 4 858 0,6 2,1 Elintarviketeollisuus Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 4 510 3 320 2,9 2,1 Ylemmät toimihenkilöt 3 186

Lisätiedot

LIITETAULUKKO 1. Tutkimuksessa käytetyt ammattikoodit (-luokat) ja -nimikkeet

LIITETAULUKKO 1. Tutkimuksessa käytetyt ammattikoodit (-luokat) ja -nimikkeet LIITETAULUKKO 1 Tutkimuksessa käytetyt ammattikoodit (-luokat) ja -nimikkeet 2 Liitetaulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt ammattikoodit (-luokat) ja -nimikkeet. Luokka Ammattinimike 0 TEKNILLINEN, LUONNONTIETEELLINEN,

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 Ulkomaisomisteisten yritysten osuus liikevaihdosta lähes kolmannes Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta

Lisätiedot

Vieraskieliset työttömät Espoossa. Tuija Soininen

Vieraskieliset työttömät Espoossa. Tuija Soininen Vieraskieliset työttömät Espoossa Tuija Soininen 20.5.2015 Vieraskieliset työnhakijat työllisyyskoodeittain Työllisyyskoodi 2015 Maaliskuu %-osuus 00 Työllistetty 248 3,5 % 01 Työssä yleisillä työmarkk.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Tarja Paananen 4.10.2016 Missä mennään? Globaalitalouskasvu perustuu ennen kaikkea kulutukselle ja palveluille. Maailmankaupan ja teollisten investointien kehitys

Lisätiedot

Sijoittumistilastot ja tulevaisuuden ammatit. Koulutustarve-ennakoinnin asiantuntijaryhmä Mikael Andolin Pirkanmaan ennakointipalvelu

Sijoittumistilastot ja tulevaisuuden ammatit. Koulutustarve-ennakoinnin asiantuntijaryhmä Mikael Andolin Pirkanmaan ennakointipalvelu Sijoittumistilastot ja tulevaisuuden ammatit Koulutustarve-ennakoinnin asiantuntijaryhmä 14.6.2012 Mikael Andolin Pirkanmaan ennakointipalvelu Väestöennuste (15-19-v.) Pirkanmaalla 2008-2020 Pirkanmaan

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa 2015:8 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 386 600 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

2016:37 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016

2016:37 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 2016:37 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 73,8 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

2016:25 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016

2016:25 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 2016:25 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 Työpaikkojen määrä säilyi Helsingissä vuoden 2016 toisella neljänneksellä vuoden takaisella tasolla. Pääkaupunkiseudulla työpaikkoja

Lisätiedot

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 73,1 prosenttia, mikä oli hitusen alempi kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Työttömyys laskenut hieman Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio touko - kesäkuussa 2015

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio touko - kesäkuussa 2015 KATSAUS 12.6.2015 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio touko - kesäkuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on touko - kesäkuun vaihteessa tehty arvio

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 2015

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 215 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 215 Julkaisuvapaa tiistaina 2.1.215 klo 9. Pirkanmaan työttömyys samalla tasolla kuin syyskuussa 1997 Työttömyys oli kasvanut

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2013

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2013 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 25.6.2013 klo 9.00 Työttömyys laskenut edelleen Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä 71,9 prosenttia, sama kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla työllisyysaste

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2009 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 9 Ansiot...10 Työsuhdemuodot...11 Lisätietoja...14 PAMIN taskutilasto 2009

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.3.2014 klo 9.00 Työttömyys alentunut hieman Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 20.10.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi hieman syyskuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10. Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.2012 mennessä) sanna.paakkunainen@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 Julkaisuvapaa 26.6.2012 Terveys-, sosiaali- ja opetusalan osaajista edelleen pulaa Hämeen TE-toimistojen touko-kesäkuun

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(6) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos Tekniset ja konttoritoimihenkilöt

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.7.2013 klo 9.00 Työttömyys lisääntyi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2013 Julkaisuvapaa 15.02.2013 Kysyntää sosiaali-, terveys- ja opetusalan osaajista Hämeen TE-toimistossa tammi-helmikuun

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

2015: 2016:12 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUONNA 2015

2015: 2016:12 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUONNA 2015 2015: 2016:12 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUONNA 2015 Helsingin työmarkkinoiden analyysi perustuu työpaikkojen ja työllisyyden tarkastelussa pääosin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietoihin. Taulukoiden

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6. klo 9.00 Toukokuun lopussa 11 716 avointa työpaikkaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Syyskuu 2006 SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS 2006 KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015 Hämeen pula- ja ylitarjonta-ammatit nyt netissä kaikkien luettavissa Työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometri-järjestelmään

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5. klo 9.00 Työttömyys kasvaa edelleen 15 prosentin vuosivauhtia

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SISÄLTÖ PAMin jäsenistön toimialajakauma Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 2008-2009 Palkansaajien määrät sukupuolen mukaan PAMin

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue yhteensä Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue yhteensä Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue yhteensä 27.9.2013 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeen laskenta Jyväskylän selvitysalueen kuntien yhteensä Palomiehiä ei ole mukana laskelmissa

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Lokakuun työllikatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi

Lisätiedot