nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan"

Transkriptio

1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan tulisi lisätä Espoon Kilon meluesteiden rakentaminen vuonna Tämä on ainoa hanke, joka on vielä toteuttamatta Pääkaupunkiseudun rautateiden meluntorjuntaohjelmasta Jos Kilon kohteen toteuttamisessa odotetaan Espoon Kaupunkiradan toteuttamista (2011 jälkeen, ennen 2015), melualueella asuvat joutuvat kärsimään melusta kohtuuttoman pitkään. 2. Liikenne- ja Viestintäministeriö (LVM) LVM olettaa muiden Tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnan teemapaketin kärkihankkeiden kuin Kerava-Riihimäki nostettavan esille toisen vaiheen meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa. Meluntorjunnan rahoitustarpeet ja niihin liittyvät EY-lainsäädännölliset velvoitteet otetaan oletettavasti esille vuotuisissa talousarviovalmisteluissa esimerkiksi STORYn (liikennepolitiikan osaston, talousyksikön ja väylävirastojen johdon muodostama strategisen ohjauksen johtoryhmä) kokouksissa. LVM korostaa kiskojen hionnan ja kiskonvaimentimien käytön kustannustehokkuutta. 3. Tiehallinto Tiehallinto korostaa yhteismelun tarkasteluja ja yhteistä meluntorjuntaa kohteissa, joissa rata- ja tiemelua torjuvat toimet voidaan yhdistää, sekä ennaltaehkäisyä maankäytön suunnittelun keinoin. Tiehallinto korostaa myös näiden edellyttämää yhteistyön kehittämistä väylälaitosten kes- Asiasta on keskusteltu kuntien edustajien kanssa pidetyssä työpajassa marraskuussa Meluntorjunta toteutetaan arviolta 2011, kun kaupunkirata Leppävaarasta Espoon Keskukseen toteutetaan. Kirjataan tiedoksi.

2 (14) ken ja kuntien maankäytön suunnittelun kanssa. 4. Suomen Luonnonsuojeluliitto 1. Meluselvityksen käyttäjälle saattaa jäädä käsitys, että melusta kärsivät vain ne henkilöt jotka asuvat karttaan merkityillä melualueilla ja että henkilömäärä voisi olla tekstissä esitettyä vähäisempi koska suurimman melutason saanut julkisivun kohta määrää melualtistuslaskennoissa koko talossa asuvien melualtistuksen. Todellisuudessa melualtistusta nostavat myös esim. tieliikenne- ja lentomelu. Meluselvityksessä tulee välttää antamasta sitä käsitystä, että kartoissa alle 55 db:n melutason merkityillä alueilla olisi riittävän hiljaista. Esimerkiksi kaavoituksessa ei voi käyttää näitä karttoja arvioitaessa melusaastetta. 2. Melukohteita yksilöitiin vuoden 2007 meluselvityksen perusteella 35 ja perusteet sille, miten näistä on päädytty vain kuuden kohteen meluntorjuntaan jäävät hataraksi. Valmistelua ja päätöksentekoa tulisi esittää paremmin meluntorjuntasuunnitelman perusteissa. Koska rautateiden käytön lisääntyminen on toivottavaa ja todennäköistä, meluntorjunnan tarve lisääntyy ja melurajojen kiristyminen on mahdollista, meluntorjuntakohteita olisi pitänyt valita selvästi enemmän, vaikkei nyt toteutettaisikaan kuin kuusi kohdetta. 3. Meluntorjuntasuunnitelmasta ei selviä, onko mainittujen kuuden kohteen ulkopuolella herkkiä kohteita, joihin voisi tehdä suppeampia/kevyempiä meluntorjuntatoimia. 4. Selvityksessä tehdyn mallinnuksen ja suunnitellun meluntorjunnan lisäksi saattaa olla tarpeen varmistaa laskennalliset tulokset melumittauksin. Näin havaittaisiin kohteet, joissa radan huono laatu, kunto tai rakenteet nostavat paikallisesti SLL on kommentoinut sekä Rautateiden meluselvitystä 2007 että Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa. Lausuntokierros koskee vain myöhempää. Kommentit kokonaisuuteen ovat kuitenkin arvokkaita. Kohdat 1 ja 5 koskevat ensi sijassa vuoden 2007 selvitystä. 1. Raportit (meluselvitys 2007 tai meluntorjuntasuunnitelma 2008) eivät, kuten SLL kirjoittaa, anna täydellistä kuvaa melualtistuksesta eikä karttoja tule sellaisenaan käyttää arvioitaessa sellaisen kohteen melusaastetta, jossa muiden melulähteiden voidaan olettaa olevan merkittävä. Lukijoiden/käyttäjien oletetaan ymmärtävän, että melualueet koskevat vain rautatiemelua, raporttien nimen ja esipuheen perusteella. 2. Perustelu kuuden kohteen valitsemiselle 35 yksilöidystä, meluisammasta asuinalueesta on resurssien puute ja toimintasuunnitelmasta halutaan tehdä realistinen suhteessa rahoituksen näkymiin. Tämä perustelu tulisi lisätä raporttiin. 3. Toimintasuunnitelman koskiessa laajaa aluetta, yksinkertaistuksia on jouduttu tekemään ja yksittäisiä meluherkkiä kohteita ei ole voitu nostaa esille omina kohteinaan. Kriteerinä alueiden valinnassa käytettiin asukaskeskittymän sijoittumista yli 55 db:n meluvyöhykkeelle. 4. SLL:n esittämä varmistusmenetelmä on sinällään hyvä, mutta ei ole mahdollinen toteuttaa tämän karkeustason selvityksessä. Selvitysalueen laajuus vaatii keskittymistä Raportin kohtaan 6.3 lisätään maininta, että kohteiden määrää on rajoitettu rahoituksen rajallisuuden takia ja koska suunnitelman halutaan olevan realistinen toteutettavaksi

3 (14) melua ja voitaisiin suunnitella kevyempiä radankunnostustoimia joilla pistemäisten melulähteiden haitat voitaisiin torjua. 5. Sama yritys teki tiehallinnon meluselvityksen (2007) ja rautateiden meluselvityksen (2007). Meluselvitysten yhdistäminen antaisi parempaa tietoa siitä, millainen yhteenlaskettu melualue on verrattuna erillisiin meluselvityksiin. Esitetään, että RHK tutkisi Tiehallinnon kanssa yhteisen melukartan laatimisen mahdollisuutta. pääasiallisiin melualueisiin ja niiden meluntorjuntaan. 5. Väylälaitokset jatkavat menetelmien ja yhteistyömallien kehittämistä yhteisten meluselvitysten ja meluntorjunnan toteuttamiseksi. Mainitunlaisen yhteiskartan teko esimerkiksi vuoden 2006 rautatiemelualueista vaatisi nykyisillä laskentaohjelmilla laskentojen tekemistä alusta saakka yhdistetysti uudestaan, mikä on hyvin aikaa vievää. 5. Kauniaisten Kaupunki Kauniaisten kaupungilla ei ole huomautettavaa. 6. Vantaan Kaupunki 1. On puutteellista, että suunnitelmassa ei ole esitetty mm. Kurkelan, Lapilan, Leppäkorven ja Hiekkaharjun melulle altistuvien asukkaiden määriä. 2. Toimintasuunnitelmassa on tarkistettava, poistuuko kaikki tavaraliikenne Leppäkorven ja Hiekkaharjun kohdalla. 3. Vantaalla Hiekkaharjun kohteen eteläosaan ei Jokiniemen kehittämissuunnitelman puitteissa ole suunnitteilla toimistotiloja asuinkerrostalojen ja radan väliin, toisin kuin raportissa mainitaan. 1. Eri melusuojausvaihtoehtojen toimivuutta arvioitiin vertaamalla asuinalueiden sijoittumista kartan meluvyöhykkeille ennusteliikennetilanteessa ilman erilaisia meluesteitä, asuinalueiden sijoittumiseen meluvyöhykkeille ennusteliikennetilanteessa erilaisten meluesteiden kanssa. Näin tunnistettiin parhaiten toimivat meluesteet tai kohteet, joita ei voida priorisoida resurssien ollessa niukkoja. Ainoastaan suojattaviksi valituille kohteille laskettiin melulle altistuvien määrä a) ilman uusia meluesteitä ja b) valittujen meluesteiden kanssa. RHK katsoo, että pois karsittujen kohteiden osalta meluvyöhykekartat (luvussa 7.2) antavat riittävästi tietoa melualtistuksesta ennustetilanteessa. Olennaista on ehdotetun suojauksen vaikutus. Rautateiden meluselvitys 2007-raportissa Liitteessä 2 esitetään vuoden 2006 melulle altistuvissa rakennuksissa asuvien määrät kunnittain. 2. Vuosaaren sataman valmistuminen hiljentää VR Cargon tavaraliikenteen ratapihatoiminnot Keski-Pasilassa lähes tyystin. Pasi Raportista poistetaan vanhentunut tieto.

4 (14) laan jää vain yhdistettyjen kuljetusten terminaali. Lyhyellä tähtäimellä Pasilaan menee 3 junaa päivässä rekkojen perävaunuja, mutta ne kulkevat lähinnä päivällä ja eivät siksi olisi vaikuttaneet estesuunnitteluun. Päiväaikanakin nämä junat ovat vain pieni osa entisistä tavaraliikennemääristä. 7. Hämeen Liitto On tärkeää, että toimintasuunnitelman tarkistamisen yhteydessä määräajoin kartoitetaan myös uudet mahdolliset kohteet, joilla asukasmäärien lisääntyessä meluntorjuntatoimenpiteet tulevat tarpeellisiksi. On tärkeää, että meluselvityksiä laaditaan ja meluntorjuntatoimia kohdennetaan jatkossa myös niille meluisille asuinalueille vilkkaasti liikennöidyillä ratajaksoilla, joita ei nyt ole valittu kohteiksi, Hämeen maakunnan alueella Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkien alueella. 8. Fingrid 1. Fingridin voimajohtoja ei sijoitu kuuden melusuojauskohteen välittömään läheisyyteen. Saunakallion kohde vaikuttaa esitetyn suunnitteluaineiston perusteella sijoittuvan kantaverkon 110 kilovoltin (kv) voimajohdon Nurmijärvi Anttila eteläpuolelle Jampassa. 2. Rautateiden meluntorjunnassa on varmistettava kantaverkon voimajohtojen edellyttämän vapaan alikulkukorkeuden säilyminen. Meluesteitä rakentaessa voimajohdon läheisyys tulee huomioida mm. työkoneiden liikkumisessa ja käytössä, pölyämisen estämisessä sekä mahdollisissa räjäytystöissä. Voimajohtojen mahdollisesta siirtämisestä aiheutuvista lisätoimenpiteistä ja kustan- 3. Raportin tekovaiheessa konsultilla oli käytössään ilmeisesti vanhentuneet suunnitelmat Jokiniemen kehittämisestä, joiden mukaan kyseiselle kohdalle olisi rakennettu toimitiloja. Viiden vuoden välein meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa tarkistetaan myös uusien kohteiden osalta. Seuraavalla selvityskierroksella selvitysalue laajenee myös yli junan vuosittaisen liikenteen radoille. Kirjataan tiedoksi.

5 (14) nuksista vastaa hankkeen toteuttaja. Kun rakenteelliset meluesteet risteävät tai sivuavat kantaverkon voimajohtoja, alustavat suunnitelmat pyydetään lähettämään lausunnolle yhtiöön, lausunnossa esitettyyn osoitteeseen. 9. Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksella ei ole riittävää asiantuntemusta lausunnon antamiseksi asiasta. 10. Hyvinkään kaupunki 1. Esitetyn meluesteen rakentamiselle Viertolassa ei ole esteitä vaan se voidaan toteuttaa heti, kun on olemassa tarvittavat suunnitelmat ja rahoitus. Hyvinkään kaupunki katsoo, että meluesteiden rakentamisesta olisi syytä laatia yleiset kustannusperusteet, joilla voidaan ennakoida melusuojauksen kustannuksia kunnalle. Olisi erittäin tärkeää, että olisi olemassa yhtäläinen kustannusten jakautuminen eri osapuolten kesken riippumatta prosessista, joka johtaa meluntorjuntatoimenpiteiden tarpeen määrittelemiseen. 2. RHK:n ja kuntien välisen yhteistyön lisääminen kärkitoimenpiteen mukaisesti olisi hyödyllistä. Säännölliset ympäristö- ja liikennevirkamiesten tapaamiset olisivat näkemysten vaihdon ja asioiden eteenpäin viemisen kannalta hyödyllinen yhteistyömuoto meluntorjunnan lisäksi tärinän torjunnan ja vaarallisten aineiden kuljetusten osalta. 3. Kaavoituksen ohjeistukseen raideliikenteen meluhaittojen osalta ei ole tarvetta, koska normaaliin kaavoitusprosessiin kuuluu jo nykyisin melutarkastelut riippumatta melulähteestä. 4. Hyvinkään kaupunki pahoittelee valtion niukkaa rahoituspotentiaalia ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja toivoo merkittävää rahoituksen 1. Kustannusten jaosta sovitaan aina tapauskohtaisesti RHK:n ja kaupungin/kunnan kesken Vaikka normaaliin kaavoitusprosessiin kuuluu melutarkastelut, RHK katsoo hyödylliseksi, että RHK useammin pääsisi aikaisessa vaiheessa vaikuttamaan kaavoitukseen radan lähellä. Tiedottaminen, ei varsinainen ohjeistus on tarpeellista sillä RHK on useissa tapauksissa päässyt tutustumaan kuntien kaavoihin liian myöhään voidakseen käytännössä vaikuttamaan kaavojen sisältöön riittävästi

6 (14) kohentamista huomioiden raideliikenteen yhteiskunnallisen merkityksen kasvun ja nykyisen valtion esittämän asuntopolitiikan suuntaviivat. 11. Riihimäen kaupunki 1. Riihimäellä raideliikenteen melulle altistuu asukkaita etenkin Korttionmäen, Peltosaaren ja Patastenmäen sekä Suokylän alueilla. On välttämätöntä, että RHK panostaa jatkossa myös näiden alueiden meluntorjuntaan. 2. RHK:n on jatkossa osallistuttava myös Riihimäen Kaupungin kesäksi valmistuvan tie- ja raideliikenteen meluselvityksen ja meluntorjuntasuunnitelmien toteutukseen ja kustannuksiin. 3. Jatkossa eri melulähteiden yhteisvaikutus on otettava huomioon meluntorjunnan toimintasuunnitelmia laadittaessa. 12. Ympäristöministeriö 1. YM pitää kansallisen meluntorjuntapolitiikan kannalta erittäin tärkeänä, että meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitettyjä aktiivisia toimenpiteitä toteutetaan. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteiden saavuttamiseksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää olemassa oleviin meluongelmiin. 2. Ministeriö viittaa yksityiskohtien osalta Hämeen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntoihin. 13. Järvenpään kaupunki 1. Esimerkiksi Sorron ja Jampan asuntovyöhykkeiden meluntorjuntaa tulisi mahdollisuuksien mukaan edistää. 2. Suunnitelmassa ei ole pohdittu pääradalle tarvittavien lisäraiteiden vaikutusta meluun ja sen torjuntaan eikä niihin liittyviä toteuttamisvastuita. Aiempien selvitysten mukaan Järvenpään kohdalle tarvitaan pikaisesti ns. kolmas ja neljäs raide (ohitusraiteet) nykyradan länsipuolelle välille Kirjataan tiedoksi. Kirjataan tiedoksi. 1. Vuonna 2012/2013 tehdään uusi EUmeluselvitys ja toimintasuunnitelma, ja siinä vaiheessa priorisoidaan kohteita uudestaan, silloinkin yhteistyössä kuntien kanssa. 2. Tämä meluntorjunnan toimintasuunnitelma perustuu vuoden 2007 meluselvitykseen (kuten lausunnossa mainitaankin) ja vuoden 2006 liikennemääriin. Uusia maankäyttö- ja radan rakentamisen suunnitelmia ei ole huo

7 (14) Kytömaa Purola ja itäpuolelle välille Kytömaa Kyrölä. Lisäraidepohdintaan pitää liittää kysymys ns. Ristikydön alueen uudesta asemasta tulevan yhdyskuntarakenteen käyttöön. Jos uusia raiteita rakennetaan Järvenpäähän pian v jälkeen (Liikennepoliittinen selonteko 2008 sisältää pääradan välityskyvyn parantamisen v jälkeen), ei meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitettyjä esteitä kannata tehdä koska ne jouduttaisiin pian purkamaan. Kiskonvaimentimien toteutus ei menisi hukkaan. Kaupunki ehdottaa, että suunnitelmaan liitetään tarkastelu lisäraiteiden rakentamisesta. 3. Rautateiden rakentamisen ja ylläpidon sekä rataan liittyvän yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyvien vastuiden ja kustannusten jaosta on ajoittain yritetty laatia valtakunnallista suositusta LVM:n, RHK:n ja Kuntaliiton kesken, mutta yhteisymmärrykseen ei toistaiseksi ole päästy. Aikoja sitten lainvoiman saaneisiin asemakaavoihin perustuvan yhdyskuntarakenteen ratamelulta suojaamiseen liittyvät kustannukset kuuluvat ensi sijassa ratahallinnolle, koska meluntorjuntavaatimukset ovat tulleet jälkeenpäin kansallisen lainsäädännön ja EU:n normituksen kautta. Uusia asemakaavoja laadittaessa (esim. Lepola) sen sijaan katsotaan pääasiallisen kustannusvastuun kuuluvan kaavan toteuttajataholle tai kaupungille. Meluntorjuntamääräykset ja ratkaisut on nykyään sisällytettävä laadittaviin kaavoihin. Tämä periaatteellinen vastuunjako on hyväksytty kuntien ja tiehallinnon välille meluntorjuntakysymyksissä. 14. Helsingin Kaupunki 1. Rautatieliikenteen meluntorjuntaongelmaa Helsingissä ei voida pitää ratkaistuna. Vuoden 2001 meluntorjuntaohjelmaa laadittaessa arvioitiin, että Helsingissä noin 6500 ihmistä asuu alu- mioitu muutoin kuin siltä osin, että Savion eteläpuolelta poistuu tavaraliikenne Vuosaaren satamaradan myötä, joka valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Meluesteiden toteuttamisvaiheessa tarkemmin suunnitellessa tullaan luonnollisesti huomioimaan kaikki meluesteiden sijoitteluun vaikuttavat todennäköiset tekijät, esimerkiksi suunnitellut ohitusraiteet. Ohitusraiteet tulevat vahvistamaan syytä suojata meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan sisällytetyt Järvenpään kohteet. 3. Kirjataan tiedoksi. 1. Meluntorjuntaongelma ei ole ratkaistu Helsingissä tai monessa muussakaan kohteessa. Vuoden 2007 meluselvityksen tulokset eivät ole verrattavissa vuoden 2001 pk-seudun 1. 2.

8 (14) eilla, joilla ylittyi päiväajan ohjearvotaso, kun vuonna 2007 tehdyssä meluselvityksessä vastaavan altistujamäärän arvioitiin kasvaneen 9200 asukkaaseen vaikka meluntorjuntaohjelman meluesteet oli vuosina 2001 ja toteutettu. Kiskojen hiontaa ja kiskonvaimentimien käyttöä tulee käyttää tehostetusti Helsingin alueella, missä altistujia on paljon. 2. Ikkunoiden ääneneristävyyden parantaminen on Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksessa esitetty strategisesti tärkeänä toimenpiteenä ja se sopii hyvin yhteistyökohteeksi radan varsien asuinrakennusten melutilanteen parantamisessa. Kiinteistöjen mahdollisuutta saada taloudellista tukea rakennusten ulkovaipanääneneristävyyden parantamiseen tulisi selvittää. 3. Suomen olosuhteisiin soveltuvan raiteen viereen asennettavan matalan meluesteen kehitystyö tulisi käynnistää. 4. Ennaltaehkäisy maankäytön suunnittelun keinoin on paras keino meluhaittojen vähentämiseen. Helsingin kaupungin nykyinen kaavoitukseen liittyvä neuvottelu- ja lausuntomenettely tarjoaa viranomaisille hyvät mahdollisuudet näkökantojensa esille tuomiseen kaavahankkeisiin liittyvissä meluasioissa. 5. On tärkeää, että toimintasuunnitelmaa aletaan sen hyväksymisen jälkeen toteuttamaan yhteistyössä kaupunkien ja Tiehallinnon kanssa. Se vaatii riittäviä henkilö- ja talousresursseja sekä valtakunnallisessa että kunnallisessa päätöksenteossa ja budjetoinnissa. Myös toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaan tulee panostaa. meluntorjuntaohjelman aikana saatuihin tuloksiin mm. siksi, että melu arvioitiin edellisessä 4 metrin korkeudella maanpinnasta, kun tarkastelukorkeus myöhemmässä on 2 metriä. Lisäksi käytetty ilta- ja yöaikaa painottava melutasotunnusluku Lden poikkeaa pkseudun meluntorjuntaohjelmassa käytetystä tunnusluvusta LAeq7-22. Kiskojen hionta on jo nykyisellään tehostettua pk-seudulla verrattuna muuhun maahan. Kiskonvaimentimien käyttöä kehitetään parhaillaan ja Helsinki otetaan huomioon sijoituspaikkojen valinnassa. 2. RHK on valmis osallistumaan selvitykseen kiinteistöjen mahdollisuudesta saada mainittua taloudellista tukea. 3. RHK on parhaillaan käynnistämässä mainitunlaista kehitystyötä. 4. Toimenpiteen nostaminen kärkitoimenpiteeksi ei liitykään kokemuksiin erityisesti yhteistyöstä Helsingin Kaupunkiin. 5. Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan virkamiestyönä. Viiden vuoden välein tapahtuva tarkistus toimii myös sinänsä seurantana

9 (14) 15. Uudenmaan ympäristökeskus 1. Raportin jäsentelyä pitäisi tarkistaa. Raportin alkuosassa, johdannossa tai lähtökohdissa olisi hyvä kuvata ympäristömeludirektiivin keskeistä sisältöä ja kansallista täytäntöönpanoa, referoida asetuksen sisältöä, kuvata lyhyesti siihen perustuva meluntorjunnan toimintasuunnitelman aikataulu ja kohdentuminen. Alkuosassa tulisi myös kuvata käytetyt tunnusluvut, laskentakorkeudet, ohjearvot sekä meluntorjunnan tavoitteet. 2. Eri keskiäänitasoa merkitseviin tunnuksiin tulee aina liittää ajan määre ja tarvittaessa laskentapisteen korkeus. On huomattava, että yleisiä ympäristömelun ohjearvoja ei ole mitenkään sidottu korkeuteen vaikka Suomessa yleisen käytännön mukaan laskentakorkeus on 2 metriä maanpinnasta. 3. Kohdekorteissa on esitetty päiväajan ja yöajan melutasot. Kun meluselvityksessä ja toimintasuunnitelmassa ensisijaisesti on edellytetty arviota päivä-ilta-yömelutasista (Lden), myös kohdekorteissa olisi hyvä esittää meluvyöhykkeet Lden. 4. Ympäristökeskus pyrkii yhtenäistämään eri sektoriviranomaisten käyttämää kieltä meluntorjuntaan liittyvissä selvityksissä. Tunnuksen LAeq painotus merkitään isolla A-kirjaimella. Kun lukuarvoja annetaan tunnuksella, tarkasteluaikajakso on aina määritettävä. Esimerkiksi päiväajan keskiäänitasoa kuvatessa aika voidaan esittää tunnuksella LAeq (07-22). Merkintä Lpäivä tarkoittaa aikajaksoa päivällä 7-19, eli sitä ei tulisi käyttää edellä mainitun päiväajan keskiäänitason, LAeq(07-22) tunnuksena. Yöajan keskiäänitasoa kuvataan tunnuksella LAeq(22-07) tai Lyö. Laskettaessa vuorokauden ajalla painotettua keskiäänitasoa Lden, käytetään melutasoja Lpäivä, Lilta ja Lyö, missä ilta-aikaa painotetaan 5 db:llä ja yöai- 1. Aikataulu ja kohdentuminen kuvataan luvussa 1 Esipuhe, 2 Lähtökohdat ja 4 Toimintasuunnitelman kohdealue, mutta ympäristömeludirektiiviä sinänsä ja sen kansallista täytäntöönpanoa lainsäädännössä ei ole kuvattu Uudenmaan ympäristökeskuksen tarkoittamalla tavalla. Tunnusluvut, laskentakorkeudet, ohjearvot ja meluntorjunnan tavoitteet kuvataan luvuissa 2 ja Merkitään tiedoksi. 3. Päiväajan melutasoja kohteissa ei ole esitetty meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa, sillä melusuojauksen suunnittelussa kohteille käytettiin yömelutasoa LAeq 22-7 (ja 2 metrin laskentakorkeutta). Varsinaisia kohdekortteja raportissa ei ole. Kohteille, joihin on ehdotettu uutta meluntorjuntaa, julkaistaan tunnusluvulla Lden sekä tunnusluvulla LAeq(22-07) (molemmat 4 metrin laskentakorkeudella) lasketut meluvyöhykekartat nykyisillä esteillä ja ehdotetuilla esteillä, RHK:n internet-sivuilla osoitteessa Raportissa, luvussa on taulukko ehdotetun suojauksen vaikutuksesta melulle altistuvien määrään ja luvussa viitataan karttojen osalta internet-sivuille. 4. On hyvä, että ympäristökeskus tekee mainittua yhtenäistämistyötä. 1. Raporttiin lisätään lyhyt kuvaus ympäristömeludirektiivin sisällöstä sekä sen kansallisesta täytäntöönpanosta lukuun 1 Esipuhe. 2. Raportin tunnukset käydään läpi tarkistaen, että ajan määre ja laskentakorkeus mainitaan olennaisissa kohdissa tunnuksen yhteydessä Raportin tunnukset käydään läpi esitetyn pohjalta ja raporttiin lisätään määritelmä Lden-tunnusluvusta. 5. Raportin tulokset käydään läpi esitetyn pohjalta. 6. Otsikko korjataan.

10 (14) kaa 10dB:llä. Määritelmä olisi hyvä lisätä raporttiin. Tunnus LAeq(24h) tarkoittaa vuorokausimelutasoa, joka on koko vuorokauden painottamaton keskiäänitaso. 5. Selvityksen kaikissa tuloksissa on hyvä näkyä käytetty korkeus. Se voidaan esittää suluissa tunnuksen perässä, esim. LAeq (07-22, h=2m). Voidaan yleisesti todeta, että kaikki esitetyt tunnusluvut ovat A-painotettuja äänitasoja. 6. Kappaleen otsikko on viallinen EUdirektiivi ei edellytä ohjearvoja. 16. Hausjärven kunta 1. Toimintasuunnitelma on rajattu tarkastelemaan ratajaksoja Helsinki-Riihimäki, Pasila Huopalahti Espoo ja Huopalahti Vantaankoski. Toimintasuunnitelmassa viitataan kuitenkin LVM:n teemapaketti-työryhmän ehdotuksiin rautatieliikenteen meluntorjunnan painopistealueiksi, joista yksi on väli Kerava-Riihimäki-Hausjärvi. Samalla todetaan, että Kerava-Riihimäki- Hausjärvi on osa RHK:n meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkastelualuetta, mikä on ristiriitaista eikä välin Riihimäki-Hausjärvi pois jättämistä ole perusteltu luonnoksessa. 2. Kun melutoimenpiteiden tarpeellisuuden arviointiin käytetään tietylle melutasolle altistuvien asukkaiden määrää alueella, kunnassa ei voi olla samanlaisia määriä altistuvia radan läheisyydessä, kuin kaupunkimaisemmassa ympäristössä. Hausjärvellä rautatiemelulle altistuvia asutuskeskittymiä on sekä Ryttylän, Oitin, Hikiän että Monnin taajamissa. Hausjärven kunta tulisi sisällyttää tarkastelualueeseen. 1. Raportissa lukee Yksi meluntorjunnan teemapaketin kohde on Kerava Riihimäki Hausjärvi, mikä on osa RHK:n meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkastelualuetta.. Tämä lause antaa harhaanjohtavasti kuvan, että Hausjärvi sisältyisi tarkastelualueeseen. Tarkasteltavat ratajaksot ovat Helsinki Riihimäki, Pasila Huopalahti Espoo ja Huopalahti Vantaankoski. Parempi muotoilu olisi Yksi meluntorjunnan teemapaketin kohde on Kerava-Riihimäki-Hausjärvi, mikä on osittain yhteneväinen RHK:n meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkastelualueen kanssa.. Tarkastelualue on EUdirektiivin mukaisesti ne ratajaksot, joilla kulkee yli junaa, ja Hausjärven pääradan rataosat eivät ylitä tätä liikennemäärää. Teemapaketin valmistelussa tätä liikennemääräkriteeriä ei ollut. 2. Viiden vuoden välein meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa tarkistetaan myös uusien kohteiden osalta. Seuraavalla selvityskierroksella selvitysalue laajenee myös yli junan vuosittaisen liikenteen radoille. 1. Lause korjataan raportissa edellä mainitun mukaisesti.

11 (14) 17. VR-Yhtymä Oy 1. Kärkitoimenpide 5, kaluston laatuvaatimukset: Kilpailun vapauduttua on olennaista, että kaikkia operaattoreita kohdellaan yhdenvertaisesti. Kaluston laatuvaatimuksien valmistelussa on otettava huomioon EU:n laajuinen kehitystyö ja sen aikataulu. Kansallisten määräysten kiristäminen esitetyn mukaisesti ei liene tarkoituksenmukaista, jos venäläinen kalusto jää rautatieviraston laatuvaatimusten ulkopuolelle. VR:n hankintamääräyksissä ei ole sellaista kehittämistarvetta, johon toimintasuunnitelmassa viitataan vaan VR hankkii säädökset ja laatuvaatimukset täyttävää kalustoa. VR on vapaa-ehtoisesti sitoutunut UIC:n julkaiseman ohjeistuksen noudattamiseen liikkuvan kaluston ympäristökriteereistä, joihin myös melunäkökohdat sisältyvät. VR on myös sitoutunut kalustonsa hyvään kunnossapitoon mm. melu- ja tärinähaittojen vähentämiseksi. Vuonna 2007 sorvattiin 4300 pyöräkertaa lovi- tai ainevian takia. 2. Melupäästöjen ajoittaminen vähemmän häiritseviin ajankohtiin ja nopeusrajoitusten kiristäminen luvun 10.2 mukaisesti siirtäisi todennäköisesti rautateiden tavara- ja henkilöliikennettä maanteille. Tavaraliikennettä tai siihen liittyviä kuormaus- ja ratapihatöitä ei ole mahdollista lopettaa yöaikaan ilman merkittäviä kielteisiä vaikutuksia VR:n ja sen asiakkaiden toimintaan. 1. RHK haluaa kiinnittää huomiota erityisesti EU:n ulkopuolisen kaluston laatumääräyksiin melun kannalta, jotka nykytilanteessa ovat löyhemmät, kuin EU:n sisäisen (käytännössä Suomalaisen 2. RHK yhtyy lausuntoon siitä että on vaara, että melu siirtyy yhdeltä melualueelta toiselle jos melupäästöjä ajoitetaan rautateiden kilpailukyvyn kannalta epäedullisella tavalla. 1. Tavoite ominaispäästöjen pienentämiseksi halutaan pitää toimintasuunitelmassa yhtenä mahdollisena melun vähentämiskeinona. 2. Luvussa 10.2 selvennetään, että tavaraliikenteen ajoituksen muutoksiakin (samoin kuin nopeusrajoituksia) tulee soveltaa vain, jos sille on erityisen painavat syyt.

12 (14) KIRJALLISET YLEISÖPALAUTTEET nro Mielipide Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. Asukas, Kanta-Espoo Milloin toimintasuunnitelmatarkasteluissa on vuorossa rantarata.? 2. Asukas, Kerava Ratahallintokeskuksen pitäisi päivittää meluntorjuntasuunnitelmaa meluntorjunnalla molemmin puolin rataa alueella, joka ulottuu pääradalla Vuosaaren satamaradan liittymiskohdasta (Saviolla) noin 2,5 km pohjoiseen. Meluntorjunta alueella on otettava vakavasti huomioon ja suunniteltava jo ennen satamaradan avaamista tai uuden raiteen rakentamista. Erityisesti radan länsipuoli on asuntoaluetta ja itäpuoli pääosin työpaikka-aluetta. Junaliikenne tulee huomattavasti kasvamaan Vuosaaren satamaradan, Kerca-logistiikkakeskuksen, 6. raiteen sekä voimakkaasti kasvavan tavaraliikenteen johdosta. Merkittävä osa tavaraliikenteen melusta tulee yöaikaan. Asukkaan havainnon mukaan suurimman meluhaitan aiheuttavat tavarajunat sekä Pendolino ja muut nopeat junat. Meluntorjunta Kilon kohdalla toteutetaan arviolta 2011, kun kaupunkirata Leppävaarasta Espoon Keskukseen toteutetaan. Vuoden 2013 toisessa EUmeluselvityskierroksessa selvitysalue laajenee muutenkin. Meluntorjunnan toimintasuunnitelmalle lähtökohta on vuoden 2007 meluselvitys, joka pohjautuu vuoden 2006 melutilanteeseen. Uusia raiteita (esim. lisäraiteita Savion kohdalla), kuten suunniteltua uudisrakentamistakaan, ei ole huomioitu suunnitelmassa vaan nykytilanne on ollut lähtökohta. Savion ja Keravan välille ollaan tosiaan tekemässä 6. raiteen ratasuunnitelmaa, jonka osana käsitellään ympäristöasiat, meluasiat mukaan lukien. Samanaikaisesti valmistellaan ratalain mukaisesti asemakaavaa. Ei vaikutusta toimintasuunnitelmaan. Ei vaikutusta toimintasuunnitelmaan. 3. Asukas, Järvenpää Asukas, joka asuu radan vieressä osoitteessa Nuottikuja 3 B, pyytää meluaidan/vallin rakentamista talon ja radan väliin meluhaittojen vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi sekä pyytää RHK:n kannanottoa asiaan sähköpostiinsa. Varsinkin kolisten kulkeva säiliövaunujuna sekä tavarajunat aiheuttavat suurta meluhaittaa etenkin kesällä, kun ovet parvekkeelle ovat auki. Turvallisuusriskeinä asukas mainitsee radalla kuljetettavat myrkylliset aineet sekä kivien sinkoutumisen. Kesällä Myrkylliset aineet ja sinkoavat kivet eivät kuulu meluntorjunnan toimintasuunnitelman piiriin. Kohteelle Järvenpään Keskus ehdotetaan kiskonvaimenninta meluhaittojen vähentämiseksi. Kiskonvaimennin suojaa tasaisesti joka suuntaan ja myös korkealla sijaitsevia kohteita, kuten kerrostalojen ylimpiä parvekkeita, melulta. Koska alueella on paljon kerrostaloja, kiskon- Ei vaikutusta toimintasuunnitelmaan.

13 (14) 2005 yöllä perheen parvekkeelle sinkoutui nyrkin kokoinen kivi ratakoneen kulkiessa radalla ja rikkoi paksun parvekelasin. Talon rakentamisen jälkeen 1989 liikenne radalla on selvästi lisääntynyt. 4. Palautteen antaja, Järvenpää Miksi ehdotetaan estettä Saunakalliossa vain radan länsipuolelle? On ymmärrettävää, että Loutin kohdalla melueste on vain länsipuolella rataa, koska itäpuolella välittömästi Järvenpään aseman jälkeen on teollisuus ym. aluetta. Sorron alueella sen sijaan (Saunakallion aluetta osittain vastapäätä) pientaloasutusta, johon melu hyvin kuuluu ja osa siitä on jopa lähempänä rataa kuin länsipuolella. Aitaa tarvitsisi rakentaa vain kevyen liikenteet alikulun kohdalta pohjoiseen Saunakallion aseman suuntaan. Tämä vähentäisi merkittävästi melua Wärtsilänkadun varren pientaloalueella Sorron kaupunginosassa. Palautteen antaja toivoo asiassa uutta harkintaa. vaimennin on todettu tässä kohteessa kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi. Kohteiden valintatapa kuvataan raportissa karkeasti luvussa 6. Tässä yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, miksi Sorron asuinalue ei ole tarkemmin tarkasteltujen 10 kohteen joukossa. Vuoden 2007 meluselvityksen tulosten perusteella tunnistettiin karttatarkasteluin meluisimmat asuinalueet ja ne rajattiin pääosin suuriin katuihin ja teihin. Meluisimpia alueita yksilöitiin 35 kappaletta. Sorron kaupunginosa kuului kohteeseen, joka rajautui Jäppilänkatuun ja Helsingintiehen. Mahdollisuutta tarkastella jokaista asuinaluetta erikseen ei ollut tämän karkeustason selvityksessä. Kohteiden asukasmäärät meluvyöhykkeillä laskettiin paikkatietoaineiston avulla. Kohteet arvotettiin luvussa 6 kuvatulla tavalla, ja näin valittiin 10 kohdetta. Kohde, johon Sorron asuinalue kuului, sai tässä arvotuksessa suhteellisen heikon tunnusluvun. Kuntien edustajat saivat työpajassa ehdottaa uusia kohteita, ja kohde johon Sorto kuuluu, ei tässä yhteydessä noussut esille. RHK valitsi lopulliset 10 kohdetta tarkempaan tarkasteluun. Perustelu sille, että Sorron asuinalue ei ole tarkemmin tarkasteltujen 10 kohteen joukossa, on siis suhteellisen heikko tulos arvotuksessa, mikä todennäköisesti johtuu Ei vaikutusta toimintasuunnitelmaan.

14 (14) osittain siitä, että asutus on pientaloasutusta. RHK ei näe syytä tästä huolimatta priorisoida Sorron asuinaluetta. Saunakallion aseman kohdalle ehdotettu kiskonvaimennin vaimentaisi melua Wärtsilänkadun pohjoisosassa myös radan itäpuolella, joka on Sorron asuinaluetta.

Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys. Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla

Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys. Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla Helsingin meluselvityksen 2017 täydennys Melulaskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 TULOKSET... 2 2.1 Melulle altistuvien asukkaiden ja herkkien kohteiden määrät...

Lisätiedot

Helsingissä, 5.3.2009. Ympäristöministeriölle. Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä

Helsingissä, 5.3.2009. Ympäristöministeriölle. Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä Helsingissä, 5.3.2009 Ympäristöministeriölle Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä Suomen luonnonsuojeluliitto ry. esittää, että ympäristöministeriö ryhtyisi valmistelemaan ohjetta laskennallisten

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

HANKEKORTTI KOHDE 1, Kuusaantie (välillä Koriansuora Varuskuntakatu), Kaunisnurmi

HANKEKORTTI KOHDE 1, Kuusaantie (välillä Koriansuora Varuskuntakatu), Kaunisnurmi HANKEKORTTI 22.2.2017 KOHDE 1, Kuusaantie (välillä Koriansuora Varuskuntakatu), Kaunisnurmi Nykytilanne Asukkaita 261 Kuusaantie Keskimääräinen vuorokausiliikenne 22 400 ajon./vrk Raskaan liikenteen osuus

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

25.6.2013. tekninen ja ympäristoimiala. Lahden kaupunki. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018 Kadut

25.6.2013. tekninen ja ympäristoimiala. Lahden kaupunki. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018 Kadut 25.6.2013 tekninen ja ympäristoimiala Lahden kaupunki Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018 Kadut Ympäristölautakunta hyväksynyt 23.4.2013 KUNNALLISTEKNIIKKA Meluntorjunnan toimintasuunnitelma Kadut

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys Lohjan kaupunki Jarno Kokkonen 2.5.2013 2.5.2013 1 (5) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melunohjearvot... 2 2 MELUNLASKENTATULOKSET... 2 2.1 Tutkitut melutilanteet... 2 2.2 Melun leviäminen ennustetilanteessa

Lisätiedot

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys Rambøll Finland Oy Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava Ympäristömeluselvitys 13.9.2005 Rambøll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45 020 755 6800 www.ramboll.fi Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Liikenteen meluntorjunta: nykytila, tavoitteet ja toimet - Tilaisuus Kirkkonummella 29.9.2008. Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen meluntorjunta: nykytila, tavoitteet ja toimet - Tilaisuus Kirkkonummella 29.9.2008. Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen meluntorjunta: nykytila, tavoitteet ja toimet - Tilaisuus Kirkkonummella 29.9.2008 Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Melualueilla (päiväajan yli 55 db, LAeq7-22 > 55 db) asuvien lukumäärät

Lisätiedot

NIEMENRANTA 2 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUUNNITELTUJEN RAKENNUSTEN JULKISIVUIHIN JA PIHA-ALUEILLE KOHDISTUVIEN MELUN KESKIÄÄNITASOJEN TARKASTELU

NIEMENRANTA 2 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUUNNITELTUJEN RAKENNUSTEN JULKISIVUIHIN JA PIHA-ALUEILLE KOHDISTUVIEN MELUN KESKIÄÄNITASOJEN TARKASTELU 1 NIEMENRANTA 2 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUUNNITELTUJEN RAKENNUSTEN JULKISIVUIHIN JA PIHA-ALUEILLE KOHDISTUVIEN MELUN KESKIÄÄNITASOJEN TARKASTELU 1 Tausta laatii asemakaavaa Tampereella alueelle. Tämä melutarkastelu

Lisätiedot

Miten kaupunki torjuu melua

Miten kaupunki torjuu melua Miten kaupunki torjuu melua Hiljan päivän seminaari pe 7.10.2016 Tieteiden talo Esa Nikunen Ympäristöjohtaja, Helsingin ympäristökeskus Pääkaupunkiseudun liikennemeluselvitys tekeillä Viiden vuoden välein

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Nivalan yleiskaavan meluselvitys

Nivalan yleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA NIVALAN KAUPUNKI Nivalan yleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (11) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.11.2016 ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN ISOKUUSI III, TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-5 1(2) 28.7.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja mittaus Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma rataverkon vilkkaimmin liikennöidyille osuuksille

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma rataverkon vilkkaimmin liikennöidyille osuuksille 1 Meluntorjunnan toimintasuunnitelma rataverkon vilkkaimmin liikennöidyille osuuksille Pohjakartta Affecto Finland Oy, Lupa L7598/08 2 Sisältö Sisältö... 2 Tiivistelmä... 3 Sammanfattning... 5 1. Esipuhe...

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylivieskan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.8.2016 Viite 1510023354 TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

Ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arviointitarkkuuden parantaminen

Ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arviointitarkkuuden parantaminen Ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arviointitarkkuuden parantaminen Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät 25. 26.3.2015 Jyväskylä Olli Kontkanen, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Esityksen

Lisätiedot

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 31.1.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755 7070 www.ramboll.fi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 2/7 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 4 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 4 2.1 Meluohjearvot 4 2.2 Laskentaohjelma 4 2.3 Lähtötiedot 5 3 TULOKSET 5 3.1 Tulosten tarkastelu

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Opas ja sen soveltaminen käytäntöön

MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Opas ja sen soveltaminen käytäntöön MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Opas ja sen soveltaminen käytäntöön 7.12.2013 Taustaksi Uudenmaan ELY-keskus on laatinut oppaan MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Perustuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (9) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (9) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (9) 277 Lausunnon antaminen Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta Pöydälle HEL 2013-001565 T 11 00 01 Viite: 389/062/2013 Päätös päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (12) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (12) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (12) 307 Lausunnon antaminen Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta HEL 2013-001565 T 11 00 01 Viite: 389/062/2013 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009

SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto C6009 SUUNNITTELUKESKUS OY MELUSELVITYS 1 (2) Helsinki/ M. Koivisto 22.11.2005 5005-C6009 MATTI JANHUNEN AITOLAHDENTIEN ASEMAKAAVA MELUSELVITYS 1 Tausta Tampereen Aitolahdentien varteen Niihamanselän Olkahisenlahden

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Pvm: 5.3.2009 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS

SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS Vastaanottaja Peab Seinäjoki / Ilkka Koskinen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.9.2010 SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS

Lisätiedot

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Versio 1.0 Matti Manninen 26.3.2008 2007 Suunnittelukohde 30.4.2008 Page 2 Melulähteet Tässä selvityksen

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI-

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI- Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.3.2017 PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Meluselvitys 17.3.2014 ALKUSANAT Meluselvitys on laadittu Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaavaa varten. Osayleiskaavan tavoitteina ovat

Lisätiedot

akustiikka Teollisuus Helsingin kaupunki, meluselvitys 2012 TL akustiikka Helsinki Tapio Lahti Liisa Kilpi

akustiikka Teollisuus Helsingin kaupunki, meluselvitys 2012 TL akustiikka Helsinki Tapio Lahti Liisa Kilpi TL akustiikka 11211 Helsingin kaupunki, meluselvitys 2012 Tapio Lahti Liisa Kilpi Helsinki 2012-02 TL akustiikka 11211 1 (4) TkT Tapio Lahti, DI Liisa Kilpi (Akukon Oy) 2012-02-27 Helsingin kaupunki, meluselvitys

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

Leinelän asemakaava Vantaa

Leinelän asemakaava Vantaa Ramboll Finland Oy Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Ympäristömeluselvitys 10.3.2008 Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Meluselvitys 10.3.2008 Viite 82120185 Versio 1 Pvm 10.3.2008 Hyväksynyt

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Jyväskylän Kaupunki / Timo Vuoriainen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 23.6.2011 LUONNOS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HONGISTON MELUSELVITYS

HÄMEENLINNAN HONGISTON MELUSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Optimia Oy HÄMEENLINNAN HONGISTON MELUSELVITYS Päivitetty raportti 22.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Päivitetty raportti I 22.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tausta...

Lisätiedot

MELUNTORJUNNAN KEHITYS JA HAASTEET UUDELLAMAALLA ELYN NÄKÖKULMA

MELUNTORJUNNAN KEHITYS JA HAASTEET UUDELLAMAALLA ELYN NÄKÖKULMA MELUNTORJUNNAN KEHITYS JA HAASTEET UUDELLAMAALLA ELYN NÄKÖKULMA Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus, Larri Liikonen 26.2.2015 1 MELUNTORJUNNAN KEHITYS Meluntorjunta alkanut Suomessa 1970 luvulla Ensimmäiset

Lisätiedot

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAKENNUSLIIKE S. OJALA JA POJAT Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Manninen Matti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 5. Liite 5. (1 / 33) HANKEKORTTI Ahjolan päiväkoti. L Aeq22-7 2m, meluntorjunta

Liite 5. Liite 5. (1 / 33) HANKEKORTTI Ahjolan päiväkoti. L Aeq22-7 2m, meluntorjunta 64 Liite 5. Liite 5. (1 / 33) HANKEKORTTI 3.4.2013 Ahjolan päiväkoti Nykytilanne Hoitopaikkojen määrä 28 Melulähde Pispalan valtatie Keskimääräinen vuorokausiliikenne 19 700 ajon./vrk Raskaan liikenteen

Lisätiedot

Liikennemelusta. Marita Savo, ympäristötarkastaja FORUM MIKKELI XXI

Liikennemelusta. Marita Savo, ympäristötarkastaja FORUM MIKKELI XXI Liikennemelusta Marita Savo, ympäristötarkastaja 24.9.2015 FORUM MIKKELI XXI Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa Ympäristöterveydenhuolto, eläinlääkintähuolto

Lisätiedot

Liikennemelun torjunnan tavoitteet ja nykytila pari sanaa myös VIEME hankkeesta. Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikennemelun torjunnan tavoitteet ja nykytila pari sanaa myös VIEME hankkeesta. Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennemelun torjunnan tavoitteet ja nykytila pari sanaa myös VIEME hankkeesta Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö VIEME-ohjausryhmä, 1.11.2007 Ohjelmallinen viitekehys liikennemelun torjuntaan

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys 6.10.2014 WSP:n projektinumero: 306365 ID: 1 206 972 XVII (Tulli) -316-2 sekä puisto- ja katualuetta, Yliopistonkatu 55, Hotelin rakentaminen

Lisätiedot

1. Melutasot päivällä ennustetilanteessa ilman meluesteitä. 2. Melutasot yöllä ennustetilanteessa ilman meluesteitä

1. Melutasot päivällä ennustetilanteessa ilman meluesteitä. 2. Melutasot yöllä ennustetilanteessa ilman meluesteitä 1 SISÄLTÖ ALKUSANAT 1 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE 2 2 MELUTASOJEN LASKENTA 2.1 Lähtötiedot 2 2.2 Meluvyöhykkeiden laskentamenetelmä 2 2.3 Meluntorjuntatoimenpiteet 3 3 MELUVYÖHYKKEET 3.1 Melutasot

Lisätiedot

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS ISOKUUSI II, TAMPERE MELUSELVITYS Päivämäärä 3.12.2014 Laatija Hans

Lisätiedot

Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut

Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut Rambøll Finland Oy Hämeen tiepiiri Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut Ympäristömeluselvitys 14.10.2009 Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut Hämeen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS E26275 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Kaavarajat vaihdettu ja raportti päivitetty 5.1.2015 Hannele Kemppi Hannele

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 170/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia. Lakiin lisättäisiin ympäristömeludirektiivin täytäntöön

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot