TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE Munksjö Oyj. Osakkeiden antaminen Ahlstrom Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.6.2013. Munksjö Oyj. Osakkeiden antaminen Ahlstrom Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE Munksjö Oyj Osakkeiden antaminen Ahlstrom Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä Munksjö Oyj:n ( Yhtiö, Vastaanottava Yhtiö tai Munksjö ) ja Ahlstrom Oyj:n ( Jakautuva Yhtiö tai Ahlstrom ) hallitukset ovat hyväksyneet jakautumissuunnitelman liittyen Ahlstromin osittaisjakautumiseen, jolla kaikki sellaiset Ahlstrom-konsernin varat ja velat, jotka kuuluvat sen Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian toimintoihin ( Coated Specialties Jakautuminen ), siirtyvät ilman selvitysmenettelyä Munksjölle ( Jakautumissuunnitelma ). Ahlstromin hallitus on ehdottanut pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle Coated Specialties Jakautumisen hyväksymistä. Munksjön osakkeenomistajat ovat yksimielisesti päättäneet hyväksyä Coated Specialties Jakautumisen Coated Specialties Jakautuminen toteutuu, kun Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Coated Specialties Jakautumisen ja kun muut Jakautumissuunnitelmassa mainitut ehdot ovat täyttyneet ja Coated Specialties Jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin. Coated Specialties Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti tapahtuu arviolta vuoden 2013 loppuun mennessä ( Jakautumisen Täytäntöönpanopäivä ). Ahlstromin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena ( Jakautumisvastike ) uusia Munksjön osakkeita omistusosuutensa suhteessa. Ahlstromin osakkeenomistajat saavat Jakautumisvastikkeena 0,265 uutta Munksjön osaketta jokaista Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä Ahlstromissa omistettua osaketta kohden. Jakautumisvastikkeena liikkeeseenlaskettujen osakkeiden enimmäismäärä on näin ollen Jakautuvan Yhtiön osakkeiden lukumäärä Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä kertaa 0,265. Jakautumisvastikkeena annettavia Munksjön uusia osakkeita koskeva esite koostuu tästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä ( Arvopaperiliite ) ja Munksjön päivätystä rekisteröintiasiakirjasta ( Rekisteröintiasiakirja ), yhdessä Esite. Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoa Munksjöstä, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, ja tämä Arvopaperiliite sisältää tietoa Jakautumisvastikkeena annettavista osakkeista sekä tiivistelmän Rekisteröintiasiakirjassa ja Arvopaperiliitteessä esitetyistä tiedoista. Tämän lisäksi Arvopaperiliite sisältää päivityksiä tiettyihin Rekisteröintiasiakirjan tietoihin. Munksjön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella MUNK1. Munksjö tulee tekemään hakemuksen Jakautumisvastikkeena annettavien osakkeiden ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Jakautumisvastikkeena annettavien osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Jakautumisen Täytäntöönpanonpäivän jälkeen. Katso Riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa ja tässä Arvopaperiliitteessä. Esitettä ei saa jakaa seuraavissa maissa tai seuraaviin maihin: Australia, Kanada, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka tai Yhdysvallat. Esitteessä esitettyjä tietoja ei tule pitää tarjouksena myydä tai kehotuksena tarjoukseksi ostaa Munksjön osakkeita millään lainkäyttöalueella, eikä erityisesti millään sellaisella lainkäyttöalueella, jolla sellainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintivelvoitetta koskevaa poikkeusta tai kyseisen lainkäyttöalueen arvopaperilakien alaista kvalifiointia. Katso kohta Tärkeitä tietoja Muita tietoja. Pääjärjestäjät

2 TÄRKEITÄ TIETOJA Tietoja Arvopaperiliitteestä Tämä Arvopaperiliite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /746, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004 (Liite III ja XXII) muutoksineen, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 3 5 luvussa tarkoitetuista esitteistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen ( /1019) sekä Finanssivalvonnan standardien mukaisesti. Tämä Arvopaperiliite on alun perin kirjoitettu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli tämä alkuperäinen suomenkielinen versio ja sen englanninkielinen käännös eroavat toisistaan, sovelletaan suomenkielistä versiota. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen suomenkielisen version, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 54/ /2013. Viittaukset Tässä Arvopaperiliitteessä termit Munksjö tai Yhtiö tarkoittavat Munksjö Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että termillä tarkoitetaan Munksjö Oyj:tä emoyhtiönä tai ainoastaan tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Munksjö Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tässä Arvopaperiliitteessä Vanha Munksjö tarkoittaa Munksjö AB:ta ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että termillä tarkoitetaan Munksjö AB:ta emoyhtiönä tai ainoastaan tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Vanhan Munksjön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Munksjö AB:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tässä Arvopaperiliitteessä Ahlstrom tarkoittaa Ahlstrom Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että termi tarkoittaa Ahlstrom Oyj:tä emoyhtiönä tai ainoastaan tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Ahlstromin osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Ahlstrom Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tässä Arvopaperiliitteessä termit LP Europe tai LP Europen Liiketoiminta tarkoittaa Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-aluetta Euroopassa ja termi Coated Specialties tai Coated Specialties Liiketoiminta tarkoittaa Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-aluetta Brasiliassa ja termi LP tai LP Liiketoiminta tarkoittaa LP Europe Liiketoimintaa yhdessä Coated Specialties Liiketoiminnan kanssa. Muita tietoja Munksjö on nimittänyt Danske Bank Corporate Financen ( Danske Bank ), Nordea Bank Finland Oyj:n ( Nordea Bank ) ja SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab:n ( SEB, Danske Bankin ja Nordea Bankin kanssa yhdessä Pääjärjestäjät ) toimimaan Coated Specialties Jakautumisen pääjärjestäjinä. Osakkeenomistajien ja sijoittamista harkitsevien tulisi luottaa yksinomaan Esitteen sisältämiin tietoihin. Munksjö tai Pääjärjestäjät eivät ole valtuuttaneet ketään antamaan mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee huolellisesti tutustua Esitteessä esitettyihin riskitekijöihin muiden Esitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Mikäli jokin näistä riskeistä toteutuisi, sillä voisi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tämän Arvopaperiliitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa muulloin kuin Arvopaperiliitteen päivämääränä tai että Munksjön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut haitallisia muutoksia Arvopaperiliitteen päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Esitteessä kuitenkin ilmenee ennen Ahlstromin ylimääräistä yhtiökokousta virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Esitettä täydennetään Arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tämän Esitteen sisältämät tiedot eivät ole Munksjön tai Pääjärjestäjien vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Esite sisältää myös tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Munksjön todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista tiettyjen Esitteessä kuvattujen riskien ja muiden Esitteessä kuvattujen tekijöiden johdosta. Ellei muuta ole todettu, kaikki arviot Munksjön tai sen toimialan markkinakehitykseen liittyen perustuvat Yhtiön johdon tekemiin kohtuullisiin arviointeihin. Esitettä (tai muuta Munksjön osakkeisiin liittyvää aineistoa tai rekisteröintihakemuksia) ei saa jakaa seuraavissa maissa tai seuraaviin maihin: Australia, Kanada, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka tai Yhdysvallat. Esite ei ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaista poikkeusta rekisteröintivelvoitteesta. Munksjön osakkeita koskevaa tarjousta ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa eikä kyseisiä osakkeita ole tarjottu eikä niitä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa. Yhtiö, Ahlstrom tai Pääjärjestäjät eivät ole ryhtyneet eivätkä ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, jotka sallisivat Esitteen (tai muiden Munksjön osakkeisiin liittyvien aineistojen tai rekisteröintihakemuksen) hallussapidon tai jakelun millään lainkäyttöalueella, lukuun ottamatta Suomea, jolla vaaditaan toimenpiteitä tällaisen jakelun sallimiseksi, eikä Esitettä saa jakaa tai julkaista millään sellaisella lainkäyttöalueella. Esite (tai muu Munksjön osakkeisiin liittyvä aineisto tai rekisteröintihakemus) ei ole Munksjön osakkeiden myyntiä koskeva tarjous tai kehotus tarjoukseksi ostaa Munksjön osakkeita kenellekään henkilölle millään lainkäyttöalueella, eikä erityisesti millään sellaisella lainkäyttöalueella, jossa sellainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen ilman kyseisen lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaista rekisteröintiä tai kvalifiointia, ellei sitä tehdä rekisteröinnin, kvalifioinnin tai rekisteröinti- tai kvalifiointivelvoitetta koskevan pätevän poikkeuksen nojalla. Yhtiö, Ahlstrom ja Pääjärjestäjät edellyttävät, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Yhtiöllä, Ahlstromilla tai Pääjärjestäjillä ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta henkilöitä kohtaan, jotka ovat saaneet haltuunsa Esitteen näiden rajoitusten vastaisesti. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu Tähän Esitteeseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä aiheutuvat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. ii

3 SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ TIETOJA... ii TIIVISTELMÄ... 1 RISKITEKIJÄT YHTIÖ, HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT ERÄITÄ SEIKKOJA JAKAUTUMISEN YLEISKATSAUS OHJEITA AHLSTROMIN OSAKKEENOMISTAJILLE COATED SPECIALTIES JAKAUTUMISEN EHDOT PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET VEROTUS PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT PÄIVITYKSET REKISTERÖINTIASIAKIRJAAN LIITE A JAKAUTUMISSUUNNITELMAN LIITE 1... A-1 LIITE F LUETTELO TILINPÄÄTÖKSISTÄ... F-1 iii

4 TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee tiivistelmässä esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä kuvataan lyhyesti tiivistelmässä ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Osatekijä Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää tulisi lukea tiivistelmän ja arvopaperiliitteen sekä rekisteröintiasiakirjan ( Esite ) johdantona. Sijoittajan tulisi perustaa Munksjö Oyj:n ( Munksjö tai Yhtiö ) osakkeisiin koskeva sijoituspäätöksensä Esitteeseen kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi ETA-maiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellinen vastuu koskee vain niitä henkilöitä, jotka vastaavat tästä tiivistelmästä ja sen käännöksistä, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, virheellinen tai epäjohdonmukainen luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa tai jos se ei sisällä, luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa, tärkeitä tietoja, joita tässä kyseessä oleviin arvopapereihin sijoittamista harkitsevat sijoittajat tarvitsevat. A.2 Suostumus arvopaperien edelleenmyyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen, tarjousaika ja suostumuksen ehdot Osatekijä B.1 Virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Kotipaikka, oikeusmuoto, sovellettava laki ja perustamismaa Ei sovellu. Jakso B Liikkeeseenlaskija ja mahdolliset takaajat Munksjö Oyj Munksjö Oyj:n kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite tämän Esitteen päivämääränä on Kasarmikatu 46 48, Helsinki. Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö, ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiö on perustettu Suomessa ja Yhtiön perustamiskirja on allekirjoitettu B.3 Nykyinen liiketoiminta Seuraavassa kuvataan Munksjön liiketoimintaa perustuen muun muassa oletukseen, että Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom ) luovuttaa sen Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toiminnot ( Coated Specialties ) Munksjölle osittaisjakautumisella ( Coated Specialties Jakautuminen ), ja että tämä järjestely toteutetaan Esitteessä kuvatulla tavalla ja sovitussa aikataulussa. Coated Specialties Jakautuminen muodostaa toisen vaiheen transaktiosta, jonka ensimmäinen vaihe toteutui toukokuussa 2013, kun (i) Munksjö hankki Munksjö AB:n ( Vanha Munksjö ) osakkeet Munksjön uusia liikkeeseenlaskettavia osakkeita vastaan ( Vanhan Munksjön Hankinta ), (ii) Ahlstrom luovutti Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toiminnot ( LP Europe ) Munksjölle Ahlstromin osittaisjakautumisella ( LP Europe Jakautuminen ), (iii) Ahlstrom, EQT III Limited Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l.:n kautta ja tietyt institutionaaliset sijoittajat tekivät noin 100 miljoonan euron pääomasijoituksen ( Pääomasijoitukset ) sekä Ahlstrom, EQT III Limited Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l.:n kautta ja Vanha Munksjö tekivät noin 28,5 miljoonan euron lisäpääomasijoituksen ( Lisäpääomasijoitukset ) Munksjöhön suunnatussa osakeannissa, ja (iv) Munksjön osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä ( Listautuminen ). Yllä esitettyihin järjestelyihin on jäljempänä viitattu termillä Transaktio. Munksjön liiketoiminta jakautuu neljään liiketoiminta-alueeseen: Decor, Release Liners, Graphics and Packaging ja Industrial Applications. Markkinat, joilla liikkeeseenlaskija 1

5 B.4a Liikkeeseenlaskijan ja sen toimialan merkittävät viimeaikaiset suuntaukset pääasiallisesti toimii, kuvataan alla. Decor Decor -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat koristepaperi ja lääkelehtiset (Pharmaceutical Leaflet Paper). Koristepaperia käytetään huonekaluissa, keittiöissä, lattioissa sekä sisä- ja ulkotilojen sisustuksessa. Lääkelehtisiin käytettävä paperi on ohutta ja kevyttä paperia, jota käytetään lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa. Release Liners Release Liners -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat irrokepohjapaperi (Release Papers), Coated Specialties ja sellu (Pulp). Irrokepohjapaperia käytetään pohjana erilaisissa paineherkissä liimattavissa etiketeissä ja materiaaleissa, joita käytetään pääasiassa muun muassa vähittäismyynti- ja hintaetiketeissä, toimistoetiketeissä, laajassa valikoimassa teippejä sekä graafisissa ja teollisuussovelluksissa käytettävissä materiaaleissa. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu myös Brasilian liiketoiminta, Coated Specialties, joka tuottaa Coated Specialties Jakautumisen jälkeen tarratuotteita ja joustopakkauksia Etelä-Amerikan markkinoille. Graphics and Packaging Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat joustopakkauspaperi (Flexible Packaging Paper), metalloidut etiketit (Metalizing Papers) sekä graafinen- ja teollisuuspaperi (Graphics & Industrial Paper). Joustopakkauspaperia käytetään pakkaustuotannossa pääasiassa elintarvikealalla. Metalloitua paperia käytetään pääasiassa muun muassa juomien, ensisijaisesti oluen ja muiden alkoholijuomien etiketeissä ja tupakkapakkausten suojapapereissa. Graafisella- ja teollisuuspaperilla viitataan pääasiassa päällystämättömään paperiin, jota käytetään liimattaviin viestilappuihin, lämpöpohjapaperiin, välipaperiin, ikkunallisiin kirjekuoriin ja muihin graafisiin papereihin. Industrial Applications Teollisuussovellusten liiketoiminta-alueeseen kuuluvat teollisuuskäyttöön tarkoitetut erikoispaperit. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvia tuotteita on päällystettyihin hiomatuotteisiin käytettävä hiomapaperin pohjamateriaali (Abrasive Backings). Hiomatuotteita käytetään hiekka- ja kiillotusmateriaaleissa monilla teollisuuden aloilla kuten auto-, huonekalu-, puu-, metalli- ja rakennus-/korjausteollisuudessa. Lisäksi liiketoiminta-alueeseen kuuluu elektrotekninen paperi (Electrotechnical Paper), jota käytetään muuntajien, holkkien ja kaapeleiden eristämiseen, Spantex vanerin tasoituskalvot, joita käytetään puupohjaisissa vanereissa sekä ohutpaperi (Thin Paper), jota käytetään suojana ruostumattoman teräksen valmistuksessa sekä alumiini- ja lasiteollisuudessa. Tuotevalikoimaan kuuluu myös taidepaperi (Fine Art Paper), jota käytetään muun muassa akvarellimaalauksessa ja digitaalipainamisessa. Erikoispaperiteollisuuden viime vuosien kasvu selittyy osittain sellaisilla tekijöillä kuten kaupungistuminen, kotitalouksien elintason nousu ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä. Nämä tekijät vaikuttavat positiivisesti erikoispaperia sisältävien tuotteiden tarpeeseen. B.5 Konsernirakenne Munksjö on Munksjö-konsernin emoyhtiö. Tämän Esitteen päivämääränä Munksjö-konserni muodostuu kahdestakymmenestäyhdeksästä (29) tytäryhtiöstä ja kahdesta (2) osakkuusyhtiöstä. Coated Specialties Jakautumisen jälkeen Munksjöllä tulee olemaan kolmekymmentä (30) tytäryhtiötä ja (2) osakkuusyhtiötä. B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Seuraavassa taulukossa esitetään Munksjön viisi suurinta osakkeenomistajaa Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n pitämien osakasluetteloiden per perusteella. Osakkeenomistaja Osakkeita ja ääniä Prosenttia osakkeista ja äänistä Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l ,13 % Ahlstrom Oyj ,42 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,81 % Vimpu Intressenter Ab ,23 % Antti Ahlström Perilliset Oy ,01 % Muut osakkeenomistajat ,39 % Yhteensä % 2

6 Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio Munksjön viidestä suurimmasta osakkeenomistajasta, ja se on laadittu Ahlstromin ja Munksjön osakkeenomistuksen per perusteella havainnollistamaan Munksjön omistusta siten kuin Jakautumisen Täytöntöönpanopäivä olisi ollut Munksjön todellinen omistus Jakautumisen Täytäntöönpanopäivän jälkeen voi poiketa tässä esitetystä. Prosenttia osakkeista ja Osakkeenomistaja äänistä Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. 24,40 % Ahlstrom Oyj 17,79 % Vimpu Intressenter Ab 4,97 % Antti Ahlström Perilliset Oy 4,72 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4,58 % Muut osakkeenomistajat 43,55 % Yhteensä 100 % B.7 Liikkeeseenlaskijan tärkeimmät taloudelliset tiedot Historiallisia taloudellisia tietoja Munksjö Oyj:stä Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto Munksjö Oyj:n tilinpäätöksestä alkaneelta ja päättyneeltä jaksolta sekä tilinpäätöksestä päättyneeltä osatilikaudelta. Taulukoiden luvut on esitetty euroissa, joka poikkeaa muista tämän Esitteen taulukoiden esittämistavasta, joissa luvut on esitetty joko miljoonissa euroissa tai miljoonissa Ruotsin kruunuissa. Munksjö Oyj:n tilinpäätökset on laadittu FAS-säännösten mukaisesti. Munksjön tuloslaskelma EUR FAS, FAS, (tilintarkastamaton) 2012 (tilintarkastettu) Ulkopuoliset palvelut , ,98 Liiketoiminnan muut kulut -86,48-350,00 Liiketappio , ,98 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot - 45,71 Muut rahoituskulut -51,90-18,25 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -51,90 27,46 Tappio ennen veroja , ,52 Tuloverot - - Tilikauden voitto/tappio , ,52 3

7 Munksjön tase EUR FAS, FAS, (tilintarkastamaton) 2012 (tilintarkastettu) Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,03 Sijoitukset Muut saamiset , ,94 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,97 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset , ,93 Muut saamiset 66, ,40 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,33 Rahat ja pankkisaamiset , ,46 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,79 Vastaavaa yhteensä , ,76 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,52 0,00 Tilikauden voitto/tappio , ,52 Oma pääoma yhteensä , ,48 Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat ,38 Siirtovelat , ,90 Vieras pääoma yhteensä , ,28 Vastattavaa yhteensä , ,76 Munksjön rahavirtalaskelma EUR FAS, FAS, (tilintarkastamaton) 2012 (tilintarkastettu) Maksut liiketoiminnan kuluista ,04-350,00 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ,04-350,00 Saadut korot 0,00 45,71 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -51,90-18,25 Liiketoiminnan rahavirta ,94-322,54 Investointien rahavirta 0,00 0,00 Rahoitustoimintojen rahavirta Maksullinen osakeanti 0, ,00 Maksut sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 0, ,00 Rahoitustoimintojen rahavirta 0, , , ,46 4

8 Rahojen ja pankkisaamisten muutos Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa ,46 0,00 Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa , ,46 Vanhan Munksjön historialliset taloudelliset tiedot Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto Vanhan Munksjön konsernitilinpäätöstiedoista ja muista tiedoista , ja päättyneiltä tilikausilta sekä päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta vertailutietoineen. Alla esitetyt taloudelliset tiedot on johdettu Vanhan Munksjön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä , ja päättyneiltä tilikausilta sekä Vanha Munksjö-konsernin tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta vertailutietoineen. Vanhan Munksjön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta on laadittu Euroopan unionin soveltamien IFRS-standardien mukaisesti. Tilikauden 2011 tilinpäätöksen luvut eivät ole suoraan verrattavia tilikauden 2010 lukuihin johtuen ArjoWigginsin hankinnasta maaliskuussa 2011, ja siihen liittyvät luvut on konsolidoitu Vanhan Munksjön konsernitilinpäätökseen hankintapäivämäärästä eteenpäin. Vanhan Munksjön raportointivaluutta on Ruotsin kruunu. Alla olevissa yhteenvetotaulukoissa esitetyt luvut on muutettu euroiksi ainoastaan vertailun helpottamiseksi. Vanhan Munksjön alun perin Ruotsin kruunuissa julkaisemat luvut on muutettu euroiksi käyttäen seuraavia valuuttakursseja: Valuuttakurssit SEK/EUR Konsernin laaja tuloslaskelma 1) 8,49 8,85 8,71 9,03 9,55 Konsernin tase 2) 8,34 8,84 8,62 8,94 9,00 Konsernin rahavirtalaskelma 1) 8,49 8,85 8,71 9,03 9,55 Vanhan Munksjön segmenttiraportointi 8,49 8,85 8,71 9,03 9,55 1) Jakson keskimääräinen kurssi. 2) Jakson loppupäivän kurssi. Vanhan Munksjö-konsernin laaja tuloslaskelma IFRS, IFRS, MEUR (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 2010 (tilintarkastamaton) Liikevaihto 154,5 147,5 607,1 604,0 387,5 Muut tuotot 0,5 0,7 2,6 2,2 3,7 Liiketoiminnan kulut -152,9-142,6-602,3-595,7 359,5 Liikevoitto 2,0 5,6 7,5 10,5 31,7 1) Nettorahoituskulut -3,3-4,3-16,3-11,3-9,4 1) Verot -0,6-0,5-1,6 3,9-7,4 1) Tilikauden tulos -1,9 0,9-10,4 3,1 14,9 1) Osakekohtainen tulos 2), EUR -0,02 0,01-0,15 0,04 0,51 1) 1) Nämä luvut poikkeavat tilintarkastetusta konsernin laajasta tuloslaskelmasta tilikauden 2010 osalta johtuen muutoksesta tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa liittyen etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin ja ovat sen takia tilintarkastamattomia. Laatimisperiaatteiden muutos on kuvattuna tarkemmin tilikauden 2011 tilintarkastetun tilinpäätöksen liitetiedot 1:ssä. Tilintarkastetussa konsernin laajassa tuloslaskelmassa tilikauden 2010 osalta henkilöstökulut olivat 629 miljoonaa Ruotsin kruunua; rahoituskustannukset olivat 91 miljoonaa Ruotsin kruunua; verot olivat 70 miljoonaa Ruotsin kruunua negatiiviset; etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvista velvoitteista aiheutuvia vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita ei kirjattu laajaan tulokseen; muut laajan tuloksen eriin liittyvät verot olivat 1 miljoonaa Ruotsin kruunua; voitto emoyhtiön osakkeenomistajille oli 133 miljoonaa Ruotsin kruunua; ja osakekohtainen tulos oli 4,76 Ruotsin kruunua. 2) Ei laimennusvaikutusta. 5

9 Vanhan Munksjö-konsernin tase IFRS, IFRS, MEUR (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 2010 (tilintarkastettu) Pitkäaikaiset varat yhteensä 438,8 447,3 434,9 446,6 372,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 257,1 232,7 244,1 221,8 157,8 Varat yhteensä 695,9 680,0 679,0 668,5 529,9 Oma pääoma yhteensä 200,0 209,6 199,5 204,1 137,2 Pitkäaikaiset velat 340,6 337,8 335,0 335,5 318,0 Lyhytaikaiset velat 155,3 132,6 144,4 128,9 74,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 695,9 680,0 679,0 668,5 529,9 Vanhan Munksjö-konsernin rahavirtalaskelma MEUR 2013 (tilintarkastamaton) IFRS, IFRS, (tilintarkastamatontettu) (tilintarkas- (tilintarkastettu) 2010 (tilintarkastettu) Liiketoiminnan nettorahavirta 3,5 1,2 55,1 1,7 17,4 Investointien rahavirta -2,2-2,4-14,8-90,5-11,7 Rahoituksen rahavirrat -0,2-2,5-1,6 75,6-0,3 Tilikauden rahavirta 1, ,7-13,2 5,3 Vanhan Munksjö-konsernin segmentti-informaatio MEUR 2013 (tilintarkastamaton) IFRS, IFRS, (tilintarkastamatontettu) (tilintarkas- (tilintarkastettu) 2010 (tilintarkastamaton) Liikevaihto Koristepaperit 96,0 87,3 368,4 354,8 184,6 Teollisuussovellukset 38,0 37,1 148,2 150,4 96,8 Erikoissellu 23,4 25,1 98,1 101,6 107,5 Muut tulot ja eliminoinnit -2,9-1,9-7,6-2,8-1,4 Liikevaihto yhteensä 154,5 147,5 607,1 604,0 387,5 Käyttökate Koristepaperit 9,3 8,4 29,7 24,4 18,5 Teollisuussovellukset 3,6 4,3 11,7 9,5 9,1 Erikoissellu -0,2 0,8 4,8 11,7 25,9 Muut tulot ja eliminoinnit -4,2-1,8-13,4-12,4-5,8 Käyttökate yhteensä 8,5 11,6 32,8 33,2 47,7 Liikevoitto Koristepaperi 6,7 5,9 19,1 15,0 13,1 1) Teollisuussovellukset 1,8 2,5 4,2 2,8 4,7 1) Erikoissellu -2,0-0,8-1,8 5,4 20,0 1) Muut tulot ja eliminoinnit -4,5-1,9-14,0-12,6-6,1 1) Liikevoitto yhteensä 2,0 5,6 7,5 10,5 31,7 1) 1) Nämä luvut poikkeavat tilintarkastetusta konsernin laajasta tuloslaskelmasta tilikauden 2010 osalta johtuen muutoksesta tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa liittyen etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin ja ovat sen takia tilintarkastamattomia. Laatimisperiaatteiden muutos on kuvattuna tarkemmin tilikauden 2011 tilintarkastetun tilinpäätöksen liitetiedot 1:ssä. Tilintarkastetussa konsernin laajassa tuloslaskelmassa tilikauden 2010 osalta henkilöstökulut olivat 629 miljoonaa Ruotsin kruunua; rahoituskustannukset olivat 91 miljoonaa Ruotsin kruunua; verot olivat 70 miljoonaa Ruotsin kruunua negatiiviset; etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvista velvoitteista aiheutuvia vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita ei kirjattu laajaan tulokseen; muut laajan tuloksen eriin liittyvät verot olivat 1 miljoonaa Ruotsin kruunua; voitto emoyhtiön osakkeenomistajille oli 133 miljoonaa Ruotsin kruunua; ja osakekohtainen tulos oli 4,76 Ruotsin kruunua. LP Europen historialliset carve-out taloudelliset ja muut tiedot Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto LP Europen carve-out taloudellisista ja muista tiedoista , ja päättyneiltä tilikausilta sekä ja 6

10 LP Europen yhdistelty laaja tuloslaskelma MEUR 2013 (tilintarkastamaton) päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta. Alla esitetyt carve-out taloudelliset tiedot on johdettu LP Europen tilintarkastetuista carve-out tilinpäätöksistä ja päättyneiltä tilikausilta ja LP Europen tilintarkastamattomasta carve-out tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta, sekä LP Europen tilintarkastamattomista carve-out taloudellisista tiedoista ja päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta. LP Europen carve-out taloudelliset tiedot on laadittu IFRS-standardien mukaisesti, ottaen huomioon ne carve-out tilinpäätösten liitetiedoissa kuvatut periaatteet, joiden mukaan määritellään mitkä varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat osoitetaan LP Europelle. LP Europe on ottanut alkaen käyttöön muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Alla olevassa taulukossa esitetyt taloudelliset tiedot päättyneeltä tilikaudelta ja päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on oikaistu vastaamaan muutettuja laskentaperiaatteita, ja ovat oikaisun johdosta tilintarkastamattomia ellei toisin mainita. Muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti ns. putkimenetelmä on poistettu ja etuuspohjaisen järjestelyn korkokustannus ja varojen tuotto-odotus on korvattu nettokorkokustannuksella etuuspohjaisesta nettovelasta. Lisäksi nettokorkokustannus on uudelleenluokiteltu rahoituskuluihin, kun aiemmin korkokulut ja järjestelyihin kuuluvien varojen odotettu tuotto on esitetty osana henkilöstökuluja ja päättyneiden tilikausien taloudellisia tietoja ei ole oikaistu. Seuraavissa yhteenvetotaulukoissa esitetyt LP Europen historialliset carve-out taloudelliset tiedot sisältävät Saksan Osnabrückin tuotantolaitokseen liittyviä varoja, vastuita ja toiminnan tuloksia, jotka Euroopan komissiolle annettujen sitoumusten seurauksena eivät tule muodostamaan osaa Munksjöstä. Sitoumusten vaikutukset Munksjön tulokseen ja taloudelliseen asemaan on otettu huomioon alla jaksossa B.8 Tärkeimmät pro forma - muotoiset taloudelliset tiedot. IFRS, IFRS, ) 2011 oikaistu oikaistu (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 2010 (tilintarkastamaton) Liikevaihto 142,8 144,3 562,5 577,4 584,4 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -131,3-127,4-501,0-525,5-528,0 Bruttokate 11,5 16,8 61,5 51,9 56,4 Liiketoiminnan kulut -9,5-12,3-46,8-51,6-46,4 Liikevoitto 2,0 4,5 14,7 0,3 10,0 Nettorahoituskulut -0,8-1,0-3,2-1,6-1,3 Tuloverot -0,6-1,0-4,6-1,1-4,5 Tilikauden tulos 0,7 2,5 6,9-2,4 4,2 1) Uudistetulla IAS 19 -standardilla on ollut seuraavat vaikutukset LP Europen yhdisteltyyn laajaan tuloslaskelmaan tilikaudelta 2012: Hankinnan ja valmistuksen kulut vähenivät 1,9 miljoonaa euroa, mikä vaikutti vastaavasti liikevoittoon, liiketoiminnan kulut vähenivät 0,2 miljoonaa euroa johtuen hallinnon kulujen vähenemisestä, kumulatiivinen yhteisvaikutus liikevoittoon oli kasvua 2,1 miljoonaa euroa, nettorahoituskulut kasvoivat 2,1 miljoonaa euroa. Tilikauden nettomyynti, tuloverot ja tulos ovat tilintarkastettuja. 7

Munksjö Oyj PERUSESITE

Munksjö Oyj PERUSESITE 16.11.2012 Munksjö Oyj PERUSESITE (REKISTERÖINTIASIAKIRJA) 1 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Munksjö Oyj ( Munksjö tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Tämän Perusesitteen

Lisätiedot

VALMET OYJ JAKAUTUMISESITE

VALMET OYJ JAKAUTUMISESITE JAKAUTUMISESITE VALMET OYJ Metso Oyj:n ( Jakautuva yhtiö tai Metso ) hallitus on 31.5.2013 hyväksynyt yksimielisesti jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan kaikki Metson Massa,

Lisätiedot

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 4.6.2013 CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n ( YIT tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta

Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.5.2015 Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ), sisältäen

Lisätiedot

Vaihtotarjous kaikista. liikkeeseen lasketuista osakkeista

Vaihtotarjous kaikista. liikkeeseen lasketuista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE Vaihtotarjous kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista SSAB AB (publ) ( SSAB tai Yhtiö ), joka on Ruotsin kuningaskunnan lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö,

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta ESITE 18.6.2015 CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta

GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta ESITE 28.2.2013 GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta Glaston Oyj Abp ( Glaston tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

ESITE 29.5.2015. Taloudellinen neuvonantaja ja Hyväksytty neuvonantaja

ESITE 29.5.2015. Taloudellinen neuvonantaja ja Hyväksytty neuvonantaja ESITE 29.5.2015 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 5.418.578 osaketta Lisäosake-erä enintään 3.205.128 osaketta Merkintähinta 1,56 euroa osakkeelta FIT Biotech Oy

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance 9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE Tulikivi Oyj:n (jäljempänä Tulikivi tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.10.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos Oyj

Lisätiedot

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.8.2012 Merkintäoikeusanti Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

IXONOS OYJ Osakeanti

IXONOS OYJ Osakeanti ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 14.11.2013 IXONOS OYJ Osakeanti Merkittäväksi tarjotaan enintään 77 526 075 Osaketta 0,07 euroa Osakkeelta Ixonos Oyj ( Yhtiö tai Ixonos ), joka on Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot