1 HANKKEEN TAUSTAA...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 HANKKEEN TAUSTAA..."

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1 HANKKEEN TAUSTAA Liikuntaneuvonta Parkinsonin tauti ja liikunta Aivoverenkiertohäiriö ja liikunta Hankkeen organisaatio Johtoryhmä Työvaliokunta KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET TOIMINNAN KUVAUS JA TOTEUTUS Koulutuspäivä Suvituulessa Toiminnan kuvaus Pilottipaikkakunnat Toteutuminen Porissa Toteutuminen Ranualla Toteutuminen Vaasassa Toteutuminen Mikkelissä Toteutuminen Seinäjoella Juurrutus YHTEISTYÖTAHOT Paikalliset yhteistyötahot Yhteistyötahot paikkakunnittain Valtakunnalliset yhteistyötahot VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI HANKKEEN TULOKSET Pori Seminaari Mikkeli Vaasa Seminaari Ranua Seinäjoki Seminaari Hankkeen juurtuminen Tulosten yhteenveto... 27

3 7 ARVIOINTI Johtoryhmän arviointi Työvaliokunnan arviointi Koordinaattorin ja sisällöntuottajan arviointi Ohjausryhmien arviointi Ryhmänohjaajien arviointi Osallistujien arvioinnit TALOUS Rahoitus Kustannukset POHDINTA Kehitettämishaasteet Jatkohanke-ehdotukset LIITTEET Liite 1. Työryhmien kuvaukset ja tehtävät Liite 2. Koulutuspäivän ohjelma Liite 3. Koulutuksessa jaettu materiaali Liite 4. Seinäjoen ohjelma Liite 5. Markkinointikirje Liite 6. Ryhmävoimaa- esite Liite 7. Hankkeesta kirjoitetut artikkelit ja tiedotteet Liite 8. SoveLin julkaisu Ryhmävoimaasta Liite 9. Johtoryhmän arviointilomake Liite 10. Työvaliokunnan arviointilomake Liite 11. Koordinaattorin ja sisällöntuottajan arviointilomake Liite 12. Ohjausryhmän arviointilomake Liite 13. Paikallistason yhteistyökumppanit Liite 14. Ryhmänohjaajan arviointilomake Liite 15. Osallistujien esitietolomake Liite 16. Osallistujien alkukyselylomake Liite 17. Osallistujien loppukyselylomake

4 KUVAT Kuva 1. Toivo Nordlund heittää frisbeetä Porissa. Kuva 2. Vesivoimistelua Porissa. Kuva 3. Erityisosaamiskeskus Suvituuli. Kuva 4. Frisbeegolfia Porissa. Kuva 5. Vaasan ryhmän lehti-ilmoitus. Kuva 6. Toivo Nordlund näyttää oikeaoppista kuntosaliharjoittelua Porissa. Kuva 7. Porissa päästiin myös tasapainoilemaan. Kuva 8. Ulkokuntosaliharjoittelua Porissa ohjaaja Anna Setälän avustuksella. Kuva 9. Sauvakävelyä Porissa ohjaajan johdolla. Kuva 10. Erkki tasapainoilee Porissa. TAULUKOT Taulukko 1. Johtoryhmän kokoontumiset hankkeen aikana Taulukko 2. Työvaliokunnan kokoontumiset hankkeen aikana Taulukko 3. Ohjausryhmien kokoontumiset hankkeen aikana Taulukko 4. Tietoiskujen aiheet Taulukko 5. Osallistujien määrä ryhmittäin ja kunnittain. Taulukko 6. Toteutuneet ryhmät pilottikunnittain. Taulukko 7. Liikuntaharrastusten määrä hankkeen jälkeen. Taulukko 8. Liikunnan harrastamisen esteitä. Taulukko 9. Hankkeen rahoitus. Taulukko 10. Kustannukset kunnittain. KAAVIOT Kaavio 1. Porin liikunnan harrastamisen esteitä Kaavio 2. Porin liikuntalajeja Kaavio 3. Mikkelin liikunnan harrastamisen esteitä Kaavio 4. Mikkelin liikuntalajeja Kaavio 5. Vaasan liikunnan harrastamisen esteitä Kaavio 6. Vaasan liikuntalajeja Kaavio 7. Ranuan liikunnan harrastamisen esteitä Kaavio 8. Ranuan liikuntalajeja Kaavio 9. Seinäjoen liikunnan harrastamisen esteitä Kaavio 10. Seinäjoen liikuntalajeja

5 1 HANKKEEN TAUSTAA Ryhmävoimaa! -hanke kehittyi Voimaa Vanhuuteen -ohjelman paikallisesta Aivovoimaahankkeesta joka toteutettiin vuosina yhteistyössä Suomen Parkinson-liitto ry:n ja Aivohalvaus- ja dysfasialiiton kanssa. Kohderyhmänä Aivovoimaa-hankkeessa olivat yli 65-vuotiaat aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet sekä Parkinsonin tautia sairastavat, jotka liikkuivat terveytensä kannalta riittämättömästi. Hankkeen tavoite oli etsiä ja ohjata heidät liikunnan pariin. Tavoitteena oli myös ammattihenkilöiden ja vertaisohjaajien taidon kartuttaminen neurologista sairautta sairastavien ohjaamisessa sekä kohderyhmän henkilöiden tukiverkoston vahvistaminen ja elämänlaadun parantaminen. Aivovoimaa! -hankkeen ryhmätoimintaa: istumatanssia, tasapainoharjoitteita, ulkoilua, kulttuurikävelyä. Aivovoimaa! -hankkeessa järjestettiin ryhmätoimintaa joka sisälsi mm. istumatanssia, tasapainoharjoitteita ja ulkoilua. Osallistujat saivat yksilöllistä liikuntaneuvontaa, jonka aikana ilmeni, että sairauden vuoksi liikuntaan osallistuminen on vaikeutunut monella eri tavalla ja sosiaaliset suhteet ovat vähentyneet. Esiin nousi myös avustajan, liikuntaystävän ja vertaistuen puute. (Pietilä 2009, 9-18). Tutkimustuloksia iäkkäiden henkilöiden liikuntaneuvonnasta on olemassa. Ne iäkkäät henkilöt, joilla on havaittavissa jo joitakin ennakoivia merkkejä liikunnan rajoittumisesta, hyötyisivät yksilöllisestä liikuntaneuvonnasta ja sellaisista toimista, joiden avulla voidaan vähentää koettuja liikkumisen esteitä. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi liikkumisen pelon vähentäminen ja liikuntaseuralaisen järjestäminen. (Rasinaho 2007). Hyvällä terveyden edistämisellä voitaisiin ehkäistä terveydenhuoltomenojen kasvua ja samalla saataisi tuotettua suoria säästöjä. Sairauksia voidaan ehkäistä mm. toimintakykyä ja terveyttä parantavalla riittävällä fyysisellä aktiivisuudella. Edellytysten luominen kuntalaisten terveyttä edistävälle liikunnalle ja liikuntapaikkojen tarjoaminen erityisryhmät huomioiden on kuntien tehtävä. Kuntien tehtävänä on myös tarjota liikuntapaikkoja huomioiden myös erityisryhmät. Yhtenä Valtioneuvoston terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjojen periaatepäätöksen tavoitteena on kasvattaa terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien henkilöiden määrää ja samalla vähentää liikunnasta syrjäytyneiden määrää. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, tiivistelmä-8.) Ryhmävoimaa! -hankkeen toimintamalli tukee juuri tämän tavoitteen saavuttamista. Liikunta on tehokas ja varsin edullinen toimintakykyä ylläpitävä tekijä. Sairauden tai liikkumisen ongelmien ilmetessä kunto heikkenee usein entisestään, sillä arkiliikunta ja ulosmeno usein vähenevät huomattavasti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008,13 14.) Sairastava usein eristäytyy sairauden edetessä, jolloin fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky heikkenevät entisestään (Mälkiä & Rintala 2002, 46). Vaikka toimin- 4

6 takyky olisikin jo heikentynyt, voidaan liikunnan avulla heikkenemistä hidastaa ja näin pidentää itsenäistä asumista. Tämä on tärkein syy miksi heitä, jotka eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi, tulisi rohkaista liikkumaan tai osallistumaan ohjattuun liikuntaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008,13 14.) Terveysliikuntasuositusten mukaan aikuisia kehotetaan liikkumaan viikoittain 2 tuntia 30 minuuttia kohtuullisesti kuormittuen tai 1 tunti 15 minuuttia raskaasti kuormittuen. Terveyshyötyjä saa enemmän mikäli liikkuu kaksinkertaisesti mainitun määrän. Tärkeää on myös muistaa monipuolinen lihaskuntoharjoittelu ainakin kaksi kertaa viikossa kestävyysliikunnan lisäksi. (Fogelholm & Oja 2011, 67.) Liikuntaneuvonta: Neuvottelua ja tasapainoinen vuorovaikutus asiakkaan ja ammattihenkilön välillä. Ryhmässä: Osallisuus, yhteisöllisyys, vertaistuki. Ikääntyvien palvelut ovat yhtenä kehittämiskohteena Sosiaali- ja terveysministeriön Valtioneuvoston periaatepäätöksessä terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista. Ikääntyville tulisi olla tarjolla palveluja, joita kunnat voisivat tarjota yhteistyössä eri sektorien kanssa. He, joiden toimintakyky on heikkenemässä, tarvitsevat erityistä huomiota. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, ) Mahdollisuus päivittäiseen lihasvoimaa ja tasapainoa ylläpitävään liikuntaan tulisi olla kaikkien saatavilla. Kehitettävää olisikin liikuntapaikoissa, yhdyskuntarakenteessa, kaavoituksessa sekä kevyen liikenteen olosuhteissa, jotta ne suosisivat terveyttä edistävää liikuntaa. Tarjolla tulisi olla sellaista liikuntaa jossa osallistujat voivat tutustua toisiin ihmisiin ja luoda sosiaalisia kontakteja, eri lajien harrastajat huomioiden. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, ) Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten peruoikeus ja edellytys hyvinvoinnille on liikunta. Se on jatkoa kuntoutukselle, torjuu yksinäisyyttä ja on hyvä tapa viettää vapaa-aikaa. Liikunta on myös osa terveyttä, elämänlaatua ja hallintaa, sekä yhteisöllisyyttä. (SoveLi ry 2012, teesit) SoveLi ry:llä on käytössään kolme teesiä: 1. Soveltavan liikunnan jatkuvuus on turvattava tavoitteena järjestöjen yhdenvertaisuus, 2. Soveltava liikunta edellyttää yhteistyötä liikuntatoimijoiden kesken sekä 3. Liikunnan toimijoiden ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö saumattomaksi. Teesissä 3 todetaan, ettei sosiaali- ja terveystoimen asiakkaan polku liikkujaksi liikuntatoimijoiden (kuten järjestöjen) pariin toimi niin kuin sen tulisi toimia. (SoveLi ry 2012, teesi 1-3). Ryhmävoimaa-hankeen toimintamalli pyrki vaikuttamaan juuri tähän. 5

7 SoveLin jäsenjärjestöjen jäsenet ja muut pitkäaikaissairaat ovat sosiaali- ja terveystoimen asiakkaita ja jos he liikkuisivat terveytensä kannalta riittävästi, tuntuisi se kuntataloudessa. Jotta sosiaali- ja terveystoimen ja liikuntatoimijoiden yhteistyö saataisi toimivaksi, se tarvitsisi kuntakohtaisen liikuntamallin ja tätä yhteistyötä tulisi tukea kuntien ja liikuntatoimijoiden välillä. (SoveLi ry 2012, teesi 3). 1.1 Liikuntaneuvonta Ryhmävoimaa! -hanke toteutettiin Suomen Parkinson-liiton hallinoimana yhteistyössä Aivoliiton kanssa vuosina , yhtenä tavoitteenaan tavoittaa sellaiset Parkinsonin tautia sairastavat ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneet henkilöt, jotka eivät liikkuneet terveytensä kannalta riittävästi. Hankkeen tarkoituksena oli myös tuottaa matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa, johon voi osallistua ilman lähetettä. Toiminnalla pyrittiin lisäämään kunnan sisäistä, poikkihallinnollista yhteistyötä, jotta liikunta olisi mahdollista jokaisen aivoverenkiertohäiriön sairastaneen tai Parkinsonin tautia sairastavan elämässä. Ryhmä voisi toimia osana kunnan terveysliikunnan palveluketjua. Hankkeessa liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan neuvottelua ja tasapuolista vuorovaikutusta asiakkaan, Toiminnan perusta: ammattihenkilön ja vertaisten kesken. Neuvonnan asiakkaan arvot ja tavoitteena oli selvittää liikkumattomuuden syitä ja voimavarat esteitä, antaa työkaluja ja auttaa ongelmien ratkaisuissa. Tavoitteena oli myös motivoida ja tukea asiakkaan omia liikuntataitoja siten, että toiminnot säilyisivät mahdollisimman kauan sekä tukea asiakkaan terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Toiminta perustui asiakkaan arvoihin ja voimavaroihin. Hankkeen liikuntaneuvonta tarkoittaa 8-12 osallistujan yhteistä toimintaa suljetussa ja määräaikaisessa ryhmässä, jossa liikuntaneuvonnan lisäksi korostuvat osallisuus, yhteisöllisyys ja vertaistuki. Ryhmävoimaassa liikuntaneuvonnan punainen lanka oli jokaisen oman liikuntasuunnitelman teko. 1.2 Parkinsonin tauti ja liikunta Parkinsonia sairastavan liikunnalla voidaan vähentää jäykkyyden ja vapinan aiheuttamia kipuja sekä estää jäykkyyden ja hitauden aiheuttamien fleksiokontraktuurien syntymistä. Liikunta hidastaa myös Parkinsonia sairastavalla toimintakyvyn heikkenemistä ja näin säilyttää liikkuvuutta ja toiminnallista aktiivisuutta mahdollisimman pitkään. (Kuopio 2012, 36-37). Parkinsonia sairastavan on syytä kiinnittää huomiota liikunnan monipuolisuuteen. Kuntoa on hyvä ylläpitää esimerkiksi lenkkeilemällä (aerobinen osuus), jolloin olisi hyvä harjoitella n % maksimisykkeestä. Erityisen tärkeässä asemassa ovat venyttelyt. 6

8 Lihaksia voi vahvistaa kevyillä painoilla sekä voimistelemalla. Säännöllisyys on myös tärkeää sekä harjoittelun jaksottaminen, sillä Parkinsonin tautiin liittyy usein aiempaa herkempi väsymys, josta palautuminen voi viedä päiviä. Joskus törmää tilanteeseen, jossa kyseenalaistetaan Parkinson-potilaan kuntoutus ja liikunta. Tällöin on katsottu ettei Parkinson-potilaan kuntoutukseen sijoitetut rahat tuota mitään. Kuntoutukseen panostettujen rahojen avulla voidaan kuitenkin pidentää potilaan selvitytymisaikaa kotona joka on yhteiskunnalle aina edullisin vaihtoehto. (Kuopio 2012, 36-37) 1.3 Aivoverenkiertohäiriö ja liikunta Kuva 1. Toivo Nordlund heittää frisbeetä Porissa. Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneen elämässä. Se vaikuttaa suotuisasti mm. tasapainoon, mielialaan ja jaksamiseen. Liikunnan hyödyistä saa kaiken irti, kun se on riittävän monipuolista ja säännöllistä sekä riittävän rasittavaa. AVH:n sairastanut tarvitsee kuntoa kohottavaa kestävyysliikuntaa ja tasapainoa sekä lihaskuntoa parantavaa harjoitusta toimintakykynsä parantamiseksi. (Aivoliitto 2012). Kestävyysliikunta parantaa AVH:sta toipumisen edellytyksiä fyysisesti ja psyykkisesti, sillä se edistää mm. hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa ja parantaa veren rasvaja sokeritasapainoa. Erityisesti kävely hidastaa oireiden pahenemista, ehkäisee uusien aivoinfarktien saamista sekä muita verenkiertoelimistön sairauksia ja parantaa fyysistä toimintakykyä. Erityisesti halvauspuolen lihasvoimaharjoittelu parantaa ryhtiä ja parantaa kehon symmetristä käyttöä. Venyttelyn avulla avh:n sairastanut pitää yllä ryhtiä, parantaa kehon symmetriaa ja lisää liikkuvuutta. (Aivoliitto 2012). 1.4 Hankkeen organisaatio Ryhmävoimaa! -hanke oli Suomen Parkinson-liitto ry:n hallinnoima yhteistyöhanke Aivoliitto ry:n kanssa. Työryhmien tarkemmat kuvaukset ja työntekijöiden tehtävät löytyvät liitteestä Johtoryhmä Suomen Parkinson-liitto ry asetti johtoryhmän hallinnoimaan ja johtamaan hanketta, joka kokoontuisi aina tarpeen mukaan. Se kokoontui hankkeen aikana yhteensä 8 kertaa (taulukko 1). Johtoryhmään kuului kaksi edustajaa molemmista liitoista sekä ulkopuo- 7

9 lisina tahoina edustajat Turun ammattikorkeakoulusta ja Soveltava Liikunta Soveli ry:stä. Johtoryhmän kokoonpano pysyi samana lukuun ottamatta pieniä henkilövaihdoksia. Taulukko 1 Johtoryhmän kokoontumiset hankkeen aikana Kokoontumiset v.2010 v.2011 v.2012 johtoryhmä Työvaliokunta Työvaliokunta perustettiin kaavaillun koordinaattorin tueksi mm. sisältökysymyksissä. Kun koordinaattoria ei palkattu hankkeen kahtena ensimmäisenä vuotena hankkeen taloustilanteen vuoksi, muodostui työvaliokunnan jäsenten tehtäväksi hankkeen käytännön työ. Työvaliokunnassa olivat mukana molempien liittojen liikuntatyöntekijät ja muita alan asiantuntijoita. Myöhemmin työvaliokuntaan tulivat mukaan pilottikuntien yhteyshenkilöt. Työvaliokunta kokoontui säännöllisesti, tarvittaessa myös Skype-yhteyden välillä hankkeen aikana yhteensä 9 kertaa (taulukko 2). Työvaliokunnan kokoonpano on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Taulukko 2 Työvaliokunnan kokoontumiset hankkeen aikana Kokoontumiset v.2010 v.2011 v.2012 työvaliokunta Ohjausryhmät Jokaiselle pilottipaikkakunnalle perustettiin paikallisista asiantuntijoista kootut ohjausryhmät, jotka vastasivat hankkeen ryhmän toteutumisesta. Jokaisessa ohjausryhmässä oli edustaja hankkeen työvaliokunnasta, jotta yhteydenpito ja koordinointi toimi saumattomasti. Ohjausryhmien kokoonpano on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Ohjausryhmät kokoontuivat aina paikallisen tarpeen ja ryhmien määrän mukaan (Taulukko 3). Taulukko 3 Ohjausryhmien kokoontumiset hankkeen aikana Kokoontumiset v.2010 v.2011 v.2012 Pori Ranua Vaasa Seinäjoki Mikkeli

10 2 KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Hankkeen kohderyhmä oli terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat Parkinsonin tautia sairastavat sekä aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet henkilöt. Kohderyhmä oli sama kuin Aivovoimaa hankkeessa poislukien ikärajauksen. Kuva 2. Vesivoimistelua Porissa. Päätavoite: Selvittää, innostuvatko kahteen eri neurologiseen sairausryhmään kuuluvat harrastamaan omaehtoista terveysliikuntaa, kun he saavat neuvontaa ja opastusta samassa ryhmässä. Osatavoitteet: Löytää kahden eri neurologisen sairausryhmän yhteisen liikuntaneuvonnan edut ja mahdolliset esteet sekä selvittää voidaanko esteet poistaa Luoda toimiva ryhmämuotoinen liikuntaneuvonnan malli, joka olisi käytettävissä usean neurologisen sairausryhmän yhteisessä liikuntaneuvonnassa Tukea aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja Parkinsonin tautiin sairastuneita osallistumaan omaehtoiseen liikuntaan Mahdollistaa vertaistuen saaminen Hyödyntää olemassa olevia ja käyttökelpoisia materiaaleja liikuntaneuvonnassa 9

11 3 TOIMINNAN KUVAUS JA TOTEUTUS 3.1 Koulutuspäivä Suvituulessa Ryhmänohjaajille järjestettiin yhden päivän koulutus Erityisosaamiskeskus Suvituulessa (kuva 3) ja siihen osallistui neljä ryhmän ohjaajaa. Koulutuksen sisältö suunniteltiin ryhmänohjaajien tuella. Sisältötoiveita olivat kommunikaation tukeminen ryhmämuotoisessa liikuntaneuvonnassa, ideoita afaattisten henkilöiden mukaan saamiseksi, neuvontaa liikkumisen esteistä, tietoa kohderyhmien erityispiirteistä, liittojen esittelyt ja tutustuminen Erityisosaamiskeskus Suvituuleen. Kuva 3. Erityisosaamiskeskus Suvituuli Toiveina olivat myös tieto sairauden ja lääkkeiden vaikutuksista liikkumiseen. Kaikki saatiin sisällytettyä koulutukseen. Koulutuksen ohjelma on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. Kouluttajina toimivat Aivoliiton puheterapeutti, Aivo- ja Parkinson-liiton fysioterapeutti ja Parkinson-liiton neurologi. Koulutus oli vuorovaikutteinen ja keskusteleva, jolloin ohjaajille jäi mahdollisuus jakaa kokemuksiaan. Päivän aikana sovittiin Dropbox-tiedostojen synkronointisovelluksen käytöstä, joka mahdollistaa tiedostojen jakamisen usean laitteen välillä, eli kaikkien hanketyöntekijöiden kesken. Tänne ohjaajat tallensivat materiaalia kaikkien ohjaajien käytettäväksi ja nähtäväksi. Koulutuspäivänä jaettiin liittojen omaa materiaalia, koulutusta varten kehitettyä materiaalia sekä muualla tuotettua materiaalia. Materiaalit on kuvattu tarkemmin liitteessä 3. Koulutuspäivän päätteeksi kerättiin kirjallinen palaute käyttäen arviointiasteikkoa 1-3 (1=huono, 2=keskinkertainen, 2= hyvä). Koulutukseen osallistujien mielestä koulutuksen pituus ja ohjelma olivat hyviä. Yksi ei ollut tyytyväinen koulutuksen pituuteen. Kaikki vastanneet kokivat hyötyneensä koulutuksesta ja saaneensa hyviä vinkkejä ja tietämyksen syventämistä. Ajankohdassa olisi ollut kehittämistä, sillä joillain paikkakunnilla ryhmät olivat käynnistyneet ennen koulutusta. Myös sisältö sai kehittämisehdotuksia että enemmän olisi pitänyt puhua ryhmänohjauksesta kun nyt oli välillä ajauduttu yksilöterapiaan. 3.2 Toiminnan kuvaus Ryhmävoimaa! hankkeen liikuntaneuvontaryhmä oli 8-12 osallistujan suljettu ja määräaikainen ryhmä, johon ei otettu uusia osallistujia toteutuksen aikana. Ryhmä kokoontui kuusi kertaa kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Tapaamisilla oli eri teemat, joita jokaisella paikkakunnalla räätälöitiin paikkakunnan tarjontaa vastaavaksi. Osallistujat saivat 10

12 vaikuttaa toiveillaan tapaamisten teemoihin esimerkiksi toivomalla eri liikuntalajeja. Ohjaajille annettiin kaava, jota he muokkasivat ryhmäläisten toiveiden ja paikallisten resurssien mukaan. Kaavan mukaan kokoontuminen rakentui niin että aloitukseen meni 15 minuuttia, teemaan johdattamiseen minuuttia jonka jälkeen minuuttia liikuntakokeiluun. Lopuksi oli 15 minuutin lopetus, johon kuului myös kahvitus ja välipala. Jokaisella kerralla annettiin lisäksi kotitehtävä, joka käsiteltiin yhdessä aina seuraavalla kerralla. Lisäksi noin kolmen kuukauden jälkeen kuudennesta kokoontumisesta oli viimeinen tapaaminen, jolloin ryhmä sai keskustella kokemuksistaan ja arvioida omaa jaksoaan ja toimimista koko prosessissa sekä sitä, olivatko omat liikuntatottumukset muuttuneen ryhmän aikana. Kuudennen ja kontrollikerran välissä ryhmäläiset saivat kannustavan puhelinsoiton ohjaajaltaan. aloitus: 15 minuuttia teemaan johdattaminen: minuuttia liikuntakokeilu: minuuttia lopetus: 15 minuuttia Ensimmäisen tapaamisen tietoiskun aihe oli Ryhmävoimaa! hanke, jolloin tutustuttiin hankkeeseen ja muihin ryhmäläisiin ja ohjaajaan. Toisella tapaamiskerralla puhuttiin liikunnan myönteisistä vaikutuksista ja siitä, miten poistetaan liikkumisen esteitä. Kolmannella kerralla käsiteltiin tukipalveluja, neljännellä tutustuttiin kuntosaliharjoitteluun, viidennellä uimahalliin ja vesivoimisteluun, kuudennella sauvakävelyyn/kävelyyn ja arviointiin. Seitsemäs ja viimeinen kerta oli juhlallisempi päätöstilaisuus, johon myös omaiset ja ystävät olivat tervetulleita. Myös päätöstilaisuus sisälsi liikuntakokeilun. (Taulukko 4.) Taulukko 4 Tietoiskujen aiheet 1.teema 2.teema 3.teema 4.teema 5.teema 6.teema 7.teema Ryhmävoimaa! hanke Liikunnan myönteiset vaikutukset, esteet pois liikunnan tieltä tukipalvelut kuntosali ja kuntosaliharjoittelu uimahalli ja vesivoimistelu sauvakävely/kävely juhlallinen päätöstilaisuus Jokaisella tapaamiskerralla ryhmälle annettiin tietoiskuja terveysliikunnasta sen kerran aiheen mukaisesti. Ryhmän toteutumisen aikana tarkoituksena oli myös se, että jokainen teki itselleen liikuntasuunnitelmaa jota alkoi toteuttaa kuudennen kerran jälkeen itsenäisesti. 11

13 3.3 Pilottipaikkakunnat Hankkeen valmistellut ryhmä valitsi pilottipaikkakunnat. Yhteistyökeskustelua käytiin hankkeen alussa Salon, Porin, Jyväskylän, Vaasan ja Mikkelin kanssa, joista pilottikunniksi valikoituivat Vaasa, Mikkeli ja Pori. Myöhemmin mukaan tulivat Seinäjoki ja Ranua. Pilottikunnat valikoituivat harkinnanvaraisesti ja valintaan vaikutti mm. maantieteellisyys, olemassa olevat käytännöt kuten yksilöllisen liikuntaneuvonnan toteutus tai ryhmäliikuntatarjonta. Lisäksi haluttiin vaikuttaa muualla kuin Turussa, jossa Aivovoimaa-hanke toteutettiin. Mukaan haluttiin myös pieniä paikkakuntia, joten mukaan valikoitui muun muassa Ranua. Paikallisen yhdistyksen aktiivisuudella oli myös suuri merkitys pilottikuntien valinnassa. Toimiva yhteistyö kunnan kanssa edesauttoi pilottikunnaksi valikoitumista esimerkiksi Porin kohdalla. Ryhmien ohjaajat kunnittain on kuvattu liitteessä 1. Taulukko 5. Osallistujien määrä ryhmittäin ja kunnittain. Paikkakunta 1.ryhmän osallistujien määrä 2.ryhmän osallistujien määrä 3.ryhmän osallistujien määrä Osallistujien määrä yhteensä Pori Vaasa Ranua Seinäjoki Mikkeli Yhteensä Toteutuminen Porissa Porissa toteutui yhteensä kolme hankkeen rahoittamaa ryhmää (taulukko 6). Lomakkeiden mukaan osallistujia oli yhteensä 23. Keväällä 2012 käynnistyi vielä kaupungin omakustanteinen ryhmä, jonka osallistujilta kerättiin pieni osallistumismaksu Toteutuminen Ranualla Kuva 4. Frisbeegolfia Porissa Ranualla toteutui syksyllä 2011 yksi ryhmä (taulukko 6). Ranuan ryhmässä oli yhteensä kuusi osallistujaa, joista kolme oli miehiä ja kolme naisia. Parkinsonin tautia heistä sairasti yksi ja AVH:n sairastaneita oli viisi. Ranualla Ryhmävoimaa! hankkeen ryhmä poiki neurologisen toimintaryhmän, johon ohjattiin myös toiseen ryhmään ilmoittautuneet kaksi henkilöä. 12

14 3.3.3 Toteutuminen Vaasassa Vaasassa toteutui yhteensä kolme ryhmää (taulukko 6). Hankkeen toteutumista puolsivat liittojen yhdistykset sillä kaupungin liikuntatarjonta ei jostain syystä tavoittanut kaikkia sitä tarvitsevia siitä huolimatta että kaupungissa on tarjolla viikoittaista liikuntaa. Kaupunki auttoi hankkeen toteutumista tarjoamalla tiloja sen käyttöön. Osallistujia oli kahdessa jälkimmäisen ohjaajan ryhmissä yhteensä 13, joista oli miehiä seitsemän ja naisia kuusi. Heistä kuusi sairasti Parkinsonia ja seitsemän oli sairastanut AVH:n. Ensimmäinen ryhmä toteutettiin hankkeen osalta kokeiluryhmänä, sillä osallistujamäärä oli niin pieni. Kuva 5. Vaasan ryhmän lehti-ilmoitus Toteutuminen Mikkelissä Mikkelissä toteutui yksi ryhmä (taulukko 6), jossa aloitti yhteensä yhdeksän henkilöä. Heistä kuusi oli miehiä ja kolme naisia. Kolme sairasti Parkinsonin tautia ja kuusi oli sairastanut aivoverenkiertohäiriön. Avainasemassa ryhmän toteutumisessa oli Estery (Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry), joka antoi käyttöön tiloja ja työntekijän hankkeen ohjausryhmään sekä paikalliset yhdistykset, jotka osallistuivat rekrytointiin ja ryhmiin. Tärkeimpänä voimavarana toimi myös itsenäinen ja ammattitaitoinen ohjaaja Toteutuminen Seinäjoella Seinäjoella toteutui kevään 2012 aikana kaksi ryhmää (taulukko 6). Ryhmiin osallistui yhteensä 21 henkilöä, yhdeksän naista ja 12 miestä. Heistä 15 sairasti Parkinsonin tautia ja kuusi oli sairastanut aivoverenkiertohäiriön. Seinäjoen 1 ryhmän ohjelma on kuvattu liitteessä 4. Taulukko 6 Toteutuneet ryhmät pilottikunnittain. Paikkakunta Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Pori 2 ryhmää 1 ryhmä - Vaasa 1 ryhmä 1 ryhmä 1 ryhmä Mikkeli - 1 ryhmä - Ranua - 1 ryhmä - Seinäjoki ryhmää Yht. 3 ryhmää 4 ryhmää 3 ryhmää 13

15 3.4 Juurrutus Tavoitteena oli juurruttaa hankkeen toimintamalli pilottikuntiin. Uusille paikkakunnille ja terveysalan ammattilaisille hanketta markkinoitiin ahkerasti kirjoittamalla hankkeesta artikkeleita ja kainalojuttuja eri julkaisuihin. Hankkeen toimintamallia markkinoitiin esimerkiksi kansalaisopistoihin ja kaupunkien liikuntatoimeen markkinointikirjeen (Liite 5) ja esitteen (Liite 6) avulla. Lisäksi hankkeesta kiinnostuneille tarjottiin neuvontaa ja tukea ryhmien aloittamiseksi. Hanketta markkinoitiin paikallisten ohjausryhmien avulla ja toimintamallia vietiin eteenpäin pilottipaikkakunnilla. Esimerkiksi Poriin juurtumista edesauttoi se, että ohjausryhmässä oli jäseniä Porin kaupungilta tai Kuva 6. Toivo Nordlund näyttää oikeaoppista kuntosaliharjoittelua Satakunnan ammattikorkeakoulusta, ja he pystyivät Porissa. vaikuttamaan toimintamallin käyttöönottoon paikkakunnalla. Myös yhdistyksiä aktivoitiin hankkeen juurruttamiseen paikkakunnalle, mm. kertomalla hankkeesta yhdistysten liikuntavastaaville. Aktiivinen markkinointi suunnattiin myös kansalaisopistojen suunnittelijoille ja rehtoreille sekä kuntien liikunnansuunnittelijoille. Kunnat, joihin markkinointia suunnattiin, valikoituivat Teli-rahaa saaneista sekä sellaisista kunnista, joissa oli Liikuntaneuvola-tarjontaa. Hankkeen juurrutusvaiheessa todettiin, että juurruttamiseen tarvitaan henkilökohtaisia kontakteja jossa isossa merkityksessä ovat ohjausryhmien jäsenet. Niiden luomisessa ohjausryhmien jäsenilllä on suuri merkitys, sillä juurruttaminen ei onnistu tehokkaasti yksin markkinoinnin avulla. Juurrutusta toteutettiin myös ohjausryhmien työvaliokunnan jäsenten avulla. He ottivat henkilökohtaisesti yhteyttä esimerkiksi alueensa Ammattikorkeakouluun tai kansalaisopistoon. Tämän ansiosta hankkeen toimintamallin jatkamisesta kiinnostuttiinkin myös muilla kuin pilottipaikkakunnilla. Hanketta pyrittiin juurruttamaan myös jatkohankkeen avulla. Hankkeen nimi on Ryhmävoimalla liikkeelle! ja sen tavoitteena on juurruttaa Ryhmävoimaa! -hankkeen liikuntatoimintamallia valtakunnallisesti. Kohderyhmänä hankkeessa olisivat soveltavaa liikuntaa tarvitsevat, joiden liikuntaa tulisi lisätä terveydellisistä syistä ja jotka pystyisivät hyötymään ryhmämuotoisesta liikuntaneuvonnasta. Keskeinen seikka toiminnassa on säännöllisesti kokoontuvat neuvontaryhmät, joissa eri sairausryhmiin kuuluvilla on mahdollisuus tutustua alueensa liikuntapalveluihin liikunnan asiantuntijan opastuksella. Lisäksi tärkeässä asemassa on vertaistuki ja arvio. 14

16 4 YHTEISTYÖTAHOT 4.1 Paikalliset yhteistyötahot Liittojen yhdistykset tiedottivat hankkeesta omissa jäsenkirjeissään ja rekrytoivat osallistujia hankkeen ryhmiin. Lisäksi yhdistysten edustajat toimivat jäsenten äänenä ja toivat heidän näkökulmiaan hankkeen toteuttamisessa. Hankkeen kanssa yhteistyössä toimi myös Suomen Parkinson-liitto ry, Aivoliitto ry sekä Turun ammattikorkeakoulu Yhteistyötahot paikkakunnittain Kuva 7. Porissa päästiin myös tasapainoilemaan. Pori Porissa yhteistyökumppaneina toimivat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin seudun Parkinson-yhdistys, Satakunnan aivohalvaus ja afasia-yhdistys, sekä perusturva joista saatiin ohjausryhmän jäsenet. Ohjaajat ja tilat hankkeen käyttöön saatiin kaupungilta ja ammattikorkeakoululta. Yhdistykset, Porin perusturva ja kotisairaanhoito vastasivat ryhmäläisten rekrytoinnista ja hankkeen tiedottamisesta Porissa. Yhteistyötahoja osallistui hankkeeseen yhteensä seitsemän (SAMK, Porin perusturva, Porin vapaa-aikavirasto, Satakunnan AVH-yhdistys, Porin seudun Parkinson-kerho, Parkinson-liitto ry ja Aivoliitto ry). Yhteistyötahojen mukanaolo mahdollisti markkinoinnin oikealle kohderyhmälle ja yhteistyö kunnan kanssa mahdollisti liikuntatilojen maksuttoman käytön asiakkaiden kanssa, jolloin toiminnan suunnittelu oli helpompaa. Ranua Ranualla yhteistyötä tehtiin kunnan sisällä terveys- ja vapaa-aikatoimen kanssa. Tämä yhteistyö poiki peliryhmän, joka toimii vertaisryhmänä. Hankkeesta tiedotettiin Ranuan terveyskeskuksen kuntoutushenkilökunnan kautta. Ohjausryhmällä oli neljä yhteistyötahoa (terveystoimi, vapaa-aikatoimi, Aivoliitto ja Suomen Parkinson-liitto.) Yhteistyötahojen mukanaolo tiivisti kunnan poikkihallinnollista yhteistyötä terveys- ja liikuntatoimen välillä. Lisäksi yhteistyö toi avointa ja myötämielistä suhtautumista uusille kokeiluille, josta on osoituksena myös Voimaa Vanhuuteen- ohjelmaan sitoutuminen ja sen kanssa jatkossa tehtävä yhteistyö. Vaasa Vaasassa yhteistyötahoja oli yhteensä viisi. Vaasan kaupunki toimi yhteistyössä hankkeen kanssa jakamalla perusturvan kautta esitteitä ryhmästä. Esitteitä jakoi myös sairaalan neurologian poliklinikka, kuntoutusohjaajat, terveyskeskuksen kuntoutustyön- 15

17 tekijät, kotipalvelu ja Vaasan alueen AVH- ja Parkinsonkerhot. Myös Vaasan Setlementti ry jakoi esitteitä ryhmän toteutumisesta. Lisäksi kaupunki tarjosi tiloja hankkeen käyttöön aina mahdollisuuksien mukaan. Ryhmään saatiin ohjaaja ostopalveluna Oilix Oy:stä. Mikkeli Mikkelissä Ryhmävoimaa!- hankkeen toimintaan osallistui yhteensä 12 yhteistyötahoa (Mikkelin kaupungin vapaa-aikatoimi ja kotihoito, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, AMK:n fysioterapiakoulutus, AVH-yhdistys, SLU:n aluejärjestö, Parkinson-yhdistys ja VETO- ja ALTTI-projektit). Nämä mahdollistivat liikuntatiedon ja vertaistuen annon eri sairausryhmille. Lisäksi VETO-projektin kautta saatiin tiloja käyttöön ja Etelä-Savon liikunnan sekä Mikkelin liikuntatoimen kautta tietoa kaupungin liikuntakohteista ja toiminnasta. Yhdistysten mukanaolo hankkeessa oli ehdotonta koko hankkeen/ryhmän onnistumiselle. Hankkeen markkinointityöhön lupautuivat Mikkelin keskussairaalan kuntoutusohjaajat, Mikkelin kaupungin kotihoidon osastonhoitaja, Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry sekä Valot- hanke. Seinäjoki Seinäjoella yhteistyökumppaneita oli yhteensä viisi. Hankkeessa mukanaolevien järjestöjen paikalliset yhdistykset toimivat hankkeessa tehokkaasti. Kumppaneita olivat myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala sekä Seinäjoen kaupungin erityisliikunta. Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri oli apuna hankkeen aloittamisessa Seinäjoella. Ryhmäläisiä saatiin rekrytoitua Seinäjoen sairaalan neurologian klinikan kautta. 4.2 Valtakunnalliset yhteistyötahot Yhdistykset tiedottivat hankkeesta aktiivisesti jäsenkirjeissään. Lisäksi Soveltava liikunta Ry (SoveLi ry) toimi yhteistyössä Ryhmävoimaa! hankkeen kanssa. SoveLi:lta saatiin ostopalveluna hankkeen käyttöön osa-aikainen koordinaattori ja SoveLin toiminnanjohtaja toimi hankkeen johtoryhmässä. Lisäksi SoveLi tiedotti Ryhmävoimaa! -hankkeesta ja sen toiminnasta omissa julkaisuissaan. SoveLi:n panos oli merkittävä myös hankehakemuksen laatimisessa. 16

18 5 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Ryhmävoimaa! hankkeen markkinointi toteutettiin yhteistyössä Suomen Parkinson-liitto ry:n ja Aivoliitto ry:n kanssa. Hankkeesta tiedotettiin säännöllisesti liittojen Internet-sivuilla sekä omissa julkaisuissa. Pilottipaikkakunnilla tiedotettiin paikallisesti ryhmän alkamisesta alueella. Ilmoituksia oli Pohjalaisessa, Eparissa, Seinäjoen Sanomissa, Satakunnan sanomissa, Ilkka- lehdessä ja Vaasan Ikkunassa. Lisäksi pilottikunnissa kuntoutushenkilökunta markkinoi hankkeen ryhmien alkamisesta kohderyhmäläisiä. Myös paikalliset yhdistykset markkinoivat hanketta aktiivisesti pilottipaikkakunnilla. Hankkeesta kirjoitetut artikkelit ja tiedotteet kuvattu tarkemmin liitteessä 7. Vuosi 2010 Hankkeesta lähetettiin pilottikuntien liikuntatoimelle, sosiaalitoimelle, terveystoimelle, kansalaisopistoihin oppilaitoksiin ja fysioterapia-alan yrityksiin yhteistyöpyyntö. Suomen Parkinson-liiton liittohallitukselle lähetettiin hankkeen tiedote. Molempien liittojen Internet sivuilla ja jäsenkirjeissä tiedotettiin hankkeesta. Lisäksi Porissa paikallislehdessä oli tietoa Ryhmävoimaa! hankkeen toteutuksesta. Hankkeen taustasta, tavoitteista ja toiminnasta tehtiin diasarja, jota voitiin käyttää hyväksi pilottipaikkakuntien ohjausryhmien ja ryhmän ohjaajien perehdytyksessä. Hankkeesta tiedotettiin Pohjalaisessa ja Satakunnan Kansassa, suoramarkkinointikirjeillä ja sähköpostitse. Vuosi 2011 Veijo Kivistö kävi SoveLin ja Metropolian järjestämillä messuilla Helsingissä 8.4. esittelemässä hanketta tietoisku-tyyppisesti apunaan hankkeesta kehitetty diasarja. Lisäksi fysioterapeuttiopiskelija Johanna Savolainen kirjoitti Porin ensimmäisen ryhmän toteutumisesta ja tuloksista opinnäytetyön. Vuosi 2012 Mirjami Moisio kävi Erityisliikunnan Symposiumissa esittelemässä hanketta posterin, markkinointikirjeen ja esitteiden avulla. Vaasan ryhmänohjaaja Oili Viskari kävi esittelemässä hanketta Mustasaaressa 4.4. Juttu-tupalaisille. Virpi Lumimäki kävi esittelemässä hanketta esitteen ja posterin kanssa AVH-päivillä ja posterin kanssa UKK:n terveysliikuntapäivillä Lisäksi Virpi Lumimäki käynnisti Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa neuvottelut toiminnan jatkamisesta ja Seinäjoella kansalais- 17

19 opisto kiinnostui hankkeesta ja jatkaa hankkeen toimintaa ottamalla ohjelmistoonsa erityisliikuntaryhmän syksyllä Myös pääkaupunkiseudulla on ollut kiinnostusta hanketta kohtaan Laurea-ammattikorkeakoulusta. 6 HANKKEEN TULOKSET 6.1 Pori Porissa toteutui yhteensä kolme ryhmää. Osallistujia niissä oli yhteensä 23. Alkukyselylomakkeisin heistä vastasi 22 ja loppukyselyyn 23. Parkinsonia sairasti 11 ja avh:n oli sairastanut 11 ja yksi avh:n sairastanut sairasti myös Parkinsonin tautia. Ensimmäisen ryhmän vastausten analysointi oli haastavaa sillä ryhmässä loppukysely oli tehty poikkeuksellisesti kuudennella tapaamiskerralla Alkukysely Loppukysely Kaavio 1. Porin liikunnan harrastamisen esteitä Näyttäisi siltä, että Porissa liikunnan harrastamisen esteitä saatiin vähennettyä alku- ja loppukyselyn välillä. Suurimmiksi liikunnan harrastamisen esteiksi nousivat fyysiset rajoitteet, kaatumisen pelko, saamattomuus ja liikuntakaverin puute. Näistä alku- ja loppukyselyn välillä fyysiset rajoitteet nousivat yhdellä, mutta kaatumisen pelko laski kahdella ja saamattomuus neljällä. Liikuntakaverin puute ja mieliala laskivat yhdellä. Ympäristön esteellisyys poistui esteistä kokonaan ja sopivien liikuntapaikkojen puute säilyi ennallaan(1). Kuljetus/kyytiongelmat nousivat yhdellä. Ei mikään vastaus lisääntyi yhdellä. (Kaavio 1.) 18

20 Alkukysely Loppukysely Kaavio 2. Porin liikuntalajeja. Porin ryhmäläisten liikuntalajien märä näyttäisi lisääntyneen alku- ja loppukyselyn välillä. Asiointikävely ja puutarhanhoito lisääntyivät neljällä, kävely/ulkoilu kuudella, koti- ja tuolijumppa kahdella ja sauvakävely kolmella. Harrastuksista boccia väheni yhdellä, kuntosali neljällä ja vesivoimistelu kolmella. Samana pysyivät uinnin harrastajat (2). (Kaavio 2). Lisäksi loppukyselyssä ensimmäisessä ryhmässä yksi harrasti tasapainoharjoittelua ja yksi venyttelyä. Porin ryhmissä yhteen liikuntasuoritukseen käytetty aika ei lisääntynyt alku ja loppukyselyn välillä. 1-2 tuntia kerrallaan harrastavien määrä lisääntyi yhdellä. Alle 30 minuuttia ja tunnin kerrallaan liikkuvat vähenivät kahdella. Yhdellä henkilöllä liikuntasuorituksen kesto vaihteli 10 minuutista jopa neljään tuntiin, sillä hän harrasti remontointia ja ja toisella pihatöitä tekevällä tunnista kuuteen tuntiin. Toisaalta liikunnan harrastamisen määrä viikossa lisääntyi alku- ja loppukyselyn välillä, sillä päivittäin harrastavien määrä lisääntyi ja 2-3 kertaa viikossa harrastavien määrä pysyi samana. Kerran viikossa harrastavien määrä poistui kokonaan Seminaari Porissa järjestettiin Ryhmävoimaa! seminaari, jota mainostettiin paikallisessa lehdessä. Seminaarissa toinen Porin ohjaajista, erityisliikunnanohjaaja, kertoi hankkeesta ja näytti valokuvia liikuntatuokioista, jonka jälkeen toinen Porin ohjaaja, fysioterapeutti esitteli aiheesta kirjoittamansa Ryhmävoimaa! liikuntaneuvontaryhmä Parkinsonin tautia sairastaville ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneille opinnäytetyön tuloksia. Myös seminaarin ohjelmaan kuului liikuntatuokio senioritanssin muodossa istuen ja seisten sekä mahdollisuus tutustua tasapainovälineisiin. Kahvitauolla tutustuttiin Sata- 19

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015

Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2012: Liikuntaryhmän laatukriteerit Liikuntaryhmän laatukriteerit Laatukriteerit on tarkoitettu

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Jyväskylän Yliopiston opiskelijoille suunnattu Liikkumisen startti-ryhmä, syksy 2005 (hanke 0517)

Jyväskylän Yliopiston opiskelijoille suunnattu Liikkumisen startti-ryhmä, syksy 2005 (hanke 0517) Jyväskylän Yliopiston opiskelijoille suunnattu Liikkumisen startti-ryhmä, syksy 2005 (hanke 0517) Ryhmän tarkoitus ja tavoitteet Jyväskylän Yliopiston Yliopistoliikunta ja YTHS toteuttavat yhteistyössä

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta 18.5.2012 VuosiSeurannan 2011 tuloksia, kuntaryhmä 1 Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäisenä valittu kuntaryhmä (Hämeenlinna, Iitti, Jalasjärvi-Ilmajoki-Kurikka (JIK-peruspalveluliike-laitoskuntayhtymä),

Lisätiedot

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Suomen Latu ry Suomen Latu on ulkoilun edistäjä, retkeilyn asiantuntija ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Edunvalvomme suomalaisia

Lisätiedot

Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 LIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 288. Vastaajien määrä: 288

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 288. Vastaajien määrä: 288 Liikuntakysely 1. Sukupuoli 2. Kotikunta 3. Syntymävuosi Keski-ikä 44,84 4. Koulutustaso 5. Työtilanne ja ammatti 6. Kuinka suuren osan päivittäisestä valveillaoloajasta vietät oman arviosi mukaan passiivisesti

Lisätiedot

TerveysInfo. Jalan ja pyörällä

TerveysInfo. Jalan ja pyörällä TerveysInfo kävely Aitakävelykoulu Aitakävely on levinnyt yleisurheilusta monen muun urheilulajin käyttöön, kun on huomattu harjoitteiden mahdollisuudet erityisesti lantion seudun liikkuvuuden, yleisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 1 Lukuisista ikääntymisen myötä tapahtuvista muutoksista huolimatta ikääntyneet ovat terveempiä

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Kaikissa ryhmissä tilaa! Maanantai Klo 9.00 10.00 Vertaisohjattu kuntopiiri 65+, 13.1. 26.5.2014 Ilmoittautumiset ja lisätietoja ma-pe klo 9 10 Liperin terveystoimi

Lisätiedot

RYHMÄMUOTOISEN LIIKUNTANEUVONNAN VAIKUTUS PARKINSONIN TAUTIA SAIRASTAVIEN JA AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN OMAEHTOISEEN LIIKUNTAAN

RYHMÄMUOTOISEN LIIKUNTANEUVONNAN VAIKUTUS PARKINSONIN TAUTIA SAIRASTAVIEN JA AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN OMAEHTOISEEN LIIKUNTAAN Opinnäytetyö AMK Hoitotyön koulutusohjelma Fysioterapia 2013 Taina Piittisjärvi RYHMÄMUOTOISEN LIIKUNTANEUVONNAN VAIKUTUS PARKINSONIN TAUTIA SAIRASTAVIEN JA AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN OMAEHTOISEEN

Lisätiedot

Katsaus Rautjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Rautjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Rautjärven Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA 12.10.2016 Kuntalaisten mielipiteiden huomiointi Kiteen kuntakysely: Mitkä seikat vaikuttavat liikunnan

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä Liikunnan palveluketju Järvenpään kaupunki 5.1.2017 Liikunnan palveluketju Järvenpäässä Liikunta osana hoitopolkua -prosessi Asiakkaan ohjaus palveluketjussa

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

LÖYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

LÖYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT LIIKUNTAHARRASTUKSEN LÖYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT VALTTI-HANKKEESSA OULUN ALUEELLA -ERITYISLASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ KOKEMANA Ronja Ronkainen ja Marjo Vesala Opinnäytetyö: TAUSTA Työn tilaaja: Suomen

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

VoiTas-projekti Nurmijärvellä

VoiTas-projekti Nurmijärvellä VoiTas-projekti 2003-2006 Nurmijärvellä Liikuntapalvelut oma tulosalue sosiaali- ja terveystoimen toimialalla asukkaita: vuonna 2003 36 000 vuonna 2011 40 000 kolme isoa päätaajamaa: Kirkonkylä Klaukkala

Lisätiedot

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK Muisti ja liikunta Iiris Salomaa, ft YAMK 19.4.2016 3.11.2016 Liikunta toimintakykyisyyden edistäjänä Fyysisiä vaikutuksia mm: Selviytyminen päivittäisistä arjen askareista Liikuntakykyisyys: lihasvoima,

Lisätiedot

Katsaus Keuruun Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Keuruun Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Keuruun Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011 2014 Annele Urtamo ja Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta.

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. TerveysInfo MS tauti Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. 1996 5, A5 : 46 s. : piirr. : 2 väri Hakusanat:

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkiseminaari

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkiseminaari Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkiseminaari 8.2.2017 Johtaja Kristiina Poikajärvi Lapin aluehallintovirasto 1 Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomat 65 ja 75 vuotta täyttäneet Lapissa ja koko maassa

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka

Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Liikuntaneuvonnalla on nyt näytön paikka Jyrki Komulainen Ohjelmajohtaja, dosentti Kunnossa kaiken ikää (KKI) ohjelma Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Maakunnallinen liikuntaneuvonta

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET TULOKSET Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Tanja Kulmala TtM, ft KaatumisSeula-hankkeen projektityöntekijä

Lisätiedot

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet.

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Kuvaukset 1 (6) (päivitetty 10.6.2014) Liikuntaa monipuolisesti 1, 1 ov, (YV7LI1) (HUOM! 1. vuoden opiskelijoille) kokeilee erilaisia liikuntalajeja hikoillen ja hengästyen saa kokemuksia eri liikuntalajien

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä

Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka. Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Liikuntasuositus: Liikuntapiirakka Liikuntapiirakan käyttö arvioinnin ja suunnittelun apuvälineenä Terveysliikuntasuositukset UKK-instituutin Liikuntapiirakka julkaistiin alun perin vuonna 2004. Yhdysvaltain

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 4/2014 2.12.2014 Asiat VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 VANH 26 TUTUSTUMINEN MAIJALAN LAAJENNUSOSAAN MATTILAAN 26 VANH 27 TIETOA KANGASALAN

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa SoveLin strategia 2009 2012 Soveltava Liikunta SoveLi ry Työryhmä Heidi Hölsömäki (toim.) leena Jokinen Sari Kivimäki

Lisätiedot

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia TerveysInfo 55+ liikunnasta elinvoimaa Power Point esitys tukee ikääntyvän työntekijän hyvinvointia ja vahvistaa voimavaroja tulevia eläkevuosia varten. Käsittelee etenkin liikuntaa ja lyhyesti myös muita

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 1 Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 2 Nykytilanne Suomalaisten työikäisten liikunnan harrastaminen on lisääntynyt,

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Katsaus Savitaipaleen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Savitaipaleen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Savitaipaleen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi. Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU

Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi. Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU 15.4.2015 Toteutettiin kuntalähtöisenä toimintana yhdessä eri verkostotoimijoiden kanssa - ViaDia Pohjois-Savo Ry (mukana

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku 3.12.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvonnan

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot