nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan"

Transkriptio

1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan tulisi lisätä Espoon Kilon meluesteiden rakentaminen vuonna Tämä on ainoa hanke, joka on vielä toteuttamatta Pääkaupunkiseudun rautateiden meluntorjuntaohjelmasta Jos Kilon kohteen toteuttamisessa odotetaan Espoon Kaupunkiradan toteuttamista (2011 jälkeen, ennen 2015), melualueella asuvat joutuvat kärsimään melusta kohtuuttoman pitkään. 2. Liikenne- ja Viestintäministeriö (LVM) LVM olettaa muiden Tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnan teemapaketin kärkihankkeiden kuin Kerava-Riihimäki nostettavan esille toisen vaiheen meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa. Meluntorjunnan rahoitustarpeet ja niihin liittyvät EY-lainsäädännölliset velvoitteet otetaan oletettavasti esille vuotuisissa talousarviovalmisteluissa esimerkiksi STORYn (liikennepolitiikan osaston, talousyksikön ja väylävirastojen johdon muodostama strategisen ohjauksen johtoryhmä) kokouksissa. LVM korostaa kiskojen hionnan ja kiskonvaimentimien käytön kustannustehokkuutta. 3. Tiehallinto Tiehallinto korostaa yhteismelun tarkasteluja ja yhteistä meluntorjuntaa kohteissa, joissa rata- ja tiemelua torjuvat toimet voidaan yhdistää, sekä ennaltaehkäisyä maankäytön suunnittelun keinoin. Tiehallinto korostaa myös näiden edellyttämää yhteistyön kehittämistä väylälaitosten kes- Asiasta on keskusteltu kuntien edustajien kanssa pidetyssä työpajassa marraskuussa Meluntorjunta toteutetaan arviolta 2011, kun kaupunkirata Leppävaarasta Espoon Keskukseen toteutetaan. Kirjataan tiedoksi.

2 (14) ken ja kuntien maankäytön suunnittelun kanssa. 4. Suomen Luonnonsuojeluliitto 1. Meluselvityksen käyttäjälle saattaa jäädä käsitys, että melusta kärsivät vain ne henkilöt jotka asuvat karttaan merkityillä melualueilla ja että henkilömäärä voisi olla tekstissä esitettyä vähäisempi koska suurimman melutason saanut julkisivun kohta määrää melualtistuslaskennoissa koko talossa asuvien melualtistuksen. Todellisuudessa melualtistusta nostavat myös esim. tieliikenne- ja lentomelu. Meluselvityksessä tulee välttää antamasta sitä käsitystä, että kartoissa alle 55 db:n melutason merkityillä alueilla olisi riittävän hiljaista. Esimerkiksi kaavoituksessa ei voi käyttää näitä karttoja arvioitaessa melusaastetta. 2. Melukohteita yksilöitiin vuoden 2007 meluselvityksen perusteella 35 ja perusteet sille, miten näistä on päädytty vain kuuden kohteen meluntorjuntaan jäävät hataraksi. Valmistelua ja päätöksentekoa tulisi esittää paremmin meluntorjuntasuunnitelman perusteissa. Koska rautateiden käytön lisääntyminen on toivottavaa ja todennäköistä, meluntorjunnan tarve lisääntyy ja melurajojen kiristyminen on mahdollista, meluntorjuntakohteita olisi pitänyt valita selvästi enemmän, vaikkei nyt toteutettaisikaan kuin kuusi kohdetta. 3. Meluntorjuntasuunnitelmasta ei selviä, onko mainittujen kuuden kohteen ulkopuolella herkkiä kohteita, joihin voisi tehdä suppeampia/kevyempiä meluntorjuntatoimia. 4. Selvityksessä tehdyn mallinnuksen ja suunnitellun meluntorjunnan lisäksi saattaa olla tarpeen varmistaa laskennalliset tulokset melumittauksin. Näin havaittaisiin kohteet, joissa radan huono laatu, kunto tai rakenteet nostavat paikallisesti SLL on kommentoinut sekä Rautateiden meluselvitystä 2007 että Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa. Lausuntokierros koskee vain myöhempää. Kommentit kokonaisuuteen ovat kuitenkin arvokkaita. Kohdat 1 ja 5 koskevat ensi sijassa vuoden 2007 selvitystä. 1. Raportit (meluselvitys 2007 tai meluntorjuntasuunnitelma 2008) eivät, kuten SLL kirjoittaa, anna täydellistä kuvaa melualtistuksesta eikä karttoja tule sellaisenaan käyttää arvioitaessa sellaisen kohteen melusaastetta, jossa muiden melulähteiden voidaan olettaa olevan merkittävä. Lukijoiden/käyttäjien oletetaan ymmärtävän, että melualueet koskevat vain rautatiemelua, raporttien nimen ja esipuheen perusteella. 2. Perustelu kuuden kohteen valitsemiselle 35 yksilöidystä, meluisammasta asuinalueesta on resurssien puute ja toimintasuunnitelmasta halutaan tehdä realistinen suhteessa rahoituksen näkymiin. Tämä perustelu tulisi lisätä raporttiin. 3. Toimintasuunnitelman koskiessa laajaa aluetta, yksinkertaistuksia on jouduttu tekemään ja yksittäisiä meluherkkiä kohteita ei ole voitu nostaa esille omina kohteinaan. Kriteerinä alueiden valinnassa käytettiin asukaskeskittymän sijoittumista yli 55 db:n meluvyöhykkeelle. 4. SLL:n esittämä varmistusmenetelmä on sinällään hyvä, mutta ei ole mahdollinen toteuttaa tämän karkeustason selvityksessä. Selvitysalueen laajuus vaatii keskittymistä Raportin kohtaan 6.3 lisätään maininta, että kohteiden määrää on rajoitettu rahoituksen rajallisuuden takia ja koska suunnitelman halutaan olevan realistinen toteutettavaksi

3 (14) melua ja voitaisiin suunnitella kevyempiä radankunnostustoimia joilla pistemäisten melulähteiden haitat voitaisiin torjua. 5. Sama yritys teki tiehallinnon meluselvityksen (2007) ja rautateiden meluselvityksen (2007). Meluselvitysten yhdistäminen antaisi parempaa tietoa siitä, millainen yhteenlaskettu melualue on verrattuna erillisiin meluselvityksiin. Esitetään, että RHK tutkisi Tiehallinnon kanssa yhteisen melukartan laatimisen mahdollisuutta. pääasiallisiin melualueisiin ja niiden meluntorjuntaan. 5. Väylälaitokset jatkavat menetelmien ja yhteistyömallien kehittämistä yhteisten meluselvitysten ja meluntorjunnan toteuttamiseksi. Mainitunlaisen yhteiskartan teko esimerkiksi vuoden 2006 rautatiemelualueista vaatisi nykyisillä laskentaohjelmilla laskentojen tekemistä alusta saakka yhdistetysti uudestaan, mikä on hyvin aikaa vievää. 5. Kauniaisten Kaupunki Kauniaisten kaupungilla ei ole huomautettavaa. 6. Vantaan Kaupunki 1. On puutteellista, että suunnitelmassa ei ole esitetty mm. Kurkelan, Lapilan, Leppäkorven ja Hiekkaharjun melulle altistuvien asukkaiden määriä. 2. Toimintasuunnitelmassa on tarkistettava, poistuuko kaikki tavaraliikenne Leppäkorven ja Hiekkaharjun kohdalla. 3. Vantaalla Hiekkaharjun kohteen eteläosaan ei Jokiniemen kehittämissuunnitelman puitteissa ole suunnitteilla toimistotiloja asuinkerrostalojen ja radan väliin, toisin kuin raportissa mainitaan. 1. Eri melusuojausvaihtoehtojen toimivuutta arvioitiin vertaamalla asuinalueiden sijoittumista kartan meluvyöhykkeille ennusteliikennetilanteessa ilman erilaisia meluesteitä, asuinalueiden sijoittumiseen meluvyöhykkeille ennusteliikennetilanteessa erilaisten meluesteiden kanssa. Näin tunnistettiin parhaiten toimivat meluesteet tai kohteet, joita ei voida priorisoida resurssien ollessa niukkoja. Ainoastaan suojattaviksi valituille kohteille laskettiin melulle altistuvien määrä a) ilman uusia meluesteitä ja b) valittujen meluesteiden kanssa. RHK katsoo, että pois karsittujen kohteiden osalta meluvyöhykekartat (luvussa 7.2) antavat riittävästi tietoa melualtistuksesta ennustetilanteessa. Olennaista on ehdotetun suojauksen vaikutus. Rautateiden meluselvitys 2007-raportissa Liitteessä 2 esitetään vuoden 2006 melulle altistuvissa rakennuksissa asuvien määrät kunnittain. 2. Vuosaaren sataman valmistuminen hiljentää VR Cargon tavaraliikenteen ratapihatoiminnot Keski-Pasilassa lähes tyystin. Pasi Raportista poistetaan vanhentunut tieto.

4 (14) laan jää vain yhdistettyjen kuljetusten terminaali. Lyhyellä tähtäimellä Pasilaan menee 3 junaa päivässä rekkojen perävaunuja, mutta ne kulkevat lähinnä päivällä ja eivät siksi olisi vaikuttaneet estesuunnitteluun. Päiväaikanakin nämä junat ovat vain pieni osa entisistä tavaraliikennemääristä. 7. Hämeen Liitto On tärkeää, että toimintasuunnitelman tarkistamisen yhteydessä määräajoin kartoitetaan myös uudet mahdolliset kohteet, joilla asukasmäärien lisääntyessä meluntorjuntatoimenpiteet tulevat tarpeellisiksi. On tärkeää, että meluselvityksiä laaditaan ja meluntorjuntatoimia kohdennetaan jatkossa myös niille meluisille asuinalueille vilkkaasti liikennöidyillä ratajaksoilla, joita ei nyt ole valittu kohteiksi, Hämeen maakunnan alueella Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkien alueella. 8. Fingrid 1. Fingridin voimajohtoja ei sijoitu kuuden melusuojauskohteen välittömään läheisyyteen. Saunakallion kohde vaikuttaa esitetyn suunnitteluaineiston perusteella sijoittuvan kantaverkon 110 kilovoltin (kv) voimajohdon Nurmijärvi Anttila eteläpuolelle Jampassa. 2. Rautateiden meluntorjunnassa on varmistettava kantaverkon voimajohtojen edellyttämän vapaan alikulkukorkeuden säilyminen. Meluesteitä rakentaessa voimajohdon läheisyys tulee huomioida mm. työkoneiden liikkumisessa ja käytössä, pölyämisen estämisessä sekä mahdollisissa räjäytystöissä. Voimajohtojen mahdollisesta siirtämisestä aiheutuvista lisätoimenpiteistä ja kustan- 3. Raportin tekovaiheessa konsultilla oli käytössään ilmeisesti vanhentuneet suunnitelmat Jokiniemen kehittämisestä, joiden mukaan kyseiselle kohdalle olisi rakennettu toimitiloja. Viiden vuoden välein meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa tarkistetaan myös uusien kohteiden osalta. Seuraavalla selvityskierroksella selvitysalue laajenee myös yli junan vuosittaisen liikenteen radoille. Kirjataan tiedoksi.

5 (14) nuksista vastaa hankkeen toteuttaja. Kun rakenteelliset meluesteet risteävät tai sivuavat kantaverkon voimajohtoja, alustavat suunnitelmat pyydetään lähettämään lausunnolle yhtiöön, lausunnossa esitettyyn osoitteeseen. 9. Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksella ei ole riittävää asiantuntemusta lausunnon antamiseksi asiasta. 10. Hyvinkään kaupunki 1. Esitetyn meluesteen rakentamiselle Viertolassa ei ole esteitä vaan se voidaan toteuttaa heti, kun on olemassa tarvittavat suunnitelmat ja rahoitus. Hyvinkään kaupunki katsoo, että meluesteiden rakentamisesta olisi syytä laatia yleiset kustannusperusteet, joilla voidaan ennakoida melusuojauksen kustannuksia kunnalle. Olisi erittäin tärkeää, että olisi olemassa yhtäläinen kustannusten jakautuminen eri osapuolten kesken riippumatta prosessista, joka johtaa meluntorjuntatoimenpiteiden tarpeen määrittelemiseen. 2. RHK:n ja kuntien välisen yhteistyön lisääminen kärkitoimenpiteen mukaisesti olisi hyödyllistä. Säännölliset ympäristö- ja liikennevirkamiesten tapaamiset olisivat näkemysten vaihdon ja asioiden eteenpäin viemisen kannalta hyödyllinen yhteistyömuoto meluntorjunnan lisäksi tärinän torjunnan ja vaarallisten aineiden kuljetusten osalta. 3. Kaavoituksen ohjeistukseen raideliikenteen meluhaittojen osalta ei ole tarvetta, koska normaaliin kaavoitusprosessiin kuuluu jo nykyisin melutarkastelut riippumatta melulähteestä. 4. Hyvinkään kaupunki pahoittelee valtion niukkaa rahoituspotentiaalia ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja toivoo merkittävää rahoituksen 1. Kustannusten jaosta sovitaan aina tapauskohtaisesti RHK:n ja kaupungin/kunnan kesken Vaikka normaaliin kaavoitusprosessiin kuuluu melutarkastelut, RHK katsoo hyödylliseksi, että RHK useammin pääsisi aikaisessa vaiheessa vaikuttamaan kaavoitukseen radan lähellä. Tiedottaminen, ei varsinainen ohjeistus on tarpeellista sillä RHK on useissa tapauksissa päässyt tutustumaan kuntien kaavoihin liian myöhään voidakseen käytännössä vaikuttamaan kaavojen sisältöön riittävästi

6 (14) kohentamista huomioiden raideliikenteen yhteiskunnallisen merkityksen kasvun ja nykyisen valtion esittämän asuntopolitiikan suuntaviivat. 11. Riihimäen kaupunki 1. Riihimäellä raideliikenteen melulle altistuu asukkaita etenkin Korttionmäen, Peltosaaren ja Patastenmäen sekä Suokylän alueilla. On välttämätöntä, että RHK panostaa jatkossa myös näiden alueiden meluntorjuntaan. 2. RHK:n on jatkossa osallistuttava myös Riihimäen Kaupungin kesäksi valmistuvan tie- ja raideliikenteen meluselvityksen ja meluntorjuntasuunnitelmien toteutukseen ja kustannuksiin. 3. Jatkossa eri melulähteiden yhteisvaikutus on otettava huomioon meluntorjunnan toimintasuunnitelmia laadittaessa. 12. Ympäristöministeriö 1. YM pitää kansallisen meluntorjuntapolitiikan kannalta erittäin tärkeänä, että meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitettyjä aktiivisia toimenpiteitä toteutetaan. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteiden saavuttamiseksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää olemassa oleviin meluongelmiin. 2. Ministeriö viittaa yksityiskohtien osalta Hämeen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntoihin. 13. Järvenpään kaupunki 1. Esimerkiksi Sorron ja Jampan asuntovyöhykkeiden meluntorjuntaa tulisi mahdollisuuksien mukaan edistää. 2. Suunnitelmassa ei ole pohdittu pääradalle tarvittavien lisäraiteiden vaikutusta meluun ja sen torjuntaan eikä niihin liittyviä toteuttamisvastuita. Aiempien selvitysten mukaan Järvenpään kohdalle tarvitaan pikaisesti ns. kolmas ja neljäs raide (ohitusraiteet) nykyradan länsipuolelle välille Kirjataan tiedoksi. Kirjataan tiedoksi. 1. Vuonna 2012/2013 tehdään uusi EUmeluselvitys ja toimintasuunnitelma, ja siinä vaiheessa priorisoidaan kohteita uudestaan, silloinkin yhteistyössä kuntien kanssa. 2. Tämä meluntorjunnan toimintasuunnitelma perustuu vuoden 2007 meluselvitykseen (kuten lausunnossa mainitaankin) ja vuoden 2006 liikennemääriin. Uusia maankäyttö- ja radan rakentamisen suunnitelmia ei ole huo

7 (14) Kytömaa Purola ja itäpuolelle välille Kytömaa Kyrölä. Lisäraidepohdintaan pitää liittää kysymys ns. Ristikydön alueen uudesta asemasta tulevan yhdyskuntarakenteen käyttöön. Jos uusia raiteita rakennetaan Järvenpäähän pian v jälkeen (Liikennepoliittinen selonteko 2008 sisältää pääradan välityskyvyn parantamisen v jälkeen), ei meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitettyjä esteitä kannata tehdä koska ne jouduttaisiin pian purkamaan. Kiskonvaimentimien toteutus ei menisi hukkaan. Kaupunki ehdottaa, että suunnitelmaan liitetään tarkastelu lisäraiteiden rakentamisesta. 3. Rautateiden rakentamisen ja ylläpidon sekä rataan liittyvän yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyvien vastuiden ja kustannusten jaosta on ajoittain yritetty laatia valtakunnallista suositusta LVM:n, RHK:n ja Kuntaliiton kesken, mutta yhteisymmärrykseen ei toistaiseksi ole päästy. Aikoja sitten lainvoiman saaneisiin asemakaavoihin perustuvan yhdyskuntarakenteen ratamelulta suojaamiseen liittyvät kustannukset kuuluvat ensi sijassa ratahallinnolle, koska meluntorjuntavaatimukset ovat tulleet jälkeenpäin kansallisen lainsäädännön ja EU:n normituksen kautta. Uusia asemakaavoja laadittaessa (esim. Lepola) sen sijaan katsotaan pääasiallisen kustannusvastuun kuuluvan kaavan toteuttajataholle tai kaupungille. Meluntorjuntamääräykset ja ratkaisut on nykyään sisällytettävä laadittaviin kaavoihin. Tämä periaatteellinen vastuunjako on hyväksytty kuntien ja tiehallinnon välille meluntorjuntakysymyksissä. 14. Helsingin Kaupunki 1. Rautatieliikenteen meluntorjuntaongelmaa Helsingissä ei voida pitää ratkaistuna. Vuoden 2001 meluntorjuntaohjelmaa laadittaessa arvioitiin, että Helsingissä noin 6500 ihmistä asuu alu- mioitu muutoin kuin siltä osin, että Savion eteläpuolelta poistuu tavaraliikenne Vuosaaren satamaradan myötä, joka valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Meluesteiden toteuttamisvaiheessa tarkemmin suunnitellessa tullaan luonnollisesti huomioimaan kaikki meluesteiden sijoitteluun vaikuttavat todennäköiset tekijät, esimerkiksi suunnitellut ohitusraiteet. Ohitusraiteet tulevat vahvistamaan syytä suojata meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan sisällytetyt Järvenpään kohteet. 3. Kirjataan tiedoksi. 1. Meluntorjuntaongelma ei ole ratkaistu Helsingissä tai monessa muussakaan kohteessa. Vuoden 2007 meluselvityksen tulokset eivät ole verrattavissa vuoden 2001 pk-seudun 1. 2.

8 (14) eilla, joilla ylittyi päiväajan ohjearvotaso, kun vuonna 2007 tehdyssä meluselvityksessä vastaavan altistujamäärän arvioitiin kasvaneen 9200 asukkaaseen vaikka meluntorjuntaohjelman meluesteet oli vuosina 2001 ja toteutettu. Kiskojen hiontaa ja kiskonvaimentimien käyttöä tulee käyttää tehostetusti Helsingin alueella, missä altistujia on paljon. 2. Ikkunoiden ääneneristävyyden parantaminen on Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksessa esitetty strategisesti tärkeänä toimenpiteenä ja se sopii hyvin yhteistyökohteeksi radan varsien asuinrakennusten melutilanteen parantamisessa. Kiinteistöjen mahdollisuutta saada taloudellista tukea rakennusten ulkovaipanääneneristävyyden parantamiseen tulisi selvittää. 3. Suomen olosuhteisiin soveltuvan raiteen viereen asennettavan matalan meluesteen kehitystyö tulisi käynnistää. 4. Ennaltaehkäisy maankäytön suunnittelun keinoin on paras keino meluhaittojen vähentämiseen. Helsingin kaupungin nykyinen kaavoitukseen liittyvä neuvottelu- ja lausuntomenettely tarjoaa viranomaisille hyvät mahdollisuudet näkökantojensa esille tuomiseen kaavahankkeisiin liittyvissä meluasioissa. 5. On tärkeää, että toimintasuunnitelmaa aletaan sen hyväksymisen jälkeen toteuttamaan yhteistyössä kaupunkien ja Tiehallinnon kanssa. Se vaatii riittäviä henkilö- ja talousresursseja sekä valtakunnallisessa että kunnallisessa päätöksenteossa ja budjetoinnissa. Myös toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaan tulee panostaa. meluntorjuntaohjelman aikana saatuihin tuloksiin mm. siksi, että melu arvioitiin edellisessä 4 metrin korkeudella maanpinnasta, kun tarkastelukorkeus myöhemmässä on 2 metriä. Lisäksi käytetty ilta- ja yöaikaa painottava melutasotunnusluku Lden poikkeaa pkseudun meluntorjuntaohjelmassa käytetystä tunnusluvusta LAeq7-22. Kiskojen hionta on jo nykyisellään tehostettua pk-seudulla verrattuna muuhun maahan. Kiskonvaimentimien käyttöä kehitetään parhaillaan ja Helsinki otetaan huomioon sijoituspaikkojen valinnassa. 2. RHK on valmis osallistumaan selvitykseen kiinteistöjen mahdollisuudesta saada mainittua taloudellista tukea. 3. RHK on parhaillaan käynnistämässä mainitunlaista kehitystyötä. 4. Toimenpiteen nostaminen kärkitoimenpiteeksi ei liitykään kokemuksiin erityisesti yhteistyöstä Helsingin Kaupunkiin. 5. Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan virkamiestyönä. Viiden vuoden välein tapahtuva tarkistus toimii myös sinänsä seurantana

9 (14) 15. Uudenmaan ympäristökeskus 1. Raportin jäsentelyä pitäisi tarkistaa. Raportin alkuosassa, johdannossa tai lähtökohdissa olisi hyvä kuvata ympäristömeludirektiivin keskeistä sisältöä ja kansallista täytäntöönpanoa, referoida asetuksen sisältöä, kuvata lyhyesti siihen perustuva meluntorjunnan toimintasuunnitelman aikataulu ja kohdentuminen. Alkuosassa tulisi myös kuvata käytetyt tunnusluvut, laskentakorkeudet, ohjearvot sekä meluntorjunnan tavoitteet. 2. Eri keskiäänitasoa merkitseviin tunnuksiin tulee aina liittää ajan määre ja tarvittaessa laskentapisteen korkeus. On huomattava, että yleisiä ympäristömelun ohjearvoja ei ole mitenkään sidottu korkeuteen vaikka Suomessa yleisen käytännön mukaan laskentakorkeus on 2 metriä maanpinnasta. 3. Kohdekorteissa on esitetty päiväajan ja yöajan melutasot. Kun meluselvityksessä ja toimintasuunnitelmassa ensisijaisesti on edellytetty arviota päivä-ilta-yömelutasista (Lden), myös kohdekorteissa olisi hyvä esittää meluvyöhykkeet Lden. 4. Ympäristökeskus pyrkii yhtenäistämään eri sektoriviranomaisten käyttämää kieltä meluntorjuntaan liittyvissä selvityksissä. Tunnuksen LAeq painotus merkitään isolla A-kirjaimella. Kun lukuarvoja annetaan tunnuksella, tarkasteluaikajakso on aina määritettävä. Esimerkiksi päiväajan keskiäänitasoa kuvatessa aika voidaan esittää tunnuksella LAeq (07-22). Merkintä Lpäivä tarkoittaa aikajaksoa päivällä 7-19, eli sitä ei tulisi käyttää edellä mainitun päiväajan keskiäänitason, LAeq(07-22) tunnuksena. Yöajan keskiäänitasoa kuvataan tunnuksella LAeq(22-07) tai Lyö. Laskettaessa vuorokauden ajalla painotettua keskiäänitasoa Lden, käytetään melutasoja Lpäivä, Lilta ja Lyö, missä ilta-aikaa painotetaan 5 db:llä ja yöai- 1. Aikataulu ja kohdentuminen kuvataan luvussa 1 Esipuhe, 2 Lähtökohdat ja 4 Toimintasuunnitelman kohdealue, mutta ympäristömeludirektiiviä sinänsä ja sen kansallista täytäntöönpanoa lainsäädännössä ei ole kuvattu Uudenmaan ympäristökeskuksen tarkoittamalla tavalla. Tunnusluvut, laskentakorkeudet, ohjearvot ja meluntorjunnan tavoitteet kuvataan luvuissa 2 ja Merkitään tiedoksi. 3. Päiväajan melutasoja kohteissa ei ole esitetty meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa, sillä melusuojauksen suunnittelussa kohteille käytettiin yömelutasoa LAeq 22-7 (ja 2 metrin laskentakorkeutta). Varsinaisia kohdekortteja raportissa ei ole. Kohteille, joihin on ehdotettu uutta meluntorjuntaa, julkaistaan tunnusluvulla Lden sekä tunnusluvulla LAeq(22-07) (molemmat 4 metrin laskentakorkeudella) lasketut meluvyöhykekartat nykyisillä esteillä ja ehdotetuilla esteillä, RHK:n internet-sivuilla osoitteessa Raportissa, luvussa on taulukko ehdotetun suojauksen vaikutuksesta melulle altistuvien määrään ja luvussa viitataan karttojen osalta internet-sivuille. 4. On hyvä, että ympäristökeskus tekee mainittua yhtenäistämistyötä. 1. Raporttiin lisätään lyhyt kuvaus ympäristömeludirektiivin sisällöstä sekä sen kansallisesta täytäntöönpanosta lukuun 1 Esipuhe. 2. Raportin tunnukset käydään läpi tarkistaen, että ajan määre ja laskentakorkeus mainitaan olennaisissa kohdissa tunnuksen yhteydessä Raportin tunnukset käydään läpi esitetyn pohjalta ja raporttiin lisätään määritelmä Lden-tunnusluvusta. 5. Raportin tulokset käydään läpi esitetyn pohjalta. 6. Otsikko korjataan.

10 (14) kaa 10dB:llä. Määritelmä olisi hyvä lisätä raporttiin. Tunnus LAeq(24h) tarkoittaa vuorokausimelutasoa, joka on koko vuorokauden painottamaton keskiäänitaso. 5. Selvityksen kaikissa tuloksissa on hyvä näkyä käytetty korkeus. Se voidaan esittää suluissa tunnuksen perässä, esim. LAeq (07-22, h=2m). Voidaan yleisesti todeta, että kaikki esitetyt tunnusluvut ovat A-painotettuja äänitasoja. 6. Kappaleen otsikko on viallinen EUdirektiivi ei edellytä ohjearvoja. 16. Hausjärven kunta 1. Toimintasuunnitelma on rajattu tarkastelemaan ratajaksoja Helsinki-Riihimäki, Pasila Huopalahti Espoo ja Huopalahti Vantaankoski. Toimintasuunnitelmassa viitataan kuitenkin LVM:n teemapaketti-työryhmän ehdotuksiin rautatieliikenteen meluntorjunnan painopistealueiksi, joista yksi on väli Kerava-Riihimäki-Hausjärvi. Samalla todetaan, että Kerava-Riihimäki- Hausjärvi on osa RHK:n meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkastelualuetta, mikä on ristiriitaista eikä välin Riihimäki-Hausjärvi pois jättämistä ole perusteltu luonnoksessa. 2. Kun melutoimenpiteiden tarpeellisuuden arviointiin käytetään tietylle melutasolle altistuvien asukkaiden määrää alueella, kunnassa ei voi olla samanlaisia määriä altistuvia radan läheisyydessä, kuin kaupunkimaisemmassa ympäristössä. Hausjärvellä rautatiemelulle altistuvia asutuskeskittymiä on sekä Ryttylän, Oitin, Hikiän että Monnin taajamissa. Hausjärven kunta tulisi sisällyttää tarkastelualueeseen. 1. Raportissa lukee Yksi meluntorjunnan teemapaketin kohde on Kerava Riihimäki Hausjärvi, mikä on osa RHK:n meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkastelualuetta.. Tämä lause antaa harhaanjohtavasti kuvan, että Hausjärvi sisältyisi tarkastelualueeseen. Tarkasteltavat ratajaksot ovat Helsinki Riihimäki, Pasila Huopalahti Espoo ja Huopalahti Vantaankoski. Parempi muotoilu olisi Yksi meluntorjunnan teemapaketin kohde on Kerava-Riihimäki-Hausjärvi, mikä on osittain yhteneväinen RHK:n meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkastelualueen kanssa.. Tarkastelualue on EUdirektiivin mukaisesti ne ratajaksot, joilla kulkee yli junaa, ja Hausjärven pääradan rataosat eivät ylitä tätä liikennemäärää. Teemapaketin valmistelussa tätä liikennemääräkriteeriä ei ollut. 2. Viiden vuoden välein meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa tarkistetaan myös uusien kohteiden osalta. Seuraavalla selvityskierroksella selvitysalue laajenee myös yli junan vuosittaisen liikenteen radoille. 1. Lause korjataan raportissa edellä mainitun mukaisesti.

11 (14) 17. VR-Yhtymä Oy 1. Kärkitoimenpide 5, kaluston laatuvaatimukset: Kilpailun vapauduttua on olennaista, että kaikkia operaattoreita kohdellaan yhdenvertaisesti. Kaluston laatuvaatimuksien valmistelussa on otettava huomioon EU:n laajuinen kehitystyö ja sen aikataulu. Kansallisten määräysten kiristäminen esitetyn mukaisesti ei liene tarkoituksenmukaista, jos venäläinen kalusto jää rautatieviraston laatuvaatimusten ulkopuolelle. VR:n hankintamääräyksissä ei ole sellaista kehittämistarvetta, johon toimintasuunnitelmassa viitataan vaan VR hankkii säädökset ja laatuvaatimukset täyttävää kalustoa. VR on vapaa-ehtoisesti sitoutunut UIC:n julkaiseman ohjeistuksen noudattamiseen liikkuvan kaluston ympäristökriteereistä, joihin myös melunäkökohdat sisältyvät. VR on myös sitoutunut kalustonsa hyvään kunnossapitoon mm. melu- ja tärinähaittojen vähentämiseksi. Vuonna 2007 sorvattiin 4300 pyöräkertaa lovi- tai ainevian takia. 2. Melupäästöjen ajoittaminen vähemmän häiritseviin ajankohtiin ja nopeusrajoitusten kiristäminen luvun 10.2 mukaisesti siirtäisi todennäköisesti rautateiden tavara- ja henkilöliikennettä maanteille. Tavaraliikennettä tai siihen liittyviä kuormaus- ja ratapihatöitä ei ole mahdollista lopettaa yöaikaan ilman merkittäviä kielteisiä vaikutuksia VR:n ja sen asiakkaiden toimintaan. 1. RHK haluaa kiinnittää huomiota erityisesti EU:n ulkopuolisen kaluston laatumääräyksiin melun kannalta, jotka nykytilanteessa ovat löyhemmät, kuin EU:n sisäisen (käytännössä Suomalaisen 2. RHK yhtyy lausuntoon siitä että on vaara, että melu siirtyy yhdeltä melualueelta toiselle jos melupäästöjä ajoitetaan rautateiden kilpailukyvyn kannalta epäedullisella tavalla. 1. Tavoite ominaispäästöjen pienentämiseksi halutaan pitää toimintasuunitelmassa yhtenä mahdollisena melun vähentämiskeinona. 2. Luvussa 10.2 selvennetään, että tavaraliikenteen ajoituksen muutoksiakin (samoin kuin nopeusrajoituksia) tulee soveltaa vain, jos sille on erityisen painavat syyt.

12 (14) KIRJALLISET YLEISÖPALAUTTEET nro Mielipide Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. Asukas, Kanta-Espoo Milloin toimintasuunnitelmatarkasteluissa on vuorossa rantarata.? 2. Asukas, Kerava Ratahallintokeskuksen pitäisi päivittää meluntorjuntasuunnitelmaa meluntorjunnalla molemmin puolin rataa alueella, joka ulottuu pääradalla Vuosaaren satamaradan liittymiskohdasta (Saviolla) noin 2,5 km pohjoiseen. Meluntorjunta alueella on otettava vakavasti huomioon ja suunniteltava jo ennen satamaradan avaamista tai uuden raiteen rakentamista. Erityisesti radan länsipuoli on asuntoaluetta ja itäpuoli pääosin työpaikka-aluetta. Junaliikenne tulee huomattavasti kasvamaan Vuosaaren satamaradan, Kerca-logistiikkakeskuksen, 6. raiteen sekä voimakkaasti kasvavan tavaraliikenteen johdosta. Merkittävä osa tavaraliikenteen melusta tulee yöaikaan. Asukkaan havainnon mukaan suurimman meluhaitan aiheuttavat tavarajunat sekä Pendolino ja muut nopeat junat. Meluntorjunta Kilon kohdalla toteutetaan arviolta 2011, kun kaupunkirata Leppävaarasta Espoon Keskukseen toteutetaan. Vuoden 2013 toisessa EUmeluselvityskierroksessa selvitysalue laajenee muutenkin. Meluntorjunnan toimintasuunnitelmalle lähtökohta on vuoden 2007 meluselvitys, joka pohjautuu vuoden 2006 melutilanteeseen. Uusia raiteita (esim. lisäraiteita Savion kohdalla), kuten suunniteltua uudisrakentamistakaan, ei ole huomioitu suunnitelmassa vaan nykytilanne on ollut lähtökohta. Savion ja Keravan välille ollaan tosiaan tekemässä 6. raiteen ratasuunnitelmaa, jonka osana käsitellään ympäristöasiat, meluasiat mukaan lukien. Samanaikaisesti valmistellaan ratalain mukaisesti asemakaavaa. Ei vaikutusta toimintasuunnitelmaan. Ei vaikutusta toimintasuunnitelmaan. 3. Asukas, Järvenpää Asukas, joka asuu radan vieressä osoitteessa Nuottikuja 3 B, pyytää meluaidan/vallin rakentamista talon ja radan väliin meluhaittojen vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi sekä pyytää RHK:n kannanottoa asiaan sähköpostiinsa. Varsinkin kolisten kulkeva säiliövaunujuna sekä tavarajunat aiheuttavat suurta meluhaittaa etenkin kesällä, kun ovet parvekkeelle ovat auki. Turvallisuusriskeinä asukas mainitsee radalla kuljetettavat myrkylliset aineet sekä kivien sinkoutumisen. Kesällä Myrkylliset aineet ja sinkoavat kivet eivät kuulu meluntorjunnan toimintasuunnitelman piiriin. Kohteelle Järvenpään Keskus ehdotetaan kiskonvaimenninta meluhaittojen vähentämiseksi. Kiskonvaimennin suojaa tasaisesti joka suuntaan ja myös korkealla sijaitsevia kohteita, kuten kerrostalojen ylimpiä parvekkeita, melulta. Koska alueella on paljon kerrostaloja, kiskon- Ei vaikutusta toimintasuunnitelmaan.

13 (14) 2005 yöllä perheen parvekkeelle sinkoutui nyrkin kokoinen kivi ratakoneen kulkiessa radalla ja rikkoi paksun parvekelasin. Talon rakentamisen jälkeen 1989 liikenne radalla on selvästi lisääntynyt. 4. Palautteen antaja, Järvenpää Miksi ehdotetaan estettä Saunakalliossa vain radan länsipuolelle? On ymmärrettävää, että Loutin kohdalla melueste on vain länsipuolella rataa, koska itäpuolella välittömästi Järvenpään aseman jälkeen on teollisuus ym. aluetta. Sorron alueella sen sijaan (Saunakallion aluetta osittain vastapäätä) pientaloasutusta, johon melu hyvin kuuluu ja osa siitä on jopa lähempänä rataa kuin länsipuolella. Aitaa tarvitsisi rakentaa vain kevyen liikenteet alikulun kohdalta pohjoiseen Saunakallion aseman suuntaan. Tämä vähentäisi merkittävästi melua Wärtsilänkadun varren pientaloalueella Sorron kaupunginosassa. Palautteen antaja toivoo asiassa uutta harkintaa. vaimennin on todettu tässä kohteessa kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi. Kohteiden valintatapa kuvataan raportissa karkeasti luvussa 6. Tässä yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, miksi Sorron asuinalue ei ole tarkemmin tarkasteltujen 10 kohteen joukossa. Vuoden 2007 meluselvityksen tulosten perusteella tunnistettiin karttatarkasteluin meluisimmat asuinalueet ja ne rajattiin pääosin suuriin katuihin ja teihin. Meluisimpia alueita yksilöitiin 35 kappaletta. Sorron kaupunginosa kuului kohteeseen, joka rajautui Jäppilänkatuun ja Helsingintiehen. Mahdollisuutta tarkastella jokaista asuinaluetta erikseen ei ollut tämän karkeustason selvityksessä. Kohteiden asukasmäärät meluvyöhykkeillä laskettiin paikkatietoaineiston avulla. Kohteet arvotettiin luvussa 6 kuvatulla tavalla, ja näin valittiin 10 kohdetta. Kohde, johon Sorron asuinalue kuului, sai tässä arvotuksessa suhteellisen heikon tunnusluvun. Kuntien edustajat saivat työpajassa ehdottaa uusia kohteita, ja kohde johon Sorto kuuluu, ei tässä yhteydessä noussut esille. RHK valitsi lopulliset 10 kohdetta tarkempaan tarkasteluun. Perustelu sille, että Sorron asuinalue ei ole tarkemmin tarkasteltujen 10 kohteen joukossa, on siis suhteellisen heikko tulos arvotuksessa, mikä todennäköisesti johtuu Ei vaikutusta toimintasuunnitelmaan.

14 (14) osittain siitä, että asutus on pientaloasutusta. RHK ei näe syytä tästä huolimatta priorisoida Sorron asuinaluetta. Saunakallion aseman kohdalle ehdotettu kiskonvaimennin vaimentaisi melua Wärtsilänkadun pohjoisosassa myös radan itäpuolella, joka on Sorron asuinaluetta.

25.6.2013. tekninen ja ympäristoimiala. Lahden kaupunki. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018 Kadut

25.6.2013. tekninen ja ympäristoimiala. Lahden kaupunki. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018 Kadut 25.6.2013 tekninen ja ympäristoimiala Lahden kaupunki Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018 Kadut Ympäristölautakunta hyväksynyt 23.4.2013 KUNNALLISTEKNIIKKA Meluntorjunnan toimintasuunnitelma Kadut

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Miten kaupunki torjuu melua

Miten kaupunki torjuu melua Miten kaupunki torjuu melua Hiljan päivän seminaari pe 7.10.2016 Tieteiden talo Esa Nikunen Ympäristöjohtaja, Helsingin ympäristökeskus Pääkaupunkiseudun liikennemeluselvitys tekeillä Viiden vuoden välein

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arviointitarkkuuden parantaminen

Ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arviointitarkkuuden parantaminen Ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arviointitarkkuuden parantaminen Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät 25. 26.3.2015 Jyväskylä Olli Kontkanen, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Esityksen

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Opas ja sen soveltaminen käytäntöön

MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Opas ja sen soveltaminen käytäntöön MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Opas ja sen soveltaminen käytäntöön 7.12.2013 Taustaksi Uudenmaan ELY-keskus on laatinut oppaan MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Perustuu

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

MELUNTORJUNNAN KEHITYS JA HAASTEET UUDELLAMAALLA ELYN NÄKÖKULMA

MELUNTORJUNNAN KEHITYS JA HAASTEET UUDELLAMAALLA ELYN NÄKÖKULMA MELUNTORJUNNAN KEHITYS JA HAASTEET UUDELLAMAALLA ELYN NÄKÖKULMA Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus, Larri Liikonen 26.2.2015 1 MELUNTORJUNNAN KEHITYS Meluntorjunta alkanut Suomessa 1970 luvulla Ensimmäiset

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

akustiikka Teollisuus Helsingin kaupunki, meluselvitys 2012 TL akustiikka Helsinki Tapio Lahti Liisa Kilpi

akustiikka Teollisuus Helsingin kaupunki, meluselvitys 2012 TL akustiikka Helsinki Tapio Lahti Liisa Kilpi TL akustiikka 11211 Helsingin kaupunki, meluselvitys 2012 Tapio Lahti Liisa Kilpi Helsinki 2012-02 TL akustiikka 11211 1 (4) TkT Tapio Lahti, DI Liisa Kilpi (Akukon Oy) 2012-02-27 Helsingin kaupunki, meluselvitys

Lisätiedot

Liikennemelusta. Marita Savo, ympäristötarkastaja FORUM MIKKELI XXI

Liikennemelusta. Marita Savo, ympäristötarkastaja FORUM MIKKELI XXI Liikennemelusta Marita Savo, ympäristötarkastaja 24.9.2015 FORUM MIKKELI XXI Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa Ympäristöterveydenhuolto, eläinlääkintähuolto

Lisätiedot

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys 6.10.2014 WSP:n projektinumero: 306365 ID: 1 206 972 XVII (Tulli) -316-2 sekä puisto- ja katualuetta, Yliopistonkatu 55, Hotelin rakentaminen

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

Leinelän asemakaava Vantaa

Leinelän asemakaava Vantaa Ramboll Finland Oy Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Ympäristömeluselvitys 10.3.2008 Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Meluselvitys 10.3.2008 Viite 82120185 Versio 1 Pvm 10.3.2008 Hyväksynyt

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS E26275 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Kaavarajat vaihdettu ja raportti päivitetty 5.1.2015 Hannele Kemppi Hannele

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS E27852 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Oona-Lina Alila Elisa Huotari Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 170/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia. Lakiin lisättäisiin ympäristömeludirektiivin täytäntöön

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.3.2012 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 6.3.2012 Laatija

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA ILMANLAADUN HAASTEET - Sijainti kahden vilkkaasti liikennöidyn kadun varressa - paljon busseja (myös seutu-), ei raskaan liikenteen rajoituksia LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 ja 2035 MANNERHEIMINTIE Oikeuslääketieteellinen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Huhtikuu 2013 ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Päivämäärä 2.4.2013 Laatija Olli-Matti Luhtinen Ramboll Säterinkatu 6 P.O.Box 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358

Lisätiedot

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU ESISELVITYS MELUSELVITYS 24.4.2012 LUONNOS Suunn. Tark./Hyv. Pvm. 24.4.2012 Pauli Ruokanen Pvm. 24.4.2012 Arkisto Tsu I-S 3???/72 LUONNOS \\Re1hki20\rrs\Projektit\Raakapuuterminaaliselvitykset\3850

Lisätiedot

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447), Tampere Meluselvitys 2.5.2013 Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447),Tampere Rakennustoimisto Pohjola Oy Meluselvitys

Lisätiedot

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.1.2012 ALKUSANAT Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie-

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, Meluselvitys 2.4.2014, ID 866 701 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutason ohjearvot 2 2.2 Melulaskennat 2 2.3 Maastomalli

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

LIITE 4. Hankekortit

LIITE 4. Hankekortit LIITE 4 Hankekortit Hankekortti, kohde 1 Rajatorpantie välillä Viisaritie-Köysikuja 5.3.2013 Nykytilanne Melulähde KVL 2012 Nopeus km/h Katuluokka Huom. KAVL 2030 Rajatorpantie 12 880 50 2 18 900 Vihdintie

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

SIPOON TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

SIPOON TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS SIPOON TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 11.3.2010 WSP Finland Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEKSIANTO...3 1 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT...3 1.1. Laskentamalli...3 1.2. Liikenne...3 1.3. Tielinjat...4 1.4. Asukastiedot

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

Uusi asuinalue liikenneväylien kainalossa - miten meluasiat ratkaistiin Suurpellossa

Uusi asuinalue liikenneväylien kainalossa - miten meluasiat ratkaistiin Suurpellossa Uusi asuinalue liikenneväylien kainalossa - miten meluasiat ratkaistiin Suurpellossa Jenni Saarelainen, Petri Suominen, Davy Beilinson Meluntorjuntapäivät 2015 Espoon väestö Asukasluku 1.1.2015 265 650

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELISSA 202 LIITE 4 Tiivistelmä ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastineet

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELISSA 202 LIITE 4 Tiivistelmä ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastineet KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELISSA 202 LIITE 4 Tiivistelmä ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastineet 15.8.2016 Asemakaavaehdotus asetettiin mielipiteiden kuulemista

Lisätiedot

LAK-alueen meluselvitys Veromiehen asemakaava-alueella

LAK-alueen meluselvitys Veromiehen asemakaava-alueella KALA 4.4.2011, Asia 53,, Liite 2.7a NCC Property Development Oy LAK-alueen meluselvitys Veromiehen asemakaava-alueella Jussi Jääoja, Jarno Kokkonen ja Anne Määttä Sito Oy marraskuu 2008 Kannen kuva: Sito

Lisätiedot

Selvitys valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakunnallisen toimintaohjelman toteutumisesta meluntorjunnasta

Selvitys valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakunnallisen toimintaohjelman toteutumisesta meluntorjunnasta Selvitys valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakunnallisen toimintaohjelman toteutumisesta meluntorjunnasta Ari Saarinen Lentomelun seudullinen seurantaryhmä 13.12.2012 Meluntorjunnan toimintaohjelma

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 11.6.2013 Perustiedot osayleiskaavasta Kuulutettu vireille 24.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty 24.4.2013

Lisätiedot

Liite ELY-keskuksen lausunto (PIRELY/905/07.01/2010)

Liite ELY-keskuksen lausunto (PIRELY/905/07.01/2010) Liite 8 Muistutukset, lausunnot ja vastineet. Kaava nro 8246, Teiskontien ja Kuntokadun liikennejärjestelyt sekä TAYS:n pääsisäänkäynnin pysäköintijärjestelyt. Kaavaehdotus nro 8246 oli virallisesti nähtävillä

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Tuusulan kunta. Koskenmäki, Tuusula MELUSELVITYS

Ramboll Finland Oy. Tuusulan kunta. Koskenmäki, Tuusula MELUSELVITYS Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta MELUSELVITYS 10.4.2008 Meluselvitys Viite 82120535 Versio Pvm 10.4.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut TKk Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere Finland

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Liponkuja Tampere Kaavamuutokseen liittyvä meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Liponkuja Tampere Kaavamuutokseen liittyvä meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Liponkuja Tampere Kaavamuutokseen liittyvä meluselvitys 14.3.2013 Projektinumero: 305003 WSP Finland Oy 2 (8) Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Laskentamalli ja

Lisätiedot

Juhani Korkeilan muistutus asemakaavaehdotuksiin 8084 ja 8080:

Juhani Korkeilan muistutus asemakaavaehdotuksiin 8084 ja 8080: Kalevi Suoniemen muistutus asemakaavaehdotukseen 8084: Särkijärven silta on tarpeeton. Melun leviäminen järvellä on väärin laskettu. Vaaditaan täydellistä selvitystä pumppaamoista ja hulevesistä sekä Höytämöjärven

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot