Yritysturvallisuuden neuvottelupäivät TN Johtaja Jukka Ahtela Elinkeinoelämän keskusliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysturvallisuuden neuvottelupäivät TN 26 5. 7.5.2010. Johtaja Jukka Ahtela Elinkeinoelämän keskusliitto"

Transkriptio

1 Yritysturvallisuuden neuvottelupäivät TN Johtaja Jukka Ahtela Elinkeinoelämän keskusliitto 1

2 EK ja YRITYSTURVALLISUUS Tavoitteet ja toiminnan järjestelyt 2

3 EK:n toiminnalliset painopisteet Yritysten menestys edellyttää jatkuvaa osaamisen vahvistamista sekä kannustamista työhön ja yrittämiseen Tuottavuuden nostamiseksi palkoista ja muista työehdoista on sovittava yrityksissä. Sosiaaliturvaa on uudistettava siten, että se innostaa työhön ja yrittämiseen. Koulutuksen perustan tulee olla työelämän tarpeista lähtevää. Koulutuksen kehittämisessä on erityistä huomiota kiinnitettävä laatuun ja vaikuttavuuteen. 2. Yritykset kasvuun ja kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta tulee tehdä paras toimintaympäristö kilpailukykyään kehittäville kasvuhakuisille yrityksille. Nopeasti muuttuvissa olosuhteissa yrittäjyydelle myönteisellä ilmapiirillä yrityksiä kannustetaan löytämään jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Energiasta sekä ympäristö- ja ilmastopolitiikasta tulee tehdä yrityksille kilpailuetu. 3

4 EK:n toiminnalliset painopisteet Kannustavalla verotuksella vahvistetaan yritysten kilpailukykyä Suomesta ei pidä tehdä korkean verotuksen saareketta. Verotuksen on kannustettava työhön ja yrittämiseen. Yritys- ja pääomaverotuksen tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyistä. On huolehdittava siitä, että energia- ja ympäristöverotuksella ei rapauteta yritysten menestystä. 4. Uuteen tehokkaampaan hyvinvointiyhteiskuntaan Nykyinen hyvinvointiyhteiskunta tulee saattaa taloudellisesti kestävälle pohjalle. Suomalaisten työuria on pidennettävä työikäisen väestön vähentyessä. Palvelujen turvaaminen edellyttää ripeitä tuottavuus- ja säästötalkoita sekä sitä, että yrityksillä on mahdollisuus tuottaa yhä suurempi osa julkisen sektorin palveluista. Hallinnon rakenteita on uudistettava kaikilla tasoilla säästöjen ja tehokkuuden lisäämiseksi. 4

5 EK:n vuoden 2010 toimintasuunnitelma A. ULOS KRIISISTÄ 1. Kilpailukykyä tukevat ja paikallista sopimista edistävät työehtosopimukset 2. Yritysten rahoituksen turvaaminen 3. Yritysten kustannusrasituksen keventäminen 4. Julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen B. KATSE TULEVAISUUTEEN 1. Vaikuttaminen v 2011 eduskuntavaaleihin 2. Vaikuttaminen hallituksen kasvuhankkeeseen 3. Menestyksen eväät -projekti 5

6 Lainsäädäntö ja kauppapolitiikka - kärkihankkeita Työurien pidentäminen Tapaturmavakuutuslain uudistaminen Julkisten palvelujen avaaminen ja kilpailuneutraliteetti Kilpailulainsäädännön uudistaminen Arvopaperimarkkinalain uudistaminen IPR-strategia Sisämarkkinat Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen Protektionismin estäminen Kehityspolitiikan uudistaminen 6

7 EK:n organisaatio Viestintä ja strateginen suunnittelu Johtaja Jukka Koivisto, toimitusjohtajan sijainen Toimitusjohtaja Leif Fagernäs Aluetoiminta Apulaisjohtaja Annaleena Mäkilä Brysselin toimisto Toimiston päällikkö Tytti Peltonen PK-asiat PK-johtaja Antti Neimala Hallintopalvelut Hallintojohtaja Markku Järvenpää Yhteistoimistoliitot Apulaisjohtaja Annaleena Mäkilä Infrastruktuuri Innovaatioympäristö ja osaaminen Lainsäädäntö ja kauppapolitiikka Talouspolitiikka Työmarkkinat Johtaja Tellervo Kylä-Harakka- Ruonala Johtaja Timo Kekkonen Johtaja Jukka Ahtela Johtaja Jussi Mustonen Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen 7

8 EK:n vaikuttaminen Infrastruktuuri Lainsäädäntö ja kauppapolitiikka Talouspolitiikka Työmarkkinat Innovaatioympäristö ja osaaminen Energia Materiaalitalous Logistiikka Rakennettu ympäristö Ilmasto Ympäristö Vastuullinen yritystoiminta Työ- ja sosiaalilainsäädäntö Yrityslainsäädäntö Kilpailu ja EU-juridiikka Yritysturvallisuus Kauppapolitiikka Talous Verotus Suhdanteet Työllisyys Hyvinvoinnin rahoitus Sopimustoiminta Työelämän kehittäminen Ansiokehitys- ja työmarkkinaselvitykset Koulutus Työvoima ja maahanmuutto Innovaatioympäristö Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen Ennakointi Tietoyhteiskunta Viestintä ja strateginen suunnittelu PK-asiat Aluetoiminta Brysselintoimisto 8

9 J T O U R V KIINTEISTÖ- JA TOIMITILA- TURVALLISUUS HENKILÖ- TURVALLISUUS A IHMISET ULKOMAAN- TOIMINTOJEN TURVALLISUUS T HEN- KILÖT TIEDOT TIETO- TURVALLI- SUUS VALMIUS- SUUNNIT- H TELU A MATERIA MAINE OMAISUUS L L I RIKOS- TURVALLISUUS YMPÄRISTÖ M S U U TUOTANNON JA TOIMINNAN TURVALLISUUS E S TYÖ- TURVALLISUUS YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS PELAS- TUS N TOIMINTA I Yritysturvallisuuden osa-aluekaaviota sovelletaan siten, että turvallisuusjohtaminen ohjaa kaikkea yrityksen turvallisuustoimintaa. N Osa-alueet menevät osittain päällekkäin. Termit antavat pohjaa laajan turvallisuuskentän hahmotukseen ja tarkasteluun. Yrityksen toimiala ohjaa osa-alueiden merkitystä liiketoiminnan kannalta. Kaavion sisällä ovat ne yrityksen arvot, joita yritysturvallisuustoiminnalla suojataan. 9

10 10 TEM TUKES Tekninen ja Prosessiturvallisuus PTS / HVK HV-kriittiset yritykset/ poolit SM Palo-, pelastus- ja vssasiat = pelastustoimi Onnettomuuksien torjunta Omatoiminen varautuminen Rikosten ennalta ehkäisy Henkilöturvallisuus YRITYKSEN TURVALLISUUS JA SIDONNAISUUS VIRANOMAISIIN VM JUHTA, VAHTI STM Kemikaalivalvonta Suuronnettomuudet Työturvallisuus Säteilyturvallisuus / STUK Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / THL Tuoteturvallisuus Vakuutukset Y R I T Y S YM Ympäristöturvallisuus Yhteiskuntasuunnittelu OM MMM LVM UM Ulkomaantoimintojen turvallisuus NSA PLM VAP-asiat DSA/ Security Clearance Maa-, meri-, rautatie- ja ilmakuljetukset Vaaralliset kuljetukset Viestintä ja kommunikaatio CERT/Tietoturvallisuus/NCSA Tietosuojavaltuutettu / Tietosuoja / Henkilötietoasiat Rikostorjuntaneuvosto/ ohjelmat, hankkeet, koordinaatio Elintarvikevalvonta Epidemiat

11 Yritysturvallisuustoimintaa ohjaavia kehityspiirteitä Turvallisuuskenttä laajenee - haasteet, uhkat ja riskit tulevat entistä kompleksisemmiksi, uusia uhkia lisää globaali- ja kv. kehityksen myötä Lainsäädäntö kehittyy ja tulee aivan keskeiseksi edunvalvonnassa Turvallisuusalan ammatillisen ja korkeamman koulutuksen rooli korostuvat ja opiskelupaikkojen määrät lisääntyvät haaste työelämän tarpeiden ennakoinnille ja alan normiohjaukselle Turvallisuusjohtaminen laatustandardin mukaisesti osaksi yrityksen johtamista myös tämän alueen toimintamallien jalkauttaminen Turvallisuuskulttuurin muodostumisen myötä sitoutumista yrityksen toimintatavaksi osaksi yhteiskuntavastuuta ja CG:a Verkostoituminen ja klusterit lisääntyvät niissä keskeisenä toimijana 11 YT-toiminnan tavoitteet, mittarit ja mitattavuus entistä haasteellisemmaksi tässä kehityksessä mukana

12 Tarkentavia kommentteja Miten yritysturvallisuus voi vielä konkreettisemmin tukea ja löytää rajapintoja EK:n muiden sektoreiden ja niiden toimintojen kanssa? Nyt jo merkittävää synergiaa Viestintä ja strateginen suunnittelu Aivan keskeinen tuki ja yhteistyö kotisivut sisältötuotannossa, web-tuessa sekä neuv.päivien / seminaarien av-tuessa Hallinto- ja henkilöstöasiat Teollisuuskeskuksen ja omien tilojen kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, pelastussuunnittelu, henkilöstöturvallisuus Infrastruktuuri Huoltovarmuus, kriittinen infra, logistiikka, ydinvoima, ympäristöturvallisuus Työmarkkinat Työelämän lainsäädäntökytkennät eräissä tapauksissa, lakko- yms. tilanteisiin liittyvät selvitykset Innovaatioympäristö ja osaaminen Tietoyhteiskunta-asiat, turvallisuusstandardointi, turvallisuuskoulutus Aluetoiminta Paikallisen ja alueellisen turvallisuusverkoston luominen ja tämän yhteistyön tukeminen jäsenyrityskentässä 12

13 Tehtäväpainotukset jatkossa Yritysturvallisuusmallin edelleen kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen Mallintaminen KATAKRIn täydennyksin ja peruspalikan ylläpito Yritysturvallisuusportaalin sisällön ja toimivuuden kehittäminen Huoltovarmuuden ja valtion omistajaohjauspolitiikan edunvalvonta Turvallisuusohjelmien elinkeinoelämää ja yrityksiä koskevien hankkeiden seuranta ja edunvalvonta ainakin vuoteen 2015 STO II kilpailukykyhankkeiden loppuunsaattaminen ja jalkauttaminen (aktiivinen ote työryhmässä) Kansallisen yhteistyöryhmän jäsenyys Kansainvälisyyden lisääminen yritysturvallisuustoiminnassa Aktiivisen otteen säilyttäminen pohjoismaisessa yhteistyössä Selvitykset BUSINESSEUROPEn ja EK:n ja BE:n kautta vastaavista toimintamalleista muissa (kuin pohjoismaisissa) EU-maissa 13

14 Yritysturvallisuus toiminnan organisointikaavio Elinkeinoelämän keskusliitto EK Jäsenliitot Jäsenyritykset YRITYSTURVALLISUUDEN NEUVOTTELUKUNTA YRITYSTURVALLISUUSTOIMISTO Asiantuntijatyöryhmä Yritysturvallisuus EK Oy Neuvottelupäivät Auditointi Hankkeet Julkaisutoiminta EK / YTNK Neuvonta ja konsultointi Sidosryhmätyö Vaikuttaminen ja edunvalvonta 14

15 Yritysturvallisuuden neuvottelukunta 1/2 Johtaja Jukka Ahtela pj. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Hallintojohtaja Markku Järvenpää vpj. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Strategia- ja viestintäjohtaja Jukka Koivisto vpj. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Yritysturvallisuusjohtaja Juha Härkönen Fortum Oyj /energia /voimatalous Toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen Securitas Oy / turvallisuusala Turvallisuusjohtaja Erkki Heliö Tieto Oyj / tietoala Turvallisuusjohtaja Rauno Hammarberg Nokia Oyj teknologiateollisuus / tietoliikenne ja elektroniikka 15

16 Turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari SRV Yhtiöt Oyj / rakennusteollisuus Yliopettaja Harri Koskenranta Laurea amk / koulutus Riskienhallintajohtaja Heljo Laukkala Metso Oyj / teknologiateollisuus / metalli Johtava asiantuntija Veli Matti Ojala Finanssialan Keskusliitto vakuutus / finanssiala Turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja Markku Rajamäki Itella Oyj / logistiikka-ala Johtaja Risto Siilos TVO Oyj / yritysjohdon edustus Johtaja Harri Uusitalo Suomen Lähikauppa Oy /kauppa, hotelli- ja ravintola-ala Turvallisuusjohtaja Mikko Viitasaari UPM-Kymmene Oyj / metsäteollisuus Sihteeri Jyrki Hollmén, EK ( lähtien) 16

17 YTNK:n ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄ Turvallisuusjohtaja Rauno Hammarberg Nokia Oyj Yritysturvallisuusjohtaja Juha Härkönen Fortum Oyj Yliopettaja Harri Koskenranta Laurea amk Riskienhallintajohtaja Heljo Laukkala, pj. Metso Oyj Johtava asiantuntija Veli Matti Ojala Finanssialan keskusliitto Jyrki Hollmén, sihteeri EK ( lähtien) 17

18 Jyrki HOLLMÉN Yritysturvallisuustoimiston päällikkö ( lähtien) - toimiston tehtävät ja palvelut Yritysturvallisuuden kehittäminen ja sitä koskevan lainsäädännön suunnittelu, valmistelu, ohjeistuksen ja soveltamisen linjaukset Yritysturvallisuuden neuvottelukunta ja toimielimet - toimivuus ja kehittäminen Edunvalvonta ja vaikuttaminen Lainsäädäntö Vireillä olevat käytännön hankkeet Yhteistyö viranomaisten kanssa Muu sidosryhmäyhteistyö Yritysturvallisuus EK Oy:n tj. ( lähtien) 18

19 MUUTA KIELITAITO englanti: ruotsi: ranska: ASEPALVELUS kiitettävä hyvä auttava Suomenlinnan Rannikkorykmentti reservin vänrikki sotilasarvo: HARRASTUKSET kalastus, jalkapallo, hiihto, kuntosali 19

20 20

alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet

alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet Turvalliseen huomiseen alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet 10.12.2009 Kimmo Kohvakka toimitusjohtaja Turvalliseen huomiseen Ajatuksia johtamisesta Perpetual optimism is a force

Lisätiedot

-kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

-kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista -kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Yritysturvallisuus Tekesin Turvallisuus-ohjelmassa EK:n Yritysturvallisuuden Neuvottelupäivät 7.-9.5.2008 Mikko Moisio, Ohjelman päällikkö Suvi Sundquist,

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2006

EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 2 EK:n toimintakertomus 2006 Vuoden 2006 aikana tapahtunutta Kansainvälinen talouskehitys oli vuonna 2006 suotuisaa. Suomen talous kasvoi nopeinta

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen

Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Mitä vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa? Vastuullinen yritystoiminta = yritysten tapa toteuttaa kestävää

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työryhmän raportti 13.12.2010

Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työryhmän raportti 13.12.2010 Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työryhmän raportti 13.12.2010 Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työryhmän raportti 13.12.2010 Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikka työryhmän

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä ja lakeja tulee jatkuvasti häiritsemään kauppiaan luvallista ammattia." Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen (1940) Etua

Lisätiedot

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi. Sisäinen turvallisuus

Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi. Sisäinen turvallisuus Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 15/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Suomi 2020 Tuumasta toimeen Kasvutyöryhmän loppuraportti

Suomi 2020 Tuumasta toimeen Kasvutyöryhmän loppuraportti Suomi 2020 Tuumasta toimeen Kasvutyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2010 Suomi 2020 Tuumasta toimeen Kasvutyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Johdanto Yhteiskunta- ja yritysvastuu tarkoittaa yritysten, julkisen hallinnon ja muiden yhteisöjen taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä

Lisätiedot

Team Finland: Strategia 2014

Team Finland: Strategia 2014 Team Finland: Strategia 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2013 1 2 Team Finland: Strategia 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2013 3 4 Sisällys Johdanto 7 Yleiset tavoitteet 8 Sopeutuminen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 18/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI. TYÖTÄ OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA. Sosialidemokraatit tavoittelevat yhteiskuntaa, jota luonnehtii oikeudenmukaisuus, ihmisten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot