Sisäisen valvonnan ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäisen valvonnan ohje"

Transkriptio

1 Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta Yhtymäkokous

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Strateginen johtamisjärjestelmä Hyvä hallintotapa 3 3. Valvontajärjestelmä 4 4. Sisäisen valvonnan toimivalta ja vastuut Otto-oikeus Toimivallan siirtäminen Tilivelvollisuus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut 6 5. Sisäisen valvonnan kohteet ja valvontatoimenpiteet Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Päätöksentekoprosessi Henkilöstöasiat Henkilöstösuunnitelma ja rekrytointi Henkilöstön työhyvinvoinnin ja ammattitaidon kehittäminen Palkan määrittely ja maksatus Tietohallinto ja tietoturva Tietohallinnon ja tietoturvan riskienhallinta Tietohallinnon ja tietoturvan tiedottaminen Tiedonhallinta Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talousasiat Projektit ja hankkeet Riskienhallinnan järjestäminen Riskien luokittelu Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisen raportointi Ohjeen ajantasalla pitäminen 15

3 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 2 1. Johdanto Sisäinen valvonta on osa hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Hyvä johtamis- ja hallintotapa tarkoittaa toiminnan ja talouden ohjauksen tilivelvollisuus- ja vastuujärjestelmää, joka edistää hallinnon ja palvelutuotannon luotettavuutta ja tehokkuutta. Sisäinen valvonta, ja siihen kiinteästi liittyvä riskienhallinta, on jatkuvaa toimintaa, jonka avulla organisaatio pyrkii varmistamaan tavoitteidensa saavuttamisen ja toimintansa lainmukaisuuden. Sisäistä valvontaa ei näin ollen voi eriyttää muusta toiminnasta, vaan se on olennainen osa jokapäiväistä ohjausta ja johtamista. Sisäisen valvonnan ohje antaa työkalut hyvän hallintotavan mukaiseen johtamiseen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen ja toimeenpanoon osana valvontavastuullisten tehtävänkuvaa. Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä. Tämä ohje täsmentää lain säännöksiä liikelaitoskuntayhtymän tasolla toimien samalla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteena. Ohje on tarkoitettu JIK ky:n toimielimille, johdolle, esimiesasemassa oleville sekä koko henkilöstölle. 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Sisäinen valvonta on osa liikelaitoskuntayhtymän johtamisjärjestelmää. Johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan yhteisesti määriteltyjä ja noudatettavia johtamisen, toiminnan ja talouden suunnittelun, päätöksenteon sekä seurannan ja arvioinnin menettelyitä. Näillä edistetään luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon, esimiesten sekä koko henkilöstön sitoutumista toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Sisäinen valvonta on myös liikelaitoskuntayhtymän johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja sekä riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan tavoitteena on, että liikelaitoskuntayhtymän toiminta voi jatkua keskeytyksettä, tehokkaasti ja laadukkaasti. Riskejä ovat toimintoihin ja prosesseihin liittyvät uhat, epävarmuustekijät ja myös käyttämättä jäävät positiiviset mahdollisuudet. 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä tarkoittaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja, joilla varmistetaan strategian mukainen toiminta ja johtaminen. Johtamisjärjestelmän perusteena ovat lain-

4 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 3 säädäntö, hallintosääntö, liikelaitoskuntayhtymän toimintaperiaatteet sekä asiakkaiden tarpeet ja toiminnan tuloksellisuus. Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat: Strategia-asiakirjoja konkretisoivat muut asiakirjat: JIK ky:n strategiset linjaukset henkilöstöstrategia työterveyshuollon strategia suun terveydenhuollon strategia äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia lastenneuvolatyön strategia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon strategia lääkärin vastaanoton ja lääketieteellisten tukipalvelujen strategia hoivapalveluiden vastuualueen strategia eläinlääkintähuollon strategia terveysvalvonnan strategia terveyden edistämisen strategia ennaltaehkäisevän vanhustyön, kotiin tarjottavien palveluiden ja asumispalveluiden strategia tietohallinnon strategia talousarvio ja taloussuunnitelma tasa-arvosuunnitelma yhteistoiminnan toimintaohjelma työhyvinvointiohjelma rekrytointiohjelma palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä työsuojelun toimintaohjelma päihdeohjelma kotihoidon sisältö ja kriteerit asumispalveluiden prosessi, sisältö ja kriteerit ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma palvelusopimukset JIK ky:n strategiasta johdettujen tavoitteiden tulee kohdistua olennaisiin asiakokonaisuuksiin (vrt. kattavuus) ja olla riittävän täsmällisesti määriteltyjä. Täsmällinen määrittely on edellytys tavoitteiden mitattavuudelle ja toteutumisen seurannalle. Strategian toteutukseen käytetään BSC-mallia (Balanced Scorecard). Asetetuille tavoitteille määritellään tavoitetaso sekä seuranta- ja raportointimenettelyt. 2.2 Hyvä hallintotapa Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista. Niihin kuuluvat mm. hallinnon oikeusperiaatteet, jotka ohjaavat viranomaisen päätösharkintaa ja muuta asian käsittelyä. Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat myös palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus, neuvontavelvollisuus, hyvän kielenkäytön vaatimus sekä viranomaisten yhteistyövelvoite. On huomioitava, että hyvän hallinnon perusteet on otettava huomioon kaikessa julkisen hallinnon toiminnassa ei vain hallintoasian käsittelyssä ja päätöksenteossa. Hyvän hallintotavan noudattamiseksi: jokaisella esimiehellä on oltava ajantasainen tieto toimintayksikkönsä olennaisten asioiden tilasta. Yksikön esimies ratkaisee yksikkönsä koon ja muiden toiminnallisten vastuiden perusteella, miten tieto saadaan, ja miten valvonta ja raportointi toteutetaan käytännössä. riskienhallinnasta huolehditaan päivittäisessä johtamisessa. Vastuu siitä kuuluu kaikille, erityisesti tilivelvollisille esimiehille johtamansa toiminnan osalta.

5 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 4 luottamushenkilöillä, esimiehillä ja henkilöstöllä on velvollisuus toimia lakien ja säädösten mukaisesti sekä rehellisesti ja vilpittömästi. Viranhaltijat ja työntekijät suorittavat palvelusuhteeseen kuuluvat tehtävänsä asianmukaisesti. 3. Valvontajärjestelmä Valvontajärjestelmä jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan. Valvontajärjestelmä Sisäinen valvonta Sisäinen tarkkailu Seuranta Sisäinen tarkastus Ulkoinen valvonta Kuntalaiset Jäsenkunnat Tilintarkastaja Tarkastuslautakunta Valtion viranomaiset EU-tarkastajat Sisäinen valvonta käsittää sisäisen tarkkailun, seurannan ja sisäisen tarkastuksen. Sisäinen tarkkailu on toimenpiteitä, joilla valvotaan työvaiheita ja varainkäyttöä. Päivittäisen tarkkailun avulla ehkäistään virheitä, vahinkoja ja väärinkäytöksiä. Tarkkailu on esimiestoimintaa, selkeiden valtuuksien ja vastuun määrittelyä, asianmukaista työnjakoa/tehtävien eriyttämistä sekä toimintaohjeiden noudattamisen valvontaa. Seuranta on luottamushenkilöiden suorittamaa sisäistä valvontaa. Keskeisenä osana seurantaan kuuluvat tavoitteiden ja raportointivelvoitteiden asettaminen, raportointitoteutuksen valvonta sekä asetettujen päätösten ja tavoitteiden vertailu saavutettuihin tuloksiin. Sisäinen tarkastus on valvonnan näkyvä osa. Se on liikelaitoskuntayhtymän johdon toimeksiannosta ja sen alaisuudessa tapahtuvaa aktiivista ja julkista tarkastustoimintaa tarkastuksen kohteen tietäen olevansa arvioinnin kohteena. Ulkoinen valvonta on lakisääteistä organisaatioon sen ulkopuolelta suuntautuvaa ja siitä riippumatonta valvontaa. Kuntalain ja tarkastussäännön mukaan ulkoisen tarkastuksen suorittaa yhtymäkokouksen valitsema tarkastuslautakunta sekä tilintarkastajat. Tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arvioi tilintarkastajan laatiman tarkastuskertomuksen pohjalta sisäisen valvonnan toimivuuden sekä raportoi arviointikertomuksessa havaintonsa yhtymäkokoukselle.

6 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 5 Muusta ulkoisesta valvonnasta vastaavat aluehallintovirasto, muut valtion viranomaiset, EU:n viranomaiset sekä kuntalaiset, jotka toteuttavat valvontaa julkisuuden ja muutoksenhakujärjestelmän kautta. 4. Sisäisen valvonnan toimivalta ja vastuut Sisäisen valvonnan keskeisen ohjeistamisen muodostavat: hallintosääntö tarkastussääntö JIK ky:n taloudenhoidon toimintaohjeet JIK ky:n hankintaohje potilaskertomus- ja asiakastietojärjestelmien käyttäjälokitietojen tarkastusohjeet henkilöstön tietoturvaohjeet JIK ky:ssä tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka 4.1 Otto-oikeus Johtokunnalla, sen puheenjohtajalla ja esittelijällä on kuntalain ja JIK ky:n hallintosäännön mukaan oikeus ottaa johtokunnan käsiteltäväksi alaisensa viranomaisen tekemä päätös. Kuntalaissa on määritelty viranomaistehtävät, joihin ei ole mahdollista käyttää otto-oikeutta. Hallintosäännön mukaan johtokunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava johtokunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista johtokunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoittamisvelvollisuuden poistaminen ei kuitenkaan estä johtokuntaa ottamasta yksittäistä päätöstä käsiteltäväkseen. Ilmoitus on tehtävä neljän (4) päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi. 4.2 Toimivallan siirtäminen JIK ky:n hallintosäännön mukaan johtokunta voi erillisellä päätöksellään siirtää hallintosäännössä mainittuja tehtäviä liikelaitoskuntayhtymän muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Liikelaitoskuntayhtymän johtaja voi päätöksellään siirtää kuntalaissa tai hallintosäännössä mainittuja tehtäviään ja päätösvaltaansa alaiselleen muulle viranhaltijalle. Toimivallan siirtämisestä tehdään hallintopäätös, ja siitä ilmoitetaan mahdollista ottooikeuden käyttämistä varten hallintosäännön määräämällä tavalla. Päätösvallan delegointiluetteloa ylläpidetään kirjaamossa.

7 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 6 On huomioitava, että edelleen siirretty päätösvalta ei poista delegointipäätöksen tehneen viranhaltijan viimekäteisvastuuta ko. asiassa. Tarvittaessa delegoinnin supistamiseen tai peruuttamiseen on ryhdyttävä välittömästi. 4.3 Tilivelvollisuus Tilivelvollisuudella tarkoitetaan johtamis- ja tulosvastuuta sekä oikeudellista ja eettistä vastuunalaisuutta. Tilivelvollisilla on päävastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta sekä valvonnan aktiivisesta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Tilivelvollisia ovat liikelaitoskuntayhtymän toimielinten jäsenet, johtaja ja vastuualueiden johtajat. Tilivelvollisen viranomaisen/viranhaltijan vaihtuessa on määriteltävä päivämäärä, jolloin vastuu siirtyy toiselle. Tilivelvollisen viranomaisen/viranhaltijan on oltava perehdytetty tehtäviinsä sekä tietoinen vastuustaan tilivelvollisena. Vastuun siirtämisestä päättää johtokunta. Tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei vapauta esimiestä alaistensa toiminnan valvontavastuusta. Vuosittaiseen tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä esitys vastuuvapauden myöntämisestä. Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus hänen oman tai alaisensa tekemisen tai tekemättä jättämisen perusteella. 4.4 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut Yhtymäkokous Johtokunta Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Vastuualueen ja yksikön johtaja Esimies Koko henkilöstö Tilintarkastaja Päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista Vastaa JIK ky:n hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä Johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Vastaa omalta osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta liikelaitoskuntayhtymässä yhtymäkokouksen määrittelemien perusteiden mukaisesti Vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta yksikössään Huomioi ja pyrkii välttämään työhönsä liittyvät riskit Raportoi havaitsemistaan poikkeamista, riskeistä sekä sisäisen valvonnan puutteista esimiehelleen Tarkastaa, onko liikelaitoskuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetty asianmukaisesti

8 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 7 5. Sisäisen valvonnan kohteet ja valvontatoimenpiteet Sisäinen valvonta kohdistuu seuraaviin asiakokonaisuuksiin: Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Riskienhallinnan järjestäminen Omaisuuden hankinnan. luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Valvontatoimenpiteet auttavat varmistamaan, että toiminta täyttää lakisääteiset vaatimukset sekä vastaa toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä ja ohjeita Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Päätöksentekoprosessi Päätöksentekoprosessiin kuuluvat asian vireilletulo, päätöksen valmistelu, päätöksenteko, päätöksen tiedoksianto ja täytäntöönpano. Päätökset on valmisteltava perehtymällä päätökseen vaikuttavaan tietoon ja asiakirjoihin analysoivasti ja hyvin, oleellinen tietosisältö seuloen. Valmistelussa ja päätöksenteossa on noudatettava lakeja, säännöksiä ja hyvää hallintotapaa, jotta vältettäisiin mahdolliset oikeusseuraamukset tai korvausvaatimukset. Päätöksentekoa ohjeistetaan JIK ky:n päätöksentekoprosessia koskevassa ohjeessa. Päätösesityksen tulee sisältää: hakemuksen tai esityksen perusteena olevien tosiseikkojen selostuksen analysoinnin, sovellettavat oikeusohjeet, säännökset ja määräykset tarvittaessa selostuksen muista sovellettavista ratkaisuohjeista kuvauksen toteutuksen arvioiduista vaikutuksista (kustannukset, henkilöstövaikutukset, vaikutukset tiloihin tai laitteisiin ym.) mahdolliset riskit Kaikki julkiset päätökset, myös viranhaltijapäätökset, on pidettävä asianmukaisesti nähtävänä. Päätökset on annettava asianosaisille tiedoksi ja pantava täytäntöön. Päätöksiin on liitettävä muutoksenhakuohjeet. Viranhaltijapäätökset on saatettava toimielimelle tiedoksi ja mahdolliseen siirtämisharkintaan (otto-oikeus) toimielimen päättämällä tavalla.

9 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 8 Päätöksenteon valvontatoimenpiteet Kunkin esimiehen on vähintään vuosittain tarkastettava suoraan alaisuudessaan toimivien henkilöiden tekemiä viranhaltijapäätöksiä. Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa ja raportoitava ylemmälle esimiehelle. Viranhaltijapäätösten osalta on kiinnitettävä huomiota ainakin onko päätös tehty toimivallan puitteissa ja perustellusti, onko päätös ollut asianmukaisesti nähtävillä, ja onko päätös annettu tiedoksi asianosaisille, onko päätös tarvittaessa annettu valitusajan kuluessa (4 pv) tiedoksi toimielimille, joille asian käsittely voidaan siirtää, onko päätöksissä mukana esteellisiä henkilöitä Henkilöstöasiat Johtokunnan hyväksymä henkilöstöstrategia luo perustan henkilöstötyölle. Valvontavastuu henkilöstöasioiden asianmukaisesta hoidosta on hallintojohtajalla. Henkilöstöjohtamisen tulee olla oikeudenmukaista ja kannustavaa. Esimiesten tulee johtaa alaisiaan hyvällä esimerkillään ja tavoitteiden suuntaisesti. Vuosittain laaditaan henkilöstöraportti, jossa kerrotaan tunnusluvuin mm. henkilöstövoimavaroista ja henkilöstön työpanoksesta. Lisäksi raportti sisältää kuvauksen vuoden aikana tehdystä henkilöstötyöstä. Henkilöstöä koskevissa päätöksissä ja asioissa tulee noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä, virka- ja työehtosopimuksia sekä JIK ky:n ohjeistuksia. Henkilöstöhallinto vastaa henkilöstöasioiden ohjauksesta, henkilöstöpoliittisista linjauksista sekä virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta Henkilöstösuunnitelma ja rekrytointi Henkilöstösuunnitelma ja henkilöstötarpeiden kartoitus laaditaan osana talousarviovalmistelua. Suunnittelun avulla henkilöstörakenne ja määrä pyritään mitoittamaan vastaamaan toiminnallisia tavoitteita. Toimintayksiköt omilla toimenpiteillään ja suunnitelmillaan turvaavat palvelutuotannon jatkuvuuden henkilöstön eläköityminen ja toimintamuutosten vaikutus huomioiden. Uutta henkilöstöä rekrytoitaessa on huolehdittava, että palvelussuhteelle on olemassa vakanssi tai palkkamääräraha on varattu talousarvioon. Tarvittaessa tulee suorittaa tehtävän vaatimat lakisääteiset taustojen selvitykset. Terveydenhuollon henkilöstöä valittaessa on tarkistettava ammatinharjoittamisoikeudet. Vastuu em. selvitysten tekemisestä on esimiehellä.

10 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 9 Työtehtävistä päätettäessä tulee kulloinkin varmistua siitä, ettei synny väärinkäytöksen mahdollistavia työyhdistelmiä, esim. palvelun/tavaran vastaanotto, laskun asiatarkastus ja hyväksyminen. Määräaikaisiin työsopimuksiin on merkittävä laillinen määräaikaisuuden peruste Henkilöstön työhyvinvoinnin ja ammattitaidon kehittäminen Työhyvinvointia kehitetään johtokunnan hyväksymän työhyvinvointiohjelman mukaisesti. Vastuu työyhteisön hyvinvoinnista on sekä esimiehellä että työntekijöillä. Esimiehet ovat velvollisia käymään kehityskeskustelut alaisensa henkilöstön kanssa vähintään kerran vuodessa. Kehityskeskusteluissa arvioidaan mm. henkilöstön kehittämistarpeita, työhyvinvoinnin tilaa sekä asetetaan strategian mukaiset tavoitteet. Esimiesten tulee puuttua havaittuihin työkyvyn ongelmatilanteisiin Välittävä työyhteisö toimintamallin mukaisesti. Työyhteisöjen hyvinvointia kartoitetaan säännöllisesti työhyvinvointikyselyillä ja korjaavat toimenpiteet tehdään suunnitelmallisesti. Työhön, työympäristöön sekä työoloihin liittyvät vaaratekijät kartoitetaan säännöllisesti sekä arvioidaan niiden riskitasot. Henkilöstö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammatillista osaamistaan. Kehittämismahdollisuuksia pyritään lisäämään suunnitelmallisella täydennys- ja lisäkoulutuksella. JIK ky järjestää aktiivisesti sisäistä koulutustoimintaa sekä lisäksi kehitetään muita työssä oppimisen muotoja. Myöntäessään palkallista virka-/työvapaata koulutusta varten esimiehen tulee olla tietoinen koulutustilaisuuden sisällöstä. Esimies vastaa henkilöstön asianmukaisesta perehdyttämisestä ja työhön opastuksesta. Uudet esimiehet perehdytetään erillisen perehdytysohjelman mukaisesti Palkan määrittely ja maksatus Palkka ja muut palvelussuhteeseen liittyvät korvaukset määräytyvät voimassaolevien virkaja työehtosopimusten, paikallisten sopimusten sekä JIK ky:n palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. Työtehtävistä laaditaan tehtävänkuvaukset, joiden pohjalta määritellään työtehtävien vaativuuteen perustuva tehtäväkohtainen palkka. Palkkalaskennan ketjua yksiköstä maksatukseen sekä työvuorolistojen toteutumista tulee valvoa sen oikeellisuuden varmistamiseksi. Henkilöstöasioiden valvontatoimenpiteet Yksikön esimiehen on varmistettava pistokokein, että yksikön henkilöstölle maksettavat palkat ja palkkiot vastaavat ao. palkkauspäätöksiä. Varmistus tapahtuu tarkastamalla maksun perusteena olevan palkkatiedon ja maksetun palkan välinen yhteys AGS-raportointiohjelmistoa apuna käyttäen. Suoritetusta tarkastuksesta laaditaan muistio. Esimiesten tulee valvoa alaisensa henkilöstön tuntikertymiä (päivystystunnit sekä lisä- ja ylityötunnit). Jokainen palkkasihteeri seuraa oman käsittely-yksikkönsä maksuun lähtevää pankkiaineistoa. Palkkasihteerit vaihtavat ajoittain henkilöryhmiä, jolle he maksavat palkan. Henkilöstösihteeri laatii puolivuosittain listan yhdenjaksoisesti kestäneistä määräaikaisista palvelussuhteista ja toimittaa tiedot ao. johtoryhmätason esimiehelle.

11 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 10 Hallintojohtaja seuraa vuosittain käytyjen kehityskeskustelujen ja täydennyskoulutusten määriä ja ne kuvataan henkilöstöraportissa Tietohallinto ja tietoturva JIK ky:n tietohallintopäällikkö vastaa liikelaitoskuntayhtymän tietohallinnon organisoinnista ja tietojärjestelmien, perustietotekniikan ja tietoverkkojen käytön tietoturvallisuudesta ylläpitämällä johtokunnan hyväksymää tietoturvapolitiikkaa. Tietoturvapolitiikkaa täydennetään käytännön ohjeilla, joissa on tarkennettu mm. käyttäjätunnus- ja salasanakäytäntöjä, sähköpostin ja internetin käyttöön liittyviä asioita sekä tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttöä. Esimiehet vastaavat omilla vastuualueillaan, että tietojärjestelmiä käytetään tietoturvallisesti ja lainmukaisesti. JIK ky:n tietoverkkoja ja tietojärjestelmiä käyttävät työntekijät huolehtivat myös omalta osaltaan tietoturvallisuudesta. Tietohallinnon työntekijät toimivat asiantuntijoina ja avustavat tarvittaessa työyksiköitä tietoturvan ja suojan käytännön toteuttamisessa. Tietosuojasta ja -turvasta on määräyksiä useissa laeissa. Päivittäisessä työssä on kaikkien noudatettava henkilötietolain ja viranomaisen toiminnan julkisuutta koskevan lainsäädännön määräyksiä. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen alalla on omaa asiakas- ja potilastietojen käsittelyä koskevaa erityislainsäädäntöä. Tietojärjestelmistä on laadittava tietojärjestelmäselosteet, joiden laatiminen on kyseisestä tietojärjestelmästä vastaavan viranhaltijan vastuulla. Luottamuksellisen tiedon levittämisestä ja tietojärjestelmien käytöstä on määrätty henkilöstön tietoturvaohjeessa. Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien on oltava asianmukaiset, ja niistä on tehtävä selkeät päätökset. Esimiehiltä tarvitaan kirjallinen lupa käyttöoikeuksia avattaessa. Henkilön poistuessa JIK ky:n palveluksesta tai järjestelmien käyttötarpeen loputtua muusta syystä esimiesten on valvottava, että käyttöoikeudet peruutetaan välittömästi. Aiemmista oikeuksista ja käyttötavoista poikkeavat käyttöoikeuspyynnöt esim. Efficapotilastietojärjestelmän lomakkeille, käsitellään ensin lomaketyöryhmässä Tietohallinnon ja tietoturvan riskienhallinta Tietojärjestelmiin ja -turvaan liittyviä riskejä tunnistetaan ja arvioidaan yhteistyössä koko organisaation osalta. Riskienhallinnassa tärkeää on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen erityisesti huomioiden potilastietojärjestelmät. Tietohallintopäällikkö vastaa tietoturvaan liittyvien riskien tunnistamisesta ja yleisestä riskienhallinnasta ja tiedotuksesta sekä ohjeistuksesta henkilöstölle. Uusien ohjelmien, järjestelmien ja laitteiden hankinnassa varmistetaan niiden yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmien ja laitteiden kanssa. Riskienhallinnassa varaudutaan tietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyviin poikkeustilanteisiin. Poikkeustilanteiden aiheuttamia ongelmia ennakoidaan ja minimoidaan vahinkoja varmuuskopioimalla tietoja jatkuvasti, säilyttämällä varmistukset fyysisesti eri paikassa, kahdentamalla tarvittavat laitteet ja komponentit sekä varmistamalla kriittisten laitteiden sähkönsyöttö. Laitteistot ja ohjelmistot on myös asianmukaisesti suojattu haittaohjelmilta. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää toimitilojen fyysistä turvallisuutta, poikkeustilanteisiin varautumista, varmistuksen jatkuvaa toteuttamista sekä varasuunnitelmien tekemistä. Toi-

12 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 11 minnalliset varasuunnitelmat ja niiden ylläpito sekä niistä tiedottaminen ovat toimintayksiköiden esimiesten vastuulla. Tietohallintopäällikkö osallistuu tarvittaessa varasuunnitelmien suunnitteluun Tietohallinnon ja tietoturvan tiedottaminen Ennakoiduista ja ennakoimattomista tietojärjestelmien käyttökatkoista tiedotetaan sähköpostijakelulla koko henkilöstölle sekä intranetin etusivulla, myös tilannetiedotuksia katkon aikana. Uusille työntekijöille informoidaan tietoturvasta ja tietojärjestelmien oikeanlaisesta käytöstä perehdytyksen yhteydessä. Kaikki uudet työntekijät lukevat ja allekirjoittavat käyttäjäsitoumuksen palvelusuhteen alkaessa Tiedonhallinta Kuntayhtymän toimintaan liittyvän tehtävän hoitamisessa syntyneet asiakirjat todentavat toimintaa, sen lainmukaisuutta ja takaavat sekä kuntayhtymän että asiakkaan/ työntekijän oikeusturvaa. Tiedonhallinta tulee toteuttaa julkisuuslainsäädännön edellyttämän hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti siten, että tietojen saatavuus, käytettävyys, eheys ja oikeellisuus on turvattu. Kuntayhtymän resurssien tehokas käyttö ja sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen edellyttävät toimintojen prosessikuvausten laatimista sekä palveluissa tarvittavan ja siinä syntyvän asiakirjatiedon koko elinkaaren suunnittelua ja hallintaa. Sähköisen asiakirjatiedon käytettävyyden ja säilymisen turvaamiseksi on tiedonhallinnan näkökulmat otettava huomioon jo tietojärjestelmien suunnittelu- ja hankintavaiheessa. Kuntayhtymän asiakirjojen hallinnassa, arkistonmuodostuksessa ja arkistonhoidossa noudatetaan arkistolaitoksen ja muiden viranomaisten ohjeiden lisäksi JIK ky:n tiedonhallintasuunnitelmia sekä tiedonhallinnan toimintaohjetta. Tiedonhallintaan liittyvien riskien kannalta on oleellista, että henkilöstö tietää käsittelemiensä asiakirjojen säilytysajat ja julkisuussäädökset. Tarpeeton asiakirja on hävitettävä tietosuoja huomioiden heti säilytysajan umpeuduttua. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta on ehdottomasti noudatettava Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta esitetään pääsääntöisesti toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa.

13 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Talousasiat Talouden suunnittelusta, vakuutuksista, talousarviosta, lainanotosta ja sijoitustoiminnasta, maksuliikenteestä, laskujen käsittelystä, kirjanpidosta ja määrärahaseurannasta sekä raportoinnista määrätään taloudenhoidon toimintaohjeessa. Talousarvion- ja suunnitelman sekä toimintakertomuksen laadinnassa tulee kiinnittää riittävästi huomiota strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden uhkien tunnistamiseen ja arvioimiseen. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueensa toiminta perustuu voimassa olevaan talousarvioon ja -suunnitelmaan. Seurantaa tulee toteuttaa riittävällä aikavälillä esim. kuukausittain, jotta mahdollisiin poikkeamiin ehditään reagoida ao. tilivuoden aikana. Tilivelvollinen viranhaltija vastaa toiminnan tuloksellisuuden arviointien valmistelusta liikelaitoskuntayhtymän johtajalle ja johtokunnalle. Pankkitilien avaamisesta päättää talousjohtaja. Tilinkäyttövaltuuden myöntää johtokunta. Käteiskassalle tulee nimetä vastuulliset hoitajat. Kassojen tilitysvelvollisuudesta on määrätty päätöksellä erikseen. Talousasioiden valvontatoimenpiteet Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista raportoidaan johtokunnalle, tilaajalautakunnalle, yhtymäkokoukselle ja jäsenkunnille ajalta ja Koko toimintavuoden osalta raportointi suoritetaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Johtokunnan nimeämä kassantarkastaja tarkastaa vähintään kerran vuodessa ennakolta ilmoittamatta yksiköille kuuluvat rahavarat. Talousjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön on vähintään kaksi kertaa vuodessa suoritettava kirjanpidossa olevien pankki- ja rahatilien, kassojen, alitilittäjien ja arvopapereiden tarkastus. Tarkastuksista on laadittava kirjallinen raportti Projektit ja hankkeet Hankkeesta vastaavan toimielimen tulee hyväksyä projektisuunnitelma. Projektille tulee nimetä vastuuhenkilö, määritellä vastuunjako, aikataulu, kustannusarvio (kokonaiskustannukset ja niiden jakautuminen eri vuosille), rahoitus ja seurannan järjestäminen. Projektille nimetään ohjausryhmä ja projektipäällikkö. Hankkeesta vastaava toimielin vastaa projektin loppuraportin hyväksymisestä ja projektin päättämisestä. Loppuraportin tulee sisältää toimintasuunnitelma hankkeen päättymisen jälkeiselle ajalle, joka sisältää toiminnan resursointisuunnitelman hankkeen päätyttyä. Projektin kirjanpito tulee järjestää siten, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Projektin vastuuhenkilö on velvollinen huolehtimaan asianmukaisten tilitysten ja seurannan järjestämisestä. Projektin muu asiakirja-aineisto tulee järjestettynä toimittaa kirjaamoon arkistoitavaksi heti projektin päättyessä.

14 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinta kytkeytyy osaksi toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa ja seurantaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan kuntayhtymän toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Riskienhallinta on osa normaalia päivittäistä toimintaa, jolla pyritään varmistamaan strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen sekä toiminnan mahdollisimman häiriötön jatkuminen kaikissa tilanteissa Riskien luokittelu Riskit voidaan luokitella operatiivisiin, taloudellisiin, strategisiin sekä vahinkoriskeihin. Osa riskeistä on liikelaitoskuntayhtymän sisäisiä ja osa ulkoapäin tulevia. Riskejä liittyy lähes kaikkeen toimintaan. Alla olevaan taulukkoon on kirjattu esimerkkejä mahdollisista riskeistä. Operatiiviset riskit Taloudelliset riskit Vahinkoriskit yhteistyön toimimattomuus henkilöriskit (esim. uupuminen, tapaturmat, ammattitaidon puute, työvoimapula, epäonnistuneet henkilövalinnat) tiedonkulun toimimattomuus tietojärjestelmien toimimattomuus terveydenhuollon kuormitushuiput potilasturvallisuuden vakava pettäminen palveluiden huono saatavuus ja laatu infrastruktuurin toimimattomuus (esim. vesi, lämpö, sähkö, terveelliset tilat) hankintoihin liittyvät riskit (esim. kilpailuttamisen epäonnistuminen) sopimus- ja vastuuriskit (esim. monimutkaiset sopimukset, huonot sopimuskumppanit) imagon menetys työnantajana/ yhteistyökumppanina toiminnan lainmukaisuuteen liittyvät riskit hyvän hallintotavan noudattamatta jättäminen rahoitusriskit (korkotason vaihtelu) investointiriskit taloudelliset reunaehdot henkilöriskit (esim. työterveys- ja turvallisuus) asiakkaisiin ja potilaisiin kohdistuvat vahingot omaisuusriskit vakuusriskit ympäristöriskit vastuuriskit keskeytysriskit rikollisten toimintojen aiheuttamat riskit

15 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 14 Strategiset riskit toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat riskit palvelujen järjestämistapoihin liittyvät riskit lainsäädäntömuutokset hallituspolitiikka ympäristöriskit suuronnettomuudet terveyteen kohdistuvat uhat 5.4 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Hankinnat tapahtuvat JIK ky:n hankintaohjeen ja kuntien yleisten hankintaohjeiden mukaisesti. Hankinnat on tehtävä hyvän hallintotavan mukaisesti korkeaa moraalia noudattaen. Esteellinen henkilö ei luottamushenkilönä tai viranhaltijana saa osallistua hankintojen valmisteluun tai päätöksentekoon. Viranhaltijan tekemästä hankinnasta tehdään päätös hankintaohjeen mukaisesti. Hankintapäätöksen tulee sisältää: hankinnan kohde valittu hankintamenettely tarjouksen tehneet toimittajat/palveluntarjoajat hylätyt tarjoukset ja hylkäysperuste valintaperusteet valittu toimittaja/palvelun tuottaja ja valinnan perustelu hankinnan arvo sopimuksen voimaanastumisaika muutoksenhakuohje hankintapäätöksen liitteeksi Hankintaan valittavan toimittajan on määräajoin toimitettava verovelka- ja muut todistukset siitä, että verot ja lakisääteiset maksut on suoritettu. Hankittu omaisuus tulee merkitä taloudenhoidon toimintaohjeen mukaisesti. Kunkin yksikön vastuuhenkilöt huolehtivat omaisuudesta ja sen merkitsemisestä. Hankintaan liittyvästä riskienhallinnasta ja säännöllisesti toteutetuista riskien arvioinneista vastaa viime kädessä se yksikkö, jonka hoitoon omaisuus on uskottu. 5.5 Sopimustoiminta JIK ky:n kaikessa toiminnassa ja palveluissa tulee noudattaa voimassa olevia sopimuksia. Tarkistettaessa ostolaskuja tulee hyväksyjän tarkastaa, että maksu on sopimuksen mukainen. Kullekin sopimukselle merkitään vastuuhenkilö, joka valvoo sopimusehtojen toteutumista. Hankintasopimukset laaditaan laillisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

16 JIK ky:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 15 Alkuperäiset sopimukset on lähetettävä taloushallintoon hankinta- ja taloussuunnittelijalle. Taloustoimistossa sopimukset tallennetaan dokumenttienhallintajärjestelmään, jotta niiden voimassaoloa voidaan seurata. Alkuperäiset sopimukset arkistoidaan tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti ja säilytetään taloustoimistossa, ellei joidenkin sopimustyyppien osalta ole toisin sovittu. 5.6 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Vastuu sisäisen tarkastuksen järjestämisestä on kuntayhtymän johdolla. Sisäistä tarkastusta toteutetaan sekä vastuualueiden sisäisenä että organisaation ulkopuolelta ostettavana palveluna. Sisäisen tarkastuksen perustehtäviin kuuluu tarkastaa sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hyvän hallintotavan noudattamista. Oman organisaation sisäisen tarkastuksen toimivuudesta vastaa kunkin vastuualueen johtaja, jolla on erityisvastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurantaa palvelevasta tiedonkulusta ja raportoinnista. Tarkastuksesta laaditaan raportti, joka voi sisältää suosituksia havaittujen puutteiden ja heikkouksien korjaamiseksi. 6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisen raportointi Johtokunta raportoi yhtymäkokoukselle vuosittain toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimintakertomuksessa tehdään selkoa, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudelle, ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnitelmakaudella. Toimintakertomukseen tehtävän selonteon valmistelemiseksi johtoryhmän jäsenet arvioivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä omassa vastuualueessaan/- yksikössään. Arvioinnit käsitellään johtoryhmässä, jonka jälkeen valmistellaan johtokunnalle selonteko osana toimintakertomusta. 7. Ohjeen ajantasalla pitäminen Johtokunta vastaa tämän ohjeen ylläpitämisestä ja muutosten esittämisestä yhtymäkokoukselle. Liikelaitoskuntayhtymän johtajalla on oikeus, johtoryhmää kuultuaan, tehdä ohjeeseen lakien vaatimia muutoksia sekä vähäisiä korjauksia.

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Tärkein tekijä on ihminen

Tärkein tekijä on ihminen Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2008 VAHTI Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot