Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 / / S Spisfläkt F620 INSTLLTION Spisfläkt F620 är avsedd för montering i överskåp eller designkupa. Fläkten är utrustad med Easy Clean motorpaket och har 4 hastigheter och ventilationsläge. Fläkten har halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation, skötsel, underhåll mm. framgår av denna anvisning. Tekniska uppgifter Mått: se fig. Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord. elysning: Halogenlampa 2V 20W, sockel G Ø60 Ø50 INSTLLTION Monteringsdetaljer, tätslutande spjäll, skruvar mm levereras med fläkten. vledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. (overket). Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från tex gas/braskaminer, ved/oljepannor etc. Montering av fläkten vståndet mellan spis och fläkt måste vara minst 45 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta ,5 8, C D 05, C D 49 cm , cm , /650 Fläkten monteras i överskåp eller designkupa. Inbyggnadsmåttet för fläkten är 450x287 mm för 49 cm fläkt, alternativt 620x287 mm för 66 cm fläkt. Fläkten skruvas fast med 4 st skruvar, fig 2. 2

2 2 / / Sätt dit och tejpa fast kallrasskyddet, fig 3. nslutning till frånluftkanal. nslut spisfläkten med rör eller slang Ø60 mm. Är anslutningen Ø25 mm måste reduceringsstos användas. Reduceringsstosen tejpas fast på kallrasskyddet. OS! Vid montering med anslutningsslang, måste slangen monteras sträckt närmast anslutningen, fig 4. Elektrisk installation Spisfläkten levereras med sladd och jordad stickpropp för anslutning till jordat vägguttag. Vägguttaget ska vara åtkomligt efter installation. nnan typ av anslutning eller utbyte av sladdställ ska utföras av behörig fackman. 3 Emballage- och produktåtervinning Emballaget ska lämnas in på närmaste miljöstation för återvinning. Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 4

3 3 / 2 S RUKSNVISNING / NVÄNDNING tt flambera under spisfläkten är inte tilllåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten används samtidigt med produkter som använder annan energi, än el-energi tex gasspis, gas/braskaminer, ved/oljepannor etc. Innan produkten används av personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de informeras om hur produkten är avsedd att användas. 0 0 Vred för belysning, fig 5. Vred för fläktmotor, fig 5. Ventilationsläge 2-5 Hastighet på fläktmotor Starta gärna fläkten innan matlagning, för att hindra att os sprids i rummet. npassa fläktens hastighet till typ av matlagning. Låt gärna fläkten arbeta i ventilationsläge en stund efter matlagning. Vid behov, utnyttja ventilationsläget även när ugnen används, eller efter maskindiskning. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rengöring Risken för brandspridning ökar om spisfläkten inte rengörs så ofta som anges. OS! Motorpaketet får ej diskas eller utsättas för väta! - Filter ska rengöras minst varannan vecka vid normal användning. - Fläkthjul, sidogaller samt insidan av fläkten ska rengöras minst två gånger per år. Filter, fläkthjul och sidogaller diskas i diskmaskin. Delarna kan alternativt blötläggas i varmt vatten och diskmedel. Övriga delar av fläkten torkas av med fuktad trasa och diskmedel. Skydda motor och kontaktdelar från väta. Lossa filterkassetten genom att med hjälp av de runda hålen i filterplåten dra kassetten rakt ned, fig 6. Vid blötläggning, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att klämma ihop trådbygeln, fig Motorpaketet demonteras genom att först lossa elkontakten på sidan om motorenheten, fig 7. Vrid spärrhakarna, fig 7, som låser fast motorpaketet. Dra enheten utåt, så att den frigörs från stiften, och sedan nedåt.

4 4 / / Sidogallren lossas genom att lyfta upp stoppklacken med en skruvmejsel och vrida gallret i pilens riktning, fig 8. Fläkthjulen lossas genom att pressa ihop plasttapparna i hjulens centrum när man drar hjulen utåt, fig 9. Sätt ihop delarna efter renöring och torkning i omvänd ordning. Konrollera att delarna snäpper fast och att elkontakt och motorpaket sitter fast ordentlig. Om filterduken lossats, se till att trådbygeln placeras i ett centrerat läge på filtret, fig 0. LOCK O P E N FREE 8 yte av halogenlampor, fig. OS! Risk för brännskador. ryt strömmen till belysning vid lampbyte! Lampglaset lossas genom att dra metallringen rakt ned, fig. Lampan är nu åtkomlig för byte. (Halogenlampa 2V 20W, sockel G 4). Undvik direkt kontakt med lampan. Felsökning och service Kontrollera att elektrisk anslutning är korrekt och att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter för att konstatera vad som inte fungerar. Ring FRNKE Futurums serviceavdelning De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och bra service. Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser 9 0 = = > 200º C

5 5 / / FI Liesituuletin 620 SENNUS Liesituuletin Lapetek stra on tarkoitettu asennettavaksi yläkaappiin tai erilliseen kupuun. Liesituuletin on varustettu Easy CleanTM -moottorilla, halogeenivaloilla ja rasvasuodattimella. Moottorilla on 4 eri nopeutta sekä perusilmanvaihtotoiminto. Tuulettimen asennus, käyttö ja kunnossapito käyvät ilmi tästä ohjeesta. Tekniset tiedot Mitat: kts. kuva Sähköliitäntä: 230 V ~ suojamaadoituksella Valaistus: Halogeenivalo 2 V 20 W, kanta G Ø60 Ø50 SENNUS sennuksessa tarvittavat osat, ruuvit, takaiskuventtiili yms. toimitetaan liesituulettimen yhteydessä. Poistoilman ulosjohtamisessa on noudatettava viranomaisten määräyksiä. Liesituuletinta ei saa liittää sellaiseen savuhormiin, jota käytetään myös savukaasujen poistoon esim. kaasu-/puukamiinoista, puu-/öljypannuista jne. Liesituulettimen asennus Liesituulettimen ja sähkölieden välisen etäisyyden tulee olla vähintään 45 cm. Kaasuliettä käytettäessä vähintään 65 cm. Mikäli kaasulieden valmistaja suosittelee suurempaa asennuskorkeutta, on sitä käytettävä. Liesituuletin asennetaan yläkaappiin tai erilliseen kupuun. sennusaukon mitat ovat 49 cm leveässä mallissa 450 x 287 mm ja 66 cm leveässä mallissa 620 x 287 mm. Tuuletin kiinnitetään 4 ruuvilla, kuva ,5 8, C D 05, C D 49 cm , cm , /650 2

6 6 / / senna ja kiinnitä sulkuläppä, kuva 3. Poistoilmakanavaliitäntä. Yhdistä liesituuletin putkella tai letkulla, Ø60 mm. Jos liitäntä on Ø25 mm, on käytettävä pienennysmuhvia. Kiinnitä supistusmuhvi tiukasti sulkuläppään. HUOM! Hormiputken tulee asennettaessa tulla suoraan hormiliitäntään, kuva 4. Sähköliitäntä Liesituuletin toimitetaan suojamaadoitetulla pistotulpalla varustetulla liitäntäjohdolla, joka kytketään suojamaadoitettuun pistorasiaan. Pistorasiaan tulee päästä käsiksi myös asennuksen jälkeen. Liitäntää ja pistorasian sijaintia saa muuttaa vain valtuutettu sähköasentaja. Pakkauksen ja tuotteen kierrätys Pakkausjätteet on toimitettava lähimmälle kierrätysasemalle jätteenkäsittelyä varten. 3 Tämä merkki kertoo, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaosia käsittelevälle kierrätysasemalle. Varmistamalla tuotteen asianmukaisen käsittelyn autat ehkäisemään negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita saattaa syntyä, mikäli tuote hävitetään normaalin kotitalousjätteen joukossa. Lisätietoja kierrätyksestä saat paikallisilta jätehuollon viranomaisilta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. 4

7 7 / / FI KÄYTTÖOHJEET 5 KÄYTTÖ Liesituulettimen alla liekittäminen on kielletty. Ilmanvaihto on järjestettävä siten, että huoneeseen tulee riittävästi ilmaa silloin, kun liesituuletinta käytetään samanaikaisesti muita polttoenergiaa käyttävien laitteiden kanssa, esim. takka, kaasuliedet, kaasu-/puukamiinat, puu-/öljypannut yms. Ennen kuin tuote annetaan henkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden tai lasten käyttöön, heille on selitettävä, kuinka tuotetta käytetään. 0 0 Valaisimen kytkin, kuva 5. 5 Tehonsäädön kytkin, kuva 5. Perusilmanvaihto 2-5 Moottorin tehonsäätö Käynnistä liesituuletin mieluiten jo ennen ruoanvalmistuksen aloittamista käryn leviämisen estämiseksi. Sovita moottorin teho ruoanvalmistustavan mukaan. Jätä tuuletin perusilmanvaihdolle joksikin aikaa vielä ruoanvalmistuksen päätyttyä. Tarpeen mukaan hyödynnä liesituuletinta myös uunin ja astianpesukoneen käytön yhteydessä HUOLTO J KUNNOSSPITO Puhdistus Tulipalon leviämisriski kasvaa, mikäli liesituuletinta ei puhdisteta säännöllisin väliajoin. HUOM! Moottoria ei saa kastella eikä pestä märällä! 6 - Rasvasuodatin tulee normaalikäytössä pestä vähintään joka toinen viikko - Tuulettimen siipipyörä, sivusäleiköt sekä tuulettimen sisäpuoli tulee puhdistaa vähintään kahdesti vuodessa Rasvasuodatin, tuulettimen siipipyörä ja sivusäleiköt voidaan pestä astianpesukoneessa. Vaihtoehtoisesti osia voi liottaa ja pestä lämpimällä vedellä ja käsiastianpesuaineella. Muita tuulettimen osia voi pyyhkiä kostealla liinalla ja käsiastianpesuaineella. Suojaa puhdistuksen aikana moottori ja liitososat kosteudelta. 7 Irrota rasvasuodatin vetämällä pyöreiden reikien kohdalta suoraan alaspäin, kuva 6. Painamalla lankapuristinta saat suodatinosan irti kehyksestä, kuva 6. Moottorin voi irrottaa avaamalla ensin moottorin sivulla oleva sähköliitäntä, kuva 7. Käännä sulkusalpaa, kuva 7, joka lukitsee moottorin. Vedä moottoria ulospäin, kunnes se vapautuu salvasta, ja sen jälkeen alaspäin.

8 8 / / Sivusäleiköt saa irti nostamalla lukitusreunusta ruuvimeisselillä ja kääntämällä säleikköä nuolen suuntaa, kuva 8. Siipipyörä irtoaa painamalla pyörän keskellä olevia muovitappeja yhteen ulosvedettäessä, kuva 9. LOCK O P E N FREE 8 senna osat puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista että osat lukittuvat paikalleen ja että sähköliitäntä ja moottori ovat kunnolla kiinni. Mikäli rasvasuodatin ei pysy paikoillaan, tarkista että lankapuristin on sijoitettu keskelle suodatinta, kuva 0. Halogeenilamppujen vaihto, kuva. HUOM! Palovammavaara. Sammuta virta lampusta sen vaihdon ajaksi! 9 Lampun lasi irrotetaan vetämällä metallirengasta suoraan alaspäin, kuva. Lamppuun pääsee nyt käsiksi sen vaihtamiseksi. (Halogeenilamppu 2 V 20 W, kanta G4). Vältä koskettamasta suoraan lamppua. Vianetsintä ja huolto Tarkista, että sähköliitännät ovat oikein ja että sulake on ehjä. Kokeile valaistusta sekä kaikkia nopeuksia, jotta voit todeta, mikä osa ei toimi. Soita Honkoliini Professional, tel Huoltohenkilökunta voi auttaa sinua vian korjaamisessa tai ohjata sinut lähimpään, hyvää ja nopeaa palvelua tarjoavaan huoltopisteeseen Tuote täyttää voimassaolevat määräykset sähkölaitteista 0 = = > 200º C

9 9 / / Kjøkkenventilator F620 N INSTLLTION Kjøkkenventilator F620 er beregnet på montering i overskap eller designhette. Ventilatoren er utstyrt med Easy-Clean motorpakke, halogenpærer og metalltrådsfilter. Kjøkkenvifte F620 har fire hastigheter og tidsstyrt ventilasjonsstilling. Installasjon, pleie, vedlikehold osv. fremgår av denne bruksanvisningen Ø60 Ø50 Tekniske data Mål: se fig. Elektrisk tilkopling: 230 V ~ med jordet. elysning: Halogenpære 2 V, 20 W, med sokkel G4 INSTLLSJON Monteringsdetaljer, tettsluttende spjeld, stuss Ø 25 mm, skruer m.m. leveres plassert med ventilatoren ,5 8, , /650 vløp for av utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Utblåsningsluften må ikke ledes inn i røykkanal som brukes som avløp for røykgasser fra f.eks. gass-, oljeeller vedovn. Montering av ventilatoren vstanden mellom komfyren og ventilatoren må være minst 45 cm. Med gasskomfyr økes avstanden til 65 cm. Dersom produsenten av gasskomfyren anbefaler at ventilatoren monteres høyere, må det tas hensyn til dette. Ventilatoren monteres i overskap eller designhette. Innbygningsmålet for ventilatoren er 450 x 287 mm for 49 cm ventilator, alternativt 620 x 287 mm for 66 mm ventilator. C D C D 49 cm , cm , Ventilatoren skrus fast med 4 skruer, fig 2.

10 0 / / Sett på plass og teip fast nedslagsbeskyttelsen, fig 3. Tilkobling til avtrekkskanal. Koble til kjøkkenventilatoren med rør eller slange Ø 60 mm. ruk en reduksjonshylsekobling hvis koblingen er Ø 25. Reduksjonshylsekoblingen teipes fast til nedslagsbeskyttelsen. MERK! Ved montering med ventilasjonsslange, må denne monteres utstrukket nærmest tilkoplingen, fig 4. Elektrisk installasjon Kjøkkenventilatoren leveres med påmontert strømkabel utstyrt med støpsel for jordet strømkontakt. Strømkontakten må være tilgjengelig etter installasjonen. nnen type tilkopling eller bytte av strømkabel må utføres av godkjent elektriker. 3 Emballasje- og produktgjenvinning Emballasjen skal leveres til nærmeste miljøstasjon for gjenvinning. Symbolet angir at produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres inn på oppsamlingsplass for gjenvinning av elektro- og elektronikkomponenter. Ved å sørge for at produktet håndteres på riktig måte, bidrar du til å forebygge eventuelle negative miljø- og helsebelastninger som kan oppstå dersom produktet kasseres som vanlig avfall. For ytterligere opplysninger om gjenvinning bør du kontakte lokale myndigheter, lokal renovasjonsetat eller butikken der du kjøpte varen. 4

11 / / N RUKSNVISNING 5 RUK Det er ikke tillatt å flambere under ventilatoren. Tilstrekkelig luftmengde må tilføres rommet når kjøkkenventilatoren brukes samtidig med produkter som benytter annet enn elektrisk energi, f.eks. gasskomfyr, gassovn, oljekamin eller vedovn. Før produktet anvendes av personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk evne, eller av barn, må de informeres om hvordan produktet er ment å bli benyttet. 0 0 ryter for belysning, fig 5. ryter for viftemotor, fig 5. Ventilasjonsstilling 2-5 Hastighet for viftemotor For å hindre spredning av os i rommet, start gjerne ventilatoren før matlagingen begynner. Velg viftehastighet avhengig av typen matlaging. La gjerne ventilatoren stå på i ventilasjonsstilling en stund etter matlagingen. Ventilasjonsstillingen kan utnyttes også mens stekeovnen er i bruk, eller etter maskinoppvask. Rengjøring Faren for brannspredning øker dersom ventilatoren ikke rengjøres så ofte som anbefalt. MERK! Motorpakken må ikke vaskes i kum eller oppvaskmaskin, i det hele tatt ikke utsettes for fuktighet! - Filteret skal rengjøres minst annenhver uke ved normal bruk. - Viftehjul, sidegitter og innsiden av viften må rengjøres minst to ganger i året. Filter, viftehjul og sidegitter vaskes i oppvaskmaskin. lternativt kan disse delene bløtlegges i varmt vann med oppvaskmiddel. De øvrige delene av ventilatoren avtørkes med klut fuktet med vann og oppvaskmiddel. Se til at motoren og kontaktdeler ikke utsettes for fuktighet. Filterkassetten løsnes ved å dra den rett ned ved hjelp av de runde hullene i filterplaten, fig 6. Ved bløtlegging, ta filteret fra hverandre og fjern filterduken ved å klemme sammen trådbøylen, fig Motorpakken demonteres ved først å løsne elkontakten på siden av motorenheten, Fig.7. Vri sperrehakene, Fig. 7, som låser fast motorpakken. Dra enheten utover, slik att den frigjøres fra styrehaken, og derefter nedover.

12 FREE 2 / / Sidegitteret løsnes ved å løfte opp stopphaken med en skrutrekker og vri gitteret i pilens retning, fig 8. Viftehjulet løsnes ved å klemme sammen plasttappene i sentrum av hjulet samtidig som hjulet trekkes ut, fig 9. LOCK O P E N 8 Etter rengjøring og tørking settes delene sammen i omvendt rekkefølge. Kontroller at delene snepper på plass og at motorpakken og strømstøpslet sitter godt fast. Hvis filterduken er blitt tatt løs, kontroller at trådbøylen blir plassert i sentrum av filteret, fig 0. ytte halogenpærer, figur. OS! Fare for brannskader. Når du skal skifte pære, må du kople fra strømmen til belysningen. Løsne lampeglasset ved å dra metallringen rett ned, figur. Nå kan du komme til pæren og bytte den. (Halogenpære 2 V 20 W, sokkel G4.) Unngå direkte kontakt med pæren. Feilsøking og service Kontroller at den elektriske tilkoplingen er korrekt og at sikringen er hel. Prøv belysningen og alle hastigheter for å konstatere hva som ikke fungerer. Ring Nimanor S, Moss, tel De kan hjelpe til med å reparere feilen eller gi anvisninger til nærmeste servicefirma for rask og bra service. I.H.T. norsk kjopslov. 9 0 = = > 200º C

1 / 8 Liesituuletin Stratos SF SENNUS Lapetek-liesituuletin Stratos on tarkoitettu asennettavaksi upotettuna yläkaappiin tai sen alle. Tuuletin on varustettu Easy Clean -moottoripaketilla, halogeenivaloilla

Lisätiedot

Bruksanvisning.

Bruksanvisning. ruksanvisning Sunda www.cylinda.se 2 / 8 S INSTLLTION Cylinda Sunda spisfläkt är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och

Lisätiedot

Bruksanvisning. www.cylinda.se

Bruksanvisning. www.cylinda.se 124348 / 0802 ruksanvisning Lind www.cylinda.se 2/12 124348 / 0802 S INSTLLTION Spisfläkt LIND är tillverkad för montering på vägg. Kupan har Easy lean motorpaket, med 3 hastigheter, halogenlampor och

Lisätiedot

/8 Spisfläkt DHU SFSK Ø5 80 40 476 / 000 S INSTALLATION 50 9,5 6 498, 598, 698 0 4 Bosch Spisfläkt DHU är avsedd för montering under eller infälld i överskåp. Fläkten är utrustad med -stegs hastighetsreglering,

Lisätiedot

2 / 2 S RUKSNVISNING / NVÄNDNING tt flambera under spisfläkten är inte tilllåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spis

2 / 2 S RUKSNVISNING / NVÄNDNING tt flambera under spisfläkten är inte tilllåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spis / 2 24589 / 200927 S Spisfläkt F620 INSTLLTION Spisfläkt F620 är avsedd för montering i överskåp eller designkupa. Fläkten är utrustad med Easy Clean motorpaket och har 4 hastigheter och ventilationsläge.

Lisätiedot

/2 LIESIKUPU LASSI -i (944x3) 239/07 FI ASENNUS SELOSTUS Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Lapetek lassic -i -liesikupu on suunniteltu seinälle asennettavaksi. Kuvussa on ajastinohjattu hormipelti,

Lisätiedot

Bruksanvisning. www.cylinda.se

Bruksanvisning. www.cylinda.se 123607 / 0809 ruksanvisning Dragö www.cylinda.se 2 / 12 S NSTLLTON Spisfläkt Dragö i rostfritt stål är tillverkad för frihängande montering. Fläkten har Easy Clean motorpaket, med 3 hastigheter, halogenlampor

Lisätiedot

FK 80 Kerrostalokupu FK 80

FK 80 Kerrostalokupu FK 80 FK 80 Kerrostalokupu FK 80 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Användning... 6 Service och garanti... 7 FI Käyttöohje Turvallisuusmääräykset... 8 Asennus... 9 Käyttö... 11 Huolto

Lisätiedot

1 / 8 124079/0710 1 LIESIKUPU AMMA-X2 FI ASENNUS amma X2-sarjan liesikupu on suunniteltu seinälle asennettavaksi. Liesikupu sisältää muuntajan, joka ohjaa huippuimuria ja mahdollistaa tuuletuksen kosteista

Lisätiedot

2 / 8 FI 4 Sulkuläppäyksikön asennus, kuva 4. Irrota metallirasvasuodattimet ennen asennusta, katso kuva 9. Aseta kupu ja sulkuläppäyksikkö makuulle t

2 / 8 FI 4 Sulkuläppäyksikön asennus, kuva 4. Irrota metallirasvasuodattimet ennen asennusta, katso kuva 9. Aseta kupu ja sulkuläppäyksikkö makuulle t 1/ 8 1 LIESIKUPU AMMA-X3 FI ASENNUS amma X3-sarjan liesikupu on suunniteltu seinälle asennettavaksi. Liesikuvussa on moottorikäyttöinen sulkuläppä, halogeenivalot ja metallirasvasuodattimet. Asennus-,

Lisätiedot

Brasserie E Bistro E Fondue E

Brasserie E Bistro E Fondue E Art no: 125988 Fun: 991.0358.716 Brasserie E Bistro E Fondue E 94248-06 2015-09 Bruker-/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje Bruker-/Monteringsveiledning 3-13 Monterings-/bruksanvisning

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Liesikupu CHV-86 Savo Spiskåpa CHV-86 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohje...6 SV...8 Installation...8 Användning... 11

Liesikupu CHV-86 Savo Spiskåpa CHV-86 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohje...6 SV...8 Installation...8 Användning... 11 Liesikupu CHV-86 Savo Spiskåpa CHV-86 Savo FI...3 Asennus...3 Käyttöohje...6 SV...8 Installation...8 Användning... 11 125604/2013-05-08 (2696) ASENNUS Liesikupu CHV-86 on tarkoitettu seinään asennettavaksi.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Spiskåpa CV-85 Liesikupu CV-85

Spiskåpa CV-85 Liesikupu CV-85 Spiskåpa CV-85 Liesikupu CV-85 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 8 Service och garanti... 9 FI Käyttöohje Turvallisuusmääräykset...

Lisätiedot

Liesikupu CHV-84 Savo Spiskåpa CHV-84 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohje...6 SV...8 Installation...8 Användning... 11

Liesikupu CHV-84 Savo Spiskåpa CHV-84 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohje...6 SV...8 Installation...8 Användning... 11 Liesikupu CHV-84 Savo Spiskåpa CHV-84 Savo FI...3 Asennus...3 Käyttöohje...6 SV...8 Installation...8 Användning... 11 125603/2013-05-07 (2678) ASENNUS Liesikupu CHV-84 on tarkoitettu seinään asennettavaksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06 I-45 KÄYTTÖOHJEET I-4509-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6009-S 2016 / 06

CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6009-S 2016 / 06 CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6006-S CH-6009-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05 CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4105-S CH-4106-S 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Bruksanvisning.

Bruksanvisning. 124347 / 0802 Bruksanvisning Klara www.cylinda.se 2 / 8 124347 / 0802 S INSTALLATION Spisfläkt KLARA är tillverkad för montering på vägg. Kupan har Easy Clean motorpaket, med 5 hastigheter, halogenlampor

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET F-1106-S F-1105-S 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET F-1106-S F-1105-S 2016 / 06 F-11 KÄYTTÖOHJEET F-1105-W F-1106-W F-1105-S F-1106-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 07

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 07 P-23 KÄYTTÖOHJEET P-2306-S 2016 / 07 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

Spiskåpa CHV-84 Liesikupu CHV-84

Spiskåpa CHV-84 Liesikupu CHV-84 Spiskåpa CHV-84 Liesikupu CHV-84 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 FI Käyttöohje Turvallisuusmääräykset...

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Liesituuletin Hi 490 KÄYTTÖOHJE

Liesituuletin Hi 490 KÄYTTÖOHJE Liesituuletin Hi 490 KÄYTTÖOHJE Kuva 1 Kuva 2 2 Kuva 3 Kuva 4 3 Kuva 5 Kuva 6 4 Kuva 7 Kuva 8 5 Kuva 9 Kuva 10 6 Kuva 11 Kuva 12 7 Kuva 13 Kuva 14 8 SUOMI YLEISTÄ Lue huolellisesti seuraavat asennusta,

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen ES

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen Kaba kalustelukot 71 Pyöreä kalustelukko poraussuojalla postilaatikoihin, kaappeihin ym ym. Toimitetaan vakiona ilman telkeä. Sovitettu SS:n telkivalikoimaan mm 8450, 1870 ym. vain poistuu vain lukitussa

Lisätiedot

PVK-26 KÄYTTÖOHJEET PVK-2606-S 2016 / 05

PVK-26 KÄYTTÖOHJEET PVK-2606-S 2016 / 05 PVK-26 KÄYTTÖOHJEET PVK-2605-S PVK-2606-S 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA: VAROITUS:

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA: VAROITUS: TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA SINUN JA TOISTEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ. Ohjekirjassa ja laitteessa on useita tärkeitä turvallisuusviestejä. Lue aina kaikki turvallisuusviestit ja noudata niitä. Tämä

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Liesikupu IHV 8509 Savo Spiskåpa IHV 8509 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...8 SV Installation Användning... 15

Liesikupu IHV 8509 Savo Spiskåpa IHV 8509 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...8 SV Installation Användning... 15 Liesikupu IHV 8509 Savo Spiskåpa IHV 8509 Savo FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...8 SV... 10 Installation... 10 Användning... 15 125671/2013-05-07 (2679) ASENNUS IHV-8509 -liesikupu on tarkoitettu vapaasti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0 käyttöoppaasta

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Johanna Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin SUOMI ENGLISH NORSK SVENSKA Art.no. Model 32-6506 AW-1031B 32-6507 AW-1031B Ver. 201107 Outdoor light Art.no 32-6506 Model AW-1031B 32-6507

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFC9630X http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895164

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFC9630X http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895164 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB42100W EU ENV06

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB42100W EU ENV06 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EOB42100W EU ENV06. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EOB42100W EU ENV06 käyttöoppaasta

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Swegon CASA Classic KTAP

Swegon CASA Classic KTAP 125323 / 20110204 Swegon CASA Classic KTAP Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Asennusohje... 3 Käyttöohje... 4 Huolto-ohje... 4 Tekniset tiedot... 6 HUOM! Manuaalin alkuperäiskieli on suomi. 2 www.swegon.com/casa

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1509960 HAMPTON HANDDUKSTORK KROM 475X750 1509961 HAMPTON HANDDUKSTORK VIT 475X750 Typ-, parti- eller serienummer eller

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Brasserie S Bistro S Tradition S

Brasserie S Bistro S Tradition S Art. no: 126004 Fun: 991.0358.783 Brasserie S Bistro S Tradition S 94250-14 2017-02 Bruker-/Monteringsveiledning Bruker-/Monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje Bruker-/Monteringsveiledning 3-13 Monterings-/Bruksanvisning

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Sigma PNC 390160. Asennus- ja käyttöohjeet 2 Monterings- och bruksanvisningar 12

Sigma PNC 390160. Asennus- ja käyttöohjeet 2 Monterings- och bruksanvisningar 12 Sigma PNC 390160 Asennus- ja käyttöohjeet 2 Monterings- och bruksanvisningar 12 Arvoisa Asiakas, Onnittelemme sinua Lapetek-liesituulettimen valinnasta. Noudattamalla tätä asennus- ja käyttöohjetta saat

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot