Ympäristöministeriö Minna Torkkeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöministeriö Minna Torkkeli minna.torkkeli@ymparisto.fi 11.4.2011"

Transkriptio

1 Ympäristöministeriö Minna Torkkeli Kommenttien antajat: Energiateollisuus ry (ET) ja Suomen tuulivoimayhdistys ry (STY) Aihe: Luonnos Työryhmän ehdotukseksi tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi 1. Johdanto Kuten perjantaina toimme esille, on erittäin hyvä, että ympäristöministeriö julkaisee tuulivoimarakentamisen päivitetyn ohjeistuksen. Kun ottaa huomioon tiukan aikataulun, työryhmä on laatinut kattavat ja toimivat ohjeet, jotka ovat pääosiltaan helposti ymmärrettävät. Ohjeet tuovat selkeyttä lupa-, YVA- ja kaavoitusmenettelyihin, ja auttavat sekä viranomaisia että yrityksiä työssään. On erittäin positiivista, että työryhmän luonnosta on mahdollista kommentoida vielä kun työ on kesken. Perjantain keskustelutilaisuuden kommenttipuheenvuorossa esiin nostamiemme asioiden lisäksi haluamme kuitenkin tuoda vielä esille muutamia asioita, kuten yleiskaavan ja suunnittelutarveratkaisun käytön maakuntakaavoituksen jälkeen, ääniasiat, luonnoksessa esitetyt tuulivoimarakentamisen varoalueet ja positiivisten tuulivoimaesimerkkien mukaan ottamisen luonnokseen. Tuulivoimarakentaminen on vasta käynnistymässä Suomessa. Lisääntyvien kokemusten myötä saadaan hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, jotka voisi nostaa myös ohjeistukseen. Toivomme, että ohjeistusta kehitetään jatkossa säännöllisesti. 2. ET:n ja STY:n kommentit luonnokseen 2.1. Yleiskaavan käyttö maakuntakaavoituksen jälkeen Ympäristöministeriön ja työryhmän viesti, että ennen maakuntakaavoituksen valmistumista on voitava kaavoittaa tuulivoimaa yleiskaavalla, on erittäin hyvä Tulkitsemme myös ohjeen s. 51 lausetta Kunnat voivat yleiskaavalla tutkia ja osoittaa tuulivoima-alueet kunnan alueella yhdistettynä s.7 ohjeisiin siten, että tuulivoima-

2 alueita voi osoittaa kunnan alueella yleiskaavalla maakuntakaavoituksen jälkeenkin, kunhan yksityiskohtaisempi kaava ei ole ristiriidassa maakuntakaavan merkintöjen kanssa. Tämä on tuulivoiman kannalta erittäin hyvä asia, jonka voisi tuoda vielä selkeämmin esille. Sen sijaan pidämme erittäin huonona ohjeen sivun 7 kohtaa, jossa sanotaan: Erityisesti maisema- ja luontovaikutusten kannalta herkillä tunturi- ja saaristoalueilla on tuulivoimarakentamisen osoittaminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa maakuntakaavan vastaista, mikäli kyseessä ei ole aiemmin mainittu kaavan täsmentäminen. Herkät saaristo- ja tunturialueet ovat jo käsitteinä tulkinnanvaraiset ja riippuvat voimakkaasti henkilöiden mielipiteistä, siksi niitä ei tulisi käsitellä ohjeissa eri tavalla kuin muita alueita Voimalan ääni Voimaloiden äänestä ja etäisyydestä asutukseen heräsi perjantaina paljon keskustelua. Ympäristöministeriön vastapuheenvuoroissa tuotiin esille, että 2 km raja asutukseen ei ole ehdoton, vaan tätä lähempänä asutusta tarvitaan tarkemmat analyysit. Tämä kannattaisi tuoda ohjeessa selvästi esille, koska muuten hanketoimijat joutuvat selittelemään julkisuudessa sekä YVA ja kaavoitustilaisuuksissa voimalansa sijaintia, mikäli se on alle 2 km asutuksesta ET:n ja STY:n mielestä etäisyyden ollessa yli 2 km melumallinnuksia ei tarvita. Esitetyt meluraja-arvot ovat erittäin tiukat ja estävät rakentamisen mm. teollisuus- ja satama-alueille sekä vilkkaasti liikennöityjen teiden läheisyyteen, ellei taustamelun tasoa oteta huomioon analyyseissä. Onko tämä tarkoituksen mukaista? Maisemavaikutuksiltaan tuulivoimalat sopivat erittäin hyvin edellä mainituille alueille. Myös tuulen aiheuttama ääni (aaltojen kohina, lehtien havina, yms.) kasvaa tuulennopeuden kasvaessa, jolloin voimalan ääni osin peittyy. Myös tämä tulee huomioida äänitasoissa ja mallinnuksissa Erityisesti virkistysalueiden kohdalla esitetyt äänirajat tuovat tiukennuksia voimaloiden sijainnin suhteen entisestä, mikä vaikeuttaa tuulivoimarakentamista Lepakot Lepakoiden osalta jää hieman epäselväksi tarvitaanko ultraääni-ilmaisimella tehty lepakkoselvitys, vaikka alustavissa selvityksissä alueella ei ole todettu olevan lepakoita tai jos asiantuntijalausunnon mukaan alue ei luonnonoloiltaan ole lepakoille suotuisaa elinympäristöä. Tätä kohtaa, lähinnä sivun 43 ensimmäisen kappaleen alkua, tulisi selventää, ettei tuulivoimatoimijoilta vaadita turhia selvityksiä.

3 2.4. Linnut Pidämme erittäin positiivisena, että ohjeissa korostetaan lähtökohtaisesti yhden vuoden aikana toteutettavien linnustotarkkailujen riittävän Suunnittelutarveratkaisun käyttö Kannatamme tapauskohtaisen harkinnan käyttöä arvioitaessa suunnittelutarveratkaisun soveltamista tuulivoimahankkeissa Työryhmän ehdottamat rajat suunnittelutarveratkaisulle alueella, jota ei ole osoitettu yleispiirteisessä kaavassa tuulivoimarakentamiselle ovat hyvät. Sen sijaan alueella, joka on osoitettu yleispiirteisessä kaavassa tuulivoimala-alueeksi, tulisi suunnittelutarveratkaisun lähtökohtaisesti riittää hankkeissa, joissa ei myöskään tarvita YVA-menettelyä 2.6. Luonnoksessa esitetyt varoalueet Laaja sidosryhmien kuuleminen ohjeistuksen laadinnassa on positiivinen asia ET:n ja STY:n olisi pitänyt olla työryhmässä mukana, koska rakentajilla on ensikäden tieto siitä miten hankkeitta toteutetaan ja kuinka viranomaisprosessit toimivat. Nyt rakentajien näkemykset eivät näy ohjeistuksessa samalla lailla kuin sidosryhmien pelot ja ennakkoluulot. Ohjeistukseen ei tulisi sisällyttää spekulointeja tai arvailuja siitä, mitä mahdollisesti voi tapahtua jos tuulivoimalat sijoitetaan väärin, vaan tekstissä tulisi pitäytyä todennettuun tietoon asianmukaisine lähdeviitteineen. Mielestämme sidosryhmiltä saadut etäisyysvaatimukset tulisi listata erilliseen liitteeseen sen sijaan, että ne on listattu työryhmän tekstissä. Nyt luonnoksesta jää sellainen kuva, että sidosryhmien esittämät rajoitukset ovat myös työryhmän esittämiä varoalueita. Mikäli työryhmä päätyy esittämään myös omana kannanottonaan jonkun/joitakin suojaetäisyyksiä (esim. meluvyöhyke), tällainen etäisyys tulisi myös huolellisesti perustella tekstissä Etenkin etäisyys tiehen on harhaanjohtava, koska Liikenneviraston suositukset on esitetty Maantielaki ja ratalaki otsikon alla. Lukijalle voi jäädä sellainen kuva, että kyseiset etäisyydet on laissa määritetty o Tämän lisäksi ET:n ja STY:n mielestä etäisyys tiehen ja rautatiehen tulisi määrittää riskianalyysien avulla tapauskohtaisesti, eikä esittää kategorisia rajoja kuten Liikennevirasto nyt suosittelee. Erityisesti kaipaamme perusteluja siihen, miksi juuri 500 metriä on valittu etäisyydeksi. Liitteenä on STY:n liikennevirastolle toimittamat kommentit, joissa on esitetty perusteet tapauskohtaisen riskianalyysin käytölle.

4 2.7. Onnistuneiden tuulivoimaratkaisujen huomioiminen ohjeistuksessa Ohjeessa tulisi myös huomioida Suomesta onnistuneet tuulivoimaratkaisut, kuten: o Raahessa tuulivoimalat ovat 500 metrin päässä asutuksesta, valituksia äänestä ei ole tullut, koska alueen muu äänitaso peittää voimaloiden äänen o Hankoniemellä on jo nyt neljän voimalan tuulipuisto, josta ei ole raportoitu negatiivisia linnusto- tai lepakkovaikutuksia. o Suomessa sijaitsee useita voimaloita yleisten teiden välittömässä läheisyydessä, joista ei ole raportoitu yhtään liikennevahinkoa (Hanko, Pori, Oulunsalo) 2.8. Vaaditut selvitykset Mielestämme ei ole perusteltua ottaa ohjeeseen mukaan viittauksia sellaisiin menetelmiin, joita ei ole kansainvälisessä käytössä Tuulivoimaa on rakennettu hyvin laajasti Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Selvitysmenetelmien, jotka ovat käytössä paljon tuulivoimaa rakentavissa maissa, tulisi myös kelvata Suomessa Voimalan rakennusala Ohjeet eivät ota kantaa siihen kuinka tuulivoimalan rakennusala määritetään kaavassa. Mikäli rakennusalaa ei ole määritetty kaavaan, ei ymmärryksemme mukaan rakennuslupaa voida myöntää Rakennusalan määrittäminen tulisi lisätä ohjeisiin, että käytännöt olisivat yhteneväiset eri puolilla Suomea Muuta Ohjeessa tulisi todeta, mikä on tämän ohjeen suhde muuhun kaavoitusta koskevaan ohjeistukseen. On erittäin hyvä, että kategorisista ns. no-go alueista on luovuttu. Korostamme, että no-go alueiden sijaan on tarkoituksenmukaisempaa tiedostaa herkät alueet ja tarvittaessa tutkia erityisin ja perusteellisin asiantuntijaselvityksin edellytykset sijoittaa voimaloita näille alueilla, mikäli tällaisen alueen käyttöön otolle on muita painavia käyttöön ottoa puoltavia syitä. Ei-tv merkinnöistä tulisi kaavoissa luopua, koska ne ovat yhtä energiantuotantomuotoa syrjiviä. Tuulivoimalle sopimattomat alueet voidaan osoittaa niillä kaavamääräyksillä, joissa kyseisen alueen arvo todetaan Ohjeisiin tarvittaisiin lisää pohdintaa kaavoituksen ja ympäristönsuojelulainsäädännön suhtautumisesta toisiinsa. Esimerkiksi: miten

5 meluohjearvoja ja melun rajoittamista tulisi käsitellä kaavoissa? Tuulivoimaloiden, kuten muidenkin teollisten toimintojen, melua on mahdollista rajoittaa siten, etteivät ohjearvot ylity. Meluohjearvojen noudattaminen voidaan varmistaa ympäristöluvan keinoin, joka menettelyllisesti tapahtuu normaalisti vasta kaavaratkaisujen jälkeen. 3. Lopuksi Vaikka näissä kommenteissa tuodaankin esille lähinnä vain parannusehdotuksia, haluamme lopuksi vielä korostaa että pidämme luonnosta ohjeistukseksi erittäin monipuolisena ja kattavana. Pidämme kuitenkin hyvänä ja tarpeellisena, että myös lopullisesta ohjeesta järjestetään vielä oma lausuntokierroksensa. Toivomme että ohjeistusta myös pidetään yllä ja päivitetään jatkossa säännöllisesti ja, että ensimmäiseen päivityskierrokseen varauduttaisiin jo nyt ja että se järjestettäisiin tuoreeltaan muutamien vuosien käyttökokemuksien perusteella. Tämä olisi tarpeen alan voimakkaasta kehityksestä johtuen. Näköpiirissä on, että muutamassa vuodessa kertyy huomattavasti uutta tietoa ja kokemusta, joihin ohjeistustakin tulisi voida sopeuttaa. Niina Honkasalo Asiantuntija Energiateollisuus ry Anni Mikkonen Toiminnanjohtaja Suomen tuulivoimayhdistys ry

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa:

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: MTK-Satakunta Itsenäisyydenkatu 35 A 28130 Pori Pirkanmaan liitto PL 76 33201 TAMPERE pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOSTA 1/5 10.4.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö 2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö Tällä keskustelualueella pohdittiin seuraavia aiheita: Vastuualueet Tulisiko vastuunjakoa selkeyttää, esim. milloin ja minkälaisista tehtävistä paikalliset kantavat vastuuta?

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot