valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385"

Transkriptio

1 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro Loppuraportti 2014

2 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet b. Hankkeen tavoitteet 3.2. Hankkeen toteutus: c. Toimenpiteet d. Aikataulu e. Resurssit f. Toteutuksen organisaatio g. Kustannukset ja rahoitus h. Raportointi ja seuranta i. Toteutusoletukset ja riskit 3.3. Yhteistyökumppanit 3.4. Viestintä ja tiedottaminen 3.5. Hankkeen tulokset ja vaikutukset 4 ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI LIITE 1 Ohjausryhmän lausunto hankkeesta LIITE 2 Kehittämisen mittarit -työkalu

3 3 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA Nimi Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II Hallinnoija Lomalaidun ry Ajankohta Projektipäälliköt Synne Nordström, Tiina Perämäki Rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Loppuraportin tekijä Tiina Perämäki

4 4 2 YHTEENVETO Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän matkailuyritysten, sen matkailua tukevien sidosryhmien ja kyläläisten yhteistä ponnistusta matkailun kehittämiseksi: kylän omat vahvuudet kootaan yhteen. Kylämatkailun tavoitteena on matkailun muuttaminen maaseudun kylissä kohti tuottoisaa liiketoimintaa, kylien elävöittäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Kehittämisen tavoitteen taustalla on ajatus matkailun tarjoamista mahdollisuuksista lisäansioihin ja sivuelinkeinoon muillekin kuin kylien matkailualan yrittäjille. Kyläläiset, maisema, ympäristö, perinne, historia ja ilmapiiri ovat osa myytävää matkailutuotetta. Kehittämisessä yhdistyy elementtejä sekä matkailun että maaseudun kehittämisestä Kylämatkailun kehittäminen konkretisoituu matkailutuotteissa. Kylämatkailutuotteissa yhdistyy kylän ainutlaatuinen tarina, kylätoimijoiden palvelut sekä matkailuyrityksen tuotteet. Kylämatkailutuotteita kehitettiin hankkeen aikana runsaasti, tuotteissa korostuivat kylien teemat ja omalaatuisuus. Kylämatkailun kansainvälisessä tarjonnassa korostettiin teemojen lisäksi suomalaista elämäntapaa. Englanniksi kylämatkailu on Tourism in Rural Villages. Valtakunnallinen kylämatkailun koordinaatiohanke II jatkoi kylien matkailun kehittämistyön koordinointia ja tukemista. Hankkeen tehtävä oli tukea pilottikylien kokonaisvaltaista kehittymistä lisäten matkailullista osaamista huomioiden kestävän kehityksen ulottuvuudet. Kylämatkailun kehittäminen vastaa kestävän kehityksen periaatteita mm. suomalaisen elämäntavan tuotteistaminen korostaa paikallista kulttuuria ja elämäntapaa matkailupalveluissa. Kylämatkailun tavoitteena on hyödyttää mahdollisimman monia kyläläisiä työllistämällä ja korostamalla paikallista palvelu ja tuotetarjontaa, jolloin osa liikevaihdosta jää kylän yrittäjille ja kyläläisille. Matkailupalveluiden tuottaminen yhteistyössä kylän toimijoiden kesken tuo lisää toimeentuloa. Ekologinen kestävyys otetaan huomioon tuotteistamisessa ja yritysten toiminnassa.

5 5 Kehittämisen painopisteet 1) Kylän toimintamallin rakentaminen; haetaan kylille hyviä yhteistyötapoja ja kumppaneita kylien kesken ja sisäisesti 2) Kylämatkailutuotteiden kehittäminen; laadukkaiden ja kysyntää vastaavien matkailutuotteiden kehittäminen eri teemoilla, valtakunnallisten kiertomatkatuotekonseptien rakentaminen kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille 3) Kylämatkailutuotteiden saatavuuden ja tunnettuuden lisääminen; valmiita tuotteita ohjataan oikeille jakelukanaville, kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia kansainvälisten matkanjärjestäjien kanssa 4) Tiedonvälitys ja osaamisen lisääminen; matkailualan tietotaidon lisääminen, kansainvälisyyttä edistävää ohjausta ja tehokasta tiedottamista. Pilottikylät Ensimmäisen hankkeen aikana mukana oli 16 pilottikylää, joista 11 ilmoitti halukkuutensa olla mukana hankkeen toisessa vaiheessa. Ohjausryhmän kokouksessa todettiin, että uusia kyliä voidaan ottaa mukaan verkostoon ilman erillisiä hakuja. Hankkeen aikana tuli paljon tiedusteluja koskien pilottikyläksi hakeutumista, II vaiheen aikana mukaan tuli 5 uutta kylää. Kylien valintakriteerit: Kylissä on oltava aktiivista matkailuyrittäjyyttä, ja olemassa olevat matkailulliset majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkailullista vetovoimaa ja kehittämispotentiaalia Pitkäjänteistä kylän kehittämistä Rahoitus ja resurssit kunnossa; paikallinen matkailuhanke tms. kehittämishanke käynnissä tai tulossa Alueellisilla hankkeilla voidaan saada aikaan alkusysäys kehitystyöhön ja tarvittavat resurssit mutta pitkäjänteinen kehittäminen vaatii selkeän toimintamallin, joka hankkeiden aikana tulisi luoda toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

6 6 Valtakunnallisten kylämatkailuhankkeiden tuloksista voidaan nostaa esille kylämatkailumallit Peräseinäjoelta, Möhköstä, Syvänniemeltä ja Vuonislahdelta. Kylämatkailua on kehitetty 16 pilottikylässä hankkeen toisen vaiheen aikana. Nykyisen verkoston pilottikylät tulleet mukaan kehittämistyöhön: 2008 Iivantiira, Niinisaari Möhkö, Peräseinäjoki, Ruhtinansalmi, Syvänniemi, Vuonislahti,Ypäjä 2010 Kalkkinen, Killinkoski, Lohjan Saaristo 2012 Degerby, Pirtteckoski, Metsäkansa 2013 Kukkian seutu, Sukeva

7 7 3. RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet Hanke tuki Suomen matkailustrategian tavoitteita, joiden mukaisesti Suomi voi parhaiten erottautua kilpailijoista tuomalla esiin vahvasti ainutlaatuisen luonnon, puhtaan veden, kulttuuriperinnön ja suomalaisen tavan tehdä asioita. Hanke tuki Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitteita. Ohjelmassa todetaan muun muassa, että matkailussa myös suurten matkailukeskusten ulkopuoliset maaseutualueet voivat päästä myönteisen kasvun imuun verkottumalla majoitus-, ravitsemus- ja ohjelmapalveluillaan keskenään sekä keskusten yrittäjien kanssa. Ohjelma nostaa esiin suomalaisuuden luotettavuutena, teeskentelemättömänä vieraanvaraisuutena, ystävällisenä palveluna ja tapana toimia. Nämä kaikki voidaan liittää kylien matkailutarinoihin ja matkailupalveluihin. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaan edistetään erityisesti maaseutumatkailutuotteiden saattamista kansainvälisille markkinoille. b. Hankkeen tavoitteet Tavoitteena oli luoda kylämatkailukonsepti matkailun kehittämisestä kiinnostuneille kylille valtakunnallisesti. Matkailun kehittäminen koko kylää hyödyttäväksi liiketoiminnaksi, edistää kylien elinvoimaisuutta ja lisää hyvinvointia. Tässä luvussa tarkastellaan koordinaatiohankkeen toimintaa suhteessa sille hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

8 8 Tavoitteena on sitouttaa kylien toimijat verkostomaiseen kehittämistyöhön, aktivoida yrittäjiä ja kolmannen sektorin toimijoita sekä luoda matkailuun panostaville kylille jatkuvan kehittämisen malli. Pitkäjänteisen toiminnan tuloksena kylissä on muodostunut verkostoja ja toimintamalleja. Esimerkiksi Peräseinäjoella toimii kylämatkailujaosto, Möhkössä matkailuyhdistys ja Vuonislahdelle osuuskunta Vuonis. Syvänniemelle syntyi hankkeiden vaikutuksesta Seikkailu Osuuskunta Syvänniemi. Suurimmassa osassa kyliä toiminta on verkostomaista ja kylämatkailusta vastaava taho on määritelty, uudempien kylien osalta työ on vielä kesken. Kylän sisäisen verkoston kokoaminen on ollut kylien tehtävä, verkostoja on osaksi ollut olemassa ja niitä on kehitetty hankkeen aikana. Kylämatkailun kehittämisen alueelliset ja valtakunnalliset toimenpiteet ovat aktivoineet kylien toimijoita mukaan yhteisiin palavereihin ja kylämatkailuiltoihin pitkin hankekautta. Kylien verkosto koostuu kylämatkailumääritelmän mukaisesti kylien yrittäjistä, yhdistyksistä ja kyläläisistä, jokaisessa kylässä hieman eri suhteessa huomioiden kylän ominaispiirteet. Tavoitteena on verkottaa kyliä keskinäiseen toimintaan, oppimiseen, tiedottamiseen ja toisten tukemiseen. Erityisesti hankkeen viimeisen vuoden aikana aktiivisten kylien koordinaattoreiden välille on syntynyt tiivis verkosto ja toimijat ovat osallistuneet innokkaasti hankkeen tilaisuuksiin. Valitettavasti kaikki kylät eivät ole pystyneet osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiin taloudellisten resurssien puutteen tai pitkien välimatkojen takia. Hankkeen aikana on toteutettu kylien välisiä opintomatkoja ja verkoston ulkopuolisia ryhmiä on käynyt tutustumassa pilottikylien matkailun kehittämiseen. Kylien hyviä käytänteitä on jalkautettu koordinaattoreiden ja projektipäällikön toimesta eri tilaisuuksissa. Tavoitteena on tukea kylän toimenpiteitä kylän erityispiirteisiin pohjautuvan matkailuteeman löytämiseksi, sen tuotteistamista ja kansainvälisille markkinoille saamista sekä lisätä matkailuyrittäjyyden edellytyksiä kylissä. Pilottikylien teemat ovat vahvistuneet hankkeen aikana ja uudempien kylien teemoja on kirkastettu kylävisiiteillä.

9 9 Kylille joilla on ollut valmiuksia kansainvälisille markkinoille, on tarjottu tuotteistamisapua sekä mahdollisuuksia osallistua myynti ja networking tilaisuuksiin. Valmiita kylämatkailutuotteita on esitelty kansainvälisille matkanjärjestäjille, palaute on hyödynnetty tuotteiden jatkokehityksessä. Hanke on tarjonnut tukea matkailupalveluiden kehittämiseksi, joka edistää matkailuyrittäjyyden edellytyksiä kylissä sekä verkostomaista yhteistyötä Tavoitteena on kehittää yhteistyössä kylien kanssa laadukkaita kylämatkailutuotteita eri teemalla eri kohderyhmille sekä pyrkiä lisäämään matkailualan ammattimaista osaamista ja toteuttaa testattuja laadukkaita tuotteita, joissa osatuottajina voi olla myös kylätoimijoita. Uusia kylämatkailutuotteita on kehitetty sesongeittain eri kohderyhmille, kylien teemojen mukaisesti. Uudempien kylien kanssa on ideoitu ja luotu tuoteaihioita edelleen kehitettäväksi. Kylämatkailutuotteissa osatuottajina voi olla kyläläisiä esimerkiksi kyläopastuksissa tai yhdistyksiä esimerkiksi kesäteatteriyhdistykset. Valmiit kylämatkailutuotteet on linkitetty tervetuloakylaan.fi sivustolle, sivuston tarkoitus oli saada valmiit kylämatkailutuotteet nettiin. Kylien toimijoille on järjestetty matkailun osaamisen lisäämiseksi seminaareja ja kyläkoordinaattoreiden tapaamisia, kylien kehityskartoituskierroksilla pystyttiin keskittymään kylän ja toimijoiden matkailullisiin haasteisiin entistä yksilöllisemmin. Tavoitteena on kehittää muutamia kyliä yhdistäviä, kiertomatkatuotteiden verkostoja eri kohderyhmille. Tuotetestattu ja valmis kiertomatkatuote on Peräseinäjoen ja Killinkosken välinen yhteistuote. Suomen maaseutua ja kaupunkeja yhdistävä 10 päivän kiertomatkareitti on luotu kansainvälisille matkailijoille, jotka liikkuvat Suomessa asuntoautoilla. Erilaisia reittiehdotuksia eri teemojen ympärille on ideoitu, kyliä yhdistäviä teemoja ovat mm. sotahistoria ja suomalainen elämäntapa.

10 10 Tavoitteena on jalkauttaa MEKin vientikriteerit kylien matkailuyrittäjille. MEKin vientikriteerejä on käsitelty hankkeen tilaisuuksissa sekä käyty läpi kylittäin kehitystilannekartoituksilla. Tavoitteena on koordinoida valtakunnallisesti kylämatkailutuotteiden saatavuutta ja näkyvyyttä sekä kasvattaa kylämatkailun ja maaseutumatkailun tunnettavuutta. Hanketta ja pilottikylien kehitystuloksia on esitelty eri tilaisuuksissa ja seminaareissa hankkeen aikana. Tervetuloakylaan.fi -sivuston ja Tervetuloa Kylään esitteen ilmestymisistä lähetettiin laajasti tiedotteet medialle. Kylämatkailun abc oppaasta ja kehitystuloksista tiedotetaan vielä hankkeen jälkeen. Ajankohtaiset kylämatkailutuotteet ovat löydettävissä tervetuloakylaan.fi sivustolla, sivustoa tullaan päivittämään jatkossa. Hanke osallistui messuille ja myyntitilaisuuksiin edistääkseen suomalaisen kylämatkailun näkyvyyttä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Määrälliset mittarit Mittari 1: Oman kylämatkailukonseptin kehittäneiden kylien määrä. Tavoite vuonna 2014: yhteensä 10 kylää joista 3 kylää ovat kylämatkailun kehittämisen I-tasolla 4 kylää ovat kylämatkailun kehittämisen II-tasolla 3 kylää ovat kylämatkailun kehittämisen III-tasolla

11 11 Kylien kehittämisen tasot Hankesuunnitelman mukaiset kehittämisen kylittäin 2014 tasomääritelmät 2012 Kylien kehittämisen tasot 2014 on määritelty kehittämisen mittarit työkalulla, joka muodostui kehittämisen tasojen mukaisesti. Peräseinäjoki ja Syvänniemi pääsevät pienillä kehitystoimenpiteillä tasolle kolme. Tiivistelmä kylien teemoista ja kehittämisen tasoista löytyy tästä. Mittari 2: Toimivien kylämatkailutuoteverkostojen määrä Tavoite vuonna 2014: 3 alueellista, kylien välistä teemallista kiertomatkaverkostoa. Kiertomatkatuote Yritteliäästä pohjalaiskylästä satojen järvien kaupunkiin Peräseinäjoki Killinkoski (Myy Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy)

12 12 Kylien välinen reittiehdotus Saimaan Saaristosta Syvänniemen sydämeen Niinisaari Möhkö Vuonislahti- Syvänniemi (Matkamaalle.fi) Yhteistuote Ruljanssin Masterchef Ilolan Mökömajalla Kukkian seutu Metsäkansa (Myy Ilolan Maatilamatkailu) Mittari 3: Toimivien valtakunnallisten kylämatkailutuoteverkostojen määrä Tavoite vuonna 2014: 1 teemallinen, kylien kiertomatkaverkosto kansainvälisille markkinoille Lännestä itään ja Savon kautta Etelä-Pohjanmaalle Metsäkansa-Iitti-Niinisaari-Möhkö-Vuonislahti-Syvänniemi-Peräseinäjoki. Reitti kokoaa Suomen kylämatkailun helmet ja kaupunkien mielenkiintoisimmat kohteet yhden reitin varrelle. Reitti on suunniteltu kansainvälisille asiakkaille, jotka lentävät Tampere- Pirkkalan lentokentälle ja kiertävät kylät asuntoautolla. Mittari 4: Alueilla toimivien kylämatkailuhankkeiden määrä Tavoite hankkeen toiminta-aikana : 10 hanketta Vuosien aikana kylillä on toiminut varsinaisia kylämatkailun kehittämishankkeita sekä matkailun ja kylän kehittämishankkeita seuraavasti: Peräseinäjoki, Maailmanraitin raamallinen elävöittämis hanke Killinkoski, Käy Kylässä hanke Sukeva, EVVK Sukeva Kukkian Seutu, Kukkialle hanke Kalkkinen, Kalkkisten kylämatkailuhanke , Kalkkinen oli mukana Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin hankkeessa

13 13 Möhkö, Siinä rajalla yritysryhmähanke Ruhtinansalmi, Kylätalon markkinointi hanke 2013 Lohjan Saaristo, COMCOT-hanke , Saaristo Elossa hanke HANKEEN TOTEUTUS Valtakunnallisen hankkeen rooli oli innostaa ja tukea kyliä sekä tarjota tarvittavat kehittämisen työkalut. Alueellisten hankkeiden tai kyläkoordinaattorien tehtävänä oli toteuttaa kehittämistoimenpiteitä kylissä. Hanke tarjosi kylien toimijoille mahdollisuuden kylämatkailuverkoston hyödyntämiseen sekä vertaisoppimiseen. Hanke nosti kylämatkailun profiilia ja jakoi tietoa hyvistä käytänteistä. Hankkeen toiminta keskittyi pääasiassa seuraaviin päätoimenpidekokonaisuuksiin: 1) Kylän toimintamallin rakentaminen - Kylämatkailuverkoston kokoaminen esim. kylämatkailuillat - Verkostotuotteiden kehittäminen edisti kylän toimintamallin syntyä - Kylämatkailuverkoston vertaisoppiminen toteutui opintomatkojen ja yhteisten tapaamisten muodossa - Alueellisten matkailuverkostojen ja organisaatioiden kanssa kylillä toteutettiin tuotetestauksia sekä yhteisiä palavereita yhteistyön edistämiseksi 2) Kylämatkailutuotteiden kehittäminen - Teemallisten tuotteiden kehittäminen kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille - Tuotetestaukset ja Mystery Shopping tutkimukset - Kylämatkailun tuote ja laatumääritelmien määrittäminen - Kiertomatkareittien kehittäminen

14 14 3) Kylämatkailutuotteiden saatavuuden ja tunnettuuden lisääminen - Myyntitilaisuudet Meet Finland ja MEKin Networking tilaisuus - Matkamessut, Kotimaan matkamessut ja ELMA messut - Mediamatka Degerbyhyn ja Lohjan Saaristoon - Tervetuloakylaan.fi sivusto 4) Tiedonvälitys ja osaamisen lisääminen - Hankkeen uutiskirjeet - Kylämatkailuseminaarit Peräseinäjoki, Metsäkansa, Sukeva - Kyläkoordinaattoreiden tapaamiset - Koulutukset - Kylien kehitystilannekartoitukset - Kylämatkailun ABC -opas Kylien toimintamallin kehittäminen Hyvät yhteistyötavat kehittyvät ajan mittaan, pikkuhiljaa konkreettisen kehittämistyön edetessä. Jokainen kylä, joka jatkaa kylämatkailutuotteiden kehitystyötä tulee ajan mittaan löytämään oman toimintamallinsa: oikeat yhteistyötavat, toimijat ja verkostot kestävään ja pitkäjänteiseen matkailun kehittämiseen. Hankkeen pilottikylät ovat hyödyntäneet kylämatkailuverkostoa ja toteuttaneet opintomatkoja kylien välillä tutustuen toisten kylien matkailupalveluihin sekä kylämatkailumalleihin. Kylät ovat rakentaneet omia kylämatkailumalleja kylien toimijoiden kesken sekä oman alueensa muiden matkailutoimijoiden kanssa.

15 15 Kuva 2 Möhkössä matkailua on kehitetty pitkään ja yhteistyöverkosto on tiivis.

16 16 Kylämatkailutuotteiden kehittäminen Kylämatkailutuote tai palvelu koostuu tuotemääritelmän mukaisista osista. Kuva 3 Kylämatkailutuote koostuu ylläolevan kuvan mukaisesti matkailuyritysten, matkailua tukevien yhdistysten tms. palveluista sekä kylän ainutlaatuisesta tarinasta tai teemasta. Uusia kylämatkailutuotteita on kehitetty aktiivisesti niiden kylien kanssa, jotka ovat kehittäneet kylän toimintamallia niin pitkällä, että verkostomaiset tuotteet ovat toteutettavissa. Matkailullinen teema on selkiytynyt myös suurimmalle osalle uusista kylistä. Tuotteistaminen, tuotetestaaminen ja tuotteen viimeistely vaativat oman aikansa. Kansainvälisille matkanjärjestäjille on esitelty neljän kylän teemallisia tuotteita.

17 17 Ruhtinansalmella teemana oli wildlife ja sotahistoria, Möhkön tuotteissa yhdistyi ruukki-, sota-, ja savottahistoria, Niinisaaren tuotteessa teemana oli järviluonto ja kalastus ja Syvänniemellä rullatehtaan historia yhdistyy savolaiseen elämäntapaan. Kotimaisille markkinoille uusia valmiita tuotteita saatiin Killinkoskelta, Lohjan Saaristosta, Metsäkansa- Kukkian seudulta, Möhköstä, Niinisaaresta, Peräseinäjoelta, Ruhtinansalmelta, Syvänniemeltä ja Vuonislahdelta. Sukevalla ja Kukkialla tuotteistettiin kyläkierroksia, jotka on tuotetestattu. Tuotetestaukset Seminaarin ja kylävisiittien yhteydessä toteutettiin tuotetestauksia, tuotteiden sisällön ja laadun parantamiseksi. Osa tuotetestauksista toteutettiin kylän toimijoiden kanssa ja osaksi testaajina olivat ulkopuoliset toimijat. Tuotetestauksia toteutettiin yhteistyössä alueellisten myynti ja markkinointiorganisaatioiden sekä kylien kanssa. Testauksista kerättiin palaute, joka käytiin läpi kylien toimijoiden kanssa. Mystery Shopping tutkimus Haamuasiakkaat tutkivat ja arvioivat kylämatkailutuotteiden ostoprosessia, tuotteiden toteutusta, matkailupalveluiden laatua, tuotteiden kiinnostavuutta ja tuotteistamisen onnistumista. Kylämatkailutuotteiden löydettävyyttä tutkittiin kevyellä verkkojalanjäljen kartoittamisella. Tutkimuksen tulokset olivat positiiviset ja matkailupalvelut ylittivät asiakkaiden odotukset, opastukset ja kylien teemalliset palvelut saivat eniten positiivista palautetta. Kylämatkailussa on kuitenkin kehitettävää mm. asiakaspalautteen ja laadun kehittämisessä, palveluiden ja tuotteiden löydettävyydessä sekä verkkojalanjäljessä. Tutkimustuloksia hyödynnettiin kylien matkailupalveluiden kehittämiseen sekä kylämatkailun tuote ja laatumääritelmien viimeistelyssä.

18 18 Kylämatkailutuotteet kansainvälisille markkinoille Kylämatkailutuotteiden jakelukanavia kartoitettiin kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa Meet Finlandissa tammikuussa 2014, MEKin networking tilaisuudessa toukokuussa 2014 ja MEKin pretourilla syyskuussa Tilaisuuksissa esiteltiin kylien matkailupalveluita ja valmiita tuotteita. Matkanjärjestäjät olivat kiinnostuneita maaseutumatkailusta ja kylien tarjoamista palveluista. Kylien välisiä valmiita kiertomatkatuotteita toivottiin sekä yhteistyötä Incomnig toimiston kanssa. Kiertomatkatuotteissa haasteena on vielä tasalaatuisten palveluiden lisäksi yhtenäinen hinnoittelu, joka vaatii vielä yhteisien pelisääntöjen hiomista. Kylämatkailun abc oppaassa esitellään lyhyesti kylämatkailun kehittämisen työkalut: Kylän kehittämissuunnitelma määritetään tavoitteet ja toimenpiteet Kylämatkailumalli määritetään kylämatkailusta vastaava taho Kehittämisen mittarit itsearvioinnin työkalu Tuotemääritelmät mistä kylämatkailutuote koostuu Tuotekortti työkalu yrittäjille ja jälleenmyyjille Laatusuositukset laadun kehittämisen suosituksia Hinnoittelu kestävän hinnoittelun periaatteet Opas ja materiaalit ovat ladattavissa

19 19 Kylämatkailun kehittämisen mittarit Kylämatkailun kehittämisen tasot luotiin toimimaan kehittämisen mittareina ja kehityksen nykytilannetta suuntaa antavina työkaluina. Kylien kehittymistä katsotaan konkreettisten osa-alueiden kautta, joita ovat verkostoituminen/yhteistyö, tuotekehitys, laatu, liiketoiminnallisuus sekä markkinointi ja myynti. Kylien toimijat voivat kartoittaa mittareiden avulla kehityksen nykytilanteen sekä hyödyntää osaelementtejä kehityksen toimenpiteitä suunniteltaessa. Kaikkia osaelementtejä suositellaan kehitettävän samanaikaisesti. Kehittämisen mittarit toimivat myös kylän itsearvioinnin välineenä. LIITE 2 Kehittämisen mittari työkalu. Kylämatkailun laatusuositukset Laadunkehittämisen lisäämisellä tuotetaan asiakaslähtöisempiä palveluita sekä tuotteita matkailijoille. Tuote tai palvelu on laadukas silloin kuin se ylittää asiakkaan odotukset. Olemme tuottaneet kylämatkailun laadun takaamista ja kehittämistä varten laatusuositukset: Kylän matkailuverkosto on tehnyt kehittämissuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti Kylän matkailun kehitystä seurataan kehittämisen mittareiden avulla Kylämatkailumalli on luotu, ja sitä ylläpidetään jatkuvan kehittämisen periaatteella Jokaisesta kylämatkailutuotteesta on täytetty tuotekortti Kylämatkailutuotteet täyttävät tuotemääritelmät Kylän toimijoilla on käytössä palaute -ja seurantajärjestelmä Laatua ja palvelua kehitetään asiakaspalautteen perusteella Kylän matkailupalveluissa noudatetaan alakohtaisia turvallisuussuosituksia ja ohjeita Kylän matkailutoimijoilla on käytössä sopimusehdot esim. Maaseutumatkoja koskevat sopimusehdot

20 20 Kylien verkostotuotteiden haasteena on tasaisen laadun takaaminen kaikkien toimijoiden osalta. Kylämatkailun laatusuositusten noudattaminen on tärkeää ja laadun kehittäminen palautteiden perusteella on myös yksi MEKin vientikriteereistä. Kyläkoordinaattoreiden tapaamiset Keväälle 2013 suunniteltu kyläkoordinaattoreiden tapaaminen jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Aiheena tilaisuudessa olisi ollut laadun kehittäminen ja laatujärjestelmät. Keväällä 2014 kyläkoordinaattoreiden tapaaminen järjestettiin Metsäkansassa Kotimaan matkamessujen yhteydessä, aiheena olivat kiertomatkatuotteet. Kiertomatkatuotteiden lisäksi koordinaattoreiden kanssa ideoitiin kylien tapahtumien ympärille matkailupaketteja. Tilaisuuden tuloksena toteutettiin Tervetuloa kylään postikortti 2014, johon kerättiin kylien päätapahtumat, lisätietoja ja tapahtumapaketit lisättiin tervetuloakylaan.fi sivustolle. Mediamatkat Kylämatkailuhanke järjesti kesäkuussa 2012 Maaseudun Tulevaisuuden toimittajavierailun Lohjan Saaristoon. Keväällä 2013 Lomarengas, Lomalaidun, kylämatkailuhanke ja MTK järjestivät yhteisen mediamatkan Länsi Uudellemaalle. Mediamatkalle osallistui 17 toimittajaa. Kylämatkailukohteita olivat Degerbyn Igor museo ja Lohjan Saariston nuorisoseurantalon ympäristö sekä Ylitalon omenatarha ja Alitalon omenaviinitila. Keväälle 2014 suunnitteilla oli mediamatka Saimaalle, jossa kylämatkailukohteena olisi ollut Niinisaari, mutta matka peruttiin vähäisen osallistujamäärän takia.

21 21 Tervetuloakylaan.fi ja Tervetuloa Kylään esite Tervetuloakylaan.fi sivusto luotiin kylämatkailutuotteiden näkyvyyden ja löydettävyyden lisäämiseksi. Sivustolle on helppo päivittää ja lisätä tapahtumia sekä kylämatkailutuotteita. Tuoteideat jäävät helposti ideoiksi ja pöytälaatikkoon, sivuston tavoite oli aktivoida toimijoita tuotteistamaan ideat valmiiksi tuotteiksi. Myös erilaisissa tapahtumissa / messuilla / seminaareissa kylien ja projektipäällikön oli mahdollista esitellä kaikkia kylämatkailutuotteita sivustolta. Kylät hyödyntävät aktiivisesti tervetuloakylaan.fi sivustoa jatkossakin, alkuvuodesta 2015 sivuston tuotteet ja tapahtumat on linkitetty mm. Metsäkansan, Syvänniemen ja Vuonislahden kylämatkailun uutiskirjeisiin. Matkailu ja ympäristövalmennus Entra Ky suunnitteli ja toteutti kesän ja syksyn 2014 aikana Tervetuloa Kylään esitteen hankkeen pilottikylistä. Esite sai hyvän vastaanoton ja näkyvyyttä eri medioissa, kylät olivat esitteeseen tyytyväisiä. Entra suunnittelee yhteisen esitteen toteuttamista myös vuonna 2015 Tervetuloa Kylään -esite. Valtakunnalliset kylämatkailuseminaarit Seminaarit järjestettiin hankkeessa mukana olevissa kylissä, päätösseminaaria lukuun ottamatta. Seminaarien järjestelyissä ovat olleet mukana kyläkoordinaattorit ja kylän verkosto Tarinat Euroiksi Peräseinäjoki 70 hlö Laadukkaat kylämatkailutuotteet Metsäkansa 60 hlö Kylämatkailuseminaari Sukeva 45 hlö Päätösseminaari Helsinki 40 hlö

22 22 Koulutukset Verkostotuotteiden tuotteistaminen ja hinnoittelut, Pirtteckoski Tuotteistaminen, Kukkian seutu Kylien kiertomatkatuotteet, Metsäkansa Tarinat, Kukkian seutu Hinnoittelu, Kukkian seutu Kylien kehitystilannekartoitukset Kylien kehitystilannekartoitukset toteutettiin kylissä syksyllä 2014 Matkailu ja ympäristövalmennus Entra Ky:n toimesta. Tilaisuuksissa käytiin läpi kylien kehittämissuunnitelmat ja toteutuneet toimenpiteet, käsiteltiin matkailullisen kehittymisen haasteita sekä arvioitiin kylien kehittämisen taso. Kylien tilaisuuksissa oli mukana toimijoita väliltä 1-13 hlö. Kartoituksissa keskityttiin etenkin kylämatkailutuotteisiin, kohderyhmiin, hinnoitteluun, jakelukanaviin ja markkinointiin sekä MEKin vientikriteereihin. Jokaisesta kylästä koostettiin kehitystilanneraportti ja raportit ovat luettavissa kokonaisuudessaan täältä d. Aikataulu Hankkeen toteutusaika oli e. Resurssit Hanketta toteuttivat projektipäälliköt ja lisäksi ostettiin asiantuntijapalveluita tarpeen mukaisesti. Myös kirjanpitopalvelut ostettiin.

23 23 f. Toteutuksen organisaatio Hanketta hallinnoi Lomalaidun ry, joka on valtakunnallinen maaseutumatkailua kehittävä yhdistys. Ydintehtävinä on valtakunnallisen maaseudun matkailun markkinoinnin ja tuotekehityksen koordinointi osaamisen lisäämisen ja tiedonvälityksen avulla. Lomalaidun ry:n jäseniä ovat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, ProAgria Keskusten liitto ry, Suomen 4H-liitto ry, Autoliitto ry, Agronomiliitto ry, Lomayhtymä ry ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry. Yhdistyksellä on hallitus, jonka puheenjohtajana on toiminut asti Minna-Mari Kaila, MTK ja alkaen Vesa Malila, MTK ja varapuheenjohtajana Esko Lappalainen Agrologien Liitto ry. Lomalaidun ry:n osa-aikaisena toiminnanjohtajana on toiminut Kimmo Aalto. Hankkeen ohjausryhmä Aalto Kimmo, toiminnanjohtaja, Lomalaidun ry Halonen Kari, yrittäjä, ToolBox-travel marketing & consulting Jussila Ulla, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Kivinen Virpi, yrittäjä, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry Kukkonen Timo, ryhmäpäällikkö, Hämeen ELY- keskus Lehmussaari Janne, maaseutuyrittäjä, Lomalaidun ry:n hallituksen jäsen Martikainen Reijo, puheenjohtaja, Matkailun teemaryhmä Martti Eija, asiantuntija Partanen Eeva, toimitusjohtaja, Maaseutuhotelli Eevantalo Partanen Hannele, kehityspäällikkö, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry/ ProAgria Perämäki Tiina, projektipäällikkö, Lomalaidun ry Sjögren Pirjo, puheenjohtaja, Lohjan Saaristo -seura ry Viertola Paula, johdon erityisavustaja, MTK

24 24 Ohjausryhmän puheenjohtaja toimi Kari Halonen, varapuheenjohtajan Pirjo Sjögren ja sihteerinä Tiina Perämäki. g. Kustannukset ja rahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti ja toteuma hankkeen loppuun mennessä. Palkat ,55 Ostopalvelut ,85 Vuokrat ,88 Kotimaan matkakulut ,02 Ulkomaan matkakulut 1 183,00 Muut kustannukset ,46 Kokonaiskustannukset yhteensä ,41 Hankkeen kokonaisbudjetti oli , josta jäi käyttämättä 8 646,19. h. Raportointi ja seuranta Hankkeesta raportoitiin rahoittajalle rahoittajan tukipäätöksen mukaisesti. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut seuraavasti: , , , , , , Lomalaidun ry:n kokouksissa hankkeen toimintaa ja etenemistä on esitelty säännöllisesti. Hankkeen etenemisestä tiedotettiin mm. Lomalaidun ry:n nettisivuilla ja Facebookissa. Hankkeen toimenpiteistä ja saavutuksista tiedotettiin myös vuosittaisissa seminaareissa, kyläkoordinaattoreiden tapaamisissa ja kylävisiiteillä.

25 25 i. Toteutusoletukset ja riskit Varsinaisia kylämatkailun kehittämishankkeita kylissä toimi vuosina varsin vähän. Tämä johtui osaksi siitä, että hankkeen alkaessa hankekausi oli jo loppusuoralla ja monet kylistä olivat juuri päättäneet tai päättämässä hankkeitaan, eikä uusiin hankkeisiin saatu enää rahoitusta tai ollut resursseja. Hankkeen arvioinnissa tuli esille, että kyläkoordinaattorit kokivat haasteelliseksi kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen systemaattisesti resurssien puuttumisen vuoksi. Kyläkoordinaattoreille tarkoitettuihin tapahtumiin osallistuminen oli osalle koordinaattoreita mahdotonta ajan ja rahoituksen puuttuessa. Hyviä käytänteitä koordinaattoreiden sitouttamisesta on saatu mm. kulttuurimatkailun katto-ohjelmassa, jossa aluekoordinaattorit ovat työskennelleet hankkeelle muutaman päivän kuukaudessa. Pilottikylämalli mahdollisti hankkeen kehitystoimenpiteiden keskittymisen vain mukana oleviin kyliin mutta rajoitti hankkeen vaikuttavuutta valtakunnallisesti. Yhteiselle kehittämiselle loivat haasteita: 1) Verkostot koostuivat eri toimijoista ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yrittäjien määrä ja niiden aktiivisuus kylämatkailun kehittämiseen vaihtelivat kylittäin. Kylien yleinen tahtotila yhteiselle kehittämiselle vaihteli. Verkostomaisen matkailun kehittämisen kannalta kaikkien kylien toimijoiden on nähtävä yhteistyön hyödyt samalla tavalla. Kylämatkailun kehittäminen kylässä hyödyttää koko kylää eikä vain mukana olevia yrittäjiä ja toimijoita. Matkailun kasvu kylässä auttaa ylläpitämään kylän elinvoimaisuutta sekä kylän peruspalveluita kuten esim. kyläkaupan. Matkailun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja hankkeilla on monesti saatu tarvittava alkusysäys yhteiselle kehittämiselle. Hankkeiden päätavoitteena tulisi olla jatkuvan toimintamallin kehittäminen, jotta toiminta jatkuisi myös hankkeiden jälkeen.

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä.

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Tiina Perämäki Projektipäällikkö Kylämatkailu Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille

Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille Matkailun toimialaraportin julkistamisseminaari Rovaniemi 10.12.2014 Heli Mende, Visit Finland / Finpro Matkailuyrityksen systemaattinen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!!

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Esityksen runko 1. Hankkeen taustat, tavoitteet, toimenpiteet ja kohderyhmät. 2.

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

TEEMAPOHJAISEN KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN VALTAKUNNALLINEN KOORDINAATIOHANKE II 2012 2014

TEEMAPOHJAISEN KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN VALTAKUNNALLINEN KOORDINAATIOHANKE II 2012 2014 1 TEEMAPOHJAISEN KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN VALTAKUNNALLINEN KOORDINAATIOHANKE II 2012 2014 Lomalaidun ry c/o MTK Simonkatu 6, PL 510 00100 HELSINKI TEEMAPOHJAISEN KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Case: Peräseinäjoen kylämatkailun kehittäminen. Johanna Hietanen 29.10.2009

Case: Peräseinäjoen kylämatkailun kehittäminen. Johanna Hietanen 29.10.2009 Case: Peräseinäjoen kylämatkailun kehittäminen Johanna Hietanen 29.10.2009 Kylämatkailuhanke Peräseinäjoella Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry hallinnoi Osa valtakunnallista kylämatkailun kehittämishanketta

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Faktaa. 7.6.2010 Kylämatkailun Koordinaatiohanke susanna.kulmala@lomalaidun.fi

Faktaa. 7.6.2010 Kylämatkailun Koordinaatiohanke susanna.kulmala@lomalaidun.fi Faktaa Peräseinäjoki on entinen kunta, nykyään osa Seinäjoen Kaupunkia Asukkaita kokoa kylällä on n 3500 Matkailu keskittynyt kirkonkylälle, jossa Kalajärven virkistysalue eri toimijoineen ja mm Siirtolaisuus

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Kulttuuritarjonnan tuotteistaminen on ollut vaihtelevaa

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009 MATKO2 MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009 Toteuttaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yks. Ilmajoentie 525. 60800

Lisätiedot

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kotimaan matkailijat suurin matkailijaryhmämme Lähimatkailun odotetaan kasvavan

Lisätiedot

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism 2nd International Conference on Urban Marketing Cities by the Water: Images Real and Virtual Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism Soila Palviainen Esityksen sisältö: määrittelyjä

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 Osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi.

Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi. 1 Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi. OECD on tehnyt Suomen maaseutupolitiikasta kaksi ns, maatutkintaa. Viimeisin on vuodelta 2006-2008. Sen johtopäätöksenä

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari Työpajan 1 (laatu) yhteenveto 1. Alkuperä esiin ja sille arvostus 2. Ammattitaito ja osaaminen 3. Luokitus ja kriteerit 4. Palvelu 5. Tietologistiikka KOKONAISUUDEN MERKITYS = ELÄMYS Työpaja 2, jakelutiet

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Case Archipelago Tours

Case Archipelago Tours Case Archipelago Tours SELVITYS YHTEISTYÖVERKOSTON TILASTA Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Suvi Pätsi Forssa 8.5.2007 JOHDANTO Turun saaristolla ja rannikkoseudulla on matkailullista vetovoimaa,

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013 Outdoors Finland II Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke Satakunta 14.11.2013 Heli Saari heli.saari@visitfinland.com www.mek.fi/outdoorsfinland Matkailun edistämiskeskus Tehtävänä

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna Matkalla kasvuun yhteistyöhanke 1.9.2016 31.12.2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke 22.3.2017 Hämeenlinna Hankerahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti 450 000 Hämeen ELY-keskus, 70 %, 315 000

Lisätiedot

Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen. Tuottamalla kuntoon kulttuuri &matkailu seminaari Pori Arja Kortesluoma

Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen. Tuottamalla kuntoon kulttuuri &matkailu seminaari Pori Arja Kortesluoma Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen Tuottamalla kuntoon kulttuuri &matkailu seminaari Pori 13.10.2016 Arja Kortesluoma Matkailusta lisätuloa kulttuuritoimijoille Kulttuurista lisäarvoa matkailuun

Lisätiedot

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys 1.8.2016 31.12.2018 HAMK Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö (Biotalouden tutkimusyksikkö) Hankkeen taustaa Kanta-Hämeen luontomatkailun kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa

Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Hankkeen toteutusaika 10.3.2016-30.5.2018 Toteuttaja: Pohjois-Savon Kylät ry Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Projektipäällikkö (50% työajalla) Merja Kaija

Lisätiedot

Kirjapainoky a kehittyy - aktivoint hanke lop uraportti

Kirjapainoky a kehittyy - aktivoint hanke lop uraportti Euroopan maaseudun 1111 kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi Kirjapainoky a kehittyy - aktivoint hanke lop uraportti RITVA POHJOISVIRTA Sisällys 1. Toteuttajan nimi.2 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Ohjelman hallinto, verkostoituminen ja viestintä Reijo Keränen 22.1.2013 Aluksi Esitys keskittyy ohjelman hallintoon ml. verkostot ja viestintä Taustalla

Lisätiedot

Myynti ja markkinointi verkossa seminaari 23.9.2014 Karoliina Korpela. Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region

Myynti ja markkinointi verkossa seminaari 23.9.2014 Karoliina Korpela. Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Myynti ja markkinointi verkossa seminaari 23.9.2014 Karoliina Korpela Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet hanke 2012-2014 Tourism Development in Co-opetition

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi?

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi? Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi miksi? Suomen saariston ainutlaatuisuus ja mahdollisuudet Mm. heikko saavutettavuus ja pirstaleinen yrittäjäkenttä alueen matkailullinen kehittymättömyys

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla 51 vuotias, naimisissa, 4 lasta ja 4 lastenlasta harrastuksena golf, penkkiurheilu, kokkailu ja TYÖ kokenut matkailun gona: kapakkatausta Sokos Hotels ketjussa

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Luova Matka Culture Creators go Tourism

Luova Matka Culture Creators go Tourism Luova Matka Culture Creators go Tourism Toteutusaika 1.10.2015 30.9.2018 Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke (ESR) Budjetti 600 000 euroa Hankkeen hallinnoija Visit Finland/Finpro

Lisätiedot

Maaseutumatkailutuotteille myyntiä uudessa jakelukanavassa. Lomalaidun ry. info- ja keskustelutilaisuus 26.4.2013. Enjoy the Finnish Countryside!

Maaseutumatkailutuotteille myyntiä uudessa jakelukanavassa. Lomalaidun ry. info- ja keskustelutilaisuus 26.4.2013. Enjoy the Finnish Countryside! Maaseutumatkailutuotteille myyntiä uudessa jakelukanavassa Lomalaidun ry info- ja keskustelutilaisuus 26.4.2013 11:00 Tervetuloa, Minna-Mari Kaila, hallituksen puheenjohtaja, Lomalaidun ry + Lomalaidun

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Agenda Kampanjan eteneminen ja tulokset kesän toimista Paikallisen markkinoinnin ja vies7nnän ak7voin7 Kampanja aikajana Tavoitteet, strateginen viesti, visuaalisuus, mediasuunnitelma

Lisätiedot

Aamukahvit matkailutoimijoille Varpasaari Kalastuspuisto Saimaa Geopark -projekti

Aamukahvit matkailutoimijoille Varpasaari Kalastuspuisto Saimaa Geopark -projekti Aamukahvit matkailutoimijoille 2.5. Varpasaari Kalastuspuisto Saimaa Geopark -projekti Heli Rautanen 5/8/2017 1 Saimaa Geopark Mikkeli Juva Sulkava Puumala Imatra Lappeenranta Savitaipale Taipalsaari Ruokolahti

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

Maaseutumatkailusta elinvoimaa

Maaseutumatkailusta elinvoimaa Sata matkaa maalle! Maaseutumatkailusta elinvoimaa Projektipäällikkö Soile Vahela Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke, SAMK 1.9.2013 31.12.2014 Sata matkaa maalle! Esitys Mitä maaseutumatkailu

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI Työvoima- ja elinkeinokeskus HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite kehittämishankkeen maksamislomakkeeseen 316_03 EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan maatalouden ohjausja tukirahasto 1 Hankkeen nimi Kulttuurimatkailun vientiverkosto

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

Saimaa maailmanperintökohteeksi ja matkailu kansainväliselle kasvu-uralle?

Saimaa maailmanperintökohteeksi ja matkailu kansainväliselle kasvu-uralle? TIEDOTE 26.08.2013 Saimaa maailmanperintökohteeksi ja matkailu kansainväliselle kasvu-uralle? - Mikä ihana matka, mikä jumalainen järviluonto, yksi maailman ihmeistä, ylistivät kansainväliset höyrylaivamatkailijat

Lisätiedot