TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE Munksjö Oyj. Osakeanti Ahlstromin kahden (2) osittaisjakautumisen yhteydessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 16.11.2012. Munksjö Oyj. Osakeanti Ahlstromin kahden (2) osittaisjakautumisen yhteydessä"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE Munksjö Oyj Osakeanti Ahlstromin kahden (2) osittaisjakautumisen yhteydessä Munksjö Oyj :n ( Yhtiö, Vastaanottava Yhtiö tai Munksjk ö ) ja Ah lstrom Oyj :n ( Jakautuva Yhtiö tai Ahlstrom ) hallitukset ovat hyv äksyn eet kaksi (2) jakautumissuuu nnitelmaa liitt yen Ah lstromin kahteen (2) erilliseen ositt aisjakaua tumiseen, joilla (i) kaikki Ah lstromkonsernr iin sisältyv ät varat ja velat, jotka kuu luvat sen Label and Processing liiketoiminnana Euroopan toimintoihin ( LP Europe Jakautuminen ), ja (ii) kaikki Ah lstromkonsernr iin sisältyv ät varat ja velat, jotka ku uluvat sen Label and Processing liiketoiminnan Brasiliana toimintoihin ( Coated Specialties Jakautuminen, yh dessä Jakautumiset ), siirt yv ät ilman selvitysmenettelyä Munksjölle ( Jakautumissuunnitelmat ). Ah lstromin hallitu s on ehdottanu t pidett ävälle ylimääräiselle yh tiökokoukselle Jakaua tu misten hyv äksymi stä. Munksj ön ylimääräinen yh tiökokous on päätt än yt Jakautumisten hyv äksymi sestä LP Europe Jakautuminen toteutut u u, kun Ah lstromin ylimääräinen yh tiökokous ja Munksjön ylimääräinen yh tiökokous ovat hyv äksyn eet LP Europe Jakautumisen ja ku n mu ut LP Europe Jakautumissuuu nnitelmassa mainitu t ehdot ovat täyt tyn eet ja LP Europe Jak au tu misen täyt äntöönpano on rekisteröity kaup parekisteriin. LP Europe Jakaua tu misen täyt än töönp an oa koskeva rekisteröinti tap ah tuu arv iolta vuoden 2013 ensimmäisen nelj änneksen aikana a ( LP Europe Jakautumisen Täytäntöönpanopäivä ). Coated Specialties Jak au tu minen toteutut u, kun Ah lstromin ylimääräinen yh tiökokous ja Munksjön ylimääräinen yh tiökokous ovat hyv äksyn eet Coated Specialties Jakautu misen ja ku n mu ut Coated Specialties Jak au tumissuunnitelmassa mainitu t ehdot ovat täyt tyn eet ja Coated Specialties Jakautu misen täyt äntöönpano on rekisteröity kaup parekisteriin. Coated Specialties Jak au tumisen täyt äntöönpn anoa koskeva rekisteröinti tap ah tu u arv iolta vuoden 2013 toisen nelj änneksen loppuu n mennessä ( Coated Specialties Jakautumisen Täytäntöönpanopäivä ). Ah lstromin osakk eenomistaj at saavat jakaua tu misvastikk eena ( Jakautumisvastikek ) uusia Munksjön osak keita omistu sosuu tensa suhteessa. LP Europe Jakautumisessa Ah lstromin osak keenomistaj at saavat Jakautumisvastikkk eena 0,25 uu tt a Munksjön osak etta jokaista Ah lstromissa omistettut a osak etta kohden. LP Europe Jakautumisessa Jak au tu misvastikk eena liikk eeseenlaskettut jen osak keiden enimmäi smäärä on näin ollen Jakaua tu van Yhtiön osakkeiden lukumäärä LP Europe Jakautumisen Täyt äntöönpn an opäivänä ä kert aa 0,25. Coated Specialties Jakaua tu misen Jak au tu misvastikk eena Ah lstromin osakkeenomistaja at saavat 0,265 uu tt a Munksjön osak etta jokaista Ah lstromissa omistettt ua osak etta kohden. Coated Specialties Jakaua tu misessa Jakautumisvastikkeena liikkeeseenlaskettut jen osakk eiden enimmäismäärä on näin ollen Jakaua tu van Yhtiön osakk eiden luku määrä Coated Specialties Jakautumisen Täyt äntöönpan opäivänä kert aa 0,265. LP Europe ja Coated Specialties Jak au tu misessa Jak au tu misvastikk eena liikk eeseenlaskettuj a Munksjön uu sia osak keita koskeva esite koostuu tästä tiivistelmästä ja arv opap eriliitteestä ( Arvopaperiliite ) sekä Munksjön päivätystä peru sesitt eestä ( Perusesite ), yh dessä Esite. Peru sesite sisältää tietoa Munksj östä, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, ja tämä Ar vopaperiliite sisältää tietoa Jakaua tumisvastikkeena annettavista osakkeista sekä tiivistelmän Peru sesitt een ja Ar vopaperiliitt een sisältämistä tiedoista. Tämän Ar vopaperiliitt een päivämääränä ä Munksj ön osak keet eivät ole julkisen kau pan käyn nin kohteena. Munksj ö tulee jätt ämäänä listalleottohakemu ksen koskien Yhtiön kaikkien osak keiden listaamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalle kau pankäyn titut nnun ksella MUNU K1. Munksjön osakk eiden kau pan käyn nin Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaana alkavana arv iolta kah den (2) viikon sisällä LP Europe Jakautumisen Täyt äntöönpn an opäivästä. Jak autumiset tai Munksj ön osakk eiden listaaminen eivät vaiku ta Ah lstromin osakk eiden listau kseen Helsingin pörssissä. Osakkeisiin sij oittamiseen liittyy riskej ä, katso ko hta Risi kit ekij ät Perusesitteessä ja tässä Arvopaperiliitteessä. Esitettä ei saa jakaa seuraavissa maissa tai seuraaviin maihin: Australia, Kanada, Hongko ngin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue, Japani, UusiSeelanti, EteläAfr ikka tai Yhdysvallat. Esitteessä esitettyt jä tietoja ei tule pitää tarj ouksena myydä tai ke hotuksena tarj oukse ksi ostaa Munksj ön osakkek ita millään sellaisella lainkäyttöalueella, jolla sellainen tarj ous, ke hotus tai myynti olisi lainvastaista ennen reki steröintiä, reki steröintivelvoitetta ko ske vaa poikkek usta tai ky seisen lainkäyttöalueen arvopaperilakien alaista kv alifi ointia. Katso TäT rk eit ä ti eto ja Mu it a ti eto j a Pääjä ärj estäj ät

2 TÄRKEITÄ TIETOJA Tietoja Arvopaperiliitteestä Tämä Arvopaperiliite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004 (Liite III ja XXII) muutoksineen, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen ( /452, muutoksineen) sekä Finanssivalvonnan standardien mukaisesti. Arvopaperiliite on laadittu suomenkielisenä ja se on käännetty englannin kielelle. Mikäli kieliversioiden välillä ilmenee eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen suomenkielisen version, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 103/ /2012 ja Finanssivalvonnan myöntämän poikkeusluvan diaarinumero on FIVA 118/ /2012. Viittaukset Tässä Arvopaperiliitteessä termit Yhtiö, Vastaanottava Yhtiö, Munksjö Konserni ja Konserni tarkoittavat Munksjö Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että termillä tarkoitetaan Munksjö Oyj:tä emoyhtiönä tai ainoastaan tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Munksjö Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tässä Arvopaperiliitteessä Vanha Munksjö tarkoittaa Munksjö AB:ta ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että termillä tarkoitetaan Munksjö AB:ta emoyhtiönä tai ainoastaan tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Vanhan Munksjön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Munksjö AB:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tässä Arvopaperiliitteessä Ahlstrom tai Jakautuva Yhtiö tarkoittaa Ahlstrom Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että termi tarkoittaa Ahlstrom Oyj:tä emoyhtiönä tai ainoastaan tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Ahlstromin osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Ahlstrom Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tässä Arvopaperiliitteessä termit LP Europe tai LP Europen Liiketoiminta tarkoittaa Ahlstromin Label and Processing liiketoimintaaluetta Euroopassa ja termi Coated Specialties tai Coated Specialtiesin Liiketoiminta tarkoittaa Ahlstromin Label and Processing liiketoimintaaluetta Brasiliassa ja termi LP tai LP Liiketoiminta tarkoittaa LP Europe Liiketoimintaa yhdessä Coated Specialties Liiketoiminnan kanssa. Muita tietoja Munksjö on nimittänyt Danske Bank Corporate Financen ( Danske Bank ), Nordea Bank Finland Oyj:n ( Nordea Bank ) ja SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab:n ( SEB, Danske Bankin ja Nordea Bankin kanssa yhdessä Pääjärjestäjät ) toimimaan Osakeannin pääjärjestäjinä. Osakkeenomistajien ja sijoittamista harkitsevien tulisi luottaa yksinomaan Perusesitteen ja tämän Arvopaperiliitteen sisältämiin tietoihin. Munksjö tai Pääjärjestäjät eivät ole valtuuttaneet ketään antamaan mitään muita kuin Perusesitteeseen tai tähän Arvopaperiliitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee huolellisesti tutustua Perusesitteessä ja tässä Arvopaperiliitteessä esitettyihin riskitekijöihin muiden Perusesitteessä ja tässä Arvopaperiliitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Mikäli jokin näistä riskeistä toteutuisi, sillä voisi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tämän Arvopaperiliitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa muulloin kuin Arvopaperiliitteen päivämääränä tai että Munksjön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut haitallisia muutoksia Arvopaperiliitteen päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Arvopaperiliitteessä kuitenkin ilmenee ennen Ahlstromin ylimääräistä yhtiökokousta virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Arvopaperiliitettä täydennetään arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tämän Arvopaperiliitteen sisältämät tiedot eivät ole Munksjön tai Pääjärjestäjien vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Perusesite ja tämä Arvopaperiliite sisältää myös tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Munksjön todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista tiettyjen Perusesitteessä ja tässä Arvopaperiliitteessä kuvattujen riskien ja muiden Perusesitteessä ja tässä Arvopaperiliitteessä kuvattujen tekijöiden johdosta. Ellei muuta ole todettu, kaikki arviot Munksjön tai sen toimialan markkinakehitykseen liittyen perustuvat Yhtiön johdon tekemiin kohtuullisiin arviointeihin. Esitettä (tai muuta Munksjön osakkeisiin liittyvää aineistoa tai rekisteröintihakemuksia) ei saa jakaa seuraavissa maissa tai seuraaviin maihin: Australia, Kanada, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue, Japani, UusiSeelanti, EteläAfrikka tai Yhdysvallat. Esite ei ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaista poikkeusta rekisteröintivelvoitteesta. Munksjön osakkeiden tarjoamista ei tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa eikä Munksjön osakkeita tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa. Yhtiö, Jakautuva Yhtiö tai Pääjärjestäjät eivät ole ryhtyneet eivätkä ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, jotka sallisivat Esitteen (tai muiden Munksjön osakkeisiin liittyvien aineistojen tai rekisteröintihakemuksen) hallussapidon tai jakelun millään lainkäyttöalueella, lukuun ottamatta Suomea, jolla vaaditaan toimenpiteitä tällaisen jakelun sallimiseksi, eikä Esitettä saa jakaa tai julkaista millään sellaisella lainkäyttöalueella. Esite (tai muu Munksjön osakkeisiin liittyvä aineisto tai rekisteröintihakemus) ei ole Munksjön osakkeiden myyntiä koskeva tarjous tai kehotus tarjoukseksi ostaa Munksjön osakkeita kenellekään henkilölle millään lainkäyttöalueella, jossa sellainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen ilman kyseisen lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaista rekisteröintiä tai kvalifiointia, ellei sitä tehdä rekisteröinnin, kvalifioinnin tai rekisteröinti tai kvalifiointivelvoitetta koskevan pätevän poikkeuksen nojalla. Yhtiö, Jakautuva yhtiö ja Pääjärjestäjät edellyttävät, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Yhtiöllä, Jakautuvalla Yhtiöllä tai Pääjärjestäjillä ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta henkilöitä kohtaan, jotka ovat saaneet haltuunsa Esitteen näiden rajoitusten vastaisesti. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu Tähän Arvopaperiliitteeseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä aiheutuvat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. ii

3 SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ TIETOJA... ii TIIVISTELMÄ... 1 RISKITEKIJÄT YHTIÖ, YHTIÖN HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT ERÄITÄ SEIKKOJA JAKAUTUMISTEN YLEISKATSAUS OHJEITA AHLSTROMIN OSAKKEENOMISTAJILLE LP EUROPE JAKAUTUMISEN EHDOT COATED SPECIALTIES JAKAUTUMISEN EHDOT PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET VEROTUS LIITE A JAKAUTUMISSUNNITELMIEN LIITTEET iii

4 TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain AE (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä kuvataan lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Osatekijä A.1 Varoitus Osatekijä Jakso A Johdanto ja varoitukset Tätä tiivistelmää tulisi lukea tiivistelmän ja arvopaperiliitteen sekä perusesitteen ( Esite ) johdantona. Sijoittajan tulisi perustaa Munksjö Oyj:n ( Munksjö tai Yhtiö ) osakkeisiin koskeva sijoituspäätöksensä Esitteeseen kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi ETAmaiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellinen vastuu koskee vain niitä henkilöitä, jotka vastaavat tästä tiivistelmästä ja sen käännöksistä, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, virheellinen tai epäjohdonmukainen luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa tai jos se ei sisällä, luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa, tärkeitä tietoja, joita tässä kyseessä oleviin arvopapereihin sijoittamista harkitsevat sijoittajat tarvitsevat. Jakso B Liikkeeseenlaskija ja mahdolliset takaajat B.1 Virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi Munksjö Oyj B.2 Kotipaikka, oikeusmuoto, sovellettava laki ja perustamismaa Munksjö Oyj:n kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on c/o Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Eteläranta 8, Helsinki. Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö, ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiö perustettiin Suomessa ja Yhtiön perustamiskirja allekirjoitettiin B.3 Nykyinen liiketoiminta Seuraavassa kuvataan Munksjön liiketoimintaa perustuen muun muassa oletukseen, että (i) Munksjö hankkii Munksjö AB:n ( Vanha Munksjö ) osakkeet Munksjön uusia liikkeeseenlaskettavia osakkeita vastaan ( Vanhan Munksjön Hankinta ), (ii) Ahlstrom luovuttaa LP Europen ja Coated Specialtiesin Munksjölle kahden osittaisjakautumisen kautta ( LP Europe Jakautuminen ja Coated Specialties Jakautuminen, yhdessä Jakautumiset ), (iii) Ahlstrom, EQT III Limited ja tietyt institutionaaliset sijoittajat tekevät Munksjön suunnatussa osakeannissa pääomasijoituksen Munksjöhön ( Pääomasijoitus ), ja (iv) Munksjön osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, ja että nämä järjestelyt toteutetaan Esitteessä kuvatulla tavalla ja sovitussa aikataulussa ( Transaktio ). Transaktion jälkeen Munksjön liiketoiminta tulee jakautumaan neljään liiketoimintaalueeseen: Decor, Release & Label, Graphics & Packaging ja Industrial Applications. Liikkeeseenlaskijan pääasialliset markkinat on kuvattu alla. Decor Decor liiketoimintaalueeseen tulevat kuulumaan koristepaperi ja lääkelehtiset (Pharmaceutical Leaflet Papers). Koristepaperia käytetään huonekaluissa, keittiöissä, laminaattilattioissa sekä sisä ja ulkotilojen sisustuksessa. Lääkelehtisiin käytettävä paperi on ohutta ja kevyttä paperia, jota käytetään lähinnä lääke ja kosmetiikkateollisuudessa. Release & Label Release & Label liiketoimintaalueen tuotteisiin tulevat kuulumaan irrokepohjapaperi (Release Papers), Coated Specialties ja sellu (Pulp). Irrokepohjapaperia käytetään pohjana erilaisissa paineherkissä liimattavissa etiketeissä ja materiaaleissa, joita käytetään pääasiassa vähittäismyynti ja hintaetiketeissä, toimistoetiketeissä, laajassa valikoimassa teippejä sekä graafisissa ja teollisuussovelluksissa käytettävissä materiaaleissa. Liiketoimintaalue tulee 1

5 sisältämään myös Brasilian liiketoiminnan, Coated Specialtiesin, joka tulee tuottamaan Coated Specialties Jakautumisen jälkeen tarratuotteita ja joustopakkauksia EteläAmerikan markkinoille. Graphics & Packaging Graphics & Packaging liiketoimintaalue tulee sisältämään joustopakkauspaperin (Flexible Packaging Paper), metalloidut etiketit (Metalizing Papers) sekä graafisen ja teollisuuspaperin (Graphic & Industrial Papers) ja julistepaperin (Poster Paper). Joustopakkauspaperia käytetään pakkaustuotannossa pääasiassa ruokaalalla. Metalloitua paperia käytetään pääasiassa muun muassa juomien, ensisijaisesti oluen ja muiden alkoholijuomien etiketeissä ja tupakkapakkausten suojapapereissa. Graafisella ja teollisuuspaperilla viitataan pääasiassa päällystämättömään paperiin, jota käytetään liimattaviin viestilappuihin, lämpöpohjapaperiin, välipaperiin, ikkunallisiin kirjekuoriin ja muihin graafisiin papereihin. Julistepaperi on päällystettyä paperia, joka on suunniteltu laajamuotoiseen painamiseen erilaisille mainostauluille. Industrial Applications Teollisuussovellusten liiketoimintaalueeseen tulevat kuulumaan teollisuuskäyttöön tarkoitetut erikoispaperit. Liiketoimintaalueeseen kuuluvia tuotteita on päällystettyihin hiomatuotteisiin käytettävä hiomapaperin pohjamateriaali (Abrasive Backings). Hiomatuotteita käytetään hiekka ja kiillotusmateriaaleissa monilla teollisuuden aloilla kuten auto, huonekalu, puu, metalli ja rakennus/korjausteollisuudessa. Lisäksi liiketoimintaalueeseen tulevat kuulumaan elektrotekninen paperi (Electrotechnical Paper), jota käytetään muuntajien, holkkien ja kaapeleiden eristämiseen, Spantex vanerin tasoituskalvot, joita käytetään puupohjaisissa vanereissa sekä ohutpaperi (Thin Paper), jota käytetään suojana ruostumattoman teräksen valmistuksessa sekä alumiini ja lasiteollisuudessa. Tuotevalikoimaan tulee kuulumaan myös taidepaperi (Fine Art Paper), jota käytetään muun muassa akvarellimaalauksessa ja digitaalipainamisessa. B.4a Liikkeeseenlaskijan ja sen toimialan merkittävät viimeaikaiset suuntaukset Erikoispaperiteollisuuden viime vuosien kasvu selittyy osittain tekijöillä kuten kaupungistuminen, kotitalouksien elintason nousu ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset. Nämä tekijät vaikuttavat erikoispaperia sisältävien tuotteiden tarpeeseen. B.5 Konsernirakenne Tämän Esitteen päivämääränä Munksjöllä ei ole tytäryhtiöitä tai osakkuusyhtiöitä. Transaktion toteutumisen jälkeen Munksjö on Munksjö konsernin emoyhtiö. Munksjö konsernilla tulee olemaan kaksikymmentäkuusi (26) tytäryhtiötä ja kaksi (2) osakkuusyhtiötä. B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Tällä hetkellä vuonna 2012 Munksjöllä on yhteensä kaksi (2) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajat ovat Ahlstrom ja Munksjö Luxembourg Holding S.à.r.l ( EQT ). Ahlstrom omistaa 49 prosenttia ja Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l omistaa 51 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. B.7 Liikkeeseenlaskijan tärkeimmät taloudelliset tiedot Historiallisia taloudellisia tietoja Munksjöstä Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto Munksjön tilinpäätöstiedoista osatilikaudelta ja muista tiedoista alkaneelta ja päättyneeltä kaudelta. Taulukoiden luvut on esitetty euroissa, joka poikkeaa muista tämän Perusesitteen taulukoiden esittämistavasta, joissa luvut on esitetty joko miljoonissa euroissa tai miljoonissa Ruotsin kruunuissa. Munksjön tilinpäätöstiedot osatilikaudelta on laadittu FASsäännösten mukaisesti. Munksjön tuloslaskelma EUR FAS, Liiketoiminnan muut kulut Liiketappio Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut yhteensä Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Tilikauden voitto/tappio 18,25 18,25 368,25 90,22 278,03 2

6 Munksjön tase EUR FAS, Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Sijoitukset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä , , ,92 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,99 90, , , ,96 Vastaavaa yhteensä ,88 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä , ,97 Vieras pääoma Lyhytaikainen Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä , ,91 Vastattavaa yhteensä ,88 Munksjön rahavirtalaskelma EUR FAS, Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Liiketoiminnan rahavirta 18,25 368,25 Investointien rahavirta 0 Rahoitustoimintojen rahavirta Maksullinen osakeanti Rahoitustoimintojen rahavirta Rahojen ja pankkisaamisten muutos ,75 Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa ,75 3

7 Vanhan Munksjön historialliset taloudelliset tiedot Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto Vanhan Munksjön konsernitilinpäätöstiedoista ja muista tiedoista , 2010 ja 2009 päättyneiltä tilikausilta sekä päättyneiltä yhdeksältä kuukauden jaksolta vertailulukuineen. Alla esitetyt taloudelliset tiedot on johdettu Vanhan Munksjön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä ja päättyneiltä tilikausilta, sisältäen tilintarkastamattomat taloudelliset vertailutiedot päättyneeltä tilikaudelta, ja Vanha Munksjökonsernin tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta vertailutietoineen. Vanhan Munksjön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset ja 2010 päättyneiltä tilikausilta on laadittu Euroopan unionin soveltamien IFRSstandardien mukaisesti. Tilikauden tilinpäätöksen luvut eivät ole suoraan verrattavia tilikauden 2010 lukuihin johtuen ArjoWiggins hankinnasta maaliskuussa, ja niihin liittyvät luvut on konsolidoitu Vanhan Munksjön konsernitilinpäätökseen hankintapäivämäärästä 1.3. eteenpäin. Vanhan Munksjön raportointivaluutta on Ruotsin kruunu. Alla olevissa yhteenvetotaulukoissa esitetyt luvut on muutettu euroiksi ainoastaan vertailun helpottamiseksi. Vanhan Munksjön alun perin Ruotsin kruunuissa julkaisemat luvut on muutettu euroiksi käyttäen seuraavia valuuttakursseja: Valuuttakurssit SEK/EUR Konsernin laaja tuloslaskelma1) Konsernin tase2) Konsernin rahavirtalaskelma1) Vanhan Munksjön segmenttiraportointi1) 8,74 8,44 8,74 8,74 9,01 9,27 9,01 9,01 9,03 8,94 9,03 9,03 9,55 9,00 9,55 9,55 10,61 10,35 10,61 10,61 1) 2) Jakson keskimääräinen kurssi. Jakson loppupäivän kurssi. Vanha Munksjökonsernin laaja tuloslaskelma Liikevaihto Muut tuotot Liiketoiminnan kulut Liikevoitto Nettorahoituskulut Verot Tilikauden tulos Osakekohtainen tulos2), EUR IFRS, ,1 2,2 442,5 7,8 12,5 1,1 5, ,1 1,7 441,4 11,4 8,1 1,7 1,7 2 1) IFRS, (tilintarkastettu) 604,0 2,2 595,7 10,5 11,3 3,9 3, ,5 3,7 359,5 31,71) 9,41) 7,41) 14,91) 0,511) ,1 2,0 228,7 1,62) 19,02) 2,62) 18,02) Nämä luvut poikkeavat tilintarkastetusta konsernin laajasta tuloslaskelmasta tilikauden 2010 osalta johtuen muutoksesta tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa liittyen etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin ja ovat sen takia tilintarkastamattomia. Laatimisperiaatteiden muutos on kuvattuna tarkemmin tilikauden tilintarkastetun tilinpäätöksen liitetiedot 1:ssä. Tilintarkastetussa konsernin laajassa tuloslaskelmassa tilikauden 2010 osalta henkilöstökulut olivat 629 miljoonaa Ruotsin kruunua; rahoituskustannukset olivat 91 miljoonaa Ruotsin kruunua; verot olivat 70 miljoonaa Ruotsin kruunua negatiivinen; etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvista velvoitteista aiheutuvia vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita ei kirjattu laajaan tulokseen; muut laajan tuloksen eriin liittyvät verot olivat 1 miljoonaa Ruotsin kruunua; voitto emoyhtiön osakkeenomistajille oli 133 miljoonaa Ruotsin kruunua; ja osakekohtainen tulos oli 4,76 Ruotsin kruunua. 2) Ei laimennusvaikutusta. 3) Nämä luvut poikkeavat vertailevista luvuista jotka on esitetty tilintarkastetussa konsernin laajassa tuloslaskelmassa tilikauden 2010 osalta suhteessa tilintarkastamattomiin vuoden 2009 lukuihin, johtuen muutoksesta tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa liittyen etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin. Laatimisperiaatteiden muutos on kuvattuna tarkemmin tilikauden tilintarkastetun tilinpäätöksen liitetiedot 1:ssä. Henkilöstökulut olivat 619 miljoonaa Ruotsin kruunua; rahoituskulut olivat 380 miljoonaa Ruotsin kruunua; verot olivat 29 miljoonaa Ruotsin kruunua; etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvista velvoitteista aiheutuvia vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita ei kirjattu laajaan tulokseen; muut laajan tuloksen eriin liittyvät verot olivat 10 miljoonaa Ruotsin kruunua; tilikauden laajan tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille oli 196 miljoonaa Ruotsin kruunua negatiivinen. 4

8 EiIFRS:n mukaiset tunnusluvut Seuraava taulukko sovittaa yhteen liiketoiminnan tuloksen käyttökatteeseen ja käyttökatteen käyttökatteeseen poislukien esitettyjen kausien kertaluontoiset erät (tilintarkasta maton) 7,8 11,4 18,4 16,8 26,2 28,2 6, ,7 16,0 47,7 10,5 22,7 33, ,6 16,1 14,5 Liikevoitto Poistot Käyttökate 1) Yhdistymiseen liityvät kustannukset Sunnitellun listautumisen kulut 5,7 4,8 2,1 ArjoWiggins hankintakustannukset 3,6 3,1 Vaihtoomaisuuden käypä arvostus 3,5 (Liiketoimintojen yhdistäminen) Uudelleenjärjestelyt 0,9 2,3 2,7 4,6 Käyttökate ilman kertaluontoisia 33,4 39,7 47,3 49,8 19,1 eriä 1) 1) Vanha Munksjö määrittelee käyttökatteen liikevoittona (pois lukien korot ja verot) ennen poistoja ja arvonalentumisia ja käyttökatteen ilman kertaluontoisia eriä käyttökatteena, josta on oikaistu pois tiettyjä poikkeuksellisista menoista johtuvia vaikutuksia, jotka johdon mielestä eivät osoita alla olevan liiketoiminnan suorituskykyä. Tällaiset oikaisut liittyvät pääasiassa Ahlstromin kanssa solmittuun yhdistymissopimukseen liittyviin kuluihin; kuluihin jotka aiheutuivat keskeytyneestä listautumishankkeesta Ruotsissa; Arjowigginshankintaan liittyvistä kuluista; hankintalaskelman allokoinneista johtuvista vaihtoomaisuuden käypään arvoon arvostamiseen liittyvistä kuluoikaisuista; ArjoWigginshankinnan jälkeisiin uudelleenjärjestelykustannuksiin ja kustannuksiin, jotka liittyivät tehtaan sulkemiseen Yhdysvalloissa. Vanha Munksjö ei tee oikaisuja sellaisten erien osalta, jotka se katsoo syntyvän tavanomaisesta liiketoiminnasta. Arvioitaessa käyttökatetta ja käyttökatetta ilman kertaluontoisia eriä tunnuslukuja tulisi huomioida, että analyyttisinä työkaluina käyttökatteeseen ja käyttökatteeseen ilman kertaluontoisia eriä tunnuslukuihin liittyy tiettyjä rajoituksia. Katso Eräitä seikkoja Taloudellisten ja eräiden muiden tietojen esittäminen EiIFRS:n mukaiset tunnusluvut. Vanhan Munksjön käyttökatteeseen perustuvat tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden käyttämien samannimisten tunnuslukujen kanssa. Lisäksi tulisi huomioida, että yhtiölle voi syntyä vastaisuudessa kuluja tai tuottoja, jotka vastaavat tässä esitettyjä oikaisuja. Vanhan Munksjön kuvausta käyttökatteesta ilman kertaluontoisia eriä ei tule tulkita siten, että Vanhan Munksjön tuloksiin ei tulisi tulevaisuudessa sisältymään epätavallisia tai kertaluontoisia eriä. Vanha Munksjökonsernin tase Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Oma pääoma ja velat yhteensä IFRS, ,8 249,2 698,0 207,6 344,8 145,6 698,0 446,2 232,4 678,6 199,7 351,7 127,2 678,6 (tilintarkastettu) 446,6 221,8 668,5 204,1 335,5 128,9 668,5 IFRS, (tilintarkastettu) 372,1 157,8 529,9 137,2 318,0 74,7 529, ,5 138,3 500,8 116,8 310,9 73,0 500,8 Vanha Munksjökonsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirrat Tilikauden rahavirta IFRS, ,7 9,4 0,9 14,4 9,9 86,0 75,8 2 5 IFRS, (tilintarkastettu) 1,7 90,5 75,6 13, (tilintarkastettu) 17,4 11,7 0,3 5, ,9 5,6 67,6 14,1

9 Vanhan Munksjön segmenttiinformaatio IFRS, IFRS, (tilintarkastettu) 268,8 111,2 73,8 5,7 448,1 262,3 111,5 78,7 1,4 451,1 354,8 150,4 101,6 2,8 604,0 184,6 96,8 107,5 1,4 387,5 136,1 82,7 68,5 2,2 285,1 Käyttökate Koristepaperit Teollisuussovellukset Erikoissellu Muut tulot ja eliminoinnit Käyttökate yhteensä 21,4 10,4 6,2 11,8 26,2 17,6 5,9 14,1 9,4 28,2 24,4 9,5 11,7 12,4 33,2 18,5 9,1 25,9 5,8 47,7 9,8 11,3 2,3 8,9 14,5 Liikevoitto Koristepaperi Teollisuussovellukset Erikoissellu Muut tulot ja eliminoinnit Liikevoitto yhteensä 13,8 4,9 1,3 12,2 7,8 10,7 1,0 9,4 9,7 11,4 15,0 2,8 5,4 12,6 10,5 13,11) 4,71) 21) 6,11) 31,71) 3,92) 6,92) 3,42) 9,02) 1,62) Liikevaihto Koristepaperit Teollisuussovellukset Erikoissellu Muut tulot ja eliminoinnit Liikevaihto yhteensä 1) Nämä luvut poikkeavat tilintarkastetusta konsernin laajasta tuloslaskelmasta tilikauden 2010 osalta johtuen muutoksesta tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa liittyen etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin ja ovat sen takia tilintarkastamattomia. Laatimisperiaatteiden muutos on kuvattuna tarkemmin tilikauden tilintarkastetun tilinpäätöksen liitetiedot 1:ssä. Tilintarkastetussa konsernin laajassa tuloslaskelmassa tilikauden 2010 osalta henkilöstökulut olivat 629 miljoonaa Ruotsin kruunua; rahoituskustannukset olivat 91 miljoonaa Ruotsin kruunua; verot olivat 70 miljoonaa Ruotsin kruunua negatiivinen; etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvista velvoitteista aiheutuvia vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita ei kirjattu laajaan tulokseen; muut laajan tuloksen eriin liittyvät verot olivat 1 miljoonaa Ruotsin kruunua; voitto emoyhtiön osakkeenomistajille oli 133 miljoonaa Ruotsin kruunua; ja osakekohtainen tulos oli 4,76 Ruotsin kruunua. 2) Ei laimennusvaikutusta. 3) Nämä luvut poikkeavat vertailevista luvuista jotka on esitetty tilintarkastetussa konsernin laajassa tuloslaskelmassa tilikauden 2010 osalta suhteessa tilintarkastamattomiin vuoden 2009 lukuihin, johtuen muutoksesta tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa liittyen etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin. Laatimisperiaatteiden muutos on kuvattuna tarkemmin tilikauden tilintarkastetun tilinpäätöksen liitetiedot 1:ssä. Henkilöstökulut olivat 619 miljoonaa Ruotsin kruunua; rahoituskulut olivat 380 miljoonaa Ruotsin kruunua; verot olivat 29 miljoonaa Ruotsin kruunua; etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvista velvoitteista aiheutuvia vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita ei kirjattu laajaan tulokseen; muut laajan tuloksen eriin liittyvät verot olivat 10 miljoonaa Ruotsin kruunua; tilikauden laajan tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille oli 196 miljoonaa Ruotsin kruunua negatiivinen. LP Europen historialliset carveout taloudelliset ja muut tiedot Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto LP Europen carveout taloudellisista ja muista tiedoista , ja päättyneiltä tilikausilta sekä ja päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta. Alla esitetyt carveout taloudelliset tiedot on johdettu LP Europen tilintarkastetuista carveout tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta ja LP Europen tilintarkastamattomista carveout tilinpäätöksistä ja päättyneiltä tilikausilta, ja tilintarkastamattomista carveout taloudellisista tiedoista päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. Nämä LP Europen carveout taloudelliset tiedot on laadittu IFRSstandardien mukaisesti, ottaen huomioon ne carveout tilinpäätösten liitetiedoissa kuvatut periaatteet, joiden mukaan määritellään mitkä varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat osoitetaan LP Europelle. LP Europen yhdistelty laaja tuloslaskelma Liikevaihto Myytyjä suoritteita vastaavat kulut Bruttokate Liiketoiminnan kulut Liikevoitto/ tappio Nettorahoituskulut Tuloverot Tilikauden nettotulos IFRS, ,6 43,4 38,8 4,6 0,6 2,4 1,6 449,9 405,4 44,4 39,2 5,2 1,4 2,7 1,1 6 IFRS, (tilintarkastettu) 577,4 525,5 51,9 51,6 0,3 1,6 1,1 2, ,4 528,0 56,4 46,4 1 1,3 4,5 4, ,4 446,7 42,7 44,9 2,2 3,3 3,9 9,5

10 EiIFRS:n mukaiset tunnusluvut Seuraavassa taulukossa on sovitettu yhteen liikevoitto ja käyttökate sekä käyttökate ja käyttökate ilman kertaluontoisia eriä mainittujen kausien osalta (tilintarkasta maton) 4,6 5,2 14,3 16,1 18,9 21,3 18,9 21, ,2 32,2 0,2 31,9 0,3 21,3 21,6 3,1 24, ,2 24,0 21,8 2,9 24,6 Liikevoitto Poistot ja arvonalentumiset Käyttökate 1) Uudelleenjärjestelyt Käyttökate ilman kertaluontoisia eriä 1) 1) LP Europe määrittelee käyttökatteen liikevoittona (pois lukien korot ja verot) ennen poistoja ja arvonalentumisia ja käyttökatteen ilman kertaluontoisia eriä käyttökatteena, josta on oikaistu pois tiettyjä poikkeuksellisista menoista johtuvia vaikutuksia, jotka johdon mielestä eivät osoita alla olevan liiketoiminnan suorituskykyä. Tällaiset oikaisut liittyvät pääasiassa uudelleenjärjestelyihin. LP Europe ei tee oikaisuja sellaisten erien osalta, jotka se katsoo syntyvän tavanomaisesta liiketoiminnasta. Arvioitaessa käyttökatetta ja käyttökatetta ilman kertaluontoisia eriä tunnuslukuja tulisi ottaa huomioon se, että analyyttisinä työkaluina käyttökatteeseen ja käyttökatteeseen ilman kertaluontoisia eriä tunnuslukuihin liittyy tiettyjä rajoituksia. Katso Eräitä seikkoja Taloudellisten ja eräiden muiden tietojen esittäminen EiIFRS:n mukaiset tunnusluvut. LP Europen käyttökatteeseen perustuvat tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden käyttämien samannimisten tunnuslukujen kanssa. Lisäksi tulisi huomioida, että LP Europelle voi syntyä vastaisuudessa kuluja tai tuottoja, jotka vastaavat tässä esitettyjä oikaisuja. LP Europen kuvausta käyttökatteesta ilman kertaluontoisia eriä ei tule tulkita siten, että LP Europen tuloksiin ei tulisi tulevaisuudessa sisältymään epätavallisia tai kertaluontoisia eriä. LP Europen yhdistelty tase Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Investoitu oma pääoma Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Investoitu oma pääoma ja velat yhteensä IFRS, ,3 189,2 346,5 126,6 76,1 143,8 219,8 346,5 156,6 192,0 348, ,2 135,3 218,5 348,5 IFRS, (tilintarkastettu) 163,7 182,9 346,6 126,6 81,4 138, , ,5 194,3 361,8 136,1 84,3 141,4 225,7 361, ,9 215,3 394,2 149,0 123,6 121,5 245,2 394,2 LP Europen yhdistelty rahavirtalaskelma Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen nettorahavirta Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa IFRS, ,7 18,4 10,3 12,3 12,2 13,1 2,2 8,9 5,7 12,1 IFRS, (tilintarkastettu) 15,0 0,9 9,2 5,7 12, ,2 4,3 58,4 11,5 5, ,3 40,8 42,0 15,9 11,5 Coated Specialtiesin historialliset carveout taloudelliset ja muut tiedot Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto Coated Specialtiesin carveout taloudellisista ja muista tiedoista , ja päättyneiltä tilikausilta sekä ja päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta. Alla esitetyt carveout tilinpäätöstiedot on johdettu Coated Specialtiesin tilintarkastetuista carveout tilinpäätöksestä päättyneeltä tilikaudelta ja Coated Specialtiesin tilintarkastamattomista carveout tilinpäätöksistä ja päättyneiltä tilikausilta ja tilintarkastamattomasta carveout osavuosikatsauksesta päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. 7

11 Nämä Coated Specialtiesin carveout taloudelliset tiedot on laadittu IFRSstandardien mukaisesti, ottaen huomioon ne carveout tilinpäätösten liitetiedoissa kuvatut periaatteet, joiden mukaan määritellään mitkä varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat osoitetaan Coated Specialtiesille. Coated Specialtiesin yhdistelty laaja tuloslaskelma Liikevaihto Myytyjä suoritteita vastaavat kulut Liiketoiminnan kulut Liikevoitto Nettorahoituskulut Tuloverot Tilikauden tulos IFRS, ,7 67,1 8,1 0,5 0,5 0,2 80,6 68,3 8,6 3,7 0,5 0,9 2,3 IFRS, (tilintarkastettu) 103,5 89,0 11,9 2,6 0,7 1, (tilintarkas tamaton) 119,1 93,3 11,8 14,1 2,2 2,4 9, ,6 78,8 9,5 8,3 5,2 0,2 2,9 EiIFRS:n mukaiset tunnusluvut Seuraavassa taulukossa on sovitettu yhteen liikevoitto ja käyttökate sekä käyttökate ja käyttökate ilman kertaluontoisia eriä mainittujen kausien osalta (tilintarkasta maton) 0,5 3,7 4,6 5,3 5,0 9,0 0,2 5,0 9,1 2,6 6,8 9,4 0, ,1 6,5 20,6 20, ,3 5,2 13,5 13,4 Liikevoitto Poistot ja arvonalentumiset Käyttökate2) Uudelleenjärjestelyt Käyttökate ilman kertaluontoisia eriä 2) 2) Coated Specialties määrittelee käyttökatteen liikevoittona (pois lukien korot ja verot) ennen poistoja ja arvonalentumisia ja käyttökatteen ilman kertaluontoisia eriä käyttökatteena, josta on oikaistu pois tietyistä poikkeuksellisista menoista johtuvia vaikutuksia, jotka johdon mielestä eivät ole osoita alla olevan liiketoiminnan suorituskykyä. Tällaiset oikaisut liittyvät pääasiassa uudelleenjärjestelyihin. Coated Specialties ei tee oikaisuja sellaisten erien osalta, jotka se katsoo olevan tavanomaista liiketoimintaansa. Arvioitaessa käyttökatetta ja käyttökatetta ilman kertaluontoisia eriä tunnuslukuja tulisi ottaa huomioon se, että analyyttisinä työkaluina käyttökatteeseen ja käyttökatteeseen ilman kertaluontoisia eriä tunnuslukuihin liittyy tiettyjä rajoituksia. Katso Eräitä seikkoja Taloudellisten ja eräiden muiden tietojen esittäminen EiIFRS:n mukaiset tunnusluvut. Coated Specialtiesin käyttökatteeseen perustuvat tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden käyttämien samannimisten tunnuslukujen kanssa. Lisäksi tulisi huomioida että Coated Specialtiesille voi syntyä vastaisuudessa kuluja tai tuottoja, jotka vastaavat tässä esitettyjä oikaisuja. Coated Specialtiesin kuvausta käyttökatteesta ilman kertaluontoisia eriä ei tule tulkita siten, että Coated Specialtiesin tuloksiin eivät tulisi tulevaisuudessa sisältymään epätavallisia tai kertaluontoisia eriä. Coated Specialtiesin yhdistelty tase Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Investoitu oma pääoma Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Investoitu oma pääoma ja velat yhteensä IFRS, ,9 21,6 136,4 92,9 26,1 17,4 43,5 136,4 120,3 28,6 148,9 106,1 24,7 18,0 42,8 148,9 8 (tilintarkastettu) 126,4 25,6 152,0 107,1 26,6 18,2 44,8 152,0 IFRS, ,2 35,4 174,6 119,1 26,6 28,9 55,5 174, ,2 45,3 166,5 96,7 18,1 51,8 69,9 166,5

12 Coated Specialtiesin yhdistelty rahavirtalaskelma IFRS, Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen nettorahavirta Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa B.8 Tärkeimmät pro forma muotoiset taloudelliset tiedot ,3 1,0 6,3 8,3 1,3 7,0 IFRS, (tilintarkastettu) 12,6 2,7 9, ,2 7,0 33, ,8 1,6 3,3 3,6 Tilintarkastamattomien pro forma tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma tiedot ( pro forma, pro forma tiedot ) on esitetty tarkoituksena havainnollistaa Vanhan Munksjön Hankinnan, LP Europe Jakautumisen ja Pääomasijoitusten (yhdessä vaihe I ) sekä Coated Specialties Jakautumisen ( vaihe II ), molemmat yhdessä Transaktio, taloudellista vaikutusta. Nämä pro forma tiedot on esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma laaja tuloslaskelma päättyneeltä tilikaudelta ja Pro forma laaja tuloslaskelma päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on koottu olettaen, että Transaktio olisi saatettu päätökseen 1.1., ja pro forma tase on koottu olettaen, että Transaktio olisi saatettu päätökseen Kahden vaiheen vaikutuksia havainnollistetaan pro forma tiedoissa siten, että vaiheen I vaikutukset ( Pro forma I ) ja vaiheen I ja vaiheen II yhdistetyt vaikutukset ( Pro forma II ) esitetään erikseen. Esitettävien kausien pro forma tiedot perustuvat i) Vanhan Munksjön tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen ja Vanhan Munksjön tilintarkastamattomiin konsernin osavuositietoihin ii) LP Europen tilintarkastettuun carveout tilinpäätökseen ja tilintarkastamattomiin carveout osavuositietoihin, iii) Coated Specialtiesin tilintarkastettuun carveout tilinpäätökseen ja tilintarkastamattomiin carveout osavuositietoihin sekä iv) Munksjön tilintarkastamattomaan tilinpäätökseen osatilikaudelta. Pro forma tiedot on laadittu periaatteilla, jotka ovat yhdenmukaisia IFRSstandardien ja Munksjön tulevaisuudessa soveltamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kanssa. Juridisesti Munksjö hankkii vaiheessa I Vanhan Munksjön osakevaihdossa laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita. Tämän osakevaihdon jälkeen Munksjö hankkii LP Europen LP Europe Jakautumisessa. Hankkijaosapuolen kriteerejä on tarkasteltu kaikkien seikkojen osalta, mukaan lukien se, mikä yksikkö tosiasiassa saa määräysvallan toisessa yksikössä, ja Vanha Munksjö on kyseisten kriteerien pohjalta saadun näytön perusteella nimetty hankkijaosapuoleksi kirjanpitokäsittelyä varten. Näin ollen Munksjön ja Vanhan Munksjön osakkeenomistajien välillä tapahtunut osakevaihto käsitellään Munksjön konsernitilinpäätöksessä Vanhan Munksjön uudelleenorganisointina, jolloin Vanhan Munksjön nettovarat kirjataan aiempaan kirjanpitoarvoonsa ja kaikilta tilikausilta esitetään Vanhan Munksjön historialliset vertailutiedot. Näin ollen Transaktion toinen osapuoli LP Europe käsitellään hankintamenetelmällä, ja Vanha Munksjö on määritetty hankkijaosapuoleksi kirjanpitokäsittelyä varten. LP Europe Jakautuminen ja Coated Specialties Jakautuminen käsitellään kahtena erillisenä hankintana IFRS 3:n mukaisesti, koska Coated Specialtiesia koskeva määräysvalta siirtyy vasta myöhemmin, kun erilaiset säädöksiin ja määräyksiin perustuvat vaatimukset ovat täyttyneet ja erillinen oikeudellinen jakautuminen pystytään toteuttamaan. Tämän vuoksi näissä hankinnoissa hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käyvistä arvoista on laadittu näitä pro forma tietoja varten kaksi erillistä alustavaa hankintalaskelmaa. Pro forma tiedot perustuvat Transaktiossa liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden alustavaan käypään arvoon ja LP Europelta ja Coated Specialtiesilta hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen alustaviin käypiin arvoihin. Nämä pro forma tiedoissa käytetyt alustavat käyvän arvon määritelmät voivat olennaisesti poiketa lopullisista käyvistä arvoista varsinaisina hankintaajankohtina ja tästä voi aiheutua merkittäviä muutoksia näissä pro forma tiedoissa esitettyyn toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 9

13 Pro forma tiedoissa sovelletut pro forma oikaisut kuvaavat Munksjön, Vanhan Munksjön, LP Europen ja Coated Specialtiesin soveltamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden arvostus ja esittämiseroja sekä Transaktion arvioitua vaikutusta sekä tiettyjä oikaisuja liittyen alustaviin ja arvioituihin käyvän arvon määritelmiin, Munksjön oman pääoman rakenteeseen, arvioituihin transaktiomenoihin, rahoitusrakenteeseen sekä osakeantituottoihin. Nämä tilintarkastamattomat pro forma tiedot on esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa. Luonteensa mukaisesti tilintarkastamattomat pro forma tiedot osoittavat, mikä olisi ollut hypoteettinen vaikutus, jos Transaktio olisi toteutunut aiempana ajankohtana, ja siten niiden tarkoituksena ei ole kuvata, millaiset Munksjön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema olisivat olleet. Tilintarkastamattomien pro forma tietojen tarkoituksena ei ole ennakoida, millaiset Munksjön liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema ovat tulevaisuudessa, eivätkä ne kuvasta sitä, millaiset Munksjön toiminnan tulos ja taloudellinen asema olisivat olleet, jos Munksjö olisi ollut itsenäinen julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö esitettävien kausien aikana. Pro forma oikaisut eivät sisällä mitään arvioituja synergiaetuja. Munksjön tilintarkastamattomat pro forma tuloslaskelma ja tasetiedot Pro Forma Laaja tuloslaskelma Pro forma Munksjö Munksjö Vanha Coated Pro forma II LP Europe I Pro Pro Munksjö oikaisut 2) Specialties oikaisut forma I forma II 2) MSEK Vanha Munksjö 1) (tilintarkas tamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkas tamaton) Liikevaihto ,0 577,4 28, ,1 103, ,6 Liiketoiminnan muut tuotot 21 2,3 1,9 0,4 3,9 3,9 Tuotot yhteensä ,3 579,3 28, ,0 103, ,5 Varaston muutos 80 8,9 3,5 4,2 9,5 0,6 0,3 10,5 Materiaalit ja palvelut ,0 424,0 18,0 777, ,1 Liiketoiminnan muut kulut ,5 51,9 8,8 192,6 11,3 203,9 Henkilöstökulut ,8 85,3 26,8 177,4 12,3 189,7 Poistot ja arvonalentumiset ,9 21,3 1,0 46,2 6,8 1,3 54,4 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien sijoitusten voitoista / (tappioista) Liikevoitto (tappio) ,2 0,3 16,4 4,9 2,6 1,7 4,0 Rahoitustuotot ,0 0,4 2,0 21,4 0,2 21,6 Rahoituskulut ,7 2,0 12,9 49,6 0,9 0,8 49,7 Rahoitustuotot ja kulut ,6 1,6 14,9 28,1 0,7 0,8 28,0 Voitto (tappio) ennen veroja 4 0,4 1,3 31,3 33,0 1,9 0,9 32,0 Verot 34 3,8 1,1 4,8 7,5 0,3 7,7 Tilikauden voitto (tappio) 30 3,3 2,4 26,5 25,5 1,8 0,6 24,3 Muut laajan tuloksen erät Muuntoero 4 0,4 0,4 9,8 10,3 Rahavirran suojausten käypien 26 2,9 2,9 2,9 arvojen muutokset Tulokseen siirretty osuus rahavirran 33 3,7 3,7 3,7 suojauksesta Etuuspohjaisista järjestelyistä 12 1,3 1,4 1,4 johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät 1 verot Tilikauden laaja tulos yhteensä 22 2,4 2,4 26,6 26,5 8,0 0,6 35,1 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 28 3,1 2,4 26,5 25,7 1,8 0,6 24,5 Määräysvallattomille omistajille 2 0,2 0,2 0,2 30 3,3 2,4 26,5 25,5 1,8 0,6 24,3 Muun laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 20 2,2 2,4 26,6 26,7 8,0 0,6 35,4 Määräysvallattomille omistajille 2 0,2 0,2 0,2 22 2,4 2,4 26,6 26,5 8,0 0,6 35,1 1) Pro forma tiedot oikaistuina Vanhan Munksjön toteuttamalla ArjoWigginsin liiketoimintojen hankinnalla, Katso lisätietoja kohdasta Vanhan Munksjön tilintarkastamaton pro forma laaja tuloslaskelma päättyneeltä tilikaudelta. 2) Pro forma oikaisut eivät sisällä arvioituja noin miljoonan euron vuosittaisia synergiaetuja tai 15 miljoonan euron standalone vuosittaisia kustannussäästöjä, joita kuvataan kohdassa Munksjön liiketoiminta. 10

14 Pro Forma laaja tuloslaskelma Vanha Munksjö Munksjö Pro forma I1) Munksjö Pro forma II1) ,1 2,2 450,2 43 1,1 431,2 2 20,3 858,0 3,2 861,2 75,7 75,7 933,7 3,2 936, ,7 241,5 105,9 86,2 18,4 6,0 318,1 40,4 59,8 14,3 1,6 12,4 22,5 17,9 1,2 14,2 572,1 123,8 128,0 33,9 1,9 52,6 7,5 8,6 4,6 1,0 12,3 624,7 131,4 136,6 39,5 68 7,8 4,6 5,1 17,4 0,5 1,0 16, ,1 30,5 12,5 4,7 1,1 5,8 0,3 0,9 0,6 4,0 2,4 1,6 1,4 6,1 7,5 2,4 2,2 0,2 17,0 37,5 20,5 3,1 1,3 4,5 0,6 0,5 0,2 0,6 0,6 0,4 0,3 17,1 37,5 20,4 3,5 1,0 4, ,4 4,6 7,4 4,6 8,5 15,9 4,6 23 2,6 2,6 2,6 17 1,9 1,9 1,9 70 8,0 1,6 0,3 6,7 8,3 0,3 15, ,3 0,5 5,8 1,6 1,6 0,2 0,2 4,9 0,5 4,5 0,3 0,3 5,0 0,5 4, ,2 0,2 8,0 1,6 1,6 0,3 0,3 6,9 0,2 6,7 8,3 8,3 0,3 0,3 15,5 0,2 15,3 MSEK Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Varaston muutos Materiaalit ja palvelut Liiketoiminnan muut kulut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien sijoitusten voitoista / (tappioista) Liikevoitto (tappio) Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut Voitto (tappio) ennen veroja Verot Tilikauden voitto (tappio) Muut laajan tuloksen erät Muuntoero Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset Tulokseen siirretty osuus rahavirran suojauksesta Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Muun laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Vanha Munksjö LP Europe Pro forma I oikaisut 1) Coated Specialties Pro forma II oikaisut Pro forma oikaisut eivät sisällä arvioituja noin miljoonan euron vuosittaisia synergiaetuja tai 15 miljoonan euron standalone vuosittaisia kustannussäästöjä, joita kuvataan kohdassa Munksjön liiketoiminta 11

15 Pro forma tase Vanha Munksjö MSEK Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät sijoitukset Muut pitkäaikaiset varat Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihtoomaisuus Myyntisaamiset Muut lyhytaikaiset varat Tuloverosaamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Vanha Munksjö LP Europe Munksjö Pro forma I Pro forma I oikaisut Coated Specialties Munksjö Pro forma II Pro forma II oikaisut ,0 132,2 47,1 420,3 48,0 8,8 477, ,5 11,4 2,3 10,9 0,3 83,8 31,7 12, ,4 14,3 38,4 20,7 2, ,4 74,2 14, ,3 37,4 448,8 1,0 12,9 157,3 1,2 0,8 176,6 3,5 51,1 782,7 0,7 7,2 114,9 5,9 15,9 4,2 52,3 913, ,4 87,2 13,6 3,9 74,1 69,6 33,2 0,2 26,8 24,6 0,2 24,0 159,7 156,8 22,2 3,9 24,0 5,9 13,6 2,1 0,3 166,0 170,3 24,3 3,9 24, ,0 249,2 12,2 189,2 32,2 59,8 12,0 378,6 21,6 0,3 12,0 400, ,0 346,5 116, ,3 136,4 16, ,0 74 8,8 6,2 298,4 15,0 298,4 112,4 15,0 410, ,8 195,4 278,0 204,0 126,6 126,6 103,7 133,4 67,5 174,1 195,4 284,8 398,1 92,9 92,9 92,9 19,5 174,1 195,4 284,8 510,5 a) a) a) a) Oma pääoma ja velat Oma pääoma Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Ylikurssirahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat b) b) Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä 30 3,6 3,6 3, ,6 126,6 67,5 401,7 92,9 19,5 514,1 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset lainat Muut pitkäaikaiset velat Eläkevelvoitteet Laskennalliset verovelat Muut varaukset Pitkäaikaiset velat yhteensä ,2 1,8 31,6 38,5 10,7 344,8 10,4 1,1 48,7 14,7 1,2 76,1 31,3 0,2 14,6 31,0 47,9 303,9 3,1 65,8 84,2 11,9 468,8 2,5 0,2 23,5 26,1 2,5 0,4 2,9 303,9 3,2 65,8 107,3 11,9 492, ,8 68,7 3,8 1,7 117,7 4,8 3,2 21,3 183,2 3,8 0,4 14,2 0,4 21,3 197,4 3,8 0,8 0,8 63,8 1,1 17,6 2,1 0,8 65,9 1,1 18,4 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset lainat Ostovelat Velat pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltäville sijoituksille Siirtovelat Tuloverovelat Muut lyhytaikaiset velat ja varaukset Lyhytaikaiset velat yhteensä ,6 1,1 7,6 15,0 9, ,6 143,8 1,5 290,8 17,4 0,4 307,9 Velat yhteensä ,4 219,8 49,4 759,6 43,5 3,2 799,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 698,0 346,5 116, ,3 136,4 16, ,0 c) c) c) a) c) c) c) LP Europen ja Coated Specialtiesin carveout taseissa esitetyt myyntisaamiset ja muut saamiset on yhdenmukaiseen esittämistapaan pääsemiseksi luokiteltu luonteensa mukaisesti myyntisaamisiksi ja muiksi lyhytaikaisiksi saamisiksi. LP Europen muihin lyhytaikaisiin saamisiin sisältyy 24,4 miljoonaa euroa Ahlstromiin tehtyjä talletuksia. b) LP Europeen ja Coated Specialtiesiin investoitu oma pääoma on esitetty kertyneissä voittovaroissa. c) LP Europen ja Coated Specialtiesin carveout taseissa esitetyt ostovelat ja muut velat on yhdenmukaiseen esittämistapaan pääsemiseksi luokiteltu luonteensa mukaisesti ostoveloiksi, muiksi lyhytaikaisiksi veloiksi ja varauksiksi sekä siirtoveloiksi. LP Europen muihin lyhytaikaisiin velkoihin ja varauksiin sisältyy 4,8 miljoonaa euroa lyhytaikaisia varauksia. 12

16 B.9 Tulosennuste Ei sovellu; tämä dokumentti tai Esite ei sisällä tulosennusteita tai arvioita. B.10 Historiallisten taloudellisten tietojen tilintarkastuskertomuks en sisältämien mahdollisten varausten kuvaukset Ei sovellu; tämän dokumentin ja Esitteen sisältämät historiallisten taloudellisten tietojen tilintarkastuskertomukset eivät sisällä varauksia. B.11 Käyttöpääoma Munksjön arvion mukaan, olettaen, että Transaktio toteutetaan, kuten tällä hetkellä on ennakoitu, Munksjön käyttöpääoma riittää vähintään 12 kuukauden ajaksi tämän Arvopaperiliitteen päivämäärästä. Osatekijä C.1 Arvopapereiden tyyppi ja laji Jakso C Arvopaperit Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat Yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Yhtiön osakkeet on liitetty Suomen arvoosuusjärjestelmään Tämän Esitteen julkaisupäivänä Munksjön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Munksjö tulee jättämään listalleottohakemuksen koskien Yhtiön kaikkien osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin pörssilistalle arviolta vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaupankäyntitunnuksella MUNK1 ja sen ISINkoodi on FI C.2 Valuutta Liikkeeseenlaskettujen arvopapereiden valuutta on euro. C.3 Liikkeeseenlaskettavien arvopapereiden lukumäärä Tämän Perusesitteen päivämääränä Munksjön osakepääoma on euroa jakaantuen 100 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat Yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Ahlstromin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena uusia Munksjön osakkeita voimassaolevien omistusosuuksiensa suhteessa ( Jakautumisvastike ). LP Europe Jakautumisen Jakautumisvastikkeena Ahlstromin osakkeenomistajat saavat 0,25 uutta Munksjön osaketta jokaista omistamaansa Ahlstromin osaketta vastaan. LP Europe Jakautumisessa Jakautumisvastikkeena liikkeeseenlaskettujen osakkeiden enimmäismäärä on näin ollen Jakautuvan Yhtiön osakkeiden lukumäärä LP Europe Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä kertaa 0,25. Coated Specialties Jakautumisen Jakautumisvastikkeena Ahlstromin osakkeenomistajat saavat 0,265 uutta Munksjön osaketta jokaista Ahlstromissa omistettua osaketta vastaan. Coated Specialties Jakautumisessa Jakautumisvastikkeena liikkeeseenlaskettujen osakkeiden enimmäismäärä on näin ollen Jakautuvan Yhtiön osakkeiden lukumäärä Coated Specialties Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä kertaa 0,265. Mikäli osakkeenomistajan Jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Jakautumisvastiketta ei suoriteta Ahlstromin hallussa olevien omien osakkeiden perusteella. Esitteen julkaisupäivänä Ahlstromin osakkeiden lukumäärä on , joista osaketta on Ahlstromin hallussa. C.4 Kuvaus arvopapereihin liittyvistä oikeuksista Munksjöllä on yhdenlajisia osakkeita, jotka oikeuttavat yhtäläisiin oikeuksiin Yhtiössä. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Jakautumisvastike jaetaan Ahlstromin osakkeenomistajille Jakautumisten Täytäntöönpanopäivinä ja oikeuttaa haltijansa käyttämään osakkeisiin liittyviä oikeuksia, minkä jälkeen osakkeet ovat samanarvoisia pari passu Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa ja oikeuttavat osinkoon tulevaisuudessa. Jokainen osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen yhtiökokouksessa. C.5 Arvopapereihin vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset Ei sovellu; arvopapereiden vapaaseen luovutettavuuteen ei sisälly rajoitteita. C.6 Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen Tämän dokumentin ja Esitteen julkaisupäivänä Munksjön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Munksjö tulee jättämään listalleottohakemuksen koskien Yhtiön kaikkien osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella MUNK1. C.7 Osingonjakoperiaatteet Yhtiön aikomuksena on jakaa osinkoja säännöllisesti joka vuosi. Munksjö aikoo vuotuisena osinkona jakaa vähintään kolmasosan operatiivisten investointien jälkeisestä 13

17 nettorahavirrasta (operatiivisiin investointeihin lukeutuu ylläpitoon, kustannustehokkuuden parantamiseen ja tehokkuuden parantamiseen liittyvät investoinnit), laskettuna kolmen vuoden keskiarvona mahdollisimman vakaan osingonmaksun aikaansaamiseksi. Jäljelle jäävät varat tullaan käyttämään yhtiön kasvun tukemiseen ja nettovelan vähentämiseen. Vaikka Yhtiön tarkoituksena on jakaa osinkoa, ei ole mitään takeita siitä, että osinkoja tullaan tosiasiassa jakamaan tulevaisuudessa, eikä ole mitään takeita kunakin vuonna maksettavien osinkojen määrästä. Osatekijä D.1 Merkittävimmät liikkeeseenlaskijaan tai sen toimialaan liittyvät riskit Jakso D Riskitekijät Seuraavassa kuvataan Munksjön odotuksia sen riskeistä, jotka perustuvat muun muassa oletukseen, että Transaktio toteutetaan kuvatulla tavalla ja aikataulussa. Transaktioon liittyviä riskejä Transaktio ei välttämättä toteudu Perusesitteessä kuvatuilla ehdoilla tai tavoilla. Munksjöllä voi olla vaikeuksia Vanhan Munksjön ja LP:n suurten liiketoimintojen integroimisessa ja Transaktiosta odotettavissa olevat hyödyt eivät välttämättä realisoidu. Munksjö jakaa jatkossa tietyt toiminnot Ahlstromin kanssa ja Munksjö ja Ahlstrom tulevat LP Europe Toteutumisen jälkeen olemaan osapuolina useissa sopimuksissa, jotka ovat olennaisia Munksjön liiketoiminnan kannalta, mikä voi rajoittaa Munksjön kykyä toimia tehokkaalla tavalla. Munksjön tilintarkastamattomat pro forma taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa siitä, millaisia Munksjön toiminta, tulos ja taloudellinen asema olisivat olleet, jos Transaktio olisi toteutettu esitettyinä ajankohtina, eivätkä ne välttämättä anna viitteitä Munksjön tulevasta toiminnasta, tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. LP Europen ja Coated Specialtiesin carveout taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa siitä, millaisia LP Europen ja Coated Specialtiesin toiminta, tulos ja taloudellinen asema olisivat olleet, jos LP Europe ja Coated Specialties olisivat toimineet itsenäisenä konsernina, eivätkä ne välttämättä anna viitteitä LP Europen ja Coated Specialtiesin tulevasta kehityksestä. Munksjön vertailukelpoisten historiallisten taloudellisten tietojen puuttuminen voi hankaloittaa taloudellisen tiedon vertailtavuutta. Liikearvon sekä muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvojen arvonalentumiset voivat aiheuttaa huomattavia muutoksia Munksjön liiketoiminnan tulokseen ja omaan pääomaan. Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä Munksjö on altis muuttuville markkinaolosuhteille ja epävakaisuuksille, jotka aiheutuvat sekä makrotaloudellisista että toimialaan liittyvistä tapahtumista. Mahdolliset muutokset lainsäädännössä voivat aiheuttaa vaikeasti ennakoitavissa olevia sopeutumiskustannuksia. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Raakaaineiden hintojen ja energiakustannusten heilahtelu tai nousu sekä raakaaineiden ja energian saatavuus voivat vaikuttaa Munksjön kannattavuuteen. Munksjö on riippuvainen tehokkaan käyttöasteen ylläpitämisestä tuotantolaitoksissaan. Munksjö voi epäonnistua tuotekehityksessä ja innovaatioissa sekä tuotantoprosessiensa kehittämisessä samaan tahtiin kilpailijoidensa kanssa tai Munksjön voi olla pakko tehdä lisäinvestointeja esimerkiksi toimialan teknologisten kehitysten johdosta. Munksjö ei välttämättä onnistu johtamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi tai toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa tehokkaasti. Merkittävien asiakassuhteiden menettäminen sekä asiakaskeskittymät voivat vaikuttaa haitallisesti Munksjön liiketoimintaan. Munksjö saattaa joutua maksamaan tuotevastuuseen perustuvia vahingonkorvauksia tai muita korvauksia. Vaikeudet ITjärjestelmien ylläpidossa, päivittämisessä tai integroimisessa sekä näiden järjestelmien häiriöt voivat haitata tuotannollisia ja hallinnollisia prosesseja ja siten niillä voi olla haitallinen vaikutus Munksjöhön. Munksjön liiketoimintaan vaikuttavilla häiriöillä ja työseisokeilla, jotka johtuvat työsuhteisiin liittyvistä riidoista tai ilmenevät organisaatiomuutosten yhteydessä, voi olla haitallinen vaikutus Munksjöhön. Munksjö voi epäonnistua pitämään palveluksessaan ja rekrytoimaan avainhenkilöitä. Munksjö voi epäonnistua sen ympäristölupien tai muutettujen ympäristölupien ehtojen noudattamisessa, mikä voi johtaa tuotannollisiin menetyksiin ja Munksjölle määrättäviin rangaistuksiin. 14

18 Ympäristö, terveys ja työturvallisuuslainsäädännön sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten lakien ja määräysten noudattaminen voi kasvattaa Munksjön liiketoimintakuluja. Munksjön liiketoiminta on alttiina riskeille, jotka liittyvät ihmisten terveyteen, ympäristöön ja luonnonvaroihin. Meneillään olevat ja mahdolliset tulevat oikeudenkäynnit voivat olla kalliita, aikaa vieviä, koskea huomattavia rahasummia ja häiritä säännöllistä toimintaa, ja riidan epäsuotuisasta lopputuloksesta voi olla haitallisia seurauksia Munksjölle. Munksjö voi epäonnistua ylläpitämään vakuutusturvaansa tai vakuutusten ehdot eivät välttämättä kata kaikkia Yhtiön menetyksiä tai käsitä kaikkia vaatimuksia, jotka voidaan tehdä mahdollisten tulevien vahinkojen perusteella. Epäonnistuminen immateriaalioikeuksien suojaamisessa voi vaikuttaa haitallisesti Munksjön kilpailukykyyn sekä sen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyvät riskit D.3 Tärkeää tietoa arvopapereihin liittyvistä riskeistä Munksjö ei välttämättä kykene saamaan lisärahoitusta tai noudattamaan luottojärjestelyjensä ja muiden lainojensa taloudellisia kovenantteja, millä voi olla haitallinen vaikutus sen taloudelliseen asemaan. Munksjön verorasitus saattaa kasvaa verolakien ja määräysten tai niiden soveltamiskäytäntöjen muutosten taikka tulevien verotarkastusten seurauksena. Munksjö on altis valuuttakurssivaihteluille. Eläkejärjestelyihin liittyvät kustannukset voivat kasvaa. Yhtiön yhden tai useamman keskeisen asiakkaan tai toimittajan taloudelliset vaikeudet tai konkurssi voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Maailmantalouden laskusuhdanne altistaa Yhtiön vastapuolen luottoriskille. Yhtiö on alttiina korkotasojen vaihteluille. Jakautumisiin liittyvät riskit Jakautumisia ei toteuteta tässä Esitteessä kuvatuilla ehdoilla tai tavoilla. Munksjön eriyttämiseen ja kehittämiseen erillisenä konsernina sekä sen osakkeiden listaamiseen liittyy kustannuksia. Jos tiettyjen varojen, oikeuksien ja sopimusten siirto Munksjölle Jakautumisten yhteydessä epäonnistuu, se voi estää Munksjötä hoitamasta liiketoimintaansa suunnitellulla tavalla. Ahlstrom ja Munksjö voivat olla yhteisvastuussa tietyistä vastuista Jakautumisten jälkeen. Osakkeisiin liittyvät riskit Osatekijä E.1 Liikkeeseenlaskun nettotuotto ja arvioidut kulut Aikaisempien jälkimarkkinoiden puuttumiseen, osakekurssin heilahteluun ja osakkeiden arvostukseen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien keskittynyt lukumäärä voi johtaa riittämättömään likviditeettiin Yhtiön osakkeilla käytävään kaupankäyntiin tai vaikeuksiin Yhtiön päätöksenteossa. Mahdolliset suurimpien osakkeenomistajien merkittävät osakemyynnit tulevaisuudessa voivat alentaa osakkeen hintaa. Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella merkittävästi ja osakkeiden hinta voi laskea alle Jakautumisvastikkeen arvon. Osakkeenomistajille jaettavien osinkojen määrä kulloisenakin tilikautena on epävarma. Tulevaisuuden merkintäoikeuksilla tai merkittävillä osakemäärien myynneillä voi olla haitallinen vaikutus osakkeiden markkinahintaan. Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuttaan. Jakso E Tarjous Transaktiosta aiheutuvien kustannusten (sisältäen myös Munksjön uudelleenrahoitukseen liittyvät kustannukset) odotetaan olevan noin 28,2 miljoonaa euroa sisältäen korvaukset oikeudellisille ja muille neuvonantajille, tilintarkastajille, kirjanpitäjille ja transaktioneuvonnan palveluntarjoajille sekä muut välittömät kulut. Tämä kuluarvio sisältää ainoastaan ulkoisiin palveluntarjoajiin liittyvät kulut. Nettotuotto ei sovellu johtuen siitä, että jakautumisessa merkintähinta maksetaan rahan sijasta muulla omaisuudella. 15

19 E.2a Syyt tarjoamiseen Munksjö, Ahlstrom, Vanha Munksjö ja EQT ovat solmineet yhdistymissopimuksen LP Europen, Coated Specialtiesin ja Vanhan Munksjön liiketoimintojen yhdistämiseksi Munksjöksi. LP Europe Jakautuminen ja Coated Specialties Jakautuminen muodostavat osan Transaktiota. E.3 Tarjouksen ehdot Munksjön ja Ahlstromin hallitukset ovat päättäneet hyväksyä kaksi (2) jakautumissuunnitelmaa liittyen Ahlstromin kahteen (2) erilliseen osittaisjakautumiseen: LP Europe Jakautumiseen ja Coated Specialties Jakautumiseen. Ahlstromin hallitus on ehdottanut pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle Jakautumisten hyväksymistä. Yhtiökokouksen Jakautumisia koskeva päätös tulee tehdä määräenemmistöpäätöksenä niin, että vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista tukevat ehdotusta. Munksjön ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt Jakautumisten hyväksymisestä Ahlstromin osakkeenomistajat saavat Jakautumisvastikkeena uusia Munksjön osakkeita voimassaolevien omistusosuuksiensa suhteessa. LP Europe Jakautumisvastikkeena Ahlstromin osakkeenomistajat saavat 0,25 uutta Munksjön osaketta jokaista omistamaansa Ahlstromin osaketta vastaan. LP Europe Jakautumisessa Jakautumisvastikkeena liikkeeseenlaskettujen osakkeiden enimmäismäärä on näin ollen Ahlstromin osakkeiden lukumäärä LP Europe Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä kertaa 0,25. Coated Specialties Jakautumisvastikkeena Ahlstromin osakkeenomistajat saavat 0,265 uutta Munksjön osaketta jokaista Ahlstromissa omistettua osaketta vastaan. Coated Specialties Jakautumisessa Jakautumisvastikkeena liikkeeseenlaskettujen osakkeiden enimmäismäärä on näin ollen Ahlstromin osakkeiden lukumäärä Coated Specialties Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä kertaa 0,265. Mikäli osakkeenomistajan Jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Jakautumisvastiketta ei suoriteta Ahlstromin hallussa olevien omien osakkeiden perusteella. Esitteen julkaisupäivänä Ahlstromin osakkeiden lukumäärä on , josta osaketta on Ahlstromin hallussa. Jakautumisvastike jaetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvoosuusjärjestelmässä. LP Europe Jakautumisessa Jakautumisvastike maksetaan kunkin osakkeenomistajan arvoosuustilille LP Europe Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä rekisteröityjen osakkeiden lukumäärän perusteella. Jakautumisvastike jaetaan automaattisesti LP Europe Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen, eikä sen saaminen edellytä Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Coated Specialties Jakautumisessa Jakautumisvastike maksetaan osakkeenomistajan arvoosuustilille Coated Specialties Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä rekisteröityjen osakkeiden lukumäärän perusteella. Jakautumisvastike jaetaan automaattisesti Coated Specialties Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä, eikä sen saaminen edellytä Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajilta toimenpiteitä. E.4 Liikkeeseenlaskun olennaiset intressit ja eturistiriidat E.5 Tarjoajan nimi / Lockup sopimukset E.6 Omistuksen laimentuminen E.7 Arvioidut sijoittajalta veloitetut kustannukset Ei sovellu; olennaisia intressejä tai eturistiriitoja ei sovellu liikkeeseenlaskuun. Ei sovellu; kukaan henkilö tai yksikkö ei tarjoudu myymään arvopapereita osana liikkeeseenlaskua. Liikkeeseenlaskettuihin uusiin osakkeisiin ei kohdistu lockup ehtoja. Ei sovellu; lopullinen omistuspohja syntyy Transaktion myötä. Sijoittajille ei tule erillisiä palkkioita maksettaviksi Munksjölle osakkeiden jakamisesta. Tilinhoitajat ja välittäjät voivat periä maksun kaupankäynnistä osakkeilla sekä palkkioita arvoosuustilien ylläpidosta ja mahdollisista transaktioista, hinnastojensa mukaisesti. 16

20 RISKITEKIJÄT Seuraavassa kuvataan Munksjön odotuksia Jakautumisiin ja osakkeisiin liittyvistä riskeistä, jotka perustuvat muun muassa oletukseen, että (i) Munksjö hankkii Vanhan Munksjön osakkeet Munksjön uusia liikkeeseenlaskettavia osakkeita vastaan, (ii) Ahlstrom luovuttaa LP Europen ja Coated Specialtiesin Munksjölle kahden osittaisjakautumisen kautta, (iii) Ahlstrom, EQT III Limited ja tietyt institutionaaliset sijoittajat tekevät Munksjön suunnatussa osakeannissa pääomasijoituksen Munksjöhön, ja (iv) Munksjön osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, ja että nämä järjestelyt toteutetaan Perusesitteessä ja tässä Arvopaperiliitteessä kuvatulla tavalla ja sovitussa aikataulussa ( Transaktio ). Ei voi kuitenkaan olla mitään varmuutta siitä, että Transaktion ehdot täyttyvät tai niistä luovutaan sovellettavan lain sallimissa puitteissa Perusesitteessä ja tässä Arvopaperiliitteessä kuvatulla tavalla tai sovitussa aikataulussa, tai ollenkaan. Transaktion ensimmäisen vaiheen toteutumisen ehdot, sisältäen Vanhan Munksjön hankinnan, LP Europe Jakautumisen ja pääomasijoitukset ( LP Europe Toteutuminen ), sekä Transaktion toisen vaiheen toteutumisen ehdot, sisältäen Coated Specialties Jakautumisen ( Coated Specialties Toteutuminen ), on kuvattu tämän Arvopaperiliitteen kohdissa LP Europe Jakautumisen ehdot ja Coated Specialties Jakautumisen ehdot sekä Perusesitteen kohdassa Vanhan Munksjön, LP Europen ja Coated Specialtiesin yhdistyminen Munksjöksi. Sijoittajien tulee huolellisesti tutustua alla kuvattuihin riskitekijöihin ja Perusesitteen kohdassa Riskitekijät kuvattuihin riskitekijöihin muiden tässä Arvopaperiliitteessä ja Perusesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Mikäli jokin näistä riskeistä toteutuisi, sillä voisi olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Mikäli tämä johtaisi Yhtiön osakekurssin laskuun, sijoittajat voisivat menettää sijoituksensa arvon osittain tai kokonaan. Nämä riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita tekijöitä, jotka vaikuttavat Munksjön liiketoimintaan. Muilla seikoilla ja epävarmuustekijöillä, joita ei tällä hetkellä tunneta tai jotka tällä hetkellä arvioidaan epäolennaisiksi, voi myös olla haitallinen vaikutus Munksjön toimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Tässä Arvopaperiliitteessä ja Perusesitteessä esitettyjen riskitekijöiden esitysjärjestyksen tarkoituksena ei ole kuvata niiden tapahtumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. Jakautumisiin liittyvät riskit Jakautumisia ei toteuteta tässä Esitteessä kuvatuilla ehdoilla tai tavoilla. Jakautumisten toteuttaminen edellyttää useiden sellaisten ehtojen täyttymistä tai ehtojen täyttymisestä luopumista sovellettavan lain sallimissa rajoissa, joiden tulee täyttyä tai joista tulee luopua kuuden kuukauden kuluessa Jakautumissuunnitelmien hyväksymisestä. Mikäli nämä ehdot eivät täyty tai niistä ei ole luovuttu, Jakautumiset raukeavat. Jos Coated Specialties Jakautuminen ei ole toteutunut kuuden kuukauden kuluessa Jakautumissuunnitelmien hyväksymisestä, Ahlstrom on kuitenkin Yhdistymissopimuksessa sitoutunut kutsumaan koolle uuden ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään uudesta jakautumisesta. Jakautumisten toteutumista koskevat ehdot on kuvattu tämän Arvopaperiliitteen kohdissa LP Europe Jakautumista koskevat ehdot ja Coated Specialties Jakautumista koskevat ehdot sekä Perusesitteen kohdassa "Vanhan Munksjön sekä LP Europe ja Coated Specialties liiketoimintojen yhdistyminen Munksjöksi Ehdot ja Vaihtoehtoinen Coated Specialties transaktio. Lisäksi saattaa olla velkojia, jotka vastustavat Jakautumisten täytäntöönpanoa, mikä voi estää tai viivästyttää Jakautumisten toteutumista. Velkojalla, jonka saatava on syntynyt ennen Jakautumissuunnitelmien rekisteröintiä, on oikeus vastustaa Jakautumisia. Tällaisissa tapauksissa Jakautumiset voidaan toteuttaa vain, jos Ahlstrom on maksanut kyseisen saatavan tai asettanut vastustavalle velkojalle riittävän vakuuden taikka muutoin hankkinut hyväksynnän Jakautumisille vastustavalta velkojalta. Munksjön eriyttämiseen ja kehittämiseen erillisenä konsernina sekä sen osakkeiden listaamiseen liittyy kustannuksia. LP Europen ja Coated Specialtiesin Liiketoimintojen eriyttäminen Ahlstromista ja Munksjön kehittäminen itsenäisenä konsernina aiheuttaa haasteita, jotka ovat seurausta integroitujen toimintajärjestelmien, asiakirjojen hallintajärjestelmien ja yhteistyöjärjestelmien eriyttämisestä, sekä eriyttämiskustannuksia, kuten avainhenkilöstön työajan ja panoksen käyttöä sekä juoksevia ja logistisia kustannuksia eri liiketoiminnoissa. Koska kaikkien LP Liiketoiminnan yksiköiden tulee ottaa käyttöönsä Munksjön uusi toiminimi ja toimintaprofiili, voi Munksjölle aiheutua kustannuksia uudelleentuotteistamisesta Jakautumisten toteutumisen jälkeen. Munksjö tulee jättämään listalleottohakemuksen koskien Yhtiön kaikkien osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin pörssilistalle, mikä aiheuttaa myös ylimääräisiä kustannuksia. Listauksen seurauksena Munksjön tulee täyttää Helsingin Pörssissä kaupankäynnin kohteena oleville yhtiöille asetetut vaatimukset, erityisesti liittyen taloudelliseen raportointiin, sekä järjestää tällaista tarkoitusta varten henkilökuntaa ja resursseja. 17

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 17.5.2013. Munksjö Oyj :n osakkeiden ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 17.5.2013. Munksjö Oyj :n osakkeiden ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 17.5.2013 Munksjö Oyj Munksjö Oyj :n osakkeiden ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Munksj ö Oyj ( Yhtiö tai Munksjö ), Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.6.2013. Munksjö Oyj. Osakkeiden antaminen Ahlstrom Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.6.2013. Munksjö Oyj. Osakkeiden antaminen Ahlstrom Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.6.2013 Munksjö Oyj Osakkeiden antaminen Ahlstrom Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä Munksjö Oyj:n ( Yhtiö, Vastaanottava Yhtiö tai Munksjö ) ja Ahlstrom Oyj:n ( Jakautuva

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki 23.9.2014 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö

Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki 23.9.2014 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö Munksjö Oyj älykkäämpää paperiteknologian käyttöä Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki 23.9.2014 Laura Lindholm, sijoittajasuhdepäällikkö 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Liiketoimintaidea ja strategia Taloudellinen

Lisätiedot

LP Europe. Tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

LP Europe. Tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LP Europe Tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot 30.9.2012 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta SISÄLLYSLUETTELO Tilintarkastamaton yhdistelty laaja tuloslaskelma... 2 Tilintarkastamaton

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Jakautuva Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, jonka osake on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla.

Jakautuva Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, jonka osake on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n hallitukset ehdottavat osittaisjakautumista ( Jakautuminen ), jolla kaikki sellaiset Ahlstrom-konsernin varat ja velat, jotka kuuluvat Ahlstrom-konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

PRO FORMA TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro -taloudelliset tiedot on esitetty tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision yhtiökokous 29.3.2012 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Konsernin liiketulos 2007-2011 M 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rullaava 12 kk EBIT 3 Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot