nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan"

Transkriptio

1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan tulisi lisätä Espoon Kilon meluesteiden rakentaminen vuonna Tämä on ainoa hanke, joka on vielä toteuttamatta Pääkaupunkiseudun rautateiden meluntorjuntaohjelmasta Jos Kilon kohteen toteuttamisessa odotetaan Espoon Kaupunkiradan toteuttamista (2011 jälkeen, ennen 2015), melualueella asuvat joutuvat kärsimään melusta kohtuuttoman pitkään. 2. Liikenne- ja Viestintäministeriö (LVM) LVM olettaa muiden Tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnan teemapaketin kärkihankkeiden kuin Kerava-Riihimäki nostettavan esille toisen vaiheen meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa. Meluntorjunnan rahoitustarpeet ja niihin liittyvät EY-lainsäädännölliset velvoitteet otetaan oletettavasti esille vuotuisissa talousarviovalmisteluissa esimerkiksi STORYn (liikennepolitiikan osaston, talousyksikön ja väylävirastojen johdon muodostama strategisen ohjauksen johtoryhmä) kokouksissa. LVM korostaa kiskojen hionnan ja kiskonvaimentimien käytön kustannustehokkuutta. 3. Tiehallinto Tiehallinto korostaa yhteismelun tarkasteluja ja yhteistä meluntorjuntaa kohteissa, joissa rata- ja tiemelua torjuvat toimet voidaan yhdistää, sekä ennaltaehkäisyä maankäytön suunnittelun keinoin. Tiehallinto korostaa myös näiden edellyttämää yhteistyön kehittämistä väylälaitosten kes- Asiasta on keskusteltu kuntien edustajien kanssa pidetyssä työpajassa marraskuussa Meluntorjunta toteutetaan arviolta 2011, kun kaupunkirata Leppävaarasta Espoon Keskukseen toteutetaan. Kirjataan tiedoksi.

2 (14) ken ja kuntien maankäytön suunnittelun kanssa. 4. Suomen Luonnonsuojeluliitto 1. Meluselvityksen käyttäjälle saattaa jäädä käsitys, että melusta kärsivät vain ne henkilöt jotka asuvat karttaan merkityillä melualueilla ja että henkilömäärä voisi olla tekstissä esitettyä vähäisempi koska suurimman melutason saanut julkisivun kohta määrää melualtistuslaskennoissa koko talossa asuvien melualtistuksen. Todellisuudessa melualtistusta nostavat myös esim. tieliikenne- ja lentomelu. Meluselvityksessä tulee välttää antamasta sitä käsitystä, että kartoissa alle 55 db:n melutason merkityillä alueilla olisi riittävän hiljaista. Esimerkiksi kaavoituksessa ei voi käyttää näitä karttoja arvioitaessa melusaastetta. 2. Melukohteita yksilöitiin vuoden 2007 meluselvityksen perusteella 35 ja perusteet sille, miten näistä on päädytty vain kuuden kohteen meluntorjuntaan jäävät hataraksi. Valmistelua ja päätöksentekoa tulisi esittää paremmin meluntorjuntasuunnitelman perusteissa. Koska rautateiden käytön lisääntyminen on toivottavaa ja todennäköistä, meluntorjunnan tarve lisääntyy ja melurajojen kiristyminen on mahdollista, meluntorjuntakohteita olisi pitänyt valita selvästi enemmän, vaikkei nyt toteutettaisikaan kuin kuusi kohdetta. 3. Meluntorjuntasuunnitelmasta ei selviä, onko mainittujen kuuden kohteen ulkopuolella herkkiä kohteita, joihin voisi tehdä suppeampia/kevyempiä meluntorjuntatoimia. 4. Selvityksessä tehdyn mallinnuksen ja suunnitellun meluntorjunnan lisäksi saattaa olla tarpeen varmistaa laskennalliset tulokset melumittauksin. Näin havaittaisiin kohteet, joissa radan huono laatu, kunto tai rakenteet nostavat paikallisesti SLL on kommentoinut sekä Rautateiden meluselvitystä 2007 että Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa. Lausuntokierros koskee vain myöhempää. Kommentit kokonaisuuteen ovat kuitenkin arvokkaita. Kohdat 1 ja 5 koskevat ensi sijassa vuoden 2007 selvitystä. 1. Raportit (meluselvitys 2007 tai meluntorjuntasuunnitelma 2008) eivät, kuten SLL kirjoittaa, anna täydellistä kuvaa melualtistuksesta eikä karttoja tule sellaisenaan käyttää arvioitaessa sellaisen kohteen melusaastetta, jossa muiden melulähteiden voidaan olettaa olevan merkittävä. Lukijoiden/käyttäjien oletetaan ymmärtävän, että melualueet koskevat vain rautatiemelua, raporttien nimen ja esipuheen perusteella. 2. Perustelu kuuden kohteen valitsemiselle 35 yksilöidystä, meluisammasta asuinalueesta on resurssien puute ja toimintasuunnitelmasta halutaan tehdä realistinen suhteessa rahoituksen näkymiin. Tämä perustelu tulisi lisätä raporttiin. 3. Toimintasuunnitelman koskiessa laajaa aluetta, yksinkertaistuksia on jouduttu tekemään ja yksittäisiä meluherkkiä kohteita ei ole voitu nostaa esille omina kohteinaan. Kriteerinä alueiden valinnassa käytettiin asukaskeskittymän sijoittumista yli 55 db:n meluvyöhykkeelle. 4. SLL:n esittämä varmistusmenetelmä on sinällään hyvä, mutta ei ole mahdollinen toteuttaa tämän karkeustason selvityksessä. Selvitysalueen laajuus vaatii keskittymistä Raportin kohtaan 6.3 lisätään maininta, että kohteiden määrää on rajoitettu rahoituksen rajallisuuden takia ja koska suunnitelman halutaan olevan realistinen toteutettavaksi

3 (14) melua ja voitaisiin suunnitella kevyempiä radankunnostustoimia joilla pistemäisten melulähteiden haitat voitaisiin torjua. 5. Sama yritys teki tiehallinnon meluselvityksen (2007) ja rautateiden meluselvityksen (2007). Meluselvitysten yhdistäminen antaisi parempaa tietoa siitä, millainen yhteenlaskettu melualue on verrattuna erillisiin meluselvityksiin. Esitetään, että RHK tutkisi Tiehallinnon kanssa yhteisen melukartan laatimisen mahdollisuutta. pääasiallisiin melualueisiin ja niiden meluntorjuntaan. 5. Väylälaitokset jatkavat menetelmien ja yhteistyömallien kehittämistä yhteisten meluselvitysten ja meluntorjunnan toteuttamiseksi. Mainitunlaisen yhteiskartan teko esimerkiksi vuoden 2006 rautatiemelualueista vaatisi nykyisillä laskentaohjelmilla laskentojen tekemistä alusta saakka yhdistetysti uudestaan, mikä on hyvin aikaa vievää. 5. Kauniaisten Kaupunki Kauniaisten kaupungilla ei ole huomautettavaa. 6. Vantaan Kaupunki 1. On puutteellista, että suunnitelmassa ei ole esitetty mm. Kurkelan, Lapilan, Leppäkorven ja Hiekkaharjun melulle altistuvien asukkaiden määriä. 2. Toimintasuunnitelmassa on tarkistettava, poistuuko kaikki tavaraliikenne Leppäkorven ja Hiekkaharjun kohdalla. 3. Vantaalla Hiekkaharjun kohteen eteläosaan ei Jokiniemen kehittämissuunnitelman puitteissa ole suunnitteilla toimistotiloja asuinkerrostalojen ja radan väliin, toisin kuin raportissa mainitaan. 1. Eri melusuojausvaihtoehtojen toimivuutta arvioitiin vertaamalla asuinalueiden sijoittumista kartan meluvyöhykkeille ennusteliikennetilanteessa ilman erilaisia meluesteitä, asuinalueiden sijoittumiseen meluvyöhykkeille ennusteliikennetilanteessa erilaisten meluesteiden kanssa. Näin tunnistettiin parhaiten toimivat meluesteet tai kohteet, joita ei voida priorisoida resurssien ollessa niukkoja. Ainoastaan suojattaviksi valituille kohteille laskettiin melulle altistuvien määrä a) ilman uusia meluesteitä ja b) valittujen meluesteiden kanssa. RHK katsoo, että pois karsittujen kohteiden osalta meluvyöhykekartat (luvussa 7.2) antavat riittävästi tietoa melualtistuksesta ennustetilanteessa. Olennaista on ehdotetun suojauksen vaikutus. Rautateiden meluselvitys 2007-raportissa Liitteessä 2 esitetään vuoden 2006 melulle altistuvissa rakennuksissa asuvien määrät kunnittain. 2. Vuosaaren sataman valmistuminen hiljentää VR Cargon tavaraliikenteen ratapihatoiminnot Keski-Pasilassa lähes tyystin. Pasi Raportista poistetaan vanhentunut tieto.

4 (14) laan jää vain yhdistettyjen kuljetusten terminaali. Lyhyellä tähtäimellä Pasilaan menee 3 junaa päivässä rekkojen perävaunuja, mutta ne kulkevat lähinnä päivällä ja eivät siksi olisi vaikuttaneet estesuunnitteluun. Päiväaikanakin nämä junat ovat vain pieni osa entisistä tavaraliikennemääristä. 7. Hämeen Liitto On tärkeää, että toimintasuunnitelman tarkistamisen yhteydessä määräajoin kartoitetaan myös uudet mahdolliset kohteet, joilla asukasmäärien lisääntyessä meluntorjuntatoimenpiteet tulevat tarpeellisiksi. On tärkeää, että meluselvityksiä laaditaan ja meluntorjuntatoimia kohdennetaan jatkossa myös niille meluisille asuinalueille vilkkaasti liikennöidyillä ratajaksoilla, joita ei nyt ole valittu kohteiksi, Hämeen maakunnan alueella Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkien alueella. 8. Fingrid 1. Fingridin voimajohtoja ei sijoitu kuuden melusuojauskohteen välittömään läheisyyteen. Saunakallion kohde vaikuttaa esitetyn suunnitteluaineiston perusteella sijoittuvan kantaverkon 110 kilovoltin (kv) voimajohdon Nurmijärvi Anttila eteläpuolelle Jampassa. 2. Rautateiden meluntorjunnassa on varmistettava kantaverkon voimajohtojen edellyttämän vapaan alikulkukorkeuden säilyminen. Meluesteitä rakentaessa voimajohdon läheisyys tulee huomioida mm. työkoneiden liikkumisessa ja käytössä, pölyämisen estämisessä sekä mahdollisissa räjäytystöissä. Voimajohtojen mahdollisesta siirtämisestä aiheutuvista lisätoimenpiteistä ja kustan- 3. Raportin tekovaiheessa konsultilla oli käytössään ilmeisesti vanhentuneet suunnitelmat Jokiniemen kehittämisestä, joiden mukaan kyseiselle kohdalle olisi rakennettu toimitiloja. Viiden vuoden välein meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa tarkistetaan myös uusien kohteiden osalta. Seuraavalla selvityskierroksella selvitysalue laajenee myös yli junan vuosittaisen liikenteen radoille. Kirjataan tiedoksi.

5 (14) nuksista vastaa hankkeen toteuttaja. Kun rakenteelliset meluesteet risteävät tai sivuavat kantaverkon voimajohtoja, alustavat suunnitelmat pyydetään lähettämään lausunnolle yhtiöön, lausunnossa esitettyyn osoitteeseen. 9. Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksella ei ole riittävää asiantuntemusta lausunnon antamiseksi asiasta. 10. Hyvinkään kaupunki 1. Esitetyn meluesteen rakentamiselle Viertolassa ei ole esteitä vaan se voidaan toteuttaa heti, kun on olemassa tarvittavat suunnitelmat ja rahoitus. Hyvinkään kaupunki katsoo, että meluesteiden rakentamisesta olisi syytä laatia yleiset kustannusperusteet, joilla voidaan ennakoida melusuojauksen kustannuksia kunnalle. Olisi erittäin tärkeää, että olisi olemassa yhtäläinen kustannusten jakautuminen eri osapuolten kesken riippumatta prosessista, joka johtaa meluntorjuntatoimenpiteiden tarpeen määrittelemiseen. 2. RHK:n ja kuntien välisen yhteistyön lisääminen kärkitoimenpiteen mukaisesti olisi hyödyllistä. Säännölliset ympäristö- ja liikennevirkamiesten tapaamiset olisivat näkemysten vaihdon ja asioiden eteenpäin viemisen kannalta hyödyllinen yhteistyömuoto meluntorjunnan lisäksi tärinän torjunnan ja vaarallisten aineiden kuljetusten osalta. 3. Kaavoituksen ohjeistukseen raideliikenteen meluhaittojen osalta ei ole tarvetta, koska normaaliin kaavoitusprosessiin kuuluu jo nykyisin melutarkastelut riippumatta melulähteestä. 4. Hyvinkään kaupunki pahoittelee valtion niukkaa rahoituspotentiaalia ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja toivoo merkittävää rahoituksen 1. Kustannusten jaosta sovitaan aina tapauskohtaisesti RHK:n ja kaupungin/kunnan kesken Vaikka normaaliin kaavoitusprosessiin kuuluu melutarkastelut, RHK katsoo hyödylliseksi, että RHK useammin pääsisi aikaisessa vaiheessa vaikuttamaan kaavoitukseen radan lähellä. Tiedottaminen, ei varsinainen ohjeistus on tarpeellista sillä RHK on useissa tapauksissa päässyt tutustumaan kuntien kaavoihin liian myöhään voidakseen käytännössä vaikuttamaan kaavojen sisältöön riittävästi

6 (14) kohentamista huomioiden raideliikenteen yhteiskunnallisen merkityksen kasvun ja nykyisen valtion esittämän asuntopolitiikan suuntaviivat. 11. Riihimäen kaupunki 1. Riihimäellä raideliikenteen melulle altistuu asukkaita etenkin Korttionmäen, Peltosaaren ja Patastenmäen sekä Suokylän alueilla. On välttämätöntä, että RHK panostaa jatkossa myös näiden alueiden meluntorjuntaan. 2. RHK:n on jatkossa osallistuttava myös Riihimäen Kaupungin kesäksi valmistuvan tie- ja raideliikenteen meluselvityksen ja meluntorjuntasuunnitelmien toteutukseen ja kustannuksiin. 3. Jatkossa eri melulähteiden yhteisvaikutus on otettava huomioon meluntorjunnan toimintasuunnitelmia laadittaessa. 12. Ympäristöministeriö 1. YM pitää kansallisen meluntorjuntapolitiikan kannalta erittäin tärkeänä, että meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitettyjä aktiivisia toimenpiteitä toteutetaan. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteiden saavuttamiseksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää olemassa oleviin meluongelmiin. 2. Ministeriö viittaa yksityiskohtien osalta Hämeen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntoihin. 13. Järvenpään kaupunki 1. Esimerkiksi Sorron ja Jampan asuntovyöhykkeiden meluntorjuntaa tulisi mahdollisuuksien mukaan edistää. 2. Suunnitelmassa ei ole pohdittu pääradalle tarvittavien lisäraiteiden vaikutusta meluun ja sen torjuntaan eikä niihin liittyviä toteuttamisvastuita. Aiempien selvitysten mukaan Järvenpään kohdalle tarvitaan pikaisesti ns. kolmas ja neljäs raide (ohitusraiteet) nykyradan länsipuolelle välille Kirjataan tiedoksi. Kirjataan tiedoksi. 1. Vuonna 2012/2013 tehdään uusi EUmeluselvitys ja toimintasuunnitelma, ja siinä vaiheessa priorisoidaan kohteita uudestaan, silloinkin yhteistyössä kuntien kanssa. 2. Tämä meluntorjunnan toimintasuunnitelma perustuu vuoden 2007 meluselvitykseen (kuten lausunnossa mainitaankin) ja vuoden 2006 liikennemääriin. Uusia maankäyttö- ja radan rakentamisen suunnitelmia ei ole huo

7 (14) Kytömaa Purola ja itäpuolelle välille Kytömaa Kyrölä. Lisäraidepohdintaan pitää liittää kysymys ns. Ristikydön alueen uudesta asemasta tulevan yhdyskuntarakenteen käyttöön. Jos uusia raiteita rakennetaan Järvenpäähän pian v jälkeen (Liikennepoliittinen selonteko 2008 sisältää pääradan välityskyvyn parantamisen v jälkeen), ei meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitettyjä esteitä kannata tehdä koska ne jouduttaisiin pian purkamaan. Kiskonvaimentimien toteutus ei menisi hukkaan. Kaupunki ehdottaa, että suunnitelmaan liitetään tarkastelu lisäraiteiden rakentamisesta. 3. Rautateiden rakentamisen ja ylläpidon sekä rataan liittyvän yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyvien vastuiden ja kustannusten jaosta on ajoittain yritetty laatia valtakunnallista suositusta LVM:n, RHK:n ja Kuntaliiton kesken, mutta yhteisymmärrykseen ei toistaiseksi ole päästy. Aikoja sitten lainvoiman saaneisiin asemakaavoihin perustuvan yhdyskuntarakenteen ratamelulta suojaamiseen liittyvät kustannukset kuuluvat ensi sijassa ratahallinnolle, koska meluntorjuntavaatimukset ovat tulleet jälkeenpäin kansallisen lainsäädännön ja EU:n normituksen kautta. Uusia asemakaavoja laadittaessa (esim. Lepola) sen sijaan katsotaan pääasiallisen kustannusvastuun kuuluvan kaavan toteuttajataholle tai kaupungille. Meluntorjuntamääräykset ja ratkaisut on nykyään sisällytettävä laadittaviin kaavoihin. Tämä periaatteellinen vastuunjako on hyväksytty kuntien ja tiehallinnon välille meluntorjuntakysymyksissä. 14. Helsingin Kaupunki 1. Rautatieliikenteen meluntorjuntaongelmaa Helsingissä ei voida pitää ratkaistuna. Vuoden 2001 meluntorjuntaohjelmaa laadittaessa arvioitiin, että Helsingissä noin 6500 ihmistä asuu alu- mioitu muutoin kuin siltä osin, että Savion eteläpuolelta poistuu tavaraliikenne Vuosaaren satamaradan myötä, joka valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Meluesteiden toteuttamisvaiheessa tarkemmin suunnitellessa tullaan luonnollisesti huomioimaan kaikki meluesteiden sijoitteluun vaikuttavat todennäköiset tekijät, esimerkiksi suunnitellut ohitusraiteet. Ohitusraiteet tulevat vahvistamaan syytä suojata meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan sisällytetyt Järvenpään kohteet. 3. Kirjataan tiedoksi. 1. Meluntorjuntaongelma ei ole ratkaistu Helsingissä tai monessa muussakaan kohteessa. Vuoden 2007 meluselvityksen tulokset eivät ole verrattavissa vuoden 2001 pk-seudun 1. 2.

8 (14) eilla, joilla ylittyi päiväajan ohjearvotaso, kun vuonna 2007 tehdyssä meluselvityksessä vastaavan altistujamäärän arvioitiin kasvaneen 9200 asukkaaseen vaikka meluntorjuntaohjelman meluesteet oli vuosina 2001 ja toteutettu. Kiskojen hiontaa ja kiskonvaimentimien käyttöä tulee käyttää tehostetusti Helsingin alueella, missä altistujia on paljon. 2. Ikkunoiden ääneneristävyyden parantaminen on Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksessa esitetty strategisesti tärkeänä toimenpiteenä ja se sopii hyvin yhteistyökohteeksi radan varsien asuinrakennusten melutilanteen parantamisessa. Kiinteistöjen mahdollisuutta saada taloudellista tukea rakennusten ulkovaipanääneneristävyyden parantamiseen tulisi selvittää. 3. Suomen olosuhteisiin soveltuvan raiteen viereen asennettavan matalan meluesteen kehitystyö tulisi käynnistää. 4. Ennaltaehkäisy maankäytön suunnittelun keinoin on paras keino meluhaittojen vähentämiseen. Helsingin kaupungin nykyinen kaavoitukseen liittyvä neuvottelu- ja lausuntomenettely tarjoaa viranomaisille hyvät mahdollisuudet näkökantojensa esille tuomiseen kaavahankkeisiin liittyvissä meluasioissa. 5. On tärkeää, että toimintasuunnitelmaa aletaan sen hyväksymisen jälkeen toteuttamaan yhteistyössä kaupunkien ja Tiehallinnon kanssa. Se vaatii riittäviä henkilö- ja talousresursseja sekä valtakunnallisessa että kunnallisessa päätöksenteossa ja budjetoinnissa. Myös toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaan tulee panostaa. meluntorjuntaohjelman aikana saatuihin tuloksiin mm. siksi, että melu arvioitiin edellisessä 4 metrin korkeudella maanpinnasta, kun tarkastelukorkeus myöhemmässä on 2 metriä. Lisäksi käytetty ilta- ja yöaikaa painottava melutasotunnusluku Lden poikkeaa pkseudun meluntorjuntaohjelmassa käytetystä tunnusluvusta LAeq7-22. Kiskojen hionta on jo nykyisellään tehostettua pk-seudulla verrattuna muuhun maahan. Kiskonvaimentimien käyttöä kehitetään parhaillaan ja Helsinki otetaan huomioon sijoituspaikkojen valinnassa. 2. RHK on valmis osallistumaan selvitykseen kiinteistöjen mahdollisuudesta saada mainittua taloudellista tukea. 3. RHK on parhaillaan käynnistämässä mainitunlaista kehitystyötä. 4. Toimenpiteen nostaminen kärkitoimenpiteeksi ei liitykään kokemuksiin erityisesti yhteistyöstä Helsingin Kaupunkiin. 5. Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan virkamiestyönä. Viiden vuoden välein tapahtuva tarkistus toimii myös sinänsä seurantana

9 (14) 15. Uudenmaan ympäristökeskus 1. Raportin jäsentelyä pitäisi tarkistaa. Raportin alkuosassa, johdannossa tai lähtökohdissa olisi hyvä kuvata ympäristömeludirektiivin keskeistä sisältöä ja kansallista täytäntöönpanoa, referoida asetuksen sisältöä, kuvata lyhyesti siihen perustuva meluntorjunnan toimintasuunnitelman aikataulu ja kohdentuminen. Alkuosassa tulisi myös kuvata käytetyt tunnusluvut, laskentakorkeudet, ohjearvot sekä meluntorjunnan tavoitteet. 2. Eri keskiäänitasoa merkitseviin tunnuksiin tulee aina liittää ajan määre ja tarvittaessa laskentapisteen korkeus. On huomattava, että yleisiä ympäristömelun ohjearvoja ei ole mitenkään sidottu korkeuteen vaikka Suomessa yleisen käytännön mukaan laskentakorkeus on 2 metriä maanpinnasta. 3. Kohdekorteissa on esitetty päiväajan ja yöajan melutasot. Kun meluselvityksessä ja toimintasuunnitelmassa ensisijaisesti on edellytetty arviota päivä-ilta-yömelutasista (Lden), myös kohdekorteissa olisi hyvä esittää meluvyöhykkeet Lden. 4. Ympäristökeskus pyrkii yhtenäistämään eri sektoriviranomaisten käyttämää kieltä meluntorjuntaan liittyvissä selvityksissä. Tunnuksen LAeq painotus merkitään isolla A-kirjaimella. Kun lukuarvoja annetaan tunnuksella, tarkasteluaikajakso on aina määritettävä. Esimerkiksi päiväajan keskiäänitasoa kuvatessa aika voidaan esittää tunnuksella LAeq (07-22). Merkintä Lpäivä tarkoittaa aikajaksoa päivällä 7-19, eli sitä ei tulisi käyttää edellä mainitun päiväajan keskiäänitason, LAeq(07-22) tunnuksena. Yöajan keskiäänitasoa kuvataan tunnuksella LAeq(22-07) tai Lyö. Laskettaessa vuorokauden ajalla painotettua keskiäänitasoa Lden, käytetään melutasoja Lpäivä, Lilta ja Lyö, missä ilta-aikaa painotetaan 5 db:llä ja yöai- 1. Aikataulu ja kohdentuminen kuvataan luvussa 1 Esipuhe, 2 Lähtökohdat ja 4 Toimintasuunnitelman kohdealue, mutta ympäristömeludirektiiviä sinänsä ja sen kansallista täytäntöönpanoa lainsäädännössä ei ole kuvattu Uudenmaan ympäristökeskuksen tarkoittamalla tavalla. Tunnusluvut, laskentakorkeudet, ohjearvot ja meluntorjunnan tavoitteet kuvataan luvuissa 2 ja Merkitään tiedoksi. 3. Päiväajan melutasoja kohteissa ei ole esitetty meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa, sillä melusuojauksen suunnittelussa kohteille käytettiin yömelutasoa LAeq 22-7 (ja 2 metrin laskentakorkeutta). Varsinaisia kohdekortteja raportissa ei ole. Kohteille, joihin on ehdotettu uutta meluntorjuntaa, julkaistaan tunnusluvulla Lden sekä tunnusluvulla LAeq(22-07) (molemmat 4 metrin laskentakorkeudella) lasketut meluvyöhykekartat nykyisillä esteillä ja ehdotetuilla esteillä, RHK:n internet-sivuilla osoitteessa Raportissa, luvussa on taulukko ehdotetun suojauksen vaikutuksesta melulle altistuvien määrään ja luvussa viitataan karttojen osalta internet-sivuille. 4. On hyvä, että ympäristökeskus tekee mainittua yhtenäistämistyötä. 1. Raporttiin lisätään lyhyt kuvaus ympäristömeludirektiivin sisällöstä sekä sen kansallisesta täytäntöönpanosta lukuun 1 Esipuhe. 2. Raportin tunnukset käydään läpi tarkistaen, että ajan määre ja laskentakorkeus mainitaan olennaisissa kohdissa tunnuksen yhteydessä Raportin tunnukset käydään läpi esitetyn pohjalta ja raporttiin lisätään määritelmä Lden-tunnusluvusta. 5. Raportin tulokset käydään läpi esitetyn pohjalta. 6. Otsikko korjataan.

10 (14) kaa 10dB:llä. Määritelmä olisi hyvä lisätä raporttiin. Tunnus LAeq(24h) tarkoittaa vuorokausimelutasoa, joka on koko vuorokauden painottamaton keskiäänitaso. 5. Selvityksen kaikissa tuloksissa on hyvä näkyä käytetty korkeus. Se voidaan esittää suluissa tunnuksen perässä, esim. LAeq (07-22, h=2m). Voidaan yleisesti todeta, että kaikki esitetyt tunnusluvut ovat A-painotettuja äänitasoja. 6. Kappaleen otsikko on viallinen EUdirektiivi ei edellytä ohjearvoja. 16. Hausjärven kunta 1. Toimintasuunnitelma on rajattu tarkastelemaan ratajaksoja Helsinki-Riihimäki, Pasila Huopalahti Espoo ja Huopalahti Vantaankoski. Toimintasuunnitelmassa viitataan kuitenkin LVM:n teemapaketti-työryhmän ehdotuksiin rautatieliikenteen meluntorjunnan painopistealueiksi, joista yksi on väli Kerava-Riihimäki-Hausjärvi. Samalla todetaan, että Kerava-Riihimäki- Hausjärvi on osa RHK:n meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkastelualuetta, mikä on ristiriitaista eikä välin Riihimäki-Hausjärvi pois jättämistä ole perusteltu luonnoksessa. 2. Kun melutoimenpiteiden tarpeellisuuden arviointiin käytetään tietylle melutasolle altistuvien asukkaiden määrää alueella, kunnassa ei voi olla samanlaisia määriä altistuvia radan läheisyydessä, kuin kaupunkimaisemmassa ympäristössä. Hausjärvellä rautatiemelulle altistuvia asutuskeskittymiä on sekä Ryttylän, Oitin, Hikiän että Monnin taajamissa. Hausjärven kunta tulisi sisällyttää tarkastelualueeseen. 1. Raportissa lukee Yksi meluntorjunnan teemapaketin kohde on Kerava Riihimäki Hausjärvi, mikä on osa RHK:n meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkastelualuetta.. Tämä lause antaa harhaanjohtavasti kuvan, että Hausjärvi sisältyisi tarkastelualueeseen. Tarkasteltavat ratajaksot ovat Helsinki Riihimäki, Pasila Huopalahti Espoo ja Huopalahti Vantaankoski. Parempi muotoilu olisi Yksi meluntorjunnan teemapaketin kohde on Kerava-Riihimäki-Hausjärvi, mikä on osittain yhteneväinen RHK:n meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkastelualueen kanssa.. Tarkastelualue on EUdirektiivin mukaisesti ne ratajaksot, joilla kulkee yli junaa, ja Hausjärven pääradan rataosat eivät ylitä tätä liikennemäärää. Teemapaketin valmistelussa tätä liikennemääräkriteeriä ei ollut. 2. Viiden vuoden välein meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa tarkistetaan myös uusien kohteiden osalta. Seuraavalla selvityskierroksella selvitysalue laajenee myös yli junan vuosittaisen liikenteen radoille. 1. Lause korjataan raportissa edellä mainitun mukaisesti.

11 (14) 17. VR-Yhtymä Oy 1. Kärkitoimenpide 5, kaluston laatuvaatimukset: Kilpailun vapauduttua on olennaista, että kaikkia operaattoreita kohdellaan yhdenvertaisesti. Kaluston laatuvaatimuksien valmistelussa on otettava huomioon EU:n laajuinen kehitystyö ja sen aikataulu. Kansallisten määräysten kiristäminen esitetyn mukaisesti ei liene tarkoituksenmukaista, jos venäläinen kalusto jää rautatieviraston laatuvaatimusten ulkopuolelle. VR:n hankintamääräyksissä ei ole sellaista kehittämistarvetta, johon toimintasuunnitelmassa viitataan vaan VR hankkii säädökset ja laatuvaatimukset täyttävää kalustoa. VR on vapaa-ehtoisesti sitoutunut UIC:n julkaiseman ohjeistuksen noudattamiseen liikkuvan kaluston ympäristökriteereistä, joihin myös melunäkökohdat sisältyvät. VR on myös sitoutunut kalustonsa hyvään kunnossapitoon mm. melu- ja tärinähaittojen vähentämiseksi. Vuonna 2007 sorvattiin 4300 pyöräkertaa lovi- tai ainevian takia. 2. Melupäästöjen ajoittaminen vähemmän häiritseviin ajankohtiin ja nopeusrajoitusten kiristäminen luvun 10.2 mukaisesti siirtäisi todennäköisesti rautateiden tavara- ja henkilöliikennettä maanteille. Tavaraliikennettä tai siihen liittyviä kuormaus- ja ratapihatöitä ei ole mahdollista lopettaa yöaikaan ilman merkittäviä kielteisiä vaikutuksia VR:n ja sen asiakkaiden toimintaan. 1. RHK haluaa kiinnittää huomiota erityisesti EU:n ulkopuolisen kaluston laatumääräyksiin melun kannalta, jotka nykytilanteessa ovat löyhemmät, kuin EU:n sisäisen (käytännössä Suomalaisen 2. RHK yhtyy lausuntoon siitä että on vaara, että melu siirtyy yhdeltä melualueelta toiselle jos melupäästöjä ajoitetaan rautateiden kilpailukyvyn kannalta epäedullisella tavalla. 1. Tavoite ominaispäästöjen pienentämiseksi halutaan pitää toimintasuunitelmassa yhtenä mahdollisena melun vähentämiskeinona. 2. Luvussa 10.2 selvennetään, että tavaraliikenteen ajoituksen muutoksiakin (samoin kuin nopeusrajoituksia) tulee soveltaa vain, jos sille on erityisen painavat syyt.

12 (14) KIRJALLISET YLEISÖPALAUTTEET nro Mielipide Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. Asukas, Kanta-Espoo Milloin toimintasuunnitelmatarkasteluissa on vuorossa rantarata.? 2. Asukas, Kerava Ratahallintokeskuksen pitäisi päivittää meluntorjuntasuunnitelmaa meluntorjunnalla molemmin puolin rataa alueella, joka ulottuu pääradalla Vuosaaren satamaradan liittymiskohdasta (Saviolla) noin 2,5 km pohjoiseen. Meluntorjunta alueella on otettava vakavasti huomioon ja suunniteltava jo ennen satamaradan avaamista tai uuden raiteen rakentamista. Erityisesti radan länsipuoli on asuntoaluetta ja itäpuoli pääosin työpaikka-aluetta. Junaliikenne tulee huomattavasti kasvamaan Vuosaaren satamaradan, Kerca-logistiikkakeskuksen, 6. raiteen sekä voimakkaasti kasvavan tavaraliikenteen johdosta. Merkittävä osa tavaraliikenteen melusta tulee yöaikaan. Asukkaan havainnon mukaan suurimman meluhaitan aiheuttavat tavarajunat sekä Pendolino ja muut nopeat junat. Meluntorjunta Kilon kohdalla toteutetaan arviolta 2011, kun kaupunkirata Leppävaarasta Espoon Keskukseen toteutetaan. Vuoden 2013 toisessa EUmeluselvityskierroksessa selvitysalue laajenee muutenkin. Meluntorjunnan toimintasuunnitelmalle lähtökohta on vuoden 2007 meluselvitys, joka pohjautuu vuoden 2006 melutilanteeseen. Uusia raiteita (esim. lisäraiteita Savion kohdalla), kuten suunniteltua uudisrakentamistakaan, ei ole huomioitu suunnitelmassa vaan nykytilanne on ollut lähtökohta. Savion ja Keravan välille ollaan tosiaan tekemässä 6. raiteen ratasuunnitelmaa, jonka osana käsitellään ympäristöasiat, meluasiat mukaan lukien. Samanaikaisesti valmistellaan ratalain mukaisesti asemakaavaa. Ei vaikutusta toimintasuunnitelmaan. Ei vaikutusta toimintasuunnitelmaan. 3. Asukas, Järvenpää Asukas, joka asuu radan vieressä osoitteessa Nuottikuja 3 B, pyytää meluaidan/vallin rakentamista talon ja radan väliin meluhaittojen vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi sekä pyytää RHK:n kannanottoa asiaan sähköpostiinsa. Varsinkin kolisten kulkeva säiliövaunujuna sekä tavarajunat aiheuttavat suurta meluhaittaa etenkin kesällä, kun ovet parvekkeelle ovat auki. Turvallisuusriskeinä asukas mainitsee radalla kuljetettavat myrkylliset aineet sekä kivien sinkoutumisen. Kesällä Myrkylliset aineet ja sinkoavat kivet eivät kuulu meluntorjunnan toimintasuunnitelman piiriin. Kohteelle Järvenpään Keskus ehdotetaan kiskonvaimenninta meluhaittojen vähentämiseksi. Kiskonvaimennin suojaa tasaisesti joka suuntaan ja myös korkealla sijaitsevia kohteita, kuten kerrostalojen ylimpiä parvekkeita, melulta. Koska alueella on paljon kerrostaloja, kiskon- Ei vaikutusta toimintasuunnitelmaan.

13 (14) 2005 yöllä perheen parvekkeelle sinkoutui nyrkin kokoinen kivi ratakoneen kulkiessa radalla ja rikkoi paksun parvekelasin. Talon rakentamisen jälkeen 1989 liikenne radalla on selvästi lisääntynyt. 4. Palautteen antaja, Järvenpää Miksi ehdotetaan estettä Saunakalliossa vain radan länsipuolelle? On ymmärrettävää, että Loutin kohdalla melueste on vain länsipuolella rataa, koska itäpuolella välittömästi Järvenpään aseman jälkeen on teollisuus ym. aluetta. Sorron alueella sen sijaan (Saunakallion aluetta osittain vastapäätä) pientaloasutusta, johon melu hyvin kuuluu ja osa siitä on jopa lähempänä rataa kuin länsipuolella. Aitaa tarvitsisi rakentaa vain kevyen liikenteet alikulun kohdalta pohjoiseen Saunakallion aseman suuntaan. Tämä vähentäisi merkittävästi melua Wärtsilänkadun varren pientaloalueella Sorron kaupunginosassa. Palautteen antaja toivoo asiassa uutta harkintaa. vaimennin on todettu tässä kohteessa kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi. Kohteiden valintatapa kuvataan raportissa karkeasti luvussa 6. Tässä yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, miksi Sorron asuinalue ei ole tarkemmin tarkasteltujen 10 kohteen joukossa. Vuoden 2007 meluselvityksen tulosten perusteella tunnistettiin karttatarkasteluin meluisimmat asuinalueet ja ne rajattiin pääosin suuriin katuihin ja teihin. Meluisimpia alueita yksilöitiin 35 kappaletta. Sorron kaupunginosa kuului kohteeseen, joka rajautui Jäppilänkatuun ja Helsingintiehen. Mahdollisuutta tarkastella jokaista asuinaluetta erikseen ei ollut tämän karkeustason selvityksessä. Kohteiden asukasmäärät meluvyöhykkeillä laskettiin paikkatietoaineiston avulla. Kohteet arvotettiin luvussa 6 kuvatulla tavalla, ja näin valittiin 10 kohdetta. Kohde, johon Sorron asuinalue kuului, sai tässä arvotuksessa suhteellisen heikon tunnusluvun. Kuntien edustajat saivat työpajassa ehdottaa uusia kohteita, ja kohde johon Sorto kuuluu, ei tässä yhteydessä noussut esille. RHK valitsi lopulliset 10 kohdetta tarkempaan tarkasteluun. Perustelu sille, että Sorron asuinalue ei ole tarkemmin tarkasteltujen 10 kohteen joukossa, on siis suhteellisen heikko tulos arvotuksessa, mikä todennäköisesti johtuu Ei vaikutusta toimintasuunnitelmaan.

14 (14) osittain siitä, että asutus on pientaloasutusta. RHK ei näe syytä tästä huolimatta priorisoida Sorron asuinaluetta. Saunakallion aseman kohdalle ehdotettu kiskonvaimennin vaimentaisi melua Wärtsilänkadun pohjoisosassa myös radan itäpuolella, joka on Sorron asuinaluetta.

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot