Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintotuomioistuinten toimintakertomus"

Transkriptio

1 Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Korkein hallinto-oikeus

2

3 1 ESIPUHE 1 2 HALLINTOTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄ Oikeusturva hallintoasioissa Yleiset alueelliset hallinto-oikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Korkein hallinto-oikeus 4 3 JOHDON KATSAUS Yleistä Alueelliset hallinto-oikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Korkein hallinto-oikeus Yhteenveto 7 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleistä EU-oikeus ja Euroopan ihmisoikeussopimus Vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita Hallintotuomioistuinten toimitilat Tietotekniikan nykytila ja kehittämishankkeet 12 5 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Oikeusturvan todellisuus pyramiditutkimus hallintolainkäytön vaikuttavuudesta Hallintotuomioistuimissa käsiteltävät asiat Alueelliset hallinto-oikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Korkein hallinto-oikeus 21

4 6 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Hallintotuomioistuinten toiminnan tehokkuus Toimintamäärärahat ja toimintamenot Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Käsittelyajat Hallintotuomioistuinten toiminnan tuottavuus Hallintotuomioistuinten toiminnan taloudellisuus Laadunhallinta Hallinto-oikeuksien yhteinen laatujärjestelmä Muutoksenhakualttius Valituksenalaisten päätösten muuttuminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa 32 7 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Yleistä Henkilöstöä koskevia tietoja Yleistä Henkilöstön keski-ikä Henkilöstön sukupuolijakauma Sairauspoissaolojen määrä Henkilöstön koulutus Hallintotuomioistuinten koulutustyöryhmän järjestämä koulutus Oikeusministeriön järjestämä koulutus Hallintotuomioistuinten järjestämät sisäiset koulutukset Muu koulutus Työtyytyväisyyskysely Hallintotuomioistuinten kehittämishankkeet 40 8 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA Valvonnan yleisistä järjestelyistä Sisäisen valvonnan arvioinnin toteutus ja lausuman laadintatapa Arviointi- ja vahvistuslausuma 44 YHTEYSTIEDOT 45 LIITTEET 46 59

5 1 1 ESIPUHE Oikeusturvan todellisuus on hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusedellytyksiä. Perustuslaissa on vahvistettu hyvän hallinnon ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet. Keskeisiä vaatimuksia ovat hallinnon lainalaisuus ja yleinen valitusoikeus viranomaisten päätöksistä. Hallintotuomioistuinten ratkaisuilla on olennainen merkitys asianosaisille ja ohjaavaa vaikutusta koko julkishallinnon toimivuuteen. Hallintolainkäytön merkitykseen talouskehitykselle on kiinnitettävä erityistä huomiota nykyisissä talouskriisin olosuhteissa, yhteiskunnassa tapahtuvissa rakenneuudistuksissa ja pyrittäessä toteuttamaan elvytystoimenpiteitä. Hallintotuomioistuimet ovat oikeusturvan toteuttamisessa avainasemassa. Vuoden 2009 toimintakertomuksessa selvitetään valtion talousarvio- ja tilinpäätösjärjestelmän edellyttämin tavoin hallintotuomioistuinten ratkaistavien asiamäärien kehitystä sekä lainsäädännössä, hallinnon rakenteissa ja toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Samoin kiinnitetään huomiota lainsäädännön sektoroitumisen aiheuttamiin vaikeuksiin. Esimerkkeinä on tarkasteltu valtion aluehallinnon uudistuksia ja hallinnon säästötoimia, jotka ovat lisänneet tulkintaongelmia hallintotuomioistuimissa. Hallintotuomioistuinten merkitystä koko julkisen vallan toimivuuden ja luottamuksen kannalta osoittaa vuonna 2009 valmistunut tutkimus oikeusturvan todellisuudesta ja hallintolainkäytön vaikuttavuudesta. Erityisen tarkastelun kohteena siinä ovat ympäristölupa-asiat, toimeentulotuki, julkiset hankinnat, elinkeinoverotus sekä maatalous- ja maaseututuki. Suurista asiaryhmistä piirtyy kuva oikeusturvasta sekä toisaalta kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin ongelmista. Kertomusvuonna hallintotuomioistuimet onnistuivat oikeusturvatehtävässään myös toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien vaatimusten saavuttamista tarkasteltaessa pääosin. Alueellisten hallinto-oikeuksien käsittelyaikojen välillä on kuitenkin vielä eroja, joita pyritään vähentämään. Tuomioistuintyön tehokkuuden kehittämisessä on suuri merkitys myös tietojärjestelmien ja laitteistojen ajanmukaisuudella, missä suhteessa on vielä lukuisia puutteita. Valtion talousarviossa tulisi olla korkeimman hallinto-oikeuden momentin valtion tarkastusviraston kannattamin tavoin lisäksi muilla hallintotuomioistuimilla eli hallinto-oikeuksilla, markkinaoikeudella ja vakuutusoikeudella oma yhteinen momentti. Eduskunta voisi näin nykyistä paremmin arvioida hallintotuomioistuinten toiminnallista kehitystä ja voimavarojen riittävyyttä. Tämä toimintakertomus on hyväksytty hallintotuomioistuinten päällikkötuomareiden kokouksessa. Yhteisen kertomuksen lisäksi hallintotuomioistuimet julkaisevat omat vuosikertomuksensa, joissa selostetaan tarkemmin kunkin tuomioistuimen toimintaa. Helsingissä, maaliskuun 4. päivänä 2010 Pekka Hallberg Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti

6 2 2 HALLINTOTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄ 2.1 Oikeusturva hallintoasioissa Suomessa tuomiovaltaa käyttävät perustuslain mukaan riippumattomat tuomioistuimet. Hallintotuomioistuimet antavat oikeusturvaa kansalaisille, yrityksille ja muille yksityisoikeudellisille yhteisöille suhteessa julkista valtaa käyttäviin viranomaisiin. Tietyissä asiaryhmissä myös hallintoviranomaisella on valitusoikeus toisen hallintoviranomaisen päätökseen. Ratkaisuissa on usein lisäksi kysymys kansalaisten välisten suhteiden järjestämisestä sekä yleisten etujen turvaamisesta. Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja alueelliset hallinto-oikeudet. Pääsääntönä on, että hallintoviranomaisen päätöksestä valitustie menee yleiseen alueelliseen hallintotuomioistuimeen. Tietyissä asiaryhmissä muutosta haetaan kuitenkin erityistuomioistuimelta tai valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Erikseen määrätyillä toimialoilla tuomiovaltaa käyttävät erityistuomioistuimina markkinaoikeus ja vakuutusoikeus. Hallinnossa tapahtuneet virheet voidaan useissa tapauksissa korjata hallinnollisessa oikaisumenettelyssä oikaisuvaatimuksesta. Oikeusturva valtion- ja kunnallishallinnossa toteutuu kustannustehokkaasti hallinnon oikaisujärjestelmien ja hallintotuomioistuinten kautta. Hallintotuomioistuinten toimintaan kohdennetut määrärahat ovat vähäiset verrattuna koko julkishallinnon osuuteen kansan taloudessa. Hallintotuomioistuinten asiakkaat pystyvät myös useimmiten ajamaan asiaansa ilman valtion tai yksityisten tarjoamia oikeusapupalveluja. Näin ollen yleisen oikeusavun kustannuksista valtiolle vain pieni määrä kohdentuu hallintolainkäyttöön. Lisäksi yksityinen asianosainen voidaan vain poikkeuksellisesti velvoittaa korvaamaan vastapuolena olleen viranomaisen tai julkisyhteisön kulut, joten oikeusturvan saatavuus hallintoasioissa on taattu pienellä kuluriskillä. Kansalaisten oikeusturvan kannalta on perusteltua, että kynnys asian vireille panoon hallintolainkäytössä pidetään matalana. VAKUUTUSOIKEUS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS MARKKINAOIKEUS Valtioneuvosto ja ministeriöt Ahvenanmaan maakunnan hallitus HALLINTO-OIKEUDET Helsingin, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeudet sekä Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Saamelaiskäräjät Kilpailuvirasto, Energiamarkkinavirasto, Viestintävirasto Keskusvirastot, maakuntien liitot sekä muutoksenhakulautakunnat Ympäristölupavirastot ja ympäristökeskukset Evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta Verotuksen oikaisulautakunnat, veroviranomaiset Kunnalliset viranomaiset Lääninhallitukset Valtion paikallishallinto Valittaminen hallintoviranomaisen päätöksestä vuonna 2009

7 3 2.2 Yleiset alueelliset hallinto-oikeudet Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat Helsingin, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeudet. Ahvenanmaan maakunnassa yleisenä alueellisena hallintotuomioistuimena on Ahvenanmaan hallintotuomioistuin, joka toimii Ahvenanmaan käräjäoikeuden yhteydessä. Hallinto-oikeuksien tuomiopiirit muodostuvat yhdestä tai useammasta maakunnasta. Tietyissä asiaryhmissä alueellisenkin hallinto-oikeuden tuomiopiirinä voi olla koko valtio. Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuteen on keskitetty kaikki arvonlisäveroa, tulleja ja valmisteveroja koskevat asiat sekä turvapaikka-asiat. Vastaavasti muutoksenhaku vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisista lupa- ja velvoittamispäätöksistä on keskitetty Vaasan hallinto-oikeuteen. Ahvenanmaan maakunta kuuluu kuitenkin useimmissa näistäkin asiaryhmistä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen tuomiopiiriin. Alueellisten hallinto-oikeuksien tuomiopiirejä vastaavat asukasluvut (Tilastokeskus, Väkilukuarvio ) Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Markkinaoikeus Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, jonne on keskitetty kilpailunrajoituksista annetussa laissa, julkisista hankinnoista annetussa laissa, sähkömarkkinalaissa, maakaasumarkkinalaissa ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetussa laissa sekä muissa laeissa markkinaoikeuden toimivaltaan säädetyt asiat. Kilpailu- ja hankinta-asioissa noudatetaan menettelysäännöksenä kilpailunrajoituslain ja hankintalain ohella hallintolainkäyttölakia. Markkinaoikeuden päätöksiin kilpailu-, hankinta- ja energiamarkkina-asioissa haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Markkinaoikeudellisissa asioissa menettelysäännöksinä noudatetaan lakia eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä sekä oikeudenkäymiskaarta. Markkinaoikeuden päätöksiin markkinaoikeudellisissa asioissa haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

8 4 2.4 Vakuutusoikeus Vakuutusoikeus on erityistuomioistuin, jonne on keskitetty muun muassa työeläke-, kansaneläke-, työtapaturma-, kuntoutus-, työttömyysturva-, sotilasvamma-, rikosvahinko-, asumistuki-, opintotuki-, vammaistuki- sekä lapsen ja eläkkeensaajan hoitotukiasiat sekä nykyisin myös sairausvakuutuslain mukaiset asiat. Etuuksia myöntävien laitosten ja yhtiöiden päätöksiin haetaan muutamaa asiaryhmää lukuun ottamatta muutosta ensin muutoksenhakulautakunnilta. Muutoksenhakulautakuntien päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeus toimii useimmissa käsittelemissään asioissa ylimpänä muutoksenhakuelimenä ja ainoana tuomioistuinasteena, mutta tietyissä tapaturma-asioissa on mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Vakuutusoikeus voi hakemuksesta poistaa antamansa päätöksen, jos se katsoo päätöksen perustuvan virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai olevan ilmeisesti lain vastainen. Vakuutusoikeuden päätöksestä voi tietyin edellytyksin hakea purkua korkeimmalta hallintooikeudelta. 2.5 Korkein hallinto-oikeus Perustuslain mukaan korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Korkein hallinto-oikeus valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Se voi myös tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. Valtaosa korkeimman hallinto-oikeuden käsittelemistä asioista tulee alueellisista hallinto-oikeuksista. Lisäksi valtioneuvoston ja ministeriön päätöksistä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Lautakuntia, joiden päätöksiin haetaan muutosta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta, ovat maaseutu elinkeinojen valituslautakunta, patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta, keskusvero lautakunta ja virkamieslautakunta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole käytössä yleistä valituslupajärjestelmää. Merkittävimmät asiaryhmät, joissa niitä koskevien lakien mukaan on haettava valituslupaa, ovat useat veroasiat, ulkomaalaisasiat, toimeentulotukiasiat ja osa maankäyttö- ja rakennuslain alaan kuuluvista asioista. Perusteet valituslupien myöntämiselle on kuitenkin säädetty sellaisiksi, että muutoksenhausta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei muodostu pelkkää prejudikaatti- eli ennakkopäätösjärjestelmää.

9 5 3 JOHDON KATSAUS 3.1 Yleistä Kuten vuonna 2009 valmistuneesta hallintolainkäytön vaikuttavuutta koskevasta pyramiditutkimuksestakin ilmenee, vaikuttavat yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset joko välittömästi tai viiveellä hallintotuomioistuinten asiarakenteeseen ja asiamääriin. Vuoden 2008 lopulla alkanut ja edelleen koko vuoden 2009 jatkunut taloudellinen laskusuhdanne tullee näkymään viiveellä hallinto-oikeuksien työmäärissä. Työttömyysaste, joka vuonna 2008 oli 6,4 prosenttia, oli vuonna 2009 jo 8,2 prosenttia ja sen ennustetaan kohoavan vuonna 2010 jopa 10 prosenttiin. Näin voimakas työttömyyden kasvu tulee lisäämään ainakin sosiaaliasioiden määrää. Myös kunnissa säästötoimina suoritettujen palvelujen karsimisen voi ennustaa näkyvän hallintotuomioistuinten ratkaistaviksi tulevissa valitusasioissa. Vakuutusoikeudessa jo kertomusvuonna tapahtunut asumistukiasioiden, kansaneläkeasioiden ja sairausvakuutuslain mukaisten asioiden määrien selkeä lisääntyminen selittyy ainakin osittain taloudellisella lamalla. Yhteiskunnallisesti merkittävissä kaava-asioissa, jotka pitkään olivat ruuhkautuneita, on kertomusvuonna saatu tilanne tyydyttäväksi. Rakentamista koskevien asioiden määrä on taloudellisen toiminnallisuuden vähentyessä pienentynyt, kun taas veroasioissa valitusten määrät alueellisissa hallinto-oikeuksissa ovat nousseet ja käsittelyajat pidentyneet. Tuomioistuimissa syntyneiden ruuhkien purkaminen ei tapahdu lisäresursseinkaan nopeasti, joten asiamäärien kasvuun tulisi reagoida turvaamalla jo ennalta riittävät resurssit asioiden ratkaisemiseen kohtuullisessa ajassa. Myöskään tuomioistuinten henkilöstön vähentämistä tuottavuusohjelman toteuttamiseksi ei voida pitää perusteltuna tilanteessa, jossa asiamäärät ovat nousussa ja työllistyminen niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla vaikeaa. Hallintotuomioistuimissa käsiteltävät asiat ovat usein yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittäviä, joten elvytyksenkin kannalta on tärkeää, ettei resurssien vähentämistä kohdenneta hallintotuomioistuimiin. Hallintotuomioistuinten toimintaa ja siihen tarvittavia taloudellisia voimavaroja ei tule muutoinkaan tarkastella yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä erillisenä. Hallintotuomioistuimissa viipyvät asiat aiheuttavat paitsi kohtuutonta haittaa ja epävarmuutta yksityisille asianosaisille ja yhteiskunnallisesti tärkeille hankkeille, niin myös taloudellisia kustannuksia eri hallinnon aloilla. Näiden kustannusten määrä on yleensä aivan eri suuruusluokkaa kuin hallintotuomio istuinten tehokkaaseen toimintaan tarvittavat määrärahat. Oikeusturva- ja asiakasnäkökulmasta toimiva ja tehokas hallinto ja hallintotuomioistuinjärjestelmä on tärkeä yhteiskunnan menestys tekijä hyvinä aikoina, mutta vielä enemmän niiden arvoa punnitaan näinä taloudellisesti vaikeina aikoina. 3.2 Alueelliset hallinto-oikeudet Kertomusvuonna alueellisiin hallinto-oikeuksiin saapui yhteensä runsaat 10 prosenttia enemmän lainkäyttöasioita kuin edellisenä vuonna. Saapuneiden asioiden määrä vaihteli huomattavasti hallinto-oikeuksittain; Helsingissä lisäys oli 16,7 prosenttia ja Kouvolassa 20,1 prosent tia, kun taas Vaasaan saapui 3,4 prosenttia vähemmän asioita kuin edellisenä vuonna.

10 6 Vaikka ratkaistujen asioiden määrä väheni useimmissa alueellisissa hallinto-oikeuksissa noin 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ylittivät hallinto-oikeudet niille asetetun kokonais tavoitteen ja vireillä olevien asioiden määrä pieneni. Tämän lisäksi hallinto-oikeuksien keskimääräinen käsittelyaika aleni edellisen vuoden 9,2 kuukaudesta 7,8 kuukauteen. Myös vireillä olevien asioiden ikärakenne parani edelleen, kun vanhojen, yli 12 kuukautta vireillä olevien asioiden osuus aleni kertomusvuonna 8 prosenttiin (edellisvuonna 12 prosenttia). Pisimpään olivat vireillä veroasiat, ympäristöasiat ja rakentamista sekä kunnallista itsehallintoa koskevat asiat. 3.3 Markkinaoikeus Markkinaoikeus, joka ruuhkautui pahoin vuosina , ratkaisi kertomusvuonna enemmän asioita kuin sinne saapui ja onnistui näin purkamaan jutturuuhkaansa siitäkin huolimatta, että julkisia hankintoja koskevien hakemusten määrä kasvoi. Vireillä on kuitenkin lainsäädäntöhankkeita, joista on odotettavissa markkinaoikeuden työmäärän lisääntymistä. Markkinaoikeudessa käsiteltävien asioiden keskimääräinen käsittelyaika aleni kertomusvuonna edellisvuoden 14 kuukaudesta kymmeneen kuukauteen. 3.4 Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrä on ollut nousussa vuodesta Kertomusvuonna lisäys edellisvuoteen oli 619 asiaa eli 8,7 prosenttia. Saapuneiden asioiden määrä ylitti kertomusvuonna ratkaistujen asioiden määrän. Vaikka asiarakenne on muuttunut vaativammaksi, on asioiden keskimääräistä käsittelyaikaa saatu kuitenkin vuosittain tasaisesti lyhene mään. Vuonna 2009 keskimääräinen käsittelyaika oli 10,9 kuukautta ja alitti näin käsittely ajalle asetetun tavoitteen. Taloudellinen taantuma on jo kertomusvuonna ollut nähtävissä vakuutusoikeuden asiamäärissä. Laman myötä työttömyys- ja asumistukihakemukset ovat merkittävästi lisääntyneet myös Kansaneläkelaitoksessa ja työttömyyskassoissa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että sosiaali turvan muutoksenhakulautakunnassa on ruuhkautuneena noin asiaa, voidaan vakuutus oikeuden asiamäärien odottaa entisestään vain lisääntyvän. 3.5 Korkein hallinto-oikeus Kertomusvuonna korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui asiaa, mikä oli noin 2 prosent tia enemmän kuin edellisenä vuonna ja selvästi enemmän kuin ennakoitu määrä asiaa. Uusia vireille tulleita asioita on viimeksi tullut näin paljon vuonna Saapuneiden määrää nostivat eritoten vuoden viimeisenä päivänä saapuneet purkuhakemukset tullin päätök sistä koskien väylämaksuja. Lisäksi lähinnä valtion virkamiesasioita sekä autoverotus- ja luonnon suojeluasioita koskevat valitukset lisääntyivät.

11 7 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi yhteensä asiaa, mikä ylitti sekä edellisenä vuonna ratkaistujen määrän (3 734) että asetetun asian tavoitteen. Keskimääräinen käsittelyaika oli 10,2 kuukautta. Henkilöstömäärä on laskenut hieman edellisestä vuodesta ollen kertomusvuonna 96,7 henkilötyövuotta (98,8 edellisvuonna). Lasku selittyy sillä, että kansliatehtäviä hoidettiin aiempaa enemmän henkilötyövuosiin kuulumattomien opiskelijoiden voimin. Kertomusvuonna korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ratkaistu useita laajoja, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita. Esimerkkeinä mainittakoon päätös, jolla määrättiin kolmen kunnan kunnallisvaalit uusittavaksi sähköisessä äänestyksessä olleiden puutteiden ja virheiden vuoksi (vuosikirjaratkaisu KHO:2009:39) sekä ns. asfalttikartellipäätös, jossa korkein hallintooikeus velvoitti kartellissa toimineet yhtiöt maksamaan seuraamusmaksuja yhteensä 82,55 miljoonaa euroa (vuosikirjaratkaisu KHO:2009:83). Vuoden loppuun mennessä korkein hallinto-oikeus oli myös ratkaissut 316 purkuhakemusta, joissa varustamotoimintaa harjoittavat yhtiöt pyysivät purettavaksi tullin vuosina tekemiä väylämaksupäätöksiä. Purkuhakemukset hylättiin (vuosikirjaratkaisu KHO:2009:99). 3.6 Yhteenveto Hallintotuomioistuinten voidaan kokonaisuutena arvioida vuonna 2009 suoriutuneen verrattain hyvin perustuslain mukaisesta oikeusturvatehtävästään. Vaikka hallintotuomioistuimiin saapuneiden asioiden määrä on noussut, on kertomusvuonna pitkälti onnistuttu käsittelyaikojen lyhentämisessä ja ruuhkien purkamisessa. Alueellisten hallinto-oikeuksien tuottavuuden ja käsittelyaikojen välillä on kuitenkin vielä eroja, mikä ainakin osittain selittyy hallinto-oikeuksien erilaisella asiarakenteella. Lähtökohtaisesti asioita ei tosin tulisi keskittää tiettyihin hallinto-oikeuksiin. Keskittäminen heikentää hallintotuomioistuinten vahvuutta ja oikeusturvan kehitystä ja se on myös vastoin tärkeää läheisyysperiaatetta eli käsittelyn saattamista lähelle asiakkaita. Valitukset hallintoviranomaisten päätöksistä tulisi ohjata kaikkiin hallinto-oikeuksiin ja kehittää niitä yhteisten periaatteiden mukaisesti samalla tasoittaen alueellisia eroja. Edelleen on pyrittävä selvittämään onko vielä käytössä joitain prosesseja hidastavia menettelyjä ja yhdessä löytämään parhaita työskentelytapoja ja käytäntöjä siten, että sekä päätösten laatu että toiminnan tuloksellisuus saadaan mahdollisimman hyvälle tasolle. Myös henkilöstön kouluttamiselle ja kehittämiselle on voitava varata riittävästi aikaa, jotta varmistetaan henkilöstön ammattitaito ja sitä kautta laadukkaat päätökset. Hallintotuomio istuimille on siten jatkossakin varattava sellaiset henkilöresurssit, että niiden avulla voidaan hallintotuomioistuinasioissa taata niin hallintolainkäyttöprosessin, päätösten laadukkuuden kuin käsittelyaikojen osalta sellainen oikeusturva, jota Suomen perustuslaki, kansainväliset velvoitteet ja myös asiakkaat hallintotuomioistuimilta edellyttävät.

12 8 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4.1 Yleistä Kuluneena vuonna Suomi juhli kansallisen ja valtiollisen kehityksen 200-vuotista historiaa ja merkkivuotta Myös korkein hallinto-oikeus osallistui merkkivuoden tapahtumiin vaikkakin hallintolainkäytön juuret ulottuvat vielä kauemmas historiaan. Merkkivuoden kunniaksi korkein hallinto-oikeus piti lokakuun alussa Turun hovioikeuden tiloissa juhlaistunnon. Juhlaistunnon aiheena oli oikeusturvan ja oikeusvaltion merkitys Suomessa. Istunnossa kor kein hallinto-oikeus teki valtioneuvostolle esityksen oikeusvaltion tulevaisuutta koskevan poikkitieteellisen tutkimuksen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi. Samassa yhteydessä esiteltiin juhlavuoteen liittyvä julkaisu, joka täydentää vuonna 2008 ilmestynyttä korkeimman hallinto-oikeuden 90-vuotis juhlakirjaa. Syyskuun alussa korkein hallinto-oikeus järjesti vuosipäivänsä aikaan seminaarin, jonka teemana oli tulevaisuuden oikeusvaltio. Joulukuun alussa pidettiin Helsingin yliopiston juhlasalissa perinteinen Hallintototuomioistuinpäivä, jossa julkistettiin vuonna 2008 aloitetun ns. pyramiditutkimuksen tulokset (ks. tarkemmin 5.1.). Vuosi 2009 oli myös alueellisten hallinto-oikeuksien juhlavuosi, koska tuli kuluneeksi 20 vuotta itsenäisten lääninoikeuksien perustamisesta ja 10 vuotta hallinto-oikeuksien perustamisesta. 4.2 EU-oikeus ja Euroopan ihmisoikeussopimus Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tuli voimaan Sopimus on Euroopan unionin uusi perussopimus, jolla on hallintotuomioistuinten toimintaan sekä välittömiä vaikutuksia että pidem mällä aikavälillä ilmeneviä välillisiä vaikutuksia. Esimerkiksi EU-oikeuden alalla perus oikeuksien suoja vahvistui, kun perusoikeuskirja tuli välittömästi sovellettavaksi. Euroopan unionissa laadittuja säädöksiä ja niihin perustuvaa kansallista lainsäädäntöä sovelletaan pääosin hallintoviranomaisissa, joten EU-oikeuden tulkintakysymykset ohjau tuvat nimenomaan hallintotuomioistuimiin, jotka ovat siten avainasemassa EU-oikeuden soveltamisessa. EUlainsäädännön ja direktiivien monimutkaisuus ja ulottuminen yhä uusille elämänalueille tuottavat usein ongelmia hallinnossa ja työllistävät siten hallintotuomioistuimia. Kertomusvuonna lähetettiin Euroopan yhteisöjen tuomioistui meen (Lissabonin sopimuksen jälkeen unionin tuomioistuimeen) neljä ennakkoratkaisupyyntöä, joista korkein hallinto-oikeus lähetti kolme ja markkina oikeus yhden. Suomesta on vuosina eli neljänätoista ensimmäisenä jäsenyys vuotena lähetetty 60 ennakkoratkaisupyyntöä. Niistä yli puolet liittyi hallintolainkäyttöön. Samoin kuin Euroopan unionin säädökset, myös Euroopan ihmisoikeussopimus on osa voimassa olevaa lainsäädäntöämme. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi kertomusvuonna 29 tuomiota Suomelle. Näistä ainoastaan kolme koski hallintolainkäyttöprosessia. Tapauksessa Ruotsalainen oli

13 9 kysymys kaksoisrangaistavuuden kiellosta, kun valittaja oli saanut sekä rikos oikeudellisen rangaistuksen että rangaistusluonteisen hallinnollisen sanktion. Kahdessa tapauk sessa katsottiin vakuutusoikeusprosessin kesto kohtuuttoman pitkäksi ja toisessa myös suullisen käsittelyn pitämättä jättäminen ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi. Pahoin ruuhkautuneen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen uudistaminen pääsee käyntiin, kun Venäjän federaation duuma ratifioi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14. lisäpöytäkirjan, joka koskee ihmisoikeustuomioistuimen uudistamista. 4.3 Vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita Julkishallintoa koskeva lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, mikä heijastuu hallintotuomioistuinten työhön. Seuraavassa on tarkasteltu joitakin keskeisiä hankkeita, joilla on erityisesti merkitystä hallintotuomioistuimien toiminnassa 1. Valtion aluehallinnon uudistamista koskevat perussäädökset annettiin ja erittäin lukuisat liitännäiset säädösmuutokset Säädökset tulivat voimaan jo Jo nyt on nähtävissä, että monimutkainen lainsäädäntö tulee aiheuttamaan paitsi hallintoviranomaisissa myös hallintotuomioistuimissa lisätyötä. Uudistus on esimerkiksi nostanut esiin uudella tavalla kysymyksen hallinto-oikeuden alueellisesta toimivallasta. Yksittäiset aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat monimutkaisella, asiakohtaisia ja alueellisia perusteita yhdistävillä perusteilla tulleet toimivaltaisiksi myös jonkin toisen viraston tai keskuksen alueella tai jopa koko maassa. Näin ollen toimivaltaiseksi saattaa, jos muuta sääntelyä ei sovellettavassa erityislaissa ole, tulla viranomaisen päätoimipaikkaperusteella asianosaisista ehkä hyvinkin kaukana sijaitseva hallinto-oikeus, ja samaan asiakysymykseen liittyvät valitukset saattavat hajautua eri hallinto-oikeuksille. Toinen esiin noussut ongelmaryhmä on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eri vastuualueiden puhevalta ja tehtävien keskinäinen jännitteisyys hallintoprosessissa. Eduskunta on vastauksessaan edellyttänyt, että kummankin kysymyksen osalta ensi tilassa ryhdytään selvitystyöhön ja siinä tai muutoin ilmenevien seikkojen edellyttämiin toimenpiteisiin. Vireillä olevista säädöshankkeista yksi keskeisimmistä on hallintolainkäytön kehittämishanke. Hankkeessa selvitettävät asiakokonaisuudet ovat oikeussuojakeinot hallintoviranomaisen passiivisuustilanteissa, hallintolainkäytön yleisten menettelysäännösten uudistaminen ja eri hallintotuomioistuintasojen tehtävien ja aseman tarkastelu hallinnon oikeussuojajärjestelmässä. Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta (HE 226/2009 vp) ehdotetaan hallintolakiin otettavaksi uusi luku, jonka tarkoituksena olisi ohjata oikaisuvaatimuksen käsittelyä yleislain tasoisesti. Esitykseen sisältyvät lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan keväällä Vuonna 2005 käynnistyneeseen kunta- ja palvelurakenneuudistukseen, ns. Paras-hankkeeseen, liittyen on kertomusvuonna 2009 toteutunut kaikkiaan 32 kuntaliitosta, joissa on ollut mukana 1 Liitteet 1 ja 2

14 10 99 kuntaa. Myös useat puitelain mukaiset yhteistoiminta-alueet aloittivat toimintansa vuoden 2009 alusta. Paras-hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta kunnissa ja kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia sekä selkeyttää valtion ja kuntien tehtävänjakoa. Vakuutusoikeuden organisaation ja työmenetelmien kehittämistä koskeva oikeusministeriön työryhmä on antanut mietintönsä (2009:10). Työryhmä ehdotti mm. ratkaisukokoonpanojen keventämistä, täysistunnon ja hallintoistunnon kokoonpanojen supistamista sekä säännöksiä lisäselvityksen rajoittamisesta ratkaisupäivään. Työryhmän ehdotukset eivät vaikuttaneet vakuutusoikeuden toimintaan vielä vuonna Lastensuojelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta annettiin hallituksen esitys eduskunnalle (HE 225/2009 vp). Laki tuli voimaan Lainmuutoksella muun muassa siirretään kiireellisten sijoitusten jatkopäätösten tekeminen hallinto-oikeuksilta kunnalliselle viranomaiselle. Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain kokonaisuudistuksen toimeenpanoon ja mahdollisiin muutostarpeisiin liittyvä seurantatutkimus on ollut kertomusvuonna edelleen käynnissä myös hallinto-oikeuksissa. Oikeusministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö, nykyisin työ- ja elinkeinoministeriö, ovat asettaneet työryhmän, jonka tehtävänä on ollut valmistella julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistamista. Tavoitteena on selkeyttää oikeussuojakeinojen käyttöedellytyksiä ja tehostaa asioiden käsittelyä. Työryhmän ensimmäisen mietinnön pohjalta annettiin asiassa eduskunnalle hallituksen esitys julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energia huollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta (HE 190/2009 vp). Esityksessä ehdotetaan muun muassa muutoksia markkinaoikeuden istuntokokoonpanoja koskeviin säännöksiin, markkinaoikeuden määräämiin seuraamuksiin sekä esitetään uusi kevyempi menettely, hankintaoikaisu, hankintamenettelyssä tapahtuneen virheen korjaamistavaksi. Markkinaoikeuden työmäärän kannalta lisäystä voidaan ennustaa muun ohella täytäntöönpanoasioiden määrässä, koska EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin liittyy niin sanottu automaattinen suspensio, joka voidaan poistaa vain tuomioistuimen ratkaisulla. Lisäksi EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa seuraamusvaihtoehtojen määrää esitetään laajen nettavaksi. On oletettavaa, että näitä uusia seuraamusvaihtoehtoja tullaan myös vaatimaan. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien riita- ja hakemusasioiden (IPR-asiat) tuomioistuinkäsittelyn keskittämisestä markkinaoikeuteen vuoteen 2012 mennessä on vireillä lainsäädäntöhanke, joka toteutuessaan merkitsee markkinaoikeuden käsiteltäväksi tulevien uusien asioiden määrän lisääntymistä noin 400 asialla. Markkinaoikeuden asiamäärä lisääntyisi siten noin 66 prosentilla nykyisestä, mistä seuraa selkeästi tarve markkinaoikeuden aseman ja tehtävien uudelleen arviointiin. Uusi kilpailulaki on valmisteilla työ- ja elinkeinoministeriössä. Laki tulee korvaamaan nykyi sen kilpailunrajoituksista annetun lain, joka lukuisten uudistusten vuoksi on systema tiikaltaan jo heikentynyt. Myös sisällöllisiin säännöksiin liittyy uudistamistarpeita. Muista vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista mainittakoon uhkasakkolainsäädännön tarkistaminen, sähköisen asioinnin kehittäminen oikeuslaitoksessa, hovioikeuksien, käräjäoikeuksien

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004 HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus Turun

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA KHO:n tutkimusjulkaisuja 1/2009 2 ESIPUHE...4 I TUTKIMUKSEN YLEINEN OSA...6 1. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET...6 1.1 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ...6

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

14 20 tomus er osik u V

14 20 tomus er osik u V Vuosikertomus 2014 Sisältö 2 4 18 20 Valitus on yksilön ja yhteisön oikeussuoja Korkein hallinto-oikeus on myös valtioneuvoston valvoja 4 5 7 11 14 Asemasta ja roolista yhteiskunnassa Julkisuuskysymykset

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Oikeusturvan todellisuus 4 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg Kuntalainen muutoksenhakijana 8 Hallintoneuvos Anne E.

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Hallinto-oikeus Lari Tiikasalo Maisteritutkielma 2011 II Lähdeluettelo... IV Kirjallisuus:... IV Virallislähteet:... VI 1 Johdanto...

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki markkinaoikeudesta

Lisätiedot

Verotarkastuskertomus hallinto-oikeudessa. tapaustutkimus verotarkastusten perusteella tehtyjen verotuspäätösten pysyvyydestä hallinto-oikeudessa

Verotarkastuskertomus hallinto-oikeudessa. tapaustutkimus verotarkastusten perusteella tehtyjen verotuspäätösten pysyvyydestä hallinto-oikeudessa Verotarkastuskertomus hallinto-oikeudessa tapaustutkimus verotarkastusten perusteella tehtyjen verotuspäätösten pysyvyydestä hallinto-oikeudessa Maisteritutkielma Minna Helaranta-Koski Lapin yliopisto

Lisätiedot

Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA

Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Hallinto-oikeus 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

16/2013. Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025

16/2013. Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 16/2013 Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 i Mietintöjä ja lausuntoja Betänkanden och utlåtanden 16/2013 Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Pro gradu 2.10.2012 Eija Taskinen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Hallinto-oikeus Professori Olli Mäenpää Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteet Pro gradu-tutkielma 7.6.2015 Maarit Natunen, 168484 Ohjaaja:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä Pertti Nieminen Kouvolan hovioikeuden presidentti Oikeuslaitospäivä 15.3.2013 Helsinki Lainkäytön onnistumisen keskeisistä edellytyksistä tuomioistuimen näkökulmasta Arvoisat oikeuslaitospäivän osanottajat!

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

Lisätiedot

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun Oikeuslaitospäivä 9.3.2007 Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Oikeusturvatakuu ja taloudelliset realiteetit: millaiseen oikeusturvaan ja oikeuslaitokseen

Lisätiedot

kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston

kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston vuosikirja 2003 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2003 Sisällys Lukijalle........................................................ 4 Kilpailuviraston työn tavoitteet......................................

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 2015 Oikeusministeriön n t s vuo 201 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING x 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot