TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE Munksjö Oyj. Osakkeiden antaminen Ahlstrom Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.6.2013. Munksjö Oyj. Osakkeiden antaminen Ahlstrom Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE Munksjö Oyj Osakkeiden antaminen Ahlstrom Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä Munksjö Oyj:n ( Yhtiö, Vastaanottava Yhtiö tai Munksjö ) ja Ahlstrom Oyj:n ( Jakautuva Yhtiö tai Ahlstrom ) hallitukset ovat hyväksyneet jakautumissuunnitelman liittyen Ahlstromin osittaisjakautumiseen, jolla kaikki sellaiset Ahlstrom-konsernin varat ja velat, jotka kuuluvat sen Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian toimintoihin ( Coated Specialties Jakautuminen ), siirtyvät ilman selvitysmenettelyä Munksjölle ( Jakautumissuunnitelma ). Ahlstromin hallitus on ehdottanut pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle Coated Specialties Jakautumisen hyväksymistä. Munksjön osakkeenomistajat ovat yksimielisesti päättäneet hyväksyä Coated Specialties Jakautumisen Coated Specialties Jakautuminen toteutuu, kun Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Coated Specialties Jakautumisen ja kun muut Jakautumissuunnitelmassa mainitut ehdot ovat täyttyneet ja Coated Specialties Jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin. Coated Specialties Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti tapahtuu arviolta vuoden 2013 loppuun mennessä ( Jakautumisen Täytäntöönpanopäivä ). Ahlstromin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena ( Jakautumisvastike ) uusia Munksjön osakkeita omistusosuutensa suhteessa. Ahlstromin osakkeenomistajat saavat Jakautumisvastikkeena 0,265 uutta Munksjön osaketta jokaista Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä Ahlstromissa omistettua osaketta kohden. Jakautumisvastikkeena liikkeeseenlaskettujen osakkeiden enimmäismäärä on näin ollen Jakautuvan Yhtiön osakkeiden lukumäärä Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä kertaa 0,265. Jakautumisvastikkeena annettavia Munksjön uusia osakkeita koskeva esite koostuu tästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä ( Arvopaperiliite ) ja Munksjön päivätystä rekisteröintiasiakirjasta ( Rekisteröintiasiakirja ), yhdessä Esite. Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoa Munksjöstä, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, ja tämä Arvopaperiliite sisältää tietoa Jakautumisvastikkeena annettavista osakkeista sekä tiivistelmän Rekisteröintiasiakirjassa ja Arvopaperiliitteessä esitetyistä tiedoista. Tämän lisäksi Arvopaperiliite sisältää päivityksiä tiettyihin Rekisteröintiasiakirjan tietoihin. Munksjön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella MUNK1. Munksjö tulee tekemään hakemuksen Jakautumisvastikkeena annettavien osakkeiden ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Jakautumisvastikkeena annettavien osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Jakautumisen Täytäntöönpanonpäivän jälkeen. Katso Riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa ja tässä Arvopaperiliitteessä. Esitettä ei saa jakaa seuraavissa maissa tai seuraaviin maihin: Australia, Kanada, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka tai Yhdysvallat. Esitteessä esitettyjä tietoja ei tule pitää tarjouksena myydä tai kehotuksena tarjoukseksi ostaa Munksjön osakkeita millään lainkäyttöalueella, eikä erityisesti millään sellaisella lainkäyttöalueella, jolla sellainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintivelvoitetta koskevaa poikkeusta tai kyseisen lainkäyttöalueen arvopaperilakien alaista kvalifiointia. Katso kohta Tärkeitä tietoja Muita tietoja. Pääjärjestäjät

2 TÄRKEITÄ TIETOJA Tietoja Arvopaperiliitteestä Tämä Arvopaperiliite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /746, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004 (Liite III ja XXII) muutoksineen, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 3 5 luvussa tarkoitetuista esitteistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen ( /1019) sekä Finanssivalvonnan standardien mukaisesti. Tämä Arvopaperiliite on alun perin kirjoitettu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli tämä alkuperäinen suomenkielinen versio ja sen englanninkielinen käännös eroavat toisistaan, sovelletaan suomenkielistä versiota. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen suomenkielisen version, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 54/ /2013. Viittaukset Tässä Arvopaperiliitteessä termit Munksjö tai Yhtiö tarkoittavat Munksjö Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että termillä tarkoitetaan Munksjö Oyj:tä emoyhtiönä tai ainoastaan tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Munksjö Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tässä Arvopaperiliitteessä Vanha Munksjö tarkoittaa Munksjö AB:ta ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että termillä tarkoitetaan Munksjö AB:ta emoyhtiönä tai ainoastaan tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Vanhan Munksjön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Munksjö AB:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tässä Arvopaperiliitteessä Ahlstrom tarkoittaa Ahlstrom Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että termi tarkoittaa Ahlstrom Oyj:tä emoyhtiönä tai ainoastaan tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Ahlstromin osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Ahlstrom Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tässä Arvopaperiliitteessä termit LP Europe tai LP Europen Liiketoiminta tarkoittaa Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-aluetta Euroopassa ja termi Coated Specialties tai Coated Specialties Liiketoiminta tarkoittaa Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-aluetta Brasiliassa ja termi LP tai LP Liiketoiminta tarkoittaa LP Europe Liiketoimintaa yhdessä Coated Specialties Liiketoiminnan kanssa. Muita tietoja Munksjö on nimittänyt Danske Bank Corporate Financen ( Danske Bank ), Nordea Bank Finland Oyj:n ( Nordea Bank ) ja SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab:n ( SEB, Danske Bankin ja Nordea Bankin kanssa yhdessä Pääjärjestäjät ) toimimaan Coated Specialties Jakautumisen pääjärjestäjinä. Osakkeenomistajien ja sijoittamista harkitsevien tulisi luottaa yksinomaan Esitteen sisältämiin tietoihin. Munksjö tai Pääjärjestäjät eivät ole valtuuttaneet ketään antamaan mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee huolellisesti tutustua Esitteessä esitettyihin riskitekijöihin muiden Esitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Mikäli jokin näistä riskeistä toteutuisi, sillä voisi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tämän Arvopaperiliitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa muulloin kuin Arvopaperiliitteen päivämääränä tai että Munksjön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut haitallisia muutoksia Arvopaperiliitteen päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Esitteessä kuitenkin ilmenee ennen Ahlstromin ylimääräistä yhtiökokousta virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Esitettä täydennetään Arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tämän Esitteen sisältämät tiedot eivät ole Munksjön tai Pääjärjestäjien vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Esite sisältää myös tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Munksjön todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista tiettyjen Esitteessä kuvattujen riskien ja muiden Esitteessä kuvattujen tekijöiden johdosta. Ellei muuta ole todettu, kaikki arviot Munksjön tai sen toimialan markkinakehitykseen liittyen perustuvat Yhtiön johdon tekemiin kohtuullisiin arviointeihin. Esitettä (tai muuta Munksjön osakkeisiin liittyvää aineistoa tai rekisteröintihakemuksia) ei saa jakaa seuraavissa maissa tai seuraaviin maihin: Australia, Kanada, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka tai Yhdysvallat. Esite ei ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaista poikkeusta rekisteröintivelvoitteesta. Munksjön osakkeita koskevaa tarjousta ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa eikä kyseisiä osakkeita ole tarjottu eikä niitä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa. Yhtiö, Ahlstrom tai Pääjärjestäjät eivät ole ryhtyneet eivätkä ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, jotka sallisivat Esitteen (tai muiden Munksjön osakkeisiin liittyvien aineistojen tai rekisteröintihakemuksen) hallussapidon tai jakelun millään lainkäyttöalueella, lukuun ottamatta Suomea, jolla vaaditaan toimenpiteitä tällaisen jakelun sallimiseksi, eikä Esitettä saa jakaa tai julkaista millään sellaisella lainkäyttöalueella. Esite (tai muu Munksjön osakkeisiin liittyvä aineisto tai rekisteröintihakemus) ei ole Munksjön osakkeiden myyntiä koskeva tarjous tai kehotus tarjoukseksi ostaa Munksjön osakkeita kenellekään henkilölle millään lainkäyttöalueella, eikä erityisesti millään sellaisella lainkäyttöalueella, jossa sellainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen ilman kyseisen lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaista rekisteröintiä tai kvalifiointia, ellei sitä tehdä rekisteröinnin, kvalifioinnin tai rekisteröinti- tai kvalifiointivelvoitetta koskevan pätevän poikkeuksen nojalla. Yhtiö, Ahlstrom ja Pääjärjestäjät edellyttävät, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Yhtiöllä, Ahlstromilla tai Pääjärjestäjillä ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta henkilöitä kohtaan, jotka ovat saaneet haltuunsa Esitteen näiden rajoitusten vastaisesti. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu Tähän Esitteeseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä aiheutuvat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. ii

3 SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ TIETOJA... ii TIIVISTELMÄ... 1 RISKITEKIJÄT YHTIÖ, HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT ERÄITÄ SEIKKOJA JAKAUTUMISEN YLEISKATSAUS OHJEITA AHLSTROMIN OSAKKEENOMISTAJILLE COATED SPECIALTIES JAKAUTUMISEN EHDOT PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET VEROTUS PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT PÄIVITYKSET REKISTERÖINTIASIAKIRJAAN LIITE A JAKAUTUMISSUUNNITELMAN LIITE 1... A-1 LIITE F LUETTELO TILINPÄÄTÖKSISTÄ... F-1 iii

4 TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee tiivistelmässä esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä kuvataan lyhyesti tiivistelmässä ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Osatekijä Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää tulisi lukea tiivistelmän ja arvopaperiliitteen sekä rekisteröintiasiakirjan ( Esite ) johdantona. Sijoittajan tulisi perustaa Munksjö Oyj:n ( Munksjö tai Yhtiö ) osakkeisiin koskeva sijoituspäätöksensä Esitteeseen kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi ETA-maiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellinen vastuu koskee vain niitä henkilöitä, jotka vastaavat tästä tiivistelmästä ja sen käännöksistä, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, virheellinen tai epäjohdonmukainen luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa tai jos se ei sisällä, luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa, tärkeitä tietoja, joita tässä kyseessä oleviin arvopapereihin sijoittamista harkitsevat sijoittajat tarvitsevat. A.2 Suostumus arvopaperien edelleenmyyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen, tarjousaika ja suostumuksen ehdot Osatekijä B.1 Virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Kotipaikka, oikeusmuoto, sovellettava laki ja perustamismaa Ei sovellu. Jakso B Liikkeeseenlaskija ja mahdolliset takaajat Munksjö Oyj Munksjö Oyj:n kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite tämän Esitteen päivämääränä on Kasarmikatu 46 48, Helsinki. Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö, ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiö on perustettu Suomessa ja Yhtiön perustamiskirja on allekirjoitettu B.3 Nykyinen liiketoiminta Seuraavassa kuvataan Munksjön liiketoimintaa perustuen muun muassa oletukseen, että Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom ) luovuttaa sen Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toiminnot ( Coated Specialties ) Munksjölle osittaisjakautumisella ( Coated Specialties Jakautuminen ), ja että tämä järjestely toteutetaan Esitteessä kuvatulla tavalla ja sovitussa aikataulussa. Coated Specialties Jakautuminen muodostaa toisen vaiheen transaktiosta, jonka ensimmäinen vaihe toteutui toukokuussa 2013, kun (i) Munksjö hankki Munksjö AB:n ( Vanha Munksjö ) osakkeet Munksjön uusia liikkeeseenlaskettavia osakkeita vastaan ( Vanhan Munksjön Hankinta ), (ii) Ahlstrom luovutti Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toiminnot ( LP Europe ) Munksjölle Ahlstromin osittaisjakautumisella ( LP Europe Jakautuminen ), (iii) Ahlstrom, EQT III Limited Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l.:n kautta ja tietyt institutionaaliset sijoittajat tekivät noin 100 miljoonan euron pääomasijoituksen ( Pääomasijoitukset ) sekä Ahlstrom, EQT III Limited Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l.:n kautta ja Vanha Munksjö tekivät noin 28,5 miljoonan euron lisäpääomasijoituksen ( Lisäpääomasijoitukset ) Munksjöhön suunnatussa osakeannissa, ja (iv) Munksjön osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä ( Listautuminen ). Yllä esitettyihin järjestelyihin on jäljempänä viitattu termillä Transaktio. Munksjön liiketoiminta jakautuu neljään liiketoiminta-alueeseen: Decor, Release Liners, Graphics and Packaging ja Industrial Applications. Markkinat, joilla liikkeeseenlaskija 1

5 B.4a Liikkeeseenlaskijan ja sen toimialan merkittävät viimeaikaiset suuntaukset pääasiallisesti toimii, kuvataan alla. Decor Decor -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat koristepaperi ja lääkelehtiset (Pharmaceutical Leaflet Paper). Koristepaperia käytetään huonekaluissa, keittiöissä, lattioissa sekä sisä- ja ulkotilojen sisustuksessa. Lääkelehtisiin käytettävä paperi on ohutta ja kevyttä paperia, jota käytetään lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa. Release Liners Release Liners -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat irrokepohjapaperi (Release Papers), Coated Specialties ja sellu (Pulp). Irrokepohjapaperia käytetään pohjana erilaisissa paineherkissä liimattavissa etiketeissä ja materiaaleissa, joita käytetään pääasiassa muun muassa vähittäismyynti- ja hintaetiketeissä, toimistoetiketeissä, laajassa valikoimassa teippejä sekä graafisissa ja teollisuussovelluksissa käytettävissä materiaaleissa. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu myös Brasilian liiketoiminta, Coated Specialties, joka tuottaa Coated Specialties Jakautumisen jälkeen tarratuotteita ja joustopakkauksia Etelä-Amerikan markkinoille. Graphics and Packaging Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat joustopakkauspaperi (Flexible Packaging Paper), metalloidut etiketit (Metalizing Papers) sekä graafinen- ja teollisuuspaperi (Graphics & Industrial Paper). Joustopakkauspaperia käytetään pakkaustuotannossa pääasiassa elintarvikealalla. Metalloitua paperia käytetään pääasiassa muun muassa juomien, ensisijaisesti oluen ja muiden alkoholijuomien etiketeissä ja tupakkapakkausten suojapapereissa. Graafisella- ja teollisuuspaperilla viitataan pääasiassa päällystämättömään paperiin, jota käytetään liimattaviin viestilappuihin, lämpöpohjapaperiin, välipaperiin, ikkunallisiin kirjekuoriin ja muihin graafisiin papereihin. Industrial Applications Teollisuussovellusten liiketoiminta-alueeseen kuuluvat teollisuuskäyttöön tarkoitetut erikoispaperit. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvia tuotteita on päällystettyihin hiomatuotteisiin käytettävä hiomapaperin pohjamateriaali (Abrasive Backings). Hiomatuotteita käytetään hiekka- ja kiillotusmateriaaleissa monilla teollisuuden aloilla kuten auto-, huonekalu-, puu-, metalli- ja rakennus-/korjausteollisuudessa. Lisäksi liiketoiminta-alueeseen kuuluu elektrotekninen paperi (Electrotechnical Paper), jota käytetään muuntajien, holkkien ja kaapeleiden eristämiseen, Spantex vanerin tasoituskalvot, joita käytetään puupohjaisissa vanereissa sekä ohutpaperi (Thin Paper), jota käytetään suojana ruostumattoman teräksen valmistuksessa sekä alumiini- ja lasiteollisuudessa. Tuotevalikoimaan kuuluu myös taidepaperi (Fine Art Paper), jota käytetään muun muassa akvarellimaalauksessa ja digitaalipainamisessa. Erikoispaperiteollisuuden viime vuosien kasvu selittyy osittain sellaisilla tekijöillä kuten kaupungistuminen, kotitalouksien elintason nousu ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä. Nämä tekijät vaikuttavat positiivisesti erikoispaperia sisältävien tuotteiden tarpeeseen. B.5 Konsernirakenne Munksjö on Munksjö-konsernin emoyhtiö. Tämän Esitteen päivämääränä Munksjö-konserni muodostuu kahdestakymmenestäyhdeksästä (29) tytäryhtiöstä ja kahdesta (2) osakkuusyhtiöstä. Coated Specialties Jakautumisen jälkeen Munksjöllä tulee olemaan kolmekymmentä (30) tytäryhtiötä ja (2) osakkuusyhtiötä. B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Seuraavassa taulukossa esitetään Munksjön viisi suurinta osakkeenomistajaa Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n pitämien osakasluetteloiden per perusteella. Osakkeenomistaja Osakkeita ja ääniä Prosenttia osakkeista ja äänistä Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l ,13 % Ahlstrom Oyj ,42 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,81 % Vimpu Intressenter Ab ,23 % Antti Ahlström Perilliset Oy ,01 % Muut osakkeenomistajat ,39 % Yhteensä % 2

6 Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio Munksjön viidestä suurimmasta osakkeenomistajasta, ja se on laadittu Ahlstromin ja Munksjön osakkeenomistuksen per perusteella havainnollistamaan Munksjön omistusta siten kuin Jakautumisen Täytöntöönpanopäivä olisi ollut Munksjön todellinen omistus Jakautumisen Täytäntöönpanopäivän jälkeen voi poiketa tässä esitetystä. Prosenttia osakkeista ja Osakkeenomistaja äänistä Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. 24,40 % Ahlstrom Oyj 17,79 % Vimpu Intressenter Ab 4,97 % Antti Ahlström Perilliset Oy 4,72 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4,58 % Muut osakkeenomistajat 43,55 % Yhteensä 100 % B.7 Liikkeeseenlaskijan tärkeimmät taloudelliset tiedot Historiallisia taloudellisia tietoja Munksjö Oyj:stä Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto Munksjö Oyj:n tilinpäätöksestä alkaneelta ja päättyneeltä jaksolta sekä tilinpäätöksestä päättyneeltä osatilikaudelta. Taulukoiden luvut on esitetty euroissa, joka poikkeaa muista tämän Esitteen taulukoiden esittämistavasta, joissa luvut on esitetty joko miljoonissa euroissa tai miljoonissa Ruotsin kruunuissa. Munksjö Oyj:n tilinpäätökset on laadittu FAS-säännösten mukaisesti. Munksjön tuloslaskelma EUR FAS, FAS, (tilintarkastamaton) 2012 (tilintarkastettu) Ulkopuoliset palvelut , ,98 Liiketoiminnan muut kulut -86,48-350,00 Liiketappio , ,98 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot - 45,71 Muut rahoituskulut -51,90-18,25 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -51,90 27,46 Tappio ennen veroja , ,52 Tuloverot - - Tilikauden voitto/tappio , ,52 3

7 Munksjön tase EUR FAS, FAS, (tilintarkastamaton) 2012 (tilintarkastettu) Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,03 Sijoitukset Muut saamiset , ,94 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,97 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset , ,93 Muut saamiset 66, ,40 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,33 Rahat ja pankkisaamiset , ,46 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,79 Vastaavaa yhteensä , ,76 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,52 0,00 Tilikauden voitto/tappio , ,52 Oma pääoma yhteensä , ,48 Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat ,38 Siirtovelat , ,90 Vieras pääoma yhteensä , ,28 Vastattavaa yhteensä , ,76 Munksjön rahavirtalaskelma EUR FAS, FAS, (tilintarkastamaton) 2012 (tilintarkastettu) Maksut liiketoiminnan kuluista ,04-350,00 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ,04-350,00 Saadut korot 0,00 45,71 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -51,90-18,25 Liiketoiminnan rahavirta ,94-322,54 Investointien rahavirta 0,00 0,00 Rahoitustoimintojen rahavirta Maksullinen osakeanti 0, ,00 Maksut sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 0, ,00 Rahoitustoimintojen rahavirta 0, , , ,46 4

8 Rahojen ja pankkisaamisten muutos Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa ,46 0,00 Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa , ,46 Vanhan Munksjön historialliset taloudelliset tiedot Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto Vanhan Munksjön konsernitilinpäätöstiedoista ja muista tiedoista , ja päättyneiltä tilikausilta sekä päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta vertailutietoineen. Alla esitetyt taloudelliset tiedot on johdettu Vanhan Munksjön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä , ja päättyneiltä tilikausilta sekä Vanha Munksjö-konsernin tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta vertailutietoineen. Vanhan Munksjön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta on laadittu Euroopan unionin soveltamien IFRS-standardien mukaisesti. Tilikauden 2011 tilinpäätöksen luvut eivät ole suoraan verrattavia tilikauden 2010 lukuihin johtuen ArjoWigginsin hankinnasta maaliskuussa 2011, ja siihen liittyvät luvut on konsolidoitu Vanhan Munksjön konsernitilinpäätökseen hankintapäivämäärästä eteenpäin. Vanhan Munksjön raportointivaluutta on Ruotsin kruunu. Alla olevissa yhteenvetotaulukoissa esitetyt luvut on muutettu euroiksi ainoastaan vertailun helpottamiseksi. Vanhan Munksjön alun perin Ruotsin kruunuissa julkaisemat luvut on muutettu euroiksi käyttäen seuraavia valuuttakursseja: Valuuttakurssit SEK/EUR Konsernin laaja tuloslaskelma 1) 8,49 8,85 8,71 9,03 9,55 Konsernin tase 2) 8,34 8,84 8,62 8,94 9,00 Konsernin rahavirtalaskelma 1) 8,49 8,85 8,71 9,03 9,55 Vanhan Munksjön segmenttiraportointi 8,49 8,85 8,71 9,03 9,55 1) Jakson keskimääräinen kurssi. 2) Jakson loppupäivän kurssi. Vanhan Munksjö-konsernin laaja tuloslaskelma IFRS, IFRS, MEUR (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 2010 (tilintarkastamaton) Liikevaihto 154,5 147,5 607,1 604,0 387,5 Muut tuotot 0,5 0,7 2,6 2,2 3,7 Liiketoiminnan kulut -152,9-142,6-602,3-595,7 359,5 Liikevoitto 2,0 5,6 7,5 10,5 31,7 1) Nettorahoituskulut -3,3-4,3-16,3-11,3-9,4 1) Verot -0,6-0,5-1,6 3,9-7,4 1) Tilikauden tulos -1,9 0,9-10,4 3,1 14,9 1) Osakekohtainen tulos 2), EUR -0,02 0,01-0,15 0,04 0,51 1) 1) Nämä luvut poikkeavat tilintarkastetusta konsernin laajasta tuloslaskelmasta tilikauden 2010 osalta johtuen muutoksesta tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa liittyen etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin ja ovat sen takia tilintarkastamattomia. Laatimisperiaatteiden muutos on kuvattuna tarkemmin tilikauden 2011 tilintarkastetun tilinpäätöksen liitetiedot 1:ssä. Tilintarkastetussa konsernin laajassa tuloslaskelmassa tilikauden 2010 osalta henkilöstökulut olivat 629 miljoonaa Ruotsin kruunua; rahoituskustannukset olivat 91 miljoonaa Ruotsin kruunua; verot olivat 70 miljoonaa Ruotsin kruunua negatiiviset; etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvista velvoitteista aiheutuvia vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita ei kirjattu laajaan tulokseen; muut laajan tuloksen eriin liittyvät verot olivat 1 miljoonaa Ruotsin kruunua; voitto emoyhtiön osakkeenomistajille oli 133 miljoonaa Ruotsin kruunua; ja osakekohtainen tulos oli 4,76 Ruotsin kruunua. 2) Ei laimennusvaikutusta. 5

9 Vanhan Munksjö-konsernin tase IFRS, IFRS, MEUR (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 2010 (tilintarkastettu) Pitkäaikaiset varat yhteensä 438,8 447,3 434,9 446,6 372,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 257,1 232,7 244,1 221,8 157,8 Varat yhteensä 695,9 680,0 679,0 668,5 529,9 Oma pääoma yhteensä 200,0 209,6 199,5 204,1 137,2 Pitkäaikaiset velat 340,6 337,8 335,0 335,5 318,0 Lyhytaikaiset velat 155,3 132,6 144,4 128,9 74,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 695,9 680,0 679,0 668,5 529,9 Vanhan Munksjö-konsernin rahavirtalaskelma MEUR 2013 (tilintarkastamaton) IFRS, IFRS, (tilintarkastamatontettu) (tilintarkas- (tilintarkastettu) 2010 (tilintarkastettu) Liiketoiminnan nettorahavirta 3,5 1,2 55,1 1,7 17,4 Investointien rahavirta -2,2-2,4-14,8-90,5-11,7 Rahoituksen rahavirrat -0,2-2,5-1,6 75,6-0,3 Tilikauden rahavirta 1, ,7-13,2 5,3 Vanhan Munksjö-konsernin segmentti-informaatio MEUR 2013 (tilintarkastamaton) IFRS, IFRS, (tilintarkastamatontettu) (tilintarkas- (tilintarkastettu) 2010 (tilintarkastamaton) Liikevaihto Koristepaperit 96,0 87,3 368,4 354,8 184,6 Teollisuussovellukset 38,0 37,1 148,2 150,4 96,8 Erikoissellu 23,4 25,1 98,1 101,6 107,5 Muut tulot ja eliminoinnit -2,9-1,9-7,6-2,8-1,4 Liikevaihto yhteensä 154,5 147,5 607,1 604,0 387,5 Käyttökate Koristepaperit 9,3 8,4 29,7 24,4 18,5 Teollisuussovellukset 3,6 4,3 11,7 9,5 9,1 Erikoissellu -0,2 0,8 4,8 11,7 25,9 Muut tulot ja eliminoinnit -4,2-1,8-13,4-12,4-5,8 Käyttökate yhteensä 8,5 11,6 32,8 33,2 47,7 Liikevoitto Koristepaperi 6,7 5,9 19,1 15,0 13,1 1) Teollisuussovellukset 1,8 2,5 4,2 2,8 4,7 1) Erikoissellu -2,0-0,8-1,8 5,4 20,0 1) Muut tulot ja eliminoinnit -4,5-1,9-14,0-12,6-6,1 1) Liikevoitto yhteensä 2,0 5,6 7,5 10,5 31,7 1) 1) Nämä luvut poikkeavat tilintarkastetusta konsernin laajasta tuloslaskelmasta tilikauden 2010 osalta johtuen muutoksesta tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa liittyen etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin ja ovat sen takia tilintarkastamattomia. Laatimisperiaatteiden muutos on kuvattuna tarkemmin tilikauden 2011 tilintarkastetun tilinpäätöksen liitetiedot 1:ssä. Tilintarkastetussa konsernin laajassa tuloslaskelmassa tilikauden 2010 osalta henkilöstökulut olivat 629 miljoonaa Ruotsin kruunua; rahoituskustannukset olivat 91 miljoonaa Ruotsin kruunua; verot olivat 70 miljoonaa Ruotsin kruunua negatiiviset; etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvista velvoitteista aiheutuvia vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita ei kirjattu laajaan tulokseen; muut laajan tuloksen eriin liittyvät verot olivat 1 miljoonaa Ruotsin kruunua; voitto emoyhtiön osakkeenomistajille oli 133 miljoonaa Ruotsin kruunua; ja osakekohtainen tulos oli 4,76 Ruotsin kruunua. LP Europen historialliset carve-out taloudelliset ja muut tiedot Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto LP Europen carve-out taloudellisista ja muista tiedoista , ja päättyneiltä tilikausilta sekä ja 6

10 LP Europen yhdistelty laaja tuloslaskelma MEUR 2013 (tilintarkastamaton) päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta. Alla esitetyt carve-out taloudelliset tiedot on johdettu LP Europen tilintarkastetuista carve-out tilinpäätöksistä ja päättyneiltä tilikausilta ja LP Europen tilintarkastamattomasta carve-out tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta, sekä LP Europen tilintarkastamattomista carve-out taloudellisista tiedoista ja päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta. LP Europen carve-out taloudelliset tiedot on laadittu IFRS-standardien mukaisesti, ottaen huomioon ne carve-out tilinpäätösten liitetiedoissa kuvatut periaatteet, joiden mukaan määritellään mitkä varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat osoitetaan LP Europelle. LP Europe on ottanut alkaen käyttöön muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Alla olevassa taulukossa esitetyt taloudelliset tiedot päättyneeltä tilikaudelta ja päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on oikaistu vastaamaan muutettuja laskentaperiaatteita, ja ovat oikaisun johdosta tilintarkastamattomia ellei toisin mainita. Muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti ns. putkimenetelmä on poistettu ja etuuspohjaisen järjestelyn korkokustannus ja varojen tuotto-odotus on korvattu nettokorkokustannuksella etuuspohjaisesta nettovelasta. Lisäksi nettokorkokustannus on uudelleenluokiteltu rahoituskuluihin, kun aiemmin korkokulut ja järjestelyihin kuuluvien varojen odotettu tuotto on esitetty osana henkilöstökuluja ja päättyneiden tilikausien taloudellisia tietoja ei ole oikaistu. Seuraavissa yhteenvetotaulukoissa esitetyt LP Europen historialliset carve-out taloudelliset tiedot sisältävät Saksan Osnabrückin tuotantolaitokseen liittyviä varoja, vastuita ja toiminnan tuloksia, jotka Euroopan komissiolle annettujen sitoumusten seurauksena eivät tule muodostamaan osaa Munksjöstä. Sitoumusten vaikutukset Munksjön tulokseen ja taloudelliseen asemaan on otettu huomioon alla jaksossa B.8 Tärkeimmät pro forma - muotoiset taloudelliset tiedot. IFRS, IFRS, ) 2011 oikaistu oikaistu (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 2010 (tilintarkastamaton) Liikevaihto 142,8 144,3 562,5 577,4 584,4 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -131,3-127,4-501,0-525,5-528,0 Bruttokate 11,5 16,8 61,5 51,9 56,4 Liiketoiminnan kulut -9,5-12,3-46,8-51,6-46,4 Liikevoitto 2,0 4,5 14,7 0,3 10,0 Nettorahoituskulut -0,8-1,0-3,2-1,6-1,3 Tuloverot -0,6-1,0-4,6-1,1-4,5 Tilikauden tulos 0,7 2,5 6,9-2,4 4,2 1) Uudistetulla IAS 19 -standardilla on ollut seuraavat vaikutukset LP Europen yhdisteltyyn laajaan tuloslaskelmaan tilikaudelta 2012: Hankinnan ja valmistuksen kulut vähenivät 1,9 miljoonaa euroa, mikä vaikutti vastaavasti liikevoittoon, liiketoiminnan kulut vähenivät 0,2 miljoonaa euroa johtuen hallinnon kulujen vähenemisestä, kumulatiivinen yhteisvaikutus liikevoittoon oli kasvua 2,1 miljoonaa euroa, nettorahoituskulut kasvoivat 2,1 miljoonaa euroa. Tilikauden nettomyynti, tuloverot ja tulos ovat tilintarkastettuja. 7

11 LP Europen yhdistelty tase MEUR 2013 (tilintarkastamaton) IFRS, IFRS, ) 2011 oikaistu oikaistu (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton 2010 (tilintarkastamaton) Pitkäaikaiset varat yhteensä 163,7 160,5 165,9 163,7 167,5 Lyhytaikaiset varat yhteensä 192,6 188,2 188,1 182,9 194,3 Varat yhteensä 356,3 348,7 354,0 346,6 361,8 Investoitu oma pääoma 124,5 125,4 122,9 126,6 136,1 Pitkäaikaiset velat yhteensä 85,4 83,1 89,4 81,4 84,3 Lyhytaikaiset velat yhteensä 146,4 140,3 141,7 138,6 141,4 Velat yhteensä 231,7 223,4 231,1 220,0 225,7 Investoitu oma pääoma ja velat 356,3 348,7 354,0 346,6 361,8 yhteensä 1) Uudistetulla IAS 19 -standardilla on ollut seuraavat vaikutukset LP Europen yhdisteltyyn taseeseen tilikaudelta : Vaihtuvien vastaavien yhteismäärä kasvoi 4,2 miljoonaa euroa johtuen laskennallisten verosaamisten vastaavan suuruisesta kasvusta, investoitu oma pääoma väheni 9,8 miljoonaa euroa, lyhytaikaisen vieraan pääoman yhteismäärä kasvoi 14,1 miljoonaa euroa johtuen etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvien velvoitteiden vastaavan suuruisesta kasvusta. LP Europen yhdistelty rahavirtalaskelma MEUR 2013 (tilintarkastamaton) IFRS, IFRS, (tilintarkastamaton) (tilintarkas- (tilintarkastettu) tettu) 2010 (tilintarkastamaton) Liiketoiminnan nettorahavirta -11,2 4,9 23,4 15,0 48,2 Investointien nettorahavirta -2,1-2,9-19,9 0,9 4,3 Rahoituksen nettorahavirta 11,2-4,6-7,6-9,2-58,4 Rahavarat tilikauden alussa 8,2 12,3 12,3 5,7 11,5 Rahavarat tilikauden lopussa 6,1 9,7 8,2 12,3 5,7 Coated Specialtiesin yhdistelty laaja tuloslaskelma Coated Specialtiesin historialliset carve-out taloudelliset ja muut tiedot Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto Coated Specialtiesin carve-out taloudellisista ja muista tiedoista , ja päättyneiltä tilikausilta sekä ja päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta. Alla esitetyt carve-out tilinpäätöstiedot on johdettu Coated Specialtiesin tilintarkastetuista carve-out tilinpäätöksistä ja päättyneiltä tilikausilta ja Coated Specialtiesin tilintarkastamattomasta carve-out tilinpäätöksestä , sekä Coated Specialtiesin tilintarkastamattomista carve-out taloudellisista tiedoista ja päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta. Coated Specialtiesin carve-out taloudelliset tiedot on laadittu IFRS-standardien mukaisesti, ottaen huomioon ne carve-out tilinpäätösten liitetiedoissa kuvatut periaatteet, joiden mukaan määritellään mitkä varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat osoitetaan Coated Specialtiesille. IFRS, IFRS, MEUR (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 2010 (tilintarkastamaton) Liikevaihto 21,9 25,1 99,0 103,5 119,1 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -19,5-21,4-87,3-89,0-93,3 Bruttokate 2,4 3,7 11,7 14,5 25,9 Liiketoiminnan kulut -2,1-2,7-10,4-11,9-11,8 Liikevoitto 0,3 1,0 1,3 2,6 14,1 Nettorahoituskulut -0,1-0,2-0,6-0,7-2,2 Tuloverot 0,3 0,4 0,4-0,1-2,4 Tilikauden tulos 0,5 1,2 1,1 1,8 9,5 8

12 Coated Specialtiesin yhdistelty tase MEUR 2013 (tilintarkastamaton) IFRS, IFRS, (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 2010 (tilintarkastamaton) Pitkäaikaiset varat yhteensä 108,3 118,4 104,2 120,8 1) 139,2 Lyhytaikaiset varat yhteensä 27,1 25,7 22,7 25,6 35,4 Varat yhteensä 135,4 144,0 126,9 146,3 1) 174,6 Investoitu oma pääoma 97,7 106,9 92,6 107,1 119,1 Pitkäaikaiset velat yhteensä 18,6 20,4 17,9 21,0 1) 26,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 19,0 16,7 16,4 18,2 28,9 Velat yhteensä 37,7 37,1 34,3 39,2 55,5 Investoitu oma pääoma ja velat 135,4 144,0 126,9 146,3 1) 174,6 yhteensä 1) Laskennallisten verosaamisten ja laskennallisten verovelkojen esitystapa on oikaistu vastaamaan tilikauden 2012 esitystapaa. Oikaistut luvut ovat tilintarkastamattomia. Coated Specialtiesin yhdistelty rahavirtalaskelma MEUR 2013 (tilintarkastamaton) IFRS, IFRS, (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 2010 (tilintarkastamaton) Liiketoiminnan nettorahavirta 0,8 0,9 6,3 12,6 40,2 Investointien nettorahavirta -0,7-0,2-1,7-2,7-7,0 Rahoituksen nettorahavirta -0,1-0,7-4,7-9,9-33,1 Rahavarat tilikauden alussa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahavarat tilikauden lopussa -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 B.8 Tärkeimmät pro forma - muotoiset taloudelliset tiedot Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -tiedot ( pro forma, pro forma -tiedot ) on esitetty tarkoituksena havainnollistaa Vanhan Munksjön Hankinnan, LP Europe Jakautumisen, Pääomasijoitusten ja Lisäpääomasijoitusten (yhdessä vaihe I ) sekä Coated Specialties Jakautumisen ( vaihe II ), (molemmat yhdessä Transaktio ), taloudellista vaikutusta. Nämä tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma -laaja tuloslaskelma päättyneeltä tilikaudelta ja Pro forma -laaja tuloslaskelma päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on koottu olettaen, että Transaktio olisi saatettu päätökseen , ja pro forma - tase on koottu olettaen, että Transaktio olisi saatettu päätökseen Kahden vaiheen vaikutuksia havainnollistetaan pro forma -tiedoissa siten, että vaiheen I vaikutukset ( Pro forma I ) ja vaiheen I ja vaiheen II yhdistetyt vaikutukset ( Pro forma II ) esitetään erikseen. Esitettävien kausien pro forma -tiedot perustuvat i) Vanhan Munksjön tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen ja Vanhan Munksjön tilintarkastamattomiin konsernin osavuositietoihin ii) LP Europen tilintarkastettuun carve-out tilinpäätökseen ja tilintarkastamattomiin carve-out osavuositietoihin, iii) Coated Specialtiesin tilintarkastettuun carve-out tilinpäätökseen ja tilintarkastamattomiin carve-out osavuositietoihin sekä iv) Munksjön tilintarkastettuun tilinpäätökseen ja tilintarkastamattomaan tilinpäätökseen osatilikaudelta. Pro forma -tiedot on laadittu periaatteilla, jotka ovat yhdenmukaisia IFRSstandardien ja Munksjön tulevaisuudessa soveltamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kanssa. Juridisesti Munksjö hankki vaiheessa I Vanhan Munksjön osakevaihdolla laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita Vanhan Munksjön osakkeita vastaan. Tämän osakevaihdon jälkeen Munksjö hankki LP Europen LP Europe Jakautumisen kautta. Hankkijaosapuolen kriteerejä on tarkasteltu kaikkien seikkojen osalta, mukaan lukien se, mikä yksikkö tosiasiassa saa määräysvallan toisessa yksikössä, ja Vanha Munksjö nimettiin kyseisten kriteerien pohjalta saadun näytön perusteella hankkijaosapuoleksi kirjanpitokäsittelyä varten. Näin ollen Munksjön ja Vanhan Munksjön osakkeenomistajien välillä tapahtunut osakevaihto käsitellään Munksjön konsernitilinpäätöksessä Vanhan Munksjön uudelleenorganisointina, jolloin Vanhan Munksjön nettovarat kirjataan aiempaan 9

13 kirjanpitoarvoonsa ja kaikilta tilikausilta esitetään Vanhan Munksjön historialliset vertailutiedot. Näin ollen Transaktion toinen osapuoli LP Europe käsitellään hankintamenetelmällä, ja Vanha Munksjö on määritetty hankkijaosapuoleksi kirjanpitokäsittelyä varten. LP Europe Jakautuminen ja Coated Specialties Jakautuminen käsitellään kahtena erillisenä hankintana IFRS 3:n mukaisesti, koska Coated Specialtiesia koskeva määräysvalta siirtyy vasta myöhemmin, kun erilaiset säädöksiin ja määräyksiin perustuvat vaatimukset ovat täyttyneet ja erillinen oikeudellinen jakautuminen pystytään toteuttamaan. Tämän vuoksi näissä hankinnoissa hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käyvistä arvoista on laadittu näitä pro forma -tietoja varten kaksi erillistä alustavaa hankintalaskelmaa. Koska Coated Specialties Jakautumista ja LP Europe Jakautumisen kirjanpitokäsittelyä ei ole saatettu päätökseen tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä, pro forma -tiedot Coated Specialties -hankinnan osalta perustuvat Transaktiossa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden alustavaan käypään arvoon ja LP Europelta ja Coated Specialtiesilta hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen alustaviin käypiin arvoihin. Nämä pro forma -tiedoissa käytetyt alustavat käyvän arvon määritelmät voivat olennaisesti poiketa lopullisista käyvistä arvoista varsinaisina hankinta-ajankohtina ja tästä voi aiheutua merkittäviä muutoksia näissä pro forma -tiedoissa esitettyyn toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Pro forma -tiedoissa sovelletut pro forma -oikaisut kuvaavat Munksjön, Vanhan Munksjön, LP Europen ja Coated Specialtiesin soveltamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden arvostus- ja esittämiseroja sekä Transaktion arvioitua vaikutusta sekä tiettyjä oikaisuja liittyen alustaviin ja arvioituihin käyvän arvon määritelmiin, Munksjön oman pääoman rakenteeseen, arvioituihin transaktiomenoihin, rahoitusrakenteeseen sekä osakeantituottoihin. Transaktion toteuttaminen oli ehdollinen muun muassa sille, että tarvittavat viranomaishyväksynnät ja vahvistukset saatiin Euroopan komission ja Brasilian kilpailuviranomaisilta ennen LP Europe Jakautumisen toteutumista. Ahlstrom ja Vanha Munksjö ovat sitoutuneet tiettyihin toimenpiteisiin, jotta Euroopan komissio voi hyväksyä Transaktion. Pro forma -tiedoissa on huomioitu näiden sitoumusten arvioidut vaikutukset Munksjön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Nämä tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa. Luonteensa mukaisesti tilintarkastamattomat pro forma - tiedot osoittavat, mikä olisi ollut hypoteettinen vaikutus, jos Transaktio olisi toteutunut aiempana ajankohtana, ja siten niiden tarkoituksena ei ole kuvata, millaiset Munksjön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema olisivat olleet. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen tarkoituksena ei ole ennakoida, millaiset Munksjön liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema ovat tulevaisuudessa, eivätkä ne kuvasta sitä, millaiset Munksjön toiminnan tulos ja taloudellinen asema olisivat olleet, jos Munksjö olisi ollut itsenäinen julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö esitettävien kausien aikana. Pro forma -oikaisut eivät sisällä mitään arvioituja synergiaetuja. 10

14 Munksjön tilintarkastamattomat pro forma -tuloslaskelma ja -tasetiedot Pro forma - laaja tuloslaskelma Vanha Munksjö Vanha Munksjö LP Europe Oikaistu 1) Pro forma I oikaisut Munksjö Pro forma I 3) Coated Specialties Pro forma II oikaisut Munksjö Pro forma II 3) MSEK MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR (Tilintarkastettu) (Tilintarkastettu) (Tilintarkastamaton) (Tilintarkastamaton) (Tilintarkastettu) (Tilintarkastamaton) Liikevaihto ,1 562,5-114, ,6 99, ,6 Liiketoiminnan muut tuotot 23 2,6 5,5-0,9 7,2 0,4-7,6 Tuotot yhteensä ,8 568,0-115, ,8 99, ,2 Varaston muutos -68-7,8 10,1-3,9-1,6-0,7 0,4-1,9 Materiaalit ja palvelut ,3-413,1 158,6-565,8-69,9 24,7-610,9 Liiketoiminnan muut kulut ,3-53,8-92,9-289,0-10,0-25,7-324,6 Henkilöstökulut ,5-77,7 22,1-171,1-11, ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,4-18,9-0,1-44,4-6,0-1,1-51,5 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien sijoitusten voitosta / (tappiosta) Liikevoitto (tappio) 65 7,5 14,7-31,2-9,0 1,3-1,6-9,3 Rahoitustuotot ,2 0,2-1,9 17,6 0,2-17,7 Rahoituskulut ,5-3,4-4,4-43,3-0,8 0,7-43,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,3-3,2-6,2-25,8-0,6 0,7-25,7 Voitto / (tappio) ennen veroja -77-8,8 11,5-37,5-34,8 0,7-0,9-35,0 Verot -14-1,6-4,6 4,3-1,9 0,4 0,3-1,2 Tilikauden voitto / (tappio) ,4 6,9-33,1-36,7 1,1-0,6-36,1 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka voidaan luokitella uudelleen voitoksi tai tappioksi: Muuntoero -35-4, ,0-11, ,5 Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset 36 4, , ,1 Tulokseen siirretty osuus rahavirran suojauksesta 27 3, , ,1 Erät, joita ei voida luokitella uudelleen voitoksi tai tappioksi: Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -33-3,8-11,3 2) - -11, ,7 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -6-0,7 3,4 2) - -0, ,7 Tilikauden laaja tulos yhteensä ,7-1,0-33,1-45,9-10,3-0,6-56,8 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille ,0 6,9-33,1-37,2 1,1-0,6-36,7 Määräysvallattomille omistajille 5 0, , , ,4 6,9-33,1-36,7 1,1-0,6-36,1 Muun laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille ,2-1,0-33,1-46,3-10,3-0,6-57,3 Määräysvallattomille omistajille 4 0, , , ,7-1,0-33,1-45,9-10,3-0,6-56,8 1) LP Europe on ottanut alkaen käyttöön muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin ja carve-out taloudelliset tiedot päättyneeltä tilikaudelta on oikaistu vastaamaan muutettuja laskentaperiaatteita. Oikaistut tiedot ovat tilintarkastamattomia. 2) LP Europen muihin laajan tuloksen eriin liittyvien verojen esittämistä on oikaistu vastaamaan Vanhan Munksjön esittämistapaa, jonka mukaisesti muut laajan tuloksen erät esitetään ennen niihin liittyviä verovaikutuksia ja verojen yhteismäärä esitetään yhtenä eränä. 3) Pro forma -oikaisut eivät sisällä arvioituja noin miljoonan euron vuosittaisia synergiaetuja, niiden saavuttamiseksi tarvittavia noin miljoonan euron kustannuksia tai noin miljoonan euron standalone vuosittaisia kustannussäästöjä, jotka kuvataan Arvopaperiliitteen kohdassa Päivitykset Rekisteröintiasiakirjaan Päivitykset kohtaan Munksjön liiketoiminta Synergiat. 11

15 Pro forma - laaja tuloslaskelma Vanha Munksjö Vanha Munksjö LP Europe Pro forma I oikaisut Munksjö Pro forma I 1) Coated Specialties Pro forma II oikaisut Munksjö Pro forma II 1) MSEK MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR (Tilintarkastamaton) (Tilintarkastamaton) (Tilintarkastamaton) (Tilintarkastamaton) (Tilintarkastamaton) (Tilintarkastamaton) Liikevaihto ,5 142,8-28,9 268,4 21,9-290,4 Liiketoiminnan muut tuotot 4 0,5 1,4-0,0 1,9 0,1-1,9 Tuotot yhteensä ,9 144,2-28,9 270,3 22,0-292,3 Varaston muutos 52 6,1-0,1-2,0 4,0 1,5-0,4 5,2 Materiaalit ja palvelut ,4-106,1 43,6-145,0-17,2 6,3-155,8 Liiketoiminnan muut kulut ,3-13,1-17,2-70,6-2,2-6,0-78,8 Henkilöstökulut ,1-18,3 5,8-42,6-2, ,9 Poistot ja arvonalentumiset -55-6,5-4,6-0,1-11,2-1,4-0,3-12,9 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien sijoitusten voitosta / (tappiosta) 2 0, , ,2 Liikevoitto (tappio) 17 2,0 2,0 1,2 5,2 0,3-0,3 5,3 Rahoitustuotot 1 0,1 0,1-0,1 0,0 0,0-0,1 Rahoituskulut -29-3,4-0,8-1,2-5,4-0,2 0,1-5,5 Rahoitustuotot ja -kulut -28-3,3-0,8-1,3-5,4-0,1 0,1-5,4 Voitto / (tappio) ennen veroja -11-1,3 1,2-0,1-0,2 0,2-0,1-0,1 Verot -5-0,6-0,6 0,6-0,5 0,3 0,0-0,2 Tilikauden voitto / (tappio) -16-1,9 0,7 0,5-0,7 0,5-0,1-0,3 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka voidaan luokitella uudelleen voitoksi tai tappioksi: Muuntoero -42-4, ,9 4,8 - -0,1 Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset 9 1, , ,1 Tulokseen siirretty osuus rahavirran suojauksesta -1-0, , ,1 Erät, joita ei voida luokitella uudelleen voitoksi tai tappioksi: Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -2-0, , ,2 Tilikauden laaja tulos yhteensä -52-6,1 0,7 0,5-4,9 5,3-0,1 0,3 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -16-1,9 0,7 0,5-0,7 0,5-0,1-0,3 Määräysvallattomille omistajille ,9 0,7 0,5-0,7 0,5-0,1-0,3 Muun laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -51-6,0 0,7 0,5-4,8 5,3-0,1 0,4 Määräysvallattomille omistajille -1-0, , , ,1 0,7 0,5-4,9 5,3-0,1 0,3 1) Pro forma -oikaisut eivät sisällä arvioituja noin miljoonan euron vuosittaisia synergiaetuja, niiden saavuttamiseksi tarvittavia noin miljoonan euron kustannuksia tai miljoonan euron standalone vuosittaisia kustannussäästöjä, jotka kuvataan Arvopaperiliitteen kohdassa Päivitykset Rekisteröintiasiakirjaan Päivitykset kohtaan Munksjön liiketoiminta Synergiat. 12

16 Pro forma -tase Vanha Munksjö Vanha Munksjö LP Europe Pro forma I oikaisut Munksjö Pro forma I Coated Specialties Pro forma II oikaisut Munksjö Pro forma II MSEK MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR (Tilintarkas tamaton) (Tilintarkas tamaton) (Tilintarkastamaton) (Tilintarkastamaton) (Tilintarkas tamaton) (Tilintarkas tamaton) Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ,2 134,6 44,3 416,1 47,8 11,0 474,8 Liikearvo ,9 10,9 58,8 225,6 39,2-37,7 227,1 Muut aineettomat hyödykkeet 87 10,4 0,6 26,1 37,2 20,8 5,4 63,3 Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät sijoitukset 21 2,5-12,0 14, ,5 Muut pitkäaikaiset varat 15 1,8 1,3 0,4 3,5 0,6-4,1 Laskennalliset verosaamiset ,1 16,3-5,3 42, ,0 Pitkäaikaiset varat yhteensä ,8 163,7 136,3 738,8 108,3-21,3 825,8 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus ,3 78,1-28,6 144,9 8,7 0,5 154,1 Myyntisaamiset ,5 80,0 1) -20,6 145,9 16,6 1) - 162,6 Muut lyhytaikaiset varat ,7 28,4 1) -20,4 22,7 1,8 1) - 24,5 Tuloverosaamiset 12 1, , ,4 Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavarat ,1 6,1-5,2 60,0 0,0-60,0 Lyhytaikaiset varat yhteensä ,1 192,6-74,7 374,9 27,1 0,5 402,5 Varat yhteensä ,9 356,3 61, ,8 135,4-20, ,4 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 74 8,9-6,1 15, ,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,8 325,8-75,0 400,8 Ylikurssirahasto , ,6 177, ,5 Muut rahastot , ,5 185, ,6 Kertyneet voittovarat ,9 124,5 2) -143,8-310,2 97,7 2) -97,7-310, ,3 124,5 73,0 393,8 97,7-22,7 468,5 Määräysvallattomien omistajien osuus 31 3, , ,7 Oma pääoma yhteensä ,0 124,5 73,0 397,5 97,7-22,7 472,5 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset lainat ,2 11,6 25,1 299,8 2,4-2,4 299,8 Muut pitkäaikaiset velat 11 1,3 0,2-0,2 1, ,3 Eläkevelvoitteet ,9 58,2-47,9 47, ,2 Laskennalliset verovelat ,9 13,6 25,9 68,4 16,3 4,7 89,3 Muut varaukset 86 10,3 1,8-1,8 10,4 0,0-10,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä ,6 85,4 1,1 427,2 18,6 2,3 448,1 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset lainat ,9 11,9 5,0 31,8 0,4-0,4 31,8 Ostovelat ,5 111,5 3) -28,3 156,7 13,7 3) - 170,5 Velat pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltäville sijoituksille 78 9, , ,4 Siirtovelat ,5 13,8 3) 11,2 74,6 1,7 3) - 76,3 Tuloverovelat 12 1,4-0,2 1, ,6 Muut lyhytaikaiset velat ja varaukset 55 6,6 9,1 3) -0,7 15,0 3,2 3) - 18,2 Lyhytaikaiset velat yhteensä ,3 146,4-12,6 289,1 19,0-0,4 307,8 Velat yhteensä ,9 231,7-11,4 716,3 37,7 2,0 755,9 Oma pääoma ja velat yhteensä ,9 356,3 61, ,8 135,4-20, ,4 1) LP Europen ja Coated Specialtiesin carve-out taseissa esitetyt myyntisaamiset ja muut saamiset on yhdenmukaiseen esittämistapaan pääsemiseksi luokiteltu luonteensa mukaisesti myyntisaamisiksi ja muiksi lyhytaikaisiksi saamisiksi. LP Europen muihin lyhytaikaisiin saamisiin sisältyy 16,1 miljoonaa Ahlstromiin tehtyjä talletuksia. 2) LP Europeen ja Coated Specialtiesiin investoitu oma pääoma on esitetty kertyneissä voittovaroissa. 3) LP Europen ja Coated Specialtiesin carve-out taseissa esitetyt ostovelat ja muut velat on yhdenmukaiseen esittämistapaan pääsemiseksi luokiteltu luonteensa mukaisesti ostoveloiksi, muiksi lyhytaikaisiksi veloiksi ja varauksiksi sekä siirtoveloiksi. LP Europen muihin lyhytaikaisiin velkoihin ja varauksiin sisältyy 3,7 miljoonaa euroa lyhytaikaisia varauksia. 13

17 B.9 Tulosennuste Ei sovellu; Esite ei sisällä tulosennusteita tai arvioita. B.10 Historiallisten taloudellisten tietojen tilintarkastuskertomusten sisältämien mahdollisten varausten kuvaukset Ei sovellu; Esitteen sisältämät historiallisten taloudellisten tietojen tilintarkastuskertomukset eivät sisällä varauksia. B.11 Käyttöpääoma Munksjön arvion mukaan Munksjön käyttöpääoma riittää vähintään 12 kuukauden ajaksi tämän Arvopaperiliitteen päivämäärästä. Osatekijä C.1 Arvopapereiden tyyppi ja laji Jakso C Arvopaperit Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat Yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Yhtiön osakkeet on liitetty sekä Suomen että Ruotsin arvo-osuusjärjestelmään. Munksjön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella MUNK1 ja sen ISIN-koodi on FI Munksjö tulee tekemään hakemuksen Jakautumisvastikkeena annettavien osakkeiden ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. C.2 Valuutta Liikkeeseenlaskettujen arvopapereiden valuutta on euro. C.3 Liikkeeseenlaskettavien arvopapereiden lukumäärä Munksjön osakepääoma on euroa ja Yhtiöllä on osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat Yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Ahlstromin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena uusia Munksjön osakkeita voimassaolevien omistusosuuksiensa suhteessa ( Jakautumisvastike ). Coated Specialties Jakautumisen Jakautumisvastikkeena Ahlstromin osakkeenomistajat saavat 0,265 uutta Munksjön osaketta jokaista omistamaansa Ahlstromin osaketta kohden. Coated Specialties Jakautumisessa Jakautumisvastikkeena liikkeeseenlaskettujen osakkeiden enimmäismäärä on näin ollen Jakautuvan Yhtiön osakkeiden lukumäärä Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä kertaa 0,265. Mikäli osakkeenomistajan Jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Jakautumisvastiketta ei suoriteta Ahlstromin hallussa olevien omien osakkeiden perusteella. Seuraavassa taulukossa esitetään Coated Specialties Jakautumisen yhteydessä annettavat uudet osakkeet: Osakkeiden lukumäärä 2) % Jakautumisen Täytäntöönpanopäivän jälkeen 1) Osakkeet tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä ,93 % Coated Specialties Jakautumisvastike 3) ,07 % Yhteensä 51,059, ,00 % 1) Olettaen, että Munksjö ei toteuta muita osakeanteja ennen Jakautumisen Täytäntöönpanopäivää. 2) Olettaen, että Jakautumisen Täytäntöönpanopäivään mennessä Ahlstromin osakkeiden lukumäärä (lukuunottamatta omia osakkeita) ei muutu tämänhetkisestä kokonaismäärästä ) Todellisuudessa annettavien osakkeiden lukumäärä saattaa olla tässä ilmoitettua suurempi tai pienempi johtuen (i) kunkin osakkeenomistajan Jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden lukumäärän pyöristämisestä, silloin kun pyöristäminen on tehty, ja (ii) Ahlstromin hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärästä Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä. C.4 Kuvaus arvopapereihin liittyvistä oikeuksista Munksjöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat Yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Jakautumisvastike jaetaan Ahlstromin osakkeenomistajille Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä ja se oikeuttaa haltijansa käyttämään osakkeisiin liittyviä oikeuksia, minkä jälkeen osakkeet ovat samanarvoisia pari passu Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa ja oikeuttavat osinkoon tulevaisuudessa. Jokainen osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen yhtiökokouksessa. 14

18 C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset C.6 Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen Ei sovellu; arvopapereiden vapaaseen luovutettavuuteen ei sisälly rajoitteita. Munksjön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella MUNK1. Munksjö tulee tekemään hakemuksen Jakautumisvastikkeena annettavien osakkeiden ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Jakautumisvastikkeena annettavien osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Jakautumisen Täytäntöönpanonpäivän jälkeen. C.7 Osingonjakoperiaatteet Yhtiön tarkoituksena on jakaa osinkoja säännöllisesti joka vuosi. Munksjö aikoo vuotuisena osinkona jakaa vähintään kolmasosan operatiivisten investointien jälkeisestä nettorahavirrasta (operatiivisiin investointeihin lukeutuu ylläpitoon, kustannustehokkuuden parantamiseen ja tehokkuuden parantamiseen liittyvät investoinnit), laskettuna kolmen vuoden keskiarvona mahdollisimman vakaan osingonmaksun aikaansaamiseksi. Jäljelle jäävät varat käytetään yhtiön kasvun tukemiseen ja nettovelan vähentämiseen. Vaikka Yhtiön tarkoituksena on jakaa osinkoa, ei ole mitään takeita siitä, että osinkoja tullaan tosiasiassa jakamaan tulevaisuudessa, eikä ole mitään takeita kunakin vuonna maksettavien osinkojen määrästä. Osatekijä D.1 Merkittävimmät liikkeeseenlaskijaan tai sen toimialaan liittyvät riskit Jakso D Riskitekijät Seuraavassa kuvataan Munksjön odotuksia sen riskeistä, jotka perustuvat muun muassa oletukseen, että Transaktio toteutetaan kuvatulla tavalla ja aikataulussa. Transaktioon liittyviä riskejä Transaktio ei välttämättä toteudu Esitteessä kuvatuilla ehdoilla tai tavoilla. Munksjöllä voi olla vaikeuksia Vanhan Munksjön ja LP:n suurten liiketoimintojen integroimisessa ja Transaktiosta odotettavissa olevat hyödyt eivät välttämättä realisoidu. Munksjö jakaa tietyt toiminnot Ahlstromin kanssa ja Munksjö ja Ahlstrom ovat osapuolina useissa sopimuksissa, jotka ovat olennaisia Munksjön liiketoiminnan kannalta, mikä voi rajoittaa Munksjön kykyä toimia tehokkaalla tavalla. Munksjön tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa siitä, millaisia Munksjön toiminta, tulos ja taloudellinen asema olisivat olleet, jos Transaktio olisi toteutettu esitettyinä ajankohtina, eivätkä ne välttämättä anna viitteitä Munksjön tulevasta toiminnasta, tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. LP Europen ja Coated Specialtiesin carve-out taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa siitä, millaisia LP Europen ja Coated Specialtiesin toiminta, tulos ja taloudellinen asema olisivat olleet, jos LP Europe ja Coated Specialties olisivat toimineet itsenäisenä konsernina, eivätkä ne välttämättä anna viitteitä LP Europen ja Coated Specialtiesin tulevasta kehityksestä. Munksjön vertailukelpoisten historiallisten taloudellisten tietojen puuttuminen voi hankaloittaa taloudellisen tiedon vertailtavuutta. Liikearvon sekä muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvojen arvonalentumiset voivat aiheuttaa huomattavia muutoksia Munksjön liiketoiminnan tulokseen ja omaan pääomaan. Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä Munksjö on altis muuttuville markkinaolosuhteille ja epävakaisuuksille, jotka aiheutuvat sekä makrotaloudellisista että toimialaan liittyvistä tapahtumista. Mahdolliset muutokset lainsäädännössä voivat aiheuttaa vaikeasti ennakoitavissa olevia sopeutumiskustannuksia. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Raaka-aineiden hintojen ja energiakustannusten heilahtelu tai nousu sekä raaka-aineiden ja energian saatavuus voivat vaikuttaa Munksjön kannattavuuteen. Munksjö on riippuvainen tehokkaan käyttöasteen ylläpitämisestä tuotantolaitoksissaan. Munksjö voi epäonnistua tuotekehityksessä ja innovaatioissa sekä tuotantoprosessiensa kehittämisessä samaan tahtiin kilpailijoidensa kanssa tai Munksjön voi olla pakko tehdä lisäinvestointeja esimerkiksi toimialan teknologisten kehitysten johdosta. Munksjö ei välttämättä onnistu johtamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi tai toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa tehokkaasti. Merkittävien asiakassuhteiden menettäminen sekä asiakaskeskittymät voivat vaikuttaa 15

19 haitallisesti Munksjön liiketoimintaan. Munksjö saattaa joutua maksamaan tuotevastuuseen perustuvia vahingonkorvauksia tai muita korvauksia. Vaikeudet IT-järjestelmien ylläpidossa, päivittämisessä tai integroimisessa sekä näiden järjestelmien häiriöt voivat haitata tuotannollisia ja hallinnollisia prosesseja ja siten niillä voi olla haitallinen vaikutus Munksjöhön. Munksjön liiketoimintaan vaikuttavilla häiriöillä ja työseisokeilla, jotka johtuvat työsuhteisiin liittyvistä riidoista tai ilmenevät organisaatiomuutosten yhteydessä, voi olla haitallinen vaikutus Munksjöhön. Munksjö voi epäonnistua pitämään palveluksessaan ja rekrytoimaan avainhenkilöitä. Munksjö voi epäonnistua sen ympäristölupien tai muutettujen ympäristölupien ehtojen noudattamisessa, mikä voi johtaa tuotannollisiin menetyksiin ja Munksjölle määrättäviin rangaistuksiin. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuuslainsäädännön sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten lakien ja määräysten noudattaminen voi kasvattaa Munksjön liiketoimintakuluja. Munksjön liiketoiminta on alttiina riskeille, jotka liittyvät ihmisten terveyteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin. Meneillään olevat ja mahdolliset tulevat oikeudenkäynnit voivat olla kalliita, aikaa vieviä, koskea huomattavia rahasummia ja häiritä säännöllistä toimintaa, ja riidan epäsuotuisasta lopputuloksesta voi olla haitallisia seurauksia Munksjölle. Munksjö voi epäonnistua ylläpitämään vakuutusturvaansa tai vakuutusten ehdot eivät välttämättä kata kaikkia Yhtiön menetyksiä tai käsitä kaikkia vaatimuksia, jotka voidaan tehdä mahdollisten tulevien vahinkojen perusteella. Epäonnistuminen immateriaalioikeuksien suojaamisessa voi vaikuttaa haitallisesti Munksjön kilpailukykyyn sekä sen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyvät riskit Munksjö ei välttämättä kykene saamaan lisärahoitusta tai noudattamaan luottojärjestelyjensä ja muiden lainojensa taloudellisia kovenantteja, millä voi olla haitallinen vaikutus sen taloudelliseen asemaan. Munksjön verorasitus saattaa kasvaa verolakien ja -määräysten tai niiden soveltamiskäytäntöjen muutosten taikka tulevien verotarkastusten seurauksena. Munksjö on altis valuuttakurssivaihteluille. Eläkejärjestelyihin liittyvät kustannukset voivat kasvaa. Yhtiön yhden tai useamman keskeisen asiakkaan tai toimittajan taloudelliset vaikeudet tai konkurssi voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Maailmantalouden laskusuhdanne altistaa Yhtiön vastapuolen luottoriskille. Yhtiö on alttiina korkotasojen vaihteluille. D.3 Tärkeää tietoa arvopapereihin liittyvistä riskeistä Coated Specialties Jakautumiseen liittyvät riskit Coated Specialties Jakautumista ei toteuteta tässä Esitteessä kuvatuilla ehdoilla tai tavoilla. Munksjön eriyttämiseen ja kehittämiseen erillisenä konsernina liittyy kustannuksia. Jos tiettyjen varojen, oikeuksien ja sopimusten siirto Munksjölle Coated Specialties Jakautumisen yhteydessä epäonnistuu, se voi estää Munksjötä hoitamasta liiketoimintaansa suunnitellulla tavalla. Ahlstrom ja Munksjö voivat olla yhteisvastuussa tietyistä vastuista Coated Specialties Jakautumisen jälkeen. Osakkeisiin liittyvät riskit Osakekurssin heilahteluun ja osakkeiden arvostukseen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Keskittynyt omistusrakenne voi johtaa riittämättömän likvidiin kaupankäyntiin Yhtiön osakkeilla tai vaikeuksiin Yhtiön päätöksenteossa. Mahdolliset suurimpien osakkeenomistajien merkittävät osakemyynnit tulevaisuudessa voivat alentaa osakkeen hintaa. Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella merkittävästi ja osakkeiden hinta voi laskea tehden osakkeet arvottomiksi. Osakkeenomistajille jaettavien osinkojen määrä kulloisenakin tilikautena on epävarma. Tulevaisuuden osakeanneilla tai merkittävillä osakemäärien myynneillä voi olla haitallinen vaikutus osakkeiden markkinahintaan ja mikä tahansa tulevaisuuden 16

20 osakeanti voi laimentaa nykyisten osakkeenomistajien omistusosuutta. Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuttaan. Osatekijä E.1 Liikkeeseenlaskun nettotuotto ja arvioidut kulut Jakso E Tarjous Transaktiosta aiheutuvien kustannusten (sisältäen myös Munksjön uudelleenrahoitukseen liittyvät kustannukset) arvioidaan olevan noin 35,3 miljoonaa euroa sisältäen korvaukset oikeudellisille ja muille neuvonantajille, tilintarkastajille, kirjanpitäjille ja transaktioneuvonnan palveluntarjoajille sekä muut välittömät kulut. Tämä kustannusarvio sisältää ainoastaan ulkoisiin palveluntarjoajiin liittyvät kulut. Nettotuotto ei sovellu johtuen siitä, että jakautumisessa merkintähinta maksetaan rahan sijasta muulla omaisuudella. E.2a Syyt tarjoamiseen Munksjö, Ahlstrom, Munksjö AB ( Vanha Munksjö ) ja Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. ovat solmineet yhdistymissopimuksen LP Europen, Coated Specialtiesin ja Vanhan Munksjön liiketoimintojen yhdistämiseksi Munksjöksi. Coated Specialties Jakautuminen muodostaa osan Transaktiota. Transaktio toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe, jossa LP Europe yhdistetään Vanhan Munksjön kanssa siten, että (i) Vanha Munksjö hankitaan osakevaihdolla Munksjön uusia osakkeita vastaan, (ii) LP Europe Jakautuminen pannaan täytäntöön, (iii) Munksjö tekee suunnatun osakeannin Ahlstromille, Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l.:lle, Vanhalle Munksjölle ja tietyille institutionaalisille sijoittajille, jonka jälkeen (iv) Listautuminen tapahtuu, on jo toteutettu. Toisessa vaiheessa Coated Specialties yhdistetään Munksjöhön Coated Specialties Jakautumisen täytäntöönpanon kautta. Transaktion toisen vaiheen odotetaan toteutuvan vuoden 2013 loppuun mennessä. E.3 Tarjouksen ehdot Munksjön ja Ahlstrom hallitukset ovat hyväksyneet jakautumissuunnitelman liittyen Ahlstromin osittaisjakautumiseen, jolla kaikki Ahlstrom-konserniin sisältyvät varat ja velat, jotka kuuluvat sen Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian toimintoihin, siirtyvät ilman selvitysmenettelyä Munksjölle ( Jakautumissuunnitelma ). Ahlstromin hallitus on ehdottanut pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle Coated Specialties Jakautumisen hyväksymistä. Yhtiökokouksen Coated Specialties Jakautumista koskeva päätös tulee tehdä määräenemmistöpäätöksenä niin, että vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista tukevat ehdotusta. Munksjön osakkeenomistajat ovat yksimielisesti päättäneet hyväksyä Coated Specialties Jakautumisen Coated Specialties Jakautuminen toteutuu, kun Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Coated Specialties Jakautumisen ja kun muut Jakautumissuunnitelmassa mainitut ehdot ovat täyttyneet ja Coated Specialties Jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin. Coated Specialties Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti tapahtuu arviolta vuoden 2013 loppuun mennessä ( Jakautumisen Täytäntöönpanopäivä ). Ahlstromin osakkeenomistajat saavat Jakautumisvastikkeena uusia Munksjön osakkeita voimassaolevien omistusosuuksiensa suhteessa. Coated Specialties Jakautumisen Jakautumisvastikkeena Ahlstromin osakkeenomistajat saavat 0,265 uutta Munksjön osaketta jokaista Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä Ahlstromissa omistettua osaketta kohden. Coated Specialties Jakautumisessa Jakautumisvastikkeena liikkeeseenlaskettujen osakkeiden enimmäismäärä on näin ollen Ahlstromin osakkeiden lukumäärä Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä kertaa 0,265. Mikäli osakkeenomistajan Jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Jakautumisvastiketta ei suoriteta Ahlstromin hallussa olevien omien osakkeiden perusteella. Esitteen julkaisupäivänä Ahlstromin osakkeiden lukumäärä on , josta osaketta on Ahlstromin hallussa. Jakautumisvastike jaetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Coated Specialties Jakautumisessa Jakautumisvastike maksetaan osakkeenomistajan arvoosuustilille Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä rekisteröityjen osakkeiden lukumäärän 17

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 17.5.2013. Munksjö Oyj :n osakkeiden ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 17.5.2013. Munksjö Oyj :n osakkeiden ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 17.5.2013 Munksjö Oyj Munksjö Oyj :n osakkeiden ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Munksj ö Oyj ( Yhtiö tai Munksjö ), Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 16.11.2012. Munksjö Oyj. Osakeanti Ahlstromin kahden (2) osittaisjakautumisen yhteydessä

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 16.11.2012. Munksjö Oyj. Osakeanti Ahlstromin kahden (2) osittaisjakautumisen yhteydessä TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 16.11.2012 Munksjö Oyj Osakeanti Ahlstromin kahden (2) osittaisjakautumisen yhteydessä Munksjö Oyj :n ( Yhtiö, Vastaanottava Yhtiö tai Munksjk ö ) ja Ah lstrom Oyj :n ( Jakautuva

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Jakautuva Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, jonka osake on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla.

Jakautuva Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, jonka osake on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n hallitukset ehdottavat osittaisjakautumista ( Jakautuminen ), jolla kaikki sellaiset Ahlstrom-konsernin varat ja velat, jotka kuuluvat Ahlstrom-konsernin

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki 23.9.2014 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö

Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki 23.9.2014 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki 23.9.2014 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Liiketoimintaidea ja strategia Taloudellinen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

LP Europe. Tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

LP Europe. Tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LP Europe Tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot 30.9.2012 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta SISÄLLYSLUETTELO Tilintarkastamaton yhdistelty laaja tuloslaskelma... 2 Tilintarkastamaton

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot