Sisäisen valvonnan ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäisen valvonnan ohje"

Transkriptio

1 Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta Yhtymäkokous

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Strateginen johtamisjärjestelmä Hyvä hallintotapa 3 3. Valvontajärjestelmä 4 4. Sisäisen valvonnan toimivalta ja vastuut Otto-oikeus Toimivallan siirtäminen Tilivelvollisuus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut 6 5. Sisäisen valvonnan kohteet ja valvontatoimenpiteet Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Päätöksentekoprosessi Henkilöstöasiat Henkilöstösuunnitelma ja rekrytointi Henkilöstön työhyvinvoinnin ja ammattitaidon kehittäminen Palkan määrittely ja maksatus Tietohallinto ja tietoturva Tietohallinnon ja tietoturvan riskienhallinta Tietohallinnon ja tietoturvan tiedottaminen Tiedonhallinta Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talousasiat Projektit ja hankkeet Riskienhallinnan järjestäminen Riskien luokittelu Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisen raportointi Ohjeen ajantasalla pitäminen 15

3 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 2 1. Johdanto Sisäinen valvonta on osa hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Hyvä johtamis- ja hallintotapa tarkoittaa toiminnan ja talouden ohjauksen tilivelvollisuus- ja vastuujärjestelmää, joka edistää hallinnon ja palvelutuotannon luotettavuutta ja tehokkuutta. Sisäinen valvonta, ja siihen kiinteästi liittyvä riskienhallinta, on jatkuvaa toimintaa, jonka avulla organisaatio pyrkii varmistamaan tavoitteidensa saavuttamisen ja toimintansa lainmukaisuuden. Sisäistä valvontaa ei näin ollen voi eriyttää muusta toiminnasta, vaan se on olennainen osa jokapäiväistä ohjausta ja johtamista. Sisäisen valvonnan ohje antaa työkalut hyvän hallintotavan mukaiseen johtamiseen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen ja toimeenpanoon osana valvontavastuullisten tehtävänkuvaa. Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä. Tämä ohje täsmentää lain säännöksiä liikelaitoskuntayhtymän tasolla toimien samalla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteena. Ohje on tarkoitettu JIK ky:n toimielimille, johdolle, esimiesasemassa oleville sekä koko henkilöstölle. 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Sisäinen valvonta on osa liikelaitoskuntayhtymän johtamisjärjestelmää. Johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan yhteisesti määriteltyjä ja noudatettavia johtamisen, toiminnan ja talouden suunnittelun, päätöksenteon sekä seurannan ja arvioinnin menettelyitä. Näillä edistetään luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon, esimiesten sekä koko henkilöstön sitoutumista toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Sisäinen valvonta on myös liikelaitoskuntayhtymän johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja sekä riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan tavoitteena on, että liikelaitoskuntayhtymän toiminta voi jatkua keskeytyksettä, tehokkaasti ja laadukkaasti. Riskejä ovat toimintoihin ja prosesseihin liittyvät uhat, epävarmuustekijät ja myös käyttämättä jäävät positiiviset mahdollisuudet. 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä tarkoittaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja, joilla varmistetaan strategian mukainen toiminta ja johtaminen. Johtamisjärjestelmän perusteena ovat lain-

4 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 3 säädäntö, hallintosääntö, liikelaitoskuntayhtymän toimintaperiaatteet sekä asiakkaiden tarpeet ja toiminnan tuloksellisuus. Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat: Strategia-asiakirjoja konkretisoivat muut asiakirjat: JIK ky:n strategiset linjaukset henkilöstöstrategia työterveyshuollon strategia suun terveydenhuollon strategia äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia lastenneuvolatyön strategia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon strategia lääkärin vastaanoton ja lääketieteellisten tukipalvelujen strategia hoivapalveluiden vastuualueen strategia eläinlääkintähuollon strategia terveysvalvonnan strategia terveyden edistämisen strategia ennaltaehkäisevän vanhustyön, kotiin tarjottavien palveluiden ja asumispalveluiden strategia tietohallinnon strategia talousarvio ja taloussuunnitelma tasa-arvosuunnitelma yhteistoiminnan toimintaohjelma työhyvinvointiohjelma rekrytointiohjelma palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä työsuojelun toimintaohjelma päihdeohjelma kotihoidon sisältö ja kriteerit asumispalveluiden prosessi, sisältö ja kriteerit ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma palvelusopimukset JIK ky:n strategiasta johdettujen tavoitteiden tulee kohdistua olennaisiin asiakokonaisuuksiin (vrt. kattavuus) ja olla riittävän täsmällisesti määriteltyjä. Täsmällinen määrittely on edellytys tavoitteiden mitattavuudelle ja toteutumisen seurannalle. Strategian toteutukseen käytetään BSC-mallia (Balanced Scorecard). Asetetuille tavoitteille määritellään tavoitetaso sekä seuranta- ja raportointimenettelyt. 2.2 Hyvä hallintotapa Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista. Niihin kuuluvat mm. hallinnon oikeusperiaatteet, jotka ohjaavat viranomaisen päätösharkintaa ja muuta asian käsittelyä. Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat myös palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus, neuvontavelvollisuus, hyvän kielenkäytön vaatimus sekä viranomaisten yhteistyövelvoite. On huomioitava, että hyvän hallinnon perusteet on otettava huomioon kaikessa julkisen hallinnon toiminnassa ei vain hallintoasian käsittelyssä ja päätöksenteossa. Hyvän hallintotavan noudattamiseksi: jokaisella esimiehellä on oltava ajantasainen tieto toimintayksikkönsä olennaisten asioiden tilasta. Yksikön esimies ratkaisee yksikkönsä koon ja muiden toiminnallisten vastuiden perusteella, miten tieto saadaan, ja miten valvonta ja raportointi toteutetaan käytännössä. riskienhallinnasta huolehditaan päivittäisessä johtamisessa. Vastuu siitä kuuluu kaikille, erityisesti tilivelvollisille esimiehille johtamansa toiminnan osalta.

5 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 4 luottamushenkilöillä, esimiehillä ja henkilöstöllä on velvollisuus toimia lakien ja säädösten mukaisesti sekä rehellisesti ja vilpittömästi. Viranhaltijat ja työntekijät suorittavat palvelusuhteeseen kuuluvat tehtävänsä asianmukaisesti. 3. Valvontajärjestelmä Valvontajärjestelmä jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan. Valvontajärjestelmä Sisäinen valvonta Sisäinen tarkkailu Seuranta Sisäinen tarkastus Ulkoinen valvonta Kuntalaiset Jäsenkunnat Tilintarkastaja Tarkastuslautakunta Valtion viranomaiset EU-tarkastajat Sisäinen valvonta käsittää sisäisen tarkkailun, seurannan ja sisäisen tarkastuksen. Sisäinen tarkkailu on toimenpiteitä, joilla valvotaan työvaiheita ja varainkäyttöä. Päivittäisen tarkkailun avulla ehkäistään virheitä, vahinkoja ja väärinkäytöksiä. Tarkkailu on esimiestoimintaa, selkeiden valtuuksien ja vastuun määrittelyä, asianmukaista työnjakoa/tehtävien eriyttämistä sekä toimintaohjeiden noudattamisen valvontaa. Seuranta on luottamushenkilöiden suorittamaa sisäistä valvontaa. Keskeisenä osana seurantaan kuuluvat tavoitteiden ja raportointivelvoitteiden asettaminen, raportointitoteutuksen valvonta sekä asetettujen päätösten ja tavoitteiden vertailu saavutettuihin tuloksiin. Sisäinen tarkastus on valvonnan näkyvä osa. Se on liikelaitoskuntayhtymän johdon toimeksiannosta ja sen alaisuudessa tapahtuvaa aktiivista ja julkista tarkastustoimintaa tarkastuksen kohteen tietäen olevansa arvioinnin kohteena. Ulkoinen valvonta on lakisääteistä organisaatioon sen ulkopuolelta suuntautuvaa ja siitä riippumatonta valvontaa. Kuntalain ja tarkastussäännön mukaan ulkoisen tarkastuksen suorittaa yhtymäkokouksen valitsema tarkastuslautakunta sekä tilintarkastajat. Tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arvioi tilintarkastajan laatiman tarkastuskertomuksen pohjalta sisäisen valvonnan toimivuuden sekä raportoi arviointikertomuksessa havaintonsa yhtymäkokoukselle.

6 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 5 Muusta ulkoisesta valvonnasta vastaavat aluehallintovirasto, muut valtion viranomaiset, EU:n viranomaiset sekä kuntalaiset, jotka toteuttavat valvontaa julkisuuden ja muutoksenhakujärjestelmän kautta. 4. Sisäisen valvonnan toimivalta ja vastuut Sisäisen valvonnan keskeisen ohjeistamisen muodostavat: hallintosääntö tarkastussääntö JIK ky:n taloudenhoidon toimintaohjeet JIK ky:n hankintaohje potilaskertomus- ja asiakastietojärjestelmien käyttäjälokitietojen tarkastusohjeet henkilöstön tietoturvaohjeet JIK ky:ssä tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka 4.1 Otto-oikeus Johtokunnalla, sen puheenjohtajalla ja esittelijällä on kuntalain ja JIK ky:n hallintosäännön mukaan oikeus ottaa johtokunnan käsiteltäväksi alaisensa viranomaisen tekemä päätös. Kuntalaissa on määritelty viranomaistehtävät, joihin ei ole mahdollista käyttää otto-oikeutta. Hallintosäännön mukaan johtokunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava johtokunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista johtokunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoittamisvelvollisuuden poistaminen ei kuitenkaan estä johtokuntaa ottamasta yksittäistä päätöstä käsiteltäväkseen. Ilmoitus on tehtävä neljän (4) päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi. 4.2 Toimivallan siirtäminen JIK ky:n hallintosäännön mukaan johtokunta voi erillisellä päätöksellään siirtää hallintosäännössä mainittuja tehtäviä liikelaitoskuntayhtymän muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Liikelaitoskuntayhtymän johtaja voi päätöksellään siirtää kuntalaissa tai hallintosäännössä mainittuja tehtäviään ja päätösvaltaansa alaiselleen muulle viranhaltijalle. Toimivallan siirtämisestä tehdään hallintopäätös, ja siitä ilmoitetaan mahdollista ottooikeuden käyttämistä varten hallintosäännön määräämällä tavalla. Päätösvallan delegointiluetteloa ylläpidetään kirjaamossa.

7 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 6 On huomioitava, että edelleen siirretty päätösvalta ei poista delegointipäätöksen tehneen viranhaltijan viimekäteisvastuuta ko. asiassa. Tarvittaessa delegoinnin supistamiseen tai peruuttamiseen on ryhdyttävä välittömästi. 4.3 Tilivelvollisuus Tilivelvollisuudella tarkoitetaan johtamis- ja tulosvastuuta sekä oikeudellista ja eettistä vastuunalaisuutta. Tilivelvollisilla on päävastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta sekä valvonnan aktiivisesta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Tilivelvollisia ovat liikelaitoskuntayhtymän toimielinten jäsenet, johtaja ja vastuualueiden johtajat. Tilivelvollisen viranomaisen/viranhaltijan vaihtuessa on määriteltävä päivämäärä, jolloin vastuu siirtyy toiselle. Tilivelvollisen viranomaisen/viranhaltijan on oltava perehdytetty tehtäviinsä sekä tietoinen vastuustaan tilivelvollisena. Vastuun siirtämisestä päättää johtokunta. Tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei vapauta esimiestä alaistensa toiminnan valvontavastuusta. Vuosittaiseen tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä esitys vastuuvapauden myöntämisestä. Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus hänen oman tai alaisensa tekemisen tai tekemättä jättämisen perusteella. 4.4 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut Yhtymäkokous Johtokunta Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Vastuualueen ja yksikön johtaja Esimies Koko henkilöstö Tilintarkastaja Päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista Vastaa JIK ky:n hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä Johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Vastaa omalta osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta liikelaitoskuntayhtymässä yhtymäkokouksen määrittelemien perusteiden mukaisesti Vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta yksikössään Huomioi ja pyrkii välttämään työhönsä liittyvät riskit Raportoi havaitsemistaan poikkeamista, riskeistä sekä sisäisen valvonnan puutteista esimiehelleen Tarkastaa, onko liikelaitoskuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetty asianmukaisesti

8 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 7 5. Sisäisen valvonnan kohteet ja valvontatoimenpiteet Sisäinen valvonta kohdistuu seuraaviin asiakokonaisuuksiin: Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Riskienhallinnan järjestäminen Omaisuuden hankinnan. luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Valvontatoimenpiteet auttavat varmistamaan, että toiminta täyttää lakisääteiset vaatimukset sekä vastaa toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä ja ohjeita Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Päätöksentekoprosessi Päätöksentekoprosessiin kuuluvat asian vireilletulo, päätöksen valmistelu, päätöksenteko, päätöksen tiedoksianto ja täytäntöönpano. Päätökset on valmisteltava perehtymällä päätökseen vaikuttavaan tietoon ja asiakirjoihin analysoivasti ja hyvin, oleellinen tietosisältö seuloen. Valmistelussa ja päätöksenteossa on noudatettava lakeja, säännöksiä ja hyvää hallintotapaa, jotta vältettäisiin mahdolliset oikeusseuraamukset tai korvausvaatimukset. Päätöksentekoa ohjeistetaan JIK ky:n päätöksentekoprosessia koskevassa ohjeessa. Päätösesityksen tulee sisältää: hakemuksen tai esityksen perusteena olevien tosiseikkojen selostuksen analysoinnin, sovellettavat oikeusohjeet, säännökset ja määräykset tarvittaessa selostuksen muista sovellettavista ratkaisuohjeista kuvauksen toteutuksen arvioiduista vaikutuksista (kustannukset, henkilöstövaikutukset, vaikutukset tiloihin tai laitteisiin ym.) mahdolliset riskit Kaikki julkiset päätökset, myös viranhaltijapäätökset, on pidettävä asianmukaisesti nähtävänä. Päätökset on annettava asianosaisille tiedoksi ja pantava täytäntöön. Päätöksiin on liitettävä muutoksenhakuohjeet. Viranhaltijapäätökset on saatettava toimielimelle tiedoksi ja mahdolliseen siirtämisharkintaan (otto-oikeus) toimielimen päättämällä tavalla.

9 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 8 Päätöksenteon valvontatoimenpiteet Kunkin esimiehen on vähintään vuosittain tarkastettava suoraan alaisuudessaan toimivien henkilöiden tekemiä viranhaltijapäätöksiä. Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa ja raportoitava ylemmälle esimiehelle. Viranhaltijapäätösten osalta on kiinnitettävä huomiota ainakin onko päätös tehty toimivallan puitteissa ja perustellusti, onko päätös ollut asianmukaisesti nähtävillä, ja onko päätös annettu tiedoksi asianosaisille, onko päätös tarvittaessa annettu valitusajan kuluessa (4 pv) tiedoksi toimielimille, joille asian käsittely voidaan siirtää, onko päätöksissä mukana esteellisiä henkilöitä Henkilöstöasiat Johtokunnan hyväksymä henkilöstöstrategia luo perustan henkilöstötyölle. Valvontavastuu henkilöstöasioiden asianmukaisesta hoidosta on hallintojohtajalla. Henkilöstöjohtamisen tulee olla oikeudenmukaista ja kannustavaa. Esimiesten tulee johtaa alaisiaan hyvällä esimerkillään ja tavoitteiden suuntaisesti. Vuosittain laaditaan henkilöstöraportti, jossa kerrotaan tunnusluvuin mm. henkilöstövoimavaroista ja henkilöstön työpanoksesta. Lisäksi raportti sisältää kuvauksen vuoden aikana tehdystä henkilöstötyöstä. Henkilöstöä koskevissa päätöksissä ja asioissa tulee noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä, virka- ja työehtosopimuksia sekä JIK ky:n ohjeistuksia. Henkilöstöhallinto vastaa henkilöstöasioiden ohjauksesta, henkilöstöpoliittisista linjauksista sekä virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta Henkilöstösuunnitelma ja rekrytointi Henkilöstösuunnitelma ja henkilöstötarpeiden kartoitus laaditaan osana talousarviovalmistelua. Suunnittelun avulla henkilöstörakenne ja määrä pyritään mitoittamaan vastaamaan toiminnallisia tavoitteita. Toimintayksiköt omilla toimenpiteillään ja suunnitelmillaan turvaavat palvelutuotannon jatkuvuuden henkilöstön eläköityminen ja toimintamuutosten vaikutus huomioiden. Uutta henkilöstöä rekrytoitaessa on huolehdittava, että palvelussuhteelle on olemassa vakanssi tai palkkamääräraha on varattu talousarvioon. Tarvittaessa tulee suorittaa tehtävän vaatimat lakisääteiset taustojen selvitykset. Terveydenhuollon henkilöstöä valittaessa on tarkistettava ammatinharjoittamisoikeudet. Vastuu em. selvitysten tekemisestä on esimiehellä.

10 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 9 Työtehtävistä päätettäessä tulee kulloinkin varmistua siitä, ettei synny väärinkäytöksen mahdollistavia työyhdistelmiä, esim. palvelun/tavaran vastaanotto, laskun asiatarkastus ja hyväksyminen. Määräaikaisiin työsopimuksiin on merkittävä laillinen määräaikaisuuden peruste Henkilöstön työhyvinvoinnin ja ammattitaidon kehittäminen Työhyvinvointia kehitetään johtokunnan hyväksymän työhyvinvointiohjelman mukaisesti. Vastuu työyhteisön hyvinvoinnista on sekä esimiehellä että työntekijöillä. Esimiehet ovat velvollisia käymään kehityskeskustelut alaisensa henkilöstön kanssa vähintään kerran vuodessa. Kehityskeskusteluissa arvioidaan mm. henkilöstön kehittämistarpeita, työhyvinvoinnin tilaa sekä asetetaan strategian mukaiset tavoitteet. Esimiesten tulee puuttua havaittuihin työkyvyn ongelmatilanteisiin Välittävä työyhteisö toimintamallin mukaisesti. Työyhteisöjen hyvinvointia kartoitetaan säännöllisesti työhyvinvointikyselyillä ja korjaavat toimenpiteet tehdään suunnitelmallisesti. Työhön, työympäristöön sekä työoloihin liittyvät vaaratekijät kartoitetaan säännöllisesti sekä arvioidaan niiden riskitasot. Henkilöstö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammatillista osaamistaan. Kehittämismahdollisuuksia pyritään lisäämään suunnitelmallisella täydennys- ja lisäkoulutuksella. JIK ky järjestää aktiivisesti sisäistä koulutustoimintaa sekä lisäksi kehitetään muita työssä oppimisen muotoja. Myöntäessään palkallista virka-/työvapaata koulutusta varten esimiehen tulee olla tietoinen koulutustilaisuuden sisällöstä. Esimies vastaa henkilöstön asianmukaisesta perehdyttämisestä ja työhön opastuksesta. Uudet esimiehet perehdytetään erillisen perehdytysohjelman mukaisesti Palkan määrittely ja maksatus Palkka ja muut palvelussuhteeseen liittyvät korvaukset määräytyvät voimassaolevien virkaja työehtosopimusten, paikallisten sopimusten sekä JIK ky:n palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. Työtehtävistä laaditaan tehtävänkuvaukset, joiden pohjalta määritellään työtehtävien vaativuuteen perustuva tehtäväkohtainen palkka. Palkkalaskennan ketjua yksiköstä maksatukseen sekä työvuorolistojen toteutumista tulee valvoa sen oikeellisuuden varmistamiseksi. Henkilöstöasioiden valvontatoimenpiteet Yksikön esimiehen on varmistettava pistokokein, että yksikön henkilöstölle maksettavat palkat ja palkkiot vastaavat ao. palkkauspäätöksiä. Varmistus tapahtuu tarkastamalla maksun perusteena olevan palkkatiedon ja maksetun palkan välinen yhteys AGS-raportointiohjelmistoa apuna käyttäen. Suoritetusta tarkastuksesta laaditaan muistio. Esimiesten tulee valvoa alaisensa henkilöstön tuntikertymiä (päivystystunnit sekä lisä- ja ylityötunnit). Jokainen palkkasihteeri seuraa oman käsittely-yksikkönsä maksuun lähtevää pankkiaineistoa. Palkkasihteerit vaihtavat ajoittain henkilöryhmiä, jolle he maksavat palkan. Henkilöstösihteeri laatii puolivuosittain listan yhdenjaksoisesti kestäneistä määräaikaisista palvelussuhteista ja toimittaa tiedot ao. johtoryhmätason esimiehelle.

11 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 10 Hallintojohtaja seuraa vuosittain käytyjen kehityskeskustelujen ja täydennyskoulutusten määriä ja ne kuvataan henkilöstöraportissa Tietohallinto ja tietoturva JIK ky:n tietohallintopäällikkö vastaa liikelaitoskuntayhtymän tietohallinnon organisoinnista ja tietojärjestelmien, perustietotekniikan ja tietoverkkojen käytön tietoturvallisuudesta ylläpitämällä johtokunnan hyväksymää tietoturvapolitiikkaa. Tietoturvapolitiikkaa täydennetään käytännön ohjeilla, joissa on tarkennettu mm. käyttäjätunnus- ja salasanakäytäntöjä, sähköpostin ja internetin käyttöön liittyviä asioita sekä tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttöä. Esimiehet vastaavat omilla vastuualueillaan, että tietojärjestelmiä käytetään tietoturvallisesti ja lainmukaisesti. JIK ky:n tietoverkkoja ja tietojärjestelmiä käyttävät työntekijät huolehtivat myös omalta osaltaan tietoturvallisuudesta. Tietohallinnon työntekijät toimivat asiantuntijoina ja avustavat tarvittaessa työyksiköitä tietoturvan ja suojan käytännön toteuttamisessa. Tietosuojasta ja -turvasta on määräyksiä useissa laeissa. Päivittäisessä työssä on kaikkien noudatettava henkilötietolain ja viranomaisen toiminnan julkisuutta koskevan lainsäädännön määräyksiä. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen alalla on omaa asiakas- ja potilastietojen käsittelyä koskevaa erityislainsäädäntöä. Tietojärjestelmistä on laadittava tietojärjestelmäselosteet, joiden laatiminen on kyseisestä tietojärjestelmästä vastaavan viranhaltijan vastuulla. Luottamuksellisen tiedon levittämisestä ja tietojärjestelmien käytöstä on määrätty henkilöstön tietoturvaohjeessa. Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien on oltava asianmukaiset, ja niistä on tehtävä selkeät päätökset. Esimiehiltä tarvitaan kirjallinen lupa käyttöoikeuksia avattaessa. Henkilön poistuessa JIK ky:n palveluksesta tai järjestelmien käyttötarpeen loputtua muusta syystä esimiesten on valvottava, että käyttöoikeudet peruutetaan välittömästi. Aiemmista oikeuksista ja käyttötavoista poikkeavat käyttöoikeuspyynnöt esim. Efficapotilastietojärjestelmän lomakkeille, käsitellään ensin lomaketyöryhmässä Tietohallinnon ja tietoturvan riskienhallinta Tietojärjestelmiin ja -turvaan liittyviä riskejä tunnistetaan ja arvioidaan yhteistyössä koko organisaation osalta. Riskienhallinnassa tärkeää on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen erityisesti huomioiden potilastietojärjestelmät. Tietohallintopäällikkö vastaa tietoturvaan liittyvien riskien tunnistamisesta ja yleisestä riskienhallinnasta ja tiedotuksesta sekä ohjeistuksesta henkilöstölle. Uusien ohjelmien, järjestelmien ja laitteiden hankinnassa varmistetaan niiden yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmien ja laitteiden kanssa. Riskienhallinnassa varaudutaan tietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyviin poikkeustilanteisiin. Poikkeustilanteiden aiheuttamia ongelmia ennakoidaan ja minimoidaan vahinkoja varmuuskopioimalla tietoja jatkuvasti, säilyttämällä varmistukset fyysisesti eri paikassa, kahdentamalla tarvittavat laitteet ja komponentit sekä varmistamalla kriittisten laitteiden sähkönsyöttö. Laitteistot ja ohjelmistot on myös asianmukaisesti suojattu haittaohjelmilta. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää toimitilojen fyysistä turvallisuutta, poikkeustilanteisiin varautumista, varmistuksen jatkuvaa toteuttamista sekä varasuunnitelmien tekemistä. Toi-

12 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 11 minnalliset varasuunnitelmat ja niiden ylläpito sekä niistä tiedottaminen ovat toimintayksiköiden esimiesten vastuulla. Tietohallintopäällikkö osallistuu tarvittaessa varasuunnitelmien suunnitteluun Tietohallinnon ja tietoturvan tiedottaminen Ennakoiduista ja ennakoimattomista tietojärjestelmien käyttökatkoista tiedotetaan sähköpostijakelulla koko henkilöstölle sekä intranetin etusivulla, myös tilannetiedotuksia katkon aikana. Uusille työntekijöille informoidaan tietoturvasta ja tietojärjestelmien oikeanlaisesta käytöstä perehdytyksen yhteydessä. Kaikki uudet työntekijät lukevat ja allekirjoittavat käyttäjäsitoumuksen palvelusuhteen alkaessa Tiedonhallinta Kuntayhtymän toimintaan liittyvän tehtävän hoitamisessa syntyneet asiakirjat todentavat toimintaa, sen lainmukaisuutta ja takaavat sekä kuntayhtymän että asiakkaan/ työntekijän oikeusturvaa. Tiedonhallinta tulee toteuttaa julkisuuslainsäädännön edellyttämän hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti siten, että tietojen saatavuus, käytettävyys, eheys ja oikeellisuus on turvattu. Kuntayhtymän resurssien tehokas käyttö ja sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen edellyttävät toimintojen prosessikuvausten laatimista sekä palveluissa tarvittavan ja siinä syntyvän asiakirjatiedon koko elinkaaren suunnittelua ja hallintaa. Sähköisen asiakirjatiedon käytettävyyden ja säilymisen turvaamiseksi on tiedonhallinnan näkökulmat otettava huomioon jo tietojärjestelmien suunnittelu- ja hankintavaiheessa. Kuntayhtymän asiakirjojen hallinnassa, arkistonmuodostuksessa ja arkistonhoidossa noudatetaan arkistolaitoksen ja muiden viranomaisten ohjeiden lisäksi JIK ky:n tiedonhallintasuunnitelmia sekä tiedonhallinnan toimintaohjetta. Tiedonhallintaan liittyvien riskien kannalta on oleellista, että henkilöstö tietää käsittelemiensä asiakirjojen säilytysajat ja julkisuussäädökset. Tarpeeton asiakirja on hävitettävä tietosuoja huomioiden heti säilytysajan umpeuduttua. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta on ehdottomasti noudatettava Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta esitetään pääsääntöisesti toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa.

13 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Talousasiat Talouden suunnittelusta, vakuutuksista, talousarviosta, lainanotosta ja sijoitustoiminnasta, maksuliikenteestä, laskujen käsittelystä, kirjanpidosta ja määrärahaseurannasta sekä raportoinnista määrätään taloudenhoidon toimintaohjeessa. Talousarvion- ja suunnitelman sekä toimintakertomuksen laadinnassa tulee kiinnittää riittävästi huomiota strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden uhkien tunnistamiseen ja arvioimiseen. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueensa toiminta perustuu voimassa olevaan talousarvioon ja -suunnitelmaan. Seurantaa tulee toteuttaa riittävällä aikavälillä esim. kuukausittain, jotta mahdollisiin poikkeamiin ehditään reagoida ao. tilivuoden aikana. Tilivelvollinen viranhaltija vastaa toiminnan tuloksellisuuden arviointien valmistelusta liikelaitoskuntayhtymän johtajalle ja johtokunnalle. Pankkitilien avaamisesta päättää talousjohtaja. Tilinkäyttövaltuuden myöntää johtokunta. Käteiskassalle tulee nimetä vastuulliset hoitajat. Kassojen tilitysvelvollisuudesta on määrätty päätöksellä erikseen. Talousasioiden valvontatoimenpiteet Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista raportoidaan johtokunnalle, tilaajalautakunnalle, yhtymäkokoukselle ja jäsenkunnille ajalta ja Koko toimintavuoden osalta raportointi suoritetaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Johtokunnan nimeämä kassantarkastaja tarkastaa vähintään kerran vuodessa ennakolta ilmoittamatta yksiköille kuuluvat rahavarat. Talousjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön on vähintään kaksi kertaa vuodessa suoritettava kirjanpidossa olevien pankki- ja rahatilien, kassojen, alitilittäjien ja arvopapereiden tarkastus. Tarkastuksista on laadittava kirjallinen raportti Projektit ja hankkeet Hankkeesta vastaavan toimielimen tulee hyväksyä projektisuunnitelma. Projektille tulee nimetä vastuuhenkilö, määritellä vastuunjako, aikataulu, kustannusarvio (kokonaiskustannukset ja niiden jakautuminen eri vuosille), rahoitus ja seurannan järjestäminen. Projektille nimetään ohjausryhmä ja projektipäällikkö. Hankkeesta vastaava toimielin vastaa projektin loppuraportin hyväksymisestä ja projektin päättämisestä. Loppuraportin tulee sisältää toimintasuunnitelma hankkeen päättymisen jälkeiselle ajalle, joka sisältää toiminnan resursointisuunnitelman hankkeen päätyttyä. Projektin kirjanpito tulee järjestää siten, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Projektin vastuuhenkilö on velvollinen huolehtimaan asianmukaisten tilitysten ja seurannan järjestämisestä. Projektin muu asiakirja-aineisto tulee järjestettynä toimittaa kirjaamoon arkistoitavaksi heti projektin päättyessä.

14 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinta kytkeytyy osaksi toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa ja seurantaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan kuntayhtymän toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Riskienhallinta on osa normaalia päivittäistä toimintaa, jolla pyritään varmistamaan strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen sekä toiminnan mahdollisimman häiriötön jatkuminen kaikissa tilanteissa Riskien luokittelu Riskit voidaan luokitella operatiivisiin, taloudellisiin, strategisiin sekä vahinkoriskeihin. Osa riskeistä on liikelaitoskuntayhtymän sisäisiä ja osa ulkoapäin tulevia. Riskejä liittyy lähes kaikkeen toimintaan. Alla olevaan taulukkoon on kirjattu esimerkkejä mahdollisista riskeistä. Operatiiviset riskit Taloudelliset riskit Vahinkoriskit yhteistyön toimimattomuus henkilöriskit (esim. uupuminen, tapaturmat, ammattitaidon puute, työvoimapula, epäonnistuneet henkilövalinnat) tiedonkulun toimimattomuus tietojärjestelmien toimimattomuus terveydenhuollon kuormitushuiput potilasturvallisuuden vakava pettäminen palveluiden huono saatavuus ja laatu infrastruktuurin toimimattomuus (esim. vesi, lämpö, sähkö, terveelliset tilat) hankintoihin liittyvät riskit (esim. kilpailuttamisen epäonnistuminen) sopimus- ja vastuuriskit (esim. monimutkaiset sopimukset, huonot sopimuskumppanit) imagon menetys työnantajana/ yhteistyökumppanina toiminnan lainmukaisuuteen liittyvät riskit hyvän hallintotavan noudattamatta jättäminen rahoitusriskit (korkotason vaihtelu) investointiriskit taloudelliset reunaehdot henkilöriskit (esim. työterveys- ja turvallisuus) asiakkaisiin ja potilaisiin kohdistuvat vahingot omaisuusriskit vakuusriskit ympäristöriskit vastuuriskit keskeytysriskit rikollisten toimintojen aiheuttamat riskit

15 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 14 Strategiset riskit toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat riskit palvelujen järjestämistapoihin liittyvät riskit lainsäädäntömuutokset hallituspolitiikka ympäristöriskit suuronnettomuudet terveyteen kohdistuvat uhat 5.4 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Hankinnat tapahtuvat JIK ky:n hankintaohjeen ja kuntien yleisten hankintaohjeiden mukaisesti. Hankinnat on tehtävä hyvän hallintotavan mukaisesti korkeaa moraalia noudattaen. Esteellinen henkilö ei luottamushenkilönä tai viranhaltijana saa osallistua hankintojen valmisteluun tai päätöksentekoon. Viranhaltijan tekemästä hankinnasta tehdään päätös hankintaohjeen mukaisesti. Hankintapäätöksen tulee sisältää: hankinnan kohde valittu hankintamenettely tarjouksen tehneet toimittajat/palveluntarjoajat hylätyt tarjoukset ja hylkäysperuste valintaperusteet valittu toimittaja/palvelun tuottaja ja valinnan perustelu hankinnan arvo sopimuksen voimaanastumisaika muutoksenhakuohje hankintapäätöksen liitteeksi Hankintaan valittavan toimittajan on määräajoin toimitettava verovelka- ja muut todistukset siitä, että verot ja lakisääteiset maksut on suoritettu. Hankittu omaisuus tulee merkitä taloudenhoidon toimintaohjeen mukaisesti. Kunkin yksikön vastuuhenkilöt huolehtivat omaisuudesta ja sen merkitsemisestä. Hankintaan liittyvästä riskienhallinnasta ja säännöllisesti toteutetuista riskien arvioinneista vastaa viime kädessä se yksikkö, jonka hoitoon omaisuus on uskottu. 5.5 Sopimustoiminta JIK ky:n kaikessa toiminnassa ja palveluissa tulee noudattaa voimassa olevia sopimuksia. Tarkistettaessa ostolaskuja tulee hyväksyjän tarkastaa, että maksu on sopimuksen mukainen. Kullekin sopimukselle merkitään vastuuhenkilö, joka valvoo sopimusehtojen toteutumista. Hankintasopimukset laaditaan laillisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

16 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 15 Alkuperäiset sopimukset on lähetettävä taloushallintoon hankinta- ja taloussuunnittelijalle. Taloustoimistossa sopimukset tallennetaan dokumenttienhallintajärjestelmään, jotta niiden voimassaoloa voidaan seurata. Alkuperäiset sopimukset arkistoidaan tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti ja säilytetään taloustoimistossa, ellei joidenkin sopimustyyppien osalta ole toisin sovittu. 5.6 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Vastuu sisäisen tarkastuksen järjestämisestä on kuntayhtymän johdolla. Sisäistä tarkastusta toteutetaan sekä vastuualueiden sisäisenä että organisaation ulkopuolelta ostettavana palveluna. Sisäisen tarkastuksen perustehtäviin kuuluu tarkastaa sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hyvän hallintotavan noudattamista. Oman organisaation sisäisen tarkastuksen toimivuudesta vastaa kunkin vastuualueen johtaja, jolla on erityisvastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurantaa palvelevasta tiedonkulusta ja raportoinnista. Tarkastuksesta laaditaan raportti, joka voi sisältää suosituksia havaittujen puutteiden ja heikkouksien korjaamiseksi. 6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisen raportointi Johtokunta raportoi yhtymäkokoukselle vuosittain toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimintakertomuksessa tehdään selkoa, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudelle, ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnitelmakaudella. Toimintakertomukseen tehtävän selonteon valmistelemiseksi johtoryhmän jäsenet arvioivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä omassa vastuualueessaan/- yksikössään. Arvioinnit käsitellään johtoryhmässä, jonka jälkeen valmistellaan johtokunnalle selonteko osana toimintakertomusta. 7. Ohjeen ajantasalla pitäminen Johtokunta vastaa tämän ohjeen ylläpitämisestä ja muutosten esittämisestä yhtymäkokoukselle. Liikelaitoskuntayhtymän johtajalla on oikeus, johtoryhmää kuultuaan, tehdä ohjeeseen lakien vaatimia muutoksia sekä vähäisiä korjauksia.

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan yleisohje

Sisäisen valvonnan yleisohje Sisäisen valvonnan yleisohje 1 (7) Sisäisen valvonnan yleisohje Tämä ohje korvaa sisäisen valvonnan ohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2003 KH 27.6.2016 Sisäisen valvonnan yleisohje 2

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys Juuan Kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty kunnanvaltuustossa Sisällys Johdanto 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus 13.12.2012 Rauni Väänänen-Sainio, tarkastuspäällikkö sisäinen tarkastus TARKASTUS- TARKASTUS- TOIMIKUNTA

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 22.4.2014 2 Sisäisen valvonnan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE... 3 1.1

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/12

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/12 TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/02.02.02/2016 1/12 Kuntalain mukaan kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016 1 SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016 Kohde/Prosessi Valvoja Päivämäärä Raportin jakelu VALVONTAKOHDE RISKIEN ARVIOINTI SISÄINEN VALVONTA 1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/11

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/ /2016 1/11 TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖSARVIOINTI 2016 Liite 5 Dnro TRE: 8364/02.02.02/2016 1/11 Kuntalain mukaan kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Riskienhallintapolitiikka

Riskienhallintapolitiikka Riskienhallintapolitiikka 14.10.2011 Johtokunta 7.9.2011 Johtoryhmä Sisältö 1. Tarkoitus ja tavoitteet 2 2. Riskien luokittelu 2 3. Tehtävät ja vastuut 3 4. Raportointi 4 5. Koulutus 4 6. Riskienhallintapolitiikan

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1 Kaupunginhallitus 14.12.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginvaltuusto on 7.12.2015 79 hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman.

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 2.2.2017 ja se on voimassa 1.3.2017 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA. Kunnanhallitus liite 3 Valtuusto. Arja Rantanen hallintojohtaja

UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA. Kunnanhallitus liite 3 Valtuusto. Arja Rantanen hallintojohtaja 2017 UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Kunnanhallitus 7.12.2016 305 liite 3 Valtuusto Arja Rantanen hallintojohtaja Sisällysluettelo 1. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet... 2 2. Riskienhallinnan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta

Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta Hyvä hallinto ja sisäinen valvonta VTV Nyt! Valtiontalouden tarkastusvirasto 16.1.2017 Pasi Leppänen Määräraha ylittyi merkittävästi Palkkaa maksettu työsuhteen päätyttyä Koulunjohtaja kavalsi lahjoitusvaroja

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot