Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintotuomioistuinten toimintakertomus"

Transkriptio

1 Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Korkein hallinto-oikeus

2

3 1 ESIPUHE 1 2 HALLINTOTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄ Oikeusturva hallintoasioissa Yleiset alueelliset hallinto-oikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Korkein hallinto-oikeus 4 3 JOHDON KATSAUS Yleistä Alueelliset hallinto-oikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Korkein hallinto-oikeus Yhteenveto 7 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleistä EU-oikeus ja Euroopan ihmisoikeussopimus Vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita Hallintotuomioistuinten toimitilat Tietotekniikan nykytila ja kehittämishankkeet 12 5 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Oikeusturvan todellisuus pyramiditutkimus hallintolainkäytön vaikuttavuudesta Hallintotuomioistuimissa käsiteltävät asiat Alueelliset hallinto-oikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Korkein hallinto-oikeus 21

4 6 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Hallintotuomioistuinten toiminnan tehokkuus Toimintamäärärahat ja toimintamenot Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Käsittelyajat Hallintotuomioistuinten toiminnan tuottavuus Hallintotuomioistuinten toiminnan taloudellisuus Laadunhallinta Hallinto-oikeuksien yhteinen laatujärjestelmä Muutoksenhakualttius Valituksenalaisten päätösten muuttuminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa 32 7 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Yleistä Henkilöstöä koskevia tietoja Yleistä Henkilöstön keski-ikä Henkilöstön sukupuolijakauma Sairauspoissaolojen määrä Henkilöstön koulutus Hallintotuomioistuinten koulutustyöryhmän järjestämä koulutus Oikeusministeriön järjestämä koulutus Hallintotuomioistuinten järjestämät sisäiset koulutukset Muu koulutus Työtyytyväisyyskysely Hallintotuomioistuinten kehittämishankkeet 40 8 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA Valvonnan yleisistä järjestelyistä Sisäisen valvonnan arvioinnin toteutus ja lausuman laadintatapa Arviointi- ja vahvistuslausuma 44 YHTEYSTIEDOT 45 LIITTEET 46 59

5 1 1 ESIPUHE Oikeusturvan todellisuus on hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusedellytyksiä. Perustuslaissa on vahvistettu hyvän hallinnon ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet. Keskeisiä vaatimuksia ovat hallinnon lainalaisuus ja yleinen valitusoikeus viranomaisten päätöksistä. Hallintotuomioistuinten ratkaisuilla on olennainen merkitys asianosaisille ja ohjaavaa vaikutusta koko julkishallinnon toimivuuteen. Hallintolainkäytön merkitykseen talouskehitykselle on kiinnitettävä erityistä huomiota nykyisissä talouskriisin olosuhteissa, yhteiskunnassa tapahtuvissa rakenneuudistuksissa ja pyrittäessä toteuttamaan elvytystoimenpiteitä. Hallintotuomioistuimet ovat oikeusturvan toteuttamisessa avainasemassa. Vuoden 2009 toimintakertomuksessa selvitetään valtion talousarvio- ja tilinpäätösjärjestelmän edellyttämin tavoin hallintotuomioistuinten ratkaistavien asiamäärien kehitystä sekä lainsäädännössä, hallinnon rakenteissa ja toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Samoin kiinnitetään huomiota lainsäädännön sektoroitumisen aiheuttamiin vaikeuksiin. Esimerkkeinä on tarkasteltu valtion aluehallinnon uudistuksia ja hallinnon säästötoimia, jotka ovat lisänneet tulkintaongelmia hallintotuomioistuimissa. Hallintotuomioistuinten merkitystä koko julkisen vallan toimivuuden ja luottamuksen kannalta osoittaa vuonna 2009 valmistunut tutkimus oikeusturvan todellisuudesta ja hallintolainkäytön vaikuttavuudesta. Erityisen tarkastelun kohteena siinä ovat ympäristölupa-asiat, toimeentulotuki, julkiset hankinnat, elinkeinoverotus sekä maatalous- ja maaseututuki. Suurista asiaryhmistä piirtyy kuva oikeusturvasta sekä toisaalta kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin ongelmista. Kertomusvuonna hallintotuomioistuimet onnistuivat oikeusturvatehtävässään myös toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien vaatimusten saavuttamista tarkasteltaessa pääosin. Alueellisten hallinto-oikeuksien käsittelyaikojen välillä on kuitenkin vielä eroja, joita pyritään vähentämään. Tuomioistuintyön tehokkuuden kehittämisessä on suuri merkitys myös tietojärjestelmien ja laitteistojen ajanmukaisuudella, missä suhteessa on vielä lukuisia puutteita. Valtion talousarviossa tulisi olla korkeimman hallinto-oikeuden momentin valtion tarkastusviraston kannattamin tavoin lisäksi muilla hallintotuomioistuimilla eli hallinto-oikeuksilla, markkinaoikeudella ja vakuutusoikeudella oma yhteinen momentti. Eduskunta voisi näin nykyistä paremmin arvioida hallintotuomioistuinten toiminnallista kehitystä ja voimavarojen riittävyyttä. Tämä toimintakertomus on hyväksytty hallintotuomioistuinten päällikkötuomareiden kokouksessa. Yhteisen kertomuksen lisäksi hallintotuomioistuimet julkaisevat omat vuosikertomuksensa, joissa selostetaan tarkemmin kunkin tuomioistuimen toimintaa. Helsingissä, maaliskuun 4. päivänä 2010 Pekka Hallberg Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti

6 2 2 HALLINTOTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄ 2.1 Oikeusturva hallintoasioissa Suomessa tuomiovaltaa käyttävät perustuslain mukaan riippumattomat tuomioistuimet. Hallintotuomioistuimet antavat oikeusturvaa kansalaisille, yrityksille ja muille yksityisoikeudellisille yhteisöille suhteessa julkista valtaa käyttäviin viranomaisiin. Tietyissä asiaryhmissä myös hallintoviranomaisella on valitusoikeus toisen hallintoviranomaisen päätökseen. Ratkaisuissa on usein lisäksi kysymys kansalaisten välisten suhteiden järjestämisestä sekä yleisten etujen turvaamisesta. Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja alueelliset hallinto-oikeudet. Pääsääntönä on, että hallintoviranomaisen päätöksestä valitustie menee yleiseen alueelliseen hallintotuomioistuimeen. Tietyissä asiaryhmissä muutosta haetaan kuitenkin erityistuomioistuimelta tai valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Erikseen määrätyillä toimialoilla tuomiovaltaa käyttävät erityistuomioistuimina markkinaoikeus ja vakuutusoikeus. Hallinnossa tapahtuneet virheet voidaan useissa tapauksissa korjata hallinnollisessa oikaisumenettelyssä oikaisuvaatimuksesta. Oikeusturva valtion- ja kunnallishallinnossa toteutuu kustannustehokkaasti hallinnon oikaisujärjestelmien ja hallintotuomioistuinten kautta. Hallintotuomioistuinten toimintaan kohdennetut määrärahat ovat vähäiset verrattuna koko julkishallinnon osuuteen kansan taloudessa. Hallintotuomioistuinten asiakkaat pystyvät myös useimmiten ajamaan asiaansa ilman valtion tai yksityisten tarjoamia oikeusapupalveluja. Näin ollen yleisen oikeusavun kustannuksista valtiolle vain pieni määrä kohdentuu hallintolainkäyttöön. Lisäksi yksityinen asianosainen voidaan vain poikkeuksellisesti velvoittaa korvaamaan vastapuolena olleen viranomaisen tai julkisyhteisön kulut, joten oikeusturvan saatavuus hallintoasioissa on taattu pienellä kuluriskillä. Kansalaisten oikeusturvan kannalta on perusteltua, että kynnys asian vireille panoon hallintolainkäytössä pidetään matalana. VAKUUTUSOIKEUS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS MARKKINAOIKEUS Valtioneuvosto ja ministeriöt Ahvenanmaan maakunnan hallitus HALLINTO-OIKEUDET Helsingin, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeudet sekä Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Saamelaiskäräjät Kilpailuvirasto, Energiamarkkinavirasto, Viestintävirasto Keskusvirastot, maakuntien liitot sekä muutoksenhakulautakunnat Ympäristölupavirastot ja ympäristökeskukset Evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta Verotuksen oikaisulautakunnat, veroviranomaiset Kunnalliset viranomaiset Lääninhallitukset Valtion paikallishallinto Valittaminen hallintoviranomaisen päätöksestä vuonna 2009

7 3 2.2 Yleiset alueelliset hallinto-oikeudet Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat Helsingin, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeudet. Ahvenanmaan maakunnassa yleisenä alueellisena hallintotuomioistuimena on Ahvenanmaan hallintotuomioistuin, joka toimii Ahvenanmaan käräjäoikeuden yhteydessä. Hallinto-oikeuksien tuomiopiirit muodostuvat yhdestä tai useammasta maakunnasta. Tietyissä asiaryhmissä alueellisenkin hallinto-oikeuden tuomiopiirinä voi olla koko valtio. Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuteen on keskitetty kaikki arvonlisäveroa, tulleja ja valmisteveroja koskevat asiat sekä turvapaikka-asiat. Vastaavasti muutoksenhaku vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisista lupa- ja velvoittamispäätöksistä on keskitetty Vaasan hallinto-oikeuteen. Ahvenanmaan maakunta kuuluu kuitenkin useimmissa näistäkin asiaryhmistä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen tuomiopiiriin. Alueellisten hallinto-oikeuksien tuomiopiirejä vastaavat asukasluvut (Tilastokeskus, Väkilukuarvio ) Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Markkinaoikeus Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, jonne on keskitetty kilpailunrajoituksista annetussa laissa, julkisista hankinnoista annetussa laissa, sähkömarkkinalaissa, maakaasumarkkinalaissa ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetussa laissa sekä muissa laeissa markkinaoikeuden toimivaltaan säädetyt asiat. Kilpailu- ja hankinta-asioissa noudatetaan menettelysäännöksenä kilpailunrajoituslain ja hankintalain ohella hallintolainkäyttölakia. Markkinaoikeuden päätöksiin kilpailu-, hankinta- ja energiamarkkina-asioissa haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Markkinaoikeudellisissa asioissa menettelysäännöksinä noudatetaan lakia eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä sekä oikeudenkäymiskaarta. Markkinaoikeuden päätöksiin markkinaoikeudellisissa asioissa haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

8 4 2.4 Vakuutusoikeus Vakuutusoikeus on erityistuomioistuin, jonne on keskitetty muun muassa työeläke-, kansaneläke-, työtapaturma-, kuntoutus-, työttömyysturva-, sotilasvamma-, rikosvahinko-, asumistuki-, opintotuki-, vammaistuki- sekä lapsen ja eläkkeensaajan hoitotukiasiat sekä nykyisin myös sairausvakuutuslain mukaiset asiat. Etuuksia myöntävien laitosten ja yhtiöiden päätöksiin haetaan muutamaa asiaryhmää lukuun ottamatta muutosta ensin muutoksenhakulautakunnilta. Muutoksenhakulautakuntien päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeus toimii useimmissa käsittelemissään asioissa ylimpänä muutoksenhakuelimenä ja ainoana tuomioistuinasteena, mutta tietyissä tapaturma-asioissa on mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Vakuutusoikeus voi hakemuksesta poistaa antamansa päätöksen, jos se katsoo päätöksen perustuvan virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai olevan ilmeisesti lain vastainen. Vakuutusoikeuden päätöksestä voi tietyin edellytyksin hakea purkua korkeimmalta hallintooikeudelta. 2.5 Korkein hallinto-oikeus Perustuslain mukaan korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Korkein hallinto-oikeus valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Se voi myös tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. Valtaosa korkeimman hallinto-oikeuden käsittelemistä asioista tulee alueellisista hallinto-oikeuksista. Lisäksi valtioneuvoston ja ministeriön päätöksistä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Lautakuntia, joiden päätöksiin haetaan muutosta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta, ovat maaseutu elinkeinojen valituslautakunta, patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta, keskusvero lautakunta ja virkamieslautakunta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole käytössä yleistä valituslupajärjestelmää. Merkittävimmät asiaryhmät, joissa niitä koskevien lakien mukaan on haettava valituslupaa, ovat useat veroasiat, ulkomaalaisasiat, toimeentulotukiasiat ja osa maankäyttö- ja rakennuslain alaan kuuluvista asioista. Perusteet valituslupien myöntämiselle on kuitenkin säädetty sellaisiksi, että muutoksenhausta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei muodostu pelkkää prejudikaatti- eli ennakkopäätösjärjestelmää.

9 5 3 JOHDON KATSAUS 3.1 Yleistä Kuten vuonna 2009 valmistuneesta hallintolainkäytön vaikuttavuutta koskevasta pyramiditutkimuksestakin ilmenee, vaikuttavat yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset joko välittömästi tai viiveellä hallintotuomioistuinten asiarakenteeseen ja asiamääriin. Vuoden 2008 lopulla alkanut ja edelleen koko vuoden 2009 jatkunut taloudellinen laskusuhdanne tullee näkymään viiveellä hallinto-oikeuksien työmäärissä. Työttömyysaste, joka vuonna 2008 oli 6,4 prosenttia, oli vuonna 2009 jo 8,2 prosenttia ja sen ennustetaan kohoavan vuonna 2010 jopa 10 prosenttiin. Näin voimakas työttömyyden kasvu tulee lisäämään ainakin sosiaaliasioiden määrää. Myös kunnissa säästötoimina suoritettujen palvelujen karsimisen voi ennustaa näkyvän hallintotuomioistuinten ratkaistaviksi tulevissa valitusasioissa. Vakuutusoikeudessa jo kertomusvuonna tapahtunut asumistukiasioiden, kansaneläkeasioiden ja sairausvakuutuslain mukaisten asioiden määrien selkeä lisääntyminen selittyy ainakin osittain taloudellisella lamalla. Yhteiskunnallisesti merkittävissä kaava-asioissa, jotka pitkään olivat ruuhkautuneita, on kertomusvuonna saatu tilanne tyydyttäväksi. Rakentamista koskevien asioiden määrä on taloudellisen toiminnallisuuden vähentyessä pienentynyt, kun taas veroasioissa valitusten määrät alueellisissa hallinto-oikeuksissa ovat nousseet ja käsittelyajat pidentyneet. Tuomioistuimissa syntyneiden ruuhkien purkaminen ei tapahdu lisäresursseinkaan nopeasti, joten asiamäärien kasvuun tulisi reagoida turvaamalla jo ennalta riittävät resurssit asioiden ratkaisemiseen kohtuullisessa ajassa. Myöskään tuomioistuinten henkilöstön vähentämistä tuottavuusohjelman toteuttamiseksi ei voida pitää perusteltuna tilanteessa, jossa asiamäärät ovat nousussa ja työllistyminen niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla vaikeaa. Hallintotuomioistuimissa käsiteltävät asiat ovat usein yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittäviä, joten elvytyksenkin kannalta on tärkeää, ettei resurssien vähentämistä kohdenneta hallintotuomioistuimiin. Hallintotuomioistuinten toimintaa ja siihen tarvittavia taloudellisia voimavaroja ei tule muutoinkaan tarkastella yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä erillisenä. Hallintotuomioistuimissa viipyvät asiat aiheuttavat paitsi kohtuutonta haittaa ja epävarmuutta yksityisille asianosaisille ja yhteiskunnallisesti tärkeille hankkeille, niin myös taloudellisia kustannuksia eri hallinnon aloilla. Näiden kustannusten määrä on yleensä aivan eri suuruusluokkaa kuin hallintotuomio istuinten tehokkaaseen toimintaan tarvittavat määrärahat. Oikeusturva- ja asiakasnäkökulmasta toimiva ja tehokas hallinto ja hallintotuomioistuinjärjestelmä on tärkeä yhteiskunnan menestys tekijä hyvinä aikoina, mutta vielä enemmän niiden arvoa punnitaan näinä taloudellisesti vaikeina aikoina. 3.2 Alueelliset hallinto-oikeudet Kertomusvuonna alueellisiin hallinto-oikeuksiin saapui yhteensä runsaat 10 prosenttia enemmän lainkäyttöasioita kuin edellisenä vuonna. Saapuneiden asioiden määrä vaihteli huomattavasti hallinto-oikeuksittain; Helsingissä lisäys oli 16,7 prosenttia ja Kouvolassa 20,1 prosent tia, kun taas Vaasaan saapui 3,4 prosenttia vähemmän asioita kuin edellisenä vuonna.

10 6 Vaikka ratkaistujen asioiden määrä väheni useimmissa alueellisissa hallinto-oikeuksissa noin 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ylittivät hallinto-oikeudet niille asetetun kokonais tavoitteen ja vireillä olevien asioiden määrä pieneni. Tämän lisäksi hallinto-oikeuksien keskimääräinen käsittelyaika aleni edellisen vuoden 9,2 kuukaudesta 7,8 kuukauteen. Myös vireillä olevien asioiden ikärakenne parani edelleen, kun vanhojen, yli 12 kuukautta vireillä olevien asioiden osuus aleni kertomusvuonna 8 prosenttiin (edellisvuonna 12 prosenttia). Pisimpään olivat vireillä veroasiat, ympäristöasiat ja rakentamista sekä kunnallista itsehallintoa koskevat asiat. 3.3 Markkinaoikeus Markkinaoikeus, joka ruuhkautui pahoin vuosina , ratkaisi kertomusvuonna enemmän asioita kuin sinne saapui ja onnistui näin purkamaan jutturuuhkaansa siitäkin huolimatta, että julkisia hankintoja koskevien hakemusten määrä kasvoi. Vireillä on kuitenkin lainsäädäntöhankkeita, joista on odotettavissa markkinaoikeuden työmäärän lisääntymistä. Markkinaoikeudessa käsiteltävien asioiden keskimääräinen käsittelyaika aleni kertomusvuonna edellisvuoden 14 kuukaudesta kymmeneen kuukauteen. 3.4 Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrä on ollut nousussa vuodesta Kertomusvuonna lisäys edellisvuoteen oli 619 asiaa eli 8,7 prosenttia. Saapuneiden asioiden määrä ylitti kertomusvuonna ratkaistujen asioiden määrän. Vaikka asiarakenne on muuttunut vaativammaksi, on asioiden keskimääräistä käsittelyaikaa saatu kuitenkin vuosittain tasaisesti lyhene mään. Vuonna 2009 keskimääräinen käsittelyaika oli 10,9 kuukautta ja alitti näin käsittely ajalle asetetun tavoitteen. Taloudellinen taantuma on jo kertomusvuonna ollut nähtävissä vakuutusoikeuden asiamäärissä. Laman myötä työttömyys- ja asumistukihakemukset ovat merkittävästi lisääntyneet myös Kansaneläkelaitoksessa ja työttömyyskassoissa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että sosiaali turvan muutoksenhakulautakunnassa on ruuhkautuneena noin asiaa, voidaan vakuutus oikeuden asiamäärien odottaa entisestään vain lisääntyvän. 3.5 Korkein hallinto-oikeus Kertomusvuonna korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui asiaa, mikä oli noin 2 prosent tia enemmän kuin edellisenä vuonna ja selvästi enemmän kuin ennakoitu määrä asiaa. Uusia vireille tulleita asioita on viimeksi tullut näin paljon vuonna Saapuneiden määrää nostivat eritoten vuoden viimeisenä päivänä saapuneet purkuhakemukset tullin päätök sistä koskien väylämaksuja. Lisäksi lähinnä valtion virkamiesasioita sekä autoverotus- ja luonnon suojeluasioita koskevat valitukset lisääntyivät.

11 7 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi yhteensä asiaa, mikä ylitti sekä edellisenä vuonna ratkaistujen määrän (3 734) että asetetun asian tavoitteen. Keskimääräinen käsittelyaika oli 10,2 kuukautta. Henkilöstömäärä on laskenut hieman edellisestä vuodesta ollen kertomusvuonna 96,7 henkilötyövuotta (98,8 edellisvuonna). Lasku selittyy sillä, että kansliatehtäviä hoidettiin aiempaa enemmän henkilötyövuosiin kuulumattomien opiskelijoiden voimin. Kertomusvuonna korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ratkaistu useita laajoja, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita. Esimerkkeinä mainittakoon päätös, jolla määrättiin kolmen kunnan kunnallisvaalit uusittavaksi sähköisessä äänestyksessä olleiden puutteiden ja virheiden vuoksi (vuosikirjaratkaisu KHO:2009:39) sekä ns. asfalttikartellipäätös, jossa korkein hallintooikeus velvoitti kartellissa toimineet yhtiöt maksamaan seuraamusmaksuja yhteensä 82,55 miljoonaa euroa (vuosikirjaratkaisu KHO:2009:83). Vuoden loppuun mennessä korkein hallinto-oikeus oli myös ratkaissut 316 purkuhakemusta, joissa varustamotoimintaa harjoittavat yhtiöt pyysivät purettavaksi tullin vuosina tekemiä väylämaksupäätöksiä. Purkuhakemukset hylättiin (vuosikirjaratkaisu KHO:2009:99). 3.6 Yhteenveto Hallintotuomioistuinten voidaan kokonaisuutena arvioida vuonna 2009 suoriutuneen verrattain hyvin perustuslain mukaisesta oikeusturvatehtävästään. Vaikka hallintotuomioistuimiin saapuneiden asioiden määrä on noussut, on kertomusvuonna pitkälti onnistuttu käsittelyaikojen lyhentämisessä ja ruuhkien purkamisessa. Alueellisten hallinto-oikeuksien tuottavuuden ja käsittelyaikojen välillä on kuitenkin vielä eroja, mikä ainakin osittain selittyy hallinto-oikeuksien erilaisella asiarakenteella. Lähtökohtaisesti asioita ei tosin tulisi keskittää tiettyihin hallinto-oikeuksiin. Keskittäminen heikentää hallintotuomioistuinten vahvuutta ja oikeusturvan kehitystä ja se on myös vastoin tärkeää läheisyysperiaatetta eli käsittelyn saattamista lähelle asiakkaita. Valitukset hallintoviranomaisten päätöksistä tulisi ohjata kaikkiin hallinto-oikeuksiin ja kehittää niitä yhteisten periaatteiden mukaisesti samalla tasoittaen alueellisia eroja. Edelleen on pyrittävä selvittämään onko vielä käytössä joitain prosesseja hidastavia menettelyjä ja yhdessä löytämään parhaita työskentelytapoja ja käytäntöjä siten, että sekä päätösten laatu että toiminnan tuloksellisuus saadaan mahdollisimman hyvälle tasolle. Myös henkilöstön kouluttamiselle ja kehittämiselle on voitava varata riittävästi aikaa, jotta varmistetaan henkilöstön ammattitaito ja sitä kautta laadukkaat päätökset. Hallintotuomio istuimille on siten jatkossakin varattava sellaiset henkilöresurssit, että niiden avulla voidaan hallintotuomioistuinasioissa taata niin hallintolainkäyttöprosessin, päätösten laadukkuuden kuin käsittelyaikojen osalta sellainen oikeusturva, jota Suomen perustuslaki, kansainväliset velvoitteet ja myös asiakkaat hallintotuomioistuimilta edellyttävät.

12 8 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4.1 Yleistä Kuluneena vuonna Suomi juhli kansallisen ja valtiollisen kehityksen 200-vuotista historiaa ja merkkivuotta Myös korkein hallinto-oikeus osallistui merkkivuoden tapahtumiin vaikkakin hallintolainkäytön juuret ulottuvat vielä kauemmas historiaan. Merkkivuoden kunniaksi korkein hallinto-oikeus piti lokakuun alussa Turun hovioikeuden tiloissa juhlaistunnon. Juhlaistunnon aiheena oli oikeusturvan ja oikeusvaltion merkitys Suomessa. Istunnossa kor kein hallinto-oikeus teki valtioneuvostolle esityksen oikeusvaltion tulevaisuutta koskevan poikkitieteellisen tutkimuksen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi. Samassa yhteydessä esiteltiin juhlavuoteen liittyvä julkaisu, joka täydentää vuonna 2008 ilmestynyttä korkeimman hallinto-oikeuden 90-vuotis juhlakirjaa. Syyskuun alussa korkein hallinto-oikeus järjesti vuosipäivänsä aikaan seminaarin, jonka teemana oli tulevaisuuden oikeusvaltio. Joulukuun alussa pidettiin Helsingin yliopiston juhlasalissa perinteinen Hallintototuomioistuinpäivä, jossa julkistettiin vuonna 2008 aloitetun ns. pyramiditutkimuksen tulokset (ks. tarkemmin 5.1.). Vuosi 2009 oli myös alueellisten hallinto-oikeuksien juhlavuosi, koska tuli kuluneeksi 20 vuotta itsenäisten lääninoikeuksien perustamisesta ja 10 vuotta hallinto-oikeuksien perustamisesta. 4.2 EU-oikeus ja Euroopan ihmisoikeussopimus Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tuli voimaan Sopimus on Euroopan unionin uusi perussopimus, jolla on hallintotuomioistuinten toimintaan sekä välittömiä vaikutuksia että pidem mällä aikavälillä ilmeneviä välillisiä vaikutuksia. Esimerkiksi EU-oikeuden alalla perus oikeuksien suoja vahvistui, kun perusoikeuskirja tuli välittömästi sovellettavaksi. Euroopan unionissa laadittuja säädöksiä ja niihin perustuvaa kansallista lainsäädäntöä sovelletaan pääosin hallintoviranomaisissa, joten EU-oikeuden tulkintakysymykset ohjau tuvat nimenomaan hallintotuomioistuimiin, jotka ovat siten avainasemassa EU-oikeuden soveltamisessa. EUlainsäädännön ja direktiivien monimutkaisuus ja ulottuminen yhä uusille elämänalueille tuottavat usein ongelmia hallinnossa ja työllistävät siten hallintotuomioistuimia. Kertomusvuonna lähetettiin Euroopan yhteisöjen tuomioistui meen (Lissabonin sopimuksen jälkeen unionin tuomioistuimeen) neljä ennakkoratkaisupyyntöä, joista korkein hallinto-oikeus lähetti kolme ja markkina oikeus yhden. Suomesta on vuosina eli neljänätoista ensimmäisenä jäsenyys vuotena lähetetty 60 ennakkoratkaisupyyntöä. Niistä yli puolet liittyi hallintolainkäyttöön. Samoin kuin Euroopan unionin säädökset, myös Euroopan ihmisoikeussopimus on osa voimassa olevaa lainsäädäntöämme. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi kertomusvuonna 29 tuomiota Suomelle. Näistä ainoastaan kolme koski hallintolainkäyttöprosessia. Tapauksessa Ruotsalainen oli

13 9 kysymys kaksoisrangaistavuuden kiellosta, kun valittaja oli saanut sekä rikos oikeudellisen rangaistuksen että rangaistusluonteisen hallinnollisen sanktion. Kahdessa tapauk sessa katsottiin vakuutusoikeusprosessin kesto kohtuuttoman pitkäksi ja toisessa myös suullisen käsittelyn pitämättä jättäminen ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi. Pahoin ruuhkautuneen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen uudistaminen pääsee käyntiin, kun Venäjän federaation duuma ratifioi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14. lisäpöytäkirjan, joka koskee ihmisoikeustuomioistuimen uudistamista. 4.3 Vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita Julkishallintoa koskeva lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, mikä heijastuu hallintotuomioistuinten työhön. Seuraavassa on tarkasteltu joitakin keskeisiä hankkeita, joilla on erityisesti merkitystä hallintotuomioistuimien toiminnassa 1. Valtion aluehallinnon uudistamista koskevat perussäädökset annettiin ja erittäin lukuisat liitännäiset säädösmuutokset Säädökset tulivat voimaan jo Jo nyt on nähtävissä, että monimutkainen lainsäädäntö tulee aiheuttamaan paitsi hallintoviranomaisissa myös hallintotuomioistuimissa lisätyötä. Uudistus on esimerkiksi nostanut esiin uudella tavalla kysymyksen hallinto-oikeuden alueellisesta toimivallasta. Yksittäiset aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat monimutkaisella, asiakohtaisia ja alueellisia perusteita yhdistävillä perusteilla tulleet toimivaltaisiksi myös jonkin toisen viraston tai keskuksen alueella tai jopa koko maassa. Näin ollen toimivaltaiseksi saattaa, jos muuta sääntelyä ei sovellettavassa erityislaissa ole, tulla viranomaisen päätoimipaikkaperusteella asianosaisista ehkä hyvinkin kaukana sijaitseva hallinto-oikeus, ja samaan asiakysymykseen liittyvät valitukset saattavat hajautua eri hallinto-oikeuksille. Toinen esiin noussut ongelmaryhmä on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eri vastuualueiden puhevalta ja tehtävien keskinäinen jännitteisyys hallintoprosessissa. Eduskunta on vastauksessaan edellyttänyt, että kummankin kysymyksen osalta ensi tilassa ryhdytään selvitystyöhön ja siinä tai muutoin ilmenevien seikkojen edellyttämiin toimenpiteisiin. Vireillä olevista säädöshankkeista yksi keskeisimmistä on hallintolainkäytön kehittämishanke. Hankkeessa selvitettävät asiakokonaisuudet ovat oikeussuojakeinot hallintoviranomaisen passiivisuustilanteissa, hallintolainkäytön yleisten menettelysäännösten uudistaminen ja eri hallintotuomioistuintasojen tehtävien ja aseman tarkastelu hallinnon oikeussuojajärjestelmässä. Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta (HE 226/2009 vp) ehdotetaan hallintolakiin otettavaksi uusi luku, jonka tarkoituksena olisi ohjata oikaisuvaatimuksen käsittelyä yleislain tasoisesti. Esitykseen sisältyvät lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan keväällä Vuonna 2005 käynnistyneeseen kunta- ja palvelurakenneuudistukseen, ns. Paras-hankkeeseen, liittyen on kertomusvuonna 2009 toteutunut kaikkiaan 32 kuntaliitosta, joissa on ollut mukana 1 Liitteet 1 ja 2

14 10 99 kuntaa. Myös useat puitelain mukaiset yhteistoiminta-alueet aloittivat toimintansa vuoden 2009 alusta. Paras-hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta kunnissa ja kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia sekä selkeyttää valtion ja kuntien tehtävänjakoa. Vakuutusoikeuden organisaation ja työmenetelmien kehittämistä koskeva oikeusministeriön työryhmä on antanut mietintönsä (2009:10). Työryhmä ehdotti mm. ratkaisukokoonpanojen keventämistä, täysistunnon ja hallintoistunnon kokoonpanojen supistamista sekä säännöksiä lisäselvityksen rajoittamisesta ratkaisupäivään. Työryhmän ehdotukset eivät vaikuttaneet vakuutusoikeuden toimintaan vielä vuonna Lastensuojelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta annettiin hallituksen esitys eduskunnalle (HE 225/2009 vp). Laki tuli voimaan Lainmuutoksella muun muassa siirretään kiireellisten sijoitusten jatkopäätösten tekeminen hallinto-oikeuksilta kunnalliselle viranomaiselle. Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain kokonaisuudistuksen toimeenpanoon ja mahdollisiin muutostarpeisiin liittyvä seurantatutkimus on ollut kertomusvuonna edelleen käynnissä myös hallinto-oikeuksissa. Oikeusministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö, nykyisin työ- ja elinkeinoministeriö, ovat asettaneet työryhmän, jonka tehtävänä on ollut valmistella julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistamista. Tavoitteena on selkeyttää oikeussuojakeinojen käyttöedellytyksiä ja tehostaa asioiden käsittelyä. Työryhmän ensimmäisen mietinnön pohjalta annettiin asiassa eduskunnalle hallituksen esitys julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energia huollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta (HE 190/2009 vp). Esityksessä ehdotetaan muun muassa muutoksia markkinaoikeuden istuntokokoonpanoja koskeviin säännöksiin, markkinaoikeuden määräämiin seuraamuksiin sekä esitetään uusi kevyempi menettely, hankintaoikaisu, hankintamenettelyssä tapahtuneen virheen korjaamistavaksi. Markkinaoikeuden työmäärän kannalta lisäystä voidaan ennustaa muun ohella täytäntöönpanoasioiden määrässä, koska EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin liittyy niin sanottu automaattinen suspensio, joka voidaan poistaa vain tuomioistuimen ratkaisulla. Lisäksi EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa seuraamusvaihtoehtojen määrää esitetään laajen nettavaksi. On oletettavaa, että näitä uusia seuraamusvaihtoehtoja tullaan myös vaatimaan. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien riita- ja hakemusasioiden (IPR-asiat) tuomioistuinkäsittelyn keskittämisestä markkinaoikeuteen vuoteen 2012 mennessä on vireillä lainsäädäntöhanke, joka toteutuessaan merkitsee markkinaoikeuden käsiteltäväksi tulevien uusien asioiden määrän lisääntymistä noin 400 asialla. Markkinaoikeuden asiamäärä lisääntyisi siten noin 66 prosentilla nykyisestä, mistä seuraa selkeästi tarve markkinaoikeuden aseman ja tehtävien uudelleen arviointiin. Uusi kilpailulaki on valmisteilla työ- ja elinkeinoministeriössä. Laki tulee korvaamaan nykyi sen kilpailunrajoituksista annetun lain, joka lukuisten uudistusten vuoksi on systema tiikaltaan jo heikentynyt. Myös sisällöllisiin säännöksiin liittyy uudistamistarpeita. Muista vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista mainittakoon uhkasakkolainsäädännön tarkistaminen, sähköisen asioinnin kehittäminen oikeuslaitoksessa, hovioikeuksien, käräjäoikeuksien

15 11 ja hallinto-oikeuksien organisaatiosäädösten ja määräajaksi nimitettävien tuomareiden nimittämistä koskevien säädösten kehittäminen, tuomioistuinharjoittelun kehittäminen ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa käsiteltävien asioiden siirtäminen hallinto-oikeuksiin. Lainvalmistelussa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, ettei valtiosäännön mukainen hallinnon ja tuomioistuinten toimivallan jako muutu. Tuomioistuinten tehtävä on oikeusprosessi, eikä hallinnon perustason toimintoja tule siirtää säästötoimien tai muiden perusteiden nojalla tuomioistuimille. Tärkeää on myös säilyttää hallintoprosessissa perinteisesti vallinnut joustavuus ja ihmisläheisyys. 4.4 Hallintotuomioistuinten toimitilat Asianmukaisessa kunnossa olevat ja tuomioistuinten erityistarpeet täyttävät toimitilat ovat laadukkaan toiminnan välttämätön edellytys. Osalla hallintotuomioistuimista on ollut vakavia ongelmia toimitilojen suhteen jo pidemmän aikaa. Joillain on tilanne tällä hetkellä hyvä, mutta näistäkin osalle on tulossa muutoksia. Toimitilojen osalta hallintotuomioistuinten asema on siten erilainen. On kuitenkin tärkeää, että kaikilla hallintotuomioistuimille on hyvät toimitilat. Toimitiloja onkin kehitettävä yhteisten tarpeiden pohjalta eikä toimitilaongelmaa voi ratkaista esimerkiksi puuttumalla tuomioistuinrakenteeseen lyhytnäköisillä säästösyillä. Kuopion hallinto-oikeuden aikaisemmin käytössä olleet toimitilat asetettiin käyttökieltoon kesällä Pikaisen remontin jälkeen osa viraston henkilökunnasta pääsi muuttamaan kesällä 2008 väliaikaisiin tiloihin. Hallinto-oikeus on edelleen kahdessa toimipisteessä. Koska nykyiset toimitilat ovat väliaikaiset eivätkä vastaa tuomioistuimen toiminnallisia tarpeita, ratkaisu asiallisista tuomioistuimen toiminnan edellyttämistä tiloista tulisi tehdä heti. Vakuutusoikeus muutti syksyllä 2008 uusiin toimitiloihin. Muuton myötä vakuutusoikeus sai käyttöönsä enemmän työhuoneita sekä asianmukaiset kokous- ja istuntosalitilat. Vuoden 2009 aikana tuli kuitenkin ilmi, että tiloissa on sisäilmaongelmia sekä myös paikoittain lämpövuotoja ja kosteusvaurioita. Toimitiloissa on suoritettu sisäilmatutkimuksia ja ongelmien poistamiseksi on ryhdytty korjaustoimenpiteisiin. Tavoitteena on, että ongelmat saadaan poistettua alkuvuodesta 2010 ja vakuutusoikeus pystyy palaamaan normaaliin työskentelyyn myös tältä osin. Turun hallinto-oikeudella on uudehkot asianmukaiset toimitilat Turun oikeustalossa. VMBarotyötyytyväisyyskyselyn mukaan toimitiloihin oltiin kaikkein tyytyväisimpiä. Oikeustalossa on aloitettu toimitilaselvitys Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ja syyttäjänviraston tarvitsemien lisätilojen vuoksi. Myös Hämeenlinnan toimitilat ovat asianmukaiset. Vaasan hallinto-oikeuden toimitilat kuuluvat oikeusministeriölle laadittuun valtakunnalliseen oikeustalojen suunnitteluun. Helsingin hallinto-oikeus ja markkinaoikeus muuttavat Helsingin hovioikeudelta vapautuviin tiloihin.

16 Tietotekniikan nykytila ja kehittämishankkeet Tietojärjestelmät ovat tuomioistuinten keskeisiä työvälineitä, joista lainkäyttötoiminnan sujuvuus olennaisesti riippuu. Tietohallinto on myös olennainen johtamisen väline, sillä sen avulla saatava seurantatieto on edellytys toiminnan tulokselliselle kehittämiselle. Tietotekniikan tilanne hallintotuomioistuimissa on jo pitkään ollut kestämätön, koska käytössä olevat tietojärjestelmät ja laitteet eivät toiminnoiltaan ja tekniikaltaan ole nykyisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisia. Esimerkiksi käytössä olevasta tekstinkäsittelyohjelmasta aiheutuu yhteensopivuusongelmia sähköisten asiakirjojen käsittelyssä, mikä vaikeuttaa paitsi tuomioistuinten omaa työskentelyä myös tuomioistuinten ja muiden tahojen välistä asiointia. Myös asianhallintajärjestelmä on teknisesti vanhentunut, eivätkä hallintotuomioistuimet voi suoraan hyödyntää esimerkiksi valtionhallinnossa kehitteillä olevia sähköisen asioinnin palveluratkaisuja. Erityistä huolta kannetaan siitä, että tietohallinnon parannusyritykset ovat tähän asti olleet hajanaisten hankkeiden varassa ja keskitetty kehittäminen on puuttunut. Hallintotuomioistuimissa oli tavoitteena uusia vanhentunut perustietotekniikka ja sovellusympäristö vuoden 2009 loppuun mennessä. Hallintotuomioistuimista riippumattomista syistä laiteasennuksia jouduttiin uusimaan ja osin siirtämään vuoden 2010 puolelle. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän hallintotuomioistuinten asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin kehittämiseksi. Yhtenä tavoitteena on, että kaikkien tuomioistuinten hallinnollinen diaarijärjestelmä pohjautuisi valtion yhteiseen dokumentin- ja asianhallinnan alustaan eli ns. VALDA-järjestelmään. Myös tekstinkäsittelyohjelma on tarkoitus uusia. Muista vireillä olevista projekteista mainittakoon sähköisen tiedoksiantomenettelyn toteuttaminen hallinto-oikeuksien ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön välillä sekä ulkomaalaisasioita koskevan poikkihallinnollisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) perustaminen. Tietoteknisiä mahdollisuuksia tulisi hyödyntää nykyistä huomattavasti laajemmin. Tietojärjestelmien kehittämistyötä hallintotuomioistuinsektorilla vaikeutti kuitenkin se, ettei oikeushallinnon tietotekniikkakeskukselta saatu riittäviä resursseja vireillä olevia kehittämishankkeita varten. Nykyinen järjestelmä, jossa tietotekniikalle osoitetut määrärahat varataan oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen (OTTK) käytettäväksi ei anna hallintotuomioistuimille mahdollisuutta itse käynnistää tietojärjestelmän kehittämistä koskevia tutkimushankkeita. Tällaiset käytännön tarpeista ja eri hallinnonalojen tietojärjestelmien tuntemuksesta lähtevät kehittämishankkeet olisivat kuitenkin välttämättömiä hallintolainkäytön tuottavuuden ja toimivuuden kannalta. Esimerkiksi korkeim massa hallinto-oikeudessa olisi mahdollista käynnistää projektiluonteinen hanke hallintotuomioistuinten tietojärjestelmän uudistamiseksi.

17 13 5 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 5.1 Oikeusturvan todellisuus pyramiditutkimus hallintolainkäytön vaikuttavuudesta Joulukuussa 2009 valmistunut ns. pyramiditutkimus on tutkimus hallintotuomioistuinten merkityksestä hallintoviranomaisten toiminnassa. Tutkimuksessa selvitettiin hallinnon ja hallintolainkäytön toiminnallisia yhteyksiä muun muassa tilastotietojen ja kyselyiden avulla. Tutkimuksessa osoitettiin hallintotuomioistuinten ratkaisujen merkitys hallinnon toimivuudelle ja se tuottaa sitä kautta tietoa hallinnon tuottavuudelle ja paremman sääntelyn ohjelmalle. Tutkimus on saatavilla verkkojulkaisuna (www.kho.fi/36399.htm). Tutkimuksessa laskettiin, että julkista valtaa käyttävät viranomaiset tekevät hallinnon eri aloilla ja tasoilla vuosittain miljoonaa hallintopäätöstä, joihin voidaan tarvittaessa hakea muutosta hallintotuomioistui milta. Suurimpia ryhmiä ovat sosiaali- ja terveydenhoitoa, verotusta, elinkeinoa, ympäristöä ja kunnallishallintoa koskevat asiat. Päävastuu hyvinvoinnin edellytyksistä on näin ollen hallinnon perustasolla. Kun ensi asteen hallintotuomioistuimet käsittelevät noin valitusta vuodessa ja korkein hallinto-oikeus 4 000, voidaan suomalaisen hallinnon arvioida toimivan yleisesti ottaen erittäin hyvin. Hallintopäätösten valtaisa määrä osoittaa kui tenkin sen, että mikäli päätöksentekomenettely hallinnossa jostain syystä ontuisi, valitusten määrä voi hallintotuomioistuimissa nousta hetkessä hallitsemattomaksi. Vireillä olevalla hallinnon sisäisen oikaisuvaatimusjärjestelmän kehittämisellä pyritäänkin siihen, ettei hallinnossa tapahtuvista massapäätöksistä valiteta suoraan tuomioistuimeen, vaan asiat tulee ensin käsitellä hallintoviranomaisessa esimerkiksi oikaisuvaatimusmenettelyssä KHO Hallinto-oikeudet, markkinaoikeus, vakuutusoikeus miljoonaa Hallintopäätökset Yleisesti tutkimustuloksista ilmeni, että korkeimman hallinto-oikeuden ja myös ensi asteen hallintotuomioistuinten toiminta ohjaa vahvasti hallinnon päätöksentekoa. Tutkimusta varten tehtiin kysely eräille viranomaisille. Annetuissa vastauksissa korkeimmalta hallinto-oikeudelta odotettiinkin nykyistä enemmän ennakkoratkaisuja ja samoin kaivattiin enemmän tietoa hallintotuomioistuinten ratkaisuista. Tutkimuksessa ilmeni myös, että hallintopäätösten tilastoinnissa ja muutoksenhaun seuran nassa on merkittävästi eroja eri hallintoviranomaisten välillä. Hallintoviranomaisten tilastoin tijärjestelmien kehittäminen ratkaisumäärien, muutoksenhakualtti-

18 14 uden ja päätösten pysyvyyden osalta auttaisi lainsäädännöllisten tulkintaongelmien löytämisessä ja niihin vastaamisessa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tutkimuksessa tarkastellut viisi asiaryhmää olivat julkiset hankinnat, maataloustuet, toimeentulotuki, verotus ja ympäristöluvat. Niissä voitiin todeta, että asiat olivat useimmiten olleet taloudelliselta intressiltään merkittäviä joko asianosaiselle itselleen tai yleisemminkin. Julkisilla hankinnoilla on kansantaloudessa suuri merkitys. Niiden julkisten hankintojen arvoksi, jotka kuuluvat hankintalain soveltamisen piiriin, on arvioitu noin 13 miljardia euroa. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2008 yhteensä 451 hankintapäätöstä koskevaa hakemusta. Lainsäädännön soveltamisongelmia esiintyy lähinnä tarjouspyyntöjen laatimisessa ja tarjousvertailussa. Eniten kritiikkiä kyselytutkimuksessa tuli markkinaoikeuden käsittelyajoista. Maataloustukien asiaryhmässä on kysymys maaseutuelinkeinojen kehittämiseen liittyvistä tukitoimista. Maataloustukien säädöspohja on monimutkainen ja perustuu sekä EU-oikeuteen että kansalliseen oikeuteen. Sääntelyyn liittyy myös poliittisten ohjelmien ja linjausten vuoksi määräaikaisuus, alueellinen sovellettavuus ja varsin nopea muuttuvuus. Tukijärjestelmään kohdistuu useita uudistushankkeita, myös muutoksenhaun ohjaaminen nykyisen maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan sijaan hallinto-oikeuteen. Toimeentulotukiasiat koskevat laajalti väestöä ja työllistävät erityisesti suurimpien kaupunkien sosiaalitoimia huomattavissa määrin. Niiden päätösten määrä, joihin haetaan oikaisua tai valitetaan hallintotuomioistuimiin, on suhteellisen vähäinen ja osoittaa hallintotuomioistuinten päätösten suurta ennakkopäätösarvoa. Tutkimuksessa tulivat ongelmina esille tiedonkulku kuntien sisällä ja yhdenvertaisuus kuntien välillä. Ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuteen hallinto-oikeuksien kesken kiinnitettiin myös huomiota. Hallintotuomioistuinten päätösten arvioitiin myös olevan toimeentulotukiasiakkaiden kannalta monimutkaisia. Veroasiat olivat neljäs tutkittu osa-alue. Verotus on laajimpia hallinnonaloja ja koskee kaikkia. Verotuksen oikaisulautakunnan päätöksistä vain häviävän pieneen osaan haetaan muutosta hallintotuomioistuimista ja oikaisulautakunnan päätösten pysyvyys on korkeaa luokkaa, mikä osoittaa verohallinnon ja verotuksen oikaisulautakunnan toimivuutta. Hallintotuomioistuinten ratkaisukäytännöllä on huomattava ohjausvaikutus verotuskäytäntöön, joskin vain korkeimman hallintooikeuden julkaistuilla ratkaisuilla on nimenomainen ennakkopäätösarvo. Erityisenä ongelmana tutkimuksessa tuli esille veroasioiden kokonaiskäsittelyajan pitkä kesto. Keskimääräiseksi muutoksenhakuprosessiin kuuluvaksi ajaksi, Verohallinnon sisäinen oikaisulautakuntavaihe mukaan lukien, on arvioitu neljästä viiteen vuotta, mitä on pidettävä liian pitkänä. Keinoja ratkaisuaikojen lyhentämiseksi niin hallinto-oikeuksissa kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa tulisi selvittää. Ainakin laajempaa merkitystä omaavien asioiden kiireellinen käsittely tulisi varmistaa. Ympäristölupa-asiat vaikuttavat merkittävästi elinympäristön laatuun niin paikallisesti kuin jopa valtakunnallisesti ja osin globaalistikin ilmastonmuutoksen kautta. Toisaalta ympäristölupa-asioilla on suuri merkitys teollisuuden ja yleisemminkin kansantalouden ja kilpailukyvyn kannalta. Asiat koskettavat lukuisia etutahoja. Tutkimuksen mukaan ympäristölupa-asioita ratkaistaan vuosittain eri lupaviranomaisissa noin Vaasan hallinto-oikeudessa ympäristölupaa koskevia

19 15 valitusasioita ratkaistaan vuodessa noin 300 ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa ympäristölupavalituksia ratkaistaan vuosittain runsaat 100. Ympäristölupia koskevat valitusasiat lienevät kaikilla tasoilla tavanomaista hankalampia. Ympäristölupa-asioiden oikeudellista vaikeutta lisäävät lukuisat kytkennät EU-oikeuteen, useimmiten direktiivien huomioon ottamiseen ratkaisuissa. Ympäristöoikeudessa joudutaan suhteellisen usein tukeutumaan myös EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntöön ja pyytämään ennakkoratkaisua tulkintakysymyksissä, jotka ovat Euroopan laajuisestikin merkittäviä asioita. Suomessa tehtävillä ratkaisuilla on siten merkitystä esimerkiksi jätteenkäsittelyssä ja teollisuuslaitosten lupakäytännön muotoilussa paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti yhtenäisen käytännön vahvistamiseksi. 5.2 Hallintotuomioistuimissa käsiteltävät asiat Vuonna 2009 kaikkiin hallintotuomioistuimiin saapui yhteensä uutta lainkäyttöasiaa, mikä oli asiaa ja 8,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Hallintotuomioistuimiin vuosina saapuneiden asioiden määrät Korkein hallinto-oikeus Alueelliset hallinto-oikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Yhteensä Hallintotuomioistuimiin vuonna 2009 saapuneet ja ratkaistut sekä vireillä olleet asiat Alueelliset hallinto-oikeudet Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Korkein hallinto-oikeus Saapunut Ratkaistu Vireillä Ks. myös liitteet 3A ja 3B

20 Alueelliset hallinto-oikeudet Alueellisiin hallinto-oikeuksiin (mukaan lukien Ahvenanmaa) saapui vuonna 2009 yhteensä asiaa (20 539), mikä on 10 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja runsaat 15 prosenttia enemmän kuin vuonna Hallinto-oikeudet ratkaisivat yhteensä asiaa ja vireillä olevien asioiden määrä nousi asiaan (12 486) eli noin 8 prosenttia. Hallinto-oikeuksiin saapuneet lainkäyttöasiat jakautuivat pääasiaryhmittäin seuraavasti 3 Valtio-oikeus 8,2 % ja yleishallinto 9,0 % Itsehallinto Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö 4,6 % 5,7 % 7,9 % 9,9 % 8,5 % 6,4 % 6,1 % 5,0 % Sosiaali- ja terveydenhuolto 33,9 % 30,8 % Taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäasiat Verot 14,9 % 14,7 % 15,7 % 18,3 % Muut asiat 0,2 % 0,2 % Eniten lisäystä tapahtui ulkomaalaisasioissa (38 prosenttia) ja kunnalliseen itsehallintoon kuuluvissa asioissa (36 prosenttia). Myös saapuneiden veroasioiden määrä lisääntyi lähes 30 prosenttia. Rakentamista ja ympäristöä koskevien saapuvien asioiden määrä puolestaan väheni edellisvuodesta 14 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien saapuvien asioiden määrä ei edellisvuodesta juurikaan muuttunut. Seuraavassa on esitetty tietoa asiaryhmistä, joiden määrän kehitystä on niiden yhteiskunnallisen merkityksen, lainsäädäntömuutosten tai suurten asiamäärien ja hallinto-oikeuksien ruuhkautumisen vuoksi tarpeen tarkemmin seurata: 3 Saapuneet lainkäyttöasiat pääasiaryhmittäin Liite 4A

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa EDUSKUNNAN VASTAUS 268/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että sosiaalivakuutuslautakunnat

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Lupaprosessien sujuvoittaminen

Lupaprosessien sujuvoittaminen Lupaprosessien sujuvoittaminen INFRA Akatemia 22.1.2016 Anu Kärkkäinen Johtaja, elinkeinoasiat Sipilän hallitusohjelman kirjaukset lupaprosessien sujuvoittaminen Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp) 1 Janne Salminen 27.10.2016 Kirjallinen lausunto Asiantuntijakuuleminen 27.10.2016 Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU Ylijohtaja Sami Manninen Oikeusministeriö 2.3.2017 LAINVALMISTELUSTA KESKUSTELLAAN AIKA AJOIN //Hallituksen lakiesitysten tasoon on puututtu tavan takaa sekä eri ministeriöiden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 138 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI Oikeusministeriö oikeusministeriö@om.f anna-stiina.tarkka@om.f arja.manner@om.f 1 OM 12/41/2016 VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2014 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana

Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Maakuntauudistus yhden luukun palvelujen toteuttajana Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen Palveluiden yhdenvertainen saatavuus,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitus uudistuu Kokonaan ympäristöluvista pois Varsinaisen ympäristöluvan sujuvoittaminen

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

SUOMI ON OIKEUSVALTIO

SUOMI ON OIKEUSVALTIO SUOMI ON OIKEUSVALTIO - Johtosäännöt ja järjestyssäännöt pohjaavat yllä oleviin säädöksiin = MUODOSTAVAT OIKEUSJÄRJESTYKSEN, JOKA MÄÄRÄÄ IHMISTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KIRJOITETUT KIRJOITTAMATTOMAT

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. HE 307/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Kaavoitus- - turhaa viivytystä vai tarpeellista valvontaa - Eija Mäkinen DECOMB- hanke Tampere

Kaavoitus- - turhaa viivytystä vai tarpeellista valvontaa - Eija Mäkinen DECOMB- hanke Tampere Kaavoitus- - turhaa viivytystä vai tarpeellista valvontaa - Eija Mäkinen DECOMB- hanke Tampere 15.12.2006 Uusi ja moderni (?) maankäyttö- ja rakennuslaki Mikä muuttui? - ja mitä siitä seurasi? 1. Valtion

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Terveysoikeuden tiedonlähteet

Terveysoikeuden tiedonlähteet Terveysoikeuden tiedonlähteet Lain valmistelu Lainsäädäntö - Oikeustapaukset o Finlex, Edilex, Suomenlaki.com o Eduskunta o Valtioneuvosto, ministeriöt o Oikeuslaitos, Korkein oikeus, kho.fi o Muut virastot

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot