RÄSKI1-ASEMAKAAVAN LUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTARKASTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RÄSKI1-ASEMAKAAVAN LUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTARKASTELU"

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu RÄSKI1-ASEMAKAAVAN LUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTARKASTELU Esa Partanen energia- ja ilmastoasiantuntija, kaavoitus-osasto (tarkistettu versio *) *kirjoitusvirheet korjattu, asiasisältöön ei muutoksia

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO LASKENTAMENETELMIEN KUVAUS Perusskenaario Rakentaminen Energian (sähkö+ lämpö) kulutus rakennuksissa Liikenne Vaihtoehtoiset skenaariot Kaukolämpö Puurakentaminen Vaatimustasoa energiatehokkaampi rakentaminen Tehokas joukkoliikenne TULOKSET Perusskenaario Vaihtoehtoiset skenaariot HERKKYYSTARKASTELU JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET: Liite 1. Laskentamenetelmien tarkennuksia Liite 2. Tuloksia tarkennettuna Liite 3. Herkkyystarkastelun tarkennuksia Räski1 asemakaavan luonnoksen ilmastovaikutustarkastelu 2

3 1. JOHDANTO Kasvihuonekaasupäästöjen arviointi kaavoituksessa on noussut Suomessa ajankohtaiseksei teemaksi. Esimerkiksi ERA 17-toimintaohjelmassa on lähitulevaisuuden tavoitteeksi linjattu, että vaikutusten arviointiin sisällytetään kaikilla kaavatasoilla vaatimus siitä, että rakennusten, energiahuoltoratkaisujen sekä liikkumisen vaikutukset alueen hiilidioksidipäästöihin lasketaan. 1 Näitä hiilidioksidi-, eli ilmastovaikutusarviointeja on tehty Suomessa viime vuosina enenevissä määrin ja esimerkiksi Porvoon Skaftkärr -hankkeessa on todettu, että kaavoituksessa on olennainen tarve ilmastovaikutustarkasteluihin 2. Kotkassa ilmastovaikutustarkastelua on tehty aiemmin aluetasoisesti Hirssaaren ekotaseen tarkastelun yhteydessä 3. Maankäytön ilmastovaikutusarviointia tukeva Ecocity Evaluator -ohjelma (toimittajana Eero Paloheimo Ecocity Oy) hankittiin testikäyttöön Kotkan kaupunkisuunnittelussa Ohjelman keskeiseksi testikohteeksi valittiin Räski1-asemakaava (kaavanro 1210), joka on Kotkassa tällä hetkellä käynnissä olevista asemakaavahankkeista suurin uuden alueen avaus. Tarkastelu tehtiin ohjelman versiolla ja tarkastelu tehtiin asemakaavaluonnoksesta, joka oli nähtävillä Ecocity Evaluator -ohjelman käytön opettelun lisäksi tämän tarkastelun tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, mistä Räskin ilmastovaikutus koostuu ja miten erilaiset vaihtoehtoiset ratkaisut voivat vähentää alueen kasvihuonekaasupäästöjä. Kotkan kaupunkistrategiassa yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi on nimetty Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, ja tämä tarkastelu palvelee tuon päämäärän toteuttamista konkretisoimalla erään kaava-alueen, tässä tapauksessa Räskin, ilmastovaikutuksen koostumista. Tulokset auttavat myös Räskin alueen jatkokehittämistä ilmastovaikutuksen minimoinnin kannalta. 2. LASKENTAMENETELMIEN KUVAUS Laskennassa mallinnettiin Räski 1:n aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt Ecocity Evaluator -ohjelmaa sekä Excel-taulukkolaskentaa käyttäen hiilidioksidiekvivalentteina (CO 2 ekv) 4 vuoteen 2050 asti. Pidemmän aikajakson ottaminen mukaan on perusteltua, sillä nyt rakennettavat uudet alueet vaikuttavat kymmeniä vuosia eteenpäin kasvihuonekaasupäästöihin esim. rakennuksien käyttöiän perusteella. Tarkasteluun otettiin kasvihuonekaasut, jotka muodostuvat 1. rakennusten rakentamisesta, painottuen rakennusmateriaalin valmistuksen aiheuttamiin päästöihin 2. rakennusten energiankulutuksesta (sähkö + lämpö), sisältäen rakennuksissa kulutettavan lämmön sekä sähkön tuotannossa syntyvät päästöt 3. asukkaiden liikkumisesta, jossa päästöt muodostuvat ajoneuvojen polttoaineiden käytön myötä. 1 Tavoite on ERA 17- toimintaohjelman Maankäyttö-osion toimenpiteessä Päästölaskelmat ja kokonaisenergiatarkastelu osaksi kaavojen vaikutusten arviointia, vastuutahona ympäristöministeriö. 2 Pöyry Oy 2010: Energiakaavoitus kaavoituksessa, Skaftkärr, Porvoo. 3 I.Harmaajärvi, 2002: Ekologinen tase - Kotkan Hirssaari. Kustantajat Sarmala Oy. 4 Hiilidioksidiekvivalentti on yhteismitallinen suure, jolla kuvataan kasvihuonekaasujen (mm. hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli) yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta suhteutettuna hiilidioksidin ilmastovaikutuksiin. Räski1 asemakaavan luonnoksen ilmastovaikutustarkastelu 3

4 Tämä rajaus mukailee edellä mainittua ERA17-linjausta ja on tyypillinen viime aikoina tehdyissä alueiden ilmastovaikutusarvioinneissa 5. Seuraavassa on listattu tämän tarkastelun ulkopuolelle jätettyjä alueen kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavia asioita. Suluissa on syy, miksi kyseinen asia ei ole otettu tarkasteluun. On myös huomioitava, että lista ei ole täysin kattava. Infrarakentamisen (teiden, vesihuollon jne.) aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt (päästöosuuden arvioidaan olevan vähäinen) Katu- ja tievalaistuksen sähkönkulutus (arvioitu varsin pieneksi suhteessa rakennusten energiankulutukseen) 6 Jätehuollon aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt (vaikutusmahdollisuudet pienet asemakaavatyössä ja osuus päästöistä melko pieni) Asukkaiden hankkiman ruoan sekä tavaroiden valmistukseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt (vaikutusmahdollisuudet pienet asemakaavatyössä) Alueen käytön muutoksia, jotka vaikuttavat esim. metsän vähenemiseen ja sitä kautta ns. hiilinielujen (biomassan hiilidioksidin sidonnan) vähenemiseen Räskin alueesta mallinnettiin kasvihuonekaasupäästöt ensin kuvaamaan lähtökohtaista tilannetta tehdyn asemakaavan sekä muiden lähtökohtaisten oletusten perusteella (jatkossa perusskenaario). Perusskenaarion lisäksi tehtiin erilaisia vaihtoehtoisia tarkasteluja muuttamalla keskeisiä päästöihin vaikuttavia tekijöitä (vaihtoehtoiset skenaariot) Perusskenaario Tarkastelujaksoksi on valittu rakentamisen alkuvuodesta (2014) vuoteen 2050 asti. Kasvihuonekaasupäästöjä tarkasteltiin sekä kokonaismääränä (CO2ekv ton) että asukasta kohden vuodessa (CO2ekv ton/asukas, vuosi) Rakentaminen Kaava-alueen rakennustuotanto perustuu kaavan rakennusoikeuden kerrosneliömetreihin. AP-tontit on oletettu rivitaloiksi ja niiden rakennusoikeus on oletettu käytettävän kokonaan. AO-tonttien (pientalot) osalta on oletettu, että rakennusoikeudesta käytetään 80 %. Arvio on sama joka on tehty Pohjois- Espoon ilmasto- ja energiaselvityksessä 7. Asukasmäärä arvioitiin tämän arvion jälkeen asumisväljyydellä 45 k-m2/asukas rivitaloissa ja 50 k-m2/asukas erillispientaloissa. Asukasmääräksi saatiin näin valmiille alueelle omakotitaloissa 474 asukasta ja rivitaloissa 320 asukasta, eli yhteensä 794 asukasta (laskelmat liitteessä 1). Rakentamisen aikajaksona käytettiin oletusta, että puolet rakennuksista rakennetaan vuoden 2015 loppuun mennessä ja toinen puolet vuoden 2020 loppuun mennessä. Sama oletus on tehty sekä omakotitaloille että rivitaloille. 5 Vastaavan tyyppinen rajaus on ollut esim. Porvoon Skaftkärrin (Pöyry 2010 & 2012) sekä Sipoo Talman (Gaia Consulting Oy, luonnos ) kasvihuonekaasupäästöarvioinneissa 6 Suomen tasolla esimerkiksi vuoden 2009 arvioitu katu- ja tievalaistuksen sähkönkäyttö (800 GWh) vastasi 3,4 % arviosta asuin- ja palvelurakennusten huoneisto- ja kiinteistösähkönkulutuksesta vuonna 2007 (24,4 TWh) (tiedot raportista Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt, Sitra, 2010) 7 Eero Paloheimo Ecocity Oy, 2012: Pohjois-Espoon kaavoituksen energia- ja ilmastoselvitys. Räski1 asemakaavan luonnoksen ilmastovaikutustarkastelu 4

5 Tarkasteluissa erillispientaloista ja rivitaloista 60 % on rakennettu puu pääasiallisena rakennusmateriaalina. Lopuissa 40 % ovat kivitaloja. Tämä suhdeluku vastaa uusien pientalojen rakennusaineen valintaa pääkaupunkiseudulla 8. Rakennustuotannon, rakennusten kunnossapidon sekä purun kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi luotiin EcoCity Evaluator TM -laskentaohjelmaan erikseen rivit eri rakentamistyypeistä yllä olevilla oletuksilla sekä lämmitysmuotoon perustuen (taulukko 1 seuraavassa luvussa). Rakentamisen päästöt arvioidaan ohjelmassa perustuen rakennusosien RTS-ympäristöselosteisiin ja ne jaetaan ohjelmassa tasaisesti 50 vuoden ajalle, eli esimerkiksi 10 vuoden tarkasteluajalle tulee 1/5 rakennusosien valmistuksen aiheuttamista päästöistä. Rakentamisen päästöjen laskennassa käytettiin yksinkertaisuuden vuoksi samoja kerrosneliömetrejä kuin energian kulutuksen laskennassa, eli lämmitettyä nettoalaa. Rakentamisen päästöt ovat siksi muutamia prosentteja pienempiä kuin jos olisi käytetty kokonaisrakennusalaa rakentamisen päästöjen laskennassa Energian (sähkö+ lämpö) kulutus rakennuksissa Rakennuksien energian kulutukseen on käytetty vuoden 2012 aikana voimaan astuvia määräyksiä, joihin sisältyy vaatimus primäärienergian ominaiskulutuksen enimmäismäärästä. Primäärienergiatarkastelussa rakennuksen kaiken lämmityksen, jäähdytyksen ja sähkönkäytön ostoenergian kulutus kerrotaan polttoaineelle ominaisella kertoimella. Ympäristöministeriön määrittämät polttoaineiden jalostusarvoon ja käytön vaikutuksiin perustuvat primäärienergiakertoimet on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Rakennusten energialaskennassa käytettävät ostoenergian primäärienergiakertoimet. Lähde: RakMK D3 (2012) Tarkastelun alkaessa ei ollut selvää, ollaanko alueelle tarjoamassa kaukolämpöä vai ei. 9 Tarkastelun perusskenaarioon valittiin vaihtoehto, että kaukolämpöä ei ole tarjolla. Tällöin tehtiin oletus, että kaikki kiinteistöt ottavat maalämmön ainoaksi lämmitysratkaisukseen sen vaivattoman käytön sekä ylläpidon vuoksi 10. Toinen pääasiallisen lämmitysmuodon potentiaalinen vaihtoehto on lähinnä talokohtainen pellettikattila. Sähkölämmitys tai fossiiliset polttoaineet (öljy-/kaasulämmitys) eivät tule kyseeseen, sillä vuoden 2012 rakentamismääräykset tekevät näiden valinnan rakennuksen päälämmitysmuodoksi hyvin vaikeaksi. Räskin alue sijaitsee myös turhan kaukana nykyisestä maakaasuverkostosta 11, joten tätä 8 Eero Paloheimo Ecocity Oy, 2012: Pohjois-Espoon kaavoituksen energia- ja ilmastoselvitys. 9 Risto Mellas, kaukolämpöjohtaja/kotkan Energia, keskustelu Vastaava oletus on tehty esim. Sipoossa alueille, joihin ei kaukolämpöä ole tarjolla (Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuusarviointi, GAIA consulting Oy, luonnos ) 11 Risto Lukkarinen/Gasum Energiapalvelut, puhelu Räski1 asemakaavan luonnoksen ilmastovaikutustarkastelu 5

6 vaihtoehtoa ei tarkasteltu myöskään tämän tähden laskennassa. Lisäksi rakennuksista voidaan käyttää useamman lämmitystavan yhdistelmää (ns. hybridilämmitys), mutta näitä ei otettu mukaan laskennan yksinkertaistamisen vuoksi. Tarkasteluissa mallinnetun rakennuskannan energiankulutus on määritetty siten että primäärienergian ominaiskulutus alittaa määräystenmukaisen E-luvun. E-lukurajaan vaikuttaa pientaloissa talon lämmitetty nettoala. Liitteessä 1 kuvataan, miten määritettiin E-luvun laskentaan tarvittava lämmitetty nettoala rakennusoikeusneliömetreistä sekä E-luvun rajat. Huomioitavaa on, että energiankulutus lasketaan tässä ostoenergian mukaan, eli esimerkiksi kiinteistöjen oman aurinkosähkö- tai lämpötuotantoa vastaava kulutus ei ole mukana laskennassa (ks. kuva 1). Seuraavassa muut keskeiset oletukset energia-laskennassa: Laitesähkön osalta käytettiin lähtöarvoina ( ) samoja kuin Sipoon Talmassa tehdyssä tarkastelussa. 12 Lämpimän käyttöveden kulutus otettiin Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaisen standardikäytön mukaan Tämän jälkeen lämmityksen energiankulutus laskettiin siten, että E-lukuraja alittuu maalämmöllä. Vuodesta 2016 lähtien oletettiin että rakennusmääräykset ovat tiukentuneet siten, että E-lukuraja laskee 20 % 13 Vastaava 20 % vähennys tehtiin kaikkiin kolmeen energiankulutusluokkaan saman suuruisena laskennassa (lämmitys, lämmin käyttövesi sekä laitesähkö). Taulukossa 1 näkyy rakennusten energiankulutusten arvot em. periaatteilla laskettuna. Taulukko 1. Laskennan perusskenaariossa käytetty rakennuskanta. E-luvussa raja on seuraava kokonaisluku. (rajojen laskenta liitteessä 1). Lämmitetty nettoala Talotyyppi Valmistumisvuosi Runkomateriaali Julkisivumateriaali Lämmitys Lämmin käyttövesi Laitesähkö, kwh/m2,a E-luku Maalämpö Sähkö, muu m2 kwh/m2,a kwh/m2,a kwh/m2,a kwh/m2,a MWh/a MWh/a MWh/a Rivitalot Puu Ulkoverhouslaudoitus , Pientalot Puu Ulkoverhouslaudoitus , Rivitalot Kivi Eristerappaus , Pientalot Kivi Eristerappaus , Rivitalot Puu Ulkoverhouslaudoitus 70, ,6 119, Pientalot Puu Ulkoverhouslaudoitus 109, ,6 128, Rivitalot Kivi Eristerappaus 70, ,6 119, Pientalot Kivi Eristerappaus 109, ,6 128, YHT Sähkön osalta käytettiin Suomen keskimääräistä kasvihuonekaasupäästöjen ominaispäästökerrointa jonka arvioitiin laskevan Energiateollisuus ry:n vision 14 mukaisesti (taulukko 2). Sähkö, lämpöpumppu Taulukko 2. Laskennassa käytetyt sähkön ominaispäästökertoimet, tonco2ekv/gwh Ostosähkö Tässä ei tarkasteltu rakennusten tarkempaa sijoittelua, joka vaikuttaa lämmitysenergian tarpeeseen esim. suuntauksen sekä pienilmaston myötä. Sähkön osalta on huomioitu lisäksi siirrossa ja jakelussa tapahtuvaksi häviöksi 3 %, jonka oletetaan pysyvän samana koko tarkastelujakson ajan Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuusarviointi, GAIA consulting Oy, luonnos Sama oletus kuin Pohjois-Espoon asemakaavoituksen ilmastotarkastelussa (Eero Paloheimo Eocity Oy, 2012) 14 Energiateollisuus Haasteista mahdollisuuksia sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio vuodelle Räski1 asemakaavan luonnoksen ilmastovaikutustarkastelu 6

7 Liikenne Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä varten lähtötietoina käytettiin liikkumismääriä eri liikkumistavoille, jonka jälkeen eri liikkumistapojen ominaispäästökertoimien (gco2ekv/hkm) avulla saadaan liikkumisen kokonaispäästöt hiilidioksidiekvivalentteina. Koska Kotkan seudulta ei ole tuoreita liikkumistapatutkimuksia, liikkumismäärissä lähtökohtana käytettiin Ecocity Evaluatorin lähtöarvoja, jotka ovat johdettu kansallisen henkilöliikennetutkimuksen tuloksista 16. Eroa rivitalo- ja pientaloasukkaiden välille ei tässä kuitenkaan tehty, koska samalla alueella asuvien osalta erot eri asuntotyypeissä asuvien kesken ovat pienempiä kuin koko Suomea tarkasteltaessa. Mukaan tarkasteluun otettiin liikkuminen henkilöautoilla, linja-autoilla sekä junilla. Kevyttä liikennettä (jalankulku sekä pyöräily) ei otettu huomioon koska se on päästötöntä. Myös raitiovaunut, mopot yms, sekä sähköpyörät yms. jätettiin huomioimatta, koska niiden merkitys Räskin asukkaiden liikenteen päästöissä oletetaan olevan hyvin vähäistä 17. Tarkastelussa pyritään kuvaamaan ensisijaisesti arkiliikkumista (työssäkulku, asiointi, harrastukset jne.), joten mukana ei ole myöskään lentokone- ja laivaliikennettä, jotka painottuvat selvästi mukaan otettuja kulkumuotoja enemmän lomamatkustamiseen. Taulukossa 3 on laskennassa käytetty kulkutapajakauma, jonka oletetaan pysyvän koko tarkastelujakson ( ) samana. Julkisten osalta tehtiin muutos, jossa kolmannes junien suoritteesta siirrettiin linja-autoille. Tämä tehtiin, koska Kotkassa esimerkiksi pääkaupunkiseudun suuntaan linja-autoyhteys on junaa parempi. Taulukko 3. Laskennassa käytetyt liikennemäärät henkilökilometreinä (hkm). Polkupyörä- sekä kävelykilometrit ovat mukana informatiivisena, niistä ei aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä. Kulkutapa hkm/asukas,vrk (rivitalot) hkm/asukas,vrk hkm/asukas,vrk (erillispientalot) (keskimäärin)* Hkm/asukas,vrk (käytetty) Henkilöautot 24,6 32,2 29,1 29,1 Linja-autot 3,6 2,8 3,1 4,1 Junat 3,9 2,5 3,1 2,1 Polkupyörä 0,8 0,8 0,8 0,8 Jalankulku 1,4 1,1 1,2 1,2 *painotettu rivitalojen ja erillispientalojen asukasmäärillä Liikenteen tarpeessa ei arvioitu tarkemmin alueen sijoittuminen suhteessa muuhun kaupunkirakenteeseen ja sen vaikutusta liikkumistarpeeseen. Tämä tarkastelu on olennaisempaa Räski1:tä laajempaa aluetta koskevassa tarkastelussa, sillä esim. yleiskaavoissa määritellään usein ratkaisuja, jotka vaikuttavat voimakkaasti liikkumistarpeeseen. Samoin tämän kysymyksen tarkastelu on mielekästä verrattaessa esimerkiksi eri vaihtoehtojen kaupunkirakenteen kasvuun Energiateollisuus ry Sähkön käyttö ja verkostohäviöt. 16 Liikennevirasto 2012: Henkilöliikennetutkimus Suomalaisten liikkuminen. 17 Ecocity Evalutorissa raitiovaunujen, muiden sähkökäyttöisten (sähköpyörät yms.) sekä muiden polttomoottoriajoneuvojen (mopot yms.) aiheuttamien päästöjen osuus rivitalo- ja omakotitaloasujien liikkumisen päästöistä on oletusarvojen mukaan on noin 3 %. 18 Tarkastelua liikenteen päästöistä eri tyyppisillä kehityskuvavaihtoehdoilla on tehty Kotkassa Kotka-Hamina seutusuunnittelussa (Kotkan-Haminan seudun kehityskuvavaihtoehtojen yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arviointi. Suomen Ympäristökeskus, raportti ) Räski1 asemakaavan luonnoksen ilmastovaikutustarkastelu 7

8 Linja-autojen käyttö pidettiin oletuksen mukaisena, koska lähtökohta on, että alue tulee olemaan melko hyvin paikallislinja-autoliikenteen palvelun piirissä. Lähtökohta tulee esimerkiksi Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan 2040 linjauksesta, jonka perusteella olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta laajentavalle alueelle on luotava edellytykset joukkoliikenteelle 19. Räskin osalta vuonna 2011 tehty arvio joukkoliikenteestä on taulukossa 4. Taulukko 4. Suunnitelma Räskin joukkoliikenteestä (Ote: Kotkan kaupunkiliikenteen palvelutasoselvitys, Kotkan kaupunki, lokakuu 2011) Liitteessä 1 on käytetyt jakaumat henkilöautoliikenteelle (sähköautojen ja hybridien osuus) ja niiden oletetut muutokset, osuudet ovat Ecocity Evaluatorin oletusarvot. Oletetut muutokset sähköautojen sekä hybridien osuudessa perustuu TEM:n perusskenaarioon ajoneuvokannan sähköistymisestä vuoteen 2030 asti (Sähköajoneuvot Suomessa, TEM, 2008). Vuodesta 2030 eteenpäin ajoneuvokannan oletetaan sähköistyvän samalla kasvuvauhdilla kuin TEM:in perusskenaariossa ennen vuotta Taulukossa 5 sekä kuvassa 2 on liikennemuodoille käytetyt ominaispäästökertoimet. Kertoimien lähtökohta pohjautuu VTT:n Lipasto-tietokantaan. Henkilöautoissa keskeinen vaikutus on autokannan sähköistymisessä Sähkön ominaispäästökerroin sama kuin muussa sähkön kulutuksessa (ks. aiemmin Energiakulutus-osiossa). Linja-autoille on käytetty lähtöarvona Ecocity Evaluatorin arvoa, joka on johdettu VTT: Lipasto-tietokannasta. Linja-autojen päästökertoimen muutoksena on käytetty vastaavaa muutosnopeutta kuin Sipoon Talman ekotehokkuusarvioinnissa, jossa arvio perustuu biodieselin osuuden voimakkaaseen kasvuun linja-autoilla 20. Junien osalta käytettiin Ecocity Evaluatorin lähtökohtia päästökertoimen muutokselle. Taulukko 5. Liikkumistapojen päästökertoimet. Hkm=henkilökilometri Henkilöautot CO2ekv/km 152,62 151,81 118,12 97,69 74,54 66,28 54,86 50,24 CO2ekv/hkm* 105,99 105,42 82,03 67,84 51,76 46,03 38,10 34,89 Linja-autot CO2ekv/hkm 39,00 33,03 27,98 23,70 20,07 17,00 14,40 12,19 Junat CO2ekv/hkm 20,15 20,15 16,15 16,15 11,48 11,48 4,76 4,76 Henkilöaut o issa käyt et t y keskimääräist ä t äyt t öast et t a 1,4 4 hlö / aut o ( lasket t u henkilöliikennet ut kimuksen , s. 3 3 t iet ojen p o hjalt a) 19 Kehityskuva on vahvistettu Etelä-Kymenlaakson seutuvaltuustossa Gaia Consulting Oy 2012: Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu. Luonnos Räski1 asemakaavan luonnoksen ilmastovaikutustarkastelu 8

9 120 gco2ekv/hkm Henkilöautot Linja-autot Junat 0 Kuva 2. Laskennassa käytettyjen ominaispäästökertoimien kehitys henkilökilometriä (hkm) kohden Vaihtoehtoiset skenaariot Seuraavassa kuvataan, mitä muutoksia vaihtoehtoisiin tarkasteluihin tehtiin verrattuna perusskenaarion Kaukolämpö Tarkasteltiin tilannetta, jossa perusskenaariosta poiketen alueelle on tarjolla kaukolämpö ja jossa kaikki kiinteistöt valitsevat kaukolämmön lämmitysratkaisukseen. Omakotitalojen oletus on varsin rohkea 21, mutta tarkastelun yksinkertaistamisen kannalta yleistys on perusteltu. Kaukolämmön ilmastovaikutukseen vaikuttaa olennaisesti kaukolämmön alkuperä. Taulukossa 6 on laskennassa käytetyt polttoainejakaumat eri aikakausille. Vuoden 2011 perustuvat Kotkan Energian keskimääräisiin osuuksiin (tiedot Kotkan Energialta) sekä arvio kehittymisestä Kotkan Energian vuosikertomuksessa asetettuun tavoitteeseen sekä keskusteluihin Kotkan Energian kaukolämpöjohtajan kanssa 22. Ominaispäästökerroin laskettiin Ecocity Evaluatorilla ja se perustuu polttoaineiden yleisesti käytettyihin päästökertoimiin Esimerkiksi Pohjois-Espoon kaavoituksen energia- ja ilmastoselvityksessä (Eero Paloheimo Ecocity Oy 2012) on tehty haastattelututkimukseen sekä konsultin omaan arvioon perustuen arvio, että kaukolämpöalueella jatkossa 80 % uusista rivitaloista ja 40 % omakotitaloista valitsee kaukolämmön. 22 Kotkan Energian investointiohjelmalla tavoitellaan uusiutuvien osuuden nostoa omassa tuotannossa 80 %:iin vuoteen 2020 mennessä (Kotkan Energian vuosikertomus 2011). Kaukolämmön tuotannossa on uusiutuvan osuus on hieman koko Kotkan Energian energiantuotantoa pienempi (Risto Mellas, keskustelu ). Tästä on johdettu kaukolämmölle osuus 70 % vuodesta 2020 lähtien. Seuraavien jaksojen arvion polttoaineosuuksien kehittymisestä tehtiin periaatteella, että uusiutuvien osuus jatkaa kasvua. Arvioon saatiin Kotkan Energian kommentit (Risto Mellas, kaukolämpöjohtaja/kotkan Energia, sähköposti ). 23 Kotkan Energian oma laskentatulos vuoden 2011 osalta tuotannossa oli 150 gco 2/kWh sekä kulutuksessa (keskimääräinen verkostohäviö huomioitu) 163 gco2ekv/kwh (Risto Mellas/KOtkan Energia, keskustelu ). Tulos kulutuksessa on siis sama kuin tässä saatu ominaispäästökerroin, joten verkostohäviötä ei otettu erikseen enää huomioon laskennassa. Vuonna 2011 Kotkan Energian keskimääräinen verkostohäviö kaukolämmössä oli 6 %(vuosikertomus 2011). Räski1 asemakaavan luonnoksen ilmastovaikutustarkastelu 9

10 Taulukko 6. Laskennassa käytetty kaukolämmön polttoaineiden jakauma sekä ominaispäästökerroin. Uusiutuvan osuus on lisäinformaatiota, päästökerroin on kunkin polttoaineen ominaispäästökertoimien mukaan laskettu. Uusiutuvilla kerroin on 0 gco2ekv/kwh. Lähtötilanne: Arvio keskimääräisistä osuuksista jaksoittain: Polttoöljy 3 % 1 % 1 % 1 % 1 % Hiili 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Biomassa 36 % 51 % 66 % 73 % 80 % Maakaasu 25 % 12 % 0 % 0 % 0 % Turve 27 % 27 % 24 % 17 % 10 % Jäte 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % YHT 100 % 100 % 100,0 % 100 % 100 % Uusiutuvien osuus* 40 % 55 % 70 % 77 % 84 % Ominaispäästökerroin** (gco2/kwh) *uusiutuvaksi laskettu biomassasta 100 % sekä jätteestä 40 %. Rakennusten energiankulutus laskettiin skenaariossa myös uudestaan, sillä lämmitystapa vaikuttaa E- luvun kautta vaatimustasoon. Käytännössä kaukolämmön kertoimella 0,7 rakennus voi kuluttaa hieman vähemmän lämpöä kuin maalämmöllä lämmitettävä rakennus 24. Taulukossa 7 on tässä skenaariossa käytetyt energiankulutukset. Taulukko 7. Kaukolämpö-skenaariossa käytetty rakennuskanta. E-luvussa raja on seuraava tasaluku (rajojen laskenta liitteessä 1). Laskentaperiaatteet kulutuksille ovat samat kuin perusskenaariossa. Talotyyppi Valmistumis-Lämmitettvuosi nettoala Julkisivum ateriaali Lämmity s Lämmin käyttövesi Laitesähkö, kwh/m2,a E-luku Runkomateriaali Kaukolämpö Sähkö, yht m2 kwh/m2,a kwh/m2,a kwh/m2,a kwh/m2,a MWh/a MWh/a Rivitalot Puu Ulkoverhouslaudoitus , Rivitalot Kivi Eristerappaus , Pientalot Puu Ulkoverhouslaudoitus , Pientalot Kivi Eristerappaus , Rivitalot Puu Ulkoverhouslaudoitus ,6 119, Rivitalot Kivi Eristerappaus ,6 119, Pientalot Puu Ulkoverhouslaudoitus ,6 128, Pientalot Kivi Eristerappaus ,6 128, YHT Puurakentaminen Laskelmassa tehtiin muutos rakennusmateriaalien jakaumaan: perusskenaarion 60 % osuus puurakentamista muutettiin 100 %:iin niin rivitaloilla kuin omakotitaloilla. Tämä muutos tehtiin Ecocity Evaluatorissa sekä runkomateriaalin että julkisivumateriaalin osalta (taulukko 8, vrt. taulukkoon 1). 24 Sähkön kerroin E-luku laskennassa on 1,7. Maalämmön tehokkuuskertoimella COP = 3,0 ostoenergian kertoimeksi tulee 0,567 (1,7/ 3,0). Räski1 asemakaavan luonnoksen ilmastovaikutustarkastelu 10

11 Taulukko 8. Skenaariossa puurakentamisen käytetty rakennuskanta. Energiankulutukset ovat samat kuin perusskenaariossa. Lämmitetty nettoala Talotyyppi Valmistumisvuosi Runkomateriaali Julkisivumateriaali Lämmitys Lämmin käyttövesi Laitesähkö, kwh/m2,a E-luku Maalämpö Sähkö, muu m2 kwh/m2,a kwh/m2,a kwh/m2,a kwh/m2,a MWh/a MWh/a MWh/a Rivitalot Puu Ulkoverhouslaudoitus , Pientalot Puu Ulkoverhouslaudoitus , Pientalot Puu Ulkoverhouslaudoitus 109, ,6 128, Rivitalot Puu Ulkoverhouslaudoitus 70, ,6 119, YHT Vaatimustasoa energiatehokkaampi rakentaminen Tässä tarkasteltiin tilannetta, jossa rakennetaan kansallisia vaatimuksia energiatehokkaammin. Periaatteena käytettiin E-lukutasoa, joka on Tampereella käytössä Koukkurannan alueella kannusteena, eli E-luku Tämä raja asetettiin vuosien rakentamiselle ja vastaavasti 2016 alkaen myös tähän aiemmin käytetty 20 % lasku, eli E-luku 80. Energiankulutusta pienennettiin laskelmissa vastaavalla suhteella (omakotitaloissa osuus oli 62 % ja rivitaloissa 67 % perusskenaariossa olleista E- luvuista). Taulukossa 9 on nämä uudet energiankulutukset, oletuksena edelleen maalämmön käyttö täysimääräisesti lämmityslähteenä. Taulukko 9. Skenaariossa energiatehokas rakentaminen käytetty rakennuskanta. E-luvussa raja on seuraava tasaluku. (rajojen laskenta liitteessä 1). Sähkö, lämpöpumppu Talotyyppi Valmistumisvuosi Lämmitetty nettoala Runkomateriaal Julkisivumateriaal Lämmity i i s Lämmin käyttöves i Laitesähk ö, kwh/m2, a E-luku Maalämpö Sähkö, lämpöpumppu Sähkö, muu m2 kwh/m2,a kwh/m2,a kwh/m2,a kwh/m2,a MWh/a MWh/a MWh/a Rivitalot Puu Ulkoverhouslaudoitus Pientalot Puu Ulkoverhouslaudoitus Rivitalot Kivi Eristerappaus Pientalot Kivi Eristerappaus Rivitalot Puu Ulkoverhouslaudoitus Pientalot Puu Ulkoverhouslaudoitus Rivitalot Kivi Eristerappaus Pientalot Kivi Eristerappaus YHT Tämä skenaario koko alueella on toki varsin rohkea, mutta tuloksia voi tarkastella samassa suhteessa myös esimerkiksi korttelikohtaisesti. Laskennan yksinkertaistamiseksi tehtiin tämä oletus koko rakennuskannalle Tehokas joukkoliikenne Tässä skenaariossa arvioitiin tilannetta, jossa joukkoliikenteen palvelutaso on perustilanteeseen verrattuna alueella sen verran hyvä, että osa henkilöautojen käytöstä siirtyy linja-autojen käyttöön. Skenaario muodostettiin siten, että verrattuna perusskenaarion kulkutapajakaumaan 10 % henkilöautojen suoritteesta (henkilökilometrit) siirrettiin linja-autojen henkilökilometreihin (taulukko 10). 25 P.Välimäki, Eco 2/Tampere; puhelinkeskustelu : E-lukuun 100 pääseville on tarjolla kaupungin tontinvuokrahinnassa alennusta. Räski1 asemakaavan luonnoksen ilmastovaikutustarkastelu 11

12 Taulukko 10. Joukkoliikenne-skenaariossa käytetty kulkutapajakauma (km/hlö/vrk). Kulkutapa Perusskenaario) hkm/asukas,vrk Joukkoliikenneskenaario hkm/asukas,vrk Ero Henkilöautot 29,1 26,2-10 % Linja-autot 4,1 7, % Junat 2,1 2,1 0 % Tässä arvioinnissa ei tehty tarkempaa arviointia, minkä tasoista palvelutasoa tämän tyyppinen siirtymä tarkoittaisi esimerkiksi vuoroväleissä. Kyseessä on siis suuntaa antavana tarkastelu, joka antaa kuvaa, kuinka paljon tämän tyyppinen käyttäytymismuutos vaikuttaa liikenteen aiheuttamiin päästöihin. 3. TULOKSET 3.1. Perusskenaario Taulukkoihin 11 sekä kuviin 2-6 on koottu perusskenaarion kasvihuonekaasupäästötarkastelun keskeiset tulokset. Liitteessä 2 on lisäksi eritelty tuloksia tarkemmin. Taulukko 11. Perusskenaarion kasvihuonekaasupäästöt henkilöä kohden. tco2ekv/hlö,vuosi Sähkö + lämpö 0,88 0,79 0,64 0,64 0,45 0,45 0,19 0,19 (rakennukset) Liikenne 1,20 1,18 0,93 0,77 0,59 0,52 0,43 0,39 Rakentaminen* 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 YHT 2,31 2,21 1,79 1,63 1,27 1,20 0,85 0,81 *Rakentamisen päästö on jaettu 50 vuoden ajalle tasaisesti Taulukko 12. Liikenteen päästöjen jakauma kulkuvälineittäin. Muutokset osuuksissa johtuvat ominaispäästökertoimien erilaisista muutoksista eri kulkuvälineillä. Osuudet päästöistä: Henkilöautot 93,8 % 94,5 % 94,1 % 93,8 % 93,4 % 93,4 % 94,1 % 94,4 % Linja-autot 4,9 % 4,2 % 4,5 % 4,6 % 5,1 % 4,9 % 5,0 % 4,6 % Juna 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,6 % 1,5 % 1,7 % 0,8 % 0,9 % YHT 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Räski1 asemakaavan luonnoksen ilmastovaikutustarkastelu 12

13 2,50 Ilmastovaikutus henkilöä kohden 2,00 CO2ekv/hlö,vuosi 1,50 1,00 Rakentaminen* Liikenne Sähkö + lämpö (rakennukset) 0,50 0, Kuva 2. Ilmastovaikutusarvioinnin tulokset CO2ekv-tonneina henkilöä kohden vuodessa. Päästöjen lasku vuoden 2020 jälkeen johtuu siitä, että energiantuotannon sekä liikenteen yksikköpäästöt (gco2ekv/kwh sekä gco2ekv/hkm) pienenevät Suomessa. *Rakentamisen päästöt jaettu tasaisesti 50 vuoden ajalle Ilmastovaikutus, yhteensä 1200 CO2ekv/vuosi Rakentaminen* Liikenne Sähkö + lämpö (rakennukset) Kuva 3. Ilmastovaikutusarvioinnin tulokset CO2ekv-tonneina vuotta kohden. Päästöjen nousu vuoteen 2020 asti johtuu siitä, että aluetta rakennetaan tuolloin. *Rakentamisen päästöt jaettu tasaisesti 50 vuoden ajalle rakentamisesta lähtien Päästöjen osuuksien yksinkertaista tarkastelua varten määritettiin kumulatiiviset päästöt lähtövuosien sekä koko tarkastelujakson ajalta (liite 2). Näiden mukaan havainnollistetaan osuudet kuvissa 4 ja 5. Räski1 asemakaavan luonnoksen ilmastovaikutustarkastelu 13

VÄESTÖNKASVUN ILMASTOVAIKUTUKSET PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA

VÄESTÖNKASVUN ILMASTOVAIKUTUKSET PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA VÄESTÖNKASVUN ILMASTOVAIKUTUKSET PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA 31.01.2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TYÖN TAVOITTEET... 2 3 TYÖSSÄ SOVELLETTUJEN SKENAARIOIDEN KUVAUKSET...

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

Toukovuori - Majberget

Toukovuori - Majberget Toukovuori - Majberget asemakaavatyön taustaselvitykset utredningar som gjorts som grund för planarbetet 1. Rakennusten energiankulutuksen ilmastovaikutusten arviointi 2. Rakenteiden hiilijalanjälkitarkastelut

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Loppuraportti 27.2.2013 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2

Lisätiedot

Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu

Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu 20.05.2011 WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, FI-00210 HELSINKI +358 207

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI RAPORTTI 16USP0011 25.5.2011 LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 Esipuhe Lohjan kaupungin toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on laatinut selvityksen Lohjan taajamaosayleiskaavaluonnoksen

Lisätiedot

Jyväskylän Kangas. Alueen rakentamisen, energiankäytön ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta vuoteen 2050. Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän Kangas. Alueen rakentamisen, energiankäytön ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta vuoteen 2050. Jyväskylän kaupunki Jyväskylän Kangas Alueen rakentamisen, energiankäytön ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta vuoteen 2050 Jyväskylän kaupunki Maankäyttö, Strateginen suunnittelu 7. toukokuuta 2013 Hannu Onkila

Lisätiedot

LOHJAN PALONIEMEN ENERGIA- JA EKOTEHOKKUUSTARKASTELU

LOHJAN PALONIEMEN ENERGIA- JA EKOTEHOKKUUSTARKASTELU LOHJAN PALONIEMEN ENERGIA- JA EKOTEHOKKUUSTARKASTELU 02.01.2014 Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TARKASTELUALUEEN NYKYTILANNE... 1 3 PALONIEMEN OSAYLEISKAAVA... 2 4 ENERGIATARKASTELU... 3 4.1

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

Alkusanat. Espoossa 8.11.2011. Jukka Heinonen ja Seppo Junnila

Alkusanat. Espoossa 8.11.2011. Jukka Heinonen ja Seppo Junnila Alkusanat Tässä vuonna 2010 toteutetussa tutkimuksessa tarkasteltiin Tampereen ja sen ympäryskuntien hiilikulutusta eli hiilidioksidipäästöjä kulutuspohjaisella laskentatavalla. Tämä poikkeaa vahvasti

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy

Öljyalan Palvelukeskus Oy Selvitys 52K30052.10-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

Energiaälykäs pääkaupunkiseutu

Energiaälykäs pääkaupunkiseutu Sitran selvityksiä 89 Energiaälykäs pääkaupunkiseutu Loppuraportti 17.3.2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 89 Gaia Consulting Oy: Erkka Ryynänen, Katariina Simola, Laura Ylimäki, Laura Descombes, Juha

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI; USIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

HAMINAN KAUPUNKI; USIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 HAMINAN KAUPUNKI; USIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta 30.11.2012 1 / 59 Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta Pekka Lahti, Mari Sepponen & Mikko Virtanen VTT Tutkimusraportti VTT-R-07915-12 Espoo 30.11.2012 30.11.2012

Lisätiedot

Salo 2020 Salon kaupungin päästöennuste vuodelle 2020

Salo 2020 Salon kaupungin päästöennuste vuodelle 2020 Salo 2020 Salon kaupungin päästöennuste vuodelle 2020 Tilaaja: Salon kaupunki www.salo.fi Tekijä: Ekokumppanit Oy www.ekokumppanit.fi Raportti 1 Johdanto... 2 2 Tulokset... 3 2.1 Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

KUUMA 2030 Keski-Uudenmaan päästöskenaariot vuodelle 2030

KUUMA 2030 Keski-Uudenmaan päästöskenaariot vuodelle 2030 KUUMA 2030 Keski-Uudenmaan päästöskenaariot vuodelle 2030 Tilaaja: KUUMA-kunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula www.kuuma.fi Tekijä: Ekokumppanit Oy www.ekokumppanit.fi Loppuraportti

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot