JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje"

Transkriptio

1 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Johtokunta Johtoryhmä

2 Sisällysluettelo 1 Sisäinen valvonta osana hyvää hallintotapaa Sisäisen valvonnan strategiaperusta Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäisen valvonnan osa-alueet / muodot 4 2 Sisäisen valvonnan toimivalta ja vastuut 5 Otto-oikeus 5 Tilivelvollisuus ja vastuu 5 3 Sisäisen valvonnan kohteet Raportointi ja tiedonvälitys Arkistotoimi ja tiedonhallinta 8 4. Sisäisen valvonnan valvontatoimenpiteet Päätöksenteko Henkilöstöhallinto Henkilöstöasioihin liittyvä riskienhallinta Henkilöstön kehittäminen Palkan määrittely ja palkkaus Taloushallinto Kirjanpito ja maksuliikenne Materiaalihallinto ja hankintamenettely Sopimukset Projektit ja hankkeet Tietohallinto Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arviointi 12

3 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 2 1 Sisäinen valvonta osana hyvää hallintotapaa Sisäisen valvonnan ohje on tarkoitettu kaikille toimielimille, johdolle ja esimiesasemassa oleville. Ohjeen tarkoitus on antaa työkalut hyvän hallintotavan mukaiseen johtamiseen ja sisäisen valvonnan ymmärtämiseen osana valvontavastuullisten toimenkuvaa organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa. Luottamushenkilöt ja esimiehet voivat hyödyntää tätä ohjetta toimintayksiköissä laadittaviin ja hyväksyttäviin menettelytapaohjeisiin. JIK ky:n toiminnassa tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Hyvän hallintotavan mukaan toimielimet kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään toimivaltansa puitteissa niille määrätyt asiat, tekevät päätökset esteellisyystekijät huomioon ottaen vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen sekä järjestävät riittävän seurannan toimenpiteiden toimeenpanolle. Toimielin vastaa johtamastaan toiminnosta ja tavoitteiden saavuttamisesta. JIK ky:n toiminnan tilivelvollisuus- ja vastuujärjestelmän tulee edistää hallinnon ja palvelutuotannon luotettavuutta, tehokkuutta sekä läpinäkyvyyttä. Hyvän hallinnon keskeisiä periaatteita julkishallinnossa ovat: oikeusperiaatteet (yhdenvertaisuus oikeus mielipiteeseen, vakaumukseen ja yhdistystoimintaan; tarkoitussidonnaisuus; puolueettomuus; suhteellisuus ja luottamuksensuoja) palveluperiaate neuvontavelvollisuus hyvän kielenkäytön vaatimus Johtavan viranhaltijan on järjestettävä vastuullaan oleva toiminta tehokkaaksi, päämäärätietoiseksi ja tavoitteet saavuttavaksi. Toimintasäännöissä ja muissa annetuissa ohjeissa tulee vastuuttaa muun muassa keskeisten toimintaprosessien kuvausten laatiminen, raportoinnin kehittäminen, palvelujen kehittäminen sekä toiminnan säännöllinen arviointi/vertailu. Hyvän hallintotavan noudattamiseksi: jokaisella esimiehellä on oltava ajantasainen tieto toimintayksikkönsä olennaisten asioiden tilasta. Yksiköissä esimies ratkaisee yksikkönsä koon ja muiden toiminnallisten vastuiden perusteella, miten tieto saadaan ja miten valvonta ja raportointi toteutetaan käytännössä. riskienhallinnasta huolehditaan jokapäiväisessä johtamisessa. Vastuu siitä kuuluu kaikille, erityisesti tilivelvollisille esimiehille johtamansa toiminnan osalta. luottamushenkilöillä, esimiehillä ja henkilöstöllä on velvollisuus toimia lakien, säädösten ja johdon määräysten mukaisesti sekä rehellisesti ja vilpittömästi. Viranhaltijat ja työntekijät suorittavat virka- ja työsuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä. JIK ky varmistaa, että kaikki sen käyttämät toimittajat ovat rekisteröityneet ja suorittaneet yhteiskuntavelvoitteensa asianmukaisesti. taloudellisen etuuden vastaanottanut viranhaltija tai luottamushenkilö voi tulla esteelliseksi viranhoitotehtävässä, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarantuu. Arvioinnissa on huomioitava viranhaltijan tai luottamushenkilön asema ja etuuden arvo, toistuvuus ja muut vaikuttavat olosuhteet.

4 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan strategiaperusta Järjestelmän perusteena on JIK ky:n arvot, asiakkaiden ja asukkaiden tarpeet sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Johtamisjärjestelmän strategiaperustan muodostavat: JIK ky:n strategia henkilöstöstrategia vastuualuekohtaiset strategiat taloussuunnitelma (toiminnan ja talouden tavoitteet) Toimintaa ohjaavat asiakirjat: talousarvio tasa-arvosuunnitelma yhteistoiminnan toimintaohjelma muut asiakirjat Liikelaitoskuntayhtymän strategiaa johdonmukaisesti toteuttavien tavoitteiden tulee kohdistua olennaisiin asiakokonaisuuksiin (vrt. kattavuus) ja olla riittävän täsmällisesti määriteltyjä. Täsmällinen määrittely on edellytys tavoitteiden mitattavuudelle ja toteutumisen seurannalle. Strategian toteutukseen käytetään BSC-mallia (Balanced Scorecard). Asetetuille tavoitteille määritellään tavoitetaso, seuranta- ja raportointimenettelyt. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta on hyväksynyt JIK ky:n strategian vuosille Tiivistelmät jaetaan koko henkilöstölle ohjaamaan toiminnan tavoitteita. Johtamisstrategioiden jalkauttamiseen käytetään mm. kehityskeskusteluja ja johtoryhmätyöskentelyä Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan, johdon ja esimiesten sekä henkilöstön erilaisia toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäinen valvonta on osa johtamis- ja hallintojärjestelmää, toiminnan strategista ja operatiivista suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa, poikkeamiin reagoimista sekä suoriutumisen arviointia eikä sitä voi eriyttää tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on kohtuullisissa määrin varmistaa, että kuntayhtymän toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, raportointi luotettavaa, ja lakeja ja ohjeita noudatetaan. Johtajalla tulee olla ajantasainen tieto alueensa tai yksikkönsä olennaisten asioiden tilasta eikä johtaminen tapahdu vain olettamusten varassa. Sisäisessä valvonnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: päätökset ja sopimukset valmistellaan huolella päätökset ja sopimukset tehdään perustellusti, laillisesti ja toimivaltaa ylittämättä päätösten käsittely, toimeenpano ja tiedoksianto tehdään oikein ja viivyttelemättä sopimuksia valvotaan tehokkaasti resursseja käytetään asianmukaisesti ja tehokkaasti toimintariskit ovat hallinnassa, jotta asetetut tulostavoitteet on saavutettavissa henkilöstö toimii vastuullisesti ja hyvän hallintotavan mukaan tietojärjestelmien fyysinen turvallisuus on hoidettu

5 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan osa-alueet / muodot Valvontajärjestelmä Sisäinen valvonta Sisäinen tarkkailu Luottamusmiesten suorittama seuranta Sisäinen tarkastus Ulkoinen valvonta Tilintarkastus Tarkastuslautakunta Kansalaiset Jäsenkunnat Valtion eri viranomaiset EU-tarkastajat Ulkoinen valvonta on lakisääteistä organisaatioon sen ulkopuolelta suuntautuvaa ja siitä riippumatonta valvontaa. Kuntalain ja tarkastussäännön mukaan ulkoisen tarkastuksen suorittaa yhtymäkokouksen valitsema tarkastuslautakunta sekä tilintarkastajat. Tarkastuslautakunta valmistelee johtokunnan päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arvioi tilintarkastajan tarkastuskertomuksen pohjalta sisäisen tarkastuksen toimivuuden ja raportoi havaintonsa kirjallisena johtokunnalle ja liikelaitoskuntayhtymän johtajalle. Muusta ulkoisesta valvonnasta vastaavat aluehallintovirasto, lääninhallitus, muut valtion viranomaiset, EU:n viranomaiset ja asukkaat, jotka toteuttavat valvontaa julkisuuden avulla, muutoksenhakujärjestelmällä, oikaisumenettelyllä ja kunnallisvalituksella. Sisäinen tarkkailu on toimenpiteitä, toimintaan liittyviä työvaiheita ja varainkäyttöä kontrolloivaa jatkuvaa toimintaa, jolla ehkäistään virheitä, vahinkoja ja väärinkäytöksiä. Tarkkailu on esimiestoimintaa, selkeiden valtuuksien ja vastuun määrittelyä, asianmukaista työnjakoa ja toimivaa valvontaa. Seuranta on luottamushenkilöiden ja toimielinten suorittamaa sisäistä valvontaa. Esimiehet ovat raportointivelvollisia. Keskeisenä osana seurantaan kuuluvat tavoitteiden ja raportointivelvoitteiden asettaminen, raportointitoteutuksen valvonta ja asetettujen päätösten ja tavoitteiden vertailu aikaansaatuihin tuloksiin. Lisäksi toimielin vaalii hyvää hallintotapaa ja seuraa, että esimiehet toteuttavat sisäistä tarkkailua. Sisäinen tarkastus on valvonnan näkyvä osa. Se on liikelaitoskuntayhtymän toimivan johdon toimeksiannosta ja alaisuudessa tapahtuvaa aktiivista ja julkista tarkastustoimintaa, tarkastuksen kohteen tietäen olevansa arvioinnin kohteena. Sisäisen tarkastuksen perustehtäviin kuuluu tarkastaa sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hyvän hallintotavan noudattamista. Tarkastuksesta laaditaan raportti, joka voi sisältää suosituksia havaittujen puutteiden ja heikkouksien korjaamiseksi.

6 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 5 Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. 2 Sisäisen valvonnan toimivalta ja vastuut Sisäisen valvonnan keskeisen ohjeistamisen muodostavat: hallintosääntö tarkastussääntö taloudenhoidon toimintaohjeet hankintaohje potilaskertomus- ja asiakastietojärjestelmien käyttäjälokitietojen tarkastusohjeet tietoturvaohjeet Otto-oikeus Asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi säädetään kuntalain 51 :ssä ja hallintosäännössä. Hallintosäännön mukaan johtokunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava johtokunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista johtokunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi. Tilivelvollisuus ja vastuu Tilivelvollisuudella tarkoitetaan johtamis- ja tulosvastuuta, oikeudellista ja eettistä vastuunalaisuutta. Tilivelvollisilla on päävastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan aktiivisesta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Tilivelvollisia ovat liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, johtaja ja vastuualueen johtajat. Tilivelvollisen viranomaisen vaihtuessa on määriteltävä päivämäärä, jolloin tilivastuu siirtyy henkilöiden välillä. Tilivelvollisen viranomaisen on oltava perehdytetty tehtäviin ja tietoinen vastuustansa tilivelvollisena. Vastuun siirto tehdään kirjallisesti johtokunnan päätöksellä. Tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä esitys vastuuvapauden myöntämisestä. Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus hänen oman tai alaisensa tekemisen tai tekemättä jättämisen perusteella. Liikelaitoksen johtokunta Vastuu: Vastaa sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä; Ohjaa ja valvoo toiminnan ja talouden toteutumista; Päättää strategiasta ja tavoitteista; Ylläpitää hyvää sisästä toimintakulttuuria

7 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 6 Tehtävät: Hyväksyy sisäisen valvonnan ohjeet; Käsittelee toimintakertomukseen ja osavuosikatsauksiin liittyvät talouden ja toiminnan keskeiset tunnusmerkit; Hyväksyy strategiat ja linjaukset; Vahvistaa riskienhallinnan periaatteet; Seuraa raportointia riskienhallinnan tilasta; Hyväksyy sisäisen valvonnan vahvistuslausuman; Viestittää riskienhallinnan tärkeydestä Liikelaitoksen johtaja Vastuu: Vastaa tavoitteiden saavuttamisesta ja riskienhallinnan periaatteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta; Ylläpitää hyvää sisäistä toimintakulttuuria Tehtävät: Ohjaa toimintaa; niin, että tavoitteet saavutetaan ja olennaiset riskit hallitaan; Valvoo, että säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan; Raportoi johtokunnalle tavoitteiden saavuttamisesta ja riskienhallinnasta; Käy läpi satunnaisella otannalla vuosittain suoraan alaisuudessaan toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden päätöksiä; Viestittää riskienhallinnan tärkeydestä Vastuualueen johtaja Vastuu: Henkilöstön toimivallan ja vastuun asianmukaisuus; Henkilöstön ammattitaidon ylläpito; Vastaa toiminta- ja tietoriskien tunnistamisesta ja hallinnasta; Henkilö- ja omaisuusvahinkojen ennaltaehkäisy; Tiedonkulku ja viestintä ulospäin Tehtävät: Järjestää vastuualueensa toimintaan nähden riittäväntasoisen sisäisen valvonnan; Käy säännöllisesti kehityskeskustelut alaistensa kanssa varmistaen alaistensa tiedostavan omat tehtävänsä ja tulostavoitteensa; Valvoo, että säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan; Järjestää työtehtävien edellyttämää koulutusta; Toimittaa vuosittain toimintakertomuksen tietojen luovuttamisen yhteydessä kuvauksen sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä raportin valvonnan toteutumisesta edelliseltä vuodelta ao. toimielimelle ja liikelaitoskuntayhtymän johtajalle Koko henkilöstö Vastuu: Toimii strategioiden, tavoitteiden ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan linjausten ja niiden pohjalta tehtyjen päätösten mukaisesti. Tehtävät: Toteuttaa toimenpiteitä; Raportoi havaitessaan poikkeamia; Osallistuu tarvittaessa suunnitteluun ja riskienhallintaan

8 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 7 Sisäinen tarkastus Vastuu: Tukee asiantuntijana tavoitteiden saavuttamista arvioimalla sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuutta. Tehtävät: Toteuttaa tarkastussuunnitelman; Raportoi havainnoista ja toimenpideehdotuksista; Toimii asiantuntijana sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvissä kysymyksissä 3 Sisäisen valvonnan kohteet Taloudellisuus: Edistetään tavoitteiden saavuttamista toimimalla taloudellisesti ja kustannustehokkaasti tukien organisaation toimintojen säännönmukaisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä palvelujen laatua. Resurssit: Vältetään resurssien tuhlauksesta, väärinkäytöksestä, huonosta hoidosta, virheistä ja petoksista sekä muista epäsäännönmukaisuuksista johtuvat menetykset. Päätöksenteon laillisuus ja noudattaminen: Varmistetaan päätösten ja toiminnan laillisuus. Säännöt ja ohjeet: Noudatetaan sääntöjä ja ohjeita kaikessa toiminnassa. Tiedonvälitys: Varmistetaan tiedot oikeaksi, jolla turvataan luotettava tieto taloudesta ja hallinnosta ja esitetään ne rehellisesti määräaikaisissa raporteissa Raportointi ja tiedonvälitys Raportoinnissa ja ulkoisessa tiedonvälityksessä tiedon on oltava asianmukaista, luotettavaa ja oikea-aikaista. Luotettava ja olennainen tieto on välttämätön sisäisen valvonnan toimivuudelle. Tiedon tulee kattaa toiminta, talous, normit, säännöt, ohjeet, jne. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalla, tilivelvollisilla toimielimillä, johtavilla viranhaltijoilla, esimiehillä ja henkilöstöllä tulee kullakin olla tehtäviensä edellyttämä riittävä tieto. Heidän tulee olla tietoisia sisäisestä valvonnasta ja sen merkityksestä, riskeistä, tehtävistään, velvollisuuksistaan ja vastuistaan. Esimiesten on edistettävä tehtävien kannalta oleellista tiedonkulkua omille esimiehilleen, alaisuudessaan toimivalle henkilöstölle ja kollegoille molempiin suuntiin siten, että tieto saavuttaa toimielimet ja henkilöstön sellaisessa aikataulussa, että he voivat suoriutua velvollisuuksistaan. Sisäisen valvonnan toimimiseksi: Johdon ja esimiesten tulee kannustaa henkilöstöä keskusteluun ja epäkohtien esilletuomiseen. Uudet ehdotukset ja kritiikki on käsiteltävä rakentavalla tavalla. Jokainen esimies raportoi linjaorganisaatiossa olevalle esimiehelleen sisäisen valvonnan tason, poikkeamat ja muutokset. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja johtajalle tulee raportoida säännöllisesti talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta sekä merkittävistä poikkeamista (tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen, henkilöstötilinpäätös ja osavuosikatsaukset).

9 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Arkistotoimi ja tiedonhallinta Viranhaltijoiden ja työntekijöiden tulee toimiessaan noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa. Liikelaitoskuntayhtymän johto on velvollinen varmistamaan, että asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan lakien ja määräysten mukaisesti sekä antaa niiden hoitamiseksi tarvittavat resurssit. Hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi on huolehdittava asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä, suojaamisesta, eheydestä ja muista tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. JIK ky:n asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoitamisesta määrätään tiedonhallinnan toimintaohjeessa. 4. Sisäisen valvonnan valvontatoimenpiteet Kontrolli- eli valvontatoimenpiteet Periaatteet ja menettelyt, joilla ohjataan ja varmistetaan riskienhallinnan toimien tosiasiallinen toteutuminen Johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten tulee olennaisiksi arvioitujen riskien perusteella luoda menettelyt, jotka edistävät riskien hallintaa ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista Johtamiseen sekä talous- ja tietohallintoon sisältyvät ennaltaehkäisevät valvontatoimet Toimivaltuudet ja raportointivastuut Hyväksymis- ja vahvistusmenettelyt Prosessien kuvaukset Tehtävien eriyttäminen (käyttö)oikeudet Toimintoihin ja talouteen liittyvät havaitsevat valvontatoimet (jälkikäteisvalvonta) Talouden seuranta (TA, taloudellisuus, tuottavuus) toiminnan tuloksellisuuden arvioinnit toimintojen ja prosessien arvioinnit toimintaan ja talouteen liittyvät täsmäykset toiminnan sisäiset ja ulkoiset auditoinnit asiakastyytyväisyyskyselyt Johtamiseen, toimintoihin ja talouteen liittyvät ennaltaehkäisevät, havaitsevat ja korjaavat valvontatoimet tehtävien, velvollisuuksien ja vastuiden osoittaminen henkilöstölle esittely- ja hyväksymismenettelyt päätöksenteossa, toiminnoissa ja prosesseissa henkilöstön suoriutumisen arvioinnit otto-oikeuden käyttö 4.1. Päätöksenteko Päätökset on valmisteltava perehtymällä päätökseen vaikuttavaan tietoon ja asiakirjoihin analysoivasti ja hyvin, oleellinen tietosisältö seuloen. Päätökset on laadittava KuntaToimiston viranhaltijapäätös-sovelluksella tai muulla sellaisella tietojärjestelmällä, jossa on päätöksentekomahdollisuus. Päätösesityksen tulee sisältää:

10 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 9 hakemuksen tai esityksen perusteena olevien tosiseikkojen selostuksen analysoinnin, sovellettavat oikeusohjeet, säännökset ja määräykset selostuksen muista sovellettavista ratkaisuohjeista kuvauksen toteutuksen arvioiduista vaikutuksista (kustannukset, henkilöstövaikutukset, vaikutukset tiloihin tai laitteisiin ym.) mahdolliset riskit Asian esittelijä vastaa päätöksen esittelystä toimielimelle. Pöytäkirjasta on selvästi erotettava, mikä osa pöytäkirjatekstistä on esittelyä ja mikä päätösehdotusta. Kirjallisesta päätöksestä tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot: päätöksen tehnyt viranomainen ja ajankohta päätöksen tehneen viranhaltijan toimivalta asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä Annettaessa suullinen päätös asianosaiselle on ilmoitettava, miten asia on ratkaistu, ja selostettava ratkaisun perustelut. Kaikki päätökset, myös viranhaltijapäätökset, on pidettävä asianmukaisesti nähtävänä, annettava tiedoksi ja pantava täytäntöön. Päätöksiin on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet ja/tai valitusosoitukset. Viranhaltijapäätökset on saatettava toimielimelle tiedoksi ja mahdolliseen siirtämisharkintaan toimielimen päättämällä tavalla. Viranhaltijapäätösten osalta on kiinnitettävä huomiota ainakin: onko päätös tehty toimivallan puitteissa ja perustellusti onko päätös ollut asianmukaisesti nähtävillä, ja onko päätös annettu tiedoksi asianosaisille onko päätös annettu valitusajan kuluessa (4pv) tiedoksi toimielimille, joille asian käsittely voidaan siirtää onko päätöksissä mukana esteellisiä henkilöitä On huomioitava, että edelleen siirretty päätösvalta ei poista asianosaisen delegointipäätöksen tehneen esimiehen viimekäteisvastuuta ko. asiassa. Kunkin esimiehen on vähintään vuosittain tarkastettava suoraan alaisuudessaan toimivien henkilöiden tekemiä viranhaltijapäätöksiä. Virkavapauksien/työlomien osalta tarkastuksen kohteena on alaisuudessaan toimivan henkilön päätösluettelo edelliseltä kalenterivuodelta. Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa ja raportoitava seuraavalle esimiehelle. Päätöksiä koskee kuntalain ja hallintosäännön esteellisyysmääräykset. Esteellisyysasioista huolehtiminen on ulotettava hallinnon kaikille tasoille.

11 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Henkilöstöhallinto Valvontavastuu henkilöstöasioiden hoidossa on esimiehillä ja hallintojohtajalla. Henkilöstöjohtamisen tulee olla oikeudenmukaista ja kannustavaa. Esimiesten tulee johtaa alaisiaan hyvällä esimerkillään. Vuosittain on laadittava henkilöstötilinpäätös, jossa kerrotaan tunnusluvuin mm. henkilöstövoimavarat, henkilöstön työpanos, osaamisen kehittäminen, henkilöstöinvestoinnit ja yhteistoiminta Henkilöstöasioihin liittyvä riskienhallinta Työtehtävistä päätettäessä tulee varmistua siitä, että organisaatioon ei synny väärinkäytöksen mahdollistavia työyhdistelmiä, esimerkiksi puheenjohtajana ja rahastonhoitajana toimisi sama henkilö. Rekrytoitaessa tai tehtävien vaihtuessa tulee suorittaa tarvittaessa tehtävän vaatimat lakisääteiset taustojen selvitykset. Vastuu näistä selvityksistä on esimiehellä. Henkilöä palkatessa on huolehdittava, että virka- tai työsuhteelle on olemassa asianmukainen vakanssi ja palkkamääräraha on varattu talousarvioon Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittämistarpeita sekä työhyvinvoinnin edistämistä arvioidaan sekä henkilöstölle asetettavat tavoitteet suunnitellaan vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa. Vastuualueen johtajat ovat velvoitettuja käymään kehityskeskustelut omien työntekijöiden ja viranhaltijoiden kanssa ja velvoitettava heidät käymään kehityskeskustelut omien työntekijöiden ja viranhaltijoiden kanssa Palkan määrittely ja palkkaus Henkilöstöä koskevissa päätöksissä ja asioissa tulee noudattaa virka- ja työehtosopimuksia. Harkinnanvaraisia etuja henkilöstölle myönnettäessä on aina otettava huomioon organisaation ohjeistus ja tasapuolinen kohtelu. Palkkalaskennan ketjua yksiköstä maksatukseen sekä työvuorolistojen toteutumista tulee riittävästi valvoa. Yksikön esimiehen on varmistettava pistokokein, että yksikön henkilöstölle maksettavat palkat ja palkkiot vastaavat ao. palkkauspäätöksiä. Varmistus tapahtuu tarkastamalla maksun perusteena olevan palkkatiedon ja maksetun palkan yhteys. Suoritetusta tarkastuksesta laaditaan muistio. Jokainen palkkasihteeri seuraa oman alueensa maksuun lähtevää pankkiaineistoa Taloushallinto Taloudenhoidon toimintaohjeessa määrätään niin ikään talouden suunnittelusta, vakuutuksista, talousarviosta, lainanotosta ja sijoitustoiminnasta, maksuliikenteestä, laskujen käsittelystä, kirjanpidosta ja määrärahaseurannasta ja raportoinnista. Talousarvion- ja suunnitelman sekä toimintakertomuksen laadinnassa tulee kiinnittää riittävästi huomiota strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden uhkien tunnistamiseen ja arvioimiseen. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueensa toiminta perustuu voimassa olevaan talousarvioon ja -suunnitelmaan. Seurantaa tulee toteuttaa riittävällä aikavälillä esim. kuukausittain, jotta mahdollisiin poikkeamiin ehditään reagoida ao. tilivuoden aikana. Tilivelvollinen viranhaltija vastaa toiminnan tuloksellisuuden arviointien valmistelusta liikelaitoskuntayhtymän johtajalle ja johtokunnalle.

12 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 11 Pankkitilien avaamisesta päättää talousjohtaja. Tilinkäyttövaltuuden myöntää johtokunta. Käteiskassalle tulee nimetä vastuulliset hoitajat. Johtokunnan nimeämä kassantarkastaja tarkastaa vähintään kerran vuodessa ennakolta ilmoittamatta yksiköille kuuluvat rahavarat. Kassojen tilitysvelvollisuudesta on määrätty päätöksellä erikseen Kirjanpito ja maksuliikenne Talousjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön on vähintään kaksi kertaa vuodessa suoritettava kirjanpidossa olevien pankki- ja rahatilien, kassojen, alitilittäjien ja arvopapereiden tarkastus. Tarkastuksista on laadittava kirjallinen raportti Materiaalihallinto ja hankintamenettely Hankinnat tapahtuvat hankintaohjeen ja kuntien yleisten hankintaohjeiden mukaisesti. Hankinnat on tehtävä hyvän hallintotavan mukaisesti korkeaa moraalia noudattaen. Esteellinen henkilö ei luottamushenkilönä tai viranhaltijana saa osallistua hankintojen valmisteluun tai päätöksentekoon. Hankinnat pyritään suorittamaan keskitetysti, erillisesti päätetyn tehtäväjaon mukaan. Hankintapäätökset laaditaan asianhallintaohjelmalla. Hankintojen delegointipäätöksistä tulee pitää ajantasaista luetteloa toimintayksiköittäin. Hankintapäätöksen tulee sisältää: hankinnan kohde valittu hankintamenettely tarjouksen tehneet toimittajat/palveluntarjoajat hylätyt tarjoukset ja hylkäysperuste valintaperusteet valittu toimittaja/palvelun tuottaja ja valinnan perustelu hankinnan arvo sopimuksen voimaanastumisaika muutoksenhakuohje hankintapäätöksen liitteeksi Hankintaan valittavan toimittajan on määräajoin toimitettava verovelka- ja muut todistukset siitä, että verot ja lakisääteiset maksut on suoritettu. Riskienhallinnasta ja säännöllisesti toteutetuista riskien arvioinneista vastaa viime kädessä se yksikkö, jonka hoitoon omaisuus on uskottu Sopimukset JIK ky:n kaikessa toiminnassa ja palveluissa tulee noudattaa voimassa olevia sopimuksia. Tarkistettaessa ostolaskuja tulee hyväksyjän tarkastaa, että maksu on sopimuksen mukainen. Kullekin sopimukselle merkitään vastuuhenkilö, joka valvoo sopimusehtojen toteutumista. Alkuperäiset sopimukset on lähetettävä taloushallintoon hankinta- ja taloussihteerille, jossa ne arkistoidaan, ellei joidenkin sopimustyyppien osalta ole toisin sovittu. Työsopimukset arkistoidaan henkilöstötoimistossa. Hankintatoimi ja nimetty vastuuhenkilö vastaavat tekemiensä sopimusten laillisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

13 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 12 Sopimusten on oltava aina sen henkilöstön nähtävillä, joiden työhön tai viranhoitoon sopimus vaikuttaa. Täten sopimusten seuranta ja valvonta helpottuu. Sopimuksia hallitaan tietojärjestelmällä Projektit ja hankkeet Hankkeesta vastaavan toimielimen tulee hyväksyä projektisuunnitelma. Projektille tulee nimetä vastuuhenkilö, määritellä vastuunjako, aikataulu, kustannusarvio (kokonaiskustannukset ja niiden jakautuminen eri vuosille), rahoitus ja seurannan järjestäminen. Projektille nimetään ohjausryhmä ja projektipäällikkö. Hankkeesta vastaava toimielin vastaa projektin loppuraportin hyväksymisestä ja projektin päättämisestä. Loppuraportin tulee sisältää toimintasuunnitelma hankkeen päättymisen jälkeiselle ajalle, joka sisältää toiminnan resursointisuunnitelman hankkeen päätyttyä. Projektin kirjanpito tulee järjestää siten, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Projektin vastuuhenkilö on velvollinen huolehtimaan asianmukaisten tilitysten ja seurannan järjestämisestä. Projektin muu asiakirja-aineisto tulee järjestettynä toimittaa kirjaamoon arkistoitavaksi heti projektin päättyessä Tietohallinto Tietohallinnon ja esimiesten on yhdessä varmistettava tietojärjestelmien turvallisuus. Esimiehet vastaavat omalla vastuualueellaan, että tietojärjestelmiä käytetään tietoturvallisesti ja lainmukaisesti. Tietohallinto toimii tarvittaessa asiantuntijana ja avustaa työyksiköitä tietoturvan käytännön toteuttamisessa. Erikseen sovittaessa tietojärjestelmän hankinta ja siihen liittyvä ylläpito voidaan toteuttaa myös tietohallinnon toimesta. Tietojärjestelmiin ja -turvaan liittyviä riskejä tunnistetaan ja arvioidaan yhteistyössä. Riskienhallinnan yhtenä osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen erityisesti huomioiden potilastietojärjestelmät. Tietojärjestelmistä on laadittava tietojärjestelmäselosteet. Tietojärjestelmäselosteiden laatiminen on kyseisestä tietojärjestelmästä vastaavan viranhaltijan vastuulla. Luottamuksellisen tiedon levittämisestä ja tietojärjestelmien käytöstä on määrätty henkilöstön tietoturvaohjeessa. Käyttöoikeuksien on oltava asianmukaiset, ja niistä on tehtävä selkeät päätökset. 5. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arviointi JIK ky:n johto, johtavat viranhaltijat ja muut esimiehet vastaavat edellä kuvatun mukaisesti vastuualueillaan tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan lainmukaisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja toimivuuden seurannasta ja arvioinnista. Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan toimivuutta on johtavien viranhaltijoiden arvioitava jatkuvasti. Jatkuvan arvioinnin tulisi toteutua osana johtamista ja siihen kuuluvaa valvontavelvollisuutta.

14 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 13 Sisäisen valvonnan erillisarviointeja suoritetaan perustuen arvioituihin riskeihin sekä jatkuvien arviointien tuloksiin. Erillisarviointeja voivat suorittaa mm. liikelaitoskuntayhtymän tehtävään määrätty viranhaltija tai sisäinen tarkastus. Johtokunnan tulee valvontavastuuseen perustuvan oman seurantansa, saamansa raportointitiedon sekä esimerkiksi sisäisen tarkastuksen tuottaman informaation perusteella luoda kokonaisarvio liikelaitoskuntayhtymän tasolla riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien toimivuudesta.

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan yleisohje

Sisäisen valvonnan yleisohje Sisäisen valvonnan yleisohje 1 (7) Sisäisen valvonnan yleisohje Tämä ohje korvaa sisäisen valvonnan ohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2003 KH 27.6.2016 Sisäisen valvonnan yleisohje 2

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1. Johdanto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitus 4.12.2017 Liite 1 208 Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1. Lainsäädäntö Kuntalain (410/2015) 14 :n 2.momentin 7. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginhallitus 14.8.2017 / käsitellyt Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 / hyväksynyt Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET... 3 RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 4 1. Johdanto... 4 2. Riskienhallinnan määritelmä ja toteuttamisen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö. Hyväksytty , tarkastustoimikunta

Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö. Hyväksytty , tarkastustoimikunta Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö Hyväksytty 4.9.2017, tarkastustoimikunta Konsernihallinto 1(4) 1 Sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus 13.12.2012 Rauni Väänänen-Sainio, tarkastuspäällikkö sisäinen tarkastus TARKASTUS- TARKASTUS- TOIMIKUNTA

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2021 1. Yleistä Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginhallitus 14.8.2017 / käsitellyt Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 / hyväksynyt Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Joensuun kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallituksen käsittely 3.2.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.2.2014 Voimaantulo 1.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. KÄSITEMÄÄRITTELYÄ... 3 SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 17. Kotkan kaupungin. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 17. Kotkan kaupungin. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 17 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Sisäinen valvonta 2 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys Juuan Kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty kunnanvaltuustossa Sisällys Johdanto 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Johtaja 30.10.2017 (päivitys) Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä. SAMIedu

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä. SAMIedu SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SAMIedu Yhtymähallitus 29.6.2017 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Yleistä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 3. Sisäisen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus Toimintaohje määrittelee PKSSK konsernin sisäisen

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 Sisällysluettelo ORIVEDEN KAUPUNGIN SISÄISEN TARKASTUKSEN OHJESÄÄNTÖ 5 1 Soveltamisala 5 2 Tarkoitus ja periaatteet

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 22.4.2014 2 Sisäisen valvonnan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE... 3 1.1

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot