Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 41 Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä Erityisasiantuntijat suurin ammattiryhmä Helsingin työpaikkojen ammattirakenteelle on ominaista erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien korkea osuus. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan tutkimus-, kehittämis- ja soveltamistyöhön, artikkeleiden ja raporttien laatimiseen sekä opettamiseen, johtamiseen ja suunnitteluluun liittyvissä tehtävissä työskenteli pääkaupungissa kaikkiaan erityisasiantuntijaa vuonna Tämä oli neljännes kaupungin kokonaistyöpaikkamäärästä Helsingin seudulla erityisasiantuntijatyöpaikkoja oli Helsingin osuus alan kaikista työpaikoista oli neljännes ja Helsingin seudun osuus 40 prosenttia. Mm. ostamiseen, myyntiin, rahoitus- ja sijoitustoimintaan liittyvissä konsultointi-, suunnittelu-, markkinointi-, vahingontarkastus- sekä esimiestehtävissä työskenteli Helsingissä asiantuntijaa eli 22 prosenttia täällä työssä käyvistä. Koko Helsingin seudulla asiantuntijatyöpaikkoja oli Ammattiryhmän työpaikoista viidennes sijaitsi Helsingissä ja 35 prosenttia Helsingin seudulla. Kolmanneksi merkittävimmän ammattiryhmän muodostivat palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät. Työntekijöiden tehtäviin sisältyy esim. matkustajien palvelua, ruokien ja juomien valmistamista, myymistä ja tarjoilua, avustamista sairaanhoidossa, terveyden- ja kauneudenhoitoa, ihmisten ja omaisuuden suojelua, lain ja järjestyksen ylläpitoa, tavaroiden esittelyä ja myymistä sekä työnjohtotehtäviä. Kaikkiaan tähän palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöiden ammattiryhmään lukeutui työntekijää eli 15 prosenttia alueella työssä käyvistä. Ryhmän työpaikoista 15 prosenttia sijaitsi Helsingissä ja 27 prosenttia Helsingin seudulla. Kuvio 1. Työpaikat ammattiryhmittäin Helsingissä ja Helsingin seudulla Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 9 Muut työntekijät 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 6 Tuntematon, sotilaat ja maanviljelijät Helsinki Muu Helsingin seutu Työpaikat, lkm Tiedustelut Puhelin Juha Suokas, puh. (09) (09) Tilaukset ja jakelu Puh. (09) Julkaisija Helsingin kaupunki, tietokeskus Osoite Julkaisujen myynti PL 5500, 0099 Helsingin kaupunki Tietokeskuksen kirjasto, puh. (09) Virtuaalinen kirjakauppa ISSN X (verkossa) 1

2 Kuvio 2. Työpaikat ammattiryhmittäin Helsingissä II-neljännes, liukuva vuosikeskiarvo (Indeksi 2006 I-neljännes=100) Erityisasiantuntijat Johtajat ja ylimmät virkamiehet Ammatit yhteensä Asiantuntijat Rakennus-, korjaus-, prosessi-, kuljetus- ja muut työntekijät 4-5 Toimisto-, asiakaspalvelu-, palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Indeksi, 2006/I=100 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmään lukeutui työntekijää eli 12 prosenttia työpaikkamäärästä. Alan kaikista työllisistä 12 prosentilla oli työpaikka Helsingissä Helsingin seudun osuuden ollessa 38 prosenttia eli henkeä. Viidenneksi merkittävin ammattiryhmän muodostivat johtajat ja ylimmät virkamiehet työpaikkamäärällä. Johtajien ja ylimpien virkamiesten osuus Helsingin kokonaistyöpaikkamäärästä oli kahdeksan prosenttia. Helsingin seudulla ammattiryhmän työpaikkamäärä oli Kaikista ylemmän johtotason työpaikoista 27 prosenttia sijaitsi Helsingissä ja 45 prosenttia Helsingin seudulla. Työpaikkamäärän muutos ammattiryhmittäin Helsingissä Edellä esitetyt tiedot kuvaavat vuoden 2005 lopun tilannetta. Vaikka talous- ja työllisyystilanne on huomattavasti muuttunut ovat työpaikkamäärällä mitattuna ammattiryhmien voimasuhteet säilyneet ennallaan. Suuret ammattiryhmät, erityisasiantuntijat ja asiantuntijat, ovat kasvattaneet työpaikkamääräänsä nopeimmin. Työpaikkamäärän muutosta ammattiryhmittäin voidaan kuvata Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietojen avulla. Kuviossa kaksi on esitetty pääluokkatasolla, osia pääluokista kuitenkin yhdistellen, vuoden 2005 lopun jälkeen tapahtuneita muutoksia aina vuoden 2009 toiseen neljännekseen asti. Kuvaajat on piirretty ammattiryhmittäin vuosikeskiarvotiedoista. Erityisasiantuntijatyöpaikkojen määrä on vuoden 2005 lopusta kasvanut ryhmistä nopeimmin ja lukuun ottamatta, osittain vuosiin osunutta, tasaantumisvaihetta tendenssi jatkui aina vuoden 2009 toiseen neljännekseen asti. Vuoden 2006 alusta vuoden 2009 puoleenväliin ryhmän työpaikkamäärä on kasvanut viidenneksellä 1. Toiseksi nopeimmin kasvoi johtajien ja ylimpien virkamiesten määrä, kasvun ollessa 15 prosenttia tarkastelujaksolla. Asiantuntijoiden määrä kasvoi seitsemällä prosentilla huolimatta vuoden 2006 loppuun ja vuosien 2007/2008 vaihteeseen osunutta laskua. Miesvaltaisten rakennus-, prosessi- ja kuljetusammattiryhmien (pääluokat 7 9 yllä) työpaikkamäärä nousi vauhdilla vuoden 2007 lopulta aina vuoden 2008 puoleen väliin, jonka jälkeen työpaikkamäärä kääntyi jyrkkään laskuun. Ryhmän kokonaistyöpaikkamäärä on samaa tasoa kuin kolme vuotta aiemmin. Naisvaltaisilla aloilla, toimisto-, palvelu-, myynti ja hoitotyöntekijät (pääluokat 4 5), työpaikkamäärä on ollut tasaisessa laskussa 2006 alkuun osuneen kasvukauden jälkeen. Alan kokonaistyöpaikkamäärä on laskenut viidellä prosentilla. Kokonaistyöpaikkamäärän kasvu oli vastaavana aikana kahdeksan prosenttia. 1 Muutos on laskettu liukuvasta vuosikeskiarvosta 2

3 Elinkeinorakenteen ja ammattirakenteen erikoistuminen Seuraavassa tarkastellaan Helsingin toimialarakenteen ja ammattirakenteen erikoistumista suhteessa koko Suomeen käyttäen analyysivälineenä ns. sijaintiosamääriin perustuvia toimialoittaisia ja ammattiryhmittäisiä indeksejä 2. Edellä on jo tullut jo esille, että erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus kaikista Helsingin työpaikoista oli korkea eli 46 prosenttia. Vastaava osuus koko maassa Kuvio 3. Helsingin toimialoittaiset erikoistumisalat suhteessa koko maahan; sijaintiosamäärät indeksin, koko maa =100 Kv. järjestöt ja ulkomaiset edustustot Mainospalvelu Rahoitustoiminta Tietojenkäsittelypalvelu Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi Tutkimus ja kehittäminen Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoim. Kustantaminen ja painaminen Muut palvelut liike-elämälle Posti- ja teleliikenne Järjestötoiminta Vesiliikenne Julkinen hallinto Tukkukauppa Turvallisuus- ja siivouspalvelut Liikennettä palv. toim. ja matkatoimistot Työnvälitys ja henkilöstön hankinta Majoitus- ja ravitsemistoiminta Sijaintiosamäärä (indeksi) jäi 34 prosenttiin. Helsingin osuus näiden kahden ammattiryhmän kokonaistyöpaikkamäärästä oli 22 prosenttia, kun kaikista maan työpaikoista vastaava osuus oli 17 prosenttia. Näin voidaan todeta, että näiden erityisosaajien työpaikat ovat vahvasti keskittyneet maamme pääkaupunkiin. Tämä johtuu pitkälti siitä, että Helsingin elinkeinorakenteelle on 2 Sijaintiosamäärä on laskettu toimialan/ammattiryhmän työpaikkamäärätiedolle. Se kuvaa toimialan tai ammattiryhmän työpaikkamääräosuutta Helsingissä suhteutettuna saman ryhmän työpaikkamääräosuuteen koko maassa. Kun tällä tavalla laskettu suhdeluku muunnetaan indeksiksi, se saa arvon 100, jos toimialan/ammattiryhmän työpaikkaosuus on Helsingissä yhtä suuri kuin koko maassa. Jos indeksin arvo on suurempi kuin 100, Helsinki on erikoistunut kyseiseen toimialaan tai kyseisen ammattiryhmän työpaikat ovat yleisempiä täällä kuin koko maassa keskimäärin. Kuvioihin on poimittu ne toimialat/ammattiryhmät, joilla erikoistumisindeksin arvo ylittää 120 eli alat, joiden työpaikkaosuus alueella on vähintään 20 % suurempi kuin koko maassa. Erikoistumisindeksi on laskettu Tilastokeskuksen 2005 työssäkäyntitilastosta. tunnusomaista erikoistuminen pitkälle erikoistuneisiin palvelualoihin ja pääsääntöisesti näillä aloilla taas työtehtävien hoito edellyttää ammatissa toimivilta korkeaa ammattitaidon tasoa sekä pitkälle menevää erikoistumista yhdistettynä useimmiten vielä korkeaan koulutustasoon. Helsingin, maamme ainoan metropolialueen ytimen, toimialoittaisessa erikoistumisprofiilissa korostuvat pitkälle erikoistuneet palvelualat, jotka useasti lukeutuvat informaatiosektorin palvelu- ja sisältötuotantoaloihin. Mainosalan työpaikoista yli puolet sijaitsi pääkaupungissamme. Tietojenkäsittelyalan, konsultointipalvelujen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä informaatiosektorin tavaratuotantoalaan kuuluvan graafisen teollisuuden työpaikoista yli kolmannes sijaitsi Helsingissä. Elinkeinoelämän kehityksen ja tehokkuuden kannalta merkittävän rahoitustoiminnan samoin kuin liike-elämälle tukitoimintoja tarjoavien henkilöstönhankinta-, turvallisuus- ja siivouspalveluja tarjoavien alojen työpaikat ovat myös voimakkaasti keskittyneet tänne. Helsinki toimii myös erittäin vahvana virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan (mm. informaatiosektoriin kuuluvat tv-, elokuva- ja videotoiminta) keskittymänä. Helsingillä on myös erittäin vahva rooli maan logistisena keskuksena, joka on paitsi kansallinen tietoliikenteen ja kuljetuksen solmukohta myös kansainvälisen henkilö- ja tavaraliikenteen portti. Tähän liittyen tukkukauppa, liikennettä palvelevat toiminnat (mm. matkatoimistoala), posti- ja teleliikenne ja ravitsemistoiminta ovat vahvasti Suomessa keskittyneet pääkaupunkiin. Tämän lisäksi Helsinki toimii päätöksenteko-, hallinto- ja lobbauskeskuksena, mitä ilmentää julkisen hallinnon, järjestötoiminnan sekä kansainvälisten järjestöjen toiminnan keskittyminen alueelle. Vuoden 2005 lopulla kuviossa 4 esitetyillä erikoistumisaloilla työskenteli yli henkeä, mikä oli yli puolet Helsingin kokonaistyöpaikkamäärästä. Seuraavaksi tarkastellaan ammatillista erikoistumisprofiilia tarkemmin erikoistumistoimialoilla (kuvio 4). Ei ole yllätys, että erityisasiantuntija- ja asiantuntijatyöpaikkojen osuus toimialan työpaikoista oli korkein tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, missä neljä viidestä työpaikoista kuului näihin ammattiryhmiin. Tietojenkäsittelypalveluissakin osuus nousi lähes yhtä korkealle. Lainopillisissa ja taloudellisissa konsultointipalveluissa samoin kuin mainosalalla osuus nousi kahteen kolmasosaan.virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalveluissa sekä julkisen hallinnon sektoreilla osuus lähenteli 60 prosenttia. Sen sijaan majoitus- ja ravitsemuspalveluissa sekä turvallisuus- ja siivouspalveluissa osuus jäi viiteen prosenttiin. Kaikilla muilla 3

4 Kuvio 4. Eri ammattiryhmien osuus Helsingin erikoistumistoimialojen työpaikoista 2005 Tutkimus ja kehittäminen Tietojenkäsittelypalvelu Mainospalvelu Lainop. ja taloud. konsultointi Virkistys-, kulttuuri- ja urheilu Julkinen hallinto Tukkukauppa Graafinen teollisuus Järjestötoiminta Muut palvelut liike-elämälle Kv. järjestöt Kaikki toimialat yhteensä Posti- ja teleliikenne Rahoitustoiminta Liikenn. palv. Toiminta Vesiliikenne Työnvälitys ja henkil. hankinta Turvallisuus- ja siivouspalvelut Majoitus- ja ravitseminen 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 0,6,9 Muut ryhmät ja tuntematon 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet % elinkeinotoiminnan erikoistumisaloilla osuus nousi yli viidenneksen. Lisäksi edellä mainitsemattomia aloja, joilla erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus työpaikoista on korkea, olivat koulutus (osuus 79 prosenttia), tekninen palvelu ja testaus (71 prosenttia), elektroniikkateollisuus (66 prosenttia) sekä terveydenhuoltopalvelut (60 prosenttia). Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden osuus oli korkein rahoitussektorilla, missä lähes puolet (46 prosenttia) työpaikoista kuului toimisto- ja asiakaspalvelujen luokkaan. Liikennettä palvelevissa toiminnoissa (mm. matkatoimistoala) sekä posti- ja teleliikenteessä vastaava osuus oli noin kolmannes. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöiden osuus puolestaan oli korkein hotellija ravitsemusalalla. 2 Tilastotieteen erityisasiantuntijat 1 Mainos- ja tiedotusjohtajat 3 Radio- ja tv-tarkkailijat 2 Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat 1 Ylimmät virkamiehet 2 Matematiikan erityisasiantuntijat 2 Ekonomistit 1 Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat 2 Toimittajat, kirjailijat ym. 3 Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat 4 Maksujenperijät 2 Muut lainopilliset erityisasiantuntijat 2 Tanssitaiteilijat 1 Järjestöjen johtajat 5 Konduktöörit, rahastajat ym. 2 Biologit, kasvitiet., eläintieteilijät ym. 3 Tilastonlaatijat, haastattelijat ym. 3 Taidealan asiantunt., kuvaussiht. ym. 4 Matkatoimistovirkailijat 2 Näyttelijät ja ohjaajat 3 Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät 2 Tilintarkastajat, kamreerit ym. 3 Muut liike-elämän palvelujen välit. 2 Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit 2 Julkisen alan erityisasiantuntijat 4 Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt 1 Tietotekniikkajohtajat 2 Henkilöstösuunnittelijat ym. 3 Viihdemuusikot, laulajat, tanssijat ym. 2 Arkistonh. ja museoalan erityisasiant. 2 Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat 2 Kuvatait., taideteol. alan suunnit. ym. 3 Vahinkotark. ja huutokaupanp. 2 Tietotekniikan erityisasiantuntijat 3 Johdon siht., osastosiht. ym. 5 Valvojat ja vartijat 2 Muut terveydenh. Erityisasiant. 1) Ammatin edessä oleva numero viittaa ammattiluokituksen pääryhmään. Kuvio 5. Helsingin ammatilliset erikoistumisalat 1) suhteessa koko maahan; sijaintiosamäärät indeksin, koko maa = Sijaintiosamäärä (Indeksi) 4

5 Helsingin työpaikkojen ammatilliset erikoistumisalat Edellä tarkasteltiin ammattirakennetta ammattiluokituksen pääryhmätasolla eräillä Helsingin elinkeinotoiminnan menestyksen ja kehityksen kannalta tärkeillä aloilla. Entä mitkä ovat sitten ne ammatit, jotka nousevat kärkeen ammatillisessa erikoistumisessa, kun otetaan huomioon kaikkien toimialojen kokonaistyöpaikkamäärä? Jälleen käytämme apuna sijaintiosamääriin perustuvaa indeksiä. Kuviossa 5 on esitetty ammatit, joilla sijaintiosamääräindeksin arvo ylitti 200 eli ammattiryhmään kuuluvien osuus kaikista työpaikoista oli vähintään kaksinkertainen koko maahan verrattuna. Helsingin työpaikkarakenteessa erikoistumisaste oli korkein tilastotieteen erityisasiantuntijoiden kohdalla, joilla työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista oli lähes nelinkertainen verrattuna koko maahan. Muita kahdenkymmenen kärkeen kuuluvia erityisasiantuntija-ammatteja olivat yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat, matematiikan erityisasiantuntijat, ekonomistit, toimittajat, lainopilliset erityisasiantuntijat, tanssitaiteilijat, biologit, sekä näyttelijät. Kaikkiaan kuviossa 6 esiintyvistä 37 ammateista 18 kuului erityisasiantuntijoiden ryhmään. Johtajista ja ylimmistä virkamiehistä kärkeen sijoittuivat mainos- ja tiedotus- sekä yrityspalveluyritysten johtajat samoin kuin ylimmät virkamiehet ja ärjestöjen johtajat. Asiantuntijakärkijoukon muodostavat tv-tarkkailijat, arvopaperikauppiaat, tilastonlaatijat sekä taidealan asiantuntijat. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöistä mukaan mahtuvat maksujen perijät ja matkatoimistovirkailijat sekä palvelu- ja myyntihenkilöstön puolelta konduktöörit ja rahastajat. Suurimmat työllistäjät Aiemmin tuli ilmi, että erikoistumisammattien osuus työpaikoista Helsingin erikoistumistoimialoilla oli korkea. Erikoistumisalojen ja tässä tapauksessa myös erikoistumisammattien harjoittajien työpanoksen kysynnästä merkittävä osa tulee alueen ulkopuolelta muualta maasta tai ulkomailta. Erikoistumisaloilla (toimialat ja ammatit) on ratkaiseva merkitys alueen talouden kannalta, sillä merkittävät kasvu- ja supistumisimpulssit tulevat alueelle kerrannaisvaikutuksineen pääasiassa niiden kautta. Erikoistumisalat ja -ammatit eivät aina ole suurimpia työllistäjiä. Erikoistumisammattien vastapainona ovat pääasiassa paikallisia aloja ja niissä työskentelevä henkilöstö, joiden Kuvio 6. Työpaikat Helsingissä työntekijän ammatin 1) ja sukupuolen mukaan 2005 (30 eniten työllistävää ammattia) 5 Myyjät ja tuote-esittelijät 3 Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit 4 Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym. 2 Tietotekniikan erityisasiantuntijat 9 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat 3 Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 2 Julkisen alan erityisasiantuntijat 5 Perushoitajat, lähihoitajat ym. 2 Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiant. 8 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 4 Muut toimistotyöntekijät 7 Rakennustyöntekijät ym. 3 Myynnin ja rahoituksen esimiehet 5 Tarjoilutyöntekijät 2 Toimittajat, kirjailijat ym. 4 Posti- ja pankkitoimihenkilöt 3 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym. 4 Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit 3 Kirjanpitäjät ym. 2 Tilintarkastajat, kamreerit ym. 3 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. 5 Lastenhoitotyöntekijät 1 Myynti- ja markkinointijohtajat 9 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 2 Lääkärit 7 Koneasentajat ja -korjaajat 5 Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet 2 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat 5 Kokit, keittäjät ja kylmäköt 3 Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat Miehet Naiset Työpaikat, lkm 1) Ammatin edessä oleva numero viittaa ammattiluokituksen pääryhmään. 5

6 asiakaskunta koostuu pääasiassa oman alueen asukkaista, yrityksistä. Tällaisia aloja on mm. vähittäiskauppa ja terveydenhoito. Seuraavassa tarkastellaan mitkä ovat merkittävimmin työllistävät ammattialat Helsingissä. Kuviossa 6 on esitetty 30 eniten työllistävää ammattia Helsingissä. Aiemmin on tullut ilmi, että johtajien, erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden (luokituksen pääluokat 1 3) merkitys työllistäjinä oli vahvan korostunut esim. tarkasteltaessa erikoistumisammatteja. Erikoistuneimpien 37 ammatin joukkoon lukeutui vain viisi pääryhmien 4 9 (toimisto-, palvelu, rakennus-, prosessi- ja muut työntekijät) ammattia. Eniten työllistävien 30 ammatin joukosta tämän ryhmän ammatteja oli kuitenkin jo puolet. Helsingissä suurimmat ammattiryhmät koostuvat kaupan- ja hoiva-alojen työntekijöistä. Kaksi suurinta ryhmää ovat myyjät ja tuote-esittelijät ( työpaikkaa) sekä myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit ( työpaikkaa). Sihteerin ammatissa samoin kuin tietotekniikan erityisasiantuntija-ammateissa toimi henkeä. Sairaala-, hoito- ja keittiöapulais- sekä siivousammateissa työskenteli henkeä. Sairaanhoitajien määrä oli Leipänsä perus- ja lähihoitajina ansaitsi henkeä. Ammatit edelleen eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan useat ammattiryhmät ovat edelleen eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan. Kuviossa 6 havaittiin, että kymmenen eniten työllistävän ammatin joukkoon lukeutui viisi perinteisesti naisenemmistöistä ammattiryhmää: Myyjät, sihteerit, sairaala- ja hoitoapulaiset, sairaanhoitajat sekä perus- ja lähihoitajat. Kaikissa näissä ryhmissä naisten osuus koko ammattiryhmästä ylitti 70 prosenttia. Miesvaltaisista, 70 prosentin säännöllä laskettuna, aloista kymmenikköön kuuluivat vain tietotekniikan erityisasiantuntijat sekä moottoriajoneuvojen kuljettavat. Entä mitkä olivat eniten nais- ja miesvaltaiset alat? Ammattiryhmistä vahvimmin naisvaltaiset alat olivat kätilöt ja hammashuoltajat, joissa naisten osuudet työllisistä olivat vastaavasti 99 prosenttia ja 98 prosenttia. Lastentarhanopettajista ja ylihoitajista 95 prosenttia oli naisia. Kuvio 7. Naisvaltaisimmat ammatit Helsingissä 2005, naisten osuus % Kätilöt Hammashuoltajat Lastentarhanopettajat Ylihoitajat ja osastonh. Ravitsemusalan asiantuntijat Lastenhoitotyöntekijät Sairaanhoitajat Vaatturit, pukuomp. ja hatunt. Johdon siht., osastosiht. ym. Siht., tekstinkäs. ym. % Kymmenen miehisimmän alan joukkoon lukeutui peräti kuusi konepaja-, valimotyöntekijä-, asentaja- ja korjaaja-ammattia. Miesvaltaisin ala oli ohutlevysepät, joista 99,8 prosenttia oli miehiä. Myös alusten konepäälliköistä ja konemestareista yli 99 prosenttia oli miehiä ja linjaasentajien ja - korjaajien kohdalla osuus oli 98 prosenttia. Hitsaajista ja sotilaista vain vajaa kolme prosenttia oli naisia. Kuvio 8. Miesvaltaisimmat ammatit Helsingissä 2005, miesten osuus % Ohutlevysepät Alusten konepääl. ja konemestarit Linja-asentajat ja -korjaajat Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Sotilaat Maanrak.- ym. koneiden kuljettajat Konetekniikan asiantuntijat Koneasentajat ja -korjaajat Rakennustyöntekijät ym. Sepät, työkalunt. ja koneenaset. % Monet alat riippuvaisia muualla kuin Helsingissä asuvasta työvoimasta Seuraavassa tarkastellaan Helsinkiin sisään suuntautuvaa työmatkaliikennettä ammateittain. Kaikista Helsingissä työssä käyvistä 42 prosenttia asuu jossain toisessa kunnassa. Pääkaupungin yritysten ja muiden yhteisöjen palveluksessa leipänsä ansaitsevista 12 prosenttia asui Espoossa, 11 prosenttia Vantaalla ja vajaa prosentti Kauniaisissa. Helsingin seudun kehyskuntien osuus oli 10 prosenttia muun maan osuuden ollessa yhdeksän prosenttia. Ammattiryhmittäin on suuria eroja pendelöinnissä. Kahdessa ammattiryhmässä yli puolet täällä työssä käyvistä on ulkopaikkakuntalaisia ja näin ollen myös 6

7 Kuvio 9. Ammattiryhmät, joissa työntekijöistä yli puolet asuu Helsingin ulkopuolella. 7 Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym. 8 Kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät 3 Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat 5 Matkustuspalvelutyöntekijät 8 Veturin- ja moottorivaununkuljettajat 3 Komisariot ja ylikonstaapelit 8 Työkoneiden kuljettajat 3 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat 7 Koneasentajat ja -korjaajat 1 Asiantuntijajohtajat 7 Rakennusten viimeistelytyöntekijät 9 Kaivos- ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät 1 Järjestöjen johtajat 8 Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät 7 Rakennustyöntekijät ym. 8 Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat 2 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat 7 Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden asentajat ja korjaajat 2 Tietotekniikan erityisasiantuntijat 3 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym. 1 Tuotanto- ja linjajohtajat 3 Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat 0 Sotilaat 4 Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 7 Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat 3 Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat 7 Painopinnan valmistajat, tekstiilipainajat ym Prosenttia työpaikoista maksavat veronsa johonkin toiseen kuntaa. Sekä johtajista ja ylimmistä virkamiehistä että rakennus, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä 52 prosentilla työmatka suuntautuu yli Helsingin rajojen. Asiantuntija-ammateissa osuus nousi 47 prosenttiin. Erityisasiantuntijat, toimisto- ja asiantuntijatyöntekijät sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijät pendelöivät tänne samassa suhteessa kuin työssä käyvät keskimäärin. Sen sijaan palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät samoin kuin ammattiryhmän muut työntekijät (siivoukseen, jätehuoltoon, keittiö- ja pesulatyöhön, rakennusteollisuuteen, kuljetus- ja rahdinkäsittelyyn liittyviä avustavia tehtäviä hoitavat henkilöt) käyvät muita ammattiryhmiä yleisemmin työssä kotikaupungissaan. Kuviossa 9 on esitetty 30 ammattia, joissa vain vajaa puolet työntekijöistä asuu Helsingissä. Eniten muualta tulevasta työvoimasta on riippuvainen kaivostyöntekijöiden ja panostajien ammattiryhmä, jossa vajaa viidennes työntekijöistä on helsinkiläisiä. Liikenteen toimialan ammattilaiset ovat myös ahkerimpia sukkuloijia. Kansi- ja konemiehistöstä, meri- ja satamaliikenteen päälliköistä, matkustuspalvelutyötekijöistä ja veturinkuljettajista prosenttia oli vieraspaikkakuntalaisia. Järjestyksen ja yleisen turvallisuuden ylläpito on myös vahvasti toisaalla asuvien käsissä, kun komisarioista ja ylikonstaapeleista kaksi kolmasosaa asuu pääkaupungin ulkopuolella. Helsinkiläisten rakennusyritysten työntekijöistä vain vajaa puolet oli pääkaupungin asukkaita. Rakennusten viimeistelytyöntekijöistä, rakennusalan avustavista työntekijöistä sekä rakennustyöntekijöistä 54 prosenttia oli ei-helsinkiläisiä. Vaikka arkkitehtipalveluyritysten työpaikat ovat keskittyneet tänne, niin täällä työssä käyvistä arkkitehdeistä ja muista tekniikan erityisammattilaisista yli puolet oli perustanut kodin muualle. Kuvio 10. Espoossa asuvien osuus Helsingin työpaikoista ammattialoittain (alan osuus Helsingin työpaikoista vähintään 15 prosenttia) Asiantuntijajohtajat Pääj. ja toimitusj. Lainop. erityisasiant. Pienyrit. johtajat Tuotanto- ja linjaj. Arkkit. ja muut tekn. erityisasiant. Tietot. erityisasiantuntijat Lääk., proviis. ja muut terv. huoll. Liike-el. ja järjestöal. Erityisasiant. Fysiikan ja kemian erityisasiant. Ylimmät virkamiehet Tietot. tukih., operaattorit ym. Ylihoitajat ja osastonhoitajat Osuus Helsingin työpaikoista, % 7

8 Kuvio 11. Vantaalla asuvien osuus Helsingin työpaikoista ammattialoittain (alan osuus Helsingin työpaikoista vähintään 15 prosenttia) Painajat, jälkik. ja paperit. teol. Valm. Painop. valmistajat, tekstiilipainajat ym. Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat Rakennusten viimeistelytyöntekijät Koneasentajat ja -korjaajat Elint. ja tupakkat. teolliset valmistajat Lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät Komisariot ja ylikonstaapelit Sähkö-, elektron.- ja tietol.lait. asent. ja korj. Tullivir., raja- ja meriv., verovalm. ym. Teollisuust. kokoonpanijat Kemiant. prosessinhoitajat Tekstiili-, turkis- ja nahkat. teol. valm. Kulj. ja varastoinnin toimistot Osuus Helsingin työpaikoista, % Kuntien välillä on suuret erot kun tarkastellaan Helsinkiin pendelöintiä ammattiryhmittäin. Seuraavassa (kuviot 10-13) on eritelty Espoon, Vantaa, Helsingin seudun kehysalueen ja muun maan osalta ammatit, joissa em. kuntien asukkaiden osuus Helsingin työpaikoista ylittää 15 prosenttia 3. Varsinkin Espoon osalta profiili eroaa huomattavasti muista alueista. Helsingissä toimivien yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat ovat yleisesti valinneet asuinpaikakseen pääkaupungin läntisen naapurin. Pääjohtajista ja asiantuntijajohtajista reilu viidennes sekä pienyritysten johtajista sekä tuotanto- ja linjajohtajistakin lähes viidennes asuu Espoossa. Lainopillisten-, arkkitehtialojen ja tietotekniikan erityisasiantuntijoilla osuus oli prosentin välillä. Kaikkiaan näiden 14 ammatin joukkoon valikoitui viisi johtajatason, seitsemän erityisasiantuntija ja kaksi asiantuntija-ammattia. Jos espoolaisten osalta pendeliammatteihin lukeutui ammattiluokituksen lähinnä johto- ja erityisasiantuntijatason ammattia, niin Vantaan osalta kuvio on täysin erinäköinen. Siinä korostuvat rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijöiden samoin kuin prosessi ja kuljetustyöntekijöiden ammatit. Kaikkiaan 14 ammatin joukkoon lukeutui vain kaksi asiantuntija-ammattia. Eniten vantaalaisia ammattilaisia työskenteli lähinnä graafisen teollisuuden piiriin laskettavissa painajan ja painopinnan valmistajien ammateissa, joissa heidän osuutensa Helsingin työpaikoista oli viidennes. Myös sepillä ja rakennusten viimeistelytyöntekijöillä osuus lähenteli viidennestä. Helsinkiläispoliisin komisarioista ja ylikonstaapeleista 16 prosenttia asuu Vantaalla. Kehyskunnissa erottuu seitsemän ammattiryhmää, missä vaadittu 15 prosentin työpaikkaosuus täyttyy. Kärkeen nousevat liikenteeseen liittyvät alat eli veturinkuljettajat ja matkustuspalvelutyöntekijät 31 ja 19 prosentin osuuksin. Komisarioista ja ylikonstaapeleista reilu neljännes asuu kehyskunnissa. Muualla kuin Helsingin seudulla asuvien osalla korostuvat kehysaluettakin enemmän liikenteen toimialan ammattien korkeat osuudet työpaikoista. Kansi- ja konemiehistöstä kaksi kolmasosaa, meri- ja lentoliikenteen päälliköistä puolet sekä matkustuspalvelutyöntekijöistä kolmasosa asuu Helsingin ulkopuolella. Korkeat osuudet selittyvät sillä, että työnteko näissä ammateissa tapahtuu esim. ulkomaaliikenteessä purjehtivilla aluksilla ja kuitenkin työntekijä kiinnitetään helsinkiläiseen toimipaikkaan. Sotilaista ja järjestöjen johtajista viidenneksellä on kotikunta Helsingin seudun ulkopuolella. Kuvio 12. Helsingin seudun kehyskunnissa asuvien osuus Helsingin työpaikoista ammattialoittain (alan osuus Helsingin työpaikoista vähintään 15 prosenttia) Veturin- ja moottorivaununkulj. Komisariot ja ylikonstaapelit Matkustuspalvelutyöntekijät Turvallisuuden ja laadun tark. Rakennusten viimeistelytyönt. Koneasentajat ja -korjaajat Rakennustyöntekijät ym. Kansi- ja konemi. ym. vesil. työnt. Kaivost., panostajat, kivenh. ym. Meri-, lento- ja satamal. pääll. ja ohj. Voimal., vesil. ym. koneenhoitajat Matkustuspalvelutyöntekijät Työkoneiden kuljettajat Kaivos- ja raken.al. ym. alojen av. työnt. Veturin- ja moottorivaununkuljettajat Sotilaat Järjestöjen johtajat Puunj. ja paperinv. prosessityönt. Maa- ja metsätaloust. asiant. Turvallisuuden ja laadun tark. Katu- ja kotimyyjät ym Osuus Helsingin työpaikoista, % Kuvio 13. Muualla maassa asuvien osuus Helsingin työpaikoista ammattialoittain (alan osuus Helsingin työpaikoista vähintään 15 prosenttia) Poisluettuna alat, joiden työllistävä vaikutus vähäinen (alle 100 työpaikkaa Helsingissä). Osuus Helsingin työpaikoista, % 8

9 Laatuseloste Aineisto: Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2005 työssäkäyntitilastosta tuotettuun erillistulostukseen. Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä (työllisiä) henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin. Henkilön toimiala (elinkeino) määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipaikalle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle Tilastokeskuksen vuoden 2002 toimialaluokituksen (TOL 2002) mukaisesti. Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota henkilö tekee riippumatta hänen ammattiasemastaan (palkansaaja - yrittäjä), koulutuksestaan tai työpaikan toimialasta. Niinpä tehtaassa työskentelevän tekstinkäsittelijän ammatti on sama kuin virastossa työskentelevän tekstinkäsittelijän, jos heidän työtehtävänsä vaativat samaa ammattitaitoa. Ammattiryhmän määräytyminen perustuu työtehtävien laatuun, vaativuuteen ja ammattitaitoon, joka on hankittu työssä tai koulutuksen kautta. Ammattitiedon ensisijaisia lähdeaineistoja ovat työsuhteisiin perustuvat hallinnolliset rekisterit. Valtion palveluksessa oleville ammattinimikkeet on saatu valtion palvelurekistereistä, kunnan palveluksessa oleville kuntien henkilörekisteristä ja yksityisen sektorin palveluksessa oleville työnantajajärjestöjen tiedoista, jotka saadaan tilaston käyttöön palkkatilaston kautta. Muita työsuhderekistereitä ovat muun muassa Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin aineistot. Palkkatilaston yksityisen sektorin aineistosta puuttuvat muun muassa yritysten ylin johto, alle viisi henkeä työllistävät yritykset sekä yritykset, joiden päätoimialana ovat maa-, metsä- ja kalatalous. Näitä puutteita on paikattu erillisillä ammattitiedusteluilla, joka on tehty suorana tiedonkeruuna yrityksille. Noin kymmenelle prosentille työllisistä ammatti on jouduttu kuitenkin päättelemään työpaikan toimialan, henkilön koulutuksen ja iän sekä mahdollisten edellisten vuosien ammattitietojen perusteella. Ammattiluokituksena on käytetty vuoden 2001 ammattiluokitusta. Vuosia koskevat ammattitiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen otospohjaisesta työvoimatutkimuksesta ja eivät ole suoraan vertailukelpoisia työssäkäyntitilaston kanssa. 9

10 Työpaikat Helsingissä, Pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudulla ja koko maassa ammatin mukaan 2005 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa Kaikki yhteensä Johtajat ja ylimmät virkamiehet Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Ylimmät virkamiehet Järjestöjen johtajat Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat Pääjohtajat ja toimitusjohtajat Tuotanto- ja linjajohtajat Maa- ja metsätalouden johtajat Teollisuuden tuotantojohtajat Rakennusalan tuotantojohtajat Kaupan ym. johtajat Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat Siivousa. ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat Asiantuntijajohtajat Talous- ja hallintojohtajat Henkilöstöjohtajat Myynti- ja markkinointijohtajat Mainos- ja tiedotusjohtajat Osto- ja varastopäälliköt Tietotekniikkajohtajat Tutkimus- ja kehitysjohtajat Muut asiantuntijajohtajat Pienyritysten johtajat Pienyritysten johtajat Pienten maa- ja metsätalousyritysten johtajat Pienteollisuuden johtajat Rakennusalan pienyritysten johtajat Kaupan ym. alojen pienyritysten johtajat Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat Kulj., varast. ja tietoliik.pienyritysten johtajat Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat Siivousa. ja kauneudenhoitoa.ym. pienyrit. johtajat Muut pienyritysten johtajat Erityisasiantuntijat Matemaattis-luonnontieteel. ja tekniikan erityisasiantuntijat Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat Fyysikot ja astronomit Meteorologit Kemistit Geologit ja geofyysikot Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat Matematiikan erityisasiantuntijat Tilastotieteen erityisasiantuntijat Tietotekniikan erityisasiantuntijat Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat

11 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 2141 Talonrakennusalan erityisasiantuntijat Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat Sähkötekniikan erityisasiantuntijat Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat Konetekniikan erityisasiantuntijat Puunjalost. ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat Vuoriteollisuuden prosessitekniikan erityisasiantuntijat Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat Muut tekniikan erityisasiantuntijat Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym Farmakologit, patologit ym Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat Lääkärit Hammaslääkärit Eläinlääkärit Proviisorit Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat Ylihoitajat ja osastonhoitajat Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yliopisto- ja korkeakouluopettajat Aineenopettajat ja lehtorit Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat Ammattikork. ja ammatillisten oppilaitosten opettajat Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat Luokanopettajat Lastentarhanopettajat Erityisopettajat Muut opetusalan erityisasiantuntijat Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat Tarkastajat ja opetusmenetelmien erityisasiantuntijat Opinto-ohjaajat Muiden alojen erityisasiantuntijat Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat Tilintarkastajat, kamreerit ym Henkilöstösuunnittelijat ym Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat Lainopilliset erityisasiantuntijat Asianajajat ja syyttäjät Tuomioistuinlakimiehet Muut lainopilliset erityisasiantuntijat Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Kirjastonhoitajat, informaatikot ym Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat Ekonomistit Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Historioitsijat ym

12 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 2444 Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit Sosiaalialan erityisasiantuntijat Toimittajat, taiteilijat ym Toimittajat, kirjailijat ym Kuvataitelijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat Tanssitaiteilijat Näyttelijät ja ohjaajat Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat Julkisen alan erityisasiantuntijat Asiantuntijat Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat Luonnontieteen tekniset asiantuntijat Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat Sähkötekniikan asiantuntijat Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat Konetekniikan asiantuntijat Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat Tekniset piirtäjät Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät Radio- ja tv-tarkkailijat Muut optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat Alusten konepäälliköt ja konemestarit Alusten päälliköt ja perämiehet Lentokapteenit ja -perämiehet Lento- ja satamaliikenteen ohjaajat Lentoturvallisuusteknikot ym Turvallisuuden ja laadun tarkastajat Rakennus- ja palotarkastajat Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat Laborantit ym Agrologit ja metsätalousteknikot Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa) Terveystarkastajat ja ympäristönsuojelutyöntekijät Ravitsemusalan asiantuntijat Optikot Hammashuoltajat Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym Seminologit ym Farmaseutit Luontaisparantajat

13 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 323 Sairaanhoitajat, kätilöt ym Sairaanhoitajat, kätilöt ym Kätilöt Liikenneopettajat ym Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat Vakuutusalan asiamiehet Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit Ostajat Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät Myynnin ja rahoituksen esimiehet Liike-elämän palvelujen välittäjät Kauppa-agentit Huolitsijat ja tullaajat Työnvälittäjät Muut liike-elämän palvelujen välittäjät Hallinnolliset toimihenkilöt Johdon sihteerit, osastosihteerit ym Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet Kirjanpitäjät ym Tilastonlaatijat, haastattelijat ym Tullivirkamiehet, raja- ja merivartijat, verovalmistelijat ym Tullivirkamiehet ja raja- ja merivartijat Verovalmistelijat ja -tarkastajat Sosiaaliturvatoimihenkilöt Komisariot ja ylikonstaapelit Sosiaalialan ohjaajat ym Taidealan asiantuntijat, viihdetaiteilijat, urheilijat ym Taidealan asiantuntijat, kuvaussihteerit ym Juontajat, kuuluttajat ym Viihdemuusikot, laulajat, tanssijat ym Klovnit, taikurit, akrobaatit ym Urheilijat, urheiluvalmentajat, -ohjaajat ym Seurakuntatyöntekijät Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Toimistotyöntekijät Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät Varastonhoitajat ym Raideliikenteen ohj. ja muut kuljetuksen toimistotyöntekijät Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit Muut toimistotyöntekijät

14 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 42 Asiakaspalvelutyöntekijät Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät Lipunmyyjät Posti- ja pankkitoimihenkilöt Bingo- ja kasinopelien hoitajat ym Panttilainaajat Maksujenperijät Muut asiakaspalvelutyöntekijät Matkatoimistovirkailijat Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat Puhelinvaihteenhoitajat ja hälytyspäivystäjät Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym Matkustuspalvelutyöntekijät Lentoemännät, purserit ym Konduktöörit, rahastajat ym Matkaoppaat ja matkanjohtajat Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet Kokit, keittäjät ja kylmäköt Tarjoilutyöntekijät Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym Lastenhoitotyöntekijät Perushoitajat, lähihoitajat ym Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym Apteekkien lääketyöntekijät ym Henkilökohtaisen palvelun työntekijät Kampaajat, parturit, kosmetologit ym Hautauspalvelutyöntekijät Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät Suojelu- ja vartiointityöntekijät Palomiehet Poliisit Vanginvartijat Valvojat ja vartijat Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät Mallit Myyjät ja tuote-esittelijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym Rakennustyöntekijät ym Rakennusten viimeistelytyöntekijät Kattoasentajat ja -korjaajat Lattianpäällystystyöntekijät Rappaajat Eristäjät Lasinasentajat Putkiasentajat Rakennussähköasentajat

15 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 7139 Muut rakennusten viimeistelytyöntekijät Maalarit ja rakennuspuhdistajat Maalarit Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym Muovaajat ja keernantekijät Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Ohutlevysepät Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Kaapelin- ja köysienasentajat Vedenalaistyöntekijät Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat Koneasentajat ja -korjaajat Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden asentajat ja korjaajat Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat Elektroniikkalaitteiden asentajat ja korjaajat Tietoliikenneasentajat ja -korjaajat Linja-asentajat ja -korjaajat Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät Hienomekaanikot Instrumentintekijät ja instrumenttiasentajat Soittimien tekijät ja virittäjät Jalokivi-, kulta- ja hopeasepät Savenvalajat, lasihyttityöntekijät ym Painopinnan valmistajat, tekstiilipainajat ym Latojat ja asemoijat Painopinnan valmistajat Kaivertajat ja syövyttäjät Valokuvalaboratorioiden työntekijät Kirjansitomotyöntekijät Silkki- ja tekstiilipainajat Muut valmistustyöntekijät Teurastajat, leipurit, meijeristit ym Teurastajat, kalankäsittelijät ym Leipurit ja kondiittorit Meijeristit, juustomestarit ym Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat Tupakkatuotteiden valmistajat Puutavaran käsittelijät, puusepät ym Puutavaran käsittelijät Huonekalu- ja koristepuusepät Konepuusepät Korin- ja harjantekijät ym Kutojat, vaatturit ym Kehrääjät, karstaajat ym Kutojat, neulojat ym Vaatturit, pukuompelijat ja hatuntekijät Turkkurit Leikkaajat ja mallimestarit Koru- ja muut tekstiiliompelijat

16 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 7437 Verhoilijat Turkisten ja nahkojen muokkaajat sekä suutarit Turkisten muokkaajat ja nahkurit Suutarit, jalkinemallintekijät ym Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Prosessityöntekijät Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät Sahausprosessinhoitajat Paperimassan ja hakkeen teolliset valmistajat Paperin ja kartongin teolliset valmistajat Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat Voimalaitosten koneenhoitajat Lämmityskattiloiden hoitajat Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten koneenhoitajat Teollisuusrobottien hoitajat Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat Metalli- ja mineraalituotteiden teolliset valmistajat Kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat Lääkkeiden ja hygieniatuotteiden teolliset valmistajat Ammusten ja räjähteiden teolliset valmistajat Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät Valokuvatuotteiden teolliset valmistajat Muut kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat Kumi- ja muovituotteiden teolliset valmistajat Kumituotteiden teolliset valmistajat Muovituotteiden teolliset valmistajat Puutuotteiden teolliset valmistajat Painajat, jälkikäsittelijät ja paperituotteiden teolliset valmistajat Painokoneen hoitajat Jälkikäsittelijät Paperituotteiden teolliset valmistajat Tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat Kuitujenvalmistus-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat Ompelukoneiden hoitajat Pesu-, valkaisu- ja värjäyskoneiden hoitajat Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät Jalkineiden, laukkujen ym. teolliset valmistajat Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat Elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden teolliset valmistajat Liha- ja kalajalosteiden teolliset valmistajat Maitotaloustuotteiden teolliset valmistajat Jauhotuotteiden ja mausteiden teolliset valmistajat Leipomo- ja suklaatuotteiden teolliset valmistajat Hedelmä-, vihannes- ym. tuotteiden teolliset valmistajat Sokerin teolliset valmistajat Teen, kahvin ja kaakaon teolliset valmistajat

17 Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu (14) Koko maa 8278 Oluen, viinin ja muiden juomien teolliset valmistajat Tupakkatuotteiden teolliset valmistajat Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Sähkölaitteiden kokoonpanijat Elektronisten laitteiden kokoonpanijat Metalli-, kumi- ja muovituotteiden teolliset kokoonpanijat Puu- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat Kartonki-, tekstiili- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym Veturin- ja moottorivaununkuljettajat Moottoriajoneuvojen kuljettajat Työkoneiden kuljettajat Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Maanrakennus- ym. koneiden kuljettajat Nosturinkuljettajat Trukin- ja siirtokoneenkuljettajat Kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät Muut työntekijät Muut palvelutyöntekijät Katu- ja kotimyyjät ym Kengänkiillottajat ym Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset, siivoojat ym Kotiapulaiset ym Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat Puhdistajat ja prässääjät Kiinteistötyöntekijät, ikkunanpesijät ym Kiinteistöhuoltomiehet Ajoneuvojen ja ikkunoiden pesijät ym Lähetit, ovenvartijat ja mittareiden lukijat Sanomalehtien ja mainosten jakajat ja lähetit Ovenvartijat ja vahtimestarit Sähkö- ja vesimittareiden lukijat ym Puhdistustyöntekijät Jäte- ja kaatopaikkatyöntekijät Kadunlakaisijat ym Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Kaivos- ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät Kaivosten avustavat työntekijät Maa- ja vesirakennusalan avustavat työntekijät Rakennusalan avustavat työntekijät Pakkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym Sotilaat Tuntematon

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

AMMATTILAISIA LIIKKEELLÄ

AMMATTILAISIA LIIKKEELLÄ SEPPO MONTÉN, SANNA RANTO, MINNA SALORINNE, JUHA SUOKAS AMMATTILAISIA LIIKKEELLÄ Helsingin työpaikat ammattitilastoissa 33 TILASTOJA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Seppo Montén p. tel. 09 310

Lisätiedot

Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa!

Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2010 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Kaikilla

Lisätiedot

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on vuosina 2005-2009 suoritetut tutkinnot yhteenlaskettuna. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009 lopussa. Tutkintotiedot

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012,

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012, Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012, Määritelmät: Rekrytointitarpeen laskenta Henkilöstötarpeen ennakointi perustuu palvelua käyttävän väestön ennustettuun

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhteensä

Joensuun selvitysalue yhteensä Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Joensuun selvitysalue yhteensä 25.6.2013 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeen laskenta Joensuun selvitysalue = Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan, Liperin kunnan,

Lisätiedot

Ammattiryhmittäiset erot suuret 55 vuotta täyttäneiden palkansaajien osuuksissa

Ammattiryhmittäiset erot suuret 55 vuotta täyttäneiden palkansaajien osuuksissa Väestö 2009 Työssäkäynti 2007 Ammatti ja sosioekonominen asema Ammattiryhmittäiset erot suuret 55 vuotta täyttäneiden palkansaajien osuuksissa Vuoden 2007 lopussa palkansaajista 55 vuotta täyttäneitä oli

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Sulkava. Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Sulkava. Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Yhteenveto: Rekrytointitarve Vuoden 2008 lopussa Sulkavan kunnan henkilöstömäärä (KuEL+VEL ilman pelastushenkilöstöä)

Lisätiedot

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Väestö 2010 Työssäkäynti 2008 Ammatti ja sosioekonominen asema Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan ammattiryhmät ovat voimakkaasti

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue, kuntakohtaiset laskelmat 27.9.2013 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue, kuntakohtaiset laskelmat 27.9.2013 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue, kuntakohtaiset laskelmat 27.9.2013 Heikki Miettinen Henkilöstötarpeen muutoksen ja eläköitymisen lukuohje (1) Laskelman perustana ovat palvelutarpeiden

Lisätiedot

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään KU-SELVITYS/Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmän loppuraportti LIITE 1 Kuntatyöntekijöiden maennuste vuosille 2014-, pohjautuen vakuutettujen määrään 31.12. Aineisto koottu Kevan tilastointiluokituksen

Lisätiedot

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 maakunnittain Samu Lagerström

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 maakunnittain Samu Lagerström cupore Julkaisuja 4 2004 Samu Lagerström Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 maakunnittain cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Samu Lagerström

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN HEINÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 334-470 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Syyskuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN SYYSKUU 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Elokuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN ELOKUU 2017 VÄKILUKU 53 188-453 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011 Nuori tasa-arvo Ritva Kaukonen Tarkastelun kohteena: Tutkinto vuonna 2004 peruskoulusta, lukiosta, toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (maisteri tai

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Kaskinen, Kristiinankaupunki ja Närpiö yhdessä. 8.10.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Kaskinen, Kristiinankaupunki ja Närpiö yhdessä. 8.10.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Kaskinen, Kristiinankaupunki ja Närpiö yhdessä 8.10.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,0-1,4 ALLE 25 VUOTIAAT 438-50 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Vaasan selvitysalue, 7 kuntaa. 9.10.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Vaasan selvitysalue, 7 kuntaa. 9.10.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Vaasan selvitysalue, 7 kuntaa 9.10.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Naisjohtajien osuus kasvanut eniten julkisella sektorilla

Naisjohtajien osuus kasvanut eniten julkisella sektorilla Väestö 2011 Työssäkäynti 2009 Ammatti ja sosioekonominen asema Naisjohtajien osuus kasvanut eniten julkisella sektorilla Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan naisten osuus johtotehtävissä kasvaa,

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. marraskuu Salo. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. marraskuu Salo. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2017 Salo TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN marraskuu 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖVOIMA 24 670-368 TYÖTTÖMÄT 3 118-810 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. lokakuu Salo. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. lokakuu Salo. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2017 Salo TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN lokakuu 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖVOIMA 24 670-368 TYÖTTÖMÄT 3 132-653 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Keski-Savon selvitysalue 9.6.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Keski-Savon selvitysalue 9.6.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Keski-Savon selvitysalue 9.6.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Tilastokeskus Käsikirjoja 14

Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Am m attiluokitus 2001 Tilastokeskus Käsikirjoja 14 S tatistikcen tralen Handböcker Statistics Finland Handbooks Ammattiluokitus 2001 Helsinki 2001 Tiedustelut: Anne Väänänen

Lisätiedot

I Tilastokeskus Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997 Liite 2. A m m attiluokitusten 1987ja 1997 väliset m uunnosavaim et

I Tilastokeskus Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997 Liite 2. A m m attiluokitusten 1987ja 1997 väliset m uunnosavaim et I Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Ammattiluokitus 1997 Liite 2. A m m attiluokitusten 1987ja 1997 väliset m uunnosavaim et & SK tfi/en litziv r V Statistics Finland Handbockar Handbooks Ammattiluokitus 1997

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016 Pula-ammattien listalla aikaisempaa enemmän teollisuuden ja rakentamisen ammatteja Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012 Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.0.202 Hanna Sutela Tilastokeskus Horisontaalinen segregaatio: ammatillinen, toimialoittainen, (työnantajasektorin

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Tilastokeskus. Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997

Tilastokeskus. Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997 Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Ammattiluokitus 1997 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Käsikirjoja 14 Handböcker Handbooks Ammattiluokitus 1997 Helsinki - Helsingfors 1997 Tiedustelut: Puhelin/telefon:

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Näissä ammateissa on suurin alkoholiriski Naiset ja miehet, duunarit ja asiantuntijat eläke- ja kuolinsyytilastojen valossa

Näissä ammateissa on suurin alkoholiriski Naiset ja miehet, duunarit ja asiantuntijat eläke- ja kuolinsyytilastojen valossa Näissä ammateissa on suurin alkoholiriski Naiset ja miehet, duunarit ja asiantuntijat eläke- ja kuolinsyytilastojen valossa VTT Tiina Pensola, Tiina.Pensola@Kuntoutussaatio.fi Ammateittainen työkyvyttömyyseläkkeiden

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista 11.10.2013 jesse.marola@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus 11.10.2013 1 Lokakuu 2013, pulaa

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 22.7.2014 klo 9.00 Työttömyys noussut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2014 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 26.8.2014 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi heinäkuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 KATSAUS 17.10.2014 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys - lokakuun vaihteessa tehty arvio noin

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työpaikat Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 007 tilastoja Työpaikat Helsingissä ja ennakkotiedot Helsingin työpaikkamäärä kasvuun Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä kasvoi vuosina 996 keskimäärin neljän prosentin vuosivauhtia

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 Samu Lagerström KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 Samu Lagerström KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 3 2004 Samu Lagerström Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Samu Lagerström Suomen kulttuuri-

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista 18.06.2013 jesse.marola@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus 18.6.2013 1 Kesäkuu 2013, pulaa

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi loppuvuonna Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi elokuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.6.215 LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 215 TYÖTTÖMÄT KTETUMPIA, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT YHÄ NUOREMPIA Kansainvälinen lama nosti myös Lahden työttömyysasteen

Lisätiedot

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka?

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Ammatti Työttömiä Avoimia Montako hakijaa paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Astrologit, ennustajat ym. 0 10 0,00 Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat 0 1 0,00 Katumyyjät (elintarvikkeet)

Lisätiedot

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka?

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Ammatti Työttömiä Avoimia Montako hakijaa paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. 1152 84 13,71 Ajoneuvojen pesijät 6 9 0,67 Ajo-opettajat 53 25 2,12 Aliupseerit

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio lokakuussa 2015

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio lokakuussa 2015 KATSAUS 14.10.2015 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio lokakuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys- lokakuun vaihteessa tehty arvio noin 200

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016

Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016 paluu Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016 *Pullonkaulaongelma Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa TILASTOJA 10 2012 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2009 Helsingissä työssä 155 000 ulkopaikkakuntalaista Helsingissä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 380 579 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi. Sastamala

Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi. Sastamala Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi Sastamala 21.8.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

2015: 2015:7 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUOSINA 2012 2014. Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki / Ari Leppä

2015: 2015:7 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUOSINA 2012 2014. Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki / Ari Leppä 215: 215:7 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUOSINA 212 214 Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki / Ari Leppä Helsingin työmarkkinoiden analyysi perustuu pääosin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietoihin.

Lisätiedot

VUOSINA 9 % 55 59 V. 11 % 25 %

VUOSINA 9 % 55 59 V. 11 % 25 % 17 2014 TYÖMARKKINAT HELS SINGISSÄ VUOSINA 2011 2013 Työttömät työnhakijat ikäryhmittäin Helsingissää 2013/12 60+ + v. 9 % Alle 25 v. 9 % 55 59 V. 11 % 25 34 v. 25 % 45 54 v. 24 % 35 44 v. 22 % TEKIJÄT:

Lisätiedot

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006 MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET Olli Poropudas Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.26 Työpaikka-avaukset ammattiryhmittäin 2-15 1 HOITOTYÖ 2 TEOLLINEN TYÖ 9 TAL.-HALL.

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Hämeen ammattibarometri I/2017

Hämeen ammattibarometri I/2017 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2017 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ammattibarometri I/2017 Pulaa hitsaajista ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista, ylitarjontaa sihteereistä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa tehtiin

Lisätiedot

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus suurin Uudellamaalla

Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus suurin Uudellamaalla Väestö 2012 Työssäkäynti 2010 Ammatti ja sosioekonominen asema Erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus suurin Uudellamaalla Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Uudellamaalla oli maakunnista

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymiä Pohjois-Karjalassa Anu Anttila

Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymiä Pohjois-Karjalassa Anu Anttila Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymiä Pohjois-Karjalassa Anu Anttila 3.2007 www.ennakko2010.fi 9.2006 (A.A) työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja TE-keskus

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syyskuussa 2016

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syyskuussa 2016 KATSAUS 27.9.2016 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syyskuussa 2016 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys - lokakuussa 2016 tehty arvio noin 200 ammatin

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004

Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 22 Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-726-4

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot