valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385"

Transkriptio

1 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro Loppuraportti 2014

2 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet b. Hankkeen tavoitteet 3.2. Hankkeen toteutus: c. Toimenpiteet d. Aikataulu e. Resurssit f. Toteutuksen organisaatio g. Kustannukset ja rahoitus h. Raportointi ja seuranta i. Toteutusoletukset ja riskit 3.3. Yhteistyökumppanit 3.4. Viestintä ja tiedottaminen 3.5. Hankkeen tulokset ja vaikutukset 4 ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI LIITE 1 Ohjausryhmän lausunto hankkeesta LIITE 2 Kehittämisen mittarit -työkalu

3 3 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA Nimi Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II Hallinnoija Lomalaidun ry Ajankohta Projektipäälliköt Synne Nordström, Tiina Perämäki Rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Loppuraportin tekijä Tiina Perämäki

4 4 2 YHTEENVETO Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän matkailuyritysten, sen matkailua tukevien sidosryhmien ja kyläläisten yhteistä ponnistusta matkailun kehittämiseksi: kylän omat vahvuudet kootaan yhteen. Kylämatkailun tavoitteena on matkailun muuttaminen maaseudun kylissä kohti tuottoisaa liiketoimintaa, kylien elävöittäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Kehittämisen tavoitteen taustalla on ajatus matkailun tarjoamista mahdollisuuksista lisäansioihin ja sivuelinkeinoon muillekin kuin kylien matkailualan yrittäjille. Kyläläiset, maisema, ympäristö, perinne, historia ja ilmapiiri ovat osa myytävää matkailutuotetta. Kehittämisessä yhdistyy elementtejä sekä matkailun että maaseudun kehittämisestä Kylämatkailun kehittäminen konkretisoituu matkailutuotteissa. Kylämatkailutuotteissa yhdistyy kylän ainutlaatuinen tarina, kylätoimijoiden palvelut sekä matkailuyrityksen tuotteet. Kylämatkailutuotteita kehitettiin hankkeen aikana runsaasti, tuotteissa korostuivat kylien teemat ja omalaatuisuus. Kylämatkailun kansainvälisessä tarjonnassa korostettiin teemojen lisäksi suomalaista elämäntapaa. Englanniksi kylämatkailu on Tourism in Rural Villages. Valtakunnallinen kylämatkailun koordinaatiohanke II jatkoi kylien matkailun kehittämistyön koordinointia ja tukemista. Hankkeen tehtävä oli tukea pilottikylien kokonaisvaltaista kehittymistä lisäten matkailullista osaamista huomioiden kestävän kehityksen ulottuvuudet. Kylämatkailun kehittäminen vastaa kestävän kehityksen periaatteita mm. suomalaisen elämäntavan tuotteistaminen korostaa paikallista kulttuuria ja elämäntapaa matkailupalveluissa. Kylämatkailun tavoitteena on hyödyttää mahdollisimman monia kyläläisiä työllistämällä ja korostamalla paikallista palvelu ja tuotetarjontaa, jolloin osa liikevaihdosta jää kylän yrittäjille ja kyläläisille. Matkailupalveluiden tuottaminen yhteistyössä kylän toimijoiden kesken tuo lisää toimeentuloa. Ekologinen kestävyys otetaan huomioon tuotteistamisessa ja yritysten toiminnassa.

5 5 Kehittämisen painopisteet 1) Kylän toimintamallin rakentaminen; haetaan kylille hyviä yhteistyötapoja ja kumppaneita kylien kesken ja sisäisesti 2) Kylämatkailutuotteiden kehittäminen; laadukkaiden ja kysyntää vastaavien matkailutuotteiden kehittäminen eri teemoilla, valtakunnallisten kiertomatkatuotekonseptien rakentaminen kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille 3) Kylämatkailutuotteiden saatavuuden ja tunnettuuden lisääminen; valmiita tuotteita ohjataan oikeille jakelukanaville, kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia kansainvälisten matkanjärjestäjien kanssa 4) Tiedonvälitys ja osaamisen lisääminen; matkailualan tietotaidon lisääminen, kansainvälisyyttä edistävää ohjausta ja tehokasta tiedottamista. Pilottikylät Ensimmäisen hankkeen aikana mukana oli 16 pilottikylää, joista 11 ilmoitti halukkuutensa olla mukana hankkeen toisessa vaiheessa. Ohjausryhmän kokouksessa todettiin, että uusia kyliä voidaan ottaa mukaan verkostoon ilman erillisiä hakuja. Hankkeen aikana tuli paljon tiedusteluja koskien pilottikyläksi hakeutumista, II vaiheen aikana mukaan tuli 5 uutta kylää. Kylien valintakriteerit: Kylissä on oltava aktiivista matkailuyrittäjyyttä, ja olemassa olevat matkailulliset majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkailullista vetovoimaa ja kehittämispotentiaalia Pitkäjänteistä kylän kehittämistä Rahoitus ja resurssit kunnossa; paikallinen matkailuhanke tms. kehittämishanke käynnissä tai tulossa Alueellisilla hankkeilla voidaan saada aikaan alkusysäys kehitystyöhön ja tarvittavat resurssit mutta pitkäjänteinen kehittäminen vaatii selkeän toimintamallin, joka hankkeiden aikana tulisi luoda toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

6 6 Valtakunnallisten kylämatkailuhankkeiden tuloksista voidaan nostaa esille kylämatkailumallit Peräseinäjoelta, Möhköstä, Syvänniemeltä ja Vuonislahdelta. Kylämatkailua on kehitetty 16 pilottikylässä hankkeen toisen vaiheen aikana. Nykyisen verkoston pilottikylät tulleet mukaan kehittämistyöhön: 2008 Iivantiira, Niinisaari Möhkö, Peräseinäjoki, Ruhtinansalmi, Syvänniemi, Vuonislahti,Ypäjä 2010 Kalkkinen, Killinkoski, Lohjan Saaristo 2012 Degerby, Pirtteckoski, Metsäkansa 2013 Kukkian seutu, Sukeva

7 7 3. RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet Hanke tuki Suomen matkailustrategian tavoitteita, joiden mukaisesti Suomi voi parhaiten erottautua kilpailijoista tuomalla esiin vahvasti ainutlaatuisen luonnon, puhtaan veden, kulttuuriperinnön ja suomalaisen tavan tehdä asioita. Hanke tuki Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitteita. Ohjelmassa todetaan muun muassa, että matkailussa myös suurten matkailukeskusten ulkopuoliset maaseutualueet voivat päästä myönteisen kasvun imuun verkottumalla majoitus-, ravitsemus- ja ohjelmapalveluillaan keskenään sekä keskusten yrittäjien kanssa. Ohjelma nostaa esiin suomalaisuuden luotettavuutena, teeskentelemättömänä vieraanvaraisuutena, ystävällisenä palveluna ja tapana toimia. Nämä kaikki voidaan liittää kylien matkailutarinoihin ja matkailupalveluihin. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaan edistetään erityisesti maaseutumatkailutuotteiden saattamista kansainvälisille markkinoille. b. Hankkeen tavoitteet Tavoitteena oli luoda kylämatkailukonsepti matkailun kehittämisestä kiinnostuneille kylille valtakunnallisesti. Matkailun kehittäminen koko kylää hyödyttäväksi liiketoiminnaksi, edistää kylien elinvoimaisuutta ja lisää hyvinvointia. Tässä luvussa tarkastellaan koordinaatiohankkeen toimintaa suhteessa sille hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

8 8 Tavoitteena on sitouttaa kylien toimijat verkostomaiseen kehittämistyöhön, aktivoida yrittäjiä ja kolmannen sektorin toimijoita sekä luoda matkailuun panostaville kylille jatkuvan kehittämisen malli. Pitkäjänteisen toiminnan tuloksena kylissä on muodostunut verkostoja ja toimintamalleja. Esimerkiksi Peräseinäjoella toimii kylämatkailujaosto, Möhkössä matkailuyhdistys ja Vuonislahdelle osuuskunta Vuonis. Syvänniemelle syntyi hankkeiden vaikutuksesta Seikkailu Osuuskunta Syvänniemi. Suurimmassa osassa kyliä toiminta on verkostomaista ja kylämatkailusta vastaava taho on määritelty, uudempien kylien osalta työ on vielä kesken. Kylän sisäisen verkoston kokoaminen on ollut kylien tehtävä, verkostoja on osaksi ollut olemassa ja niitä on kehitetty hankkeen aikana. Kylämatkailun kehittämisen alueelliset ja valtakunnalliset toimenpiteet ovat aktivoineet kylien toimijoita mukaan yhteisiin palavereihin ja kylämatkailuiltoihin pitkin hankekautta. Kylien verkosto koostuu kylämatkailumääritelmän mukaisesti kylien yrittäjistä, yhdistyksistä ja kyläläisistä, jokaisessa kylässä hieman eri suhteessa huomioiden kylän ominaispiirteet. Tavoitteena on verkottaa kyliä keskinäiseen toimintaan, oppimiseen, tiedottamiseen ja toisten tukemiseen. Erityisesti hankkeen viimeisen vuoden aikana aktiivisten kylien koordinaattoreiden välille on syntynyt tiivis verkosto ja toimijat ovat osallistuneet innokkaasti hankkeen tilaisuuksiin. Valitettavasti kaikki kylät eivät ole pystyneet osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiin taloudellisten resurssien puutteen tai pitkien välimatkojen takia. Hankkeen aikana on toteutettu kylien välisiä opintomatkoja ja verkoston ulkopuolisia ryhmiä on käynyt tutustumassa pilottikylien matkailun kehittämiseen. Kylien hyviä käytänteitä on jalkautettu koordinaattoreiden ja projektipäällikön toimesta eri tilaisuuksissa. Tavoitteena on tukea kylän toimenpiteitä kylän erityispiirteisiin pohjautuvan matkailuteeman löytämiseksi, sen tuotteistamista ja kansainvälisille markkinoille saamista sekä lisätä matkailuyrittäjyyden edellytyksiä kylissä. Pilottikylien teemat ovat vahvistuneet hankkeen aikana ja uudempien kylien teemoja on kirkastettu kylävisiiteillä.

9 9 Kylille joilla on ollut valmiuksia kansainvälisille markkinoille, on tarjottu tuotteistamisapua sekä mahdollisuuksia osallistua myynti ja networking tilaisuuksiin. Valmiita kylämatkailutuotteita on esitelty kansainvälisille matkanjärjestäjille, palaute on hyödynnetty tuotteiden jatkokehityksessä. Hanke on tarjonnut tukea matkailupalveluiden kehittämiseksi, joka edistää matkailuyrittäjyyden edellytyksiä kylissä sekä verkostomaista yhteistyötä Tavoitteena on kehittää yhteistyössä kylien kanssa laadukkaita kylämatkailutuotteita eri teemalla eri kohderyhmille sekä pyrkiä lisäämään matkailualan ammattimaista osaamista ja toteuttaa testattuja laadukkaita tuotteita, joissa osatuottajina voi olla myös kylätoimijoita. Uusia kylämatkailutuotteita on kehitetty sesongeittain eri kohderyhmille, kylien teemojen mukaisesti. Uudempien kylien kanssa on ideoitu ja luotu tuoteaihioita edelleen kehitettäväksi. Kylämatkailutuotteissa osatuottajina voi olla kyläläisiä esimerkiksi kyläopastuksissa tai yhdistyksiä esimerkiksi kesäteatteriyhdistykset. Valmiit kylämatkailutuotteet on linkitetty tervetuloakylaan.fi sivustolle, sivuston tarkoitus oli saada valmiit kylämatkailutuotteet nettiin. Kylien toimijoille on järjestetty matkailun osaamisen lisäämiseksi seminaareja ja kyläkoordinaattoreiden tapaamisia, kylien kehityskartoituskierroksilla pystyttiin keskittymään kylän ja toimijoiden matkailullisiin haasteisiin entistä yksilöllisemmin. Tavoitteena on kehittää muutamia kyliä yhdistäviä, kiertomatkatuotteiden verkostoja eri kohderyhmille. Tuotetestattu ja valmis kiertomatkatuote on Peräseinäjoen ja Killinkosken välinen yhteistuote. Suomen maaseutua ja kaupunkeja yhdistävä 10 päivän kiertomatkareitti on luotu kansainvälisille matkailijoille, jotka liikkuvat Suomessa asuntoautoilla. Erilaisia reittiehdotuksia eri teemojen ympärille on ideoitu, kyliä yhdistäviä teemoja ovat mm. sotahistoria ja suomalainen elämäntapa.

10 10 Tavoitteena on jalkauttaa MEKin vientikriteerit kylien matkailuyrittäjille. MEKin vientikriteerejä on käsitelty hankkeen tilaisuuksissa sekä käyty läpi kylittäin kehitystilannekartoituksilla. Tavoitteena on koordinoida valtakunnallisesti kylämatkailutuotteiden saatavuutta ja näkyvyyttä sekä kasvattaa kylämatkailun ja maaseutumatkailun tunnettavuutta. Hanketta ja pilottikylien kehitystuloksia on esitelty eri tilaisuuksissa ja seminaareissa hankkeen aikana. Tervetuloakylaan.fi -sivuston ja Tervetuloa Kylään esitteen ilmestymisistä lähetettiin laajasti tiedotteet medialle. Kylämatkailun abc oppaasta ja kehitystuloksista tiedotetaan vielä hankkeen jälkeen. Ajankohtaiset kylämatkailutuotteet ovat löydettävissä tervetuloakylaan.fi sivustolla, sivustoa tullaan päivittämään jatkossa. Hanke osallistui messuille ja myyntitilaisuuksiin edistääkseen suomalaisen kylämatkailun näkyvyyttä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Määrälliset mittarit Mittari 1: Oman kylämatkailukonseptin kehittäneiden kylien määrä. Tavoite vuonna 2014: yhteensä 10 kylää joista 3 kylää ovat kylämatkailun kehittämisen I-tasolla 4 kylää ovat kylämatkailun kehittämisen II-tasolla 3 kylää ovat kylämatkailun kehittämisen III-tasolla

11 11 Kylien kehittämisen tasot Hankesuunnitelman mukaiset kehittämisen kylittäin 2014 tasomääritelmät 2012 Kylien kehittämisen tasot 2014 on määritelty kehittämisen mittarit työkalulla, joka muodostui kehittämisen tasojen mukaisesti. Peräseinäjoki ja Syvänniemi pääsevät pienillä kehitystoimenpiteillä tasolle kolme. Tiivistelmä kylien teemoista ja kehittämisen tasoista löytyy tästä. Mittari 2: Toimivien kylämatkailutuoteverkostojen määrä Tavoite vuonna 2014: 3 alueellista, kylien välistä teemallista kiertomatkaverkostoa. Kiertomatkatuote Yritteliäästä pohjalaiskylästä satojen järvien kaupunkiin Peräseinäjoki Killinkoski (Myy Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy)

12 12 Kylien välinen reittiehdotus Saimaan Saaristosta Syvänniemen sydämeen Niinisaari Möhkö Vuonislahti- Syvänniemi (Matkamaalle.fi) Yhteistuote Ruljanssin Masterchef Ilolan Mökömajalla Kukkian seutu Metsäkansa (Myy Ilolan Maatilamatkailu) Mittari 3: Toimivien valtakunnallisten kylämatkailutuoteverkostojen määrä Tavoite vuonna 2014: 1 teemallinen, kylien kiertomatkaverkosto kansainvälisille markkinoille Lännestä itään ja Savon kautta Etelä-Pohjanmaalle Metsäkansa-Iitti-Niinisaari-Möhkö-Vuonislahti-Syvänniemi-Peräseinäjoki. Reitti kokoaa Suomen kylämatkailun helmet ja kaupunkien mielenkiintoisimmat kohteet yhden reitin varrelle. Reitti on suunniteltu kansainvälisille asiakkaille, jotka lentävät Tampere- Pirkkalan lentokentälle ja kiertävät kylät asuntoautolla. Mittari 4: Alueilla toimivien kylämatkailuhankkeiden määrä Tavoite hankkeen toiminta-aikana : 10 hanketta Vuosien aikana kylillä on toiminut varsinaisia kylämatkailun kehittämishankkeita sekä matkailun ja kylän kehittämishankkeita seuraavasti: Peräseinäjoki, Maailmanraitin raamallinen elävöittämis hanke Killinkoski, Käy Kylässä hanke Sukeva, EVVK Sukeva Kukkian Seutu, Kukkialle hanke Kalkkinen, Kalkkisten kylämatkailuhanke , Kalkkinen oli mukana Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin hankkeessa

13 13 Möhkö, Siinä rajalla yritysryhmähanke Ruhtinansalmi, Kylätalon markkinointi hanke 2013 Lohjan Saaristo, COMCOT-hanke , Saaristo Elossa hanke HANKEEN TOTEUTUS Valtakunnallisen hankkeen rooli oli innostaa ja tukea kyliä sekä tarjota tarvittavat kehittämisen työkalut. Alueellisten hankkeiden tai kyläkoordinaattorien tehtävänä oli toteuttaa kehittämistoimenpiteitä kylissä. Hanke tarjosi kylien toimijoille mahdollisuuden kylämatkailuverkoston hyödyntämiseen sekä vertaisoppimiseen. Hanke nosti kylämatkailun profiilia ja jakoi tietoa hyvistä käytänteistä. Hankkeen toiminta keskittyi pääasiassa seuraaviin päätoimenpidekokonaisuuksiin: 1) Kylän toimintamallin rakentaminen - Kylämatkailuverkoston kokoaminen esim. kylämatkailuillat - Verkostotuotteiden kehittäminen edisti kylän toimintamallin syntyä - Kylämatkailuverkoston vertaisoppiminen toteutui opintomatkojen ja yhteisten tapaamisten muodossa - Alueellisten matkailuverkostojen ja organisaatioiden kanssa kylillä toteutettiin tuotetestauksia sekä yhteisiä palavereita yhteistyön edistämiseksi 2) Kylämatkailutuotteiden kehittäminen - Teemallisten tuotteiden kehittäminen kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille - Tuotetestaukset ja Mystery Shopping tutkimukset - Kylämatkailun tuote ja laatumääritelmien määrittäminen - Kiertomatkareittien kehittäminen

14 14 3) Kylämatkailutuotteiden saatavuuden ja tunnettuuden lisääminen - Myyntitilaisuudet Meet Finland ja MEKin Networking tilaisuus - Matkamessut, Kotimaan matkamessut ja ELMA messut - Mediamatka Degerbyhyn ja Lohjan Saaristoon - Tervetuloakylaan.fi sivusto 4) Tiedonvälitys ja osaamisen lisääminen - Hankkeen uutiskirjeet - Kylämatkailuseminaarit Peräseinäjoki, Metsäkansa, Sukeva - Kyläkoordinaattoreiden tapaamiset - Koulutukset - Kylien kehitystilannekartoitukset - Kylämatkailun ABC -opas Kylien toimintamallin kehittäminen Hyvät yhteistyötavat kehittyvät ajan mittaan, pikkuhiljaa konkreettisen kehittämistyön edetessä. Jokainen kylä, joka jatkaa kylämatkailutuotteiden kehitystyötä tulee ajan mittaan löytämään oman toimintamallinsa: oikeat yhteistyötavat, toimijat ja verkostot kestävään ja pitkäjänteiseen matkailun kehittämiseen. Hankkeen pilottikylät ovat hyödyntäneet kylämatkailuverkostoa ja toteuttaneet opintomatkoja kylien välillä tutustuen toisten kylien matkailupalveluihin sekä kylämatkailumalleihin. Kylät ovat rakentaneet omia kylämatkailumalleja kylien toimijoiden kesken sekä oman alueensa muiden matkailutoimijoiden kanssa.

15 15 Kuva 2 Möhkössä matkailua on kehitetty pitkään ja yhteistyöverkosto on tiivis.

16 16 Kylämatkailutuotteiden kehittäminen Kylämatkailutuote tai palvelu koostuu tuotemääritelmän mukaisista osista. Kuva 3 Kylämatkailutuote koostuu ylläolevan kuvan mukaisesti matkailuyritysten, matkailua tukevien yhdistysten tms. palveluista sekä kylän ainutlaatuisesta tarinasta tai teemasta. Uusia kylämatkailutuotteita on kehitetty aktiivisesti niiden kylien kanssa, jotka ovat kehittäneet kylän toimintamallia niin pitkällä, että verkostomaiset tuotteet ovat toteutettavissa. Matkailullinen teema on selkiytynyt myös suurimmalle osalle uusista kylistä. Tuotteistaminen, tuotetestaaminen ja tuotteen viimeistely vaativat oman aikansa. Kansainvälisille matkanjärjestäjille on esitelty neljän kylän teemallisia tuotteita.

17 17 Ruhtinansalmella teemana oli wildlife ja sotahistoria, Möhkön tuotteissa yhdistyi ruukki-, sota-, ja savottahistoria, Niinisaaren tuotteessa teemana oli järviluonto ja kalastus ja Syvänniemellä rullatehtaan historia yhdistyy savolaiseen elämäntapaan. Kotimaisille markkinoille uusia valmiita tuotteita saatiin Killinkoskelta, Lohjan Saaristosta, Metsäkansa- Kukkian seudulta, Möhköstä, Niinisaaresta, Peräseinäjoelta, Ruhtinansalmelta, Syvänniemeltä ja Vuonislahdelta. Sukevalla ja Kukkialla tuotteistettiin kyläkierroksia, jotka on tuotetestattu. Tuotetestaukset Seminaarin ja kylävisiittien yhteydessä toteutettiin tuotetestauksia, tuotteiden sisällön ja laadun parantamiseksi. Osa tuotetestauksista toteutettiin kylän toimijoiden kanssa ja osaksi testaajina olivat ulkopuoliset toimijat. Tuotetestauksia toteutettiin yhteistyössä alueellisten myynti ja markkinointiorganisaatioiden sekä kylien kanssa. Testauksista kerättiin palaute, joka käytiin läpi kylien toimijoiden kanssa. Mystery Shopping tutkimus Haamuasiakkaat tutkivat ja arvioivat kylämatkailutuotteiden ostoprosessia, tuotteiden toteutusta, matkailupalveluiden laatua, tuotteiden kiinnostavuutta ja tuotteistamisen onnistumista. Kylämatkailutuotteiden löydettävyyttä tutkittiin kevyellä verkkojalanjäljen kartoittamisella. Tutkimuksen tulokset olivat positiiviset ja matkailupalvelut ylittivät asiakkaiden odotukset, opastukset ja kylien teemalliset palvelut saivat eniten positiivista palautetta. Kylämatkailussa on kuitenkin kehitettävää mm. asiakaspalautteen ja laadun kehittämisessä, palveluiden ja tuotteiden löydettävyydessä sekä verkkojalanjäljessä. Tutkimustuloksia hyödynnettiin kylien matkailupalveluiden kehittämiseen sekä kylämatkailun tuote ja laatumääritelmien viimeistelyssä.

18 18 Kylämatkailutuotteet kansainvälisille markkinoille Kylämatkailutuotteiden jakelukanavia kartoitettiin kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa Meet Finlandissa tammikuussa 2014, MEKin networking tilaisuudessa toukokuussa 2014 ja MEKin pretourilla syyskuussa Tilaisuuksissa esiteltiin kylien matkailupalveluita ja valmiita tuotteita. Matkanjärjestäjät olivat kiinnostuneita maaseutumatkailusta ja kylien tarjoamista palveluista. Kylien välisiä valmiita kiertomatkatuotteita toivottiin sekä yhteistyötä Incomnig toimiston kanssa. Kiertomatkatuotteissa haasteena on vielä tasalaatuisten palveluiden lisäksi yhtenäinen hinnoittelu, joka vaatii vielä yhteisien pelisääntöjen hiomista. Kylämatkailun abc oppaassa esitellään lyhyesti kylämatkailun kehittämisen työkalut: Kylän kehittämissuunnitelma määritetään tavoitteet ja toimenpiteet Kylämatkailumalli määritetään kylämatkailusta vastaava taho Kehittämisen mittarit itsearvioinnin työkalu Tuotemääritelmät mistä kylämatkailutuote koostuu Tuotekortti työkalu yrittäjille ja jälleenmyyjille Laatusuositukset laadun kehittämisen suosituksia Hinnoittelu kestävän hinnoittelun periaatteet Opas ja materiaalit ovat ladattavissa

19 19 Kylämatkailun kehittämisen mittarit Kylämatkailun kehittämisen tasot luotiin toimimaan kehittämisen mittareina ja kehityksen nykytilannetta suuntaa antavina työkaluina. Kylien kehittymistä katsotaan konkreettisten osa-alueiden kautta, joita ovat verkostoituminen/yhteistyö, tuotekehitys, laatu, liiketoiminnallisuus sekä markkinointi ja myynti. Kylien toimijat voivat kartoittaa mittareiden avulla kehityksen nykytilanteen sekä hyödyntää osaelementtejä kehityksen toimenpiteitä suunniteltaessa. Kaikkia osaelementtejä suositellaan kehitettävän samanaikaisesti. Kehittämisen mittarit toimivat myös kylän itsearvioinnin välineenä. LIITE 2 Kehittämisen mittari työkalu. Kylämatkailun laatusuositukset Laadunkehittämisen lisäämisellä tuotetaan asiakaslähtöisempiä palveluita sekä tuotteita matkailijoille. Tuote tai palvelu on laadukas silloin kuin se ylittää asiakkaan odotukset. Olemme tuottaneet kylämatkailun laadun takaamista ja kehittämistä varten laatusuositukset: Kylän matkailuverkosto on tehnyt kehittämissuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti Kylän matkailun kehitystä seurataan kehittämisen mittareiden avulla Kylämatkailumalli on luotu, ja sitä ylläpidetään jatkuvan kehittämisen periaatteella Jokaisesta kylämatkailutuotteesta on täytetty tuotekortti Kylämatkailutuotteet täyttävät tuotemääritelmät Kylän toimijoilla on käytössä palaute -ja seurantajärjestelmä Laatua ja palvelua kehitetään asiakaspalautteen perusteella Kylän matkailupalveluissa noudatetaan alakohtaisia turvallisuussuosituksia ja ohjeita Kylän matkailutoimijoilla on käytössä sopimusehdot esim. Maaseutumatkoja koskevat sopimusehdot

20 20 Kylien verkostotuotteiden haasteena on tasaisen laadun takaaminen kaikkien toimijoiden osalta. Kylämatkailun laatusuositusten noudattaminen on tärkeää ja laadun kehittäminen palautteiden perusteella on myös yksi MEKin vientikriteereistä. Kyläkoordinaattoreiden tapaamiset Keväälle 2013 suunniteltu kyläkoordinaattoreiden tapaaminen jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Aiheena tilaisuudessa olisi ollut laadun kehittäminen ja laatujärjestelmät. Keväällä 2014 kyläkoordinaattoreiden tapaaminen järjestettiin Metsäkansassa Kotimaan matkamessujen yhteydessä, aiheena olivat kiertomatkatuotteet. Kiertomatkatuotteiden lisäksi koordinaattoreiden kanssa ideoitiin kylien tapahtumien ympärille matkailupaketteja. Tilaisuuden tuloksena toteutettiin Tervetuloa kylään postikortti 2014, johon kerättiin kylien päätapahtumat, lisätietoja ja tapahtumapaketit lisättiin tervetuloakylaan.fi sivustolle. Mediamatkat Kylämatkailuhanke järjesti kesäkuussa 2012 Maaseudun Tulevaisuuden toimittajavierailun Lohjan Saaristoon. Keväällä 2013 Lomarengas, Lomalaidun, kylämatkailuhanke ja MTK järjestivät yhteisen mediamatkan Länsi Uudellemaalle. Mediamatkalle osallistui 17 toimittajaa. Kylämatkailukohteita olivat Degerbyn Igor museo ja Lohjan Saariston nuorisoseurantalon ympäristö sekä Ylitalon omenatarha ja Alitalon omenaviinitila. Keväälle 2014 suunnitteilla oli mediamatka Saimaalle, jossa kylämatkailukohteena olisi ollut Niinisaari, mutta matka peruttiin vähäisen osallistujamäärän takia.

21 21 Tervetuloakylaan.fi ja Tervetuloa Kylään esite Tervetuloakylaan.fi sivusto luotiin kylämatkailutuotteiden näkyvyyden ja löydettävyyden lisäämiseksi. Sivustolle on helppo päivittää ja lisätä tapahtumia sekä kylämatkailutuotteita. Tuoteideat jäävät helposti ideoiksi ja pöytälaatikkoon, sivuston tavoite oli aktivoida toimijoita tuotteistamaan ideat valmiiksi tuotteiksi. Myös erilaisissa tapahtumissa / messuilla / seminaareissa kylien ja projektipäällikön oli mahdollista esitellä kaikkia kylämatkailutuotteita sivustolta. Kylät hyödyntävät aktiivisesti tervetuloakylaan.fi sivustoa jatkossakin, alkuvuodesta 2015 sivuston tuotteet ja tapahtumat on linkitetty mm. Metsäkansan, Syvänniemen ja Vuonislahden kylämatkailun uutiskirjeisiin. Matkailu ja ympäristövalmennus Entra Ky suunnitteli ja toteutti kesän ja syksyn 2014 aikana Tervetuloa Kylään esitteen hankkeen pilottikylistä. Esite sai hyvän vastaanoton ja näkyvyyttä eri medioissa, kylät olivat esitteeseen tyytyväisiä. Entra suunnittelee yhteisen esitteen toteuttamista myös vuonna 2015 Tervetuloa Kylään -esite. Valtakunnalliset kylämatkailuseminaarit Seminaarit järjestettiin hankkeessa mukana olevissa kylissä, päätösseminaaria lukuun ottamatta. Seminaarien järjestelyissä ovat olleet mukana kyläkoordinaattorit ja kylän verkosto Tarinat Euroiksi Peräseinäjoki 70 hlö Laadukkaat kylämatkailutuotteet Metsäkansa 60 hlö Kylämatkailuseminaari Sukeva 45 hlö Päätösseminaari Helsinki 40 hlö

22 22 Koulutukset Verkostotuotteiden tuotteistaminen ja hinnoittelut, Pirtteckoski Tuotteistaminen, Kukkian seutu Kylien kiertomatkatuotteet, Metsäkansa Tarinat, Kukkian seutu Hinnoittelu, Kukkian seutu Kylien kehitystilannekartoitukset Kylien kehitystilannekartoitukset toteutettiin kylissä syksyllä 2014 Matkailu ja ympäristövalmennus Entra Ky:n toimesta. Tilaisuuksissa käytiin läpi kylien kehittämissuunnitelmat ja toteutuneet toimenpiteet, käsiteltiin matkailullisen kehittymisen haasteita sekä arvioitiin kylien kehittämisen taso. Kylien tilaisuuksissa oli mukana toimijoita väliltä 1-13 hlö. Kartoituksissa keskityttiin etenkin kylämatkailutuotteisiin, kohderyhmiin, hinnoitteluun, jakelukanaviin ja markkinointiin sekä MEKin vientikriteereihin. Jokaisesta kylästä koostettiin kehitystilanneraportti ja raportit ovat luettavissa kokonaisuudessaan täältä d. Aikataulu Hankkeen toteutusaika oli e. Resurssit Hanketta toteuttivat projektipäälliköt ja lisäksi ostettiin asiantuntijapalveluita tarpeen mukaisesti. Myös kirjanpitopalvelut ostettiin.

23 23 f. Toteutuksen organisaatio Hanketta hallinnoi Lomalaidun ry, joka on valtakunnallinen maaseutumatkailua kehittävä yhdistys. Ydintehtävinä on valtakunnallisen maaseudun matkailun markkinoinnin ja tuotekehityksen koordinointi osaamisen lisäämisen ja tiedonvälityksen avulla. Lomalaidun ry:n jäseniä ovat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, ProAgria Keskusten liitto ry, Suomen 4H-liitto ry, Autoliitto ry, Agronomiliitto ry, Lomayhtymä ry ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry. Yhdistyksellä on hallitus, jonka puheenjohtajana on toiminut asti Minna-Mari Kaila, MTK ja alkaen Vesa Malila, MTK ja varapuheenjohtajana Esko Lappalainen Agrologien Liitto ry. Lomalaidun ry:n osa-aikaisena toiminnanjohtajana on toiminut Kimmo Aalto. Hankkeen ohjausryhmä Aalto Kimmo, toiminnanjohtaja, Lomalaidun ry Halonen Kari, yrittäjä, ToolBox-travel marketing & consulting Jussila Ulla, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Kivinen Virpi, yrittäjä, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry Kukkonen Timo, ryhmäpäällikkö, Hämeen ELY- keskus Lehmussaari Janne, maaseutuyrittäjä, Lomalaidun ry:n hallituksen jäsen Martikainen Reijo, puheenjohtaja, Matkailun teemaryhmä Martti Eija, asiantuntija Partanen Eeva, toimitusjohtaja, Maaseutuhotelli Eevantalo Partanen Hannele, kehityspäällikkö, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry/ ProAgria Perämäki Tiina, projektipäällikkö, Lomalaidun ry Sjögren Pirjo, puheenjohtaja, Lohjan Saaristo -seura ry Viertola Paula, johdon erityisavustaja, MTK

24 24 Ohjausryhmän puheenjohtaja toimi Kari Halonen, varapuheenjohtajan Pirjo Sjögren ja sihteerinä Tiina Perämäki. g. Kustannukset ja rahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti ja toteuma hankkeen loppuun mennessä. Palkat ,55 Ostopalvelut ,85 Vuokrat ,88 Kotimaan matkakulut ,02 Ulkomaan matkakulut 1 183,00 Muut kustannukset ,46 Kokonaiskustannukset yhteensä ,41 Hankkeen kokonaisbudjetti oli , josta jäi käyttämättä 8 646,19. h. Raportointi ja seuranta Hankkeesta raportoitiin rahoittajalle rahoittajan tukipäätöksen mukaisesti. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut seuraavasti: , , , , , , Lomalaidun ry:n kokouksissa hankkeen toimintaa ja etenemistä on esitelty säännöllisesti. Hankkeen etenemisestä tiedotettiin mm. Lomalaidun ry:n nettisivuilla ja Facebookissa. Hankkeen toimenpiteistä ja saavutuksista tiedotettiin myös vuosittaisissa seminaareissa, kyläkoordinaattoreiden tapaamisissa ja kylävisiiteillä.

25 25 i. Toteutusoletukset ja riskit Varsinaisia kylämatkailun kehittämishankkeita kylissä toimi vuosina varsin vähän. Tämä johtui osaksi siitä, että hankkeen alkaessa hankekausi oli jo loppusuoralla ja monet kylistä olivat juuri päättäneet tai päättämässä hankkeitaan, eikä uusiin hankkeisiin saatu enää rahoitusta tai ollut resursseja. Hankkeen arvioinnissa tuli esille, että kyläkoordinaattorit kokivat haasteelliseksi kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen systemaattisesti resurssien puuttumisen vuoksi. Kyläkoordinaattoreille tarkoitettuihin tapahtumiin osallistuminen oli osalle koordinaattoreita mahdotonta ajan ja rahoituksen puuttuessa. Hyviä käytänteitä koordinaattoreiden sitouttamisesta on saatu mm. kulttuurimatkailun katto-ohjelmassa, jossa aluekoordinaattorit ovat työskennelleet hankkeelle muutaman päivän kuukaudessa. Pilottikylämalli mahdollisti hankkeen kehitystoimenpiteiden keskittymisen vain mukana oleviin kyliin mutta rajoitti hankkeen vaikuttavuutta valtakunnallisesti. Yhteiselle kehittämiselle loivat haasteita: 1) Verkostot koostuivat eri toimijoista ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yrittäjien määrä ja niiden aktiivisuus kylämatkailun kehittämiseen vaihtelivat kylittäin. Kylien yleinen tahtotila yhteiselle kehittämiselle vaihteli. Verkostomaisen matkailun kehittämisen kannalta kaikkien kylien toimijoiden on nähtävä yhteistyön hyödyt samalla tavalla. Kylämatkailun kehittäminen kylässä hyödyttää koko kylää eikä vain mukana olevia yrittäjiä ja toimijoita. Matkailun kasvu kylässä auttaa ylläpitämään kylän elinvoimaisuutta sekä kylän peruspalveluita kuten esim. kyläkaupan. Matkailun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja hankkeilla on monesti saatu tarvittava alkusysäys yhteiselle kehittämiselle. Hankkeiden päätavoitteena tulisi olla jatkuvan toimintamallin kehittäminen, jotta toiminta jatkuisi myös hankkeiden jälkeen.

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kotimaan matkailijat suurin matkailijaryhmämme Lähimatkailun odotetaan kasvavan

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys 1.8.2016 31.12.2018 HAMK Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö (Biotalouden tutkimusyksikkö) Hankkeen taustaa Kanta-Hämeen luontomatkailun kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen. Tuottamalla kuntoon kulttuuri &matkailu seminaari Pori Arja Kortesluoma

Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen. Tuottamalla kuntoon kulttuuri &matkailu seminaari Pori Arja Kortesluoma Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen Tuottamalla kuntoon kulttuuri &matkailu seminaari Pori 13.10.2016 Arja Kortesluoma Matkailusta lisätuloa kulttuuritoimijoille Kulttuurista lisäarvoa matkailuun

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet)

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Karoliina korpela Tourism Development in

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tavoitteet pitkällä aikavälillä Matkailu on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun elinkeino.

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Frami 9.4.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 2.4.2015 Hakujen avautuminen maaseutuohjelmassa on jatkuva haku haku

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kulttuurityöryhmä 28.10.2015 AIKA 28.10.2015 klo 10.00 PAIKKA Imatra, Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali OSALLISTUJAT (x) Juha Iso-Aho, puheenjohtaja TKI-HUMAK Voima

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Hanketuella rahoitettava toiminta Hankkeet eri aluetasoilla Hankkeiden valintaperusteet Hankesuunnitelma Ohjausryhmät Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hanketukien

Lisätiedot

Arviointi hakemuksissa

Arviointi hakemuksissa Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Arviointi hakemuksissa Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Neljä (+ yksi) strategista teemaa

Neljä (+ yksi) strategista teemaa Neljä (+ yksi) strategista teemaa Kulttuuri Hyvinvointi Kesä Talvi Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat ohjaavat Visit Finlandin tuotekehitystyötä ja linjaavat kansallisella tasolla koko

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot