JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje"

Transkriptio

1 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Johtokunta Johtoryhmä

2 Sisällysluettelo 1 Sisäinen valvonta osana hyvää hallintotapaa Sisäisen valvonnan strategiaperusta Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäisen valvonnan osa-alueet / muodot 4 2 Sisäisen valvonnan toimivalta ja vastuut 5 Otto-oikeus 5 Tilivelvollisuus ja vastuu 5 3 Sisäisen valvonnan kohteet Raportointi ja tiedonvälitys Arkistotoimi ja tiedonhallinta 8 4. Sisäisen valvonnan valvontatoimenpiteet Päätöksenteko Henkilöstöhallinto Henkilöstöasioihin liittyvä riskienhallinta Henkilöstön kehittäminen Palkan määrittely ja palkkaus Taloushallinto Kirjanpito ja maksuliikenne Materiaalihallinto ja hankintamenettely Sopimukset Projektit ja hankkeet Tietohallinto Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arviointi 12

3 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 2 1 Sisäinen valvonta osana hyvää hallintotapaa Sisäisen valvonnan ohje on tarkoitettu kaikille toimielimille, johdolle ja esimiesasemassa oleville. Ohjeen tarkoitus on antaa työkalut hyvän hallintotavan mukaiseen johtamiseen ja sisäisen valvonnan ymmärtämiseen osana valvontavastuullisten toimenkuvaa organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa. Luottamushenkilöt ja esimiehet voivat hyödyntää tätä ohjetta toimintayksiköissä laadittaviin ja hyväksyttäviin menettelytapaohjeisiin. JIK ky:n toiminnassa tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Hyvän hallintotavan mukaan toimielimet kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään toimivaltansa puitteissa niille määrätyt asiat, tekevät päätökset esteellisyystekijät huomioon ottaen vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen sekä järjestävät riittävän seurannan toimenpiteiden toimeenpanolle. Toimielin vastaa johtamastaan toiminnosta ja tavoitteiden saavuttamisesta. JIK ky:n toiminnan tilivelvollisuus- ja vastuujärjestelmän tulee edistää hallinnon ja palvelutuotannon luotettavuutta, tehokkuutta sekä läpinäkyvyyttä. Hyvän hallinnon keskeisiä periaatteita julkishallinnossa ovat: oikeusperiaatteet (yhdenvertaisuus oikeus mielipiteeseen, vakaumukseen ja yhdistystoimintaan; tarkoitussidonnaisuus; puolueettomuus; suhteellisuus ja luottamuksensuoja) palveluperiaate neuvontavelvollisuus hyvän kielenkäytön vaatimus Johtavan viranhaltijan on järjestettävä vastuullaan oleva toiminta tehokkaaksi, päämäärätietoiseksi ja tavoitteet saavuttavaksi. Toimintasäännöissä ja muissa annetuissa ohjeissa tulee vastuuttaa muun muassa keskeisten toimintaprosessien kuvausten laatiminen, raportoinnin kehittäminen, palvelujen kehittäminen sekä toiminnan säännöllinen arviointi/vertailu. Hyvän hallintotavan noudattamiseksi: jokaisella esimiehellä on oltava ajantasainen tieto toimintayksikkönsä olennaisten asioiden tilasta. Yksiköissä esimies ratkaisee yksikkönsä koon ja muiden toiminnallisten vastuiden perusteella, miten tieto saadaan ja miten valvonta ja raportointi toteutetaan käytännössä. riskienhallinnasta huolehditaan jokapäiväisessä johtamisessa. Vastuu siitä kuuluu kaikille, erityisesti tilivelvollisille esimiehille johtamansa toiminnan osalta. luottamushenkilöillä, esimiehillä ja henkilöstöllä on velvollisuus toimia lakien, säädösten ja johdon määräysten mukaisesti sekä rehellisesti ja vilpittömästi. Viranhaltijat ja työntekijät suorittavat virka- ja työsuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä. JIK ky varmistaa, että kaikki sen käyttämät toimittajat ovat rekisteröityneet ja suorittaneet yhteiskuntavelvoitteensa asianmukaisesti. taloudellisen etuuden vastaanottanut viranhaltija tai luottamushenkilö voi tulla esteelliseksi viranhoitotehtävässä, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarantuu. Arvioinnissa on huomioitava viranhaltijan tai luottamushenkilön asema ja etuuden arvo, toistuvuus ja muut vaikuttavat olosuhteet.

4 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan strategiaperusta Järjestelmän perusteena on JIK ky:n arvot, asiakkaiden ja asukkaiden tarpeet sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Johtamisjärjestelmän strategiaperustan muodostavat: JIK ky:n strategia henkilöstöstrategia vastuualuekohtaiset strategiat taloussuunnitelma (toiminnan ja talouden tavoitteet) Toimintaa ohjaavat asiakirjat: talousarvio tasa-arvosuunnitelma yhteistoiminnan toimintaohjelma muut asiakirjat Liikelaitoskuntayhtymän strategiaa johdonmukaisesti toteuttavien tavoitteiden tulee kohdistua olennaisiin asiakokonaisuuksiin (vrt. kattavuus) ja olla riittävän täsmällisesti määriteltyjä. Täsmällinen määrittely on edellytys tavoitteiden mitattavuudelle ja toteutumisen seurannalle. Strategian toteutukseen käytetään BSC-mallia (Balanced Scorecard). Asetetuille tavoitteille määritellään tavoitetaso, seuranta- ja raportointimenettelyt. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta on hyväksynyt JIK ky:n strategian vuosille Tiivistelmät jaetaan koko henkilöstölle ohjaamaan toiminnan tavoitteita. Johtamisstrategioiden jalkauttamiseen käytetään mm. kehityskeskusteluja ja johtoryhmätyöskentelyä Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan, johdon ja esimiesten sekä henkilöstön erilaisia toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäinen valvonta on osa johtamis- ja hallintojärjestelmää, toiminnan strategista ja operatiivista suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa, poikkeamiin reagoimista sekä suoriutumisen arviointia eikä sitä voi eriyttää tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on kohtuullisissa määrin varmistaa, että kuntayhtymän toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, raportointi luotettavaa, ja lakeja ja ohjeita noudatetaan. Johtajalla tulee olla ajantasainen tieto alueensa tai yksikkönsä olennaisten asioiden tilasta eikä johtaminen tapahdu vain olettamusten varassa. Sisäisessä valvonnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: päätökset ja sopimukset valmistellaan huolella päätökset ja sopimukset tehdään perustellusti, laillisesti ja toimivaltaa ylittämättä päätösten käsittely, toimeenpano ja tiedoksianto tehdään oikein ja viivyttelemättä sopimuksia valvotaan tehokkaasti resursseja käytetään asianmukaisesti ja tehokkaasti toimintariskit ovat hallinnassa, jotta asetetut tulostavoitteet on saavutettavissa henkilöstö toimii vastuullisesti ja hyvän hallintotavan mukaan tietojärjestelmien fyysinen turvallisuus on hoidettu

5 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan osa-alueet / muodot Valvontajärjestelmä Sisäinen valvonta Sisäinen tarkkailu Luottamusmiesten suorittama seuranta Sisäinen tarkastus Ulkoinen valvonta Tilintarkastus Tarkastuslautakunta Kansalaiset Jäsenkunnat Valtion eri viranomaiset EU-tarkastajat Ulkoinen valvonta on lakisääteistä organisaatioon sen ulkopuolelta suuntautuvaa ja siitä riippumatonta valvontaa. Kuntalain ja tarkastussäännön mukaan ulkoisen tarkastuksen suorittaa yhtymäkokouksen valitsema tarkastuslautakunta sekä tilintarkastajat. Tarkastuslautakunta valmistelee johtokunnan päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arvioi tilintarkastajan tarkastuskertomuksen pohjalta sisäisen tarkastuksen toimivuuden ja raportoi havaintonsa kirjallisena johtokunnalle ja liikelaitoskuntayhtymän johtajalle. Muusta ulkoisesta valvonnasta vastaavat aluehallintovirasto, lääninhallitus, muut valtion viranomaiset, EU:n viranomaiset ja asukkaat, jotka toteuttavat valvontaa julkisuuden avulla, muutoksenhakujärjestelmällä, oikaisumenettelyllä ja kunnallisvalituksella. Sisäinen tarkkailu on toimenpiteitä, toimintaan liittyviä työvaiheita ja varainkäyttöä kontrolloivaa jatkuvaa toimintaa, jolla ehkäistään virheitä, vahinkoja ja väärinkäytöksiä. Tarkkailu on esimiestoimintaa, selkeiden valtuuksien ja vastuun määrittelyä, asianmukaista työnjakoa ja toimivaa valvontaa. Seuranta on luottamushenkilöiden ja toimielinten suorittamaa sisäistä valvontaa. Esimiehet ovat raportointivelvollisia. Keskeisenä osana seurantaan kuuluvat tavoitteiden ja raportointivelvoitteiden asettaminen, raportointitoteutuksen valvonta ja asetettujen päätösten ja tavoitteiden vertailu aikaansaatuihin tuloksiin. Lisäksi toimielin vaalii hyvää hallintotapaa ja seuraa, että esimiehet toteuttavat sisäistä tarkkailua. Sisäinen tarkastus on valvonnan näkyvä osa. Se on liikelaitoskuntayhtymän toimivan johdon toimeksiannosta ja alaisuudessa tapahtuvaa aktiivista ja julkista tarkastustoimintaa, tarkastuksen kohteen tietäen olevansa arvioinnin kohteena. Sisäisen tarkastuksen perustehtäviin kuuluu tarkastaa sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hyvän hallintotavan noudattamista. Tarkastuksesta laaditaan raportti, joka voi sisältää suosituksia havaittujen puutteiden ja heikkouksien korjaamiseksi.

6 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 5 Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. 2 Sisäisen valvonnan toimivalta ja vastuut Sisäisen valvonnan keskeisen ohjeistamisen muodostavat: hallintosääntö tarkastussääntö taloudenhoidon toimintaohjeet hankintaohje potilaskertomus- ja asiakastietojärjestelmien käyttäjälokitietojen tarkastusohjeet tietoturvaohjeet Otto-oikeus Asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi säädetään kuntalain 51 :ssä ja hallintosäännössä. Hallintosäännön mukaan johtokunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava johtokunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista johtokunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi. Tilivelvollisuus ja vastuu Tilivelvollisuudella tarkoitetaan johtamis- ja tulosvastuuta, oikeudellista ja eettistä vastuunalaisuutta. Tilivelvollisilla on päävastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan aktiivisesta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Tilivelvollisia ovat liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, johtaja ja vastuualueen johtajat. Tilivelvollisen viranomaisen vaihtuessa on määriteltävä päivämäärä, jolloin tilivastuu siirtyy henkilöiden välillä. Tilivelvollisen viranomaisen on oltava perehdytetty tehtäviin ja tietoinen vastuustansa tilivelvollisena. Vastuun siirto tehdään kirjallisesti johtokunnan päätöksellä. Tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä esitys vastuuvapauden myöntämisestä. Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus hänen oman tai alaisensa tekemisen tai tekemättä jättämisen perusteella. Liikelaitoksen johtokunta Vastuu: Vastaa sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä; Ohjaa ja valvoo toiminnan ja talouden toteutumista; Päättää strategiasta ja tavoitteista; Ylläpitää hyvää sisästä toimintakulttuuria

7 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 6 Tehtävät: Hyväksyy sisäisen valvonnan ohjeet; Käsittelee toimintakertomukseen ja osavuosikatsauksiin liittyvät talouden ja toiminnan keskeiset tunnusmerkit; Hyväksyy strategiat ja linjaukset; Vahvistaa riskienhallinnan periaatteet; Seuraa raportointia riskienhallinnan tilasta; Hyväksyy sisäisen valvonnan vahvistuslausuman; Viestittää riskienhallinnan tärkeydestä Liikelaitoksen johtaja Vastuu: Vastaa tavoitteiden saavuttamisesta ja riskienhallinnan periaatteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta; Ylläpitää hyvää sisäistä toimintakulttuuria Tehtävät: Ohjaa toimintaa; niin, että tavoitteet saavutetaan ja olennaiset riskit hallitaan; Valvoo, että säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan; Raportoi johtokunnalle tavoitteiden saavuttamisesta ja riskienhallinnasta; Käy läpi satunnaisella otannalla vuosittain suoraan alaisuudessaan toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden päätöksiä; Viestittää riskienhallinnan tärkeydestä Vastuualueen johtaja Vastuu: Henkilöstön toimivallan ja vastuun asianmukaisuus; Henkilöstön ammattitaidon ylläpito; Vastaa toiminta- ja tietoriskien tunnistamisesta ja hallinnasta; Henkilö- ja omaisuusvahinkojen ennaltaehkäisy; Tiedonkulku ja viestintä ulospäin Tehtävät: Järjestää vastuualueensa toimintaan nähden riittäväntasoisen sisäisen valvonnan; Käy säännöllisesti kehityskeskustelut alaistensa kanssa varmistaen alaistensa tiedostavan omat tehtävänsä ja tulostavoitteensa; Valvoo, että säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan; Järjestää työtehtävien edellyttämää koulutusta; Toimittaa vuosittain toimintakertomuksen tietojen luovuttamisen yhteydessä kuvauksen sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä raportin valvonnan toteutumisesta edelliseltä vuodelta ao. toimielimelle ja liikelaitoskuntayhtymän johtajalle Koko henkilöstö Vastuu: Toimii strategioiden, tavoitteiden ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan linjausten ja niiden pohjalta tehtyjen päätösten mukaisesti. Tehtävät: Toteuttaa toimenpiteitä; Raportoi havaitessaan poikkeamia; Osallistuu tarvittaessa suunnitteluun ja riskienhallintaan

8 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 7 Sisäinen tarkastus Vastuu: Tukee asiantuntijana tavoitteiden saavuttamista arvioimalla sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuutta. Tehtävät: Toteuttaa tarkastussuunnitelman; Raportoi havainnoista ja toimenpideehdotuksista; Toimii asiantuntijana sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvissä kysymyksissä 3 Sisäisen valvonnan kohteet Taloudellisuus: Edistetään tavoitteiden saavuttamista toimimalla taloudellisesti ja kustannustehokkaasti tukien organisaation toimintojen säännönmukaisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä palvelujen laatua. Resurssit: Vältetään resurssien tuhlauksesta, väärinkäytöksestä, huonosta hoidosta, virheistä ja petoksista sekä muista epäsäännönmukaisuuksista johtuvat menetykset. Päätöksenteon laillisuus ja noudattaminen: Varmistetaan päätösten ja toiminnan laillisuus. Säännöt ja ohjeet: Noudatetaan sääntöjä ja ohjeita kaikessa toiminnassa. Tiedonvälitys: Varmistetaan tiedot oikeaksi, jolla turvataan luotettava tieto taloudesta ja hallinnosta ja esitetään ne rehellisesti määräaikaisissa raporteissa Raportointi ja tiedonvälitys Raportoinnissa ja ulkoisessa tiedonvälityksessä tiedon on oltava asianmukaista, luotettavaa ja oikea-aikaista. Luotettava ja olennainen tieto on välttämätön sisäisen valvonnan toimivuudelle. Tiedon tulee kattaa toiminta, talous, normit, säännöt, ohjeet, jne. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalla, tilivelvollisilla toimielimillä, johtavilla viranhaltijoilla, esimiehillä ja henkilöstöllä tulee kullakin olla tehtäviensä edellyttämä riittävä tieto. Heidän tulee olla tietoisia sisäisestä valvonnasta ja sen merkityksestä, riskeistä, tehtävistään, velvollisuuksistaan ja vastuistaan. Esimiesten on edistettävä tehtävien kannalta oleellista tiedonkulkua omille esimiehilleen, alaisuudessaan toimivalle henkilöstölle ja kollegoille molempiin suuntiin siten, että tieto saavuttaa toimielimet ja henkilöstön sellaisessa aikataulussa, että he voivat suoriutua velvollisuuksistaan. Sisäisen valvonnan toimimiseksi: Johdon ja esimiesten tulee kannustaa henkilöstöä keskusteluun ja epäkohtien esilletuomiseen. Uudet ehdotukset ja kritiikki on käsiteltävä rakentavalla tavalla. Jokainen esimies raportoi linjaorganisaatiossa olevalle esimiehelleen sisäisen valvonnan tason, poikkeamat ja muutokset. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja johtajalle tulee raportoida säännöllisesti talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta sekä merkittävistä poikkeamista (tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen, henkilöstötilinpäätös ja osavuosikatsaukset).

9 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Arkistotoimi ja tiedonhallinta Viranhaltijoiden ja työntekijöiden tulee toimiessaan noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa. Liikelaitoskuntayhtymän johto on velvollinen varmistamaan, että asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan lakien ja määräysten mukaisesti sekä antaa niiden hoitamiseksi tarvittavat resurssit. Hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi on huolehdittava asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä, suojaamisesta, eheydestä ja muista tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. JIK ky:n asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoitamisesta määrätään tiedonhallinnan toimintaohjeessa. 4. Sisäisen valvonnan valvontatoimenpiteet Kontrolli- eli valvontatoimenpiteet Periaatteet ja menettelyt, joilla ohjataan ja varmistetaan riskienhallinnan toimien tosiasiallinen toteutuminen Johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten tulee olennaisiksi arvioitujen riskien perusteella luoda menettelyt, jotka edistävät riskien hallintaa ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista Johtamiseen sekä talous- ja tietohallintoon sisältyvät ennaltaehkäisevät valvontatoimet Toimivaltuudet ja raportointivastuut Hyväksymis- ja vahvistusmenettelyt Prosessien kuvaukset Tehtävien eriyttäminen (käyttö)oikeudet Toimintoihin ja talouteen liittyvät havaitsevat valvontatoimet (jälkikäteisvalvonta) Talouden seuranta (TA, taloudellisuus, tuottavuus) toiminnan tuloksellisuuden arvioinnit toimintojen ja prosessien arvioinnit toimintaan ja talouteen liittyvät täsmäykset toiminnan sisäiset ja ulkoiset auditoinnit asiakastyytyväisyyskyselyt Johtamiseen, toimintoihin ja talouteen liittyvät ennaltaehkäisevät, havaitsevat ja korjaavat valvontatoimet tehtävien, velvollisuuksien ja vastuiden osoittaminen henkilöstölle esittely- ja hyväksymismenettelyt päätöksenteossa, toiminnoissa ja prosesseissa henkilöstön suoriutumisen arvioinnit otto-oikeuden käyttö 4.1. Päätöksenteko Päätökset on valmisteltava perehtymällä päätökseen vaikuttavaan tietoon ja asiakirjoihin analysoivasti ja hyvin, oleellinen tietosisältö seuloen. Päätökset on laadittava KuntaToimiston viranhaltijapäätös-sovelluksella tai muulla sellaisella tietojärjestelmällä, jossa on päätöksentekomahdollisuus. Päätösesityksen tulee sisältää:

10 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 9 hakemuksen tai esityksen perusteena olevien tosiseikkojen selostuksen analysoinnin, sovellettavat oikeusohjeet, säännökset ja määräykset selostuksen muista sovellettavista ratkaisuohjeista kuvauksen toteutuksen arvioiduista vaikutuksista (kustannukset, henkilöstövaikutukset, vaikutukset tiloihin tai laitteisiin ym.) mahdolliset riskit Asian esittelijä vastaa päätöksen esittelystä toimielimelle. Pöytäkirjasta on selvästi erotettava, mikä osa pöytäkirjatekstistä on esittelyä ja mikä päätösehdotusta. Kirjallisesta päätöksestä tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot: päätöksen tehnyt viranomainen ja ajankohta päätöksen tehneen viranhaltijan toimivalta asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä Annettaessa suullinen päätös asianosaiselle on ilmoitettava, miten asia on ratkaistu, ja selostettava ratkaisun perustelut. Kaikki päätökset, myös viranhaltijapäätökset, on pidettävä asianmukaisesti nähtävänä, annettava tiedoksi ja pantava täytäntöön. Päätöksiin on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet ja/tai valitusosoitukset. Viranhaltijapäätökset on saatettava toimielimelle tiedoksi ja mahdolliseen siirtämisharkintaan toimielimen päättämällä tavalla. Viranhaltijapäätösten osalta on kiinnitettävä huomiota ainakin: onko päätös tehty toimivallan puitteissa ja perustellusti onko päätös ollut asianmukaisesti nähtävillä, ja onko päätös annettu tiedoksi asianosaisille onko päätös annettu valitusajan kuluessa (4pv) tiedoksi toimielimille, joille asian käsittely voidaan siirtää onko päätöksissä mukana esteellisiä henkilöitä On huomioitava, että edelleen siirretty päätösvalta ei poista asianosaisen delegointipäätöksen tehneen esimiehen viimekäteisvastuuta ko. asiassa. Kunkin esimiehen on vähintään vuosittain tarkastettava suoraan alaisuudessaan toimivien henkilöiden tekemiä viranhaltijapäätöksiä. Virkavapauksien/työlomien osalta tarkastuksen kohteena on alaisuudessaan toimivan henkilön päätösluettelo edelliseltä kalenterivuodelta. Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa ja raportoitava seuraavalle esimiehelle. Päätöksiä koskee kuntalain ja hallintosäännön esteellisyysmääräykset. Esteellisyysasioista huolehtiminen on ulotettava hallinnon kaikille tasoille.

11 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Henkilöstöhallinto Valvontavastuu henkilöstöasioiden hoidossa on esimiehillä ja hallintojohtajalla. Henkilöstöjohtamisen tulee olla oikeudenmukaista ja kannustavaa. Esimiesten tulee johtaa alaisiaan hyvällä esimerkillään. Vuosittain on laadittava henkilöstötilinpäätös, jossa kerrotaan tunnusluvuin mm. henkilöstövoimavarat, henkilöstön työpanos, osaamisen kehittäminen, henkilöstöinvestoinnit ja yhteistoiminta Henkilöstöasioihin liittyvä riskienhallinta Työtehtävistä päätettäessä tulee varmistua siitä, että organisaatioon ei synny väärinkäytöksen mahdollistavia työyhdistelmiä, esimerkiksi puheenjohtajana ja rahastonhoitajana toimisi sama henkilö. Rekrytoitaessa tai tehtävien vaihtuessa tulee suorittaa tarvittaessa tehtävän vaatimat lakisääteiset taustojen selvitykset. Vastuu näistä selvityksistä on esimiehellä. Henkilöä palkatessa on huolehdittava, että virka- tai työsuhteelle on olemassa asianmukainen vakanssi ja palkkamääräraha on varattu talousarvioon Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittämistarpeita sekä työhyvinvoinnin edistämistä arvioidaan sekä henkilöstölle asetettavat tavoitteet suunnitellaan vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa. Vastuualueen johtajat ovat velvoitettuja käymään kehityskeskustelut omien työntekijöiden ja viranhaltijoiden kanssa ja velvoitettava heidät käymään kehityskeskustelut omien työntekijöiden ja viranhaltijoiden kanssa Palkan määrittely ja palkkaus Henkilöstöä koskevissa päätöksissä ja asioissa tulee noudattaa virka- ja työehtosopimuksia. Harkinnanvaraisia etuja henkilöstölle myönnettäessä on aina otettava huomioon organisaation ohjeistus ja tasapuolinen kohtelu. Palkkalaskennan ketjua yksiköstä maksatukseen sekä työvuorolistojen toteutumista tulee riittävästi valvoa. Yksikön esimiehen on varmistettava pistokokein, että yksikön henkilöstölle maksettavat palkat ja palkkiot vastaavat ao. palkkauspäätöksiä. Varmistus tapahtuu tarkastamalla maksun perusteena olevan palkkatiedon ja maksetun palkan yhteys. Suoritetusta tarkastuksesta laaditaan muistio. Jokainen palkkasihteeri seuraa oman alueensa maksuun lähtevää pankkiaineistoa Taloushallinto Taloudenhoidon toimintaohjeessa määrätään niin ikään talouden suunnittelusta, vakuutuksista, talousarviosta, lainanotosta ja sijoitustoiminnasta, maksuliikenteestä, laskujen käsittelystä, kirjanpidosta ja määrärahaseurannasta ja raportoinnista. Talousarvion- ja suunnitelman sekä toimintakertomuksen laadinnassa tulee kiinnittää riittävästi huomiota strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden uhkien tunnistamiseen ja arvioimiseen. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueensa toiminta perustuu voimassa olevaan talousarvioon ja -suunnitelmaan. Seurantaa tulee toteuttaa riittävällä aikavälillä esim. kuukausittain, jotta mahdollisiin poikkeamiin ehditään reagoida ao. tilivuoden aikana. Tilivelvollinen viranhaltija vastaa toiminnan tuloksellisuuden arviointien valmistelusta liikelaitoskuntayhtymän johtajalle ja johtokunnalle.

12 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 11 Pankkitilien avaamisesta päättää talousjohtaja. Tilinkäyttövaltuuden myöntää johtokunta. Käteiskassalle tulee nimetä vastuulliset hoitajat. Johtokunnan nimeämä kassantarkastaja tarkastaa vähintään kerran vuodessa ennakolta ilmoittamatta yksiköille kuuluvat rahavarat. Kassojen tilitysvelvollisuudesta on määrätty päätöksellä erikseen Kirjanpito ja maksuliikenne Talousjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön on vähintään kaksi kertaa vuodessa suoritettava kirjanpidossa olevien pankki- ja rahatilien, kassojen, alitilittäjien ja arvopapereiden tarkastus. Tarkastuksista on laadittava kirjallinen raportti Materiaalihallinto ja hankintamenettely Hankinnat tapahtuvat hankintaohjeen ja kuntien yleisten hankintaohjeiden mukaisesti. Hankinnat on tehtävä hyvän hallintotavan mukaisesti korkeaa moraalia noudattaen. Esteellinen henkilö ei luottamushenkilönä tai viranhaltijana saa osallistua hankintojen valmisteluun tai päätöksentekoon. Hankinnat pyritään suorittamaan keskitetysti, erillisesti päätetyn tehtäväjaon mukaan. Hankintapäätökset laaditaan asianhallintaohjelmalla. Hankintojen delegointipäätöksistä tulee pitää ajantasaista luetteloa toimintayksiköittäin. Hankintapäätöksen tulee sisältää: hankinnan kohde valittu hankintamenettely tarjouksen tehneet toimittajat/palveluntarjoajat hylätyt tarjoukset ja hylkäysperuste valintaperusteet valittu toimittaja/palvelun tuottaja ja valinnan perustelu hankinnan arvo sopimuksen voimaanastumisaika muutoksenhakuohje hankintapäätöksen liitteeksi Hankintaan valittavan toimittajan on määräajoin toimitettava verovelka- ja muut todistukset siitä, että verot ja lakisääteiset maksut on suoritettu. Riskienhallinnasta ja säännöllisesti toteutetuista riskien arvioinneista vastaa viime kädessä se yksikkö, jonka hoitoon omaisuus on uskottu Sopimukset JIK ky:n kaikessa toiminnassa ja palveluissa tulee noudattaa voimassa olevia sopimuksia. Tarkistettaessa ostolaskuja tulee hyväksyjän tarkastaa, että maksu on sopimuksen mukainen. Kullekin sopimukselle merkitään vastuuhenkilö, joka valvoo sopimusehtojen toteutumista. Alkuperäiset sopimukset on lähetettävä taloushallintoon hankinta- ja taloussihteerille, jossa ne arkistoidaan, ellei joidenkin sopimustyyppien osalta ole toisin sovittu. Työsopimukset arkistoidaan henkilöstötoimistossa. Hankintatoimi ja nimetty vastuuhenkilö vastaavat tekemiensä sopimusten laillisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

13 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 12 Sopimusten on oltava aina sen henkilöstön nähtävillä, joiden työhön tai viranhoitoon sopimus vaikuttaa. Täten sopimusten seuranta ja valvonta helpottuu. Sopimuksia hallitaan tietojärjestelmällä Projektit ja hankkeet Hankkeesta vastaavan toimielimen tulee hyväksyä projektisuunnitelma. Projektille tulee nimetä vastuuhenkilö, määritellä vastuunjako, aikataulu, kustannusarvio (kokonaiskustannukset ja niiden jakautuminen eri vuosille), rahoitus ja seurannan järjestäminen. Projektille nimetään ohjausryhmä ja projektipäällikkö. Hankkeesta vastaava toimielin vastaa projektin loppuraportin hyväksymisestä ja projektin päättämisestä. Loppuraportin tulee sisältää toimintasuunnitelma hankkeen päättymisen jälkeiselle ajalle, joka sisältää toiminnan resursointisuunnitelman hankkeen päätyttyä. Projektin kirjanpito tulee järjestää siten, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Projektin vastuuhenkilö on velvollinen huolehtimaan asianmukaisten tilitysten ja seurannan järjestämisestä. Projektin muu asiakirja-aineisto tulee järjestettynä toimittaa kirjaamoon arkistoitavaksi heti projektin päättyessä Tietohallinto Tietohallinnon ja esimiesten on yhdessä varmistettava tietojärjestelmien turvallisuus. Esimiehet vastaavat omalla vastuualueellaan, että tietojärjestelmiä käytetään tietoturvallisesti ja lainmukaisesti. Tietohallinto toimii tarvittaessa asiantuntijana ja avustaa työyksiköitä tietoturvan käytännön toteuttamisessa. Erikseen sovittaessa tietojärjestelmän hankinta ja siihen liittyvä ylläpito voidaan toteuttaa myös tietohallinnon toimesta. Tietojärjestelmiin ja -turvaan liittyviä riskejä tunnistetaan ja arvioidaan yhteistyössä. Riskienhallinnan yhtenä osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen erityisesti huomioiden potilastietojärjestelmät. Tietojärjestelmistä on laadittava tietojärjestelmäselosteet. Tietojärjestelmäselosteiden laatiminen on kyseisestä tietojärjestelmästä vastaavan viranhaltijan vastuulla. Luottamuksellisen tiedon levittämisestä ja tietojärjestelmien käytöstä on määrätty henkilöstön tietoturvaohjeessa. Käyttöoikeuksien on oltava asianmukaiset, ja niistä on tehtävä selkeät päätökset. 5. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arviointi JIK ky:n johto, johtavat viranhaltijat ja muut esimiehet vastaavat edellä kuvatun mukaisesti vastuualueillaan tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan lainmukaisuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja toimivuuden seurannasta ja arvioinnista. Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan toimivuutta on johtavien viranhaltijoiden arvioitava jatkuvasti. Jatkuvan arvioinnin tulisi toteutua osana johtamista ja siihen kuuluvaa valvontavelvollisuutta.

14 JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje 13 Sisäisen valvonnan erillisarviointeja suoritetaan perustuen arvioituihin riskeihin sekä jatkuvien arviointien tuloksiin. Erillisarviointeja voivat suorittaa mm. liikelaitoskuntayhtymän tehtävään määrätty viranhaltija tai sisäinen tarkastus. Johtokunnan tulee valvontavastuuseen perustuvan oman seurantansa, saamansa raportointitiedon sekä esimerkiksi sisäisen tarkastuksen tuottaman informaation perusteella luoda kokonaisarvio liikelaitoskuntayhtymän tasolla riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien toimivuudesta.

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan yleisohje

Sisäisen valvonnan yleisohje Sisäisen valvonnan yleisohje 1 (7) Sisäisen valvonnan yleisohje Tämä ohje korvaa sisäisen valvonnan ohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2003 KH 27.6.2016 Sisäisen valvonnan yleisohje 2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus 13.12.2012 Rauni Väänänen-Sainio, tarkastuspäällikkö sisäinen tarkastus TARKASTUS- TARKASTUS- TOIMIKUNTA

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys Juuan Kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty kunnanvaltuustossa Sisällys Johdanto 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/12

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/12 TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/02.02.02/2016 1/12 Kuntalain mukaan kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 22.4.2014 2 Sisäisen valvonnan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE... 3 1.1

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/11

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/11 TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/02.02.02/2016 1/11 Kuntalain mukaan kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1 Kaupunginhallitus 14.12.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginvaltuusto on 7.12.2015 79 hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman.

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Sisäiset tarkastajat ry:n kuukausikokous 16.05.2011 Erityisasiantuntija Minna Huuskonen, Audiapro Oy Hallituksen selonteot Kuntalain muutoksen

Lisätiedot

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa Luottamushenkilön asema kunnallis- ja hallinto-oikeuden oikeuden näkökulmasta Kunnan jäsenyys kunnan asukas yhteisö, laitos, säätiö, jolla on kotipaikka kunnassa se, joka omistaa kiinteistön kunnassa 2

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta

Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta VTV Nyt! Valtiontalouden tarkastusvirasto 16.1.2017 Pasi Leppänen Määräraha ylittyi merkittävästi Palkkaa maksettu työsuhteen päätyttyä Koulunjohtaja kavalsi lahjoitusvaroja

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot