Vihreä talous ja sen indikaattorit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreä talous ja sen indikaattorit"

Transkriptio

1 Vihreä talous ja sen indikaattorit Jarmo Muurman Ympäristöneuvos Ympäristötilinpito Kestävän kehityksen ja vihreän talouden työkalu

2 Esitelmän sisältö Vihreän talouden määrittely OECD:n kestävän kasvun indikaattorit EU:n resurssitehokkuusindikaattorit Mitkä voisivat olla vihreän talouden indikaattoreita?

3 Vihreän talouden määrittely Vihreä talous mitä vihreää Uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään kestävästi ja korvataan niillä uusiutumattomia, kuten fossiilisia polttoaineita Vihreä talous = biotalous Vähennetään ympäristöön kohdistuvia haittoja tehostamalla luonnonvarojen ja energian käyttöä, vähentämällä päästöjä ja jätteitä Sivuvirtoja ja jätteitä kierrätetään Huomioidaan ekosysteemien tuottamat aineelliset ja aineettomat hyödyt - oikeudenmukainen arvottaminen Keskeistä on luonnon tarjoamien monipuolisten varojen ja palvelujen turvaaminen ja luonnon kantokyvyn säilyttäminen Ympäristöneuvos Jarmo Muurman

4 Vihreän talouden määrittely Vihreä talous minkälainen talous Ei yhtenäistä teoriaa - luonnon arvojen korostaminen suhteessa tuotteiden ja palvelujen tuotantoon ja rahaan Poikkeaa perinteisestä taloustieteestä - voiton/hyödyn maksimointi? Systeeminen muutos business as usual toimintaan Vihreä kasvu (Green growth), kestävä kasvu (Sustainable Growth) ja kohtuutalous (Degrowth) Tavoitteena vähähiilinen, luonnonvara- ja energiatehokas talous, joka ylläpitää tai jopa kasvattaa luontopääomaa ja sen tarjoamia hyötyjä Kestävyyskriteerit integroidaan taloudelliseen päätöksentekoon muutoksen aikaansaamiseksi Tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia - biotalous ja cleantech Luo uudenlaista osaamista ja työllisyyttä Tukee paikallisten voimavarojen hyödyntämistä

5 OECD:n vihreän kasvun (Green growth) indikaattorit Vihreän kasvua kuvaavat teema-alueet Ympäristö- ja resurssituottavuus (Environmental and resource productivity) Kuvaa, kuinka luontopääoman käytön tulee olla tehokasta ja kestävää Varallisuus ja ympäristövarannot (Economic and environmental assets) Osoittaa, kuinka varallisuuden ja varantojen väheneminen on riski kasvulle Ympäristöterveys (Environmental quality of life) Kuinka ympäristö vaikuttaa elämän laatuun esim. ilmanlaatu, puhtaan veden saatavuus Kansantalouden mahdollisuudet ja politiikkatoimet (Economic opportunities and policy responses) Kuinka politiikkatoimet ovat onnistuneet luomaan vihreää kasvua ja missä vaikutukset on selvimmin nähtävillä

6 Ympäristö- ja resurssituottavuus (Environmental and resource productivity) Hiili- ja energiatuottavuus (Carbon and energy Productivity) BKT per päästetty CO2 tonni Käytettävissä olevat tulot per päästetty CO2 tonni Energian tuottavuus (GDP/TPES) Energiaintensiteetti toimialoittain Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa Resurssituottavuus (Resource productivity) Kotimaisten materiaalien käytön tuottavuus (GDP/DMC) Jätemäärät ja hyödyntämisaste, yhdyskuntajätteet Ravinnevirrat ja taseet (N,P) Veden käyttö maataloudessa Monifactorituottavuus (Multi-factor productivity)

7 Varallisuus ja ympäristövarannot (Economic and environmental assets) Uusiutuvat luonnonvarat Vesivarat, käyttö/varannot Metsäpinta-ala, puuston määrä ja metsävarannon muutos Kestävästi hyödynnettyjen kalakantojen osuus Uusiutumattomat luonnonvarat Metallien, teollisuusmineraalien, fossiilisten polttoaineiden ja kriittisten raaka-aineiden varannot ja käyttöaste Biodiversiteetti ja ekosysteemit Maannäyttö ja maankäyttömuutokset (land) Eroosion vaikutus (soil) Maatalous- tai metsäympäristön lintukantojen muutokset (wildlife) Uhanalaisten lajien osuus tutkituista/tunnetuista lajeista Muutokset valittujen lajien (indikaattorilajien) esiintymisessä

8 Ympäristöterveys (Environmental quality of life) Ympäristöterveysriskit Ilman epäpuhtauksille altistuneiden ihmisten osuus Luonnon onnettomuuksille ja teollisuuden päästöille altistuneiden määrä sekä niistä aiheutuneet taloudelliset menetykset Ympäristöpalvelut Järjestetyn jäteveden käsittelyyn piiriin kuuluvien osuus Puhtaan ja turvallisen juomaveden saanti

9 Kansantalouden mahdollisuudet ja politiikkatoimet (Economic opportunities and policy responses) Teknologia ja innovaatiot Tutkimus- ja kehittämismenot (vihreään kasvuun/talouteen: uusiutuvaan energiaan, ympäristöteknologiaan) Patentit Ympäristöinnovaatiot kaikilla toimialoilla Ympäristötuotteet ja palvelut Tuotteiden ja palveluiden arvo bkt:sta Osuus kaikista työssä käyvistä Kansainväliset rahavirrat Kehitysyhteistyömaksut Hiilimarkkinoiden rahoitus Kansainväliset investoinnit Hinnat ja menot Ympäristöperusteisten verot ja niiden osuus kaikista verotuloista Ympäristötuet, ympäristölle haitalliset tuet, ympäristömenot (työn alla) Energiaverojen osuus loppukäyttäjien maksamassa hinnassa Veden hinta

10 EU:n resurssitehokkuusindikaattorit Komission konsultaatiossa ollut ehdotus EU:n resurssitehokkuusindikaattoreiksi: 1) Johto/avainindikaattori (Lead indicator) 2) Resurssien käyttö ja sen ympäristövaikutukset 3) Temaattiset indikaattorit, jotka mittaavat politiikan vaikuttavuutta 4) Tulostaulu (Scoreboard) 19 valmista indikaattoria

11 EU:n resurssitehokkuusindikaattorit Johto/avainindikaattori On ehdotettu yhtä johto/avainindikaattoria (Lead indicator) Resurssituottavuus = Bruttokansantuote (BKT) Kotimainen materiaalien kulutus (DMC) Euroa/tonni

12 EU:n resurssitehokkuusindikaattorit Resurssien käyttö ja ympäristövaikutukset Resurssi näkökulma Resurssien kotimainen käyttö Resurssien globaali käyttö Ympäristövaikutus näkökulma Resurssien kotimaisen käytön ympäristövaikutukset Resurssien globaalin käytön ympäristövaikutukset Materiaalien käyttö Materiaalien kotimainen käyttö Materiaalien kotimainen kulutus (DMC) Materiaalien globaali kysyntä Materiaalien raakaaineiden kulutus Resurssien elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten indikaattori (alueellinen) (Ympäristöpainotettu materiaalien kulutus) Resurssien elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten indikaattori (globaali) (Ympäristöpainotettu materiaalien kulutus) Energian käyttö ja ilmasto Energian kotimainen käyttö Energian kotimainen kulutus Energian globaali kysyntä Energia jalanjälki Kotimaiset KHK päästöt Alueelliset KHK päästöt Globaalit KHK päästöt Hiilijalanjälki Veden käyttö Kotimainen veden käyttö Veden kulutus Globaali veden kulutus Vesijalanjälki Kotimainen vedenkäyttöaste Vedenkäyttöasteindeksi Globaali vedenkäyttöaste Globaali vedenkulutusindeksi Maankäyttö Kotimainen maankäyttö Kotimainen maan kysyntä Globaali maankysyntä Maajalanjälki Kotimainen maankäytön intensiteetti Ihmisen käyttämä osuus kotimaisesta tuottavan maan primäärituotannosta Globaali maankäyttöintensiteetti Ihmisen käyttämä osuus globaalista tuottavan maan primäärituotannosta

13 EU:n resurssitehokkuusindikaattorit Temaattiset indikaattorit Temaattiset indikaattorit, jotka mittaavat politiikan vaikuttavuutta Talouden muutos Luontopääoma ja ekosysteemipalvelut Avain sektorit Hallinto ja seuranta Kulutustottumuksen muutokset Tuotannon tehostaminen Jätteistä raaka-aineita Tutkimuksen ja innivaatioiden tukeminen Tehottomien tukien poisto Oikea hinnoittelu Ekosysteemipalvelut Biodiversiteetti Mineraalit ja metallit Vesi Puhdas ilma Maa-alueet ja maaperä Meren resurssit Ravinnon korostaminen Rakennusten parantaminen Tehokkaan liikkumisen varmistaminen Tehokkaiden innovaatioiden ja investointien rahoitus

14 EU:n resurssitehokkuusindikaattorit Tulostaulu Johto/avainindikaattori: Resurssituottavuus Kojetauluindikaattorit: Maa keinotekoinen tai rakennettu alue Vesi vedenkäyttöaste Hiili Kasvihuonekaasupäästöt Temaattiset indikaattorit Talouden muutos jätteistä raaka-ainetta Jätteiden kokonaismäärä yhdyskuntajätteiden määrä, kierrätysaste ja osuus kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä Talouden muutos tutkimuksen ja innovaatioiden tukeminen Ekoinnovaatioindeksi Talouden muutos oikea hinnoittelu Ympäristövero

15 EU:n resurssitehokkuusindikaattorit Tulostaulu Luontopääoma ja ekosysteemipalvelut puhdas ilma Pienhiukkasten pitoisuudet Päivittäisen pienhiukkasraja-arvon ylittäneillä alueilla asuvien osuus Luontopääoma ja ekosysteemit maa ja maaperä Veden aiheuttama eroosio ravinnetaseet (N,P) Luontopääoma ja ekosysteemit meren resurssit Kalasaaliit biologisten turvarajojen ulkopuolella olevista kalakannoista Avainsektorit ravinto Lihan ja maitotuotteiden kulutus per asukas Avainsektorit asuminen ja rakentaminen Lämmityksen energiankulutus per m2 Avainsektorit tehokas liikkuminen Uusien autojen keskimääräinen CO2 päästö Liikenteen päästöt ilmaan

16 Mitkä voisivat olla vihreän talouden indikaattoreita? Luonnonvarojen käytön on oltava kestävää Luonnonvarojen ja energian käytön irtikytkentä talouden kehityksestä Luonnonvaratuottavuus Metsävarojen kestävä käyttö puuston kasvu ja poistuma Kalavarojen kestävä käyttö pyynti kestämättömistä kalakannoista Energian tuotanto pohjautuu uusiutuviin luonnonvaroihin ja energian käyttö on tehokasta Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta Energian käytön suhde BKT:seen Avainsektorien kulutus on nykyistä kestävämpää Kotitalouden kulutusmenojen rakenne Kotitalouksien energian käyttö Taaja-asutuksen väestöntiheys Joukko- ja henkilöliikenteen kehitys Uusien autojen keskimääräinen CO2 päästö Luomutuotannon osuus Lihan ja maitotuotteiden kulutus per asukas

17 Luonnonvarojen ja energian käytön irtikytkentä talouden kehityksestä Lähde: Tilastokeskus

18 Uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta Lähde: Tilastokeskus

19 Kotitalouksien kulutusmenojen rakenne % kulut usmenoista Kotitalouksien kulutusmenojen rakenne Lyhytikäiset t avarat Puolikestävät kulut ust avarat Kestokulut ustavarat Palvelut Lähde: Tilastokeskus

20 Mitkä voisivat olla vihreän talouden indikaattoreita? Kulutus, tuotanto ja palvelut eivät aiheuta terveysriskejä ja kuormita luontoa Ilman epäpuhtauksille altistuneiden ihmisten osuus Kasvihuonekaasupäästöt Rehevöittävät päästöt vesiin Haitallisten aineiden pitoisuudet ihmisessä ja luonnossa Kierrätys on normaali käytäntö ja kaatopaikalle päätyy vain viimeinen hyödyntämiseen kelpaamaton jae Eri materiaalien/jätejakeiden kierrätysaste Kaatopaikalle päätyvän yhdyskuntajätteen määrä Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus turvataan Luonnonsuojelualueiden pinta-ala Uhanalaisten lajien osuus tunnetuista lajeista Maa- ja metsätalouden tyyppilintujen kantojen muutokset

21 Typpipäästöt vesiin Lähde: Suomen ympäristökeskus

22 Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Lähde: Tilastokeskus

23 Pakkausmateriaalien kierrätys Lähde: Tilastoskeskus

24 Uhanalaiset lajit elinympäristöittäin, 2010 Tuntematon Itämeri Suot Rakennetut ympäristöt Tunturit Sisävedet Uhanalaiset lajit elinympäristöittäin, 2010 Osuus (%) uhanalaisista lajeista Kalliot Rannat Maatalousympäristöt Metsät Lähde: Suomen ympäristökeskus

25 Mitkä voisivat olla vihreän talouden indikaattoreita? Uusia innovaatiota ja teknologioita on käytössä Tutkimus- ja kehittämismenot (uusiutuva energia, ympäristöteknologia) Patentit Ympäristöliiketoiminnan osuus kasvaa Ympäristötuotteiden ja palveluiden osuus BKT:sta Palveluiden osuus BKT:sta Ympäristöohjaus on aktiivista Ympäristöön liittyvien verojen ja maksujen osuus kaikista verotuloista Verot liikenne- ja muiden polttoaineiden sisältämää hiilidioksidia kohti Uusiutuvan energian ja ympäristötuet Ympäristölle haitalliset tuet

26 Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto ympäristöliiketoiminan päätoimialoilla ja teollisuudessa 2010

27 Ympäristöverojen tuotto vuosina

28 Lisätietoja Jarmo Muurman

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6.

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6. Innovaatiotoiminta: Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan I Keskusteluaiheita Discussion Papers 1.6.2011 No 1252 Innovaatiotoiminta Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan Jari Hyvärinen * * ETLA Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Raportointi ja ympäristön tilan mittaaminen E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 8 : 2 0 0 6 kestävä kehitys keskipohjolan

Lisätiedot

Ympäristötilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä. 1. Tausta

Ympäristötilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä. 1. Tausta Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 3/2013 Ympäristötilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä Niina Autio FM, Yliaktuaari Tilastokeskus Eila Salomaa Tekn.lis., Yliaktuaari Tilastokeskus

Lisätiedot

Vihreiden ympäristöohjelma

Vihreiden ympäristöohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valtuuskunta 2. 3.4.2011 LIITE 1 Vihreät De Gröna Puoluehallituksen 19.3. esitys valtuuskunnalle 2.4.2011 Vihreiden ympäristöohjelma Lisenssi: CC0 Sisällysluettelo Johdanto...1 OSA

Lisätiedot

Vihreiden ympäristöohjelma

Vihreiden ympäristöohjelma Vihreät De Gröna Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 3.4.2011 HUOM: KIELENHUOLTO TEKEMÄTTÄ - RAAKAVERSIO Vihreiden ympäristöohjelma Lisenssi: CC0 Sisällysluettelo Johdanto...1 OSA I Ekosysteemien

Lisätiedot

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020. Ympäristöselostus

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020. Ympäristöselostus Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 Ympäristöselostus 5. helmikuuta 2015 1 Sisällys Lyhenteet... 2 Johdanto... 4 Yleistä CBC -ohjelmasta... 5 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 -ohjelman sisällön alustavat

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten

Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten SUOMEN YMPÄRISTÖ 20 2009 Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMAT-mallilla YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jyri Seppälä, Ilmo Mäenpää, Sirkka Koskela, Tuomas Mattila, Ari Nissinen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SUOMEN SÄHKÖNTUOTANNON TALOUDELLISET JA BIOFYSIKAALISET KUSTANNUKSET JA SKENAARIOITA FOSSIILISISTA ENERGIALÄHTEISTÄ IRTAUTUMISELLE Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2008:2 Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä Ekotehokkuuden arviointi

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Raportti kestävästä matkailusta Välimeren alueella

Raportti kestävästä matkailusta Välimeren alueella Raportti kestävästä matkailusta Välimeren alueella Käsillä olevan raportin on laatinut esittelijä Michèle Sabban (Euroopan alueiden liitto; Île-de-Francen aluevaltuusto, Ranska). Sitä käsiteltiin ARLEMin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ

EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Reeta Lind EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ Tarkastajat: Professori Lassi Linnanen Laboratorioinsinööri

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

askelkuvio biotaloudelle

askelkuvio biotaloudelle Ollako vai eikö olla: askelkuvio biotaloudelle Suomen luonnonsuojeluliiton katsaus biotalouden muotoihin ja kestävyydestä käytyyn keskusteluun Suomessa ja EU:ssa Sisällys 1. Aluksi 3 Biotalousselvityksen

Lisätiedot

Kohti biotaloutta. Biotalous konseptina ja Suomen mahdollisuutena

Kohti biotaloutta. Biotalous konseptina ja Suomen mahdollisuutena Kohti biotaloutta Biotalous konseptina ja Suomen mahdollisuutena Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 6/2011 juha kuisma Kohti biotaloutta Biotalous konseptina ja Suomen mahdollisuutena

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia MEMO/11/150 Bryssel/Strasbourg 8. maaliskuuta 2011 Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia Miksi komissio on laatinut etenemissuunnitelman

Lisätiedot

Ekologinen Jalanjälki

Ekologinen Jalanjälki Hämeenlinnan kaupungin Ekologinen Jalanjälki vuonna 2005 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 Viite Natural Interest 2009: Hämeenlinnan kaupungin ekologinen jalanjälki 2005. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja

Lisätiedot