Suomalaisen korkeakoulutuksen duaalimalli ja sen tuottama osaaminen. Teemu Rantanen VTT, dos., yliopettaja Laurea-ammattikorkeakoulu 2.11.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen korkeakoulutuksen duaalimalli ja sen tuottama osaaminen. Teemu Rantanen VTT, dos., yliopettaja Laurea-ammattikorkeakoulu 2.11."

Transkriptio

1 Suomalaisen korkeakoulutuksen duaalimalli ja sen tuottama osaaminen Teemu Rantanen VTT, dos., yliopettaja Laurea-ammattikorkeakoulu

2 Tutkimusasetelma ja -organisaatio Yleistä hankkeesta Hankkeen kesto Koordinaattorina Laurea-ammattikorkeakoulu, yhteistyökumppanina Helsingin yo/kasvatustieteen laitos. Sosionomi (ylempi AMK) -kyselyn osalta Kemi-Tornion AMK Tutkijat: VTT Teemu Rantanen (Laurea), KT Ulpukka Isopahkala-Bouret (HY), KT Katariina Raij (Laurea), Sosionomi (ylempi AMK) Eeva Järveläinen (Laurea) Tutkimuskohde Ylempien AMK-tutkintojen ja maisterin tutkintojen tuottama osaaminen työnantajien ja koulutusohjelmasta valmistuneiden näkökulmasta sote-alalla ja liiketalouden alalla Duaalimallin toimivuus (erityisesti korkeakouluväylien erilaiset profiilit) sote-alalla ja liiketalouden alalla Aineistot Työnantajakysely (n=134) Valmistuneiden haastattelut (n=30: 15 maist.+ 15 YAMK)) Alustavat aineistot: ylempien AMK-tutkintojen opetussuunnitelmat, sosionomi (ylempi AMK) kysely, terveyden edistämisen opiskelijoiden haastattelut

3 Tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia Lähtökohtana (erityisesti työnantajakyselyssä) tutkintojen viitekehys (EQF/NQF), oppimistuloksia tarkasteltu seuraavilla osa-alueilla: Tiedot Taidot (erityisesti ongelmanratkaisutaidot, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan valmiudet) Vastuu, johtaminen, yrittäjyys (erityisesti johtaminen korostuu) Arviointi (vastuun otto alan käytäntöjen ja tietopohjan kehittämisestä sekä arvioinnista) Jatkuvan oppimisen avaintaidot (erityisesti vuorovaikutustaidot, kielitaito) Yksilön käytätettävissä olevaan osaaminen perustuu (vrt. Ellström 1998): Koulutuksen tuottamaan ja työelämän edellyttämään osaamiseen sekä myös muodolliseen osaamiseen (muodollisiin tutkintoihin, muodollisiin kelpoisuusvaatimuksiin) Kontekstuaalinen osaaminen: Osaamista ei voi tarkastella abstrakteina osaamistavoitteina, vaan suhteessa työkonteksteihin. Kontekstuaalisen osaamisen tutkiminen (ja mittaaminen) kuitenkin erittäin haasteellista. Jatkuvan kouluttautumisen näkökulma: Oppimistulosten ohella keskeistä myös kehittymisen näkökulma

4 Alustavia aineistoja Sosionomi (ylempi AMK) kysely (n=40) Terveyden edistämisen haastattelut (n=8) Suurin osa (67,5%) työllistynyt julkissektorille Lähes puolet (42,5%) jatkanut opintoja YAMK-tutkinnon jälkeen Sosionomien (ylempi AMK) keskeiset vahvuudet (väh. 60% täysin samaa mieltä): Kehittämisosaaminen Kyky toimia eettisten periaatteiden mukaisesti, Informaation käsittelytaidot Ammatillinen osaaminen Tiimityön taidot Puutteita (alle 50% samaa mieltä) Talousosaaminen Yrittäjyysosaaminen Kielitaito Aineistossa painottui jatkuvan oppimisen ja kouluttautumisen keskeisyys Halu kehittyä ja paikalleen jämähtämisen / putkinäköisyyden vaara Kehittyminen nähtiin prosessina, jossa teoria ja käytäntö, koulutus ja työkokemus yhdistyvät Kehittymiseen kaksi näkökulmaa Uusimman tutkimustiedon korostaminen, tietojen päivittäminen koulutuksessa Dialogin kautta oppiminen Pohdintaa Miten hyvin tutkimustiedon korostus sopii YAMK-tutkinnon työelämäläheiseen profiiliin? Onko vuorovaikutuksen keskeinen merkitys korkeskoulutuksessa oivallettu? Tulisiko oppimistulosten sijasta kiinnittää huomiota oppimisprosessiin ja kehittymishaluun?

5 TYÖNANTAJAKYSELY Valtakunnallinen sähköinen kysely esimiesasemassa oleville ja osaamisen kehittämisestä vastaaville N=134 Terveysala 64 (mm. kaupungit; sairaanhoitopiirit kattavasti) Sos.ala 38 (kaupunkityönantaja painottuneena) Kaupallinen ala 32 (lähinnä pk-yrityksiä) Lomake sisälsi Osaamisväittämiä: maisterien osaaminen, YAMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen, työtehtävissä tarvittava osaaminen (3 x 17 Likert-aseteikollista kysymystä, lähtökohtana EQF) Kysymyksiä osaamisen kehittämisestä organisaatiossa, jatkuvan kehittymisen keskeisyydestä, koulutuksen tukemisesta sekä ylemmän AMK-tutkinnon ja maisteritutkinnon muodollisesti asemasta Avokysymys: mihin tehtäviin ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneita palkattu

6 Mihin tehtäviin ylemmän AMKtutkinnon suorittaneita on palkattu? Sosionomit (ylempi AMK) Ohjaaja 11 Sosiaalityöntekijä 8 Sosiaaliohjaaja 6 Perhetyö 6 Sairaanhoitajat (ylempi AMK) Sairaanhoitaja 32 Osastonhoitaja 16 Projektityöntekijä 6 Esimies, tiimivastaava 6 Asiantuntija 4 Koordinaattori 3 Fysioterapeutti 3 Röntgenhoitaja 3 Tradenomit (ylempi AMK) Osto, myynti, neuvonta 9 Konsultointi, koordinointi, suunnittelu, prosessointi 8 Esimiestehtävät 7 Toimisto, laskenta, kirjanpito 7 Assistentti 6 Taloushallinto 5 JOHTOPÄÄTÖS: Tehtävät vaihtelevat huomattavasti: Esimiestehtävät asiantuntijatehtävät suorittava taso Alakohtaista vaihtelua: Sosionomeja (ylempi AMK) vähiten asiantuntija- ja esimiestehtäviin (kuntasektori)

7 Työssä tarvittava osaaminen Tehtävät, joissa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet toimii 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 Tiedot Taidot Johtam. Arviointi Oppiminen

8 Maisterin tutkinnon suorittaneiden osaamisprofiili (työnantajakysely) 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 Tiedot Taidot Johtam Arviointi Oppiminen

9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaamisprofiili (työnantajakysely) 2,5 Tiedot Taidot johtam. Arviointi Oppiminen

10 Osaamisen vahvuudet ja heikkoudet (työnantajakysely) Maisterit Vahvuudet Kriittinen ajattelu Itsenäinen ajattelu alan uusinta tietoa hyödyntäen Uusimman tiedon itsenäinen käyttö tutkimustyössä Alan laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet tiedot Heikkoudet Strateginen johtaminen Monimutkaisten ja ennakoimattomien työympäristöjen johtaminen ja uudistaminen Uusien menettelyjen kehittäminen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kautta Innovaatiotoiminnassa vaadittavat monimutkaisen ongelmien ratkaisutaidot YAMK Vahvuudet Vuorovaikutusvalmiudet Vastuun otto alan käytäntöjen kehittämisestä Itsenäinen ajattelu alan uusinta tietoa hyödyntäen Kriittinen ajattelu Heikkoudet Strateginen johtaminen Tutkimustoiminnassa vaadittavat monimutkaiset ongelmien ratkaisutaidot Uuden tiedon tuottaminen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kautta Monimutkaisten ja ennakoimattomien työympäristöjen johtaminen ja uudistaminen

11 Haastatteluaineisto Koulutusurat usein pitkiä ja monipolvisia. Sekä maist. että erityisesti YAMK Osin taustalla oma kehittymistarve, osin tutkintojärjestelmän muutokset Pitkät koulutusurat pääsoin yksilöiden kannalta tarkoituksenmukaisia Erityisesti sote-alan YAMK-tutkinnon suorittaneilla useita ammatillisia tutkintoja. Usein ammatillisen tutkinnon ja YAMK-tutkinnon välillä v esim: 1992 yo 1994 perushoitaja 1997 sairaanhoitaja Hoitotieteen appro 2009 Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Siirtymiä kk-väylältä toiselle, esim: Kand. -> YAMK YAMK -> maist AMK -> maist Kokemukset ylemmän AMKtutkinnon työmarkkina-asemasta ristiriitaisia Osa haastateltavista korosti YAMK-tutkinnon merkitystä uralla etenemisen näkökulmasta Osa toi esiin työelämän jäykät rakenteet YAMK-tutkinto monien kokemusten mukaan häviää työnhakutilanteessa maisterille Sos.alalla saatetaan edellyttää käytännössä sos.tt.-pätevyyttä, vaikka kelpoisuusehdot eivät sitä edellytä Terveysalalla huomattavia työnantajakohtaisia eroja Myös eri YAMK-koulutusohjelmat eriarvoisia (vaarana, että johtamista korostetaan liikaa)

12 Haastattelut: Ylempi AMK-tutkinto työelämän kehittämistutkintona Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitivät työelämälähtöisyyttä koulutuksen keskeisenä antina Suhtauduttiin varauksellisesti siihen, tuleeko työelämän odotusten ohjata koulutusta Työelämä elää menneissä käytänteissä, koulutus suuntautunut tulevaisuuteen Uusi tutkimustieto koulutuksessa keskeistä koulutuksella tärkeä merkitys työelämän käytäntöjen kehittämisessä Yksittäisellä työorganisaatiolla ei saa olla liian vahvaa roolia koulutuksessa Työelämälähtöisyyden sijasta korostettiin yhteistyötä Maistereiden ja YAMK-tutkinnon suorittaneiden kommentointi varsin samansuuntaista Koulutuksen tutkimuspainotteisuuteen suhtauduttiin ristiriitaisesti (sekä maisterit että YAMK-tutkinnon suorittaneet) Alakohtaisia eroja: sote-työntekijät näkivät helpommin tutkimuksellisuuden merkityksen arkityössä kuin kaupallisen koulutuksen saaneet Erityisesti ylemmän AMK-tutkinnon osalta kommentointi oli ristiriitaista Kritikoitiin tutkimusmenetelmäpainotteisuutta Toisaalta painotettiin mm. tilastollisten menetelmien merkitystä työtehtävien kannalta Tehtävärakenteet eivät täysin mahdollista tutkimuksellisen osaamisen hyödyntämistä työssä (esimiestehtäviä ajatellen kehittämisvalmiuksia korotettiin, mutta ruohonjuuritason työssä tilanne erilainen)

13 Johtopäätöksiä Kahden koulutusjärjestelmän erilaiset profiilit tulivat näkyviin Ylempi AMK-tutkinto nimenomaan työelämän kehittämistutkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneilla hyvät vuorovaikutusvalmiudet. Maisteritutkinto tuottaa vahvat kognitiiviset valmiudet Paikoitellen profiilien ero ei kuitenkaan aivan kirkas (esim. kaikki painottavat tutkimusta ja käytäntöjen kehittämistä) Johtamisessa puutteita sekä maistereilla että YAMK-tutkinnon suorittaneilla, samoin innovaatiotoiminnan valmiuksissa. Ylempi AMK-tutkinto näyttäytyi paitsi työelämän kehittämistutkintona, niin myös aikuiskoulutustutkintona Sillä tärkeä merkitys ammatillisen kehittymisen näkökulmasta Työelämän rakenteet eivät täysin mahdollista ylemmän AMKtutkinnon suorittaneiden osaamisen hyödyntämistä Erityisesti ongelmana sote-alan jäykät tehtävärakenteet (varsinkin kuntasektorilla)

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosionomi (ylempi AMK) -maisteritason tutkinto

Sosionomi (ylempi AMK) -maisteritason tutkinto Valtakunnallinen sosiaalialan AMK-verkosto Sirkka Rousu & Merja Sinkkonen (toim.) ja verkoston YAMK-työryhmä Sosionomi (ylempi AMK) -maisteritason tutkinto Käytännöllistä viisautta ja ammatillista sosiaalityön

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden

SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden ennakointi Marja-Liisa Vesterinen, Ullamaija Kauppinen ja Maria Lankoski LASTENTARHANOPETTAJAKOULUTUKSEN JA SOSIONOMI(AMK) - KOULUTUKSEN SAANEIDEN OSAAMISPROFIILIN

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Restonomit muuttuvien palvelualojen tienraivaajina

Restonomit muuttuvien palvelualojen tienraivaajina Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2013 Artikkeleita Restonomit muuttuvien palvelualojen tienraivaajina Annikki Mikkonen 1 Enni Mertanen 2 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan (Marataala) ammattikorkeakoulutuksen

Lisätiedot

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo 1 Selvitys humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista KOPSU Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Työssä ja työstä

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA

SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA Santra Kapanen Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysala Kuvailulehti Tekijä(t) Kapanen, Santra Työn nimi Sosionomi päiväkodin johtajana

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Atte Vieno, Alina Inkinen, Teemu Vehmaskoski & Aleksis Nokso-Koivisto OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto TIIVISTELMÄ Tämä yhteenveto on toteutettu

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

Joukoista joukkueeksi

Joukoista joukkueeksi Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 28 KAIJA LIND Joukoista joukkueeksi terveysalan opettajien kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Turun ammattikorkeakoulussa Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot