Benchmarking tutkintorakennetyön työkaluna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Benchmarking tutkintorakennetyön työkaluna"

Transkriptio

1 Soili Niinikoski (toim.) Benchmarking tutkintorakennetyön työkaluna KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

2 ISBN (painettu) ISBN (pdf) ISSN Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Kansi: Juha Ilonen Sivujen 11 ja 12 kuvitus: Jukka Savilampi Layout: Pikseri Julkaisupalvelut Tammer-Paino Oy Tampere 2005

3 Esipuhe Korkeakoulujen arviointineuvosto on toimintansa alkuvuosista lähtien tukenut, kannustanut ja markkinoinut benchmarking-menetelmän soveltamista korkeakouluissa. Tämänkin julkaisun kirjoitukset osoittavat, että menetelmä tarjoaa innovatiivisia mahdollisuuksia korkeakoulujen toiminnan laadulliseen kehittämiseen. Kommunikatiivisena ja dialogisena vertailun ja oppimisen metodina se myös sopii korkeakoulujen kulttuuriin. Julkaisun artikkelit ovat tulos Oulun yliopiston Opetuksen kehittämisyksikön yhteistyössä Korkeakoulujen arviointineuvoston kanssa järjestämästä benchmarking-koulutuksesta. Hanke oli avoin kaikille yliopistoille ja projektiin osallistui edustajia kahdestatoista yliopistosta. Koulutuksen perusfilosofiassa muunneltavuus, innovatiivisuus ja muutoshakuisuus olivat näkyvästi esillä. Koulutukseen osallistuneet toteuttivat oman yliopistonsa tutkintorakenteen kehittämiseen liittyvän vertailun yhden tai useamman ulkomaisen yliopiston kanssa. Kuten artikkelit osoittavat, benchmarkingin muunneltavuutta on monin tavoin käytetty hyväksi. Tapausselostukset ovat luonteeltaan käytännöllisiä, eräät henkilökohtaiseenkin sävyyn kirjoitettuja kertomuksia suunnittelusta, prosessin kulusta, kokeiluista, onnistumisista ja erehdyksistä. Tällaisen informaation tuottaminen ja käytännön kokemusten välittäminen on välttämätöntä konkretiaa teoreettisten käsiteanalyysien ja jäsennysten rinnalle. Korkeakoulujen arviointineuvoston puolesta kiitän Oulun yliopiston Opetuksen kehittämisyksikköä hankkeen koordinoinnista ja kirjoittajia kokemustensa jakamisesta laajemmalle lukijakunnalle. Ossi Tuomi pääsihteeri

4 Sisällys Tiivistelmä Johdanto Soili Niinikoski ja Asko Karjalainen, Oulun yliopisto. Benchmarking organisaation tehokkaana muutosvoimana Miksi benchmarking voi olla väline organisaation kehittämiskynnyksen ylittämiseen?. Miten benchmarking motivoi muutokseen?. Benchmarking osana organisaation jatkuvaa laadunarviointia Benchmarking tutkintorakennetyön työkaluna -koulutus Soili Niinikoski, Oulun yliopisto. Koulutuksen rakenne ja tavoitteet. Koulutuksen arviointia.... Case-kuvaukset vertailevista arviointiprojekteista Tampereen ja Eindhovenin yliopistojen tietojenkäsittelytieteiden benchmarking Markku Ihonen, Tampereen yliopisto.. Opetussuunnitelmatyön uudet haasteet.. Tietojenkäsittelytieteen opetussuunnitelmavertailu.. Vierailun antia.. Jatkotyöskentely.. Oppia ikä kaikki Benchmarking apuvälineenä uuden opetussuunnitelman luomisessa Ida Mielityinen, Joensuun yliopisto.. Taustaa.. Vertailun tavoitteet.. BM uuden opetussuunnitelman suunnittelun välineenä.. Verkossa tehtävä vertailu.. Partnerien etsintä.. Täyttyivätkö tavoitteet? Prosessin arviointia Tutkintorakenneuudistusprosessin benchmarkkaus Norjan teknis-luonnontieteellisessä yliopistossa Olli Erikoinen (TTY), Ole Karlsson (ÅA), Katja Mielonen (JY), Katja Pesonen (TTY), Jari Rantamäki (JY) ja Sirpa Suntioinen (KY).. Taustaa.. Matriisien laadinta ja täyttö.. Benchmarkkaus NTNU:ssa.. Jatkotoimet.. Benchmarkkaus-prosessin arviointi Opetussuunnitelmatyön benchmarkkaus tekniikan tutkintojen perusvertailun käynnistäminen Hanna Niiranen ja Tuija Huovila, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.. Hankkeen tavoite ja aikataulu

5 .. Prosessin eteneminen.. Kokemus tehdystä selvitystyöstä.. Miten jatketaan?. Reaaliaikaista Bolognan prosessin etenemisen vertailua yliopistoverkostossa Päivi Aronen, Helsingin yliopisto.. Taustaa.. Vertailun toteutuksesta.. Bologna Laboratory -hankkeen etenemisestä.. Vertailun hyödyntäminen. Parivertailubenchmarking yliopistojen kansainvälisen opetusyhteistyön kumppaneiden valinnassa Esa Hyyryläinen ja Kari Rossi, Vaasan yliopisto.. Projektimme taustoista ja tavoitteista.. Tapausten valinta.. Muuttujien valinta.. Parivertailut.. Matriisin tuottaminen.. Raja-arvon asettaminen.. Kumppaneiden valinta.. Miten tästä eteenpäin?. Planning a new international Master s programme by using qualitative matrices Alexandra Ohls, Svenska Handelshögskolan.. Benchmarking partner.. Benchmarking framework.. Contacting the partner.. Benchmarking meeting.. Results of the benchmarking exercise. Opetussuunnitelmavertailu eurooppalaisten taidekorkeakoulujen kesken Exposing and Revealing Shared Expertise in Art and Design Education Anita Nuutinen, Taideteollinen korkeakoulu.. Koulutuksen kehittämisen tilanne.. Suhtautuminen benchmarkingiin.. Kansainväliset kumppanit ja niiden valinta.. Vertailun suoritustavat.. Benchmarkkausyhteistyö.. Vertailunäkökulmat.. Benchmarkkaustyön jatkosta: Challenge Comparability and Transparency, Not Similarity.. Opetussuunnitelmavertailun teoreettinen taustoitus Lähteet Liitteet : Koulutuksen tarjoama opetussuunnitelmamatriisi : Bologna Laboratory -hankkeen vertailtavia asiakokonaisuuksia : Eurooppalaisten taidekorkeakoulujen opetussuunnitelmien vertailumatriisi : Esimerkkivertailu tutkintojen kompetensseista

6 Tiivistelmä Julkaisun tavoitteena on esitellä Oulun yliopiston Opetuksen kehittämisyksikön yhteistyössä Korkeakoulujen arviointineuvoston kanssa järjestämää Benchmarking tutkintorakennetyön työkaluna -koulutusta sekä sen vaikutuksia. Koulutuskokonaisuus järjestettiin lukuvuonna 2003/2004 Oulussa kolmena seminaaritapaamisena, joiden aikana ja ohella perehdyttiin opetusmateriaaliin ja aiheen kirjallisuuteen. Koulutukseen osallistujat suorittivat myös harjoitustyönään oman yliopiston tutkintorakennetyötä edistävän vertailevan arvioinnin jonkin korkeatasoisen ulkomaisen yliopiston kanssa tai organisoivat yliopistossaan eri yksiköiden avainhenkilöiden kanssa vastaavan vertailuprojektin. Julkaisun ensimmäisessä osassa pohditaan koulutuksen teoreettista viitekehystä tutkintorakennetyön näkökulmasta. Tässä luvussa käsitellään sitä miten benchmarking on organisaation tehokas muutosvoima ja miten benchmarking voi olla osa organisaation jatkuvaa laadunarviointia. Toisessa pääluvussa kerrotaan koulutuksesta ja siitä miten vertailevan arviointimenetelmän voi valjastaa tutkintorakennetyön työkaluksi. Olennaista koulutuksessa on ollut se, miten benchmarkingia voidaan käyttää opetuksen suunnittelun rakenteitten ja sisältöjen apuna. Tässä luvussa nostetaan myös esille osallistujien arviointihankkeitten haasteita ja onnistumista, sekä arvioidaan lyhyesti hankkeitten vaikuttavuutta. Kolmas luku raportoi kurssilaisten koulutuksen aikana tekemiä vertailevia arviointiprojekteja.

7 Johdanto Soili Niinikoski ja Asko Karjalainen, Oulun yliopisto. Benchmarking organisaation tehokkaana muutosvoimana Miksi benchmarking voi olla väline organisaation kehittämiskynnyksen ylittämiseen? Organisaation toimintatapojen muuttaminen on hidasta ja toisinaan miltei mahdotonta. Vanhassa, raiteilleen asettuneessa organisaatiossa arki on saattanut muodostua muutoksen esteeksi. On totuttu toimimaan tietyllä tavalla eikä vaihtoehtoja osata edes etsiä. Organisaation jäävuorimallin 1 mukaan suurin osa organisaatiosta on piilossa. Juuri tämän piilossa olevan osan olemassaolo ja sen tunnistamisen vaikeus tekevät muutoksen hitaaksi ja vaikeaksi. Piilossa oleva osa koostuu turvallisuutta tuovista rutiineista, arvoista, uskomuksista ja tapakulttuurista. Se on olemassa ja vaikuttaa voimakkaasti toimintaan, mutta ei ole helposti havaittavissa. Tulokkaat ja organisaation ulkopuoliset ovat herkempiä tiedostamaan tyypillisiä piilossa olevia piirteitä. Kuvio. Organisaation jäävuorimalli Organisaation näkyvä osa: viralliset tavoitteet, toimintapolitiikka, organisaation rakenne, taloudelliset voimavarat, kyvyt, osaaminen, taidot. Organisaation näkymätön osa: arvot, asenteet, tunteet, vuorovaikutus, normit, roolit, tabut. 1 Organisaation jäävuorimalli (ks. esim. French & Bell, 1999).

8 Organisaatioiden muutosta ja niissä olevaa muutosvastarintaa on paljon tutkittu 2. Tutkimustiedon perusteella voi olettaa, että yksilöiden oppimis- ja tunnekokemukset ovat keskeisiä muutoksen vauhdittajia tai jarruttajia organisaatiossa. Strategiset linjaukset ja ylhäältä alaspäin toteutetut hankkeet menestyvät yksilöiden vuorovaikutuksesta ja symbolisesta kanssakäymisestä koostuvan toimintakulttuurin rajoissa, eivät siitä riippumatta. Tutkimus antaa tukea useille muutosta eteenpäin vieville käytännöllisille toimintamalleille. Yliopisto-organisaatiolle tyypillisessä löysästi rakentuneessa ja asiantuntijoiden autonomiaa korostavassa ympäristössä kestävää muutosta edesauttaa esimerkiksi kun: 3 organisaatiolla on hyvä itsetuntemus ja toimintaa ohjaa tietoisuus organisaation perusarvoista organisaatiokulttuuri otetaan huomioon eikä muutos sodi sitä vastaan. tehdään taustatyö ja valmistelu huolellisesti edetään pienin askelin edesautetaan kentän toimijoiden intensiivistä vuorovaikutusta luodaan ilmapiiri, jota leimaa pakottomuus ja ulkoisen painostuksen puuttuminen suunnitelmallisuuteen yhdistetään symbolien, tarinoiden ja metaforien yhteisyyttä luova merkitysmaailma ollaan joustavia, hyväksytään ajoittainen kaoottisuus ja prosessien irrationaalisuus otetaan huomioon sekä yksilölle että yhteisölle identiteettiä luova imagon tavoittelu ja arvostettujen esikuvien jäljittely hyväksytään riskinotto ja minimoidaan epäonnistumisen pelko ja häpeän kokemusten syntyminen myönnetään organisaation kerroksisuus; samat toimintamallit eivät toimi samalla tavoin kaikissa organisaation osissa. Kuinka benchmarking suhteutuu muutosta edesauttaviin toimintamalleihin? Benchmarking näyttää monelta osin suorastaan kokoavalta menettelytavalta. Se nopeuttaa organisaation oppimista rakentamalla jaettua tietoisuutta ja identiteettiä monipuolisesti organisaatiokulttuurin sisällä 4. Sen keskeinen arvo on 2 Muutosvastarintaa käsittelevän kirjallisuuden jäljille pääsee hyvin esim. Kuittinen, 2001 ja Kezar, Kezar, Ks. esim. Doerfel & Ruben, 2002.

9 kommunikoinnissa, jota se herättää ja stimuloi 5. Benchmarking esittelee yhteisöllisen oppimisen välineenä muutokseen. Benchmarking luo turvallisuutta ja vähentää epävarmuudesta johtuvaa ahdistusta. On helpompi nähdä ja hyväksyä muutokset, joita pitää tehdä, kun on verrattu toimintaa muihin. 6 Omia ajatuksia edelleen kehittämällä sitoudutaan prosessiin, joka tuottaa pikemminkin uusia tuloksia kuin tiedon kopiointia. Parhaimmillaan tällainen oppiminen johtaa organisaatiossa jaetun asiantuntijuuden kasvuun (ks. esim. Hakkarainen, Lonka ja Lipponen 2004: ). Tietoa voidaan jakaa niin organisaatiokulttuurin sisällä kuin myös organisaatioiden välillä, jotta voitaisiin tunnistaa ja innovoida parempia käytänteitä toimia. Kuvio 2 kokoaa benchmarkingin vaikuttavuuden mahdollisuuksia neljällä eri tasolla organisaatiossa. Kuvio. Benchmarking vaikuttavuus organisaation muutosvoimana Benchmarkingiin ei pidä ihastua sokeasti, se voi itsekin vajota muutosvastarinnan aallokossa. Usein benchmarking-projektien käynnistämisen ongelmana koetaan ajatus ns. ylimääräisestä työstä. Voidaan myös ajatella, ettei meillä ole mitään parannettavaa. Eräs suurimmista haasteista on saada siirrettyä hankkeen omistajuus ruohonjuuritasolle, jolloin organisaation sitoutuminen prosessiin on parhaimmin motivoitunutta. Benchmarking-prosessissa on hankala 5 Sitä voidaan käyttää myös itsessään kommunikaation kehittämiseen, ks. Gardner & Winder, Kannattaa tutustua myös Housleyn (1999) ajatuksiin.

10 arvioida kustannuksia, ja siksi se saattaa viedä runsaasti enemmän aikaa kuin oli ajateltu. Myös aikataulussa pysyminen saattaa tuottaa ongelmia. Parhaimmillaan benchmarking tarjoaa jatkuvaa oppimista, ei kertaluonteisesti suoritettua projektia, vaan jatkuvaa innovaatiota ja kehitystä. Benchmarking auttaa löytämään jo hyväksi havaittuja käytänteitä ja oivaltamaan vaihtoehtoisia tapoja toimia. Se auttaa luomaan yhteistyösuhteita, ja se on erinomainen keino kehittämisyhteistyöhengen luomisessa. Benchmarkingissa pääsee tekemään ja toimimaan yhdessä. Se toimii myös erilaisilla tunnetasoilla: 1) tyydyttää uteliaisuutta, 2) antaa mahdollisuuden sosiaalisuuteen, 3) viihdyttää, tuottaa elämyksiä ja kokemuksia, 4) mahdollistaa uudentavan matkimisen, 5) kannustaa kilpailuun, sekä 6) rohkaisee oppivaan ihailuun. Housleyn ajatus on oivallinen: There is a feel good factor (1999).. Miten benchmarking motivoi muutokseen? Jollei puhuta muutoksen hallinnasta, vastustuksen murtamisesta tai ajatusten muutoksesta, voidaan miettiä miten benchmarking-prosessi itsessään innovoi ja kannustaa toimimaan. Seuraavassa kuviossa tarkastellaan prosessia siitä näkökulmasta, miten jokainen askel on itsessään eräänlainen motivaatiotaso: uteliaisuus, itsearviointi, vertailu, kehitys, yhteistyö ja visiot. Tarkastelu tehdään portaita käyden alhaalta ylöspäin yleistetyn toimijasubjektin ajatuksia kuunnellen. Kuvio. Benchmarkingin motivaatiotasot

11 Uteliaisuus On tässä pärjätty ihan hyvin. Ainakin luulen niin. Mutta miten toiset tekevät? Voiko nämä asiat tehdä toisinkin. Pääsisinpä katsomaan kuinka maailman parhaat nämä hommat hoitavat. Tai vierailulle edes naapuriin. Itsearviointi Ihan ensin kyllä katsotaan peiliin ja mietitään missä kohdassa seistään. Miten nämä prosessit meillä tosiasiassa hoidetaan? Kuinka muuten osaisin edes verrata muiden malleihin, ellen ota selvää omista käytänteistä. Minullahan voi olla hyviä malleja itsellänikin. Olisi hauskaa olla hyödyksi toisille. Pitää olla viemisiä. Vertailu Terveppä terve! Mukava nähdä ihan näin kasvokkain eikä vain viestien välityksellä. Tätäkö se tarkoittaa että teillä hoidetaan tämä asia näin. Nyt sen vasta tajuaa! Nämä yksityiskohdat ovat todella kiinnostavia. Että noinkin voi tehdä. Tämä keskustelu vie ihan mukanaan. Onko kello jo noin paljon? Kehitys Nyt on kyllä aivan pakko muuttaa tätä juttua meidän yksikössä. Ihan hävetti paljastaa kuinka hatara systeemi meillä on. Onneksi eivät nauraneet. Ei niiden ratkaisu ihan suoraan ehkä sovi, mutta se antaa paljon ajattelemista ja hyviä vinkkejä. Olihan nekin tosi kiinnostuneita siitä meidän yhdestä jutusta.

12 Yhteistyö Eikö me voitaisikin kehittää yhdessä? Tehtäisiinkö diili? Meillähän on selvästi yhteisiä intressejä. Tehdään aluksi kolmen vuoden suunnitelma molempia puolia hyödyttäväksi ja arvioidaan sitten jatkonäkymiä. Visiot Ollaan vuoren huipulla. Kannatti todella nähdä kiipeämisen vaiva. Mitkä maisemat täältä avautuvatkaan! Yhteistyösopimuksen kautta saatiin monia muitakin uusia kumppaneita, ja mahdollisuuksia on vaikka mihin. Kulkemamme portaat (Kuvio 3. Benchmarkingin motivaatiotasot) ilmentävät benchmarkingin avaamaa organisatorista merkitysmaailmaa. Motivaation pohjalla on aina yksilöllinen merkityksellisyyden kokemus. Tämä tarkoittaa sitä, että jotain toista saattaa innostaa prosessin kolme ensimmäistä tasoa, kun taas toista kannustaa ainoastaan ajatus tulevaisuuden yhteistyöstä. Joskus pyrkimyksenä voi olla yhteistyökumppanin löytäminen ja joskus yhteistyösuhde syntyy sivutuotteena. Vertailun ja yhteistyön kumppania ei välttämättä tarvitse etsiä kaukaa, se voi löytyä naapurilaitokseltakin. Benchmarkingin sisäinen luonne koostuu niistä aineksista, joita motivaatiotasoilla aktivoidaan.

13 . Benchmarking osana organisaation jatkuvaa laadunarviointia Lähivuosina opetuksen laadunarviointi tulee olemaan yhä tärkeämpi osa yliopistokulttuuria. Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen rakentaminen sisältää uskottavien laatujärjestelmien käyttöönoton kaikissa jäsenmaissa. Kaikki yliopistot ovat siis muodostamassa omaa sisäistä laadunarviointijärjestelmäänsä. Tällaisen järjestelmän yhtenä tavoitteena on opetuksesta käytävän keskustelun lisääminen. Tuntuisi luontevalta hyödyntää tässä yhteydessä myös benchmarking-menetelmää. Benchmarking sisältää aina itsearviointia ja jonkinlaista vertailua aktiivisen keskustelun kautta partnerin kanssa. Siten se jo itsessään edistää laadun kehittymistä. Yliopistomaailmassa on tarjolla runsaasti esimerkkejä benchmarking-arvioinnin soveltamisesta koulutuksen alueella 7. Usein benchmarking-arviointia käytetään hankeluontoisesti 8 apuna määrittämään oman yliopiston asemaa suhteessa kilpaileviin korkeakouluihin tai ratkaisujen etsimisessä tiettyyn (opetuksen) suunnitteluongelmaan 9. Myös yhteistyön virittämiseen menetelmää on käytetty 10. Esimerkin yhteistyöhakuisesta jatkuvasta benchmarking-toiminnasta tarjoavat konsortiosovellukset 11, joissa useat yliopistot ovat liittyneet yhteen vertailevan laadunkehittämisen viitekehyksessä. Konsortion sisällä siihen osallistuvat instituutiot tekevät sisäistä vertailua ja voivat oppia toisiltaan. Konsortio voi kokonaisuutena myös etsiä jäsenilleen vertailukumppaneita konsortion ulkopuolelta. Tällä tavoin saavutetaan paljon yksilötason oppimiskokemuksia ja vuorovaikutusta, jolloin kehittämisen kynnys madaltuu. Yleisellä tasolla benchmarkingin mahdollisuuksia laadunarvioinnissa voi hahmottaa nelikentän avulla: 7 Ks. esim. Benchmarking Methods and Experiences 2003; Epper, 1999; Schofield, 2000; Benchmarking in Higher Education; Amin & Amin, Tran, Joskus viitataan problem-based benchmarkingiin. Ks. esim. Tran, 2003, s Karjalainen, Kuortti & Niinikoski, Jos haluaa yhdistää BM-harrastuksen matemaattiseen aivovoimisteluun, voi lukea Elnathan & Kim, Epperillä (1999) on hyvä kuvaus, s Ks. myös Löfström, 2001 sekä tämän julkaisun case-kuvaus Tutkintorakenneuudistusprosessin benchmarkkaus Norjan teknis-luonnontieteellisessä yliopistossa.

14 Taulukko. Benchmarking-arvioinnin mahdollisuuksia koulutuksen arvioinnissa ARVIOINNIN KOHDE Vertailu ARVIOINNIN MOTIIVI Yhteistyö Tunnuspiirteet ja tulosindikaattorit A. Oman tason selvittäminen. B. Yhteisten tavoitetasojen asettaminen. (benchmarks) Heikkojen ja vahvojen Suoritteiden kannustava vertailu. alueiden tunnistaminen. Parhaat käytänteet C. Toisilta oppiminen. D. Yhteisten ja molemmin puolin (best practices) Innovaatioiden ja menestys- hyödyllisten hankkeiden ja tekijöiden kehittäminen. toimintamallien kehittäminen. Taulukon motiivisarakkeeseen voi kokeilla sovittaa muitakin kuvion 3 (bm:n motivaatiotasot) tasoista. Kohteiden jaottelu pohjautuu benchmarking-arvioinnin kahteen suuntaukseen. Benchmarking voi tarkoittaa toisaalta vertailukohtien (benchmarkkien) etsimistä, toisaalta taas hyvien toimintamallien etsimistä. Ensin mainittu lähestymistapa on lähellä kvantitatiivista tutkimusta, kun taas parhaiden käytänteiden etsiminen edustaa toiminnan välitöntä sisällöllistä kehittämistä. Osana laadunvarmistusta voi olla hyödyllistä verrata omia suoritteita valittujen kumppaneiden suorituksiin erityisesti kansallisella tasolla (A). Erityisen kannustavaa voisi olla yhteisten tavoitetasojen asettaminen ja keskinäisen arviointiringin muodostaminen painonvartijoiden tapaan (B). Osana konsortiotoimintaa tällaista on tehtykin. Parhaiden käytänteiden etsiminen on laadunarvioinnin näkökulmasta mielekästä, kun se suunnataan hyvien arviointikäytäntöjen tarkasteluun (C). Esimerkiksi opiskelijapalautteiden keruun ja hyödyntämisen käytänteet ovat laadunarviointia edistäviä jatkuvan benchmarkkauksen kohteita. Klassisia mutta vaativia esimerkkejä yhteistyöstä laadunarvioinnin alueella (D) ovat esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa perinteeksi muotoutuneet tenttiyhteistyön käytännöt. Kun yliopistot sopivat pareina opiskelijoiden tenttien ristiinarvioinnista oppiaineet joutuvat tarkasti vertaamaan opetuksen sisältöjä ja muodostavat yhteisiä tasovaatimuksia. Yhteisten opintokokonaisuuksien suunnittelun yhteydessä olisi mielekästä aina suunnitella myös oppimisen ja opetuksen arviointikäytänteet yhteistyölle rakentuviksi. Mahdollisuuksia vertailevan arvioinnin luovaan ja kehittävään soveltamiseen pelkästään yliopistomaailman sisällä lienee jokseenkin rajattomasti. Seuraavassa taulukossa hahmottelemme esimerkinomaisesti tätä toiminta-avaruutta toimialueen ja kohdealueen risteyksessä. Toimialue jakaantuu kaikkiaan 21 koulutusalaan 12. Koulutusala voi sisältää pääaineina ja sivuaineina useita eri oppiaineita. Nämä toimialueet risteytyvät taulukossa kohdealueiden kanssa. Koh- 12 Eläinlääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, humanistinen, kasvatustieteellinen, kauppatieteellinen, kuvataiteen, liikuntatieteellinen, luonnontieteellinen, lääketieteellinen, maatalousmetsätieteellinen, musiikin, oikeustieteellinen, psykologia, taideteollinen, tanssin, teatterin, teknistieteellinen, teologian, terveystieteiden ja yhteiskuntatieteellinen koulutusala.

15 dealue tarkoittaa arvioinnin kohteen sijoittumista. Kohde voi löytyä oman yliopiston sisältä (sisäinen bm), jostakin toisesta kotimaisesta yliopistosta (kansallinen bm) tai kansainvälisten yliopistojen joukosta (kansainvälinen bm). Kuhunkin taulukon lokeroon on hahmoteltu muutamia esimerkkejä mahdollisista erilaisista vertailutoimintamalleista, -menetelmistä, benchmarkkaustyypeistä tai tiedonvaihdon keinoista opetuksen laadunarvioinnin alueella. Taulukko. Benchmarking-arvioinnin kohteiden muotoilua TOIMIALUE SAMA KOULUTUSALA ERI KOULUTUSALA KOHDEALUE Sama oppiaine Eri oppiaine OMA YLIOPISTO opettajien innovatiivisten opettajien opettajien opetus- ja innovatiivisten innovatiivisten sisäinen tenttikäytäntöjen vertailu opetus- ja opetus- ja benchmarking tiimit, ryhmät, tenttikäytäntöjen tenttikäytäntöjen kuppikunnat vertailu vertailu sisäisten (suunnittelu-) erilaiset erilaiset työpajojen pitäminen yhteistyökäytännöt yhteistyökäytännöt yhteistyön ruokkiminen (opetuksen (opetuksen suunnittelussa, suunnittelussa, laadunarvioinnissa jne.) laadunarvioinnissa jne.) yhteistapaamisten pedagogisen järjestäminen ajattelun peilaaminen yhteistyön virittäminen yhteistyön virittäminen KOTIMAISET YLIOPISTOT opetussuunnitelmien ops-mallien vertaaminen yleisten vertaaminen: yleisten menettelytapojen kansallinen oppisisällöt ja ydinaines, menettelytapojen best-practise-prosessit benchmarking mitoitus, ops-mallit jne. best-practise-prosessit opettajien innovatiiviset opettajien pedagogisen ajattelun opetus- ja innovatiiviset opetus- peilaaminen, tenttikäytännöt, ja tenttikäytännöt, verkostot, erilaiset erilaiset yhteistyökäytännöt esim. Peda-forum yhteistyökäytännöt ja prosessit (opetuksen opettajien ja prosessit suunnittelussa, innovatiiviset (opetuksen suunnittelussa, laadunarvioinnissa jne.) opetus- ja laadunarvioinnissa jne.), yhteistyön virittäminen tenttikäytännöt, ops-mallit tutkintorakennetyön erilaiset yhteis- pedagogisen ajattelun valtakunnalliset työkäytännöt ja peilaaminen, koordinaatioryhmät prosessit (opetuksen yhteistyön virittäminen, suunnittelussa, laadun- verkostot, esim. Pedaarvioinnissa jne.) forum jatkuu seur. sivulla jat

16 ULKOMAISET kansainvälinen opetussuunnitelmien opettajien yleisten benchmarking vertaaminen: innovatiiviset menettelytapojen oppisisällöt ja ydinaines, opetus- ja best-practise-prosessit mitoitus, ops-mallit jne. tenttikäytännöt, pedagogisen opettajien innovatiiviset erilaiset ajattelun peilaaminen opetus- ja tenttikäytännöt yhteistyökäytännöt opettajien erilaiset yhteistyökäytännöt (opetuksen innovatiiviset opetusja (opetuksen suunnittelus- suunnittelussa, ja tenttikäytännöt, sa, laadunarvioinnissa jne.) laadunarvioinnissa erilaiset yhteis- pedagogisen ajattelun jne), ops-mallit työkäytännöt (opetuksen peilaaminen pedagogisen ajattelun suunnittelussa, yhteistyön virittäminen peilaaminen laadunarvioinnissa yleisten jne.), ops-mallit menettelytapojen yhteistyön virittäminen best-practise-prosessit yhteistyön virittäminen Benchmarking voi olla muutoksen nopeuttamisen väline omassa organisaatiossa. Menetelmä vaatii kuitenkin resursseja ja valmentautumista. Benchmarkingin etenemistä ja prosessia on hyödyllistä tukea ohjauksen ja koulutuksen avulla. Oulussa benchmarking-arviointia on tuettu ohjauksen avulla menestyksellisesti vuodesta 2000 alkaen Opetuksen kehittämisyksikkö on mm. ohjannut Oulun yliopiston laitosten ja ulkomaisten kumppanilaitosten benchmarkingia vuosina (ks. esim. Karjalainen, Karjaluoto, Kuortti, Niinikoski, Deans & Gnoth, 2004), järjestänyt benchmarking-koulutusta opettajille Oulussa keväällä 2003 (ks. esim. Lukkarinen & Lahtinen, 2004), ohjaa Oulun yliopiston sisäistä benchmarkingia sekä muutamia yliopistojen yhteistyöverkostojen benchmarking-hankkeita valtakunnallisen W5W-projektin puitteissa.

17 Benchmarking tutkintorakennetyön työkaluna -koulutus Soili Niinikoski, Oulun yliopisto. Koulutuksen rakenne ja tavoitteet Oulun yliopiston Opetuksen kehittämisyksikkö järjesti yhteistyössä Korkeakoulujen arviointineuvoston kanssa lukuvuonna Benchmarking tutkintorakennetyön työkaluna -koulutuksen. Koulutuksen toiminta-ajatuksena oli asiantuntijuutta aktivoiva koulutus, jossa tuotettiin kokemuksia ja etsittiin yhdessä toimivia käytänteitä. Seminaaripäivät olivat pääosin työpajatyyppisiä: ne keskittyivät keskustelevaan ryhmätyöskentelyyn ja kokemuksien jakamiseen. Koulutus toteutettiin valtakunnallisena arviointikoulutuksena, johon osallistui noin 20 tutkintorakennetyön tekijää eri yliopistoista. Koulutus rakentui kolmesta seminaaripäivästä, jotka järjestettiin Oulussa. Aloitusseminaari järjestettiin , väliseminaari ja päätösseminaari oli kaksipäiväinen Näinä kolmena seminaarikertana koulutuksen pääteemat olivat: tutkintorakennetyö kansainvälisessä viitekehyksessä opetuksen laadunarviointi, voiko BM olla osa jatkuvaa laadunarviointia yliopistossa? opetussuunnitelman laatu kandidaatintutkinnossa ja maisteriohjelmissa, ja benchmarking vertailevan arvioinnin välineenä (työkaluna opetussuunnitelmamatriisi). Pääteemoja opiskeltiin ydinainestyyppisesti; ensimmäisellä kerralla keskityttiin ydinainekseen, toisella kertaa täydennettiin sitä ja päätösseminaarissa käsiteltiin erityistietämystä. Koulutukseen osallistujat tekivät omana harjoitustyönään oman yliopiston tutkintorakennetyötä edistävän vertailevan arvioinnin jonkin korkeatasoisen ulkomaisen yliopiston kanssa. Osallistuja saattoi myös harjoitustyönään organisoida yliopistossaan eri yksiköiden avainhenkilöiden kanssa vastaavia vertailuprojekteja. Vertailu saattoi olla pelkästään aineistopohjaista tai sisältää myös vierailuja ja yhteistyöintressejä. Vertailun suunnittelu aloitettiin ensimmäisellä kerralla, väliseminaarissa kurssilaiset kertoivat muille hankkeen käynnistämisestä ja suunnitelman toteutuksesta. Viimeisellä kerralla kuultiin esityksiä miten hankkeet olivat onnistuneet ja mikä oli jatkosuunni-

18 telma. Tavoitteena tässä harjoitustyössä oli kansainvälistä vertailevaa arviointimenetelmää (benchmarkingia) luovasti hyödyntäen edistää yliopistojen tutkintorakennetyön tekemistä. Kuvio. Koulutuksen rakenne. Koulutuksen arviointia Seuraavassa arvioin koulutusta osanottajilta saamieni palautteiden avulla. Koulutuksen todettiin antaneen uskoa tähän mennessä tehdyn työn saavutusten oikeellisuuteen. Koulutuksessa annettiin tilaa kollegojen kanssa käydyille keskusteluille ja ne tuntuivat olleen erityisen hyödyllisiä, rohkaisevia ja jopa valaisevia. Yhtenä parhaimmista oppimiskokemuksista koettiin toisten osallistujien esimerkkihankkeet. Osallistujat tekivät benchmarkingia omista tarpeistaan tutkintorakennetyön viitekehyksessä, ja näitä eri näkökulmia esiteltiin koulutuksen aikana. Niinpä he saivat tutustua hyvin monipuolisesti benchmarkingmaailmaan. Koulutuksen hyötyä voi vielä myöhemmin kasvattaa kokeilemalla muitten luomia näkökulmia esimerkiksi toisella kevyemmällä hankkeella. Kahdessa hankkeessa alettiin koota uutta opetussuunnitelmaa benchmarkingin avulla, esimerkiksi etsimällä tietoa netistä tai tutustumalla kumppaniin laajan vertailumatriisin avulla. Yksi hanke keskittyi selvittämään oman koulutusalan erilaisten opetussuunnitelmamallien paremmuutta nettivertailun kautta. Muutama osallistuja suoritti omassa yliopistossaan jonkin koulutusalan ope-

19 tussuunnitelman tai tutkinnon vertailun ulkomaisen kumppanin kanssa. Neljä yliopistoa liittyi konsortioyhteistyöhön, jossa tutustuttiin erään maan vastikään tehtyyn tutkintorakenneuudistukseen. Konkreettiset benchmarkkausmatkat tuntuivat korvaamattoman arvokkailta kokemuksilta, jotka avarsivat ja laajensivat omia ajatuksia. Yhdessä hankkeessa kehitettiin uudenlaista yliopiston kansainvälisten kumppaneiden valintatyökalua, joka on varmastikin kaikkia Suomen yliopistoja kiinnostava kehittämisalue. Kahdessa hankkeessa käytettiin hyväksi jo olemassa olevaa laajaa yliopistoverkostoa (Cumulus ja UNICA) vertailun suorittamiseen. Toisessa näistä verrataan koulutuksen sisältöä taidekorkeakoulujen kesken, toisessa seurataan, miten Bolognan prosessi etenee Euroopassa. Eurooppalaiset korkeakoulut olivat kaikissa hankkeissa kumppaneina suosituimpia. Laajimmassa hankkeessa ulkomaisia kumppaneita oli verkoston kautta lähes 30. Vertailua konkretisoitiin hankkeissa vertailumatriiseilla, joita hyödynnettiin usealla eri tavalla. Matriiseista löytyy muutamia esimerkkejä tämän julkaisun liitteistä (ks. Liite 1: Koulutuksen tarjoama opetussuunnitelmamatriisi, Liite 2: Bologna Laboratory -hankkeen vertailtavia asiakokonaisuuksia, Liite 3: Eurooppalaisten taidekorkeakoulujen opetussuunnitelmien vertailumatriisi ja Liite 4: Esimerkkivertailu tutkintojen kompetensseista). Koulutuksen kesto ja rytmitys tuntuivat toimineen luontevasti. Myös Korkeakoulujen arviointineuvoston edustajan osallistuminen koulutustilaisuuksiin tuntui olleen mainio asia: se toi mukanaan asiantuntemusta ja kannustusta, sekä keskusteluihin osuvia kysymyksiä ja kommentteja. Koulutuksen tietoiskumainen luennointi koettiin tehokkaaksi. Myös välitehtävät olivat edistäneet oppimista. Eräässä palautteessa mainittiin kolmen tason oppiminen ensin oppii yksilö, sitten osasto/laitos, ja viimeisimpänä ja ehkä tärkeimpänä, yliopisto (vrt. kpl 1.1. Kuvio 2. Benchmarking vaikuttavuus organisaation muutosvoimana). Kaikkea oppimista on vaikea edes arvioida, mutta monenlaisia onnistumiselämyksiä oli koettu. Tärkeäksi elementiksi koulutuksessa koen sen, että jo ensimmäisellä kerralla saadaan osallistujat tutustumaan toisiinsa, jotta yhteiset keskustelut ovat myöhemmin mahdollisimman helppo käynnistää. Koin suurimpana haasteena järjestäjälle sen, että saa kannustettua osallistujat jatkamaan hankkeidensa eteenpäinviemistä, vaikka jossain vaiheessa olisikin vastoinkäymisiä. Toinen ratkaiseva haaste on, että vertailujen tekijät osaavat viedä kumppanilta opitut asiat käytäntöön, eli osaavat hyödyntää opittua tietoa omassa yliopistossaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Hanketta ei siis tulisi lopettaa kriittisessä vaiheessa, vaan suoritetun vertailun jälkeen tulisi pohtia opittuja asioita omassa organisaatiossa ja kirjata suunnitelma, mitä näistä asioista voitaisiin meillä hyödyntää.

20 Innostunut keskustelu ja koulutukseen osallistuneiden motivoituneisuus ja aktiivisuus yllättivät koulutuksen järjestäjät. Meitä hämmästytti myös osallistujien tekemien harjoitustyövertailujen laajuus; emme osanneet odottaa että he organisoisivat niin laajoja hankkeita. Harjoitustyövertailut ovat merkittäviä töitä oikeammin niitä tulisi kutsua projekteiksi. Vertailuprojekteista kerrotaan yksityiskohtaisemmin seuraavassa kappaleessa 3 (Case-kuvaukset vertailevista arviointiprojekteista). Nämä projektiraportit on kirjoitettu syksyllä 2004, eli noin vuoden kuluttua koulutuksen aloittamisesta.

Opiskelija opetuksen laadunarvioinnissa

Opiskelija opetuksen laadunarvioinnissa Hanna Alaniska (toim.) Opiskelija opetuksen laadunarvioinnissa KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-052-6 (painettu) ISBN 952-206-053-4 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

PAKETTI BOLOGNESE II Sisällys: 3 Lukijalle: Ammattikorkeakoulut kansainvälistyvät - ja sinä voit olla vaikuttajana prosessissa! 4 Bolognan tavoitteet 5 Opiskelijoiden osallistuminen on tärkeää 6 Opintopisteet

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa This document is downloaded from HELDA - The Digital Repository of University of Helsinki. Title Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.)

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie uuteen Tie UUTEEN OPETUS- OPETUS- SUUNNI- SUUNNITELMAAN T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNI- T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Ulkoasu ja taitto: Mene Creative Oy Tampereen

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Avaimia arvioinnin tehokkaampaan hyödyntämiseen

Avaimia arvioinnin tehokkaampaan hyödyntämiseen Ismo Kantola Ulla Keto Marjo Nykänen Avaimia arvioinnin tehokkaampaan hyödyntämiseen Turun ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-115-7

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Laadun lähteillä. Tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunvarmistus. Oulun yliopistossa. Pro gradu. Liisa Ansala

Laadun lähteillä. Tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunvarmistus. Oulun yliopistossa. Pro gradu. Liisa Ansala Laadun lähteillä Tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunvarmistus Oulun yliopistossa Pro gradu Liisa Ansala 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 VON HUMBOLDTIN JÄLKEEN... 5 2.1 Nyky-yliopiston juurilla...

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Jaa ohjausta, vai? ammattikorkeakouluissa. Katja Laurinolli (toim.) Opinnäytetyön ohjauksen käytäntöjä tekniikan alan yliopistoissa ja

Jaa ohjausta, vai? ammattikorkeakouluissa. Katja Laurinolli (toim.) Opinnäytetyön ohjauksen käytäntöjä tekniikan alan yliopistoissa ja Aalto PRO Jaa ohjausta, vai? Opinnäytetyön ohjauksen käytäntöjä tekniikan alan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa Katja Laurinolli (toim.) TIEDE + TEKNOLOGIA OPETUSMATERIAALI Aalto-yliopiston julkaisusarjat

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.)

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.) Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva Myller (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 14/2011 Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Merja Saarela Päivi Jaatinen Kari Juntunen Antti Kauppi Leenamaija Otala Veli-Matti Taskila Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19. Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19. Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19 Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi

Tutkinnonuudistuksen arviointi Jari Niemelä Sakari Ahola Carita Blomqvist Henna Juusola Merja Karjalainen Juha-Pekka Liljander Ida Mielityinen Kerttu Oikarinen Sirpa Moitus Johanna Mattila Tutkinnonuudistuksen arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö kehittämiskohteena

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö kehittämiskohteena Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö kehittämiskohteena Käytännön kokemuksia ja perusteltuja puheenvuoroja Maisa Toljamo ja Aino Vuorijärvi (toim.) Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2007 Ulkoasu ja taitto: OAMK:n

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot