Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 / / S Spisfläkt F620 INSTLLTION Spisfläkt F620 är avsedd för montering i överskåp eller designkupa. Fläkten är utrustad med Easy Clean motorpaket och har 4 hastigheter och ventilationsläge. Fläkten har halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation, skötsel, underhåll mm. framgår av denna anvisning. Tekniska uppgifter Mått: se fig. Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord. elysning: Halogenlampa 2V 20W, sockel G Ø60 Ø50 INSTLLTION Monteringsdetaljer, tätslutande spjäll, skruvar mm levereras med fläkten. vledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. (overket). Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från tex gas/braskaminer, ved/oljepannor etc. Montering av fläkten vståndet mellan spis och fläkt måste vara minst 45 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta ,5 8, C D 05, C D 49 cm , cm , /650 Fläkten monteras i överskåp eller designkupa. Inbyggnadsmåttet för fläkten är 450x287 mm för 49 cm fläkt, alternativt 620x287 mm för 66 cm fläkt. Fläkten skruvas fast med 4 st skruvar, fig 2. 2

2 2 / / Sätt dit och tejpa fast kallrasskyddet, fig 3. nslutning till frånluftkanal. nslut spisfläkten med rör eller slang Ø60 mm. Är anslutningen Ø25 mm måste reduceringsstos användas. Reduceringsstosen tejpas fast på kallrasskyddet. OS! Vid montering med anslutningsslang, måste slangen monteras sträckt närmast anslutningen, fig 4. Elektrisk installation Spisfläkten levereras med sladd och jordad stickpropp för anslutning till jordat vägguttag. Vägguttaget ska vara åtkomligt efter installation. nnan typ av anslutning eller utbyte av sladdställ ska utföras av behörig fackman. 3 Emballage- och produktåtervinning Emballaget ska lämnas in på närmaste miljöstation för återvinning. Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 4

3 3 / 2 S RUKSNVISNING / NVÄNDNING tt flambera under spisfläkten är inte tilllåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten används samtidigt med produkter som använder annan energi, än el-energi tex gasspis, gas/braskaminer, ved/oljepannor etc. Innan produkten används av personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de informeras om hur produkten är avsedd att användas. 0 0 Vred för belysning, fig 5. Vred för fläktmotor, fig 5. Ventilationsläge 2-5 Hastighet på fläktmotor Starta gärna fläkten innan matlagning, för att hindra att os sprids i rummet. npassa fläktens hastighet till typ av matlagning. Låt gärna fläkten arbeta i ventilationsläge en stund efter matlagning. Vid behov, utnyttja ventilationsläget även när ugnen används, eller efter maskindiskning. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rengöring Risken för brandspridning ökar om spisfläkten inte rengörs så ofta som anges. OS! Motorpaketet får ej diskas eller utsättas för väta! - Filter ska rengöras minst varannan vecka vid normal användning. - Fläkthjul, sidogaller samt insidan av fläkten ska rengöras minst två gånger per år. Filter, fläkthjul och sidogaller diskas i diskmaskin. Delarna kan alternativt blötläggas i varmt vatten och diskmedel. Övriga delar av fläkten torkas av med fuktad trasa och diskmedel. Skydda motor och kontaktdelar från väta. Lossa filterkassetten genom att med hjälp av de runda hålen i filterplåten dra kassetten rakt ned, fig 6. Vid blötläggning, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att klämma ihop trådbygeln, fig Motorpaketet demonteras genom att först lossa elkontakten på sidan om motorenheten, fig 7. Vrid spärrhakarna, fig 7, som låser fast motorpaketet. Dra enheten utåt, så att den frigörs från stiften, och sedan nedåt.

4 4 / / Sidogallren lossas genom att lyfta upp stoppklacken med en skruvmejsel och vrida gallret i pilens riktning, fig 8. Fläkthjulen lossas genom att pressa ihop plasttapparna i hjulens centrum när man drar hjulen utåt, fig 9. Sätt ihop delarna efter renöring och torkning i omvänd ordning. Konrollera att delarna snäpper fast och att elkontakt och motorpaket sitter fast ordentlig. Om filterduken lossats, se till att trådbygeln placeras i ett centrerat läge på filtret, fig 0. LOCK O P E N FREE 8 yte av halogenlampor, fig. OS! Risk för brännskador. ryt strömmen till belysning vid lampbyte! Lampglaset lossas genom att dra metallringen rakt ned, fig. Lampan är nu åtkomlig för byte. (Halogenlampa 2V 20W, sockel G 4). Undvik direkt kontakt med lampan. Felsökning och service Kontrollera att elektrisk anslutning är korrekt och att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter för att konstatera vad som inte fungerar. Ring FRNKE Futurums serviceavdelning De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och bra service. Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser 9 0 = = > 200º C

5 5 / / FI Liesituuletin 620 SENNUS Liesituuletin Lapetek stra on tarkoitettu asennettavaksi yläkaappiin tai erilliseen kupuun. Liesituuletin on varustettu Easy CleanTM -moottorilla, halogeenivaloilla ja rasvasuodattimella. Moottorilla on 4 eri nopeutta sekä perusilmanvaihtotoiminto. Tuulettimen asennus, käyttö ja kunnossapito käyvät ilmi tästä ohjeesta. Tekniset tiedot Mitat: kts. kuva Sähköliitäntä: 230 V ~ suojamaadoituksella Valaistus: Halogeenivalo 2 V 20 W, kanta G Ø60 Ø50 SENNUS sennuksessa tarvittavat osat, ruuvit, takaiskuventtiili yms. toimitetaan liesituulettimen yhteydessä. Poistoilman ulosjohtamisessa on noudatettava viranomaisten määräyksiä. Liesituuletinta ei saa liittää sellaiseen savuhormiin, jota käytetään myös savukaasujen poistoon esim. kaasu-/puukamiinoista, puu-/öljypannuista jne. Liesituulettimen asennus Liesituulettimen ja sähkölieden välisen etäisyyden tulee olla vähintään 45 cm. Kaasuliettä käytettäessä vähintään 65 cm. Mikäli kaasulieden valmistaja suosittelee suurempaa asennuskorkeutta, on sitä käytettävä. Liesituuletin asennetaan yläkaappiin tai erilliseen kupuun. sennusaukon mitat ovat 49 cm leveässä mallissa 450 x 287 mm ja 66 cm leveässä mallissa 620 x 287 mm. Tuuletin kiinnitetään 4 ruuvilla, kuva ,5 8, C D 05, C D 49 cm , cm , /650 2

6 6 / / senna ja kiinnitä sulkuläppä, kuva 3. Poistoilmakanavaliitäntä. Yhdistä liesituuletin putkella tai letkulla, Ø60 mm. Jos liitäntä on Ø25 mm, on käytettävä pienennysmuhvia. Kiinnitä supistusmuhvi tiukasti sulkuläppään. HUOM! Hormiputken tulee asennettaessa tulla suoraan hormiliitäntään, kuva 4. Sähköliitäntä Liesituuletin toimitetaan suojamaadoitetulla pistotulpalla varustetulla liitäntäjohdolla, joka kytketään suojamaadoitettuun pistorasiaan. Pistorasiaan tulee päästä käsiksi myös asennuksen jälkeen. Liitäntää ja pistorasian sijaintia saa muuttaa vain valtuutettu sähköasentaja. Pakkauksen ja tuotteen kierrätys Pakkausjätteet on toimitettava lähimmälle kierrätysasemalle jätteenkäsittelyä varten. 3 Tämä merkki kertoo, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaosia käsittelevälle kierrätysasemalle. Varmistamalla tuotteen asianmukaisen käsittelyn autat ehkäisemään negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita saattaa syntyä, mikäli tuote hävitetään normaalin kotitalousjätteen joukossa. Lisätietoja kierrätyksestä saat paikallisilta jätehuollon viranomaisilta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. 4

7 7 / / FI KÄYTTÖOHJEET 5 KÄYTTÖ Liesituulettimen alla liekittäminen on kielletty. Ilmanvaihto on järjestettävä siten, että huoneeseen tulee riittävästi ilmaa silloin, kun liesituuletinta käytetään samanaikaisesti muita polttoenergiaa käyttävien laitteiden kanssa, esim. takka, kaasuliedet, kaasu-/puukamiinat, puu-/öljypannut yms. Ennen kuin tuote annetaan henkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden tai lasten käyttöön, heille on selitettävä, kuinka tuotetta käytetään. 0 0 Valaisimen kytkin, kuva 5. 5 Tehonsäädön kytkin, kuva 5. Perusilmanvaihto 2-5 Moottorin tehonsäätö Käynnistä liesituuletin mieluiten jo ennen ruoanvalmistuksen aloittamista käryn leviämisen estämiseksi. Sovita moottorin teho ruoanvalmistustavan mukaan. Jätä tuuletin perusilmanvaihdolle joksikin aikaa vielä ruoanvalmistuksen päätyttyä. Tarpeen mukaan hyödynnä liesituuletinta myös uunin ja astianpesukoneen käytön yhteydessä HUOLTO J KUNNOSSPITO Puhdistus Tulipalon leviämisriski kasvaa, mikäli liesituuletinta ei puhdisteta säännöllisin väliajoin. HUOM! Moottoria ei saa kastella eikä pestä märällä! 6 - Rasvasuodatin tulee normaalikäytössä pestä vähintään joka toinen viikko - Tuulettimen siipipyörä, sivusäleiköt sekä tuulettimen sisäpuoli tulee puhdistaa vähintään kahdesti vuodessa Rasvasuodatin, tuulettimen siipipyörä ja sivusäleiköt voidaan pestä astianpesukoneessa. Vaihtoehtoisesti osia voi liottaa ja pestä lämpimällä vedellä ja käsiastianpesuaineella. Muita tuulettimen osia voi pyyhkiä kostealla liinalla ja käsiastianpesuaineella. Suojaa puhdistuksen aikana moottori ja liitososat kosteudelta. 7 Irrota rasvasuodatin vetämällä pyöreiden reikien kohdalta suoraan alaspäin, kuva 6. Painamalla lankapuristinta saat suodatinosan irti kehyksestä, kuva 6. Moottorin voi irrottaa avaamalla ensin moottorin sivulla oleva sähköliitäntä, kuva 7. Käännä sulkusalpaa, kuva 7, joka lukitsee moottorin. Vedä moottoria ulospäin, kunnes se vapautuu salvasta, ja sen jälkeen alaspäin.

8 8 / / Sivusäleiköt saa irti nostamalla lukitusreunusta ruuvimeisselillä ja kääntämällä säleikköä nuolen suuntaa, kuva 8. Siipipyörä irtoaa painamalla pyörän keskellä olevia muovitappeja yhteen ulosvedettäessä, kuva 9. LOCK O P E N FREE 8 senna osat puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista että osat lukittuvat paikalleen ja että sähköliitäntä ja moottori ovat kunnolla kiinni. Mikäli rasvasuodatin ei pysy paikoillaan, tarkista että lankapuristin on sijoitettu keskelle suodatinta, kuva 0. Halogeenilamppujen vaihto, kuva. HUOM! Palovammavaara. Sammuta virta lampusta sen vaihdon ajaksi! 9 Lampun lasi irrotetaan vetämällä metallirengasta suoraan alaspäin, kuva. Lamppuun pääsee nyt käsiksi sen vaihtamiseksi. (Halogeenilamppu 2 V 20 W, kanta G4). Vältä koskettamasta suoraan lamppua. Vianetsintä ja huolto Tarkista, että sähköliitännät ovat oikein ja että sulake on ehjä. Kokeile valaistusta sekä kaikkia nopeuksia, jotta voit todeta, mikä osa ei toimi. Soita Honkoliini Professional, tel Huoltohenkilökunta voi auttaa sinua vian korjaamisessa tai ohjata sinut lähimpään, hyvää ja nopeaa palvelua tarjoavaan huoltopisteeseen Tuote täyttää voimassaolevat määräykset sähkölaitteista 0 = = > 200º C

9 9 / / Kjøkkenventilator F620 N INSTLLTION Kjøkkenventilator F620 er beregnet på montering i overskap eller designhette. Ventilatoren er utstyrt med Easy-Clean motorpakke, halogenpærer og metalltrådsfilter. Kjøkkenvifte F620 har fire hastigheter og tidsstyrt ventilasjonsstilling. Installasjon, pleie, vedlikehold osv. fremgår av denne bruksanvisningen Ø60 Ø50 Tekniske data Mål: se fig. Elektrisk tilkopling: 230 V ~ med jordet. elysning: Halogenpære 2 V, 20 W, med sokkel G4 INSTLLSJON Monteringsdetaljer, tettsluttende spjeld, stuss Ø 25 mm, skruer m.m. leveres plassert med ventilatoren ,5 8, , /650 vløp for av utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Utblåsningsluften må ikke ledes inn i røykkanal som brukes som avløp for røykgasser fra f.eks. gass-, oljeeller vedovn. Montering av ventilatoren vstanden mellom komfyren og ventilatoren må være minst 45 cm. Med gasskomfyr økes avstanden til 65 cm. Dersom produsenten av gasskomfyren anbefaler at ventilatoren monteres høyere, må det tas hensyn til dette. Ventilatoren monteres i overskap eller designhette. Innbygningsmålet for ventilatoren er 450 x 287 mm for 49 cm ventilator, alternativt 620 x 287 mm for 66 mm ventilator. C D C D 49 cm , cm , Ventilatoren skrus fast med 4 skruer, fig 2.

10 0 / / Sett på plass og teip fast nedslagsbeskyttelsen, fig 3. Tilkobling til avtrekkskanal. Koble til kjøkkenventilatoren med rør eller slange Ø 60 mm. ruk en reduksjonshylsekobling hvis koblingen er Ø 25. Reduksjonshylsekoblingen teipes fast til nedslagsbeskyttelsen. MERK! Ved montering med ventilasjonsslange, må denne monteres utstrukket nærmest tilkoplingen, fig 4. Elektrisk installasjon Kjøkkenventilatoren leveres med påmontert strømkabel utstyrt med støpsel for jordet strømkontakt. Strømkontakten må være tilgjengelig etter installasjonen. nnen type tilkopling eller bytte av strømkabel må utføres av godkjent elektriker. 3 Emballasje- og produktgjenvinning Emballasjen skal leveres til nærmeste miljøstasjon for gjenvinning. Symbolet angir at produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres inn på oppsamlingsplass for gjenvinning av elektro- og elektronikkomponenter. Ved å sørge for at produktet håndteres på riktig måte, bidrar du til å forebygge eventuelle negative miljø- og helsebelastninger som kan oppstå dersom produktet kasseres som vanlig avfall. For ytterligere opplysninger om gjenvinning bør du kontakte lokale myndigheter, lokal renovasjonsetat eller butikken der du kjøpte varen. 4

11 / / N RUKSNVISNING 5 RUK Det er ikke tillatt å flambere under ventilatoren. Tilstrekkelig luftmengde må tilføres rommet når kjøkkenventilatoren brukes samtidig med produkter som benytter annet enn elektrisk energi, f.eks. gasskomfyr, gassovn, oljekamin eller vedovn. Før produktet anvendes av personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk evne, eller av barn, må de informeres om hvordan produktet er ment å bli benyttet. 0 0 ryter for belysning, fig 5. ryter for viftemotor, fig 5. Ventilasjonsstilling 2-5 Hastighet for viftemotor For å hindre spredning av os i rommet, start gjerne ventilatoren før matlagingen begynner. Velg viftehastighet avhengig av typen matlaging. La gjerne ventilatoren stå på i ventilasjonsstilling en stund etter matlagingen. Ventilasjonsstillingen kan utnyttes også mens stekeovnen er i bruk, eller etter maskinoppvask. Rengjøring Faren for brannspredning øker dersom ventilatoren ikke rengjøres så ofte som anbefalt. MERK! Motorpakken må ikke vaskes i kum eller oppvaskmaskin, i det hele tatt ikke utsettes for fuktighet! - Filteret skal rengjøres minst annenhver uke ved normal bruk. - Viftehjul, sidegitter og innsiden av viften må rengjøres minst to ganger i året. Filter, viftehjul og sidegitter vaskes i oppvaskmaskin. lternativt kan disse delene bløtlegges i varmt vann med oppvaskmiddel. De øvrige delene av ventilatoren avtørkes med klut fuktet med vann og oppvaskmiddel. Se til at motoren og kontaktdeler ikke utsettes for fuktighet. Filterkassetten løsnes ved å dra den rett ned ved hjelp av de runde hullene i filterplaten, fig 6. Ved bløtlegging, ta filteret fra hverandre og fjern filterduken ved å klemme sammen trådbøylen, fig Motorpakken demonteres ved først å løsne elkontakten på siden av motorenheten, Fig.7. Vri sperrehakene, Fig. 7, som låser fast motorpakken. Dra enheten utover, slik att den frigjøres fra styrehaken, og derefter nedover.

12 FREE 2 / / Sidegitteret løsnes ved å løfte opp stopphaken med en skrutrekker og vri gitteret i pilens retning, fig 8. Viftehjulet løsnes ved å klemme sammen plasttappene i sentrum av hjulet samtidig som hjulet trekkes ut, fig 9. LOCK O P E N 8 Etter rengjøring og tørking settes delene sammen i omvendt rekkefølge. Kontroller at delene snepper på plass og at motorpakken og strømstøpslet sitter godt fast. Hvis filterduken er blitt tatt løs, kontroller at trådbøylen blir plassert i sentrum av filteret, fig 0. ytte halogenpærer, figur. OS! Fare for brannskader. Når du skal skifte pære, må du kople fra strømmen til belysningen. Løsne lampeglasset ved å dra metallringen rett ned, figur. Nå kan du komme til pæren og bytte den. (Halogenpære 2 V 20 W, sokkel G4.) Unngå direkte kontakt med pæren. Feilsøking og service Kontroller at den elektriske tilkoplingen er korrekt og at sikringen er hel. Prøv belysningen og alle hastigheter for å konstatere hva som ikke fungerer. Ring Nimanor S, Moss, tel De kan hjelpe til med å reparere feilen eller gi anvisninger til nærmeste servicefirma for rask og bra service. I.H.T. norsk kjopslov. 9 0 = = > 200º C

1 / 16 1 SPISLÄKT 760 OPAL S INSTALLATION Spisfläkt 760 OPAL är tillverkad för montering på vägg. läkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Spisfläkten har fyra

Lisätiedot

Liesikupu IV-8509 Savo Spiskåpa IV 8509 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...7 SV...9 Installation...9 Användning... 13

Liesikupu IV-8509 Savo Spiskåpa IV 8509 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...7 SV...9 Installation...9 Användning... 13 Liesikupu IV-8509 Savo Spiskåpa IV 8509 Savo FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...7 SV...9 Installation...9 Användning... 13 125669/2013-05-07 (2680) ASENNUS Liesikupu IV-85-liesikupu on tarkoitettu vapaasti

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

Liesikupu 782 16 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...7

Liesikupu 782 16 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...7 Liesikupu 782 16 Stil Vitrum FI...3 Asennus...3 Käyttö...7 125660/15.5.2013 (2741) ASENNUS Liesikupu 782-16 Stil Vitrum on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Liesikuvussa on muuntaja keskustuulettimen

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 17 Liesituuletin 392-17 FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING AC-9000/AC-12000 N O Takk for at du har valgt denne nyskapende Wilfa

Lisätiedot

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN Bruksanvisning OPPVASKMASKIN NO SE FIN Norsk, 1 Svenska, 13 Suomi, 25 Innholdsfortegnelse Installasjon, 2-3 Plassering og nivellering Hydraulisk og elektrisk tilkobling Advarsler for første gangs vask

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

QRT4650W QRT4650K QRT4650X

QRT4650W QRT4650K QRT4650X QRT4650W QRT4650K QRT4650X Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101 Perkolator Perkolatortrakter Perkolaattori Art. No 34-6410 Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9 Ver. 201101 2 Perkolator 6-koppar Artikelnummer: 34-6410 SVENSKA Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR Käyttöohjeet Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR TAKUU Kiitos, että olet valinnut lämpöpumpulla varustetun siirreltävän ilmastointilaitteen. Käyttöohje sisältää

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Up to 1.5 L ready ice cream Timer > 30 minutes Recipe included 2 inner bowls included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning

Lisätiedot

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn MT 3060 (09.03) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen uunin käyttöönottoa 3 Asennus 4 Sähköliitäntä 4 Cylinda IB 12.14 6 Cylinda IB 12.08 / IB 12.18 7 Puhdistus

Lisätiedot

TsFondues nordique 04-08 22/04/08 9:23 Page 1. fondue

TsFondues nordique 04-08 22/04/08 9:23 Page 1. fondue TsFondues nordique 04-08 22/04/08 9:23 Page 1 fondue TsFondues nordique 04-08 22/04/08 9:23 Page 2 A B C Super Fondue Multi Fondues Fondue Thermo Protect D E F Fondue Ovation G H J TsFondues nordique 04-08

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot